Dodatkowe warunki korzystania z usługi Subskrybuj z Google

Ostatnia zmiana: kwiecień 2022 r.

Subskrybuj z Google Aby korzystać z usługi Subskrybuj z Google, Użytkownik musi podczas zakupu zaakceptować (1) Warunki korzystania z usług Google oraz (2) niniejsze Dodatkowe warunki korzystania z usługi Subskrybuj z Google („Dodatkowe warunki usługi Subskrybuj z Google”).

Należy uważnie zapoznać się z każdym z tych dokumentów. Oba dokumenty razem są określane jako „Warunki”. Wskazują, czego Użytkownik może oczekiwać od nas podczas korzystania z naszych usług, a także czego my oczekujemy od Użytkownika.

W odniesieniu do użytkowników innych niż konsumenci we Francji w przypadku konfliktu między niniejszymi Dodatkowymi warunkami usługi Subskrybuj z Google a Warunkami korzystania z usług Google, w odniesieniu do usługi Subskrybuj z Google mają zastosowanie niniejsze Dodatkowe warunki korzystania z usługi Subskrybuj z Google.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, która nie jest wprawdzie częścią Warunków, ale pozwala lepiej zrozumieć, jak można aktualizować, eksportować i usuwać swoje dane oraz nimi zarządzać.

Warunki te można wyświetlić, skopiować i zapisać w formacie PDF podczas zakupu. Google nie zapisuje kopii tej umowy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Korzystanie z usługi Subskrybuj z Google

Korzystanie z Usługi. Użytkownik może korzystać z usługi Subskrybuj z Google w celu uzyskania dostępu do publikacji („Publikacje”), zarządzania subskrypcjami („Subskrypcje”) tych Publikacji udostępnianymi przez wydawców („Wydawcy”) będących osobami trzecimi oraz używania określonych funkcji lub treści premium w zamian za jednorazową bądź cykliczną opłatę (pojedynczo „Usługa płatna”, zbiorczo „Usługi płatne”). Usługi płatne obejmują personalizację, naklejki i inne usługi oferowane przez Google w ramach usługi Subskrybuj z Google. Takie osoby trzecie nie są powiązane z Google, a Google nie poleca żadnych Publikacji udostępnianych w ramach usługi Subskrybuj w Google, które pochodzą ze źródeł innych niż Google. Użytkownik, który korzysta z usługi Subskrybuj z Google, kupując dowolne Usługi płatne, zawiera umowę z Google. Podmiotem Google, który sprzedaje i dostarcza usługę Subskrybuj z Google Użytkownikowi i zawiera z nim umowę, jest podmiot odpowiadający adresowi rozliczeniowemu Użytkownika zgodnie z tym zestawieniem:

Podmiot Google Kraj adresu rozliczeniowego:
Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043, USA

Argentyna, Brazylia, Chile, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Peru, Stany Zjednoczone
Google Ireland Limited („GIL”)

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4, Irlandia

Australia, Filipiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Malezja, Nowa Zelandia, Singapur, Tajlandia, Tajwan, Wietnam
Google Commerce Limited („GCL”)

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4, Irlandia

Arabia Saudyjska, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy

Wymagania dotyczące wieku. Aby korzystać z usługi Subskrybuj z Google, Użytkownik musi mieć aktywne konto Google. Warunki korzystania z usług Google zawierają informacje o tym, jak utworzyć konto Google.

Użytkownik musi przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń wiekowych związanych z korzystaniem z konkretnych Subskrypcji lub funkcji w usłudze Subskrybuj z Google.

Opłaty pobierane przez osoby trzecie. Użytkownik odpowiada za uiszczanie wszelkich opłat za dostęp lub dane naliczanych przez osoby trzecie (na przykład dostawcę usług internetowych lub operatora sieci komórkowej) w związku z korzystaniem z usługi Subskrybuj z Google.

Informacje o Użytkowniku. Polityka prywatności Google wyjaśnia, jak traktujemy dane osobowe oraz w jaki sposób chronimy prywatność Użytkownika korzystającego z usługi Subskrybuj z Google. W określonych przypadkach może być konieczne przekazanie Wydawcom danych osobowych Użytkownika, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu umożliwienia przetwarzania transakcji, dostarczania Usług płatnych lub wysyłania informacji dotyczących konta Użytkownika. Możemy też poprosić Użytkownika o podanie tych informacji bezpośrednio Wydawcy podczas tworzenia konta. Wydawcy zobowiązują się używać tych informacji zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Zmiany tych Warunków. Wszelkie zmiany tych warunków będą wprowadzane w sposób opisany w Warunkach korzystania z usług Google.

  1. Zakupy i płatności

Płatności Google. Aby kupować Usługi płatne w ramach usługi Subskrybuj z Google, Użytkownik musi utworzyć konto płatności Google i wyrazić zgodę na Warunki korzystania z usługi płatności Google. Informacje na temat ochrony prywatności w usłudze płatności Google obowiązują za każdym razem, gdy Użytkownik kupuje Usługi płatne przy użyciu konta płatności Google. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za regulowanie wszystkich należnych płatności związanych z zakupami w usłudze Subskrybuj z Google przy użyciu konta płatności Google. W przypadku konfliktu między niniejszymi Dodatkowymi warunkami usługi Subskrybuj z Google a Warunkami korzystania z usługi płatności Google obowiązują Dodatkowe warunki korzystania z usługi Subskrybuj z Google.

Podatki. „Podatki” oznaczają wszelkie opłaty celne i podatki (inne niż podatek dochodowy) związane ze sprzedażą Usług płatnych, w tym wszelkie powiązane kary i odsetki. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłacanie wszystkich Podatków. Musi również opłacać Usługi płatne bez pomniejszania ich o koszty Podatków.

Zwrot środków i prawo do odstąpienia od umowy. Więcej informacji na temat przysługującego Użytkownikowi prawa do wycofania, anulowania oraz oddania zakupu i uzyskania zwrotu środków można znaleźć w Zasadach zwrotów w usłudze Subskrybuj z Google. O ile Zasady zwrotów w usłudze Subskrybuj z Google wyraźnie nie stanowią inaczej lub Użytkownik dysponuje prawem do odstąpienia od umowy zgodnie z opisem w punkcie 3, wszystkie transakcje sprzedaży są wiążące i nie przewidują zwrotu zakupu, wymiany ani zwrotu środków. W przypadku wymiany lub zwrotu zakupu albo zwrotu środków transakcja może zostać cofnięta, przez co Użytkownik może utracić dostęp do Usług płatnych zakupionych w ramach tej transakcji.

Subskrypcje. Opłaty za Subskrypcje są automatycznie naliczane w każdym okresie rozliczeniowym (tygodniowo, miesięcznie, rocznie lub w odniesieniu do innego okresu), a Użytkownik nie może zostać obciążony płatnością wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Stosowny okres rozliczeniowy zostanie zaprezentowany Użytkownikowi przed zakupem Subskrypcji.

(a) Okresy próbne. Po wykupieniu Subskrypcji w określonej cenie Użytkownik może uzyskać dostęp do subskrybowanych materiałów bezpłatnie w ustalonym okresie próbnym, po którym będą naliczane opłaty, dopóki nie anuluje Subskrypcji. Aby uniknąć opłat, Użytkownik musi anulować Subskrypcję przed końcem okresu próbnego. Po anulowaniu okresu próbnego Użytkownik traci dostęp do korzyści płynących z Subskrypcji pod koniec okresu próbnego. Dostępność okresów próbnych może zostać ograniczona do konkretnej liczby takich okresów na każdego użytkownika w danym przedziale czasu albo w inny sposób. Jeśli oferowany będzie okres próbny, Użytkownik zostanie poinformowany o szczegółach oferty okresu próbnego oraz procesie anulowania przed zakupem Subskrypcji.

(b) Anulowanie. Użytkownik może anulować Subskrypcję w dowolnym momencie przed końcem danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z tym artykułem w Centrum pomocy. Subskrypcja będzie anulowana od kolejnego okresu. Na przykład po wykupieniu Subskrypcji miesięcznej Użytkownik może ją anulować w każdej chwili podczas danego miesiąca, a Subskrypcja zostanie anulowana w kolejnym miesiącu. Użytkownik nie otrzyma zwrotu środków za bieżący okres rozliczeniowy, chyba że posiada prawo do odstąpienia od umowy opisane w punkcie 3 lub Zasady zwrotów w usłudze Subskrybuj z Google stanowią inaczej (na przykład w przypadku wadliwych Subskrypcji). Użytkownik nadal będzie otrzymywać Subskrypcje i ewentualne aktualizacje odpowiedniej Subskrypcji podczas pozostałej części bieżącego okresu rozliczeniowego.

(c) Zmiana ceny. W chwili zakupu Subskrypcji zostanie najpierw naliczona opłata w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy Subskrypcji. Możemy podnieść cenę Subskrypcji zgodnie ze zmianą ceny u Wydawcy, jeśli będzie to uzasadnione z punktu widzenia interesów Użytkownika oraz Google. O wszelkich podwyżkach cen Google powiadomi Użytkownika z co najmniej 6-tygodniowym wyprzedzeniem. Podwyżka zostanie uwzględniona w płatności następującej po dacie wysłania powiadomienia, pod warunkiem że Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach z co najmniej 6-tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli Użytkownik otrzyma powiadomienie z wyprzedzeniem krótszym niż 6 tygodni, wzrost ceny będzie dotyczył płatności następującej po kolejnej płatności. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje wyższej ceny za Subskrypcję, może anulować Subskrypcję w sposób opisany w punkcie Anulowanie w tych Warunkach. Nie zostanie wtedy naliczona żadna dodatkowa opłata związana z Subskrypcją. Przyjmuje się, że brak sprzeciwu Użytkownika wobec podwyżki wyrażonego przez anulowanie Subskrypcji oznacza zaakceptowanie zwiększonej ceny. Jeśli Wydawca podniesie cenę subskrypcji i będzie wymagana w związku z tym zgoda Użytkownika, Google może anulować subskrypcję, jeśli Użytkownik nie zgodzi się na nową cenę.

  1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługujące konsumentom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego Użytkownikom będącym konsumentami w Europejskim Obszarze Gospodarczym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych niżej.

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Czas na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od jej zawarcia.

Aby skorzystać z tego prawa, Użytkownik musi powiadomić nas o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład listem lub e-mailem play-eu-support@google.com). Aby skontaktować się z firmą Google, można wysłać e-maila na adres play-eu-support@google.com, zadzwonić pod krajowy numer telefonu podany niżej lub wysłać list na adres Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dochować terminu odstąpienia od umowy, wystarczy w okresie możliwego odstąpienia od umowy wysłać informację o skorzystaniu z przysługującego Użytkownikowi prawa.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w początkowej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W żadnym przypadku Użytkownik nie jest obciążany opłatami za zwrot środków.

Jeśli Użytkownik poprosił o rozpoczęcie świadczenia usług, zanim upłynął czas na odstąpienie od umowy, zapłaci kwotę określoną proporcjonalnie do świadczenia zrealizowanego przed poinformowaniem o odstąpieniu od tej umowy i całej opłaty wynikającej z umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

– Do: Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, play-eu-support@google.com:

– Niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi:

– Data zamówienia:

– Imię i nazwisko konsumenta:

– Adres konsumenta:

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

– Data:

Kontaktowanie się z Google w celu odstąpienia od tych Warunków

E-mail: play-eu-support@google.com

Bezpłatny numer telefonu:

Austria AT +43 800701084
Belgia BE +32 80058222
Bułgaria BG +359 80012887
Chorwacja HR +385 8004309
Cypr CY +357 80070076
Czechy CZ +42 0800720234
Dania DK +45 80400265
Estonia EE +372 8002071
Finlandia FI +358 800526656
Francja FR +33 805980055
Niemcy DE +49 8006270506
Grecja GR +30 2111809419
Węgry HU +36 680200212
Islandia IS +354 8004447
Irlandia IE +353 1800832657
Włochy IT +39 800598907
Łotwa LV +371 80205423
Liechtenstein LI +423 800566821
Litwa LT +370 80000372
Luksemburg LU +352 80040217
Malta MT +356 80065111
Holandia NL +31 8000201038
Norwegia NO +47 80062110
Polska PL +48 800515743
Portugalia PT +351 800600820
Rumunia RO +40 800672371
Słowacja SK +42 1800500823
Słowenia SI +386 80688886
Hiszpania ES +34 800000307
Szwecja SE +46 201203096
  1. Warunki dodatkowe

Zawieszanie i blokowanie dostępu do usług Google. Google może zablokować lub zawiesić dostęp Użytkownika do usługi Subskrybuj z Google lub Usług płatnych z dowolnego z powodów opisanych w Warunkach korzystania z usług Google, które obejmują istotne lub uporczywe naruszanie któregokolwiek z Warunków korzystania z usług Google, niniejszych Dodatkowych warunków usługi Subskrybuj z Google lub zasad dotyczących użytkowników płatności Google. Zanim dostęp do usług Google zostanie zablokowany lub zawieszony, Google poinformuje o tym Użytkownika z wyprzedzeniem, gdy tylko będzie to możliwe, w sposób opisany w Warunkach korzystania z usług Google i zapewni mu możliwość odniesienia się do zarzutu naruszenia tych Warunków. Jeśli naruszenie nie zostanie potwierdzone, Google przywróci Użytkownikowi dostęp.

Ograniczenia. Oprócz tych podstawowych reguł postępowania (opisanych w Warunkach korzystania z usług Google) Użytkownik musi przestrzegać zakazu: