Điều khoản dịch vụ của Google Payments - Người bán

Ngày 22 tháng 3 năm 2018

Các điều khoản dịch vụ này ("Thỏa thuận") là thỏa thuận pháp lý giữa Google Payment Corp. ("GPC") và bạn ("Người bán"). GPC là công ty con của Google LLC ("Google"). Bạn nên xem lại toàn bộ Thỏa thuận này trước khi quyết định có chấp nhận Thỏa thuận này và tiếp tục quá trình đăng ký hay không.

BẰNG CÁCH CHỌN "TÔI ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ" DƯỚI ĐÂY VÀ NHẤP VÀO NÚT "HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ", BẠN ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA THỎA THUẬN NÀY.

MỤC 1. THUẬT NGỮ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA

1.1 "Tính năng beta" nghĩa là những tính năng của Dịch vụ được GPC xác định là beta hoặc không được hỗ trợ trong tài liệu kỹ thuật hiện hành của GPC, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Nguyên tắc tích hợp dành cho phiên bản Dịch vụ mà Người bán đã triển khai.

1.2 "Đặc điểm thương hiệu" nghĩa là các tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm thương hiệu phân biệt khác của mỗi bên.

1.3 "Người mua" nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký sử dụng Dịch vụ để thực hiện thanh toán bằng Tài khoản thanh toán.

1.4 "Nhà cung cấp dịch vụ" nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đã được GPC phê duyệt để cung cấp tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động cho Người mua.

1.5 "Thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động" nơi dịch vụ được cung cấp cho bạn, nghĩa là quá trình thanh toán mà nhờ đó GPC, thay mặt cho Người bán, gửi Giao dịch thanh toán cho Nhà cung cấp dịch vụ để thanh toán cho Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động của Người mua.

1.6 "Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động" nghĩa là tài khoản thanh toán hàng tháng hoặc theo định kỳ khác được cung cấp bởi Nhà cung cấp dịch vụ mà Người mua đã đăng ký Dịch vụ để cấp tiền cho một số Giao dịch thanh toán nhất định.

1.7 "Tranh chấp" nghĩa là mọi bất đồng, kiện tụng hoặc tranh cãi khác giữa Người bán và Người mua hoặc giữa Người bán và một bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ, nhưng không bao gồm Tranh chấp dịch vụ.

1.8 "Trang web của Google" nghĩa là các trang của một trang web bất kỳ do Google hoặc các đơn vị liên kết của Google sở hữu hoặc điều hành.

1.9 "Quyền sở hữu trí tuệ" nghĩa là bất kỳ và tất cả các quyền hiện có theo luật sáng chế, luật bản quyền, luật bảo vệ chip bán dẫn, luật về quyền lợi tinh thần, luật bí mật thương mại, luật nhãn hiệu, luật cạnh tranh không công bằng, luật về quyền công bố, luật về quyền riêng tư và toàn bộ các quyền sở hữu khác, cũng như toàn bộ các hồ sơ đăng ký, gia hạn, mở rộng và khôi phục theo đó, có hiệu lực thi hành trong hiện tại hoặc sau này trên toàn thế giới.

1.10 "Tài khoản thanh toán" nghĩa là tài khoản thẻ tín dụng, tài khoản thẻ ghi nợ, Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc phương thức thanh toán khác được Người mua đăng ký Dịch vụ và được GPC chấp nhận để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các Giao dịch thanh toán.

1.11 "Giao dịch thanh toán" nghĩa là việc xử lý thanh toán thông qua Dịch vụ dẫn đến ghi nợ hoặc tính phí Chi phí mua hàng cho Tài khoản thanh toán của Người mua và cấp phát tiền vào Tài khoản thanh toán của Người bán.

1.12 "Chính sách" nghĩa là nhiều chính sách, nguyên tắc cũng như điều khoản và điều kiện khác nhau được tham chiếu trong Thỏa thuận này nhưng không được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này. Thỉnh thoảng Chính sách có thể được GPC cập nhật. Chính sách bao gồm, nhưng không giới hạn, những nội dung sau:

1.13 "Sản phẩm" nghĩa là hàng hóa hoặc dịch vụ vật lý hoặc kỹ thuật số do Người bán cung cấp mà Người mua có thể thanh toán cho việc sử dụng Dịch vụ.

1.14 "Chi phí mua hàng" nghĩa là số tiền của một Giao dịch thanh toán, bao gồm mọi khoản thuế, phí vận chuyển, phí bốc dỡ hoặc các khoản phí khác mà Người mua phải trả theo một phần của Giao dịch thanh toán.

1.15 "Trang web của Người bán" nghĩa là các trang web của Người bán.

1.16 "Dịch vụ" nghĩa là dịch vụ được mô tả trong Thỏa thuận này, hỗ trợ việc xử lý các Giao dịch thanh toán thay mặt cho Người bán để hoàn tất thanh toán cho một giao dịch mua giữa Người bán và Người mua.

1.17 "Tranh chấp dịch vụ" nghĩa là mọi bất đồng, kiện tụng hoặc tranh cãi khác giữa GPC và Người mua chỉ phát sinh từ lỗi về chức năng hoạt động của Dịch vụ.

1.18 "Tài khoản thanh toán" nghĩa là tài khoản tiền gửi của Người bán được duy trì tại một tổ chức tài chính ở Việt Nam, do Người bán chỉ định và được GPC phê duyệt để nhận tiền từ khâu xử lý Giao dịch thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc phương thức chuyển khoản điện tử khác (gọi chung là "EFT").

MỤC 2. TÍNH NĂNG DỊCH VỤ VÀ MÔ TẢ

2.1 Mô tả dịch vụ. Người bán thừa nhận và đồng ý rằng:

(i) Việc bán các sản phẩm của Người bán là giao dịch giữa Người bán và Người mua chứ không phải với GPC hay bất kỳ chi nhánh nào của GPC;

(ii) GPC là nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ các Giao dịch thanh toán cho Người bán và không tham gia vào bất kỳ Giao dịch thanh toán nào;

(iii) GPC không phải là Người mua hoặc người bán liên quan đến bất kỳ Giao dịch thanh toán nào;

(iv) GPC sẽ không chịu trách nhiệm đối với và không kiểm soát bất kỳ khía cạnh nào của Sản phẩm hoặc mô tả về Sản phẩm; và

(v) GPC sẽ không chịu trách nhiệm đối với và không kiểm soát việc Người mua sẽ hoàn tất việc mua hoặc thanh toán cho Sản phẩm hay không. Khi Người mua tìm cách mua hàng bằng Tài khoản thanh toán, Dịch vụ sẽ xử lý Giao dịch thanh toán thay mặt cho Người bán:

(a) thông qua mạng lưới xử lý thanh toán thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mạng lưới thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ có hạn mức hoặc

(b) cho Nhà cung cấp dịch vụ để thanh toán và thu tiền thông qua Thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động như mô tả dưới đây.

2.2 Các giao dịch thanh toán được cho phép. Người bán chỉ có thể sử dụng Dịch vụ để xử lý Giao dịch thanh toán cho một Sản phẩm được mua bởi Người mua thông qua việc bán Sản phẩm một cách trung thực và hợp pháp. Giao dịch thanh toán sẽ không được gửi để thu thập thông qua Dịch vụ cho đến khi Người bán đáp ứng các yêu cầu về tính phí và giao hàng như mô tả trong Chính sách chương trình. Dịch vụ sẽ không được sử dụng để xử lý Giao dịch thanh toán cho Người bán hoặc chuyển tiền giữa Người mua và Người bán mà không trực tiếp phát sinh từ việc mua sản phẩm của Người mua. Người bán không được phép sử dụng Dịch vụ để tạm ứng trước tiền mặt cho Người mua hoặc để hỗ trợ việc mua hàng bằng các phương thức tương đương tiền mặt (ví dụ: séc du lịch, thẻ trả trước, lệnh chuyển tiền) của Người mua, tuy nhiên Người bán được phép sử dụng Dịch vụ để hỗ trợ việc mua hàng bằng phiếu quà tặng hoặc thẻ cộng điểm của Người mua như được cho phép theo Chính sách. GPC có thể thiết lập các phương pháp và giới hạn chung liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hạn mức giao dịch riêng hoặc tổng hợp về số tiền đô la hoặc số lượng Giao dịch thanh toán trong một hoặc nhiều khoảng thời gian quy định. Người bán không được phép sử dụng Dịch vụ để xử lý các Giao dịch thanh toán liên quan đến một giao dịch phi pháp hay việc bán hoặc trao đổi bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp hoặc bị cấm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Sản phẩm bị cấm được nêu trong Chính sách nội dung.

2.3 Hạn chế đối với việc sử dụng dịch vụ. Người bán phải tuân thủ Chính sách và mọi giới hạn khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ được GPC cập nhật bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(i) nguyên tắc tích hợp;

(ii) nguyên tắc về biểu trưng chấp nhận và nút cũng như Nguyên tắc về đặc điểm thương hiệu của Google;

(iii) yêu cầu của GPC đối với bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư, bao gồm Chính sách bảo mật của Google và Thông báo bảo mật của Google Payments;

(iv) quy tắc và/hoặc chính sách hoạt động của các hiệp hội thẻ hoặc mạng lưới được sử dụng để xử lý các Giao dịch thanh toán được đính kèm ở dạng Phụ lục A trong tài liệu này (thỉnh thoảng có thể được cập nhật); hoặc

(v) yêu cầu của Nhà cung cấp dịch vụ áp dụng cho Thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động.

Giao dịch thanh toán của Người bán có thể được bảo vệ theo các chính sách về giải pháp bồi hoàn ("Chính sách giải pháp bồi hoàn") và chính sách đảm bảo thanh toán ("Chính sách đảm bảo thanh toán") như được mô tả riêng trong Chính sách chương trình.

GPC có quyền:

(a) thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, nếu cần thiết để thực hiện bảo trì hay cập nhật Dịch vụ; và

(b) áp đặt giới hạn cho một số tính năng nhất định hoặc hạn chế truy cập vào các phần hoặc toàn bộ Dịch vụ mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý.

GPC có thể từ chối xử lý bất kỳ Giao dịch thanh toán nào liên quan tới, trong các lý do khác, hoạt động chống lừa đảo, luật hiện hành hoặc chính sách của GPC.

2.4 Hoạt động bị nghiêm cấm. Trừ khi được GPC cho phép rõ ràng bằng văn bản, Người bán không được:

(i) thiết lập Chi phí mua hàng tối thiểu hoặc tối đa làm điều kiện cho việc Người mua sử dụng Dịch vụ để thanh toán cho một Sản phẩm;

(ii) yêu cầu Người mua cung cấp cho Người bán số tài khoản của bất kỳ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc phương thức thanh toán nào khác;

(iii) thêm bất kỳ phụ phí sử dụng Dịch vụ nào cho một Giao dịch thanh toán;

(iv) xử lý riêng như một Giao dịch thanh toán số tiền của bất kỳ khoản thuế nào áp dụng cho việc mua Sản phẩm;

(v) gửi tới Dịch vụ một Giao dịch thanh toán mà trước đó đã được trả lại dưới dạng bồi hoàn; hoặc

(vi) cho phép sử dụng Dịch vụ để thanh toán bất kỳ khoản nợ nào của Người mua đối với Người bán.

2.5 Ủy quyền giao dịch thanh toán. Người bán thừa nhận rằng việc nhận được ủy quyền cho một Giao dịch thanh toán chỉ biểu thị rằng, kể từ ngày ủy quyền, Tài khoản thanh toán cơ bản có đủ tiền với công ty phát hành thẻ hoặc Nhà cung cấp dịch vụ để thanh toán số tiền Chi phí mua hàng. Người bán thừa nhận rằng việc ủy quyền không phải là xác nhận danh tính của Người mua; cũng không phải là bảo đảm của GPC rằng giao dịch sẽ không phải chịu khoản bồi hoàn hoặc khoản đảo ngược khác.

2.6 Điều khoản bổ sung về thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động. Khi một Người mua thực hiện Giao dịch thanh toán bằng cách sử dụng Thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động, thì GPC, với tư cách là bên xử lý cho Người bán, sẽ gửi các khoản phí cho Nhà cung cấp dịch vụ để thanh toán và xử lý thông qua Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động của Người mua. Khoản đảo ngược, hoàn trả hoặc điều chỉnh của Giao dịch thanh toán đó cũng có thể được GPC, với tư cách là bên xử lý cho Người bán, gửi cho Nhà cung cấp dịch vụ để xử lý thông qua Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động của Người mua. GPC không có nghĩa vụ đối với Người bán hoặc bất kỳ người nào khác trong việc thanh toán cho Giao dịch thanh toán của Người mua (hoặc khoản đảo ngược, hoàn trả hoặc điều chỉnh của Giao dịch thanh toán đó) trong trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ, vì bất kỳ lý do nào, không thể hoặc không sẵn sàng thu tiền từ Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc từ Người mua (đối với khoản thanh toán của một Giao dịch thanh toán) hoặc ghi có cho Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc ghi có cho Người mua (đối với khoản đảo ngược, hoàn trả hoặc điều chỉnh của một Giao dịch thanh toán). Trong trường hợp GPC cung cấp bất kỳ khoản tiền thanh toán nào cho Người bán đang chờ xử lý thanh toán từ Nhà cung cấp dịch vụ, GPC giữ quyền bồi hoàn hoặc đòi lại tiền từ Người bán trong trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ không hoàn tất việc xử lý Giao dịch thanh toán cho Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động của Người mua hoặc không nhận được khoản thanh toán từ Người mua. GPC có thể hạn chế loại Người bán được phép sử dụng phương thức Thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động và loại sản phẩm có thể được mua bằng phương thức Thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động.

2.7 Tính năng beta. Thỉnh thoảng, GPC có thể cung cấp các Tính năng beta cho Người bán như một phần của Dịch vụ, được cung cấp "nguyên trạng". GPC giữ quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa vào hoặc ngừng cung cấp Tính năng beta như một phần của Dịch vụ vào bất cứ lúc nào.

MỤC 3. TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

3.1 Triển khai dịch vụ. Người bán đồng ý không sử dụng Dịch vụ thông qua các trang web khác trang web của Người bán. GPC luôn giữ quyền phê duyệt đối với việc triển khai Dịch vụ trên từng trang web của Người bán và GPC có thể, sau khi thông báo, tạm ngừng việc sử dụng Dịch vụ của Người bán cho đến khi Người bán khắc phục được các vấn đề triển khai theo chỉ định hợp lý của GPC.

3.2 Thiết lập triển khai. Người bán đồng ý cung cấp thông tin đăng ký hiện tại, đầy đủ và chính xác cho Dịch vụ và để duy trì cũng như cập nhật kịp thời thông tin. Người bán sẽ thiết lập và duy trì một Tài khoản thanh toán có thể nhận được tiền thông qua chuyển khoản điện tử. Người bán ủy quyền cho GPC xác nhận rằng Tài khoản thanh toán đang ở tình trạng tốt với tổ chức tài chính, kể cả bằng cách gửi yêu cầu ủy quyền thanh toán và/hoặc yêu cầu ghi có khoản tiền nhỏ cho Tài khoản thanh toán. Người bán ủy quyền cho GPC xác nhận lại Tài khoản thanh toán bất cứ khi nào thông tin tài khoản thay đổi. Người bán cũng đồng ý rõ ràng với và ủy quyền cho GPC thu thập, sử dụng và thỉnh thoảng nhận từ các bên thứ ba báo cáo về khả năng thanh toán của Người bán và nếu không sẽ thực hiện thẩm tra về khả năng thanh toán hoặc lý lịch của Người bán khi GPC cho là thích hợp để đánh giá tính đủ điều kiện của Người bán cho việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Thỉnh thoảng GPC có thể yêu cầu Người bán cung cấp thông tin bổ sung liên quan đến thẩm tra về khả năng thanh toán hoặc thông tin lý lịch khác như điều kiện để Người bán tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

3.3 Cập nhật triển khai. Người bán sẽ cung cấp cho GPC thông báo trước sáu mươi (60) ngày về mọi thay đổi đối với trang web của Người bán hoặc mã hay công nghệ dùng để triển khai Dịch vụ trên trang web của Người bán mà theo dự kiến sẽ ảnh hưởng bất lợi tới việc triển khai Dịch vụ của Người bán; với điều kiện là việc đưa ra thông báo sẽ không làm giảm nhẹ nghĩa vụ của Người bán theo Thỏa thuận này. Nếu GPC cập nhật các thông số kỹ thuật hoặc thông số triển khai cho Dịch vụ, Người bán sẽ thực hiện cập nhật ngay khi hợp lý, nhưng không quá chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được thông báo cập nhật. Nếu GPC cập nhật giao diện hoặc thông số thương hiệu của mình, Người bán sẽ thực hiện cập nhật ngay sau khi hợp lý, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo cập nhật.

3.4 Hỗ trợ. Trước khi đưa ra bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào cho GPC, trước tiên Người bán sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để tự mình giải quyết vấn đề mà không chuyển tới GPC. Sau đó, Người bán có thể gửi văn bản yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua các phương pháp do GPC chỉ định. Mọi sự hỗ trợ mà Người bán cung cấp cho Người mua sẽ do Người bán tự chi trả. Người bán đồng ý rằng mọi cuộc liên lạc qua điện thoại giữa Người bán và GPC liên quan đến việc hỗ trợ hoặc hoạt động của Dịch vụ có thể được GPC ghi lại cho mục đích đào tạo và đảm bảo chất lượng.

MỤC 4. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ BỔ SUNG

4.1 GPC không phải là một tổ chức ngân hàng. Qua tài liệu này Người bán xác nhận và đồng ý rằng:

(i) GPC cung cấp Dịch vụ để hỗ trợ xử lý các Giao dịch thanh toán liên quan đến việc mua sản phẩm của Người mua,

(ii) GPC xử lý các Giao dịch thanh toán thay mặt cho Người bán,

(iii) GPC không phải là một ngân hàng hoặc tổ chức nhận tiền gửi đặc quyền khác và,

(iv) số tiền do GPC hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của GPC (bao gồm mọi nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng) nắm giữ liên quan đến việc xử lý các Giao dịch thanh toán không phải là tiền gửi bắt buộc của Người bán và không được Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang hay bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác bảo hiểm cho lợi ích của Người bán.

4.2 Tài sản vô thừa nhận. Người bán thừa nhận và đồng ý rằng nếu:

(i) GPC đang giữ tiền phải trả cho Người bán phát sinh từ Giao dịch thanh toán được xử lý thông qua Dịch vụ hoặc

(ii) GPC không thể liên lạc với Người bán và

(iii) GPC không có hồ sơ về việc sử dụng Dịch vụ của Người bán trong nhiều năm, do đó theo luật hiện hành GPC có thể được yêu cầu báo cáo số dư của những khoản tiền như vậy là tài sản vô thừa nhận. Trong trường hợp nêu trên, GPC sẽ cố gắng xác định vị trí của Người bán theo địa chỉ gửi thư của Người bán ghi trong hồ sơ của GPC và, nếu GPC không thể xác định vị trí của Người bán, thì Người bán thừa nhận và đồng ý rằng GPC có thể được yêu cầu cung cấp mọi khoản tiền như vậy cho tiểu bang hiện hành dưới dạng tài sản vô thừa nhận; tuy nhiên, với điều kiện là GPC có thể khấu trừ một khoản phí không hoạt động và các khoản phí hành chính khác từ các khoản tiền vô thừa nhận như vậy, theo sự cho phép của luật hiện hành.

4.3 Không chứng thực. Người bán thừa nhận rằng GPC không chứng thực trang web của Người bán, bất kỳ thông tin hay nội dung nào khác xuất hiện trên trang web của Người bán hoặc do Người bán cung cấp cho GPC ("Nội dung của Người bán") hay bất kỳ Sản phẩm nào. Người bán đồng ý không tuyên bố hay ngụ ý bất cứ sự chứng thực nào của GPC hoặc Google về trang web của Người bán hoặc các nội dung khác. Trong phạm vi Nội dung của Người bán xuất hiện trong Dịch vụ hoặc trên các trang web của Google, GPC giữ quyền sửa đổi hoặc xóa Nội dung của Người bán theo quyết định riêng của mình.

4.4 Danh tính của người mua. GPC không có trách nhiệm đối với Người bán về việc điều tra lý lịch hoặc xác nhận danh tính của Người mua, trừ phạm vi được pháp luật hiện hành yêu cầu. GPC có thể cung cấp thông tin phản hồi hoặc hệ thống xếp hạng khác để hỗ trợ Người bán trong việc đánh giá Người mua hoặc hỗ trợ Người mua trong việc đánh giá Người bán. Người bán thừa nhận rằng mọi thông tin phản hồi hoặc hệ thống xếp hạng chỉ đại diện cho ý kiến của các bên thứ ba chứ không phải là ý kiến, đại diện hay bảo đảm của GPC.

4.5 Tranh chấp. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Chính sách về giải pháp bồi hoàn, Người bán hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Tranh chấp và GPC không tham gia cũng như sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Tranh chấp nào. Đối với các Tranh chấp, Người bán phải tuân thủ Chính sách về giải pháp bồi hoàn và các thủ tục tranh chấp khác do GPC cung cấp bất cứ lúc nào. GPC có thể cung cấp các công cụ hỗ trợ giao tiếp giữa Người bán và Người mua để giải quyết Tranh chấp. Nếu Người bán và Người mua không thể giải quyết Tranh chấp, GPC có thể hòa giải Tranh chấp theo yêu cầu của một trong hai bên và có thể đề xuất giải pháp không ràng buộc theo quyết định riêng của GPC. GPC hoàn toàn chịu trách nhiệm về Tranh chấp dịch vụ và Người bán không tham gia cũng như sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Tranh chấp dịch vụ nào; với điều kiện là Người bán đồng ý cung cấp hỗ trợ hợp lý cho GPC khi giải quyết Tranh chấp dịch vụ.

MỤC 5. ĐẶC ĐIỂM THƯƠNG HIỆU

5.1 Đặc điểm thương hiệu của GPC. Theo Thỏa thuận này và sau khi Người bán đã triển khai Dịch vụ, GPC cấp cho Người bán giấy phép hạn chế, không độc quyền và không được cấp phép lại để hiển thị các Đặc điểm thương hiệu của GPC nhằm thúc đẩy tính khả dụng của Dịch vụ trên các trang web của Người bán. Người bán có thể sử dụng các nút và biểu trưng chấp nhận theo Nguyên tắc về biểu trưng chấp nhận và nút mà không cần có sự chấp thuận trước của GPC. Việc sử dụng các Đặc điểm thương hiệu của GPC cho mục đích khác cần có sự chấp thuận trước của GPC theo Nguyên tắc về đặc điểm thương hiệu của Google. GPC có thể thu hồi quyền đã cấp tại khoản này để sử dụng Đặc điểm thương hiệu của GPC bằng cách cung cấp thông báo cho Người bán và một khoảng thời gian hợp lý để ngừng sử dụng. Người bán đồng ý tuân thủ Nguyên tắc về đặc điểm thương hiệu của Google.

5.2 Đặc điểm thương hiệu của Người bán. Theo Thỏa thuận này, Người bán cấp cho GPC và các chi nhánh của GPC giấy phép hạn chế, không độc quyền và không được cấp phép lại để hiển thị Đặc điểm thương hiệu của Người bán liên quan đến

(i) vận hành Dịch vụ và

(ii) quảng cáo, trình bày, tài liệu tiếp thị, truyền thông bằng lời nói và danh sách người bán (ví dụ như thư mục người bán được đăng trên một trang web của Google) xác định Người bán là người đã triển khai Dịch vụ.

5.3 Quyền đối với đặc điểm thương hiệu. Mỗi bên giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ, liên quan đến Đặc điểm thương hiệu của mình. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, không bên nào có bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào về bất cứ Đặc điểm thương hiệu nào của bên kia và mọi quyền không được cấp rõ ràng được coi là bị giữ lại. Toàn bộ việc GPC sử dụng Đặc điểm thương hiệu của Người bán (bao gồm bất kỳ uy tín kinh doanh liên quan nào) sẽ có lợi cho Người bán và toàn bộ việc Người bán sử dụng Đặc điểm thương hiệu của GPC (bao gồm bất kỳ uy tín kinh doanh liên quan nào) sẽ có lợi cho GPC. Trong khi Thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực và theo yêu cầu, mỗi bên đồng ý cung cấp cho bên kia các mẫu về sử dụng Đặc điểm thương hiệu của bên kia như quy định trong Mục 5 này để cho phép bên kia giám sát và đảm bảo rằng việc sử dụng phù hợp với yêu cầu kiểm soát chất lượng của bên kia. Trong khi Thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực, Người bán đồng ý không phản đối hoặc hỗ trợ người khác không thừa nhận Đặc điểm thương hiệu của GPC (trừ khi để bảo vệ quyền của Người bán đối với Đặc điểm thương hiệu của mình) và không đăng ký bất kỳ Đặc điểm thương hiệu hoặc tên miền nào giống với Đặc điểm thương hiệu hoặc tên miền của GPC.

MỤC 6. PHÍ DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

6.1 Phí dịch vụ. Theo Mục 12, phí xử lý giao dịch và các khoản phí khác đối với Dịch vụ sẽ được quy định trên Biểu phí ("Phí dịch vụ"). GPC giữ quyền hưởng lãi suất và/hoặc tiền bồi thường khác từ các ngân hàng cung cấp dịch vụ của mình hoặc các khoản phí khác phát sinh từ việc xử lý các Giao dịch thanh toán chưa thanh toán cho Người bán.

6.2 Điều khoản thanh toán. Người bán sẽ tiến hành giao dịch trên Dịch vụ và Dịch vụ sẽ thanh toán cho Tài khoản thanh toán của Người bán, bằng nội tệ của Việt Nam hoặc đô la Mỹ. GPC sẽ giữ số tiền nợ và phải trả cho Người bán (sẽ được điều chỉnh như mô tả trong Mục 6.3) riêng biệt với các quỹ công ty chung của GPC và sẽ không sử dụng số tiền đó cho chi phí điều hành công ty của GPC. Theo Mục 12, trừ khi có thỏa thuận chung khác giữa các bên, GPC sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để chuyển khoản điện tử vào Tài khoản thanh toán của Người bán trước khi kết thúc ngày làm việc thứ hai (trừ ngày nghỉ của ngân hàng) sau ngày Giao dịch thanh toán được gửi để Người bán để thu tiền. Bất kể những điều đã nói ở trên, GPC sẽ không có nghĩa vụ thanh toán tiền cho Người bán

(i) đối với bất kỳ Giao dịch thanh toán nào mà GPC chưa nhận được thanh toán đầy đủ bằng số tiền khả dụng cuối cùng nếu Người bán không thu tiền trong thời gian giữ quyền ủy quyền được quy định trong Chính sách chương trình hoặc

(ii) nếu số dư kiếm được của Người bán tại thời điểm giải ngân hoặc chuyển tiền ít hơn mười (10) đô la, số dư đó sẽ được chuyển sang giai đoạn giải ngân tiếp theo.

6.3 Điều chỉnh thanh toán. Người bán thừa nhận rằng Người mua có thể giữ quyền bồi hoàn theo quy định của mạng lưới và hiệp hội thẻ và/hoặc thỏa thuận của họ với chủ Tài khoản thanh toán (kể cả Nhà cung cấp dịch vụ) và GPC sẽ có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) chuyển các khoản bồi hoàn cho Người bán nếu các giao dịch đặc biệt không được quy định trong Chính sách đảm bảo thanh toán. Đối với các Giao dịch thanh toán đặc biệt, GPC có thể giữ lại các khoản thanh toán hoặc đảo ngược các khoản thanh toán trước đó nếu:

(i) người mua yêu cầu GPC hoàn lại tiền hoặc khoản đảo ngược khác hoặc

(ii) GPC cho rằng các Giao dịch thanh toán không hợp lệ, liên quan đến hành vi sai trái hoặc gian lận (chẳng hạn như sử dụng gian lận một phương thức thanh toán) hoặc vi phạm luật pháp hiện hành, Thỏa thuận này hoặc các Chính sách.Người bán đồng ý hợp tác với GPC và cung cấp mọi thông tin có thể được GPC yêu cầu hợp lý khi điều tra bất kỳ trường hợp nào nói trên.

GPC có thể giữ lại số tiền thanh toán cho Người bán trong trường hợp GPC yêu cầu thêm thông tin từ Người bán để hoàn tất thẩm tra về khả năng thanh toán hoặc thông tin lý lịch khác theo Mục 3.2.

GPC có thể chuyển mọi nghĩa vụ thanh toán mà GPC có thể có cho Người bán theo Thỏa thuận này đối với:

(i) Phí dịch vụ do Người bán nợ,

(ii) số tiền trả thừa cho Người bán do đảo ngược, hoàn trả, bồi hoàn sau đó hoặc khoản điều chỉnh khác cho các Giao dịch thanh toán trước đó, và

(iii) mọi khoản tiền khác mà Người bán nợ GPC theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác. Trong trường hợp Người bán phải chịu số dư âm (tức là do điều chỉnh âm vượt quá số tiền thanh toán thu được trong một kỳ cụ thể), GPC có thể ghi nợ Tài khoản thanh toán cho số tiền của số dư âm đó. Ngoài ra, GPC có thể chọn lập hóa đơn Người bán đối với mọi khoản tiền Người bán còn nợ theo Thỏa thuận này, hóa đơn đó sẽ ngay lập tức đến hạn và phải trả.

6.4 Khoản giữ lại. GPC có quyền giữ lại một phần số tiền thu được phải trả cho Người bán liên quan đến việc xử lý các Giao dịch thanh toán ("Khoản giữ lại") để giúp đảm bảo có đủ tiền cho GPC trong trường hợp bồi hoàn, đảo ngược và các khoản nợ khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Người bán. Các trường hợp GPC có thể áp dụng Khoản giữ lại bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

(a) thay đổi bất lợi trong tình hình tài chính của Người bán hoặc hồ sơ thanh toán của Người bán với các chủ nợ;

(b) tỷ lệ thừa trong bồi hoàn, đảo ngược hoặc các vấn đề hỗ trợ Người mua khác; hoặc

(c) thay đổi đáng kể về bản chất của lĩnh vực kinh doanh hoặc dòng sản phẩm của Người bán. GPC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào của Người bán do áp dụng Khoản giữ lại.

6.5 Hoàn trả và điều chỉnh. Người bán sẽ công bố chính sách hủy/trả lại trên trang web của Người bán. Nếu Người bán cho phép trả lại, hủy hoặc điều chỉnh giá liên quan đến Giao dịch thanh toán, Người bán sẽ trả tiền cho Người mua bằng cách sử dụng chức năng hoàn trả của Dịch vụ trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Người mua. Khoản tiền hoàn trả không được vượt quá tổng số tiền của Giao dịch thanh toán. Người bán đồng ý không chấp nhận tiền mặt hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào khác từ Người mua để đổi lấy việc cấp khoản tiền hoàn trả cho Người mua. Người bán đồng ý không cấp khoản tiền hoàn trả bằng tiền mặt cho Người mua liên quan đến một Sản phẩm đã thanh toán với Dịch vụ, trừ khi luật pháp yêu cầu. Nếu Người bán cung cấp khoản tiền hoàn trả thông qua một phương thức khác không phải qua Dịch vụ, Người bán vẫn chịu trách nhiệm nếu Giao dịch thanh toán dẫn đến bồi hoàn thông qua Dịch vụ. Người bán thừa nhận rằng ngay cả khi chính sách hủy/trả lại của Người bán cấm trả lại hoặc hủy, Người bán vẫn có thể nhận được khoản bồi hoàn liên quan đến các giao dịch. GPC có thể từ chối hoặc trì hoãn yêu cầu hoàn trả từ Người bán thông qua Dịch vụ nếu GPC không thể nhận đủ số tiền từ Người bán để cấp tiền hoàn trả.

6.6 Thuế và các khoản phí khác. Người bán sẽ nộp mọi khoản thuế áp dụng, bao gồm thuế bán hàng, sử dụng, tài sản cá nhân, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, lệ phí hải quan, thuế nhập khẩu hay thuế tem hoặc các loại thuế khác được áp đặt bởi các cơ quan chính phủ thuộc bất cứ loại nào và được áp đặt đối với các giao dịch theo Thỏa thuận này, kể cả tiền phạt và lãi suất, nhưng đặc biệt không bao gồm thuế dựa trên thu nhập ròng của GPC. Nhằm mục đích làm rõ, GPC không chịu trách nhiệm đối với và không phải là cơ quan thu thuế bán hàng hay thuế thu nhập hoặc các loại thuế khác liên quan đến các Giao dịch thanh toán. Khi GPC có nghĩa vụ pháp lý phải thu bất kỳ loại thuế áp dụng nào, số tiền thích hợp sẽ được lập hóa đơn cho Người bán và Người bán phải trả trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn hoặc thông báo khác. Người bán sẽ ngay lập tức cung cấp cho GPC tài liệu có thể được cơ quan chính phủ hiện hành yêu cầu để GPC xử lý các khoản thanh toán dưới đây (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chứng nhận hợp lệ về việc Người bán được miễn trừ nghĩa vụ nộp thuế theo ủy quyền của cơ quan chính phủ phù hợp) và GPC có thể giữ lại bất cứ khoản thanh toán nào bắt buộc phải được thực hiện dưới đây cho đến khi Người bán cung cấp tài liệu. Người bán thừa nhận rằng, trừ khi Người bán cung cấp cho GPC các thông tin cần thiết, bao gồm Mẫu đơn IRS W-8BEN đã điền đầy đủ, chứng tỏ rằng Người bán được miễn, GPC sẽ báo cáo cho Sở thuế vụ tổng doanh thu hàng năm mà Người bán kiếm được thông qua GPC trong bất kỳ năm dương lịch nào mà Người bán

(i) nhận được tổng số tiền thanh toán vượt quá 20.000 đô la và

(ii) có hơn 200 giao dịch. Người bán sẽ ngay lập tức cung cấp cho GPC bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận về tất cả các khoản thanh toán thuế hoặc bằng chứng đầy đủ khác về các khoản thanh toán thuế tại thời điểm Người bán thực hiện thanh toán theo Thỏa thuận.

MỤC 7. TÍNH BẢO MẬT VÀ QUYỀN SỞ HỮU

7.1 Tính bảo mật. Người bán sẽ giữ bí mật và sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin Người mua nào nhận được thông qua Dịch vụ, trừ khi để xử lý giao dịch mà Người mua đã yêu cầu và duy trì tài khoản của Người mua với Người bán hoặc được sự cho phép rõ ràng của Chính sách chương trình. Người bán thừa nhận rằng thông tin Người mua nhận được từ GPC liên quan đến Dịch vụ tuân theo Thông báo bảo mật của Google Payments và Người bán đồng ý sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin Người mua nhận được từ GPC theo bất kỳ cách nào trái với Thông báo bảo mật của Google Payments. Người bán sẽ không tiết lộ hay dẫn đến tiết lộ bất kỳ Thông tin mật nào của GPC mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của GPC, ngoại trừ các nhân viên, đại lý, đại diện hoặc nhà thầu của Người bán cần truy cập vào Thông tin mật của GPC để làm việc theo Thỏa thuận này ("Người được ủy quyền") và những người chịu ràng buộc bởi thỏa thuận bằng văn bản về việc không tiết lộ thông tin mật của bên thứ ba. Người bán đồng ý rằng Người bán chịu trách nhiệm đối với mọi hành động và/hoặc thiếu sót của bất kỳ Người được ủy quyền nào vi phạm điều khoản này. Người bán đồng ý sử dụng cùng một mức độ quan tâm, nhưng không ít hơn mức độ quan tâm hợp lý, như khi Người bán sử dụng đối với thông tin riêng có bản chất tương tự của mình nhằm bảo vệ Thông tin mật của GPC và để ngăn chặn việc truyền tải Thông tin mật của GPC cho bất kỳ bên thứ ba không được phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(a) tất cả phần mềm, công nghệ, lập trình, thông số kỹ thuật, tài liệu, nguyên tắc và chứng từ của GPC liên quan đến Dịch vụ;

(b) mọi thông tin được cung cấp theo Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở, thông tin hữu hình, vô hình, hình ảnh, điện tử, hiện tại hoặc tương lai, chẳng hạn như:

(i) bí mật thương mại;

(ii) thông tin tài chính, bao gồm giá cả;

(iii) thông tin kỹ thuật, bao gồm nghiên cứu, phát triển, quy trình, thuật toán, dữ liệu, thiết kế và bí quyết; và

(iv) thông tin kinh doanh, bao gồm thông tin về hoạt động, lập kế hoạch, kế hoạch tiếp thị và quảng cáo, sản phẩm; và

(c) mọi thông tin khác được GPC hoặc Google chỉ định bằng văn bản là "Bí mật" hoặc hình thức chỉ định tương đương.

Thỏa thuận này không áp đặt nghĩa vụ cho Người bán đối với Thông tin mật của GPC mà:

(a) Người bán đã biết trước khi nhận được từ GPC hoặc Google;

(b) hiện có sẵn hoặc được công khai không phải do lỗi của Người bán;

(c) Người bán nhận được một cách chính đáng từ một bên thứ ba mà không có nghĩa vụ giữ bí mật; hoặc

(d) được phát triển độc lập bởi Người bán mà không vi phạm Thỏa thuận này. Nếu Thông tin mật của GPC cần phải được xuất trình theo yêu cầu của pháp luật, lệnh tòa hoặc yêu cầu khác của chính phủ ("Kiện tụng"), Người bán phải thông báo ngay cho GPC về nghĩa vụ đó. Người bán sẽ không xuất trình hoặc tiết lộ Thông tin mật của GPC nhằm đáp ứng yêu cầu Kiện tụng trừ khi GPC đã:

(i) yêu cầu sự bảo vệ của tòa án hoặc cơ quan pháp lý hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền khác đang yêu cầu Kiện tụng và yêu cầu bảo vệ đó đã bị từ chối, hoặc

(ii) đồng ý bằng văn bản đối với việc xuất trình hoặc tiết lộ Thông tin mật của GPC để phục vụ cho việc Kiện tụng. Khi có yêu cầu bằng văn bản của GPC, Người bán sẽ ngay lập tức trả lại tất cả Thông tin mật của GPC, cùng với tất cả các bản sao hoặc chứng nhận bằng văn bản rằng tất cả Thông tin mật của GPC và các bản sao đã được hủy bỏ.

7.2 Tên người dùng, mật khẩu và khóa người bán. Người bán sẽ chịu trách nhiệm giữ bí mật tên người dùng/mật khẩu và khóa người bán của Dịch vụ (như mô tả trong Nguyên tắc tích hợp). Người bán chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động Dịch vụ của những người sử dụng tên người dùng/mật khẩu và khóa người bán, bao gồm mọi hậu quả của việc sử dụng hoặc sử dụng sai tên người dùng/mật khẩu và khóa người bán. Người bán đồng ý thông báo ngay lập tức cho GPC về mọi hành vi sử dụng trái phép tên người dùng/mật khẩu hoặc khóa người bán hay bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến Dịch vụ mà Người bán biết. Người bán đồng ý rằng tất cả cán bộ, nhân viên, đại lý, người đại diện và những người khác có quyền truy cập vào tên người dùng/mật khẩu và khóa người bán của Dịch vụ sẽ được Người bán trao quyền sử dụng Dịch vụ và ràng buộc về mặt pháp lý với Người bán.

7.3 Quyền sở hữu. GPC và bên cấp phép giữ lại tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Dịch vụ (và mọi tác phẩm phái sinh hoặc cải tiến theo đó), bao gồm nhưng không giới hạn ở, tất cả phần mềm, công nghệ, thông tin, nội dung, tài liệu, nguyên tắc và chứng từ. Người bán không có bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay lợi ích nào trong đó, ngoại trừ các quyền sử dụng giới hạn đã nêu rõ trong Thỏa thuận này. Mọi quyền không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này được coi là bị giữ lại. Người bán đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh, biên dịch, tạo sản phẩm phái sinh, biên dịch ngược, đảo ngược thiết kế, tháo rời hoặc tìm cách để lấy được mã nguồn từ Dịch vụ.

MỤC 8. ĐẢM BẢO; TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

8.1 Tuyên bố và đảm bảo. Người bán tuyên bố và đảm bảo rằng:

(a) nếu là cá nhân, Người bán phải ít nhất là 18 tuổi,

(b) nếu là đơn vị kinh doanh, Người bán được ủy quyền chính đáng để kinh doanh tại Việt Nam,

(c) Người bán có khả năng và có đầy đủ quyền lực và thẩm quyền để tham gia Thỏa thuận và Thỏa thuận này sẽ cấu thành các nghĩa vụ hợp lệ và ràng buộc của Người bán,

(d) Người bán là cư dân của Việt Nam,

(e) Người bán sở hữu và kiểm soát các trang web của Người bán đồng thời có và sẽ duy trì tất cả các quyền, ủy quyền và giấy phép cần thiết để cho phép Người bán sử dụng Dịch vụ trên các trang web của Người bán;

(f) việc Người bán thi hành Thỏa thuận này và sử dụng Dịch vụ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà Người bán hoặc các chi nhánh của Người bán phải tuân thủ; và

(g) Người bán sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy định và sắc lệnh hiện hành liên quan đến việc Người bán sử dụng Dịch vụ.

8.2 TỪ CHỐI ĐẢM BẢO. DỊCH VỤ (BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG, PHẦN MỀM, TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU, CHỨC NĂNG, TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ) ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO. GPC VÀ CÁC CHI NHÁNH CŨNG NHƯ ĐẠI LÝ CỦA GPC TỪ CHỐI TẤT CẢ ĐẢM BẢO (DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC HÌNH THỨC KHÁC), BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở ĐẢM BẢO VỀ SỰ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. GPC không đảm bảo rằng HOẠT ĐỘNG CỦA Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. GPC SẼ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, mất điện, lỗi hệ thống hoặc gián đoạn khác có thể ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, xử lý, chấp nhận, hoàn thành hoặc giải quyết các Giao dịch thanh toán hoặc Dịch vụ.

MỤC 9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BỒI THƯỜNG

9.1 GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. GPC (BAO GỒM CÁC CHI NHÁNH VÀ ĐẠI LÝ CỦA GPC) SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, ĐỂ TRỪNG PHẠT HOẶC LÀM GƯƠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, THIỆT HẠI DO MẤT MÁT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT UY TÍN KINH DOANH HOẶC MUA DỊCH VỤ THAY THẾ, ĐÃ GÂY RA BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO VÀ BẤT KỂ LOẠI KHIẾU NẠI HOẶC BẢN CHẤT CỦA NGUYÊN NHÂN KIỆN TỤNG, NGAY CẢ KHI GPC ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GPC PHÁT SINH NGOÀI THỎA THUẬN NÀY VÀ DỊCH VỤ (KHI ĐƯỢC TỔNG HỢP VỚI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GPC ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI KHÁC PHÁT SINH NGOÀI THỎA THUẬN NÀY VÀ DỊCH VỤ) SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN PHÍ RÒNG MÀ GPC ĐÃ NHẬN ĐƯỢC VÀ GIỮ LẠI THEO THỎA THUẬN NÀY TRONG BA (3) THÁNG NGAY TRƯỚC NGÀY KHIẾU NẠI PHÁT SINH. CÁC GIỚI HẠN NÊU TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA BẤT KỲ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ NÀO. Mỗi bên thừa nhận rằng bên kia đã tham gia vào Thỏa thuận này dựa trên các giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định tại khoản này và rằng những giới hạn này là cơ sở thiết yếu cho thương lượng giữa các bên.

9.2 Sự đảm bảo bồi thường của Người bán. Người bán sẽ bồi thường, bảo vệ và không làm tổn hại cho Các bên được bồi thường của GPC trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, mất mát và chi phí (kể cả phán quyết thiệt hại, chi phí hòa giải và phí pháp lý hợp lý) của bên thứ ba chống lại bất kỳ Bên được bồi thường nào của GPC, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(i) các trang web của Người bán,

(ii) Đặc điểm thương hiệu của Người bán;

(iii) việc Người bán sử dụng Dịch vụ và/hoặc (iv) mọi trường hợp Người bán vi phạm hoặc không tuân thủ Thỏa thuận này hoặc Chính sách. "Bên được bồi thường của GPC" bao gồm

(a) GPC, Google cũng như các công ty con và chi nhánh của GPC và Google, và

(b) cán bộ điều hành, giám đốc, đại lý, nhân viên, nhà cung cấp thông tin, bên cấp phép, bên được cấp phép, tư vấn viên, nhà thầu và các bên thứ ba áp dụng khác (bao gồm nhưng không giới hạn đối với Paymentech, L.P.) của GPC, Google cũng như các công ty con và chi nhánh của GPC và Google. GPC có thể tham gia bào chữa với luật sư tự chọn và bằng chi phí riêng của mình

MỤC 10. CHẤM DỨT

10.1 Bởi Người bán. Người bán có thể chấm dứt Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Dịch vụ của mình bất cứ lúc nào khi cung cấp thông báo trước bằng văn bản cho GPC hoặc khi được phép của GPC.

10.2 Bởi GPC. GPC có thể chấm dứt, hạn chế hoặc tạm ngừng Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Dịch vụ của Người bán bất kỳ lúc nào vì bất cứ lý do nào và không có trách nhiệm pháp lý đối với Người bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở

(i) tình trạng không hoạt động,

(ii) vi phạm Thỏa thuận này hoặc các Chính sách, hoặc

(iii) nếu việc sử dụng Dịch vụ của Người bán, tùy theo quyết định hợp lý của GPC, tạo ra nguy cơ tổn hại về tài chính hoặc mất uy tín cho GPC hoặc bất kỳ hệ thống thẻ thanh toán nào được sử dụng để xử lý các Giao dịch thanh toán.

10.3 Hiệu lực chấm dứt. Các mục 1, 4, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.3, 8, 9, 10.3 và 11 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn. Bất kể các điều khoản thanh toán được mô tả trong Mục 6.2 (Điều khoản thanh toán), khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này hoặc quyết định ngừng khác của Người bán đối với việc sử dụng Dịch vụ, GPC có thể giữ lại tiền để chi trả cho khoản tiền bồi hoàn có thể phải trả theo dự kiến của GPC trong thời hạn tối đa là một trăm tám mươi (180) ngày. Người bán sẽ vẫn chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khoản bồi hoàn và mọi nghĩa vụ khác mà Người bán phải chịu sau khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này. Sau khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt, GPC có thể vô hiệu hóa quyền truy cập của Người bán vào Dịch Vụ.

MỤC 11. CHUNG

11.1 Thông báo cho GPC. Trừ khi được quy định khác trong Thỏa thuận, tất cả các thông báo được Người bán cung cấp cho GPC theo Thỏa thuận này sẽ bằng tiếng Anh và ở dạng văn bản tới địa chỉ Google Payment Corp., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, kèm theo bản sao tới Attn: Legal Department (Người nhận: Bộ phận pháp lý) ở cùng địa chỉ. Thông báo cho GPC sẽ được coi là đã cung cấp khi được trao tận tay, khi có xác minh bằng văn bản là đã nhận từ dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc khi có xác minh đã nhận thư bảo đảm.

11.2 Thông báo cho Người bán. GPC có thể liên lạc với Người bán về Dịch vụ bằng các phương tiện liên lạc điện tử, bao gồm:

(i) gửi thư điện tử đến địa chỉ email mà Người bán cung cấp cho GPC khi đăng ký hoặc

(ii) đăng thông báo hoặc thông tin liên lạc trong bảng điều khiển Dịch vụ hoặc trên trang web của Google.

GPC và Người bán đồng ý rằng GPC có thể liên lạc bằng các phương tiện liên lạc điện tử với các loại và thể loại thông tin liên lạc và dữ liệu sau đây: Thỏa thuận này (và bản xem lại hoặc sửa đổi), thông báo hoặc tiết lộ thông tin liên quan đến Dịch vụ, ủy quyền thanh toán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Người bán. Người bán có trách nhiệm cung cấp phần cứng, phần mềm và quyền truy cập điện tử riêng của mình vào Internet để sử dụng Dịch vụ và truy cập thông tin liên lạc điện tử. Người bán nên giữ lại bản sao của thông tin liên lạc điện tử bằng cách in bản sao giấy hoặc lưu bản sao điện tử trên máy tính của Người bán. Thông tin liên lạc điện tử sẽ được coi là đã nhận bởi Người bán khi GPC gửi thông tin liên lạc điện tử đến địa chỉ email của Người bán được cung cấp tại thời điểm đăng ký hoặc đã được Người bán sửa đổi sau đó theo Thỏa thuận này hoặc khi GPC đăng thông tin liên lạc điện tử trong bảng điều khiển Dịch vụ hoặc trên một trang web của Google. Đối với những loại thông tin liên lạc hoặc dữ liệu mà GPC được yêu cầu theo luật hiện hành nhằm cung cấp mẫu văn bản giấy cho Người bán, GPC và Người bán đồng ý rằng GPC có thể cung cấp thông tin liên lạc hoặc dữ liệu cho Người bán bằng các phương tiện liên lạc điện tử. Các điều khoản bổ sung sau đây sẽ được áp dụng cho thông tin liên lạc điện tử:

(a) Người bán có thể liên hệ với GPC tại đây để yêu cầu thêm bản sao điện tử của thông tin liên lạc điện tử mà không phải trả phí;

(b) Người bán có thể yêu cầu bản sao giấy của thông tin liên lạc điện tử và GPC giữ quyền tính phí Người bán để cung cấp bản sao giấy;

(c) Người bán có thể liên hệ với GPC qua trang liên hệ của Dịch vụ để cập nhật thông tin đăng ký của Người bán (như địa chỉ email) được sử dụng cho liên lạc điện tử hoặc để rút lại sự đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử; và

(d) GPC giữ quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Người bán nếu Người bán từ chối hoặc rút lại sự đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử từ GPC.

11.3 Luật điều chỉnh; Nơi xét xử. Luật pháp của California, không bao gồm sự lựa chọn các quy tắc luật của California, và các luật liên bang hiện hành của Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này. Nơi xét xử độc quyền cho bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này sẽ là các tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại Hạt Santa Clara, California, và mỗi bên đồng ý với quyền tài phán cá nhân ở các tòa án này. Các bên loại trừ cụ thể Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và Đạo luật thống nhất về giao dịch thông tin trên máy tính khỏi Thỏa thuận này.

11.4 Toàn bộ thỏa thuận; Sửa đổi. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên đối với vấn đề. Thỏa thuận này thay thế mọi thỏa thuận phụ thêm hoặc trước đây, cho dù bằng miệng hay văn bản, liên quan đến vấn đề. Thỏa thuận sẽ ràng buộc và có lợi cho mỗi bên cũng như những người thừa kế và người được chỉ định thừa kế mà họ cho phép. GPC sẽ có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, thay đổi, chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách đăng thông báo trên một trang web của Google hoặc gửi thông báo cho Người bán. Các thay đổi sẽ có hiệu lực và sẽ được coi là được Người bán chấp nhận, năm (5) ngày kể từ ngày đầu tiên GPC đăng hoặc GPC gửi thông báo cho Người bán và sẽ được áp dụng trên cơ sở tiếp tục đối với các Giao dịch thanh toán được khởi tạo sau ngày đăng hoặc ngày gửi. Trong trường hợp Người bán không đồng ý với việc sửa đổi, Người bán phải chấm dứt sử dụng Dịch vụ, đây sẽ là biện pháp khắc phục riêng và duy nhất của Người bán.

11.5 Chuyển nhượng. Người bán không được chuyển nhượng (kể cả bằng cách sáp nhập, bán cổ phiếu hoặc bán tài sản) Thỏa thuận này hay bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào trong Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của GPC. Mọi nỗ lực của Người bán để thực hiện chuyển nhượng hoặc chuyển giao vi phạm khoản này sẽ bị vô hiệu và không có hiệu lực. GPC có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này hay bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào trong Thỏa thuận này cho Google hoặc công ty con của Google.

11.6 Trường hợp bất khả kháng. Không bên nào sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình (trừ việc thanh toán tiền) gây ra bởi bất kỳ tình trạng nào vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở, hành động của chính phủ, khủng bố, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc thiên tai khác, tình trạng lao động, mất điện và rối loạn Internet.

11.7 Quy định khác. Việc GPC không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Thỏa thuận sẽ không bị coi là từ bỏ quyền hoặc quy định. Các đề mục chỉ dành cho mục đích tham khảo và sẽ không được sử dụng để giải thích về Thỏa thuận này. Trừ khi có quy định rõ ràng, toàn bộ số tiền nêu trong Thỏa thuận này có mệnh giá bằng đô la Mỹ. Các chính sách và URL đã tham chiếu trong Thỏa thuận này được đưa vào theo tham chiếu và có thể được GPC cập nhật bất cứ lúc nào. Các bên là và sẽ vẫn là nhà thầu độc lập và không có điều gì trong Thỏa thuận này được coi là tạo ra bất kỳ mối quan hệ cơ quan, đối tác hay liên doanh nào giữa các bên. Không bên nào được coi là nhân viên hay đại diện hợp pháp của bên kia, cũng không bên nào có bất kỳ quyền hoặc thẩm quyền nào để tạo ra bất cứ nghĩa vụ nào thay mặt cho bên kia. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào tuyên phán là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ đến mức tối thiểu cần thiết để Thỏa thuận này sẽ vẫn còn đầy đủ hiệu lực và vẫn có thể thực thi giữa các bên. Thỏa thuận này không dành cho và sẽ không được hiểu là tạo ra bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào ở bất kỳ bên nào ngoài Người bán và GPC, không ai khác có thể đòi bất kỳ quyền nào với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba; với điều kiện là Google sẽ là người thụ hưởng bên thứ ba; ngoài ra với điều kiện là Các bên được bồi thường của GPC sẽ là người thụ hưởng bên thứ ba của khoản bồi thường của Người bán tại Mục 9, với điều kiện nữa là Paymentech, L.P sẽ là người thụ hưởng bên thứ ba của thỏa thuận trong Phụ lục A và của khoản bồi thường của Người bán tại Mục 9.

MỤC 12. ĐIỀU KHOẢN ĐẶC BIỆT CHO GOOGLE PLAY VÀ CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC CỦA GOOGLE CŨNG NHƯ THANH TOÁN TRONG ỨNG DỤNG CỦA GOOGLE

Mục 12 này chỉ áp dụng cho Người bán sử dụng Dịch vụ trên Google Play hoặc một hay nhiều thị trường khác của Google (từng thị trường được gọi là "Google Marketplace"), ngoại trừ Mục 12.3 cũng sẽ áp dụng cho những Người bán sử dụng Dịch vụ để xử lý thanh toán trong ứng dụng ("Thanh toán trong ứng dụng của Google").

12.1 Google Play và các thị trường khác của Google. Bất kể câu đầu tiên của Mục 3.1, Người bán có thể sử dụng Dịch vụ để xử lý các giao dịch trên Google Marketplace. Để sử dụng Dịch vụ trên Google Marketplace, mỗi Người bán phải đồng ý riêng với các điều khoản dịch vụ áp dụng cho Google Marketplace đó ("Google Marketplace TOS") và cho phép tài khoản Dịch vụ của Người bán được liên kết với tài khoản của Người bán dành cho Google Marketplace đó. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Thỏa thuận này và Google Marketplace TOS hiện hành, các điều khoản của Google Marketplace TOS hiện hành sẽ kiểm soát.

12.2 Phí dịch vụ; Chính sách đảm bảo thanh toán. GPC sẽ không tính phí Người bán đối với các khoản Phí dịch vụ được mô tả trong Mục 6.1 cho các giao dịch được thực hiện thông qua Google Marketplace và thay vào đó Người bán sẽ nộp các khoản phí được quy định trong Google Marketplace TOS hiện hành. Mọi trường hợp giảm lệ phí hoặc miễn lệ phí đang được GPC cung cấp cho Dịch vụ không áp dụng đối với các khoản phí được quy định tại Google Marketplace TOS hiện hành. Chính sách đảm bảo thanh toán không áp dụng cho các giao dịch được thực hiện thông qua Google Marketplace.

12.3 Điều khoản thanh toán; Lịch thanh toán hàng tháng. Bất kể lịch thanh toán được mô tả trong Mục 6.2, nếu tài khoản Dịch vụ của Người bán được liên kết với bất kỳ Google Marketplace nào theo Mục 12 này, hoặc nếu Người bán sử dụng Dịch vụ để xử lý Thanh toán trong ứng dụng của Google, GPC sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để chuyển khoản điện tử số tiền cho các Giao dịch thanh toán được gửi để Người bán thu thập trong vòng một tháng dương lịch vào Tài khoản thanh toán của Người bán trước giờ đóng cửa vào ngày 15 của tháng dương lịch tiếp theo. Lịch thanh toán hàng tháng được mô tả trong câu trên sẽ áp dụng cho tất cả các Giao dịch thanh toán của Người bán, dù các giao dịch đó có được thực hiện thông qua Google Marketplace hoặc Thanh toán trong ứng dụng của Google hay không. Nếu số dư kiếm được của Người bán tại thời điểm giải ngân ít hơn mười (10) đô la, số dư đó sẽ được chuyển sang kỳ giải ngân tiếp theo. Tùy theo lựa chọn của GPC và không có thông báo trước cho Người bán, tiền có thể được chuyển vào Tài khoản thanh toán của Người bán thường xuyên hơn hàng tháng.

12.4 Người bán đồng ý trả mọi khoản phí, bao gồm bất kỳ khoản phí chuyển đổi tiền tệ nào được áp dụng, liên quan tới việc quy đổi tiền và xử lý EFT cho Tài khoản thanh toán. Người bán thừa nhận và đồng ý rằng Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát phát sinh từ bất kỳ thay đổi nào về tỷ giá hối đoái giữa thời gian các Giao dịch thanh toán được xử lý và thời gian số tiền thanh toán được gửi bằng EFT vào Tài khoản thanh toán. Các ngân hàng xử lý EFT cho Tài khoản thanh toán cũng có thể áp dụng phí và lệ phí liên quan đến việc xử lý EFT và chuyển đổi tiền tệ liên quan, và Người bán tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản phí và lệ phí như vậy.

12.5 Tiền tệ của người mua. Google Marketplace có thể cho phép Người bán niêm yết giá mua cho các Sản phẩm của Người bán và cho phép Người mua mua Sản phẩm của Người bán, bằng loại tiền khác với loại tiền của Tài khoản thanh toán của Người bán ("Giao dịch mua bằng loại tiền của người mua"). Đối với mọi Giao dịch mua bằng loại tiền của người mua, Người bán sẽ được GPC thanh toán bằng nội tệ hoặc đô la Mỹ, dựa trên tỷ giá hối đoái sẽ được áp dụng cho số tiền mua hàng (có mệnh giá bằng Loại tiền của người mua) tại thời điểm Giao dịch thanh toán được Người bán gửi đến GPC để xử lý. Tỷ giá hối đoái sẽ được xác định bởi một tổ chức tài chính mà GPC sử dụng để tính toán tỷ giá hối đoái và có thể được điều chỉnh dựa vào tình hình thị trường mà không thông báo cho Người bán. Nếu Giao dịch mua bằng loại tiền của người mua sau đó được hoàn tiền, đảo ngược, bồi hoàn hoặc điều chỉnh khác, GPC sẽ áp dụng cùng một tỷ giá hối đoái và loại tiền đã áp dụng cho Giao dịch mua bằng loại tiền của người mua ban đầu khi tính toán nghĩa vụ hoàn trả, đảo ngược, bồi hoàn hoặc điều chỉnh khác của Người bán. Google giữ quyền áp dụng phí đối với việc quy đổi tiền tệ này.

Phụ lục A

Thỏa thuận ba bên giữa Người bán, GPC và Paymentech, L.P.

Phụ lục A này áp dụng cho Người bán nếu Người bán sử dụng Dịch vụ để thanh toán tổng số tiền giao dịch bằng thẻ thanh toán từ năm nghìn đô la ($5.000) trở lên cho tổng khối lượng hàng hóa (GMV) trong ba tháng liên tiếp. Phụ lục này có các điều khoản theo yêu cầu của nhóm các ngân hàng phát hành thẻ hoặc mạng lưới ghi nợ hỗ trợ việc sử dụng thẻ thanh toán ("Hiệp hội"). Các điều khoản này tạo thành thỏa thuận ba bên giữa Người bán, GPC và Paymentech, L.P. ("Paymentech"), nhà cung cấp dịch vụ mà GPC đã ký thỏa thuận riêng để hỗ trợ GPC trong việc xử lý các Giao dịch thanh toán của Người bán liên quan đến thẻ thanh toán.

Định nghĩa

Người bán đồng ý tuân thủ tất cả các Quy tắc của hiệp hội, như có thể được áp dụng và có hiệu lực bất cứ lúc nào. Người bán hiểu rằng GPC hoặc Paymentech có thể phải sửa đổi Phụ lục A này để tuân theo yêu cầu do Quy tắc của hiệp hội đề ra.

Quy tắc của hiệp hội là các nội quy, quy tắc và quy định, như chúng tồn tại bất cứ lúc nào, của Hiệp hội.

Thẻ là cả thẻ nhựa hoặc bằng chứng khác về tài khoản và số tài khoản, phát hành bởi một công ty phát hành thẻ hoặc mạng lưới ghi nợ cho Chủ thẻ, được chấp nhận cho mục đích thanh toán tiền cho Người bán và sẽ được xử lý theo Điều khoản dịch vụ về thanh toán cho Người bán này.

Chủ thẻ là người được phát hành Thẻ và là người có quyền sử dụng Thẻ.

Yêu cầu truy xuất là yêu cầu thông tin của Chủ thẻ hoặc công ty phát hành thẻ liên quan đến khiếu nại hoặc khiếu kiện về giao dịch bán hàng qua Thẻ mà Người bán đã thực hiện.

Dữ liệu bán hàng là bằng chứng và/hoặc hồ sơ điện tử về một Giao dịch thanh toán mô tả việc thanh toán bằng cách sử dụng Thẻ hoặc hoàn tiền/ghi có cho một Chủ thẻ.

Chấp nhận thẻ của Người bán

Người bán đồng ý tuân thủ tất cả các Quy tắc của hiệp hội, như có thể được áp dụng và có hiệu lực bất cứ lúc nào. Người bán hiểu rằng GPC hoặc Paymentech có thể phải sửa đổi Phụ lục A này để tuân theo yêu cầu do Quy tắc của hiệp hội đề ra.

Quy tắc của hiệp hội yêu cầu mỗi Dữ liệu bán hàng mà Người bán đệ trình cho GPC để xử lý tuân thủ các điều kiện sau: (1) Dữ liệu bán hàng mô tả về khoản thanh toán hoặc hoàn trả thanh toán, cho việc bán hoặc cho thuê một cách trung thực hàng hóa, dịch vụ hoặc cả hai, mà Người bán đã cung cấp trong quá trình kinh doanh bình thường của mình, (2) Dữ liệu bán hàng không liên quan đến bất kỳ yếu tố tín dụng nào cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài thanh toán cho một giao dịch hiện tại (bao gồm thanh toán séc chưa thực hiện trước đó) và, trừ trường hợp kế hoạch trả góp hoặc thanh toán trước đã được phê duyệt, hàng hóa đã được giao hoặc dịch vụ đã thực sự được cung cấp cho Chủ thẻ, (3) Theo hiểu biết của Người bán, Dữ liệu bán hàng không có bất kỳ thay đổi quan trọng nào không được phép của Chủ thẻ, và (4) Người bán chưa trả trước bất kỳ khoản tiền mặt nào cho Chủ thẻ liên quan đến Giao dịch thẻ và chưa chấp nhận thanh toán khoản tín dụng đang có hiệu lực vào tài khoản của Chủ thẻ.

Hoàn trả và điều chỉnh

Hiệp hội thẻ yêu cầu Người bán duy trì chính sách công bằng về hủy/trả lại hàng hóa hoặc dịch vụ và điều chỉnh doanh số bán hàng qua Thẻ. Người bán cũng phải công bố chính sách hủy/trả lại cho khách hàng của Người bán.

Nếu Người bán cho phép điều chỉnh giá, trả lại hàng hóa hoặc hủy dịch vụ liên quan đến việc bán hàng qua Thẻ, Người bán phải chuẩn bị và cung cấp cho GPC Dữ liệu bán hàng phản ánh việc hoàn trả hoặc điều chỉnh trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn trả/điều chỉnh của khách hàng.

Số tiền hoàn trả/điều chỉnh không được vượt quá tổng số tiền trên Dữ liệu bán hàng gốc, ngoại trừ số tiền chính xác cần thiết để hoàn trả cho Chủ thẻ đối với bưu phí mà Chủ thẻ đã thanh toán để trả lại hàng hóa. Người bán không được phép nhận tiền mặt hay bất kỳ khoản thanh toán hoặc bồi thường nào khác từ khách hàng để đổi lấy việc chuẩn bị khoản hoàn trả sẽ được gửi vào tài khoản của Chủ thẻ hoặc cấp tiền mặt hoàn trả cho Chủ thẻ liên quan đến việc bán hàng qua Thẻ, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Nếu chính sách hoàn trả của Người bán cấm trả lại trong một số trường hợp nhất định, Người bán vẫn có thể nhận được khoản bồi hoàn liên quan đến việc bán hàng theo các quy tắc của Hiệp hội.

Yêu cầu truy xuất

Hiệp hội yêu cầu Người bán lưu trữ chứng từ gốc của từng giao dịch trong thời gian ít nhất là sáu tháng kể từ ngày giao dịch tương ứng và giữ lại bản sao của tất cả các dữ liệu trong thời gian ít nhất là 18 tháng kể từ ngày giao dịch tương ứng. Hiệp hội không cho phép Người bán tính phí đối với việc tạo hoặc lưu trữ các bản sao.

Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư

Người bán phải thực hiện chăm sóc hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin Thẻ, ngoại trừ việc tiết lộ cho các đại lý và nhà thầu của Người bán với mục đích hỗ trợ Người bán hoàn thành giao dịch Thẻ, hoặc cho Hiệp hội hiện hành, hoặc theo yêu cầu cụ thể của pháp luật. Quy tắc của hiệp hội yêu cầu Người bán phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và nguyên tắc bảo mật có thể được công bố bất cứ lúc nào bởi Visa, MasterCard hoặc bất kỳ Hiệp hội nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, Chương trình bảo mật thông tin chủ thẻ Visa Hoa Kỳ (gọi chung là "Nguyên tắc bảo mật"). Người bán hiểu và đồng ý rằng việc không tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành đối với thẻ thanh toán và Nguyên tắc bảo mật khác có thể dẫn đến bị phạt tiền và/hoặc các hình phạt khác mà Hiệp hội áp dụng cho Người bán hoặc GPC hoặc Paymentech vì hành động của Người bán. Nếu điều này xảy ra, Người bán đồng ý hoàn trả ngay lập tức cho GPC hoặc Paymentech bất kỳ khoản tiền phạt hoặc hình phạt nào được áp dụng do vi phạm Nguyên tắc bảo mật.

Quy tắc của hiệp hội quy định rằng dữ liệu giao dịch và thông tin về Chủ thẻ thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội, công ty phát hành Thẻ và Chủ thẻ.