Google Payments - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ผู้ขาย

22 มีนาคม 2018

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ("ข้อตกลง") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง Google Payment Corp. ("GPC") และคุณ ("ผู้ขาย") GPC เป็นบริษัทย่อยของ Google LLC ("Google") คุณควรตรวจสอบข้อตกลงทั้งหมดก่อนตัดสินใจยอมรับข้อตกลงนี้ และดำเนินการลงทะเบียนต่อไป

การคลิกที่ "ฉันเห็นด้วยกับข้อกำหนดในการให้บริการ" ด้านล่าง และคลิกปุ่ม "ลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์" หมายความว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้

ส่วนที่ 1. คำจำกัดความ

1.1 "คุณลักษณะรุ่นเบต้า" หมายถึงคุณลักษณะต่างๆ ของบริการที่ GPC ระบุว่าเป็นรุ่นเบต้า หรือยังไม่ได้รับการสนับสนุนในเอกสารประกอบทางเทคนิคปัจจุบันของ GPC รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักเกณฑ์บูรณาการสำหรับรุ่นของบริการที่ผู้ขายได้ดำเนินการ

1.2 "สิ่งแสดงแบรนด์" หมายถึงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และสิ่งแสดงแบรนด์ที่โดดเด่นอื่นๆ ของแต่ละฝ่าย

1.3 "ผู้ซื้อ" หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการการชำระเงินโดยใช้บัญชีการชำระเงิน

1.4 "ผู้ให้บริการ" หมายถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุมัติจาก GPC ที่เสนอบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการแก่ผู้ซื้

1.5 "การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการ" ที่มีการนำเสนอให้คุณ หมายถึงกระบวนการชำระเงิน โดยที่ GPC ในนามของผู้ขาย ได้ส่งธุรกรรมการชำระเงินไปยังผู้ให้บริการเพื่อเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการของผู้ซื้

1.6 "บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการ" หมายถึงบัญชีการเรียกเก็บเงินรายเดือนหรือตามรอบระยะเวลาอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการจัดหาให้กับที่ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนไว้กับบริการนี้ เพื่อใช้โอนเงินตามธุรกรรมการชำระเงินแต่ละรายการ

1.7 "ข้อขัดแย้ง" หมายถึงความขัดแย้งใดๆ การฟ้องเรียกค่าเสียหาย หรือข้อขัดแย้งอื่นๆ ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ หรือผู้ขายและบุคคลที่สามที่เกิดจากการใช้บริการ แต่ไม่รวมถึงข้อขัดแย้งของบริการ

1.8 "เว็บไซต์ของ Google" หมายถึงหน้าเว็บไซต์ของเว็บไซต์ใดๆ ที่ Google หรือบริษัทในเครือของ Google เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ

1.9 "สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดที่มีอยู่เป็นครั้งคราวภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองชิปเซมิคอนดักเตอร์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิ์โดยชอบธรรม กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม กฎหมายว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิ์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใดและทั้งหมด ตลอดจนการใช้งาน การต่ออายุ ขยาย ฟื้นฟูและฟื้นสัญญาใหม่ของกฎหมายดังกล่าวใดๆ และทั้งหมดในปัจจุบันหรือหลังจากนี้ที่มีผลบังคับใช้ทั่วโลก

1.10 "บัญชีการชำระเงิน" หมายถึงบัญชีบัตรเครดิต บัญชีบัตรเดบิต บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการ หรือเครื่องมือการชำระเงินอื่นๆ ที่ผู้ซื้อลงทะเบียนไว้กับบริการนี้และที่ GPC ยอมรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำธุรกรรมการชำระเงิน

1.11 "การทำธุรกรรมการชำระเงิน" หมายถึงการดำเนินการชำระเงินผ่านทางบริการที่ส่งผลทำให้มีการหักบัญชี หรือการเรียกเก็บเงินตามยอดรวมการซื้อจากบัญชีการชำระเงินของผู้ซื้อ และการโอนเงินไปยังบัญชีรับฝากของผู้ขาย

1.12 "นโยบาย" หมายถึงนโยบาย หลักเกณฑ์ต่างๆ และข้อกำหนดในการให้บริการอื่นๆ ที่อ้างถึงในข้อตกลงนี้ แต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้ GPC อาจปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราว นโยบายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงต่อไปนี้

1.13 "ผลิตภัณฑ์" หมายถึงสินค้าดิจิทัลหรือทางกายภาพใดๆ หรือบริการที่นำเสนอโดยผู้ขาย ที่ผู้ซื้ออาจต้องชำระเงินสำหรับการใช้บริการ

1.14 "ยอดรวมการซื้อ" หมายถึงจำนวนเงินในการทำธุรกรรมการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงภาษีใดๆ ค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการชำระเงิน

1.15 "เว็บไซต์ผู้ขาย" หมายถึงหน้าเว็บไซต์ของผู้ขาย

1.16 "บริการ" หมายถึงบริการที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินในนามของผู้ขายเพื่อทำให้การชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อสมบูรณ์

1.17 "ข้อขัดแย้งของบริการ" หมายถึงความขัดแย้งใดๆ การดำเนินคดี หรือข้อขัดแย้งอื่นๆ ระหว่าง GPC และผู้ซื้อที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการทำงานของบริการแต่เพียงอย่างเดียว

1.18 "บัญชีรับฝาก" หมายถึงบัญชีเงินฝากของผู้ขายที่มีกับสถาบันทางการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ลงทะเบียนของผู้ขายที่กำหนดโดยผู้ขาย และได้รับอนุมัติจาก GPC สำหรับการรับเงินจากการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารหรือรูปแบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (รวมเรียกว่า EFT)

ส่วนที่ 2. คุณลักษณะและรายละเอียดของบริการ

2.1 รายละเอียดของบริการ ผู้ขายรับทราบและยอมรับว่า

(i) การขายผลิตภัณฑ์ของผู้ขายเป็นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ และไม่ใช่ระหว่าง GPC หรือบริษัทใดๆ ในเครือของ GPC

(ii) GPC เป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการชำระเงินสำหรับผู้ขาย และไม่ได้เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมการชำระเงินใดๆ

(iii) GPC ไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการชำระเงินใดๆ

(iv) GPC จะไม่รับผิดชอบและไม่ได้ควบคุมด้านใดของผลิตภัณฑ์หรือคำอธิบายของผลิตภัณฑ์ และ

(v) GPC จะไม่รับผิดชอบและไม่ได้ควบคุมว่าผู้ซื้อจะดำเนินการซื้อหรือชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์จนเสร็จสิ้นหรือไม่ เมื่อผู้ซื้อพยายามซื้อโดยใช้บัญชีการชำระเงิน บริการจะดำเนินการทำธุรกรรมการชำระเงินในนามของผู้ขายโดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ก) ผ่านเครือข่ายการดำเนินการชำระเงินที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครือข่ายบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือ

(ข) ไปยังผู้ให้บริการสำหรับการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

2.2 การทำธุรกรรมการชำระเงินที่อนุญาต ผู้ขายสามารถใช้บริการเพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อซื้อโดยผ่านการขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การนำส่งธุรกรรมการชำระเงินเพื่อเรียกเก็บผ่านบริการจะทำได้ต่อเมื่อผู้ขายได้ทำตามข้อกำหนดในการเรียกเก็บเงินและการขนส่งสินค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายโปรแกรมแล้ว บริการนี้ไม่สามารถใช้ในการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินสำหรับผู้ขาย หรือการโอนเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง ผู้ขายต้องไม่ใช้บริการนี้เพื่อให้เงินล่วงหน้าแก่ผู้ซื้อ หรืออำนวยความสะดวกผู้ซื้อในการซื้อรายการเทียบเท่าเงินสด (เช่น เช็คเดินทาง บัตรเติมเงิน ธนาณัติ) ทั้งนี้โดยมีข้อแม้ว่าผู้ขายอาจใช้บริการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ซื้อในการซื้อบัตรของขวัญ หรือบัตรที่มีมูลค่า ตามที่ได้รับอนุญาตโดยนโยบาย GPC อาจกำหนดหลักปฏิบัติและข้อจำกัดทั่วไปเกี่ยวกับบริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อจำกัดการทำธุรกรรมแบบเดี่ยวหรือรวมกันเกี่ยวกับจำนวนเงินดอลลาร์ หรือจำนวนการทำธุรกรรมการชำระเงินในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ช่วงหนึ่งหรือมากกว่า ผู้ขายต้องไม่ใช้บริการเพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงินที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือที่ต้องห้ามใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ที่ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของเนื้อหา

2.3 ข้อจำกัดในการใช้บริการ ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการที่ GPC ปรับปรุงเป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(i) หลักเกณฑ์บูรณาการ

(ii) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับปุ่มและโลโก้การยอมรับ และหลักเกณฑ์สิ่งแสดงแบรนด์ของ Google

(iii) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของ GPC รวมถึงนโยบายส่วนบุคคลของ Google และประกาศเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google Payments

(iv) กฎการปฏิบัติงานและ/หรือนโยบายของเครือข่ายหรือสมาคมบัตรที่ใช้ในการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินที่แนบมาในที่นี้ เอกสารแนบ A (ตามที่อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) หรือ

(v) ข้อกำหนดของผู้ให้บริการที่บังคับใช้กับการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการ

ธุรกรรมการชำระเงินของผู้ขายอาจได้รับการคุ้มครองตามนโยบายการเจรจาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินคืน ("นโยบายการเจรจาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินคืน") และนโยบายการรับประกันการชำระเงิน ("นโยบายการรับประกันการชำระเงิ") ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายโปรแกรมแต่ละนโยบาย

GPC มีสิทธิ์ในการ

(ก) เปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วนตามจำเป็นเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงบริการ และ

(ข) กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณลักษณะบางข้อ หรือจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและโดยไม่ต้องรับผิด 

GPC อาจปฏิเสธที่จะดำเนินธุรกรรมการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการป้องกันการทุจริต กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือนโยบาย GPC

2.4 การดำเนินการที่ต้องห้าม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GPC ผู้ขายต้องไม่

(i) กำหนดจำนวนการซื้อขั้นต่ำหรือสูงสุดเพื่อเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการของผู้ซื้อเพื่อชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์

(ii) กำหนดให้ผู้ซื้อแจ้งหมายเลขบัญชีของบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการใดๆ หรือเครื่องมือในการชำระเงินอื่นๆ

(iii) เก็บเงินค่าบริการเพิ่มสำหรับการทำธุรกรรมการชำระเงิน

(iv) ดำเนินธุรกรรมการชำระเงินแยกต่างหากสำหรับจำนวนเงินภาษีที่ใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์

(v) ส่งธุรกรรมการชำระเงินที่ก่อนหน้านี้ถูกส่งคืนเป็นการปฏิเสธการชำระเงิน หรือ

(vi) อนุญาตให้ใช้บริการสำหรับการชำระหนี้ที่ผู้ซื้อค้างชำระให้กับผู้ขาย

2.5 การอนุมัติธุรกรรมการชำระเงิน ผู้ขายรับทราบว่าการได้รับอนุมัติในธุรกรรมการชำระเงินมีความหมายเพียงว่า ณ วันที่ได้รับอนุมัตินั้น บัญชีการชำระเงินหลักมีวงเงินคงเหลือกับผู้ออกบัตรหรือผู้ให้บริการเพียงพอสำหรับยอดรวมการซื้อ ผู้ขายรับทราบว่าการอนุมัตินั้นไม่ได้เป็นการยืนยันตัวตนของผู้ซื้อหรือเป็นการให้การรับประกันโดย GPC ว่าธุรกรรมนั้นจะไม่ถูกปฏิเสธการชำระเงินหรือการยกเลิกอื่นๆ

2.6 ข้อตกลงการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเพิ่มเติม เมื่อผู้ซื้อทำธุรกรรมการชำระเงินโดยใช้การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการ GPC ในฐานะผู้ดำเนินการฝั่งผู้ขายจะส่งการเรียกเก็บเงินไปยังผู้ให้บริการเพื่อการชำระเงินและดำเนินการโดยผ่านบัญชีการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการของผู้ซื้อ GPC ในฐานะผู้ดำเนินการฝั่งผู้ขายอาจส่งการยกเลิก การคืนเงิน หรือการปรับค่าใช้จ่ายของการทำธุรกรรมการชำระเงินนั้นไปยังผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินการโดยผ่านบัญชีการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการของผู้ซื้อ GPC ไม่มีภาระหน้าที่ต่อผู้ขายหรือบุคคลใดๆ ในการชำระหนี้สำหรับธุรกรรมการชำระเงินของผู้ซื้อ (หรือการยกเลิก การคืนเงินหรือ การปรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว) ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ที่จะเรียกเก็บเงินจากบัญชีการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการ หรืออื่นๆ จากผู้ซื้อ (เพื่อชำระตามธุรกรรมการชำระเงิน) หรือให้เครดิตบัญชีการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการ หรือให้เครดิตผู้ซื้อ (สำหรับการยกเลิก การคืนเงิน หรือการปรับค่าใช้จ่ายของการทำธุรกรรมการชำระเงิน) ในกรณีที่ GPC ให้เงินเพื่อชำระหนี้ใดๆ กับผู้ขายที่รอการชำระเงินจากผู้ให้บริการ GPC ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงินหรือเรียกคืนเงินจากผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินธุรกรรมการชำระเงินไปยังบัญชีการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการของผู้ซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หรือไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อ GPC อาจจำกัดประเภทของผู้ขายที่สามารถใช้การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการ และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อโดยใช้การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการ

2.7 คุณลักษณะรุ่นเบต้า ในบางครั้ง GPC อาจทำให้คุณลักษณะรุ่นเบต้าพร้อมใช้งานสำหรับผู้ขาย โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งจะมีให้ "ตามที่เป็น" การใช้งานของคุณลักษณะรุ่นเบต้าของผู้ขายถือเป็นความเสี่ยงของผู้ขายเอง GPC ขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการรวมหรือยุติการใช้คุณลักษณะรุ่นเบต้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการได้ตลอดเวลา

ส่วนที่ 3. การติดตั้งใช้งานบริการ

3.1 การติดตั้งใช้งานบริการ ผู้ขายตกลงที่จะไม่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์ของผู้ขาย GPC ขอสงวนอำนาจในการอนุมัติการติดตั้งใช้งานบริการบนเว็บไซต์ของผู้ขายแต่ละรายได้ทุกเวลา และ GPC อาจระงับการใช้บริการของผู้ขายโดยแจ้งให้ทราบ จนกว่าผู้ขายจะแก้ไขปัญหาการติดตั้งใช้งานตามที่ GNC ระบุไว้อย่างสมเหตุสมผล

3.2 การตั้งค่าการติดตั้งใช้งาน ผู้ขายตกลงที่จะให้ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับบริการที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้อง และรักษาและปรับปรุงข้อมูลอย่างทันท่วงที ผู้ขายจะตั้งค่าและรักษาบัญชีรับฝากที่สามารถรับเงินผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้ขายอนุญาตให้ GPC ยืนยันกับสถาบันทางการเงินว่าบัญชีรับฝากอยู่ในสถานะที่ดี รวมถึงส่งคำขออนุมัติการชำระเงิน และ/หรือหักเงินจำนวนเล็กน้อยจากบัญชีรับฝาก ผู้ขายอนุญาตให้ GPC ยืนยันบัญชีรับฝากซ้ำได้ทุกเวลาหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี นอกจากนี้ ผู้ขายยังอนุญาตให้ GPC รับรายงานเครดิตเป็นครั้งคราว หรือสอบถามข้อมูลเครดิตหรือภูมิหลังอื่นๆ ของผู้ขายตามที่ GPC เห็นสมควร เพื่อประเมินสิทธิ์ของผู้ขายสำหรับการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง GPC อาจขอให้ผู้ขายให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครดิต หรือสอบถามข้อมูลภูมิหลังอื่นๆ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการของผู้ขายนี้ต่อไป

3.3 การปรับปรุงการติดตั้งใช้งาน ผู้ขายจะแจ้งเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเว็บไซต์ของผู้ขาย ตลอดจนรหัสหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตั้งใช้งานบริการบนเว็บไซต์ของผู้ขาย ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการติดตั้งใช้งานบริการของผู้ขาย ให้ GPC ได้รับทราบล่วงหน้าหกสิบ (60) วัน ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าการแจ้งให้ทราบนี้จะไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ หาก GPC ปรับปรุงข้อกำหนดทางเทคนิคหรือการติดตั้งใช้งานบริการ ผู้ขายจะดำเนินการปรับปรุงโดยเร็วเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ตามสมควร แต่ไม่เกินเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการปรับปรุง หาก GPC ปรับปรุงรูปลักษณ์และการใช้งานหรือข้อกำหนดของแบรนด์ ผู้ขายจะดำเนินการปรับปรุงโดยเร็วเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ตามสมควร แต่ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการปรับปรุง

3.4 การสนับสนุน ก่อนที่จะขอรับการสนับสนุนใดๆ จาก GPC ผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนโดยไม่ต้องแจ้งไปยัง GPC หลังจากนั้น ผู้ขายอาจจะส่งคำร้องขอการสนับสนุนด้านเทคนิคที่เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางวิธีการที่ GPC ระบุไว้ การสนับสนุนใดๆ ที่ผู้ขายจัดหาให้กับผู้ซื้อจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ขายยินยอมให้ GPC บันทึกการสื่อสารทางโทรศัพท์ใดๆ ระหว่างผู้ขายกับ GPC เกี่ยวกับการสนับสนุนหรือการทำงานของบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการประกันคุณภาพและการฝึกอบรม

ส่วนที่ 4. ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติ

4.1 GPC ไม่ใช่สถาบันธนาคาร โดยนัยนี้ ผู้ขายรับทราบและยอมรับว่า

(i) GPC นำเสนอบริการเพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยผู้ซื้อ

(ii) GPC ดำเนินธุรกรรมการชำระเงินในนามของผู้ขาย

(iii) GPC ไม่ได้เป็นธนาคารหรือสถาบันสำหรับการรับฝากเงินที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ และ

(iv) เงินที่ถือโดย GPC หรือผู้ให้บริการของ GPC (รวมถึงผู้ให้บริการธนาคารใดๆ) ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินไม่ถือว่าเป็นพันธะผูกพันด้านรับฝากของผู้ขาย และไม่ได้มีประกันกับสำนักงานประกันเงินฝากแห่งชาติ (Federal Deposit Insurance Corporation) หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขาย

4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของ ผู้ขายรับทราบและยอมรับว่าถ้า

(i) GPC ถือครองเงินที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ผู้ขายที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการชำระเงินที่ดำเนินการผ่านบริการหรืออื่นๆ

(ii) GPC ไม่สามารถติดต่อกับผู้ขาย และ

(iii) GPC ไม่มีบันทึกการใช้บริการของผู้ขายเป็นเวลาหลายปี ในกรณีนี้ GPC อาจต้องรายงานยอดคงเหลือของเงินดังกล่าวว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีดังกล่าวข้างต้น GPC จะพยายามหาผู้ขายตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ของผู้ขายที่แสดงในบันทึกของ GPC และถ้า GPC ไม่สามารถค้นหาผู้ขายได้ ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า GPC อาจจะต้องส่งมอบเงินดังกล่าวให้กับรัฐที่บังคับใช้ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้าของ ทั้งนี้โดยมีข้อแม้ว่า GPC อาจหักค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีและค่าธรรมเนียมการจัดการอื่นๆ จากเงินที่ไม่มีเจ้าของดังกล่าว ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

4.3 ไม่มีการรับรอง ผู้ขายรับทราบว่า GPC ไม่ได้รับรองเว็บไซต์ของผู้ขาย ข้อมูลใดๆ หรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ขาย หรือที่ผู้ขายจัดหาให้ GPC ("เนื้อหาของผู้ขาย") หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ผู้ขายตกลงที่จะไม่ระบุ หรือกล่าวเป็นนัยถึงการรับรองใดๆ โดย GPC หรือ Google บนเว็บไซต์ของผู้ขายหรืออื่นๆ GPC ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือนำเนื้อหาของผู้ขายออกโดยการพิจารณาตามที่ GPC เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว จนถึงขอบเขตที่เนื้อหาของผู้ขายปรากฏภายในบริการหรือบนเว็บไซต์ของ Google

4.4 ข้อมูลประจำตัวของผู้ซื้อ GPC ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ขายในการตรวจสอบปูมหลังหรือยืนยันข้อมูลประจำตัวของผู้ซื้อ ยกเว้นภายในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ GPC อาจเสนอระบบความคิดเห็นหรือระบบการจัดอันดับอื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้ขายประเมินผู้ซื้อหรือช่วยให้ผู้ซื้อประเมินผู้ขาย ผู้ขายรับทราบว่าความคิดเห็นหรือระบบการจัดอันดับใดๆ เป็นความคิดเห็นของบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่ความคิดเห็น การรับรอง หรือการรับประกันโดย GPC

4.5 ข้อข้อแย้ง ยกเว้นแต่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในนโยบายการเจรจาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินคืน ผู้ขายจะรับผิดชอบสำหรับข้อขัดแย้งแต่เพียงผู้เดียว และ GPC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อขัดแย้งใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง ผู้ขายจะอยู่ภายใต้นโยบายการเจรจาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินคืน และกระบวนการระงับข้อขัดแย้งอื่นๆ ตามที่ GPC จัดทำไว้เป็นครั้งคราว GPC อาจจะจัดหาเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง หากผู้ขายและผู้ซื้อไม่สามารถระงับข้อขัดแย้งได้ GPC อาจไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งตามคำร้องขอของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และอาจจะเสนอวิธีการแก้ปัญหาแบบไม่ผูกพันจากการพิจารณาตามที่เห็นสมควรของ GNC แต่เพียงผู้เดียว GPC จะรับผิดชอบสำหรับข้อขัดแย้งของบริการแต่เพียงผู้เดียว และผู้ขายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องไม่รับผิดชอบสำหรับข้อขัดแย้งของบริการใดๆ ทั้งนี้โดยมีข้อแม้ว่าผู้ขายตกลงที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลแก่ GPC ในการแก้ไขข้อขัดแย้งของบริการ

ส่วนที่ 5. สิ่งแสดงแบรนด์

5.1 สิ่งแสดงแบรนด์ของ GPC ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ และหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการให้บริการแล้ว GPC จะให้ใบอนุญาตประเภทที่ไม่สามารถให้ใบอนุญาตย่อย ไม่เจาะจง แบบจำกัดแก่ผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายแสดงสิ่งแสดงแบรนด์ของ GPC เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการบริการบนเว็บไซต์ของผู้ขาย ผู้ขายอาจใช้ปุ่มและโลโก้การยอมรับตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปุ่มและโลโก้การยอมรับโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก GPC การใช้สิ่งแสดงแบรนด์อื่นๆ ของ GPC ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก GPC ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแสดงแบรนด์ของ Google GPC อาจจะเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิ่งแสดงแบรนด์ของ GPC ที่ได้รับอนุญาตในย่อหน้านี้ โดยการแจ้งให้ผู้ขายทราบและมีระยะเวลาที่สมเหตุสมผลในการหยุดการใช้ ผู้ขายตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแสดงแบรนด์ของ Google

5.2 สิ่งแสดงแบรนด์ของผู้ขาย ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ผู้ขายให้ใบอนุญาตประเภทที่ไม่สามารถให้ใบอนุญาตย่อย ไม่เจาะจง แบบจำกัดสิทธิ์แก่ GPC และบริษัทในเครือของ GPC ในการแสดงสิ่งแสดงแบรนด์ของผู้ขายร่วมกับ

(i) การดำเนินบริการ และ

(ii) การส่งเสริมการขาย การนำเสนอ สื่อการตลาด การสื่อสารทางวาจาและรายชื่อของผู้ขาย (เช่น ไดเรกทอรีผู้ขายที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ Google) ที่ระบุว่าผู้ขายเป็นผู้ขายที่มีการติดตั้งใช้งานบริการ

5.3 สิทธิ์ของสิ่งแสดงแบรนด์ แต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ของตน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแสดงแบรนด์ ยกเว้นที่มีระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถขอรับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในสิ่งแสดงแบรนด์ที่เป็นของอีกฝ่าย และสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้มีการมอบให้อย่างชัดแจ้งจะถือว่าถูกระงับ การที่ GPC ใช้สิ่งแสดงแบรนด์ของผู้ขายทั้งหมด (รวมถึงค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องใดๆ) จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ขาย และการที่ผู้ขายใช้สิ่งแสดงแบรนด์ของ GPC ทั้งหมด (รวมถึงค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องใดๆ) จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ GPC ในระหว่างที่ข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับใช้และเมื่อได้รับการร้องขอ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะให้ตัวอย่างของการใช้สิ่งแสดงแบรนด์ของแต่ละฝ่ายตามที่กำหนดโดยส่วนที่ 5 เพื่อทำให้แต่ละฝ่ายสามารถติดตามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการควบคุมคุณภาพของอีกฝ่าย ในระหว่างที่ข้อตกลงนี้ยังมีผลบังคับใช้ ผู้ขายตกลงที่จะไม่คัดค้านหรือช่วยให้ผู้อื่นคัดค้านสิ่งแสดงแบรนด์ของ GPC (ยกเว้นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ขายต่อสิ่งแสดงแบรนด์ของตน) และจะไม่ลงทะเบียนสิ่งแสดงแบรนด์ หรือชื่อโดเมนที่ทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นสิ่งแสดงแบรนด์ของ GPC

ส่วนที่ 6. ค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิ

6.1 ค่าบริการ ภายใต้ส่วนที่ 12 การดำเนินธุรกรรมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับการบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางค่าธรรมเนียม ("ค่าบริการ") GPC ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยและ/หรือค่าตอบแทนอื่นๆ จากธนาคารผู้ให้บริการหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินที่ยังไม่ได้ชำระให้แก่ผู้ขาย

6.2 เงื่อนไขการชำระเงิน ผู้ขายจะดำเนินธุรกรรมกับบริการและบริการจะชำระเงินไปยังบัญชีรับฝากของผู้ขายในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่ลงทะเบียนของผู้ขาย GPC จะถือจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระให้ผู้ขาย (เป็นไปตามการปรับเปลี่ยนตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6.3) แยกจากเงินบริษัททั่วไปของ GPC และจะไม่ใช้เงินจำนวนนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทของ GPC ภายใต้บังคับของส่วนที่ 12 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันนั้น GPC จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชีรับฝากของผู้ขายก่อนสิ้นวันทำการที่ 2 (ไม่รวมวันหยุดธนาคาร) หลังจากวันที่ผู้ขายส่งธุรกรรมการชำระเงินเพื่อเรียกเก็บ แม้จะกล่าวไว้ตามข้างต้น GPC ไม่มีพันธะหน้าที่ในการชำระเงินให้ผู้ขาย

(i) สำหรับธุรกรรมการชำระเงินใดๆ ที่ GPC ยังไม่ได้รับชำระเต็มจำนวนในยอดเงินสุดท้าย หากผู้ขายไม่ได้เรียกเก็บยอดเงินในช่วงที่รอการอนุมัติตามที่ระบุไว้ในนโยบายโปรแกรม หรือ

(ii) ถ้ายอดเงินของผู้ขายที่ได้รับในช่วงเวลาของการเบิกจ่ายหรือโอนน้อยกว่า 1 ดอลลาร์

6.3 การปรับวิธีการชำระเงิน ผู้ขายรับทราบว่าผู้ซื้ออาจมีสิทธิ์การปฏิเสธชำระเงินตามกฎของสมาคมและเครือข่ายบัตร และ/หรือข้อตกลงดังกล่าวกับผู้ถือบัญชีการชำระเงิน (รวมทั้งผู้ให้บริการ) และ GPC มีสิทธิ์ (โดยไม่ถือเป็นภาระหน้าที่) ในการผ่านการปฏิเสธการชำระเงินไปยังผู้ขาย ถ้าการทำธุรกรรมนั้นๆ ไม่ได้รับการครอบคลุมโดยนโยบายการรับประกันการชำระเงิน สำหรับธุรกรรมการชำระเงินบางรายการ GPC อาจระงับการชำระเงินหรือยกเลิกการชำระเงินก่อนหน้านี้ ในกรณีที่

(i) ผู้ซื้อเรียกร้องให้ GPC คืนเงิน หรือการยกเลิกอื่นๆ หรือ

(ii) GPC เชื่อว่าธุรกรรมการชำระเงินไม่ถูกต้อง เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการฉ้อโกง (เช่นการใช้เครื่องมือการชำระเงินอย่างฉ้อฉล) หรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงนี้ หรือนโยบายต่างๆ ผู้ขายตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับ GPC และให้ข้อมูลใดๆ ที่ GPC อาจร้องขออย่างสมเหตุสมผลในการสืบสวนสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นใดๆ

GPC อาจระงับจำนวนเงินที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขายในกรณีที่ GPC ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขายในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตหรือปูมหลังอื่นๆ ตามส่วนที่ 3.2

GPC อาจหักลบภาระหน้าที่ในการชำระเงินใดๆ ที่ GPC อาจมีต่อผู้ขายภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับ

(i) ค่าบริการที่ผู้ขายค้างชำระ

(ii) จำนวนเงินที่ชำระเงินเกินให้แก่ผู้ขายเนื่องจากการยกเลิก การคืนเงิน การปฏิเสธการชำระเงินหรือการปรับเปลี่ยนในภายหลังอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนธุรกรรมการชำระเงิน และ

(iii) จำนวนเงินอื่นๆ ที่ผู้ขายค้างชำระให้กับ GPC ภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือข้อตกลงอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ขายมียอดติดลบ (เช่น เนื่องจากการหักค่าใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ที่ต้องชำระในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง) GPC อาจหักเงินจากบัญชีรับฝากสำหรับยอดที่ติดลบนั้น นอกจากนี้ GPC อาจเลือกที่จะออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้ขายสำหรับจำนวนเงินใดๆ ที่ผู้ขายค้างชำระภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งจะครบกำหนดและจำเป็นต้องชำระโดยทันที

6.4 การสำรอง GPC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับรายได้ส่วนหนึ่งที่ต้องชำระให้กับผู้ขายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมการชำระเงิน ("สำรอง") เพื่อช่วยให้มั่นใจว่า GPC จะมีเงินทุนเพียงพอในกรณีที่มีการปฏิเสธการชำระเงิน การยกเลิก และหนี้สินอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานบริการของผู้ขาย สถานการณ์ที่ GPC อาจกำหนดการสำรอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(i) การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสถานะทางการเงินของผู้ขายหรือบันทึกการชำระเงินกับเจ้าหนี้

(ii) อัตราการปฏิเสธการชำระเงิน การยกเลิก หรือปัญหาการสนับสนุนของผู้ซื้อที่มากเกินไป หรือ

(iii) การเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ์ของผู้ขายอย่างมีนัยสำคัญ GPC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผู้ขาย อันเนื่องมาจากการกำหนดการสำรอง

6.5 การคืนเงินและการปรับค่าใช้จ่าย ผู้ขายต้องเปิดเผยนโยบายการคืนเงิน/การยกเลิกบนเว็บไซต์ของผู้ขาย หากผู้ขายยินยอมให้มีการคืนเงิน การยกเลิก หรือการปรับเปลี่ยนราคาที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมการชำระเงิน ผู้ขายจะคืนเงินให้กับผู้ซื้อโดยใช้ฟังก์ชันการคืนเงินของบริการภายในสาม (3) วันนับจากวันที่ได้รับคำขอของผู้ซื้อ การคืนเงินต้องไม่เกินจำนวนเงินรวมของธุรกรรมการชำระเงิน ผู้ขายตกลงที่จะไม่รับเงินสดหรือค่าตอบแทนอื่นๆ จากผู้ซื้อเพื่อแลกเปลี่ยนกับการออกเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงที่จะไม่คืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเป็นเงินสดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชำระเงินกับบริการ เว้นแต่ที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หากผู้ขายคืนเงินผ่านวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากผ่านทางบริการ ผู้ขายยังคงต้องรับผิดชอบหากธุรกรรมการชำระเงินส่งผลให้เกิดการปฏิเสธการชำระเงินผ่านทางบริการ ผู้ขายรับทราบว่า แม้ว่านโยบายการคืน/การยกเลิกของผู้ขายห้ามไม่ให้มีการคืนหรือการยกเลิก ผู้ขายอาจจะยังได้รับการปฏิเสธการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม GPC อาจปฏิเสธหรือชะลอคำขอรับเงินคืนจากผู้ขายผ่านทางบริการ ถ้า GPC ไม่ได้รับเงินจากผู้ขายที่เพียงพอเพื่อชำระเงินคืน

6.6 ภาษีและการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ผู้ขายจะต้องจ่ายภาษีทั้งหมด รวมถึงภาษีขาย การใช้งาน สินทรัพย์ส่วนบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีนำเข้า หรืออากรแสตมป์ หรือภาษีและอากรอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐ และเกิดจากการทำธุรกรรมตามข้อตกลงนี้ รวมถึงค่าปรับและดอกเบี้ย ยกเว้นเฉพาะภาษีที่คิดจากรายได้สุทธิของ GPC สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการชี้แจง GPC จะไม่ต้องรับผิดชอบ และไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีขาย ภาษีรายได้ หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงิน เมื่อ GPC มีภาระทางกฎหมายในการเก็บภาษีที่มีผลบังคับใช้ใดๆ GPC จะส่งใบแจ้งหนี้และผู้ขายต้องชำระสุทธิภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้หรือประกาศอื่นๆ ผู้ขายจะจัดหาเอกสารประกอบที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐให้แก่ GPC เพื่อให้ GPC ดำเนินการชำระเงินในที่นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบรับรองการยกเว้นการจ่ายภาษีที่ถูกต้องของผู้ขายที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสม) และ GPC อาจระงับการชำระเงินใดๆ ที่ต้องชำระภายใต้ข้อตกลงนี้จนกว่าผู้ขายได้จัดส่งเอกสารประกอบให้ ผู้ขายจะให้เอกสารต้นฉบับหรือเอกสารที่ได้รับการรับรองของการชำระภาษีทั้งหมด หรือหลักฐานการชำระภาษีอื่นๆ ที่เพียงพอในเวลาที่ผู้ขายชำระเงินให้กับ GPC ทันทีตามข้อตกลงนี้

ส่วนที่ 7. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

7.1 การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ขายจะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้ซื้อที่ได้รับผ่านทางบริการ ยกเว้นในการดำเนินธุรกรรมที่ผู้ซื้อร้องขอและรักษาบัญชีของผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือตามที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามนโยบายโปรแกรม ผู้ขายรับทราบว่าข้อมูลของผู้ขายที่ได้รับจาก GPC ที่เกี่ยวกับบริการอยู่ภายใต้ประกาศนโยบายส่วนบุคคลของ Google Payments และผู้ขายตกลงที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ซื้อที่ได้รับจาก GPC ในลักษณะที่ฝ่าฝืนประกาศนโยบายส่วนบุคคลของ Google Payments ผู้ขายจะไม่เปิดเผยหรือก่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ของ GPC โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GPC ยกเว้นให้กับพนักงาน ตัวแทน ผู้แทนหรือผู้รับเหมาของผู้ขายที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของ GPC เพื่อดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ ("บุคลากรที่ได้รับอนุญาต") และผู้ที่ผูกพันตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลที่สาม ผู้ขายตกลงว่าผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำ และ/หรือการละเลยการกระทำของบุคลากรที่ได้รับอนุญาตที่ทำการละเมิดวรรคนี้ ผู้ขายตกลงที่จะใช้ระดับความระมัดระวังแบบเดียวกัน แต่ไม่น้อยกว่าระดับความระมัดระวังที่เหมาะสมตามที่ผู้ขายใช้ที่เกี่ยวกับข้อมูลของตนในลักษณะเดียวกัน เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ GPC และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นความลับของ GPC ต่อบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต "ข้อมูลที่เป็นความลับของ GPC" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(i) ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม ข้อกำหนด วัสดุ ข้อแนะนำ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับบริการของ GPC ทั้งหมด

(ii) ข้อมูลใดๆ ที่มีให้ตามข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่มีตัวตน ข้อมูลที่ไม่มีตัวตนข้อมูลที่เป็นภาพ ข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันหรืออนาคต เช่น

(ก) ความลับทางการค้า

(ข) ข้อมูลทางการเงินรวมถึงการกำหนดราคา

(ค) ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงการวิจัย พัฒนา กระบวนการ อัลกอริทึม ข้อมูล การออกแบบ และวิธีการ และ

(ง) ข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติการ การวางแผน แผนการตลาดและส่งเสริมการขาย และผลิตภัณฑ์ และ

(iii) ข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GPC หรือ Google ว่าเป็น "ข้อมูลที่เป็นความลับ" หรือที่มีการกำหนดที่เทียบเท่ากัน

ข้อตกลงนี้ไม่ได้กำหนดภาระหน้าที่กับผู้ขายที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับของ GPC ที่

(i) ผู้ขายรับรู้ก่อนที่จะได้รับจาก GPC หรือ Google

(ii) เปิดเผยต่อสาธารณะโดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ขาย

(iii) ผู้ขายได้รับจากบุคคลที่สามอย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับ หรือ

(iv) ผู้ขายได้พัฒนาอย่างอิสระโดยไม่ละเมิดข้อตกลงนี้ ถ้า GPC ต้องจัดทำข้อมูลที่เป็นความลับตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือความต้องการของรัฐบาล ("กระบวนการ") ผู้ขายต้องแจ้งให้ GPC เกี่ยวกับพันธะหน้าที่นั้นโดยทันที ผู้ขายจะไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ GPC ในการตอบสนองต่อกระบวนการเว้นแต่ GPC มี

(ก) การคุ้มครองที่ร้องขอจากศาล หรือหน่วยงานทางกฎหมาย หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่ต้องการกระบวนการ และคำร้องขอได้รับการปฏิเสธ หรือ

(ข) ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการจัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ GPC ในการตอบสนองต่อกระบวนการ เมื่อได้รับคำร้องขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก GPC ผู้ขายจะส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดของ GPC ให้ทันที พร้อมกับสำเนา หรือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าข้อมูลและสำเนาของข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดของ GPC ได้ถูกทำลายแล้ว

7.2 ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และรหัสผู้ขาย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และรหัสผู้ขาย (ตามที่อธิบายไว้ในหลักเกณฑ์บูรณาการ) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมการบริการทั้งหมดโดยบุคคลที่ใช้ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน และรหัสผู้ขาย รวมถึงผลที่ตามมาจากการใช้หรือใช้ในทางที่ผิดของชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน และรหัสผู้ขาย ผู้ขายตกลงที่จะแจ้งให้ GPC ทราบเรื่องการใช้งานของชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือรหัสผู้ขายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการบริการที่ผู้ขายรู้โดยทันที ผู้ขายตกลงว่าเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้แทนและตัวแทนทั้งหมด รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิ์เข้าถึงชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน และรหัสผู้ขายของบริการต้องได้รับการมอบสิทธิ์ในการใช้บริการนี้จากผู้ขาย และกำหนดให้ผู้ขายอยู่ภายใต้ผลผูกพันทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าว

7.3 สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิ GPC และผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ของตน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการ (และการลอกเลียนแบบ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของงานดังกล่าวใดๆ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ข้อมูล เนื้อหาวัสดุ ข้อแนะนำ และเอกสารประกอบทั้งหมด ผู้ขายไม่ได้รับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์นั้น ยกเว้นสิทธิ์ใช้งานที่จำกัดที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลง สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้จะถือว่าถูกระงับ ผู้ขายตกลงที่จะไม่แก้ไข ปรับเปลี่ยน แปล เตรียมงาน ดัดแปลงจาก แยก วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดแยกชิ้นส่วน หรือพยายามที่จะรับซอร์สโค้ดที่ได้มาจากบริการ

ส่วนที่ 8. การรับประกัน การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน

8.1 การรับรองและการรับประกัน ผู้ขายรับรองและรับประกันว่า:

(i) หากเป็นบุคคล ผู้ขายมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(ii) หากเป็นองค์กรธุรกิจ ผู้ขายได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้ประกอบธุรกิจในประเทศที่ลงทะเบียนของผู้ขาย

(iii) ผู้ขายมีความสามารถและมีอำนาจและสิทธิ์เต็มที่ในการทำข้อตกลงฉบับนี้ และข้อตกลงนี้จะเป็นภาระหน้าที่ที่ถูกต้องและมีผลผูกพันของผู้ขาย

(iv) ผู้ขายเป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศที่มีการลงทะเบียนของผู้ขาย

(v) ผู้ขายเป็นเจ้าของและควบคุมเว็บไซต์ของผู้ขาย หรือมีและจะรักษาสิทธิ์ การให้สิทธิ์และใบอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ขายใช้บริการบนเว็บไซต์ของผู้ขาย

(vi) การเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ของผู้ใช้และการใช้บริการไม่ละเมิดข้อตกลงอื่นๆ ที่ผู้ขายหรือบริษัทในเครืออยู่ภายใต้บังคับ และ

(vii) ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อบัญญัติที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขาย

8.2 ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน บริการ (รวมถึงเนื้อหา ซอฟต์แวร์ การรับส่งข้อมูล ฟังก์ชัน วัสดุ และข้อมูลที่จัดหาที่เกี่ยวกับหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ) ได้มีการจัดหา "ตามที่เป็น" และโดยไม่มีการรับประกัน GPC บริษัทในเครือ และตัวแทนจำกัดความรับผิดชอบต่อการรับประกันทุกประการ (ไม่ว่าจะโดยแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการไม่ละเมิด คุณค่าความเป็นสินค้า และความเหมาะสมของข้อมูลในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ GPC ไม่รับประกันว่า การปฏิบัติงานของบริการจะไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด GPC ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการหยุดชะงักใดๆ ของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาวะไฟฟ้าดับ ความขัดข้องของระบบ หรือการหยุดชะงักอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการรับ การประมวลผล การยอมรับ การดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ หรือการชำระบัญชีธุรกรรมการชำระเงินหรือบริการ

ส่วนที่ 9. ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

9.1 ข้อจำกัดความรับผิด GPC (รวมถึงบริษัทในเครือและตัวแทนของ GPC) จะไม่รับผิดต่อผู้ขายสำหรับความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ความเสียหายอันเป็นผลของเหตุการณ์อื่น ความเสียหายจากการถูกลงโทษหรือเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียกำไร รายได้ ค่าความนิยม หรือการจัดหาบริการทดแทนไม่ว่าจะเกิดอย่างไร และโดยไม่คำนึงถึงประเภทของการเรียกร้อง หรือลักษณะของมูลฟ้อง แม้ว่าฝ่าย GPC จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือสูญเสียดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดรวมทั้งหมดของ GPC ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และบริการจะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมสุทธิที่ GPC ได้รับและเรียกเก็บได้ภายใต้ข้อตกลงนี้ ในระหว่างสาม (3) เดือนติดต่อกันก่อนหน้าวันที่อ้างสิทธิ์ดังกล่าว ข้อจำกัดที่กล่าวมาด้านบนจะบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงการไม่ได้รับการชดเชยความรับผิดตามที่จำกัดไว้ แต่ละฝ่ายรับทราบว่าอีกฝ่ายได้ร่วมตกลงในข้อกำหนดการให้บริการนี้ โดยอิงตามข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้และรับทราบว่าข้อจำกัดเหล่านี้เป็นหลักการสำคัญของการต่อรองระหว่างคู่สัญญา

9.2 การให้ความคุ้มครองของผู้ขาย ผู้ขายจะให้ความคุ้มครอง แก้ต่าง และรับผิดต่อฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครองของ GPC ในและจากการอ้างสิทธิ์ ข้อเรียกร้องจากบุคคลที่สาม ความรับผิด การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหาย การชำระหนี้ และค่าดำเนินการตามกฎหมายที่เหมาะสม) ต่อฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครองของ GPC ซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับ

(i) เว็บไซต์ของผู้ขาย

(ii) สิ่งแสดงแบรนด์ของผู้ขาย

(iii) การใช้บริการของผู้ขาย และ/หรือ

(iv) การที่ผู้ขายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือนโยบาย "ฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครองของ GPC" รวมถึง

(ก) GPC, Google และบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของ GPC และ Google และ

(ข) เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน พนักงาน ผู้ให้ข้อมูล ผู้อนุญาต ผู้รับอนุญาต ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Paymentech, LP) ของ GPC, Google และบริษัทในเครือและพาร์ทเนอร์ของ GPC และ Google GPC อาจเข้าร่วมในการป้องกันร่วมกับทนายความของตนเอง โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ส่วนที่ 10. การยกเลิก

10.1 โดยผู้ขาย ผู้ขายอาจยกเลิกข้อตกลงนี้หรือการใช้งานบริการของผู้ขายได้ตลอดเวลาโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าต่อ GPC หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก GPC

10.2 โดย GPC ในกรณีนี้ GPC อาจยกเลิก จำกัด หรือระงับข้อตกลง หรือการใช้บริการของผู้ขายได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลใดๆ และโดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(i) การไม่มีการใช้งาน

(ii) การละเมิดข้อตกลงนี้หรือนโยบาย หรือ

(iii) โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมของ GPC ถ้าการใช้บริการของผู้ขายสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทางการเงินหรือการสูญเสียค่าความนิยมต่อ GPC หรือระบบการชำระเงินด้วยบัตรที่ใช้สำหรับดำเนินธุรกรรมการชำระเงิน

10.3 ผลของการยกเลิก ส่วนที่ 1, 4, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.3, 8, 9, 10.3 และ 11 จะยังคงอยู่แม้ว่าข้อตกลงนี้จะยกเลิกหรือสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขการชำระเงินตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6.2 (เงื่อนไขการชำระเงิน) เมื่อข้อตกลงนี้ยกเลิกหรือสิ้นสุดลง หรือผู้ขายหยุดการใช้บริการ GPC อาจระงับการชำระเงินเพื่อให้ครอบคลุมโอกาสในการปฏิเสธการชำระเงินที่อาจหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้เป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน ผู้ขายจะยังคงรับผิดสำหรับการปฏิเสธการชำระเงินและภาระหน้าที่ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ขายหลังจากที่สัญญานี้ยกเลิกหรือสิ้นสุดลง หลังจากที่ข้อตกลงนี้ยกเลิกหรือสิ้นสุดลง GPC อาจจะปิดการเข้าถึงบริการของผู้ขาย

ส่วนที่ 11. ทั่วไป

11.1 การบอกกล่าวถึง GPC ยกเว้นแต่ข้อตกลงนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การบอกกล่าวทั้งหมดที่มอบให้ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยผู้ขายถึง GPC จะเป็นภาษาอังกฤษและเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึง Google Payment Corp., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 โดยมีสำเนาส่งถึง Legal Department โดยใช้ที่อยู่เดียวกัน จะถือว่า GPC ได้รับการบอกกล่าวเมื่อมีการนำส่งเป็นการส่วนตัว เมื่อมีการยืนยันการรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากการขนส่งค้างคืน หรือเมื่อมีการยืนยันการรับของจดหมายลงทะเบียนหรือรับรอง

11.2 การบอกกล่าวถึงผู้ขาย GPC อาจติดต่อผู้ขายในเรื่องที่เกี่ยวกับบริการด้วยวิธีสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่

(i) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงที่อยู่อีเมลที่ผู้ขายให้กับ GPC ไว้ระหว่างการลงทะเบียน หรือ

(ii) การโพสต์ประกาศหรือการแจ้งข่าวสารภายในคอนโซลของบริการ หรือบนเว็บไซต์ Google

GPC และผู้ขายตกลงว่า GPC อาจติดต่อโดยใช้การสื่อสารเกี่ยวกับประเภทและหมวดของการสื่อสารและบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ ข้อตกลงนี้ (และฉบับแก้ไขหรือปรับปรุง) การบอกกล่าวหรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริการ การอนุมัติการชำระเงิน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทางอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองเพื่อที่จะใช้บริการและการเข้าถึงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรเก็บรักษาสำเนาการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการพิมพ์เป็นเอกสารหรือบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ขาย GPC จะถือว่าผู้ขายได้รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ GPC ส่งข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงที่อยู่อีเมลที่ผู้ขายให้ไว้เมื่อลงทะเบียน หรือที่ผู้ขายแก้ไขหลังจากนั้นโดยสอดคล้องตามข้อตกลงนี้ หรือเมื่อ GPC โพสต์ข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในคอนโซลของบริการหรือบนเว็บไซต์ Google สำหรับการสื่อสารหรือบันทึกข้อมูลที่ GPC ต้องจัดเตรียมให้กับผู้ขายในรูปแบบเอกสารตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง GPC และผู้ขายตกลงให้ GPC สามารถจัดเตรียมการสื่อสารหรือบันทึกข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะนำไปใช้กับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

(ก) ผู้ขายสามารถติดต่อ GPC ได้ที่นี่เพื่อขอสำเนาการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีกได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

(ข) ผู้ขายสามารถขอสำเนาการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารได้ โดย GPC ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียมสำเนาเอกสารดังกล่าว

(ค) ผู้ขายสามารถติดต่อ GPC ผ่านทางหน้าสำหรับติดต่อเพื่อปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ขาย (เช่น ที่อยู่อีเมล) ที่ใช้สำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

(ง) GPC ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการนี้แก่ผู้ขาย หากผู้ขายปฏิเสธหรือถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จาก GPC

11.3 กฎหมายและสถานที่ที่ใช้บังคับ ข้อตกลงนี้ให้บังคับตามกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นกฎเกณฑ์แห่งการเลือกกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย และรัฐบัญญัติที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกา สถานที่พิจารณาเฉพาะสำหรับข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้คือศาลรัฐบาลกลางหรือศาลประจำรัฐของเทศมณฑลซานตา คลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งทุกฝ่ายให้ความยินยอมต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลในศาลดังกล่าว ฝ่ายคู่สัญญาจะไม่นำอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) และพระราชบัญญัติธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Uniform Computer Information Transaction Act) มาใช้บังคับกับข้อตกลงนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

11.4 ข้อตกลงทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงนี้กำหนดข้อตกลงทั้งหมดที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาและมีผลแทนข้อตกลงอื่นๆ ทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องในข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้มีผลแทนข้อตกลงประกอบหรือข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายภายใต้ข้อกำหนดนี้ รวมถึงผู้รับช่วงและผู้รับโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต GPC มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ GPC แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ โดยโพสต์การแจ้งข่าวสารบนเว็บไซต์ Google หรือสื่อสารถึงการแจ้งข่าวสารกล่าวให้ผู้ขายทราบ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้ และถือว่าผู้ขายยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หลังจากที่ GPC โพสต์ในครั้งแรกหรือส่งการแจ้งข่าวสารไปยังผู้ขาย และจะมีผลใช้บังคับต่อไปในอนาคตโดยสอดคล้องกับธุรกรรมการชำระเงินที่เริ่มขึ้นหลังจากวันที่โพสต์ประกาศหรือวันที่ส่งข่าวสารดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ขายไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อตกลง ผู้ขายจะต้องยุติการใช้บริการ ซึ่งจะเป็นการชดเชยเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้ขาย

11.5 การโอนสิทธิ์ ผู้ขายไม่สามารถโอนสิทธิ์ข้อตกลงนี้ (รวมทั้งโดยวิธีการของการควบรวมกิจการ การขายหุ้น หรือการขายสินทรัพย์) หรือสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GPC ความพยายามในการโอนสิทธิ์ หรือการโอนใดๆ ของผู้ขายที่ละเมิดข้อความของวรรคนี้จะถือเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ GPC สามารถโอนสิทธิ์ข้อตกลงนี้ หรือสิทธิ์หรือพันธะหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้ Google หรือบริษัทในเครือของ Google ได้

11.6 เหตุสุดวิสัย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดต่อความขัดข้องหรือล่าช้าในการปฏิบัติการตามพันธะหน้าที่ของตน (ยกเว้นการชำระเงิน) ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะใดๆ ที่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำของภาครัฐ หรือการก่อการร้าย แผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัยหรือเหตุธรรมชาติอื่นๆ เหตุการณ์เกี่ยวกับแรงงาน ความขัดข้องของระบบไฟฟ้า และความขัดข้องของอินเทอร์เน็ต

11.7 บทบัญญัติอื่นๆ การที่ GPC ไม่ใช้ หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัตินั้น หัวข้อมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่ถูกนำมาใช้สำหรับการตีความของข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง จำนวนเงินทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นโยบายและ URL ที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้ได้มีการรวบรวมโดยการอ้างอิงและอาจมีการปรับปรุงโดย GPC เป็นครั้งคราว คู่สัญญาจะเป็นและยังคงผู้รับเหมาอิสระ และไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในรูปแบบตัวแทน พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ถือเป็นลูกจ้างหรือผู้แทนตามกฎหมายของอีกฝ่าย และไม่มีคู่สัญญาใดมีสิทธิ์ หรืออำนาจในการสร้างพันธะหน้าที่ใดๆ ในนามของอีกฝ่าย หากข้อบัญญัติใดๆ ในข้อตกลงนี้ถูกตัดสินโดยศาลที่มีอำนาจเต็มว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง ข้อบัญญัตินั้นจะถูกจำกัดหรือตัดออกตามความจำเป็นในขอบเขตที่น้อยที่สุด เพื่อให้ข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้ระหว่างฝ่ายต่างๆ ข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อ และต้องไม่ได้รับการตีความไปเพื่อสร้างสิทธิ์หรือการชดเชยใดๆ ให้กับฝ่ายใดๆ นอกเหนือจากผู้ขายและ GPC และบุคคลอื่นๆ จะไม่สามารถถือสิทธิ์ใดๆ ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม ทั้งนี้โดยมีข้อแม้เพิ่มเติมว่าผู้ที่ได้รับความคุ้มครองของ GPC จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของความรับผิดของผู้ขายในส่วนที่ 9 โดยมีข้อแม้เพิ่มเติมว่า Paymentech, L.P จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของข้อตกลงในเอกสารแนบ A และความรับผิดของผู้ขายในส่วนที่ 9

ส่วนที่ 12. ข้อกำหนดพิเศษสำหรับ GOOGLE PLAY และ GOOGLE MARKETPLACE อื่นๆ และ GOOGLE PAYMENTS สำหรับสินค้าดิจิทัล

ส่วนที่ 12 นี้ใช้กับผู้ขายที่ใช้บริการบน Google Play หรือ Google Marketplace หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง (แต่ละแห่งเรียกว่า "Google Marketplace") เท่านั้น ยกเว้นข้อ 12.3 จะใช้กับผู้ขายที่ใช้บริการเพื่อประมวลผล Google Payments สำหรับสินค้าดิจิทัล

12.1 Google Play และ Google Marketplace อื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงประโยคแรกของข้อ 3.1 ผู้ขายสามารถใช้บริการในการประมวลผลธุรกรรมบน Google Marketplace ในการใช้บริการบน Google Marketplace ผู้ขายต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่แยกต่างหากที่ใช้บังคับกับ Google Marketplace ("ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ Google Marketplace") ดังกล่าว และต้องทำให้บัญชีบริการของผู้ขายเชื่อมโยงกับบัญชีของผู้ขายสำหรับ Google Marketplace นั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลงนี้และข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ Google Marketplace ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ Google Marketplace ที่ใช้จะมีผลบังคับใช้

12.2 ค่าบริการ นโยบายรับประกันการชำระเงิน GPC จะไม่คิดค่าบริการที่อธิบายไว้ในส่วน 6.1 กับผู้ขายสำหรับการทำธุรกรรมที่ดำเนินการผ่าน Google Marketplace และผู้ขายจะจ่ายค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ Google Marketplace แทน ส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือการยกเลิกค่าธรรมเนียมใดๆ ที่นำเสนอโดย GPC สำหรับบริการจะใช้ไม่ได้กับค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ Google Marketplace นโยบายการรับประกันการชำระเงินจะนำไปใช้กับการทำธุรกรรมที่ดำเนินการผ่าน Google Marketplace ไม่ได้

12.3 เงื่อนไขการชำระเงิน กำหนดการชำระเงินรายเดือน แม้ว่าจะมีการระบุกำหนดการชำระเงินไว้ในข้อ 6.2 ถ้าบัญชีบริการของผู้ขายจะเชื่อมโยงกับ Google Marketplace ใดๆ ตามข้อที่ 12 นี้ หรือถ้าผู้ขายจะใช้บริการเพื่อประมวลผล Google Payments สำหรับสินค้าดิจิทัล GPC จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมการชำระเงินที่ผู้ขายนำส่งเพื่อเรียกเก็บภายในเดือนปฏิทินไปยังบัญชีรับฝากของผู้ขายก่อนที่จะทำการในวันที่ 15 ของเดือนปฏิทินถัดไป กำหนดการชำระเงินรายเดือนที่ระบุในประโยคก่อนหน้าจะใช้กับการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ขายทั้งหมดไม่ว่าจะดำเนินการผ่าน Google Marketplace หรือสำหรับ Google Payments สำหรับสินค้าดิจิทัล อาจมีการโอนเงินไปยังบัญชีรับฝากของผู้ขายบ่อยกว่าแบบรายเดือน ทั้งนี้โดยการเลือกของ GPC และโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

12.4 ผู้ขายตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปลงสกุลเงินและการประมวลผลของ EFT ไปยังบัญชีรับฝาก ผู้ขายรับทราบและตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงของการสูญเสียทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในระหว่างเวลาที่ดำเนินธุรกรรมและเวลาที่ EFT ส่งเงินจำนวนนั้นไปยังบัญชีรับฝาก ธนาคารที่ดำเนินการ EFT ไปยังบัญชีรับฝากยังอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ EFT และการแปลงสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้แต่เพียงผู้เดียว

12.5 สกุลเงินของผู้ซื้อ Google Marketplace อาจอนุญาตให้ผู้ขายแสดงรายการราคาซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้ขายและผู้ซื้อที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ขายในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลในบัญชีรับฝากของผู้ขาย ("ธุรกรรมการซื้อในสกุลเงินของผู้ซื้อ") สำหรับธุรกรรมการซื้อในสกุลเงินของผู้ซื้อ ผู้ขายจะได้รับการชำระเงินจาก GPC ในสกุลเงินของบัญชีรับฝากของผู้ขาย โดยอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่จะนำไปใช้กับยอดรวมการซื้อ (กำหนดในสกุลเงินของผู้ซื้อ) ในเวลาที่มีการส่งธุรกรรมการชำระเงินไปยัง GPC เพื่อให้ผู้ขายดำเนินการ อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกำหนดโดยสถาบันการเงินที่ GPC นำมาใช้เพื่อคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน และอาจถูกปรับตามสภาพตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า หากธุรกรรมการซื้อในสกุลเงินของผู้ซื้อต้องมีการคืนเงิน การยกเลิก การปฏิเสธการชำระเงิน หรือการปรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในภายหลัง GPC จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนและสกุลเงินเดียวกับที่ใช้กับธุรกรรมการซื้อในสกุลเงินของผู้ซื้อเดิมในการคำนวณพันธะหน้าที่ของผู้ขายในการคืนเงิน การยกเลิก การปฏิเสธการชำระเงิน หรือการปรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ GPC ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินนี้

เอกสารแนบ A

ข้อตกลงสามฝ่ายระหว่างผู้ขาย, GPC และ Paymentech, L.P

เอกสารแนบ A จะใช้กับผู้ขายหากผู้ขายใช้บริการเพื่อทำธุรกรรมการชำระเงินโดยรวมทางบัตรสำหรับชำระเงินที่มีมูลค่าการซื้อขายสินค้ารวม (GMV) ห้าพันดอลล่าร์ ($5,000) หรือมากกว่านั้นเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน เอกสารแนบนี้มีเงื่อนไขที่กำหนดโดยกลุ่มของธนาคารผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายเดบิตที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานของบัตรสำหรับชำระเงิน ("สมาคม") ข้อกำหนดนี้ทำให้เกิดข้อตกลง 3 ฝ่ายระหว่างผู้ขาย, GPC และ Paymentech, L.P ("Paymentech") ผู้ให้บริการที่ GPC ได้ลงนามในข้อตกลงแยกต่างหากเพื่อช่วย GPC ในการดำเนินการธุรกรรมการชำระเงินของผู้ขายที่เกี่ยวกับบัตรสำหรับชำระเงิน

คำจำกัดความ

ผู้ขายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎของสมาคมที่อาจนำมาใช้และมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว ผู้ขายเข้าใจว่า GPC หรือ Paymentech อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเอกสารแนบ A นี้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการที่กำหนดโดยกฎของสมาคม

กฎของสมาคมคือข้อบัญญัติ กฎและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่เป็นครั้งคราวของสมาคม

บัตรในที่นี้รวมไปถึงบัตรพลาสติกหรือหลักฐานอื่นๆ ของบัญชีและเลขที่บัญชีที่ออกโดยผู้ออกบัตรหรือเครือข่ายเดบิตให้กับผู้ถือบัตรเดบิต ซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ได้รับการยอมรับเพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินให้ผู้ขายและจะมีการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินของบริการนี้ของผู้ขาย

ผู้ถือบัตรคือผู้ที่ได้รับการออกบัตรให้ และเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บัตร

คำขอการเรียกข้อมูลเป็นคำขอข้อมูลโดยผู้ถือบัตร หรือผู้ออกบัตรที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการขายทางบัตรที่ผู้ขายได้ดำเนินการ

ข้อมูลการขายเป็นหลักฐานและ/หรือบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกรรมการชำระเงินที่แสดงการชำระเงินโดยการใช้บัตร หรือการคืนเงิน/เครดิตให้กับผู้ถือบัตร

การยอมรับบัตรของผู้ขาย

ผู้ขายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎของสมาคมที่อาจนำมาใช้และมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว ผู้ขายเข้าใจว่า GPC หรือ Paymentech อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเอกสารแนบ A นี้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการที่กำหนดโดยกฎของสมาคม

กฎของสมาคมกำหนดว่าข้อมูลการขายแต่ละเรื่องที่ผู้ขายมอบให้ GPC เพื่อดำเนินการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ (1) ข้อมูลการขายที่แสดงถึงการชำระเงินหรือการคืนเงินสำหรับการขายที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการเช่าสินค้า บริการ หรือทั้งสอง ซึ่งผู้ขายได้จัดหาให้ตามหลักการดำเนินธุรกิจตามปกติ (2) ข้อมูลการขายจะไม่เกี่ยวกับองค์ประกอบของเครดิตใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากการชำระเงินสำหรับธุรกรรมปัจจุบัน (รวมถึงการชำระค่าเช็คคืนก่อนหน้า) และยกเว้นในกรณีของงวดการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือแผนการชำระเงินล่วงหน้า ได้มีการส่งสินค้าแล้ว หรือมีการให้บริการกับผู้ถือบัตรแล้ว (3) ตามที่ผู้ขายรับทราบ ข้อมูลการขายไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ถือบัตร และ (4) ผู้ขายไม่ได้ให้เงินล่วงหน้ากับผู้ถือบัตรที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมบัตร หรือผู้ขายได้ยอมรับการชำระเงินเพื่อให้มีผลต่อเครดิตของบัญชีของผู้ถือบัตร

การคืนเงินและการปรับค่าใช้จ่าย

สมาคมบัตรกำหนดให้ผู้ขายรักษานโยบายที่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการคืนเงิน/การยกเลิกสินค้าหรือบริการของการขายผ่านทางบัตร ผู้ขายต้องเปิดเผยนโยบายการคืนเงิน/การยกเลิกต่อลูกค้าของผู้ขาย

หากผู้ขายยินยอมให้มีการปรับเปลี่ยนราคา การคืนสินค้า หรือการยกเลิกบริการที่เกี่ยวกับการขายทางบัตร ผู้ขายต้องเตรียมและส่งข้อมูลการขายของ GPC ที่แสดงถึงการคืนเงิน หรือการปรับค่าใช้จ่ายภายใน 3 วันหลังจากวันที่ได้รับคำขอเกี่ยวกับการคืนเงิน/การปรับค่าใช้จ่ายของลูกค้า

จำนวนเงินของการคืนเงิน/การปรับค่าใช้จ่ายต้องไม่เกินจำนวนเงินที่แสดงว่าเป็นยอดรวมทั้งหมดในข้อมูลการขายดั้งเดิม ยกเว้นแต่จำนวนที่แน่นอนที่จำเป็นต้องคืนเงินให้กับผู้ถือบัตรสำหรับค่าไปรษณีย์ที่ผู้ถือบัตรจ่ายสำหรับการคืนสินค้า ผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับเงินสด หรือการชำระเงินอื่นๆ หรือค่าตอบแทนจากลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนสำหรับการเตรียมการคืนเงินที่จะฝากไปยังบัญชีของผู้ถือบัตรหรือให้คืนเงินเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือบัตรที่เกี่ยวข้องกับขายโดยใช้บัตร ยกเว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนด

หากนโยบายการคืนเงินของผู้ขายห้ามไม่ให้มีการคืนภายใต้เงื่อนไขบางประการ ผู้ขายอาจจะยังได้รับการปฏิเสธการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการขายตามกฎระเบียบของสมาคม

คำขอการค้นคืนข้อมูล

สมาคมกำหนดให้ผู้ขายเก็บเอกสารประกอบต้นฉบับของธุรกรรมแต่ละรายการเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และเก็บสำเนาของข้อมูลทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย 18 เดือนนับจากวันที่มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง สมาคมไม่อนุญาตให้ผู้ขายคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างหรือจัดเก็บสำเนา

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ขายจะต้องใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลบัตรที่นอกเหนือจากกับตัวแทนและผู้รับเหมาของผู้ขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือให้ผู้ขายทำธุรกรรมบัตรให้สมบูรณ์ หรือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะ กฎสมาคมกำหนดให้ผู้ขายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่อาจจะได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งคราวโดย Visa, MasterCard หรือสมาคมอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ถือบัตร Visa U.S.A. (The Visa U.S.A. Cardholder Information Security Program) (รวมเรียกว่า "หลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัย") ผู้ขายเข้าใจและตกลงว่าการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรสำหรับชำระเงิน (Payment Card Industry Data Security Standard) และหลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยอื่นๆ อาจส่งผลให้ผู้ขาย หรือ GPC หรือ Paymentech ต้องถูกปรับและ/หรือถูกลงโทษจากสมาคม อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ขาย หากเกิดกรณีนี้ ผู้ขายตกลงที่จะคืนเงินสำหรับค่าปรับหรือการลงโทษที่ถูกเรียกเก็บให้แก่ GPC หรือ Paymentech โดยทันที เนื่องจากการละเมิดหลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัย

กฎของสมาคมกำหนดว่าสมาคม ผู้ออกบัตร และผู้ถือบัตรเป็นเจ้าของข้อมูลผู้ถือบัตรและข้อมูลการทำธุรกรรม