Príjem platieb prostredníctvom spoločnosti Google – Zmluvné podmienky (Predajca)

04. apríl 2019

Tieto Zmluvné podmienky Predajcu („Zmluva“) sú právne záväznou zmluvou medzi spoločnosťou Google Payment Limited so sídlom v Írsku (číslo firmy: 598776), ktorej kancelária je registrovaná na adrese 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland („GPIL“), a Vami („Predajca“). Spoločnosť GPIL môžete kontaktovať e‑mailom prostredníctvom centra pomoci na adrese https://support.google.com/paymentscenter. Spoločnosť GPIL je registrovaná a regulovaná bankou Central Bank of Ireland („CBI“) ako platobná inštitúcia a je evidovaná v registri banky CBI pod identifikačným číslom C178423. Spoločnosť GPIL je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google International, LLC („Google“). Skôr ako sa rozhodnete túto Zmluvu podpísať a pokračovať v registrácii, mali by ste si ju celú prečítať.

Než budete pokračovať, Zmluvu si vytlačte alebo si jej kópiu uložte do záznamov.

KLIKNUTÍM NA MOŽNOSŤ „SÚHLASÍM SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI“ NIŽŠIE A KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „DOKONČIŤ REGISTRÁCIU“ VYJADRÍTE SÚHLAS SO ZMLUVOU A ZAVIAŽETE SA, ŽE JU BUDETE DODRŽIAVAŤ.

Zmluva sa stáva účinnou dátumom prijatia zo strany Predajcu („Dátum účinnosti“).

 1. DEFINÍCIE
 2. Nižšie sú uvedené definície výrazov, ktoré sa nachádzajú v tejto Zmluve:

  Účet je platobný účet prevádzkovaný spoločnosťou GPIL a pridružený Predajcovi;

  Referenčná príručka rozhrania API označuje referenčnú príručku rozhrania API, ktorú priebežne vydáva spoločnosť GPIL alebo jej spriaznené subjekty. Aktuálna Referenčná príručka rozhrania API je k dispozícii na adrese https://developers.google.com/terms;

  Príručka rozhrania API pre vývojárov označuje príručku rozhrania API pre vývojárov, ktorú priebežne vydáva spoločnosť GPIL alebo jej spriaznené subjekty. Aktuálna Príručka rozhrania API pre vývojárov je k dispozícii na adrese https://developers.google.com/androidpay/?csw=1; Funkcie v beta verzii označujú funkcie Služby, ktoré spoločnosť GPIL označuje ako „beta verziu“ alebo ku ktorým niekedy neposkytuje technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia však bude obsahovať príslušnú Referenčnú príručku rozhrania API a Príručku rozhrania API pre vývojárov pre verziu Služby, ktorú Predajca implementoval;

  Prvky značky predstavujú obchodné názvy, ochranné známky, značky služby, logá, názvy domén a ďalšie charakteristické prvky značky vlastnené alebo licencované priebežne príslušnou zmluvnou stranou;

  Pracovný deň je každý deň okrem soboty, nedele alebo dní pracovného pokoja v Írsku;

  Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje na účely využívania Služby alebo uskutočňovania platieb pomocou Platobného nástroja;

  Operátor je mobilný telefonický operátor schválený spoločnosťou GPIL, ktorý Kupujúcim ponúka Účet fakturácie operátora;

  Fakturácia operátora je proces platby, pri ktorom spoločnosť GPIL v mene Predajcu odošle Platobnú transakciu Operátorovi s cieľom fakturácie na Účet fakturácie operátora Kupujúceho;

  Účet fakturácie operátora je účet s mesačnou alebo inou pravidelnou fakturáciou poskytovaný Operátorom, ktorý si Kupujúci zaregistroval u spoločnosti GPIL na účely hradenia určitých Platobných transakcií;

  Pravidlá riešenia kompenzácií označujú sekciu Pravidiel programu a pokynov služby Google Payments s nadpisom Pravidlá riešenia kompenzácií;

  Spory sú akékoľvek vyjadrenia nesúhlasu, súdne procesy, opatrenia a/alebo iné spory medzi Používateľmi, prípadne inými tretími stranami, ktoré vyplynuli z používania Služby, okrem Sporov týkajúcich sa Služby;

  EHP znamená Európsky hospodársky priestor;

  Euro je zákonná mena Európskej menovej únie;

  Platobný nástroj je účet kreditnej karty, účet debetnej karty, Účet fakturácie operátora alebo iný platobný nástroj, ktorý má Kupujúci registrovaný v Službe a ktorý spoločnosť GPIL akceptuje na účely spracovania Platobných transakcií; Google označuje spoločnosť Google International, LLC, jej dcérske spoločnosti a spriaznené subjekty;

  Pravidlá programu a pokyny služby Google Payments sú pravidlá služby Google Payments pre Predajcov, ktorí majú u spoločnosti GPIL účet s fakturačnými údajmi z EHP. Tieto pravidlá publikuje spoločnosť GPIL priebežne. Aktuálne Pravidlá programu a pokyny služby Google Payments sú k dispozícii na adrese https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953;

  Dátové protokoly GPIL sú dátové protokoly spoločnosti Google platné pre Službu, ktorá je spoločnosťou GPIL alebo v jej mene dodávaná Predajcovi v súlade s touto Zmluvou, a všetky upravené verzie týchto protokolov, o ktorých môže spoločnosť GPIL (alebo jej spriaznené subjekty) Predajcu priebežne informovať;

  Webové stránky Google sú všetky webové stránky, ktoré sú vo vlastníctve či v prevádzke spoločnosti Google alebo jej spriaznených subjektov, prípadne ktoré sú prevádzkované v ich mene. Patria sem tiež všetky subdomény a adresáre týchto webových stránok a ich nástupnícke webové stránky;

  Hrubý objem obchodov alebo GMV označuje úhrnnú hodnotu všetkých Platobných transakcií Predajcu vrátane všetkých príslušných poplatkov, daní a dopravného;

  Práva duševného vlastníctva označujú všetky patentové práva, autorské práva, práva na topografiu polovodičových výrobkov, práva na softvér, osobnostné práva, ochranné známky a/alebo značky služieb, logá, práva týkajúce sa databáz, práva týkajúce sa dôverných informácií alebo obchodných tajomstiev, práva súvisiace s názvami domén a všetky ďalšie vlastnícke práva (registrované či neregistrované) po celom svete vrátane práv návratu do pôvodného stavu, práv na aplikácie, práv spojených so zatiaľ nevybavenými registráciami a práva domáhať sa žalobou náhrady škôd spôsobených priestupkom či porušeniami, ku ktorým došlo v minulosti;

  Prihlasovacie údaje označujú používateľské meno a heslo, ktoré Predajcovi vystaví spoločnosť GPIL na prístup k Účtu Predajcu;

  Pravidlá záruky platby označujú sekciu Pravidiel programu a pokynov služby Google Payments s nadpisom Pravidlá záruky platby;

  Platobná transakcia označuje spracovanie platby prostredníctvom Služby, pri ktorom dôjde k naúčtovaniu alebo strhnutiu Sumy nákupu v rámci Platobného účtu Kupujúceho a k vydaniu prostriedkov v prospech Účtu vyrovnania Predajcu;

  Platobný príkaz označuje v závislosti od kontextu (i) pokyn na spracovanie Platobnej transakcie autorizovanej Kupujúcim, ktorý dáva Predajca spoločnosti GPIL, alebo (ii) pokyn na spracovanie vrátenia platby na platobný nástroj Kupujúceho pomocou funkcie vrátenia platby Služby, ktorý dáva Predajca spoločnosti GPIL;

  Produkt označuje akýkoľvek digitálny alebo fyzický tovar či službu, ktoré si môže Kupujúci zakúpiť od Predajcu pomocou Služby;

  Suma nákupu je suma Elektronických peňazí rovná cene Produktu vrátane všetkých súvisiacich príslušných poplatkov, daní alebo manipulačných poplatkov;

  Transakcia vrátenia platby je každé vrátenie platby alebo pripísanie kreditu z akéhokoľvek dôvodu vrátane, bez obmedzenia, vrátenia alebo zrušenia Produktu, prípadne akéhokoľvek vyrovnania Platobnej transakcie;

  E‑mailová adresa Predajcu je e‑mailová adresa, ktorú Predajca uviedol pri registrácii;

  Webové stránky Predajcu sú webové stránky Predajcu ponúkajúce Produkty, za ktoré je možné platiť prostredníctvom Služby;

  Služba je služba poskytovaná spoločnosťou GPIL, ktorá má názov Google Payments, je popísaná v tejto Zmluve a umožňuje spracovanie Platobných transakcií v mene Predajcu na účely platby za nákup, ktorý prebehol medzi Predajcom a Kupujúcim;

  Spory týkajúce sa Služby sú akékoľvek vyjadrenia nesúhlasu, sťažnosti, súdne procesy, opatrenia a/alebo iné takéto spory medzi spoločnosťou GPIL a Používateľmi, ktoré vyplynuli výlučne z údajného zlyhania spoločnosti GPIL pri plnení jej povinností uvedených v tejto Zmluve alebo vyplývajúcich z akéhokoľvek príslušného zákona či z akejkoľvek súvisiacej chyby pri poskytovaní Služby;

  Poplatky za Službu sú poplatky, ktoré spoločnosť GPIL účtuje za Službu, ako je uvedené v odseku 6.1;

  Účet vyrovnania je vkladový účet Predajcu vedený v banke so sídlom v EHP. Ide o účet, ktorý Predajca určil a písomne oznámil spoločnosti GPIL, a tá ho schválila na príjem finančných prostriedkov zo spracovania Platobných transakcií;

  Dcérske spoločnosti a Spriaznené subjekty sú dcérske spoločnosti a spriaznené právnické osoby spoločnosti GPIL po celom svete;

  Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v Službe zaregistruje ako Kupujúci alebo Predajca; a

  Rok je obdobie dvanástich (12) mesiacov, ktoré sa začína Dátumom účinnosti, a každé následné dvanásťmesačné obdobie.

  1.1 Nadpisy odsekov v tejto Zmluve slúžia výlučne ako pomôcka zjednodušujúca orientáciu v dokumente a na výklad Zmluvy nebudú mať žiadny vplyv.

  1.2 Odkaz na ustanovenie alebo zákonný predpis zahŕňa odkaz na dané ustanovenie alebo zákonný predpis v aktuálnej podobe (reflektujúcej priebežné úpravy, rozšírenia alebo opätovné schválenia).

  1.3 Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne stanovené inak, všetky určené sumy sú v Eurách.

 3. FUNKCIE A POPIS SLUŽBY
 4. 2.1 Popis služby. Spoločnosť GPIL bude Predajcovi poskytovať Službu spojenú s predajmi Produktov Predajcu na trhoviskách spoločnosti Google (jednotlivo „Trhovisko spoločnosti Google“). Zoznam trhovísk podporovaných Službou je k dispozícii tu. Spoločnosť Google môže trhoviská priebežne aktualizovať.

  Ak chce Predajca službu použiť na Trhovisku spoločnosti Google, musí zvlášť súhlasiť so zmluvnými podmienkami daného Trhoviska spoločnosti Google („Zmluvné podmienky Trhoviska spoločnosti Google“) a prepojiť svoj účet Predajcu v Službe so svojím účtom Predajcu na danom Trhovisku spoločnosti Google. Všetky transakcie na trhoviskách budú spracované v súlade s touto Zmluvou. V prípade konfliktu medzi touto Zmluvou a Zmluvnými podmienkami príslušného Trhoviska spoločnosti Google však platia Zmluvné podmienky príslušného Trhoviska spoločnosti Google.

  Spoločnosť GPIL môže Predajcovi poskytovať Službu aj s cieľom umožniť mu prijímať charitatívne dary.

  Predajca môže svoje Produkty poskytovať aj spoločnosti Google na ďalší predaj. Za takýto predaj bude spoločnosť Google dlžiť Predajcovi peniaze. Spoločnosť Google môže požiadať spoločnosť GPIL o vyrovnanie takýchto dlžôb voči Predajcovi v mene spoločnosti Google. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že táto Zmluva sa na takéto vyrovnania nevzťahuje.

  2.2 Skutočnosti vzaté na vedomie predajcom. Predajca berie na vedomie a súhlasí s nasledovným:

  2.2.1 predaje Produktov Predajcu sú transakciami prebiehajúcimi medzi Predajcom a Kupujúcim, a nie spoločnosťou GPIL, Google ani žiadnym z ich spriaznených subjektov, pokiaľ spoločnosť GPIL, Google alebo ktorýkoľvek z ich spriaznených subjektov nie sú v transakcii výslovne označené ako Predajca alebo Kupujúci;

  2.2.2 spoločnosť GPIL, Google ani žiadny z ich spriaznených subjektov nie je Kupujúcim, Predajcom ani stranou aktívnou v súvislosti s akoukoľvek Platobnou transakciou, pokiaľ v zázname o Produkte na Webových stránkach spoločnosti Google alebo v zmluvných podmienkach Produktu nie sú výslovne označené ako takáto strana;

  2.2.3 spoločnosť GPIL nemá kontrolu nad tým, či sú inzerované Produkty kvalitné, bezpečné alebo zákonné ani či je ich popis pravdivý a presný, a za tieto aspekty nezodpovedá. Takisto nemá pod kontrolou a nezodpovedá za schopnosť Predajcov predávať Produkty ani za kúpyschopnosť Kupujúcich; a

  2.2.4 spoločnosť GPIL nemá kontrolu nad tým, či Kupujúci dokončí nákup alebo platbu za Produkty, na kúpe ktorých sa s Predajcom dohodol, ani za toto konanie nenesie zodpovednosť. Ak chce Kupujúci uskutočniť nákup pomocou Platobného nástroja, spoločnosť GPIL po prijatí Platobného príkazu spracuje Platobnú transakciu v mene Predajcu buď (a) prostredníctvom príslušnej platobnej siete vrátane, bez obmedzenia, sietí kreditných či debetných kariet, alebo (b) ju postúpi Operátorovi na účely zaplatenia prostredníctvom Fakturácie operátora, ako je popísané nižšie.

  2.3 Prípustná platobná transakcia. Predajca smie pomocou Služby spracovať Platobnú transakciu, len ak ide o Produkt, ktorý Kupujúci zakúpil prostredníctvom oprávneného predaja uskutočneného v dobrej viere. Platobnú transakciu nie je možné odoslať na spracovanie prostredníctvom Služby, pokiaľ Predajca:

  2.3.1 nedodal alebo inak neposkytol zakúpený tovar Kupujúcemu; alebo

  2.3.2 nevykonal zakúpenú službu; alebo

  2.3.3 iným spôsobom nedokončil nákupnú transakciu v súlade so vzájomnou dohodou medzi Predajcom a Kupujúcim.

  2.4 Zakázané transakcie. Spoločnosť GPIL môže v súvislosti s používaním Služby zaviesť všeobecné postupy a obmedzenia a Predajcu na ne nemusí vopred upozorniť. Patria k nim, bez obmedzenia, jednotlivé alebo súhrnné transakčné limity (limity v Eurách či ekvivalentné limity v miestnej mene), prípadne obmedzenia počtu Platobných transakcií či Platobných príkazov, ktoré je možné uskutočniť v jednom časovom období (alebo vo viacerých časových obdobiach). Predajca nesmie:

  2.4.1 používať Službu na spracovanie Platobnej transakcie či na iný prevod peňazí medzi Predajcom a Kupujúcim, ktoré priamo nesúvisia s nákupom Produktu Kupujúcim;

  2.4.2 poskytovať Kupujúcim prostredníctvom Služby hotovostné pôžičky či zálohy alebo im umožňovať nákup ekvivalentov hotovosti (napr. cestovných šekov, predplatených kariet, peňažných poukážok a pod.). Smie však Kupujúcim umožniť nákupy darčekových poukážok či kariet s uloženou hodnotou, ako je povolené podľa príslušných pravidiel spoločnosti GPIL dostupných na Webových stránkach služby Google Payments; alebo

  2.4.3 používať Službu na spracovanie Platobných transakcií spojených s predajom alebo výmenou nezákonného či zakázaného tovaru alebo služieb, ku ktorým patria, bez obmedzenia, zakázané Produkty či kategórie Produktov uvedené na zozname zakázaných Produktov (tento zoznam je aktualizovaný priebežne), alebo spojené s akoukoľvek súvisiacou nelegálnou transakciou („Zoznam zakázaných produktov“). Nesplnenie príslušných pravidiel týkajúcich sa Zoznamu zakázaných Produktov môže mať za následok pozastavenie alebo ukončenie prístupu Predajcu do Služby a uplatnenie ďalších prostriedkov na náhradu škody, ktoré má spoločnosť GPIL v rámci tejto Zmluvy k dispozícii.

  Predajca Služby nepoužije spôsobom, ktorý odporuje týmto všeobecným postupom. Takýto zakázaný spôsob použitia je dostatočným dôvodom na okamžité pozastavenie Služby alebo ukončenie Zmluvy.

  2.5 Predajca môže z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť spracovanie objednávky Produktu, pokiaľ túto skutočnosť najprv oznámi spoločnosti GPIL (formou stanovenou spoločnosťou GPIL). Spoločnosť GPIL však v takom prípade nemá povinnosť sprostredkovať žiadne súvisiace Platobné transakcie.

  2.6 Obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Služby.

  2.6.1 Predajca bude dodržiavať všetky pravidlá a obmedzenia týkajúce sa používania Služby stanovené pre Predajcov, ktoré spoločnosť GPIL alebo jej spriaznené subjekty priebežne zverejňujú a aktualizujú. K takým pravidlám patria:

  (a) Pravidlá programu a pokyny služby Google Payments;

  (b) technické požiadavky a požiadavky na implementáciu zo strany spoločností GPIL a Google, ktoré sú k dispozícii na adrese https://developers.google.com/terms (alebo na inej webovej adrese, ktorú môže spoločnosť GPIL z času na čas poskytnúť);

  (c) pokyny spoločností GPIL a Google týkajúce sa zaobchádzania so značkou alebo značkou služby platné pre Službu, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.google.com/permissions alebo inej webovej adrese, ktorú môžu spoločnosti GPIL alebo Google z času na čas poskytnúť);

  (d) pravidlá a podmienky Webových stránok spoločnosti Google, ktoré môžu byť priebežne k dispozícii na Webových stránkach spoločnosti Google;

  (e) požiadavky spoločnosti GPIL na zabezpečenie a ochranu údajov, ktoré môžu byť priebežne oznamované Predajcovi, vrátane oznámenia o ochrane súkromia služby Google Payments uvedeného na adrese

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice;

  (f) všetky príslušné prevádzkové predpisy alebo pravidlá asociácií či sietí platobných kariet využívaných na spracovanie Platobných transakcií a Transakcií vrátenia platieb; a

  (g) požiadavky Operátora týkajúce sa Fakturácie operátora.

  2.6.2 Platobné transakcie Predajcu môžu byť chránené v súlade s Pravidlami riešenia kompenzácií a zmluvnými podmienkami Pravidiel záruky platby.

  2.6.3 Spoločnosť GPIL môže podľa potreby zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť celú Službu, prípadne jej časť kvôli údržbe alebo aktualizáciám.

  2.6.4 Spoločnosť GPIL môže priebežne zavádzať obmedzenia istých funkcií alebo obmedziť prístup do celej Služby alebo jej častí;

  2.6.5 Ak spoločnosť GPIL nedostane z Platobného nástroja Kupujúceho za Platobnú transakciu platné finančné prostriedky, nemá povinnosť pripísať prostriedky za Platobnú transakciu na účet Predajcu.

  2.7 Zakázané akcie. Predajca nesmie:

  2.7.1 podmieňovať použitie Služby Kupujúcim na platbu za Produkt minimálnou alebo maximálnou stanovenou výškou Platobnej transakcie;

  2.7.2 vyžadovať od Kupujúceho číslo účtu spojeného s kreditnou či debetnou kartou, Účet fakturácie operátora alebo iný Platobný nástroj;

  2.7.3 spracovávať sumu, ktorá predstavuje daň spojenú s nákupom Produktu, ako samostatnú Platobnú transakciu;

  2.7.4 odosielať do Služby Platobnú transakciu, ktorej spracovanie bolo v minulosti odmietnuté alebo ktorá bola vrátená vo forme kompenzácie; ani

  2.7.5 povoľovať použitie Služby na zaplatenie dlhu, ktorý Predajcovi dlhuje Kupujúci, alebo na preplatenie vráteného či nezaplateného šeku.

  Pokiaľ Predajca pridáva k Platobnej transakcii prirážku za použitie Služby, musí o tom Kupujúceho jasne informovať. Predajca súhlasí s tým, že nebude účtovať žiadne prirážky, ktoré sú podľa relevantnej jurisdikcie nezákonné.

  2.8 Autorizácia Platobnej transakcie. Predajca berie na vedomie, že prijatie autorizácie Platobnej transakcie znamená, že k dátumu autorizácie je na príslušnom Platobnom nástroji dostatok finančných prostriedkov na to, aby vydavateľ karty alebo Operátor zaplatil Sumu nákupu. Predajca ďalej berie na vedomie, že po prijatí autorizácie Platobnej transakcie je platobná povinnosť Kupujúceho voči Predajcovi splnená a zaniká (okrem prípadu, keď dôjde k vráteniu peňazí alebo k inému vráteniu transakcie). Predajca berie na vedomie, že autorizácia nepredstavuje potvrdenie totožnosti Kupujúceho ani záruku zo strany spoločnosti GPIL, že po transakcii nedôjde k vráteniu peňazí alebo k inému vráteniu transakcie.

  2.9 Lehoty na prevod. V prípade všetkých Platobných transakcií spoločnosť GPIL po prijatí platných príslušných finančných prostriedkov z Platobného nástroja Kupujúceho rovnajúcich sa Sume nákupu Produktu bezodkladne prevedie danú sumu zníženú o príslušné Poplatky za Službu na Účet Predajcu.

  2.10 Ak Platobný príkaz dostaneme v deň (alebo ak je naplánovaný na deň), ktorý nie je Pracovným dňom, na účely tohto odseku sa s ním bude nakladať, ako keby bol prijatý alebo naplánovaný na nasledujúci Pracovný deň.

  2.11 Platobné transakcie môžu byť zamietnuté bez toho, aby na to bol Kupujúci alebo Predávajúci vopred upozornený, ako sa uvádza v odseku 6.2. Platobné transakcie sa tiež môžu oneskoriť. Môže sa to stať vtedy, keď si bude spoločnosť GPIL plniť svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí vrátane prípadov, keď bude mať pri danej transakcii podozrenie, že môže ísť o podvod.

  2.12 Dodatočné podmienky Fakturácie operátora. Keď Kupujúci vykoná Platobnú transakciu prostredníctvom Fakturácie operátora, spoločnosť GPIL postúpi Operátorovi poplatky na zaplatenie a spracovanie prostredníctvom Účtu fakturácie operátora Kupujúceho. Spoločnosť GPIL môže Operátorovi postúpiť na spracovanie prostredníctvom Účtu fakturácie operátora Kupujúceho aj vrátenie transakcie, vrátenie platby alebo vyrovnanie danej Platobnej transakcie. Spoločnosť GPIL nie je Predávajúcemu ani žiadnej inej osobe povinná vyrovnať Platobnú transakciu Kupujúceho (ani vrátenie transakcií, vrátenie peňazí alebo vyrovnanie Platobnej transakcie) v prípade, že Operátor z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný alebo nechce získať prostriedky od Kupujúceho z Účtu fakturácie operátora či iným spôsobom (v prípade platby za Platobnú transakciu) alebo pripísať prostriedky na Účet fakturácie operátora, prípadne ich inak poskytnúť Kupujúcemu (v prípade vrátenia transakcie, vrátenia peňazí alebo vyrovnania Platobnej transakcie). Ak spoločnosť GPIL Predávajúcemu poskytne financie, ktoré jej Operátor doposiaľ nezaplatil, vyhradzuje si právo na kompenzáciu alebo nárokovanie prostriedkov od Predávajúceho v prípade, že Operátor nedokončí spracovanie Platobnej transakcie na Účet fakturácie operátora Kupujúceho ani od Kupujúceho nezíska platbu iným spôsobom. Spoločnosť GPIL môže obmedziť typy Predajcov, ktorí smú využívať Fakturáciu operátora, a typy Produktov, ktoré je možné prostredníctvom Fakturácie operátora zakúpiť.

  2.13 Funkcie v beta verzii. Spoločnosť GPIL môže výlučne na základe vlastného úsudku Predajcovi umožniť využívanie Funkcií v beta verzii. Funkcie v beta verzii sú poskytované „tak, ako sú“ (čiže bez zodpovednosti za nedostatky) a Predajca ich využíva na vlastné riziko a podľa príslušných zákonov. Funkcie v beta verzii môže spoločnosť GPIL kedykoľvek na základe vlastného úsudku prestať poskytovať.

 5. IMPLEMENTÁCIA SLUŽBY
 6. 3.1 Účet vyrovnania. V rámci implementácie Služby u Predajcu je Predajca povinný zriadiť si, zaregistrovať a držať si v Službe Účet vyrovnania, ktorý je podmienkou poskytovania Služby zo strany spoločnosti GPIL. Predajca oprávňuje spoločnosť GPIL k nasledovnému:

  3.1.1 overiť, že Účet vyrovnania (ako ho Predajca uvádza na registračných webových stránkach Služby) je v banke, v ktorej je zriadený, v dobrom stave. V rámci tohto overenia je možné napríklad odoslať žiadosť o autorizáciu platby alebo pripísať v prospech či na ťarchu Účtu vyrovnania drobnú peňažnú sumu;

  3.1.2 opätovne overiť Účet vyrovnania výlučne na základe vlastného úsudku kedykoľvek, keď sa informácie o účte zmenia; a

  3.1.3 priebežne získavať (ak to miestne zákony povoľujú) informácie o úverovej schopnosti alebo sa inak informovať o Predajcovi a jeho dôveryhodnosti spôsobom, aký spoločnosť GPIL považuje za primeraný, aby mohla posúdiť, či Predajca spĺňa podmienky služby, alebo aby mohla prehodnotiť ďalšie používanie služby Predajcom.

  3.2 Predajca poskytne aktuálne, úplné a presné informácie požadované na registráciu a takisto informácie o Účte vyrovnania. Tieto informácie bude aktualizovať tak, aby boli stále aktuálne a presné. Spoločnosť GPIL môže ako podmienku ďalšieho používania Služby priebežne od Predajcu vyžadovať, aby uviedol doplňujúce informácie. Môže to vyžadovať aj vtedy, keď sa potrebuje rozhodnúť, či mu povolí používať Službu i naďalej.

  3.3 Aktualizácie. Ak spoločnosť GPIL z času na čas aktualizuje technické špecifikácie alebo špecifikácie na implementáciu (napríklad, bez obmedzenia, aktualizáciou Dátových protokolov GPIL alebo vyžiadaním zmien vo vzhľade a celkovom štýle, značení, budovaní značky či uvádzaní zdroja), Predajca tieto aktualizácie či zmeny implementuje čo najskôr v rámci svojich možností, ale v každom prípade do šesťdesiatich (60) dní od dátumu, kedy dostal oznámenie o aktualizácii. Pokiaľ sa však aktualizácie či zmeny týkajú vzhľadu a celkového štýlu, značenia, budovania značky či uvádzania zdroja, musí ich Predajca implementovať do pätnástich (15) dní od dátumu, kedy o nich dostal oznámenie.

  3.4 Upozornenia o systémových zmenách. Ak Predajca uskutoční zmenu v kóde alebo v technológii, ktoré používa na implementáciu Služby, a charakter zmeny je taký, že by prípadne mohla nepriaznivo ovplyvniť spoločnosť GPIL jej schopnosť poskytovať Službu iným predajcom alebo implementáciu Služby u Predajcu, musí na to spoločnosť GPIL upozorniť v predstihu minimálne šesťdesiat (60) dní. (Rozumie sa, že toto oznámenie v žiadnom prípade nezbavuje Predajcu povinností daných touto Zmluvou.)

  3.5 Technická podpora. Pokiaľ Predajca dodržiava Zmluvu, spoločnosť GPIL mu bude po celý čas jej platnosti poskytovať technickú podporu pre Služby, a to v súlade s pokynmi spoločnosti GPIL na poskytovanie podpory platnými pre Službu v danom okamihu. Predtým ako Predajca písomne požiada spoločnosť GPIL o technickú podporu v súlade s pravidlami a postupmi platnými pre podporu spoločnosti GPIL, musí vyvinúť primerané úsilie o nápravu prípadnej chyby, nedostatku, zlyhania funkcie alebo poruchy v pripojení vo vlastnom softvéri a zariadení svojpomocne a bez toho, aby kontaktoval spoločnosť GPIL. Predajca bude poskytovať služby podpory Kupujúcim na vlastné náklady.

 7. ĎALŠIE PODMIENKY SLUŽBY
 8. 4.1 Spoločnosť GPIL je platobná inštitúcia. Predajca berie na vedomie a súhlasí s nasledovným:

  4.1.1 spoločnosť GPIL Službu ponúka na uľahčenie Platobných transakcií pri nákupoch Produktov zo strany Kupujúcich;

  4.1.2 spoločnosť GPIL spracováva Platobné transakcie v mene Predajcu, nie v mene Kupujúcich;

  4.1.3 spoločnosť GPIL neprijíma vklady; a

  4.1.4 finančné prostriedky, ktoré spoločnosť GPIL alebo jej poskytovatelia služieb (vrátane poskytovateľov bankových služieb) držia v súvislosti so spracovaním Platobných transakcií, nie sú držané ako vklady.

  4.2 Vylúčenie podpory. Spoločnosť GPIL neposkytuje žiadne záruky ani sľuby týkajúce sa:

  4.2.1 bezpečnosti, kvality, presnosti, spoľahlivosti, integrity ani zákonnosti akéhokoľvek Produktu;

  4.2.2 pravdivosti ani presnosti popisu Produktov, informácií Kupujúceho, odporúčaní, mienky, ponuky, návrhu, vyhlásení, dát údajov ani iných informácií (súhrnne nazývaných „Obsah“), ktoré sú zobrazené, šírené, zakúpené či zaplatené prostredníctvom Služby alebo Webových stránok spoločnosti Google.

  Spoločnosť GPIL môže v rámci tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne upraviť, pozmeniť alebo odstrániť ľubovoľný Obsah či odmietnuť jeho zverejnenie, pokiaľ ho považuje za nevhodný, nesprávny, nezákonný či podvodný alebo ak Obsah porušuje Zmluvu. Nie je to však jej povinnosť.

  4.3 Totožnosť kupujúceho. Spoločnosť GPIL nemá voči Predajcom povinnosť overovať totožnosť ani prešetrovať iné informácie o Kupujúcich. Spoločnosť GPIL môže Predajcom pomôcť pri hodnotení ostatných Zákazníkov Služby, a to tak, že ponúkne spätnú väzbu alebo iný systém hodnotenia. Predajca berie na vedomie, že takáto spätná väzba alebo systém hodnotenia predstavuje iba mienku tretích strán, nie mienku, vyhlásenie či záruku spoločnosti GPIL.

  4.4 Overenie totožnosti Predajcu a požiadavky týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí. Predajca berie na vedomie, že spoločnosť GPIL mu ponúka a naďalej bude ponúkať Službu pod podmienkou, že spĺňa všetky požiadavky náležitej starostlivosti, úspešne absolvuje prípadné kontroly totožnosti zo strany spoločnosti GPIL a spĺňa požiadavky spoločnosti GPIL, ako aj zákonné požiadavky týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí. Kontroly totožnosti môžu zahŕňať kontroly kreditu, kontroly týkajúce sa prania špinavých peňazí vyžadované príslušnými právnymi predpismi, kontroly vyžadované asociáciami platobných kariet a kontroly súvisiace s plnením príslušných regulačných požiadaviek. Pri vykonávaní týchto kontrol a zisťovaní, či sú dodržiavané požiadavky týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí, poskytne Predajca spoločnosti GPIL náležitú požadovanú pomoc vrátane poskytnutia dodatočných registračných údajov alebo informácií na overenie totožnosti, ktoré môže spoločnosť GPIL vyžadovať. Predajca súhlasí s tým, aby spoločnosť GPIL informácie o ňom zdieľala s náležitými tretími stranami a získavala od náležitých tretích strán na účely vykonávania príslušných nevyhnutných opatrení a kontrol totožnosti zo strany spoločnosti GPIL. Nesplnenie tejto podmienky môže mať za následok okamžité pozastavenie používania Služby Predajcom a tiež ukončenie platnosti tejto Zmluvy. Táto podmienka sa vzťahuje aj na poskytnutie informácií, ktoré si spoločnosť GPIL od Predajcu vyžiada na účely overenia totožnosti a zistenia, či dodržiava požiadavky týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí.

  4.5 Spory. Predajca berie na vedomie a súhlasí s nasledovným:

  4.5.1 spoločnosť GPIL nie je stranou v žiadnych Sporoch a nezodpovedá za ne. Výnimkou sú požiadavky výslovne uvedené v Pravidlách riešenia kompenzácií, požiadavky pravidiel asociácie či siete platobných kariet alebo írske zákonné požiadavky týkajúce sa samotného procesu platby;

  4.5.2 v prípade Sporu sa Predajca bude riadiť pravidlami, ktoré vo veci Sporov priebežne poskytuje spoločnosť GPIL; a

  4.5.3 v prípade Sporu týkajúceho sa Služby je nutné dodržať postup uvedený v odsekoch 4.6 a 4.7.

  Spoločnosť GPIL môže poskytnúť rôzne nástroje na uľahčenie komunikácie medzi Predajcom a Kupujúcimi pri riešení Sporov, nie však v rozpore s odsekmi 4.5.1 a 4.5.2 uvedenými vyššie. Ak Predajca a Kupujúci nedokážu Spor vyriešiť, spoločnosť GPIL môže na základe žiadosti o pomoc od ktorejkoľvek strany vystupovať v danom spore ako mediátor. Po prijatí takejto žiadosti spoločnosť GPIL Spor zhodnotí a navrhne nezáväzné riešenie. Urobí tak ale iba na základe vlastného úsudku a ak je to v danom prípade vhodné.

  4.6 Spory týkajúce sa Služby. Spoločnosť GPIL prešetrí Spory týkajúce sa Služby, pokiaľ jej Predajca poskytne primeranú pomoc, ktorú si môže spoločnosť GPIL priebežne vyžiadať.

  4.7 Každý Spor týkajúci sa Služby by mal byť v prvom stupni riešený prostredníctvom centra pomoci spoločnosti GPIL. Ďalšie informácie o centre pomoci nájdete na adrese https://support.google.com/payments. Ak sa Spor týkajúci sa Služby nevyrieši k vašej spokojnosti, je možné postúpiť ho írskemu úradu finančného ombudsmana alebo podobnému príslušnému mimosúdnemu orgánu na riešenie sťažností s pôsobnosťou v krajine, kde je Predajca založený, a to za predpokladu, že Predajca spĺňa príslušné kritériá. Ďalšie informácie o úrade finančného ombudsmana nájdete na adrese https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Žiadosti o poskytnutie dokumentácie. Predajca musí uchovávať pôvodnú dokumentáciu každej transakcie najmenej šesť (6) mesiacov odo dňa uskutočnenia príslušnej transakcie a kópie všetkých týchto údajov najmenej osemnásť (18) mesiacov odo dňa uskutočnenia príslušnej transakcie.

 9. PRVKY ZNAČKY
 10. 5.1 Licencia na Prvky značky spoločnosti GPIL. Podľa zmluvných podmienok tejto Zmluvy udeľuje spoločnosť GPIL Predajcovi počas trvania tejto Zmluvy obmedzenú nevýhradnú licenciu (bez práva poskytovať sublicencie), ktorá Predajcu oprávňuje zobrazovať Prvky značky spoločnosti GPIL, ktoré táto spoločnosť Predajcovi poskytla výhradne na použitie v súvislosti s implementáciou Služby a jej propagáciou na Webových stránkach Predajcu. Každá implementácia Služby na Webových stránkach Predajcu a použitie všetkých príslušných Prvkov značky či loga poskytnutých Predajcovi spoločnosťou GPIL musia byť po celý čas trvania tejto Zmluvy v súlade s pokynmi a pravidlami týkajúcimi sa budovania značky a uvádzania zdroja. Tieto pokyny a pravidlá sú k dispozícii na adrese https://www.google.com/permissions/guidelines (spoločnosť Google alebo GPIL ich môže priebežne upravovať). Bez ohľadu na čokoľvek, čo by mohlo naznačovať opak, môže spoločnosť GPIL licenciu udelenú v tomto odseku zrušiť formou oznámenia Predajcovi, pričom dá Predajcovi primeranú lehotu, v ktorej musí príslušné Prvky značky prestať používať.

  5.2 Licencia na Prvky značky Predajcu. Podľa zmluvných podmienok tejto Zmluvy udeľuje Predajca spoločnosti GPIL, Google a každému z jej spriaznených subjektov na obdobie trvania tejto zmluvy obmedzenú nevýhradnú (okrem prípadov uvedených v tomto odseku) licenciu (bez práva udeľovať sublicencie) zobrazovať Prvky značky Predajcu, a to v súvislosti so Službou a na účely plnenia povinností daných touto Zmluvou.

  5.3 Každá zmluvná strana vlastní všetky práva, právne nároky a podiely (vrátane, bez obmedzenia, všetkých Práv duševného vlastníctva) súvisiace s Prvkami svojej značky. Okrem výnimiek výslovne stanovených touto Zmluvou žiadna strana neudeľuje ani nezískava žiadne práva, právne nároky ani podiely (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek predpokladaných licencií) týkajúce sa Prvkov značky druhej strany. Spoločnosť GPIL bude Prvky značky Predajcu (a s nimi spojené dobré meno) používať len v prospech predajcu a Predajca bude Prvky značky spoločnosti GPIL (a s nimi spojené dobré meno) používať len v prospech spoločností Google a GPIL. Žiadna zmluvná strana nespochybní Prvky značky druhej zmluvnej strany ani ich registráciu druhou zmluvnou stranou, ani k tomu nebude napomáhať iným (okrem prípadov, kedy tým chráni svoje práva na vlastné Prvky značky). Žiadna zo strán sa tiež nepokúsi zaregistrovať si Prvky značky či názvy domén ťažko odlíšiteľné od Prvkov značky či názvov domén patriacich druhej zmluvnej strane.

  5.4 Publicita. Žiadna zo strán nevydá žiadne verejné oznámenia týkajúce sa existencie či obsahu tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Spoločnosť GPIL, Google a jej spriaznené subjekty môžu bez ohľadu na predchádzajúce podmienky zaradiť Prvky značky Predajcu do prezentácií, marketingových materiálov, tlačových správ a zoznamov zákazníkov (ku ktorým patria, bez obmedzenia, zoznamy zákazníkov uvedené na Webových stránkach spoločnosti Google a snímky obrazovky, na ktorých je vyobrazená implementácia Služby Predajcom). Spoločnosť GPIL poskytne Predajcovi na požiadanie ukážku takého použitia.

 11. POPLATKY ZA SLUŽBU A PLATOBNÉ PODMIENKY
 12. 6.1 Poplatky za Službu. Predajca je povinný hradiť poplatky uvedené v zmluvných podmienkach príslušného Trhoviska spoločnosti Google. Prípadné zľavy z poplatkov či vzdanie sa poplatkov, ktoré môže spoločnosť GPIL v súvislosti so Službou priebežne ponúkať, sa nevzťahujú na poplatky uvedené v zmluvných podmienkach príslušného Trhoviska spoločnosti Google. Za spracovanie platieb charitatívnych darov sa neúčtujú žiadne poplatky.

  6.2 Termíny platieb a mesačný rozvrh platieb. Spoločnosť GPIL vyvinie z obchodného hľadiska primerané úsilie na to, aby finančné prostriedky z Platobných transakcií, v prípade ktorých dal Predajca pokyn na zinkasovanie v rámci jedného kalendárneho mesiaca, elektronicky previedla na Účet vyrovnania Predajcu najneskôr do konca pracovného dňa v 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Spoločnosť GPIL môže bez predchádzajúceho oznámenia Predajcovi prevádzať finančné prostriedky na Účet vyrovnania Predajcu častejšie ako raz za mesiac. Predajca môže okrem toho kedykoľvek požiadať spoločnosť GPIL o prevod finančných prostriedkov prostredníctvom centra pomoci pre predajcov. Bez ohľadu na vyššie uvedené podmienky spoločnosť GPIL nemá povinnosť previesť na Účet vyrovnania Predajcu finančné prostriedky:

  6.2.1 za žiadnu Platobnú transakciu, za ktorú spoločnosť GPIL nedostala úplné vyrovnanie vo forme konečných dostupných finančných prostriedkov, ak Predajca nezinkasuje finančné prostriedky počas obdobia pozdržania platby na účely autorizácie uvedeného v Pravidlách programu;

  6.2.2 ak Kupujúci vzniesol nárok na vrátenie platby alebo iné vrátenie transakcie;

  6.2.3 ak sa spoločnosť GPIL na základe vlastného primeraného úsudku domnieva, že transakcia:

  (a) je predmetom faktickej chyby;

  (b) zahŕňa protiprávne konanie alebo podvod, alebo je vykonaná prostredníctvom akýchkoľvek podvodných či neplatných prostriedkov (vrátane, bez obmedzenia, podvodného použitia kreditných kariet, debetných kariet alebo iných spôsobov platby) iných než tých, ktoré sú výslovne uvedené v Pravidlách záruky platby;

  (c) porušuje príslušné zákony;

  (d) porušuje túto Zmluvu alebo Zmluvné podmienky Kupujúceho; alebo

  (e) porušuje príslušné pravidlá spoločnosti GPIL a/alebo pravidlá Služby;

  6.2.4 v prípade, že spoločnosť GPIL vyžaduje od Predajcu ďalšie informácie na účely overenia totožnosti alebo splnenia požiadaviek týkajúcich sa prevencie prania špinavých peňazí v súlade s odsekom 4.4.

  (a) Predajca súhlasí s tým, že bude so spoločnosťou GPIL spolupracovať a poskytne jej informácie, ktoré si spoločnosť GPIL v primeranom rozsahu vyžiada v súvislosti s prešetrením ktorejkoľvek z okolností uvedených v tomto odseku.

  (b) Ako je uvedené v odseku 2.11, transakcie sa môžu tiež oneskoriť. Môže sa to stať vtedy, keď si bude spoločnosť GPIL plniť svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí vrátane prípadov, keď bude mať pri danej transakcii podozrenie, že môže ísť o podvod.

  (c) Spoločnosť GPIL poskytne Predajcovi informácie týkajúce sa neúspešného spracovania Platobnej transakcie podľa odseku 6.2 za predpokladu, že tým neprekročí zákon ani neohrozí primerané bezpečnostné postupy.

  6.3 Predajca súhlasí s tým, že Kupujúci si môžu ponechať právo na vrátenie peňazí podľa pravidiel asociácie platobných kariet a/alebo jeho zmluvy s držiteľom Platobného nástroja (vrátane Operátora) a spoločnosť GPIL môže, ale nemusí postúpiť vrátenia peňazí Predajcovi.

  6.4 Spoločnosť GPIL môže vyrovnať akékoľvek platobné povinnosti, ktoré môže mať voči Predajcovi na základe tejto Zmluvy, týmito položkami:

  6.4.1 poplatkami za Službu, ktoré má Predajca zaplatiť;

  6.4.2 sumami, ktoré boli Predajcovi zaplatené navyše vzhľadom na neskoršie vrátenie transakcie, vrátenie platby alebo iné vyrovnanie predchádzajúcej Platobnej transakcie; a

  6.4.3 akýmikoľvek inými sumami, ktoré Predajca dlhuje spoločnosti GPIL na základe tejto Zmluvy alebo inej zmluvy. Ak Predajca dosiahne záporný zostatok (napr. v prípade, že záporné sumy vyrovnania za určité obdobie presiahnu kladné sumy vyrovnania), spoločnosť GPIL môže naúčtovať sumu záporného zostatku na ťarchu Účtu vyrovnania. Spoločnosť GPIL sa tiež môže rozhodnúť vyfakturovať Predajcovi všetky sumy, ktoré jej Predajca dlhuje na základe tejto Zmluvy, pričom pôjde o faktúru s okamžitou splatnosťou.

  6.5 Od sumy každej Platobnej transakcie môže spoločnosť GPIL odčítať všetky príslušné poplatky za Službu a ďalšie príslušné poplatky.

  6.6 Požadovaná rezerva. Spoločnosť GPIL môže kedykoľvek na základe účasti Predajcu v Službe nariadiť Predajcovi dočasnú alebo trvalú požadovanú rezervu. Spoločnosť GPIL môže požadovanú rezervu nariadiť okrem iného za týchto okolností:

  6.6.1 v snahe zaistiť, aby mala spoločnosť GPIL k dispozícii dostatok finančných prostriedkov pre prípad vrátenia peňazí alebo iných povinností, ktoré Predajcovi vzniknú v súvislosti s Platobnými transakciami;

  6.6.2 v prípade výraznej zmeny finančnej situácie Predajcu alebo platobných záznamov Predajcu u jeho veriteľov vrátane, bez obmedzenia, prípadov, keď Predajcovi hrozí likvidácia alebo keď si Predajca neplní povinnosti dané touto Zmluvou či pravidlami asociácie alebo siete platobných kariet;

  6.6.3 ak sa od Predajcu príliš často vyžaduje vrátenie peňazí (čo spoločnosť GPIL posúdi podľa vlastného úsudku);

  6.6.4 v prípade významnej zmeny povahy obchodnej činnosti Predajcu či jeho sortimentu; alebo

  6.6.5 ak má spoločnosť GPIL primeraný dôvod domnievať sa, že môže mať voči tretím stranám záväzky v súvislosti s prostriedkami postúpenými Predajcovi (dočasne alebo s konečnou platnosťou).

  Spoločnosť GPIL nenesie voči Predajcovi ani inej tretej strane zodpovednosť za straty, ktoré Predajca utrpel v dôsledku nariadenia transakčných limitov alebo povinnej rezervy či v dôsledku vrátenia peňazí alebo iných vrátených transakcií.

  6.7 Vrátenie platieb a vyrovnania. Predajca bude pri vracaní peňazí za tovar či služby alebo pri zrušení a vyrovnaní Platobných transakcií postupovať spravodlivo. Výnimkou je presná suma požadovaná na náhradu poštovného, ktoré Kupujúci zaplatil za vrátenie tovaru. Predajca zverejní pre potreby Kupujúcich svoje pravidlá vrátenia platieb či rušenia nákupov. Ak Predajca v spojitosti s Platobnou transakciou povolí úpravu ceny alebo vrátenie či zrušenie Produktov, pomocou funkcie vrátenia platby v Službe iniciuje pripísanie sumy Kupujúcemu, a to do troch (3) dní od prijatia žiadosti Kupujúceho o toto vrátenie platby alebo úpravu ceny. Suma vrátená v rámci vrátenia platby alebo úpravy ceny nesmie prekročiť sumu, ktorá bola v pôvodnej Platobnej transakcii uvedená ako celková; povoľuje sa jedine prekročenie o presnú sumu požadovanú na náhradu poštovného, ktoré Kupujúci zaplatil za vrátenie tovaru. Predajca nemá povolené prijímať od Kupujúceho hotovosť ani inú platbu či odmenu za to, že pre neho pripraví vrátenie platby. Predajca Kupujúcemu takisto nemôže v súvislosti s Produktom zaplateným v Službe vracať hotovosť, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

  6.8 Ak Predajca poskytne vrátenie platby inou cestou ako prostredníctvom Služby, naďalej nesie zodpovednosť v prípade, ak po Platobnej transakcii nakoniec dôjde k vráteniu peňazí prostredníctvom Služby. Predajca berie na vedomie, že môže prijať žiadosti o kompenzácie súvisiace s transakciou aj v prípade, že jeho pravidlá pre vrátenie platby a zrušenie nákupu zakazujú vrátenie alebo zrušenie. Ak spoločnosť GPIL nedokáže od Predajcu získať dostatok prostriedkov na uhradenie vrátenej platby, môže žiadosť Predajcu o vrátenie platby uskutočnenú prostredníctvom Služby zamietnuť alebo odložiť. Pokiaľ pravidlá Predajcu pre vrátenie platby za istých okolností vrátenie platieb zakazujú, od Predajcu sa podľa pravidiel spoločnosti GPIL a pravidiel asociácie platobných kariet stále môže vyžadovať finančná kompenzácia Kupujúceho. Ak Predajca vráti platbu omylom, môže mu spoločnosť GPIL zaúčtovať poplatok za náklady spojené s jej primeraným úsilím o nápravu chyby.

  6.9 Dane a ďalšie poplatky. Predajca uhradí všetky príslušné dane vrátane dane z obratu, používania, osobného majetku, DPH, spotrebnej dane, colných poplatkov, dovozného cla, poplatkov za kolkové známky alebo ďalších daní a poplatkov zavedených vládnymi subjektmi v súvislosti s transakciami za služby poskytované v rámci Zmluvy vrátane pokút a úrokov, avšak s výnimkou daní založených na čistom príjme spoločnosti GPIL. Spoločnosť GPIL nie je subjektom, ktorý vyberá dane z obratu alebo príjmu či iné dane súvisiace s Platobnými transakciami, ani za ich výber nezodpovedá. Pokiaľ je spoločnosť GPIL zo zákona povinná vybrať akékoľvek príslušné dane, bude príslušná suma fakturovaná Predajcovi a Predajca ju zaplatí presne do tridsiatich (30) dní od dátumu vystavenia faktúry či iného upozornenia. Predajca spoločnosti GPIL urýchlene poskytne dokumentáciu vyžadovanú príslušným vládnym subjektom na spracovanie tu vyžadovaných platieb spoločnosťou GPIL (vrátane, bez obmedzenia, platného certifikátu o výnimke Predajcu z daňovej povinnosti, ktorú schválil príslušný štátny subjekt). Pokiaľ Predajca túto dokumentáciu nepredloží, môže spoločnosť GPIL zadržať všetky požadované platby. Predajca urýchlene predloží spoločnosti GPIL originály alebo overené kópie dokladov (alebo iný dostatočný dôkaz) o zaplatení daní hneď, ako tieto platby v súlade s touto Zmluvou uskutoční.

  6.10 Mena Kupujúceho. Trhovisko spoločnosti Google môže Predajcovi povoliť uvádzať ceny produktov v mene, ktorá sa líši od meny jeho Účtu vyrovnania, a Kupujúcemu môže povoliť Produkty v tejto inej mene zakúpiť („Nákupné transakcie v mene Kupujúceho“). V prípade Nákupnej transakcie v mene Kupujúceho zaplatí spoločnosť GPIL Predajcovi v mene, v ktorej má Predajca vedený Účet vyrovnania. Suma nákupu (v mene Kupujúceho) sa prepočíta výmenným kurzom platným v čase, keď Predajca odoslal Platobnú transakciu spoločnosti GPIL na spracovanie. Výmenný kurz stanoví finančná inštitúcia, ktorú spoločnosť GPIL používa na výpočet výmenných kurzov, a môže byť upravený podľa stavu na trhu bez toho, aby bol na to Predajca vopred upozornený. Pokiaľ pri Nákupnej transakcii v mene Kupujúceho následne dôjde k vráteniu platby, vráteniu transakcie, vráteniu peňazí alebo k inému vyrovnaniu, spoločnosť GPIL použije na výpočet príslušného záväzku Predajcu rovnaký výmenný kurz a menu, aké boli použité pri pôvodnej Nákupnej transakcii v mene Kupujúceho.

  6.11 Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že spoločnosť GPIL nebude Predajcovi vyplácať úroky zo zostatku na jeho transakčnom Účte.

 13. DÔVERNOSŤ, OCHRANA ÚDAJOV A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
 14. 7.1 Dôvernosť. Predajca nezverejní žiadne dôverné ani vlastnícke informácie, ktoré patria spoločnosti GPIL, bez jej písomného súhlasu, ani ich zverejnenie nezapríčiní. Výnimkou je odovzdanie informácií zamestnancom, zástupcom či zmluvným partnerom Predajcu, ktorí prístup k týmto informáciám vyžadujú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy („Oprávnené osoby“) a ktoré zaväzuje písomná dohoda o tom, že dôverné ani vlastnícke informácie prezradené Predajcovi neprezradia tretej strane. Výnimkou sú prípady, kedy sa zverejnenie týchto informácií vyžaduje podľa zákona alebo nariadenia vlády. Predajca berie na vedomie a súhlasí s tým, že nesie zodpovednosť za konanie a/alebo nekonanie oprávnenej osoby, ktorá poruší podmienky tohto odseku. Predajca bude dôverné a vlastnícke informácie spoločnosti GPIL chrániť rovnako dôkladne (avšak prinajmenšom dostatočne primerane), ako ochraňuje svoje vlastné dôverné a vlastnícke informácie podobného charakteru pred neoprávneným použitím, šírením alebo vydaním neautorizovanej tretej strane. K dôverným a vlastníckym informáciám spoločnosti GPIL patria bez obmedzenia:

  7.1.1 všetok softvér, technológie, programovanie, špecifikácie, materiály, pokyny a dokumentácia týkajúce sa Služby, ktoré patria spoločnosti GPIL, Google alebo ich spriazneným subjektom;

  7.1.2 akékoľvek informácie poskytnuté podľa tejto Zmluvy, ku ktorým patria bez obmedzenia hmotné, nehmotné, vizuálne, elektronické, súčasné alebo budúce informácie, ako napríklad:

  (a) obchodné tajomstvá;

  (b) finančné informácie;

  (c) technické informácie vrátane výskumu, vývoja, postupov, algoritmov, dát, návrhov a know-how;

  (d) obchodné informácie vrátane operácií, plánovania, marketingových záujmov a produktov; a

  (e) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré spoločnosť GPIL písomne označí ako „dôverné“ alebo podobne.

  7.1.3 Za dôverné a vlastnícke informácie spoločnosti GPIL sa nepovažujú informácie, ktoré:

  (a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými, a to nie v dôsledku konania alebo nekonania zo strany Predajcu;

  (b) mal Predajca legitímne vo vlastníctve už predtým, než mu boli sprístupnené, pričom ich nezískal od spoločnosti GPIL ani od jej spriaznených subjektov;

  (c) Predajcovi zákonne poskytne tretia strana bez obmedzenia ich sprístupnenia Predajcom, pričom si Predajca nie je vedomý, že tieto informácie sú dôvernými alebo vlastníckymi informáciami a patria spoločnosti GPIL; alebo

  (d) Predajca vyvinie nezávisle a bez porušenia tejto Zmluvy.

  7.2 Predajca zachová dôvernú povahu informácií Kupujúceho, nebude tieto informácie používať, prenášať (a to ani na účely odosielania nevyžiadaných správ) ani zdieľať, okrem zdieľania na účely spracovania transakcie požadovanej Kupujúcim a spravovania účtu Kupujúceho u Predajcu alebo v inom prípade, keď to výlučne povoľujú Pravidlá programu a pokyny služby Google Payments. Predajca berie na vedomie a súhlasí, že informácie Kupujúceho poskytnuté spoločnosti Google a/alebo GPIL v súvislosti so Službou podliehajú oznámeniu o ochrane súkromia služby Google Payments, a zaväzuje sa, že nebude používať ani zdieľať informácie Kupujúceho získané od spoločnosti GPIL na účely, ktoré nebudú v súlade s oznámením o ochrane súkromia služby Google Payments. Spoločnosť GPIL môže informácie poskytnúť aj v odpovedi na právoplatný právny proces, akým je napríklad predvolanie svedka, povolenie na domovú prehliadku alebo súdny príkaz, alebo vtedy, ak tým preukazuje či uplatňuje svoje zákonné práva alebo obhajuje svoje zákonné nároky. Ak spoločnosť GPIL nevyužije dôverné informácie Predajcu inak ako spôsobom daným touto Zmluvou, nemá povinnosť vracať ich Predajcovi ani ich likvidovať či ich likvidáciu potvrdzovať.

  7.3 Prihlasovacie údaje. Predajca je zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojich Prihlasovacích údajov a podnikne všetky primerané opatrenia na zachovanie ich dôvernosti. Predajca súhlasí s tým, že spoločnosti GPIL (prostredníctvom formulára Kontaktujte nás v centre pomoci pre predajcov) oznámi stratu, krádež alebo zneužitie Prihlasovacích údajov bez zbytočného odkladu ihneď potom, ako sa o probléme dozvie.

  7.4 Predajca vyhlasuje a zaručuje, že všetci úradníci, zamestnanci, zástupcovia a ďalšie osoby, ktoré majú prístup k jeho Prihlasovacím údajom, budú mať od Predajcu povolenie na používanie Služby a budú ho právne zaväzovať.

  7.5 Práva duševného vlastníctva. Spoločnosť GPIL a jej poskytovatelia licencií vlastnia všetky práva, právne nároky a podiely vrátane, bez obmedzenia, všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa Služby (a z nej odvodených diel či jej vylepšených podôb) vrátane, bez obmedzenia, práv na softvér, technológiu, informácie, obsah, materiály, pokyny a dokumentáciu. Predajca nezíska na Službu žiadne právo, právny nárok ani podiel v nej, ani Práva duševného vlastníctva týkajúce sa Služby alebo Prvkov značky spoločnosti GPIL. Má iba práva na obmedzené používanie výslovne uvedené v Zmluve.

  7.6 Informácie o transakciách. Predajca bude venovať primeranú pozornosť ochrane akýchkoľvek informácií o transakciách pred sprístupnením. Tieto informácie smú byť sprístupnené iba zástupcom a zmluvným partnerom s cieľom pomôcť Predajcovi pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo z konkrétnych požiadaviek zákona. Predajca bude tiež dbať na súlad s náležitými odvetvovými normami pre zabezpečenie a ochranu údajov transakčných informácií a informácií o Kupujúcom.

  7.7 Predajca bude dbať na súlad s náležitými odvetvovými normami pre zabezpečenie a ochranu údajov transakčných informácií a informácií o Kupujúcom.

 15. ZÁRUKY
 16. 8.1 Každá zmluvná strana vyhlasuje a zaručuje, že má plnú právomoc a zákonné právo uzavrieť túto Zmluvu.

  8.2 Podmienkou tejto Zmluvy je (pričom Predajca to spoločnosti GPIL zaručuje), aby Predajca:

  8.2.1 mal minimálne 18 rokov, ak ide o jednotlivca; a

  8.2.2 vlastnil a mal pod kontrolou Webové stránky Predajcu; a

  8.2.3 mal a počas platnosti tejto Zmluvy si udržal všetky práva, oprávnenia a licencie požadované na implementáciu Služby.

  8.3 Predajca spoločnosti GPIL zaručuje, že:

  8.3.1 výkonom svojich povinností daných touto Zmluvou nijako neporuší ani nezanedbá inú zmluvu, v ktorej je zmluvnou stranou;

  8.3.2 bude dodržiavať všetky zákony, predpisy a vyhlášky, ktoré sa vzťahujú na používanie Služby Predajcom alebo s používaním Služby inak súvisia;

  8.3.3 sa pomocou Služby nepokúsi iniciovať ani prijať Platobnú transakciu, ktorá je (alebo by bola) podľa akýchkoľvek príslušných zákonov nezákonná;

  8.3.4 bude dodržiavať všetky zákony a nariadenia, ktoré sa vzťahujú na predaj Produktov a vzťah Predajcu s Kupujúcimi, vrátane, bez obmedzenia, nariadení European Communities (Directive 2000/31/Ec) Regulations 2003 a European Union (Consumer Information, Cancellation and Other Rights) Regulations 2013; a

  8.3.5 podľa znalosti Predajcu Platobný príkaz neobsahuje žiadne podstatné zmeny, ktoré neboli autorizované Kupujúcim.

  8.4 Spoločnosť GPIL Predajcovi zaručuje, že bude Služby poskytovať s primeranou pozornosťou a na primeranej úrovni.

  8.5 Spoločnosť GPIL nezaručuje, že Služba splní všetky požiadavky Predajcu. Takisto nezaručuje, že bude Služba fungovať nepretržite, bez vírusov, bezpečne či bezchybne.

  8.6 Spoločnosť GPIL nenesie zodpovednosť za porušenie akejkoľvek z podmienok tejto Zmluvy (vrátane akéhokoľvek vyhlásenia, podmienky či záruky), pokiaľ je toto porušenie výsledkom nesplnenia povinností daných touto Zmluvou zo strany Predajcu.

  8.7 Na túto službu aj všetky Služby, ktoré spoločnosť GPIL poskytuje v rámci tejto Zmluvy, sa vzťahujú iba podmienky, záruky či iné požiadavky výslovne uvedené v tejto Zmluve. S výhradou odseku 9.1.2. neplatia žiadne predpokladané podmienky, záruky či iné požiadavky (vrátane predpokladaných požiadaviek na dostatočnú kvalitu, spôsobilosť na účel alebo súlad s popisom).

 17. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
 18. 9.1 Nič v tejto Zmluve nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť ani jednej zo zmluvných strán za:

  9.1.1 úmrtie alebo ujmu na zdraví v dôsledku nedbalosti ktorejkoľvek zo zmluvných strán, jej pomocníkov, zástupcov alebo zamestnancov;

  9.1.2 podvod či podvodné predstieranie identity;

  9.1.3 porušenie akejkoľvek predpokladanej podmienky týkajúcej sa vlastníckeho práva či nerušeného používania; a/alebo

  9.1.4 zneužitie dôverných informácií.

  9.2 Ak v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak, nič v tejto Zmluve nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť žiadnej zo zmluvných strán za porušenie Práv duševného vlastníctva druhej strany ani zodpovednosť danú odsekom 10.

  9.3 S výhradou odsekov 9.1 a 9.2 žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá v rámci zmluvy, občianskoprávneho deliktu (vrátane, bez obmedzenia, nedbalosti), zmluvy o budúcej zmluve či iných vyhlásení (okrem podvodného predstierania identity) za nič z uvedeného nižšie ani v prípade, že to inak vyplynie z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou:

  9.3.1 hospodárske straty (vrátane, bez obmedzenia, straty výnosov, ziskov, zmlúv, údajov, obchodu, predpokladaných úspor);

  9.3.2 náklady spojené s náhradnými službami;

  9.3.3 akékoľvek poškodenie dobrého mena či povesti; alebo

  9.3.4 akékoľvek mimoriadne, nepriame alebo následné straty

  vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v spojitosti s ňou, ktoré táto strana utrpela alebo jej vznikli, a to v každom prípade bez ohľadu na to, či strany k dátumu uzavretia tejto Zmluvy o možnostiach takýchto strát vedeli.

  9.4 S výhradou odsekov 9.1, 9.2, 9.3 a 9.5 sa celkové záväzky každej zo zmluvných strán v každom Roku vo vzťahu ku všetkým udalostiam alebo ku sledom prepojených udalostí, ku ktorým v danom Roku došlo v súvislosti s touto Zmluvou (či už záväzky vyplývajúce z porušenia Zmluvy, nedbanlivosti alebo iného dôvodu), obmedzujú na 125 % Poplatku za Službu zaplateného alebo splatného Predajcom spoločnosti GPIL v predchádzajúcom Roku alebo na sumu 30 000 €, pričom platí vyššia suma.

  9.5 S výhradou odsekov 9.1, 9.2 a 9.3 sa celkové záväzky každej zo zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (či už tieto záväzky vyplývajú z porušenia Zmluvy, nedbanlivosti alebo iného dôvodu) obmedzujú na sumu 300 000 €.

  9.6 Každá zo zmluvných strán berie na vedomie a súhlasí s tým, že rozdelenie rizík uvedených v tomto odseku 9 vychádza z charakteru Služieb a zo súm splatných každou zmluvnou stranou podľa tejto Zmluvy.

  9.7 Ak sa Predajca dozvie o akýchkoľvek neoprávnených alebo nesprávne spracovaných transakciách, má nárok na odškodnenie podľa odsekov 9.8, 9.9 a 9.10 iba vtedy, ak to oznámi spoločnosti GPIL v súlade s odsekom 12 bez zbytočného odkladu a v žiadnom prípade nie neskôr ako trinásť (13) mesiacov od dátumu zúčtovania.

  9.8 Riešenie nesprávne uskutočnených Platobných transakcií. Spoločnosť GPIL ručí Predajcovi za správny prevod Platobného príkazu, ktorý Predajca uskutočnil v súvislosti s Platobnou transakciou. Platobný príkaz bez oneskorenia prepošle a na požiadanie sa ihneď vynasnaží Platobnú transakciu vyhľadať a oznámi Predajcovi výsledok.

  9.9 Riešenie neoprávnených Transakcií vrátenia platby. Sumy neoprávnených Transakcií vrátenia platby, ktoré neboli autorizované v súlade s odsekom 6.7, vráti spoločnosť GPIL na Účet vyrovnania Predajcu vrátane všetkých príslušných poplatkov s výnimkou prípadu, keď ide o podvod zo strany Predajcu.

  9.10 Riešenie nesprávne uskutočnených Platobných transakcií. Pokiaľ spoločnosť GPIL nemôže preukázať, že transakciu uskutočnila správne, bez zbytočného odkladu vráti sumu Transakcie vrátenia platby a všetky príslušné poplatky, ktoré s touto transakciou súvisia, na Účet vyrovnania Predajcu. V každom prípade sa spoločnosť GPIL na žiadosť Predajcu okamžite vynasnaží transakciu vyhľadať a oznámi Predajcovi výsledok.

 19. ODŠKODNENIE
 20. 10.1 S ohľadom na odsek 10.2 Predajca odškodní, bude chrániť a brániť spoločnosť GPIL, Google a ich spriaznené subjekty alebo iného poskytovateľa finančných služieb, s ktorým má spoločnosť GPIL zmluvu vo vzťahu k Službám alebo v spojení s nimi („Odškodnené osoby“), pred nárokmi tretích strán vznesenými proti Odškodneným osobám a pred všetkými záväzkami, stratami a výdavkami (vrátane priznaných náhrad škôd, súm vyrovnania a primeraných právnych poplatkov), ktoré Odškodneným osobám vznikli alebo ktoré tieto utrpeli v dôsledku alebo v súvislosti s:

  10.1.1 webovými stránkami Predajcu;

  10.1.2 Prvkami značky Predajcu;

  10.1.3 používaním Služby Predajcom inak, než je povolené touto Zmluvou; a/alebo

  10.1.4 akýmkoľvek Produktom, ktorý Kupujúci získal, pokúsil sa alebo zamýšľa získať prostredníctvom Služby.

  10.2 Povinnosti Predajcu dané odsekom 10.1 budú zachované iba vtedy, ak Odškodnená strana:

  10.2.1 Predajcovi taký nárok urýchlene oznámi;

  10.2.2 poskytne Predajcovi primerané informácie, pomoc a spoluprácu pri obhajobe v súdnom procese alebo konaní; a

  10.2.3 poskytne Predajcovi plnú kontrolu a výhradnú kompetenciu v súvislosti s obhajobou a urovnaním takého nároku. Odškodnená strana môže na vlastné náklady podľa svojho výberu stanoviť svoju vlastnú dohliadajúcu komisiu.

  10.3 Pri zachovaní platnosti zostávajúcich ustanovení tohto odseku 10 bude spoločnosť GPIL obhajovať Predajcu alebo, ak sa tak rozhodne, urovná súdne konanie, ktoré vedie tretia strana proti Predajcovi na základe nároku alebo v súvislosti s nárokom, podľa ktorého technológia spoločnosti GPIL alebo Google používaná na poskytovanie Služieb alebo akékoľvek Prvky značky spoločnosti Google porušujú autorské práva, obchodné tajomstvo alebo ochrannú známku takejto tretej strany.

  10.4 Spoločnosť GPIL nemá podľa odseku 10.3 v žiadnom prípade žiadne povinnosti ani záväzky vyplývajúce z:

  10.4.1 používania Funkcií v beta verzii;

  10.4.2 používania Služieb alebo Prvkov značky spoločnosti Google v modifikovanej forme alebo v kombinácii s materiálmi, ktoré nedodala spoločnosť GPIL; alebo

  10.4.3 obsahu, informácií alebo údajov, ktoré spoločnosti GPIL, Google alebo jej spriazneným subjektom poskytol Predajca, iný Používateľ alebo tretie strany.

  10.5 Povinnosti spoločnosti GPIL dané odsekom 10.3 platia iba vtedy, ak Predajca:

  10.5.1 spoločnosti GPIL taký nárok urýchlene oznámi;

  10.5.2 poskytne spoločnosti GPIL primerané informácie, pomoc a spoluprácu pri obhajobe v súdnom procese alebo konaní; a

  10.5.3 poskytne spoločnosti GPIL plnú kontrolu a výhradnú kompetenciu v súvislosti s obhajobou a urovnaním takého nároku. Odškodnená strana môže na vlastné náklady podľa svojho výberu stanoviť svoju vlastnú dohliadajúcu komisiu.

  10.6 Ak Služby alebo Prvky značky spoločnosti GPIL údajne porušujú Práva duševného vlastníctva tretej strany alebo ak sa spoločnosť GPIL domnieva, že sa tak deje, môže podľa vlastného a primeraného úsudku ukončiť ich ďalšie používanie zo strany Používateľa.

  10.7 S ohľadom na porušenie Práv duševného vlastníctva tretej strany predstavuje tento odsek 10 jediný opravný prostriedok a stanovuje úplnú zodpovednosť zmluvných strán.

 21. TRVANIE PLATNOSTI A UKONČENIE
 22. 11.1 Táto Zmluva nadobúda účinnosť Dátumom účinnosti a bude platiť, dokým nebude ukončená v súlade s ustanoveniami, ktoré sú v nej uvedené.

  11.2 Ukončenie. Predajcovia môžu túto Zmluvu s okamžitou platnosťou a bez poplatku ukončiť do štrnástich (14) dní od Dátumu účinnosti podaním výpovede spoločnosti GPIL. Po uplynutí tejto doby môže spoločnosť GPIL túto Zmluvu ukončiť kedykoľvek na základe výpovede podanej dva (2) mesiace vopred a Predajca ju môže ukončiť kedykoľvek a bez poplatku na základe výpovede podanej jeden (1) mesiac vopred, ak táto Zmluva nestanoví kratšie obdobie (v súlade so zákonom).

  11.3 Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo sčasti prerušiť výkon tejto Zmluvy alebo ju ukončiť okamžitou výpoveďou, pokiaľ:

  11.3.1 druhá zmluvná strana závažne poruší akúkoľvek podmienku Zmluvy a porušenie nie je možné napraviť; alebo

  11.3.2 druhá zmluvná strana závažne poruší akúkoľvek podmienku Zmluvy a porušenie síce je možné napraviť, ale daná strana tak neurobí do tridsiatich (30) dní od chvíle, keď dostala upozornenie s požiadavkou, aby tak urobila.

  11.4 Každá zo zmluvných strán môže túto Zmluvu ukončiť okamžitou výpoveďou, ak:

  11.4.1 sa koná zhromaždenie veriteľov druhej zmluvnej strany, prípadne je druhou zmluvnou stranou či v súvislosti s ňou navrhnutý dohovor alebo vyrovnanie s jej veriteľmi alebo v ich prospech (vrátane dobrovoľného dohovoru, ako je vymedzený v zákone o spoločnostiach z roku 2014);

  11.4.2 všetok majetok druhej zmluvnej strany alebo jeho podstatná časť prejde do držby či správy držiteľa záložného práva, konkurzného správcu, likvidátora, núteného správcu (vymenovaného súdom alebo inak) alebo inej podobnej osoby, alebo ak je zabraný, dostane sa do exekúcie alebo sa vymáha iný postup (a nie je do siedmich dní odvolaný);

  11.4.3 druhá zmluvná strana prestane prevádzkovať obchodnú činnosť alebo nedokáže splatiť svoje dlhy v zmysle oddielu 123 alebo oddielov 222 – 224 zákona o bankrote z roku 1986, prípadne podľa všetkého nemá žiadne primerané vyhliadky na splatenie dlhu v zmysle oddielu 268 daného zákona;

  11.4.4 druhá zmluvná strana alebo jej riaditelia, ktokoľvek z jej veriteľov alebo držiteľ kvalifikovaného neinkasovaného bremena oznámi svoj zámer menovať núteného správcu alebo o jeho menovanie požiada súd;

  11.4.5 je vyhlásený konkurz (a nie je do dvadsiatich ôsmich (28) dní zrušený) alebo schválené rozhodnutie či vydaný príkaz na nútenú správu, likvidáciu, bankrot alebo rozpustenie druhej zmluvnej strany;

  11.4.6 v prípade druhej zmluvnej strany dôjde k udalosti podobnej uvedenému vyššie v jurisdikcii, v ktorej je druhá strana registrovaná, v ktorej sídli, v ktorej prevádzkuje obchodnú činnosť alebo v ktorej má majetok;

  11.4.7 dôjde k Zmene v riadení Predajcu alebo sa Predajca zbaví podstatnej časti svojho majetku. V tomto odseku sa termínom „Riadenie“ rozumie priama či nepriama právomoc ľubovoľnej osoby alebo menovaného kandidáta riadiť iné osoby alebo mať vplyv na ich riadenie. V súlade s tým je odvodený termín „Zmena v riadení“;

  11.4.8 v súvislosti s Predajcom dôjde k udalosti alebo právnemu konaniu (v jurisdikcii, do ktorej Predajca patrí) s rovnakým alebo podobným účinkom ako majú udalosti uvedené v tomto odseku 11.4.

  11.5 Pozastavenie Služby v súvislosti s Platobnými transakciami. Spoločnosť GPIL môže okamžite pozastaviť používanie Služby Predajcom, pokiaľ:

  11.5.1 Predajca porušuje túto Zmluvu (vrátane ktorýchkoľvek príslušných pravidiel, ako sú napríklad Pravidlá programu a pokyny služby Google Payments, na ktoré sa v tomto dokumente odkazuje); alebo

  11.5.2 sa spoločnosť GPIL na základe primeraného úsudku domnieva, že používanie Služby Predajcom prináša Službe alebo ktorémukoľvek systému platobných kariet, ktoré sa používajú na spracovanie Platobných transakcií, riziko finančných škôd alebo straty dobrého mena, alebo ak existuje primerané podozrenie, že Predajca perie špinavé peniaze alebo vykonáva podvody či iné nezákonné aktivity.

  11.6 Predajca môže Službu dočasne pozastaviť, ak o tom spoločnosť GPIL informuje jeden pracovný deň vopred, a to v období, keď:

  11.6.1 v Službe dochádza ku kritickým chybám alebo poruchám, ktoré závažne ovplyvňujú základné funkcie Služby, a to dokým spoločnosť GPIL takéto chyby alebo poruchy neopraví; alebo

  11.6.2 firma Predajcu čelí závažným negatívnym efektom, ktoré sú priamym dôsledkom Služby, a to dokým spoločnosť GPIL tieto závažné negatívne efekty nedá do poriadku alebo nezmierni,

  za predpokladu, že Predajca v každom prípade poskytne spoločnosti GPIL ohľadom kritickej chyby, poruchy alebo závažného negatívneho efektu dokumentáciu, ktorú si spoločnosť GPIL vyžiada. Počas takéhoto pozastavenia Služby bude Predajca v dobrej viere pomáhať spoločnosti GPIL tieto problémy vyriešiť.

  11.7 Po ukončení tejto Zmluvy či inom ukončení používania Služby Predajcom:

  11.7.1 v prípade úspešného výsledku príslušných kontrol v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, podvodom a iným nezákonným aktivitám a po strhnutí diskrečného overovacieho poplatku vo výške do 1 € môže spoločnosť GPIL zadržať finančné prostriedky potrebné na pokrytie potenciálneho vrátenia peňazí, a to po dobu maximálne stoosemdesiatich (180) dní. Predajca zodpovedá aj za vrátenie peňazí a záväzky, ktoré mu vzniknú alebo pribudnú po vypršaní platnosti alebo ukončení tejto Zmluvy;

  11.7.2 s okamžitou platnosťou zanikajú všetky práva a licencie udelené spoločnosťou GPIL;

  11.7.3 s okamžitou platnosťou zanikajú práva Predajcu používať Prvky značky spoločnosti GPIL vyplývajúce z tejto Zmluvy;

  11.7.4 Predajca okamžite prestane používať Službu:

  (a) na spracovanie platobných transakcií; a

  (b) na zobrazovanie Prvkov značky spoločnosti GPIL;

  11.7.5 Predajca dokončí všetky nevybavené nákupy Produktov; a

  (a) Predajca vráti alebo zničí (a potvrdí zničenie) všetky kópie akýchkoľvek dôverných alebo vlastníckych informácií spoločnosti GPIL, ktoré má v držbe.

  11.8 Spoločnosť GPIL môže Predajcovi zakázať prístup do Služby vrátane toho, bez obmedzenia, že deaktivuje jeho používateľské meno a heslo a odmietne Predajcovi (prípadne jeho materskej spoločnosti, spriazneným subjektom alebo dcérskym spoločnostiam, jeho či ich nástupcom, alebo v prípade jednotlivca jeho príbuzným alebo známym) budúci prístup do Služby.

  11.9 Bez ohľadu na zvyšné ustanovenia tejto Zmluvy platí, že všetky jej ustanovenia, ktoré sú zamýšľané tak, aby platili alebo zaväzovali strany aj po ukončení alebo prenesení tejto Zmluvy, alebo jej časti (vrátane, bez obmedzenia, odseku 7 (Dôvernosť)), budú v rozsahu povolenom zákonmi platiť aj po jej ukončení. Ukončenie tejto Zmluvy nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré zmluvné strany majú v deň jej ukončenia.

 23. KOMUNIKÁCIA A OZNÁMENIA
 24. 12.1 Táto Zmluva sa uzatvára v angličtine, a pokiaľ v nej nie je uvedené inak, všetky upozornenia alebo iná komunikácia či doručená korešpondencia požadované alebo povolené touto Zmluvou budú v angličtine a v písomnej forme. Prípadné preklady slúžia len ako pomôcka a v prípade rozporu medzi verziou v angličtine a prekladom platí verzia v angličtine.

  12.2 Spoločnosť GPIL môže s Predajcom komunikovať o Službe prostriedkami elektronickej komunikácie vrátane (a) odosielania e‑mailov na e‑mailovú adresu Predajcu alebo (b) upozornení či oznámení na Webových stránkach spoločnosti Google. Predajca súhlasí s tým, že mu spoločnosť GPIL môže posielať elektronické oznámenia týkajúce sa akejkoľvek záležitosti, ktorá súvisí s používaním Služby Predajcom, vrátane tejto Zmluvy (a jej prepracovaných verzií alebo úprav), upozornení či sprístupnení informácií týkajúcich sa Služby a autorizácií platieb. Konkrétna komunikácia bude realizovaná týmito spôsobmi:

  • Zmluva bude Predajcovi poskytnutá pri registrácii vo forme, v ktorej ju bude možné tlačiť;
  • zmeny v tejto Zmluve uskutočnené po registrácii budú poskytnuté v e-maile odoslanom na e-mailovú adresu Predajcu;
  • okrem prípadov, keď je v Zmluve určené inak, bude oznámenie o ukončení tejto Zmluvy odoslané e-mailom na e-mailovú adresu Predajcu;
  • informácie o Platobných transakciách budú sprístupnené v online Účte Predajcu vo forme, v ktorej ich je možné tlačiť;
  • informácie o pozastavení Služby budú sprístupnené v online Účte Predajcu; a
  • informácie o zamietnutí Platobných transakcií budú sprístupnené v online Účte Predajcu.

  Upozornenie bude považované za odovzdané:

  (a) prijatím, pokiaľ je doručené osobne alebo nepretržitou kuriérskou službou (pri prijatí sa požaduje podpis);

  (b) overením prijatia doporučenej alebo potvrdenej poštovej zásielky;

  (c) v prípade e‑mailu štyri (4) hodiny od odoslania e‑mailu; alebo

  (d) sprístupnením v online Účte Predajcu. Kontaktné informácie budú podľa potreby aktualizované v súlade s týmto článkom tak, aby mali obe strany aktuálne informácie o všetkých takýchto kontaktoch.

  12.3 Kópie elektronickej korešpondencie by mal Predajca uchovávať vo forme vytlačených kópií na papieri alebo uložených elektronických kópií. Informácie, ktoré sú Predajcovi poskytované v elektronickom formáte, sú takto poskytované s predpokladom, že si ich bude môcť vytlačiť alebo uložiť.

  12.4 Všetky upozornenia odoslané spoločnosti GPIL v rámci plnenia Zmluvy musia byť odoslané doporučenou poštou na adresu:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 do rúk „GPIL Payments Team“ s týmito výnimkami:

  • Upozornenie na stratu, krádež, neoprávnené použitie alebo porušenie zabezpečenia by malo byť čo najskôr odoslané prostredníctvom možnosti „Kontaktujte nás“ v centre pomoci pre kupujúcich.
  • Upozornenie na ukončenie tejto zmluvy bude odoslané prostredníctvom možnosti „Kontaktujte nás“ v centre pomoci pre predajcov.

 25. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 26. 13.1 Vo vzťahu k predmetu Zmluvy zakladá táto Zmluva (vrátane webových adries v nej uvedených) úplnú zmluvu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvné vzťahy či akékoľvek dohovory medzi zmluvnými stranami.

  13.2 Túto Zmluvu je možné vyhotoviť v ľubovoľnom počte kópií vrátane faxových kópií. Každá z týchto kópií sa bude považovať za originál a všetky dohromady budú predstavovať jeden a ten istý nástroj.

  13.3 Všetky zmeny v tejto Zmluve s výhradou ustanovení 13.4 a 13.5: (i) musia byť v písomnej forme; (ii) musia odkazovať na túto Zmluvu; a (iii) musia byť odoslané druhej zmluvnej strane dva (2) mesiace pred dátumom nadobudnutia účinnosti. Predajca si je vedomý toho a súhlasí s tým, že sa budú zmeny považovať za prijaté, pokiaľ Predajca spoločnosť GPIL nebude informovať o opaku upozornením podľa odseku 12.4 pred dátumom, keď majú zmeny nadobudnúť účinnosť. V takom prípade bude Zmluva ukončená bez poplatku bezprostredne pred dátumom účinnosti zmien. Predajca môže Zmluvu podľa odseku 12.4 kedykoľvek bez poplatku ukončiť pred dátumom účinnosti zmien navrhnutých spoločnosťou GPIL. Všetky zmeny tejto Zmluvy navrhnuté Predajcom môžu nadobudnúť účinnosť iba po schválení oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

  13.4 Predajca súhlasí s tým, že spoločnosť GPIL má právo upraviť príslušnú Zmluvu okamžite po oznámení všade tam, kde to nie je zakázané zákonom.

  13.5 Nič, čo je uvedené v odsekoch 13.3 a 13.4, neobmedzuje nasledujúce práva:

  13.5.1 právo spoločnosti GPIL priebežne bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať a upravovať svoje pravidlá alebo pridávať nové funkcie, ktoré môže Predajca prijať tým, že tieto nové funkcie použije. Takéto korekcie môžu prebehnúť spôsobom, ktorý spoločnosť GPIL zvolila na základe vlastného úsudku – napríklad odoslaním e‑mailu alebo zverejnením na Webových stránkach spoločnosti Google; a

  13.5.2 právo zmluvných strán na rozdielne podmienky tejto Zmluvy s použitím akejkoľvek lehoty oznámenia, ak tieto rozdiely nezakazuje zákon a obe zmluvné strany s nimi súhlasia.

  13.6 Predajca nesmie túto Zmluvu ani jej stanovené práva a povinnosti úplne ani čiastočne postúpiť ani inak previesť, ak k tomu spoločnosť GPIL nedá vopred písomný súhlas.

  13.7 Spoločnosť GPIL môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu úplne alebo čiastočne postúpiť či inak previesť svoje práva alebo povinnosti dané touto Zmluvou na spoločnosť Google a/alebo ktorýkoľvek spriaznený subjekt spoločnosti Google.

  13.8 Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie alebo omeškanie vo výkone svojich povinností v dôsledku podmienok nad rámec jej primeranej kontroly. K takýmto podmienkam patria, bez obmedzenia, opatrenia štátnej správy, teroristické útoky, zemetrasenie, požiar, povodeň alebo iné zásahy vyššej moci, pracovné podmienky, výpadok prúdu a/alebo prerušenie dodávky energie, poruchy internetu alebo telekomunikačných sietí či zlyhanie systému.

  13.9 Pokiaľ si spoločnosť GPIL neuplatní či nebude vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie tejto Zmluvy, neznamená to, že sa ho vzdáva.

  13.10 Zmluvné strany sú a zostanú nezávislými zmluvnými partnermi a nič v tejto Zmluve medzi nimi nevytvára žiadny typ agentúry, partnerstva alebo spoločného podniku (joint venture). Žiadnu zo strán nemožno považovať za zamestnanca alebo zákonného zástupcu druhej strany. Žiadna zo strán takisto nemá právo ani oprávnenie vytvárať v mene druhej strany akékoľvek záväzky.

  13.11 Ak bude ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy vyhlásené súdom príslušnej jurisdikcie za nevymáhateľné alebo neplatné, toto ustanovenie bude obmedzené alebo zrušené v nevyhnutnom rozsahu tak, aby platnosť a vymáhateľnosť tejto Zmluvy medzi zmluvnými stranami zostala inak úplne zachovaná.

  13.12 Nič okrem toho, čo je v tejto Zmluve výslovne uvedené, nevytvára ani neudeľuje žiadne práva ani výhody nikomu, kto nie je v tejto Zmluve zmluvnou stranou. Funkciou tohto odseku nie je v rámci tejto Zmluvy obmedziť či limitovať práva zákonných postupníkov a uplatňovať práva a výhody, ktoré im udelil príslušný postupiteľ. Bez ohľadu na tento odsek sa od žiadnej tretej strany (vrátane tretej strany, ktorá by mohla byť oprávnená vymáhať svoje práva v rámci tejto Zmluvy) nevyžaduje, aby dala súhlas na postúpenie, prevod, ukončenie alebo obmenu tejto Zmluvy.

  13.13 Táto Zmluva a všetky spory a nároky vyplývajúce z nej (alebo v súvislosti s ňou) sa riadia zákonmi Írska. Strany neodvolateľne a bezpodmienečne súhlasia s tým, že všetky takéto spory alebo nároky podliehajú výhradnej jurisdikcii írskych súdov. Pokiaľ však niektorá zo strán chráni svoje dôverné informácie alebo Práva duševného vlastníctva, nič, čo je spomenuté v predchádzajúcej vete, jej nebráni dožadovať sa súdneho zákazu alebo podobnej pomoci v ktorejkoľvek jurisdikcii.

  13.14 V rozsahu povolenom príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica o platobných službách 2007/64/ES („PSD“) a smernica o platobných službách (EÚ) 2015/2366 („PSD2“) („Vnútroštátne právne predpisy“), sa na túto Zmluvu nevzťahujú nasledujúce ustanovenia Vnútroštátnych právnych predpisov: všetky ustanovenia, ktorými sa vykonávajú hlava III a články 62 (1), 64 (3), 72, 74, 76, 77, 80 a 89 smernice PSD2. Zmluvné strany si vyhradzujú právo dohodnúť sa na inom čase, ako je čas stanovený v ustanoveniach Vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva článok 71 druhej smernice PSD2.