Zmluvné podmienky služby Google Payments – Predajca

31. júl 2015

Tieto Zmluvné podmienky Predajcu („Zmluva“) sú právne záväznou zmluvou medzi spoločnosťou Google Payment Limited so sídlom v Anglicku (číslo firmy: 05903713), ktorej kancelária je registrovaná na adrese 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom („GPL“), a Vami („Predajca“). Spoločnosť GPL môžete kontaktovať e-mailom prostredníctvom centra pomoci na adrese https://support.google.com/payments/sell. Spoločnosť GPL je registrovaná a regulovaná úradom FCA (Financial Conduct Authority) ako vydavateľ elektronických peňazí (ďalej len „Elektronické peniaze“) a v registri úradu FCA je zapísaná pod identifikačným číslom 900008. Spoločnosť GPL je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google International, LLC (ďalej len „Google“). Než sa rozhodnete túto Zmluvu podpísať a pokračovať v registrácii, mali by ste si ju celú prečítať.

Než budete pokračovať, Zmluvu si vytlačte alebo si jej kópiu uložte ako doklad.

KLIKNUTÍM NA MOŽNOSŤ „SÚHLASÍM SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI“ NIŽŠIE A KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „DOKONČIŤ REGISTRÁCIU“ VYJADRÍTE SÚHLAS SO ZMLUVOU A ZAVIAŽETE SA, ŽE JU BUDETE DODRŽIAVAŤ.

Zmluva sa stáva účinnou dátumom prijatia zo strany Predajcu („Dátum účinnosti“).

1. DEFINÍCIE

Nižšie sú uvedené definície výrazov, ktoré sa nachádzajú v tejto Zmluve:

„Účet“ predstavuje účet v elektronických peniazoch, ktorý spoločnosť GPL vedie Predajcovi.

„Referenčná príručka rozhrania API“ označuje referenčnú príručku rozhrania API, ktorú v nepravidelných intervaloch vydáva spoločnosť GPL alebo jej partneri. Aktuálna Referenčná príručka rozhrania API je k dispozícii na adrese https://developers.google.com/terms.

„Príručka rozhrania API pre vývojárov“ označuje príručku rozhrania API pre vývojárov, ktorú v nepravidelných intervaloch vydáva spoločnosť GPL alebo jej partneri. Aktuálna Príručka rozhrania API pre vývojárov je k dispozícii na adrese https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

„Funkcie vo verzii beta“ označujú funkcie Služby, ktoré spoločnosť GPL označuje ako „verziu beta“, alebo ku ktorým niekedy neposkytuje technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia však bude obsahovať príslušnú Referenčnú príručku rozhrania API a Príručku rozhrania API pre vývojárov pre verziu Služby, ktorú Predajca implementoval.

„Prvky značky“ predstavujú obchodné názvy, ochranné známky, servisné značky, logá, názvy domén a ďalšie charakteristické prvky značky vlastnené alebo licencované príslušnou stranou.

„Pracovný deň” je každý deň okrem soboty, nedele alebo dní pracovného pokoja v Spojenom kráľovstve.

„Kupujúci“ je Zákazník, ktorý používa Službu na uskutočňovanie Platobných transakcií s cieľom nákupu Produktov.

„Operátor“ je mobilný telefonický operátor schválený spoločnosťou GPL, ktorý Kupujúcim ponúka Účet na fakturáciu operátora.

„Fakturácia operátora“ je proces platby, pri ktorom spoločnosť GPL v mene Predajcu odošle Platobnú transakciu Operátorovi s cieľom fakturácie na Účet fakturácie operátora Kupujúceho.

„Účet fakturácie operátora“ je účet s mesačnou alebo inou pravidelnou fakturáciou poskytovaný Operátorom, ktorý Kupujúci u spoločnosti GPL zaregistroval ako Platobný nástroj.

„Riešenie kompenzácií“ označuje sekciu Pravidiel programu a pokynov služby Google Payments s nadpisom Riešenie kompenzácií.

„Zákazník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v Službe zaregistruje ako Kupujúci alebo Predajca.

„Spory“ sú akékoľvek vyjadrenia nesúhlasu, súdne procesy, opatrenia alebo iné spory medzi Zákazníkmi alebo inými tretími stranami a spoločnosťou GPL, ktoré vyplynuli z používania Služby, okrem Sporov týkajúcich sa Služby.

„Euro“ označuje zákonnú menu Európskej menovej únie.

„Platobný nástroj” je účet kreditnej karty, účet debetnej karty, Účet fakturácie operátora alebo iný platobný nástroj, ktorý Zákazník zaregistroval v Službe a pomocou ktorého spoločnosť GPL vyplatí Elektronické peniaze s cieľom spracovania Platobných transakcií a na iné účely.

„Platobná transakcia“ je transakcia, pri ktorej spoločnosť GPL (i) iniciuje prevod Čiastky nákupu z Platobného nástroja Kupujúceho do spoločnosti GPL, (ii) vydá Kupujúcemu sumu Elektronických peňazí, ktorá sa rovná Čiastke nákupu, a (iii) prevedie sumu Elektronických peňazí od Kupujúceho na Predajcu, od ktorého Kupujúci nakupuje produkt.

„Google” označuje spoločnosť Google International, LLC, jej Dcérske spoločnosti a Partnerov.

„Pravidlá programu a pokyny služby Google Payments“ sú pravidlá služby Google Payments pre Predajcov, ktorí majú u spoločnosti GPL účet so všeobecnými a slovenskými fakturačnými údajmi. Tieto pravidlá publikuje spoločnosť GPL v nepravidelných intervaloch. Aktuálne Pravidlá programu a pokyny služby Google Payments sú k dispozícii na adrese https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

„Dátové protokoly GPL“ sú dátové protokoly spoločnosti Google platné pre Službu, ktorá je spoločnosťou GPL alebo jej menom dodávaná Predajcovi v súlade s touto Zmluvou, a všetky upravené verzie týchto protokolov, o ktorých môže spoločnosť GPL alebo jej partneri nepravidelne informovať.

„Webové stránky Google“ sú ľubovoľné webové stránky, ktoré sú vo vlastníctve či v prevádzke spoločnosti Google alebo jej partnerov, prípadne v ich mene. Patria sem tiež všetky subdomény a adresáre týchto webových stránok a ich nástupnícke webové stránky.

„Práva na duševné vlastníctvo“ označujú všetky patentové práva, autorské práva, práva na topografiu polovodičových výrobkov, práva na softvér, morálne práva, ochranné známky alebo značky služieb, logá, práva týkajúce sa databáz, práva týkajúce sa dôverných informácií alebo obchodných tajomstiev, práva súvisiace s názvami domén a všetky ďalšie vlastnícke práva (registrované či neregistrované) po celom svete vrátane práv návratu do pôvodného stavu, práv na aplikácie, práv spojených so zatiaľ nevybavenými registráciami a práva domáhať sa žalobou náhrady škôd spôsobených priestupkom či porušeniami, ku ktorým došlo v minulosti.

„Prihlasovacie údaje” predstavujú používateľské meno a heslo, ktoré Predajcovi vystaví spoločnosť GPL na prístup k účtu Predajcu.

„Pravidlá záruky platby“ označujú sekciu Pravidiel programu a pokynov služby Google Payments nazvanú Pravidlá záruky platby.

„Platobný príkaz” označuje v závislosti od kontextu buď (i) pokyn na vykonanie Platobnej transakcie autorizovanej Kupujúcim, ktorý dáva Predajca spoločnosti GPL a ktorý tiež spoločnosti GPL slúži ako oznámenie Kupujúceho o autorizovaní iniciovania nákupu čiastky Elektronických peňazí od spoločnosti GPL, ktorá sa rovná Čiastke nákupu v Platobnej transakcii, alebo (ii) pokyn na vykonanie Transakcie vrátenia platby, ktorý dáva Predajca spoločnosti GPL.

„Produkt” označuje akýkoľvek digitálny alebo fyzický tovar alebo službu, ktoré si môže Kupujúci zakúpiť od Predajcu pomocou Služby.

„Čiastka nákupu” je čiastka Elektronických peňazí rovná cene Produktu vrátane všetkých súvisiacich príslušných poplatkov, daní alebo poplatkov za dopravu.

„Transakčný účet“ je účet v Elektronických peniazoch spojený s Predajcom. Vedie ho spoločnosť GPL a v rámci Platobných transakcií naň prevádza Elektronické peniaze od Kupujúcich.

„Transakcia vyplatenia“ je transakcia, prostredníctvom ktorej vypláca spoločnosť GPL Elektronické peniaze z Transakčného účtu Predajcu prevedením zodpovedajúcej čiastky na Účet vyrovnania Predajcu.

„Transakcia vrátenia platby” je transakcia, pomocou ktorej spoločnosť GPL prevádza Elektronické peniaze z Transakčného účtu Predajcu na účet Kupujúceho a následne prostredníctvom funkcie vrátenia platby v Službe vyplatí a iniciuje prevod zodpovedajúcej čiastky na Platobný nástroj Kupujúceho.

„Požadovaná rezerva“ je peňažná čiastka predstavujúca podiel z platieb splatných Predajcovi. Spoločnosť GPL ju môže zadržať (ako je uvedené v Zmluve) s ohľadom na spracovanie Platobných transakcií alebo Transakcií vyplatenia.

„Predajca” je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Služby predáva Produkty a prijíma Čiastky nákupu z Platobných transakcií.

„E-mailová adresa Predajcu” je e-mailová adresa, ktorú Predajca uviedol pri registrácii.

„Webové stránky Predajcu“ sú webové stránky Predajcu ponúkajúce Produkty, za ktoré je možné platiť prostredníctvom Služby.

„Služba“ označuje službu, pomocou ktorej je možné platiť Elektronickými peniazmi a ktorú poskytuje spoločnosť GPL. Služba sa nazýva Google Payments, je popísaná v tejto Zmluve a patrí k nej spracovanie (a) Platobných transakcií a Transakcií vrátenia platby v mene Predajcu v súvislosti s nákupom, ktorý prebehol medzi Predajcom a Kupujúcim, a (b) Transakcií vyplatenia.

„Spory týkajúce sa Služby“ sú akékoľvek vyjadrenia nesúhlasu, sťažnosti, súdne procesy, opatrenia alebo iné takéto spory medzi spoločnosťou GPL a Zákazníkmi, ktoré vyplynuli výlučne z údajného zlyhania spoločnosti GPL pri plnení svojich povinností uvedených v tejto Zmluve alebo vyplývajú z akéhokoľvek príslušného zákona alebo akejkoľvek súvisiacej chyby pri poskytovaní Služby.

„Poplatky za Službu“ znamenajú poplatky, ktoré spoločnosť GPL účtuje za Službu, ako je uvedené v odseku 7.1.

„Účet vyrovnania“ je vkladový účet Predajcu vedený v banke na Slovensku. Ide o účet, ktorý Predajca určil a písomne oznámil spoločnosti GPL, a tá ho schválila na príjem finančných prostriedkov z výplat Elektronických peňazí uložených na Transakčnom účte Predajcu.

„Dcérske spoločnosti a Partneri” sú dcérske spoločnosti a partnerské právnické osoby spoločnosti GPL po celom svete.

„Rok“ označuje dvanásťmesačné (12) obdobie, ktoré začína Dátumom nadobudnutia účinnosti, a každé následné dvanásťmesačné obdobie.

1.1 Nadpisy odsekov v tejto Zmluve slúžia výlučne ako pomôcka zjednodušujúca orientáciu v dokumente a na výklad Zmluvy nebudú mať žiadny vplyv.

1.2 Odkaz na ustanovenie alebo zákonný predpis zahŕňa odkaz na dané ustanovenie alebo zákonný predpis v aktuálnej podobe (reflektujúcej z času na čas prebiehajúce úpravy, rozšírenia alebo opätovné schválenia).

1.3 Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne stanovené inak, všetky stanovené sumy sú v eurách.

2. FUNKCIE A POPIS SLUŽBY

2.1 Popis služby. Predajca berie na vedomie a súhlasí s nasledovným:

(a) predaje Produktov Predajcu sú transakciami prebiehajúcimi medzi Predajcom a Kupujúcim a nie spoločnosťou GPL, Google ani žiadnym z ich partnerov. Neplatí to vtedy, ak je spoločnosť GPL, Google alebo ktorýkoľvek z ich partnerov v transakcii výslovne určený ako Predajca alebo Kupujúci;

(b) spoločnosť GPL, Google ani žiadny z ich partnerov nie je Kupujúcim, Predajcom ani stranou aktívnou v súvislosti s akoukoľvek Platobnou transakciou. Neplatí to vtedy, ak je niektorá z uvedených spoločností v zázname Produktu na Webových stránkach Google alebo v zmluvných podmienkach Produktu výslovne určená ako takáto strana;

(c) spoločnosť GPL nemá kontrolu nad tým, či sú inzerované Produkty kvalitné, bezpečné či zákonné, ani či je ich popis pravdivý a presný, a za tieto aspekty nezodpovedá. Takisto v spojitosti s Produktmi nekontroluje a nezodpovedá za schopnosť predaja Predajcu či kúpyschopnosť Kupujúceho;

(d) spoločnosť GPL nemá kontrolu nad tým, či Kupujúci dokončí nákup alebo platbu za Produkty, na kúpe ktorých sa s Predajcom dohodol, ani za toto konanie nenesie zodpovednosť. Ak Kupujúci schváli nákup pomocou Platobného nástroja, spoločnosť GPL po prijatí Platobného príkazu od Predajcu Platobnú transakciu pre Predajcu buď a) spracuje prostredníctvom príslušnej platobnej siete, okrem iného napríklad prostredníctvom sietí kreditných či debetných kariet, alebo b) ju postúpi Operátorovi na účely zaplatenia prostredníctvom Fakturácie operátora, ako je popísané nižšie.

2.2 Prípustný Platobný príkaz. Predajca smie pomocou Služby spracovať Platobný príkaz len vtedy, ak ide o Produkt, ktorý Kupujúci zakúpil prostredníctvom legitímneho predaja uskutočneného v dobrej viere. Platobný príkaz nie je prostredníctvom Služby možné odoslať na spracovanie, pokiaľ Predajca:

(a) zakúpený tovar Kupujúcemu nezaslal alebo inak neposkytol; alebo

(b) nevykonal zakúpenú službu; alebo

(c) iným spôsobom nedokončil nákupnú transakciu v súlade so vzájomnou dohodou medzi Predajcom a Kupujúcim.

2.3 Zakázané transakcie. Spoločnosť GPL môže v súvislosti s používaním Služby zaviesť všeobecné postupy a obmedzenia a Predajcu na to nemusí vopred upozorniť. Patria k tomu, bez obmedzenia, jednotlivé alebo súhrnné transakčné limity (limity v Eurách či ekvivalentné limity v miestnej mene) alebo obmedzenia počtu Platobných transakcií či Platobných príkazov, ktoré je možné uskutočniť v jednom časovom období (alebo vo viacerých časových obdobiach). Predajca nesmie:

(a) používať Službu na spracovanie Platobnej transakcie či na iný prevod peňazí medzi Predajcom a Kupujúcim, ktorý priamo nesúvisí s nákupom Produktu Kupujúcim;

(b) poskytovať Kupujúcim prostredníctvom Služby hotovostné pôžičky či zálohy alebo im umožňovať nákup ekvivalentov hotovosti (napr. cestovných šekov, predplatených kariet, peňažných poukážok a pod.). Smie však Kupujúcim umožniť nákupy darčekových poukážok či kariet s uloženou hodnotou, ako je povolené podľa príslušných pravidiel spoločnosti GPL dostupných na Webových stránkach služby Google Payments, alebo

(c) používať Službu na spracovanie Platobných transakcií spojených s predajom alebo výmenou nezákonného či zakázaného tovaru alebo služieb, ku ktorým, bez obmedzenia, patria zakázané Produkty či kategórie Produktov uvedené na zozname zakázaných Produktov, ktorý je k dispozícii tu (tento zoznam je aktualizovaný v nepravidelných intervaloch), alebo spojené s akoukoľvek súvisiacou nelegálnou transakciou („Zoznam zakázaných produktov“). Nesplnenie príslušných pravidiel týkajúcich sa Zoznamu zakázaných Produktov môže mať za následok pozastavenie alebo ukončenie prístupu Predajcu do Služby a uplatnenie ďalších prostriedkov na náhradu škody, ktoré má spoločnosť GPL v rámci tejto Zmluvy k dispozícii.

Predajca Služby nepoužije spôsobom, ktorý odporuje týmto všeobecným postupom. Takýto zakázaný spôsob použitia je dostatočným dôvodom na okamžité pozastavenie Služby a/alebo ukončenie Zmluvy.

2.4 Predajca môže z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť spracovanie objednávky Produktu, pokiaľ túto skutočnosť najprv oznámi spoločnosti GPL (formou stanovenou spoločnosťou GPL). Spoločnosť GPL však v takom prípade nemá povinnosť sprostredkovať žiadne súvisiace Platobné transakcie.

2.5 Obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Služby.

(a) Predajca dodrží všetky pravidlá a obmedzenia týkajúce sa používania Služby pre Predajcov, ktoré spoločnosť GPL alebo jej partneri zverejňujú a z času na čas aktualizujú. K takým pravidlám patria:

(i) Pravidlá programu a pokyny služby Google Payments;

(ii) technické požiadavky a požiadavky na implementáciu zo strany spoločností GPL a Google, ktoré sú k dispozícii na adrese https://developers.google.com/terms (alebo na inej webovej adrese, ktorú môže spoločnosť GPL z času na čas poskytnúť);

(iii) pokyny spoločností GPL a Google týkajúce sa zaobchádzania so značkou alebo značkou služby platné pre Službu, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.google.com/permissions alebo inej webovej adrese, ktorú môžu spoločnosti GPL alebo Google z času na čas poskytnúť;

(iv) pravidlá a podmienky služby Webové stránky Google, ktoré môžu byť z času na čas k dispozícii v službe Webové stránky Google;

(v) požiadavky spoločnosti GPL na zabezpečenie a ochranu údajov, ktoré môžu byť v nepravidelných intervaloch oznamované Predajcovi, vrátane Upozornenia o ochrane osobných údajov služby Google Payments na adrese https://payments.google.com/files/privacy.html;

(vi) všetky príslušné prevádzkové predpisy alebo pravidlá asociácií či sietí platobných kariet, ktoré sa využívajú na spracovanie Platobných transakcií, Transakcií vyplatenia a Transakcií vrátenia platieb; a

(vii) požiadavky Operátora týkajúce sa Fakturácie operátora.

(b) Platobné transakcie Predajcu môžu byť chránené zmluvnými podmienkami Pravidiel záruky platby.

(c) Spoločnosť GPL môže Službu úplne alebo čiastočne zmeniť, prerušiť alebo zastaviť, ak je to nevyhnutné na vykonanie údržby alebo aktualizácie Služby.

(d) Spoločnosť GPL môže z času na čas zavádzať obmedzenia istých funkcií alebo obmedziť prístup do celej Služby alebo jej častí.

(e) Ak spoločnosť GPL nedostane z Platobného nástroja Kupujúceho za Platobnú transakciu platné finančné prostriedky, nemá povinnosť pripísať prostriedky za Platobnú transakciu na účet Predajcu.

2.6 Zakázané akcie. Predajca nesmie:

(a) podmieňovať použitie Služby Kupujúcim na platbu za Produkt minimálnou alebo maximálnou stanovenou čiastkou Platobnej transakcie;

(b) vyžadovať od Kupujúceho číslo účtu spojeného s kreditnou či debetnou kartou alebo iným Platobným nástrojom;

(c) spracovávať čiastku, ktorá predstavuje daň spojenú s nákupom Produktu, ako samostatnú Platobnú transakciu;

(d) odosielať do Služby na spracovanie Platobnú transakciu, ktorej spracovanie bolo v minulosti odmietnuté alebo bola vrátená vo forme kompenzácie;

(e) povoľovať použitie Služby na zaplatenie dlhu, ktorý Predajcovi dlhuje Kupujúci, alebo na preplatenie vráteného či nezaplateného šeku, alebo

(f) uchovávať na Transakčnom účte Predajcu záporný zostatok.

Pokiaľ Predajca pridáva k Platobnej transakcii prirážku za použitie Služby, musí o tom Kupujúceho jasne informovať. Predajca súhlasí s tým, že nebude účtovať žiadne príplatky, ktoré sú podľa relevantnej jurisdikcie nezákonné.

2.7 Ak je z ľubovoľného dôvodu akákoľvek Platobná transakcia vrátená (vrátane, bez obmedzenia, v dôsledku kompenzácie), môže spoločnosť GPL výlučne na základe vlastného uváženia takéto finančné prostriedky od Predajcu vymôcť naspäť tak, že ich odpíše z Transakčného účtu Predajcu. Predajca berie na vedomie a súhlasí s tým, že pokiaľ nie je na Transakčnom účte Predajcu dostatok finančných prostriedkov, môže si spoločnosť GPL vybrať dlh tak, že po ďalšej Platobnej transakcii odpíše dlžnú čiastku z Transakčného účtu Predajcu, alebo iným ľubovoľným spôsobom v rámci zákona.

2.8 Lehoty na prevod. Spoločnosť GPL spracuje Platobné transakcie, Transakcie vrátenia platby a vyplatenia nasledovne:

(a) V prípade Platobných transakcií spoločnosť GPL po prijatí Platobného príkazu od Predajcu vydá Kupujúcemu množstvo Elektronických peňazí zodpovedajúce Čiastke nákupu, a to najneskôr vo chvíli, keď dostane z Platobného nástroja Kupujúceho príslušné financie. Pripísanú čiastku zníženú o príslušné Poplatky za Službu následne ihneď prevedie na Transakčný účet Predajcu;

(b) V prípade Transakcií vrátenia platby platí, že pokiaľ je na Transakčnom účte Predajcu dostatok dostupných finančných prostriedkov na uskutočnenie Transakcie vrátenia platby, spoločnosť GPL po prijatí Platobného príkazu od Predajcu okamžite prevedie z Transakčného účtu Predajcu Kupujúcemu množstvo Elektronických peňazí zodpovedajúce Čiastke nákupu, ktorú treba vrátiť. Spoločnosť GPL uplatní a iniciuje prevod čiastky do Platobného nástroja Kupujúceho ihneď potom, čo úspešne dokončí príslušné kontroly určené na ochranu proti praniu špinavých peňazí, podvodom a ďalším ilegálnym aktivitám;

(c) V prípade Transakcií vyplatenia platí, že pokiaľ je na Transakčnom účte dostatok finančných prostriedkov pre Transakciu vyplatenia, vyplatí spoločnosť GPL čiastky držané na Transakčnom účte Predajcu a prevod týchto čiastok iniciuje v Pracovný deň dohodnutý podľa odseku 7.4. Musí však byť splnená podmienka, že spoločnosť GPL získa po príslušných kontrolách proti praniu špinavých peňazí, podvodom a iným nezákonným aktivitám uspokojivý výsledok;

(d) Ak Platobný príkaz alebo žiadosť o vyplatenie dostaneme v deň (alebo ak sú naplánované na deň), ktorý nie je Pracovným dňom, bude sa s nimi pre účely tohto odseku 2.8 nakladať, ako keby boli prijaté alebo naplánované na nasledujúci Pracovný deň;

(e) Spoločnosť GPL nenesie zodpovednosť za to, kedy sa prevody vyplatených finančných prostriedkov iniciované spoločnosťou GPL na základe bodov (b) a (c) uvedených vyššie uskutočnia a kedy príslušný poskytovateľ platobných služieb prevedené finančné prostriedky sprístupní, ani to nemôže ovplyvniť.

2.9 Platobné transakcie a Transakcie vrátenia platby či vyplatenia môžu byť zamietnuté bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho alebo Predajcu, ako je uvedené v odseku 7.6. Transakcie sa tiež môžu oneskoriť. Môže sa tak stať vtedy, keď si bude spoločnosť GPL plniť svoje povinnosti vyplývajúce z legislatívy zameranej proti praniu špinavých peňazí vrátane prípadov, keď bude mať spoločnosť GPL pri danej transakcii podozrenie, že môže ísť o podvod.

2.10 Dodatočné podmienky Fakturácie operátora. Keď Kupujúci vykoná Platobnú transakciu prostredníctvom Fakturácie operátora, spoločnosť GPL odošle Operátorovi platbu na zaplatenie a spracovanie prostredníctvom Účtu Fakturácie operátora Kupujúceho. Vrátenie transakcie, vrátenie platby alebo úpravu danej Platobnej transakcie môže tiež spoločnosť GPL postúpiť Operátorovi na spracovanie prostredníctvom Účtu Fakturácie operátora Kupujúceho. Spoločnosť GPL nie je Predávajúcemu ani žiadnej inej osobe povinná vyrovnať Platobnú transakciu Kupujúceho (ani vrátenie, náhradu alebo úpravu Platobnej transakcie) v prípade, že Operátor z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný alebo nechce získať prostriedky z Účtu Fakturácie operátora či ich od Kupujúceho získať iným spôsobom (v prípade platby za Platobnú transakciu) alebo pripísať prostriedky na Účet Fakturácie operátora, alebo ich inak poskytnúť Kupujúcemu (v prípade vrátenia, náhrady alebo úpravy Platobnej transakcie). Ak spoločnosť GPL Predávajúcemu poskytne financie, ktoré jej Operátor doposiaľ nezaplatil, vyhradzuje si právo na kompenzáciu alebo nárokovanie prostriedkov od Predávajúceho v prípade, že Operátor nedokončí spracovanie Platobnej transakcie na Účet fakturácie operátora Kupujúceho ani od Kupujúceho nezíska platbu iným spôsobom. Spoločnosť GPL môže obmedziť typy Predajcov, ktorí môžu využiť Fakturáciu operátora, a typy produktov, ktoré je možné prostredníctvom Fakturácie operátora zakúpiť.

2.11 Funkcie vo verzii beta. Spoločnosť GPL môže výlučne na základe vlastného uváženia Predajcovi umožniť využívanie Funkcií vo verzii beta. Funkcie vo verzii beta sú poskytované „tak, ako sú“ (čiže bez zodpovednosti za nedostatky) a Predajca ich využíva na vlastné riziko a podľa príslušných zákonov. Funkcie vo verzii beta môže spoločnosť GPL kedykoľvek na základe vlastného uváženia prestať poskytovať.

3. IMPLEMENTÁCIA SLUŽBY

3.1 Implementácia. Predajca zaistí, aby Službu nebolo možné používať ani do nej pristupovať prostredníctvom Webových stránok Predajcu, ktoré nie sú v súlade s touto Zmluvou alebo nie sú iným spôsobom schválené spoločnosťou GPL. Predajca bude takýto prístup či využívanie Služby neautorizovanými stranami (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek webových stránok tretích strán) monitorovať a ak sa objaví, zakáže ho.

3.2 Spoločnosť GPL je oprávnená z času na čas s konečnou platnosťou schváliť či neschváliť implementáciu Služby Predajcom s ohľadom na prostriedky, ktoré Predajca na implementáciu použil. Ak spoločnosť GPL s danou implementáciou nesúhlasí, má na základe upozornenia Predajcu právo úplne alebo čiastočne pozastaviť ďalšie používanie Služby, pokiaľ Predajca nevykoná adekvátne opravné zmeny, ako primerane požaduje a stanovuje spoločnosť GPL. Ak chce spoločnosť GPL overiť, či Predajca dodržiava Zmluvu, kedykoľvek môže odoslať testovacie dopyty alebo vykonať kvalitatívnu kontrolu Webových stránok Predajcu.

3.3 Platobné nástroje. Predajca je povinný zriadiť Účet vyrovnania a Platobný nástroj a zaregistrovať a udržiavať ich v Službe. Táto požiadavka je súčasťou implementácie Služby do Webových stránok Predajcu a spoločnosť GPL si ju kladie ako podmienku poskytnutia Služby. Používanie Platobného nástroja sa riadi štandardnými zmluvnými podmienkami nástroja, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://payments.google.com/legaldocument?family=0.buyertos&gl=SK. Predajca oprávňuje spoločnosť GPL k nasledovnému:

(a) overiť, že Platobný nástroj či Účet vyrovnania (ako sú uvedené Predajcom na registračných webových stránkach Služby) spĺňajú v banke, ktorá ich vydala, všetky príslušné podmienky. V rámci tohto overenia je možné napríklad odoslať žiadosť o autorizáciu platby alebo pripísať v prospech Platobného nástroja či Účtu vyrovnania drobnú peňažnú čiastku, prípadne ich ňou zaťažiť;

(b) výlučne na základe vlastného uváženia opätovne overiť Platobný nástroj alebo Účet vyrovnania, kedykoľvek sa zmenia informácie o účte; a

(c) získať (ak to miestne zákony povoľujú) informácie o úverovej schopnosti alebo sa inak informovať o Predajcovi a jeho dôveryhodnosti spôsobom, aký spoločnosť GPL považuje za primeraný, aby mohla posúdiť, či Predajca spĺňa podmienky služby, alebo aby mohla prehodnotiť ďalšie používanie služby Predajcom.

3.4 Predajca poskytne aktuálne, úplné a presné informácie požadované na registráciu a takisto informácie o Platobnom nástroji a Účte vyrovnania. Tieto informácie bude aktualizovať tak, aby boli stále aktuálne a presné. Spoločnosť GPL môže ako podmienku ďalšieho používania Služby z času na čas od Predajcu vyžadovať, aby uviedol doplňujúce informácie. Môže to vyžadovať aj vtedy, keď sa potrebuje rozhodnúť, či mu povolí používať Službu i naďalej.

3.5 Aktualizácie. Ak spoločnosť GPL z času na čas aktualizuje technické špecifikácie alebo špecifikácie na implementáciu (napríklad, bez obmedzenia, aktualizáciou Dátových protokolov GPL alebo vyžiadaním zmien vo vzhľade a celkovom štýle, značení, budovaní značky či uvádzaní zdroja), Predajca tieto aktualizácie či zmeny implementuje čo najskôr v rámci svojich možností, ale v každom prípade do šesťdesiatich (60) dní od dátumu, kedy dostal oznámenie o aktualizácii. Pokiaľ sa však aktualizácie či zmeny týkajú vzhľadu a celkového štýlu, značenia, budovania značky či uvádzania zdroja, musí ich Predajca implementovať do pätnástich (15) dní od dátumu, kedy o nich dostal oznámenie.

3.6 Upozornenia o systémových zmenách. Ak Predajca uskutočňuje zmenu v kóde alebo v technológii, ktorú používa na implementáciu Služby, a charakter zmeny je taký, že by prípadne mohla nepriaznivo ovplyvniť Službu alebo spracovanie Platobných transakcií, musí na to spoločnosť GPL upozorniť v predstihu minimálne šesťdesiat (60) dní. (Rozumie sa, že toto oznámenie v žiadnom prípade nezbavuje Predajcu povinností daných touto Zmluvou).

3.7 Technická podpora. Pokiaľ Predajca dodržiava Zmluvu, spoločnosť GPL mu bude po celý čas jej platnosti poskytovať technickú podporu pre Služby, a to v súlade s pokynmi spoločnosti GPL na poskytovanie podpory platnými v danom okamihu. Predtým ako Predajca požiada spoločnosť GPL o podporu, musí vyvinúť primerané úsilie o nápravu prípadnej chyby, nedostatku, zlyhania funkcie alebo poruchy v pripojení vo vlastnom softvéri a zariadení svojpomocne a bez toho, aby kontaktoval spoločnosť GPL. Predajca bude poskytovať služby podpory Kupujúcim na vlastné náklady.

3.8 Autorizácia Platobnej transakcie. Predajca berie na vedomie, že prijatie autorizácie od vydavateľa karty v súvislosti s konkrétnou Platobnou transakciou potvrdzuje iba nasledujúce skutočnosti (podľa aktuálneho stavu v deň autorizácie): (a) na karte je dostatočné množstvo finančných prostriedkov na to, aby vydavateľ karty Predajcovi zaplatil Čiastku nákupu, (b) karta sa používa po dátume začiatku platnosti a pred dátumom vypršania platnosti, (c) karta nebola nahlásená ako stratená či ukradnutá. Predajca berie na vedomie, že takouto autorizáciou nie je zaručené, že osoba, ktorá transakciu odoslala, je skutočne držiteľom karty. Autorizáciou spoločnosť GPL ani iná osoba takisto nevyhlasujú, že daná transakcia nebude predmetom kompenzácie.

4. VYHRADENÉ

5. ĎALŠIE PODMIENKY SLUŽBY

5.1 Spoločnosť GPL je inštitúcia elektronického peňažníctva. Predajca berie na vedomie a súhlasí s nasledovným:

(a) spoločnosť GPL Službu ponúka, aby uľahčila spracovanie Platobných transakcií v prospech Predajcov a umožnila Kupujúcim platiť Predajcom za Produkty;

(b) spoločnosť GPL spracúva Platobné transakcie v prospech Predajcov;

(c) spoločnosť GPL neprijíma vklady;

(d) finančné prostriedky, ktoré spoločnosť GPL alebo jej poskytovatelia služieb (vrátane poskytovateľov bankových služieb) prechovávajú v súvislosti so spracovaním Platobných transakcií, Transakcií vrátenia platby a vyplatenia, nie sú vedené ako vklady; a

(e) zákon spoločnosti GPL zakazuje vyplácať Predajcovi úroky spojené so zostatkom na jeho Transakčnom účte.

5.2 Vylúčenie podpory. Spoločnosť GPL neposkytuje žiadne záruky ani sľuby týkajúce sa:

(a) bezpečnosti, kvality, presnosti, spoľahlivosti, integrity ani zákonnosti akéhokoľvek Produktu;

(b) pravdivosti ani presnosti popisu Produktov, informácií Kupujúceho, odporúčaní, názoru, ponuky, návrhu, vyhlásení, dát ani iných informácií (súhrnne nazývaných „Obsah“), ktoré sú zobrazené, šírené, zakúpené či zaplatené prostredníctvom Služby alebo Webových stránok Google.

Spoločnosť GPL môže v rámci tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne upraviť, pozmeniť alebo odstrániť ľubovoľný Obsah či odmietnuť jeho zverejnenie, pokiaľ ho považuje za nevhodný, nesprávny, nezákonný či podvodný alebo ak Obsah porušuje Zmluvu. Nie je to však jej povinnosť.

5.3 Odmietnutie záruk týkajúcich sa totožnosti Zákazníka. Spoločnosť GPL nemá voči Predajcom povinnosť overovať totožnosť ani prešetrovať iné informácie o Zákazníkoch Služby. Spoločnosť GPL môže Predajcom pomôcť pri hodnotení ostatných Zákazníkov Služby, a to tak, že ponúkne spätnú väzbu alebo iný systém hodnotenia. Predajca berie na vedomie, že takáto spätná väzba alebo systém hodnotenia predstavuje iba mienku iných Zákazníkov Služby, nie mienku, vyhlásenie či záruku zo strany spoločnosti GPL.

5.4 Overenie totožnosti Predajcu a požiadavky týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí. Predajca berie na vedomie, že spoločnosť GPL mu ponúka a naďalej bude ponúkať Službu pod podmienkou, že spĺňa všetky požiadavky a úspešne absolvuje prípadné kontroly totožnosti zo strany spoločnosti GPL, tiež spĺňa požiadavky spoločnosti GPL a asociácie platobných kariet, ako aj zákonné požiadavky týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí. Kontroly totožnosti môžu zahŕňať kontroly schopnosti splatiť úver, kontroly prevencie prania špinavých peňazí vyžadované príslušnou legislatívou, kontroly vyžadované asociáciami platobných kariet a kontroly ohľadom spĺňania súvisiacich zákonných požiadaviek. Pri vykonávaní týchto kontrol a zisťovaní, či sú dodržiavané požiadavky týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí, poskytne Predajca spoločnosti GPL náležitú požadovanú pomoc vrátane poskytnutia dodatočných registračných údajov alebo informácií na overenie totožnosti, ktoré môže spoločnosť GPL vyžadovať. Predajca súhlasí s tým, aby spoločnosť GPL v rozsahu povolenom zákonom zdieľala informácie o Predajcovi s tretími stranami a získavala od tretích strán informácie o Predajcovi s cieľom vykonávania príslušných nevyhnutných opatrení a kontrol totožnosti. Nesplnenie tejto podmienky môže mať za následok okamžité pozastavenie používania Služby Predajcom a tiež ukončenie platnosti tejto Zmluvy. K tejto podmienke patrí aj poskytnutie informácií, ktoré si spoločnosť GPL od Predajcu vyžiada s cieľom overenia totožnosti a zistenia, či sú dodržané požiadavky týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí.

5.5 Spory. Predajca berie na vedomie a súhlasí s nasledovným:

(a) spoločnosť GPL nie je stranou v žiadnych Sporoch a nezodpovedá za ne. Výnimkou sú požiadavky výslovne uvedené v Pravidlách riešenia kompenzácií, požiadavky pravidiel asociácie či siete platobných kariet alebo zákonné požiadavky Spojeného kráľovstva týkajúce sa samotného procesu platby;

(b) v prípade Sporu sa Predajca bude riadiť pravidlami, ktoré vo veci Sporov nepravidelne poskytuje spoločnosť GPL;

(c) v prípade Sporu týkajúceho sa Služby je nutné dodržať postup uvedený v odsekoch 5.6 a 5.7.

Spoločnosť GPL poskytne bez ohľadu na vyššie uvedené odseky (a) a (b) rôzne nástroje, ktoré Zákazníkom pomôžu pri vzájomnej komunikácii týkajúcej sa riešenia Sporu, ktorý môže vzniknúť medzi Kupujúcimi a Predajcami v súvislosti s Platobnou transakciou. Ak Zákazníci nedokážu Spor vyriešiť, spoločnosť GPL môže v Spore medzi Kupujúcim a Predajcom vystupovať ako mediátor, pokiaľ ju ktorákoľvek zo strán požiada o pomoc. Po prijatí takejto žiadosti spoločnosť GPL Spor zhodnotí a navrhne nezáväzné riešenie. Urobí tak ale iba na základe vlastného uváženia a ak je to v danom prípade vhodné.

5.6 Spory týkajúce sa Služby. Spoločnosť GPL prešetrí Spory týkajúce sa Služby, pokiaľ jej Predajca poskytne primeranú pomoc, ktorú si môže spoločnosť GPL z času na čas vyžiadať.

5.7 Každý Spor týkajúci sa Služby by mal byť najprv riešený pomocou centra pomoci spoločnosti GPL. Ďalšie informácie o centre pomoci nájdete na adrese https://support.google.com/payments/merchant/#topic=4490615&contact=1. Ak sa Spor týkajúci sa Služby nevyrieši k vašej spokojnosti, je ho možné konzultovať s finančným ombudsmanom za predpokladu, že Predajca spĺňa príslušné kritériá. Ďalšie informácie o úrade finančného ombudsmana môžete získať na adrese http://www.financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Predajca má po ukončení Zmluvy šesť (6) rokov na to, aby požiadal o vyplatenie plnej výšky zostatku Elektronických peňazí na svojom Transakčnom účte. Po uplynutí tejto lehoty prejdú všetky Elektronické peniaze, ktoré zostali na účte Predajcu, do vlastníctva spoločnosti GPL. Na všetky takéto vyplatenia sa vzťahuje (i) podmienka úspešného dokončenia príslušných kontrol na prevenciu prania špinavých peňazí, podvodov a iných nezákonných aktivít, (ii) prípadné záväzky na Transakčnom účte Predajcu a (iii) voľne stanoviteľný poplatok za vyplatenie vo výške maximálne 1 EUR (alebo ekvivalentnej čiastky). Predajca musí poskytnúť informácie vyžadované spoločnosťou GPL na vykonanie príslušných kontrol. Pre účely tohto odseku 5.8 dochádza k ukončeniu Zmluvy vtedy, keď Predajca nebude ďalej schopný pomocou Elektronických peňazí uskutočňovať Platobné transakcie. Predajca nemôže používať svoje Elektronické peniaze s cieľom uskutočňovať platobné transakcie odo dňa:

(a) odkedy je Účet uzavretý a následne už nebude znova otvorený;

(b) odkedy je Zmluva ukončená; alebo

(c) odkedy transakcie nie je možné spracovávať prostredníctvom Služby z dôvodu neplnenia Zmluvy zo strany Predajcu. Okrem iného môže ísť o neposkytnutie aktuálnych údajov o Účte vyrovnania alebo o neplnenie príslušných požiadaviek týkajúcich sa prevencie prania špinavých peňazí;

podľa toho, ktorá situácia nastane ako prvá.

5.9 Nič, čo je uvedené v odseku 5.8, neobmedzuje právo spoločnosti GPL ukončiť Zmluvu alebo vyplatiť čiastku na základe odseku 12.

5.10 Žiadosti o poskytnutie dokumentácie. Predajca musí uchovávať pôvodnú dokumentáciu každej transakcie najmenej šesť (6) mesiacov odo dňa uskutočnenia príslušnej transakcie a kópie všetkých týchto údajov najmenej osemnásť (18) mesiacov odo dňa uskutočnenia príslušnej transakcie.

6. PRVKY ZNAČKY

6.1 Licencia na Prvky značky spoločnosti GPL. Podľa zmluvných podmienok tejto Zmluvy udeľuje spoločnosť GPL Predajcovi na dobu trvania tejto Zmluvy obmedzenú nevýhradnú licenciu (bez práva poskytovať sublicencie), ktorá Predajcu oprávňuje zobrazovať Prvky značky spoločnosti GPL, ktoré spoločnosť GPL Predajcovi poskytla výhradne na použitie v spojení s implementáciou Služby a jej propagáciou na Webových stránkach Predajcu. Každá implementácia Služby na Webových stránkach Predajcu a použitie všetkých príslušných Prvkov značky či loga poskytnutých Predajcovi spoločnosťou GPL musia byť počas trvania tejto Zmluvy po celý čas v súlade s pokynmi a pravidlami týkajúcimi sa budovania značky a uvádzania zdroja. Tieto pokyny a pravidlá sú k dispozícii na adrese https://www.google.com/permissions/guidelines.html (z času na čas ich môže spoločnosť Google alebo GPL upraviť). Bez ohľadu na čokoľvek, čo by mohlo naznačovať opak, môže spoločnosť GPL licenciu udelenú týmto odsekom zrušiť, a to oznámením Predajcovi, ktorému dá primeranú lehotu, v ktorej musí Predajca prestať používať príslušné Prvky značky.

6.2 Licencia na Prvky značky Predajcu. Podľa zmluvných podmienok tejto Zmluvy udeľuje Predajca spoločnosti GPL, Google a každému z jej partnerov na obdobie trvania tejto zmluvy obmedzenú nevýhradnú (okrem prípadov uvedených v tomto odseku) licenciu (bez práva udeľovať sublicenciu) zobrazovať Prvky značky Predajcu, a to v súvislosti so Službou a na účely plnenia povinností daných touto Zmluvou.

6.3 Každá strana vlastní všetky práva, oprávnenia a podiely (vrátane, bez obmedzenia, všetkých práv na duševné vlastníctvo) súvisiace s Prvkami svojej značky. Okrem výnimiek výslovne stanovených touto Zmluvou žiadna strana neudeľuje ani nezískava žiadne práva, právne nároky ani podiely (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek predpokladaných licencií) týkajúce sa Prvkov značky druhej strany. Spoločnosť GPL bude Prvky značky Predajcu (a s nimi spojené dobré meno) používať v prospech Predajcu. Predajca bude používať Prvky značky spoločnosti GPL (a s nimi spojené dobré meno) v prospech spoločnosti Google a GPL. Žiadna zo strán nespochybní Prvky značky druhej strany ani ich registráciu druhou stranou, ani k tomu nebude napomáhať iným (ak tým neochraňuje svoje práva na vlastné Prvky značky). Žiadna zo strán sa tiež nepokúsi zaregistrovať Prvky značky či názvy domén, ktoré by bolo možné zameniť za Prvky značky či názvy domén, ktoré patria druhej strane.

6.4 Publicita. Žiadna zo strán nevydá žiadne verejné oznámenia týkajúce sa existencie či obsahu tejto Zmluvy bez písomného súhlasu druhej strany. Spoločnosť GPL, Google a jej partneri môžu bez ohľadu na predchádzajúce podmienky zaradiť Prvky značky Predajcu do prezentácií, marketingových materiálov, tlačových správ a zoznamov zákazníkov (ku ktorým patria, bez obmedzenia, zoznamy zákazníkov uvedené na Webových stránkach Google a snímky obrazovky, na ktorých je vyobrazená implementácia Služby Predajcom). Spoločnosť GPL poskytne Predajcovi na požiadanie vzorku takého použitia.

7. POPLATKY ZA SLUŽBU A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Poplatky za Službu. Na základe odseku 15 bude Predajca platiť Poplatky za Službu, ktoré sú podrobne popísané na webovej stránke Poplatky za Službu. Spoločnosť GPL môže z času na čas Poplatky za Službu zvýšiť alebo znížiť a akákoľvek takáto zmena bude považovaná za platnú zmenu odseku 14.3. Spoločnosť GPL taktiež uverejní zmenené Poplatky za Službu v relevantnej sekcii webovej stránky Poplatky za Službu. Na stránke Poplatky za Službu bude tiež uvedený dátum, keď vstúpia upravené Poplatky za Službu do platnosti. Spoločnosť GPL môže v službe Google Payments z času na čas realizovať propagačné akcie, ktoré môžu ovplyvniť výšku Poplatkov za Službu.

7.2 Bez ovplyvnenia odseku 5.1 (e) môže spoločnosť GPL od bánk, ktoré jej poskytujú služby, alebo od iných subjektov získať úrok a/alebo inú kompenzáciu vyplývajúcu z toku Elektronických peňazí, ktoré neboli vyplatené na Účet vyrovnania Predajcu a sú uchovávané na jeho Transakčnom účte. Predajca súhlasí s tým, že takéto čiastky predstavujúce úrok či kompenzáciu, ktorú získala spoločnosť GPL, budú pripisované výhradne na účet spoločnosti GPL.

7.3 Spoločnosť GPL bude čiastky v Elektronických peniazoch nezaplatené a splatné Predajcovi uchovávať na Transakčnom účte Predajcu (okrem príslušných poplatkov za Službu) a nebude ich používať na úhradu vlastných prevádzkových firemných výdavkov. Spoločnosť GPL nebude pre Predajcu spravovať zverené peniaze ani konať ako jeho splnomocnený správca.

7.4 Ak sa strany navzájom nedohodnú inak, môže si Predajca zvoliť, s akou pravidelnosťou bude spoločnosť GPL vyplácať čiastky z Transakčného účtu Predajcu na jeho Účet vyrovnania („Výplatný interval“). Stále však platí odsek 15. Transakcie vyplatenia uskutočnené podľa Výplatného intervalu sa budú považovať za autorizované Predajcom. Predajca berie na vedomie a súhlasí s tým, že Výplatný interval nemôže byť kratší ako jeden deň. Predajca môže Výplatný interval kedykoľvek upraviť prostredníctvom webových stránok služby Google Payments. Ak Predajca spoločnosti GPL poskytne nesprávne informácie a v dôsledku toho dôjde k chybnému uskutočneniu Transakcie vyplatenia, môže spoločnosť GPL Predajcovi naúčtovať poplatok za náklady spojené s jej primeraným úsilím o nápravu chyby. Predajca môže okrem toho kedykoľvek požiadať o vyplatenie kontaktovaním spoločnosti GPL prostredníctvom centra pomoci na adrese https://support.google.com/payments/sell.

7.5 Bez ohľadu na vyššie uvedené nemá spoločnosť GPL povinnosť previesť akékoľvek finančné prostriedky na:

(a) Transakčný účet Predajcu v spojitosti so spracovaním Platobnej transakcie, za ktorú nedostala úplné vyrovnanie vo forme konečných dostupných finančných prostriedkov na spracovanie transakcie; alebo

(b) Účet vyrovnania Predajcu, ak je zostatok na Transakčnom účte Predajcu v čase vyplatenia nižší ako 1 EUR (alebo ekvivalentná čiastka), a to pri zohľadnení odsekov 5.8 a 12.8(a).

7.6 Spoločnosť GPL môže zadržať, odmietnuť alebo vrátiť prostriedky, Transakciu vyplatenia a Transakciu vrátenia platby:

(a) ak Kupujúci vzniesol nárok na vrátenie platby;

(b) ak sa spoločnosť GPL na základe vlastného rozumného uváženia domnieva, že transakcia:

(i) je predmetom faktickej chyby;

(ii) je spojená s neprípustným konaním, podvodom alebo je uskutočňovaná pomocou podvodných či neplatných prostriedkov (vrátane, bez obmedzenia, podvodného používania kreditných či debetných kariet alebo iných platobných prostriedkov) iných než tých, ktoré sú výslovne uvedené v Pravidlách záruky platby;

(iii) porušuje príslušné zákony;

(iv) porušuje túto Zmluvu alebo Zmluvné podmienky pre Kupujúcich; alebo

(v) porušuje príslušné pravidlá spoločnosti GPL a/alebo pravidlá Služby;

(c) v prípade kompenzácií, ktoré súvisia s nákupom Elektronických peňazí osobou Kupujúceho podľa pravidiel asociácie platobných kariet; a

(d) v prípade, že spoločnosť GPL vyžaduje od Predajcu ďalšie informácie na účely overenia totožnosti alebo vyšetrenia prania špinavých peňazí v súlade s odsekom 5.4.

Predajca súhlasí s tým, že bude so spoločnosťou GPL spolupracovať a poskytne jej informácie, ktoré si spoločnosť GPL v primeranom rozsahu vyžiada v súvislosti s prešetrením ktorejkoľvek z okolností uvedených v tomto odseku.

Ako je uvedené v odseku 2.9, transakcie sa môžu tiež oneskoriť. Môže sa tak stať vtedy, keď si bude spoločnosť GPL plniť svoje povinnosti vyplývajúce z legislatívy zameranej proti praniu špinavých peňazí vrátane prípadov, keď bude mať spoločnosť GPL pri danej transakcii podozrenie, že môže ísť o podvod.

Spoločnosť GPL poskytne Predajcovi informácie týkajúce sa neúspešného spracovania Platobnej transakcie či Transakcie vyplatenia alebo Vrátenia platby podľa odseku 7.6, za predpokladu, že tým neprekročí zákon ani neohrozí primerané bezpečnostné postupy.

7.7 Pokiaľ spoločnosti GPL v rámci tejto Zmluvy vzniknú voči Predajcovi platobné povinnosti, môže (okrem iných prípadných práv a opravných prostriedkov, ktoré má v rámci tejto Zmluvy k dispozícii) danú sumu odčítať od čiastok, ktoré jej Predajca (v rámci tejto Zmluvy či inej zmluvy medzi Predajcom a spoločnosťou GPL alebo jej partnerom) dlhuje a ešte ich nesplatil.

7.8 Svoje prípadné preplatky z prechádzajúcich období môže spoločnosť GPL odčítať zo svojich platobných povinností daných touto Zmluvou alebo môže od Predajcu vyžadovať, aby jej tieto preplatky zaplatil (v lehote tridsať (30) dní od vydania faktúry).

7.9 Predajca súhlasí s tým, že Kupujúci si môžu ponechať vrátené prostriedky presne podľa pravidiel asociácie platobných kariet. Spoločnosť GPL môže vrátené prostriedky odovzdať ďalej Predajcovi, nie je to však jej povinnosť.

7.10 Z čiastky každej Platobnej transakcie môže spoločnosť GPL odčítať všetky príslušné poplatky za Službu a ďalšie príslušné poplatky.

7.11 Z finančných prostriedkov uložených na Transakčnom účte môže spoločnosť GPL strhnúť nasledujúce čiastky:

(a) zrušené, vrátené či odmietnuté platby z predchádzajúcich Platobných transakcií a

(b) všetky ďalšie opravy alebo úpravy predchádzajúcich Platobných transakcií,

za predpokladu, že na každé také strhnutie prostriedkov upozorní Predajcu.

7.12 Požadovaná rezerva. Spoločnosť GPL môže z času na čas na základe účasti Predajcu v Službe zaviesť pre Predajcu (dočasne i trvalo) Požadovanú rezervu. Ku okolnostiam, za ktorých môže spoločnosť GPL Požadovanú rezervu zaviesť, patria okrem iného nasledujúce:

(a) snaha zaistiť, aby mala spoločnosť GPL k dispozícii dostatok finančných prostriedkov pre prípad kompenzácií, zrušení Platobných transakcií alebo pre prípad iných povinností, ktoré Predajcovi vzniknú v súvislosti s Platobnými transakciami;

(b) významná zmena finančného stavu Predajcu alebo platobných záznamov Predajcu u jeho veriteľov vrátane, bez obmedzenia, prípadov, keď Predajcovi hrozí likvidácia alebo keď Predajca neplní svoje povinnosti dané touto Zmluvou či pravidlami asociácie alebo siete platobných kariet;

(c) príliš veľa kompenzácií – o tom, či Predajca dostáva príliš veľa kompenzácií, rozhodne spoločnosť GPL výlučne na základe vlastného uváženia;

(d) významná zmena povahy obchodnej činnosti Predajcu či jeho sortimentu; alebo

(e) odôvodnené podozrenie spoločnosti GPL, že môže byť zodpovedná voči tretím stranám za prostriedky pripísané na účet Predajcu (dočasne alebo s konečnou platnosťou).

Spoločnosť GPL nenesie voči Predajcovi ani inej tretej strane zodpovednosť za straty, ktoré Predajca utrpel v dôsledku zavedenia transakčných limitov alebo Požadovaných rezerv či kompenzácií, ani za iné straty.

7.13 Vrátenie platieb a úpravy cien. Predajca bude pri vracaní peňazí za tovar či služby alebo pri zrušení a vyrovnaní Platobných transakcií postupovať spravodlivo. Predajca zverejní pre potreby Kupujúcich svoje pravidlá vrátenia platieb či rušenia nákupov. Ak Predajca v spojitosti s Platobnou transakciou od Kupujúceho povolí úpravu ceny alebo vrátenie či zrušenie Produktov, iniciuje a autorizuje Transakciu vrátenia platby do troch (3) dní od prijatia žiadosti Kupujúceho o toto vrátenie platby alebo úpravu ceny. Použije na to príslušnú refundačnú funkciu Služby. Čiastka vrátená v rámci vrátenia platby alebo úpravy ceny nemôže prekročiť čiastku, ktorá bola v pôvodnej Platobnej transakcii uvedená ako celková, okrem presnej čiastky požadovanej na náhradu poštovného, ktoré Kupujúci zaplatil za vrátenie tovaru. Predajcovi nie je dovolené prijímať od Kupujúceho hotovosť ani inú platbu či odmenu za to, že pripraví vrátenie platby. Predajca Kupujúcemu takisto nemôže v súvislosti s Produktom zaplateným Platobnou transakciou vracať hotovosť, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Pokiaľ pravidlá Predajcu pre vrátenie platby za istých okolností vrátenie platby zakazujú, môže sa od Predajcu v súlade s pravidlami spoločnosti GPL stále vyžadovať, aby kompenzoval Kupujúceho. Pokiaľ je na transakčnom účte Predajcu dostatok finančných prostriedkov, budú žiadosti Predajcov o vrátenie platieb spracované podľa odseku 2.8. Spracovanie žiadosti o vrátenie platby je však vždy výhradne na zvážení spoločnosti GPL. Ak Predajca vráti platbu omylom, môže mu spoločnosť GPL zaúčtovať poplatok za náklady spojené s jej primeraným úsilím o nápravu chyby.

7.14 Dane a ďalšie poplatky. Predajca uhradí všetky príslušné dane vrátane dane z obratu, používania, osobného majetku, DPH, spotrebnej dane, colných poplatkov, dovozného cla, poplatkov za kolkové známky alebo ďalších daní a poplatkov zavedených vládnymi subjektmi v súvislosti s transakciami za služby poskytované v rámci Zmluvy vrátane pokút a úrokov, avšak s výnimkou daní založených na čistom príjme spoločnosti GPL. Spoločnosť GPL nie je subjektom, ktorý vyberá dane z obratu alebo príjmu či iné dane súvisiace s Platobnými transakciami, ani za ich výber nezodpovedá. Pokiaľ je spoločnosť GPL zo zákona povinná vybrať akékoľvek príslušné dane, bude príslušná čiastka fakturovaná Predajcovi a Predajca ju zaplatí presne do tridsiatich (30) dní od dátumu faktúry či iného upozornenia. Predajca spoločnosti GPL urýchlene poskytne dokumentáciu vyžadovanú príslušným vládnym subjektom na spracovanie tu vyžadovaných platieb spoločnosťou GPL (vrátane, bez obmedzenia, platného certifikátu o oslobodení Predajcu od daňovej povinnosti, ktorú schválil príslušný štátny subjekt). Pokiaľ Predajca túto dokumentáciu nepredloží, môže spoločnosť GPL zadržať všetky požadované platby. Predajca urýchlene predloží spoločnosti GPL originály alebo overené kópie dokumentov (alebo iný dostatočný dôkaz) o zaplatení daní hneď ako tieto platby v súlade s touto Zmluvou uskutoční.

8. DÔVERNOSŤ, OCHRANA ÚDAJOV A PRÁVA NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

8.1 Dôvernosť. Predajca nezverejní žiadne dôverné alebo majetkové informácie, ktoré patria spoločnosti GPL, bez jej písomného súhlasu, ani ich zverejnenie nezapríčiní. Výnimkou je odovzdanie informácií zamestnancom, zástupcom či zmluvným partnerom strán, ktoré prístup k týmto informáciám vyžadujú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy („Oprávnené osoby“) a ktoré zaväzuje písomná dohoda o tom, že neprezradia tretej strane dôverné či majetkové informácie prezradené Predajcovi. Výnimkou sú prípady, kedy zverejnenie týchto informácií vyžaduje zákon alebo nariadenie vlády. Predajca berie na vedomie a súhlasí s tým, že nesie zodpovednosť za konanie alebo opomenutie Oprávnenej osoby, ktorá poruší podmienky tohto odseku. Predajca bude dôverné či majetkové informácie spoločnosti GPL ochraňovať rovnako dôkladne (avšak prinajmenšom dostatočne dôkladne), ako ochraňuje svoje vlastné dôverné a majetkové informácie podobného charakteru pred neoprávneným použitím, rozširovaním alebo ich vydávaním neautorizovanej tretej strane. K dôverným a vlastníckym informáciám spoločnosti GPL patria bez obmedzenia:

(a) všetok softvér, technológie, programovanie, špecifikácie, materiály, pokyny a dokumentácia týkajúca sa Služby, ktoré patria spoločnosti GPL, Google alebo ich partnerom;

(b) akékoľvek informácie poskytnuté podľa tejto Zmluvy, ku ktorým patria bez obmedzenia hmotné, nehmotné, vizuálne, elektronické, súčasné alebo budúce informácie, ako napríklad

(i) obchodné tajomstvá;

(ii) finančné informácie;

(iii) technické informácie vrátane výskumu, vývoja, postupov, algoritmov, dát, dizajnov a know-how; a

(iv) obchodné informácie vrátane operácií, plánovania, marketingových záujmov a produktov; a

(c) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré spoločnosť GPL písomne označí ako „dôverné“ alebo podobne. Za dôverné a vlastnícke informácie spoločnosti GPL sa nepovažujú informácie, ktoré:

(i) sú alebo sa stanú verejne dostupnými, a to nie v dôsledku konania alebo nekonania zo strany Predajcu;

(ii) mal Predajca legitímne vo vlastníctve už predtým, než mu boli sprístupnené, pričom ich nezískal od spoločnosti GPL ani od jej partnerov;

(iii) Predajcovi zákonne poskytne tretia strana bez obmedzenia ich sprístupnenia Predajcom, pričom si Predajca nie je vedomý, že tieto informácie sú dôvernými alebo vlastníckymi informáciami a patria spoločnosti GPL; alebo

(iv) Predajca vyvinie nezávisle a bez porušenia tejto Zmluvy.

8.2 Predajca zachová dôvernú povahu informácií Kupujúceho, nebude tieto informácie používať, prenášať (a to ani na účely odosielania nevyžiadaných správ) ani zdieľať, okrem zdieľania na účely spracovania transakcie požadovanej Kupujúcim a spravovania účtu Kupujúceho u Predajcu alebo v inom prípade, keď to výlučne povoľujú Pravidlá programu a pokyny služby Google Payments. Predajca berie na vedomie a súhlasí, že informácie Kupujúceho poskytnuté spoločnosti Google a/alebo GPL v súvislosti so Službou podliehajú Upozorneniu o ochrane osobných údajov služby Google Payments, a zaväzuje sa, že nebude používať ani zdieľať informácie Kupujúceho získané od spoločnosti GPL na účely, ktoré nebudú v súlade s Upozornením o ochrane osobných údajov služby Google Payments. Spoločnosť GPL môže informácie poskytnúť aj v odpovedi na právoplatný právny proces, akým je napríklad predvolanie svedka, povolenie na domovú prehliadku alebo súdny príkaz, alebo vtedy, ak tým preukazuje či uplatňuje svoje zákonné práva alebo obhajuje svoje zákonné nároky. Ak spoločnosť GPL nevyužije dôverné informácie Predajcu inak ako spôsobom daným touto Zmluvou, nemá povinnosť vracať ich Predajcovi ani ich likvidovať či ich likvidáciu potvrdzovať.

8.3 Predajca je povinný vynaložiť primerané úsilie, aby zabránil sprístupneniu akýchkoľvek transakčných informácií všetkým osobám okrem zástupcov a zmluvných partnerov Predajcu na účely pomoci Predajcovi pri vykonávaní povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo vyžadovaných zákonom.

8.4 Prihlasovacie údaje. Predajca je zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojich Prihlasovacích údajov a podnikne všetky primerané opatrenia na zachovanie ich dôvernosti. Predajca súhlasí s tým, že spoločnosti GPL (prostredníctvom formulára Kontaktujte nás v centre pomoci Kupujúceho) oznámi stratu, krádež alebo zneužitie Prihlasovacích údajov bez zbytočného odkladu ihneď potom, ako sa o probléme dozvie.

8.5 Predajca vyhlasuje a zaručuje, že všetci úradníci, zamestnanci, zástupcovia a ďalšie osoby, ktoré majú prístup k jeho Prihlasovacím údajom, budú mať od Predajcu povolenie na používanie Služby a budú ho právne zaväzovať.

8.6 Práva na duševné vlastníctvo. Spoločnosť GPL a jej poskytovatelia licencií vlastnia všetky práva, nároky a podiely vrátane, bez obmedzenia, všetkých práv na duševné vlastníctvo týkajúcich sa Služby (a z nej odvodených diel či jej vylepšených podôb) vrátane, bez obmedzenia, práv na softvér, technológiu, informácie, obsah, materiály, pokyny a dokumentáciu. Predajca nezíska na Službu žiadne právo, nárok alebo podiel v nej ani Práva na duševné vlastníctvo týkajúce sa Služby alebo Prvkov značky spoločnosti GPL. Má iba práva na obmedzené použitie výslovne uvedené v Zmluve.

8.7 Predajca bude dbať na súlad s náležitými priemyselnými štandardami týkajúcimi sa zabezpečenia a ochrany údajov transakčných informácií a informácií o Kupujúcom.

9. ZÁRUKY

9.1 Každá zo strán vyhlasuje a zaručuje, že má plnú právomoc a zákonné právo uzavrieť túto Zmluvu.

9.2 Podmienkou tejto Zmluvy je (pričom Predajca to spoločnosti GPL zaručuje), aby Predajca:

(a) mal minimálne 18 rokov, ak je jednotlivcom;

(b) vlastnil a mal pod kontrolou Webové stránky Predajcu; a

(c) mal a počas platnosti tejto Zmluvy si udržal všetky práva, oprávnenia a licencie požadované na implementáciu Služby.

9.3 Predajca spoločnosti GPL zaručuje, že:

(a) výkonom svojich povinností daných touto Zmluvou nijako neporuší ani nezanedbá inú zmluvu, v ktorej je zmluvnou stranou;

(b) bude dodržiavať všetky zákony, predpisy a vyhlášky, ktoré sa vzťahujú na používanie Služby Predajcom alebo s používaním Služby inak súvisia;

(c) sa pomocou Služby nepokúsi iniciovať ani prijať Platobnú transakciu či Transakciu vrátenia platby alebo vyplatenia, ktorá je (alebo by bola) podľa akýchkoľvek príslušných zákonov nezákonná;

(d) bude dodržiavať všetky zákony a nariadenia, ktoré sa vzťahujú na predaj Produktov a vzťah Predajcu s Kupujúcimi, okrem iného aj predpisy Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 a Electronic Commerce (Smernica ES) 2002; a

(e) podľa znalosti Predajcu Platobný príkaz neobsahuje žiadne podstatné zmeny, ktoré neboli autorizované Kupujúcim.

9.4 Spoločnosť GPL Predajcovi zaručuje, že bude Služby poskytovať s primeranou pozornosťou a na primeranej úrovni.

9.5 Spoločnosť GPL nezaručuje, že Služba splní všetky požiadavky Predajcu. Takisto nezaručuje, že bude Služba fungovať nepretržite, bez vírusov, bezpečne či bezchybne.

9.6 Spoločnosť GPL nenesie zodpovednosť za porušenie akejkoľvek z podmienok tejto Zmluvy (vrátane akéhokoľvek vyhlásenia, podmienky či záruky), pokiaľ je toto porušenie výsledkom nesplnenia povinností daných touto Zmluvou zo strany Predajcu.

9.7 Na túto službu aj všetky Služby, ktoré spoločnosť GPL poskytuje v rámci tejto Zmluvy, sa vzťahujú iba podmienky, záruky či iné požiadavky výslovne uvedené v tejto Zmluve. Neplatia žiadne predpokladané podmienky, záruky či iné požiadavky (vrátane predpokladaných požiadaviek na dostatočnú kvalitu, spôsobilosť na účel alebo súlad s popisom). Stále však platí odsek 10.1(b).

10. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

10.1 Nič v tejto Zmluve nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť ani jednej zo strán za:

(a) úmrtie alebo ujmu na zdraví, ku ktorej dôjde v dôsledku nedbalosti ktorejkoľvek zo strán, jej pomocníkov, zástupcov alebo zamestnancov;

(b) podvod či podvodné skreslenie;

(c) porušenie akejkoľvek predpokladanej podmienky, čo sa týka vlastníckeho práva či nerušeného používania; alebo

(d) zneužitie dôverných informácií.

10.2 Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, nič v tejto Zmluve nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť žiadnej zo strán za porušenie Práv na duševné vlastníctvo druhej strany ani zodpovednosť danú odsekom 11.

10.3 Bez obmedzenia ustanovení odsekov 10.1 a 10.2 žiadna zo strán nezodpovedá v rámci zmluvy, občianskoprávneho deliktu (vrátane, bez obmedzenia, nedbalosti), zmluvy o budúcej zmluve či iných vyhlásení (okrem podvodných skreslení) za nič z nižšie uvedeného, ani v prípade, že to inak vyplynie z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou:

(a) hospodárske straty (vrátane, bez obmedzenia, straty príjmu, ziskov, zmlúv, údajov, obchodu, predpokladaných úspor);

(b) náklady spojené s náhradnými službami;

(c) akékoľvek poškodenie dobrého mena či povesti; alebo

(d) akékoľvek mimoriadne, nepriame alebo následné straty

vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v spojitosti s ňou, ktoré táto strana utrpela alebo jej vznikli, a to v každom prípade bez ohľadu na to, či strany k dátumu uzavretia tejto Zmluvy o možnostiach takýchto strát vedeli.

10.4 Bez obmedzenia ustanovení odsekov 10.1, 10.2, 10.3 a 10.5 sa celkové záväzky každej zo strán v každom Roku vo vzťahu ku všetkým udalostiam alebo ku sledom prepojených udalostí, ku ktorým v danom Roku došlo v súvislosti s touto Zmluvou (či už záväzky vyplývajúce z porušenia Zmluvy, nedbanlivosti alebo iného dôvodu) obmedzujú na 125 % Poplatku za Službu zaplateného alebo splatného Predajcom spoločnosti GPL v predchádzajúcom Roku alebo na čiastku 30 000 EUR, podľa toho, ktorá z čiastok je vyššia.

10.5 Bez obmedzení ustanovení odsekov 10.1, 10.2 a 10.3 sa celkové záväzky každej zo strán vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (či už tieto záväzky vyplývajú z porušenia Zmluvy, nedbanlivosti alebo iného dôvodu) obmedzujú na čiastku 300 000 EUR.

10.6 Každá zo strán berie na vedomie a súhlasí s tým, že rozdelenie rizík uvedených v tomto odseku 10 vychádza z charakteru Služieb a z čiastok splatných každou stranou v rámci tejto Zmluvy.

10.7 Okrem prípadu, kedy spoločnosť GPL Predajcovi neposkytla príslušné informácie o transakcii, má Predajca nárok na odškodnenie podľa odsekov 10.8, 10.9 a 10.10 iba v prípade, že Predajca spoločnosti GPL neoprávnenú alebo nesprávne uskutočnenú transakciu oznámi v súlade s odsekom 13 bez zbytočného odkladu potom, čo sa o transakcii dozvedel, a v každom prípade nie neskôr ako do trinástich (13) mesiacov od dátumu zapísania platby na vrub účtu.

10.8 Riešenie neoprávnených Transakcií vyplatenia a vrátenia platby. Čiastky neoprávnených Transakcií vyplatenia a vrátenia platby, ktoré neboli autorizované v súlade s odsekmi 7.4 a 7.13, vráti spoločnosť GPL na Transakčný účet Predajcu vrátane všetkých príslušných poplatkov s výnimkou prípadu, keď ide o podvod zo strany Predajcu.

10.9 Riešenie nesprávne uskutočnených Transakcií vrátenia platby a vyplatenia. Pokiaľ spoločnosť GPL nemôže preukázať, že transakciu uskutočnila správne, bez zbytočného odkladu vráti čiastku Transakcie vyplatenia alebo vrátenia platby a všetky príslušné poplatky, ktoré s touto transakciou súvisia, na Transakčný účet Predajcu. V každom prípade sa spoločnosť GPL na žiadosť Predajcu okamžite vynasnaží transakciu vyhľadať a oznámi Predajcovi výsledok.

10.10 Riešenie nesprávne uskutočnených Platobných transakcií. Spoločnosť GPL ručí Predajcovi za správny prevod Platobného príkazu, ktorý Predajca uskutočnil v súvislosti s Platobnou transakciou. Platobný príkaz bez oneskorenia prepošle a na požiadanie sa ihneď vynasnaží Platobnú transakciu vyhľadať a oznámi Predajcovi výsledok.

11. ODŠKODNENIE

11.1 S ohľadom na odsek 11.2 Predajca odškodní, bude chrániť a brániť spoločnosť GPL, Google a ich partnerov alebo iného poskytovateľa finančných služieb, s ktorým má spoločnosť GPL zmluvu vo vzťahu k Službám alebo v spojení s nimi („Odškodnené osoby“), pred nárokmi tretích strán vznesenými proti Odškodneným osobám a pred všetkými záväzkami, stratami a výdajmi (vrátane priznaných náhrad škôd, vyrovnaných podielov a primeraných právnych poplatkov), ktoré Odškodneným osobám vznikli alebo ktoré tieto utrpeli v dôsledku alebo v súvislosti s:

(a) Webovými stránkami Predajcu;

(b) Prvkami značky Predajcu;

(c) používaním Služby Predajcom inak, než je povolené touto Zmluvou;

(d) akýmkoľvek Produktom, ktorý Kupujúci získal, pokúsil sa alebo zamýšľa získať prostredníctvom Služby.

11.2 Povinnosť Predajcu daná odsekom 11.1 bude zachovaná iba vtedy, ak odškodnená strana:

(a) Predajcovi taký nárok urýchlene oznámi;

(b) poskytne Predajcovi primerané informácie, pomoc a spoluprácu pri obhajobe na súdnom procese alebo konaní; a

(c) dá Predajcovi plnú kontrolu a výhradnú kompetenciu v súvislosti s obhajobou a urovnaním takého nároku. Odškodnená strana môže na vlastné náklady podľa svojho výberu stanoviť svoju vlastnú dohliadajúcu komisiu.

11.3 Pri zachovaní platnosti zostávajúcich ustanovení tohto odseku 11 bude spoločnosť GPL obhajovať Predajcu alebo, ak sa tak rozhodne, urovná súdne konanie, ktoré vedie tretia strana proti Predajcovi na základe alebo v súvislosti s nárokom, podľa ktorého technológia spoločnosti GPL alebo Google používaná na poskytovanie Služieb alebo akékoľvek Prvky značky spoločnosti Google porušujú autorské práva, obchodné tajomstvo alebo ochrannú známku takejto tretej strany.

11.4 Spoločnosť GPL nemá podľa odseku 11.3 v žiadnom prípade akékoľvek povinnosti ani záväzky vyplývajúce z:

(a) používania Funkcií vo verzii beta;

(b) používania Služieb alebo Prvkov značky spoločnosti Google v modifikovanej forme alebo v kombinácii s materiálmi, ktoré nedodala spoločnosť GPL;

(c) obsahu, informácií alebo údajov, ktoré spoločnosti GPL, Google alebo jej partnerom poskytol Predajca, iný Zákazník alebo tretie strany.

11.5 Povinnosti spoločnosti GPL dané odsekom 11.3 platia iba vtedy, ak Predajca:

(a) spoločnosti GPL taký nárok urýchlene oznámi;

(b) poskytne spoločnosti GPL primerané informácie, pomoc a spoluprácu pri obhajobe na súdnom procese alebo konaní; a

(c) dá spoločnosti GPL plnú kontrolu a výhradnú kompetenciu v súvislosti s obhajobou a urovnaním takého nároku. Odškodnená strana môže na vlastné náklady podľa svojho výberu stanoviť svoju vlastnú dohliadajúcu komisiu.

11.6 Ak Služby alebo Prvky značky spoločnosti GPL údajne porušujú Práva na duševné vlastníctvo tretej strany, alebo ak sa spoločnosť GPL domnieva, že sa tak deje, môže spoločnosť GPL podľa vlastného a primeraného uváženia ukončiť ich ďalšie používanie Zákazníkom.

11.7 S ohľadom na porušenie Práv na duševné vlastníctvo tretej strany predstavuje tento odsek 11 jediný opravný prostriedok a úplnú zodpovednosť zmluvných strán.

12. DOBA SPLATNOSTI A UKONČENIE

12.1 Táto Zmluva nadobúda účinnosť Dátumom nadobudnutia účinnosti a bude platiť, dokým nebude ukončená v súlade s ustanoveniami, ktoré sú v nej uvedené.

12.2 Ukončenie. Predajcovia môžu túto Zmluvu s okamžitou platnosťou a bez poplatku ukončiť do štrnástich (14) dní od Dátumu nadobudnutia účinnosti podaním výpovede spoločnosti GPL. Po uplynutí tohto obdobia môže spoločnosť GPL túto Zmluvu ukončiť kedykoľvek na základe výpovede podanej dva (2) mesiace vopred a Predajca ju môže ukončiť kedykoľvek a bez poplatku na základe výpovede podanej jeden (1) mesiac vopred, ak táto Zmluva nestanoví kratšie obdobie (ako je povolené zákonom).

12.3 Každá zo strán môže úplne alebo sčasti prerušiť výkon tejto Zmluvy alebo ju ukončiť okamžitou výpoveďou, pokiaľ:

(a) druhá strana závažne poruší akúkoľvek podmienku Zmluvy a porušenie nie je možné napraviť; alebo

(b) druhá strana závažne poruší akúkoľvek podmienku Zmluvy a porušenie síce je možné napraviť, ale daná strana tak neurobí do tridsiatich (30) dní od chvíle, kedy dostala upozornenie s požiadavkou, aby tak urobila.

12.4 Každá zo strán môže túto zmluvu ukončiť okamžitou výpoveďou, pokiaľ:

(a) sa koná zhromaždenie veriteľov druhej strany alebo je druhou stranou či v súvislosti s ňou navrhnutý dohovor či vyrovnanie s jej veriteľmi alebo v ich prospech (vrátane dobrovoľného dohovoru, ako ho definuje Zákon o bankrote z roku 1986);

(b) pokiaľ všetok majetok druhej strany alebo jeho podstatná časť prejde do držby či správy držiteľa záložného práva, konkurzného správcu, likvidátora, núteného správcu (vymenovaného súdom alebo inak) alebo inej podobnej osoby, alebo ak je obstavaný, dostane sa do exekúcie alebo sa vymáha iný postup (a nie je do siedmich dní odvolaný);

(c) druhá strana prestane prevádzkovať obchodnú činnosť alebo nedokáže splatiť svoje dlhy v zmysle časti 123 Zákona o bankrote z roku 1986;

(d) druhá strana alebo jej riaditelia, ktokoľvek z jej veriteľov alebo držiteľ kvalifikovaného neinkasovaného bremena oznámi svoj zámer menovať núteného správcu alebo o jeho menovanie požiada súd;

(e) je vyhlásený konkurz (a nie je do dvadsiatich ôsmich (28) dní zrušený) alebo schválené rozhodnutie či vydaný príkaz na nútenú správu, likvidáciu, bankrot alebo rozpustenie druhej strany;

(f) v prípade druhej strany dôjde k udalosti podobnej vyššie uvedenému v jurisdikcii, v ktorej je druhá strana registrovaná, v ktorej sídli, v ktorej prevádzkuje obchodnú činnosť alebo v ktorej má majetok;

(g) dôjde k Zmene v riadení Predajcu alebo sa Predajca zbaví podstatnej časti svojho majetku. V tomto odseku sa termínom „Riadenie“ rozumie priama či nepriama právomoc ľubovoľnej osoby alebo menovaného kandidáta riadiť iné osoby alebo mať vplyv na ich riadenie. V súlade s tým je odvodený termín „Zmena v riadení“;

(h) v súvislosti s Predajcom dôjde k udalosti alebo právnemu konaniu v jurisdikcii, do ktorej Predajca patrí, ktoré má rovnaký alebo podobný účinok ako udalosti uvedené v tomto odseku 12.4.

12.5 Pozastavenie Služby v súvislosti s Platobnými transakciami. Spoločnosť GPL môže v súvislosti s Platobnými transakciami okamžite pozastaviť používanie Služby Predajcom, pokiaľ:

(a) Predajca porušuje túto Zmluvu (vrátane všetkých príslušných pravidiel, ako sú napríklad Pravidlá programu a pokyny služby Google Payments, na ktoré sa v tomto dokumente odkazuje); alebo

(b) sa spoločnosť GPL na základe primeraného uváženia domnieva, že používanie Služby Predajcom prináša Službe alebo ktorémukoľvek systému platobných kariet, ktoré sa používajú na spracovanie Platobných transakcií, riziko finančných škôd alebo straty dobrého mena, alebo ak existuje primerané podozrenie, že Predajca perie špinavé peniaze alebo vykonáva podvody alebo iné nezákonné aktivity.

12.6 Pozastavenie Služby v súvislosti s Transakciami vrátenia platby a vyplatenia z dôvodu sprenevery poverovacích listín Predajcu. Spoločnosť GPL môže s okamžitou platnosťou pozastaviť používanie Služby Predajcom v súvislosti s Transakciami vrátenia platby a vyplatenia, pokiaľ má na to opodstatnené dôvody týkajúce sa zabezpečenia Prihlasovacích údajov alebo Transakčného účtu Predajcu, alebo ich podvodného či neautorizovaného použitia. Spoločnosť bude Predajcu o takom pozastavení a o dôvode takého pozastavenia vopred informovať. Ak ho nebude možné informovať vopred, bude ho spoločnosť GPL informovať ihneď potom. Výnimkou sú prípady, kedy by bolo také oznámenie nezákonné alebo by malo nepriaznivý vplyv na primerané bezpečnostné opatrenia. Keď dôvody na pozastavenie účtu pominú, spoločnosť GPL Prihlasovacie údaje Predajcu alebo Transakčný účet predajcu znova aktivuje, prípadne Predajcovi poskytne nové Prihlasovacie údaje či Transakčný účet.

12.7 Predajca môže Službu dočasne pozastaviť, ak o tom spoločnosť GPL informuje jeden pracovný deň vopred, a to v období, kedy:

(a) v Službe dochádza ku kritickým chybám alebo poruchám, ktoré závažne ovplyvňujú základné funkcie Služby, a to dokým spoločnosť GPL takéto chyby alebo poruchy neopraví; alebo

(b) firma Predajcu čelí závažným negatívnym efektom, ktoré sú priamym dôsledkom Služby, a to dokým spoločnosť GPL tieto závažné negatívne efekty nedá do poriadku alebo nezmierni,

za predpokladu, že Predajca v každom prípade poskytne spoločnosti GPL ohľadom kritickej chyby, poruchy alebo závažného negatívneho efektu dokumentáciu, ktorú si spoločnosť GPL vyžiada. Počas takéhoto pozastavenia Služby bude Predajca v dobrej viere pomáhať spoločnosti GPL tieto problémy vyriešiť.

12.8 Po vypršaní platnosti alebo ukončení tejto Zmluvy či inom ukončení používania Služby Predajcom:

(a) v prípade úspešného výsledku príslušných kontrol na prevenciu proti praniu špinavých peňazí, podvodom a iným nezákonným aktivitám a po prípadnom strhnutí voľne stanoviteľného poplatku za vyplatenie vo výške maximálne 1 GBP (alebo ekvivalentnej čiastky) spoločnosť GPL približne do stoosemdesiatich (180) dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola Zmluva ukončená, Predajcovi vyplatí jeho Elektronické peniaze a vráti prípadný aktuálny zostatok na jeho Účet vyrovnania (alebo na iný účet, o ktorom Predajca spoločnosť GPL informoval). Toto vyplatenie sa týka: (i) Požadovanej rezervy držanej spoločnosťou GPL a (ii) platných Platobných transakcií spracovaných v mesiaci, v ktorom došlo k ukončeniu;

(b) pokiaľ aktuálny zostatok Predajcovi nie je možné vrátiť podľa predchádzajúceho bodu (a), má Predajca právo požiadať o vyplatenie podľa odseku 5.8;

(c) s okamžitou platnosťou zanikajú všetky povinnosti spoločnosti GPL dané touto Zmluvou, okrem povinností uvedených v predchádzajúcich bodoch (a) a (b);

(d) Predajca stále zodpovedá za všetky Platobné transakcie, poplatky za kompenzáciu a ďalšie povinnosti, ktoré mu vznikli alebo pribudli;

(e) s okamžitou platnosťou zanikajú všetky práva a licencie udelené spoločnosťou GPL;

(f) s okamžitou platnosťou zanikajú práva Predajcu používať Prvky značky spoločnosti GPL, ako je povolené touto Zmluvou;

(g) Predajca okamžite prestane používať Službu:

(i) na spracovanie Platobných transakcií; a

(ii) na zobrazovanie Prvkov značky spoločnosti GPL;

(h) Predajca dokončí všetky nevybavené nákupy Produktov; a

(i) Predajca vráti alebo zničí (a potvrdí zničenie) všetky kópie akýchkoľvek dôverných alebo majetkových informácií spoločnosti GPL, ktoré má v držbe.

12.9 Spoločnosť GPL môže Predajcovi zakázať prístup do Služby, bez obmedzenia, tak, že deaktivuje jeho používateľské meno a heslo a odmietne Predajcovi (alebo jeho materskej spoločnosti, partnerom alebo dcérskym spoločnostiam, jeho či ich nástupcom alebo v prípade jednotlivca jeho príbuzným alebo známym) budúci prístup do Služby.

12.10 Bez ohľadu na zvyšné ustanovenia tejto Zmluvy platí, že všetky jej ustanovenia, ktoré sú zamýšľané tak, aby platili alebo zaväzovali strany aj po ukončení alebo po prenesení tejto Zmluvy alebo jej časti (okrem iného vrátane odsekov 5.8, 8 (Dôvernosť) a 12.8(b)), budú v rozsahu povolenom zákonmi platiť aj po jej ukončení. Ukončenie tejto Zmluvy nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré zmluvné strany majú v deň jej ukončenia.

13. KOMUNIKÁCIA A OZNÁMENIA

13.1 Táto Zmluva sa uzatvára v angličtine a pokiaľ v nej nie je uvedené inak, všetky upozornenia alebo iná komunikácia či doručená korešpondencia požadovaná alebo povolená touto Zmluvou musia byť v angličtine a musia mať písomnú formu. Prípadné preklady slúžia len ako pomôcka a pokiaľ sa objaví rozpor medzi verziou v angličtine a prekladom, platí verzia v angličtine.

13.2 Spoločnosť GPL môže s Predajcom komunikovať ohľadom Služby prostriedkami elektronickej komunikácie vrátane (a) odosielania e-mailov na e-mailovú adresu Predajcu alebo (b) uverejňovania upozornení na Webových stránkach spoločnosti GPL alebo komunikovaním prostredníctvom nich. Predajca súhlasí s tým, že s ním môže spoločnosť GPL elektronicky komunikovať vo veci akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka používania Služby Predajcom vrátane tejto Zmluvy (a jej prepracovaných verzií alebo úprav), upozornení či sprístupnení informácií týkajúcich sa Služby a autorizácií platieb. Pre konkrétne druhy komunikácie platí nasledovné:

Upozornenie sa bude považovať za odovzdané (i) prijatím, pokiaľ je doručené osobne alebo nepretržitou kuriérskou službou (pri prijatí sa požaduje podpis); (ii) overením prijatia doporučenej alebo potvrdenej poštovej zásielky; (iii) v prípade e-mailu štyri (4) hodiny od odoslania e-mailu; alebo (iv) sprístupnením v internetovom účte Predajcu. Kontaktné informácie budú podľa potreby aktualizované v súlade s týmto článkom tak, aby obidve strany mali aktuálne informácie o všetkých takýchto kontaktoch.

13.3 Kópie elektronickej korešpondencie by mal Predajca uchovávať vo forme vytlačených kópií na papieri alebo tak, že ich uloží. Informácie, ktoré sú Predajcovi poskytované v elektronickom formáte, sú takto poskytované s predpokladom, že si ich bude môcť vytlačiť alebo uložiť.

13.4 Prípadné oznámenie odoslané spoločnosti GPL v súvislosti s touto Zmluvou musí byť zaslané doporučenou poštou na adresu Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom („GPL“) do rúk tímu služby Payments spoločnosti GPL s týmito výnimkami:

14. VŠEOBECNÉ

14.1 Vo vzťahu k predmetu Zmluvy zakladá táto Zmluva (vrátane adries URL v nej uvedených) úplnú zmluvu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvné vzťahy či akékoľvek dohovory medzi zmluvnými stranami.

14.2 Túto Zmluvu je možné vyhotoviť v ľubovoľnom počte kópií vrátane faxových kópií. Každá z týchto kópií sa bude považovať za originál a všetky dohromady budú predstavovať jeden a ten istý nástroj.

14.3 Povinné náležitosti všetkých zmien tejto Zmluvy: (i) musia byť v písomnej forme; (ii) musia odkazovať na túto Zmluvu; a (iii) musia byť odoslané druhej strane dva (2) mesiace predtým, než majú nadobudnúť účinnosť. Predajca si je vedomý toho a súhlasí s tým, že sa budú zmeny považovať za prijaté, pokiaľ spoločnosť GPL nebude informovať o opaku upozornením podľa odseku 13.4 pred dátumom, kedy majú zmeny nadobudnúť účinnosť. V takom prípade bude Zmluva ukončená bez poplatku bezprostredne pred dátumom, kedy dané zmeny nadobudnú účinnosť. Predajca môže Zmluvu podľa odseku 13.4 kedykoľvek bez poplatku ukončiť pred dátumom, kedy nadobudnú účinnosť zmeny navrhnuté spoločnosťou GPL. Všetky zmeny tejto Zmluvy navrhnuté Predajcom môžu nadobudnúť účinnosť iba po schválení oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.4 Predajca súhlasí s tým, že spoločnosť GPL má právo upraviť príslušnú Zmluvu okamžite po oznámení všade tam, kde to nie je zakázané zákonom.

14.5 Nič, čo je uvedené v odsekoch 14.3 a 14.4, neobmedzuje nasledujúce práva:

(a) právo spoločnosti GPL z času na čas bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať a upravovať svoje pravidlá alebo pridávať nové funkcie, ktoré môže Predajca prijať tým, že tieto nové funkcie použije. Takéto korekcie môžu prebehnúť spôsobom, ktorý spoločnosť GPL zvolila na základe vlastného uváženia – napríklad odoslaním e-mailu alebo zverejnením na Webových stránkach Google; a

(b) právo zmluvných strán na rozdielne podmienky tejto Zmluvy s použitím akejkoľvek lehoty oznámenia, ak tieto rozdiely nezakazuje zákon a obe strany s nimi súhlasia.

14.6 Predajca nesmie túto Zmluvu ani jej stanovené práva a povinnosti úplne ani čiastočne postúpiť ani inak previesť, ak k tomu spoločnosť GPL nedá vopred písomný súhlas.

14.7 Spoločnosť GPL môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu úplne alebo čiastočne postúpiť či inak previesť svoje práva alebo povinnosti dané touto Zmluvou na spoločnosť Google a/alebo ktoréhokoľvek partnera spoločnosti Google.

14.8 Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie alebo omeškanie vo výkone svojich povinností v dôsledku podmienok, ktoré nemohla dosť dobre ovplyvniť. K takýmto podmienkam patria, no nie sú obmedzené na, akcie štátnej správy, teroristické útoky, zemetrasenie, požiar, povodeň alebo iné zásahy vyššej moci, pracovné podmienky, vypnutie prúdu a/alebo prerušenie dodávky energie a poruchy internetu alebo telekomunikačných sietí či systémová porucha.

14.9 Pokiaľ spoločnosť GPL neuplatní ani nebude vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie tejto Zmluvy, neznamená to, že sa ho vzdáva.

14.10 Zmluvné strany sú a zostanú nezávislými zmluvnými partnermi a nič v tejto Zmluve medzi nimi nevytvára žiadny typ agentúry, partnerstva alebo spoločného podniku. Žiadnu zo strán nemožno považovať za zamestnanca alebo zákonného zástupcu druhej strany. Žiadna zo strán takisto nemá právo ani oprávnenie vytvárať v mene druhej strany akékoľvek povinnosti.

14.11 Ak bude ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy vyhlásené súdom príslušnej jurisdikcie za nevymáhateľné alebo neplatné, bude toto ustanovenie obmedzené alebo zrušené v nevyhnutnom rozsahu tak, aby platnosť a vymáhateľnosť tejto Zmluvy medzi zmluvnými stranami zostala inak úplne zachovaná.

14.12 Nič okrem toho, čo je v tejto Zmluve výslovne uvedené, nevytvára ani nepožičiava, či už podľa Zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999 alebo inak, žiadne práva ani výhody nikomu, kto nie je v tejto Zmluve zmluvnou stranou. Funkciou tohto odseku nie je v rámci tejto Zmluvy obmedziť či limitovať práva zákonných splnomocnencov a uplatňovať práva a výhody, ktoré im udelil príslušný postupiteľ. Bez ohľadu na tento odsek sa od žiadnej tretej strany (vrátane tretej strany, ktorá by mohla byť oprávnená vymáhať svoje práva v rámci tejto Zmluvy) nevyžaduje, aby dala súhlas na postúpenie, prevod, ukončenie alebo obmenu tejto Zmluvy.

14.13 Táto Zmluva a všetky spory a nároky z nej (alebo v súvislosti s ňou) vyplývajúce sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu. Strany neodvolateľne a bezpodmienečne súhlasia s tým, že všetky takéto spory alebo nároky podliehajú výhradnej jurisdikcii anglických súdov. Pokiaľ však niektorá zo strán chráni svoje dôverné informácie alebo Práva na duševné vlastníctvo, nič, čo je spomenuté v predchádzajúcej vete, jej nebráni dožadovať sa súdneho zákazu alebo podobnej pomoci v ktorejkoľvek jurisdikcii.

14.14 V rozsahu povolenom príslušnou národnou legislatívou, ktorá implementuje smernicu o platobných službách Payment Services Directive 2007/64/EC („PSD“) („národná legislatíva“), sa na túto Zmluvu nevzťahujú ustanovenia národnej legislatívy: všetky ustanovenia, ktoré implementujú titul III, článok 52(1), druhý bod článku 54(2) a články 59, 61, 62, 63, 66 a 75 smernice PSD. Strany si vyhradzujú právo dohodnúť sa na inom čase, než aký je uvedený v ustanoveniach národnej legislatívy, ktorá implementuje článok 58 smernice PSD.

15. ZVLÁŠTNE PODMIENKY SLUŽBY GOOGLE PLAY A ĎALŠÍCH TRHOVÍSK SPOLOČNOSTI GOOGLE A SLUŽBY GOOGLE PAYMENTS PRE DIGITÁLNE PRODUKTY

Odsek 15 sa vzťahuje iba na Predajcov, ktorí Službu používajú v službe Google Play alebo na ďalších trhoviskách spoločnosti Google (jednotlivo „Trhovisko spoločnosti Google“). Výnimku tvorí odsek 15.3, ktorý sa vzťahuje aj na Predajcov, ktorí Službu používajú na spracovanie platieb v službe Google Payments pre digitálne produkty.

15.1 Google Play a ďalšie Trhoviská spoločnosti Google. Predajca môže bez ohľadu na odsek 3.1 použiť Službu na spracovanie transakcií Trhoviska spoločnosti Google. Ak chce Predajca službu použiť na Trhovisku spoločnosti Google, musí zvlášť súhlasiť so zmluvnými podmienkami daného Trhoviska spoločnosti Google („zmluvné podmienky Trhoviska spoločnosti Google“) a prepojiť svoj účet Predajcu v Službe so svojím účtom Predajcu na danom Trhovisku spoločnosti Google. Ak dôjde k rozporu medzi touto Zmluvou a zmluvnými podmienkami príslušného Trhoviska spoločnosti Google, platia zmluvné podmienky príslušného Trhoviska spoločnosti Google.

15.2 Poplatky za službu; Pravidlá záruky platby. Za transakcie uskutočnené prostredníctvom Trhoviska spoločnosti Google nebude spoločnosť GPL účtovať Predajcovi poplatky za Službu popísané v odseku 7.1. Predajca namiesto toho zaplatí poplatky uvedené v zmluvných podmienkach príslušného Trhoviska spoločnosti Google. Zrieknutia sa poplatkov či zľavy na poplatkoch, ktoré spoločnosť GPL v súvislosti so Službou ponúka, sa nevzťahujú na poplatky uvedené v zmluvných podmienkach príslušného Trhoviska spoločnosti Google. Pravidlá záruky platby sa nevzťahujú na transakcie uskutočnené prostredníctvom Trhoviska spoločnosti Google.

15.3 Termíny platieb a mesačný rozvrh platieb. Ak je účet Predajcu prepojený s niektorým Trhoviskom spoločnosti Google podľa tohto odseku 15 alebo ak Predajca Službu používa na spracovanie platieb v službe Google Payments pre digitálne produkty, spoločnosť GPL vyvinie (bez ohľadu na časový plán platieb popísaný v odseku 7.4) z obchodného hľadiska primerané úsilie elektronicky previesť finančné prostriedky z transakcií, ktoré boli spracované a prevedené na Transakčný účet Predajcu v rámci kalendárneho mesiaca, na Účet vyrovnania Predajcu najneskôr v 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca do konca pracovného dňa. Časový plán platieb popísaný v predchádzajúcej vete sa vzťahuje na všetky platobné transakcie spracované a prevedené na Transakčný účet Predajcu bez ohľadu na to, či boli alebo neboli uskutočnené prostredníctvom Trhoviska spoločnosti Google alebo služby Google Payments pre digitálne produkty. Spoločnosť GPL môže bez predchádzajúceho oznámenia Predajcovi previesť finančné prostriedky na Účet vyrovnania Predajcu častejšie ako raz za mesiac.

15.4 Predajca súhlasí s tým, že uhradí všetky poplatky vrátane príslušných poplatkov za prevod meny spojené s prevodom finančných prostriedkov a spracovaním platby na Účet vyrovnania. Predajca berie na vedomie a súhlasí s tým, že nesie všetky riziká strát vyplývajúce zo zmien výmenného kurzu, ku ktorým dôjde v období medzi spracovaním platobných transakcií a odoslaním finančných prostriedkov na vyplatenie na Účet vyrovnania. Predajca nesie výhradnú zodpovednosť aj za poplatky a sadzby, ktoré si v súvislosti so spracovaním platby a súvisiacim prevodom meny môžu účtovať banky, ktoré platbu spracovávajú na Účet vyrovnania.

15.5 Mena Kupujúceho. Trhovisko spoločnosti Google môže Predajcovi povoliť uvádzať cenu produktu v mene, ktorá sa líši od meny jeho Účtu vyrovnania, a Kupujúcemu môže povoliť Produkty za túto inú menu zakúpiť („Nákupné transakcie v mene Kupujúceho“). V prípade Nákupnej transakcie v mene Kupujúceho spoločnosť GPL Predajcovi zaplatí v jeho miestnej mene alebo v eurách. Čiastka nákupu v mene Kupujúceho alebo v eurách sa prepočíta výmenným kurzom platným v čase spracovania platobnej transakcie na Transakčný účet Predajcu. Výmenný kurz bude stanovený finančnou inštitúciou používanou spoločnosťou GPL na výpočet výmenných kurzov a môže byť bez upozornenia Predajcu upravený podľa stavu na trhu. Pokiaľ pri nákupe v mene Kupujúceho následne dôjde k vráteniu platby, vráteniu transakcie, kompenzácii alebo inej úprave, použije spoločnosť GPL na výpočet záväzku Predajcu vyplývajúceho z takej transakcie rovnaký výmenný kurz a menu, aká bola použitá pri pôvodnej transakcii nákupu v mene Kupujúceho. Spoločnosť GPL si vyhradzuje právo tento prevod meny spoplatniť.