Sprejemanje plačil prek Googla – pogoji storitve (prodajalec)

04. april 2019

Ti pogoji storitve za prodajalca (»pogodba«) so pravno zavezujoča pogodba med družbo Google Payment Ireland Limited, registrirano na Irskem (št. podjetja 598776), s sedežem na naslovu 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irska (»družba GPIL«), in vami (»prodajalec«). Družbi GPIL lahko pišete po e-pošti prek centra za pomoč na https://support.google.com/paymentscenter. Družba GPIL dela z dovoljenjem banke Central Bank of Ireland (»CBI«) in je pod njenim nadzorom kot organizacija za plačilni promet ter je vpisana v register banke CBI pod registrsko številko C178423. Družba GPIL je podružnica družbe Google International, LLC (»Google«). Pogodbo v celoti preberite, preden se odločite, ali jo sprejmete, in nadaljujete prijavo.

Preden nadaljujete, natisnite ali shranite izvod te pogodbe za svojo evidenco.

ČE SPODAJ KLIKNETE »STRINJAM SE S POGOJI STORITVE« IN NATO GUMB »DOKONČAJ PRIJAVO«, SE ZAVEZUJETE, DA BOSTE UPOŠTEVALI TO POGODBO.

Ta pogodba začne veljati na dan, ko jo sprejme prodajalec (»datum začetka veljavnosti«).

 1. OPREDELITVE
 2. V tej pogodbi se pojavljajo ti opredeljeni izrazi:

  Račun je račun za plačila, ki ga upravlja družba GPIL v povezavi s prodajalcem.

  Referenčni vodnik za API je referenčni vodnik za programske vmesnike, ki ga občasno objavljajo družba GPIL ali njene podružnice. Najnovejši referenčni vodnik za API je na voljo na https://developers.google.com/terms.

  Vodnik za razvijalce za API je vodnik za razvijalce programskih vmesnikov, ki ga občasno objavljajo družba GPIL ali njene podružnice. Najnovejši vodnik za razvijalce za API je na voljo na https://developers.google.com/androidpay/?csw=1. Funkcije beta so funkcije te storitve, ki jih družba GPIL označi kot »beta« ali ki občasno niso podprte v tehnični dokumentaciji družbe GPIL. Tehnična dokumentacija vključuje veljaven referenčni vodnik za API in vodnik za razvijalce za API za različico storitve, ki jo je uvedel prodajalec.

  Značilnosti blagovne znamke so trgovska imena, blagovne znamke, storitvene znamke, logotipi, imena domene in druge prepoznavne značilnosti blagovnih znamk posamezne stranke, ki so občasno v njeni lasti (ali ima zanje licenco).

  Delovni dan je dan, ki ni sobota, nedelja ali državni praznik na Irskem.

  Kupec je fizična ali pravna oseba, ki se registrira za uporabo storitve za plačevanje z načinom plačila.

  Operater je operater mobilne naprave, ki ga odobri družba GPIL in kupcu ponuja račun za način plačila prek operaterja.

  Način plačila prek operaterja je postopek plačevanja, pri katerem družba GPIL v imenu prodajalca posreduje plačilno transakcijo operaterju, ki bremeni račun kupca za način plačila prek operaterja.

  Račun za način plačila prek operaterja je račun za mesečno ali periodično obračunavanje, ki ga zagotavlja operater in v katerega se registrira kupec pri družbi GPIL za plačevanje določenih plačilnih transakcij.

  Pravilnik za vračilo zneska je razdelek z naslovom »Pravilnik za vračilo zneska« v pravilnikih programa in smernicah Google Payments.

  Spori so nesoglasja, pravni spori, poravnave in/ali drugi taki spori med uporabniki ali tretjimi osebami, ki izhajajo iz uporabe storitve in niso spori v zvezi s storitvijo.

  EGP je Evropski gospodarski prostor.

  Evro je veljavna valuta v evropski monetarni uniji.

  Način plačila je račun kreditne kartice, račun debetne kartice, račun za način plačila prek operaterja ali drugo plačilno sredstvo, ki ga kupec registrira za uporabo v storitvi in ga sprejema družba GPIL za omogočanje obdelave plačilnih transakcij. Google so družba Google International, LLC, ter njene odvisne družbe in podružnice.

  Pravilniki programa in smernice Google Payments so pravilniki storitve Google Payments za prodajalce, ki imajo račun pri družbi GPIL, s podrobnostmi o obračunavanju v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih občasno objavi družba GPIL. Trenutni pravilniki programa in smernice Google Payments so na voljo na spletnem mestu https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  Podatkovni protokoli za GPIL so Googlovi podatkovni protokoli, ki veljajo za storitev, ki jo zagotavlja družba GPIL prodajalcu ali jo prodajalcu v imenu družbe GPIL zagotavlja nekdo drug v skladu s to pogodbo, in katere koli dopolnjene različice navedenih protokolov, o katerih družba GPIL ali njene podružnice občasno obvestijo prodajalca.

  Googlovo spletno mesto je katero koli spletno mesto, ki je v lasti družbe Google, njenih podružnic, vključno z vsemi njenimi poddomenami in imeniki ter vsemi naslednjimi spletnimi mesti, ali ki ga te upravljajo.

  Skupna vrednost transakcij ali SVT je skupna vrednost vseh plačilnih transakcij prodajalca, vključno z vsemi pristojbinami, davki ali stroški pošiljanja, kot je to ustrezno.

  Pravice intelektualne lastnine so vse patentne pravice, avtorske pravice, pravice do varstva topografije polprevodnikov, pravice do programske opreme, moralne pravice, blagovne znamke in/ali storitvene znamke, logotipi, pravice do zbirk podatkov ali v zvezi z njimi, pravice do zaupnih informacij ali poslovnih skrivnosti ali v zvezi z njimi, pravice v zvezi z imeni domen in druge lastninske pravice (registrirane ali neregistrirane) po svetu, vključno z vsemi pravicami do vračila in pravicami do katerih koli aplikacij ali čakajočih registracij in pravico do odškodninske tožbe ali prejema odškodnine zaradi preteklih kršitev.

  Podatki za prijavo sta uporabniško ime in geslo, ki ju prodajalec prejme od družbe GPIL za dostop do svojega računa.

  Pravilnik o jamstvu za plačilo je rubrika z naslovom »Pravilnik o jamstvu za plačilo« v pravilnikih programa in smernicah Google Payments.

  Plačilna transakcija je obdelava plačila prek storitve, pri čemer pride do bremenjenja ali zaračunavanja zneska nakupa na kupčev način plačila in izdaje sredstev na prodajalčev račun za poravnavo.

  Plačilni nalog so (i) navodila, ki jih prodajalec da družbi GPIL, da obdela plačilno transakcijo, ki jo kupec odobri, ali (ii) navodila, ki jih prodajalec da družbi GPIL, da obdela vračilo na kupčev način plačila prek funkcije za vračilo v storitvi, odvisno od primera.

  Izdelek je digitalno ali fizično blago, izdelek ali storitev, ki ga lahko kupec prek storitve kupi pri prodajalcu.

  Znesek nakupa je znesek, enak ceni izdelka, vključno z morebitnimi provizijami, davki, stroški dostave ali stroški obdelave.

  Transakcija vračila je kakršno koli vračilo ali dobroimetje, izdano iz kakršnega koli razloga, med drugim zaradi vračila/preklica naročila izdelka, in kakršna koli prilagoditev plačilne transakcije.

  E-poštni naslov prodajalca je e-poštni naslov, ki ga prodajalec navede ob registraciji.

  Spletno mesto prodajalca so strani spletnega mesta prodajalca, na katerih je na voljo izdelek, ki ga je mogoče plačati s to storitvijo.

  Storitev je storitev družbe GPIL, ki se imenuje Google Payments in je opisana v tej pogodbi, za obdelavo plačilnih transakcij v imenu prodajalca za izvedbo plačila za nakup med prodajalcem in kupcem.

  Spori v zvezi s storitvijo so katera koli nesoglasja, pritožbe, pravni spori, poravnave in/ali drugi podobni spori med družbo GPIL in uporabniki, ki izhajajo izključno iz domnevne nezmožnosti družbe GPIL, da izpolni svoje obveznosti iz te pogodbe ali katerih koli veljavnih zakonov, in iz katere koli s tem povezane napake pri zagotavljanju storitve.

  Storitvena nadomestila so provizije, ki jih družba GPIL zaračuna za storitev, kot je določeno v členu 6.1.

  Račun za poravnavo je depozitni račun prodajalca, ki je odprt pri banki v državah EGP in ki ga določi prodajalec, o čemer v pisni obliki obvesti družbo GPIL, ter ki ga družba GPIL odobri za prejem sredstev iz obdelave plačilnih transakcij.

  Odvisne družbe in podružnice so podružnice družbe GPIL in od nje odvisne pravne osebe po vsem svetu.

  Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki se registrira v storitev kot kupec ali prodajalec.

  Leto je obdobje dvanajstih (12) mesecev, ki se začne na datum začetka veljavnosti, in vsako zaporedno dvanajstmesečno obdobje.

  1.1 Naslovi členov te pogodbe so namenjeni izključno lažjemu sklicevanju in ne vplivajo na razlago ali sestavo pogodbe.

  1.2 Sklic na zakon ali zakonsko določilo vključuje sklic na zakon ali zakonsko določilo, ki se občasno spreminja, dopolnjuje ali se znova sprejme.

  1.3 Vsi zneski iz te pogodbe so navedeni v evrih, razen če je v pogodbi izrecno določeno drugače.

 3. ZNAČILNOSTI IN OPIS STORITVE
 4. 2.1 Opis storitve. Družba GPIL bo prodajalcu zagotovila storitev glede na prodajalčevo prodajo izdelkov v Googlovih tržnicah (vsaka taka tržnica je »Googlova tržnica«). Tukaj je na voljo seznam Googlovih tržnic, ki jih podpira storitev. Google lahko seznam tržnic občasno posodablja.

  Za uporabo storitve v Googlovi tržnici se mora prodajalec ločeno strinjati s pogoji storitve, ki veljajo za tako Googlovo tržnico (»pogoji storitve Googlove tržnice«), prodajalčev račun za storitev pa mora biti povezan s prodajalčevim računom za navedeno Googlovo tržnico. Vse transakcije, povezane s tržnicami, bodo obdelane v skladu s to pogodbo. V primeru kakršnih koli nasprotij med to pogodbo in veljavnimi pogoji storitve Googlove tržnice se uporabljajo določbe veljavnih pogojev storitve Googlove tržnice.

  Družba GPIL lahko prodajalcu zagotovi storitev tudi za namene prejemanja dobrodelnih prispevkov.

  Prodajalec lahko izdelke posreduje tudi Googlu za nadaljnjo prodajo. V tem primeru bo prodajalcu denar dolžan Google. Google lahko od družbe GPIL zahteva, da te zneske v njegovem imenu poravna prodajalcu. V izogib dvomom: ta pogodba ne velja za take poravnave.

  2.2 Potrditve prodajalca. Prodajalec potrjuje in se strinja, da:

  2.2.1 prodaja izdelkov pomeni transakcijo med prodajalcem in kupcem ter ne vključuje družb GPIL, Google ali njunih lastniško povezanih podjetij, razen če sta družbi GPIL, Google ali njuna lastniško povezana podjetja izrecno navedeni kot prodajalec ali kupec v transakciji;

  2.2.2 družba GPIL, Google ali njuna lastniško povezana podjetja niso kupec, prodajalec ali udeleženec v nobeni plačilni transakciji, razen če so izrecno navedeni kot taka v opisu izdelka na Googlovem spletnem mestu ali v njegovih pogojih storitve;

  2.2.3 družba GPIL ni odgovorna za kakovost, varnost ali zakonitost oglaševanih izdelkov, resničnost ali točnost opisa izdelkov, zmožnost prodajalca za prodajo izdelkov ali zmožnost kupca za nakup izdelkov in teh dejavnikov ne nadzira; in

  2.2.4 družba GPIL ni odgovorna za dejstvo, ali kupec konča nakup ali plačilo izdelkov, ki jih je nameraval kupiti od prodajalca. Ko kupec želi opraviti nakup z načinom plačila in družba GPIL prejme plačilni nalog, družba GPIL obdela plačilno transakcijo v imenu prodajalca (a) prek ustreznega omrežja za obdelavo plačila, vključno z omrežji za kreditne kartice brez omejitev ali debetne kartice, ali (b) prek operaterja, da zagotovi plačilo in izterjavo z načinom plačila prek operaterja, kot je opisano spodaj.

  2.3 Dovoljene plačilne transakcije. Prodajalec uporabi storitev samo za obdelavo plačilne transakcije za izdelek, ki ga kupec kupi prek zakonite prodaje izdelka, opravljene v dobri veri. Plačilne transakcije ni dovoljeno poslati v obdelavo v storitvi, dokler prodajalec:

  2.3.1 ne dostavi ali drugače zagotovi kupljenega blaga kupcu; ali

  2.3.2 ne izvede storitve nakupa; ali

  2.3.3 drugače ne dokonča transakcije nakupa v skladu z medsebojnim dogovorom med prodajalcem in kupcem.

  2.4 Prepovedane transakcije. Družba GPIL lahko določi splošna pravila in omejitve glede uporabe storitve, ne da bi o tem predhodno obvestila prodajalca. To vključuje posamezne ali skupinske omejitve transakcij v zvezi z zneski v evrih ali enakovrednimi zneski v lokalnih valutah ali število plačilnih transakcij ali plačilnih nalogov v enem določenem obdobju ali več določenih obdobjih, vendar ni omejeno nanje. Prodajalec:

  2.4.1 storitve ne uporablja za obdelavo plačilne transakcije za prodajalca ali za drugačen prenos denarja med kupcem in prodajalcem, ki ni neposredno povezan s kupčevim nakupom izdelka;

  2.4.2 storitve ne uporablja za nakazovanje predujmov kupcem ali za poenostavitev kupčevega nakupa denarnih ustreznikov (npr. potovalnih čekov, predplačniških kartic, denarnih nakazil itd.), vendar prodajalec lahko kupcem s storitvijo poenostavi nakup darilnega bona ali denarne kartice s shranjeno vrednostjo v skladu z veljavnimi pravilniki družbe GPIL, ki so na voljo na spletnem mestu Google Payments; ali

  2.4.3 storitve ne uporablja za obdelavo plačilne transakcije v zvezi s prodajo ali izmenjavo kakršnega koli nezakonitega ali prepovedanega blaga ali storitev, med drugim prepovedanih izdelkov ali kategorij izdelkov, ki so določeni na seznamu prepovedanih izdelkov, na voljo na https://support.google.com/faqs/answer/75724 (seznam je občasno posodobljen), ali za kakršno koli nezakonito transakcijo (»seznam prepovedanih izdelkov«). Ob neupoštevanju veljavnega pravilnika glede seznama prepovedanih izdelkov se lahko prodajalcu začasno ali trajno onemogoči dostop do storitve in se proti njemu uporabi kateri koli drug ukrep družbe GPIL v skladu s to pogodbo.

  Prodajalec ne uporablja storitve na noben način, ki ni v skladu s temi splošnimi pravili, pri čemer se navedena prepovedana uporaba obravnava kot podlaga za takojšnjo začasno prepoved uporabe storitve in/ali prenehanje pogodbe.

  2.5 Prodajalec lahko zavrne obdelavo katerega koli naročila za izdelek iz katerega koli razloga, če o tem predhodno obvesti družbo GPIL (v obliki, ki jo določi družba GPIL), vendar družba GPIL v takem primeru ni dolžna poenostaviti nobene plačilne transakcije, povezane s tako zavrnitvijo.

  2.6 Omejitve uporabe storitve.

  2.6.1 Prodajalec upošteva vse pravilnike in omejitve v zvezi z uporabo storitve za prodajalce, ki jih občasno objavlja in posodablja družba GPIL ali njene podružnice. Navedeni pravilniki vključujejo:

  (a) pravilnike programa in smernice Google Payments;

  (b) tehnične zahteve in zahteve za izvajanje družb GPIL in Google, ki so na voljo na spletnem mestu https://developers.google.com/terms (ali na drugih naslovih URL, ki jih občasno objavi družba GPIL);

  (c) smernice za uporabo blagovnih znamk ali storitvene znamke družb GPIL in Google za storitev, na voljo na spletnem mestu https://www.google.com/permissions/ ali na drugih naslovih URL, ki jih občasno objavi družba GPIL ali družba Google;

  (d) pravilnike in pogoje Googlovih spletnih mest, ki so občasno na voljo na Googlovih spletnih mestih;

  (e) zahteve družbe GPIL za varnost in zasebnost podatkov, o katerih je občasno obveščen prodajalec, vključno z obvestilom o zasebnosti storitve Google Payments, ki je na voljo na spletnem mestu

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice;

  (f) vsa veljavna pravila delovanja in/ali pravilnike kartičnih združenj ali omrežij, ki se uporabljajo za obdelavo plačilnih transakcij in transakcij vračila; in

  (g) zahteve operaterja, ki veljajo za način plačila prek operaterja.

  2.6.2 Plačilne transakcije prodajalca so lahko zaščitene s pravilnikom za vračilo zneska ter z določili in pogoji pravilnika o jamstvu za plačilo.

  2.6.3 Družba GPIL lahko v celoti ali delno spremeni, onemogoči ali preneha storitev, kolikor je to potrebno za vzdrževanje in posodabljanje storitve.

  2.6.4 Družba GPIL lahko občasno omeji nekatere funkcije ali dostop do delov storitve ali do celotne storitve.

  2.6.5 Družba GPIL prodajalcu ni dolžna nakazati dobroimetja za plačilno transakcijo, če za plačilno transakcijo ni prejela veljavnih sredstev s kupčevega načina plačila.

  2.7 Prepovedana dejanja. Prodajalec ne:

  2.7.1 določi najmanjšega ali največjega zneska plačilne transakcije kot pogoj, ki ga mora kupec izpolniti, če želi plačati izdelek s storitvijo;

  2.7.2 zahteva od kupca, da navede številke računa katere koli kreditne kartice, debetne kartice, računa za način plačila prek operaterja ali drugih načinov plačila;

  2.7.3 obdela kot ločeno plačilno transakcijo zneska nobenega davka, ki se uporabi pri nakupu izdelka;

  2.7.4 predloži v storitev plačilne transakcije, katere obdelava je že bila zavrnjena ali je že bila vrnjena kot povratna bremenitev; ali

  2.7.5 dovoli uporabe storitve za odplačevanje nobenega dolga, ki ga kupec dolguje prodajalcu, ali nobenega nekritega čeka.

  Če prodajalec plačilni transakciji doda kakršno koli doplačilo za uporabo storitve, mora o tem doplačilu kupca jasno obvestiti. Prodajalec soglaša, da ne bo obračunal nobenih doplačil, ki so nezakonita v skladu z veljavno zakonodajo.

  2.8 Pooblastilo plačilne transakcije. Prodajalec potrjuje, da prejem pooblastila za plačilno transakcijo pomeni to, da ima od datuma pooblastila primarni način plačila zadostno kreditno sposobnost pri izdajatelju kartice ali operaterju za znesek nakupa. Prodajalec tudi potrjuje, da je ob prejemu pooblastila za plačilno transakcijo kupčeva obveznost plačila do prodajalca zaključena in razrešena (razen v primeru povratne bremenitve ali druge razveljavitve). Prodajalec potrjuje, da taka odobritev ne predstavlja potrditve identitete kupca ali zagotovila družbe GPIL, da pri transakciji ne bo prišlo do povratne bremenitve ali razveljavitve.

  2.9 Čas izvedbe. Pri vseh plačilnih transakcijah, takoj po tem, ko družba GPIL prejme ustrezna veljavna sredstva iz kupčevega načina plačila, ki so enaka znesku nakupa izdelka, družba GPIL nemudoma prenese ustrezni znesek, pri čemer odšteje vsa veljavna storitvena nadomestila, na račun prodajalca.

  2.10 Če je plačilni nalog prejet ali načrtovan na dela prost dan, bo plačilni nalog ali zahteva za unovčenje v skladu s tem členom obdelana, kot bi bila prejeta naslednji delovni dan.

  2.11 Plačilne transakcije so lahko zavrnjene brez predhodnega obveščanja kupca ali prodajalca, kot je določeno v členu 6.2. Plačilna transakcija se lahko prav tako odloži, kadar mora družba GPIL zagotoviti izpolnjevanje obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, vključno s primeri, ko družba GPIL sumi, da gre pri transakciji za prevaro.

  2.12 Dodatni pogoji obračunavanja operaterja. Ko kupec izvede plačilno transakcijo z načinom plačila prek operaterja, družba GPIL operaterju predloži stroške plačila in obdelave prek kupčevega računa za način plačila prek operaterja. Družba GPIL lahko operaterju predloži tudi razveljavitev, vračilo ali prilagoditev plačilne transakcije za obdelavo prek računa za način plačila prek operaterja. Družba GPIL ni zavezana, da prodajalcu ali drugi osebi poravna plačilno transakcijo kupca (ali jo razveljavi, vrne ali prilagodi), če operater ni zmožen ali pripravljen iz katerega koli razloga izterjati sredstev z računa za način plačila prek operaterja ali jih izterjati od kupca (za plačilo plačilne transakcije) oziroma izdati dobroimetja na račun za način plačila prek operaterja ali izdati dobroimetja kupcu (za razveljavitev, vračilo ali prilagoditev plačilne transakcije). Kadar družba GPIL prodajalcu nakaže sredstva iz poravnave, ki jih ima operater na čakanju, si družba GPIL pridržuje pravico, da povratno bremeni ali zahteva sredstva od prodajalca, če operater ne zaključi obdelave plačilne transakcije na kupčevem računu za način plačila prek operaterja ali drugače ne prejme plačila od kupca. Družba GPIL lahko omeji vrste prodajalcev, ki lahko uporabljajo način plačila prek operaterja, in vrste izdelkov, ki jih je mogoče kupiti z načinom plačila prek operaterja.

  2.13 Funkcije različice beta. Družba GPIL lahko po lastni presoji uporabi funkcije različice beta, ki jih ima na voljo prodajalec. Funkcije različice beta so navedene, »kot so« (tj. brez odgovornosti za nepravilnost), pri čemer jih prodajalec uporablja na lastno odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo. Družba GPIL lahko po lastni presoji kadar koli preneha podpirati funkcije različice beta.

 5. UVEDBA STORITVE
 6. 3.1 Račun za poravnavo. Prodajalec vzpostavi, registrira in vzdržuje račun za poravnavo v storitvi kot del izvajanja storitve in kot pogoj družbe GPIL, ki ponuja storitev. Prodajalec družbi GPIL dovoljuje:

  3.1.1 da pri banki, ki vodi račun za poravnavo (prodajalec te podatke navede na spletnih straneh za registracijo v storitev), preveri stanje, med drugim tako, da na račun za poravnavo pošlje zahtevo za odobritev plačila in/ali majhen znesek dobroimetja in/ali dolga;

  3.1.2 da po lastni in dokončni presoji ponovno potrdi račun za poravnavo vsakič, ko so podatki o računu spremenjeni; in

  3.1.3 da občasno in po lastni presoji pridobi, če to dovoljuje lokalna zakonodaja, poročilo o plačilni sposobnosti in/ali na drug način poizve o plačilni sposobnosti in drugih podatkih o prodajalcu za presojanje upravičenosti prodajalca ali za pregled njegove nadaljnje uporabe storitve.

  3.2 Prodajalec navede najnovejše, popolne in točne podatke o registraciji ter podatke o računu za poravnavo ter jih med uporabo storitve vestno posodablja. Družba GPIL lahko občasno od prodajalca zahteva dodatne podatke kot pogoj za nadaljnjo uporabo storitve ali kot pomoč pri odločanju, ali lahko še naprej uporablja storitev.

  3.3. Posodobitve. Če družba GPIL občasno posodobi svoje tehnične specifikacije in specifikacije izvedbe (vključno s posodobitvijo podatkovnih protokolov za družbo GPIL ali zahtevo za spremembe podobe, označevanja, uporabe blagovne znamke ali dodeljevanja, vendar ne omejeno nanje), prodajalec navedene posodobitve ali spremembe izvede takoj, ko je to razumno mogoče, vendar najpozneje v šestdesetih (60) dneh od datuma, ko prejme obvestilo o posodobitvi; vendar pod pogojem, da družba GPIL izvede posodobitve ali spremembe podobe, označevanja, uporabe blagovne znamke ali dodeljevanja v petnajstih (15) dneh od datuma, ko prodajalec prejme obvestilo o navedenih posodobitvah.

  3.4 Obvestilo o spremembah sistema. Prodajalec družbo GPIL obvesti vsaj šestdeset (60) dni vnaprej o kateri koli spremembi kodirne ali strežne tehnologije, ki se uporablja za izvajanje storitve in za katero se lahko razumno sklepa, da lahko resno vpliva na družbo GPIL, zmožnost družbe GPIL za zagotavljanje storitve drugim prodajalcem ali prodajalčevo izvajanje storitve (obvestilo prodajalca ne razreši dolžnosti iz te pogodbe).

  3.5 Tehnična podpora. Če prodajalec upošteva pogodbo, družba GPIL v obdobju veljavnosti te pogodbe prodajalcu zagotavlja tehnično podporo za storitve v skladu z veljavnimi smernicami družbe GPIL za podporo v zvezi s storitvijo. Prodajalec poskusi v razumni meri sam odpraviti napake, okvare ali težave v omrežni povezljivosti v svoji programski opremi in dodatni opremi brez dodatne obremenitve družbe GPIL, preden prosi za podporo družbo GPIL. Nato lahko prodajalec vloži pisno zahtevo za tehnično podporo v skladu s smernicami in postopki družbe GPIL za podporo. Prodajalec kupcem zagotavlja podporo na lastne stroške.

 7. DODATNA DOLOČILA STORITVE
 8. 4.1 Družba GPIL je organizacija za plačilni promet. Prodajalec potrjuje in se strinja, da:

  4.1.1 družba GPIL zagotavlja storitev za enostavnejšo obdelavo plačilnih transakcij v povezavi z nakupi izdelkov kupcev;

  4.1.2 družba GPIL obdeluje plačilne transakcije samo v imenu prodajalca in ne v imenu kupcev;

  4.1.3 družba GPIL ne sprejema vlog; in

  4.1.4 se sredstva, ki jih družba GPIL ali njeni ponudniki storitev (vključno s katerimi koli ponudniki bančnih storitev) zadržijo v zvezi z obdelavo plačilnih transakcij, ne hranijo kot vloge.

  4.2 Brez zagotovil. Družba GPIL ne izda nobenih jamstev ali zastopstva v zvezi z:

  4.2.1 varnostjo, kakovostjo, točnostjo, zanesljivostjo, celovitostjo ali zakonitostjo katerega koli izdelka;

  4.2.2 resničnostjo ali točnostjo opisa izdelkov, podatkov o kupcu, nasvetov, mnenj, ponudb, predlogov, izjav, podatkov ali drugih informacij (skupno »Vsebina«), ki so prikazani ali distribuirani, kupljeni ali plačani s storitvijo ali Googlovimi spletnimi mesti.

  Družba GPIL lahko v celoti ali delno ureja, spreminja, zavrne objavo ali odstrani kakršno koli vsebino, za katero meni, da je sporna, napačna, nezakonita, lažna ali v nasprotju s pogodbo, vendar je pogodba k temu ne zavezuje.

  4.3 Identiteta kupcev. Družba GPIL ne prevzema nobene odgovornosti do prodajalca v zvezi z ugotavljanjem ozadja kupcev ali potrjevanjem njihove identitete. Družba GPIL lahko zagotovi povratne informacije o storitvi ali druge sisteme ocenjevanja storitve, da prodajalcu pomaga oceniti kupce ali kupcem pomaga oceniti prodajalca. Prodajalec potrjuje, da so v vseh povratnih informacijah ali sistemih ocenjevanja izražena mnenja tretjih oseb in da niso izražena mnenja, izjave ali jamstva družbe GPIL.

  4.4 Preverjanje identitete prodajalca; zahteve za preprečevanje pranja denarja. Prodajalec potrjuje, da družba GPIL ponuja in bo v prihodnje ponujala prodajalcu storitev, če prodajalec izpolnjuje vse zahteve za skrbni pregled in preverjanje identitete, ki jih lahko izvede družba GPIL, ter če ravna skladno z zahtevami družbe GPIL in predpisov za preprečevanje pranja denarja. Preverjanje identitete lahko obsega preverjanje kreditne sposobnosti, preglede za preprečevanje pranja denarja, ki jih zahteva zadevna zakonodaja, preverjanja, ki jih zahtevajo kartična združenja, in preverjanja, potrebna za izpolnjevanje zadevnih upravnih predpisov. Prodajalec zagotovi vso pomoč, ki jo družba GPIL zahteva pri izvajanju teh preverjanj in pri ugotavljanju skladnosti z zahtevami za preprečevanje pranja denarja, vključno z navedbo vseh dodatnih registracijskih podatkov ali podatkov za preverjanje identitete, ki jih lahko zahteva družba GPIL. Prodajalec se strinja, da si družba GPIL podatke o prodajalcu izmenjuje s tretjimi osebami in od njih prejema podatke o prodajalcu, da zagotavlja izvajanje skrbnih pregledov in preverjanj identitete. Neizpolnjevanje tega pogoja, vključno s tem, da mora prodajalec zagotoviti podatke, ki jih družba GPIL zahteva za preverjanje identitete ali ugotavljanje skladnosti z zahtevami za preprečevanje pranja denarja, je lahko razlog za takojšnjo ukinitev prodajalčeve uporabe storitve in prenehanje te pogodbe.

  4.5 Spori. Prodajalec potrjuje in se strinja, da:

  4.5.1 družba GPIL ni stranka v nobenem sporu in ni odgovorna za noben spor, razen če je to izrecno določeno v pravilniku za vračilo zneska ali v pravilih kartičnih združenj ali pravilih omrežja ali v irskih upravnih predpisih v zvezi s samim postopkom plačevanja;

  4.5.2 v primeru spora prodajalec upošteva pravilnike o sporih, ki jih občasno objavi družba GPIL; in

  4.5.3 se v primeru spora v zvezi s storitvijo storitve upošteva postopek iz členov 4.6 in 4.7.

  Ne glede na zgoraj navedena podčlena 4.5.1 in 4.5.2 bo družba GPIL zagotovila različna orodja za omogočanje komunikacije med prodajalcem in kupcem za razreševanje sporov. Če prodajalec in kupec ne moreta razrešiti spora, lahko družba GPIL posreduje v sporu, če jo ena od strank prosi za pomoč. V takem primeru družba GPIL po lastni presoji spor preuči in po potrebi predlaga nezavezujočo rešitev.

  4.6 Spori v zvezi s storitvijo. Družba GPIL preuči spore v zvezi s storitvijo pod pogojem, da prodajalec zagotovi razumno pomoč, ki jo družba GPIL občasno zahteva.

  4.7 Vsak spor v zvezi s storitvijo se najprej posreduje centru za pomoč družbe GPIL. Za več informacij o centru za pomoč obiščite spletno mesto https://support.google.com/payments. Če niste zadovoljni z rešitvijo spora v zvezi s storitvijo, se lahko obrnete na irskega finančnega ombudsmana ali drug pristojni izvensodni organ za obravnavanje pritožb v državi sedeža prodajalca, kadar prodajalec izpolnjuje merila za ustreznost. Več informacij o finančnem ombudsmanu najdete na spletnem mestu https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Zahteve za pridobitev. Prodajalec mora hraniti izvirne dokumente posameznih transakcij vsaj šest (6) mesecev od datuma, ko je bila zadevna transakcija opravljena, in obdržati kopije vseh takšnih podatkov vsaj osemnajst (18) mesecev od datuma, ko je bila zadevna transakcija opravljena.

 9. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
 10. 5.1 Licenca za značilnosti blagovne znamke družbe GPIL. V skladu z določili in pogoji te pogodbe družba GPIL prodajalcu dodeli omejeno in neizključno licenco (brez pravice do podlicenciranja), ki velja v obdobju veljavnosti te pogodbe, za prikazovanje tistih značilnosti blagovne znamke družbe GPIL, ki jih prodajalcu posreduje družba GPIL, izključno za uvedbo storitve in promocijo storitve na spletnem mestu prodajalca. Med izvajanjem posameznih storitev na spletnem mestu prodajalca in uporabo ustreznega logotipa značilnosti blagovnih znamk, ki ga prodajalcu zagotovi družba GPIL, prodajalec v obdobju veljavnosti pogodbe vedno upošteva smernice in pravilnike o uporabi blagovne znamke in dodeljevanju, ki so na voljo na spletnem mestu https://www.google.com/permissions/guidelines (ki ga družba Google ali družba GPIL občasno posodobi). Ne glede na morebitne nasprotne določbe družba GPIL lahko umakne licenco, ki jo dodeli s tem členom, in o tem obvesti prodajalca, prodajalcu pa zagotovi razumno obdobje, da preneha uporabljati zadevne značilnosti blagovne znamke.

  5.2 Licenca za značilnosti blagovne znamke prodajalca. V skladu z določili in pogoji te pogodbe prodajalec družbama GPIL in Google ter njunim podružnicam dodeli posamezne omejene, neizključne (razen kot je določeno v tem členu) licence (brez pravice do podlicenciranja), ki veljajo v obdobju veljavnosti te pogodbe, za prikazovanje značilnosti blagovnih znamk prodajalca v zvezi z uporabo storitve in izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe.

  5.3 Posamezna pogodbena stranka si pridržuje vse pravice, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine v zvezi z značilnostmi njene blagovne znamke, vendar ne omejeno nanje. Nobena pogodbena stranka ne dodeli drugi pogodbeni stranki in nobena pogodbena stranka ne pridobi od druge pogodbene stranke nobene pravice (vključno s katero koli nakazano licenco, vendar ne omejeno nanjo) do značilnosti blagovne znamke, razen v obsegu, ki ga izrecno določa ta pogodba. Prodajalec uveljavlja koristi, če družba GPIL uporablja značilnosti blagovne znamke prodajalca (vključno z dobrim imenom, ki izhaja iz te uporabe), družbi Google in GPIL pa uveljavljata koristi, če prodajalec uporablja značilnosti blagovne znamke družbe GPIL (vključno z dobrim imenom, ki izhaja iz te uporabe). Nobena pogodbena stranka ne spodbija ali pomaga drugim osebam spodbijati značilnosti blagovne znamke druge pogodbene stranke (razen če želi s tem zaščititi pravice navedene pogodbene stranke v zvezi z značilnostmi svoje blagovne znamke) ali registracije značilnosti blagovne znamke druge pogodbene stranke. Prav tako nobena pogodbena stranka ne poskuša registrirati značilnosti blagovne znamke ali imena domene, ki so neprimerno podobna značilnostim blagovne znamke ali imenom domene druge pogodbene stranke.

  5.4 Obveščanje javnosti. Nobena pogodbena stranka ne izda javnih obvestil o obstoju te pogodbe ali njeni vsebini, če druga pogodbena stranka tega predhodno ne odobri v pisni obliki. Ne glede na zgoraj navedeno lahko družbi GPIL in Google ter njune podružnice uporabijo značilnosti blagovne znamke prodajalca v predstavitvah, vsebinah za trženje, sporočilih za javnost in seznamih strank (vključno s seznami strank, ki so objavljeni na Googlovih spletnih mestih, in posnetki zaslona prodajalčevega izvajanja storitve, vendar ne omejeno nanje). Na zahtevo prodajalca zagotovi družba GPIL prodajalcu vzorec navedene uporabe.

 11. STORITVENA NADOMESTILA IN PLAČILNI POGOJI
 12. 6.1 Storitvena nadomestila. Prodajalec plača nadomestila, določena v veljavnih pogojih storitve Googlove tržnice. Kakršni koli popusti pri nadomestilih ali opustitve plačil, ki jih družba GPIL občasno nudi za storitev (če sploh), ne veljajo za nadomestila, določena v veljavnih pogojih storitve Googlove tržnice. Pri obdelavi plačil za dobrodelne prispevke se nadomestila ne zaračunajo.

  6.2 Plačilni pogoji; načrt mesečnih plačil. Družba GPIL si na komercialno utemeljen način prizadeva elektronsko prenesti sredstva za plačilne transakcije, ki jih je prodajalec posredoval v zajem v koledarskem mesecu, na prodajalčev račun za poravnavo pred koncem delovnega dne na 15. dan naslednjega koledarskega meseca. Družba GPIL lahko prodajalcu brez predhodnega obvestila prenese sredstva na njegov račun za poravnavo pogosteje kot enkrat na mesec. Poleg tega lahko prodajalec kadar koli zahteva prenos sredstev tako, da vzpostavi stik z družbo GPIL prek centra za pomoč prodajalcem. Ne glede na zgoraj navedeno družba GPIL ni obvezana poravnati sredstev na prodajalčev račun za poravnavo:

  6.2.1 za plačilne transakcije, za obdelavo katerih družba GPIL ni prejela celotne poravnave v končnih razpoložljivih sredstvih, če prodajalec ne zajame sredstev v obdobju zadržanja avtorizacije, določenem v pravilnikih programa;

  6.2.2 če kupec vloži zahtevo za vračilo ali drugo razveljavitev;

  6.2.3 če družba GPIL razumno presodi, da transakcija:

  (a) vsebuje stvarno napako;

  (b) vključuje neprimerno vedenje, goljufijo, ali pa je izvedena z lažnimi ali neveljavnimi sredstvi (vključno, vendar ne omejeno na, z lažno uporabo kreditnih kartic, debetnih kartic ali drugih plačilnih sredstev), ki niso izrecno določena v pravilniku o jamstvu za plačilo;

  (c) krši veljavni zakon;

  (d) krši pogodbo ali pogoje storitve za kupca; ali

  (e) krši veljavne pravilnike družbe GPIL in/ali storitve.

  6.2.4 če družba GPIL od prodajalca zahteva dodatne podatke, da dokonča preverjanje identitete ali izpolni zahteve za preprečevanje pranja denarja v skladu s členom 4.4;

  (a) Prodajalec se strinja, da bo sodeloval z družbo GPIL in posredoval take podatke, ki jih v razumni meri zahteva družba GPIL pri preiskavi katere koli okoliščine, navedene v tem členu.

  (b) V skladu s členom 2.11 se lahko transakcija prav tako odloži, kadar mora družba GPIL zagotoviti izpolnjevanje obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja ali kadar sumi, da gre pri transakciji za prevaro.

  (c) Družba GPIL prodajalcu posreduje podatke o neuspešni obdelavi plačilne transakcije v skladu s členom 6.2, če s tem ne krši zakona ali ogrozi razumnih varnostnih postopkov.

  6.3 Prodajalec se strinja, da kupec ohrani pravico do povratne bremenitve v skladu s pravili kartičnih združenj in/ali svojim dogovorom z imetnikom plačilnega sredstva (vključno z operaterjem), in družba GPIL lahko posreduje povratne bremenitve prodajalcu, vendar temu ni zavezana.

  6.4 Družba GPIL lahko morebitne obveznosti plačila do prodajalca v skladu s to pogodbo poravna iz:

  6.4.1 storitvenih nadomestil, ki jih dolguje prodajalec;

  6.4.2 previsokih zneskov, izplačanih prodajalcu, zaradi poznejše razveljavitve, vračila, povratne bremenitve ali drugih prilagoditev preteklih plačilnih transakcij; in

  6.4.3 drugih zneskov, ki jih prodajalec dolguje družbi GPIL v skladu s to ali katero koli drugo pogodbo. Če pri prodajalcu pride do negativnega stanja (na primer zaradi negativnih prilagoditev, ki presegajo poravnavo zneskov za določeno obdobje), lahko družba GPIL z računa za poravnavo odtegne znesek negativnega stanja. Poleg tega lahko družba GPIL prodajalcu izstavi račun za morebitne zneske, ki jih prodajalec dolguje v skladu s to pogodbo, ki zapadejo in so plačljivi takoj.

  6.5 Družba GPIL lahko od zneska plačilne transakcije odbije katera koli ustrezna storitvena nadomestila in druge ustrezne stroške.

  6.6 Zahteva za rezervni znesek. Družba GPIL lahko za prodajalca začasno ali trajno uvede zahtevo za rezervni znesek, ko prodajalec uporablja storitev, ali ga uvede občasno. Družba GPIL lahko uvede zahtevo za rezervni znesek med drugim v naslednjih okoliščinah:

  6.6.1 če želi družba GPIL zagotoviti, da ima na voljo zadostna razpoložljiva sredstva za primere povratnih bremenitev ali drugih obveznosti prodajalca v zvezi s plačilnimi transakcijami;

  6.6.2 če se znatno spremeni finančno stanje prodajalca ali njegovo dosledno plačevanje upnikom, vključno z dejstvom, da prodajalec ni zmožen uspešno nadaljevati poslovanja ali da ne more poravnati svojih obveznosti v skladu s to pogodbo ali pravili kartičnih združenj, vendar ne omejeno nanj;

  6.6.3 če prodajalec prejema prekomerne povratne bremenitve, kar po lastni presoji določi družba GPIL;

  6.6.4 če se znatno spremeni poslovanje prodajalca ali njegova linija izdelkov; ali

  6.6.5 če družba GPIL utemeljeno meni, da je odgovorna v odnosu do tretjih oseb za začasno ali končno dobroimetje, ki je bilo izdano prodajalcu.

  Družba GPIL ni odgovorna v odnosu do prodajalca ali tretjih oseb za nobeno izgubo, ki jo utrpi prodajalec zaradi uvedbe omejitev transakcije ali zahtev za rezervni znesek ali povratnih bremenitev ali drugih razveljavitev.

  6.7 Vračila in prilagoditve. Prodajalec izvaja pošten pravilnik o vračilu/preklicu blaga ali storitev in prilagoditvi plačilnih transakcij, razen za točen znesek poštnine, ki se povrne kupcu in ki jo je kupec plačal za vračilo blaga. Prodajalec svoje pravilnike o vračilu/preklicu razkrije kupcem. Če prodajalec omogoča prilagoditev cen, vračilo ali preklic izdelkov v zvezi s plačilno transakcijo, prodajalec kupcu izda dobropis prek funkcije za vračilo v storitvi v treh (3) dneh od prejema kupčeve zahteve za vračilo/prilagoditev. Znesek vračila/prilagoditve ne sme presegati skupnega zneska pri prvotni plačilni transakciji, razen za točen znesek poštnine, ki se povrne kupcu in ki jo je kupec plačal za vračilo blaga. Prodajalec od kupca ne sme sprejeti gotovine ali drugega plačila ali protivrednosti v zameno za pripravo vračila kupcu ter kupcu ne sme odobriti vračil v gotovini za izdelke, ki so bili plačani s storitvijo, razen če to določa zakon.

  6.8 Če prodajalec zagotovi vračilo na drug način kot prek storitve, je prodajalec še naprej odgovoren, če zaradi plačilne transakcije pride do povratne bremenitve v storitvi. Prodajalec potrjuje, da tudi če prodajalčevi pravilniki o vračilu/preklicu prepovedujejo vračila ali preklice, lahko prodajalec kljub temu prejme povratne bremenitve, povezane s transakcijami. Družba GPIL lahko zavrne ali odloži prodajalčevo zahtevo za vračilo prek storitve, če družba GPIL od prodajalca ne more pridobiti zadostnih sredstev za financiranje vračila. Če prodajalčev pravilnik o vračilu kupnine v določenih okoliščinah prepoveduje vračila, se od prodajalca vseeno lahko zahteva, da kupcu vrne denar v skladu s pravilniki družbe GPIL in pravili kartičnih združenj. Če prodajalec nenamerno izda vračilo, lahko družba GPIL za svoje razumno prizadevanje pri odpravljanju napake prodajalcu izda račun za nadomestilo stroškov.

  6.9 Davki in drugi stroški. Prodajalec plača ustrezne davke, vključno z davki v zvezi s prodajo, uporabo, zasebno lastnino, dodano vrednostjo, trošarinami, carinskimi pristojbinami, uvoznimi dajatvami ali kolkovino, ali kakršne koli druge davke in dajatve, ki jih določajo vladni organi, v zvezi s transakcijami za storitve v skladu s to pogodbo, vključno s kaznimi in obrestmi, pri čemer so izrecno izključeni davki, ki temeljijo na čistem dohodku družbe GPIL. Družba GPIL ni odgovorna za davke na prodajo, dohodek in druge davke v zvezi s plačilno transakcijo ter ni odgovorna za njihovo zbiranje. Če ima družba GPIL pravno obveznost za pobiranje katerih koli veljavnih davkov, se prodajalcu izstavi račun z ustreznim zneskom, ki ga prodajalec plača v tridesetih (30) dneh od datuma računa ali drugega obvestila. Prodajalec družbi GPIL hitro zagotovi dokumente, ki jih zahteva ustrezni vladni organ, da lahko družba GPIL obdela v nadaljevanju navedena plačila (vključno z veljavnimi potrdili o oprostitvi prodajalca obveznosti plačevanja davkov, kar odobri ustrezni vladni organ, vendar ne omejeno nanje), pri čemer lahko družba GPIL zadrži katera koli plačila, ki so zahtevana v nadaljevanju, dokler prodajalec ne zagotovi navedenih dokumentov. Prodajalec družbi GPIL takoj predloži izvirnik ali overjene kopije o vseh plačanih davkih ali druge zadostne dokaze o plačilu davkov, ko prodajalec taka plačila izvaja v skladu s pogodbo.

  6.10 Valuta kupca. Googlova tržnica lahko prodajalcu dovoljuje, da navede nakupne cene za svoje izdelke v valuti, ki se razlikuje od valute prodajalčevega računa za poravnavo, kupcu pa omogoča nakup prodajalčevih izdelkov v tej valuti (»transakcija nakupa v valuti kupca«). Za vsako transakcijo nakupa v valuti kupca bo družba GPIL prodajalcu plačala v valuti računa za poravnavo prodajalca na podlagi menjalnega tečaja, ki se uporablja za znesek nakupa (izraženega v valuti kupca) v času, ko se družbi GPIL plačilno transakcijo posreduje v obdelavo prodajalcu. Menjalni tečaj določi finančna institucija, ki jo družba GPIL uporablja za izračun menjalnih tečajev, in se lahko brez obvestila prodajalcu prilagodi glede na tržne razmere. Če se za transakcijo nakupa v valuti kupca nato izvede vračilo, razveljavitev, povratna bremenitev ali druga prilagoditev, družba GPIL pri izračunu obveznosti prodajalca v zvezi z vračilom, razveljavitvijo, povratno bremenitvijo ali drugo prilagoditvijo uporabi isti menjalni tečaj in valuto, kot ju je uporabila pri prvotni transakciji nakupa v valuti kupca.

  6.11 V izogib dvomom: družba GPIL prodajalcu ne bo plačevala obresti glede na stanje na njegovem vmesnem računu za plačila.

 13. ZAUPNOST, VARSTVO PODATKOV IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
 14. 7.1 Zaupnost. Prodajalec brez predhodnega pisnega soglasja družbe GPIL ne razkrije ali povzroči razkritja nobenih zaupnih in/ali lastniških podatkov, ki so last družbe GPIL, razen zaposlenim, zastopnikom, predstavnikom ali izvajalcem prodajalca, ki potrebujejo dostop do takih podatkov za izvajanje te pogodbe (»pooblaščeno osebje«) in katere pisna pogodba zavezuje k nerazkritju zaupnih ali lastniških podatkov tretje osebe, ki so bile razkrite prodajalcu, ali če tako razkritje določajo zakon ali državni predpisi. Prodajalec priznava in se strinja, da je odgovoren za vsako dejanje in/ali opustitev dejanja vsake pooblaščene osebe, ki krši ta člen. Prodajalec varuje zaupne in lastniške podatke družbe GPIL enako skrbno (in ne manj kot v razumni meri), kot varuje lastne zaupne in lastniške podatke enake narave, da prepreči nepooblaščeno uporabo, širjenje ali objavo teh podatkov katerim koli nepooblaščenim tretjim osebam. Zaupni in lastniški podatki družbe GPIL vključujejo, vendar niso omejeni nanje:

  7.1.1 vso programsko opremo, tehnologijo, programiranje, specifikacije, materiale, smernice in dokumente v zvezi s storitvijo družb GPIL, Google in njunih podružnic;

  7.1.2 vse zagotovljene podatke v skladu s to pogodbo, med drugim z oprijemljivimi, neoprijemljivimi, vizualnimi, elektronskimi, trenutnimi in prihodnjimi podatki, kot so:

  (a) poslovne skrivnosti;

  (b) finančni podatki;

  (c) tehnični podatki, vključno z raziskavami, razvojem, postopki, algoritmi, podatki, zasnovami, strokovnim znanjem; in

  (d) podatki o podjetju, vključno z delovanjem, načrtovanjem, interesi trženja in izdelki; in

  (e) vsi drugi podatki, ki jih družba GPIL prejme v pisni obliki z oznako »zaupno« ali z enakovredno oznako.

  7.1.3 Med zaupne in lastniške podatke družbe GPIL ne spadajo podatki, ki:

  (a) so ali postanejo javno dostopni, ne da bi na to vplival prodajalec s svojim dejanjem ali opustitvijo;

  (b) jih je imel prodajalec v zakonski posesti, preden so bile razkrite, in jih prodajalec ni prejel od družbe GPIL ali njenih podružnic;

  (c) jih prodajalcu zakonito razkrije tretja oseba in mu ne omeji razkrivanja teh podatkov ter za katere prodajalec ni vedel, da so bili zaupni ali lastniški ter so pripadali družbi GPIL; ali

  (d) jih prodajalec razvije neodvisno brez kršenja te pogodbe.

  7.2 Prodajalec s podatki o kupcu ravna zaupno in jih ne uporablja, posreduje (vključno za namene pošiljanja nenaročenih sporočil) ali izmenjuje, razen za obdelavo transakcij, ki jih zahteva kupec, in vodenje računa, ki ga ima kupec pri prodajalcu, ali če je to kako drugače izrecno dovoljeno v pravilnikih programa in smernicah Google Payments. Prodajalec priznava in se strinja, da za podatke o kupcu, ki jih je prejel od družbe Google in/ali družbe GPIL v zvezi s storitvijo, velja obvestilo o zasebnosti storitve Google Payments in da podatkov o kupcu, ki jih je pridobil od družbe GPIL, ne bo uporabljal ali delil na način, ki krši določbe obvestila o zasebnosti storitve Google Payments. Družba GPIL lahko zagotavlja podatke za veljavne sodne postopke, kot so pozivi k pričanju, nalogi za preiskavo in odločbe sodišča, za uveljavljanje ali izvajanje svojih zakonitih pravic ali zagovarjanje pravnih zahtevkov. Družbi GPIL ni treba vrniti zaupnih informacij prodajalca, jih uničiti ali potrditi, da jih je uničila, če njegovih zaupnih informacij ne uporabi na način, ki ni določen v tej pogodbi.

  7.3 Podatki za prijavo. Prodajalec je odgovoren za sprejetje vseh razumnih ukrepov za zagotavljanje zaupnosti svojih podatkov za prijavo. Prodajalec se strinja, da družbo GPIL nemudoma obvesti, če odkrije izgubo, krajo, protipravni odvzem ali nedovoljeno uporabo podatkov za prijavo ali katero koli drugo kršitev varnosti v zvezi s storitvijo, in sicer prek povezave »Pišite nam« v centru za pomoč kupcem.

  7.4 Prodajalec zagotavlja in jamči, da bo vse uslužbence, zaposlene, zastopnike, predstavnike in druge osebe z dostopom do njegovih podatkov za prijavo sam pooblastil za uporabo storitve, kar je pravno zavezujoče za prodajalca.

  7.5 Pravice intelektualne lastnine. Družba GPIL in njeni licencodajalci si pridržujejo vse pravice, vključno in brez omejitev z vsemi pravicami intelektualne lastnine v zvezi s storitvijo (in vsemi njenimi izpeljanimi deli ali izboljšavami), vključno z vso programsko opremo, tehnologijo, informacijami, vsebino, gradivom, smernicami in dokumentacijo, vendar ne omejeno nanje. Prodajalec ne pridobi nobenih pravic do storitve ter nobenih pravic intelektualne lastnine v zvezi s storitvijo in/ali značilnostmi blagovne znamke družbe GPIL, razen omejenih pravic do uporabe, ki so izrecno določene v tej pogodbi.

  7.6 Podatki o transakcijah. Prodajalec mora ravnati z razumno mero previdnosti, da prepreči razkritje kakršnih koli podatkov o transakcijah, razen svojim pooblaščencem in pogodbenikom, da prodajalcu pomagajo pri izpolnjevanju obveznosti v skladu s to pogodbo, ali kakor določa zakon. Prodajalec tudi upošteva ustrezne panožne standarde za varnost in varovanje podatkov o transakcijah in kupcih.

  7.7 Prodajalec upošteva ustrezne panožne standarde za varnost in varovanje podatkov o transakcijah in kupcih.

 15. JAMSTVA
 16. 8.1 Vsaka od pogodbenih strank izrecno izjavlja in zagotavlja, da ima vsa pooblastila, potrebna za sklenitev te pogodbe.

  8.2 Kot pogoj za sklenitev te pogodbe prodajalec družbi GPIL jamči, da:

  8.2.1 je star vsaj 18 let, če je fizična oseba;

  8.2.2 ima v lasti spletna mesta prodajalca in jih nadzoruje; ter

  8.2.3 ima in bo imel v obdobju veljavnosti te pogodbe vse zahtevane pravice, pooblastila in licence, da se mu dovoli uvajanje storitve.

  8.3 Prodajalec družbi GPIL jamči, da:

  8.3.1 z izvajanjem svojih obveznosti iz te pogodbe ne krši ali povzroča neizpolnjevanja pogodbenih določil nobene druge pogodbe, pri kateri je prodajalec pogodbena stranka;

  8.3.2 upošteva vse zakone, predpise in odloke, ki veljajo za prodajalčevo uporabo storitve ali so kako drugače povezane z njo;

  8.3.3 prek storitve ne bo poskušal izvesti ali prejeti plačilne transakcije, ki je nezakonita v skladu z veljavno zakonodajo ali bi taka bila;

  8.3.4 spoštuje vse veljavne zakone in predpise glede prodaje izdelkov in svojega odnosa s kupci, vključno s predpisi Evropskih skupnosti (Direktiva 2000/31/ES) iz leta 2003 in predpisi Evropske unije (pravice potrošnikov do obveščanja in preklica ter druge pravice) iz leta 2013; in

  8.3.5 z njegovo vednostjo plačilni nalog ni bil bistveno spremenjen brez pooblastila kupca.

  8.4 Družba GPIL prodajalcu jamči, da storitev zagotavlja z razumno mero previdnosti in spretnosti.

  8.5 Družba GPIL ne jamči, da storitev izpolnjuje vse zahteve prodajalca ali da je delovanje storitve nemoteno, brez virusov, varno in brez napak.

  8.6 Družba GPIL ni odgovorna za nobeno kršitev katerega koli določila iz te pogodbe, vključno s katerim koli zagotovilom, pogojem ali jamstvom, če navedena kršitev izhaja iz prodajalčevega neizpolnjevanja obveznosti iz te pogodbe.

  8.7 Za to storitev ali vse druge storitve, ki jih zagotavlja družba GPIL v skladu s to pogodbo, ne veljajo drugi pogoji, jamstva ali določila, razen v obsegu, ki je izrecno določen v tej pogodbi. V skladu s členom 9.1.2 ne veljajo nobeni nakazani pogoji, jamstva ali druga določila (vključno s katerimi koli nakazanimi določili glede ustrezne kakovosti, ustreznosti za namen ali skladnosti z opisom).

 17. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
 18. 9.1 V tej pogodbi nič ne izključuje ali omejuje odgovornosti katere koli pogodbene stranke za:

  9.1.1 smrt ali osebno poškodbo, ki je posledica malomarnosti katere koli pogodbene stranke ali njenih uslužbencev, zastopnikov ali zaposlenih;

  9.1.2 goljufijo ali goljufivo lažno predstavljanje;

  9.1.3 kršitev katerega koli nakazanega pogoja v zvezi s pravicami ali nemotenim uživanjem; in/ali

  9.1.4 zlorabo zaupnih podatkov.

  9.2 Ta pogodba na noben način ne izključuje ali omejuje odgovornosti katere koli od pogodbenih strank za kršitve pravic intelektualne lastnine druge stranke ali odgovornosti v skladu s členom 10, razen če je to v pogodbi izrecno določeno drugače.

  9.3 V skladu s členoma 9.1 in 9.2 nobene od pogodbenih strank ne zavezujejo pogodba, odškodninska odgovornost (vključno z malomarnostjo, vendar ne omejeno nanjo), predpogodbeno razmerje ali drugačna zagotovila (razen lažnih navedb) ali zagotovila iz te pogodbe ali zagotovila, povezana z njo, v zvezi s:

  9.3.1 kakršnimi koli gospodarskimi izgubami (vključno z izgubami prihodkov, dobička, pogodb, podatkov, posla, predvidenih prihrankov, vendar ne omejeno nanje);

  9.3.2 stroški nadomestnih storitev;

  9.3.3 kakršnim koli dobrim imenom ali ugledom; ali

  9.3.4 kakršnimi koli posebnimi, posrednimi ali posledičnimi izgubami,

  ki jih povzroči ali utrpi navedena pogodbena stranka in ki izhajajo iz te pogodbe ali v povezavi z njo, v vsakem primeru ne glede na to, ali je stranka take izgube načrtovala v času te pogodbe ali ne.

  9.4 V skladu s členi 9.1, 9.2, 9.3 in 9.5 so v posameznem letu skupne obveznosti vsake pogodbene stranke v zvezi z vsemi dogodki ali nizom povezanih dogodkov, ki so se zgodili v navedenem letu v zvezi s to pogodbo (ne glede na to, ali obveznost izhaja iz kršitve pogodbe, malomarnosti ali katerega koli drugega razloga), omejene na 125 % nadomestila za storitev, ki ga je prodajalec plačal ali bi ga moral plačati družbi GPIL v letu neposredno pred tem, ali 30.000 EUR, pri čemer se upošteva višji znesek.

  9.5 V skladu s členi 9.1, 9.2 in 9.3 se skupna odgovornost posameznih pogodbenih strank, ki izhaja iz te pogodbe ali je povezana z njo (ne glede na to, ali odgovornost izhaja iz kršitve pogodbe, malomarnosti ali katerega koli drugega razloga), omeji na 300.000 EUR.

  9.6 Obe pogodbeni stranki priznavata in se strinjata, da se razporeditev tveganja iz tega člena 9 izraža v značilnostih storitev in zneskih, ki jih mora vsaka pogodbena stranka plačati v skladu s to pogodbo.

  9.7 V skladu s členi 9.8, 9.9 in 9.10 je prodajalec upravičen do povrnitve škode, samo če v skladu s členom 13 prodajalec družbo GPIL obvesti o neodobreni ali nepravilno izvedeni transakciji takoj oziroma najpozneje trinajst (13) mesecev po datumu bremenitve, razen če družba GPIL prodajalcu ni zagotovila zadevnih podatkov o transakciji.

  9.8 Obravnavanje nepravilno izvedenih plačilnih transakcij. Družba GPIL ima odgovornost do prodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravilnega posredovanja plačilnega naloga, ki ga je prodajalec izdal v zvezi s plačilno transakcijo, pri čemer takoj ponovno predloži plačilni nalog ter si na zahtevo takoj prizadeva preučiti plačilno transakcijo in prodajalca obvestiti o izsledkih.

  9.9 Obravnavanje neodobrenih transakcij vračila. Družba GPIL prodajalcu na račun za poravnavo povrne zneske neodobrenih transakcij vračila, ki niso bile odobrene v skladu s členom 6.7, in druge veljavne stroške.

  10.10 Obravnavanje nepravilno izvedenih transakcij vračila. Družba GPIL brez nepotrebnega odlašanja na prodajalčev račun za poravnavo vrne znesek transakcije vračila in vseh morebitnih stroškov, povezanih s transakcijo, razen če lahko dokaže, da je zadevno transakcijo pravilno izvedla. V vsakem primeru si družba GPIL na zahtevo prodajalca takoj prizadeva preučiti transakcijo, prodajalca pa obvestiti o izsledkih.

 19. ODŠKODNINA
 20. 10.1 V skladu s členom 10.2 prodajalec povrne škodo družbi GPIL, družbi Google in njunim lastniško povezanim podjetjem in/ali vsem ponudnikom finančnih storitev, s katerimi ima družba GPIL sklenjeno pogodbo v zvezi s storitvami (»odškodovanci«), jih zagovarja in odvezuje odgovornosti v zvezi z vsemi škodnimi zahtevki tretjih oseb proti odškodovancem ter vsemi obveznostmi, izgubami ali stroški (vključno z odškodnino, zneski poravnave in razumnimi pravdnimi stroški), ki so jih utrpeli odškodovanci in ki izhajajo iz ali so povezani s:

  10.1.1 spletnimi mesti prodajalca;

  10.1.2 značilnostmi blagovne znamke prodajalca;

  10.1.3 prodajalčevo uporabo storitve, ki ni dovoljena v tej pogodbi, in/ali

  10.1.4 vsakim izdelkom, ki ga je kupec poskusil pridobiti, ga namerava pridobiti ali ga je pridobil prek storitve.

  10.2 Obveznosti prodajalca iz člena 10.1 obstajajo le, če odškodovanec:

  10.2.1 prodajalca takoj obvesti o takem zahtevku;

  10.2.2 prodajalcu zagotovi razumne informacije, pomoč in sodelovanje pri obrambi v pravdnem ali sodnem postopku; in

  10.2.3 prodajalcu zagotovi popoln nadzor in izključno pristojnost pri zagovoru in poravnavi navedenih zahtevkov. Odškodovanec lahko na lastne stroške izbere in imenuje svojega nadzornega pravnega zastopnika.

  10.3 V skladu z nadaljevanjem tega člena 10 družba GPIL brani ali po lastni presoji poravna kakršen koli sodni postopek, ki ga tretja oseba sproži proti prodajalcu in ki temelji na zahtevku, da tehnologija družbe GPIL ali družbe Google, ki se uporablja za zagotavljanje storitev ali značilnosti blagovne znamke družbe Google, krši avtorske pravice, poslovne skrivnosti ali blagovno znamko zadevnih tretjih oseb.

  10.4 Družba GPIL nima nobenih obveznosti ali odgovornosti v skladu s členom 10.3, ki izhajajo iz:

  10.4.1 uporabe katerih koli funkcij različice beta;

  10.4.2 uporabe storitev ali značilnosti blagovne znamke Google v spremenjeni obliki ali skupaj z materiali, ki jih ni zagotovila družba GPIL; ali

  10.4.3 kakršne koli vsebine, informacij ali podatkov, ki jih družbama GPIL, Google ali njunim podružnicam zagotovi prodajalec ali druga stranka ali tretje osebe.

  10.5 Obveznosti družbe GPIL v skladu s členom 10.3 veljajo samo, če prodajalec:

  10.5.1 družbo GPIL takoj obvesti o takem zahtevku;

  10.5.2 družbi GPIL zagotovi razumne informacije, pomoč in sodelovanje pri obrambi v pravdnem ali sodnem postopku; in

  10.5.3 družbi GPIL zagotovi popoln nadzor in izključno pristojnost pri zagovoru in poravnavi navedenih zahtevkov. Odškodovanec lahko na lastne stroške izbere in imenuje svojega nadzornega pravnega zastopnika.

  10.6 Družba GPIL lahko po lastni ustrezni presoji stranki prekine uporabo katerih koli storitev ali značilnosti blagovne znamke GPIL, za katere družba GPIL domneva ali meni, da kršijo pravice intelektualne lastnine tretje osebe.

  10.7 Ta člen 10 določa vso odgovornost pogodbenih strank in izključne ukrepe v zvezi s kršenjem pravic intelektualne lastnine tretje osebe.

 21. TRAJANJE VELJAVNOSTI IN PRENEHANJE POGODBE
 22. 11.1 Pogodba začne veljati na datum začetka veljavnosti in velja do prenehanja v skladu z določbami v tej pogodbi.

  11.2 Prenehanje. Prodajalec lahko prekine to pogodbo takoj in brez stroškov v štirinajstih (14) dneh od datuma začetka veljavnosti tako, da družbi GPIL vroči obvestilo. V skladu z zakonom lahko družba GPIL po tem obdobju prekine pogodbo kadar koli z vsaj dvomesečnim (2) odpovednim rokom, prodajalec pa lahko prekine to pogodbo kadar koli brez stroškov in z vsaj enomesečnim (1) odpovednim rokom, razen če je v tej pogodbi določeno krajše obdobje.

  11.3 Vsaka pogodbena stranka lahko takoj v celoti ali delno začasno preneha izvajati pogodbo in/ali jo prekine, če:

  11.3.1 druga pogodbena stranka pomembno krši katero koli določilo iz pogodbe, pri čemer posledic te kršitve ni mogoče odpraviti; ali

  11.3.2 druga pogodbena stranka pomembno krši katero koli določilo iz pogodbe, pri čemer je posledice te kršitve mogoče odpraviti, vendar jih druga pogodbena stranka ne odpravi v tridesetih (30) dneh od prejema obvestila, v katerem je pozvana k odpravi navedenih posledic.

  11.4 Katera koli pogodbena stranka lahko prekine pogodbo brez odpovednega roka, če:

  11.4.1 je sklican sestanek upnikov druge pogodbene stranke ali sestanek v korist navedenih upnikov oziroma druga pogodbena stranka predlaga ali je v zvezi z njo predlagan dogovor ali poravnava z upniki ali v korist navedenih upnikov (vključno s shemo dogovorov, kot je določena v zakonu o gospodarskih družbah iz leta 2014);

  11.4.2 imetnik zastavne pravice, stečajni upravitelj, prisilni upravitelj, upravitelj premoženja (ne glede na to, ali ga imenuje sodišče ali je imenovan kako drugače) ali druga podobna oseba prevzame celotno premoženje druge pogodbene stranke ali njegov pomemben del oziroma je imenovana v ta namen ali je to premoženje predmet zaplembe, rubeža ali drugega sodnega postopka (ki ni razveljavljen v sedmih (7) dneh);

  11.4.3 druga pogodbena stranka preneha poslovati ali ne more odplačati svojih dolgov v smislu razdelka 123 ali razdelkov 222–224 Zakona o insolventnosti iz leta 1986 ali se zdi, da nima razumnih pričakovanj, da bo lahko poplačala dolg v smislu razdelka 268 tega Zakona;

  11.4.4 druga pogodbena stranka ali njeni direktorji, kateri koli upniki ali imetnik kvalificirane flotantne zastavne pravice sporočijo svoj namen o imenovanju upravitelja premoženja ali na sodišču vložijo zahtevek za njegovo imenovanje;

  11.4.5 je vložen predlog (in ni razveljavljen v osemindvajsetih (28) dneh) ali sprejet sklep ali odredba za imenovanje upravitelja premoženja ali likvidacijo, stečaj ali popolno prenehanje druge pogodbene stranke;

  11.4.6 se v zvezi z drugo pogodbeno stranko zgodi dogodek, podoben zgoraj navedenim dogodkom, v kateri koli sodni pristojnosti, v kateri je registrirana ali ima v njej sedež ali v kateri posluje ali ima sredstva;

  11.4.7 se spremeni nadzor nad prodajalcem ali pa prodajalec odsvoji bistveni del svojih sredstev. V tem členu izraz »nadzor« pomeni neposredno ali posredno pristojnost katere koli osebe ali pooblaščenega zastopnika, da usmerja drugo osebo ali vpliva na njeno usmeritev, pri čemer je treba v skladu s tem razumeti tudi »spremembo nadzora«; ali

  11.4.8 se zgodi kakršen koli dogodek ali začne sodni postopek v zvezi s prodajalcem v sodni pristojnosti, ki velja za prodajalca, ki ima enak ali podoben vpliv kot dogodki iz člena 11.4.

  11.5 Ukinitev storitve v zvezi s plačilnimi transakcijami. Družba GPIL lahko takoj ukine prodajalčevo uporabo storitve, če:

  11.5.1 prodajalec krši to pogodbo (vključno z vsemi pravilniki, kot so pravilniki programa in smernice Google Payments, ki so omenjeni v tem dokumentu); ali

  11.5.2 prodajalčeva uporaba storitve po razumni presoji družbe GPIL povzroča tveganje finančne škode ali izgube dobrega imena družbe GPIL, storitve in/ali sistemov plačilnih kartic, ki se uporabljajo za obdelavo plačilnih transakcij, ali če obstaja utemeljen sum goljufije, pranja denarja ali druge nezakonite dejavnosti prodajalca.

  11.6 Prodajalec lahko začasno ukine storitev, o čemer mora družbo GPIL obvestiti vsaj en delovni dan prej, za obdobje, v katerem:

  11.6.1 ima storitev kritične napake ali pomanjkljivosti, ki pomembno vplivajo na primarne funkcije storitve, dokler družba GPIL ne odpravi teh napak ali pomanjkljivosti; ali

  11.6.2 na prodajalčevo poslovanje vpliva pomemben negativen učinek, ki je neposredna posledica storitve, dokler družba GPIL ne odpravi ali zmanjša tega pomembnega negativnega učinka,

  če prodajalec družbi GPIL v vsakem primeru zagotovi dokumentacijo o kritični napaki ali pomanjkljivosti ali pomembnem negativnem učinku, ki jo lahko zahteva družba GPIL. Med tako ukinitvijo storitve prodajalec družbi GPIL v dobri veri pomaga rešiti te težave.

  11.7 Po prenehanju te pogodbe ali drugem preklicu prodajalčeve uporabe storitve:

  11.7.1 če so ustrezni pregledi za preprečevanje pranja denarja, prevar in drugih nezakonitih dejavnosti uspešno zaključeni in so poravnani diskrecijski stroški preverjanja, nižji od 1 EUR, lahko družba GPIL zadržuje sredstva za kritje pričakovanega zneska povratne bremenitve do največ sto osemdeset (180) dni. Prodajalec ostane odgovoren za vse povratne bremenitve in vse druge obveznosti, ki jih je prevzel nase ali so se nabrale v njegovo breme po poteku ali prenehanju te pogodbe;

  11.7.2 takoj prenehajo veljati vse pravice in licence, ki jih dodeli družba GPIL;

  11.7.3 takoj prenehajo veljati prodajalčeve pravice do uporabe katerih koli značilnosti blagovne znamke družbe GPIL, kot to dovoljuje pogodba;

  11.7.4 prodajalec takoj preneha uporabljati storitev:

  (a) za obdelavo plačilnih transakcij; in

  (b) prikazovanje značilnosti blagovne znamke družbe GPIL.

  11.7.5 prodajalec plača vse neporavnane nakupe izdelkov; in

  (a) prodajalec vrne ali uniči vse kopije (in potrdi njihovo uničenje) vseh zaupnih informacij in/ali lastninskih informacij družbe GPIL, ki jih ima v posesti.

  11.8 Družba GPIL lahko prodajalcu prepove dostop do storitve, vključno s tem, da deaktivira njegovo uporabniško ime in geslo, vendar brez omejitve na ta ukrep, in prodajalcu (ali njegovemu krovnemu podjetju, lastniško povezanemu podjetju ali podružnicam ter njihovim naslednikom ali njegovim sorodnikom ali znancem, če je prodajalec fizična oseba) zavrne prihodnji dostop do storitve.

  11.9 Ne glede na preostale dele pogodbe vse določbe te pogodbe, katerih namen je, da imajo učinek ali so zavezujoče za pogodbene stranke po prenehanju te pogodbe ali njenem popolnem ali delnem prenosu ali odstopu, vključno s členom 7 (Zaupnost), vendar ne omejeno nanj, veljajo tudi po prenehanju te pogodbe v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja. Prenehanje te pogodbe ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki so nastale na datum prenehanja.

 23. SPOROČILA IN OBVESTILA
 24. 12.1 Ta pogodba se sklene v angleščini ter, če ni v njej drugače določeno, se vsa obvestila, druga sporočila in dokumenti, ki so zahtevani ali dovoljeni v skladu s to pogodbo, izdelajo v pisni obliki v angleščini. Prevodi so namenjeni izključno lažji uporabi. V primeru odstopanja med angleško različico in prevodom se uporabi angleška različica.

  12.2 Družba GPIL lahko v zvezi s storitvijo komunicira s prodajalcem prek elektronskih sporočil, vključno (a) s pošiljanjem e-pošte na e-poštni naslov prodajalca ali (b) z objavo obvestil ali sporočil na Googlovem spletnem mestu. Prodajalec se strinja, da mu lahko družba GPIL pošilja elektronska sporočila v zvezi z vsemi zadevami, povezanimi s prodajalčevo uporabo storitve, vključno s pogodbo (in revizijami ali spremembami pogodbe), obvestili ali razkritji v zvezi s storitvijo in odobritvami plačil. Posamezni načini komunikacije bodo uporabljeni na naslednje načine:

  • pogodba se prodajalcu ob prijavi zagotovi v obliki, pripravljeni za tisk;
  • spremembe te pogodbe po prijavi se pošljejo po e-pošti na e-poštni naslov prodajalca;
  • obvestilo o preklicu te pogodbe se pošlje po e-pošti na e-poštni naslov prodajalca, razen če pogodba določa drugače;
  • informacije o plačilnih transakcijah so na voljo v obliki, ki jo je mogoče natisniti, v spletnem računu prodajalca;
  • informacije o ukinitvi storitve so na voljo v spletnem računu prodajalca; in
  • informacije o zavrnitvi transakcij so na voljo v spletnem računu prodajalca.

  Za obvestilo se šteje, da je vročeno:

  (a) po prejemu, če je dostavljeno osebno ali če ga dostavi hitra kurirska služba (podpis ob prejemu);

  (b) po preverjanju prejema priporočene pošte;

  (c) v primeru e-pošte štiri (4) ure po pošiljanju e-pošte; ali

  (d) ko je na voljo v spletnem računu prodajalca. V skladu s tem členom se podatki za stik po potrebi posodobijo, da imata pogodbeni stranki na voljo najnovejše podatke o navedenih stikih.

  12.3 Prodajalec mora hraniti kopije elektronskih sporočil tako, da jih natisne na papir ali shrani elektronske kopije. Predpostavlja se, da lahko prodajalec informacije, ki so mu posredovane v elektronski obliki, natisne ali shrani.

  12.4 Vsa obvestila, poslana družbi GPIL skladno s to pogodbo, pošljite s priporočeno pošto na naslov:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, in jih označite z »GPIL Payments Team«, razen:

  • obvestila o izgubi, kraji, nepooblaščeni uporabi ali kršitvi varnosti se čim prej pošljejo prek funkcije »Obrnite se na nas« v centru za pomoč kupcem;
  • obvestilo o prenehanju te pogodbe se pošlje prek funkcije »Obrnite se na nas« v centru za pomoč prodajalcem.

 25. SPLOŠNO
 26. 13.1 Ta pogodba (vključno z naslovi URL, navedenimi v njej) je celotna pogodba med pogodbenima strankama v zvezi s predmetno zadevo in nadomešča vse predhodne pogodbe ali kakršne koli dogovore med pogodbenima strankama glede te zadeve.

  13.2 Ta pogodba je lahko podpisana v neomejenem številu dvojnikov, vključno s faksimili; vsak izmed njih se šteje za izvirnik, skupaj pa so en in isti instrument.

  13.3 V skladu s členoma 13.4 in 13.5 (i) morajo biti vse spremembe te pogodbe pisne, (ii) se morajo vse spremembe sklicevati na to pogodbo in (iii) morajo biti vse spremembe pogodbe drugi pogodbeni stranki poslane vsaj dva (2) meseca, preden začnejo veljati. Prodajalec razume in se strinja, da se šteje, da je sprejel morebitne spremembe, ki jih je predlagala družba GPIL, razen če družbo GPIL obvesti o nasprotnem v skladu s členom 12.4 pred datumom začetka veljavnosti sprememb; v tem primeru pogodba brez stroškov preneha veljati neposredno pred datumom začetka veljavnosti sprememb. Prodajalec lahko brez stroškov prekliče pogodbo v skladu s členom 12.4 kadar koli pred datumom začetka veljavnosti sprememb, ki jih predlaga družba GPIL. Kakršne koli spremembe te pogodbe, ki jih predlaga prodajalec, ne začnejo veljati, razen če jih podpiše pooblaščenec vsake pogodbene stranke.

  13.4 Prodajalec se strinja, da ima družba GPIL pravico spremeniti pogodbo takoj po obvestilu, kadar to ne prepoveduje zakonodaja.

  13.5 Nobena določba v členih 13.3 in 13.4 ne omejuje:

  13.5.1 pravice družbe GPIL, da občasno posodobi in popravi svoje pravilnike ali brez prejšnjega obvestila občasno doda nove funkcije, ki jih lahko prodajalec sprejme z uporabo nove funkcije. Taka dopolnila se lahko izvedejo na način, ki ga po lastni presoji določi GPIL in lahko vključuje obveščanje po e-pošti ali objavo na Googlovih spletnih mestih; in

  13.5.2 pravice pogodbenih strank do spremembe pogojev te pogodbe, kadar tega ne prepoveduje zakonodaja in z njimi soglašata obe pogodbeni stranki.

  13.6 Prodajalec brez predhodnega pisnega soglasja družbe GPIL ne sme v celoti ali delno odstopiti ali na drugi način prenesti te pogodbe ali kakršnih koli pravic ali obveznosti iz pogodbe.

  13.7 Družba GPIL lahko svoje pravice ali dolžnosti v tej pogodbi brez predhodnega pisnega dovoljenja dodeli ali na kakršen koli drug način prenese na Google in/ali katero koli njegovo podružnico.

  13.8 Nobena pogodbena stranka ni odgovorna za neizpolnjevanje ali odlog izvajanja svojih obveznosti, ki so posledica okoliščin, na katere nima razumnega vpliva, vključno z državnim posredovanjem, terorističnimi dejanji, potresom, požarom, poplavo ali drugimi naravnimi katastrofami, delovnimi razmerami, izpadi električne energije in/ali izpadi energije ter internetnimi ali telekomunikacijskimi motnjami in izpadom sistema, vendar ne omejeno nanje.

  13.9 Če družba GPIL ne more izvajati ali uveljavljati katere koli pravice ali določbe pogodbe, to ne pomeni, da taka pravica ali določba ne velja več.

  13.10 Pogodbeni stranki sta in bosta ostali neodvisna pogodbenika. Nič v pogodbi ne bo ustvarilo agencije, partnerstva ali skupnega podjetja obeh pogodbenih strank. Nobena pogodbena stranka se ne šteje za uslužbenca ali zakonitega zastopnika pri drugi pogodbeni stranki. Prav tako nobena pogodbena stranka nima pravice ali pooblastila za ustvarjanje kakršne koli obveznosti za drugo pogodbeno stranko.

  13.11 Če katero koli pristojno sodišče za katero koli določbo te pogodbe ugotovi, da je ni mogoče izvajati ali da ni veljavna, bo ta določba omejena ali odstranjena v najmanjšem obsegu, ki je potreben, da ostala pogodba še naprej v celoti velja in da jo je mogoče izvrševati med pogodbenima strankama.

  13.12 Razen če je to izrecno določeno v tej pogodbi, nobene določbe ne ustvarjajo ali podeljujejo kakršnih koli pravic ali drugih koristi ali na drug način v korist katere koli osebe, ki ni pogodbena stranka pri pogodbi. Ta člen ne preprečuje ali omejuje pravice katerega koli zakonitega pooblaščenca, kot je določen v tej pogodbi, do izvajanja pravic in ugodnosti, za katere ga je pooblastil odstopnik. Ne glede na ta člen nobeni tretji osebi (vključno s katero koli tretjo osebo, ki je morda upravičena do uveljavljanja svojih pravic iz te pogodbe) ni treba predložiti soglasja za odstop, prenos ali prenehanje spremembe te pogodbe.

  13.13 Za to pogodbo ter vse spore in tožbene zahtevke, ki izhajajo iz nje ali so povezani z njo, veljajo zakoni Irske. Pogodbeni stranki se nepreklicno in brezpogojno strinjata, da imajo irska sodišča izključno pristojnost pri takih sporih ali zahtevkih. Nič v prejšnjem stavku nobeni pogodbeni stranki ne preprečuje, da zaprosi za ukrep pravnega varstva s sodno prepovedjo ali podobno pravno varstvo v kateri koli pristojnosti, da zaščiti svoje zaupne informacije in pravice intelektualne lastnine.

  13.14 V obsegu, ki ga dovoljuje katera koli ustrezna državna zakonodaja, ki določa izvrševanje direktive o plačilnih storitvah 2007/64/ES (»PSD«) in direktive o plačilnih storitvah (EU) 2015/2366 (»PSD2«) (»državna zakonodaja«), te določbe državne zakonodaje za to pogodbo ne veljajo: vse določbe o izvrševanju naslova III, člena 62(1), člena 64(3) ter členov 72, 74, 76, 77, 80 in 89 direktive PSD2. Pogodbeni stranki si pridržujeta pravico, da se dogovorita o drugačnem času, kot je naveden v določbah nacionalne zakonodaje o izvajanju člena 71 direktive PSD2.