Pogoji storitve Google Payments – prodajalec

31. julij 2015

Ti pogoji storitve za prodajalca (»pogodba«) so pravno zavezujoča pogodba med družbo Google Payment Limited, registrirano v Angliji (št. podjetja 05903713), s sedežem na naslovu 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom (»GPL«), in vami (»prodajalec«). Družbi GPL lahko pišete po e-pošti prek centra za pomoč na https://support.google.com/payments/sell. Družba GPL dela z dovoljenjem urada Financial Conduct Authority v Veliki Britaniji (»FCA«) in je pod njegovim nadzorom kot ustanova za izdajo elektronskega denarja (»e-denar«) ter je vpisana v register agencije FCA pod registrsko številko 900008. GPL je podružnica podjetja Google International, LLC (»Google«). Pogodbo v celoti preberite, preden se odločite, ali jo sprejmete, in nadaljujete prijavo.

Preden nadaljujete, natisnite ali shranite izvod te pogodbe za svojo evidenco.

ČE SPODAJ KLIKNETE »STRINJAM SE S POGOJI STORITVE« IN NATO GUMB »DOKONČAJ PRIJAVO«, SE ZAVEZUJETE, DA BOSTE UPOŠTEVALI TO POGODBO.

Ta pogodba začne veljati na dan, ko jo sprejme prodajalec (»datum začetka veljavnosti«).

1. OPREDELITVE

V tej pogodbi se uporabljajo izrazi, opredeljeni spodaj:

»Račun« je račun za e-denar, ki ga ima prodajalec pri družbi GPL.

»Funkcije beta« so funkcije te storitve, ki jih družba GPL označi kot »beta« ali ki občasno niso podprte v tehnični dokumentaciji družbe GPL.

»Značilnosti blagovne znamke« so trgovska imena, blagovne znamke, storitvene znamke, logotipi, imena domen in druge prepoznavne značilnosti blagovnih znamk posamezne pogodbene stranke, ki so občasno v njeni lasti (ali ima zanje licenco).

»Delovni dan« je dan, ki ni sobota, nedelja ali državni praznik v Združenem kraljestvu.

»Kupec« je stranka, ki uporablja to storitev za plačilne transakcije pri nakupu izdelkov.

»Operater« je operater mobilne telefonije, ki ga odobri družba GPL in ki kupcu nudi račun za obračunavanje prek operaterja.

»Obračunavanje prek operaterja« je postopek plačevanja, kjer družba GPL v imenu prodajalca posreduje plačilno transakcijo operaterju, ki bremeni račun kupca za obračunavanje prek operaterja.

»Račun za obračunavanje prek operaterja« je račun za mesečno ali drugo periodično obračunavanje, ki ga zagotavlja operater in v katerega se registrira kupec pri družbi GPL, ter predstavlja plačilno sredstvo.

»Pravilnik o povratnih bremenitvah« je rubrika z naslovom »Pravilnik o povratnih bremenitvah« v pravilnikih programa in smernicah Google Payments.

»Stranka« je fizična ali pravna oseba, ki se registrira v storitev kot kupec ali prodajalec.

»Spori« so nesoglasja, pravni spori, poravnave in/ali drugi taki spori med strankami ali tretjimi osebami, ki izhajajo iz uporabe storitve in niso spori glede storitve.

»Evro« je veljavna valuta v evropski monetarni uniji.

»Plačilno sredstvo« je račun kreditne kartice, račun debetne kartice, račun za obračunavanje prek operaterja ali drugo plačilno sredstvo, ki ga stranka registrira za uporabo v storitvi in ga družba GPL uporablja za zagotavljanje sredstev za e-denar, ki ga izda družba GPL za obdelavo plačilnih transakcij in za druge namene.

»Plačilna transakcija« je transakcija, s katero družba GPL (i) sproži nakazilo zneska nakupa iz plačilnega sredstva kupca družbi GPL, (ii) kupcu izda znesek e-denarja, enak znesku nakupa, in (iii) prenese znesek e-denarja od kupca prodajalcu.

»Google« so družba Google International, LLC, ter njene podružnice in lastniško povezana podjetja.

»Pravilniki programa in smernice Google Payments« so pravilniki storitve Google Payments za prodajalce, ki imajo račun pri družbi GPL, s podrobnostmi o obračunavanju na splošno in v Sloveniji, ki jih občasno objavi družba GPL. Trenutni pravilniki programa in smernice Google Payments so na voljo na spletnem mestu https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

»Podatkovni protokoli za GPL« so Googlovi podatkovni protokoli, ki veljajo za storitev in jih v skladu s to pogodbo prodajalcu zagotavlja družba GPL ali jih prodajalcu v imenu družbe GPL zagotavlja nekdo drug, in katere koli dopolnjene različice navedenih protokolov, o katerih družba GPL ali njena lastniško povezana podjetja občasno obvestijo prodajalca.

»Googlovo spletno mesto« je katero koli spletno mesto, ki je v lasti družbe Google ali njenih lastniško povezanih podjetij ali ga ta upravljajo, vključno z vsemi njegovimi poddomenami in imeniki ter vsemi nasledniki spletnega mesta.

»Pravice intelektualne lastnine« so vse patentne pravice, avtorske pravice, pravice do topografije polprevodnikov, pravice do programske opreme, moralne pravice, blagovne znamke in/ali storitvene znamke, logotipi, pravice do zbirk podatkov ali v zvezi z njimi, pravice do zaupnih informacij ali poslovnih skrivnosti ali v zvezi z njimi, pravice v zvezi z imeni domen in druge lastninske pravice (registrirane ali neregistrirane) po svetu, vključno z vsemi pravicami do vračila in pravicami do katerih koli aplikacij ali čakajočih registracij in pravico do odškodninske tožbe ali prejema odškodnine zaradi preteklih kršitev.

»Podatki za prijavo« sta uporabniško ime in geslo, ki ju prodajalec prejme od družbe GPL za dostop do svojega računa.

»Pravilnik o jamstvu za plačilo« je rubrika z naslovom »Pravilnik o jamstvu za plačilo« v pravilnikih programa in smernicah Google Payments.

»Plačilni nalog« so (i) navodila, ki jih prodajalec da družbi GPL, da izvede plačilno transakcijo, ki jo kupec odobri, in je hkrati obvestilo družbi GPL glede odobritve kupca, da se izvede nakup zneska e-denarja pri družbi GPL, enakega znesku nakupa plačilne transakcije, ali (ii) navodila, ki jih prodajalec da družbi GPL, da izvede transakcijo vračila kupnine, glede na primer.

»Izdelek« je katero koli digitalno ali fizično blago, izdelek ali storitev, ki ga lahko kupec prek storitve kupi pri prodajalcu.

»Znesek nakupa« je znesek, enak ceni izdelka, vključno z morebitnimi pristojbinami, davki, stroški pošiljanja ali stroški obdelave.

»Račun za unovčenje« je račun za e-denar, ki ga upravlja družba GPL v povezavi s prodajalcem, na katerega družba GPL nakaže e-denar kupca kot del plačilne transakcije.

»Transakcija unovčenja« je transakcija, s katero družba GPL unovči e-denar s prodajalčevega računa za unovčenje in sproži prenos ustreznega zneska na prodajalčev račun za poravnavo.

»Transakcija vračila kupnine« je transakcija, s katero družba GPL prenese e-denar s prodajalčevega računa za unovčenje kupcu ter nato unovči enak znesek in sproži prenos tega zneska na kupčevo plačilno sredstvo prek funkcije vračila kupnine v storitvi.

»Zahteva za rezervni znesek« je denarni znesek dela plačil, plačljivih prodajalcu, v zvezi z obdelavo plačilnih transakcij in transakcij unovčenja, ki ga družba GPL lahko zadrži, kot je določeno v tej pogodbi.

»Prodajalec« je fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitev za prodajo izdelkov in prejemanje zneskov nakupa s plačilnimi transakcijami.

»E-poštni naslov prodajalca« je e-poštni naslov, ki ga prodajalec navede ob prijavi.

»Spletno mesto prodajalca« so strani spletnega mesta prodajalca, na katerih so na voljo izdelki, ki jih je mogoče plačati s to storitvijo.

»Storitev« je storitev družbe GPL za plačevanje z e-denarjem, ki se imenuje Google Payments in je opisana v tej pogodbi. Vključuje obdelavo (a) plačilnih transakcij in transakcij vračila kupnine v imenu prodajalca v zvezi z nakupom, opravljenim med prodajalcem in kupcem, in (b) transakcij unovčenja.

»Spori v zvezi s storitvijo« so kakršna koli nesoglasja, pritožbe, pravni spori, poravnave in/ali drugi podobni spori med družbo GPL in strankami, ki izhajajo izključno iz domnevne nezmožnosti družbe GPL, da izpolni svoje dolžnosti iz te pogodbe ali veljavnih zakonov, in iz katere koli s tem povezane napake pri zagotavljanju storitve.

»Nadomestila za storitev« so provizije, ki jih družba GPL zaračuna za storitev, kot je določeno v členu 7.1.

»Račun za poravnavo« je depozitni račun prodajalca, odprt pri banki v Sloveniji, ki ga določi prodajalec, o čemer v pisni obliki obvesti družbo GPL, ter ki ga družba GPL odobri za prejem sredstev iz unovčenja e-denarja s prodajalčevega računa za unovčenje.

»Podružnice in lastniško povezana podjetja« so podružnice družbe GPL in z njo lastniško povezane pravne osebe po vsem svetu.

»Leto« je obdobje dvanajstih (12) mesecev, ki se začne na datum začetka veljavnosti, in vsako zaporedno dvanajstmesečno obdobje.

1.1 Naslovi členov te pogodbe so namenjeni izključno lažjemu sklicevanju in ne vplivajo na razlago ali sestavo pogodbe.

1.2 Sklic na zakon ali zakonsko določilo vključuje sklic na zakon ali zakonsko določilo, ki se občasno spreminja, dopolnjuje ali se znova sprejme.

1.3 Vsi zneski iz te pogodbe so navedeni v evrih, razen če je v pogodbi izrecno določeno drugače.

2. ZNAČILNOSTI IN OPIS STORITVE

2.1 Opis storitve. Prodajalec potrjuje in se strinja, da:

(a) prodaja izdelkov pomeni transakcijo med prodajalcem in kupcem ter ne vključuje družb GPL in Google ali njunih lastniško povezanih podjetij, razen če so GPL, Google ali njuna lastniško povezana podjetja izrecno navedeni kot prodajalec ali kupec v transakciji;

(b) družbi GPL in Google ter njuna lastniško povezana podjetja niso kupec, prodajalec ali udeleženec v nobeni plačilni transakciji, razen če so izrecno navedeni kot taki v opisu izdelka na Googlovem spletnem mestu ali v njegovih pogojih storitve;

(c) družba GPL ni odgovorna za kakovost, varnost ali zakonitost oglaševanih izdelkov, resničnost ali točnost opisa izdelkov, zmožnost prodajalca za prodajo izdelkov ali zmožnost kupca za nakup izdelkov in jih ne nadzira ter

(d) družba GPL ni odgovorna za to, ali kupec izpelje nakup ali plačilo izdelkov, ki jih je nameraval kupiti od prodajalca, in tega tudi ne nadzira. Ko kupec odobri nakup s plačilnim sredstvom in družba GPL prejme plačilni nalog od prodajalca, družba GPL obdela plačilno transakcijo v imenu prodajalca (a) prek ustreznega omrežja za obdelavo plačila, vključno z omrežji za kreditne ali debetne kartice, vendar ne omejeno nanje, ali (b) prek operaterja, da zagotovi plačilo in prejem denarnih sredstev z obračunavanjem prek operaterja, kot je opisano v nadaljevanju.

2.2 Dovoljen plačilni nalog. Prodajalec uporabi storitev samo za obdelavo plačilnega naloga za izdelek, ki ga kupec kupi prek zakonite prodaje izdelka, opravljene v dobri veri. Plačilnega naloga ni dovoljeno poslati v obdelavo v storitvi, dokler prodajalec:

(a) ne pošlje ali drugače zagotovi kupljenega blaga kupcu ali

(b) ne opravi storitve nakupa ali

(c) drugače ne dokonča transakcije nakupa v skladu z medsebojnim dogovorom med prodajalcem in kupcem.

2.3 Prepovedane transakcije. Družba GPL lahko določi splošna pravila in omejitve glede uporabe storitve, ne da bi o tem predhodno obvestila prodajalca. To med drugim brez omejitve vključuje posamezne ali skupinske omejitve transakcij glede na zneske v evrih ali enakovredne zneske v lokalnih valutah ali glede na število plačilnih transakcij ali plačilnih nalogov v enem ali več obdobjih. Prodajalec:

(a) storitve ne bo uporabljal za obdelavo plačilnih transakcij za prodajalca ali za drugačen prenos denarja med kupcem in prodajalcem, ki ni neposredno povezan s kupčevim nakupom izdelka;

(b) storitve ne bo uporabljal za nakazovanje denarnih sredstev kupcem ali za omogočanje kupovanja denarnih ustreznikov (npr. potovalnih čekov, predplačniških kartic, denarnih nakaznic itd.), vendar lahko prodajalec kupcem s storitvijo omogoči nakup darilnega bona ali kartice s shranjeno vrednostjo v skladu z veljavnimi pravilniki družbe GPL, ki so na voljo na spletnem mestu Google Payments; in

(c) storitve ne bo uporabljal za obdelavo plačilnih transakcij v zvezi s prodajo ali izmenjavo kakršnega koli nezakonitega ali prepovedanega blaga ali storitev, med drugim s prepovedanimi izdelki ali kategorijami izdelkov s seznama prepovedanih izdelkov, ki je na voljo tukaj (seznam je občasno posodobljen), ali za katero koli nezakonito transakcijo (»seznam prepovedanih izdelkov«). Ob neupoštevanju veljavnega pravilnika glede seznama prepovedanih izdelkov se lahko prodajalcu začasno ali trajno onemogoči dostop do storitve ter se proti njemu uporabi kateri koli drug ukrep družbe GPL v skladu s to pogodbo.

Prodajalec storitve ne bo uporabljal na noben način, ki ni v skladu s temi splošnimi pravili, prepovedana uporaba pa velja kot podlaga za takojšnjo začasno prepoved uporabe storitve in/ali prenehanje pogodbe.

2.4 Prodajalec lahko zavrne obdelavo katerega koli naročila za izdelek iz katerega koli razloga, če o tem predhodno obvesti družbo GPL (v obliki, ki jo določi družba GPL), vendar družba GPL v takem primeru ni dolžna izvesti nobene plačilne transakcije, povezane s tako zavrnitvijo.

2.5 Omejitve uporabe storitve.

(a) Prodajalec bo upošteval vse pravilnike in omejitve v zvezi z uporabo storitve za prodajalce, ki jih občasno objavljajo in posodabljajo družba GPL ali njena lastniško povezana podjetja. Navedeni pravilniki vključujejo:

(i) pravilnike programa in smernice Google Payments;

(ii) tehnične in izvedbene zahteve družb GPL in Google, ki so na voljo na spletnem mestu https://developers.google.com (ali na drugih naslovih URL, ki jih občasno objavi družba GPL);

(iii) smernice za uporabo blagovnih ali storitvenih znamk družb GPL in Google za storitev, na voljo na spletnem mestu https://www.google.com/permissions/guidelines.html ali na drugih naslovih URL, ki jih občasno objavi družba GPL ali Google;

(iv) pravilnike in pogoje Googlovih spletnih mest, ki so občasno na voljo na Googlovih spletnih mestih;

(v) zahteve družbe GPL za varnost in točnost podatkov, o katerih je občasno obveščen prodajalec, vključno z obvestilom o zasebnosti storitve Google Payments, ki je na voljo na spletnem mestu https://payments.google.com/files/privacy.html;

(vi) vsa veljavna pravila delovanja in/ali pravilnike kartičnih združenj ali omrežij, ki se uporabljajo za obdelavo plačilnih transakcij, transakcij unovčenja in transakcij vračila kupnine; ter

(vii) zahteve operaterja, ki veljajo za obračunavanje prek operaterja.

(b) Plačilna transakcija prodajalca je lahko zaščitena z določili in pogoji pravilnika o jamstvu za plačilo.

(c) Družba GPL lahko v celoti ali delno spremeni, onemogoči ali ukine storitev, če je to potrebno za vzdrževanje in posodabljanje storitve.

(d) Družba GPL lahko občasno omeji določene funkcije ali dostop do delov storitve ali do celotne storitve.

(e) Družba GPL prodajalcu ni dolžna nakazati dobroimetja za plačilno transakcijo, če za plačilno transakcijo ni prejela veljavnih sredstev s kupčevega plačilnega sredstva.

2.6 Prepovedana dejanja. Prodajalec ne bo:

(a) določil najmanjšega ali največjega zneska plačilne transakcije kot pogoj, ki ga mora kupec izpolniti, če želi plačati izdelek s storitvijo;

(b) zahteval od kupca, da mu posreduje številke računov katere koli kreditne kartice, debetne kartice, računa za obračunavanje prek operaterja ali drugih plačilnih sredstev;

(c) obdelal kot ločeno plačilno transakcijo zneska katerega koli davka, ki ga je treba plačati pri nakupu izdelka;

(d) v storitev predložil plačilne transakcije, katere obdelava je že bila zavrnjena ali je že bila vrnjena kot povratna bremenitev;

(e) dovolil uporabe storitve za odplačevanje kakršnega koli dolga, ki ga kupec dolguje prodajalcu, ali kakršnega koli nekritega čeka; ali

(f) ohranjal negativnega stanja na svojem računu za unovčenje.

Če prodajalec plačilni transakciji doda kakršno koli doplačilo za uporabo storitve, mora o tem doplačilu kupca jasno obvestiti. Prodajalec soglaša, da ne bo obračunal nobenih doplačil, ki so nezakonita v skladu z veljavno zakonodajo.

2.7 Če je plačilna transakcija iz kakršnega koli razloga preklicana (med drugim zaradi povratne bremenitve), lahko družba GPL po lastni presoji zahteva povrnitev teh sredstev od prodajalca tako, da bremeni prodajalčev račun za unovčenje. Prodajalec soglaša in se strinja, da si lahko v primeru, ko na prodajalčevem računu za unovčenje ni zadostnih sredstev, družba GPL poplača dolg, ki ga ima prodajalec do družbe, z bremenitvijo prodajalčevega računa za unovčenje pri naslednji plačilni transakciji ali na druge načine, ki niso zakonsko prepovedani.

2.8 Čas izvedbe. Družba GPL obdela plačilne transakcije, transakcije vračila kupnine in transakcije unovčenja, kot je opisano v nadaljevanju:

(a) Pri plačilnih transakcijah: ko družba GPL od prodajalca prejme plačilni nalog, izda kupcu znesek e-denarja, ki je enak znesku nakupa, najpozneje takrat, ko družba GPL prejme ustrezna veljavna sredstva iz kupčevega plačilnega sredstva, nato pa takoj nakaže izdani znesek, zmanjšan za morebitna nadomestila za storitev, na prodajalčev račun za unovčenje;

(b) Pri transakcijah vračila kupnine: ko ima prodajalec na računu za unovčenje zadostna razpoložljiva sredstva za transakcijo vračila kupnine in družbi GPL odda plačilni nalog, družba GPL kupcu takoj nakaže znesek e-denarja, enak znesku nakupa, ki mora biti povrnjen, s prodajalčevega računa za unovčenje. Družba GPL unovči znesek in sproži njegov prenos na plačilno sredstvo kupca takoj, ko uspešno zaključi ustrezne preglede za preprečevanje pranja denarja, prevar in drugih nezakonitih dejavnosti;

(c) Pri transakcijah unovčenja: ko so na računu za unovčenje zadostna sredstva za transakcijo unovčenja, družba GPL unovči zneske na prodajalčevem računu za unovčenje in sproži njihovo nakazilo na delovni dan, kot je določeno za transakcijo unovčenja, v skladu s členom 7.4, pri čemer mora družba GPL pred tem uspešno zaključiti ustrezne preglede za preprečevanje pranja denarja, prevar in drugih nezakonitih dejavnosti;

(d) Če je zahteva za unovčenje ali plačilni nalog prejet na dela prost dan ali načrtovan za takšen dan, bo za namene tega člena 2.8 obravnavan, kot bi bil prejet naslednji delovni dan oziroma načrtovana za naslednji delovni dan;

(e) Družba GPL ne odgovarja za to, kdaj so nakazila unovčenih denarnih sredstev, ki jih sproži družba GPL v skladu z zgornjima podčlenoma (b) in (c), dejansko izvedena, in za to, kdaj ponudnik plačilne storitve omogoči dostop do nakazanih sredstev, ter tega ne nadzira.

2.9 Družba GPL lahko plačilne transakcije, transakcije vračila kupnine ali transakcije unovčenja zavrne brez predhodnega obveščanja kupca ali prodajalca, kot je določeno v členu 7.6. Transakcija se prav tako lahko odloži, kadar mora družba GPL zagotoviti izpolnjevanje obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja ali kadar sumi, da gre pri transakciji za prevaro.

2.10 Dodatna določila za obračunavanje prek operaterja. Ko kupec izvede plačilno transakcijo z obračunavanjem prek operaterja, družba GPL operaterju predloži stroške plačila in obdelave prek kupčevega računa za obračunavanje prek operaterja. Družba GPL lahko operaterju prek računa kupca za obračunavanje prek operaterja predloži tudi razveljavitev, vračilo ali prilagoditev plačilne transakcije. Družba GPL ni obvezana, da prodajalcu ali drugi osebi poravna plačilno transakcijo kupca (ali njeno razveljavitev, vračilo ali prilagoditev) v primeru, ko operater iz katerega koli razloga ni zmožen ali ni pripravljen pobrati sredstev z računa za obračunavanje prek operaterja ali jih drugače prejeti od kupca (za plačilo plačilne transakcije) oziroma pripisati dobroimetja na račun za obračunavanje prek operaterja ali drugače izdati dobroimetja kupcu (za razveljavitev, vračilo ali prilagoditev plačilne transakcije). Če družba GPL zagotovi sredstva za poravnavo prodajalcu, ki pričakuje plačilo od operaterja, si družba GPL pridržuje pravico, da si povrne sredstva od prodajalca s povratno bremenitvijo ali jih terja kako drugače, če operater ne zaključi obdelave plačilne transakcije na kupčevem računu za obračunavanje prek operaterja ali ne prejme plačila od kupca kako drugače. Družba GPL lahko omeji vrste prodajalcev, ki lahko uporabljajo obračunavanje prek operaterja, in vrste izdelkov, ki jih je mogoče kupiti z obračunavanjem prek operaterja.

2.11 Funkcije beta. Družba GPL lahko po lastni presoji omogoči prodajalcu uporabo funkcij beta. Funkcije beta so na voljo, »takšne, kot so« (torej brez odgovornosti za nepravilnosti), prodajalec pa jih uporablja na lastno odgovornost v skladu z veljavnim zakonom. Družba GPL lahko po lastni presoji kadar koli preneha omogočati uporabo funkcij beta.

3. UVEDBA STORITVE

3.1 Uvedba. Prodajalec bo zagotovil, da na njegovih spletnih mestih, ki niso v skladu s pogodbo ali jih družba GPL ni drugače odobrila, storitve ni mogoče uporabljati ali dostopati do nje. Prodajalec bo nadzoroval in onemogočil take dostope ali uporabo s strani nepooblaščenih oseb (vključno s spletnimi mesti tretjih oseb, vendar ne omejeno nanje).

3.2 Družba GPL je pristojna za dokončno odločanje glede načinov, ki jih prodajalec občasno uporabi za uvedbo storitve. Če se družba GPL ne strinja z uvedbo in o tem obvesti prodajalca, ima pravico, da začasno v celoti ali delno onemogoči vsako nadaljnjo uporabo storitve, dokler prodajalec ne izvede ustreznih popravkov, ki jih razumno zahteva in določi družba GPL. Družba GPL lahko kadar koli pošlje preskusne poizvedbe na spletna mesta prodajalca ali izvede preglede kakovosti spletnih mest prodajalca, da preveri njihovo skladnost s pogodbo.

3.3 Plačilna sredstva. Prodajalec vzpostavi, registrira in vzdržuje plačilno sredstvo ter račun za poravnavo v storitvi kot del uvedbe storitve na spletnem mestu prodajalca ter kot pogoj družbe GPL, ki ponuja storitev. Za uporabo plačilnega sredstva veljajo standardna določila in pogoji sredstva, ki so na voljo na spletnem mestu https://payments.google.com/legaldocument?family=0.buyertos&gl=SI. Prodajalec družbo GPL pooblašča:

(a) da pri banki, ki je izdala plačilno sredstvo ali vodi račun za poravnavo (prodajalec te podatke navede na spletnih straneh za registracijo v storitev), preveri stanje, med drugim tako, da na plačilno sredstvo ali račun za poravnavo pošlje zahtevo za odobritev plačila in/ali majhen znesek dobropisa in/ali bremepisa;

(b) da po lastni in dokončni presoji ponovno preveri plačilno sredstvo ali račun za poravnavo vsakič, ko so podatki o računu spremenjeni; in

(c) da občasno in po lastni presoji pridobi, če to dovoljuje lokalna zakonodaja, poročilo o plačilni sposobnosti in/ali na drug način poizve o plačilni sposobnosti in drugih podatkih v zvezi s prodajalcem, da presodi o primernosti prodajalca za uporabo storitve ter o njegovi nadaljnji uporabi storitve.

3.4 Prodajalec bo navedel najnovejše, popolne in točne podatke za registracijo ter podatke o plačilnem sredstvu in računu za poravnavo in jih med uporabo storitve vestno posodabljal. Družba GPL lahko občasno od prodajalca zahteva dodatne podatke kot pogoj za nadaljnjo uporabo storitve ali kot pomoč pri odločanju, ali lahko prodajalec še naprej uporablja storitev.

3.5 Posodobitve. Če družba GPL občasno posodobi svoje tehnične specifikacije ali specifikacije za uvedbo (vključno s posodobitvijo podatkovnih protokolov za GPL ali zahtevo po spremembi podobe, označevanja, uporabe blagovne znamke ali navajanja avtorstva, vendar ne omejeno na navedeno), mora prodajalec navedene posodobitve ali spremembe izvesti takoj, ko je to razumno mogoče, najpozneje pa v šestdesetih (60) dneh od datuma, ko prejme obvestilo o posodobitvi, pri čemer mora posodobitve ali spremembe podobe, označevanja, uporabe blagovne znamke ali navajanja avtorstva izvesti v petnajstih (15) dneh od datuma, ko prejme obvestilo o navedenih posodobitvah.

3.6 Obvestilo o spremembah sistema. Prodajalec bo družbo GPL obvestil najmanj šestdeset (60) dni vnaprej o kakršni koli spremembi kodirne ali strežne tehnologije, ki se uporablja za izvedbo storitve in za katero se lahko razumno sklepa, da lahko škodljivo vpliva na storitev ali obdelavo plačilnih transakcij (obvestilo prodajalca ne razreši dolžnosti iz te pogodbe).

3.7 Tehnična podpora. Pod pogojem, da prodajalec upošteva pogodbo, bo družba GPL v obdobju veljavnosti te pogodbe prodajalcu zagotavljala tehnično podporo za storitve v skladu z veljavnimi smernicami za podporo družbe GPL za storitev. Preden bo prodajalec zaprosil družbo GPL za podporo, si bo v razumnih mejah prizadeval sam odpraviti napake, nepravilnosti v delovanju ali težave v omrežni povezljivosti v svoji programski in drugi opremi. Nato lahko prodajalec vloži pisno zahtevo za tehnično podporo v skladu s smernicami in postopki za podporo družbe GPL. Prodajalec kupcem zagotavlja podporo na lastne stroške.

3.8 Odobritev plačilnih transakcij. Prodajalec potrjuje, da prejem odobritve od izdajatelja kartice v zvezi z določeno plačilno transakcijo pomeni zgolj, da na dan odobritve za kartico velja naslednje: (a) kartica ima zadostno kritje pri izdajatelju kartice za plačilo zneska nakupa prodajalcu; (b) kartica je uporabljena v datumskem razponu njene veljavnosti; in (c) kartica ni bila prijavljena kot izgubljena ali ukradena. Prodajalec potrjuje, da taka odobritev ne pomeni zagotovila, da je oseba, ki je sprožila plačilno transakcijo, dejansko imetnik kartice; prav tako odobritev ni zagotovilo družbe GPL ali druge osebe, da pri transakciji ne bo prišlo do povratne bremenitve.

4. PRIDRŽANO

5. DODATNA DOLOČILA STORITVE

5.1 Družba GPL je ustanova za elektronski denar. Prodajalec potrjuje in se strinja, da:

(a) družba GPL zagotavlja storitev za omogočanje obdelave plačilnih transakcij v imenu prodajalca, da kupcem omogoči plačilo izdelkov;

(b) družba GPL obdela plačilne transakcije v imenu prodajalca;

(c) družba GPL ne sprejema depozitov;

(d) se sredstva, ki jih hranijo družba GPL ali njeni ponudniki storitev (vključno z morebitnimi ponudniki bančnih storitev) v zvezi z obdelavo plačilnih transakcij, transakcij vračila kupnine ali transakcij unovčenja, ne hranijo kot depozit; in

(e) družba GPL v skladu z zakonom prodajalcu ne sme plačevati obresti za stanje na njegovem računu za unovčenje.

5.2 Brez zagotovil. Družba GPL ne daje nobenih jamstev ali zagotovil v zvezi z:

(a) varnostjo, kakovostjo, točnostjo, zanesljivostjo, celovitostjo ali zakonitostjo katerega koli izdelka;

(b) resničnostjo ali točnostjo opisa izdelkov, podatkov o kupcu, nasvetov, mnenj, ponudb, predlogov, izjav, podatkov ali drugih informacij (skupno »vsebina«), ki so prikazani ali distribuirani, kupljeni ali plačani s storitvijo ali na Googlovih spletnih mestih.

Družba GPL lahko v celoti ali delno ureja, spreminja, zavrne objavo ali odstrani kakršno koli vsebino, za katero meni, da je sporna, napačna, nezakonita, lažna ali v nasprotju s pogodbo, pri čemer je pogodba k temu ne zavezuje.

5.3 Brez zagotovil v zvezi z identiteto stranke. Družba GPL nima nobene odgovornosti do prodajalca za ugotavljanje ozadja strank te storitve ali preverjanje njihove identitete. Družba GPL lahko v storitvi zagotovi sistem za povratne informacije ali drug sistem ocenjevanja, da prodajalcu pomaga oceniti druge stranke storitve. Prodajalec potrjuje, da so v vseh povratnih informacijah ali sistemih ocenjevanja izražena mnenja drugih strank storitve in da niso izražena mnenja, izjave ali jamstva družbe GPL.

5.4 Preverjanje identitete prodajalca; zahteve za preprečevanje pranja denarja. Prodajalec potrjuje, da družba GPL ponuja in bo tudi v prihodnje ponujala prodajalcu storitev, če prodajalec uspešno prestane vsa preverjanja primerne skrbnosti in preverjanja identitete, ki jih lahko izvede družba GPL, ter če ravna skladno z zahtevami družbe GPL in kartičnih združenj ter predpisi za preprečevanje pranja denarja. Preverjanje identitete lahko obsega preverjanje kreditne sposobnosti, preglede za preprečevanje pranja denarja, ki jih zahteva zadevna zakonodaja, preverjanja, ki jih zahtevajo kartična združenja, in preverjanja, potrebna za izpolnjevanje zadevnih upravnih predpisov. Prodajalec zagotovi vso pomoč, ki jo družba GPL zahteva pri izvajanju teh preverjanj in pri ugotavljanju skladnosti z zahtevami za preprečevanje pranja denarja, vključno z navedbo vseh dodatnih registracijskih podatkov ali podatkov za preverjanje identitete, ki jih lahko zahteva družba GPL. Prodajalec se strinja, da družba GPL posreduje podatke o prodajalcu relevantnim tretjim osebam in od njih prejema podatke o prodajalcu za namene preverjanja primerne skrbnosti in identitete. Neizpolnjevanje tega pogoja, vključno s tem, da mora prodajalec zagotoviti podatke, ki jih družba GPL zahteva za preverjanje identitete ali ugotavljanje skladnosti z zahtevami za preprečevanje pranja denarja, je lahko razlog za takojšnjo ukinitev prodajalčeve uporabe storitve in prenehanje te pogodbe.

5.5 Spori. Prodajalec potrjuje in se strinja, da:

(a) družba GPL ni udeležena v nobenem sporu in ni odgovorna za noben spor, razen če je to izrecno določeno v Pravilniku o povratnih bremenitvah, v pravilih kartičnih združenj ali omrežij ali upravnih predpisih Združenega kraljestva v zvezi s samim postopkom plačevanja;

(b) v primeru spora prodajalec upošteva pravilnike o sporih, ki jih občasno objavi družba GPL; in

(c) se v primeru spora v zvezi s storitvijo upošteva postopek iz členov 5.6 in 5.7.

Ne glede na točki (a) in (b) zgoraj družba GPL ponuja različna orodja, ki strankam pomagajo v medsebojni komunikaciji pri reševanju sporov, ki lahko nastanejo med kupci in prodajalci v povezavi s plačilno transakcijo. V kolikor stranke ne morejo razrešiti spora, lahko med kupci in prodajalci posreduje družba GPL, če jo katera koli od strank zaprosi za pomoč. Po prejemu takšne prošnje družba GPL po lastni presoji spor preuči in po potrebi predlaga nezavezujočo rešitev.

5.6 Spori v zvezi s storitvijo. Družba GPL preuči spore v zvezi s storitvijo pod pogojem, da prodajalec zagotovi razumno pomoč, ki jo družba GPL občasno zahteva.

5.7 Vsak spor v zvezi s storitvijo se najprej posreduje centru za pomoč družbe GPL. Za več informacij o centru za pomoč obiščite spletno mesto https://support.google.com/payments. Če niste zadovoljni z rešitvijo spora v zvezi s storitvijo, se lahko obrnete na finančnega ombudsmana, v kolikor prodajalec izpolnjuje merila za ustreznost. Več informacij o finančnem ombudsmanu najdete na spletnem mestu http://www.financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Prodajalec lahko šest (6) let od prenehanja pogodbe zahteva unovčenje celotnega zneska e-denarja na prodajalčevem računu za unovčenje. Po izteku tega obdobja e-denar na prodajalčevem računu za unovčenje postane last družbe GPL. Vsako takšno unovčenje je odvisno od (i) uspešno opravljenih ustreznih preverjanj v povezavi s preprečevanjem pranja denarja, prevar in drugih nezakonitih dejavnosti, (ii) kakršnih koli obveznosti na prodajalčevem računu za unovčenje in (iii) plačila diskrecijske provizije za unovčenje, nižje od 1 EUR (ali enakovrednega zneska). Prodajalec mora družbi GPL posredovati vse potrebne podatke, da lahko družba GPL opravi ustrezna preverjanja. Za namene tega člena 5.8 pogodba preneha veljati, ko prodajalec ne more več uporabljati e-denarja za opravljanje plačilnih transakcij. Prodajalec ne more več uporabljati e-denarja za opravljanje plačilnih transakcij od datuma, ko:

(a) je račun zaprt in ni bil pozneje znova odprt;

(b) pogodba preneha veljati; ali

(c) transakcij ni mogoče obdelati v storitvi, ker prodajalec ni ravnal v skladu s to pogodbo, vključno zaradi tega, ker prodajalec ni posodobil podatkov svojega računa za poravnavo ali ni zagotovil skladnosti z ustreznimi zahtevami za preprečevanje pranja denarja, vendar ne omejeno na ta vzrok;

kar koli od tega nastopi prej.

5.9 Nič v členu 5.8 ne omejuje pravice družbe GPL, da prekine pogodbo in/ali izvede unovčenje v skladu s členom 12.

5.10 Zahteve za pridobitev. Prodajalec mora hraniti izvirne dokumente posameznih transakcij vsaj šest (6) mesecev od datuma, ko je bila zadevna transakcija opravljena, in obdržati kopije vseh takšnih podatkov vsaj osemnajst (18) mesecev od datuma, ko je bila zadevna transakcija opravljena.

6. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE

6.1 Licenca za značilnosti blagovne znamke družbe GPL. V skladu z določili in pogoji te pogodbe družba GPL prodajalcu podeli omejeno in neizključno licenco (brez pravice do podlicenciranja), ki velja v obdobju veljavnosti te pogodbe, za prikazovanje tistih značilnosti blagovne znamke družbe GPL, ki jih prodajalcu posreduje družba GPL, izključno za uvedbo storitve in promocijo storitve na spletnem mestu prodajalca. Za vsako vključitev storitve na spletnem mestu prodajalca in uporabo ustreznega logotipa značilnosti blagovne znamke, ki ga prodajalcu zagotovi družba GPL, prodajalec v obdobju veljavnosti pogodbe ves čas upošteva smernice in pravilnike o uporabi blagovne znamke in navajanju avtorstva, ki so na voljo na spletnem mestu https://www.google.com/permissions (ki ga družba Google ali družba GPL občasno posodobi). Ne glede na morebitne nasprotne določbe lahko družba GPL umakne licenco, ki jo podeli s tem členom, in o tem obvesti prodajalca, ki mu zagotovi razumno obdobje, da preneha uporabljati zadevne značilnosti blagovne znamke.

6.2 Licenca za značilnosti blagovne znamke prodajalca. V skladu z določili in pogoji te pogodbe prodajalec družbama GPL in Google ter njunim lastniško povezanim podjetjem podeli omejene in neizključne (razen kot je določeno v tem členu) licence (brez pravice do podlicenciranja), ki veljajo v obdobju veljavnosti te pogodbe, za prikazovanje značilnosti blagovne znamke prodajalca v zvezi s storitvijo ter za izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe.

6.3 Posamezna pogodbena stranka si pridržuje vse pravice v zvezi z značilnostmi njene blagovne znamke, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, vendar ne omejeno nanje. Nobena pogodbena stranka ne podeli drugi pogodbeni stranki in nobena pogodbena stranka ne pridobi od druge pogodbene stranke nobene pravice (vključno s katero koli nakazano licenco, vendar ne omejeno nanjo) do katere koli značilnosti blagovne znamke, razen v obsegu, ki ga izrecno določa ta pogodba. Če družba GPL uporablja značilnosti blagovne znamke prodajalca (vključno z dobrim imenom, povezanim z njimi), vse koristi, ki iz tega izhajajo, pripadajo prodajalcu. Če prodajalec uporablja značilnosti blagovne znamke družbe GPL (vključno z dobrim imenom, povezanim z njimi), vse koristi, ki iz tega izhajajo, pripadajo družbi GPL. Nobena pogodbena stranka ne bo spodbijala ali pomagala drugim spodbijati značilnosti blagovne znamke druge pogodbene stranke (razen če želi s tem zaščititi pravice navedene pogodbene stranke v zvezi z značilnostmi svoje blagovne znamke) ali registracije značilnosti blagovne znamke druge pogodbene stranke. Prav tako nobena pogodbena stranka ne bo poskušala registrirati značilnosti blagovne znamke ali imen domen, ki so do te mere podobna značilnostim blagovne znamke ali imenom domen druge pogodbene stranke, da povzročajo zmedo.

6.4 Obveščanje javnosti. Nobena pogodbena stranka ne izda javnih obvestil o obstoju te pogodbe ali njeni vsebini, če druga pogodbena stranka tega predhodno ne odobri v pisni obliki. Ne glede na zgoraj navedeno lahko družbi GPL in Google ter njuna lastniško povezana podjetja uporabijo značilnosti blagovne znamke prodajalca v predstavitvah, vsebinah za trženje, sporočilih za javnost in seznamih strank (vključno s seznami strank, ki so objavljeni na Googlovih spletnih mestih, in posnetki zaslona prodajalčeve uvedbe storitve, vendar ne omejeno nanje). Družba GPL prodajalcu na njegovo zahtevo zagotovi primer navedene uporabe.

7. NADOMESTILA ZA STORITEV IN PLAČILNI POGOJI

7.1 Nadomestila za storitev. V skladu s členom 15 prodajalec plača nadomestila za storitev, ki so podrobno opisana na spletni strani z nadomestili za storitev. Družba GPL lahko občasno poviša ali zniža nadomestila za storitev, vsako tako zvišanje ali znižanje pa se obravnava kot sprememba v skladu s členom 14.3. Družba GPL objavi spremenjena nadomestila za storitev v zadevnem razdelku na spletni strani z nadomestili za storitev. Navedena spremenjena nadomestila za storitev imajo določen datum, ko začnejo veljati. Družba GPL lahko občasno izvede promocije storitve Google Payments, kar lahko vpliva na znesek nadomestil za storitev.

7.2 Brez vplivanja na veljavnost člena 5.1(e) lahko družba GPL od bank ali drugih oseb, katerih storitve uporablja, pridobi obresti in/ali druga nadomestila na podlagi e-denarja na prodajalčevem računu za unovčenje, ki ni bil unovčen na prodajalčev račun za poravnavo. Prodajalec se strinja, da so navedeni zneski obresti ali nadomestil, ki jih pridobi družba GPL, last družbe GPL.

7.3 Zneske e-denarja, ki so zapadli in jih je treba izplačati prodajalcu, pri čemer se odštejejo vsa ustrezna nadomestila za storitev, družba GPL obdrži na prodajalčevem računu za unovčenje ter jih ne uporablja za stroške poslovanja družbe GPL. Družba GPL denarnih sredstev ne sprejme v skrbništvo oziroma ne sprejme vloge skrbnice za prodajalca.

7.4 V skladu s členom 15, razen če se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita drugače, lahko prodajalec določi časovno obdobje, ko družba GPL unovči zneske s prodajalčevega računa za unovčenje na prodajalčev račun za poravnavo (»obdobje unovčenja«). Za transakcije unovčenja, ki so bile izvedene v skladu z obdobjem unovčenja, se šteje, da jih je prodajalec odobril. Prodajalec potrjuje in se strinja, da obdobje unovčenja traja najmanj en dan. Prodajalec lahko obdobje unovčenja kadar koli spremeni na spletnem mestu storitve Google Payments. Če prodajalec družbi GPL navede napačne podatke in s tem povzroči izvedbo nepravilne transakcije unovčenja, lahko družba GPL za svoje razumno prizadevanje pri odpravljanju napake prodajalcu izstavi račun za nadomestilo stroškov. Poleg tega lahko prodajalec kadar koli zahteva unovčenje tako, da stopi v stik z družbo GPL prek centra za pomoč na spletnem mestu https://support.google.com/payments/merchant.

7.5 Ne glede na zgoraj navedeno družba GPL ni obvezana prenesti sredstva na:

(a) prodajalčev račun za unovčenje v zvezi z obdelavo kakršne koli plačilne transakcije, za obdelavo katere družba GPL ni prejela celotne poravnave v končnih razpoložljivih sredstvih; ali

(b) prodajalčev račun za poravnavo, če je trenutno stanje prodajalčevega računa za unovčenje nižje od 1 EUR (ali enakovrednega zneska), v skladu s členoma 5.8 in 12.8(a).

7.6 Družba GPL lahko zadrži, zavrne ali povratno bremeni plačilno transakcijo, transakcijo unovčenja ali transakcijo vračila kupnine:

(a) če kupec vloži zahtevo za vračilo kupnine;

(b) če družba GPL razumno presodi, da transakcija:

(i) vsebuje stvarno napako;

(ii) vključuje kršitev zakona ali goljufijo ali je izvedena z lažnimi ali neveljavnimi sredstvi (vključno z goljufivo uporabo kreditnih kartic, debetnih kartic ali drugih plačilnih sredstev, vendar ne omejeno na te primere), ki niso izrecno določena v pravilniku o jamstvu za plačilo;

(iii) krši veljavni zakon;

(iv) krši to pogodbo ali pogoje storitve za kupca; ali

(v) krši veljavne pravilnike družbe GPL in/ali storitve;

(c) če so povratne bremenitve povezane s kupčevim nakupom e-denarja v skladu s pravili kartičnih združenj; in

(d) če družba GPL od prodajalca zahteva dodatne podatke, da opravi preverjanje identitete ali izpolni zahteve za preprečevanje pranja denarja iz člena 5.4.

Prodajalec se strinja, da bo sodeloval z družbo GPL in posredoval take podatke, ki jih v razumni meri zahteva družba GPL pri preiskavi katere koli okoliščine, navedene v tem členu.

V skladu s členom 2.9 se transakcija lahko tudi odloži, kadar mora družba GPL zagotoviti izpolnjevanje obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, vključno kadar sumi, da gre pri transakciji za prevaro.

Družba GPL prodajalcu posreduje podatke o neuspešni obdelavi plačilne transakcije, transakcije unovčenja ali transakcije vračila kupnine v skladu s členom 7.6, če s tem ne krši zakona ali ogrozi razumnih varnostnih postopkov.

7.7 Poleg vseh drugih pravic in pravnih sredstev družbe GPL, ki so določeni v tej pogodbi, lahko družba GPL katere koli svoje plačilne obveznosti do prodajalca, ki jih ima v skladu s to pogodbo, po lastni presoji poravna s katerimi koli zneski, ki jih prodajalec dolguje ali jih še ni poravnal v skladu s to pogodbo ali katero koli drugo pogodbo med prodajalcem in družbo GPL ali njenimi lastniško povezanimi podjetji.

7.8 Družba GPL lahko svoje plačilne obveznosti v skladu s to pogodbo poravna s preplačili, ki jih je družba GPL morda v preteklosti izplačala prodajalcu, ali od prodajalca zahteva plačilo teh preplačil (v tridesetih (30) dneh od izdaje računa).

7.9 Prodajalec se strinja, da kupci ohranijo pravico do povratne bremenitve v skladu s pravili kartičnih združenj. Družba GPL lahko posreduje povratne bremenitve prodajalcu, vendar temu ni zavezana.

7.10 Družba GPL lahko od zneska katere koli plačilne transakcije odšteje katera koli ustrezna nadomestila za storitev in druge morebitne stroške.

7.11 Družba GPL lahko od sredstev na računu za unovčenje odtegne naslednje zneske:

(a) razveljavitve, vračila kupnine ali zavrnitve predhodnih plačilnih transakcij; in

(b) druge popravke ali prilagoditve predhodnih plačilnih transakcij,

pod pogojem, da družba GPL o takih odtegljajih obvesti prodajalca.

7.12 Zahteva za rezervni znesek. Družba GPL lahko občasno in začasno ali za nedoločen čas uvede zahtevo za rezervni znesek v zvezi s prodajalcem, če prodajalec sodeluje v storitvi. Družba GPL lahko zahtevo za rezervni znesek med drugim uvede v naslednjih primerih, vendar ni omejena nanje:

(a) za zagotovitev, da ima družba GPL na voljo dovolj sredstev v primeru povratnih bremenitev, razveljavitev plačilnih transakcij ali drugih obveznosti prodajalca, ki so povezane s plačilnimi transakcijami;

(b) v primeru bistvene spremembe finančnega stanja prodajalca ali njegove evidence plačil upnikom, tudi če prodajalec ne more učinkovito poslovati kot delujoče podjetje ali če ne more izpolnjevati obveznosti iz te pogodbe ali pravil kartičnih združenj oziroma pravil omrežja, vendar ne omejeno na navedeno;

(c) če prodajalec prejema prevelike povratne bremenitve, kot določi družba GPL po lastni presoji;

(d) v primeru bistvene spremembe narave poslovanja ali skupine izdelkov prodajalca ali

(e) če družba GPL na podlagi razumnih razlogov meni, da lahko ima družba GPL odgovornost do tretjih oseb za začasen ali končen kredit, dodeljen prodajalcu.

Družba GPL nima odgovornosti do prodajalca ali katere koli tretje osebe v primeru kakršnih koli izgub prodajalca, ki so posledica uvedbe omejitve transakcij ali zahtev za rezervni znesek ali povratnih omejitev ali drugih razveljavitev.

7.13 Vračila in prilagoditve. Prodajalec izvaja pošten pravilnik o vračilu/preklicu blaga ali storitev in prilagoditvi plačilnih transakcij. Prodajalec svoje pravilnike o vračilu/preklicu razkrije kupcem. Če prodajalec omogoča prilagoditev cene, vračilo izdelkov ali preklic izdelkov v zvezi s plačilno transakcijo kupca, prodajalec prek funkcije vračila kupnine v storitvi začne in odobri transakcijo vračila kupnine v treh dneh od prejema zahtevka kupca za tako vračilo/prilagoditev. Znesek vračila/prilagoditve ne sme presegati skupnega zneska pri prvotni plačilni transakciji, razen za točen znesek poštnine, ki se povrne kupcu in ki jo je kupec plačal za vračilo blaga. Prodajalec od kupca ne sme sprejeti gotovinskega plačila ali katerega koli drugega plačila ali povračila v zameno za pripravo vračila kupcu, prav tako pa kupcu za izdelek, ki je bil plačan s plačilno transakcijo, ne sme izvesti vračila v obliki gotovine, razen če to določa zakonodaja. Če prodajalčev pravilnik o vračilu v določenih okoliščinah prepoveduje vračilo, se od prodajalca vseeno lahko zahteva, da kupcu vrne denar v skladu s pravilniki družbe GPL. Če je na prodajalčevem računu za unovčenje dovolj razpoložljivih sredstev, se zahtevki za vračilo prodajalcev obdelajo v skladu z določbami člena 2.8. Pred tem se zahtevki za vračilo obdelajo po lastni presoji družbe GPL. Če prodajalec izvede napačno vračilo, lahko družba GPL za svoje razumno prizadevanje pri odpravljanju napake prodajalcu izstavi račun za nadomestilo stroškov.

7.14 Davki in drugi stroški. Prodajalec plača vse morebitne davke, vključno s prometnim davkom, davkom za uporabo, davkom na premično premoženje, davkom na dodano vrednost, trošarino, carino, uvozno dajatvijo ali kolkom ali drugimi davki in dajatvami katerih koli državnih subjektov in povezanih s transakcijami za storitve, ki se zagotovijo v skladu s pogodbo, vključno s kaznimi in obrestmi, vendar so posebej izključeni davki, ki temeljijo na čistem dohodku družbe GPL. Družba GPL ni odgovorna za pobiranje prometnega davka ali davka na dohodek ali drugih davkov, povezanih s plačilnimi transakcijami, in ni subjekt, ki pobira te davke. Če ima družba GPL pravno obveznost za pobiranje katerih koli veljavnih davkov, se prodajalcu izstavi račun z ustreznim zneskom, ki ga prodajalec plača v tridesetih (30) dneh od datuma računa ali drugega obvestila. Prodajalec družbi GPL nemudoma zagotovi dokumentacijo, ki jo zahteva ustrezni državni subjekt, da se družbi GPL omogoči obdelava plačil iz te pogodbe (vključno z veljavnim potrdilom o davčni oprostitvi prodajalca, kot jo odobri ustrezni državni subjekt, vendar ne omejeno nanj), družba GPL pa lahko zadrži vsa potrebna plačila, ki se izvedejo v skladu s to pogodbo, dokler prodajalec ne zagotovi take dokumentacije. Prodajalec družbi GPL nemudoma predloži izvirnik ali overjene kopije o vseh plačanih davkih ali druge zadostne dokaze o plačilu davkov, ko prodajalec taka plačila izvaja v skladu s pogodbo.

8. ZAUPNOST, VARSTVO PODATKOV IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

8.1 Zaupnost. Prodajalec brez predhodnega pisnega soglasja družbe GPL ne razkrije ali povzroči razkritja kakršnih koli zaupnih in/ali lastniških informacij, ki so last družbe GPL, razen zaposlenim, zastopnikom, predstavnikom ali izvajalcem pogodbenih strank, ki potrebujejo dostop do takih informacij za izvajanje te pogodbe (»pooblaščeno osebje«) in katere pisna pogodba zavezuje k nerazkritju zaupnih ali lastniških informacij tretje osebe, ki so bile razkrite prodajalcu, ali če tako razkritje določajo zakon ali državni predpisi. Prodajalec priznava in se strinja, da je odgovoren za vsako dejanje in/ali opustitev dejanja vsake pooblaščene osebe, ki krši ta člen. Prodajalec varuje zaupne in lastniške informacije družbe GPL z enako stopnjo skrbnosti (in s stopnjo skrbnosti, ki ni manjša od razumne), kot jo uporablja za varovanje svojih zaupnih in lastniških informacij podobne narave, da se prepreči njihova nepooblaščena uporaba, razširjanje ali objava kateri koli nepooblaščeni tretji osebi. Med zaupne in lastniške informacije družbe GPL spadajo spodaj navedene informacije, a niso omejene nanje:

(a) vsa programska oprema, tehnologija, programi, specifikacije, gradiva, smernice in dokumentacija v zvezi s storitvijo družb GPL in Google ter njunih lastniško povezanih podjetij;

(b) vse informacije, zagotovljene v skladu s to pogodbo, vključno z oprijemljivimi in neoprijemljivimi informacijami ter vizualnimi, elektronskimi, trenutnimi ali prihodnjimi informacijami, vendar ne omejeno nanje, kot so

(i) poslovne skrivnosti;

(ii) finančne informacije;

(iii) tehnične informacije, vključno z raziskavami, razvojem, postopki, algoritmi, podatki, načrti in strokovnim znanjem, in

(iv) poslovne informacije, vključno z informacijami o poslovanju, načrtovanju, tržnih interesih in izdelkih, ter

(c) vse druge informacije, ki jih je družba GPL pisno opredelila kot »zaupne«, ali informacije z enakovredno oznako. Zaupne in lastniške informacije družbe GPL ne vključujejo informacij:

(i) ki so ali bodo na voljo javnosti iz razlogov, ki niso posledica dejanja ali opustitve dejanja prodajalca;

(ii) ki so bile pred razkritjem v zakoniti lasti prodajalca in jih prodajalec ni pridobil od družbe GPL ali njenih lastniško povezanih podjetij;

(iii) ki jih tretja oseba zakonito razkrije prodajalcu brez omejevanja razkritja s strani prodajalca, in informacij, za katere prodajalec ni seznanjen, da so zaupne ali lastniške ter last družbe GPL, ali

(iv) do katerih je prodajalec prišel neodvisno in brez kršitve te pogodbe.

8.2 Prodajalec zagotovi zaupnost in ne uporablja, posreduje (vključno za namen pošiljanja nenaročenih sporočil) ali deli takih podatkov o kupcu, razen za obdelavo transakcije, ki jo je zahteval kupec, in za vzdrževanje računa kupca pri prodajalcu ali za druge namene, kot so izrecno dovoljeni v pravilnikih programa in smernicah Google Payments. Prodajalec priznava in se strinja, da za podatke o kupcu, ki jih je prejel od družbe Google in/ali družbe GPL v zvezi s storitvijo, velja obvestilo o zasebnosti storitve Google Payments, in da podatkov o kupcu, ki jih je pridobil od družbe GPL, ne bo uporabljal ali delil na način, ki krši določbe obvestila o zasebnosti storitve Google Payments. Družba GPL lahko zagotovi informacije tudi kot odgovor na veljavni sodni postopek, kot so sodni poziv, odredba o hišni preiskavi ali sodne odločbe, da pridobi ali izvrši svoje zakonske pravice ali se zagovarja pred sodiščem v primeru pravnega zahtevka. Družbi GPL ni treba vrniti zaupnih informacij prodajalca, jih uničiti ali potrditi, da jih je uničila, pod pogojem, da njegovih zaupnih informacij ne uporabi na način, ki ni določen v tej pogodbi.

8.3 Prodajalec mora izkazovati razumno skrbnost za preprečitev razkritja kakršnih koli informacij o transakcijah vsem, ki niso zastopniki prodajalca ali izvajalci, ki prodajalcu pomagajo izvajati njegove obveznosti iz te pogodbe, ali kot posebej določa zakonodaja.

8.4 Podatki za prijavo. Prodajalec je odgovoren za sprejetje vseh razumnih ukrepov za zagotavljanje zaupnosti svojih podatkov za prijavo. Prodajalec se strinja, da bo družbo GPL prek funkcije »Obrnite se na nas« v centru za pomoč kupcem brez nepotrebnega odlašanja obvestil o izgubi, kraji, poneverbi ali nepooblaščeni uporabi podatkov za prijavo ali kakršni koli drugi kršitvi varnosti v zvezi s storitvijo.

8.5 Prodajalec zagotavlja in jamči, da bo vse uslužbence, zaposlene, zastopnike, predstavnike in druge osebe z dostopom do njegovih podatkov za prijavo sam pooblastil za uporabo storitve, kar je pravno zavezujoče za prodajalca.

8.6 Pravice intelektualne lastnine. Družba GPL in njeni licencodajalci si pridržujejo vse pravice, vključno in brez omejitev z vsemi pravicami intelektualne lastnine v zvezi s storitvijo (in vsemi njenimi izpeljanimi deli ali izboljšavami), vključno z vso programsko opremo, tehnologijo, informacijami, vsebino, gradivom, smernicami in dokumentacijo, vendar ne omejeno nanje. Prodajalec ne pridobi pravice do storitve, pravic intelektualne lastnine v zvezi s storitvijo in/ali značilnosti blagovne znamke družbe GPL, razen omejenih služnostnih pravic, ki so izrecno določene v pogodbi.

8.7 Prodajalec izpolnjuje razumne panožne standarde o varstvu in varnosti informacij o transakcijah in podatkov o kupcu.

9. JAMSTVA

9.1 Pogodbeni stranki zagotavljata in jamčita, da imata vsa pooblastila za sklenitev pogodbe.

9.2 Kot pogoj za sklenitev te pogodbe prodajalec družbi GPL jamči, da:

(a) je star vsaj 18 let, če je fizična oseba,

(b) ima v lasti spletna mesta prodajalca in jih nadzoruje ter

(c) ima in bo imel v obdobju veljavnosti te pogodbe vse zahtevane pravice, pooblastila in licence, da se mu dovoli uvajanje storitve.

9.3 Prodajalec družbi GPL jamči, da:

(a) z izvajanjem svojih obveznosti iz te pogodbe ne krši ali povzroča neizpolnjevanja pogodbenih določil nobene druge pogodbe, pri kateri je prodajalec pogodbena stranka.

(b) spoštuje vse zakone, predpise in uredbe, ki veljajo za prodajalčevo uporabo storitve ali so drugače povezani z njo;

(c) prek storitve ne bo poskušal izvesti ali prejeti plačilne transakcije, transakcije vračila kupnine ali transakcije unovčenja, ki je ali bi bila nezakonita v skladu z veljavno zakonodajo;

(d) spoštuje vse veljavne zakone in predpise glede prodaje izdelkov in svojega odnosa s kupci, vključno z določbami o varstvu potrošnikov (prodaja na daljavo) iz leta 2000 in določbami o elektronskem trgovanju (direktiva ES) iz leta 2002, vendar ne omejeno nanje, in

(e) z njegovo vednostjo plačilni nalog ni bil bistveno spremenjen brez pooblastila kupca.

9.4 Družba GPL jamči prodajalcu, da bo storitve zagotavljala z razumno skrbnostjo in veščino.

9.5 Družba GPL ne jamči, da bodo storitve izpolnjevale vse zahteve prodajalca ali da bo njihovo delovanje nemoteno, brez virusov, varno in brez napak.

9.6 Družba GPL ni odgovorna za kakršno koli kršitev katerega koli določila iz te pogodbe, vključno s kakršnimi koli zagotovili, pogoji ali jamstvi, če je zadevna kršitev posledica neizpolnjevanja obveznosti prodajalca iz te pogodbe.

9.7 Za to storitev ali vse druge storitve, ki jih zagotavlja družba GPL v skladu s to pogodbo, ne veljajo drugi pogoji, jamstva ali določila, razen v obsegu, ki je izrecno določen v tej pogodbi. V skladu s členom 10.1(b) ne veljajo drugi nakazani pogoji, jamstva ali določila (vključno z vsemi nakazanimi določili v zvezi z zadovoljivo kakovostjo, primernostjo za namen ali skladnostjo z opisom).

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

10.1 V tej pogodbi nič ne izključuje ali omejuje odgovornosti katere koli pogodbene stranke za:

(a) smrt ali osebno poškodbo, ki je posledica malomarnosti katere koli pogodbene stranke ali njenih uslužbencev, zastopnikov ali zaposlenih;

(b) goljufijo ali goljufivo prikazovanje stvari;

(c) kršitev katerega koli nakazanega pogoja v zvezi s pravicami ali nemotenim uživanjem in/ali

(d) zlorabo zaupnih informacij.

10.2 Nobeno določilo iz te pogodbe ne izključuje ali omejuje odgovornosti katere koli pogodbene stranke za kršitev pravic intelektualne lastnine druge pogodbene stranke ali obveznosti iz člena 11, razen v obsegu, ki je izrecno določen v tej pogodbi.

10.3 V skladu s členoma 10.1 in 10.2 nobena pogodbena stranka glede na pogodbena zagotovila, zagotovila v zvezi z deliktom (vključno z malomarnostjo, vendar ne omejeno nanjo), predpogodbena ali druga zagotovila (ki niso goljufivo prikazovanje stvari) ali zagotovila, ki drugače izhajajo iz te pogodbe ali so povezana z njo, ni odgovorna za:

(a) kakršne koli premoženjske izgube (vključno z izgubo prihodkov, dobičkov, pogodb, podatkov, poslov in pričakovanih prihrankov, vendar ne omejeno nanje);

(b) stroške nadomestnih storitev;

(c) kakršno koli izgubo dobrega imena ali ugleda ali

(d) kakršne koli posebne, posredne ali posledične izgube,

ki jih je utrpela katera koli pogodbena stranka in ki izhajajo iz te pogodbe ali so povezane z njo, in sicer v nobenem primeru, ne glede na to, ali sta jih pogodbeni stranki na datum sklenitve te pogodbe pričakovali ali ne.

10.4 V skladu s členi 10.1, 10.2, 10.3 in 10.5 so v posameznem letu skupne obveznosti vsake pogodbene stranke v zvezi z vsemi dogodki ali nizom povezanih dogodkov, ki so se zgodili v navedenem letu v zvezi s to pogodbo (ne glede na to, ali obveznost izhaja iz kršitve pogodbe, malomarnosti ali katerega koli drugega razloga), omejene na 125 % nadomestila za storitev, ki ga je prodajalec plačal ali bi ga moral plačati družbi GPL v letu neposredno pred tem, ali 30.000 EUR, pri čemer se upošteva višji znesek.

10.5 V skladu s členi 10.1, 10.2 in 10.3 so skupne obveznosti vsake pogodbene stranke, ki izhajajo iz te pogodbe ali so povezane z njo (ne glede na to, ali obveznost izhaja iz kršitve pogodbe, malomarnosti ali katerega koli drugega razloga), omejene na 300.000 EUR.

10.6 Obe pogodbeni stranki priznavata in se strinjata, da se razporeditev tveganja iz tega člena 10 odraža v naravi storitev in zneskih, ki jih mora vsaka pogodbena stranka plačati v skladu s to pogodbo.

10.7 Razen če družba GPL prodajalcu ni dala na voljo ustreznih informacij o transakcijah, je prodajalec upravičen do povračila škode v skladu s členi 10.8, 10.9 in 10.10 le, če ob odkritju neodobrene ali nepravilno izvedene transakcije brez nepotrebnega odlašanja obvesti družbo GPL v skladu s členom 13 in v vsakem primeru najpozneje trinajst (13) mesecev po datumu bremenitve.

10.8 Obravnava nepooblaščenih transakcij unovčenja in transakcij vračila kupnine. Družba GPL na prodajalčev račun za unovčenje vrne znesek neodobrene transakcije unovčenja in transakcije vračila kupnine, ki nista bili odobreni v skladu s členom 7.4 oziroma 7.13, vključno z vsemi morebitnimi stroški, razen v primeru goljufije prodajalca.

10.9 Obravnava nepravilno izvedenih transakcij unovčenja ali transakcij vračila kupnine. Družba GPL brez nepotrebnega odlašanja na prodajalčev račun za unovčenje vrne znesek transakcije unovčenja ali transakcije vračila kupnine in vseh morebitnih stroškov, povezanih s transakcijo, razen če lahko dokaže, da je zadevno transakcijo pravilno izvedla. V vsakem primeru si družba GPL na zahtevo prodajalca takoj prizadeva preučiti transakcijo, prodajalca pa obvestiti o izsledkih.

10.10 Obravnava nepravilno izvedenih plačilnih transakcij. Družba GPL ima odgovornost do prodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravilnega posredovanja plačilnega naloga, ki ga je prodajalec izdal v zvezi s plačilno transakcijo, in takoj ponovno posreduje plačilni nalog ter si na zahtevo nemudoma prizadeva preučiti plačilno transakcijo, prodajalca pa obvestiti o izsledkih.

11. ODŠKODNINA

11.1 V skladu s členom 11.2 prodajalec povrne škodo družbi GPL, družbi Google in njunim lastniško povezanim podjetjem in/ali vsem ponudnikom finančnih storitev, s katerimi ima družba GPL sklenjeno pogodbo v zvezi s storitvami (»odškodovanci«), jih zagovarja in odvezuje odgovornosti v zvezi z vsemi škodnimi zahtevki tretjih oseb proti odškodovancem ter vsemi obveznostmi, izgubami ali stroški (vključno z odškodnino, zneski poravnave in razumnimi pravdnimi stroški), ki so jih utrpeli odškodovanci in ki izhajajo iz ali so povezani s:

(a) spletnimi mesti prodajalca;

(b) značilnostmi blagovne znamke prodajalca;

(c) prodajalčevo uporabo storitve, ki ni dovoljena v tej pogodbi, in/ali

(d) vsakim izdelkom, ki ga je kupec poskusil pridobiti, ga namerava pridobiti ali ga je pridobil prek storitve.

11.2 Obveznosti prodajalca iz člena 11.1 obstajajo le, če odškodovanec:

(a) prodajalca takoj obvesti o takem zahtevku;

(b) prodajalcu zagotovi razumne informacije, pomoč in sodelovanje pri obrambi v pravdnem ali sodnem postopku, in

(c) prodajalcu podeli popoln nadzor in izključno pristojnost za zagovarjanje in poravnavo takega škodnega zahtevka. Odškodovanec lahko na lastne stroške izbere in imenuje svojega nadzornega pravnega zastopnika.

11.3 V skladu s preostalimi določbami tega člena 11 se družba GPL brani ali po lastni presoji sklene poravnavo v vseh sodnih postopkih, ki jih tretja oseba sproži proti prodajalcu na podlagi škodnega zahtevka ali ki izhajajo iz škodnega zahtevka, da tehnologija družbe GPL ali družbe Google, ki se uporablja za zagotavljanje storitev ali katerih koli značilnosti blagovne znamke družbe Google, krši avtorske pravice, poslovne skrivnosti ali blagovne znamke te tretje osebe.

11.4 V nobenem primeru nima družba GPL kakršnih koli obveznosti ali odgovornosti iz člena 11.3, ki izhajajo iz:

(a) uporabe kakršnih koli funkcij beta;

(b) uporabe storitev ali značilnosti blagovne znamke Google, ki so spremenjene ali pa se uporabljajo skupaj z gradivom, ki ga ni zagotovila družba GPL, ali

(c) kakršne koli vsebine, informacij ali podatkov, ki jih je prodajalec, druga stranka ali katera koli tretja oseba zagotovila družbama GPL in Google ali njunim lastniško povezanim podjetjem.

11.5 Obveznosti prodajalca iz člena 11.3 obstajajo le, če prodajalec:

(a) družbo GPL takoj obvesti o takem zahtevku;

(b) družbi GPL zagotovi razumne informacije, pomoč in sodelovanje pri obrambi v pravdnem ali sodnem postopku, in

(c) družbi GPL podeli popoln nadzor in izključno pristojnost za obrambo in poravnavo takega škodnega zahtevka. Odškodovanec lahko na lastne stroške izbere in imenuje svojega nadzornega pravnega zastopnika.

11.6 Družba GPL lahko po lastni in razumni presoji prekine nadaljnjo uporabo vseh storitev ali značilnosti blagovne znamke družbe GPL s strani stranke, za katere družba GPL domneva ali meni, da kršijo pravice intelektualne lastnine tretje osebe.

11.7 Ta člen 11 določa celotno odgovornost pogodbenih strank in izključno pravno sredstvo v zvezi s kršitvijo pravic intelektualne lastnine tretje osebe.

12. TRAJANJE VELJAVNOSTI IN PRENEHANJE POGODBE

12.1 Ta pogodba začne veljati na datum začetka veljavnosti in velja do prenehanja v skladu z določbami iz te pogodbe.

12.2 Prenehanje pogodbe. Prodajalci lahko takoj in brez stroškov prekinejo to pogodbo v štirinajstih (14) dneh od datuma začetka veljavnosti, tako da o tem obvestijo družbo GPL. Družba GPL lahko to pogodbo nato prekine kadar koli, vendar mora prodajalca o tem obvestiti najmanj dva (2) meseca vnaprej, prodajalec pa lahko to pogodbo brez stroškov prekine kadar koli, o čemer mora družbo GPL obvestiti najmanj en (1) mesec vnaprej, razen če je v tej pogodbi v skladu z zakonodajo določen krajši odpovedni rok.

12.3 Vsaka pogodbena stranka lahko takoj v celoti ali delno začasno preneha izvajati pogodbo in/ali jo prekine, če:

(a) druga pogodbena stranka pomembno krši katero koli določilo pogodbe in te kršitve ni mogoče odpraviti ali

(b) druga pogodbena stranka pomembno krši katero koli določilo pogodbe in se ta kršitev lahko odpravi, vendar je druga pogodbena stranka ne odpravi v tridesetih (30) dneh od prejema zahtevka, naj odpravi kršitev.

12.4 Vsaka pogodbena stranka lahko takoj prekliče to pogodbo, če:

(a) poteka sestanek upnikov druge pogodbene stranke ali druga pogodbena stranka predlaga oziroma se v zvezi z njo predlaga poravnava z njenimi upniki ali v njihovo korist (vključno s sporazumno poravnavo, kot je opredeljena v Zakonu o insolventnosti iz leta 1986);

(b) imetnik zastavne pravice, stečajni upravitelj, prisilni upravitelj, upravitelj premoženja (ne glede na to, ali ga imenuje sodišče ali je imenovan kako drugače) ali druga podobna oseba prevzame celotno premoženje druge pogodbene stranke ali njegov pomemben del oziroma je imenovana v ta namen ali je to premoženje predmet zaplembe, rubeža ali drugega sodnega postopka (ki ni razveljavljen v sedmih dneh);

(c) druga pogodbena stranka preneha poslovati ali ne more odplačati svojih dolgov v smislu razdelka 123 Zakona o insolventnosti iz leta 1986;

(d) druga pogodbena stranka ali njeni direktorji, kateri koli upniki ali imetnik kvalificirane flotantne zastavne pravice sporočijo svoj namen o imenovanju upravitelja premoženja ali na sodišču vložijo zahtevek za njegovo imenovanje;

(e) je vložen predlog (in ni razveljavljen v osemindvajsetih (28) dneh) ali sprejet sklep ali odredba za imenovanje upravitelja premoženja ali likvidacijo, stečaj ali popolno prenehanje druge pogodbene stranke;

(f) se v zvezi z drugo pogodbeno stranko zgodi dogodek, podoben zgoraj navedenim dogodkom, v kateri koli sodni pristojnosti, v kateri je registrirana ali ima v njej sedež ali v kateri posluje ali ima sredstva;

(g) se spremeni nadzor nad prodajalcem ali pa prodajalec odsvoji bistveni del svojih sredstev. V tem členu izraz »nadzor« pomeni neposredno ali posredno pristojnost katere koli osebe ali pooblaščenega zastopnika, da usmerja drugo osebo ali vpliva na njeno usmeritev, v skladu s tem pa je treba razumeti tudi »spremembo nadzora«, ali

(h) se zgodi kakršen koli dogodek ali začne sodni postopek v zvezi s prodajalcem v sodni pristojnosti, ki velja za prodajalca, ki ima enak ali podoben vpliv kot dogodki, navedeni v členu 12.4.

12.5 Ukinitev storitve v zvezi s plačilnimi transakcijami. Družba GPL lahko takoj ukine prodajalčevo uporabo storitve v zvezi s plačilnimi transakcijami, če:

(a) prodajalec krši to pogodbo (vključno z vsemi pravilniki, kot so pravilniki programa in smernice Google Payments, ki so omenjeni v tem dokumentu) ali

(b) prodajalčeva uporaba storitve po razumni presoji družbe GPL povzroča tveganje finančne škode ali izgube dobrega imena družbe GPL, storitve in/ali sistemov plačilnih kartic, ki se uporabljajo za obdelavo plačilnih transakcij, ali če obstaja utemeljen sum goljufije, pranja denarja ali druge nezakonite dejavnosti prodajalca.

12.6 Ukinitev storitve v zvezi s transakcijami vračila kupnine ali transakcijami unovčenja zaradi ogrožanja poverilnic prodajalca. Družba GPL lahko takoj ukine prodajalčevo uporabo storitve v zvezi s transakcijami vračila kupnine ali transakcijami unovčenja na podlagi utemeljenih razlogov, povezanih z varnostjo prodajalčevih podatkov za prijavo ali računa za unovčenje ali sumom njihove goljufive ali nepooblaščene uporabe. Družba GPL prodajalca vnaprej obvesti o tej ukinitvi in razlogih zanjo ali, če to ni mogoče, takoj po ukinitvi, razen če bi bilo to nezakonito ali če bi ogrozilo razumne varnostne ukrepe. Družba GPL po odpravi razlogov za ukinitev ponovno aktivira prodajalčeve podatke za prijavo ali račun za unovčenje oziroma prodajalcu zagotovi nove aktivne podatke za prijavo ali račun za unovčenje, takoj ko je to mogoče.

12.7 Prodajalec lahko začasno ukine storitev, o čemer mora družbo GPL obvestiti vsaj en delovni dan prej, za obdobje, v katerem:

(a) ima storitev kritične napake ali pomanjkljivosti, ki pomembno vplivajo na primarne funkcije storitve, dokler družba GPL ne odpravi teh napak ali pomanjkljivosti, ali

(b) na prodajalčevo poslovanje vpliva pomemben negativen učinek, ki je neposredna posledica storitve, dokler družba GPL ne odpravi ali zmanjša tega pomembnega negativnega učinka, pod pogojem, da prodajalec družbi GPL v vsakem primeru zagotovi dokumentacijo o kritični napaki ali pomanjkljivosti ali pomembnem negativnem učinku, ki jo lahko zahteva družba GPL. Med tako ukinitvijo storitve prodajalec družbi GPL v dobri veri pomaga rešiti te težave.

12.8 Po prenehanju te pogodbe ali drugem preklicu prodajalčeve uporabe storitve:

(a) po uspešno opravljenem preverjanju v povezavi s preprečevanjem pranja denarja, goljufij ali drugih nezakonitih dejavnosti in plačilu diskrecijske provizije za unovčenje, nižje od 1 GBP (ali enakovrednega zneska v drugi valuti), družba GPL v približno stoosemdesetih (180) dneh po koncu koledarskega meseca, v katerem je pogodba prenehala veljati, unovči prodajalčev e-denar in vrne dolgovani znesek (če obstaja) na prodajalčev račun za poravnavo (ali drug tak račun, ki ga je prodajalec sporočil družbi GPL), in sicer znesek: (i) zahteve za rezervni znesek, ki ga hrani družba GPL, in (ii) veljavnih plačilnih transakcij, obdelanih v mesecu prenehanja veljavnosti pogodbe:

(b) če dolgovanega zneska prodajalcu ni mogoče vrniti v skladu z zgornjim podčlenom (a), lahko prodajalec zahteva unovčenje v skladu s členom 5.8;

(c) vse druge obveznosti družbe GPL iz te pogodbe takoj prenehajo veljati, razen obveznosti, določenih v zgornjih podčlenih (a) in (b);

(d) prodajalec ostane odgovoren za vse plačilne transakcije, nadomestila za povratno bremenitev in vse druge obveznosti, ki jih je prevzel nase ali so se nabrale v njegovo breme;

(e) vse pravice in licence, ki jih je podelila družba GPL, takoj prenehajo veljati;

(f) prodajalčeve pravice do uporabe katerih koli značilnosti blagovne znamke družbe GPL, kot to dovoljuje pogodba, takoj prenehajo veljati;

(g) prodajalec takoj preneha uporabljati storitev:

(i) za obdelavo plačilnih transakcij in

(ii) za prikazovanje značilnosti blagovne znamke družbe GPL;

(h) prodajalec plača vse neporavnane nakupe izdelkov in

(i) prodajalec vrne ali uniči vse kopije (in potrdi njihovo uničenje) vseh zaupnih informacij in/ali lastninskih informacij družbe GPL, ki jih ima v posesti.

12.9 Družba GPL lahko prodajalcu prepove dostop do storitve, vključno s tem, da deaktivira njegovo uporabniško ime in geslo, vendar brez omejitve na ta ukrep, in prodajalcu (ali njegovemu krovnemu podjetju, lastniško povezanemu podjetju ali podružnicam ter njihovim naslednikom, oziroma njegovim sorodnikom ali znancem, če je prodajalec fizična oseba) zavrne prihodnji dostop do storitve.

12.10 Ne glede na preostale dele pogodbe vse določbe te pogodbe, katerih namen je, da imajo učinek ali so zavezujoče za pogodbene stranke po prenehanju te pogodbe ali njenem popolnem ali delnem prenosu ali odstopu, vključno s členom 5.8, členom 8 (Zaupnost) in členom 12.8(b), vendar ne omejeno nanje, veljajo tudi po prenehanju te pogodbe v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja. Prenehanje veljavnosti te pogodbe ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki jih imajo te na dan prenehanja veljavnosti.

13. SPOROČILA IN OBVESTILA

13.1 Ta pogodba se sklene v angleščini in če ni v njej drugače določeno, se vsa obvestila in druga sporočila ter dokumenti, ki so zahtevani ali dovoljeni v skladu s to pogodbo, izdelajo v pisni obliki v angleščini. Vsi prevodi so zagotovljeni le zaradi prikladnosti, v primeru odstopanja med angleško različico in prevodom pa se uporablja angleška različica.

13.2 Družba GPL lahko v zvezi s storitvijo komunicira s prodajalcem prek elektronskih sporočil, vključno (a) s pošiljanjem e-pošte na e-poštni naslov prodajalca ali (b) z objavo obvestil ali sporočil na spletnem mestu družbe GPL. Prodajalec se strinja, da mu lahko družba GPL pošilja elektronska sporočila v zvezi z vsemi zadevami, povezanimi s prodajalčevo uporabo storitve, vključno s pogodbo (in revizijami ali spremembami pogodbe), obvestili ali razkritji v zvezi s storitvijo in odobritvami plačil. Posamezna sporočila se bodo obravnavala na naslednji način:

Za obvestilo se šteje, da je vročeno: (i) po prejemu, če je dostavljeno osebno ali če ga dostavi hitra kurirska služba (podpis ob prejemu); (ii) po preverjanju prejema priporočene pošte; (iii) v primeru e-pošte štiri (4) ure po pošiljanju e-pošte; ali (iv) ko je na voljo v spletnem računu prodajalca. Informacije za stik se posodabljajo v skladu s tem členom, kot je potrebno za zagotovitev, da imajo vse pogodbene stranke aktualne informacije o vseh stikih.

13.3 Prodajalec mora hraniti kopije elektronskih sporočil tako, da jih natisne na papir ali shrani elektronske kopije. Predpostavlja se, da lahko prodajalec informacije, ki so mu posredovane v elektronski obliki, natisne ali shrani.

13.4 Vsako obvestilo, ki se družbi GPL pošlje v skladu s pogodbo, mora biti poslano po priporočeni pošti na naslov Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom (»GPL«) s pripisom, da je namenjeno oddelku »GPL Payments Team«, razen v naslednjih primerih:

14. SPLOŠNO

14.1 Ta pogodba (vključno z naslovi URL, navedenimi v njej) je celotna pogodba med pogodbenima strankama v zvezi s predmetno zadevo in nadomešča vse predhodne pogodbe ali kakršne koli dogovore med pogodbenima strankama glede te zadeve.

14.2 Ta pogodba je lahko podpisana v neomejenem številu dvojnikov, vključno s faksimili; vsak izmed njih se šteje za izvirnik, skupaj pa so en in isti instrument.

14.3 V skladu s členoma 14.4 in 14.5 morajo biti vse spremembe te pogodbe (i) v pisni obliki, (ii) sklicevati se morajo na to pogodbo in (iii) drugi pogodbeni stranki morajo biti poslane najpozneje dva (2) meseca pred datumom začetka veljavnosti. Prodajalec razume in se strinja, da se šteje, da je sprejel morebitne spremembe, ki jih je predlagala družba GPL, razen če družbo GPL obvesti o nasprotnem v skladu s členom 13.4 pred datumom začetka veljavnosti sprememb; v tem primeru pogodba brez stroškov preneha veljati neposredno pred datumom začetka veljavnosti sprememb. Prodajalec lahko brez stroškov prekliče pogodbo v skladu s členom 13.4 kadar koli pred datumom začetka veljavnosti sprememb, ki jih predlaga družba GPL. Kakršne koli spremembe te pogodbe, ki jih predlaga prodajalec, ne začnejo veljati, razen če jih podpiše pooblaščenec vsake pogodbene stranke.

14.4 Prodajalec se strinja, da ima družba GPL pravico do spremembe pogodbe takoj po obvestilu, če tega ne prepoveduje zakonodaja.

14.5 Določbe v členih 14.3 in 14.4 ne omejujejo:

(a) pravice družbe GPL do občasnega posodabljanja in revidiranja svojih pravilnikov ali dodajanja kakršnih kolih novih značilnosti brez predhodnega obvestila, ki jih lahko prodajalec sprejme z uporabo nove značilnosti. Take revizije se lahko izvedejo z uporabo metode, ki jo družba GPL izbere po lastni presoji, med drugim z elektronskim sporočilom ali objavo na Googlovem spletnem mestu, in

(b) pravice pogodbenih strank do spremembe določil te pogodbe ob upoštevanju roka za obveščanje, če tega ne prepoveduje zakonodaja in če se s tem strinjata obe pogodbeni stranki.

14.6 Prodajalec brez predhodnega pisnega soglasja družbe GPL ne sme v celoti ali delno odstopiti ali na drugi način prenesti te pogodbe ali kakršnih koli pravic ali obveznosti iz pogodbe.

14.7 Družba GPL lahko brez predhodnega pisnega soglasja v celoti ali delno odstopi ali na drug način prenese svoje pravice ali obveznosti iz te pogodbe na družbo Google in/ali katero koli njeno lastniško povezano podjetje.

14.8 Nobena pogodbena stranka ni odgovorna za neizpolnjevanje ali odlog izvajanja svojih obveznosti, ki so posledica okoliščin, na katere nima razumnega vpliva, vključno z državnim posredovanjem, terorističnimi dejanji, potresom, požarom, poplavo ali drugimi naravnimi katastrofami, delovnimi razmerami, izpadi električne energije in/ali izpadi energije ter internetnimi ali telekomunikacijskimi motnjami in izpadom sistema, vendar ne omejeno nanje.

14.9 Če družba GPL ne izvede ali uveljavi katere koli pravice ali določbe iz pogodbe, to ne pomeni opustitve take pravice ali določbe.

14.10 Pogodbeni stranki sta in ostajata neodvisni in za noben del te pogodbe se ne šteje, da med pogodbenima strankama ustvarja kakršen koli odnos agencije, partnerstva ali skupnega podjetja. Za nobeno pogodbeno stranko se ne šteje, da je uslužbenec ali pravni predstavnik druge pogodbene stranke, prav tako pa nima nobena pogodbena stranka pravice ali pooblastila, da ustvari kakršno koli obveznost v imenu druge pogodbene stranke.

14.11 Če katero koli pristojno sodišče razsodi, da katere koli določbe iz te pogodbe ni mogoče uveljaviti ali da je neveljavna, se ta določba omeji ali izloči do najmanjšega obsega, ki je potreben za zagotavljanje, da pogodba sicer ostane v celoti veljavna in jo lahko pogodbeni stranki izvajata.

14.12 Razen če je to izrecno določeno v tej pogodbi, nobene določbe ne ustvarjajo ali podeljujejo kakršnih koli pravic ali drugih koristi bodisi v skladu z Zakonom o pogodbah (Pravice tretjih oseb) iz leta 1999 bodisi na drug način v korist katere koli osebe, ki ni pogodbena stranka pri pogodbi. Ta člen ne omejuje pravic katerega koli zakonitega pooblaščenca iz te pogodbe, da izvaja pravice in koristi, ki mu jih je podelil njegov asignant. Ne glede na ta člen nobeni tretji osebi (vključno s katero koli tretjo osebo, ki je morda upravičena do uveljavljanja svojih pravic iz te pogodbe) ni treba podati soglasja za odstop, prenos ali prenehanje spremembe te pogodbe.

14.13 Za to pogodbo ter vse spore in tožbene zahtevke, ki izhajajo iz nje ali so povezani z njo, veljajo zakoni Anglije in Walesa. Pogodbeni stranki se nepreklicno in brezpogojno strinjata, da imajo angleška sodišča izključno pristojnost za vse take spore ali zahtevke. Nič v prejšnjem stavku nobeni pogodbeni stranki ne preprečuje, da zaprosi za ukrep pravnega varstva s sodno prepovedjo ali podobno pravno varstvo v kateri koli pristojnosti, da zaščiti svoje zaupne informacije in pravice intelektualne lastnine.

14.14 V obsegu, ki ga dovoljuje zadevna nacionalna zakonodaja, s katero se izvaja Direktiva o plačilnih storitvah 2007/64/ES (»direktiva o plačilnih storitvah«) (»nacionalna zakonodaja«), naslednje določbe nacionalne zakonodaje ne veljajo za to pogodbo: vse določbe, s katerimi se izvajajo naslov III, člen 52(1), drugi pododstavek člena 54(2) in členi 59, 61, 62, 63, 66 in 75 direktive o plačilnih storitvah. Pogodbeni stranki si pridržujeta pravico do sprejetja dogovora o roku, ki se razlikuje od roka, določenega v določbah nacionalne zakonodaje, s katerimi se izvaja člen 58 direktive o plačilnih storitvah.

15. POSEBNI POGOJI ZA GOOGLE PLAY IN DRUGE GOOGLOVE TRŽNICE TER ZA STORITEV GOOGLE PAYMENTS ZA DIGITALNO BLAGO

Ta člen 15 se uporablja le za prodajalce, ki storitev uporabljajo v Googlu Play ali v eni ali več drugih Googlovih tržnicah (»Googlova tržnica«), člen 15.3 pa se uporablja tudi za prodajalce, ki storitev uporabljajo za obdelavo v storitvi Google Payments za digitalno blago.

15.1 Google Play in druge Googlove tržnice. Ne glede na člen 3.1 lahko prodajalec storitev uporablja za obdelavo transakcij v Googlovi tržnici. Za uporabo storitve v Googlovi tržnici se mora prodajalec ločeno strinjati s pogoji storitve, ki veljajo za tako Googlovo tržnico (»pogoji storitve Googlove tržnice«), prodajalčev račun za storitev pa mora biti povezan s prodajalčevim računom za navedeno Googlovo tržnico. V primeru kakršnih koli nasprotij med to pogodbo in veljavnimi pogoji storitve Googlove tržnice se uporabljajo določbe veljavnih pogojev storitve Googlove tržnice.

15.2 Nadomestila za storitev; pravilnik o jamstvu za plačilo. Družba GPL prodajalcu ne zaračuna nadomestil za storitev, opisanih v členu 7.1, za transakcije, opravljene prek Googlove tržnice, prodajalec pa namesto tega plača nadomestila, določena v veljavnih pogojih storitve Googlove tržnice. Kakršni koli popusti pri nadomestilih ali opustitve plačil, ki jih družba GPL nudi za storitev, ne veljajo za nadomestila, določena v veljavnih pogojih storitve Googlove tržnice. Pravilnik o jamstvu za plačilo se ne uporablja za transakcije, opravljene prek Googlove tržnice.

15.3 Plačilni pogoji; načrt mesečnih plačil. Ne glede na načrt mesečnih plačil, opisan v členu 7.4, velja, da če je račun prodajalca povezan s katero koli Googlovo tržnico v skladu s tem členom 15 ali če prodajalec uporablja storitev za obdelavo plačil prek storitve Google Payments za digitalno blago, si družba GPL na ekonomsko upravičen način prizadeva elektronsko prenesti sredstva za transakcije, obdelane v zvezi s prodajalčevim računom za unovčenje v koledarskem mesecu, na prodajalčev račun za poravnavo pred koncem delovnega dne na 15. dan naslednjega koledarskega meseca. Načrt mesečnih plačil, opisan v predhodnem stavku, se uporablja za vse plačilne transakcije, obdelane v zvezi s prodajalčevim računom za unovčenje, ne glede na to, ali se opravijo prek Googlove tržnice ali za storitve Google Payments za digitalno blago. Družba GPL lahko po svoji presoji in brez predhodnega obveščanja prodajalca sredstva pogosteje prenese na prodajalčev račun za poravnavo in ne le mesečno.

15.4 Prodajalec se strinja, da bo plačal vsa nadomestila, vključno z vsemi veljavnimi provizijami za menjavo valute, povezanimi z menjavo sredstev in posredovanjem plačila na račun za poravnano. Prodajalec priznava in se strinja, da nosi vse tveganje izgube, ki izhaja iz kakršnih koli sprememb menjalnih tečajev v obdobju od obdelave plačilnih transakcij do prenosa sredstev za poravnavo na račun za poravnavo. Banke, ki posredujejo plačilo na račun za poravnavo, lahko prav tako zaračunajo provizije in pristojbine za obdelavo plačil ter s tem povezano pretvorbo valute; za take provizije in pristojbine pa je odgovoren izključno prodajalec.

15.5 Valuta kupca. Googlova tržnica lahko prodajalcu dovoljuje, da navede nakupne cene za svoje izdelke v valuti, ki se razlikuje od valute prodajalčevega računa za poravnavo, kupcu pa omogoča nakup prodajalčevih izdelkov v tej valuti (»transakcija nakupa v valuti kupca«). Za vsako transakcijo nakupa v valuti kupca bo družba GPL prodajalcu plačala v njegovi lokalni valuti ali v evrih na podlagi menjalnega tečaja, ki se uporablja za znesek nakupa (izraženega v valuti kupca) v času obdelave plačilne transakcije na prodajalčev račun za unovčenje. Menjalni tečaj določi finančna institucija, ki jo družba GPL uporablja za izračun menjalnih tečajev, in se lahko brez obvestila prodajalcu prilagodi glede na tržne razmere. Če se za transakcijo nakupa v valuti kupca nato izvede vračilo, razveljavitev, povratna bremenitev ali druga prilagoditev, družba GPL pri izračunu obveznosti prodajalca v zvezi z vračilom, razveljavitvijo, povratno bremenitvijo ali drugo prilagoditvijo uporabi isti menjalni tečaj in valuto, kot ju je uporabila pri prvotni transakciji nakupa v valuti kupca. Družba GPL si pridržuje pravico do zaračunavanja provizije za menjavo valute.