Družba GPL bo prodajalcu zagotovila storitev (kot je določena v spodnjih pogojih storitve) glede na prodajalčevo prodajo v Googlovih tržnicah in dobrodelne prispevke (v primerih dobrodelnih organizacij).

Tukaj je na voljo seznam Googlovih tržnic, ki jih podpira storitev. Google lahko seznam tržnic občasno posodablja, vendar bodo vse transakcije, povezane s tržnicami, obdelane v skladu s spodnjimi pogoji storitve. Za več informacij o tem, ali je določen izdelek v tržnici ali ne, preberite pogoje in določila za izdelek.

Prodajalec lahko izdelke poleg prodaje v Googlovih tržnicah posreduje tudi Googlu za nadaljnjo prodajo. V tem primeru bo prodajalcu denar dolžan Google. Google lahko od družbe GPL zahteva, da te zneske v njegovem imenu poravna prodajalcu. V izogib dvomom: spodnji pogoji storitve ne veljajo za take poravnave. Za več informacij o takih poravnavah si oglejte pogoje in določila za ustrezne izdelke.

Pogoji storitve Google Payments – prodajalec

28. marec 2018

Ti pogoji storitve za prodajalca (»pogodba«) so pravno zavezujoča pogodba med družbo Google Payment Limited, registrirano v Angliji (št. podjetja 05903713), s sedežem na naslovu 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Združeno kraljestvo (»družba GPL«), in vami (»prodajalec«). Družbi GPL lahko pišete prek centra za pomoč na https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341. Družba GPL deluje z dovoljenjem Organa za ureditev opravljanja finančnih storitev (Financial Conduct Authority, »FCA«), pri čemer zanjo veljajo predpisi FCA v zvezi z ustanovami za izdajo elektronskega denarja (»e-denar«) ter je vpisana v register agencije FCA pod registrsko številko 900008. Družba GPL je podružnica družbe Google International, LLC (»Google«). Pogodbo v celoti preberite, preden se odločite, ali jo sprejmete in nadaljujete prijavo.

Preden nadaljujete, natisnite ali shranite izvod te pogodbe za svojo evidenco.

ČE SPODAJ KLIKNETE »STRINJAM SE S POGOJI STORITVE« IN NATO GUMB »DOKONČAJ PRIJAVO«, SE ZAVEZUJETE, DA BOSTE UPOŠTEVALI TO POGODBO.

Ta pogodba začne veljati na dan, ko jo sprejme prodajalec (»datum začetka veljave«).

1. OPREDELITVE

V tej pogodbi se uporabljajo izrazi, opredeljeni spodaj:

»Račun« je račun za e-denar, ki ga ima prodajalec pri družbi GPL.

»Referenčni vodnik za programske vmesnike« je referenčni vodnik za programske vmesnike, ki ga občasno objavljajo družba GPL ali njene podružnice. Najnovejši referenčni vodnik za programske vmesnike je na voljo na https://developers.google.com/terms.

»Vodnik za razvijalce za programske vmesnike« je vodnik za razvijalce programskih vmesnikov, ki ga občasno objavljajo družba GPL ali njene podružnice. Najnovejši vodnik za razvijalce programskih vmesnikov je na voljo na https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

»Značilnosti različice beta« so značilnosti te storitve, ki jih družba GPL označi kot »beta« ali ki občasno niso podprte v tehnični dokumentaciji družbe GPL.

»Značilnosti blagovne znamke« so trgovska imena, blagovne znamke, storitvene znamke, logotipi, imena domene in druge prepoznavne značilnosti blagovnih znamk posamezne stranke, ki so občasno v njeni lasti (ali ima zanje licenco).

»Delovni dan« je dan, ki ni sobota, nedelja ali državni praznik v Združenem kraljestvu.

»Kupec« je stranka, ki uporablja to storitev za plačilne transakcije pri nakupu izdelkov.

»Operater« je operater mobilne naprave, ki ga odobri družba GPL in kupcu ponuja račun za obračunavanje prek operaterja.

»Način plačila prek operaterja« je postopek plačevanja, pri katerem družba GPL v imenu prodajalca posreduje plačilno transakcijo operaterju, ki bremeni račun kupca za obračunavanje prek operaterja.

»Račun za plačilo prek operaterja« je račun za mesečno ali periodično obračunavanje, ki ga zagotavlja operater in v katerega se registrira kupec pri družbi GPL, ter predstavlja način plačila.

»Pravilnik za vračilo zneska« je razdelek z naslovom »Pravilnik za vračilo zneska« v pravilnikih programa in smernicah Google Payments.

»Stranka« je fizična ali pravna oseba, ki se registrira v storitev kot kupec ali prodajalec.

»Spori« so nesoglasja, pravni spori, poravnave in/ali drugi taki spori med strankami ali tretjimi osebami, ki izhajajo iz uporabe storitve in niso spori v zvezi s storitvijo.

»E-denar« je elektronska valuta, ki jo družba GPL izda ob prejemu sredstev. E-denar je v računalniškem sistemu družbe GPL in predstavlja zahtevek družbi GPL za unovčitev. E-denar ni nakazilo.

»Evro« je veljavna valuta v evropski monetarni uniji.

»Način plačila« je račun kreditne kartice, račun debetne kartice, račun za obračunavanje prek operaterja ali drug način plačila, ki ga stranka registrira za uporabo v storitvi in ga družba GPL uporablja za zagotavljanje sredstev za e-denar, ki ga izda družba GPL, da izvede plačilne transakcije in za druge namene.

»Plačilna transakcija« je transakcija, s katero družba GPL (i) sproži nakazilo zneska nakupa iz načina plačila kupca družbi GPL, (ii) kupcu izda znesek e-denarja, enak znesku nakupa, in (iii) prenese znesek e-denarja od kupca prodajalcu.

»Google« so družba Google International, LLC ter njene odvisne družbe in podružnice.

»Pravilniki programa in smernice za Google Payments« so pravilniki storitve Google Payments za prodajalce, ki imajo račun pri družbi GPL, s podrobnostmi o obračunavanju v Sloveniji, ki jih občasno objavi družba GPL. Trenutni pravilniki programa in smernice za Google Payments so na voljo na spletnem mestu https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

»Googlova tržnica« so vse tržnice, ki jih upravlja Google, na katerih lahko kupci kupujejo izdelke neposredno pri prodajalcu.

Pogoji storitve Googlove tržnice so pogoji storitve Googlove tržnice, opredeljeni v členu 3.9.

»Podatkovni protokoli za GPL« so Googlovi podatkovni protokoli, ki veljajo za storitev, ki jih zagotavlja družba GPL prodajalcu ali jih prodajalcu v imenu družbe GPL zagotavlja nekdo drug v skladu s to pogodbo, in katere koli dopolnjene različice navedenih protokolov, o katerih družba GPL ali njene podružnice občasno obvestijo prodajalca.

»Spletno mesto Google« je katero koli spletno mesto, ki je v lasti družbe Google, njenih podružnic, vključno z vsemi njenimi poddomenami in imeniki ter vsemi naslednjimi spletnimi mesti, ali ki ga te upravljajo.

»Pravice intelektualne lastnine« so vse patentne pravice, avtorske pravice, pravice do varstva topografije polprevodnikov, pravice do programske opreme, moralne pravice, blagovne znamke in/ali storitvene znamke, logotipi, pravice do zbirk podatkov ali v zvezi z njimi, pravice do zaupnih informacij ali poslovnih skrivnosti ali v zvezi z njimi, pravice v zvezi z imeni domen in druge lastninske pravice (registrirane ali neregistrirane) po svetu, vključno z vsemi pravicami do vračila in pravicami do katerih koli aplikacij ali čakajočih registracij in pravico do odškodninske tožbe ali prejema odškodnine zaradi preteklih kršitev.

»Podatki za prijavo« sta uporabniško ime in geslo, ki ju prodajalec prejme od družbe GPL za dostop do svojega računa.

»Plačilni nalog« so (i) navodila, ki jih prodajalec da družbi GPL, da izvede plačilno transakcijo, ki jo kupec dovoli, in je hkrati obvestilo družbi GPL glede dovoljenja kupca, da se izvede nakup zneska e-denarja pri družbi GPL, enakega znesku nakupa plačilne transakcije, ali (ii) navodila, ki jih prodajalec da družbi GPL, da izvede transakcijo vračila kupnine, odvisno od primera.

»Izdelek« je digitalno ali fizično blago, izdelek ali storitev, ki ga lahko kupec prek storitve kupi pri prodajalcu.

»Znesek nakupa« je znesek, enak ceni izdelka, vključno z morebitnimi pristojbinami, davki, stroški pošiljanja ali stroški obdelave.

»Vmesni račun za plačila« je račun za e-denar, ki ga upravlja družba GPL v povezavi s prodajalcem, na katerega družba GPL nakaže e-denar kupca kot del plačilne transakcije.

»Transakcija odplačila« je transakcija, s katero družba GPL unovči e-denar s prodajalčevega vmesnega računa za plačila in sproži prenos ustreznega zneska na prodajalčev račun za poravnavo.

»Transakcija vračila« je transakcija, s katero družba GPL prenese e-denar s prodajalčevega vmesnega računa za plačilo kupcu ter nato unovči enak znesek in sproži prenos tega zneska na kupčev način plačila prek funkcije vračila v storitvi.

»Zahteva za rezervni znesek« je denarni znesek dela plačil, ki se izplača prodajalcu, v zvezi z obdelavo plačilnih transakcij in transakcij odplačila, ki jih družba GPL lahko zadrži, kot je določeno v tej pogodbi.

»Prodajalec« je fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitev za prodajo izdelkov in prejemanje zneskov nakupa s plačilnimi transakcijami.

»E-poštni naslov prodajalca« je e-poštni naslov, ki ga prodajalec navede ob prijavi.

»Spletno mesto prodajalca« so strani spletnega mesta prodajalca, na katerih je na voljo izdelek, ki ga je mogoče plačati s to storitvijo.

»Storitev« je storitev plačevanja z e-denarjem družbe GPL, ki se imenuje Google Payments in je opisana v tej pogodbi. Vključuje obdelavo (i) plačilnih transakcij in transakcij vračila v imenu prodajalca v zvezi z nakupom, opravljenim med prodajalcem in kupcem, in (ii) transakcij odplačila.

»Spori v zvezi s storitvijo« so katera koli nesoglasja, pritožbe, pravni spori, poravnave in/ali drugi podobni spori med družbo GPL in strankami, ki izhajajo izključno iz domnevne nezmožnosti družbe GPL, da izpolni svoje obveznosti iz te pogodbe ali katerih koli veljavnih zakonov, in iz katere koli s tem povezane napake pri zagotavljanju storitve.

»Storitvena nadomestila« so provizije, ki jih družba GPL zaračuna za storitev, kot je določeno v členu 7.1.

»Račun za poravnavo« je depozitni račun prodajalca, ki je odprt v banki v Sloveniji in ki ga določi prodajalec, o čemer v pisni obliki obvesti družbo GPL, ter ki ga družba GPL odobri za prejem odplačila e-denarja iz prodajalčevega vmesnega računa za plačila.

»Leto« je obdobje dvanajstih (12) mesecev, ki se začne na datum začetka veljavnosti, in vsako zaporedno dvanajstmesečno obdobje.

1.1 Naslovi členov te pogodbe so namenjeni izključno lažjemu sklicevanju in ne vplivajo na razlago ali sestavo pogodbe.

1.2 Sklic na zakon ali zakonsko določilo vključuje sklic na zakon ali zakonsko določilo, ki se občasno spreminja, dopolnjuje ali se znova sprejme.

1.3 Vsi zneski iz te pogodbe so navedeni v evrih, razen če je v pogodbi izrecno določeno drugače.

1.4 V času veljavnosti pogodbe lahko prodajalec v centru za pomoč prodajalcem zahteva, da mu posredujemo pogodbo, in pogodbo mu bomo brezplačno poslali na njegov e-poštni naslov.

2. ZNAČILNOSTI IN OPIS STORITVE

2.1 Opis storitve. Prodajalec potrjuje in se strinja, da:

(a) prodaja izdelkov pomeni transakcijo med prodajalcem in kupcem ter ne vključuje družb GPL, Google ali njunih lastniško povezanih podjetij, razen če sta družbi GPL, Google ali njuna lastniško povezana podjetja izrecno navedeni kot prodajalec ali kupec v transakciji;

(b) družba GPL, Google ali njuna lastniško povezana podjetja niso kupec, prodajalec ali udeleženec v nobeni plačilni transakciji, razen če so izrecno navedeni kot taka v opisu izdelka na Googlovem spletnem mestu ali v njegovih pogojih storitve;

(c) družba GPL ni odgovorna za kakovost, varnost ali zakonitost oglaševanih izdelkov, resničnost ali točnost opisa izdelkov, zmožnost prodajalca za prodajo izdelkov ali zmožnost kupca za nakup izdelkov in teh dejavnikov ne nadzira; in

(d) družba GPL ni odgovorna za dejstvo, ali kupec konča nakup ali plačilo izdelkov, ki jih je nameraval kupiti od prodajalca. Ko kupec odobri nakup z načinom plačila in družba GPL prejme plačilni nalog od prodajalca, družba GPL obdela plačilno transakcijo v imenu prodajalca (a) prek ustreznega omrežja za obdelavo plačila, vključno z omrežji za kreditne kartice brez omejitev ali debetne kartice, ali (b) prek operaterja, da zagotovi plačilo in izterjavo z načinom plačila prek operaterja, kot je opisano spodaj.

2.2 Dovoljen plačilni nalog. Prodajalec uporabi storitev samo za obdelavo plačilnega naloga za izdelek, ki ga kupec kupi prek zakonite prodaje izdelka, opravljene v dobri veri. Če prodajalec svojo primarno vrsto izdelkov opredeli kot »neprofitno« ter ga družba GPL preveri in potrdi njegov status registrirane in certificirane neprofitne organizacije ter prodajalec na zahtevo družbe GPL občasno posreduje potrebno dokumentacijo in podatke, lahko storitev uporablja za obdelavo dobrodelnih prispevkov kupcev. Plačilnega naloga ni dovoljeno poslati v obdelavo v storitvi, dokler prodajalec:

(a) ne dostavi ali drugače zagotovi kupljenega blaga kupcu; ali

(b) ne izvede storitve nakupa; ali

(c) drugače ne dokonča transakcije nakupa v skladu z medsebojnim dogovorom med prodajalcem in kupcem.

2.3 Prepovedane transakcije. Družba GPL lahko določi splošna pravila in omejitve glede uporabe storitve, ne da bi o tem predhodno obvestila prodajalca. To vključuje posamezne ali skupinske omejitve transakcij v zvezi z zneski v evrih ali enakovrednimi zneski v lokalnih valutah ali število plačilnih transakcij ali plačilnih nalogov v enem določenem obdobju ali več določenih obdobjih, vendar ni omejeno nanje. Prodajalec:

(a) storitve ne uporablja za obdelavo plačilne transakcije za prodajalca ali za drugačen prenos denarja med kupcem in prodajalcem, ki ni neposredno povezan s kupčevim nakupom izdelka (razen za obdelavo dobrodelnih prispevkov v skladu z zgornjim podčlenom 2.2);

(b) storitve ne uporablja za nakazovanje predujmov kupcem ali za poenostavitev kupčevega nakupa denarnih ustreznikov (npr. potovalnih čekov, predplačniških kartic, denarnih nakazil itd.), vendar lahko prodajalec kupcem s storitvijo poenostavi nakup darilnega bona ali denarne kartice s shranjeno vrednostjo v skladu z veljavnimi pravilniki družbe GPL, ki so na voljo na spletnem mestu Google Payments; ali

(c) storitve ne uporablja za obdelavo plačilne transakcije v zvezi s prodajo ali izmenjavo kakršnega koli nezakonitega ali prepovedanega blaga ali storitev, med drugim prepovedanih izdelkov ali kategorij izdelkov, ki so določeni na seznamu prepovedanih izdelkov, na voljo tukaj (seznam je občasno posodobljen), ali za kakršno koli nezakonito transakcijo (»seznam prepovedanih izdelkov«). Ob neupoštevanju veljavnega pravilnika glede seznama prepovedanih izdelkov se lahko prodajalcu začasno ali trajno onemogoči dostop do storitve in se proti njemu uporabi kateri koli drug ukrep družbe GPL v skladu s to pogodbo.

Prodajalec ne uporablja storitve na noben način, ki ni v skladu s temi splošnimi pravili, pri čemer se navedena prepovedana uporaba obravnava kot podlaga za takojšnjo začasno prepoved uporabe storitve in/ali prenehanje pogodbe.

2.4 Prodajalec lahko zavrne obdelavo katerega koli naročila za izdelek iz katerega koli razloga, če o tem predhodno obvesti družbo GPL (v obliki, ki jo določi družba GPL), vendar družba GPL v takem primeru ni dolžna poenostaviti nobene plačilne transakcije, povezane s tako zavrnitvijo.

2.5 Omejitve uporabe storitve.

(a) Prodajalec upošteva vse pravilnike in omejitve v zvezi z uporabo storitve za prodajalce, ki jih občasno objavlja in posodablja družba GPL ali njene podružnice. Navedeni pravilniki vključujejo:

(i) pravilnike programa in smernice za Google Payments;

(ii) tehnične zahteve in zahteve za izvajanje družb GPL in Google, ki so na voljo na spletnem mestu https://developers.google.com/terms (ali na drugih naslovih URL, ki jih občasno objavi družba GPL);

(iii) smernice za uporabo blagovnih znamk ali storitvene znamke družb GPL in Google za storitev, na voljo na spletnem mestu https://www.google.com/permissions/ ali na drugih naslovih URL, ki jih občasno objavi družba GPL ali družba Google;

(iv) pravilnike in pogoje Googlovih spletnih mest, ki so občasno na voljo na Googlovih spletnih mestih;

(v) zahteve družbe GPL za varnost in točnost podatkov, o katerih je občasno obveščen prodajalec, vključno z obvestilom o zasebnosti storitve Google Payment, ki je na voljo na spletnem mestu https://payments.google.com/files/privacy.html;

(vi) vsa veljavna pravila delovanja in/ali pravilnike kartičnih združenj ali omrežij, ki se uporabljajo za obdelavo plačilnih transakcij, transakcij odplačila in transakcij vračila; in

(vii) zahteve operaterja, ki veljajo za obračunavanje prek operaterja.

(b) Družba GPL lahko v celoti ali delno spremeni ali onemogoči storitev, kolikor je to potrebno za vzdrževanje in posodabljanje storitve.

(c) Družba GPL lahko občasno omeji nekatere funkcije ali dostop do delov storitve ali do celotne storitve.

(d) Družba GPL prodajalcu ni dolžna nakazati dobroimetja za plačilno transakcijo, če za plačilno transakcijo ni prejela veljavnih sredstev s kupčevega načina plačila.

2.6 Prepovedana dejanja. Prodajalec ne:

(a) določi najmanjšega ali največjega zneska plačilne transakcije kot pogoj, ki ga mora kupec izpolniti, če želi plačati izdelek s storitvijo;

(b) zahteva od kupca, da navede številke računa katere koli kreditne kartice, debetne kartice, računa za obračunavanje prek operaterja ali drugih plačilnih sredstev;

(c) obdela kot ločeno plačilno transakcijo zneska nobenega davka, ki se uporabi pri nakupu izdelka;

(d) predloži v storitev plačilne transakcije, katere obdelava je že bila zavrnjena ali je že bila vrnjena kot povratna obremenitev;

(e) dovoli uporabe storitve za odplačevanje nobenega dolga, ki ga kupec dolguje prodajalcu, ali nobenega nekritega čeka; ali

(f) ohranja negativnega stanja na svojem računu za unovčenje.

Če prodajalec plačilni transakciji doda kakršno koli doplačilo za uporabo storitve, mora o tem doplačilu kupca vnaprej jasno obvestiti. Prodajalec soglaša, da ne bo obračunal nobenih doplačil, ki so nezakonita v skladu z veljavno zakonodajo.

2.7 Če je plačilna transakcija zaradi katerega koli razloga preklicana (med drugim zaradi povratne bremenitve), lahko družba GPL po lastni presoji zahteva povrnitev navedenih sredstev od prodajalca tako, da bremeni prodajalčev vmesni račun za plačila. Prodajalec priznava in se strinja, da lahko družba GPL, kadar prodajalec na svojem vmesnem računu za plačila nima zadostnih sredstev, izterja dolg, ki ga ima prodajalec do družbe, z bremenitvijo prodajalčevega vmesnega računa za plačila v več zaporednih plačilnih transakcijah ali na druge načine, ki niso zakonsko prepovedani.

2.8 Čas izvedbe. Družba GPL obdela plačilne transakcije, transakcije vračila in odplačila na naslednje načine:

(a) pri plačilnih transakcijah: ko družba GPL od prodajalca prejme plačilni nalog, družba GPL kupcu nakaže znesek e-denarja, ki je enak znesku nakupa, najpozneje ko družba GPL prejme ustrezna veljavna sredstva iz kupčevega načina plačila, nato pa takoj prenese nakazani znesek, pri čemer odšteje vse veljavne stroške storitve, na vmesni račun za plačila prodajalca;

(b) pri transakcijah vračila kupnine: ko ima prodajalec na računu za unovčenje zadostna razpoložljiva sredstva za transakcijo vračila kupnine in družbi GPL predloži plačilni nalog, družba GPL kupcu takoj nakaže znesek e-denarja, enak znesku nakupa, ki mora biti povrnjen, s prodajalčevega računa za unovčenje. Če je za financiranje dela ali celotnega zneska nakupa uporabljen način plačila, družba GPL unovči znesek ali sproži prenos zneska za financiranje zneska nakupa z načinom plačila na način plačila kupca takoj, ko uspešno zaključi ustrezne preglede za preprečevanje pranja denarja, prevare in drugih nezakonitih dejavnosti;

(c) pri transakcijah unovčenja: ko so na računu za unovčenje zadostna sredstva za transakcijo unovčenja, družba GPL unovči zneske na prodajalčevem računu za unovčenje in sproži njihovo nakazilo na delovni dan, kot je določeno za transakcijo unovčenja, v skladu s členom 7.4, pri čemer mora družba GPL pred tem uspešno zaključiti ustrezne preglede za preprečevanje pranja denarja, prevar in drugih nezakonitih dejavnosti;

(d) če je plačilno naročilo ali zahteva za odplačilo prejeta ali načrtovana na dela prost dan, bo plačilno naročilo ali zahteva za odplačilo v skladu s tem členom 2.8. obdelana, kot bi bila prejeta naslednji delovni dan;

(e) družba GPL ne odgovarja za čas, ko je prenos odplačil, ki ga sproži družba GPL, opravljen v skladu z zgornjimi podčleni (b) in (c), ter čas, ko ponudnik storitve za plačevanje nakaže prenesena sredstva, ter tega ne nadzira.

2.9 Družba GPL lahko plačilne transakcije, transakcije vračila ali odplačila zavrne brez predhodnega obveščanja kupca ali prodajalca, kot je določeno v členu 7.6. Transakcija se lahko prav tako odloži, kadar mora družba GPL zagotoviti izpolnjevanje obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja ali kadar sumi, da gre pri transakciji za prevaro.

2.10 Dodatna določila za način plačila prek operaterja. Ko kupec izvede plačilno transakcijo z načinom plačevanja prek operaterja, družba GPL operaterju predloži stroške plačila in obdelave prek kupčevega računa za obračunavanje prek operaterja. Družba GPL lahko operaterju predloži tudi razveljavitev, vračilo ali prilagoditev plačilne transakcije za obdelavo prek računa za obračunavanja prek operaterja. Družba GPL ni zavezana, da prodajalcu ali drugi osebi poravna plačilno transakcijo kupca (ali jo razveljavi, vrne ali prilagodi), če operater ni zmožen ali pripravljen iz katerega koli razloga izterjati sredstev z računa za obračunavanje prek operaterja ali jih izterjati od kupca (za plačilo plačilne transakcije) oziroma izdati dobroimetja na račun za obračunavanje prek operaterja ali izdati dobroimetja kupcu (za razveljavitev, vračilo ali prilagoditev plačilne transakcije). Kadar družba GPL prodajalcu nakaže sredstva iz poravnave, ki jih ima operater na čakanju, si družba GPL pridržuje pravico, da povratno bremeni ali zahteva sredstva od prodajalca, če operater ne zaključi obdelave plačilne transakcije na kupčevem računu za obračunavanje prek operaterja ali drugače ne prejme plačila od kupca. Družba GPL lahko omeji vrste prodajalcev, ki lahko uporabljajo obračunavanje prek operaterja, in vrste izdelkov, ki jih je mogoče kupiti z obračunavanjem prek operaterja.

2.11 Značilnosti različice beta. Družba GPL lahko po lastni presoji uporabi značilnosti različice beta, ki jih ima na voljo prodajalec. Značilnosti različice beta so navedene, »kot so« (tj. brez odgovornosti za nepravilnost), pri čemer jih prodajalec uporablja na lastno odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo. Družba GPL lahko po lastni presoji kadar koli preneha podpirati značilnosti različice beta.

3. IZVAJANJE STORITVE

3.1 Izvajanje. Prodajalec zagotovi, da storitve ni mogoče uporabljati ali dostopati do nje na spletnih mestih, ki niso v skladu s pogodbo ali jih družba GPL ni odobrila. Prodajalec nadzoruje in onemogoči take dostope ali uporabe nepooblaščenih oseb (vključno s spletnimi mesti tretjih oseb, vendar ne omejeno nanje).

3.2 Družba GPL je pristojna za končno odločanje, pri čemer upošteva sredstva, ki jih prodajalec občasno uporabi za uvajanje storitve. Če se družba GPL ne strinja z navedenim uvajanjem, ima pravico, kadar o tem obvesti prodajalca, da začasno v celoti ali delno onemogoči vsako nadaljnjo uporabo storitve, dokler prodajalec ne izvede ustreznih popravkov, ki jih razumno zahteva in določa družba GPL. Družba GPL lahko v skladu s pogodbo pošlje preskusne poizvedbe na spletna mesta prodajalca ali izvede preglede kakovosti spletnih mest prodajalca.

3.3 Načini plačila. Prodajalec vzpostavi, registrira in vzdržuje način plačila ter račun za poravnavo v storitvi kot del izvajanja storitve na spletnem mestu prodajalca in kot pogoj družbe GPL, ki ponuja storitev. Za uporabo načina plačila veljajo standardna določila in pogoji za način, ki so na voljo na spletnem mestu: https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=GB. Prodajalec družbi GPL dovoljuje:

(a) da pri banki, ki je izdala način plačila ali vodi račun za poravnavo (prodajalec te podatke navede na spletnih straneh za registracijo v storitev), preveri stanje, med drugim tako, da na način plačila ali račun za poravnavo pošlje zahtevo za odobritev plačila in/ali majhen znesek dobropisa in/ali bremepisa;

(b) da po lastni in dokončni presoji ponovno potrdi način plačila ali račun za poravnavo vsakič, ko so podatki o računu spremenjeni; in

(c) da občasno in po lastni presoji pridobi, če to dovoljuje lokalna zakonodaja, poročilo o plačilni sposobnosti in/ali na drug način poizve o plačilni sposobnosti in drugih podatkih o prodajalcu za presojanje upravičenosti prodajalca ali za pregled njegove nadaljnje uporabe storitve.

3.4 Prodajalec navede najnovejše, popolne in točne podatke o registraciji ter podatke o načinu plačila in računu za poravnavo ter jih med uporabo storitve vestno posodablja. Družba GPL lahko občasno od prodajalca zahteva dodatne podatke kot pogoj za nadaljnjo uporabo storitve ali kot pomoč pri odločanju, ali lahko še naprej uporablja storitev.

3.5 Posodobitve. Če družba GPL občasno posodobi svoje tehnične specifikacije in specifikacije izvedbe (vključno s posodobitvijo podatkovnih protokolov za družbo GPL ali zahtevo za spremembe podobe, označevanja, uporabe blagovne znamke ali dodeljevanja, vendar ne omejeno nanje), prodajalec navedene posodobitve ali spremembe izvede takoj, ko je to razumno mogoče, vendar najpozneje v šestdesetih (60) dneh od datuma, ko prejme obvestilo o posodobitvi; vendar pod pogojem, da družba GPL izvede posodobitve ali spremembe podobe, označevanja, uporabe blagovne znamke ali dodeljevanja v petnajstih (15) dneh od datuma, ko prodajalec prejme obvestilo o navedenih posodobitvah.

3.6 Obvestilo o spremembah sistema. Prodajalec družbo GPL obvesti vsaj šestdeset (60) dni vnaprej o kateri koli spremembi kodirne ali strežne tehnologije, ki se uporablja za izvajanje storitve in za katero se lahko razumno sklepa, da lahko resno vpliva na storitev ali obdelavo plačilnih transakcij (obvestilo prodajalca ne razreši dolžnosti iz te pogodbe).

3.7 Tehnična podpora. Če prodajalec upošteva pogodbo, družba GPL v obdobju veljavnosti te pogodbe prodajalcu zagotavlja tehnično podporo za storitve v skladu z veljavnimi smernicami družbe GPL za podporo v zvezi s storitvijo. Prodajalec poskusi v razumni meri sam odpraviti napake, okvare ali težave v omrežni povezljivosti v svoji programski opremi in dodatni opremi brez dodatne obremenitve družbe GPL, preden prosi za podporo družbo GPL. Nato lahko prodajalec vloži pisno zahtevo za tehnično podporo v skladu s smernicami in postopki družbe GPL za podporo. Prodajalec kupcem zagotavlja podporo na lastne stroške.

3.8 Pooblastilo plačilne transakcije. Prodajalec potrjuje, da prejem pooblastila izdajatelja kartice v zvezi s posamezno plačilno transakcijo pomeni le to, da od datuma pooblastila kartica: (a) ima zadostno kreditno sposobnost pri izdajatelju kartice za plačilo zneska nakupa prodajalcu; (b) ima veljavne datume uporabe; in (c) ni bila navedena kot izgubljena ali ukradena. Prodajalec potrjuje, da taka odobritev ne pomeni zagotovila, da je oseba, ki je sprožila plačilno transakcijo, dejansko imetnik kartice; prav tako odobritev ni zagotovilo družbe GPL ali druge osebe, da pri transakciji ne bo prišlo do povratne bremenitve.

3.9 Googlove tržnice. Ne glede na člen 3.1 lahko prodajalec storitev uporablja za obdelavo transakcij v Googlovi tržnici. Za uporabo storitve v Googlovi tržnici se mora prodajalec ločeno strinjati s pogoji storitve, ki veljajo za tako Googlovo tržnico (»pogoji storitve Googlove tržnice«), prodajalčev račun za storitev pa mora biti povezan s prodajalčevim računom za navedeno Googlovo tržnico. V primeru kakršnega koli navzkrižja med to pogodbo in veljavnimi pogoji storitve Googlove tržnice se uporabljajo določbe veljavnih pogojev storitve Googlove tržnice v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.

4. PRIDRŽANO

5. DODATNA DOLOČILA STORITVE

5.1 Družba GPL je ustanova za elektronski denar. Prodajalec potrjuje in se strinja, da:

(a) družba GPL zagotavlja storitev za enostavnejšo obdelavo plačilnih transakcij v imenu prodajalca, da kupcem omogoči plačilo izdelkov;

(b) družba GPL obdela plačilne transakcije v imenu prodajalca;

(c) družba GPL ne sprejema vlog;

(d) se sredstva, ki jih družba GPL ali njeni ponudniki storitev (vključno s katerimi koli ponudniki bančnih storitev) zadržijo v zvezi z obdelavo plačilnih transakcij in transakcij vračila ali odplačila, ne hranijo kot vloge; in

(e) družba GPL v skladu z zakonom prodajalcu ne sme plačevati obresti glede na stanje na njegovem vmesnem računu za plačilo.

5.2 Brez potrdil. Družba GPL ne izda nobenih jamstev ali zastopstva v zvezi z:

(a) varnostjo, kakovostjo, točnostjo, zanesljivostjo, celovitostjo ali zakonitostjo katerega koli izdelka;

(b) resničnostjo ali točnostjo opisa izdelkov, podatkov o kupcu, nasvetov, mnenj, ponudb, predlogov, izjav, podatkov ali drugih informacij (skupno »Vsebina«), ki so prikazani ali distribuirani, kupljeni ali plačani s storitvijo ali spletnimi mesti Google.

Družba GPL lahko v celoti ali delno ureja, spreminja, zavrne objavo ali odstrani kakršno koli vsebino, za katero meni, da je sporna, napačna, nezakonita, lažna ali v nasprotju s pogodbo, vendar je pogodba k temu ne zavezuje.

5.3 Brez zastopstva v zvezi z identiteto stranke. Družba GPL ne prevzema nobene odgovornosti do prodajalca v zvezi z ugotavljanjem ozadja strank te storitve ali potrjevanjem njihove identitete. Družba GPL lahko zagotovi povratne informacije o storitvi ali druge sisteme ocenjevanja storitve, da prodajalcu pomaga oceniti druge stranke storitve. Prodajalec potrjuje, da so v vseh povratnih informacijah ali sistemih ocenjevanja izražena mnenja drugih strank storitve in da niso izražena mnenja, izjave ali jamstva družbe GPL.

5.4 Preverjanje identitete prodajalca; zahteve za preprečevanje pranja denarja. (a) Prodajalec potrjuje, da družba GPL ponuja in bo v prihodnje ponujala prodajalcu storitev, če prodajalec izpolnjuje vse zahteve za skrbni pregled in preverjanje identitete, ki jih lahko izvede družba GPL, ter če ravna skladno z zahtevami družbe GPL, kartičnih združenj in predpisov za preprečevanje pranja denarja. Preverjanje identitete lahko obsega preverjanje kreditne sposobnosti, preglede za preprečevanje pranja denarja, ki jih zahteva zadevna zakonodaja, preverjanja, ki jih zahtevajo kartična združenja, in preverjanja, potrebna za izpolnjevanje zadevnih upravnih predpisov. Prodajalec zagotovi vso pomoč, ki jo družba GPL zahteva pri izvajanju teh preverjanj in pri ugotavljanju skladnosti z zahtevami za preprečevanje pranja denarja, vključno z navedbo vseh dodatnih registracijskih podatkov ali podatkov za preverjanje identitete, ki jih lahko zahteva družba GPL. Prodajalec se strinja, da si družba GPL podatke o prodajalcu izmenjuje s tretjimi osebami in od njih prejema podatke o prodajalcu, da zagotavlja izvajanje skrbnih pregledov in preverjanj identitete. Neizpolnjevanje tega pogoja, vključno s tem, da mora prodajalec zagotoviti podatke, ki jih družba GPL zahteva za preverjanje identitete ali ugotavljanje skladnosti z zahtevami za preprečevanje pranja denarja, je lahko razlog za takojšnjo ukinitev prodajalčeve uporabe storitve in prenehanje te pogodbe.

5.5 Spori. Prodajalec potrjuje in se strinja, da:

(a) družba GPL ni stranka v nobenem sporu in ni odgovorna za noben spor, razen če je to izrecno določeno v pravilniku za vračilo zneska ali v pravilih kartičnih združenj ali pravilih omrežja ali v upravnih predpisih ZK v zvezi s samim postopkom plačevanja;

(b) v primeru spora prodajalec upošteva pravilnike o sporih, ki jih občasno objavi družba GPL; in

(c) se v primeru spora v zvezi s storitvijo storitve upošteva postopek iz členov 5.6 in 5.7.

Ne glede na točki (a) in (b) zgoraj družba GPL zagotavlja različna orodja, ki strankam pomagajo pri komunikaciji za reševanje sporov, ki lahko nastanejo med kupci in prodajalci v povezavi s plačilno transakcijo. Kadar stranke ne morejo razrešiti spora, lahko med kupci in prodajalci posreduje družba GPL, če jo ena od strank prosi za pomoč. V takem primeru družba GPL po lastni presoji spor preuči in po potrebi predlaga nezavezujočo rešitev.

5.6 Spori v zvezi s storitvijo. Družba GPL preuči spore v zvezi s storitvijo in v zvezi s tem občasno prosi za pomoč prodajalca, ki družbi GPL razumno pomaga.

5.7 Vsak spor v zvezi s storitvijo se najprej posreduje centru za pomoč družbe GPL. Za več informacij o centru za pomoč obiščite spletno mesto https://support.google.com/payments. Če niste zadovoljni z rešitvijo spora v zvezi s storitvijo, se lahko obrnete na finančnega ombudsmana, kadar prodajalec izpolnjuje merila za ustreznost. To lahko storite po pošti na naslov: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR; prek telefona: 0800 023 4567 ali 0300 123 9 123; prek spletnega mesta: http://www.financial-ombudsman.org.uk; ali po e-pošti: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Prodajalec lahko šest (6) let od prenehanja pogodbe zahteva unovčenje celotnega zneska e-denarja na prodajalčevem računu za unovčenje. Po izteku tega obdobja e-denar na prodajalčevem računu za unovčenje postane last družbe GPL. Vsako takšno unovčenje je odvisno od (i) uspešno opravljenih ustreznih preverjanj v povezavi s preprečevanjem pranja denarja, prevar in drugih nezakonitih dejavnosti, (ii) kakršnih koli obveznosti na prodajalčevem računu za unovčenje in (iii) plačila diskrecijske provizije za unovčenje, nižje od 1 EUR (ali enakovrednega zneska). Prodajalec mora družbi GPL navesti vse potrebne podatke, da lahko družba GPL opravi ustrezne preglede. V skladu s členom 5.8 pogodba preneha veljati na dan, ko:

(a) se račun zapre in se ne odpre več;

(b) pogodba preneha veljati; ali

(c) transakcij ni mogoče obdelati v storitvi, ker prodajalec ni upošteval te pogodbe, vključno z dejstvom, da prodajalec ni posodobil podrobnosti svojega računa za poravnavo ali ni opravil ustreznih zahtev za preprečevanje pranja denarja, vendar ne omejeno nanj;

kar koli od tega nastopi prej.

5.9 Člen 5.8 ne omejuje pravice družbe GPL, da prekine pogodbo in/ali unovči e-denar v skladu s členom 12.

5.10 Zahteve za pridobitev. Prodajalec mora hraniti izvirne dokumente posameznih transakcij vsaj šest (6) mesecev od datuma, ko je bila zadevna transakcija opravljena, in obdržati kopije vseh navedenih podatkov vsaj osemnajst (18) mesecev od datuma, ko je bila zadevna transakcija opravljena.

6. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE

6.1 Licenca za značilnosti blagovne znamke družbe GPL. V skladu z določili in pogoji te pogodbe družba GPL prodajalcu dodeli omejeno in neizključno licenco (brez pravice do podlicenciranja), ki velja v obdobju veljavnosti te pogodbe, za prikazovanje tistih značilnosti blagovne znamke družbe GPL, ki jih prodajalcu posreduje družba GPL, izključno za uvedbo storitve in promocijo storitve na spletnem mestu prodajalca. Med izvajanjem posameznih storitev na spletnem mestu prodajalca in uporabo ustreznega logotipa značilnosti blagovnih znamk, ki ga prodajalcu zagotovi družba GPL, prodajalec v obdobju veljavnosti pogodbe vedno upošteva smernice in pravilnike o uporabi blagovne znamke in dodeljevanju, ki so na voljo na spletnem mestu https://www.google.com/permissions/guidelines.html (ki ga družba Google ali družba GPL občasno posodobi). Ne glede na morebitne nasprotne določbe lahko družba GPL umakne licenco, ki je dodeljena v tem členu, in o tem obvesti prodajalca. Zagotovi mu razumno obdobje, da preneha uporabljati zadevne značilnosti blagovne znamke.

6.2 Licenca za značilnosti blagovne znamke prodajalca. V skladu z določili in pogoji te pogodbe prodajalec družbama GPL in Google ter njunim podružnicam dodeli posamezne omejene, neizključne (razen kot je določeno v tem členu) licence (brez pravice do podlicenciranja), ki veljajo v obdobju veljavnosti te pogodbe, za prikazovanje značilnosti blagovnih znamk prodajalca v zvezi z uporabo storitve in izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe.

6.3 Posamezna pogodbena stranka si pridržuje vse pravice, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine v zvezi z značilnostmi njene blagovne znamke, vendar ne omejeno nanje. Nobena pogodbena stranka ne dodeli drugi pogodbeni stranki in nobena pogodbena stranka ne pridobi od druge pogodbene stranke nobene pravice (vključno s katero koli nakazano licenco, vendar ne omejeno nanjo) do značilnosti blagovne znamke, razen v obsegu, ki ga izrecno določa ta pogodba. Prodajalec uveljavlja koristi, če družba GPL uporablja značilnosti blagovne znamke prodajalca (vključno z dobrim imenom, ki izhaja iz te uporabe), družbi Google in GPL pa uveljavljata koristi, če prodajalec uporablja značilnosti blagovne znamke družbe GPL (vključno z dobrim imenom, ki izhaja iz te uporabe). Nobena pogodbena stranka ne spodbija ali pomaga drugim osebam spodbijati značilnosti blagovne znamke druge pogodbene stranke (razen če želi s tem zaščititi pravice navedene pogodbene stranke v zvezi z značilnostmi svoje blagovne znamke) ali registracije značilnosti blagovne znamke druge pogodbene stranke. Prav tako nobena pogodbena stranka ne poskuša registrirati značilnosti blagovne znamke ali imena domene, ki so neprimerno podobna značilnostim blagovne znamke ali imenom domene druge pogodbene stranke.

6.4 Obveščanje javnosti. Nobena pogodbena stranka ne izda javnih obvestil o obstoju te pogodbe ali njeni vsebini, če druga pogodbena stranka tega predhodno ne odobri v pisni obliki. Ne glede na zgoraj navedeno lahko družbi GPL in Google ter njune podružnice uporabijo značilnosti blagovne znamke prodajalca v predstavitvah, vsebinah za trženje, sporočilih za javnost in seznamih strank (vključno s seznami strank, ki so objavljeni na spletnih mestih Google, in posnetki zaslona prodajalčevega izvajanja storitve, vendar ne omejeno nanje). Na zahtevo prodajalca zagotovi družba GPL prodajalcu vzorec navedene uporabe.

7. STORITVENO NADOMESTILO IN PLAČILNI POGOJI

7.1 Nadomestila za storitev. Prodajalec bo poravnal nadomestila za storitev, določena v veljavnih pogojih storitve Googlove tržnice. Nadomestila so opisana na spletni strani s storitvenimi nadomestili. Družba GPL lahko občasno poviša ali zniža nadomestila za storitev, pri čemer se vsako tako zvišanje ali znižanje obravnava kot sprememba v skladu s členom 14.3. Družba GPL objavi spremenjena nadomestila za storitev v zadevnem razdelku na spletni strani z nadomestili za storitev. Navedena spremenjena storitvena nadomestila imajo določen datum, ko spremenjena storitvena nadomestila začnejo veljati. Družba GPL lahko občasno izvede promocije storitve Google Payments, kar lahko vpliva na znesek nadomestil za storitev.

7.2 Brez poseganja v člen 5.1(e) si lahko družba GPL od bank ali drugih oseb, ki zagotavljajo storitev, prisluži obresti in/ali druga nadomestila, ki izvirajo iz likvidnih sredstev e-denarja na prodajalčevem vmesnem računu za plačilo in niso bila unovčena na prodajalčevem računu za poravnavo. Prodajalec se strinja, da so navedeni zneski obresti ali nadomestil, prisluženi pri družbi GPL, namenjeni izključno računu družbe GPL.

7.3 Zneske e-denarja, ki so zapadli in jih je treba izplačati prodajalcu, pri čemer se odštejejo vsa ustrezna storitvena nadomestila, družba GPL zadrži na prodajalčevem vmesnem računu za plačila in jih ne uporablja za stroške poslovnega delovanja družbe GPL. Družba GPL denarnih sredstev ne sprejme v skrbništvo oziroma ne sprejme vloge skrbnice za prodajalca.

7.4 Obdobje unovčitve. Družba GPL si na ekonomsko upravičen način prizadeva elektronsko prenesti sredstva za transakcije, obdelane v zvezi s prodajalčevim računom za unovčenje v koledarskem mesecu, na prodajalčev račun za poravnavo pred koncem delovnega dne na 15. dan naslednjega koledarskega meseca (obdobje unovčitve). Načrt mesečnih plačil, opisan v predhodnem stavku, se uporablja za vse plačilne transakcije, obdelane v zvezi s prodajalčevim računom za unovčenje. Družba GPL lahko prodajalcu brez predhodnega obvestila prenese sredstva na njegov račun za poravnavo pogosteje kot enkrat na mesec. Za transakcije unovčenja, ki so bile izvedene v skladu z obdobjem unovčenja, se šteje, da jih je prodajalec odobril. Če prodajalec družbi GPL navede napačne podatke in s tem povzroči izvedbo nepravilne transakcije unovčenja, lahko družba GPL za svoje razumno prizadevanje pri odpravljanju napake prodajalcu izstavi račun za nadomestilo stroškov. Poleg tega lahko prodajalec kadar koli zahteva unovčitev tako, da vzpostavi stik z družbo GPL prek centra za pomoč prodajalcem.

7.5 Ne glede na zgoraj navedeno družba GPL ni obvezna prenesti sredstva na:

(a) prodajalčev vmesni račun za plačila v zvezi z obdelavo kakršne koli plačilne transakcije, za obdelavo katere družba GPL ni prejela celotne poravnave v končnih razpoložljivih sredstvih; ali

(b) prodajalčev račun za poravnavo, če je trenutno stanje prodajalčevega vmesnega računa za plačila nižje od 1 EUR (ali enakovrednega zneska), v skladu s členoma 5.8 in 12.8(a).

7.6 Družba GPL lahko zadrži, zavrne ali povratno bremeni plačilno transakcijo, transakcijo odplačila ali transakcijo vračila:

(a) če kupec vloži zahtevo za vračilo;

(b) če družba GPL razumno presodi, da transakcija:

(i) vsebuje stvarno napako;

(ii) vključuje neprimerno vedenje, goljufijo, ali je izvedena z lažnimi ali neveljavnimi sredstvi (vključno z lažno uporabo kreditnih kartic, debetnih kartic ali drugih plačilnih sredstev, vendar ne omejeno nanjo);

(iii) krši veljavni zakon;

(iv) krši pogodbo ali pogoje storitve za kupca; ali

(v) krši veljavne pravilnike družbe GPL in/ali storitve;

(c) če so povratne bremenitve povezane z nakupom e-denarja, ki ga opravi kupec, v skladu s pravili kartičnih združenj; in

(d) če družba GPL od prodajalca zahteva dodatne podatke, da dokonča preverjanje identitete ali izpolni zahteve za preprečevanje pranja denarja v skladu s členom 5.4.

Prodajalec se strinja, da bo sodeloval z družbo GPL in zagotavljal podatke, ki jih družba GPL utemeljeno zahteva pri preiskavi katere koli od okoliščin, navedene v tem členu.

V skladu s členom 2.9 se lahko transakcija prav tako odloži, kadar mora družba GPL zagotoviti izpolnjevanje obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja ali kadar sumi, da gre pri transakciji za prevaro.

Družba GPL prodajalcu zagotovi podatke o neuspešni obdelavi plačilne transakcije, transakcije odplačila ali transakcije vračila v skladu s členom 7.6, če s tem ne krši zakona ali ogrozi utemeljenih varnostnih postopkov.

7.7 Poleg ostalih pravic in ukrepov družbe GPL, ki so določeni v tej pogodbi, lahko družba GPL po lastni presoji prodajalcu nadomesti katere koli plačilne obveznosti, ki jih ima družba GPL v skladu s to pogodbo, za kakršne koli zneske, ki jih prodajalec dolguje ali jih še ni poravnal, v skladu s to pogodbo ali katero koli drugo pogodbo med prodajalcem in družbo GPL ali njenimi podružnicami.

7.8 V skladu s to pogodbo lahko družba GPL nadomesti plačilne obveznosti za kakršne koli previsoke zneske, ki jih je družba GPL v preteklosti izplačala prodajalcu, ali od prodajalca zahteva poravnavo teh obveznosti (v tridesetih (30) dneh od izdaje računa).

7.9 Prodajalec se strinja, da kupec ohrani pravico do povratne bremenitve v skladu s pravili kartičnih združenj. Družba GPL lahko posreduje povratne bremenitve prodajalcu, vendar temu ni zavezana.

7.10 Družba GPL lahko od zneska plačilne transakcije odbije katera koli ustrezna storitvena nadomestila in druge ustrezne stroške.

7.11 Družba GPL lahko od sredstev na vmesnem računu za plačila odbije naslednje zneske:

(a) razveljavitve, vračila ali zavrnitve starejših plačilnih transakcij; in

(b) druge popravke ali prilagoditve za starejše plačilne transakcije,

če družba GPL obvesti prodajalca o navedenih odbitkih.

7.12 Zahteva za rezervni znesek. Družba GPL lahko za prodajalca začasno ali trajno uvede zahtevo za rezervni znesek, ko prodajalec uporablja storitev, ali ga uvede občasno. Družba GPL lahko uvede zahtevo za rezervni znesek med drugim v naslednjih okoliščinah:

(a) če želi družba GPL zagotoviti, da ima na voljo zadostna razpoložljiva sredstva za primere povratnih bremenitev, razveljavitev plačilnih transakcij ali drugih obveznosti prodajalca v zvezi s plačilnimi transakcijami;

(b) če se znatno spremeni finančno stanje prodajalca ali njegovo dosledno plačevanje upnikom, vključno z dejstvom, da prodajalec ni zmožen uspešno nadaljevati poslovanja ali da ne more poravnati svojih obveznosti v skladu s to pogodbo ali pravili kartičnih združenj, vendar ne omejeno nanj;

(c) če prodajalec prejema prekomerne povratne bremenitve, kar po lastni presoji določi družba GPL;

(d) če se znatno spremeni poslovanje prodajalca ali njegova linija izdelkov; ali

(e) če družba GPL utemeljeno meni, da je odgovorna v odnosu do tretjih oseb za začasni ali končni kredit, ki je bil izdan prodajalcu.

Družba GPL ni odgovorna v odnosu do prodajalca ali tretjih oseb za nobeno izgubo, ki jo utrpi prodajalec zaradi uvedbe omejitev transakcije ali zahtev za rezervni znesek ali povratnih bremenitev ali drugih razveljavitev.

7.13 Vračila in prilagoditve. Prodajalec vodi pošteno politiko vračila/preklica prodajnega blaga ali storitev in prilagoditve plačilnih transakcij. Prodajalec svojo politiko vračila/preklica razkrije kupcem. Če prodajalec omogoča prilagoditev cen, vračilo ali preklic izdelkov v zvezi s plačilno transakcijo kupca, prodajalec začne in odobri transakcijo vračila v treh dneh od prejema zahteve za navedeno vračilo/prilagoditev, ki jo kupec pošlje prek funkcije za vračilo v storitvi. Znesek vračila/prilagoditve ne sme presegati skupnega zneska pri prvotni plačilni transakciji, razen za točen znesek poštnine, ki se povrne kupcu in ki jo je kupec plačal za vračilo blaga. Prodajalec od kupca ne sme sprejeti gotovine ali drugega plačila ali protivrednosti v zameno za pripravo vračila kupcu ter kupcu ne sme odobriti vračil v gotovini za izdelke, ki so bili plačani s plačilno transakcijo, razen če to določa zakon. Če politika vračil prodajalca v nekaterih okoliščinah prepoveduje vračila, mora prodajalec kupcu povrniti stroške v skladu s pravilniki družbe GPL in pravili kartičnih združenj. Če je na prodajalčevem računu za unovčenje dovolj razpoložljivih sredstev, se zahtevki za vračilo prodajalcev obdelajo v skladu z določbami člena 2.8. Pred tem družba GPL po lastni presoji obdela zahteve za vračilo. Če prodajalec nenamerno izda vračilo, lahko družba GPL za svoje razumno prizadevanje pri odpravljanju napake prodajalcu izda račun za nadomestilo stroškov.

7.14 Davki in drugi stroški. Prodajalec plača ustrezne davke, vključno z davki v zvezi s prodajo, uporabo, zasebno lastnino, dodano vrednostjo, trošarinami, carinskimi pristojbinami, uvoznimi dajatvami ali kolkovino, ali kakršne koli druge davke in dajatve, ki jih določajo vladni organi, v zvezi s transakcijami za storitve v skladu s to pogodbo, vključno s kaznimi in obrestmi, pri čemer so izrecno izključeni davki, ki temeljijo na čistem dohodku družbe GPL. Družba GPL ni odgovorna za davke na prodajo, dohodek in druge davke v zvezi s plačilno transakcijo ter ni odgovorna za njihovo zbiranje. Če ima družba GPL pravno obveznost za pobiranje katerih koli veljavnih davkov, se prodajalcu izstavi račun z ustreznim zneskom, ki ga prodajalec plača v tridesetih (30) dneh od datuma računa ali drugega obvestila. Prodajalec družbi GPL hitro zagotovi dokumente, ki jih zahteva ustrezni vladni organ, da lahko družba GPL obdela v nadaljevanju navedena plačila (vključno z veljavnimi potrdili o oprostitvi prodajalca obveznosti plačevanja davkov, kar odobri ustrezni vladni organ, vendar ne omejeno nanje), pri čemer lahko družba GPL zadrži katera koli plačila, ki so zahtevana v nadaljevanju, dokler prodajalec ne zagotovi navedenih dokumentov. Prodajalec družbi GPL takoj predloži izvirnik ali overjene kopije o vseh plačanih davkih ali druge zadostne dokaze o plačilu davkov, ko prodajalec taka plačila izvaja v skladu s pogodbo.

7.15 Da bi lahko kupci zunaj Evropskega gospodarskega prostora preprosteje opravljali nakupe pri prodajalcih, lahko družba GPL prevzame sredstva od teh kupcev ali od ustrezne Googlove pravne osebe, jih nakaže na vmesni račun za plačila prodajalca in jih nato posreduje na račun za poravnavo prodajalca. V teh primerih velja obdobje unovčitve iz člena 7.4.

7.16 Prodajalec se strinja, da bo plačal vsa nadomestila, vključno z vsemi veljavnimi provizijami za menjavo valute, povezanimi z menjavo sredstev in posredovanjem plačila na račun za poravnano. Prodajalec priznava in se strinja, da nosi vse tveganje izgube, ki izhaja iz kakršnih koli sprememb menjalnih tečajev v obdobju od obdelave plačilnih transakcij do prenosa sredstev za poravnavo na račun za poravnavo. Banke, ki usmerijo plačilo na račun za poravnavo, lahko zaračunajo provizije in stroške, ki nastanejo pri obdelavi plačila in povezani pretvorbi valute. Takšne provizije in stroški so izključna odgovornost prodajalca.

7.17 Valuta kupca. Googlova tržnica lahko prodajalcu dovoljuje, da navede nakupne cene za svoje izdelke v valuti, ki se razlikuje od valute prodajalčevega računa za poravnavo, kupcu pa omogoča nakup prodajalčevih izdelkov v tej valuti (»transakcija nakupa v valuti kupca«). Za vsako transakcijo nakupa v valuti kupca bo družba GPL prodajalcu plačala v valuti računa za poravnavo prodajalca na podlagi menjalnega tečaja, ki se uporablja za znesek nakupa (izraženega v valuti kupca) v času obdelave plačilne transakcije na prodajalčev račun za unovčenje. Menjalni tečaj določi finančna institucija, ki jo družba GPL uporablja za izračun menjalnih tečajev, in se lahko brez obvestila prodajalcu prilagodi glede na tržne razmere. Če se za transakcijo nakupa v valuti kupca nato izvede vračilo, razveljavitev, povratna bremenitev ali druga prilagoditev, družba GPL pri izračunu obveznosti prodajalca v zvezi z vračilom, razveljavitvijo, povratno bremenitvijo ali drugo prilagoditvijo uporabi isti menjalni tečaj in valuto, kot ju je uporabila pri prvotni transakciji nakupa v valuti kupca. Družba GPL si pridržuje pravico do zaračunavanja provizije za menjavo valute.

8. ZAUPNOST, VAROVANJE PODATKOV IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

8.1 Zaupnost. Prodajalec brez predhodnega pisnega soglasja družbe GPL ne razkrije ali povzroči razkritja nobenih zaupnih in/ali lastniških informacij, ki so last družbe GPL, razen zaposlenim, zastopnikom, predstavnikom ali izvajalcem pogodbenih strank, ki potrebujejo dostop do takih informacij za izvajanje te pogodbe (»pooblaščeno osebje«) in katere pisna pogodba zavezuje k nerazkritju zaupnih ali lastniških informacij tretje osebe, ki so bile razkrite prodajalcu, ali če tako razkritje določajo zakon ali državni predpisi. Prodajalec potrjuje in se strinja, da je odgovoren za kakršno koli dejanje in/ali opustitev katere koli pooblaščene osebe, ki krši ta člen. Prodajalec varuje zaupne in lastniške podatke družbe GPL enako skrbno (in ne manj kot v razumni meri), kot varuje lastne zaupne in lastniške podatke enake narave, da prepreči nepooblaščeno uporabo, širjenje ali objavo teh podatkov katerim koli nepooblaščenim tretjim osebam. Zaupni in lastniški podatki družbe GPL vključujejo, vendar niso omejeni nanje:

(a) vso programsko opremo, tehnologijo, programiranje, specifikacije, materiale, smernice in dokumente v zvezi s storitvijo družb GPL, Google in njunih podružnic;

(b) vse zagotovljene podatke v skladu s to pogodbo, med drugim z oprijemljivimi, neoprijemljivimi, vizualnimi, elektronskimi, trenutnimi in prihodnjimi podatki, kot so:

(i) poslovne skrivnosti;

(ii) finančni podatki;

(iii) tehnični podatki, vključno z raziskavami, razvojem, postopki, algoritmi, podatki, zasnovami, strokovnim znanjem; in

(iv) podatki o podjetju, vključno z delovanjem, načrtovanjem, interesi trženja in izdelki; in

(c) vsi drugi podatki, ki jih družba GPL prejme v pisni obliki z oznako »zaupno« ali z enakovredno oznako. Med zaupne in lastniške podatke družbe GPL ne spadajo podatki, ki:

(i) so ali postanejo javno dostopni, ne da bi na to vplival prodajalec s svojim dejanjem ali opustitvijo;

(ii) jih je imel prodajalec v zakonski posesti, preden so bile razkrite, in jih prodajalec ni prejel od družbe GPL ali njenih podružnic;

(iii) jih prodajalcu zakonito razkrije tretja oseba in mu ne omeji razkrivanja teh podatkov ter za katere prodajalec ni vedel, da so bili zaupni ali lastniški ter so pripadali družbi GPL; ali

(iv) jih prodajalec razvije neodvisno brez kršenja te pogodbe.

8.2 Prodajalec s podatki o kupcu ravna zaupno in jih ne uporablja, posreduje (vključno za namene pošiljanja nenaročenih sporočil) ali izmenjuje, razen za obdelavo transakcij, ki jih zahteva kupec, in vodenje računa, ki ga ima kupec pri prodajalcu, ali če je to kako drugače izrecno dovoljeno v pravilnikih programa in smernicah Google Payments. Prodajalec priznava in se strinja, da za podatke o kupcu, ki jih je prejel od družbe Google in/ali družbe GPL v zvezi s storitvijo, velja obvestilo o zasebnosti storitve Google Payments in da podatkov o kupcu, ki jih je pridobil od družbe GPL, ne bo uporabljal ali delil na način, ki krši določbe obvestila o zasebnosti storitve Google Payments. Družba GPL lahko zagotavlja podatke za veljavne sodne postopke, kot so pozivi k pričanju, nalogi za preiskavo in odločbe sodišča, za uveljavljanje ali izvajanje svojih zakonitih pravic ali zagovarjanje pravnih zahtevkov. Družbi GPL ni treba vrniti zaupnih informacij prodajalca, jih uničiti ali potrditi, da jih je uničila, če njegovih zaupnih informacij ne uporabi na način, ki ni določen v tej pogodbi.

8.3 Podatki za prijavo. Prodajalec je odgovoren za sprejetje vseh razumnih ukrepov za zagotavljanje zaupnosti svojih podatkov za prijavo. Prodajalec se strinja, da družbo GPL takoj obvesti, če odkrije izgubo, krajo, protipravni odvzem ali nedovoljeno uporabo podatkov za prijavo ali katero koli drugo kršitev varnosti v zvezi s storitvijo, prek povezave »Pišite nam« v centru za pomoč prodajalcem.

8.4 Prodajalec zagotavlja in jamči, da bo vse uslužbence, zaposlene, zastopnike, predstavnike in druge osebe z dostopom do njegovih podatkov za prijavo sam pooblastil za uporabo storitve, kar je pravno zavezujoče za prodajalca.

8.5 Pravice intelektualne lastnine. Družba GPL in njeni licencodajalci si pridržujejo vse pravice, vključno in brez omejitev z vsemi pravicami intelektualne lastnine v zvezi s storitvijo (in vsemi njenimi izpeljanimi deli ali izboljšavami), vključno z vso programsko opremo, tehnologijo, informacijami, vsebino, gradivom, smernicami in dokumentacijo, vendar ne omejeno nanje. Prodajalec ne pridobi pravice do storitve, pravic intelektualne lastnine v zvezi s storitvijo in/ali značilnosti blagovne znamke družbe GPL, razen omejenih služnostnih pravic, ki so izrecno določene v pogodbi.

8.6 Podatki o transakcijah. Prodajalec mora ravnati z razumno mero previdnosti, da prepreči razkritje kakršnih koli podatkov o transakcijah, razen svojim pooblaščencem in pogodbenikom, da prodajalcu pomagajo pri izpolnjevanju obveznosti v skladu s to pogodbo, ali kakor določa zakon.

8.7 Prodajalec upošteva ustrezne panožne standarde za varnost in varovanje podatkov o transakcijah in kupcih.

9. JAMSTVA

9.1 Vsaka od pogodbenih strank izrecno izjavlja in zagotavlja, da ima vsa pooblastila, potrebna za sklenitev te pogodbe.

9.2 Ta pogodba določa kot pogoj ter prodajalec jamči družbi GPL, da je prodajalec:

(a) kot posameznik star vsaj 18 let;

(b) lastnik in upravitelj spletnih mest prodajalca; in

(c) lastnik in celotno obdobje veljavnosti te pogodbe ostane lastnik vseh pravic, pooblastil in licenc, ki jih prodajalec potrebuje za izvajanje storitve.

9.3 Prodajalec družbi GPL jamči, da:

(a) prodajalčevo izvajanje obveznosti v skladu s to pogodbo ne pomeni kršitve ali neizpolnjevanja obveznosti ali drugačne kršitve nobene pogodbe, v kateri prodajalec nastopa kot pogodbena stranka;

(b) upošteva vse zakone, predpise in odloke, ki veljajo za prodajalčevo uporabo storitve ali so kako drugače povezane z njo;

(c) prek storitve ne bo poskušal izvesti ali prejeti plačilne transakcije, transakcije vračila kupnine ali transakcije unovčenja, ki je nezakonita v skladu z veljavno zakonodajo ali bi taka bila;

(d) upošteva vse zakone in predpise, ki veljajo za prodajo izdelkov in odnos med prodajalcem in kupcem, med drugim z direktivo o pravicah potrošnikov (Direktiva 2011/83/EU) in direktivo o elektronskem poslovanju (Direktiva 2000/31/ES); in

(e) z njegovo vednostjo plačilni nalog ni bil bistveno spremenjen brez pooblastila kupca.

9.4 Družba GPL prodajalcu jamči, da storitev zagotavlja z razumno mero previdnosti in spretnosti.

9.5 Družba GPL ne jamči, da storitev izpolnjuje vse zahteve prodajalca ali da je delovanje storitve nemoteno, brez virusov, varno in brez napak.

9.6 Družba GPL ni odgovorna za nobeno kršitev katerega koli določila iz te pogodbe, vključno s katerim koli zagotovilom, pogojem ali jamstvom, če navedena kršitev izhaja iz prodajalčevega neizpolnjevanja obveznosti iz te pogodbe.

9.7 V skladu s to pogodbo za storitev ali katero koli drugo storitev, ki jo zagotavlja družba GPL, ne veljajo nobeni pogoji, jamstva ali druga določila, razen če so izrecno določeni v tej pogodbi. V skladu s členom 10.1(b) ne veljajo nobeni nakazani pogoji, jamstva ali druga določila (vključno s katerimi koli nakazanimi določili glede ustrezne kakovosti, ustreznosti za namen ali skladnosti z opisom).

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

10.1 Ta pogodba na noben način ne izključuje ali omejuje odgovornosti katere koli od pogodbenih strank v primeru:

(a) smrti ali fizične poškodbe, ki nastane zaradi malomarnosti katere koli pogodbene stranke ali njihovih uradnikov, pooblaščencev ali zaposlenih;

(b) goljufije ali lažne navedbe;

(c) kršitve katerega koli nakazanega pogoja v zvezi s pravicami ali tihim koriščenjem teh pravic; in/ali

(d) zlorabe zaupnih podatkov.

10.2 Ta pogodba na noben način ne izključuje ali omejuje odgovornosti katere koli od pogodbenih strank za kršitve pravic intelektualne lastnine druge stranke ali odgovornosti v skladu s členom 11, razen če je to v pogodbi izrecno določeno drugače.

10.3 V skladu s členoma 10.1 in 10.2 nobene od pogodbenih strank ne zavezujejo pogodba, odškodninska odgovornost (vključno z malomarnostjo, vendar ne omejeno nanjo), predpogodbeno razmerje ali drugačna zagotovila (razen lažnih navedb) ali zagotovila iz te pogodbe ali zagotovila, povezana z njo, v zvezi s:

(a) kakršnimi koli gospodarskimi izgubami (vključno z izgubami prihodkov, dobička, pogodb, podatkov, posla, predvidenih prihrankov, vendar ne omejeno nanje);

(b) stroški nadomestnih storitev;

(c) kakršnim koli dobrim imenom ali ugledom; ali

(d) kakršnimi koli posebnimi, posrednimi ali posledičnimi izgubami,

ki jih povzroči ali utrpi navedena pogodbena stranka in ki izhajajo iz te pogodbe ali v povezavi z njo, v vsakem primeru ne glede na to, ali je stranka take izgube načrtovala v času te pogodbe ali ne.

10.4 V skladu s členi 10.1, 10.2, 10.3 in 10.5 se skupna odgovornost posameznih pogodbenih strank za posamezno leto v zvezi z vsemi dogodki ali več povezanimi dogodki v posameznem letu glede na to pogodbo (ne glede na to, ali odgovornost izhaja iz kršitve pogodbe, malomarnosti ali katerega koli drugega razloga) omeji na več kot 125 % storitvenega nadomestila, ki ga prodajalec plača ali mora izplačati družbi GPL v neposredno preteklem letu, ali na 30.000 EUR.

10.5 V skladu s členi 10.1, 10.2 in 10.3 se skupna odgovornost posameznih pogodbenih strank, ki izhaja iz te pogodbe ali je povezana z njo (ne glede na to, ali odgovornost izhaja iz kršitve pogodbe, malomarnosti ali katerega koli drugega razloga), omeji na 300.000 EUR.

10.6 Obe pogodbeni stranki priznavata in se strinjata, da se razporeditev tveganja iz tega člena 10 izraža v značilnostih storitev in zneskih, ki jih mora vsaka pogodbena stranka plačati v skladu s to pogodbo.

10.7 V skladu s členi 10.8, 10.9 in 10.10 je prodajalec upravičen do povrnitve škode, samo če prodajalec v skladu s členom 13 družbo GPL obvesti o neodobreni ali nepravilno izvedeni transakciji takoj ali najpozneje trinajst (13) mesecev po datumu bremenitve. Če družba GPL prodajalcu ni zagotovila zadevnih podatkov o transakciji, časovna omejitev trinajstih (13) mesecev ne velja.

10.8 Obravnavanje neodobrenih transakcij odplačila in transakcij vračila. Družba GPL prodajalcu na vmesni račun za plačila povrne zneske neodobrenih transakcij odplačila in transakcij vračila, ki niso bile odobrene v skladu s členoma 7.4 in 7.13, ter druge veljavne stroške takoj, ko je mogoče, ali najpozneje do konca delovnega dne, na katerega družba GPL odkrije takšno transakcijo. Če družba GPL utemeljeno sumi, da je prodajalec v zvezi z zahtevkom za neodobreno transakcijo ukrepal goljufivo, bo zadevo takoj raziskala in se nato odločila, ali bo izvedla vračilo, ter prodajalca o izidu raziskave čim prej obvestila. Če je prodajalec ukrepal goljufivo ali namerno ali zaradi grobe malomarnosti ni ravnal skladno z vidiki pogodbe, ki se nanašajo na njegov račun, bo odgovoren za vso izgubo, nastalo zaradi neodobrenih transakcij. Družba GPL lahko pred izvedenim vračilom za neodobreno transakcijo ali po njem zadevo razišče.

10.9 Obravnava nepravilno izvedenih transakcij unovčenja ali transakcij vračila kupnine. Družba GPL brez nepotrebnega odlašanja na prodajalčev račun za unovčenje vrne znesek transakcije unovčenja ali transakcije vračila kupnine in vseh morebitnih stroškov, povezanih s transakcijo, razen če lahko dokaže, da je zadevno transakcijo pravilno izvedla. V vsakem primeru si družba GPL na zahtevo prodajalca takoj prizadeva preučiti transakcijo, prodajalca pa obvestiti o izsledkih. Družba GPL ni odgovorna za noben znesek plačilne transakcije, ki je že bil uspešno unovčen in prenesen na račun za poravnavo prodajalca.

10.10 Obravnava nepravilno izvedenih plačilnih transakcij. Družba GPL ima odgovornost do prodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravilnega posredovanja plačilnega naloga, ki ga je prodajalec izdal v zvezi s plačilno transakcijo, pri čemer takoj ponovno predloži plačilni nalog ter si na zahtevo takoj prizadeva preučiti plačilno transakcijo in prodajalca obvestiti o izsledkih.

11. ODŠKODNINA

11.1 V skladu s členom 11.2 prodajalec povrne škodo družbi GPL, družbi Google in njunim lastniško povezanim podjetjem in/ali vsem ponudnikom finančnih storitev, s katerimi ima družba GPL sklenjeno pogodbo v zvezi s storitvami (»odškodovanci«), jih zagovarja in odvezuje odgovornosti v zvezi z vsemi škodnimi zahtevki tretjih oseb proti odškodovancem ter vsemi obveznostmi, izgubami ali stroški (vključno z odškodnino, zneski poravnave in razumnimi pravdnimi stroški), ki so jih utrpeli odškodovanci in ki izhajajo iz ali so povezani s:

(a) spletnimi mesti prodajalca;

(b) značilnostmi blagovne znamke prodajalca;

(c) prodajalčevo uporabo storitve, ki ni dovoljena v tej pogodbi, in/ali

(d) vsakim izdelkom, ki ga je kupec poskusil pridobiti, ga namerava pridobiti ali ga je pridobil prek storitve.

11.2 Obveznosti prodajalca iz člena 11.1 obstajajo le, če odškodovanec:

(a) prodajalca takoj obvesti o takem zahtevku;

(b) prodajalcu zagotovi razumne informacije, pomoč in sodelovanje pri obrambi v pravdnem ali sodnem postopku; in

(c) prodajalcu zagotovi popoln nadzor in izključno pristojnost pri zagovoru in poravnavi navedenih zahtevkov. Odškodovanec lahko na lastne stroške izbere in imenuje svojega nadzornega pravnega zastopnika.

11.3 V skladu z nadaljevanjem tega člena 11 družba GPL brani ali po lastni presoji poravna kakršen koli sodni postopek, ki ga tretja oseba sproži proti prodajalcu in ki temelji na zahtevku, da tehnologija družbe GPL ali družbe Google, ki se uporablja za zagotavljanje storitev ali značilnosti blagovne znamke družbe Google, krši avtorske pravice, poslovne skrivnosti ali blagovno znamko zadevnih tretjih oseb.

11.4 Družba GPL nima nobenih obveznosti ali odgovornosti v skladu s členom 11.3, ki izhajajo iz:

(a) uporabe katerih koli značilnosti različice beta;

(b) uporabe storitev ali značilnosti blagovne znamke Google v spremenjeni obliki ali skupaj z materiali, ki jih ni zagotovila družba GPL; ali

(c) kakršne koli vsebine, informacij ali podatkov, ki jih družbama GPL, Google ali njunim podružnicam zagotovi prodajalec ali druga stranka ali tretje osebe.

11.5 Obveznosti družbe GPL v skladu s členom 11.3 veljajo samo, če prodajalec:

(a) družbo GPL hitro obvesti o navedenem zahtevku;

(b) družbi GPL zagotovi ustrezne podatke, pomoč in sodelovanje pri zagovoru tožbe ali postopka; in

(c) družbi GPL zagotovi popoln nadzor in izključno pristojnost pri zagovoru in poravnavi navedenih zahtevkov. Odškodovanec lahko na lastne stroške izbere in imenuje svojega nadzornega pravnega zastopnika.

11.6 Družba GPL lahko po lastni ustrezni presoji stranki prekine uporabo katerih koli storitev ali značilnosti blagovne znamke GPL, za katere družba GPL domneva ali meni, da kršijo pravice intelektualne lastnine tretje osebe.

11.7 Ta člen 11 določa vso odgovornost pogodbenih strank in izključne ukrepe v zvezi s kršenjem pravic intelektualne lastnine tretje osebe.

12. OBDOBJE IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI

12.1 Pogodba začne veljati na dan začetka veljavnosti in velja do prenehanja v skladu z določbami v tej pogodbi.

12.2 Prenehanje. Prodajalec lahko prekine to pogodbo takoj in brez stroškov v štirinajstih (14) dneh od dne začetka veljavnosti tako, da družbi GPL vroči obvestilo. V skladu z zakonom lahko družba GPL po tem obdobju prekine pogodbo kadar koli z vsaj dvomesečnim (2) odpovednim rokom, prodajalec pa lahko prekine to pogodbo kadar koli brez stroškov in z vsaj enomesečnim (1) odpovednim rokom, razen če je v tej pogodbi določeno krajše obdobje.

12.3 Katera koli pogodbena stranka lahko prekine izvajanje in/ali veljavnost pogodbe v celoti ali delno brez odpovednega roka, če:

(a) druga pogodbena stranka pomembno krši katero koli določilo iz pogodbe, pri čemer posledic te kršitve ni mogoče odpraviti; ali

(b) druga pogodbena stranka pomembno krši katero koli določilo iz pogodbe, pri čemer je posledice te kršitve mogoče odpraviti, vendar jih druga pogodbena stranka ne odpravi v tridesetih (30) dneh od prejema obvestila, v katerem je pozvana k odpravi navedenih posledic.

12.4 Katera koli pogodbena stranka lahko prekine pogodbo brez odpovednega roka, če:

(a) je sklican sestanek upnikov druge pogodbene stranke ali sestanek v korist navedenih upnikov oziroma druga pogodbena stranka predlaga ali je v zvezi z njo predlagan dogovor ali poravnava z upniki ali v korist navedenih upnikov (vključno s prostovoljnim dogovorom, kot je določeno v zakonu o insolventnosti iz leta 1986);

(b) izstavitelj računa, prejemnik, skrbniški prejemnik, skrbnik (če ga določi sodišče ali druga oseba) ali druga primerljiva oseba postane lastnica ali skrbnica kakršne koli izvedene zaplembe, izvršbe ali drugega postopka (in ni oproščena v sedmih dneh) v celoti ali le stvarnem delu sredstev druge pogodbene stranke;

(c) druga pogodbena stranka preneha poslovati ali ne more odplačevati svojih dolgov v skladu z razdelkom 123 zakona o insolventnosti iz leta 1986;

(d) druga pogodbena stranka ali njeni direktorji, kateri koli upniki ali imetnik kvalificirane flotantne zastavne pravice sporočijo svoj namen o imenovanju upravitelja premoženja ali na sodišču vložijo zahtevek za njegovo imenovanje;

(e) je vložen predlog (in ni razveljavljen v osemindvajsetih (28) dneh) ali sprejet sklep ali odredba za imenovanje upravitelja premoženja ali likvidacijo, stečaj ali popolno prenehanje druge pogodbene stranke;

(f) se v zvezi z drugo pogodbeno stranko zgodi dogodek, podoben zgoraj navedenim dogodkom, v kateri koli sodni pristojnosti, v kateri je registrirana ali ima v njej sedež ali v kateri posluje ali ima sredstva;

(g) se spremeni nadzor nad prodajalcem ali pa prodajalec odsvoji bistveni del svojih sredstev. V tem členu izraz »nadzor« pomeni neposredno ali posredno pristojnost katere koli osebe ali pooblaščenega zastopnika, da usmerja drugo osebo ali vpliva na njeno usmeritev, pri čemer je treba v skladu s tem razumeti tudi »spremembo nadzora«; ali

(h) se zgodi kakršen koli dogodek ali začne sodni postopek v zvezi s prodajalcem v sodni pristojnosti, ki velja za prodajalca, ki ima enak ali podoben vpliv kot dogodki iz člena 12.4.

12.5 Ukinitev storitve v zvezi s plačilnimi transakcijami. Družba GPL lahko takoj ukine prodajalčevo uporabo storitve v zvezi s plačilnimi transakcijami, če:

(a) prodajalec krši to pogodbo (vključno z vsemi pravilniki, kot so pravilniki programa in smernice Google Payments, ki so omenjeni v tem dokumentu); ali

(b) družba GPL razumno presodi, da prodajalec z uporabo storitve tvega finančno škodo ali škoduje dobremu imenu družbe GPL, storitvi in/ali kateremu koli sistemu plačilnih kartic, ki se uporabljajo pri obdelavi plačilnih transakcij, ali če obstaja utemeljen sum, da je prodajalec povezan z goljufijo, pranjem denarja ali drugimi nezakonitimi dejavnostmi.

12.6 Ukinitev storitve v zvezi s transakcijami vračila kupnine ali transakcijami unovčenja zaradi ogrožanja poverilnic prodajalca. Družba GPL lahko takoj ukine prodajalčevo uporabo storitve v zvezi s transakcijami vračila kupnine ali transakcijami unovčenja na podlagi utemeljenih razlogov, povezanih z varnostjo prodajalčevih podatkov za prijavo ali računa za unovčenje ali sumom njihove goljufive ali nepooblaščene uporabe. Družba GPL prodajalca o blokadi in razlogih za blokado obvesti vnaprej, če to ni mogoče, pa takoj po blokadi, razen če je tako obvestilo nezakonito ali je v nasprotju z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Družba GPL po odpravi razlogov za ukinitev ponovno aktivira prodajalčeve podatke za prijavo ali račun za unovčenje ali prodajalcu zagotovi nove aktivne podatke za prijavo ali račun za unovčenje, takoj ko je mogoče.

12.7 Prodajalec lahko začasno ukine storitev, o čemer mora družbo GPL obvestiti vsaj en delovni dan prej, za obdobje, v katerem:

(a) ima storitev kritične napake ali pomanjkljivosti, ki pomembno vplivajo na primarne funkcije storitve, dokler družba GPL ne odpravi teh napak ali pomanjkljivosti; ali

(b) na prodajalčevo poslovanje vpliva pomemben negativen učinek, ki je neposredna posledica storitve, dokler družba GPL ne odpravi ali zmanjša tega pomembnega negativnega učinka, če prodajalec družbi GPL v vsakem primeru zagotovi dokumentacijo o kritični napaki ali pomanjkljivosti ali pomembnem negativnem učinku, ki jo lahko zahteva družba GPL. Med tako ukinitvijo storitve prodajalec družbi GPL v dobri veri pomaga rešiti te težave.

12.8 Po prenehanju te pogodbe ali drugem preklicu prodajalčeve uporabe storitve:

(a) če so ustrezni pregledi za preprečevanje pranja denarja, prevar in drugih nezakonitih dejavnosti uspešno zaključeni in je poravnana diskrecijska provizija za odplačilo, ki je nižja od 1 EUR (ali enakovrednega zneska), v približno stoosemdesetih (180) dneh od konca koledarskega meseca, ko je bila pogodba prekinjena, družba GPL unovči prodajalčev e-denar, vključno z morebitnimi zahtevami za rezervni znesek, in na prodajalčev račun za poravnavo (ali drug račun, ki ga prodajalec navede družbi GPL) vrne neplačani znesek (če obstaja);

(b) če dolgovanega zneska prodajalcu ni mogoče vrniti v skladu z zgornjim podčlenom (a), lahko prodajalec zahteva unovčenje v skladu s členom 5.8;

(c) takoj prenehajo veljati vse druge obveznosti družbe GPL iz te pogodbe, razen obveznosti iz zgornjih podčlenov (a) in (b);

(d) prodajalec ostane odgovoren za vse plačilne transakcije, nadomestila za povratno bremenitev in vse druge obveznosti, ki jih je prevzel nase ali so se nabrale v njegovo breme;

(e) takoj prenehajo veljati vse pravice in licence, ki jih dodeli družba GPL;

(f) takoj prenehajo veljati prodajalčeve pravice do uporabe katerih koli značilnosti blagovne znamke družbe GPL, kot to dovoljuje pogodba;

(g) prodajalec takoj preneha uporabljati storitev:

(i) za obdelavo plačilnih transakcij; in

(ii) za prikazovanje značilnosti blagovne znamke družbe GPL;

(h) prodajalec plača vse neporavnane nakupe izdelkov; in

(i) prodajalec vrne ali uniči vse kopije (in potrdi njihovo uničenje) vseh zaupnih informacij in/ali lastninskih informacij družbe GPL, ki jih ima v posesti.

12.9 Družba GPL lahko prodajalcu prepove dostop do storitve, vključno s tem, da deaktivira njegovo uporabniško ime in geslo, vendar brez omejitve na ta ukrep, in prodajalcu (ali njegovemu krovnemu podjetju, lastniško povezanemu podjetju ali podružnicam ter njihovim naslednikom ali njegovim sorodnikom ali znancem, če je prodajalec fizična oseba) zavrne prihodnji dostop do storitve.

12.10 Ne glede na preostale dele pogodbe vse določbe te pogodbe, katerih namen je, da imajo učinek ali so zavezujoče za pogodbene stranke po prenehanju te pogodbe ali njenem popolnem ali delnem prenosu ali odstopu, vključno s členom 5.8, členom 8 (Zaupnost) in členom 12.8(b), vendar ne omejeno nanje, veljajo tudi po prenehanju te pogodbe v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja. Prenehanje veljavnosti te pogodbe ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki jih imajo te na dan prenehanja veljavnosti.

13. SPOROČILA IN OBVESTILA

13.1 Ta pogodba se sklene v angleščini ter, če ni v njej drugače določeno, se vsa obvestila, druga sporočila in dokumenti, ki so zahtevani ali dovoljeni v skladu s to pogodbo, izdelajo v pisni obliki v angleščini. Prevodi so namenjeni izključno lažji uporabi. V primeru odstopanja med angleško različico in prevodom se uporabi angleška različica.

13.2 Družba GPL lahko s prodajalcem glede storitve komunicira z elektronskimi sredstvi, vključno (a) s pošiljanjem e-poštnih sporočil na prodajalčev e-poštni naslov ali (b) z objavljanjem sporočil ali obvestil na Googlovem spletnem mestu. Prodajalec se strinja, da mu lahko družba GPL pošilja elektronska sporočila v zvezi z vsemi zadevami, povezanimi s prodajalčevo uporabo storitve, vključno s pogodbo (in revizijami ali spremembami pogodbe), obvestili ali razkritji v zvezi s storitvijo in odobritvami plačil. Posamezna sporočila se bodo obravnavala na naslednji način:

Obvestilo je izdano, ko (i) je dostavljeno osebno ali z nočno dostavo (ob prejemu je zahtevan podpis); (ii) je prejeto potrdilo o prejemu registrirane ali overjene pošte; (iii) v primeru e-pošte od poslanega e-poštnega sporočila minejo štiri (4) ure; ali (iv) je na voljo v spletnem računu prodajalca. Informacije za stik se posodabljajo v skladu s tem členom, kot je potrebno za zagotovitev, da imajo vse pogodbene stranke aktualne informacije o vseh stikih.

13.3 Prodajalec hrani kopije elektronskih sporočil v tiskani ali elektronski obliki Prodajalec prejme podatke v elektronski obliki, ker se domneva, da navedene podatke lahko natisne ali shrani.

13.4 Vsa obvestila, poslana družbi GPL skladno s to pogodbo, pošljite s priporočeno pošto na naslov Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Združeno kraljestvo, in jih označite z »GPL Payments Team«, razen:

13.5 Če se mora družba GPL na vas obrniti zaradi domnevnega ali dejanskega goljufivega ravnanja ali varnostnih groženj, vam bo družba GPL na vaš glavni e-poštni naslov poslala e-poštno sporočilo s pozivom, da vzpostavite stik z njimi. Družba GPL vam lahko tudi pošlje e-poštno obvestilo na vaš sekundarni e-poštni račun ali sporočilo SMS na vašo telefonsko številko, če jo navedete.

14. SPLOŠNO

14.1 Ta pogodba (vključno z vsemi v njej navedenimi URL-ji) predstavlja celotno pogodbo med pogodbenima strankama v povezavi z zadevno temo in nadomešča vse vrste prejšnjih pogodb ali ureditev v povezavi z zadevno temo med pogodbenima strankama.

14.2 Pogodbo je mogoče skleniti v poljubnem številu kopij, vključno s faksimili. Vsaka od teh kopij se bo štela kot izvirnik, vse skupaj pa bodo predstavljale en pravni dokument.

14.3 V skladu s členoma 14.4 in 14.5 (i) morajo biti vse spremembe te pogodbe pisne, (ii) se morajo vse spremembe sklicevati na to pogodbo in (iii) morajo biti vse spremembe pogodbe drugi pogodbeni stranki poslane vsaj dva (2) meseca, preden začnejo veljati. Prodajalec razume in se strinja, da za prodajalca velja, da je sprejel vse spremembe, ki jih je predlagala družba GPL, razen če prodajalec v skladu s členom 13.4 o nasprotnem obvesti družbo GPL pred datumom, ko začnejo spremembe veljati. V tem primeru bo pogodba takoj in brezplačno prenehala veljati pred datumom začetka veljavnosti sprememb. Prodajalec lahko v skladu s členom 13.4 pogodbo pred datumom začetka veljavnosti sprememb, ki jih je predlagala družba GPL, brezplačno prekine. Nobena sprememba, ki jo predlaga prodajalec, ne začne veljati, če je ne izvede pooblaščeni predstavnik vsake pogodbene stranke.

14.4 Prodajalec se strinja, da ima družba GPL pravico spremeniti pogodbo takoj po obvestilu, kadar to ne prepoveduje zakonodaja.

14.5 Nobena določba v členih 14.3 in 14.4 ne omejuje:

(a) pravice družbe GPL, da občasno posodobi in popravi svoje pravilnike ali brez prejšnjega obvestila občasno doda nove funkcije, ki jih lahko sprejmete z uporabo nove funkcije. Taka dopolnila se lahko izvedejo na način, ki ga po lastni presoji določi GPL in lahko vključuje obveščanje po e-pošti ali objavo na Googlovih spletnih mestih; in

(b) pravice pogodbenih strank do spremembe pogojev te pogodbe, kadar tega ne prepoveduje zakonodaja in z njimi soglašata obe pogodbeni stranki.

14.6 Prodajalec brez predhodnega pisnega soglasja družbe GPL ne sme v celoti ali delno odstopiti ali na drugi način prenesti te pogodbe ali kakršnih koli pravic ali obveznosti iz pogodbe.

14.7 Družba GPL lahko svoje pravice ali dolžnosti v tej pogodbi brez predhodnega pisnega dovoljenja dodeli ali na kakršen koli drug način prenese na Google in/ali katero koli njegovo podružnico, razen če se zaradi tega spremenijo zakonite pravice prodajalca skladno z veljavno nacionalno zakonodajo v zvezi z izvajanjem direktive o plačilnih storitvah (Direktiva (EU) 2015/2366), kot je določeno v pogodbi. V tem primeru bo družba GPL prodajalcu posredovala obvestilo v skladu s členom 13.3.

14.8 Nobena pogodbena stranka ni odgovorna za neizpolnjevanje ali odlog izvajanja svojih obveznosti, ki so posledica okoliščin, na katere nima razumnega vpliva, vključno z državnim posredovanjem, terorističnimi dejanji, potresom, požarom, poplavo ali drugimi naravnimi katastrofami, delovnimi razmerami, izpadi električne energije in/ali izpadi energije ter internetnimi ali telekomunikacijskimi motnjami in izpadom sistema, vendar ne omejeno nanje.

14.9 Če družba GPL ne more izvajati ali uveljavljati katere koli pravice ali določbe pogodbe, to ne pomeni, da taka pravica ali določba ne velja več.

14.10 Pogodbeni stranki sta in bosta ostali neodvisna pogodbenika. Nič v pogodbi ne bo ustvarilo agencije, partnerstva ali skupnega podjetja obeh pogodbenih strank. Nobena pogodbena stranka se ne šteje za uslužbenca ali zakonitega zastopnika pri drugi pogodbeni stranki. Prav tako nobena pogodbena stranka nima pravice ali pooblastila za ustvarjanja kakršne koli obveznosti za drugo pogodbeno stranko.

14.11 Če katero koli pristojno sodišče za katero koli določbo te pogodbe ugotovi, da je ni mogoče izvajati ali da ni veljavna, bo ta določba omejena ali odstranjena v najmanjšem obsegu, ki je potreben, da ostala pogodba še naprej v celoti velja in da jo je mogoče izvrševati med pogodbenima strankama.

14.12 Nič, razen kar je izrecno navedeno v tej pogodbi, za nobeno drugo osebo kot pogodbeni stranki ne ustvarja ali dodeljuje kakršne koli pravice ali druge ugodnosti v skladu z zakonom o pogodbah 1999 (pravice tretjih oseb) ali na kakršen koli drugačen način. Ta člen ne omejuje pravic katerega koli zakonitega pooblaščenca iz te pogodbe, da izvaja pravice in koristi, ki mu jih je dodelil njegov asignant. Ne glede na ta člen nobeni tretji osebi (vključno s katero koli tretjo osebo, ki je morda upravičena do uveljavljanja svojih pravic iz te pogodbe) ni treba predložiti soglasja za odstop, prenos ali prenehanje spremembe te pogodbe.

14.13 Za to pogodbo ter vse spore in tožbene zahtevke, ki izhajajo iz nje ali so povezani z njo, veljajo zakoni Anglije in Walesa. Pogodbeni stranki se nepreklicno in brezpogojno strinjata, da imajo sodišča v Angliji in Walesu izključno pristojnost pri takih sporih ali zahtevkih. Nič v prejšnjem stavku nobeni stranki ne preprečuje, da bi v kateri koli pristojnosti vložila sodno ali drugačno prepoved, da bi zaščitila svoje zaupne podatke ali pravice do intelektualne lastnine.

14.14 V obsegu, ki ga dovoljuje katera koli ustrezna nacionalna zakonodaja v zvezi z izvajanjem direktive o plačilnih storitvah (Direktiva (EU) 2015/2366) (»PSD2«) (»državna zakonodaja«), za to pogodbo ne veljajo naslednje določbe nacionalne zakonodaje: vse določbe o izvajanju naslova III in členov 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 in 89 direktive PSD2. Pogodbeni stranki si pridržujeta pravico, da se dogovorita o drugačnem času, kot je naveden v določbah nacionalne zakonodaje o izvajanju člena 71 direktive PSD2.