Användarvillkor för Google Payments – Säljare

31 juli 2015

Dessa användarvillkor för Säljare (”Avtalet”) är ett juridiskt Avtal mellan dig (”Säljaren”) och Google Payment Limited, ett företag i England (registreringsnummer 05903713) med adressen 5 New Street Square, London EC4A 3TW (”GPL”). Du kan kontakta GPL via e-post i hjälpcentret på https://support.google.com/payments/merchant/#topic=4490615&contact=1. GPL är auktoriserat och regleras av Financial Services Authority som utställare av elektroniska betalningsmedel (”E-pengar”) och har registreringsnummer 900008 i FSA:s register. GPL är ett dotterbolag till Google International, LLC (”Google”). Du bör läsa igenom hela Avtalet innan du godkänner det och fortsätter med registreringen.

Innan du fortsätter bör du skriva ut eller spara en kopia av Avtalet som referens.

GENOM ATT VÄLJA ”JAG GODKÄNNER ANVÄNDARVILLKOREN” OCH KLICKA PÅ KNAPPEN SLUTFÖR REGISTRERING NEDAN FÖRBINDER DU DIG ATT FÖLJA DETTA AVTAL.

Avtalet träder i kraft på dagen för Säljarens godkännande (”Giltighetsdatum”).

1. DEFINITIONER

Följande definierade termer förekommer i Avtalet:

”Konto” avser kontot för E-pengar som Säljaren innehar hos GPL.

”Referensguide för API” avser Referensguiden för API som GPL eller dess partner publicerar ibland. Den aktuella Referensguiden för API finns på https://developers.google.com/terms.

”Guide för utvecklare av API” avser utvecklarguiden för API som GPL eller dess partner publicerar ibland. Den aktuella Guiden för utvecklare av API finns på https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

”Betafunktioner” avser funktioner i Tjänsten som ibland definieras som ”beta” av GPL eller som saknar stöd i GPL:s tekniska dokumentation. Sådan teknisk dokumentation inkluderar referensguiden och guiden för utvecklare av API som gäller för versionen av Tjänsten som Säljaren använder.

”Kännetecken för varumärken” avser varumärkesnamn, varumärken, tjänstemärken, logotyper, domännamn och andra distinkta Kännetecken för varumärken som ibland ägs (eller licensieras) av respektive part.

”Arbetsdag” avser en dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag i Storbritannien.

”Köpare” avser en Kund som köper Produkter och gör Betalningar med Tjänsten.

”Operatör” avser en mobiloperatör som godkänts av GPL och som erbjuder Köpare Konton för debitering via operatören.

”Debitering via operatören” avser en betalningsprocess där GPL å Säljarens vägnar skickar en Euro till Operatören för fakturering av Köparens Konto för debitering via operatören.

”Konto för debitering via operatören” avser ett faktureringskonto som faktureras månatligen eller regelbundet av en Operatör och som registreras av Köparen som Betalningsmetod hos GPL.

”Riktlinjer för återkravslösningar” avser avsnittet med samma namn i Programpolicyerna och riktlinjerna för Google Payments.

”Kund” avser en person eller rättsfigur som registrerar sig för Tjänsten som Köpare eller Säljare

”Tvister” avser meningsskiljaktigheter, rättstvister, förlikningar och/eller andra tvister som uppstår mellan Kunder eller andra tredje parter vid användning av Tjänsten och som inte är Tvister angående Tjänsten.

”Euro” avser den officiella valutan i EU:s valutasamarbete EMU.

”Betalningsmetod” avser ett konto med kredit-/betalkort, Konto för debitering via operatören eller annat betalningssätt som Kunden har registrerat i Tjänsten och som GPL använder för att utfärda E-pengar vid bearbetning av Betalningar och för andra syften.

”Betalning” avser den transaktion genom vilken GPL (i) initierar överföring av en Köpesumma från Köparens Betalningsmetod till GPL, (ii) utställer en summa E-pengar till Köparen som motsvarar Köpesumman och (iii) överför detta belopp i E-pengar från Köparen till Säljaren.

”Google” avser Google International, LLC samt dess Dotterbolag och Partner.

”Programpolicyer och riktlinjer för Google Payments” avser Google Payments policyer för Säljare med Konton hos GPL med svenska faktureringsuppgifter som publiceras av GPL ibland. De aktuella Programpolicyerna och riktlinjerna för Google Payments finns på https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

”GPL-dataprotokoll” avser dataprotokoll från Google som används för Tjänsten och som tillhandahålls till Säljaren av GPL eller å dennes vägnar enligt detta Avtal, och eventuella reviderade versioner av sådana protokoll som GPL eller dess partner ibland informerar Säljaren om.

”Webbplats hos Google” avser en webbplats som ägs eller drivs av Google eller dess partner eller å deras vägnar, inklusive tillhörande underdomäner och kataloger och nya webbplatser som ersätter webbplatsen i fråga.

”Bruttovärde” eller ”GMV (bruttovärde)” avser det sammanlagda värdet på Säljarens alla Betalningar, inklusive eventuella avgifter, skatter och fraktkostnader.

”Immateriell äganderätt” avser alla patenträttigheter, upphovsrätter, rättigheter till halvledartopografi, rättigheter i programvara, moraliska rättigheter, varumärken och/eller tjänstemärken, logotyper, rättigheter till eller i anknytning till databaser, rättigheter till eller i anknytning till konfidentiell information eller affärshemligheter, rättigheter i anknytning till domännamn och andra Immateriella äganderätter (registrerade eller oregistrerade) i hela världen, inklusive rättigheter till återgång och rättigheter till ansökningar och väntande registreringar och rättighet att stämma och erhålla skadestånd för tidigare intrång.

”Inloggningsuppgifter” avser användarnamnet och lösenordet som Säljaren erhåller av GPL och använder för att komma åt sitt Konto.

”Riktlinjer för betalningsgaranti” avser avsnittet med samma namn i Programpolicyerna och riktlinjerna för Google Payments.

”Betalningsorder” avser utifrån sammanhanget antingen (i) den instruktion som Köparen skickar till GPL för att utföra en Betalning som Säljaren har auktoriserat och som också fungerar som meddelande till GPL om att Köparen har auktoriserat köpet för en summa E-pengar från GPL som är lika med Köpesumman för Betalningen eller (ii) den instruktion som Säljaren skickar till GPL om att utföra en Återbetalningstransaktion.

”Pund sterling” avser den officiella valutan i Storbritannien.

”Produkt” avser digitala eller fysiska artiklar, varor eller tjänster som Köpare kan köpa av en Säljare genom Tjänsten.

”Köpesumma” avser ett belopp som är lika med Produktens pris, inklusive eventuella avgifter, skatter, fraktkostnader och administrationskostnader.

”Amorteringskonto” avser kontot för E-pengar som är kopplat till Säljaren och administreras av GPL. Vid en Betalning överför GPL E-pengar från Köparen till Amorteringskontot.

”Amorteringstransaktion” innebär att GPL löser in E-pengar som står på Säljarens Amorteringskonto och överför en motsvarande summa till Säljarens Avräkningskonto.

”Återbetalningstransaktion” innebär att GPL överför E-pengar från Säljarens Amorteringskonto till Köparen och sedan löser in och initierar överföring av motsvarande belopp till Köparens Betalningsmetod med Tjänstens återbetalningsfunktion.

”Kassakrav” avser penningvärdet på Betalningar som Säljaren har rätt till enligt bearbetade betalningar eller Amorteringstransaktioner och som GPL kan hålla inne enligt Avtalet.

”Säljare” avser en person eller rättsfigur som använder Tjänsten för att sälja Produkter och ta emot köpesummor i form av Betalningar.

”Säljarens e-postadress” avser e-postadressen som Säljaren anger vid registreringen.

”Säljarens webbplats” avser webbsidor på Säljarens webbplats som erbjuder Produkter som kan betalas med Tjänsten.

”Tjänsten” avser Google Payments, en tjänst för betalning med E-pengar som drivs av GPL. Tjänsten inkluderar bearbetning av (a) Betalningar och Återbetalningstransaktioner å Säljarens vägnar i samband med köp mellan Säljare och Köpare och (b) Amorteringstransaktioner.

”Tvister angående Tjänsten” avser meningsskiljaktigheter, klagomål, rättstvister, förlikningar och/eller andra tvister som uppstår mellan GPL och Kunder och som uteslutande beror på GPL:s påstådda underlåtenhet att uppfylla kraven under det här Avtalet eller tillämplig lagstiftning och eventuella brister i tillhandahållandet av Tjänsten.

”Serviceavgifter” avser avgifter som GPL debiterar för Tjänsten. Avgifterna beskrivs i punkt 7.1.

”Avräkningskonto” avser Säljarens kapitalkonto på en bank i Sverige som Säljaren väljer och som meddelas skriftligen till och godkänns av GPL för mottagande av belopp vid inlösen av E-pengar som finns på Säljarens Amorteringskonto.

”Dotterbolag och partner” avser GPL:s dotterbolag och anslutna rättsfigurer runt om i världen.

”USD” avser den officiella valutan i USA.

”År” avser en tidsperiod på tolv (12) månader från Giltighetsdatumet och varje efterföljande tolvmånadersperiod.

1.1 Rubrikerna till punkterna i detta Avtal är endast till för att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen eller utformningen av Avtalet.

1.2 Referenser till förordningar eller lagkrav inkluderar en referens till respektive förordning eller lagkrav i dess ändrade eller kompletterade lydelse från tid till annan.

1.3 Alla priser i detta Avtal gäller i Euro om inte annat uttryckligen anges.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN OCH DESS FUNKTIONER

2.1 Beskrivning av Tjänsten. Säljaren erkänner och samtycker till följande:

(a) Säljarens försäljning av Produkter utgör transaktioner mellan Säljare och Köpare. GPL, Google och dess partner är inte Köpare eller Säljare i transaktioner om de inte uttryckligen anges som sådana.

(b) Varken GPL, Google eller dess partner utgör Köpare, Säljare eller annan part i samband med Betalningar, om de inte uttryckligen anges som sådana i produktinformationen på en Webbplats hos Google eller dess användarvillkor.

(c) GPL ska inte hållas ansvariga för och kontrollerar inte kvaliteten, säkerheten eller lagligheten för saluförda Produkter, sanningshalten eller riktigheten i produktbeskrivningar, Säljarens förmåga att sälja Produkter eller Köparens förmåga att betala för Produkter.

(d) GPL ska inte hållas ansvariga för och kontrollerar inte om en Köpare slutför köpet eller betalningen av en Produkt som Köparen gått med på att köpa av Säljaren. När Köparen auktoriserat ett köp med en Betalningsmetod och GPL tagit emot en Betalningsorder från Säljaren ska GPL bearbeta Betalningen å Säljarens vägnar antingen (a) via ett lämpligt nätverk för betalningshantering, inklusive men inte begränsat till kreditkorts- eller betalkortsnätverk eller (b) genom Debitering via operatören enligt beskrivningen nedan.

2.2 Tillåten Betalningsorder. Säljaren får endast bearbeta Betalningsorder för Produkter som sålts till Köparen i en lagenlig försäljning med ärligt uppsåt. En Betalningsorder får inte skickas för bearbetning i Tjänsten förrän Säljaren har:

(a) levererat eller på annat sätt överlämnat de köpta varorna till Köparen; eller

(b) utfört den köpta tjänsten; eller

(c) på annat sätt fullfört köptransaktionen enligt överenskommelsen mellan Säljare och Köpare.

2.3 Otillåtna transaktioner. GPL kan införa allmänna riktlinjer och begränsningar avseende användningen av Tjänsten utan att meddela Säljaren i förväg, inklusive men inte begränsat till enskilda eller sammanlagda transaktionsbegränsningar i Pund sterling eller gällande lokal valuta, eller begränsningar av antalet Betalningar eller Betalningsorder under en eller flera angivna tidsperioder. Säljaren får inte:

(a) använda Tjänsten för att bearbeta Betalningar till Säljaren eller på annat sätt överföra pengar mellan en Köpare och Säljare, som inte är ett direkt resultat av att Köparen köper en Produkt;

(b) använda Tjänsten för att tillhandahålla kontantförskott till Köpare eller göra det möjligt för Köpare att betala med motsvarigheter till kontanter (resecheckar, kontantkort, postanvisningar etc.). Säljare får dock göra det möjligt för Köpare att betala med presentkort eller värdekort i enlighet med GPL:s policyer på Google Payments webbplats; eller

(c) använda Tjänsten för att bearbeta Betalningar i samband med försäljning eller utbyte av olagliga eller förbjudna varor eller tjänster, inklusive men inte begränsat till förbjudna Produkter och otillåtna produktkategorier i listan som anges här (som uppdateras från tid till annan) eller någon annan bakomliggande olaglig transaktion (”Lista över förbjudna produkter”). Underlåtenhet att iaktta policyn för Listan över förbjudna produkter kan resultera i avstängning eller uppsägning av Säljarens åtkomst till Tjänsten eller andra åtgärder som GPL kan vidta enligt detta Avtal.

Säljaren får inte använda Tjänsten på något sätt som strider mot dessa allmänna riktlinjer och sådan otillåten användning kan leda till omedelbar avstängning av Tjänsten och/eller uppsägning av Avtalet.

2.4 Om GPL meddelas om det i förväg (i ett format som specificeras av GPL) kan Säljaren vägra att bearbeta en produktbeställning av vilket skäl som helst, men GPL har i sådana fall ingen skyldighet att hantera relaterade Betalningar.

2.5 Begränsningar för användning av Tjänsten.

(a) Säljaren måste följa alla gällande policyer och begränsningar avseende användningen av Tjänsten så som de publiceras och uppdateras av GPL eller dess partner från tid till annan. Sådana policyer inkluderar följande:

(i) Programpolicyer och riktlinjer för Google Payments.

(ii) GPL:s och Googles tekniska krav och implementeringskrav som finns på https://developers.google.com/terms (eller andra webbadresser som tillhandahålls av GPL från tid till annan).

(iii) GPL:s och Googles riktlinjer för varumärken eller servicemärken för Tjänsten finns på https://www.google.com/permissions eller andra webbadresser som GPL eller Google tillhandahåller från tid till annan.

(iv) Gällande policyer och villkor för Googles webbplatser.

(v) GPL:s krav på dataskydd som meddelas Säljaren från tid till annan.

(vi) Alla tillämpliga användningsregler och/eller policyer från kortföretag/-nätverk som används för att bearbeta betalningar, amorteringstransaktioner och återbetalningstransaktioner.

(vii) Krav från operatören vid debitering via operatören.

(b) Säljarens Betalningar kan skyddas av användarvillkoren i riktlinjerna för betalningsgaranti.

(c) GPL har rätt att ändra, stänga av eller avbryta Tjänsten, helt eller delvis, för att utföra underhåll eller uppdateringar av Tjänsten.

(d) GPL har rätt att när som helst begränsa vissa funktioner eller hindra åtkomsten till delar av eller hela Tjänsten.

(e) GPL är inte skyldiga att kreditera Säljaren för en Betalning om GPL inte har tagit emot beloppet från Köparens Betalningsmetod.

2.6 Otillåtna åtgärder. Säljaren får inte:

(a) införa ett lägsta eller högsta betalningsbelopp som villkor för att Köparen får använda Tjänsten eller betala för en Produkt;

(b) kräva att köpare uppger sina kontonummer till kredit- eller betalkort, konton för debitering via operatören eller andra betalningsmetoder;

(c) bearbeta skatter eller moms för en Produkt som en separat Betalning;

(d) skicka in en Betalning till Tjänsten som tidigare fått avslag eller som tidigare lett till återkrav;

(e) tillåta att Tjänsten används för att betala av en skuld till Säljaren från Köparen eller en check som är ogiltig/saknar täckning; eller

(f) ha ett negativt saldo på Säljarens Amorteringskonto.

Om Säljaren börjar ta ut tilläggsavgifter för Betalningar genom Tjänsten måste Köparen informeras om avgiften på ett tydligt sätt. Säljaren samtycker till att inte ta ut tilläggsavgifter som är otillåtna enligt gällande lagstiftning.

2.7 Om en Betalning av någon anledning återgår (inklusive men inte begränsat till följd av återkrav) kan GPL efter eget gottfinnande täcka det utestående beloppet genom att debitera Säljarens Amorteringskonto. Om det inte finns tillräckliga medel på Säljarens Amorteringskonto för att täcka Säljarens skuld erkänner och samtycker Säljaren till att GPL debiterar Amorteringskontot efter nästa Betalning eller på ett annat sätt som är tillåtet enligt lag.

2.8 Genomförandetider. GPL bearbetar Betalningar, Återbetalningstransaktioner och Amorteringstransaktioner enligt följande:

(a) Betalningar: När GPL tagit emot en Betalningsorder från Säljaren ska GPL utfärda en summa E-pengar å Köparens vägnar som motsvarar Köpesumman, senast när GPL tar emot motsvarande belopp från Köparens Betalningsmetod, och ska omedelbart överföra detta belopp minus tillämpliga Serviceavgifter till Säljarens Amorteringskonto.

(b) Återbetalningstransaktioner: Om det finns tillräckliga medel på Säljarens Amorteringskonto ska GPL omedelbart efter erhållandet av Betalningsordern från Säljaren, överföra en summa E-pengar som motsvarar Köpesumman som ska återbetalas, från Säljarens Amorteringskonto till Köparen. När GPL har slutfört tillämpliga kontroller av penningtvätt, bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter och inga oegentligheter upptäcktes ska GPL omedelbart lösa in summan och initiera överföringen till Köparens Betalningsmetod.

(c) Amorteringstransaktioner: Om det finns tillräckliga medel på Säljarens Amorteringskonto ska GPL lösa in beloppen på Amorteringskontot och initiera överföringen på den Arbetsdag när Amorteringstransaktioner schemalagts enligt punkt 7.4, förutsatt att GPL slutfört tillämpliga kontroller av penningtvätt, bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter och inga oegentligheter upptäcktes.

(d) Om en Betalningsorder eller begäran av inlösen tas emot eller schemaläggs på en helgdag hanteras den enligt punkt 2.8 som om den tagits emot eller schemalagts på nästföljande Arbetsdag.

(e) GPL ska inte hållas ansvariga för och kontrollerar inte när beloppen som lösts in och överförts av GPL enligt punkt (b) och (c) ovan slutförs och görs tillgängliga av den relevanta leverantören av betalningstjänster.

2.9 Betalningar, Återbetalnings- och Amorteringstransaktioner kan avvisas utan att Köparen eller Säljaren meddelas i förväg. Se punkt 7.6. Transaktioner kan även fördröjas om det krävs för att GPL ska uppfylla sina förpliktelser enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt, eller om GPL misstänker bedrägeri.

2.10 Ytterligare villkor vid debitering via operatören. När en köpare betalar med debitering via operatören skickar GPL fakturan till operatören för betalning och bearbetning via köparens konto för debitering via operatören. GPL kan också skicka en återföring, återbetalning eller justering av denna betalning till operatören för bearbetning via köparens konto för debitering via operatören. GPL har ingen skyldighet inför Säljaren eller någon annan person att kompensera för Köparens betalning (eller återföring, återbetalning eller justering av denna) i händelse av att Operatören av någon anledning inte kan eller vill samla in medel från Köparen via dennes Konto för debitering via operatören eller annan källa (för Betalning) eller att kreditera Kontot för debitering via operatören eller på annat sätt kreditera Köparen (för en återföring, återbetalning eller justering av en Betalning). I händelse av att GPL betalar ett belopp till Säljaren i väntan på betalning från Operatören förbehåller sig GPL rätten att kräva tillbaka eller återta detta belopp från Säljaren om operatören inte fullföljer Betalningen från Köparens Konto för debitering via operatören eller på annat sätt underlåter att erhålla betalning från Köparen. GPL kan begränsa vilka typer av Säljare som får använda Debitering via operatören och vilka typer av Produkter som kan betalas med Debitering via operatören.

2.10 Betafunktioner. GPL kan efter eget gottfinnande ställa Betafunktioner till Säljarens förfogande. Betafunktioner tillhandahålls i ”befintligt skick” (utan ansvarsskyldighet för brister) och Säljaren använder dem på egen risk, i enlighet med tillämplig lagstiftning. GPL kan när som helst och efter eget gottfinnande sluta tillhandahålla Betafunktioner.

3. IMPLEMENTERING AV TJÄNSTEN

3.1 Implementering. Säljaren måste se till att det inte går att använda eller få åtkomst till Tjänsten på Säljarens webbplatser om dessa webbplatser strider mot Avtalet eller på annat sätt underkänts av GPL. Säljaren måste övervaka och inaktivera sådan åtkomst eller användning av obehöriga parter (inklusive men inte begränsat till webbplatser från tredje part).

3.2 GPL har slutgiltig beslutsrätt avseende Säljarens implementering av Tjänsten från tid till annan. Om GPL underkänner sådan implementering har GPL rätt att efter meddelande till Säljaren spärra fortsatt användning av Tjänsten, helt eller delvis, tills Säljaren inför de ändringar som i rimlig utsträckning krävs och definieras av GPL. GPL kan när som helst skicka testfrågor eller utföra kvalitetskontroller av Säljarens webbplats(er) för att säkerställa att Säljaren följer Avtalet.

3.3 Betalningsmetoder. Vid implementeringen av Tjänsten på Säljarens webbplats, och som ett villkor för att GPL ska tillhandahålla Tjänsten, måste Säljaren upprätta, registrera och administrera en Betalningsmetod och ett Avräkningskonto för Tjänsten. Betalningsmetoden måste användas i enlighet med de standardmässiga användarvillkoren för metoden som finns på: https://payments.google.com/termsOfService?type=Seller. Säljaren godkänner att GPL:

(a) bekräftar att en Betalningsmetod eller ett Avräkningskonto som Säljaren angett på registreringssidan för Tjänsten är i god ställning hos den utfärdande banken, inklusive genom att skicka en begäran att reservera ett belopp och/eller kreditera och/eller debitera Betalningsmetoden eller Avräkningskontot med ett litet belopp;

(b) efter eget gottfinnande och när som helst kan bekräfta en Betalningsmetod eller ett Avräkningskonto på nytt om kontoinformationen ändras;

(c) i enlighet med lokal lagstiftning och efter eget gottfinnande inhämtar kreditupplysning och/eller på annat sätt bedömer kreditvärdigheten eller gör en bakgrundskontroll av Säljaren, om det krävs för att GPL ska kunna bedöma Säljarens kvalificering eller fortsatta användning av Tjänsten.

3.4 Säljaren måste tillhandahålla aktuell, fullständig och riktig registreringsinformation och information om betalningsmetod och Avräkningskonto samt upprätthålla informationens aktualitet och riktighet. GPL kan när som helst kräva att Säljaren tillhandahåller ytterligare information som ett villkor för fortsatt användning av Tjänsten, eller som beslutsunderlag för GPL:s bedömning om Säljaren ska få fortsätta använda Tjänsten.

3.5 Uppdateringar. Om GPL uppdaterar tekniska specifikationer eller riktlinjer för implementering (inklusive men inte begränsat till uppdatering av GPL-dataprotokoll eller nya krav på utseende och känsla, märkning, varumärkning eller tillskrivning) måste Säljaren göra sådana uppdateringar eller ändringar så fort som det är rimligt möjligt, men i alla händelser inom sextio (60) dagar efter att Säljaren meddelats om uppdateringarna; förutsatt att uppdateringar eller ändringar i utseende eller känsla, märkning, varumärkning eller tillskrivning måste implementeras inom femton (15) dagar efter att Säljaren meddelats om uppdateringarna.

3.6 Meddelande om systemändringar. Säljaren måste meddela GPL minst sextio (60) dagar i förväg om eventuella ändringar i koden eller visningstekniken som används för att implementera Tjänsten och som skulle kunna ha en negativ effekt på Tjänsten eller bearbetning av Betalningar (meddelandet befriar inte under några omständigheter Säljaren från skyldigheterna enligt Avtalet).

3.7 Teknisk support. Förutsatt att Säljaren följer Avtalet ska GPL under Avtalets giltighetstid tillhandahålla teknisk support till Säljaren för Tjänsten i enlighet med GPL:s gällande riktlinjer för support. Innan Säljaren begär support från GPL måste Säljaren vidta rimliga åtgärder för att lösa problem, fel, eller nätverksproblem i egen programvara och utrustning utan att vidarebefordra dessa problem till GPL. Därefter kan Säljaren skicka in en skriftlig begäran om teknisk support i enlighet med GPL:s riktlinjer och rutiner för support. Säljaren ska tillhandahålla supporttjänster åt sina Köpare på egen bekostnad.

3.8 Reservation av belopp vid betalning. Säljaren medger att ett belopp som reserveras av en kortutfärdare i samband med en Betalning endast visar att kortet vid den tidpunkten (a) har tillräcklig kredit hos kortutfärdaren för att betala Köpesumman till Säljaren, (b) fortfarande är giltigt och (c) inte har anmälts som förlorat eller stulet. Säljaren medger att en sådan reservation inte utgör en garanti för att transaktionens avsändare är samma person som Kortinnehavaren. Reservationen innebär inte heller att GPL eller någon annan person garanterar att transaktionen inte kan bli föremål för återkrav.

4. 4. TREPARTSAVTAL

4.1 Om Bruttovärdet på Säljarens transaktioner genom Tjänsten under tre månader i följd når upp till eller överskrider gränsvärdena som anges nedan, måste Säljaren i slutet av tremånadersperioden godkänna och följa trepartsavtalet i Bilaga A (i dess ändrade lydelse från tid till annan). Följande gränsvärden gäller:

(a) 4 000 (fyratusen) EUR per månad för företag som är registrerade i Euroområdet.

(b) 2 500 (tvåtusen femhundra) Pund sterling per månad för företag som är registrerade i Storbritannien.

(c) För företag som är registrerade på andra platser gäller en summa i den lokala valutan som motsvarar 5 000 USD (summan fastställs av GPL då Tjänsten görs tillgänglig för företag i det relevanta landet och beräknas utifrån Reuters växelkurs på dagen för fastställandet).

6. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

5.1 GPL är en utställare av elektroniska betalningsmedel. Säljaren erkänner och samtycker till följande:

(a) Tjänsten som GPL tillhandahåller är till för att bearbeta Betalningar å Säljares vägnar och göra det möjligt för Köpare att betala för Produkter.

(b) GPL bearbetar Betalningar å Säljares vägnar.

(c) GPL tar inte emot några inbetalningar.

(d) Belopp som hålls av GPL eller dess tjänsteleverantörer (inklusive banker) i samband med Betalningar, Återbetalnings- och Amorteringstransaktioner bokförs inte som insättningar.

(e) GPL är förbjudet enligt lag att betala ut ränta för belopp som står på Säljarens Amorteringskonto.

5.2 Inga rekommendationer. GPL ger inga garantier och gör inga framställningar om följande:

(a) Produkters säkerhet, kvalitet, riktighet, tillförlitlighet, integritet eller laglighet.

(b) Sanningshalten eller riktigheten i produktbeskrivningar, köparinformation, råd, åsikter, erbjudanden, förslag, uttalanden, data eller annan information (kallas med ett gemensamt namn Innehåll) som visas, distribueras, inhandlas eller betalas genom Tjänsten eller Webbplatser hos Google.

GPL har rätt, men ingen skyldighet, att redigera, ändra, vägra publicering eller ta bort Innehåll, helt eller delvis, som i GPL:s åsikt är olämpligt, felaktigt, olagligt, bedrägligt eller som strider mot Avtalet.

5.3 Inga utlåtanden om kundernas identiteter. GPL har inget ansvar att å Säljares vägnar utföra bakgrundskontroller eller bekräfta identiteten för Kunder som använder Tjänsten. GPL kan komma att erbjuda system för feedback eller betygsättning för Tjänsten i syfte att hjälpa Säljare utvärdera andra Kunder. Säljaren medger att ett sådant system för feedback eller betygsättning endast utgör andra kunders uppfattning, och att detta inte utgör GPL:s uppfattning eller någon form av garanti från GPL:s sida.

5.4 Bekräftelse av säljarnas identiteter; krav på åtgärder mot penningtvätt. Säljaren medger att GPL erbjuder och fortsätter att erbjuda tjänster till Säljaren på villkor att Säljaren godkänns i granskningar och identitetskontroller som GPL genomför och att Säljaren följer kraven från GPL, kortföretagen och lagen om åtgärder mot penningtvätt. Identitetskontroller kan inkludera kreditupplysningar, kontroller av åtgärder mot penningtvätt enligt gällande lagstiftning, kontroller som föreskrivs av kortföretag och kontroller av regelefterlevnad. Säljaren ska på begäran vara GPL behjälplig i att genomföra sådana kontroller och säkerställa efterlevnad av kraven på åtgärder mot penningtvätt, inklusive att tillhandahålla ytterligare registrering eller identitetsbevis som GPL kräver. Säljaren samtycker till att GPL delar information med och inhämtar information från relevanta tredje parter i syfte att upprätthålla god vaksamhet och utföra identitetskontroller. Om Säljaren bryter mot dessa villkor och inte tillhandahåller uppgifter som GPL kräver för att genomföra identitetskontroll eller säkerställa efterlevnad av lagen om åtgärder mot penningtvätt, kan Säljaren med omedelbar verkan stängas av från Tjänsten eller Avtalet sägas upp.

5.5 Tvister. Säljaren erkänner och samtycker till följande:

(a) Förutom på det sätt som uttryckligen anges i Riktlinjerna för återkravslösning eller enligt krav från kortföretag/-nätverk, eller brittiska regler avseende själva betalningsprocessen, är GPL inte en part i några Tvister och kan inte hållas ansvariga för Tvister.

(b) Om en Tvist uppstår måste Säljaren följa gällande policyer som GPL tillhandahåller från tid till annan.

(c) Vid Tvister angående Tjänsten gäller bestämmelserna under 5.6 och 5.7.

Oaktat (a) eller (b) ovan, kommer GPL att tillhandahålla olika verktyg som hjälper Kunder att kommunicera med varandra om en tvist uppstår mellan Köpare och Säljare i samband med Betalningar. Om Kunderna är oförmögna att lösa tvisten kan GPL medla mellan Köpare och Säljare om någon av parterna begär detta. Om detta inträffar kommer GPL att göra en bedömning av tvisten efter eget gottfinnande och föreslå en icke-bindande lösning.

5.6 Tvister angående Tjänsten. GPL måste utreda Tvister angående Tjänsten, förutsatt att Säljaren bistår GPL i en rimlig utsträckning enligt GPL:s krav från tid till annan.

5.7 Tvister angående Tjänsten ska i första hand hänskjutas till GPL:s hjälpcenter. Mer information om hjälpcentret finns på http://payments.google.com/support. Om Tvisten angående Tjänsten inte löses på ett tillfredsställande sätt kan ärendet skickas vidare till Financial Ombudsman om Säljaren uppfyller kvalificeringskraven. Mer information om Financial Ombudsman finns på http://www.financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Från tidpunkten då Avtalet sägs upp har Säljaren sex (6) År på sig att begära inlösen av det fullständiga beloppet av E-pengar som är utestående på Säljarens Amorteringskonto. Efter denna tidsperiod tillfaller alla E-pengar som finns kvar på kontot GPL. Följande villkor gäller för denna inlösning: (i) Alla tillämpliga kontroller av penningtvätt, bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter måste genomföras. (ii) Inlösningen beror på eventuella krav på Säljarens Amorteringskonto. (iii) Inlösningsavgift på mindre än 1 GBP (eller motsvarande) utgår. Säljaren måste tillhandahålla uppgifter som GPL kräver för att kunna slutföra tillämpliga kontroller. Med avseende på denna punkt 5.8 sägs Avtalet upp när Säljaren inte längre kan använda sina E-pengar för att göra betalningar. Säljaren kan inte längre använda sina E-pengar för att göra betalningar från det datum då transaktioner inte kan bearbetas genom Tjänsten på grund av att Säljaren underlåtit att följa Avtalet, inklusive men inte begränsat till Säljarens underlåtenhet att uppdatera uppgifter om sitt Avräkningskonto eller följa tillämpliga krav på åtgärder mot penningtvätt.

5.9 Ingenting i punkt 5.8 begränsar GPL:s rätt att säga upp Avtalet och/eller lösa in enligt punkt 12.

6. KÄNNETECKEN FÖR VARUMÄRKE

6.1 Licens för kännetecken för GPL:s varumärke. I enlighet med villkoren i detta Avtal beviljar GPL Säljaren en begränsad, icke-exklusiv licens (utan rätt att bevilja underlicens) att under Avtalets giltighetstid visa Kännetecken för GPL:s varumärke som GPL tillhandahåller Säljaren. Dessa kännetecken får endast användas i samband med implementeringen av Tjänsten och marknadsföring av Tjänsten på Säljarens webbplats. Varje implementering av Tjänsten på en Säljares webbplats och användningen av en logotyp för Kännetecken för varumärket som Säljaren får av GPL ska under hela avtalstiden följa riktlinjerna och policyerna för varumärken och tillskrivning som finns på https://www.google.com/permissions/guidelines.html (och som från tid till annan kan uppdateras av Google eller GPL). Utan hinder av något som motsäger detta, kan GPL återkalla licensen som har beviljats enligt denna punkt, meddela Säljaren om återkallningen och ge Säljaren en rimlig tidsfrist för att sluta använda aktuella Kännetecken för varumärket.

6.2 Licens för Kännetecken för Säljarens varumärke. I·enlighet·med·villkoren·i·detta·Avtal·beviljar·Säljaren·GPL,·Google·och·dess·partner·vardera en·begränsad,·icke-exklusiv·(förutom undantag som anges i denna punkt) licens (utan rätt att bevilja underlicens) att under Avtalets giltighetstid visa kännetecken för Säljarens varumärke i samband med Tjänsten och med syfte att uppfylla sina förpliktelser enligt detta Avtal.

6.3 Parterna äger alla rättigheter, befogenheter och anspråk på kännetecknen för sina respektive varumärken, inklusive men inte begränsat till all immateriell äganderätt. Förutom i den begränsade utsträckning som uttryckligen anges i Avtalet, får ingen av parterna bevilja eller förvärva rättigheter, befogenheter eller anspråk på några kännetecken för den andra partens varumärke (inklusive men inte begränsat till underförstådda licenser). GPL:s användning av kännetecken för Säljarens varumärke (inklusive eventuell goodwill i samband med detta) ska gälla till förmån för Säljaren. Säljarens användning av kännetecken för GPL:s varumärke (inklusive eventuell goodwill i samband med detta) ska gälla till förmån för Google och GPL. Ingen av parterna ska bestrida eller bistå andra att bestrida kännetecken för varumärke som tillhör den andra parten (förutom om det krävs för att skydda partens rättigheter till dess egna kännetecken för varumärke) eller den andra partens registrering av dessa. Parterna ska inte heller försöka registrera några kännetecken för varumärke eller domännamn som är till förväxling lika den andra partens.

6.4 Publicitet. Ingen av parterna får offentliggöra Avtalets existens eller innehåll utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. Oaktat ovanstående kan GPL, Google och dess partner inkludera kännetecken för Säljarens varumärke i presentationer, marknadsföringsmaterial, pressmeddelanden och kundlistor (inklusive men inte begränsat till kundlistor som publiceras på Googles webbplatser och skärmdumpar som visar Säljarens implementering av Tjänsten). På Säljarens begäran måste GPL tillhandahålla ett exempel på sådan användning.

7. SERVICEAVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

7.1 Serviceavgifter. Om inte annat följer av punkt 15 nedan måste Säljaren betala Serviceavgifterna som anges på webbsidan med Serviceavgifter. GPL kan när som helst höja eller sänka serviceavgifterna och en sådan höjning eller sänkning anses utgöra en ändring i enlighet med punkt 14.3. GPL ska också publicera de nya serviceavgifterna i det relevanta avsnittet på webbsidan med serviceavgifter. Om Serviceavgifterna ändras måste det framgå när de nya avgifterna träder i kraft. GPL kan från tid till annan köra marknadsföringskampanjer i Google Payments som påverkar Serviceavgifterna.

7.2 Utan att detta påverkar punkt 5.1(e), kan GPL få ränteintäkter och/eller annan kompensation från banker eller andra tjänsteleverantörer för E-pengarna som står på Säljarens Amorteringskonto och som inte har lösts in och överförts till Säljarens Avräkningskonto. Säljaren medger att sådana ränteintäkter eller kompensationer endast tillfaller GPL.

7.3 E-pengar som ska betalas till Säljaren, minus tillämpliga Serviceavgifter, ska hållas på Säljarens Amorteringskonto av GPL. Sådana belopp ska inte användas för GPL:s verksamhetskostnader. GPL får inte förvalta pengar eller agera förvaltare å Säljarens vägnar.

7.4 I enlighet med punkt 15 nedan, och om inte annat avtalats av parterna, kan Säljaren välja hur ofta beloppen som finns på Amorteringskontot ska lösas in av GPL och betalas till Avräkningskontot (”Giltighetstid”). Amorteringstransaktioner som utförs enligt giltighetstiden anses vara godkända av Säljaren. Säljaren erkänner och samtycker till att Giltighetstiden inte får vara kortare än en dag. Säljaren kan när som helst ändra Giltighetstiden på Google Payments webbplats. Om en Amorteringstransaktion görs av misstag till följd av att Säljaren uppgett felaktig information har GPL rätt att debitera Säljaren för att täcka kostnaderna för de rimliga felåtgärder som krävs. Säljaren kan dessutom begära ersättning när som helst genom att kontakta GPL via hjälpcentret på https://support.google.com/payments/sell.

7.5 Oaktat ovanstående har GPL ingen skyldighet att överföra pengar till följande:

(a) Säljarens Amorteringskonto vid bearbetningar av Betalningar som GPL inte har fått full ersättning för från det slutliga saldot.

(b) Säljarens Avräkningskonto om saldot på Säljarens Amorteringskonto är lägre än 1 GBP (eller motsvarande) vid tidpunkten för utbetalningen, i enlighet med punkt 5.8 och 12.8(a).

7.6 GPL har rätt att hålla inne, avvisa eller utfärda återkrav för en Betalning, Amorterings- eller Återbetalningstransaktion i följande fall:

(a) Köparen har gjort anspråk på en återbetalning.

(b) GPL har rimliga skäl att tro att transaktionen:

(i) innehåller sakfel;

(ii) innehåller oegentligheter, bedrägeri, eller har tillkommit på bedrägligt eller otillbörligt sätt (inklusive men inte begränsat till bedrägeri med kredit-/betalkort eller andra betalningssätt) som inte uttryckligen godkänns i riktlinjerna för betalningsgarantin;

(iii) strider mot tillämplig lagstiftning;

(iv) strider mot detta Avtal eller användarvillkoren för Köpare;

(v) strider mot tillämpliga policyer för GPL och/eller Tjänsten.

(c) Vid återkrav i samband med att Köparen köpt E-pengar i enlighet med ett kortföretags regler.

Säljaren går med på att samarbeta med GPL och tillhandahålla information som i rimlig utsträckning krävs av GPL om någon av situationerna ovan behöver utredas.

I enlighet med punkt 2.9 kan transaktioner även fördröjas om det krävs för att GPL ska uppfylla sina förpliktelser enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt, eller om GPL misstänker bedrägeri.

I den mån det är tillåtet enligt lag och inte utgör en säkerhetsrisk kommer Säljaren att informeras om att GPL inte kan bearbeta en Betalning, Amorterings- eller Återbetalningstransaktion enligt punkt 7.6.

7.7 GPL kan välja att kvitta sin egen betalningsskyldighet gentemot Säljaren mot belopp som Säljaren är skyldig och ännu inte har betalat till GPL under detta Avtal eller andra avtal mellan Säljaren och GPL, eller GPL:s partner, förutom alla andra rättigheter GPL har under detta Avtal.

7.8 Om GPL har överbetalat Säljaren under föregående perioder kan GPL kvitta överskottet mot sina betalningsskyldigheter under detta Avtal, eller kräva att Säljaren betalar beloppet (inom trettio (30) dagar efter faktura).

7.9 Säljaren medger att köpare kan ha rätt till återkrav i enlighet med kortföretagens regler. GPL har rätt, men ingen skyldighet, att skicka återkrav till Säljaren.

7.10 GPL har rätt att när som helst dra av serviceavgifter och andra tillämpliga avgifter från summan i betalning(ar).

7.11 GPL har rätt att dra av följande belopp från Amorteringskontot:

(a) Återföringar, återbetalningar eller avvisade tidigare Betalningar.

(b) Andra ändringar eller justeringar i tidigare Betalningar.

GPL måste informera Säljaren om varje sådant avdrag.

7.12 Kassakrav. GPL kan när som helst införa ett Kassakrav för Säljaren på tillfällig eller permanent basis. GPL kan införa Kassakrav under vissa omständigheter, inklusive men inte begränsat till följande:

(a) GPL behöver försäkra sig om att saldot täcker eventuella återkrav, återförda Betalningar eller andra skyldigheter som åligger Säljaren i samband med Betalningar.

(b) Säljarens finansiella status eller betalningshistorik hos fordringsägare har förändrats avsevärt, inklusive men inte begränsat till om framtiden för Säljarens företag är hotad eller om Säljaren inte uppfyller sina förpliktelser enligt detta Avtal eller kortföretagets/-nätverkets regler.

(c) GPL bedömer efter eget gottfinnande att Säljaren får ett överdrivet antal återkrav.

(d) Säljarens verksamhetsinriktning eller produktutbud har förändrats avsevärt.

(e) GPL har rimliga skäl att misstänka att GPL kan bli ersättningsskyldig gentemot tredje parter för tillfälliga krediter eller lån som beviljats Säljaren.

GPL har ingen ersättningsskyldighet gentemot Säljaren eller tredje part för förluster som Säljaren ådragit sig till följd av införda transaktionsgränser eller Kassakrav, eller efter återkrav och andra återföringar.

7.13 Återbetalningar och justeringar. Säljaren måste informera köparna om gällande retur-/annulleringspolicy. Om Säljaren tillåter prisjustering, produktreturer eller annullering av Produkter i samband med Betalningar och Köparen begär en sådan återbetalning/justering, måste Säljaren påbörja och godkänna en Återbetalningstransaktion i Tjänstens återbetalningsfunktion inom tre dagar efter mottagandet av Köparens begäran. Beloppet för återbetalningen/justeringen får inte överskrida beloppet som visas som totalsumma i den ursprungliga betalningen. Säljaren får inte ta emot kontanter eller någon annan betalning eller ersättning från en köpare som kompensation för att förbereda en återbetalning och inte heller återbetala kunden i kontanter för en produkt som kunden betalat för, om det inte krävs enligt lag. Även om Säljarens återbetalningspolicy inte tillåter returer under vissa omständigheter kan Säljaren få ett återkrav kopplat till försäljningen i enlighet med GPL:s policyer och kortföretagets regler. Om det finns tillräckligt med pengar på Säljarens Amorteringskonto bearbetas begäran om återbetalningar från Säljaren enligt informationen i punkt 2.8. GPL bearbetar begäran om återbetalningar efter eget gottfinnande. Om Säljaren utför en återbetalning av misstag har GPL rätt att debitera Säljaren för att täcka kostnaderna för de rimliga felåtgärder som krävs.

7.14 Skatter och andra avgifter. Säljaren ska betala tillämpliga skatter, inklusive moms, förbrukningsskatt, egendomsskatt, punktskatt, tullavgifter, importavgifter, stämpelavgifter eller andra skatter och avgifter som införts av statliga myndigheter oavsett typ, med avseende på alla transaktioner enligt Avtalet, inklusive böter och räntor, men särskilt uteslutande skatter baserade på GPL:s nettoinkomst. GPL ansvarar inte för att driva in moms, försäljnings-/inkomstskatt eller andra skatter i samband med betalningar. När det enligt lag åligger GPL att driva in tillämpliga skatter ska beloppet faktureras till Säljaren och betalning ske inom trettio (30) dagar netto från datumet på fakturan eller meddelandet. Säljaren ska utan dröjsmål tillhandahålla GPL eventuell dokumentation som krävs av ansvarig myndighet så att GPL kan bearbeta betalningar härunder (inklusive men inte begränsat till ett giltigt intyg på Säljarens skattebefrielse från lämplig myndighet) och GPL har rätt att hålla inne eventuella betalningar tills Säljaren inkommit med dokumentationen. Säljaren ska utan dröjsmål tillhandahålla GPL kvitton på alla skatteinbetalningar eller andra bevis på skatteinbetalningar (original eller bevittnade kopior) som Säljaren gör i enlighet med Avtalet.

8. KONFIDENTIALITET, DATASKYDD OCH IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

8.1 Konfidentialitet. Säljaren får inte yppa eller på något sätt röja konfidentiell och/eller upphovsrättsskyddad information som tillhör GPL utan föregående skriftligt medgivande från GPL, förutom till de anställda, agenter, representanter eller leverantörer hos parter som behöver tillgång till sådan information för att uppfylla kraven i Avtalet (”behörig personal”) och som är bundna av ett skriftligt avtal att inte yppa konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information som tillhör tredje part och som yppats för Säljaren, eller om sådant yppande krävs enligt lag eller myndighetsföreskrifter. Säljaren erkänner och samtycker till att Säljaren hålls ansvarig för eventuella handlingar och/eller försummelse från den behöriga personalens sida som bryter mot denna punkt. Säljaren ska skydda konfidentiell och upphovsrättsskyddad information som tillhör GPL genom att iaktta samma grad av aktsamhet (och minst en rimlig grad av aktsamhet) som i skyddet av Säljarens egen konfidentiella och upphovsrättsskyddade information och förhindra att sådan information används av obehöriga, sprids eller publiceras till en obehörig tredje part. GPL:s konfidentiella och upphovsrättsskyddade information inkluderar men är inte begränsat till (a) all programvara, teknik, programmering, specifikationer, material, riktlinjer och dokumentation avseende Tjänsten som tillhör GPL, Google och dess partner; (b) all information som tillhandahålls enligt detta Avtal, inklusive men inte begränsat till materiell, immateriell, visuell, elektronisk, aktuell eller framtida information som (i) affärshemligheter; (ii) ekonomisk information; (iii) teknisk information, inklusive forskning, utveckling, processer, algoritmer, data, design och sakkunskap; och (iv) affärsinformation, inklusive åtgärder, planering, marknadsföringsinsatser och produkter och (c) all annan information som GPL skriftligen klassificerat som ”konfidentiell” eller givit en motsvarande beteckning. GPL:s konfidentiella och upphovsrättsskyddade information inkluderar inte information som: (i) är eller blir allmänt tillgänglig utan åtgärd eller försummelse från Säljarens sida; (ii) var i Säljarens rättmätiga ägo före yppandet och inte inhämtades från GPL eller dess partner; (iii) lagenligt yppades för Säljaren av en tredje part utan begränsning av Säljarens yppande och där Säljaren inte var medveten om att det rörde sig om konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information tillhörandes GPL, eller (iv) utvecklats självständigt av Säljaren utan att bryta mot detta Avtal.

8.2 Säljaren skyddar Köparens information och kommer inte att använda, överföra (inklusive i syfte att skicka obeställda meddelanden) eller använda den, förutom i den utsträckning som anges i policyn på: http://payments.google.com/seller/policies.html#1 (”Användningspolicyn för data”). Säljaren godkänner och samtycker till att Köparens information som Google och/eller GPL får tillgång till i samband med Tjänsten omfattas av Tjänstens sekretesspolicy som finns på: http://www.google.com/privacypolicy.html och http://payments.google.com/files/buyerprivacy.html. GPL har rätt att lämna ut information för att bistå vid giltiga rättsliga förfaranden som vittneskallelse, husrannsakningsorder och domstolsbeslut, eller för att upprätta eller utöva sina lagliga rättigheter eller bestrida rättsliga anspråk. GPL har ingen skyldighet att returnera, förstöra eller intyga förstörandet av Säljarens konfidentiella information, förutsatt att GPL använder Säljarens konfidentiella information i enlighet med detta Avtal.

8.3 Inloggningsuppgifter. Säljaren är själv ansvarig för att skydda sina inloggningsuppgifter. Säljaren måste utan dröjsmål meddela GPL vid förlust, stöld eller obehörig användning av Inloggningsuppgifterna eller annat säkerhetsintrång i Tjänsten som kommer till Säljarens kännedom. Meddelandet ska skickas via länken ”Kontakta oss” i hjälpcentret för Säljare.

8.4 Säljaren intygar och garanterar att alla tjänstemän, anställda, agenter, representanter och andra som har tillgång till Säljarens Inloggningsuppgifter är behöriga att använda Tjänsten och rättsligt binda Säljaren.

8.5 Immateriell äganderätt. GPL och dess licensgivare äger alla rättigheter, befogenheter och anspråk, inklusive men inte begränsat till all immateriell äganderätt i samband med Tjänsten (och eventuella härledda verk eller förbättringar därav), inklusive men inte begränsat till all programvara, teknologi, information, innehåll, material, riktlinjer och dokumentation. Säljaren ska inte förvärva några rättigheter, befogenheter eller anspråk på Tjänsten, Immateriell äganderätt till Tjänsten och/eller kännetecken för GPL:s varumärke, förutom de begränsade användningsrättigheter som uttryckligen anges i Avtalet.

9. GARANTIER

9.1 Samtliga parter intygar och garanterar att de har fullständig behörighet och bemyndigande att ingå detta Avtal.

9.2 Som ett villkor för detta Avtal måste Säljaren garantera följande för GPL:

(a) Att en privatperson som har fyllt 18 år

(b) äger eller ansvarar för Säljarens webbplats(er); och

(c) innehar och under hela avtalstiden kommer att inneha alla rättigheter, behörigheter och licenser som krävs för att Säljaren ska kunna implementera Tjänsten.

9.3 Säljaren garanterar följande för GPL:

(a) Säljarens uppfyllande av förpliktelserna i detta Avtal ska inte utgöra en överträdelse eller försummelse av eller på annat sätt bryta mot något avtal som Säljaren har ingått.

(b) Säljaren ska följa alla lagar, bestämmelser och förordningar som gäller för eller på annat sätt är kopplade till användningen av Tjänsten.

(c) Säljaren ska inte använda Tjänsten för att initiera eller ta emot Betalningar, Återbetalnings- eller Amorteringstransaktioner som är förbjudna enligt tillämplig lagstiftning.

(d) Säljaren ska följa alla lagar och bestämmelser som gäller produktförsäljning och relationer till Köpare, inklusive men inte begränsat till den brittiska konsumentskyddslagen Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 och EG-direktivet om elektronisk handel från 2002.

9.4 GPL garanterar för Säljaren att tillhandahålla Tjänsterna med skälig omsorg och skicklighet.

9.5 GPL garanterar inte att tjänsterna kommer att uppfylla Säljarens alla krav eller att användningen kommer att vara utan störningar, virusfri, säker eller felfri.

9.6 GPL kan inte hållas ansvariga för brott mot villkoren i detta Avtal, inklusive eventuell framställan, villkor eller garanti, i den utsträckning som avtalsbrottet beror på att Säljaren inte uppfyller sina förpliktelser enligt detta Avtal.

9.7 Inga villkor, garantier eller andra villkor gäller för Tjänsterna eller andra tjänster som tillhandahålls av GPL under detta avtal, förutom i den utsträckning som de uttryckligen anges i detta Avtal. I enlighet med punkt 10.1(b) gäller inga underförstådda villkor, garantier eller andra villkor (inklusive eventuella underförstådda villkor rörande acceptabel kvalitet, lämplighet för ett visst syfte eller överensstämmelse med beskrivningen).

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

10.1 Inget i detta Avtal ska utesluta eller begränsa parternas ansvarsskyldighet vid:

(a) dödsfall eller personskador som uppstår till följd av försumlighet från endera parten, eller deras betjäning, agenter eller medarbetare;

(b) bedrägeri eller oriktig framställning;

(c) brott mot ett underförstått villkor gällande rättigheter eller ostörd nyttjanderätt och/eller

(d) otillåten användning av konfidentiell information.

10.2 Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i detta Avtal, ska inget i detta Avtal utesluta eller begränsa parternas ansvarsskyldighet vid brott mot den andra partens immateriella äganderätt, eller ansvar under punkt 11.

10.3 Om inte annat följer av punkt 10.1 och 10.2 ska ingen av parterna hållas ansvariga för avtal, skadeståndsgrundade handlingar (inklusive men inte begränsat till försumlighet), tidigare upprättade avtal eller andra framställningar (andra än oriktiga framställningar) eller något som på annat sätt härrör från eller uppstår i samband med det här Avtalet för:

(a) ekonomiska förluster (inklusive men inte begränsat till förlust av intäkter, vinst, avtal, data, affärer, förväntade besparingar);

(b) kostnader för ersättningstjänster;

(c) förlust av goodwill eller anseende;

(d) särskilda eller indirekta förluster eller följdförluster

som drabbar den andra parten och som härrör från eller uppstår i samband med detta Avtal, oavsett om dessa förluster var kända av parterna när Avtalet ingicks.

10.4 Om inte annat följer av punkt 10.1, 10.2, 10.3 och 10.5 ska varje parts totala ansvarsskyldighet för alla händelser eller serier av händelser som inträffar i anslutning till detta Avtal under en period av ett År (oavsett om ansvarsskyldigheten beror på avtalsbrott, försumlighet eller någon annan anledning) begränsas till det högre beloppet av a) 125 % av serviceavgiften som Säljaren har betalat eller ska betala till GPL för närmast föregående År, eller b) 30 000 GBP.

10.5 I enlighet med punkt 10.1, 10.2 och 10.3 ska varje parts totala ansvarsskyldighet som härrör från eller uppstår i samband med detta Avtal (oavsett om ansvarsskyldigheten beror på avtalsbrott, försumlighet eller någon annan anledning) inte överstiga 300 000 GBP.

10.6 Samtliga parter erkänner och medger att riskfördelningen som anges under punkt 10 återspeglas i tjänsternas natur och beloppen som parterna måste betala enligt detta Avtal.

10.7 Förutom i de fall då GPL har underlåtit att vidarebefordra relevant transaktionsinformation till Säljaren, har Säljaren endast rätt till gottgörelse med hänvisning till punkt 10.8, 10.9 och 10.10 om Säljaren utan onödigt dröjsmål meddelar GPL i enlighet med punkt 13, och aldrig senare än tretton (13) månader efter debiteringsdatum, när Säljaren får vetskap om en obehörig eller felaktigt utförd transaktion.

10.8 Hantering av obehöriga amorterings- och återbetalningstransaktioner. Obehöriga Amorterings- och Återbetalningstransaktioner som inte har godkänts enligt punkt 7.4 och 7.13, kommer att återbetalas av GPL till Säljarens Amorteringskonto inklusive tillämpliga avgifter, förutsatt att Säljaren inte har gjort sig skyldig till bedrägeri.

10.9 Hantering av felaktigt utförda återbetalnings- eller amorteringstransaktioner. Om inte GPL kan bevisa att den relevanta transaktionen utfördes på korrekt sätt, måste GPL utan onödigt dröjsmål återbetala Amorterings- eller Återbetalningstransaktionen till Säljarens Amorteringskonto, inklusive tillämpliga avgifter i samband med transaktionen. Oavsett omständigheter ska GPL på Säljarens begäran vidta omedelbara åtgärder för att spåra transaktionen och meddela Säljaren om resultatet.

10.10 Hantering av felaktigt utförda betalningar. GPL är ansvariga gentemot Säljaren för att överföra Säljarens Betalningsorder på ett korrekt sätt i samband med Betalningar. Vid en felaktigt utförd betalning ska GPL omedelbart överföra Betalningsordern på nytt och på begäran vidta åtgärder för att spåra Betalningen och meddela Säljaren om resultatet.

11. GOTTGÖRELSE

11.1 I enlighet med punkt 11.2 måste Säljaren gottgöra, skydda och hålla GPL, Google och dess partner och/eller National Westminster Bank Plc (eller andra leverantörer av finansiella tjänster som GPL ingått avtal med i samband med Tjänsten), (”Ersättningsberättigade personer”) skadeslösa från och mot alla yrkanden från tredje part som ålagts Ersättningsberättigade personer, och allt ansvar, förluster och kostnader (inklusive skadestånd, förlikningskostnader och skäliga advokatkostnader) som drabbar Ersättningsberättigade personer och som härrör från eller uppstår i samband med:

(a) Säljarens webbplats(er);

(b) kännetecken för Säljarens varumärke;

(c) Säljarens användning av Tjänsten på annat sätt än vad som tillåts i detta Avtal;

(d) en Tvist angående Tjänsten och/eller

(e) alla Produkter som en Köpare har försökt köpa, planerar att köpa eller redan har köpt genom Tjänsten.

11.2 Säljarens förpliktelser under punkt 11.1 gäller endast om den ersättningsberättigade Parten:

(a) omedelbart meddelar Säljaren om ett sådant yrkande;

(b) ger Säljaren en rimlig mängd information, hjälp och samarbete vid bestridandet av stämningen eller förfarandet och

(c) ger Säljaren fullständig kontroll och fullständigt bemyndigande att bestrida och reglera sådant yrkande. Den ersättningsberättigade parten har rätt att på egen bekostnad utse ett eget övervakande ombud.

11.3 I enlighet med återstoden av denna punkt 11, ska GPL bestrida, eller efter eget val förlika, eventuella domstolsförfaranden som en tredje part inleder mot Säljaren och som baseras på yrkande att tekniken som GPL eller Google använder för att tillhandahålla Tjänsten eller andra kännetecken för Googles varumärke gör intrång i upphovsrätt, affärshemligheter eller varumärke som tillhör sådan tredje part.

11.4 GPL ska under inga omständigheter ha några skyldigheter eller något ansvar enligt punkt 11.3 vid situationer som uppstår genom:

(a) användning av Betafunktioner;

(b) användning av Tjänsten eller kännetecken för Googles varumärke i modifierad form eller i kombination med material som inte tillhandahållits av GPL; eller

(c) innehåll, information eller data som tillhandahålls GPL, Google eller dess partner av Säljaren, en annan Kund eller tredje part.

11.5 GPL:s förpliktelser under punkt 11.3 gäller endast om Säljaren:

(a) utan dröjsmål meddelar GPL om ett sådant yrkande;

(b) ger GPL en rimlig mängd information, hjälp och samarbete vid bestridandet av stämningen eller förfarandet, och

(c) ger GPL fullständig kontroll och fullständigt bemyndigande att bestrida och reglera sådant yrkande. Den ersättningsberättigade parten har rätt att på egen bekostnad utse ett eget övervakande ombud.

11.6 GPL kan efter eget rimligt gottfinnande stänga av Kunden från fortsatt användning av tjänster eller kännetecken för GPL:s varumärke om de påstås göra intrång, eller GPL anser att de gör intrång, på tredje parts immateriella äganderätt.

11.7 Punkt 11 beskriver parternas fullständiga ansvar och exklusiva gottgörelse med avseende på intrång i tredje parts immateriella äganderätt.

12. GILTIGHET OCH UPPSÄGNING

12.1 Detta Avtal träder i kraft på Giltighetsdatumet och fortsätter att gälla tills det sägs upp enligt bestämmelserna häri.

12.2 Uppsägning. Säljaren kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan och utan extra kostnad inom fjorton (14) dagar efter Giltighetsdatumet genom att skicka ett meddelande till GPL. Därefter, om inte en kortare tidsperiod anges i Avtalet och om det är tillåtet enligt lag, kan GPL när som helst säga upp Avtalet med minst två (2) månaders förvarning och Säljaren kan när som helst och utan extra kostnad säga upp Avtalet med minst en (1) månads förvarning.

12.3 Samtliga parter har rätt att ställa in Tjänsten och/eller säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om:

(a) den andra parten begår ett väsentligt brott mot detta Avtal som inte kan gottgöras; eller

(b) den andra parten begår ett väsentligt brott mot detta Avtal som kan gottgöras, men gottgör inte avtalsbrottet inom trettio (30) dagar efter att ha erhållit meddelande om brottet.

12.4 Samtliga parter har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om:

(a) ett borgenärssammanträde hålls hos den andra parten eller ett arrangemang eller en ackordsuppgörelse med eller till förmån för borgenärerna (vilket även omfattar ett frivilligt arrangemang enligt definitionen i Insolvency Act 1986) föreslås av eller i samband med den andra parten;

(b) en god man, konkursförvaltare, förvaltare av tillgångar eller någon liknande person (som utses av domstol eller på annat sätt) kommer i besittning av eller utses att förvalta den andra partens alla tillgångar eller stora delar av dem eller om parten kommer i trångmål, utmäts eller om någon annan process inleds eller framtvingas (och som inte avslutas inom sju dagar);

(c) den andra parten avslutar verksamheten eller anses inte kunna betala sina skulder enligt betydelsen i avsnitt 123 i Insolvency Act 1986;

(d) den andra parten eller dess ledning, någon av dess borgenärer, eller innehavaren av en kvalificerad företagsinteckning meddelar sin avsikt att utnämna eller ber en domstol att utnämna en administratör;

(e) en inlaga lämnas in (och inte avgörs inom tjugoåtta (28) dagar) eller ett beslut fattas eller en föreskrift utfärdas om administration, avveckling, upplösning av den andra parten, eller konkursmässighet; eller

(f) en händelse som liknar något av det ovanstående drabbar den andra parten i ett rättskipningsområde där denna är registrerad eller har sin hemvist eller där den bedriver sin verksamhet eller har tillgångar;

(g) en ändring av ledning genomförs hos Säljaren eller Säljaren avyttrar en väsentlig del av sina tillgångar. I denna punkt avser ”ledning” en eller flera personers eller utsedda personers befogenhet att direkt eller indirekt påverka en annan persons uppdrag. ”Ändring av ledning” ska tolkas i enlighet med detta; eller

(h) en händelse inträffar eller förfarande inleds mot Säljaren i rättskipningsområdet där Säljaren är registrerad, som har en effekt som liknar någon av händelserna som nämns i punkt 12.4.

12.5 Avstängning av Tjänsten i samband med betalningar. GPL kan spärra Säljarens användning av Tjänsten med omedelbar verkan i samband med Betalningar om:

(a) Säljaren bryter mot detta Avtal (inklusive Programpolicyerna och riktlinjerna för Google Payments samt andra policyer som beskrivs i detta dokument); eller

(b) GPL har rimliga skäl att tro att Säljarens användning av Tjänsten kan leda till ekonomiska förluster eller förlust av goodwill för GPL, Tjänsten och/eller något av betalkorten som används för att bearbeta Betalningar, eller om det finns skäl att misstänka Säljaren för bedrägeri, penningtvätt eller annan olaglig verksamhet.

12.6 Avstängning av Tjänsten i samband med Återbetalnings- och Amorteringstransaktioner på grund av att Säljarens inloggningsuppgifter har komprometterats. GPL kan omedelbart spärra Säljarens användning av Tjänsten i samband med Återbetalnings- och Amorteringstransaktioner om det uppstår säkerhetsproblem för Säljarens Inloggningsuppgifter eller Amorteringskonto, eller vid misstanke om bedräglig eller obehörig användning av dessa. Förutsatt att det inte strider mot lagen eller påverkar säkerheten ska GPL i förväg informera Säljaren om sådan avstängning och orsaken därtill, eller omedelbart efteråt om tidigare information inte kan ges. GPL ska aktivera Säljarens Inloggningsuppgifter eller Amorteringskonto igen, eller ge Säljaren nya fungerande Inloggningsuppgifter eller ett nytt Amorteringskonto, så snart det är praktiskt möjligt efter att problemet har åtgärdats och det inte längre finns någon grund till avstängning.

12.7 Säljaren kan stänga av Tjänsten tillfälligt genom att meddela GPL en Arbetsdag i förväg i följande situationer:

(a) Det finns allvarliga fel eller defekter i Tjänsten som avsevärt påverkar dess primära funktioner. Säljaren kan stänga av Tjänsten tills GPL rättat till sådana fel eller defekter.

(b) Säljarens verksamhet påverkas avsevärt negativt som ett direkt resultat av Tjänsten. Säljaren kan stänga av Tjänsten tills GPL har kompenserat eller lindrat sådan negativ påverkan.

Punkt (a) och (b) ovan förutsätter att Säljaren på begäran tillhandahåller GPL dokumentation avseende det kritiska felet/defekten eller den negativa påverkan.

12.8 När Avtalet sägs upp, eller när Säljarens användning av Tjänsten sägs upp på annat sätt:

(a) När alla tillämpliga kontroller av penningtvätt, bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter har genomförts och till en inlösningsavgift på mindre än 1 GBP (eller motsvarande) ska GPL lösa in Säljarens E-pengar och överföra utestående saldo (om sådant finns) till Säljarens Avräkningskonto eller annat konto som Säljaren har informerat GPL om för följande poster: (i) Kassakravet som GPL håller inne och (ii) giltiga Betalningar som bearbetades under månaden då Avtalet slutade gälla.

(b) Om det utestående saldot inte kan återföras till Säljaren enligt punkt (a) ovan har Säljaren rätt att begära inlösen i enlighet med punkt 5.8.

(c) Förutom vad som anges i (a) och (b) ovan, upphör GPL:s samtliga förpliktelser under detta Avtal att gälla med omedelbar verkan.

(d) Säljaren förblir ansvarig för alla Betalningar, återkravsavgifter och andra skyldigheter som Säljaren ådrar sig.

(e)·Alla rättigheter och licenser som GPL har medgivit ska omedelbart upphöra att gälla.

(f) Säljarens rätt att under Avtalet använda kännetecken för GPL:s varumärke ska omedelbart upphöra att gälla.

(g) Säljaren ska omedelbart sluta använda Tjänsten för att:

(i) bearbeta Betalningar och

(ii) visa kännetecken för GPL:s varumärke.

(h) Säljaren ska fullfölja eventuella utestående produktköp.

(i) Säljaren ska returnera eller förstöra (och intyga förstörandet av) alla kopior av konfidentiell och/eller upphovsrättsskyddad information som tillhör GPL och som Säljaren har tillgång till.

12.9 GPL kan spärra Säljarens åtkomst till Tjänsten, inklusive men inte begränsat till att inaktivera Säljarens användarnamn och lösenord, och vägra framtida åtkomst till Tjänsten för Säljaren (eller dess moderbolag, partner eller dotterbolag, eller dess efterträdare, eller släktingar och kända kontakter om det gäller en privatperson).

12.10 Utan hinder av resten av Avtalet ska alla bestämmelser i detta Avtal som är avsedda att fortsätta gälla eller binda parterna efter Avtalets upphörande eller efter att Avtalet överförs/överlåts i sin helhet eller delvis, inklusive med inte begränsat till punkt 5.8, punkt 8 (Konfidentialitet) och punkt 12.8(b), fortsätta att gälla vid Avtalets upphörande, i den utsträckning lagen tillåter det. Avtalets uppsägning påverkar inte rättigheter och förpliktelser som tillkommit på dagen för uppsägningen.

13. KOMMUNIKATION OCH MEDDELANDEN

13.1 Detta Avtal skrevs ursprungligen på engelska. Såvida inget annat anges i detta Avtal ska alla meddelanden och annan kommunikation eller leveranser som får eller måste göras enligt detta Avtal avfattas skriftligen på engelska. Om detta Avtal översätts till andra språk gäller den engelska versionen vid eventuella konflikter.

13.2 GPL kan kommunicera med Säljaren om Tjänsten genom elektroniska meddelanden, inklusive att (a) skicka e-post till Säljaren eller (b) lägga upp meddelanden på GPL:s webbplatser. Säljaren medger att GPL kan skicka elektroniska meddelanden angående vilket ämne som helst som rör Säljarens användning av Tjänsten, inklusive Avtalet (och ändringar av eller tillägg till Avtalet), meddelanden eller avslöjanden om Tjänsten och reserverade belopp. Särskilda meddelanden ska behandlas på följande sätt:

Meddelanden anses ha ankommit (i) vid mottagandet om meddelandet lämnas personligen eller skickas med bud (underskrift krävs vid mottagandet); (ii) vid bekräftelse av mottagande av rekommenderad post eller brev; (iii) fyra (4) timmar efter att meddelandet skickats om det skickas per e-post; eller (iv) när det gjorts tillgängligt i Säljarens onlinekonto. Kontaktuppgifter måste vid behov uppdateras i enlighet med den här punkten så att båda parterna har tillgång till aktuella uppgifter.

13.3 Säljaren ska spara kopior av elektroniska meddelanden i form av utskrifter eller elektroniska kopior. Det förutsätts att Säljaren har möjlighet att skriva ut eller spara information som skickas i elektroniskt format.

13.4 Meddelanden till GPL under Avtalet ska skickas per rekommenderad post till:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Storbritannien och med ”GPL Payments Team” som mottagare förutom följande:

14. ALLMÄNT

14.1 Detta Avtal (inklusive webbadresserna som anges häri) utgör parternas hela Avtal rörande innehållet och det ersätter alla tidigare avtal mellan parterna rörande detta.

14.2 Detta Avtal får undertecknas i hur många exemplar som helst, inklusive i faxat format. Vart och ett av dessa undertecknade format anses utgöra original och alla exemplaren ska tillsammans utgöra ett och samma Avtal.

14.3 Alla ändringar av Avtalet måste (i) vara skriftliga, (ii) hänvisa till det här Avtalet och (iii) skickas till den andra parten senast två (2) månader före det datum då de ska träda i kraft. Säljaren förstår och samtycker till att Säljaren anses ha godkänt ändringar som GPL föreslår om inte GPL meddelas om motsatsen enligt punkt 13.4 före det datum då ändringarna träder i kraft, i vilket fall Avtalet sägs upp utan avgift omedelbart innan ändringarna träder i kraft. Säljaren har rätt att säga upp Avtalet i enlighet med punkt 13.4, utan avgift och när som helst innan GPL:s föreslagna ändringar träder i kraft. Ändringar i Avtalet som Säljaren föreslår träder inte i kraft förrän de undertecknas av en behörig representant från varje part.

Inget i föregående paragraf ska begränsa:

(a) GPL:s rätt att uppdatera och revidera sina policyer eller lägga till nya funktioner när som helst utan föregående meddelande och Säljaren accepterar nya funktioner genom att använda dem. GPL kan efter eget gottfinnande välja en metod för att göra sådana ändringar och metoden kan innebära meddelande per e-post eller publicering på en webbplats hos Google.

(b) parternas rätt att ändra villkoren i denna punkt 14.3 om ändringen inte är olaglig och båda parterna samtycker till den.

14.4 Säljaren får inte överlåta eller på annat sätt överföra detta Avtal eller några rättigheter eller förpliktelser häri, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från GPL.

14.5 GPL äger rätt att, utan föregående skriftligt medgivande, överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter eller förpliktelser under detta Avtal, helt eller delvis, till Google och/eller en av Googles partner.

14.6 Ingen part ska hållas ansvarig om fullgörandet av partens förpliktelser misslyckas eller försenas till följd av sådant som står utanför rimlig kontroll, inklusive men inte begränsat till statliga åtgärder, terrorism, jordbävning, eldsvåda, översvämning eller annan Force majeure, arbetsförhållanden, elavbrott och störningar på internet eller i telekommunikation, eller systemfel.

14.7 Om GPL underlåter att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i Avtalet medför detta inte att GPL frånsäger sig dessa rättigheter eller bestämmelser.

14.8 Parterna i Avtalet är och förblir oberoende avtalsparter och inget i detta Avtal ska anses skapa agentavtal, partnerskap eller samriskföretag mellan parterna. Ingen av parterna ska anses vara anställd av eller juridiskt ombud för den andra parten och ingen av parterna har rätt eller behörighet att skapa några förpliktelser å den andra partens vägnar.

14.9 Om en behörig domstol förklarar någon bestämmelse i Avtalet som ej verkställbar eller ogiltig, ska sådan bestämmelse begränsas eller uteslutas i den utsträckning som krävs för att Avtalet i övrigt ska kunna fortsätta vara i full kraft och fortfarande vara verkställbart mellan parterna.

14.10 Inget förutom det som uttryckligen anges i det här Avtalet skapar eller tilldelar några rättigheter eller andra fördelar, oavsett om det är i enlighet med den brittiska lagen om avtalsrättigheter för tredje part Contracts (Rights of Third Parties) Act från 1999, eller på annat sätt vara till fördel för någon annan person än de parter som ingår i Avtalet. Denna punkt ska inte hindra eller begränsa rättigheterna som en rättsinnehavare åtnjuter efter att en överlåtande part på lagenligt sätt överlåtit rättigheterna och förmånerna under detta Avtal. Oaktat denna punkt är ingen tredje part (inklusive tredje part som har rätt att utöva sina rättigheter under detta Avtal) skyldig att godkänna överlåtelsen, överföringen, uppsägningen eller varianten av detta Avtal.

14.11 Detta avtal samt alla tvister eller anspråk som härrör från eller uppstår i samband med detta Avtal ska regleras av lagstiftningen i England och Wales. Parterna samtycker oåterkalleligen och villkorslöst till att domstolar i England har exklusiv jurisdiktion att lösa sådana tvister och anspråk. Ingenting i föregående mening ska hindra någon av parterna från att söka domstolsföreläggande eller annan åtgärd i andra rättskipningsområden i syfte att skydda sin konfidentiella information eller immateriella äganderätt.

14.12 I den utsträckning det är tillåtet enligt den nationella lagstiftning som införlivar direktivet om betaltjänster 2007/64/EC (”Direktivet om betaltjänster”) (”Nationell lagstiftning”) påverkar följande bestämmelser i den nationella lagstiftningen inte Avtalet: alla bestämmelser i avdelning III, artiklarna 52.1 och 54.2 andra stycket samt artiklarna 59, 61, 62, 63, 66 och 75 i direktivet. Parterna förbehåller sig rätten att avtala om en annan tidsfrist än den som fastställs i artikel 58 enligt tillämplig Nationell lagstiftning.

15. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR GOOGLE PLAY OCH GOOGLES ANDRA MARKNADSPLATSER SAMT GOOGLE PAYMENTS FÖR DIGITALA VAROR

Punkt 15 gäller endast Säljare som använder Tjänsten på Google Play eller på en eller flera av Googles andra marknadsplatser (som nedan kallas ”Googles marknadsplatser”), med undantag av punkt 15.3 som även gäller Säljare som använder Tjänsten för att bearbeta Google Payments för digitala varor.

15.1 Google Play och Googles andra marknadsplatser. Oaktat punkt 3.1 har Säljaren rätt att använda Tjänsten för bearbetning av transaktioner på Googles marknadsplatser. Om Säljaren vill använda Tjänsten på en av Googles marknadsplatser måste Säljaren godkänna användarvillkoren som gäller för marknadsplatsen ifråga och koppla ihop sitt konto för denna Tjänst med kontot för marknadsplatsen. Om det skulle uppstå en konflikt mellan detta Avtal och de tillämpliga användarvillkoren för Googles marknadsplats, gäller användarvillkoren för marknadsplatsen.

15.2 Serviceavgifter; riktlinjer för betalningsgaranti. Vid transaktioner på Googles marknadsplatser debiterar GPL inte Serviceavgifterna som beskrivs i punkt 7.1. Istället betalar Säljaren avgifterna som specificeras i de tillämpliga användarvillkoren för marknadsplatsen. Eventuella nedsatta avgifter eller avgiftsbefrielse som GPL erbjudit för denna Tjänst gäller inte för avgifterna som specificeras i de tillämpliga användarvillkoren för Googles marknadsplats.

15.3 Betalningsvillkor; månatlig betalningsplan. Oaktat betalningsplanen som beskrivs i punkt 7.4 och förutsatt att Säljarens konto har kopplats till en av Googles marknadsplatser enligt punkt 15, eller om Säljaren använder Tjänsten för att bearbeta Google Payments för digitala varor, kommer GPL att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att belopp i transaktioner som görs till Säljarens Amorteringskonto under en kalendermånad, ska överföras elektroniskt till Säljarens Avräkningskonto före den 15:e Arbetsdagens slut i efterföljande kalendermånad. Den månatliga betalningsplanen som beskrivs i föregående mening gäller alla betalningstransaktioner till Säljarens Amorteringskonto, oavsett om de görs via en av Googles marknadsplatser eller Google Payments för digitala varor. GPL kan efter eget gottfinnande och utan meddelande till Säljaren välja att överföra belopp till Säljarens Avräkningskonto oftare än en gång i månaden.

15.4 Säljaren samtycker till att betala alla avgifter, inklusive tillämpliga växlingsavgifter, i samband med överföring av belopp och bearbetningar av betalningar till avräkningskontot. Säljaren erkänner och samtycker till att Säljaren bär risken för eventuella förluster till följd av förändringar i växelkursen från det att betalningstransaktioner bearbetas tills beloppet skickas till Avräkningskontot. Banker som bearbetar betalningar till Avräkningskontot kan införa avgifter och kostnader för betalningshantering och därav resulterande valutaväxling. Säljaren ansvarar själv för alla sådana avgifter och kostnader.

15.5 Köparens valuta. Googles marknadsplatser kan tillåta att Säljaren anger produktpriser eller att Köparen betalar i en annan valuta än den som används i Säljarens Avräkningskonto (”köptransaktion i Köparens valuta”). Vid köptransaktioner i Köparens valuta får Säljaren betalt av GPL i valutan som används i Säljarens Avräkningskonto, genom att Köpesumman (som visas i Köparens valuta) omvandlas enligt växelkursen som gällde vid den tidpunkt då betalningen överfördes till Säljarens Amorteringskonto. Växelkursen bestäms av ett finansinstitut som GPL använder för att beräkna växelkurser, och kan utan föregående meddelande till Säljaren ändras enligt gällande marknadsförhållanden. Om en köptransaktion i Köparens valuta blir föremål för återbetalning, återföring, återkrav eller annan justering, kommer GPL att beräkna Säljarens ersättningsskyldighet med samma växelkurs och valuta som gällde då den ursprungliga köptransaktionen gjordes. GPL förbehåller sig rätten att införa avgifter för denna valutaomvandling.

Bilaga A

Trepartsavtal mellan Säljaren, Google Payment Limited och National Westminster Bank PLC

Bilaga A till användarvillkoren för Säljare gäller för alla Säljare vars Betalningar genom Tjänsten har ett Bruttovärde som når upp till eller överskrider ett visst gränsvärde under tre månader i följd. Gränsvärdena är (a) 4 000 EUR per månad för företag som är registrerade i euroområdet och (b) 2 500 GBP för företag som är registrerade i Storbritannien. (c) För företag som är registrerade på andra platser gäller en summa i den lokala valutan som motsvarar 5 000 USD (summan fastställs av Google Payment Limited då Tjänsten görs tillgänglig för företag i det relevanta landet och beräknas utifrån Reuters växelkurs på dagen för fastställandet).

Denna bilaga innehåller villkor och krav som fastställts av kortsystemen. Villkoren utgör ett trepartsavtal mellan Säljaren, Google Payment Limited (”GPL”) och National Westminster Bank PLC (”NatWest”)

GPL har ingått ett separat Avtal med tjänsteleverantören NatWest, som bistår GPL med att bearbeta Säljarens Betalningar. NatWests förpliktelser består endast i att förvärva Säljarens betalningar å GPL:s vägnar. Alla andra förpliktelser avseende tillhandahållandet av Tjänsten (förutom Säljarens förpliktelser) är GPL:s ansvar. Eventuella problem, missnöje, Tvister och/eller Tvister angående Tjänsten som Säljaren upplever ska meddelas till GPL.

Bilaga A är inte avsedd att skapa ett partnerskap, samriskföretag eller en juridisk relation mellan Säljaren, GPL och NatWest då en sådan relation skulle göra en av parterna ansvarsskyldiga för den/de andras agerande(n) eller underlåtenhet(er) att agera; bemyndiga någon av dem att agera som agent för den/de andra; ge befogenhet att representera, agera å den/de andras vägnar eller i den/de andras namn eller på annat sätt binda den/de andra (GPL har dock rätt att upprätta, ändra och/eller säga upp denna Bilaga A enligt villkoren i Avtalet med NatWest).

Villkoren i Bilaga A gäller utöver användarvillkoren för Säljare och träder i kraft på dagen då Säljarens GMV (bruttovärde) når upp till eller överskrider det ovan definierade gränsvärdet under tre månader i följd (och fortsätter att gälla även om Säljarens GMV därefter sjunker under gränsvärdet).

Definitioner

Ord och uttryck som används i Bilaga A och som inte definieras i bilagan ska ha samma innebörd som anges i användarvillkoren för Säljare.

Säljarens acceptans av Kort

Återbetalningar och justeringar

Informationsförfrågan

Datasäkerhet och sekretess

Google Payment Ltd. är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien som utställare av elektroniska betalmedel. FSA-registreringsnumret för Google Payment Ltd. är 462517.