Ta emot betalningar via Google – Användarvillkor (Säljare)

04 april 2019

Dessa användarvillkor för Säljare (”Avtalet”) är ett juridiskt avtal mellan Google Payment Ireland Limited, ett företag som är registrerat i Irland (registreringsnummer 598776) och vars registrerade kontor ligger på 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland (”GPIL”) och dig (”Säljaren”). Du kan kontakta GPIL via e-post i hjälpcentret på https://support.google.com/paymentscenter. GPIL är auktoriserat och regleras av Central Bank of Ireland (”CBI”) som betalningsinstitut och ingår i CBI:s register med registreringsnummer C178423. GPIL är ett dotterbolag till Google International, LLC (”Google”). Du bör läsa igenom hela Avtalet innan du godkänner det och fortsätter med registreringen.

Innan du fortsätter bör du skriva ut eller spara en kopia av avtalet som referens.

GENOM ATT VÄLJA ”JAG GODKÄNNER ANVÄNDARVILLKOREN” OCH KLICKA PÅ KNAPPEN SLUTFÖR REGISTRERING NEDAN FÖRBINDER DU DIG ATT FÖLJA DETTA AVTAL.

Avtalet träder i kraft på dagen för Säljarens godkännande (”Startdatum”).

 1. DEFINITIONER
 2. Följande definierade termer förekommer i Avtalet:

  Konto avser det betalningskonto som drivs av GPIL och är kopplat till Säljaren.

  Referensguide för API avser referensguiden för API som GPIL eller dess partner publicerar från tid till annan. Den aktuella Referensguiden för API finns på https://developers.google.com/terms.

  Guide för utvecklare av API avser utvecklarguiden för API som GPIL eller dess partner publicerar från tid till annan. Den aktuella Guiden för utvecklare av API finns på https://developers.google.com/androidpay/?csw=1; Betafunktioner avser funktioner i Tjänsten som från tid till annan definieras som ”beta” av GPIL eller som saknar stöd i GPIL:s tekniska dokumentation. Sådan teknisk dokumentation inkluderar referensguiden och guiden för utvecklare av API som gäller för versionen av Tjänsten som Säljaren använder.

  Varumärkesprofiler avser varumärkesnamn, varumärken, tjänstemärken, logotyper, domännamn och andra distinkta varumärkesprofiler tillhörande någon av parterna som ägs (eller licensieras) av respektive part.

  Arbetsdag avser en dag som inte är en lördag, söndag eller helgdag i Irland.

  Köpare avser en person eller ett rättssubjekt som registrerar sig för att använda Tjänsten till att betala med en Betalningsmetod.

  Operatör avser en mobiltelefonoperatör som godkänts av GPIL och som erbjuder Köpare Konton för debitering via operatören.

  Debitering via operatören avser en betalningsprocess där GPIL å Säljarens vägnar skickar en betalning till Operatören för fakturering av Köparens Konto för debitering via operatören.

  Konto för debitering via operatören avser ett faktureringskonto som faktureras månatligen eller regelbundet av en Operatör och som registreras av Köparen hos GPIL för att användas vid vissa Betalningstransaktioner.

  Riktlinjer för återkravslösningar avser avsnittet med samma namn i programpolicyerna och riktlinjerna för Google Payments.

  Bestridanden avser meningsskiljaktigheter, rättstvister, förlikningar och/eller andra bestridanden som uppstår mellan Användare eller andra tredje parter vid användning av Tjänsten och som inte är Bestridanden angående Tjänsten.

  EES avser Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  Euro avser den officiella valutan i EU:s valutasamarbete EMU.

  Betalningsmetod avser ett konto med kredit-/bankkort, Konto för debitering via operatören eller annat betalningssätt som Köparen har registrerat i Tjänsten och som GPIL har godkänt som medel för behandling av Betalningstransaktioner. Google avser Google International, LLC, och dess dotterbolag och partner.

  Programpolicyer och riktlinjer för Google Payments avser Google Payments policyer för Säljare med konton hos GPIL med faktureringsuppgifter inom EES som publiceras av GPIL från tid till annan. De aktuella programpolicyerna och riktlinjerna för Google Payments finns på https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  Dataprotokoll för GPIL avser dataprotokoll från Google som används för Tjänsten och som tillhandahålls till Säljaren av GPIL eller å dennes vägnar enligt detta Avtal, och eventuella reviderade versioner av sådana protokoll som GPIL eller dess partner från tid till annan informerar Säljaren om.

  Webbplats hos Google avser en webbplats som ägs eller drivs av Google eller dess partner eller å deras vägnar, inklusive tillhörande underdomäner och kataloger och nya webbplatser som ersätter webbplatsen ifråga.

  Bruttovärde eller GMV avser det sammanlagda värdet på Säljarens alla Betalningstransaktioner, inklusive eventuella avgifter, skatter och fraktkostnader.

  Immateriell äganderätt avser alla patenträttigheter, upphovsrätter, rättigheter till halvledartopografi, rättigheter i programvara, moraliska rättigheter, varumärken och/eller tjänstemärken, logotyper, rättigheter till eller i anknytning till databaser, rättigheter till eller i anknytning till konfidentiell information eller affärshemligheter, rättigheter i anknytning till domännamn och andra immateriella äganderätter (registrerade eller oregistrerade) i hela världen, inklusive rättigheter till återgång och rättigheter till ansökningar och väntande registreringar och rättighet att stämma och erhålla skadestånd för tidigare intrång.

  Inloggningsuppgifter avser det användarnamn och lösenord som Säljaren erhåller av GPIL och använder för att komma åt sitt konto.

  Riktlinjer för betalningsgaranti avser avsnittet med samma namn i programpolicyerna och riktlinjerna för Google Payments.

  Betalningstransaktion avser behandlingen av en betalning via Tjänsten som resulterar i debitering av Köpesumman från en Köpares Betalningsmetod och överföring av medel till Säljarens Avräkningskonto.

  Betalningsorder avser utifrån sammanhanget antingen (i) den instruktion som Säljaren skickar till GPIL för att utföra en Betalningstransaktion som Köparen har auktoriserat eller (ii) den instruktion som Säljaren skickar till GPIL om att utföra en återbetalning till Köparens Betalningsmetod med Tjänstens återbetalningsfunktion.

  Produkt avser digitala eller fysiska artiklar, varor eller tjänster som Köpare kan köpa av en Säljare genom Tjänsten.

  Köpesumma avser ett belopp som är lika med Produktens pris, inklusive eventuella avgifter, skatter, fraktkostnader och expeditionsavgifter.

  Återbetalningstransaktion avser en återbetalning eller kreditering som utfärdats av någon anledning, inklusive men inte begränsat till, för en retur/avbokning av en Produkt, och kontojusteringar för en Betalningstransaktion.

  Säljarens e-postadress avser den e-postadress som Säljaren anger vid registreringen.

  Säljarens webbplats avser webbsidor på Säljarens webbplats som erbjuder Produkter som kan betalas med Tjänsten.

  Tjänsten avser Google Payments, en tjänst som erbjuds av GPIL. Tjänsten beskrivs i Avtalet och inkluderar bearbetning av Betalningstransaktioner å Säljarens vägnar i samband med köp mellan Säljare och Köpare.

  Bestridanden angående Tjänsten avser meningsskiljaktigheter, klagomål, rättstvister, förlikningar och/eller andra bestridanden som uppstår mellan GPIL och Användare och som uteslutande beror på GPIL:s påstådda underlåtenhet att uppfylla kraven under det här Avtalet eller tillämplig lagstiftning och eventuella brister i tillhandahållandet av Tjänsten.

  Serviceavgifter avser avgifter som GPIL debiterar för Tjänsten. Avgifterna beskrivs i punkt 6.1.

  Avräkningskonto avser Säljarens kapitalkonto på en bank i EES som Säljaren väljer och som meddelas skriftligen till och godkänns av GPIL för mottagande av medel från behandlingen av Betalningstransaktioner.

  Dotterbolag och Partner avser GPIL:s dotterbolag och anslutna rättssubjekt runt om i världen.

  Användare avser en person eller ett rättssubjekt som registrerar sig för Tjänsten som Köpare eller Säljare.

  År avser en tidsperiod på tolv (12) månader från Startdatumet och varje efterföljande tolvmånadersperiod.

  1.1 Rubrikerna till punkterna i detta Avtal är endast till för att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen eller utformningen av Avtalet.

  1.2 Referenser till förordningar eller lagkrav inkluderar en referens till respektive förordning eller lagkrav i dess ändrade eller kompletterade lydelse från tid till annan.

  1.3 Alla priser i detta Avtal gäller i euro om inte annat uttryckligen anges.

 3. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN OCH DESS FUNKTIONER
 4. 2.1 Beskrivning av Tjänsten. GPIL tillhandahåller Tjänsten till Säljaren avseende Säljarens försäljning av Produkter på Googles marknadsplatser (som nedan kallas ”Googles Marknadsplatser”). En lista över marknadsplatser som har stöd för Tjänsten finns här. Google kan komma att uppdatera Marknadsplatserna från tid till annan.

  Om Säljaren vill använda Tjänsten på en av Googles Marknadsplatser måste Säljaren godkänna användarvillkoren som gäller för marknadsplatsen ifråga och koppla ihop sitt konto för denna Tjänst med kontot för marknadsplatsen. Alla transaktioner på Marknadsplatser behandlas enligt Avtalet. Om det skulle uppstå en konflikt mellan detta Avtal och de tillämpliga användarvillkoren för Googles Marknadsplats, gäller användarvillkoren för Marknadsplatsen.

  GPIL kan också tillhandahålla Tjänsten till Säljaren så att Säljaren kan ta emot donationer till välgörenhet.

  Säljaren kan också erbjuda sina produkter att säljas vidare av Google, i vilket fall Google blir skyldig Säljaren pengar. Google kan begära att GPIL gör upp med Säljaren om dessa belopp för Googles räkning. Som ett klargörande gäller detta Avtal inte sådana uppgörelser.

  2.2 Bekräftelser från Säljaren. Säljaren erkänner och samtycker till följande:

  2.2.1 Säljarens försäljning av Produkter utgör transaktioner mellan Säljare och Köpare. GPIL, Google och dess partner är inte Köpare eller Säljare i transaktioner om de inte uttryckligen anges som sådana.

  2.2.2 Varken GPIL, Google eller dess partner utgör Köpare, Säljare eller annan part i samband med Betalningstransaktioner, om de inte uttryckligen anges som sådana i produktinformationen på en Webbplats hos Google eller dess användarvillkor.

  2.2.3 GPIL ska inte hållas ansvariga för och kontrollerar inte kvaliteten, säkerheten eller lagligheten för saluförda Produkter, sanningshalten eller riktigheten i produktbeskrivningar, Säljarens förmåga att sälja Produkter eller Köparens förmåga att betala för Produkter.

  2.2.4 GPIL ska inte hållas ansvariga för och kontrollerar inte om en Köpare slutför köpet eller betalningen av en Produkt som Köparen gått med på att köpa av Säljaren. När en Köpare vill göra ett köp med en Betalningsmetod och GPIL tagit emot en Betalningsorder ska GPIL bearbeta Betalningstransaktionen å Säljarens vägnar antingen (a) via ett lämpligt nätverk för betalningshantering, inklusive men inte begränsat till kreditkorts- eller bankkortsnätverk eller (b) genom Debitering via operatören enligt beskrivningen nedan.

  2.3 Tillåten Betalningstransaktion. Säljaren får endast bearbeta en Betalningstransaktion för Produkter som sålts till Köparen i en lagenlig försäljning med ärligt uppsåt. En Betalningstransaktion får inte skickas för bearbetning i Tjänsten förrän Säljaren har

  2.3.1 levererat eller på annat sätt överlämnat de köpta varorna till Köparen, eller

  2.3.2 utfört den köpta tjänsten, eller

  2.3.3 på annat sätt fullfört köptransaktionen enligt överenskommelsen mellan Säljare och Köpare.

  2.4 Otillåtna transaktioner. GPIL kan införa allmänna riktlinjer och begränsningar avseende användningen av Tjänsten utan att meddela Säljaren i förväg, inklusive men inte begränsat till enskilda eller sammanlagda transaktionsbegränsningar i euro eller gällande lokal valuta, eller begränsningar av antalet Betalningstransaktioner eller Betalningsorder under en eller flera angivna tidsperioder. Säljaren får inte

  2.4.1 använda Tjänsten för att bearbeta Betalningstransaktioner till Säljaren eller på annat sätt överföra pengar mellan en Köpare och Säljare, som inte är ett direkt resultat av att Köparen köper en Produkt

  2.4.2 använda Tjänsten för att tillhandahålla kontantförskott till Köpare eller göra det möjligt för Köpare att betala med motsvarigheter till kontanter (resecheckar, kontantkort, postanvisningar etc.). Säljare får dock göra det möjligt för Köpare att betala med presentkort eller värdekort i enlighet med GPIL:s policyer på Google Payments webbplats, eller

  2.4.3 använda Tjänsten för att bearbeta Betalningar i samband med försäljning eller utbyte av olagliga eller förbjudna varor eller tjänster, inklusive men inte begränsat till förbjudna Produkter och otillåtna produktkategorier i listan på https://support.google.com/faqs/answer/75724 (som uppdateras från tid till annan) eller någon annan bakomliggande olaglig transaktion (”Lista över förbjudna produkter”). Underlåtenhet att iaktta policyn för listan över förbjudna produkter kan resultera i avstängning eller uppsägning av Säljarens åtkomst till Tjänsten eller andra åtgärder som GPIL kan vidta enligt detta Avtal.

  Säljaren får inte använda Tjänsten på något sätt som strider mot dessa allmänna riktlinjer och sådan otillåten användning kan leda till omedelbar avstängning av Tjänsten och/eller uppsägning av Avtalet.

  2.5 Om GPIL meddelas om det i förväg (i ett format som specificeras av GPIL) kan Säljaren vägra att bearbeta en produktbeställning av vilket skäl som helst, men GPIL har i sådana fall ingen skyldighet att hantera relaterade Betalningstransaktioner.

  2.6 Begränsningar för användning av Tjänsten.

  2.6.1 Säljaren måste följa alla gällande policyer och begränsningar avseende användningen av Tjänsten så som de publiceras och uppdateras av GPIL eller dess partner från tid till annan. Sådana policyer inkluderar följande:

  (a) Programpolicyer och riktlinjer för Google Payments.

  (b) GPIL:s och Googles tekniska krav och implementeringskrav som finns på https://developers.google.com/terms (eller andra webbadresser som tillhandahålls av GPIL från tid till annan).

  (c) GPIL:s och Googles riktlinjer för varumärken eller servicemärken för Tjänsten finns på https://www.google.com/permissions eller andra webbadresser som GPIL eller Google tillhandahåller från tid till annan.

  (d) Gällande policyer och villkor för Googles webbplatser.

  (e) GPIL:s krav på dataskydd och sekretess som meddelas Säljaren från tid till annan, inklusive Google Payments sekretessmeddelande som finns på

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice.

  (f) Alla tillämpliga användningsregler och/eller policyer från kortföretag/-nätverk som används för att bearbeta Betalningstransaktioner och Återbetalningstransaktioner.

  (g) Krav från operatören vid Debitering via operatören.

  2.6.2 Säljarens Betalningstransaktioner kan skyddas av Återkravslösningen och användarvillkoren i Riktlinjerna för betalningsgaranti.

  2.6.3 GPIL har rätt att ändra eller stänga av Tjänsten, helt eller delvis, för att utföra underhåll eller uppdateringar av Tjänsten.

  2.6.4 GPIL har rätt att när som helst begränsa vissa funktioner eller hindra åtkomsten till delar av eller hela Tjänsten.

  2.6.5 GPIL är inte skyldiga att kreditera Säljaren för en Betalningstransaktion om GPIL inte har tagit emot beloppet från Köparens Betalningsmetod.

  2.7 Otillåtna åtgärder. Säljaren får inte

  2.7.1 införa ett lägsta eller högsta betalningsbelopp som villkor för att Köparen får använda Tjänsten eller betala för en Produkt

  2.7.2 kräva att Köpare uppger sina kontonummer till kredit- eller bankkort, Konto för debitering via operatören eller annan Betalningsmetod

  2.7.3 bearbeta skatter eller momser för en Produkt som en separat Betalningstransaktion

  2.7.4 skicka in en Betalningstransaktion till Tjänsten som tidigare fått avslag eller som tidigare lett till återkrav

  2.7.5 tillåta att Tjänsten används för att betala av en skuld till Säljaren från Köparen eller en check som är ogiltig/saknar täckning.

  Om Säljaren börjar ta ut tilläggsavgifter för Betalningstransaktioner genom Tjänsten måste Köparen informeras om avgiften på ett tydligt sätt. Säljaren samtycker till att inte ta ut tilläggsavgifter som är otillåtna enligt gällande lagstiftning.

  2.8 Reservation av Betalningstransaktioner. Säljaren medger att ett belopp som reserveras för en Betalningstransaktion visar att Betalningsmetoden vid den tidpunkten har tillräckligt saldo hos kortutfärdaren eller Operatören för att betala Köpesumman. Säljaren bekräftar vidare att Köparens betalningsskyldighet till Säljaren är avslutad vid mottagandet av en reservation för en Betalningstransaktion (förutom vid återbetalning eller annan återföring). Säljaren medger att reservationen inte är en bekräftelse på Köparens identitet. Inte heller är reservationen en garanti från GPIL att transaktionen inte kommer att bli föremål för återbetalning eller annan återföring.

  2.9 Genomförandetider. För alla Betalningstransaktioner kommer GPIL omedelbart att överföra det relevanta beloppet, med avdrag för eventuella tillämpliga serviceavgifter till Säljarens konto, omedelbart efter att GPIL har erhållit giltiga motsvarande medel från Köparens Betalningsmetod som motsvarar Köpesumman för en Produkt.

  2.10 Om en Betalningsorder tas emot eller schemaläggs på en helgdag hanteras den enligt denna punkt som om den tagits emot eller schemalagts på nästföljande Arbetsdag.

  2.11 Betalningstransaktioner kan avvisas utan att Köparen eller Säljaren meddelas i förväg. Se punkt 6.2. Betalningstransaktioner kan också försenas på grund av GPIL:s efterlevnad av sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning om penningtvätt, inklusive om GPIL misstänker att transaktionen innebär bedrägeri.

  2.12 Ytterligare faktureringsvillkor för operatörer. När en Köpare betalar med Debitering via operatören skickar GPIL fakturan till Operatören för betalning och bearbetning via Köparens Konto för debitering via Operatören. GPIL kan också skicka en återföring, återbetalning eller justering av denna betalning till Operatören för bearbetning via Köparens Konto för debitering via operatören. GPIL har ingen skyldighet inför Säljaren eller någon annan person att kompensera för Köparens Betalningstransaktion (eller återföring, återbetalning eller justering av denna) i händelse av att Operatören av någon anledning inte kan eller vill samla in medel från Köparen via dennes Konto för debitering via operatören eller annan källa (för betalning av en Betalningstransaktion) eller att kreditera Kontot för debitering via operatören eller på annat sätt kreditera Köparen (för en återföring, återbetalning eller justering av en Betalningstransaktion). I händelse av att GPIL betalar ett belopp till Säljaren i väntan på betalning från Operatören förbehåller sig GPIL rätten att kräva tillbaka eller återta detta belopp från Säljaren om Operatören inte fullföljer Betalningstransaktionen från Köparens Konto för debitering via operatören eller på annat sätt underlåter att erhålla betalning från Köparen. GPIL kan begränsa vilka typer av Säljare som får använda Debitering via operatören och vilka typer av Produkter som kan betalas med Debitering via operatören.

  2.13 Betafunktioner. GPIL kan efter eget gottfinnande ställa Betafunktioner till Säljarens förfogande. Betafunktioner tillhandahålls i ”befintligt skick” (utan ansvarsskyldighet för brister) och Säljaren använder dem på egen risk, i enlighet med tillämplig lagstiftning. GPIL kan när som helst och efter eget gottfinnande sluta tillhandahålla Betafunktioner.

 5. IMPLEMENTERING AV TJÄNSTEN
 6. 3.1 Avräkningskonto. Vid implementeringen av Tjänsten, och som ett villkor för att GPIL ska tillhandahålla Tjänsten, måste Säljaren upprätta, registrera och administrera ett Avräkningskonto för Tjänsten. Säljaren godkänner att GPIL

  3.1.1 bekräftar att ett Avräkningskonto som Säljaren angett på registreringssidan för Tjänsten är i god ställning hos den utfärdande banken, inklusive genom att skicka en begäran att reservera ett belopp och/eller kreditera och/eller debitera Avräkningskontot med ett litet belopp

  3.1.2 efter eget gottfinnande och när som helst kan bekräfta ett Avräkningskonto på nytt om kontoinformationen ändras

  3.1.3 i enlighet med lokal lagstiftning, från tid till annan och efter eget gottfinnande inhämtar kreditupplysning och/eller på annat sätt bedömer kreditvärdigheten eller gör en bakgrundskontroll av Säljaren, om det krävs för att GPIL ska kunna bedöma Säljarens kvalificering eller fortsatta användning av Tjänsten.

  3.2 Säljaren måste tillhandahålla aktuell, fullständig och riktig registreringsinformation och information om Avräkningskonto samt upprätthålla informationens aktualitet och riktighet. GPIL kan när som helst kräva att Säljaren tillhandahåller ytterligare information som ett villkor för fortsatt användning av Tjänsten, eller som beslutsunderlag för GPIL:s bedömning om Säljaren ska få fortsätta använda Tjänsten.

  3.3. Uppdateringar. Om GPIL uppdaterar tekniska specifikationer eller riktlinjer för implementering (inklusive men inte begränsat till uppdatering av GPIL-dataprotokoll eller nya krav på utseende och känsla, märkning, varumärkning eller tillskrivning) måste Säljaren göra sådana uppdateringar eller ändringar så fort som det är rimligt möjligt, men i alla händelser inom sextio (60) dagar efter att Säljaren meddelats om uppdateringarna; förutsatt att uppdateringar eller ändringar i utseende eller känsla, märkning, varumärkning eller tillskrivning måste implementeras inom femton (15) dagar efter att Säljaren meddelats om uppdateringarna.

  3.4 Meddelande om systemändringar. Säljaren måste meddela GPIL minst sextio (60) dagar i förväg om eventuella ändringar i koden eller visningstekniken som används för att implementera Tjänsten och som skulle kunna ha en negativ effekt på GPIL, GPIL:s förmåga att tillhandahålla Tjänsten till andra Säljare, eller Säljarens användning av Tjänsten (meddelandet befriar inte under några omständigheter Säljaren från skyldigheterna enligt Avtalet).

  3.5 Teknisk support. Förutsatt att Säljaren följer Avtalet ska GPIL under Avtalets giltighetstid tillhandahålla teknisk support till Säljaren för Tjänsten i enlighet med GPIL:s gällande riktlinjer för support. Innan Säljaren begär support från GPIL måste Säljaren vidta rimliga åtgärder för att lösa problem, fel, eller nätverksproblem i egen programvara och utrustning utan att vidarebefordra dessa problem till GPIL. Därefter kan Säljaren skicka in en skriftlig begäran om teknisk support i enlighet med GPIL:s riktlinjer och rutiner för support. Säljaren ska tillhandahålla supporttjänster åt sina Köpare på egen bekostnad.

 7. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR TJÄNSTEN
 8. 4.1 GPIL är ett betalningsinstitut. Säljaren erkänner och samtycker till följande:

  4.1.1 GPIL erbjuder Tjänsten för att underlätta behandlingen av Betalningstransaktioner i samband med att Köpare köper Produkter.

  4.1.2 GPIL behandlar endast Betalningstransaktioner på uppdrag av Säljare och inte på uppdrag av Köpare.

  4.1.3 GPIL tar inte emot några insättningar.

  4.1.4 Belopp som hålls av GPIL eller dess tjänsteleverantörer (inklusive banker) i samband med Betalningstransaktioner bokförs inte som insättningar.

  4.2 Inga rekommendationer. GPIL ger inga garantier och gör inga framställningar om följande:

  4.2.1 Produkters säkerhet, kvalitet, riktighet, tillförlitlighet, integritet eller laglighet.

  4.2.2 Sanningshalten eller riktigheten i produktbeskrivningar, köparinformation, råd, åsikter, erbjudanden, förslag, uttalanden, data eller annan information (kallas med ett gemensamt namn ”Innehåll”) som visas, distribueras, inhandlas eller betalas genom Tjänsten eller Webbplatser hos Google.

  GPIL har rätt, men ingen skyldighet, att redigera, ändra, vägra publicering eller ta bort Innehåll, helt eller delvis, som i GPIL:s åsikt är olämpligt, felaktigt, olagligt, bedrägligt eller som strider mot Avtalet.

  4.3 Köpares identitet. GPIL har inget ansvar att å Säljares vägnar utföra bakgrundskontroller eller bekräfta Köpares identitet. GPIL kan komma att erbjuda system för feedback eller betygsättning för Tjänsten i syfte att hjälpa Säljare att utvärdera Köpare eller att hjälpa Köpare att utvärdera Säljare. Säljaren medger att ett sådant system för feedback eller betygsättning endast utgör andra tredje parters uppfattning, och att detta inte utgör GPIL:s uppfattning eller någon form av garanti från GPIL:s sida.

  4.4 Bekräftelse av Säljarens identitet; krav på åtgärder mot penningtvätt. Säljaren medger att GPIL erbjuder och fortsätter att erbjuda Tjänsten till Säljaren på villkor att Säljaren godkänns i granskningar och identitetskontroller som GPIL genomför och att Säljaren följer kraven från GPIL och lagen om åtgärder mot penningtvätt. Identitetskontrollerna kan omfatta kreditkontroller, åtgärder mot penningtvätt enligt gällande lagstiftning, kontroller som krävs av kortföretag och kontroller för att uppfylla lagstadgade krav. Säljaren ska på begäran vara GPIL behjälplig i att genomföra sådana kontroller och säkerställa efterlevnad av kraven på åtgärder mot penningtvätt, inklusive att tillhandahålla ytterligare registrering eller identitetsbevis, som GPIL kräver. Säljaren samtycker till att GPIL delar information med och inhämtar information från relevanta tredje parter i syfte att upprätthålla god vaksamhet och utföra identitetskontroller. Om Säljaren bryter mot dessa villkor och inte tillhandahåller uppgifter som GPIL kräver för att genomföra identitetskontroll eller säkerställa efterlevnad av lagen om åtgärder mot penningtvätt, kan Säljaren med omedelbar verkan stängas av från Tjänsten eller Avtalet sägas upp.

  4.5 Bestridanden. Säljaren erkänner och samtycker till följande:

  4.5.1 Förutom på det sätt som uttryckligen anges i Riktlinjerna för återkravslösning eller enligt krav från kortföretag/-nätverk, eller irländska regler avseende själva betalningsprocessen, är GPIL inte en part i några Bestridanden och kan inte hållas ansvariga för Bestridanden.

  4.5.2 Om ett Bestridande uppstår måste Säljaren följa gällande policyer som GPIL tillhandahåller från tid till annan.

  4.5.3 Vid Bestridanden angående Tjänsten gäller bestämmelserna under 4.6 och 4.7.

  Oaktat 4.5.1 eller 4.5.2 ovan tillhandahåller GPIL olika verktyg för att underlätta kommunikationen mellan en Säljare och en Köpare för att lösa Bestridanden. Om Säljaren och en Köpare inte kan lösa ett Bestridande kan GPIL medla i bestridandet om någon av parterna begär detta. Om detta inträffar kommer GPIL att göra en bedömning av bestridandet efter eget gottfinnande och föreslå en icke-bindande lösning.

  4.6 Bestridanden angående Tjänsten. GPIL måste utreda Bestridanden angående Tjänsten, förutsatt att Säljaren bistår GPIL i en rimlig utsträckning enligt GPIL:s krav från tid till annan.

  4.7 Bestridanden angående Tjänsten ska i första hand hänskjutas till GPIL:s hjälpcenter. Mer information om hjälpcentret finns på https://support.google.com/payments. Om Bestridandet angående Tjänsten inte löses på ett tillfredsställande sätt kan ärendet skickas vidare till Irish Financial Services Ombudsman eller till annan behörig myndighet för bestridande som gäller för dig i det land Säljaren finns i, om Säljaren uppfyller kvalificeringskraven. Mer information om Financial Services Ombudsman finns på https://www.financialombudsman.ie.

  4.8 Begäranden om hämtning. Säljaren måste spara originaldokumentation över varje transaktion i minst sex (6) månader från respektive transaktionsdatum, och spara kopior av sådan information i minst arton (18) månader från respektive transaktionsdatum.

 9. VARUMÄRKESPROFILER
 10. 5.1 Licens för GPIL:s Varumärkesprofiler. I enlighet med villkoren i detta Avtal beviljar GPIL Säljaren en begränsad, icke-exklusiv licens (utan rätt att bevilja underlicens) att under Avtalets giltighetstid visa GPIL:s Varumärkesprofiler som GPIL tillhandahåller Säljaren. Dessa Varumärkesprofiler får endast användas i samband med implementeringen av Tjänsten och marknadsföring av Tjänsten på Säljarens webbplats. Varje implementering av Tjänsten på en Säljares webbplats och användningen av en logotyp för Varumärkesprofiler som Säljaren får av GPIL ska under hela avtalstiden följa riktlinjerna och policyerna för varumärken och tillskrivning som finns på https://www.google.com/permissions/guidelines (och som från tid till annan kan uppdateras av Google eller GPIL). Utan hinder av något som motsäger detta, kan GPIL återkalla licensen som har beviljats enligt denna punkt, meddela Säljaren om återkallelsen och ge Säljaren en rimlig tidsfrist för att sluta använda aktuella Varumärkesprofiler.

  5.2 Licens för Säljarens Varumärkesprofiler. I enlighet med villkoren i detta Avtal beviljar Säljaren GPIL, Google och dess partner vardera en begränsad, icke-exklusiv (förutom undantag som anges i denna punkt) licens (utan rätt att bevilja underlicens) att under Avtalets giltighetstid visa Säljarens Varumärkesprofiler i samband med Tjänsten och med syfte att uppfylla sina förpliktelser enligt detta Avtal.

  5.3 Parterna äger alla rättigheter, befogenheter och anspråk på sina respektive Varumärkesprofiler, inklusive men inte begränsat till all Immateriell äganderätt. Förutom i den begränsade utsträckning som uttryckligen anges i Avtalet, får ingen av parterna bevilja eller förvärva rättigheter, befogenheter eller anspråk på några av den andra partens Varumärkesprofiler (inklusive men inte begränsat till underförstådda licenser). GPIL:s användning av Säljarens Varumärkesprofiler (inklusive eventuell goodwill i samband med detta) ska gälla till förmån för Säljaren. Säljarens användning av GPIL:s Varumärkesprofiler (inklusive eventuell goodwill i samband med detta) ska gälla till förmån för Google och GPIL. Ingen av parterna ska bestrida eller bistå andra att bestrida Varumärkesprofiler som tillhör den andra parten (förutom om det krävs för att skydda partens rättigheter till dess egna Varumärkesprofiler) eller den andra partens registrering av dessa. Parterna ska inte heller försöka registrera några Varumärkesprofiler eller domännamn som är till förväxling lika den andra partens.

  5.4 Publicitet. Ingen av parterna får offentliggöra Avtalets existens eller innehåll utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. Oaktat ovanstående kan GPIL, Google och dess partner inkludera Säljarens Varumärkesprofiler i presentationer, marknadsföringsmaterial, pressmeddelanden och kundlistor (inklusive men inte begränsat till kundlistor som publiceras på Webbplatser hos Google och skärmdumpar som visar Säljarens implementering av Tjänsten). På Säljarens begäran måste GPIL tillhandahålla ett exempel på sådan användning.

 11. SERVICEAVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR
 12. 6.1 Serviceavgifter. Säljaren betalar avgifterna som specificeras i de tillämpliga användarvillkoren för Googles marknadsplats. Eventuella nedsatta avgifter eller avgiftsbefrielse som GPIL från tid till annan erbjuder för denna tjänst gäller inte för avgifterna som specificeras i de tillämpliga användarvillkoren för Googles Marknadsplats. Det förekommer inga avgifter i samband med behandling av betalningar för donationer till välgörenhet.

  6.2 Betalningsvillkor; månatlig betalningsplan. GPIL vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att belopp i Betalningstransaktioner som görs under en kalendermånad ska överföras elektroniskt till Säljarens Avräkningskonto före den 15:e arbetsdagens slut i efterföljande kalendermånad. GPIL kan efter eget gottfinnande och utan meddelande till Säljaren välja att överföra belopp till Säljarens Avräkningskonto oftare än en gång i månaden. Säljaren kan dessutom begära överföring av pengarna när som helst genom att kontakta GPIL via hjälpcentret för säljare. Oaktat ovanstående har GPIL ingen skyldighet att överföra pengar till Säljarens Avräkningskonto i följande fall:

  6.2.1 För alla Betalningstransaktioner för vilka GPIL inte har mottagit fullständig betalning i tillgängliga medel om Säljaren inte tar emot pengar under en period av reservation enligt Programpolicyerna.

  6.2.2 Om Köparen har gjort anspråk på en återbetalning eller annat återköp.

  6.2.3 Om GPIL har rimliga skäl att tro att transaktionen

  (a) innehåller sakfel

  (b) innehåller oegentligheter, bedrägeri, eller har tillkommit på bedrägligt eller otillbörligt sätt (inklusive men inte begränsat till bedrägeri med kredit-/bankkort eller andra betalningssätt) som inte uttryckligen godkänns i riktlinjerna för betalningsgarantin

  (c) strider mot tillämplig lagstiftning

  (d) strider mot detta Avtal eller användarvillkoren för Köpare

  (e) strider mot tillämpliga policyer för GPIL och/eller Tjänsten.

  6.2.4 Om GPIL kräver ytterligare information från Säljaren för att kunna identifiera identiteten eller kraven för att förhindra penningtvätt i enlighet med punkt 4.4.

  (a) Säljaren går med på att samarbeta med GPIL och tillhandahålla information som i rimlig utsträckning krävs av GPIL om någon av situationerna ovan behöver utredas.

  (b) I enlighet med punkt 2.11 kan transaktioner även fördröjas om det krävs för att GPIL ska uppfylla sina förpliktelser enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt, eller om GPIL misstänker bedrägeri.

  (c) I den mån det är tillåtet enligt lag och inte utgör en säkerhetsrisk kommer Säljaren att informeras om att GPIL inte kan bearbeta en Betalningstransaktion enligt punkt 6.2.

  6.3 Säljaren medger att Köpare kan ha rätt till återkrav i enlighet med kortföretagens regler och/eller deras överenskommelse med Betalningsmetodens innehavare (inklusive en Operatör) och GPIL kan, men är inte skyldigt att, skicka återbetalningar till Säljaren.

  6.4 GPIL kan kompensera eventuella betalningsskyldigheter som GPIL kan ha gentemot Säljaren enligt detta Avtal för följande:

  6.4.1 Serviceavgifter som Säljaren är skyldig att betala.

  6.4.2 För höga belopp som betalats till Säljaren på grund av senare återföring, återbetalning, återkrav eller annan justering för tidigare Betalningstransaktioner.

  6.4.3 Övriga belopp som Säljaren är skyldig GPIL enligt detta Avtal eller något annat avtal. Om Säljaren får ett negativt saldo (t.ex. på grund av negativa justeringar som överskrider överenskommelsen och fortsätter under en viss period) kan GPIL debitera Avräkningskontot beloppet för det negativa saldot. Vidare kan GPIL välja att fakturera Säljaren för eventuella belopp som Säljaren är skyldig enligt detta Avtal. Dessa belopp ska betalas omedelbart.

  6.5 GPIL har rätt att när som helst dra av Serviceavgifter och andra tillämpliga avgifter från summan i Betalningstransaktioner.

  6.6 Kassakrav. GPIL kan när som helst införa ett kassakrav för Säljaren som tar del i Tjänsten på tillfällig eller permanent basis. GPIL kan införa Kassakrav under vissa omständigheter, inklusive men inte begränsat till följande:

  6.6.1 GPIL behöver försäkra sig om att saldot täcker eventuella återkrav eller andra skyldigheter som åligger Säljaren i samband med Betalningstransaktioner.

  6.6.2 Säljarens finansiella status eller betalningshistorik hos fordringsägare har förändrats avsevärt, inklusive men inte begränsat till om framtiden för Säljarens företag är hotad eller om Säljaren inte uppfyller sina förpliktelser enligt detta Avtal eller kortföretagets/-nätverkets regler.

  6.6.3 GPIL bedömer efter eget gottfinnande att Säljaren får ett överdrivet antal återkrav.

  6.6.4 Säljarens verksamhetsinriktning eller produktutbud har förändrats avsevärt.

  6.6.5 GPIL har rimliga skäl att misstänka att GPIL kan bli ersättningsskyldig gentemot tredje parter för tillfälliga krediter eller lån som beviljats Säljaren.

  GPIL har ingen ersättningsskyldighet gentemot Säljaren eller tredje part för förluster som Säljaren ådragit sig till följd av införda transaktionsgränser eller Kassakrav, eller efter återkrav och andra återföringar.

  6.7 Återbetalningar och justeringar. Säljaren har en rättvis policy angående returer/annulleringar av varor eller tjänster och justeringar av Betalningstransaktioner, förutom med det exakta beloppet som krävs för att ersätta Köparen för frakt som Köparen betalat för att returnera varan. Säljaren måste informera Köparna om gällande retur-/annulleringspolicy. Om Säljaren tillåter prisjustering, produktreturer eller annullering av Produkter i samband med Betalningstransaktioner och Köparen begär en sådan återbetalning/justering, måste Säljaren påbörja och godkänna en Återbetalningstransaktion i tjänstens återbetalningsfunktion inom tre (3) dagar efter mottagandet av Köparens begäran. Beloppet för återbetalningen/justeringen får inte överskrida beloppet som visas som totalsumma i den ursprungliga Betalningstransaktionen, förutom med det exakta beloppet som krävs för att ersätta Köparen för frakt som Köparen betalat för att returnera varan. Säljaren får inte ta emot kontanter eller någon annan betalning eller ersättning från en Köpare som kompensation för att förbereda en återbetalning och inte heller återbetala Köparen i kontanter för en Produkt som Kunden betalat för, om det inte krävs enligt lag.

  6.8 Om Säljaren gör en återbetalning på annat sätt än genom Tjänsten är Säljaren ansvarig om Betalningstransaktionen resulterar i en återbetalning genom Tjänsten. Säljaren medger att även om Säljarens retur-/annulleringspolicy förbjuder returer eller annulleringar, kan Säljaren fortfarande få återbetalningar avseende transaktionerna. GPIL kan avvisa eller fördröja en begäran om återbetalning från Säljaren via Tjänsten om GPIL inte kan få tillräckliga medel från Säljaren för att täcka återbetalningen. Även om Säljarens återbetalningspolicy inte skulle tillåta returer under vissa omständigheter kan Säljaren behöva ersätta Köparen i enlighet med GPIL:s policyer och ett kortföretags regler. Om Säljaren utför en återbetalning av misstag har GPIL rätt att debitera Säljaren för att täcka kostnaderna för de rimliga felåtgärder som krävs.

  6.9 Skatter och andra avgifter. Säljaren ska betala tillämpliga skatter, inklusive moms, förbrukningsskatt, egendomsskatt, punktskatt, tullavgifter, importavgifter, stämpelavgifter eller andra skatter och avgifter som införts av statliga myndigheter oavsett typ, med avseende på alla transaktioner enligt Avtalet, inklusive böter och räntor, men särskilt uteslutande skatter baserade på GPIL:s nettoinkomst. GPIL ansvarar inte för att driva in moms, försäljnings-/inkomstskatt eller andra skatter i samband med Betalningstransaktioner. När det enligt lag åligger GPIL att driva in tillämpliga skatter ska beloppet faktureras till Säljaren och betalning ske inom trettio (30) dagar netto från datumet på fakturan eller meddelandet. Säljaren ska utan dröjsmål tillhandahålla GPIL eventuell dokumentation som krävs av ansvarig myndighet så att GPIL kan bearbeta betalningar härunder (inklusive men inte begränsat till ett giltigt intyg på Säljarens skattebefrielse från lämplig myndighet) och GPIL har rätt att hålla inne eventuella betalningar tills Säljaren tillhandahållit dokumentationen. Säljaren ska utan dröjsmål tillhandahålla GPIL kvitton på alla skatteinbetalningar eller andra bevis på skatteinbetalningar (original eller bevittnade kopior) som Säljaren gör i enlighet med Avtalet.

  6.10 Köparens valuta. Googles Marknadsplatser kan tillåta att Säljaren anger produktpriser eller att Köparen betalar i en annan valuta än den som används i Säljarens Avräkningskonto (”Köptransaktion i köparens valuta”). Vid Köptransaktioner i köparens valuta får Säljaren betalt av GPIL i valutan som används i Säljarens Avräkningskonto, genom att Köpesumman (som visas i Köparens Valuta) omvandlas enligt växelkursen som gällde vid den tidpunkt då Betalningstransaktionen skickas till GPIL för behandling av Säljaren. Växelkursen bestäms av ett finansinstitut som GPIL använder för att beräkna växelkurser, och kan utan föregående meddelande till Säljaren ändras enligt gällande marknadsförhållanden. Om en köptransaktion i Köparens valuta blir föremål för återbetalning, återföring, återkrav eller annan justering, kommer GPIL att beräkna Säljarens ersättningsskyldighet med samma växelkurs och valuta som gällde då den ursprungliga köptransaktionen gjordes.

  6.11 Som ett klargörande betalar GPIL inte ränta till Säljaren för belopp som finns på Säljarens Amorteringskonto.Than

 13. KONFIDENTIALITET, DATASKYDD OCH IMMATERIELL ÄGANDERÄTT
 14. 7.1 Konfidentialitet. Säljaren får inte yppa eller på något sätt röja konfidentiell och/eller upphovsrättsskyddad information som tillhör GPIL utan föregående skriftligt medgivande från GPIL, förutom till de anställda, agenter, representanter eller leverantörer hos Säljaren som behöver tillgång till sådan information för att uppfylla kraven i Avtalet (”Behörig personal”) och som är bundna av ett skriftligt avtal att inte yppa konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information som tillhör tredje part och som yppats för Säljaren, eller om sådant yppande krävs enligt lag eller myndighetsföreskrifter. Säljaren erkänner och samtycker till att Säljaren hålls ansvarig för eventuella handlingar och/eller försummelse från den behöriga personalens sida som bryter mot denna punkt. Säljaren ska skydda konfidentiell och upphovsrättsskyddad information som tillhör GPIL genom att iaktta samma grad av aktsamhet (och minst en rimlig grad av aktsamhet) som i skyddet av Säljarens egen konfidentiella och upphovsrättsskyddade information och förhindra att sådan information används av obehöriga, sprids eller publiceras till en obehörig tredje part. GPIL:s konfidentiella och upphovsrättsskyddade information inkluderar, men är inte begränsad till:

  7.1.1 Programvara, teknik, programmering, specifikationer, material, riktlinjer och dokumentation avseende Tjänsten som tillhör GPIL, Google och dess partner.

  7.1.2 All information som lämnas enligt detta Avtal inklusive men inte begränsat till konkreta, immateriella, visuella, elektroniska, nuvarande eller framtida uppgifter såsom

  (a) affärshemligheter

  (b) ekonomisk information

  (c) teknisk information inklusive forskning, utveckling, förfaranden, algoritmer, data, designer och kunskaper

  (d) företagsinformation inklusive verksamhet, planering, marknadsintressen och produkter

  (e) annan information som skriftligen anges av GPIL som ”konfidentiell” eller motsvarande beteckning.

  7.1.3 GPIL:s konfidentiella och upphovsrättsskyddade information inkluderar inte information som

  (a) är eller blir allmänt tillgänglig utan åtgärd eller försummelse från Säljarens sida

  (b) var i Säljarens rättmätiga ägo före yppandet och inte inhämtades från GPIL eller dess partner

  (c) lagenligt yppades för Säljaren av en tredje part utan begränsning av Säljarens yppande och där Säljaren inte var medveten om att det rörde sig om konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information tillhörandes GPIL, eller

  (d) utvecklats självständigt av Säljaren utan att bryta mot detta Avtal.

  7.2 Säljaren skyddar Köparens information och kommer inte att använda, överföra (inklusive i syfte att skicka obeställda meddelanden) eller sprida information om Köparen, förutom för att bearbeta Köparens begärda transaktion eller för att behålla Köparens konto, eller i annat syfte som uttryckligen anges i Programpolicyerna och riktlinjerna för Google Payments. Säljaren erkänner och samtycker till att information om Köparen som mottas från Google och/eller GPIL i samband med Tjänsten omfattas av Google Payments sekretessmeddelande. Säljaren samtycker vidare till att inte använda eller sprida information om Köparen som mottagits från GPIL på ett sätt som strider mot Google Payments sekretessmeddelande. GPIL har rätt att lämna ut information för att bistå vid giltiga rättsliga förfaranden som vittneskallelse, husrannsakningsorder och domstolsbeslut, eller för att upprätta eller utöva sina lagliga rättigheter eller bestrida rättsliga anspråk. GPIL har ingen skyldighet att returnera, förstöra eller intyga förstörandet av Säljarens konfidentiella information, förutsatt att GPIL använder Säljarens konfidentiella information i enlighet med detta Avtal.

  7.3 Inloggningsuppgifter. Säljaren är själv ansvarig för att skydda sina Inloggningsuppgifter. Säljaren måste utan dröjsmål meddela GPIL vid förlust, stöld eller obehörig användning av Inloggningsuppgifterna eller annat säkerhetsintrång i Tjänsten som kommer till Säljarens kännedom. Meddelandet ska skickas via länken ”Kontakta oss” i hjälpcentret för säljare.

  7.4 Säljaren intygar och garanterar att alla tjänstemän, anställda, agenter, representanter och andra som har tillgång till Säljarens Inloggningsuppgifter är behöriga att använda Tjänsten och rättsligt binda Säljaren.

  7.5 Immateriell äganderätt. GPIL och dess licensgivare äger alla rättigheter, befogenheter och anspråk, inklusive men inte begränsat till all Immateriell äganderätt i samband med Tjänsten (och eventuella härledda verk eller förbättringar därav), inklusive men inte begränsat till all programvara, teknik, information, innehåll, material, riktlinjer och dokumentation. Säljaren ska inte förvärva några rättigheter, befogenheter eller anspråk på Tjänsten, Immateriell äganderätt till Tjänsten och/eller GPIL:s Varumärkesprofiler, förutom de begränsade användningsrättigheter som uttryckligen anges i Avtalet.

  7.6 Transaktionsinformation. Säljaren ska vidta rimliga åtgärder för att förhindra att transaktionsinformation lämnas ut till någon annan än Säljarens agenter och leverantörer i syfte att hjälpa Säljaren att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal eller enligt gällande lagar.

  7.7 Säljaren följer de rimliga branschstandarderna för datasäkerhet och dataskydd för transaktionsuppgifter och Köparens information.

 15. GARANTIER
 16. 8.1 Samtliga parter intygar och garanterar att de har fullständig behörighet och bemyndigande att ingå detta Avtal.

  8.2 Som ett villkor för detta Avtal måste Säljaren garantera följande för GPIL:

  8.2.1 Att Säljaren i egenskap av privatperson har fyllt 18 år.

  8.2.2 Att Säljaren äger eller ansvarar för Säljarens webbplats(er).

  8.2.3 Att Säljaren innehar och under hela avtalstiden kommer att inneha alla rättigheter, behörigheter och licenser som krävs för att Säljaren ska kunna implementera Tjänsten.

  8.3 Säljaren garanterar följande för GPIL:

  8.3.1 Säljarens uppfyllande av förpliktelserna i detta Avtal ska inte utgöra en överträdelse eller försummelse av eller på annat sätt bryta mot något avtal som Säljaren har ingått.

  8.3.2 Säljaren ska följa alla lagar, bestämmelser och förordningar som gäller för eller på annat sätt är kopplade till användningen av Tjänsten.

  8.3.3 Säljaren ska inte använda Tjänsten för att initiera eller ta emot Betalningstransaktioner som är förbjudna enligt tillämplig lagstiftning.

  8.3.4 Säljaren ska följa alla lagar och bestämmelser som gäller produktförsäljning och kundrelationer, inklusive men inte begränsat till European Communities Regulations 2003 (direktiv 2000/31/EG) och European Union Regulations 2013 (konsumenträttigheter, annullering och andra rättigheter).

  8.3.5 Betalningsordern är, såvitt Säljaren känner till, fri från väsentliga ändringar som inte godkänts av Köparen.

  8.4 GPIL garanterar för Säljaren att tillhandahålla Tjänsterna med skälig omsorg och skicklighet.

  8.5 GPIL garanterar inte att Tjänsterna kommer att uppfylla Säljarens alla krav eller att användningen kommer att vara utan störningar, virusfri, säker eller felfri.

  8.6 GPIL kan inte hållas ansvariga för brott mot villkoren i detta Avtal, inklusive eventuell framställan, villkor eller garanti, i den utsträckning som avtalsbrottet beror på att Säljaren inte uppfyller sina förpliktelser enligt detta Avtal.

  8.7 Inga villkor, garantier eller andra villkor gäller för Tjänsterna eller andra tjänster som tillhandahålls av GPIL under detta Avtal, förutom i den utsträckning som de uttryckligen anges i detta Avtal. I enlighet med punkt 9.1.2 gäller inga underförstådda villkor, garantier eller andra villkor (inklusive eventuella underförstådda villkor rörande acceptabel kvalitet, lämplighet för ett visst syfte eller överensstämmelse med beskrivningen).

 17. ANSVARSBEGRÄNSNING
 18. 9.1 Inget i detta Avtal ska utesluta eller begränsa parternas ansvarsskyldighet vid

  9.1.1 dödsfall eller personskada som uppstår som ett resultat av försumlighet från någon part eller från deras personal, agenter eller anställda

  9.1.2 bedrägeri eller vilseledande

  9.1.3 brott mot ett underförstått villkor gällande rättigheter eller ostörd nyttjanderätt och/eller

  9.1.14 missbruk av konfidentiella uppgifter.

  9.2 Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i detta Avtal, ska inget i detta Avtal utesluta eller begränsa parternas ansvarsskyldighet vid brott mot den andra partens Immateriella äganderätt, eller ansvar under punkt 10.

  9.3 Om inte annat följer av punkt 9.1 och 9.2 ska ingen av parterna hållas ansvariga för avtal, skadeståndsgrundande handlingar (inklusive men inte begränsat till försumlighet), tidigare upprättade avtal eller andra framställningar (andra än oriktiga framställningar) eller något som på annat sätt härrör från eller uppstår i samband med det här Avtalet för

  9.3.1 ekonomiska förluster (inklusive men inte begränsat till förlust av intäkter, vinst, avtal, data, affärer, förväntade besparingar)

  9.3.2 kostnader för ersättningstjänster

  9.3.3 förlust av goodwill eller anseende

  9.3.4 särskilda eller indirekta förluster eller följdförluster

  som drabbar den andra parten och som härrör från eller uppstår i samband med detta Avtal, oavsett om dessa förluster var kända av parterna när Avtalet ingicks.

  9.4 Om inte annat följer av punkt 9.1, 9.2, 9.3 och 9.5 ska varje parts totala ansvarsskyldighet för alla händelser eller serier av händelser som inträffar i anslutning till detta Avtal under en period av ett år (oavsett om ansvarsskyldigheten beror på avtalsbrott, försumlighet eller någon annan anledning) begränsas till det högre beloppet av a) 125 % av Serviceavgiften som Säljaren har betalat eller ska betala till GPIL för närmast föregående år, eller b) 30 000 euro.

  9.5 I enlighet med punkt 9.1, 9.2 och 9.3 ska varje parts totala ansvarsskyldighet som härrör från eller uppstår i samband med detta Avtal (oavsett om ansvarsskyldigheten beror på avtalsbrott, försumlighet eller någon annan anledning) inte överstiga 300 000 euro.

  9.6 Samtliga parter erkänner och medger att riskfördelningen som anges under punkt 9 återspeglas i Tjänsternas natur och beloppen som parterna måste betala enligt detta Avtal.

  9.7 Förutom i de fall då GPIL har underlåtit att vidarebefordra relevant transaktionsinformation till Säljaren, har Säljaren endast rätt till gottgörelse med hänvisning till punkt 9.8, 9.9 och 9.10 om Säljaren utan onödigt dröjsmål meddelar GPIL i enlighet med punkt 12, och aldrig senare än tretton (13) månader efter debiteringsdatum, när Säljaren får vetskap om en obehörig eller felaktigt utförd transaktion.

  9.8 Hantering av felaktigt utförda Betalningstransaktioner. GPIL är ansvariga gentemot Säljaren för att överföra Säljarens Betalningsorder på ett korrekt sätt i samband med Betalningar. Vid en felaktigt utförd betalning ska GPIL omedelbart överföra Betalningsordern på nytt och på begäran vidta åtgärder för att spåra Betalningstransaktionen och meddela Säljaren om resultatet.

  9.9 Hantering av obehöriga Återbetalningstransaktioner. Obehöriga Återbetalningstransaktioner som inte har godkänts enligt punkt 6.7, kommer att återbetalas av GPIL till Säljarens Avräkningskonto inklusive tillämpliga avgifter, förutsatt att Säljaren inte har gjort sig skyldig till bedrägeri.

  9.10 Hantering av felaktigt utförda Återbetalningstransaktioner. Om inte GPIL kan bevisa att den relevanta transaktionen utfördes på korrekt sätt, måste GPIL utan onödigt dröjsmål återbetala Återbetalningstransaktionen till Säljarens Avräkningskonto, inklusive tillämpliga avgifter i samband med transaktionen. Oavsett omständigheter ska GPIL på Säljarens begäran vidta omedelbara åtgärder för att spåra transaktionen och meddela Säljaren om resultatet.

 19. GOTTGÖRELSE
 20. 10.1 I enlighet med punkt 10.2 måste Säljaren gottgöra, skydda och hålla GPIL, Google och dess partner och/eller andra leverantörer av finansiella tjänster som GPIL ingått avtal med i samband med Tjänsten (”Ersättningsberättigade personer”) skadeslösa från och mot alla yrkanden från tredje part som ålagts ersättningsberättigade personer, och allt ansvar, förluster och kostnader (inklusive skadestånd, förlikningskostnader och skäliga advokatkostnader) som drabbar Ersättningsberättigade personer och som härrör från eller uppstår i samband med

  10.1.1 Säljarens webbplats(er)

  10.1.2 Säljarens Varumärkesprofiler

  10.1.3 Säljarens användning av Tjänsten på annat sätt än vad som tillåts i detta Avtal och/eller

  10.1.4 alla Produkter som en Köpare har försökt köpa, planerar att köpa eller redan har köpt genom Tjänsten.

  10.2 Säljarens förpliktelser under punkt 10.1 gäller endast om den ersättningsberättigade parten

  10.2.1 omedelbart meddelar Säljaren om ett sådant yrkande

  10.2.2 ger Säljaren en rimlig mängd information, hjälp och samarbete vid bestridandet av stämningen eller förfarandet och

  10.2.3 ger Säljaren fullständig kontroll och fullständigt bemyndigande att bestrida och reglera sådant yrkande. Den ersättningsberättigade parten har rätt att på egen bekostnad utse ett eget övervakande ombud.

  10.3 I enlighet med återstoden av denna punkt 10, ska GPIL bestrida, eller efter eget val förlika, eventuella domstolsförfaranden som en tredje part inleder mot Säljaren och som baseras på yrkande att tekniken som GPIL eller Google använder för att tillhandahålla Tjänsten eller Googles Varumärkesprofiler gör intrång i upphovsrätt, affärshemligheter eller varumärke som tillhör sådan tredje part.

  10.4 GPIL ska under inga omständigheter ha några skyldigheter eller något ansvar enligt punkt 10.3 vid situationer som uppstår genom

  10.4.1 användning av Betafunktioner

  10.4.2 användning av Tjänsten eller Googles Varumärkesprofiler i modifierad form eller i kombination med material som inte tillhandahållits av GPIL; eller

  10.4.3 innehåll, information eller data som tillhandahålls GPIL, Google eller dess partner av Säljaren, en annan Kund eller tredje part.

  10.5 GPIL:s förpliktelser under punkt 10.3 gäller endast om Säljaren

  10.5.1 utan dröjsmål meddelar GPIL om ett sådant yrkande

  10.5.2 ger GPIL en rimlig mängd information, hjälp och samarbete vid bestridandet av stämningen eller förfarandet och

  10.5.3 ger GPIL fullständig kontroll och fullständigt bemyndigande att bestrida och reglera sådant yrkande. Den ersättningsberättigade parten har rätt att på egen bekostnad utse ett eget övervakande ombud.

  10.6 GPIL kan efter eget rimligt gottfinnande stänga av Kunden från fortsatt användning av Tjänster eller GPIL:s Varumärkesprofiler om de påstås göra intrång, eller GPIL anser att de gör intrång, på tredje parts Immateriella äganderätt.

  10.7 Avsnitt 10 beskriver parternas fullständiga ansvar och exklusiva kompensation med avseende på intrång i tredje parts Immateriella äganderätt.

 21. GILTIGHET OCH UPPSÄGNING
 22. 11.1 Detta Avtal träder i kraft på Startdatumet och fortsätter att gälla tills det sägs upp enligt bestämmelserna häri.

  11.2 Uppsägning. Säljaren kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan och utan extra kostnad inom fjorton (14) dagar efter Startdatumet genom att skicka ett meddelande till GPIL. Därefter, om inte en kortare tidsperiod anges i Avtalet och om det är tillåtet enligt lag, kan GPIL när som helst säga upp Avtalet med minst två (2) månaders förvarning och Säljaren kan när som helst och utan extra kostnad säga upp Avtalet med minst en (1) månads förvarning.

  11.3 Samtliga parter har rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om

  11.3.1 den andra parten begår ett väsentligt brott mot detta Avtal som inte kan gottgöras, eller

  11.3.2 den andra parten begår ett väsentligt brott mot detta Avtal som kan gottgöras, men gottgör inte avtalsbrottet inom trettio (30) dagar efter att ha erhållit meddelande om brottet.

  11.4 Samtliga parter har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om

  11.4.1 ett borgenärssammanträde hålls hos den andra parten eller ett arrangemang eller en ackordsuppgörelse med eller till förmån för borgenärerna (vilket även omfattar ett arrangemang enligt definitionen i Companies Act 2014) föreslås av eller i samband med den andra parten

  11.4.2 en god man, konkursförvaltare, förvaltare av tillgångar eller någon liknande person (som utses av domstol eller på annat sätt) kommer i besittning av eller utses att förvalta den andra partens alla tillgångar eller stora delar av dem eller om parten kommer i trångmål, utmäts eller om någon annan process inleds eller framtvingas (och som inte avslutas inom sju (7) dagar)

  11.4.3 den andra parten avslutar verksamheten eller anses inte kunna betala sina skulder enligt betydelsen i avsnitt 123 eller avsnitt 222–224 i Insolvency Act 1986, eller anses inte ha rimlig möjlighet att betala en skuld enligt betydelsen i avsnitt 268 i samma förordning

  11.4.4 den andra parten eller dess ledning, någon av dess borgenärer, eller innehavaren av en kvalificerad företagsinteckning meddelar sin avsikt att utnämna eller ber en domstol att utnämna en administratör

  11.4.5 en inlaga lämnas in (och inte avgörs inom tjugoåtta (28) dagar) eller ett beslut fattas eller en föreskrift utfärdas om administration, avveckling, upplösning av den andra parten, eller konkursmässighet

  11.4.6 en händelse som liknar något av det ovanstående drabbar den andra parten i ett rättskipningsområde där denna är registrerad eller har sin hemvist eller där den bedriver sin verksamhet eller har tillgångar

  11.4.7 en ändring av ledning genomförs hos Säljaren eller Säljaren avyttrar en väsentlig del av sina tillgångar. I denna punkt avser ”ledning” en eller flera personers eller utsedda personers befogenhet att direkt eller indirekt påverka en annan persons uppdrag. ”Ändring av ledning” ska tolkas i enlighet med detta, eller

  11.4.8 en händelse inträffar eller förfarande inleds mot Säljaren i rättskipningsområdet där Säljaren är registrerad, som har en effekt som liknar någon av händelserna som nämns i punkt 11.4.

  11.5 Avstängning av Tjänsten i samband med Betalningstransaktioner. GPIL kan spärra Säljarens användning av Tjänsten med omedelbar verkan om

  11.5.1 Säljaren bryter mot detta Avtal (inklusive Programpolicyerna och riktlinjerna för Google Payments samt andra policyer som beskrivs i detta dokument), eller

  11.5.2 GPIL har rimliga skäl att tro att Säljarens användning av Tjänsten kan leda till ekonomiska förluster eller förlust av goodwill för GPIL, Tjänsten och/eller något av betalkorten som används för att bearbeta Betalningar, eller om det finns skäl att misstänka Säljaren för bedrägeri, penningtvätt eller annan olaglig verksamhet.

  11.6 Säljaren kan stänga av Tjänsten tillfälligt genom att meddela GPIL en Arbetsdag i förväg i följande situationer:

  11.6.1 Det finns allvarliga fel eller defekter i Tjänsten som avsevärt påverkar dess primära funktioner. Säljaren kan stänga av Tjänsten tills GPIL rättat till sådana fel eller defekter.

  11.6.2 Säljarens verksamhet påverkas avsevärt negativt som ett direkt resultat av Tjänsten. Säljaren kan stänga av Tjänsten tills GPIL har kompenserat eller lindrat sådan negativ påverkan.

  Punkt 11.6.1 och 11.6.2 ovan förutsätter att Säljaren på begäran tillhandahåller GPIL dokumentation avseende det kritiska felet/defekten eller den negativa påverkan. Under en sådan avstängning av Tjänsten ska Säljaren försöka hjälpa GPIL att lösa problemet.

  11.7 När Avtalet sägs upp, eller när Säljarens användning av Tjänsten sägs upp på annat sätt:

  11.7.1 När alla tillämpliga kontroller av penningtvätt, bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter har genomförts och till en verifieringsavgift på mindre än 1 euro, kan GPIL hålla inne pengar för att täcka GPIL:s förväntade återbetalningar i upp till etthundraåttio (180) dagar. Säljaren förblir ansvarig för alla återbetalningar och andra skyldigheter som Säljaren ådrar sig efter utgång eller uppsägning av detta Avtal.

  11.7.2·Alla rättigheter och licenser som GPIL har medgivit ska omedelbart upphöra att gälla.

  11.7.3 Säljarens rätt att under Avtalet använda GPIL:s Varumärkesprofiler ska omedelbart upphöra att gälla.

  11.7.4 Säljaren ska omedelbart sluta använda Tjänsten för att

  (a) behandla Betalningstransaktioner

  (b) visa GPIL:s Varumärkesprofiler.

  11.7.5 Säljaren ska fullfölja eventuella utestående produktköp och

  (a) Säljaren ska returnera eller förstöra (och intyga förstörandet av) alla kopior av konfidentiell och/eller upphovsrättsskyddad information som tillhör GPIL och som Säljaren har tillgång till.

  11.8 GPIL kan spärra Säljarens åtkomst till Tjänsten, inklusive men inte begränsat till att inaktivera Säljarens användarnamn och lösenord, och vägra framtida åtkomst till Tjänsten för Säljaren (eller dess moderbolag, partner eller dotterbolag, eller dess efterträdare, eller släktingar och kända kontakter om det gäller en privatperson).

  11.9 Utan hinder av resten av Avtalet ska alla bestämmelser i detta Avtal som är avsedda att fortsätta gälla eller binda parterna efter Avtalets upphörande eller efter att Avtalet överförs/överlåts i sin helhet eller delvis, inklusive med inte begränsat till punkt 7 (Konfidentialitet), fortsätta att gälla vid Avtalets upphörande, i den utsträckning lagen tillåter det. Avtalets uppsägning påverkar inte rättigheter och förpliktelser som tillkommit på dagen för uppsägningen.

 23. KOMMUNIKATION OCH MEDDELANDEN
 24. 12.1 Detta Avtal skrevs ursprungligen på engelska. Såvida inget annat anges i detta Avtal ska alla meddelanden och annan kommunikation eller leveranser som får eller måste göras enligt detta Avtal avfattas skriftligen på engelska. Om detta Avtal översätts till andra språk gäller den engelska versionen vid eventuella konflikter.

  12.2 GPIL kan kommunicera med Säljaren om Tjänsten genom elektroniska meddelanden, inklusive att (a) skicka e-post till Säljaren eller (b) lägga upp meddelanden på Googles webbplatser. Säljaren medger att GPIL kan skicka elektroniska meddelanden angående vilket ämne som helst som rör Säljarens användning av Tjänsten, inklusive Avtalet (och ändringar av eller tillägg till Avtalet), meddelanden eller avslöjanden om Tjänsten och reserverade belopp. Särskild kommunikation hanteras enligt följande:

  • Vid registreringen ska en utskrivbar version av Avtalet överlämnas till Säljaren.
  • Eventuella avtalsändringar som genomförs efter registreringen ska skickas till Säljarens e-postadress.
  • Förutom då annat anges i detta Avtal ska ett meddelande om uppsägning av Avtalet skickas till Säljarens e-postadress.
  • Information om Betalningstransaktioner ska göras tillgänglig i utskrivbar form i Säljarens onlinekonto.
  • Information om avstängning av Tjänsten ska göras tillgänglig i Säljarens onlinekonto.
  • Information om avvisade Betalningstransaktioner ska göras tillgänglig i Säljarens onlinekonto.

  Meddelanden anses ha ankommit

  (a) vid mottagandet om meddelandet lämnas personligen eller skickas med bud (underskrift krävs vid mottagandet)

  (b) vid bekräftelse av mottagande av rekommenderad post eller brev

  (c) fyra (4) timmar efter att meddelandet skickats om det skickas per e-post, eller

  (d) när det gjorts tillgängligt i Säljarens onlinekonto. Kontaktuppgifter måste vid behov uppdateras i enlighet med den här punkten så att båda parterna har tillgång till aktuella uppgifter.

  12.3 Säljaren ska spara kopior av elektroniska meddelanden i form av utskrifter eller elektroniska kopior. Det förutsätts att Säljaren har möjlighet att skriva ut eller spara information som skickas i elektroniskt format.

  12.4 Meddelanden till GPIL under Avtalet ska skickas per rekommenderad post till

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 och med ”GPIL Payments Team” som mottagare förutom följande:

  • Meddelanden om förlust, stöld, obehörig användning eller säkerhetsintrång ska så fort som möjligt skickas via länken Kontakta oss i hjälpcentret för köpare.
  • Meddelanden om uppsägning av Avtalet ska skickas via länken Kontakta oss i hjälpcentret för säljare.

 25. ALLMÄNT
 26. 13.1 Detta Avtal (inklusive webbadresserna som anges häri) utgör parternas hela Avtal rörande innehållet och det ersätter alla tidigare avtal mellan parterna rörande detta.

  13.2 Detta Avtal får undertecknas i hur många exemplar som helst, inklusive i faxat format. Vart och ett av dessa undertecknade format anses utgöra original och alla exemplaren ska tillsammans utgöra ett och samma Avtal.

  13.3 I enlighet med punkt 13.4 och 13.5 måste alla ändringar av Avtalet (i) vara skriftliga, (ii) hänvisa till det här Avtalet och (iii) skickas till den andra parten senast två (2) månader före det datum då de ska träda i kraft. Säljaren förstår och samtycker till att Säljaren anses ha godkänt ändringar som GPIL föreslår om inte GPIL meddelas om motsatsen enligt punkt 12.4 före det datum då ändringarna träder i kraft, i vilket fall Avtalet sägs upp utan avgift omedelbart innan ändringarna träder i kraft. Säljaren har rätt att säga upp Avtalet i enlighet med punkt 12.4, utan avgift och när som helst innan GPIL:s föreslagna ändringar träder i kraft. Ändringar i Avtalet som Säljaren föreslår träder inte i kraft förrän de undertecknas av en behörig representant från varje part.

  13.4 Säljaren godkänner att GPIL har rätt att ändra Avtalet omedelbart vid meddelande om detta inte är förbjudet enligt lag.

  13.5 Inget i punkt 13.3 och 13.4 begränsar något av följande:

  13.5.1 GPIL:s rätt att uppdatera och revidera sina policyer eller lägga till nya funktioner när som helst utan föregående meddelande. Säljaren accepterar nya funktioner genom att använda dem. GPIL kan efter eget gottfinnande välja en metod för att göra sådana ändringar och metoden kan innebära meddelande per e-post eller publicering på en Webbplats hos Google.

  13.5.2 Parternas rätt att ändra villkoren i detta Avtal genom att meddela om detta i förväg såvida detta inte är förbjudet enligt lag och så länge båda parterna godkänner det.

  13.6 Säljaren får inte överlåta eller på annat sätt överföra detta Avtal eller några rättigheter eller förpliktelser häri, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från GPIL.

  13.7 GPIL äger rätt att, utan föregående skriftligt medgivande, överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter eller förpliktelser under detta Avtal, helt eller delvis, till Google och/eller en av Googles partner.

  13.8 Ingen part ska hållas ansvarig om fullgörandet av partens förpliktelser misslyckas eller försenas till följd av sådant som står utanför rimlig kontroll, inklusive men inte begränsat till statliga åtgärder, terrorism, jordbävning, eldsvåda, översvämning eller annan Force majeure, arbetsförhållanden, elavbrott och störningar på internet eller i telekommunikation, eller systemfel.

  13.9 Om GPIL underlåter att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i Avtalet medför detta inte att GPIL frånsäger sig dessa rättigheter eller bestämmelser.

  13.10 Parterna i Avtalet är och förblir oberoende avtalsparter och inget i detta Avtal ska anses skapa agentavtal, partnerskap eller samriskföretag mellan parterna. Ingen av parterna ska anses vara anställd av eller juridiskt ombud för den andra parten och ingen av parterna har rätt eller behörighet att skapa några förpliktelser å den andra partens vägnar.

  13.11 Om en behörig domstol förklarar någon bestämmelse i Avtalet som ej verkställbar eller ogiltig, ska sådan bestämmelse begränsas eller uteslutas i den utsträckning som krävs för att Avtalet i övrigt ska kunna fortsätta vara i full kraft och fortfarande vara verkställbart mellan parterna.

  13.12 Om inte annat uttryckligen anges ska ingenting i Avtalet skapa eller tilldela några rättigheter eller andra förmåner till andra personer än avtalsparterna. Denna punkt ska inte hindra eller begränsa rättigheterna som en rättsinnehavare åtnjuter efter att en överlåtande part på lagenligt sätt överlåtit rättigheterna och förmånerna under detta Avtal. Oaktat denna punkt är ingen tredje part (inklusive tredje part som har rätt att utöva sina rättigheter under detta Avtal) skyldig att godkänna överlåtelsen, överföringen, uppsägningen eller varianten av detta Avtal.

  13.13 Detta Avtal samt alla bestridanden eller anspråk som härrör från eller uppstår i samband med detta Avtal ska regleras av lagstiftningen i Irland. Parterna samtycker oåterkalleligen och villkorslöst till att domstolar i Irland har exklusiv jurisdiktion att lösa sådana bestridanden och anspråk. Ingenting i föregående mening ska hindra någon av parterna från att söka domstolsföreläggande eller annan åtgärd i andra rättskipningsområden i syfte att skydda sin konfidentiella information eller Immateriella äganderätt.

  13.14 I den utsträckning det är tillåtet enligt den nationella lagstiftning som införlivar direktivet om betaltjänster 2007/64/EC (”Direktiv 1”) och direktivet om betaltjänster (EU) 2015/2366 (”Direktiv 2”) (”Nationell lagstiftning”) påverkar följande bestämmelser i den Nationella lagstiftningen inte Avtalet: alla bestämmelser i avdelning III, artiklarna 62.1 och 64.3 samt artiklarna 72, 74, 76, 77, 80 och 89 i Direktiv 2. Parterna förbehåller sig rätten att avtala om en annan tidsfrist än den som fastställs i artikel 71 enligt tillämplig Nationell lagstiftning.