Akceptowanie płatności za pośrednictwem firmy Google – Warunki korzystania z usługi (Sprzedawca)

04 kwiecień 2019 r.

Te Warunki korzystania z usługi przez Sprzedawcę („Umowa”) stanowią umowę zawartą pomiędzy Google Payment Ireland Limited, spółką zarejestrowaną w Irlandii (pod numerem 598776), z siedzibą pod adresem 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia („GPIL”) a użytkownikiem („Sprzedawca”). Ze spółką GPIL można skontaktować się pocztą elektroniczną przez Centrum pomocy na stronie https://support.google.com/paymentscenter. Spółka GPIL jest autoryzowaną przez Bank Centralny Irlandii (Central Bank of Ireland, CBI) i podlegającą jego regulacjom instytucją obsługującą płatności, wpisaną do rejestru CBI pod numerem C178423. GPIL jest spółką zależną Google International, LLC („Google”). Przed podjęciem decyzji o zaakceptowaniu tej Umowy i kontynuowaniu procesu rejestracji należy zapoznać się z całością Umowy.

Przed przejściem do kolejnego etapu należy wydrukować lub zapisać kopię tej Umowy.

KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI” PONIŻEJ ORAZ PRZYCISK „UKOŃCZ REJESTRACJĘ”, SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY.

Umowa zaczyna obowiązywać od daty jej zaakceptowania przez Sprzedawcę („Data wejścia w życie”).

 1. DEFINICJE
 2. W tej Umowie są używane następujące zdefiniowane terminy:

  Konto oznacza konto płatności obsługiwane przez GPIL w porozumieniu ze Sprzedawcą.

  Przewodnik po interfejsach API oznacza przewodnik po interfejsach API publikowany okresowo przez spółkę GPIL lub jej podmioty stowarzyszone. Aktualny Przewodnik po interfejsach API jest dostępny na stronie https://developers.google.com/terms.

  Przewodnik po interfejsach API dla programistów oznacza przewodnik po interfejsach API w wersji dla programistów. Jest on publikowany okresowo przez spółkę GPIL lub jej podmioty stowarzyszone. Aktualny Przewodnik po interfejsach API dla programistów jest dostępny na stronie https://developers.google.com/androidpay/?csw=1; Funkcje w wersji beta oznaczają te funkcje Usługi, które spółka GPIL określa w publikowanej okresowo dokumentacji technicznej jako „w wersji beta” lub nieobsługiwane. Taka dokumentacja techniczna obejmuje Przewodnik po interfejsach API i Przewodnik po interfejsach API dla programistów odpowiedni dla wersji Usługi wdrożonej przez Sprzedawcę.

  Cechy marki oznaczają nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki każdej ze stron, posiadane (lub licencjonowane) okresowo przez odpowiednią stronę.

  Dzień roboczy oznacza dzień niebędący sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy w Irlandii.

  Kupujący oznacza osobę lub podmiot rejestrujący się w Usłudze w celu dokonywania płatności za pomocą Instrumentu finansowania.

  Operator oznacza zatwierdzonego przez GPIL operatora telefonii komórkowej, który oferuje Kupującym Konto rozliczeniowe Operatora.

  Płatność przez Operatora oznacza proces płatności polegający na przesłaniu przez GPIL, w imieniu Sprzedawcy, Transakcji płatności do Operatora w celu realizacji płatności za pośrednictwem Konta rozliczeniowego Operatora, które należy do Kupującego.

  Konto rozliczeniowe Operatora oznacza konto z miesięcznym lub innym terminem rozliczeniowym prowadzone przez Operatora, które Kupujący zarejestrował w GPIL w celu finansowania niektórych Transakcji płatności.

  Postępowanie z obciążeniami zwrotnymi oznacza tak zatytułowaną sekcję w Zasadach programu i wytycznych płatności Google.

  Spory oznaczają wszelkie nieporozumienia, postępowania sądowe, ugody lub inne spory między Użytkownikami bądź innymi osobami trzecimi wynikające z korzystania z Usługi, inne niż Spory dotyczące Usługi.

  EOG oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Euro oznacza prawnie obowiązującą walutę Europejskiej Unii Monetarnej.

  Instrument finansowania oznacza konto karty kredytowej, konto karty debetowej, Konto rozliczeniowe Operatora lub inny instrument płatniczy zarejestrowany przez Kupującego w Usłudze i akceptowany przez GPIL jako instrument umożliwiający przetwarzanie Transakcji płatności. Google oznacza firmę Google International, LLC oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone.

  Zasady programu i wytyczne płatności Google oznaczają publikowane okresowo przez GPIL zasady usługi płatności Google, które obowiązują Sprzedawców posiadających konta GPIL z danymi do płatności wskazującymi EOG jako miejsce ich siedziby. Aktualne Zasady programu i wytyczne płatności Google są dostępne na https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  Protokoły danych GPIL oznaczają protokoły danych firmy Google obowiązujące w odniesieniu do Usługi dostarczane Sprzedawcy przez GPIL lub w imieniu GPIL zgodnie z postanowieniami tej Umowy oraz wszystkie poprawione wersje takich protokołów, o których spółka GPIL lub jej podmioty stowarzyszone mogą okresowo informować Sprzedawcę.

  Witryna internetowa Google oznacza dowolną witrynę internetową należącą do firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych albo obsługiwaną przez firmę Google lub jej podmioty stowarzyszone bądź w ich imieniu, łącznie z wszelkimi subdomenami i katalogami, a także wszelkimi witrynami, które ją zastąpią.

  Wartość handlowa brutto lub wartość GMV oznacza łączą wartość wszystkich Transakcji płatności Sprzedawcy, w tym wszystkie obowiązujące opłaty, podatki oraz koszty dostawy.

  Prawa własności intelektualnej oznaczają wszelkie prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do topografii układów scalonych, prawa do oprogramowania komputerowego, autorskie prawa osobiste, znaki towarowe lub znaki usługowe, znaki logo, prawa do baz danych i prawa ich dotyczące, prawa do informacji poufnych lub tajemnic handlowych i ich dotyczące, prawa dotyczące nazw domen oraz wszelkie inne prawa wynikające z tytułu własności (zarejestrowane bądź nie) na całym świecie, w tym wszystkie prawa do zwrotu, prawa do dowolnych zastosowań, prawa oczekujące na zastrzeżenie oraz prawo do złożenia pozwu i otrzymania odszkodowania za szkody wynikające z wcześniejszych naruszeń.

  Dane logowania oznaczają nazwę użytkownika i hasło wydane Sprzedawcy przez spółkę GPIL w celu umożliwienia dostępu do konta Sprzedawcy.

  Zasady gwarancji płatności oznaczają tak zatytułowaną sekcję w Zasadach programu i wytycznych płatności Google.

  Transakcja płatności oznacza przetwarzanie płatności za pośrednictwem Usługi, skutkujące obciążeniem Instrumentu finansowania Kupującego Kwotą do zapłaty i przekazaniem środków na Rachunek Sprzedawcy.

  Zlecenie zapłaty oznacza, w zależności od kontekstu, (i) instrukcję przekazywaną GPIL przez Sprzedawcę w celu realizacji Transakcji płatności autoryzowanej przez Kupującego lub (ii) instrukcję przekazywaną GPIL przez Sprzedawcę w celu realizacji zwrotu środków na Instrument finansowania Kupującego za pomocą funkcji zwrotu środków w Usłudze.

  Produkt oznacza dowolny cyfrowy lub fizyczny towar, produkt lub usługę, które Kupujący może zakupić od Sprzedawcy, korzystając z Usługi.

  Kwota do zapłaty oznacza kwotę równą cenie Produktu wraz z wszelkimi powiązanymi obowiązującymi opłatami (w tym manipulacyjnymi), podatkami i kosztami dostawy.

  Zwrot środków oznacza dowolny zwrot lub wpłatę dokonane z dowolnej przyczyny, w tym w szczególności z powodu zwrotu lub anulowania Produktu lub jakiejkolwiek korekty Transakcji płatności.

  Adres e-mail Sprzedawcy oznacza adres e-mail podany przez Sprzedawcę w trakcie rejestracji.

  Witryna internetowa Sprzedawcy oznacza strony witryny internetowej Sprzedawcy, na których są oferowane Produkty, za które można zapłacić w Usłudze.

  Usługa oznacza usługę płatności Google świadczoną przez spółkę GPIL, opisaną w tej Umowie, umożliwiającą przetwarzanie Transakcji płatności w imieniu Sprzedawcy w celu realizacji transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącej płatnością za zakup.

  Spory dotyczące Usługi oznaczają wszelkie nieporozumienia, skargi, postępowania sądowe, ugody lub inne spory między spółką GPIL a Użytkownikami wynikające wyłącznie z domniemanego niewywiązania się przez spółkę GPIL ze swoich obowiązków wynikających z tej Umowy lub dowolnego obowiązującego prawa oraz dowolnego związanego z tym błędu w świadczeniu Usługi.

  Opłaty za obsługę oznaczają opłaty naliczane przez spółkę GPIL za Usługę zgodnie z punktem 6.1.

  Rachunek Sprzedawcy oznacza rachunek depozytowy Sprzedawcy prowadzony w banku mającym siedzibę w EOG, wyznaczony przez Sprzedawcę i wskazany na piśmie oraz zatwierdzony przez spółkę GPIL jako rachunek, na który mają wpływać środki z przetwarzanych Transakcji płatności.

  Podmioty zależne i stowarzyszone oznaczają zależne i stowarzyszone podmioty prawne GPIL na całym świecie.

  Użytkownik oznacza osobę lub podmiot rejestrujący się w Usłudze jako Kupujący lub Sprzedawca.

  Rok oznacza okres dwunastu (12) miesięcy rozpoczynający się w dniu Daty wejścia w życie oraz każdy kolejny dwunastomiesięczny okres.

  1.1 Nagłówki punktów w tej Umowie służą wyłącznie do celów referencyjnych i nie wpływają na interpretację ani kształt Umowy.

  1.2 Odniesienie do dowolnej ustawy lub przepisu ustawowego obejmuje odniesienie do tej ustawy lub przepisu z wszystkimi okresowymi poprawkami, rozszerzeniami i nowelizacjami.

  1.3 Jeśli w Umowie wyraźnie nie określono inaczej, wszystkie podane w niej kwoty są wyrażone w euro.

 3. FUNKCJE I OPIS USŁUGI
 4. 2.1 Opis Usługi. Spółka GPIL dostarczy Sprzedawcy Usługę do prowadzenia sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na platformach handlowych Google (z których każda z osobna nazywana jest „Platformą handlową Google”). Lista platform handlowych obsługiwanych w ramach Usługi jest dostępna tutaj. Google może okresowo aktualizować platformy handlowe.

  Aby korzystać z Usługi na Platformie handlowej Google, Sprzedawca musi osobno zaakceptować warunki korzystania z usługi obowiązujące na danej Platformie handlowej Google („Warunki korzystania z usługi na Platformie handlowej Google”) oraz powiązać swoje konto Usługi ze swoim kontem na tej Platformie handlowej Google. Wszystkie transakcje na platformach handlowych będą przetwarzane zgodnie z tą Umową. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności między tą Umową a obowiązującymi Warunkami korzystania z Platformy handlowej Google zastosowanie mają odpowiednie postanowienia obowiązujących Warunków korzystania z Platformy handlowej Google.

  W ramach Usługi spółka GPIL może również umożliwić Sprzedawcy otrzymywanie darowizn na cele charytatywne.

  Sprzedawca może udostępniać swoje produkty do dalszej sprzedaży przez Google, z czego powstaną należności Google wobec Sprzedawcy. Firma Google może zwrócić się do GPIL o rozliczenie w jej imieniu należności Sprzedawcy. Chcemy uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, dlatego ta Umowa nie dotyczy takich rozliczeń.

  2.2 Informacje przyjmowane do wiadomości przez Sprzedawcę. Sprzedawca uznaje i akceptuje fakt, że:

  2.2.1 transakcje sprzedaży Produktów Sprzedawcy są transakcjami między Sprzedawcą a Kupującym, w których nie biorą udziału spółka GPIL, firma Google ani żadne jej podmioty stowarzyszone, chyba że GPIL, firma Google lub dowolny jej podmiot stowarzyszony został wyraźnie wskazany jako Sprzedawca lub Kupujący biorący udział w transakcji;

  2.2.2 spółka GPIL, firma Google ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie jest Kupującym, Sprzedawcą ani stroną związaną z żadną Transakcją płatności, chyba że zostało to wyraźnie wskazane w informacjach o Produkcie w Witrynie Google lub odpowiednich warunkach korzystania z usługi;

  2.2.3 GPIL nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo ani zgodność z prawem reklamowanych Produktów, prawdziwość lub dokładność opisów Produktów, zdolność Sprzedawców do sprzedawania Produktów ani zdolność Kupujących do zakupu Produktów, jak również ich nie kontroluje;

  2.2.4 GPIL nie ponosi odpowiedzialności za ukończenie przez Kupującego transakcji zakupu Produktów lub płatności za Produkty, które zgodził się nabyć od Sprzedawcy, ani tego nie kontroluje. Gdy Kupujący próbuje dokonać zakupu za pomocą Instrumentu finansowania, po otrzymaniu od Sprzedawcy Zlecenia zapłaty GPIL ma obowiązek przetworzyć Transakcję płatności w imieniu Sprzedawcy (a) za pośrednictwem odpowiedniej sieci przetwarzania płatności obejmującej w szczególności sieci kart kredytowych lub debetowych bądź (b) przesyłaną do Operatora w celu dokonania zapłaty lub odzyskania środków za pośrednictwem Płatności przez Operatora, jak opisano poniżej.

  2.3 Dopuszczalne Transakcje płatności. Sprzedawca może używać Usługi wyłącznie w celu przetworzenia Transakcji płatności za Produkt zakupiony przez Kupującego w ramach legalnej i przeprowadzonej w dobrej wierze transakcji sprzedaży Produktu. Transakcja płatności może zostać przekazana do przetworzenia w Usłudze dopiero wówczas, gdy Sprzedawca:

  2.3.1 dostarczy lub w inny sposób przekaże zakupione towary Kupującemu lub

  2.3.2 wykona zakupioną usługę lub

  2.3.3 w inny sposób zrealizuje transakcję zakupu zgodnie z obustronnymi ustaleniami między Sprzedawcą i Kupującym.

  2.4 Transakcje zakazane. GPIL może ustanowić ogólne procedury i ograniczenia korzystania z Usługi bez wcześniejszego powiadomienia o tym Sprzedawcy, w tym w szczególności indywidualne lub zbiorcze limity transakcji dotyczące kwot w Euro lub ich równowartości w walucie lokalnej albo liczby Transakcji płatności lub Zleceń zapłaty obowiązujące w jednym lub kilku określonych przedziałach czasu. Sprzedawca nie może:

  2.4.1 korzystać z Usługi w celu przetwarzania Transakcji płatności na rzecz Sprzedawcy lub przesyłania pieniędzy między Kupującym a Sprzedawcą w inny sposób, jeśli nie jest to bezpośrednio związane z zakupem Produktu przez Kupującego;

  2.4.2 korzystać z Usługi w celu wypłacania Kupującym zaliczek gotówkowych lub umożliwiania Kupującym nabywania ekwiwalentów gotówki (np. czeków podróżnych, kart przedpłaconych, przekazów pieniężnych itp.), z tym że Sprzedawca może korzystać z Usługi w celu umożliwiania Kupującym nabywania bonów upominkowych lub kart o wartości przedpłaconej, co jest dozwolone na mocy obowiązujących zasad spółki GPIL dostępnych w Witrynie internetowej płatności Google;

  2.4.3 korzystać z Usługi w celu przetwarzania Transakcji płatności związanych ze sprzedażą lub wymianą jakichkolwiek niezgodnych z prawem lub zakazanych towarów bądź usług, w tym w szczególności zakazanych Produktów lub kategorii Produktów wymienionych na liście produktów zakazanych, którą można znaleźć tutaj: https://support.google.com/faqs/answer/75724 (lista jest okresowo aktualizowana), bądź z jakimikolwiek nielegalnymi transakcjami („Lista produktów zakazanych”). Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących Listy produktów zakazanych może spowodować zawieszenie lub zakończenie dostępu Sprzedawcy do Usługi, a także zastosowanie dowolnych innych środków, do których spółka GPIL ma prawo na mocy tej Umowy.

  Sprzedawca nie może korzystać z Usług w żaden sposób sprzeczny z tymi ogólnymi procedurami, a takie zabronione użycie stanowi podstawę do natychmiastowego zawieszenia Usługi lub wypowiedzenia Umowy.

  2.5 Po uprzednim powiadomieniu GPIL (w formie określonej przez GPIL) Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania dowolnego zamówienia na Produkt z dowolnego powodu, ale w każdym takim przypadku GPIL nie ma obowiązku przeprowadzenia żadnych powiązanych Transakcji płatności.

  2.6 Ograniczenia korzystania z Usługi.

  2.6.1 Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad i ograniczeń dotyczących korzystania z Usługi przez Sprzedawców, które są okresowo publikowane i aktualizowane przez spółkę GPIL lub jej podmioty stowarzyszone. Takie zasady obejmują:

  (a) Zasady programu i wytyczne płatności Google;

  (b) wymagania techniczne oraz wdrożeniowe GPIL i Google zamieszczone na stronie https://developers.google.com/terms (lub pod innym adresem URL przekazywanym okresowo przez spółkę GPIL);

  (c) wytyczne dotyczące korzystania z marki i znaków usługowych spółki GPIL i Google w związku z Usługą, dostępne na stronie https://www.google.com/permissions/ lub pod innym adresem URL przekazywanym okresowo przez spółkę GPIL lub Google;

  (d) zasady i warunki korzystania z Witryny internetowej Google dostępne okresowo w Witrynach internetowych Google;

  (e) wymagania spółki GPIL dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych przekazywane okresowo Sprzedawcy, w tym Informacje na temat ochrony prywatności w usłudze płatności Google, dostępne na stronie

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice;

  (f) wszystkie obowiązujące reguły lub zasady instytucji lub sieci obsługujących karty biorących udział w przetwarzaniu Transakcji płatności i Zwrotów środków;

  (g) wymagania Operatora dotyczące Płatności przez Operatora.

  2.6.2 Transakcje płatności Sprzedawcy mogą być chronione na mocy postanowień Zasad postępowania z obciążeniami zwrotnymi oraz Zasad gwarancji płatności.

  2.6.3 GPIL ma prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi, w całości lub w części, o ile jest to konieczne do wykonania prac konserwacyjnych lub do aktualizacji Usługi.

  2.6.4 GPIL może okresowo nakładać ograniczenia na pewne funkcje lub ograniczać dostęp do części lub całości Usługi.

  2.6.5 Spółka GPIL nie ma obowiązku uznać Rachunku Sprzedawcy kwotą z tytułu Transakcji płatności, jeśli nie otrzymała ważnych środków z Instrumentu finansowania Kupującego za Transakcję płatności.

  2.7 Działania zakazane. Sprzedawca nie może:

  2.7.1 ustanawiać minimalnej ani maksymalnej kwoty Transakcji płatności jako warunku, który Kupujący musi spełnić, aby móc skorzystać z Usługi w celu wniesienia zapłaty za Produkt;

  2.7.2 wymagać od Kupującego podania Sprzedawcy numeru rachunku lub jakichkolwiek danych kart kredytowych, debetowych, Konta rozliczeniowego Operatora bądź innych Instrumentów finansowania;

  2.7.3 przetwarzać osobno jako Transakcji płatności kwot dowolnych podatków obowiązujących z tytułu zakupu Produktu;

  2.7.4 przesyłać do Usługi Transakcji płatności, której przetworzenie zostało uprzednio odrzucone lub która została uprzednio zwrócona jako obciążenie zwrotne;

  2.7.5 zezwalać na korzystanie z Usługi w celu spłacania dowolnych długów zaciągniętych u Sprzedawcy przez Kupującego bądź dowolnych zwróconych lub nieuznanych czeków.

  W przypadku dodania do Transakcji płatności jakiejkolwiek dopłaty za korzystanie z Usługi Sprzedawca musi wyraźnie poinformować Kupującego o takim obciążeniu. Sprzedawca zobowiązuje się nie doliczać jakichkolwiek dopłat niezgodnych z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.

  2.8 Autoryzacja Transakcji płatności. Sprzedawca uznaje fakt, że otrzymanie autoryzacji dla konkretnej Transakcji płatności wskazuje, że w dniu autoryzacji w Instrumencie finansowania (u wydawcy karty lub Operatora) znajdują się środki wystarczające do przekazania Sprzedawcy Kwoty do zapłaty. Sprzedawca uznaje również fakt, że wraz z otrzymaniem autoryzacji dla Transakcji płatności spoczywający na Kupującym obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedawcy zostaje spełniony i oddalony (z wyjątkiem przypadków obciążenia zwrotnego lub innej formy wycofania transakcji). Sprzedawca uznaje fakt, że taka autoryzacja nie stanowi potwierdzenia tożsamości Kupującego ani nie jest zapewnieniem ze strony spółki GPIL, że transakcja nie będzie podlegać obciążeniu zwrotnemu lub nie zostanie wycofana w inny sposób.

  2.9 Terminy realizacji. W przypadku wszystkich Transakcji płatności – w krótkim czasie od otrzymania przez GPIL środków w odpowiedniej wysokości z Instrumentu finansowania Kupującego równych Kwocie do zapłaty za Produkt, GPIL natychmiast prześle odpowiednią kwotę pomniejszoną o stosowne Opłaty za obsługę na Konto Sprzedawcy.

  2.10 Jeśli Zlecenie zapłaty zostanie przesłane w dniu niebędącym Dniem roboczym lub zaplanowane na taki dzień, na potrzeby tego punktu będzie traktowane tak, jakby zostało otrzymane w następnym Dniu roboczym lub na ten dzień zaplanowane.

  2.11 Transakcje płatności mogą zostać odrzucone bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego czy Sprzedawcy, zgodnie z punktem 6.2. Realizacja Transakcji płatności może również zostać opóźniona z powodu konieczności wypełnienia przez spółkę GPIL zobowiązań wynikających ze stosownych przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, a także w przypadku, gdy spółka GPIL podejrzewa, że transakcja wiąże się z oszustwem.

  2.12 Dodatkowe warunki rozliczeniowe Operatora. Gdy Kupujący dokonuje Transakcji płatności za pośrednictwem Płatności przez Operatora, GPIL przesyła obciążenia do Operatora w celu realizacji płatności i jej przetworzenia z użyciem Konta rozliczeniowego Operatora, które należy do Kupującego. Wycofanie bądź korekta takiej Transakcji płatności lub zwrot pochodzących z niej środków również mogą zostać przesłane przez GPIL do Operatora w celu przetworzenia za pośrednictwem Konta rozliczeniowego Operatora, które należy do Kupującego. Spółka GPIL nie jest zobowiązana przed Sprzedawcą ani inną osobą do rozliczenia Transakcji płatności Kupującego (ani zwrotu środków, wycofania transakcji lub dokonania w niej korekt), jeśli Operator nie może lub z jakiegoś powodu odmawia pobrania środków z Konta rozliczeniowego Operatora lub w inny sposób od Kupującego (jako płatności w ramach Transakcji płatności) bądź przekazania środków na Konto rozliczeniowe Operatora lub w inny sposób Kupującemu (w wyniku wycofania bądź korekty Transakcji płatności lub zwrotu pochodzących z niej środków). Jeśli GPIL przekazuje środki rozliczeniowe Sprzedawcy oczekującemu na płatność od Operatora, wówczas zastrzega sobie prawo do zwrotu lub odzyskania środków od Sprzedawcy w przypadku, gdy Operator nie przetworzy Transakcji płatności przesyłanej na Konto rozliczeniowe Operatora należące do Kupującego lub w inny sposób nie uzyska zapłaty od Kupującego. GPIL może ograniczyć typy Sprzedawców mogących używać Płatności przez Operatora i typy produktów, jakie można kupić za pośrednictwem tej formy płatności.

  2.13 Funkcje w wersji beta. GPIL może według własnego uznania umożliwić Sprzedawcy korzystanie z Funkcji w wersji beta. Funkcje w  wersji beta są dostarczane „w stanie, w jakim są” (a więc bez gwarancji bezbłędnego działania) i Sprzedawca używa ich na własną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa. GPIL może według własnego uznania zaprzestać udostępniania Funkcji w wersji beta w dowolnym momencie.

 5. WDROŻENIE USŁUGI
 6. 3.1 Rachunek Sprzedawcy. W ramach wdrażania Usługi przez Sprzedawcę oraz jako warunek świadczenia Usługi przez spółkę GPIL Sprzedawca ma obowiązek ustanowić, zarejestrować i utrzymywać Rachunek Sprzedawcy w Usłudze. Sprzedawca upoważnia spółkę GPIL do:

  3.1.1 potwierdzenia, że Rachunek Sprzedawcy, odpowiednio wymieniony przez Sprzedawcę na stronach internetowych rejestracji Usługi, ma prawidłowe saldo w banku wydającym kartę, między innymi poprzez przesłanie żądania autoryzacji płatności, wpłaty niewielkiej kwoty lub dokonania obciążenia na Rachunku Sprzedawcy;

  3.1.2 ponownego potwierdzenia Rachunku Sprzedawcy po każdej zmianie danych rachunku – według uznania spółki GPIL;

  3.1.3 okresowego otrzymywania, jeśli lokalne prawo na to zezwala, raportu kredytowego lub składania innych zapytań dotyczących historii kredytowej bądź innych informacji o Sprzedawcy, które spółka GPIL może uznać za stosowne do oceny, czy Sprzedawca kwalifikuje się do korzystania z Usługi, lub w celu zweryfikowania korzystania z Usługi przez Sprzedawcę.

  3.2 Sprzedawca ma obowiązek przekazać aktualne, kompletne i dokładne informacje o rejestracji oraz dane Rachunku Sprzedawcy, a także aktualizować te informacje w celu zapewnienia ich aktualności i dokładności. GPIL może od czasu do czasu poprosić Sprzedawcę o podanie dodatkowych informacji jako warunku dalszego korzystania z Usługi lub o udzielenie GPIL pomocy w zdecydowaniu, czy zezwolić Sprzedawcy na dalsze korzystanie z Usługi.

  3.3. Aktualizacje. Jeśli GPIL okresowo zaktualizuje swoje specyfikacje techniczne lub wdrożeniowe (w tym w szczególności przez zaktualizowanie Protokołów danych GPIL lub nałożenie wymogu zmian wyglądu i funkcjonalności, etykiet, marki czy odpowiednich oznaczeń), Sprzedawca wdroży takie aktualizacje lub modyfikacje tak szybko, jak to będzie w uzasadnionym stopniu praktyczne, jednak w każdym wypadku w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania powiadomienia o aktualizacji. Aktualizacje lub modyfikacje dotyczące wyglądu i funkcjonalności, etykiet, marki czy odpowiednich oznaczeń należy wdrożyć w ciągu piętnastu (15) dni od daty otrzymania powiadomienia o tych aktualizacjach.

  3.4 Powiadomienia o zmianach systemowych. Sprzedawca poinformuje spółkę GPIL na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej sześćdziesięciu (60) dni o wszelkich zmianach w kodzie lub obsługującej technologii używanych do wdrażania Usługi, co do których można mieć uzasadnione przypuszczenie, że mogą negatywnie wpłynąć na spółkę GPIL, zdolność GPIL do świadczenia Usługi na rzecz innych Sprzedawców lub wdrażanie Usługi przez Sprzedawcę (przy czym rozumie się, że takie powiadomienie w żadnym wypadku nie zwalnia Sprzedawcy z jego obowiązków wynikających z tej Umowy).

  3.5 Pomoc techniczna. Pod warunkiem przestrzegania przez Sprzedawcę postanowień tej Umowy w okresie obowiązywania Umowy spółka GPIL będzie świadczyć Sprzedawcy usługi pomocy technicznej w odniesieniu do Usług zgodnie z obowiązującymi w danym czasie wytycznymi spółki GPIL dotyczącymi pomocy technicznej do Usługi. Przed wysłaniem jakiejkolwiek prośby o pomoc techniczną do spółki GPIL Sprzedawca najpierw dołoży uzasadnionych starań w celu naprawienia we własnym oprogramowaniu i sprzęcie wszelkich błędów, awarii czy usterek połączenia sieciowego bez pomocy spółki GPIL. Następnie Sprzedawca może pisemnie poprosić o pomoc techniczną zgodnie z wytycznymi i procedurami spółki GPIL dotyczącymi tej pomocy. Sprzedawca będzie świadczyć usługi pomocy technicznej Kupującym na własny koszt.

 7. DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI
 8. 4.1 GPIL jest instytucją obsługującą płatności. Sprzedawca uznaje i akceptuje fakt, że:

  4.1.1 GPIL oferuje Usługę umożliwiającą przetwarzanie Transakcji płatności w związku z zakupem Produktów przez Kupujących;

  4.1.2 GPIL przetwarza Transakcje płatności wyłącznie w imieniu Sprzedawcy, a nie Kupujących;

  4.1.3 GPIL nie przyjmuje wpłat;

  4.1.4 środki będące w posiadaniu spółki GPIL lub jej usługodawców (w tym wszelkich dostawców usług bankowych) w związku z przetwarzaniem Transakcji płatności nie są przechowywane jako wpłaty.

  4.2 Brak rekomendacji. GPIL nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących:

  4.2.1 bezpieczeństwa, jakości, dokładności, niezawodności, integralności ani legalności żadnego Produktu;

  4.2.2 prawdziwości ani dokładności opisów Produktów, informacji o Kupującym, rad, opinii, ofert, propozycji, oświadczeń, danych ani innych informacji (łącznie zwanych „Treścią”) wyświetlanych lub rozpowszechnianych, zakupionych lub opłaconych za pośrednictwem Usługi bądź Witryn internetowych Google.

  GPIL może, ale nie ma obowiązku na mocy Umowy, edytować, modyfikować lub usuwać dowolne Treści, które uzna za kontrowersyjne, błędne, nielegalne, oszukańcze lub naruszające postanowienia tej Umowy, albo odmawiać ich opublikowania w całości lub w części.

  4.3 Tożsamość Kupującego. GPIL nie ma względem żadnego Sprzedawcy obowiązku sprawdzania informacji o jakichkolwiek Kupujących ani potwierdzania ich tożsamości. GPIL może zaoferować w Usłudze funkcję wystawiania opinii lub inny system rankingowy w celu zapewnienia Sprzedawcy pomocy w ocenianiu Kupujących lub Kupującym w ocenianiu Sprzedawcy. Sprzedawca uznaje fakt, że dowolna taka funkcja wystawiania opinii lub system rankingowy przedstawia wyłącznie opinie innych osób trzecich i nie stanowi opinii, oświadczeń ani gwarancji GPIL.

  4.4 Weryfikacja tożsamości Sprzedawcy; wymagania dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy. Sprzedawca uznaje fakt, że GPIL oferuje Sprzedawcy Usługę oraz kontynuuje jej oferowanie pod warunkiem, że Sprzedawca pomyślnie przejdzie wszystkie badania stanu i kontrole tożsamości, jakie może przeprowadzić GPIL, oraz będzie przestrzegać wymagań GPIL, a także wymogów prawnych związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy. Kontrole tożsamości mogą obejmować kontrole kredytowe, kontrole pod kątem prania pieniędzy wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa, kontrole wymagane przez instytucje obsługujące karty oraz kontrole mające na celu zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami prawa. Sprzedawca zapewni GPIL wszelką pomoc potrzebną do przeprowadzenia takich kontroli i określenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy, łącznie z dostarczeniem dodatkowych informacji związanych z rejestracją lub służących do weryfikacji tożsamości, jakich GPIL może zażądać. Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnianie przez GPIL odpowiednim osobom trzecim informacji na temat Sprzedawcy oraz uzyskiwanie ich w celu przeprowadzenia odpowiednich badań stanu i kontroli tożsamości Sprzedawcy. Niespełnienie tego warunku, łącznie z wymogiem przekazania przez Sprzedawcę informacji zażądanych przez spółkę GPIL w celu przeprowadzenia weryfikacji tożsamości lub ustalenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy, może skutkować natychmiastowym zawieszeniem korzystania przez Sprzedawcę z Usługi, a także wypowiedzeniem tej Umowy.

  4.5 Spory. Sprzedawca uznaje i akceptuje fakt, że:

  4.5.1 z wyjątkiem sytuacji, gdy w Zasadach postępowania z obciążeniami zwrotnymi wyraźnie określono inaczej lub gdy reguły instytucji bądź sieci obsługującej karty albo wymagania prawne Irlandii odnoszące się do samego procesu płatności stanowią inaczej, GPIL nie jest stroną w żadnych Sporach i nie ponosi z ich tytułu żadnej odpowiedzialności;

  4.5.2 w przypadku wystąpienia Sporu Sprzedawca jest zobowiązany przestrzegać zasad przekazywanych okresowo przez GPIL;

  4.5.3 w przypadku Sporu dotyczącego Usługi należy postępować zgodnie z procedurą określoną w punktach 4.6 i 4.7.

  Niezależnie od punktów 4.5.1 lub 4.5.2 powyżej spółka GPIL zapewni różne narzędzia do komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w celu rozwiązywania Sporów. Jeśli Sprzedawca i Kupujący nie są w stanie rozwiązać Sporu, GPIL może pośredniczyć w sporze w odpowiedzi na prośbę o pomoc wysuniętą przez jedną ze stron. Po otrzymaniu takiej prośby spółka GPIL odpowiednio i według własnego uznania zapozna się ze sporem i zaproponuje niewiążące rozwiązanie.

  4.6 Spory dotyczące Usługi. GPIL rozpatrzy Spory dotyczące Usługi, pod warunkiem że Sprzedawca udzieli GPIL uzasadnionej pomocy, o jaką GPIL może okresowo poprosić.

  4.7 Wszystkie spory dotyczące Usługi powinny być w pierwszej kolejności kierowane do Centrum pomocy spółki GPIL. Więcej informacji na temat Centrum pomocy znajduje się na stronie https://support.google.com/payments. Jeśli rozstrzygnięcie sporu nie będzie zadowalające, można skierować sprawę do irlandzkiego Rzecznika ds. usług finansowych (Financial Services Ombudsman) lub do innego pozasądowego organu właściwego do rozpatrywania skarg, działającego w kraju, w którym siedzibę ma Sprzedawca, o ile Sprzedawca spełnia odpowiednie kryteria. Więcej informacji o Rzeczniku ds. usług finansowych można znaleźć na stronie https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Prośby o udzielenie informacji. Sprzedawca musi przechowywać oryginalną dokumentację każdej transakcji przez co najmniej sześć (6) miesięcy od daty jej zawarcia. Musi też przechowywać kopie tych danych przez co najmniej osiemnaście (18) miesięcy od daty odpowiedniej transakcji.

 9. CECHY MARKI
 10. 5.1 Licencja na Cechy marki GPIL. Z zastrzeżeniem postanowień tej Umowy GPIL udziela Sprzedawcy ograniczonej, niewyłącznej licencji (bez prawa do udzielania przez Sprzedawcę dalszych licencji), aktywnej w okresie obowiązywania tej Umowy, na wyświetlanie Cech marki GPIL przekazanych Sprzedawcy wyłącznie w związku z wdrożeniem Usługi oraz jej promowaniem w Witrynie internetowej Sprzedawcy. Każde wdrożenie Usługi w Witrynie internetowej Sprzedawcy i użycie logo Cech marki otrzymanego przez Sprzedawcę od GPIL przez cały czas obowiązywania Umowy musi być zgodne z wytycznymi dotyczącymi marki i odpowiednich oznaczeń dostępnymi na stronie https://www.google.com/permissions/guidelines (które mogą być okresowo aktualizowane przez Google lub GPIL). Niezależnie od innych postanowień, które mogą stanowić inaczej, GPIL może odwołać licencję udzieloną na mocy tego punktu za powiadomieniem Sprzedawcy, dając Sprzedawcy rozsądny okres na zaprzestanie korzystania z odpowiednich Cech marki.

  5.2 Licencja na Cechy marki Sprzedawcy. Z zastrzeżeniem postanowień tej Umowy Sprzedawca udziela GPIL, firmie Google oraz jej podmiotom stowarzyszonym ograniczonej, niewyłącznej (z wyjątkami określonymi w tym punkcie) licencji (bez prawa do udzielania dalszych licencji), aktywnej w okresie obowiązywania tej Umowy, na wyświetlanie Cech marki Sprzedawcy w związku z Usługą oraz w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z tej Umowy.

  5.3. Każda strona ma wszystkie prawa, tytuły prawne i udziały, w tym w szczególności wszystkie prawa własności intelektualnej związane z należącymi do niej Cechami marki. Z wyjątkiem ograniczonego zakresu wprost określonego w tej Umowie żadna ze stron nie udziela – a druga strona nie zyskuje – żadnych praw, tytułów ani udziałów (w tym w szczególności żadnej dorozumianej licencji) dotyczących żadnych Cech marki drugiej strony. Wszelkie wykorzystanie przez spółkę GPIL Cech marki Sprzedawcy (łącznie z powiązaną z nimi wartością firmy) powinno działać na korzyść Sprzedawcy, a wszelkie wykorzystanie przez Sprzedawcę Cech marki spółki GPIL (łącznie z powiązaną z nimi wartością firmy) powinno działać na korzyść Google i GPIL. Żadna ze stron nie będzie kwestionować ani pomagać innym w kwestionowaniu Cech marki drugiej strony (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w celu ochrony praw takiej strony do jej własnych Cech marki) ani ich rejestracji przez drugą stronę. Żadna ze stron nie będzie także próbowała rejestrować żadnych Cech marki lub nazw domen łudząco podobnych do Cech marki lub nazw domen drugiej strony.

  5.4 Wizerunek. Żadna ze stron nie może wydawać żadnych publicznych oświadczeń dotyczących istnienia tej Umowy bądź jej treści bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Niezależnie od powyższego postanowienia spółka GPIL, firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą wykorzystywać Cechy marki Sprzedawcy w prezentacjach, materiałach marketingowych, informacjach prasowych oraz na listach klientów (co obejmuje w szczególności listy klientów publikowane w Witrynach internetowych Google oraz zrzuty ekranów wdrożenia Usługi przez Sprzedawcę). Na prośbę Sprzedawcy spółka GPIL dostarczy mu przykład takiego wykorzystania.

 11. OPŁATY ZA OBSŁUGĘ I WARUNKI PŁATNOŚCI
 12. 6.1 Opłaty za obsługę. Sprzedawca ureguluje opłaty określone w obowiązujących Warunkach korzystania z Platformy handlowej Google. Wszelkie ewentualne zniżki lub zrzeczenia się Opłat za obsługę oferowane okresowo przez GPIL nie mają zastosowania do opłat określonych w obowiązujących Warunkach korzystania z Platformy handlowej Google. Przetwarzanie darowizn na cele charytatywne jest zwolnione z dodatkowych opłat.

  6.2 Warunki płatności i harmonogram płatności miesięcznych. Spółka GPIL podejmie uzasadnione pod względem handlowym starania, by przesyłać drogą elektroniczną środki za Transakcje płatności przekazane do realizacji przez Sprzedawcę w ciągu miesiąca kalendarzowego na Rachunek Sprzedawcy przed końcem dnia roboczego w 15 dniu następnego miesiąca kalendarzowego. Według uznania spółki GPIL i bez wcześniejszego powiadomienia Sprzedawcy środki mogą być przesyłane na Rachunek Sprzedawcy częściej niż co miesiąc. Sprzedawca może też w każdej chwili poprosić o rozliczenie, kontaktując się z GPIL przez Centrum pomocy dla sprzedawców. Niezależnie od powyższego postanowienia GPIL nie ma obowiązku przekazywać środków na Rachunek Sprzedawcy:

  6.2.1 za jakiekolwiek Transakcje płatności, za które spółka GPIL nie otrzymała pełnego rozliczenia w dostępnych środkach, jeżeli Sprzedawca nie pobrał środków w okresie autoryzowanej blokady środków wskazanym w Zasadach programu;

  6.2.2 jeżeli Kupujący wysunął żądanie zwrotu pieniędzy lub w inny sposób wyraził zamiar wycofania transakcji;

  6.2.3 jeżeli GPIL według własnego uznania dojdzie do wniosku, że transakcja:

  (a) zawiera błąd rzeczowy;

  (b) pociąga za sobą szkodę lub oszustwo albo jest przeprowadzana z wykorzystaniem oszukańczych lub niewłaściwych środków (w tym w szczególności oszukańczego użycia karty kredytowej, karty debetowej lub innych środków płatniczych), innych niż wyraźnie wymienione w Zasadach gwarancji płatności;

  (c) narusza obowiązujące prawo;

  (d) narusza postanowienia tej Umowy lub Warunki korzystania z usługi przez Kupującego lub

  (e) narusza obowiązujące zasady spółki GPIL lub zasady Usługi;

  6.2.4 w razie żądania przez spółkę GPIL dodatkowych informacji od Sprzedawcy w celu przeprowadzenia weryfikacji tożsamości lub stwierdzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy, zgodnie z punktem 4.4.

  (a) Sprzedawca zgadza się współpracować ze spółką GPIL i przekazywać wszelkie informacje, jakich w uzasadnionym zakresie spółka GPIL zażąda w toku analizowania okoliczności wymienionych w tym punkcie.

  (b) Zgodnie z punktem 2.11 realizacja transakcji może również zostać opóźniona z powodu konieczności wypełnienia przez spółkę GPIL zobowiązań wynikających ze stosownych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także w przypadku, gdy spółka GPIL podejrzewa, że transakcja pociąga za sobą oszustwo.

  (c) W przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z prawem ani nie narusza uzasadnionych procedur bezpieczeństwa, spółka GPIL przekaże Sprzedawcy informacje dotyczące nieprzetworzenia przez GPIL Transakcji płatności na podstawie punktu 6.2.

  6.3 Sprzedawca akceptuje fakt, że Kupujący mogą zachować prawo do obciążeń zwrotnych na podstawie zasad instytucji obsługującej karty lub umowy zawartej z właścicielem Instrumentu finansowania (w tym z Operatorem), a GPIL może, choć nie musi, przekazać obciążenia zwrotne Sprzedawcy.

  6.4 GPIL może skompensować jakikolwiek obowiązek zapłaty, jaki ma względem Sprzedawcy na mocy tej Umowy:

  6.4.1 Opłatami za Usługę należnymi od Sprzedawcy;

  6.4.2 kwotami przekazanymi Sprzedawcy, które stały się nadpłatą z powodu cofnięcia Transakcji płatności, zwrotu środków, obciążenia zwrotnego lub innej korekty wcześniejszych Transakcji płatności;

  6.4.3 dowolnymi innymi kwotami, które Sprzedawca musi zapłacić spółce GPIL na mocy tej Umowy lub dowolnej innej umowy. Jeśli saldo Sprzedawcy stanie się ujemne (z powodu ujemnych korekt przekraczających wpływy uzyskane w konkretnym okresie), spółka GPIL może obciążyć Rachunek Sprzedawcy kwotą równą ujemnemu saldu. GPIL może również wystawić Sprzedawcy fakturę na wszystkie kwoty, które Sprzedawca musi zapłacić na mocy tej Umowy, z natychmiastowym terminem płatności.

  6.5 Spółka GPIL ma prawo odliczyć wszelkie obowiązujące Opłaty za obsługę i inne obowiązujące opłaty od kwot dowolnych Transakcji płatności.

  6.6 Wymagana rezerwa. Po przystąpieniu Sprzedawcy do Usługi spółka GPIL może w niektórych przypadkach ustanowić wobec niego stałą lub tymczasową Wymaganą rezerwę. Okoliczności, w których GPIL może nałożyć Wymaganą rezerwę, obejmują między innymi:

  6.6.1 konieczność zapewnienia dostępności dla GPIL wystarczających środków na wypadek obciążeń zwrotnych lub innych zobowiązań Sprzedawcy powstałych w związku z Transakcjami płatności;

  6.6.2 istotną zmianę kondycji finansowej Sprzedawcy lub jego zestawienia płatności względem wierzycieli, w tym między innymi sytuacje, gdy firma Sprzedawcy przestanie dobrze prosperować lub Sprzedawca nie będzie wypełniać swoich obowiązków wynikających z tej Umowy albo przestrzegać zasad instytucji lub sieci obsługującej karty;

  6.6.3 sytuacje, gdy Sprzedawca podlega, według wyłącznego uznania GPIL, zbyt wielu obciążeniom zwrotnym;

  6.6.4 istotną zmianę w charakterze działalności Sprzedawcy bądź jego oferty produktowej lub

  6.6.5 sytuacje, gdy GPIL ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że GPIL może ponosić odpowiedzialność względem osób trzecich za uznania, również tymczasowe, na rzecz Sprzedawcy.

  GPIL nie ponosi odpowiedzialności względem Sprzedawcy ani żadnych osób trzecich za żadne straty poniesione przez Sprzedawcę w wyniku nałożenia limitów transakcji lub Wymaganej rezerwy ani obciążeń zwrotnych lub innych cofnięć transakcji.

  6.7 Zwroty środków i korekty. Sprzedawca musi stosować uczciwe zasady zwrotu towarów, rezygnacji z usług oraz korekty Transakcji płatności, z wyjątkiem dokładnej kwoty wymaganej w celu zwrócenia kosztów przesyłki, które poniósł Kupujący, aby zwrócić towar. Sprzedawca ma obowiązek przedstawić Kupującym swoje zasady zwrotu środków i anulowania transakcji. Jeśli Sprzedawca dopuszcza korektę ceny, zwrot Produktów lub ich anulowanie w związku z Transakcją płatności, Sprzedawca ma obowiązek zainicjować przekazanie środków na rzecz Kupującego w ciągu trzech (3) dni od otrzymania od Kupującego prośby o taki zwrot lub korektę, korzystając z funkcji zwrotu środków dostępnej w Usłudze. Kwota zwrotu środków lub korekty nie może przekroczyć wartości podanej jako suma w pierwotnej Transakcji płatności, z wyjątkiem dokładnej kwoty wymaganej w celu zwrócenia kosztów przesyłki, które poniósł Kupujący, aby zwrócić towar. Sprzedawcy nie wolno akceptować gotówki ani żadnej innej formy płatności lub wynagrodzenia od Kupującego w zamian za przygotowanie zwrotu środków dla Kupującego, jak również dokonywać zwrotu środków w gotówce za Produkt opłacony za pomocą Transakcji płatności, chyba że jest to wymagane przez prawo.

  6.8 Jeżeli Sprzedawca dokonuje zwrotu w inny sposób niż za pośrednictwem Usługi, Sprzedawca będzie ponosić odpowiedzialność jeżeli Transakcja płatności spowoduje zwrot środków w Usłudze. Sprzedawca uznaje fakt, że nawet w przypadku, gdy jego zasady dotyczące zwrotu środków i anulowania transakcji nie dopuszczają zwrotu środków ani anulowania transakcji, Sprzedawca wciąż może otrzymywać zwroty środków związane z transakcjami. Spółka GPIL może odrzucić lub opóźnić realizację prośby o zwrot środków od Sprzedawcy za pośrednictwem Usługi, jeżeli GPIL nie jest w stanie uzyskać od Sprzedawcy środków wystarczających do pokrycia zwrotu. Jeśli w zasadach Sprzedawcy zwrot środków będzie w niektórych okolicznościach zabroniony, na Sprzedawcy może spoczywać obowiązek zwrotu środków Kupującemu zgodnie z zasadami spółki GPIL i zasadami instytucji obsługującej karty. Jeśli Sprzedawca dokona zwrotu środków omyłkowo, spółka GPIL może obciążyć Sprzedawcę opłatą pokrywającą koszty uzasadnionych działań spółki GPIL mających na celu naprawienie tego błędu.

  6.9 Podatki i inne obciążenia. Sprzedawca zapłaci wszystkie obowiązujące podatki, w tym podatek od sprzedaży, użytkowania, majątku, a także podatek VAT, akcyzę, opłaty celne, importowe bądź pocztowe lub inne podatki bądź opłaty nakładane przez instytucje państwowe dowolnego rodzaju i dotyczące wszelkich transakcji za usługi świadczone na mocy tej Umowy, w tym kary i odsetki, ale z wyłączeniem podatków od przychodu netto spółki GPIL. Spółka GPIL nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie podatków od sprzedaży lub dochodu bądź innych podatków związanych z Transakcjami płatności ani nie jest podmiotem prowadzącym taką działalność. W przypadku, gdy spółka GPIL jest prawnie zobowiązana do pobierania obowiązujących podatków, Sprzedawcy jest przedstawiana faktura na odpowiednią kwotę, którą musi on zapłacić w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od daty wystawienia faktury lub innego powiadomienia. Sprzedawca niezwłocznie dostarczy spółce GPIL odpowiednie dokumenty, które mogą być wymagane przez właściwe instytucje państwowe, w celu umożliwienia spółce GPIL przetwarzania płatności na mocy tej Umowy (w tym w szczególności ważne zaświadczenie o zwolnieniu Sprzedawcy z obowiązku płacenia podatków wydane przez właściwą instytucję państwową), a spółka GPIL może wstrzymać wszelkie należne na mocy tej Umowy płatności do momentu dostarczenia przez Sprzedawcę takich dokumentów. Po zapłaceniu należności podatkowych przez Sprzedawcę zgodnie z warunkami tej Umowy Sprzedawca niezwłocznie dostarczy GPIL oryginały lub poświadczone kopie wszystkich dowodów zapłaty podatków bądź inne odpowiednie potwierdzenia zapłaty.

  6.10 Waluta Kupującego. Platforma handlowa Google może pozwalać Sprzedawcy na wyświetlanie cen zakupu oferowanych przez niego Produktów, a Kupującemu na ich zakup, w walucie innej niż waluta Rachunku Sprzedawcy („Transakcja zakupu w walucie Kupującego”). W przypadku każdej Transakcji zakupu w walucie Kupującego Sprzedawca otrzyma od spółki GPIL zapłatę w walucie Rachunku Sprzedawcy. Kwota do zapłaty zostanie przeliczona z waluty Kupującego zgodnie z kursem obowiązującym w momencie przekazania Transakcji płatności przez GPIL do Sprzedawcy w celu jej przetworzenia. Kursy walut zostaną określone przez instytucję finansową, z której usług w tym zakresie korzysta GPIL, i mogą zostać skorygowane odpowiednio do warunków rynkowych bez powiadomienia Sprzedawcy. Jeśli Transakcja zakupu w walucie Kupującego podlega później zwrotowi kosztów, cofnięciu, obciążeniu zwrotnemu lub innej korekcie, do obliczenia zobowiązania Sprzedawcy w tym zakresie GPIL zastosuje ten sam kurs i tę samą walutę, które zostały zastosowane do oryginalnej Transakcji zakupu w walucie Kupującego.

  6.11 W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości spółka GPIL nie wypłaci Sprzedawcy odsetek od jakichkolwiek środków znajdujących się na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

 13. POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 14. 7.1 Poufność. Bez wcześniejszej pisemnej zgody spółki GPIL Sprzedawca nie może ujawniać ani powodować ujawnienia żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji należących do spółki GPIL, z wyjątkiem ujawnienia ich pracownikom, agentom, przedstawicielom lub kontrahentom, którzy muszą mieć do nich dostęp, by móc realizować postanowienia tej Umowy („Uprawniony personel”), i którzy są zobowiązani pisemną umową do nieujawniania informacji poufnych lub zastrzeżonych należących do osób trzecich i ujawnionych Sprzedawcy, oraz z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie może być wymagane przez przepisy prawa lub regulacje administracyjne. Sprzedawca uznaje i akceptuje fakt, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniedbania całego Uprawnionego personelu powodujące naruszenie postanowienia zawartego w tym punkcie. Sprzedawca zobowiązuje się chronić poufne i zastrzeżone informacje GPIL z takim samym zaangażowaniem (oraz nie mniejszym niż uzasadnione), z jakim chroni własne informacje poufne i zastrzeżone o podobnym charakterze, by zapobiec ich nieuprawnionemu użyciu, rozpowszechnieniu lub udostępnieniu jakiejkolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej. Poufne i zastrzeżone informacje spółki GPIL obejmują między innymi:

  7.1.1 wszelkie należące do spółki GPIL, firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych programy, technologie, kody programów, specyfikacje, materiały, wytyczne i dokumenty związane z Usługą;

  7.1.2 wszelkie informacje przekazane zgodnie z tą Umową teraz i w przyszłości, w tym w szczególności materialne, niematerialne, wizualne i elektroniczne, takie jak:

  (a) tajemnice handlowe;

  (b) informacje finansowe;

  (c) informacje techniczne, w tym badania naukowe, opracowania, procedury, algorytmy, dane, projekty i know-how oraz

  (d) informacje o firmie, w tym dotyczące prowadzenia działalności, planowania, zainteresowań marketingowych i produktów, a także

  (e) wszelkie inne informacje określone przez spółkę GPIL na piśmie jako „poufne” lub przy użyciu równoważnego terminu.

  7.1.3 Poufne i zastrzeżone informacje spółki GPIL nie obejmują informacji, które:

  (a) są lub staną się publicznie dostępne w inny sposób niż w wyniku działania lub zaniedbania Sprzedawcy;

  (b) przed ujawnieniem były posiadane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem i nie zostały przez niego uzyskane od spółki GPIL ani jej podmiotów stowarzyszonych;

  (c) zostały zgodnie z prawem ujawnione Sprzedawcy przez osobę trzecią bez ograniczeń dotyczących ujawniania ich przez Sprzedawcę, a także w przypadku, gdy Sprzedawca nie był świadomy tego, że są to informacje poufne lub zastrzeżone należące do spółki GPIL bądź

  (d) zostały niezależnie opracowane przez Sprzedawcę bez naruszenia tej Umowy.

  7.2 Sprzedawca musi zachować poufność i nie może używać, przesyłać (łącznie z wysyłaniem niechcianych wiadomości) ani udostępniać informacji Kupującego w celach innych niż przetwarzanie transakcji Kupującego i prowadzenie jego konta u Sprzedawcy lub w innych dozwolonych celach, o których wyraźnie mówią Zasady programu i wytyczne płatności Google. Sprzedawca uznaje i akceptuje fakt, że informacje dotyczące Kupującego przekazywane przez Google lub GPIL w związku z Usługą podlegają zasadom zawartym w Informacjach na temat ochrony prywatności w usłudze płatności Google. Sprzedawca nie będzie używać ani udostępniać informacji dotyczących Kupującego uzyskanych od spółki GPIL w żaden sposób sprzeczny z zasadami zawartymi w Informacjach na temat ochrony prywatności w usłudze płatności Google. Spółka GPIL może ponadto przekazywać informacje w odpowiedzi na właściwe procedury prawne, takie jak np. wezwania do sądu w charakterze świadka, nakazy przeszukania i orzeczenia sądowe, oraz w celu dowiedzenia lub wykorzystania przysługujących jej praw bądź obrony przed roszczeniami prawnymi. Spółka GPIL nie jest zobowiązana do zwrotu, zniszczenia ani potwierdzenia zniszczenia informacji poufnych Sprzedawcy, jednak nie wykorzysta ich w inny sposób niż określony w tej Umowie.

  7.3 Dane logowania. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich Danych logowania i podejmie w tym celu wszystkie uzasadnione kroki. W przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia Danych logowania Sprzedawcy bądź dowolnego innego naruszenia bezpieczeństwa związanego z Usługą Sprzedawca zgadza się powiadomić o tym spółkę GPIL bez nadmiernej zwłoki za pośrednictwem linku „Skontaktuj się z nami” w Centrum pomocy dla sprzedawców.

  7.4 Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że wszyscy członkowie kadry kierowniczej, pracownicy, agenci, przedstawiciele i inne osoby mające dostęp do jego Danych logowania są przez niego uprawnieni do korzystania z Usługi i reprezentują go prawnie.

  7.5 Prawa własności intelektualnej. Do spółki GPIL i jej licencjodawców należą wszystkie prawa, tytuły i udziały, w tym w szczególności wszystkie Prawa własności intelektualnej związane z Usługą (i wszelkimi jej utworami zależnymi oraz rozszerzeniami), w tym między innymi wszelkie oprogramowanie, technologie, informacje, treści, materiały, wytyczne i dokumentacje. Sprzedawca nie uzyskuje żadnych praw, tytułów ani udziałów związanych z Usługą, jak również Praw własności intelektualnej dotyczących Usługi lub Cech marki spółki GPIL, z wyjątkiem praw do ograniczonego użytkowania wyraźnie określonych w Umowie.

  7.6 Informacje o transakcjach. Sprzedawca zachowa uzasadnioną ostrożność, by zapobiec ujawnieniu jakichkolwiek informacji o transakcjach, z wyjątkiem ujawnienia ich swoim przedstawicielom i kontrahentom, aby pomogli Sprzedawcy w wypełnieniu zobowiązań w ramach tej Umowy bądź gdy jest to wymagane przez prawo.

  7.7 Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania uzasadnionych standardów branżowych zapewniających bezpieczeństwo i ochronę danych transakcji i danych Kupującego.

 15. GWARANCJE
 16. 8.1 Każda ze stron oświadcza i zapewnia, że jest w pełni uprawniona i upoważniona do zawarcia Umowy.

  8.2 Jest to warunkiem tej Umowy i Sprzedawca zapewnia GPIL, że:

  8.2.1 jeśli jest osobą fizyczną, ma co najmniej 18 lat;

  8.2.2 jest właścicielem Witryn internetowych Sprzedawcy i ma nad nimi kontrolę;

  8.2.3 ma wszelkie uprawnienia, upoważnienia oraz licencje wymagane do wdrożenia Usługi i będzie je mieć przez okres obowiązywania tej Umowy.

  8.3 Sprzedawca zapewnia GPIL, że:

  8.3.1 wykonanie przez niego zobowiązań na mocy tej Umowy nie stanowi w żaden sposób naruszenia ani niewypełnienia postanowień jakiejkolwiek umowy, w której jest on stroną;

  8.3.2 zostanie zachowana zgodność ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w tym zarządzeniami, mającymi zastosowanie do korzystania przez niego z Usługi lub związanymi z tym w inny sposób;

  8.3.3 nie podejmie on próby zainicjowania bądź uzyskania Transakcji płatności za pomocą Usługi, jeśli jest to lub może być niezgodne z obowiązującym prawem;

  8.3.4 zostanie zachowana zgodność ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi mającymi zastosowanie do sprzedaży Produktów i do relacji Sprzedawcy z Kupującymi, w tym w szczególności z przepisami Wspólnot Europejskich z 2003 r. (Dyrektywą 2000/31/WE) oraz z przepisami Unii Europejskiej z 2013 r. (między innymi o prawie konsumenta do informacji i anulowania transakcji);

  8.3.5 zgodnie z wiedzą Sprzedawcy Zlecenie zapłaty nie zostało w żaden istotny sposób zmienione bez zgody Kupującego.

  8.4 Spółka GPIL zapewnia Sprzedawcę, że będzie świadczyć Usługi z odpowiednim zaangażowaniem i właściwymi umiejętnościami.

  8.5 Spółka GPIL nie zapewnia, że Usługi spełnią wszystkie wymagania Sprzedawcy ani że działanie Usług będzie nieprzerwane, bezpieczne oraz wolne od wirusów i błędów.

  8.6 Spółka GPIL nie ponosi odpowiedzialności za żadne naruszenie jakiegokolwiek postanowienia tej Umowy, w tym dowolnego oświadczenia, warunku lub gwarancji, w sytuacji, gdy dane naruszenie wynika z niewypełnienia przez Sprzedawcę jego zobowiązań na mocy tej Umowy.

  8.7 Żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia nie mają zastosowania do Usług ani żadnych innych usług świadczonych przez GPIL na mocy tej Umowy z wyjątkiem sytuacji, gdy zostało to wyraźnie określone w tej Umowie. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 9.1.2 żadne dorozumiane warunki, gwarancje ani inne postanowienia nie mają zastosowania (w tym wszelkie dorozumiane postanowienia dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu lub zgodności z opisem).

 17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 18. 9.1 Żadne z postanowień tej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności stron z tytułu:

  9.1.1 śmierci lub obrażeń ciała wynikających z niedbalstwa którejkolwiek ze stron, ich pomocników, przedstawicieli lub pracowników;

  9.1.2 oszustwa lub składania fałszywych oświadczeń;

  9.1.3 naruszenia jakiegokolwiek dorozumianego warunku dotyczącego tytułu prawnego lub prawa do niezakłóconego korzystania lub

  9.1.4 niewłaściwego użycia informacji poufnych.

  9.2 Jeśli w tej Umowie wyraźnie nie określono inaczej, żadne postanowienie Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron z tytułu naruszenia Praw własności intelektualnej drugiej strony ani odpowiedzialności wynikającej z postanowień punktu 10.

  9.3 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 9.1 i 9.2 żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym w szczególności wynikającej z niedbalstwa), przedkontraktowej, powstałej na podstawie innych oświadczeń (które nie są fałszywe) bądź w inny sposób wynikającej z tej Umowy lub z nią związanej z tytułu:

  9.3.1 wszelkich strat gospodarczych (w tym w szczególności z tytułu utraty przychodów, zysków, umów, danych, działalności gospodarczej i oczekiwanych oszczędności);

  9.3.2 kosztów usług zastępczych;

  9.3.3 jakiejkolwiek straty wartości firmy lub reputacji bądź

  9.3.4 jakichkolwiek strat szczególnych, pośrednich lub wtórnych

  poniesionych przez stronę w związku z jakimkolwiek postanowieniem tej Umowy, w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy takie straty mogły zostać przewidziane przez strony w dniu zawarcia tej Umowy.

  9.4 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 9.1, 9.2, 9.3 i 9.5 łączna odpowiedzialność każdej ze stron w danym Roku, związana ze wszystkimi zdarzeniami lub serią powiązanych zdarzeń, które wystąpiły w tym Roku w związku z tą Umową (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność wynika z naruszenia postanowień umowy, niedbalstwa czy z dowolnego innego powodu), jest ograniczona do większej z następujących kwot: 125% Opłaty za obsługę przekazanej spółce GPIL przez Sprzedawcę lub należnej jej w bezpośrednio poprzedzającym Roku bądź 30 000 euro.

  9.5 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 9.1, 9.2 i 9.3 całkowita odpowiedzialność każdej ze stron w związku z tą Umową (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność wynika z naruszenia postanowień umowy, niedbalstwa czy z dowolnego innego powodu) jest ograniczona do 300 000 euro.

  9.6 Każda ze stron uznaje i akceptuje fakt, że rozkład ryzyka określony w tym punkcie 9 ma odzwierciedlenie w charakterze Usług oraz kwotach płaconych przez strony na mocy tej Umowy.

  9.7 Z wyjątkiem sytuacji, gdy GPIL nie udostępni Sprzedawcy odpowiednich informacji o transakcji, Sprzedawca jest uprawniony do uzyskania rekompensaty na mocy postanowień punktów 9.8, 9.9 i 9.10 tylko wówczas, gdy zgodnie z punktem 12 powiadomi GPIL bez nadmiernego opóźnienia, a w żadnym wypadku nie później niż w ciągu trzynastu (13) miesięcy od daty obciążenia, o stwierdzeniu wystąpienia nieautoryzowanej lub nieprawidłowo przeprowadzonej transakcji.

  9.8 Postępowanie w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonych Transakcji płatności. GPIL ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za prawidłowe przesłanie Zlecenia zapłaty utworzonego przez Sprzedawcę w związku z Transakcją płatności i niezwłocznie prześle Zlecenie zapłaty ponownie, a na prośbę Sprzedawcy podejmie natychmiastowe starania w celu wyśledzenia Transakcji płatności i powiadomi Sprzedawcę o wynikach.

  9.9 Postępowanie w przypadku nieautoryzowanych Zwrotów środków. Z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca dokona oszustwa, spółka GPIL zwróci na Elektroniczny rachunek rozliczeniowy Sprzedawcy kwotę nieautoryzowanych Zwrotów środków, które nie zostały autoryzowane zgodnie z punktem 6.7, w tym wszelkie obowiązujące obciążenia.

  9.10 Postępowanie w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonych Zwrotów środków. Jeśli spółka GPIL nie będzie mogła udowodnić, że transakcja została przeprowadzona prawidłowo, bez nadmiernego opóźnienia zwróci na Elektroniczny rachunek rozliczeniowy Sprzedawcy kwotę Zwrotu środków oraz wszelkie obowiązujące obciążenia związane z transakcją. W każdym przypadku spółka GPIL na prośbę Sprzedawcy podejmie natychmiastowe starania w celu wyśledzenia transakcji i powiadomi Sprzedawcę o wynikach.

 19. ODSZKODOWANIE
 20. 10.1 Z zastrzeżeniem postanowienia w punkcie 10.2 Sprzedawca będzie zabezpieczał, bronił i chronił spółkę GPIL, firmę Google oraz jej podmioty stowarzyszone lub dowolnego dostawcę usług finansowych, z którym GPIL ma umowę dotyczącą Usług bądź z nimi związaną („Zabezpieczane osoby”), przed wszystkimi roszczeniami osób trzecich zgłoszonymi wobec Zabezpieczanych osób oraz wszelką odpowiedzialnością, stratami i wydatkami (w tym odszkodowaniami, kwotami ugód i uzasadnionymi opłatami za obsługę prawną) poniesionymi przez Zabezpieczane osoby w związku z:

  10.1.1 Witrynami internetowymi Sprzedawcy;

  10.1.2 Cechami marki Sprzedawcy;

  10.1.3 korzystaniem przez Sprzedawcę z Usługi w sposób inny niż dozwolony w tej Umowie lub

  10.1.4 jakimkolwiek Produktem, który Kupujący próbował lub zamierza nabyć bądź nabył za pomocą Usługi.

  10.2 Zobowiązania Sprzedawcy określone w punkcie 10.1 istnieją tylko wówczas, gdy Zabezpieczana osoba:

  10.2.1 niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę o danym roszczeniu;

  10.2.2 zapewni Sprzedawcy odpowiednie informacje, pomoc i współpracę podczas obrony w przypadku pozwu lub postępowania sądowego oraz

  10.2.3 przekaże Sprzedawcy pełną kontrolę oraz wyłączne uprawnienia dotyczące obrony i zawarcia ugody w związku z danym roszczeniem. Zabezpieczana osoba na swój koszt może wyznaczyć własnego wybranego przez siebie prawnika.

  10.3 Z zastrzeżeniem pozostałej części postanowień tego punktu 10 spółka GPIL zapewni obronę lub według własnego uznania zawrze ugodę we wszelkich postępowaniach sądowych wszczętych przeciwko Sprzedawcy przez osobę trzecią na podstawie lub w wyniku roszczenia, w którym zostanie stwierdzone, że technologia spółki GPIL lub firmy Google służąca do świadczenia Usług bądź jakakolwiek Cecha marki Google narusza dowolne prawa autorskie, tajemnicę handlową lub prawo do znaku towarowego tej osoby trzeciej.

  10.4 W żadnym wypadku na mocy postanowienia w punkcie 10.3 GPIL nie ma jakichkolwiek zobowiązań ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z:

  10.4.1 korzystania z dowolnych Funkcji w wersji beta;

  10.4.2 korzystania z Usług lub Cech marki Google w zmodyfikowanej postaci albo w połączeniu z materiałami nieprzygotowanymi przez GPIL lub

  10.4.3 jakichkolwiek treści, informacji lub danych dostarczonych spółce GPIL, firmie Google lub jej podmiotom stowarzyszonym przez Sprzedawcę, innego Klienta lub dowolną osobę trzecią.

  10.5 Zobowiązania spółki GPIL określone w punkcie 10.3 istnieją tylko wówczas, gdy Sprzedawca:

  10.5.1 niezwłocznie powiadomi GPIL o danym roszczeniu;

  10.5.2 zapewni GPIL odpowiednie informacje, pomoc i współpracę podczas obrony w przypadku pozwu lub postępowania sądowego oraz

  10.5.3 przekaże GPIL pełną kontrolę oraz wyłączne uprawnienia dotyczące obrony i zawarcia ugody w związku z danym roszczeniem. Zabezpieczana osoba na swój koszt może wyznaczyć własnego wybranego przez siebie prawnika.

  10.6 Spółka GPIL wyłącznie według własnego i uzasadnionego uznania może zakończyć dalsze korzystanie przez Klienta z wszelkich Usług i Cech marki spółki GPIL, które przypuszczalnie lub zdaniem spółki GPIL naruszają Prawa własności intelektualnej dowolnej osoby trzeciej.

  10.7 W tym punkcie 10 określono całkowitą odpowiedzialność stron i wyłączne świadczenia związane z naruszeniem Praw własności intelektualnej osób trzecich.

 21. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE
 22. 11.1 Ta Umowa zaczyna obowiązywać z Datą wejścia w życie i obowiązuje do momentu wypowiedzenia zgodnie z określonymi w niej postanowieniami.

  11.2 Wypowiedzenie Umowy. Sprzedawca może wypowiedzieć tę Umowę bezzwłocznie i bez opłat w ciągu czternastu (14) dni od Daty wejścia w życie przez przekazanie powiadomienia spółce GPIL. Po tym okresie, o ile nie przewidziano krótszego okresu w tej Umowie, zgodnie z prawem spółka GPIL może wypowiedzieć tę Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem co najmniej dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, natomiast Sprzedawca może wypowiedzieć tę Umowę w dowolnym terminie bez ponoszenia opłat z zachowaniem co najmniej jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

  11.3 Każda ze stron może zawiesić wykonanie Umowy lub wypowiedzieć ją w całości lub w części oraz ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

  11.3.1 druga strona w istotny sposób naruszy jakikolwiek warunek Umowy i naprawienie skutków naruszenia będzie niemożliwe lub

  11.3.2 druga strona w istotny sposób naruszy jakikolwiek warunek Umowy i naprawienie skutków naruszenia będzie możliwe, ale strona ta nie dokona tego w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia z odpowiednią prośbą.

  11.4 Każda ze stron może wypowiedzieć tę Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

  11.4.1 zostanie zwołane spotkanie wierzycieli drugiej strony bądź zostanie przez tę stronę lub w związku z nią zaproponowane porozumienie albo ugoda z wierzycielami lub na ich rzecz (w tym porozumienie zdefiniowane w ustawie Companies Act z 2014 roku);

  11.4.2 zastawnik, zarządca przymusowy, syndyk masy upadłościowej, zarządca (wyznaczony przez sąd lub w inny sposób) bądź inna osoba tego typu wejdzie w posiadanie całości lub znacznej części aktywów drugiej strony albo zostanie wyznaczona do zarządzania nimi bądź zostanie nakazane lub wyegzekwowane wykonanie zajęcia, egzekucji lub innej procedury (i nie zostanie oddalone w ciągu siedmiu (7) dni) w zakresie tych aktywów;

  11.4.3 druga strona zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub będzie niezdolna do uregulowania należności w rozumieniu artykułu 123 lub artykułów 222–224 ustawy Insolvency Act z 1986 roku lub będzie niezdolna do uregulowania należności w rozumieniu artykułu 268 tej ustawy;

  11.4.4 druga strona, jej dyrektorzy, dowolny z jej wierzycieli bądź posiadacz kwalifikowanego zastawu płynnego poinformuje o zamiarze powołania zarządcy albo złoży w tym celu wniosek do sądu;

  11.4.5 zostanie wniesiony pozew (i nie zostanie oddalony w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni), podjęta uchwała lub wydany nakaz dotyczący drugiej strony w zakresie zarządzania, likwidacji, upadłości lub rozwiązania;

  11.4.6 w dowolnej jurysdykcji, w której druga strona jest zarejestrowana, ma siedzibę, prowadzi działalność lub posiada aktywa, wystąpi sytuacja analogiczna do wymienionych powyżej i dotycząca tej strony;

  11.4.7 nastąpi Zmiana kontroli u Sprzedawcy lub Sprzedawca dokona zbycia znacznej części swoich aktywów. W postanowieniu tego punktu termin „Kontrola” oznacza posiadanie przez dowolne lub wyznaczone osoby bezpośredniej lub pośredniej możliwości kierowania postępowaniem innej osoby lub wpływania na nie, a znaczenie wyrażenia „Zmiana kontroli” odpowiednio wynika z tej definicji lub

  11.4.8 wystąpi jakiekolwiek zdarzenie lub zostanie podjęte jakiekolwiek postępowanie względem Sprzedawcy w jurysdykcji, której Sprzedawca podlega, które ma efekt równoważny lub podobny do jakiegokolwiek zdarzenia wymienionego w tym punkcie 11.4.

  11.5 Zawieszenie dostępności Usługi w związku z Transakcjami płatności. Spółka GPIL może natychmiast zawiesić możliwość korzystania przez Sprzedawcę z Usługi, jeżeli:

  11.5.1 Sprzedawca naruszy tę Umowę (w tym dowolne zasady, takie jak np. Zasady programu i wytyczne płatności Google, do których odwołano się w tym dokumencie) bądź

  11.5.2 według uzasadnionego uznania spółki GPIL korzystanie przez Sprzedawcę z Usługi powoduje ryzyko poniesienia szkody finansowej lub utraty wartości przez spółkę GPIL, Usługę lub jakikolwiek system płatności kartą wykorzystywany do przetwarzania Transakcji płatności lub wobec Sprzedawcy istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa, prania pieniędzy bądź innych działań niezgodnych z prawem.

  11.6 Sprzedawca może tymczasowo zawiesić korzystanie z Usługi, powiadamiając spółkę GPIL z wyprzedzeniem jednego Dnia roboczego w okresie, gdy:

  11.6.1 w Usłudze występują błędy krytyczne lub usterki, które mają znaczący wpływ na podstawowe funkcje w niej dostępne – do momentu naprawienia tych błędów i usterek przez GPIL – lub

  11.6.2 Usługa ma bezpośredni, wyraźnie negatywny wpływ na działalność gospodarczą Sprzedawcy – do momentu naprawienia lub złagodzenia skutków takiego wyraźnego negatywnego wpływu przez spółkę GPIL

  pod warunkiem, że w każdym przypadku Sprzedawca dostarczy spółce GPIL dokumenty dotyczące krytycznego błędu lub awarii, lub istotnego negatywnego wpływu, zgodne z wymaganiami spółki GPIL. Podczas takiego zawieszenia Usługi Sprzedawca udzieli spółce GPIL pomocy w dobrej wierze w celu rozwiązania tych problemów.

  11.7 Po wypowiedzeniu tej Umowy lub zakończeniu w inny sposób korzystania przez Sprzedawcę z Usługi:

  11.7.1 w zależności od pomyślnego wyniku kontroli zapobiegającej praniu pieniędzy, oszustwom i innej nielegalnej działalności oraz w zależności od uznaniowej opłaty weryfikacyjnej mniejszej niż 1 euro spółka GPIL może wstrzymać środki przez okres do stu osiemdziesięciu (180) dni w celu pokrycia potencjalnego obciążenia zwrotnego. Sprzedawca nadal będzie ponosić odpowiedzialność za wszystkie obciążenia zwrotne oraz wszelkie pozostałe zobowiązania przypadające Sprzedawcy lub przez niego podjęte po wygaśnięciu lub zakończeniu obowiązywania tej Umowy;

  11.7.2 wszystkie prawa i licencje udzielone przez GPIL natychmiast przestaną obowiązywać;

  11.7.3 prawa Sprzedawcy do korzystania z wszelkich Cech marki spółki GPIL, udzielone na mocy Umowy, natychmiast przestaną obowiązywać;

  11.7.4 Sprzedawca natychmiast zaprzestanie korzystania z Usługi:

  (a) w celu przetwarzania Transakcji płatności oraz

  (b) w celu wyświetlania Cech marki spółki GPIL;

  11.7.5 Sprzedawca umożliwi realizację wszystkich zaległych zakupów Produktów oraz

  (a) Sprzedawca zwróci lub zniszczy (i potwierdzi takie zniszczenie) wszystkie kopie wszelkich poufnych lub zastrzeżonych informacji należących do GPIL, które znajdują się w jego posiadaniu.

  11.8 Spółka GPIL może zabronić Sprzedawcy dostępu do Usługi, w tym w szczególności przez dezaktywację nazwy użytkownika i hasła Sprzedawcy, oraz odmówić Sprzedawcy (i jego podmiotowi nadrzędnemu, stowarzyszonemu lub zależnemu, a także jego lub ich następcom prawnym, a w przypadku osoby fizycznej – jej krewnym i znajomym) dostępu do Usługi w przyszłości.

  11.9 Niezależnie od pozostałych postanowień tej Umowy wszystkie jej postanowienia, które mają na celu obowiązywać lub wiązać dowolną ze stron po wypowiedzeniu Umowy bądź jej przeniesieniu lub scedowaniu w całości lub w części, w tym punkt 7 (Poufność), po wypowiedzeniu Umowy obowiązują dalej w zakresie dozwolonym przez prawo. Wypowiedzenie tej Umowy nie ma wpływu na prawa ani zobowiązania stron istniejące w dniu wypowiedzenia.

 23. KOMUNIKACJA I POWIADOMIENIA
 24. 12.1 Ta Umowa jest zawierana w języku angielskim i jeśli nie postanowiono w niej inaczej, wszelkie powiadomienia, inne wiadomości i przesyłki, których przekazanie jest wymagane lub dozwolone na mocy tej Umowy, będą w języku angielskim i w formie pisemnej. Wszelkie tłumaczenia stanowią wyłącznie udogodnienie i w przypadku rozbieżności między wersją angielską a tłumaczeniem obowiązuje wersja angielska.

  12.2 W związku z Usługą spółka GPIL może komunikować się ze Sprzedawcą za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w tym (a) wysyłając wiadomość na Adres e-mail Sprzedawcy bądź (b) publikując powiadomienia lub wiadomości w Witrynie internetowej Google. Sprzedawca akceptuje fakt, że spółka GPIL może wysyłać do niego wiadomości w formie elektronicznej dotyczące dowolnej sprawy związanej z korzystaniem przez niego z Usługi, w tym dotyczące Umowy (oraz jej poprawek i nowych wersji), a także powiadomienia i oświadczenia dotyczące Usługi oraz autoryzacji płatności. Poszczególne wiadomości są obsługiwane w następujący sposób:

  • Umowa jest podczas rejestracji przekazywana Sprzedawcy w postaci do wydrukowania;
  • zmiany Umowy po rejestracji są przekazywane w wiadomości wysłanej na Adres e-mail Sprzedawcy;
  • z wyjątkiem sytuacji, co do których w Umowie postanowiono inaczej, powiadomienie o wypowiedzeniu Umowy jest przekazywane w wiadomości wysłanej na Adres e-mail Sprzedawcy;
  • informacje o Transakcjach płatności pojawiają się w postaci do wydrukowania na Koncie online Sprzedawcy;
  • informacje o zawieszeniu dostępności Usługi pojawiają się na Koncie online Sprzedawcy;
  • informacje o odrzuceniu Transakcji płatności pojawiają się na Koncie online Sprzedawcy.

  Powiadomienie jest uznawane za doręczone:

  (a) po odebraniu w przypadku dostarczenia go osobiście lub przesyłką kurierską (przy odbiorze wymagany jest podpis);

  (b) po potwierdzeniu odebrania w przypadku przesyłki rejestrowanej lub poleconej;

  (c) w przypadku wiadomości e-mail po czterech (4) godzinach od jej wysłania bądź

  (d) po udostępnieniu na Koncie online Sprzedawcy. Informacje kontaktowe są w razie potrzeby aktualizowane zgodnie z postanowieniem zawartym w tym punkcie w celu zapewnienia, że każda ze stron dysponuje aktualnymi informacjami dotyczącymi wszystkich sposobów kontaktu.

  12.3 Sprzedawca musi zachować kopie wiadomości przekazanych drogą elektroniczną, drukując wersję papierową lub zapisując wersję elektroniczną, a przekazywanie Sprzedawcy informacji w formacie elektronicznym odbywa się przy założeniu, że jest on w stanie je wydrukować lub zapisać.

  12.4 Wszelkie powiadomienia przekazywane spółce GPIL na mocy Umowy muszą zostać wysłane przesyłką rejestrowaną na adres:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 i oznaczone jako przeznaczone dla zespołu ds. płatności „GPIL Payments Team”, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • powiadomienie o utracie, kradzieży lub nieuprawnionym użyciu danych bądź naruszeniu bezpieczeństwa musi zostać wysłane jak najszybciej za pośrednictwem funkcji „Skontaktuj się z nami” w Centrum pomocy dla sprzedawców;
  • powiadomienie o wypowiedzeniu tej Umowy musi zostać wysłane przy użyciu funkcji „Skontaktuj się z nami” w Centrum pomocy dla sprzedawców.

 25. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 26. 13.1 Ta Umowa (łącznie z wymienionymi w niej adresami URL) stanowi całe porozumienie między stronami w zakresie jej przedmiotu oraz zastępuje wszelkie poprzednie umowy i porozumienia dowolnego typu zawarte między stronami w zakresie jej przedmiotu.

  13.2 Ta Umowa może zostać podpisana w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym w formie faksu, z których każdy jest uznawany za oryginał, a wszystkie razem stanowią jeden i ten sam dokument.

  13.3 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 13.4 i 13.5 wszelkie zmiany tej Umowy muszą: (i) mieć formę pisemną, (ii) odnosić się do Umowy, (iii) zostać przekazane drugiej stronie nie później niż na dwa (2) miesiące przed datą ich wejścia w życie. Sprzedawca uznaje i akceptuje fakt, że zmiany zaproponowane przez spółkę GPIL są uznawane za zaakceptowane przez niego, o ile przed datą ich wejścia w życie nie powiadomi spółki GPIL o swoim sprzeciwie w sposób określony w punkcie 12.4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Sprzedawcę Umowa zostanie wypowiedziana bez opłat i ze skutkiem natychmiastowym przed datą wejścia zmian w życie. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę zgodnie z punktem 12.4, bez ponoszenia opłat, w dowolnym momencie przed datą wejścia w życie zmian proponowanych przez spółkę GPIL. Wszelkie zmiany tej Umowy proponowane przez Sprzedawcę mogą wejść w życie jedynie, jeżeli zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron.

  13.4 Sprzedawca akceptuje fakt, że spółka GPIL ma prawo do poprawienia Umowy niezwłocznie po powiadomieniu, gdy nie zabraniają tego przepisy prawa.

  13.5 Żadne postanowienia punktów 13.3 i 13.4 nie ograniczają:

  13.5.1 prawa spółki GPIL do okresowego aktualizowania i korygowania swoich zasad ani do dodawania co pewien czas nowych funkcji bez wcześniejszego powiadomienia. Nową funkcję Sprzedawca może zaakceptować, korzystając z niej. Takie poprawki mogą zostać wprowadzone przy użyciu wybranej według uznania spółki GPIL metody, która może obejmować wysłanie wiadomości lub opublikowanie informacji w Witrynie internetowej Google;

  13.5.2 prawa stron do zmiany warunków tej Umowy przy wykorzystaniu dowolnego okresu powiadomienia, gdy taka zmiana nie jest zabroniona przez prawo i obie strony wyrażą na nią zgodę.

  13.6 Sprzedawca nie może scedować ani w inny sposób przenieść tej Umowy oraz żadnych wynikających z niej praw i zobowiązań, w całości ani w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody spółki GPIL.

  13.7 Spółka GPIL może bez wcześniejszej pisemnej zgody scedować lub w inny sposób przenieść, w całości lub w części, swoje prawa lub zobowiązania wynikające z tej Umowy na rzecz Google lub dowolnego podmiotu stowarzyszonego Google.

  13.8 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich zobowiązań spowodowane wszelkimi warunkami znajdującymi się poza jej uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi działaniem władz, aktem terroryzmu, trzęsieniem ziemi, pożarem, powodzią lub inną siłą wyższą, działaniem związków zawodowych, awarią zasilania, zakłóceniami działania internetu lub sieci telekomunikacyjnych bądź awarią systemu.

  13.9 Jeśli spółka GPIL nie korzysta z któregokolwiek prawa lub postanowienia Umowy bądź nie wymaga jego stosowania, nie stanowi to zrzeczenia się tego prawa ani nie powoduje unieważnienia postanowienia.

  13.10 Strony tej Umowy są niezależnymi kontrahentami i pozostaną nimi, a żadne z postanowień Umowy nie daje podstaw do ustanowienia przez strony przedstawicielstw, spółek osobowych ani spółek joint venture. Żadna ze stron nie będzie uważana za pracownika ani prawnego przedstawiciela drugiej strony ani żadna ze stron nie będzie miała prawa ani upoważnienia do podejmowania zobowiązań w imieniu drugiej strony.

  13.11 Jeśli którekolwiek z postanowień tej Umowy zostanie uznane przez jakikolwiek sąd we właściwej jurysdykcji za niewykonalne lub nieważne, zostanie ono usunięte lub ograniczone w minimalnym niezbędnym zakresie, dzięki czemu Umowa pod każdym innym względem pozostanie w mocy i będzie wiążąca dla stron.

  13.12 Żadne stwierdzenie, oprócz wyraźnych postanowień tej Umowy, nie powoduje powstania ani przyznania jakichkolwiek praw lub innych korzyści na rzecz dowolnej osoby innej niż strony Umowy. Zawarte w tym punkcie postanowienie nie ma na celu ograniczenia wynikających z tej Umowy praw żadnego prawnego cesjonariusza do korzystania z uprawnień i uzyskiwania korzyści przeniesionych na jego rzecz przez cedenta. Niezależnie od tego postanowienia zgoda żadnej osoby trzeciej (w tym wszelkich osób trzecich, które mogą być uprawnione do egzekwowania swoich praw na mocy tej Umowy) nie jest wymagana do scedowania, przeniesienia ani wypowiedzenia żadnej wersji tej Umowy.

  13.13 Ta Umowa oraz wszystkie spory i roszczenia wynikające z niej lub z nią związane podlegają prawu Irlandii. Strony nieodwołalnie i bezwarunkowo zgadzają się, że irlandzkie sądy mają wyłączną jurysdykcję nad wszystkimi takimi sporami i roszczeniami. Żadne stwierdzenie w poprzednim zdaniu nie uniemożliwia żadnej ze stron starania się o wydanie nakazu sądowego lub podobnego orzeczenia sądowego w dowolnej jurysdykcji w celu ochrony jej informacji poufnych lub Praw własności intelektualnej.

  13.14 W zakresie dopuszczalnym przez wszelkie odpowiednie przepisy ustawodawstwa krajowego („Ustawodawstwo krajowe”) implementujące Dyrektywę 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych (Dyrektywa PSD) oraz Dyrektywę (UE) 2015/2366 w sprawie usług płatniczych („Dyrektywa PSD2”) następujące przepisy Ustawodawstwa krajowego nie mają zastosowania do tej Umowy: wszystkie przepisy wdrażające Tytuł III i artykuły 62 (1), 64 (3), 72, 74, 76, 77, 80 oraz 89 Dyrektywy PSD2. Strony zastrzegają sobie prawo do uzgodnienia innego terminu niż określony w przepisach Ustawodawstwa krajowego implementujących artykuł 71 Dyrektywy PSD2.