Google Payments – Warunki korzystania z usługi przez Sprzedawcę

31 lipca 2015 r.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi przez Sprzedawcę („Umowa”) stanowią umowę zawartą pomiędzy Google Payment Limited, spółką zarejestrowaną w Anglii (pod numerem 05903713), z siedzibą pod adresem 5 New Street Square, London EC4A 3TW, („GPL”), a użytkownikiem („Sprzedawca”). Z GPL można skontaktować się e-mailem przez Centrum pomocy, które jest dostępne na https://support.google.com/payments/sell. Spółka GPL jest autoryzowanym przez Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA) i podlegającym jego regulacjom emitentem pieniędzy elektronicznych („E-pieniędzy”) i została wpisana do rejestru FCA pod numerem 900008. GPL jest spółką zależną Google International, LLC („Google”). Przed podjęciem decyzji o zaakceptowaniu niniejszej Umowy i kontynuowaniu procesu rejestracji należy zapoznać się z całością Umowy.

Przed przejściem do kolejnego etapu należy wydrukować lub zapisać kopię niniejszej Umowy.

KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI” PONIŻEJ ORAZ PRZYCISK „UKOŃCZ REJESTRACJĘ”, SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY.

Umowa zaczyna obowiązywać od daty jej zaakceptowania przez Sprzedawcę („Data wejścia w życie”).

1. DEFINICJE

W niniejszej Umowie są używane następujące zdefiniowane terminy:

„Konto” oznacza konto E-pieniędzy prowadzone przez GPL dla Sprzedawcy.

„Przewodnik po interfejsie API” oznacza przewodnik po interfejsie API publikowany okresowo przez spółkę GPL lub jej podmioty stowarzyszone. Aktualny Przewodnik po interfejsie API jest dostępny na https://developers.google.com/terms.

„Przewodnik po interfejsie API dla programistów” oznacza przewodnik po interfejsie API w wersji dla programistów. Jest on publikowany okresowo przez spółkę GPL lub jej podmioty stowarzyszone. Aktualny Przewodnik po interfejsie API dla programistów jest dostępny na https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

„Funkcje w wersji beta” oznaczają te funkcje Usługi, które spółka GPL określa w publikowanej okresowo dokumentacji technicznej jako „w wersji beta” lub nieobsługiwane. Taka dokumentacja techniczna obejmuje Przewodnik po interfejsie API i Przewodnik po interfejsie API dla programistów odpowiedni dla wersji Usługi wdrożonej przez Sprzedawcę.

„Cechy marki” oznaczają nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usług, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki każdej ze stron, posiadane (lub licencjonowane) okresowo przez odpowiednią stronę.

„Dzień roboczy” oznacza dzień niebędący sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy w Wielkiej Brytanii.

„Kupujący” oznacza Klienta, który używa Usługi do przeprowadzania Transakcji finansowania w celu nabycia Produktów.

„Operator” oznacza zatwierdzonego przez GPL operatora telefonii komórkowej, który oferuje Konto rozliczeniowe operatora dla Kupujących.

„Płatność przez operatora” oznacza proces płatności polegający na przesłaniu przez GPL, w imieniu Sprzedawcy, Transakcji płatności do Operatora w celu realizacji płatności za pośrednictwem Konta rozliczeniowego operatora należącego do Kupującego.

„Konto rozliczeniowe operatora” oznacza konto z miesięcznym lub innym okresowym terminem rozliczeniowym prowadzone przez Operatora, które Kupujący zarejestrował w GPL jako Instrument finansowania.

„Postępowanie z obciążeniami zwrotnymi” oznacza tak zatytułowaną sekcję w „Zasadach i wytycznych usługi Google Payments”.

„Klient” oznacza osobę lub podmiot rejestrujący się w Usłudze jako Kupujący lub Sprzedawca.

„Spory” oznaczają wszelkie nieporozumienia, postępowania sądowe, ugody i/lub inne spory między Klientami bądź innymi stronami trzecimi wynikające z używania Usługi, inne niż Spory dotyczące Usługi.

„Euro” oznacza prawnie obowiązującą walutę Europejskiej Unii Monetarnej.

„Instrument finansowania” oznacza konto karty kredytowej, konto karty debetowej, Konto rozliczeniowe operatora lub inny instrument płatniczy zarejestrowany przez Klienta w Usłudze i używany przez GPL do finansowania emisji E-pieniędzy w celu przetwarzania Transakcji finansowania oraz w innych celach.

„Transakcja finansowania” oznacza transakcję, w której GPL (i) inicjuje przelew Kwoty do zapłaty z Instrumentu finansowania Kupującego do GPL, (ii) wydaje Kupującemu kwotę E-pieniędzy równą Kwocie do zapłaty oraz (iii) przesyła E-pieniądze z Konta Kupującego do Sprzedawcy.

„Google” oznacza firmę Google International, LLC oraz jej Podmioty stowarzyszone i zależne.

„Zasady i wytyczne usługi Google Payments” oznaczają publikowane okresowo przez spółkę GPL zasady usługi Google Payments, które obowiązują Sprzedawców posiadających konta w spółce GPL z polskimi szczegółami płatności. Aktualne Zasady i wytyczne usługi Google Payments są dostępne na https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

„Protokoły danych spółki GPL” oznaczają protokoły danych firmy Google obowiązujące w odniesieniu do Usługi, dostarczane Sprzedawcy przez spółkę GPL lub w jej imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a także wszystkie poprawione wersje takich protokołów, o których spółka GPL lub jej podmioty stowarzyszone mogą okresowo informować Sprzedawcę.

„Witryna internetowa Google” oznacza dowolną witrynę internetową należącą do firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych albo obsługiwaną przez firmę Google lub jej podmioty stowarzyszone bądź w ich imieniu, łącznie z wszelkimi subdomenami i katalogami, a także wszelkimi witrynami, które ją zastąpią.

„Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do topografii układów scalonych, prawa do oprogramowania komputerowego, autorskie prawa osobiste, znaki towarowe i/lub znaki usługowe, znaki logo, prawa do baz danych i ich dotyczące, prawa do informacji poufnych lub tajemnic handlowych i ich dotyczące, prawa dotyczące nazw domen oraz wszelkie inne prawa wynikające z tytułu własności (zarejestrowane bądź nie) na całym świecie, w tym wszystkie prawa do zwrotu, prawa do dowolnych zastosowań, prawa oczekujące na zastrzeżenie oraz prawo do złożenia pozwu i otrzymania zadośćuczynienia za szkody wynikające z wcześniejszych naruszeń.

„Dane logowania” oznaczają nazwę użytkownika i hasło wydane Sprzedawcy przez GPL w celu umożliwienia dostępu do Konta Sprzedawcy.

„Zasady gwarancji płatności” oznaczają tak zatytułowaną sekcję w „Zasadach i wytycznych usługi Google Payments”.

„Zlecenie zapłaty” (i) instrukcję przekazywaną spółce GPL przez Sprzedawcę w celu wykonania Transakcji finansowania autoryzowanej przez Kupującego, co stanowi również powiadomienie dla spółki GPL o autoryzacji Kupującego w celu zainicjowania zakupu od spółki GPL kwoty E-pieniędzy równej Kwocie do zapłaty w Transakcji finansowania; bądź (ii) instrukcję przekazywaną spółce GPL przez Sprzedawcę w celu wykonania Zwrotu środków zgodnie z zaistniałą sytuacją.

„Funt szterling” oznacza walutę prawnie obowiązującą w Wielkiej Brytanii.

„Produkt” oznacza dowolny cyfrowy lub fizyczny towar lub usługę, które Kupujący może kupić od Sprzedawcy, używając Usługi.

„Kwota do zapłaty” oznacza kwotę równą cenie Produktu wraz z wszelkimi powiązanymi obowiązującymi opłatami, podatkami i kosztami dostawy.

„Elektroniczny rachunek rozliczeniowy” oznacza konto E-pieniędzy prowadzone przez GPL i powiązane ze Sprzedawcą, na które GPL przekazuje E-pieniądze od Kupujących w ramach Transakcji finansowania.

„Transakcja rozliczeniowa” oznacza transakcję, w której spółka GPL wykupuje E-pieniądze znajdujące się na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy i inicjuje przelew odpowiedniej kwoty na Rachunek Sprzedawcy.

„Zwrot środków” oznacza transakcję, w której spółka GPL przesyła E-pieniądze z Elektronicznego rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy na konto Kupującego, a następnie wykupuje odpowiednią kwotę i inicjuje jej przelew na Instrument finansowania Kupującego przy użyciu funkcji zwrotu środków w Usłudze.

„Wymagana rezerwa” oznacza kwotę pieniężną części płatności należnych Sprzedawcy w związku z przetwarzaniem Transakcji rozliczeniowych lub finansowania, jaką GPL może wstrzymać zgodnie z postanowieniami Umowy.

„Sprzedawca” oznacza dowolną osobę lub podmiot korzystający z Usługi w celu sprzedawania Produktów i otrzymywania Kwot do zapłaty z Transakcji finansowania.

„Adres e-mail Sprzedawcy” oznacza adres e-mail podany przez Sprzedawcę w trakcie rejestracji.

„Witryna internetowa Sprzedawcy” oznacza strony witryny internetowej Sprzedawcy, na których są oferowane Produkty, za które można zapłacić w Usłudze.

„Usługa” oznacza usługę o nazwie Google Payments, służącą do realizacji płatności przy użyciu E-pieniędzy, świadczoną przez spółkę GPL, opisaną w niniejszej Umowie i obejmującą: (a) przetwarzanie w imieniu Sprzedawców Transakcji finansowania i Zwrotów środków związanych z transakcją zakupu między Sprzedawcą a Kupującym; oraz (b) przetwarzanie Transakcji rozliczeniowych.

„Spory dotyczące Usługi” oznaczają wszelkie nieporozumienia, skargi, postępowania sądowe, ugody i/lub inne spory między spółką GPL a Klientami wynikające wyłącznie z domniemanego niewywiązania się przez spółkę GPL ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub dowolnego obowiązującego prawa oraz dowolnego związanego z tym błędu w świadczeniu Usługi.

„Opłaty za obsługę” oznaczają opłaty naliczane przez spółkę GPL za Usługę zgodnie z punktem 7.1.

„Rachunek Sprzedawcy” oznacza rachunek depozytowy Sprzedawcy prowadzony w banku w Polsce, wyznaczony przez Sprzedawcę i wskazany na piśmie oraz zatwierdzony przez spółkę GPL jako rachunek, na który mają wpływać środki z wykupu E-pieniędzy przechowywanych na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

„Podmioty stowarzyszone i zależne” oznaczają stowarzyszone i zależne podmioty prawne spółki GPL na całym świecie.

„USD” oznacza walutę prawnie obowiązującą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

„Rok” oznacza okres dwunastu (12) miesięcy rozpoczynający się w dniu Daty wejścia w życie oraz każdy kolejny dwunastomiesięczny okres.

1.1 Nagłówki punktów w niniejszej Umowie służą wyłącznie do celów referencyjnych i nie wpływają na interpretację ani kształt Umowy.

1.2 Odniesienie do dowolnej ustawy lub przepisu ustawowego obejmuje odniesienie do tej ustawy lub przepisu z wszystkimi okresowymi poprawkami, rozszerzeniami i nowelizacjami.

1.3 Jeśli w Umowie wyraźnie nie określono inaczej, wszystkie podane w niej kwoty są wyrażone w euro.

2. FUNKCJE I OPIS USŁUGI

2.1 Opis Usługi. Sprzedawca potwierdza i akceptuje fakt, że:

(a) transakcje sprzedaży Produktów Sprzedawcy są transakcjami między Sprzedawcą a Kupującym, w których nie biorą udziału spółka GPL, firma Google ani żadne jej podmioty stowarzyszone, chyba że spółka GPL, firma Google lub dowolny jej podmiot stowarzyszony został wyraźnie wskazany jako Sprzedawca lub Kupujący biorący udział w transakcji;

(b) GPL, firma Google ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie jest Kupującym, Sprzedawcą ani stroną związaną z żadną Transakcją finansowania, chyba że zostało to wyraźnie wskazane w informacjach o Produkcie w Witrynie internetowej Google lub w odpowiednich warunkach korzystania z usługi;

(c) GPL nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo ani legalność reklamowanych Produktów, prawdziwość lub dokładność opisów Produktów, zdolność Sprzedawców do sprzedawania Produktów ani zdolność Kupujących do zakupu Produktów, jak również ich nie kontroluje;

(d) GPL nie ponosi odpowiedzialności za ukończenie przez Kupującego transakcji zakupu Produktów lub płatności za Produkty, które zgodził się nabyć od Sprzedawcy, ani tego nie kontroluje. Gdy Kupujący autoryzuje zakup w Instrumencie finansowania, GPL ma obowiązek po otrzymaniu od Sprzedawcy Zlecenia zapłaty przetworzyć Transakcję finansowania w imieniu Sprzedawcy (a) za pośrednictwem odpowiedniej sieci przetwarzania płatności obejmującej w stopniu nieograniczonym sieci kart kredytowych lub debetowych bądź (b) przesyłaną do Operatora w celu dokonania zapłaty lub odzyskania środków za pośrednictwem Płatności przez operatora, jak opisano poniżej.

2.2 Dozwolone Zlecenie zapłaty. Sprzedawca może używać Usługi wyłącznie w celu przetworzenia Zlecenia zapłaty za Produkt zakupiony przez Kupującego w ramach legalnej i przeprowadzonej w dobrej wierze transakcji sprzedaży Produktu. Zlecenie zapłaty może zostać przekazane do przetworzenia w Usłudze dopiero wówczas, gdy Sprzedawca:

(a) wyśle lub w inny sposób dostarczy zakupione towary Kupującemu lub

(b) wykona zakupioną usługę, lub

(c) w inny sposób zrealizuje transakcję zakupu zgodnie z obustronnymi ustaleniami między Sprzedawcą i Kupującym.

2.3 Transakcje zakazane. GPL może ustanowić ogólne procedury i ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi bez uprzedniego powiadamiania o tym Sprzedawcy, w tym w stopniu nieograniczonym indywidualne lub zbiorcze limity transakcji dotyczące kwot w Funtach szterlingach lub ich równowartości w walucie lokalnej albo liczby Transakcji finansowania lub Zleceń zapłaty obowiązujące w jednym lub kilku określonych przedziałach czasu. Sprzedawca nie może:

(a) używać Usługi do przetwarzania Transakcji finansowania na rzecz Sprzedawcy lub przesyłania pieniędzy między Kupującym a Sprzedawcą w inny sposób, jeśli nie jest to bezpośrednio związane z zakupem Produktu przez Kupującego;

(b) używać Usługi do wypłacania Kupującym zaliczek gotówkowych lub umożliwiania Kupującym nabywania ekwiwalentów gotówki (np. czeków podróżnych, kart przedpłaconych, przekazów pieniężnych itp.), z tym że Sprzedawca może używać Usługi do umożliwiania Kupującym nabywania bonów upominkowych lub kart o wartości przedpłaconej, co jest dozwolone na mocy obowiązujących zasad spółki GPL dostępnych w Witrynie internetowej Google Payments;

(c) używać Usługi do przetwarzania Transakcji finansowania związanych ze sprzedażą lub wymianą jakichkolwiek nielegalnych lub zakazanych towarów bądź usług, w tym w stopniu nieograniczonym zakazanych Produktów lub kategorii Produktów wymienionych na liście produktów zakazanych, którą można znaleźć tutaj (lista jest okresowo aktualizowana), bądź z jakimikolwiek nielegalnymi transakcjami („Lista produktów zakazanych”). Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących Listy produktów zakazanych może spowodować zawieszenie lub zakończenie dostępu Sprzedawcy do Usługi, a także zastosowanie dowolnych innych środków, do których spółka GPL ma prawo na mocy niniejszej Umowy.

Sprzedawca nie może korzystać z Usług w żaden sposób sprzeczny z niniejszymi ogólnymi procedurami, a takie zabronione użycie stanowi podstawę do natychmiastowego zawieszenia Usługi i/lub wypowiedzenia Umowy.

2.4 Po uprzednim powiadomieniu GPL (w formie określonej przez GPL) Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania dowolnego zamówienia na Produkt z dowolnego powodu, ale w każdym takim przypadku GPL nie ma obowiązku przeprowadzenia żadnych powiązanych Transakcji finansowania.

2.5 Ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi.

(a) Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad i ograniczeń dotyczących korzystania z Usługi przez Sprzedawców, które są okresowo publikowane i aktualizowane przez spółkę GPL lub jej podmioty stowarzyszone. Takie zasady obejmują:

(i) Zasady i wytyczne usługi Google Payments;

(ii) wymagania techniczne oraz dotyczące wdrożenia spółki GPL i Google znajdujące się na https://developers.google.com/terms" (lub pod innym adresem URL przekazywanym okresowo przez spółkę GPL);

(iii) wytyczne dotyczące korzystania z marki i znaków usługowych spółki GPL i Google w związku z Usługą, dostępne na https://www.google.com/permissions/guidelines.html lub pod innym adresem URL przekazywanym okresowo przez spółkę GPL lub Google;

(iv) zasady i warunki dotyczące Witryny internetowej Google dostępne okresowo w Witrynach internetowych Google;

(v) wymagania spółki GPL dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych przekazywane okresowo Sprzedawcy, w tym Informacje na temat ochrony prywatności w Google Payments, dostępne na https://payments.google.com/files/privacy.html;

(vi) wszystkie obowiązujące reguły i/lub zasady instytucji lub sieci obsługujących karty, biorących udział w przetwarzaniu Transakcji finansowania, Transakcji rozliczeniowych i Zwrotów środków;

(vii) wymagania Operatora dotyczące Płatności przez operatora.

(b) Transakcje finansowania Sprzedawcy mogą być chronione na mocy postanowień Zasad gwarancji płatności.

(c) GPL ma prawo zmienić Usługę, zawiesić ją lub zaprzestać jej świadczenia w całości lub w części, o ile jest to konieczne do wykonania prac konserwacyjnych lub do aktualizacji Usługi.

(d) GPL może okresowo nakładać ograniczenia na pewne funkcje lub ograniczać dostęp do części lub całości Usługi.

(e) Spółka GPL nie ma obowiązku uznać Rachunku Sprzedawcy kwotą z tytułu Transakcji finansowania, jeśli nie otrzymała ważnych środków z Instrumentu finansowania Kupującego za Transakcję finansowania.

2.6 Działania zakazane. Sprzedawca nie może:

(a) ustanawiać minimalnej ani maksymalnej kwoty Transakcji finansowania jako warunku, który Kupujący musi spełnić, aby móc użyć Usługi do wniesienia zapłaty za Produkt;

(b) wymagać od Kupującego podania Sprzedawcy numeru rachunku lub jakichkolwiek informacji o kartach kredytowych, kartach debetowych, Koncie rozliczeniowym operatora bądź innych Instrumentach finansowania;

(c) przetwarzać osobno jako Transakcji finansowania kwot dowolnych podatków obowiązujących z tytułu zakupu Produktu;

(d) przesyłać do Usługi Transakcji finansowania, której przetworzenie zostało uprzednio odrzucone lub która została uprzednio zwrócona jako obciążenie zwrotne;

(e) zezwalać na korzystanie z Usługi do spłacania dowolnych długów zaciągniętych u Sprzedawcy przez Kupującego bądź dowolnych zwróconych/nieuznanych czeków;

(f) utrzymywać ujemnego salda na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

W przypadku dodania do Transakcji finansowania jakiejkolwiek dopłaty za korzystanie z Usługi Sprzedawca musi wyraźnie poinformować Kupującego o takim obciążeniu. Sprzedawca zobowiązuje się nie doliczać jakichkolwiek dopłat niezgodnych z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.

2.7 W razie wycofania dowolnej Transakcji finansowania z dowolnego powodu (w tym w stopniu nieograniczonym w wyniku obciążenia zwrotnego) spółka GPL może według własnego uznania dochodzić zwrotu takich środków od Sprzedawcy przez obciążenie Elektronicznego rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza i akceptuje fakt, że w przypadku, gdy na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy nie będzie wystarczających środków, spółka GPL może odzyskać dług Sprzedawcy, obciążając Elektroniczny rachunek rozliczeniowy Sprzedawcy po kolejnej Transakcji finansowania lub w dowolny inny sposób niezabroniony przez prawo.

2.8 Terminy realizacji. GPL będzie przetwarzać Transakcje finansowania, Transakcje rozliczeniowe i Zwroty środków w następujący sposób:

(a) W przypadku Transakcji finansowania – po otrzymaniu Zlecenia zapłaty od Sprzedawcy GPL wyda Kupującemu kwotę E-pieniędzy równą Kwocie do zapłaty (najpóźniej w momencie otrzymania przez GPL środków w odpowiedniej wysokości z Instrumentu finansowania Kupującego), po czym natychmiast prześle wydaną kwotę pomniejszoną o stosowne opłaty za obsługę Sprzedawcy na jego Elektroniczny rachunek rozliczeniowy.

(b) W przypadku Zwrotu środków – pod warunkiem, że do jego zrealizowania na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy są dostępne wystarczające środki – po otrzymaniu Zlecenia zapłaty od Sprzedawcy spółka GPL natychmiast prześle z Elektronicznego rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy na konto Kupującego kwotę E-pieniędzy równą Kwocie do zapłaty podlegającej zwrotowi. GPL dokona wykupu i rozpocznie przekazywanie środków na Instrument finansowania Kupującego natychmiast po wykonaniu przez siebie i zatwierdzeniu wyników odpowiednich procedur zabezpieczających przed praniem brudnych pieniędzy, oszustwami i innymi działaniami niezgodnymi z prawem.

(c) W przypadku Transakcji rozliczeniowych – o ile na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym będą dostępne środki wystarczające do zrealizowania Transakcji rozliczeniowej, GPL wykupi kwoty na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy i rozpocznie przekazywanie tych kwot w Dniu roboczym, na który została ustalona Transakcja rozliczeniowa, zgodnie z punktem 7.4 i pod warunkiem wykonania przez GPL i zatwierdzenia wyników odpowiednich procedur zabezpieczających przed praniem brudnych pieniędzy, oszustwami i innymi działaniami niezgodnymi z prawem.

(d) Jeśli Zlecenie zapłaty lub prośba o rozliczenie zostaną przesłane w dniu niebędącym Dniem roboczym lub zaplanowane na taki dzień, na potrzeby niniejszego punktu 2.8 będą traktowane tak, jakby zostały otrzymane w następnym Dniu roboczym.

(e) GPL nie odpowiada za to, kiedy odpowiedni dostawca usług płatności zrealizuje przelew środków zwracanych przez GPL zgodnie z powyższymi podpunktami (b) i (c), ani nie ma nad tym kontroli.

2.9 Transakcje finansowania, Transakcje rozliczeniowe lub Zwroty środków mogą zostać odrzucone bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego czy Sprzedawcy zgodnie z punktem 7.6. Realizacja transakcji może również zostać opóźniona z powodu konieczności wypełnienia przez spółkę GPL zobowiązań wynikających ze stosownych przepisów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, a także w przypadku, gdy spółka GPL podejrzewa, że transakcja wiąże się z oszustwem.

2.10 Dodatkowe Warunki korzystania z Płatności przez operatora. Gdy Kupujący dokonuje Transakcji finansowania za pośrednictwem Płatności przez operatora, GPL przesyła obciążenia do Operatora w celu realizacji płatności i jej przetworzenia z użyciem Konta rozliczeniowego operatora należącego do Kupującego. Wycofanie, zwrot lub korekta takiej Transakcji finansowania również mogą zostać przesłane przez GPL do Operatora w celu przetworzenia za pośrednictwem Konta rozliczeniowego operatora należącego do Kupującego. Spółka GPL nie jest zobowiązana przed Sprzedawcą ani inną osobą do rozliczenia Transakcji finansowania Kupującego (jej wycofań, zwrotów lub korekt), jeśli Operator nie może lub z jakiegoś powodu odmawia pobrania środków z Konta rozliczeniowego operatora lub w inny sposób od Kupującego (jako płatności Transakcji finansowania) bądź przekazania środków na Konto rozliczeniowe operatora lub w inny sposób Kupującemu (w wyniku wycofania, zwrotu lub korekt Transakcji finansowania). Jeśli GPL przekazuje środki rozliczeniowe Sprzedawcy oczekującemu na płatność od Operatora, wtedy zastrzega sobie prawo do zwrotu lub odzyskania środków od Sprzedawcy, gdy Operator nie przetworzy Transakcji finansowania przesyłanej na Konto rozliczeniowe operatora należące do Kupującego lub w inny sposób nie uzyska zapłaty od Kupującego. GPL może ograniczyć typy Sprzedawców mogących używać Płatności przez operatora i typy produktów, jakie można kupić za pośrednictwem tej metody płatności.

2.11 Funkcje w wersji beta. GPL może według własnego uznania umożliwić Sprzedawcy korzystanie z Funkcji w wersji beta. Funkcje w wersji beta są dostarczane „w stanie, w jakim są” (a więc bez gwarancji bezbłędnego działania), i Sprzedawca używa ich na własną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa. GPL może według własnego uznania zaprzestać udostępniania Funkcji w wersji beta w dowolnym momencie.

3. WDROŻENIE USŁUGI

3.1 Wdrożenie. Sprzedawca ma obowiązek zapewnić, że nie ma możliwości skorzystania z Usługi ani uzyskania dostępu do niej za pośrednictwem Witryn internetowych Sprzedawcy, które są niezgodne z niniejszą Umową lub nie zostały w inny sposób zatwierdzone przez GPL. Sprzedawca ma obowiązek monitorować i wyłączyć wszelki taki dostęp lub użycie przez nieautoryzowane osoby (w tym w stopniu nieograniczonym przez wszelkie witryny osób trzecich).

3.2 Ostateczna decyzja co do zatwierdzenia środków używanych okresowo przez Sprzedawcę w celu wdrożenia Usługi należy do spółki GPL, a w razie gdy spółka GPL nie zatwierdzi takiego wdrożenia, ma prawo, po powiadomieniu Sprzedawcy, zawiesić dalsze korzystanie z Usługi w całości lub części do momentu zastosowania przez Sprzedawcę odpowiednich korygujących modyfikacji w rozsądnym zakresie wymaganych i określonych przez spółkę GPL. Spółka GPL może wysyłać zapytania testowe do Witryn internetowych Sprzedawcy lub kontrolować ich jakość w dowolnym momencie w celu sprawdzenia przestrzegania przez Sprzedawcę postanowień niniejszej Umowy.

3.3 Instrumenty finansowania. W ramach wdrażania Usługi przez Sprzedawcę w Witrynie internetowej Sprzedawcy oraz jako warunek świadczenia Usługi przez spółkę GPL, Sprzedawca ma obowiązek ustanowić, zarejestrować i utrzymywać Instrument finansowania oraz Rachunek Sprzedawcy w Usłudze. Korzystanie z Instrumentu finansowania podlega standardowym warunkom podanym na https://payments.google.com/legaldocument?family=0.buyertos&gl=PL. Sprzedawca uprawnia spółkę GPL do:

(a) potwierdzenia, że Instrument finansowania lub Rachunek Sprzedawcy, odpowiednio wymienione przez Sprzedawcę na stronach internetowych rejestracji Usługi, ma dobrą opinię banku wydającego, między innymi przez, odpowiednio, przesłanie żądania autoryzacji płatności i/lub niewielkiego kredytu pieniężnego i/lub obciążenie Instrumentu finansowania bądź Rachunku Sprzedawcy;

(b) ponownego potwierdzania Instrumentu finansowania lub Rachunku Sprzedawcy po każdej zmianie danych rachunku – według własnego uznania spółki GPL;

(c) okresowego otrzymywania, jeśli lokalne prawo na to zezwala, raportu kredytowego i/lub składania innych zapytań dotyczących historii kredytowej bądź innych informacji o Sprzedawcy, które spółka GPL może uznać za stosowne do oceny, czy Sprzedawca kwalifikuje się do korzystania z Usługi, lub w celu zweryfikowania korzystania z Usługi przez Sprzedawcę.

3.4 Sprzedawca ma obowiązek przekazać aktualne, kompletne i dokładne informacje o rejestracji oraz dane Instrumentu finansowania oraz Rachunku Sprzedawcy, a także aktualizować te informacje w celu zapewnienia ich aktualności i dokładności. GPL może okresowo poprosić Sprzedawcę o podanie dodatkowych informacji jako warunek dalszego korzystania z Usługi lub o udzielenie GPL pomocy w zdecydowaniu, czy zezwolić Sprzedawcy na dalsze korzystanie z Usługi.

3.5 Aktualizacje. Jeśli GPL okresowo zaktualizuje swoje specyfikacje techniczne lub dotyczące wdrożenia (w tym w stopniu nieograniczonym przez zaktualizowanie Protokołów danych GPL lub nałożenie wymogu zmian wyglądu i funkcjonalności, etykiet, marki czy dodatkowych informacji), Sprzedawca wdroży takie aktualizacje lub modyfikacje tak szybko, jak to będzie w uzasadnionym stopniu praktyczne, jednak w każdym wypadku w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania powiadomienia o aktualizacji. Aktualizacje lub modyfikacje dotyczące wyglądu i funkcjonalności, etykiet, marki czy dodatkowych informacji należy wdrożyć w ciągu piętnastu (15) dni od daty otrzymania powiadomienia o tych aktualizacjach.

3.6 Powiadomienia o zmianach systemowych. Sprzedawca poinformuje spółkę GPL na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej sześćdziesięciu (60) dni o wszelkich zmianach w kodzie lub obsługującej technologii, używanych do wdrażania Usługi, co do których można mieć uzasadnione przypuszczenie, że mogą negatywnie wpłynąć na Usługę lub przetwarzanie Transakcji finansowania (przy czym rozumie się, że takie powiadomienie w żadnym wypadku nie zwalnia Sprzedawcy z jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy).

3.7 Pomoc techniczna. Pod warunkiem przestrzegania przez Sprzedawcę postanowień niniejszej Umowy w okresie obowiązywania Umowy spółka GPL będzie świadczyć Sprzedawcy usługi pomocy technicznej w odniesieniu do Usług, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie wytycznymi spółki GPL dotyczącymi pomocy technicznej do Usługi. Przed wysłaniem jakiegokolwiek żądania pomocy technicznej do spółki GPL Sprzedawca najpierw dołoży uzasadnionych starań w celu naprawienia wszelkich błędów, awarii czy usterek połączenia sieciowego we własnym oprogramowaniu i sprzęcie, bez przekazywania ich do spółki GPL. Następnie Sprzedawca może pisemnie poprosić o pomoc techniczną zgodnie z wytycznymi i procedurami spółki GPL dotyczącymi tej pomocy. Sprzedawca będzie świadczyć usługi pomocy technicznej Kupującym na własny koszt.

3.8 Autoryzacja Transakcji finansowania. Sprzedawca oświadcza, że otrzymanie autoryzacji od wystawcy karty w związku z konkretną Transakcją finansowania wskazuje jedynie, że w dniu autoryzacji: (a) na karcie znajdują się środki wystarczające do przekazania Sprzedawcy Kwoty do zapłaty, (b) termin ważności karty jest prawidłowy, (c) karta nie została zgłoszona jako zgubiona ani skradziona. Sprzedawca potwierdza fakt, że taka autoryzacja nie stanowi gwarancji, że osoba przesyłająca transakcję jest rzeczywiście posiadaczem karty, ani nie jest zapewnieniem ze strony spółki GPL ani innej osoby, że transakcja nie będzie podlegać obciążeniu zwrotnemu.

4. ZAREZERWOWANY

5. DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

5.1 GPL jest instytucją obsługującą elektroniczne transakcje pieniężne. Sprzedawca potwierdza i akceptuje fakt, że:

(a) GPL oferuje Usługę umożliwiającą przetwarzanie Transakcji finansowania w imieniu Sprzedawców w celu zapewnienia Kupującym możliwości płacenia za Produkty;

(b) GPL przetwarza Transakcje finansowania w imieniu Sprzedawców;

(c) GPL nie przyjmuje wpłat;

(d) środki będące w posiadaniu GPL lub jego usługodawców (w tym wszelkich dostawców usług bankowych) w związku z przetwarzaniem Transakcji finansowania, Transakcji rozliczeniowych i Zwrotów środków nie są przechowywane jako wpłaty; oraz

(e) prawo zabrania spółce GPL wypłacania Sprzedawcy odsetek od jakichkolwiek środków znajdujących się na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

5.2 Brak rekomendacji. GPL nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących:

(a) bezpieczeństwa, jakości, dokładności, niezawodności, integralności ani legalności żadnego Produktu;

(b) prawdziwości ani dokładności opisów Produktów, informacji o Kupującym, rad, opinii, ofert, propozycji, oświadczeń, danych ani innych informacji (łącznie zwanych „Treścią”) wyświetlanych lub rozpowszechnianych, zakupionych lub opłaconych za pośrednictwem Usługi bądź Witryn internetowych Google.

GPL może, ale nie ma obowiązku na mocy Umowy, edytować, modyfikować lub usuwać dowolne Treści, które uzna za kontrowersyjne, błędne, nielegalne, oszukańcze lub naruszające postanowienia niniejszej Umowy, albo odmawiać ich opublikowania w całości lub w części.

5.3 Brak oświadczeń dotyczących tożsamości Klienta. GPL nie ma obowiązku względem żadnego Sprzedawcy do sprawdzania informacji o jakichkolwiek Klientach Usługi ani potwierdzania ich tożsamości. GPL może zaoferować w Usłudze funkcję wystawiania opinii lub inny system rankingowy w celu zapewnienia Sprzedawcy pomocy w ocenie innych Klientów Usługi. Sprzedawca potwierdza fakt, że dowolna taka funkcja wystawiania opinii lub system rankingowy przedstawia wyłącznie opinie innych Klientów Usługi i nie stanowi opinii, oświadczeń ani gwarancji GPL.

5.4 Weryfikacja tożsamości Sprzedawcy; wymagania dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Sprzedawca potwierdza fakt, że GPL oferuje Sprzedawcy Usługi oraz kontynuuje ich oferowanie pod warunkiem, że Sprzedawca pomyślnie przejdzie wszystkie badania stanu i kontrole tożsamości, jakie może przeprowadzić GPL, oraz będzie przestrzegać wymagań GPL, instytucji obsługującej karty oraz prawnych dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Kontrole tożsamości mogą obejmować kontrole kredytowe, kontrole pod kątem prania brudnych pieniędzy wymagane na mocy odpowiednich przepisów prawa, kontrole wymagane przez instytucje obsługujące karty oraz kontrole mające na celu zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami prawa. Sprzedawca zapewni GPL wszelką pomoc potrzebną do przeprowadzenia takich kontroli i określenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, łącznie z dostarczeniem dodatkowych informacji o rejestracji lub służących do zweryfikowania tożsamości, jakich GPL może zażądać. Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnianie przez GPL osobom trzecim informacji na temat Sprzedawcy oraz uzyskiwanie ich w celu przeprowadzenia odpowiednich badań stanu i kontroli tożsamości Sprzedawcy. Niespełnienie tego warunku, łącznie z wymogiem przekazania przez Sprzedawcę informacji zażądanych przez spółkę GPL w celu przeprowadzenia weryfikacji tożsamości lub ustalenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, może skutkować natychmiastowym zawieszeniem korzystania przez Sprzedawcę z Usługi, a także wypowiedzeniem niniejszej Umowy.

5.5 Spory. Sprzedawca potwierdza i akceptuje fakt, że:

(a) z wyjątkiem sytuacji, gdy w Zasadach postępowania z obciążeniami zwrotnymi wyraźnie określono inaczej lub gdy reguły instytucji bądź sieci obsługującej karty albo wymagania prawne Wielkiej Brytanii odnoszące się do samego procesu płatności wymagają inaczej, GPL nie jest stroną w żadnych Sporach i nie ponosi z ich tytułu żadnej odpowiedzialności;

(b) w przypadku wystąpienia Sporu Sprzedawca jest zobowiązany przestrzegać zasad przekazywanych okresowo przez GPL;

c) w przypadku Sporu dotyczącego Usługi należy wykonać procedurę opisaną w punktach 5.6 i 5.7.

Niezależnie od postanowień podpunktów (a) lub (b) powyżej GPL zapewni różne narzędzia, aby pomóc Klientom w komunikowaniu się między sobą w celu rozwiązania sporu dotyczącego Transakcji finansowania, który mógł powstać między Kupującymi a Sprzedawcami. W zakresie, w jakim Klienci nie są w stanie rozwiązać sporu, spółka GPL może pośredniczyć w sporach między Kupującymi a Sprzedawcami w odpowiedzi na prośbę o pomoc wysuniętą przez jedną ze stron. Po otrzymaniu takiej prośby spółka GPL odpowiednio i według własnego uznania zapozna się ze sporem i zaproponuje niewiążące rozwiązanie.

5.6 Spory dotyczące Usługi. GPL rozpatrzy Spory dotyczące Usługi, pod warunkiem, że Sprzedawca udzieli GPL uzasadnionej pomocy, o jaką GPL może okresowo poprosić.

5.7 Wszystkie spory dotyczące Usługi powinny być w pierwszej kolejności kierowane do Centrum pomocy spółki GPL. Więcej informacji na temat Centrum pomocy znajduje się na https://support.google.com/payments/merchant/#topic=4490615&contact=1. Jeśli rozstrzygnięcie sporu nie będzie zadowalające, można skierować sprawę do Rzecznika ds. usług finansowych, o ile Sprzedawca spełnia odpowiednie kryteria. Więcej informacji o Rzeczniku ds. usług finansowych można znaleźć na http://www.financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Sprzedawca ma sześć (6) lat od momentu wygaśnięcia Umowy, by poprosić o rozliczenie pełnej kwoty E-pieniędzy pozostałej na jego Elektronicznym rachunku rozliczeniowym. Po tym czasie wszelkie E-pieniądze pozostawione na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy stają się własnością spółki GPL. Każde takie rozliczenie następuje: (i) po pomyślnie przeprowadzonych obowiązujących kontrolach mających na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, oszustwom i innym działaniom niezgodnym z prawem; (ii) po potrąceniu zobowiązań z Elektronicznego rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy i (iii) po pobraniu uznaniowej opłaty rozliczeniowej wynoszącej poniżej 1 GBP (lub jej równowartości). Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć informacje, o które poprosi GPL, by spółka GPL mogła przeprowadzić wymagane testy i kontrole. Na potrzeby niniejszego punktu 5.8 rozwiązanie Umowy następuje w momencie, gdy Sprzedawca nie może już używać swoich E-pieniędzy w celu realizacji płatności. Sprzedawca nie może korzystać ze swoich E-pieniędzy w celu realizacji płatności od dnia, w którym:

(a) dojdzie do zamknięcia Konta, po czym nie zostanie ono ponownie otwarte;

(b) Umowa zostanie wypowiedziana lub

(c) transakcje nie będą mogły zostać przetworzone w Usłudze z powodu niedotrzymania przez Sprzedawcę postanowień niniejszej Umowy, wliczając w to niezaktualizowanie przez Sprzedawcę informacji na jego Rachunku Sprzedawcy, a także niezgodności z obowiązującymi przepisami zakazującymi prania brudnych pieniędzy;

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

5.9 Żadne ze stwierdzeń w punkcie 5.8 nie ogranicza prawa spółki GPL do wypowiedzenia Umowy i/lub dokonania wykupu zgodnie z punktem 12.

5.10 Prośby o udzielenie informacji. Sprzedawca musi przechowywać oryginalną dokumentację każdej transakcji przez co najmniej sześć (6) miesięcy od daty jej zawarcia. Musi też przechowywać kopie tych danych przez co najmniej osiemnaście (18) miesięcy od daty odpowiedniej transakcji.

6. CECHY MARKI

6.1 Licencja na Cechy marki GPL. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy GPL udziela Sprzedawcy ograniczonej, niewyłącznej licencji (bez prawa do udzielania podlicencji), aktywnej w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, na wyświetlanie Cech marki GPL przekazanych Sprzedawcy wyłącznie w związku z wdrożeniem Usługi oraz jej promowaniem w Witrynie internetowej Sprzedawcy. Wszystkie wdrożenia Usługi w Witrynie internetowej Sprzedawcy i wszystkie zastosowania logo Cech marki otrzymanego przez Sprzedawcę od GPL muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi marki i informacji dodatkowych, które są dostępne na https://www.google.com/permissions/guidelines.html i mogą być okresowo aktualizowane przez Google lub GPL. Niezależnie od innych postanowień, które mogą stanowić inaczej, GPL może odwołać licencję udzieloną na mocy niniejszego punktu za powiadomieniem Sprzedawcy, dając Sprzedawcy rozsądny okres na zaprzestanie korzystania z odpowiednich Cech marki.

6.2 Licencja na Cechy marki Sprzedawcy. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy Sprzedawca udziela GPL, firmie Google oraz jej podmiotom stowarzyszonym ograniczonej, niewyłącznej (z wyjątkami określonymi w tym punkcie) licencji (bez prawa do udzielania podlicencji), aktywnej w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, na wyświetlanie Cech marki Sprzedawcy wyłącznie w związku z Usługą oraz w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

6.3. Każda strona ma wszystkie prawa, tytuły prawne i udziały, w tym w stopniu nieograniczonym wszystkie prawa własności intelektualnej związane z należącymi do niej Cechami marki. Z wyjątkiem ograniczonego zakresu jawnie określonego w niniejszej Umowie żadna ze stron nie udziela – a druga strona nie zyskuje – żadnych praw, tytułów ani udziałów (w tym w stopniu nieograniczonym żadnej dorozumianej licencji) dotyczących żadnych Cech marki drugiej strony. Wszelkie wykorzystanie przez spółkę GPL Cech marki Sprzedawcy (łącznie z powiązaną z nimi renomą) powinno działać na korzyść Sprzedawcy, a wszelkie wykorzystanie przez Sprzedawcę Cech marki spółki GPL (łącznie z powiązaną z nimi renomą) powinno działać na korzyść Google i GPL. Żadna ze stron nie będzie kwestionować ani pomagać innym w kwestionowaniu Cech marki drugiej strony (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w celu ochrony praw takiej strony do jej własnych Cech marki) ani ich rejestracji przez drugą stronę. Żadna ze stron nie będzie także próbować rejestrować żadnych Cech marki lub nazw domen łudząco podobnych do Cech marki lub nazw domen drugiej strony.

6.4 Wizerunek. Żadna ze stron nie może wydawać żadnych publicznych oświadczeń dotyczących istnienia niniejszej Umowy bądź jej treści bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Niezależnie od powyższego postanowienia spółka GPL, firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą wykorzystywać Cechy marki Sprzedawcy w prezentacjach, materiałach marketingowych, informacjach prasowych oraz na listach klientów (co obejmuje w stopniu nieograniczonym listy klientów publikowane w Witrynach internetowych Google oraz zrzuty ekranów wdrożenia Usługi przez Sprzedawcę). Na prośbę Sprzedawcy spółka GPL dostarczy mu przykład takiego wykorzystania.

7. OPŁATY ZA OBSŁUGĘ I WARUNKI PŁATNOŚCI

7.1 Opłaty za obsługę. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 15 Sprzedawca jest zobowiązany wnosić Opłaty za obsługę określone na stronie Opłaty za obsługę. GPL może okresowo podwyższać lub obniżać Opłaty za obsługę, przy czym każde takie podwyższenie lub obniżenie będą traktowane jako zmiana na potrzeby punktu 14.3. GPL zamieści również zmienione Opłaty za obsługę w odpowiedniej sekcji na stronie Opłaty za obsługę. Takie skorygowane Opłaty za obsługę powinny być opatrzone datą, od której zaczynają obowiązywać. Spółka GPL może okresowo organizować promocje w Google Payments, które mogą mieć wpływ na wysokość Opłat za obsługę.

7.2 Bez uszczerbku dla postanowień punktu 5.1(e) spółka GPL może otrzymywać odsetki i/lub inne rekompensaty od banków świadczących dla niej usługi lub innych podmiotów, narosłe z wpływów E-pieniędzy znajdujących się na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy, które nie zostały wykupione i przeniesione na Rachunek Sprzedawcy. Sprzedawca akceptuje fakt, że wszelkie kwoty takich odsetek lub rekompensat zarobione przez GPL należą się wyłącznie GPL.

7.3 Spółka GPL ma obowiązek trzymać kwoty E-pieniędzy należne Sprzedawcy (pomniejszone o wszelkie odpowiednie Opłaty za obsługę) na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy i nie może używać ich do pokrywania własnych wydatków operacyjnych. GPL nie będzie trzymać żadnych kwot na funduszach ani działać jako powiernik Sprzedawcy.

7.4 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 15, o ile strony nie uzgodniły między sobą inaczej, Sprzedawca może wybrać częstotliwość, z jaką środki przechowywane na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy mają być rozliczane przez GPL i przenoszone na Rachunek Sprzedawcy („Okres rozliczenia”). Uznaje się, że Transakcje rozliczeniowe przeprowadzone zgodnie z Okresem rozliczenia są autoryzowane przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza i akceptuje fakt, że Okres rozliczenia nie może być krótszy niż jeden dzień. Sprzedawca może zmienić Okres rozliczenia w dowolnym momencie, korzystając z witryny internetowej Google Payments. Jeśli w wyniku podania przez Sprzedawcę spółce GPL nieprawidłowych informacji Transakcja rozliczeniowa zostanie przeprowadzona błędnie, spółka GPL może obciążyć Sprzedawcę opłatą w celu pokrycia kosztów uzasadnionych działań spółki GPL zmierzających do skorygowania tego błędu. Sprzedawca może też w każdej chwili poprosić o rozliczenie, kontaktując się z GPL w Centrum pomocy na https://support.google.com/payments/sell.

7.5 Niezależnie od powyższego postanowienia GPL nie ma obowiązku przekazywać żadnych środków na:

(a) Elektroniczny rachunek rozliczeniowy Sprzedawcy w związku z przetwarzaniem dowolnej Transakcji finansowania, dla której ostatecznie spółka GPL nie uzyskała pełnego rozliczenia w dostępnych środkach wymaganych do przetworzenia tej Transakcji finansowania; lub

(b) Rachunek Sprzedawcy, jeśli saldo Elektronicznego rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy w momencie wypłaty wynosi poniżej 1 GBP (lub równowartości tej kwoty), z zastrzeżeniem punktów 5.8 i 12.8(a).

7.6 GPL może wstrzymać lub odrzucić Transakcję finansowania, Transakcję rozliczeniową lub Zwrot środków albo dokonać wobec nich obciążenia zwrotnego:

(a) jeśli Kupujący wysunął żądanie zwrotu pieniędzy;

(b) jeśli GPL według własnego uzasadnionego uznania dojdzie do wniosku, że transakcja:

(i) zawiera błąd rzeczowy;

(ii) pociąga za sobą szkodę lub oszustwo albo jest przeprowadzana z wykorzystaniem oszukańczych lub niewłaściwych środków (w tym w stopniu nieograniczonym oszukańczego użycia karty kredytowej, karty debetowej lub innych środków płatniczych), innych niż wyraźnie wymienione w Zasadach gwarancji płatności;

(iii) narusza obowiązujące prawo;

(iv) narusza postanowienia niniejszej Umowy lub Warunki korzystania z usług przez Kupującego; lub

(v) narusza obowiązujące zasady spółki GPL i/lub Usługi;

(c) w przypadku obciążeń zwrotnych dotyczących transakcji zakupu E-pieniędzy przez Kupującego zgodnie z zasadami instytucji obsługującej karty; oraz

(d) w razie żądania przez spółkę GPL dodatkowych informacji od Sprzedawcy w celu przeprowadzenia weryfikacji tożsamości lub stwierdzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, zgodnie z postanowieniem 5.4.

Sprzedawca zgadza się współpracować ze spółką GPL i przekazywać wszelkie informacje, jakich w uzasadnionym zakresie spółka GPL zażąda w toku analizowania okoliczności wymienionych w tym punkcie.

Zgodnie z zapisem w punkcie 2.9 realizacja transakcji może również zostać opóźniona z powodu konieczności wypełnienia przez spółkę GPL zobowiązań wynikających ze stosownych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także w przypadku podejrzewania przez spółkę GPL, że transakcja pociąga za sobą oszustwo.

W przypadkach, gdy nie jest to sprzeczne z prawem ani nie narusza uzasadnionych procedur bezpieczeństwa, GPL przekaże Sprzedawcy informacje dotyczące nieprzetworzenia przez GPL Transakcji finansowania, Transakcji rozliczeniowej lub Zwrotu środków na podstawie postanowienia 7.6.

7.7 GPL może według własnego uznania rozliczyć dowolne zobowiązania względem Sprzedawcy, które mogły narosnąć na mocy niniejszej Umowy, odliczając je od dowolnych kwot należnych od Sprzedawcy na mocy niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy między Sprzedawcą i GPL albo podmiotem stowarzyszonym GPL i jeszcze przez niego niezapłaconych, nie licząc wszelkich innych praw i środków zaradczych, jakie mogą przysługiwać GPL na mocy niniejszej Umowy.

7.8 Wszelkie kwoty, jakie mogły zostać w poprzednich okresach zapłacone Sprzedawcy w nadmiarze, GPL może odliczyć od swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub GPL może zażądać od Sprzedawcy ich zapłacenia w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury.

7.9 Sprzedawca akceptuje fakt, że Kupujący mogą zachować prawo do obciążeń zwrotnych na podstawie zasad instytucji obsługującej karty. GPL może przekazać obciążenia zwrotne Sprzedawcy, ale nie ma takiego obowiązku.

7.10 GPL ma prawo odliczyć wszelkie obowiązujące Opłaty za obsługę i inne obowiązujące opłaty od kwot dowolnych Transakcji finansowania.

7.11 GPL ma prawo odliczyć następujące kwoty od środków znajdujących się na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym:

(a) cofnięcia płatności, zwroty środków lub odrzucenia wcześniejszych Transakcji finansowania oraz

(b) wszelkie inne korekty lub poprawki wcześniejszych Transakcji finansowania

pod warunkiem, że w każdym wypadku GPL powiadomi Sprzedawcę o takich odliczeniach.

7.12 Wymagana rezerwa. Po przystąpieniu Sprzedawcy do Usługi spółka GPL może w niektórych przypadkach ustanowić wobec niego stałą lub tymczasową Wymaganą rezerwę. Okoliczności, w których GPL może nałożyć Wymaganą rezerwę, obejmują między innymi:

(a) konieczność zapewnienia dostępności dla GPL wystarczających środków na wypadek obciążeń zwrotnych, cofnięć Transakcji finansowania lub innych zobowiązań Sprzedawcy powstałych w związku z Transakcjami finansowania;

(b) istotną zmianę kondycji finansowej Sprzedawcy lub jego zestawienia płatności względem wierzycieli, w tym między innymi sytuacje, gdy firma Sprzedawcy przestanie dobrze prosperować lub Sprzedawca nie będzie wypełniać swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy albo przestrzegać zasad instytucji lub sieci obsługującej karty;

(c) sytuacje, gdy Sprzedawca podlega, według wyłącznego uznania GPL, zbyt wielu obciążeniom zwrotnym;

(d) istotną zmianę w charakterze firmy Sprzedawcy bądź jej oferty produktowej lub

(e) sytuacje, gdy GPL ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że GPL może ponosić odpowiedzialność względem stron trzecich za tymczasowy lub wypłacony kredyt rozszerzony Sprzedawcy.

GPL nie ponosi odpowiedzialności względem Sprzedawcy ani żadnych stron trzecich za żadne straty poniesione przez Sprzedawcę w wyniku nałożenia limitów transakcji lub Wymaganej rezerwy ani obciążeń zwrotnych lub innych cofnięć transakcji.

7.13 Zwroty środków i korekty. Sprzedawca musi stosować uczciwe zasady zwrotu towarów, rezygnacji z usług oraz korekty Transakcji finansowania. Sprzedawca ma obowiązek przedstawić Kupującym swoje zasady zwrotu środków i anulowania zakupów. Jeśli Sprzedawca dopuszcza korektę ceny, zwrot Produktów lub ich anulowanie w związku z Transakcją finansowania Kupującego, Sprzedawca ma obowiązek zainicjować i autoryzować Zwrot środków w ciągu trzech dni od otrzymania od Kupującego prośby o taki zwrot/korektę, korzystając z funkcji zwrotu środków dostępnej w Usłudze. Kwota zwrotu środków lub korekty nie może przekroczyć wartości podanej jako suma w pierwotnej Transakcji finansowania, z wyjątkiem dokładnej kwoty wymaganej w celu zwrócenia kosztów przesyłki, które poniósł Kupujący, aby zwrócić towar. Sprzedawcy nie wolno przyjmować od Kupującego gotówki ani akceptować żadnej innej formy płatności lub wynagrodzenia w zamian za przygotowanie dla niego zwrotu środków, jak również dokonywać zwrotu środków w gotówce za Produkt opłacony za pomocą Transakcji finansowania, chyba że jest to wymagane przez prawo. Jeśli w zasadach Sprzedawcy zwrot środków będzie w niektórych okolicznościach zabroniony, na Sprzedawcy może nadal spoczywać obowiązek zwrotu środków Kupującemu zgodnie z zasadami spółki GPL. Jeśli na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy znajduje się wystarczająca ilość środków, prośby o zwrot środków od Sprzedawcy będą przetwarzane zgodnie z punktem 2.8. Wcześniejsze przetwarzanie żądań zwrotu środków zależy od wyłącznego uznania spółki GPL. Jeśli Sprzedawca dokona zwrotu środków omyłkowo, spółka GPL może obciążyć Sprzedawcę opłatą pokrywającą koszty uzasadnionych działań spółki GPL mających na celu naprawienie tego błędu.

7.14 Podatki i inne obciążenia. Sprzedawca zapłaci wszystkie obowiązujące podatki, w tym podatek od sprzedaży, z tytułu użytkowania, własności prywatnej, VAT, akcyzę, opłaty celne, importowe bądź pocztowe lub inne podatki bądź opłaty nakładane przez podmioty rządowe dowolnego rodzaju i dotyczące wszelkich transakcji za usługi dokonywanych na mocy niniejszej Umowy, w tym kary i odsetki, ale z wyłączeniem podatków od przychodu netto spółki GPL. Spółka GPL nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie podatków od sprzedaży lub dochodu bądź innych podatków związanych z Transakcjami finansowania ani nie jest podmiotem prowadzącym taką działalność. W przypadku, gdy spółka GPL jest prawnie zobowiązana do pobierania obowiązujących podatków, Sprzedawcy jest przedstawiana faktura na odpowiednią kwotę, którą musi on zapłacić w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od daty wystawienia faktury lub innego powiadomienia. Sprzedawca niezwłocznie dostarczy spółce GPL odpowiednią dokumentację, która może być wymagana przez właściwe instytucje państwowe, w celu umożliwienia spółce GPL przetwarzania płatności na mocy niniejszej Umowy (w tym ważne zaświadczenie o zwolnieniu Sprzedawcy z obowiązku płacenia podatków wydane przez właściwą instytucję państwową), a spółka GPL może wstrzymać wszelkie należne na mocy niniejszej Umowy płatności do momentu dostarczenia przez Sprzedawcę takiej dokumentacji. Po zapłaceniu należności podatkowych przez Sprzedawcę zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Sprzedawca niezwłocznie dostarczy GPL oryginały lub poświadczone kopie wszystkich dowodów zapłaty podatków bądź inne odpowiednie potwierdzenia zapłaty.

8. POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1 Poufność. Bez wcześniejszej pisemnej zgody spółki GPL Sprzedawca nie może ujawniać ani powodować ujawnienia żadnych poufnych i/lub zastrzeżonych informacji należących do spółki GPL, z wyjątkiem ujawnienia ich pracownikom, agentom, przedstawicielom lub kontrahentom, którzy muszą mieć do nich dostęp, by móc realizować postanowienia niniejszej Umowy („Uprawniony personel”), i którzy są zobowiązani pisemną umową do nieujawniania informacji poufnych lub zastrzeżonych należących do osób trzecich i ujawnionych Sprzedawcy, oraz z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie może być wymagane przez przepisy prawa lub rozporządzenie rządowe. Sprzedawca potwierdza i akceptuje fakt, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i/lub zaniedbania całego Uprawnionego personelu powodujące naruszenie tego postanowienia. Sprzedawca zobowiązuje się chronić poufne i zastrzeżone informacje GPL z takim samym zaangażowaniem (oraz nie mniejszym niż uzasadnione), z jakim chroni własne informacje poufne i zastrzeżone o podobnym charakterze, by zapobiec ich nieuprawnionemu użyciu, rozpowszechnieniu lub udostępnieniu jakiejkolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej. Poufne i zastrzeżone informacje spółki GPL obejmują między innymi: (a) wszelkie należące do spółki GPL, firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych programy, technologie, kody programów, specyfikacje, materiały, wytyczne i dokumenty związane z Usługą; (b) wszelkie informacje przekazane zgodnie z niniejszą Umową, w tym w stopniu nieograniczonym materialne, niematerialne, wizualne, elektroniczne, obecne i przyszłe informacje, takie jak (i) tajemnice handlowe; (ii) informacje finansowe; (iii) informacje techniczne, w tym dokumenty badawcze, opracowania, procedury, algorytmy, dane, projekty i informacje praktyczne oraz (iv) informacje biznesowe, w tym dotyczące prowadzenia działalności, planowania, zainteresowań marketingowych i produktów; a także (c) wszelkie inne informacje określone przez spółkę GPL na piśmie jako „poufne” lub przy użyciu równoważnego terminu. Poufne i zastrzeżone informacje spółki GPL nie obejmują danych, które: (i) są lub staną się publicznie dostępne w inny sposób niż w wyniku działania lub zaniedbania Sprzedawcy; (ii) były w legalnym posiadaniu Sprzedawcy przed ujawnieniem i nie zostały przez niego uzyskane od spółki GPL ani jej podmiotów stowarzyszonych; (iii) zostały zgodnie z prawem ujawnione Sprzedawcy przez osobę trzecią bez ograniczeń dotyczących ujawniania ich przez Sprzedawcę, a także w przypadku, gdy Sprzedawca nie był świadomy tego, że są to informacje poufne lub zastrzeżone należące do spółki GPL; bądź (iv) zostały niezależnie opracowane przez Sprzedawcę bez naruszenia niniejszej Umowy.

8.2 Sprzedawca musi zachować poufność i nie może używać, przesyłać (łącznie z wysyłaniem niechcianych wiadomości) ani udostępniać informacji Kupującego w celach innych niż przetwarzanie transakcji Kupującego i prowadzenie jego konta u Sprzedawcy, lub w innych dozwolonych celach, o których wyraźnie mówią Zasady i wytyczne usługi Google Payments. Sprzedawca potwierdza i akceptuje fakt, że informacje dotyczące Kupującego przekazywane Google i/lub spółce GPL oraz otrzymywane przez Sprzedawcę od GPL w związku z Usługą podlegają zasadom zawartym w Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Payments. Spółka GPL może również przekazywać informacje w odpowiedzi na właściwe procedury prawne, takie jak wezwania do sądu w charakterze świadka, nakazy rewizji i orzeczenia sądowe, a także w celu dowiedzenia lub wykorzystania swoich praw bądź obrony przed roszczeniami prawnymi. Spółka GPL nie jest zobowiązana do zwrotu, zniszczenia ani potwierdzenia zniszczenia informacji poufnych Sprzedawcy, jednak nie wykorzysta ich w inny sposób niż określony w niniejszej Umowie.

8.3 Dane logowania. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich Danych logowania i podejmie w tym celu wszystkie uzasadnione kroki. Sprzedawca zgadza się powiadomić spółkę GPL bez nadmiernej zwłoki w przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia jego Danych logowania bądź dowolnego innego naruszenia bezpieczeństwa związanego z Usługą za pośrednictwem linku „Skontaktuj się z nami” w Centrum pomocy dla kupujących.

8.4 Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że wszyscy członkowie kadry kierowniczej, pracownicy, agenci, przedstawiciele i inne osoby mające dostęp do jego Danych logowania są przez niego uprawnieni do korzystania z Usługi i reprezentują go prawnie.

8.5 Prawa własności intelektualnej. Do spółki GPL i jej licencjodawców należą wszystkie prawa, tytuły i udziały, w tym w stopniu nieograniczonym wszystkie Prawa własności intelektualnej związane z Usługą (i wszelkimi jej dziełami pochodnymi oraz rozszerzeniami), w tym między innymi wszelkie oprogramowanie, technologie, informacje, treści, materiały, wytyczne i dokumentacje. Sprzedawca nie uzyskuje żadnych praw, tytułów ani udziałów związanych z Usługą, jak również Praw własności intelektualnej dotyczących Usługi i/lub Cech marki spółki GPL, z wyjątkiem praw do ograniczonego użycia wyraźnie określonych w Umowie.

8.6 Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania uzasadnionych standardów branżowych zapewniających bezpieczeństwo i ochronę danych dotyczących transakcji i Kupującego.

9. GWARANCJE

9.1 Każda ze stron oświadcza i zapewnia, że jest w pełni uprawniona i upoważniona do zawarcia Umowy.

9.2 Jest to warunkiem niniejszej Umowy i Sprzedawca zapewnia GPL, że:

(a) jeśli jest osobą fizyczną, ma co najmniej 18 lat;

(b) jest właścicielem Witryn internetowych Sprzedawcy i ma nad nimi kontrolę;

(c) ma wszelkie uprawnienia, upoważnienia oraz licencje wymagane do wdrożenia Usługi i będzie je mieć przez okres obowiązywania niniejszej Umowy.

9.3 Sprzedawca zapewnia GPL, że:

(a) wykonanie przez niego zobowiązań na mocy niniejszej Umowy nie stanowi w żaden sposób naruszenia ani niewypełnienia postanowień jakiejkolwiek umowy, w której jest on stroną;

(b) zostanie zachowana zgodność ze wszystkimi prawami, przepisami i rozporządzeniami mającymi zastosowanie do korzystania przez niego z Usługi lub związanymi z tym w inny sposób;

(c) nie podejmie on próby zainicjowania bądź uzyskania Transakcji finansowania, Zwrotu środków ani Transakcji rozliczeniowej za pomocą Usługi, jeśli jest to lub może być niezgodne z obowiązującym prawem;

(d) zostanie zachowana zgodność ze wszystkimi prawami i przepisami mającymi zastosowanie do sprzedaży Produktów i do jego relacji z Kupującymi, w tym w stopniu nieograniczonym z ustawą o ochronie konsumentów (w przypadku sprzedaży na odległość) z 2000 r. i przepisami dot. handlu elektronicznego (dyrektywą Komisji Europejskiej) z 2002 r.;

(e) zgodnie z wiedzą Sprzedawcy Zlecenie zapłaty nie zostało w żaden istotny sposób zmienione bez zgody Kupującego.

9.4 Spółka GPL zapewnia Sprzedawcę, że będzie świadczyć Usługi z odpowiednim zaangażowaniem i właściwymi umiejętnościami.

9.5 Spółka GPL nie zapewnia, że Usługi spełnią wszystkie wymagania Sprzedawcy ani że działanie Usług będzie nieprzerwane, bezpieczne oraz wolne od wirusów i błędów.

9.6 GPL nie ponosi odpowiedzialności za żadne naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, w tym dowolnego oświadczenia, warunku i gwarancji, w sytuacji, gdy dane naruszenie wynika z niewypełnienia przez Sprzedawcę jego zobowiązań na mocy niniejszej Umowy.

9.7 Żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia nie mają zastosowania do Usług ani żadnych innych usług świadczonych przez GPL na mocy niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostało to wyraźnie określone w niniejszej Umowie. Z zastrzeżeniem postanowienia 10.1(b) żadne dorozumiane warunki, gwarancje ani inne postanowienia nie mają zastosowania (w tym wszelkie dorozumiane postanowienia dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu lub zgodności z opisem).

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności stron z tytułu:

(a) śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych zaniedbaniem którejkolwiek ze ze stron bądź jej podwykonawców, przedstawicieli lub pracowników;

(b) oszustwa lub fałszywego oświadczenia;

(c) naruszenia jakiegokolwiek dorozumianego warunku dotyczącego tytułu prawnego lub prawa do niezakłóconego korzystania i/lub

(d) niewłaściwego wykorzystania informacji poufnych.

10.2 Jeśli w niniejszej Umowie wyraźnie nie określono inaczej, żadne postanowienie niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron z tytułu naruszenia Praw własności intelektualnej drugiej strony ani wynikającej z postanowień punktu 11.

10.3 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 10.1 i 10.2, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym w stopniu nieograniczonym wynikającej z zaniedbania), przedkontraktowej, powstałej na podstawie innych oświadczeń (które nie są fałszywe) bądź w inny sposób wynikającej z niniejszej Umowy lub z nią związanej z tytułu:

(a) wszelkich strat gospodarczych (w tym w stopniu nieograniczonym utraty przychodów, zysków, umów, danych, działalności gospodarczej i oczekiwanych oszczędności);

(b) kosztów usług zastępczych;

(c) jakiejkolwiek straty renomy lub reputacji bądź

(d) jakichkolwiek strat szczególnych, pośrednich lub wtórnych

poniesionych przez stronę w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy, w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy takie straty mogły zostać przewidziane przez strony w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

10.4 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 10.1, 10.2, 10.3 i 10.5, łączna odpowiedzialność każdej ze stron w danym Roku, związana ze wszystkimi zdarzeniami lub serią powiązanych zdarzeń, które wystąpiły w tym Roku w związku z niniejszą Umową (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność wynika z naruszenia postanowień umowy, zaniedbania czy z dowolnego innego powodu) jest ograniczona do większej z następujących kwot: 125% Opłaty za obsługę przekazanej spółce GPL przez Sprzedawcę lub należnej jej w bezpośrednio poprzedzającym Roku bądź 30 000 GBP.

10.5 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 10.1, 10.2 i 10.3 całkowita odpowiedzialność każdej ze stron w związku z niniejszą Umową (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność wynika z naruszenia postanowień umowy, zaniedbania czy z dowolnego innego powodu) jest ograniczona do 300 000 GBP.

10.6 Każda ze stron potwierdza i akceptuje fakt, że rozkład ryzyka określony w niniejszym punkcie 10 ma odzwierciedlenie w charakterze Usług oraz kwotach płaconych przez strony na mocy niniejszej Umowy.

10.7 Z wyjątkiem sytuacji, gdy GPL nie udostępni Sprzedawcy odpowiednich informacji o transakcji, Sprzedawca jest uprawniony do uzyskania zadośćuczynienia na mocy postanowień 10.8, 10.9 i 10.10 tylko wówczas, gdy zgodnie z postanowieniem 13 powiadomi GPL bez nadmiernego opóźnienia, a w żadnym wypadku nie później niż w ciągu trzynastu (13) miesięcy od daty obciążenia, o stwierdzeniu wystąpienia nieautoryzowanej lub nieprawidłowo przeprowadzonej transakcji.

10.8 Postępowanie w przypadku nieautoryzowanych Transakcji rozliczeniowych i Zwrotów środków. Z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca dokona oszustwa, spółka GPL zwróci na Elektroniczny rachunek rozliczeniowy Sprzedawcy kwotę nieautoryzowanych Transakcji rozliczeniowych i Zwrotów środków, które nie zostały autoryzowane zgodnie z punktami odpowiednio 7.4 i 7.13, w tym wszelkie obowiązujące obciążenia.

10.9 Postępowanie w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonych Transakcji rozliczeniowych i Zwrotów środków. Jeśli spółka GPL nie będzie mogła udowodnić, że transakcja została przeprowadzona prawidłowo, bez nadmiernego opóźnienia zwróci na Elektroniczny rachunek rozliczeniowy Sprzedawcy kwotę Zwrotu środków lub Transakcji rozliczeniowej oraz wszelkie obowiązujące obciążenia związane z transakcją. W każdym przypadku spółka GPL na prośbę Sprzedawcy podejmie natychmiastowe starania w celu wyśledzenia transakcji i powiadomi Sprzedawcę o wynikach.

10.10 Postępowanie w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonych Transakcji finansowania. GPL ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za prawidłowe przesłanie Zlecenia zapłaty utworzonego przez Sprzedawcę w związku z Transakcją finansowania i niezwłocznie prześle Zlecenie zapłaty ponownie, a na prośbę podejmie natychmiastowe starania w celu wyśledzenia Transakcji finansowania i powiadomi Sprzedawcę o wynikach.

11. ODSZKODOWANIE

11.1 Z zastrzeżeniem postanowienia w punkcie 11.2, Sprzedawca będzie zabezpieczał, bronił i chronił spółkę GPL, firmę Google oraz jej podmioty stowarzyszone i/lub dowolnego dostawcę usług finansowych, z którym GPL ma umowę dotyczącą Usług bądź związaną z nimi („Zabezpieczane osoby”), przed wszystkimi roszczeniami osób trzecich zgłoszonymi wobec Zabezpieczanych osób oraz wszelką odpowiedzialnością, stratami i wydatkami (w tym odszkodowaniami, kwotami ugód i uzasadnionymi opłatami za obsługę prawną) poniesionymi przez Zabezpieczane osoby w związku z:

(a) Witrynami internetowymi Sprzedawcy;

(b) Cechami marki Sprzedawcy;

(c) korzystaniem przez Sprzedawcę z Usługi w sposób inny niż dozwolony w niniejszej Umowie i/lub

(d) jakimkolwiek Produktem, który Kupujący próbował lub zamierza uzyskać bądź uzyskał za pomocą Usługi.

11.2 Zobowiązania Sprzedawcy określone w punkcie 11.1 istnieją tylko wówczas, gdy Zabezpieczana osoba:

(a) niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę o danym roszczeniu;

(b) zapewni Sprzedawcy odpowiednie informacje, pomoc i współpracę podczas obrony w przypadku pozwu lub postępowania sądowego oraz

(c) przekaże Sprzedawcy pełną kontrolę oraz wyłączne uprawnienia dotyczące obrony i zawarcia ugody w związku z danym roszczeniem. Zabezpieczana osoba na swój koszt może wyznaczyć własnego wybranego przez siebie adwokata.

11.3 Z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego punktu 11, spółka GPL zapewni obronę lub według własnego uznania zawrze ugodę we wszelkich postępowaniach sądowych wszczętych przeciwko Sprzedawcy przez osobę trzecią na podstawie lub w wyniku roszczenia, w którym zostanie stwierdzone, że technologia spółki GPL lub Google służąca do świadczenia Usług bądź jakakolwiek Cecha marki Google narusza dowolne prawa autorskie, tajemnicę handlową lub prawo do znaku towarowego tej osoby trzeciej.

11.4 W żadnym wypadku na mocy postanowienia 11.3 GPL nie ma jakichkolwiek zobowiązań ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności powstałej w wyniku:

(a) korzystania z dowolnych Funkcji w wersji beta;

(b) korzystania z Usług lub Cech marki Google w zmodyfikowanej postaci albo w połączeniu z materiałami nieprzygotowanymi przez GPL bądź

(c) wszelkich treści, informacji lub danych dostarczonych GPL, Google lub jej podmiotom stowarzyszonym przez Sprzedawcę, innego Klienta lub dowolną osobę trzecią.

11.5 Zobowiązania spółki GPL określone w punkcie 11.3 istnieją tylko wówczas, gdy Sprzedawca:

(a) niezwłocznie powiadomi GPL o danym roszczeniu;

(b) zapewni GPL odpowiednie informacje, pomoc i współpracę podczas obrony w przypadku pozwu lub postępowania sądowego oraz

(c) przekaże GPL pełną kontrolę oraz wyłączne uprawnienia dotyczące obrony i zawarcia ugody w związku z danym roszczeniem. Zabezpieczana osoba na swój koszt może wyznaczyć własnego wybranego przez siebie adwokata.

11.6 Spółka GPL wyłącznie według własnego i uzasadnionego uznania może zakończyć dalsze korzystanie przez Klienta z wszelkich Usług i Cech marki spółki GPL, które przypuszczalnie lub zdaniem spółki GPL naruszają Prawa własności intelektualnej dowolnej osoby trzeciej.

11.7 W niniejszym punkcie 11 określono całkowitą odpowiedzialność stron i wyłączne świadczenia związane z naruszeniem Praw własności intelektualnej osoby trzeciej.

12. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

12.1 Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z Datą wejścia w życie i obowiązuje do momentu wypowiedzenia zgodnie z określonymi w niej postanowieniami.

12.2 Wypowiedzenie Umowy. Sprzedawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę bezzwłocznie i bez opłat w ciągu czternastu (14) dni od Daty wejścia w życie przez przekazanie powiadomienia spółce GPL. Po tym okresie, o ile nie przewidziano krótszego okresu w niniejszej Umowie, zgodnie z prawem spółka GPL może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem co najmniej dwumiesięcznego (2) okresu wypowiedzenia, natomiast Sprzedawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym terminie bez ponoszenia opłat z zachowaniem co najmniej jednomiesięcznego (1) okresu wypowiedzenia.

12.3 Każda ze stron może zawiesić wykonanie Umowy i/lub wypowiedzieć ją w całości lub w części oraz ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

(a) druga strona w istotny sposób naruszy jakikolwiek warunek Umowy i naprawienie skutków naruszenia będzie niemożliwe bądź

(b) druga strona w istotny sposób naruszy jakikolwiek warunek Umowy i naprawienie skutków naruszenia będzie możliwe, ale strona ta nie dokona tego w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia z odpowiednią prośbą.

12.4 Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

(a) zostanie zwołane spotkanie wierzycieli drugiej strony bądź zostanie przez tę stronę lub w związku z nią zaproponowane porozumienie albo ugoda z wierzycielami lub na ich rzecz (w tym dobrowolne porozumienie zdefiniowane w ustawie Insolvency Act 1986);

(b) zastawnik, zarządca przymusowy, syndyk masy upadłościowej, zarządca (wyznaczony przez sąd lub w inny sposób) bądź inna osoba tego typu wejdzie w posiadanie całości lub znacznej części aktywów drugiej strony albo zostanie wyznaczona do zarządzania nimi bądź zostanie nakazane lub wyegzekwowane wykonanie zajęcia, egzekucji lub innej procedury (i nie zostanie oddalone w ciągu siedmiu dni) w zakresie tych aktywów;

(c) druga strona zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub będzie niezdolna do uregulowania należności w rozumieniu sekcji 123 ustawy Insolvency Act 1986;

(d) druga strona, jej dyrektorzy, dowolny z jej wierzycieli bądź posiadacz kwalifikowanego zastawu płynnego poinformuje o zamiarze powołania zarządcy albo złoży w tym celu wniosek do sądu;

(e) zostanie wniesiony pozew (i nie zostanie oddalony w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni), podjęta uchwała lub wydany nakaz dotyczący drugiej strony w zakresie zarządzania, likwidacji, bankructwa lub rozwiązania;

(f) w dowolnej jurysdykcji, w której druga strona jest zarejestrowana, ma siedzibę, prowadzi działalność lub posiada aktywa, wystąpi sytuacja analogiczna do wymienionych powyżej i dotycząca tej strony;

(g) nastąpi Zmiana kontroli u Sprzedawcy lub Sprzedawca dokona zbycia znacznej części swoich aktywów. W niniejszym postanowieniu termin „Kontrola” oznacza posiadanie przez dowolne lub wyznaczone osoby bezpośredniej lub pośredniej możliwości kierowania postępowaniem innej osoby lub wpływania na nie, a znaczenie wyrażenia „Zmiana kontroli” odpowiednio wynika z tej definicji lub

(h) wystąpi jakiekolwiek zdarzenie lub zostanie podjęte jakiekolwiek postępowanie względem Sprzedawcy w jurysdykcji, której Sprzedawca podlega, które ma efekt równoważny lub podobny do jakiegokolwiek zdarzenia wymienionego w punkcie 12.4.

12.5 Zawieszenie dostępności Usługi w związku z Transakcjami finansowania. Spółka GPL może natychmiast zawiesić możliwość korzystania przez Sprzedawcę z Usługi w związku z Transakcjami finansowania, jeśli:

(a) Sprzedawca naruszy niniejszą Umowę (w tym dowolne zasady, takie jak np. Zasady i wytyczne usługi Google Payments, do których odwołano się w tym dokumencie) bądź


(b) według uzasadnionego uznania spółki GPL korzystanie przez Sprzedawcę z Usług powoduje ryzyko poniesienia szkody finansowej lub utraty renomy przez spółkę GPL, Usługę i/lub jakikolwiek system płatności kartą wykorzystywany do przetwarzania Transakcji finansowania lub wobec Sprzedawcy istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa, prania brudnych pieniędzy bądź innych działań niezgodnych z prawem.

12.6 Zawieszenie dostępności Usługi w związku ze Zwrotami środków i Transakcjami rozliczeniowymi w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych uwierzytelniających Sprzedawcy. Spółka GPL może natychmiast zawiesić korzystanie przez Sprzedawcę z Usługi w związku ze Zwrotami środków i Transakcjami rozliczeniowymi, mając ku temu uzasadnione powody związane z bezpieczeństwem Danych logowania lub Elektronicznego rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy bądź ich podejrzewanym nieuczciwym lub nieuprawnionym użyciem. GPL poinformuje Sprzedawcę o takim zawieszeniu i jego przyczynach z wyprzedzeniem lub – jeśli nie będzie to możliwe – natychmiast po zawieszeniu, chyba że takie powiadomienie będzie niezgodne z prawem lub będzie miało niekorzystny wpływ na uzasadnione środki bezpieczeństwa. GPL ponownie aktywuje Dane logowania lub Elektroniczny rachunek rozliczeniowy Sprzedawcy bądź udostępni mu nowe, aktywne Dane logowania lub Elektroniczny rachunek rozliczeniowy, gdy tylko będzie to możliwe po ustąpieniu przyczyn zawieszenia.

12.7 Sprzedawca może tymczasowo zawiesić korzystanie z Usługi, powiadamiając spółkę GPL z wyprzedzeniem jednego Dnia roboczego w okresie, gdy:

(a) w Usłudze występują błędy krytyczne lub usterki, które mają znaczący wpływ na podstawowe funkcje w niej dostępne – do momentu naprawienia tych błędów i usterek przez GPL – bądź

(b) Usługa ma bezpośredni, wyraźnie negatywny wpływ na działalność gospodarczą Sprzedawcy – do momentu naprawienia lub złagodzenia skutków takiego wyraźnego negatywnego wpływu przez spółkę GPL –

pod warunkiem, że w każdym przypadku Sprzedawca dostarczy spółce GPL dokumentację dotyczącą krytycznego błędu lub defektu, lub istotnego negatywnego wpływu, zgodną z wymaganiami spółki GPL. Podczas takiego zawieszenia Usługi Sprzedawca udzieli spółce GPL pomocy w dobrej wierze w celu rozwiązania tych problemów.

12.8 Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy lub zakończeniu w inny sposób korzystania przez Sprzedawcę z Usługi:

(a) w zależności od pomyślnego ukończenia obowiązujących kontroli dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, oszustwu i innej nielegalnej aktywności oraz w zależności od uznaniowej opłaty z tytułu umorzenia mniejszej niż 1 GBP (lub równowartości), GPL w ciągu około stu osiemdziesięciu (180) dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy, dokona wykupu E-pieniędzy Sprzedawcy i zwróci zaległe należności (jeśli takie istnieją) na Rachunek Sprzedawcy (lub inne konto tego rodzaju, o którym Sprzedawca powiadomi GPL): (i) z tytułu Wymaganej rezerwy wstrzymanej przez GPL oraz (ii) z tytułu prawidłowych Transakcji finansowania przetworzonych w miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie;

(b) jeśli zaległe należności nie mogą zostać zwrócone Sprzedawcy zgodnie z podpunktem (a) powyżej, Sprzedawca ma prawo żądać rozliczenia zgodnie z punktem 5.8;

(c) z wyjątkiem sytuacji określonych w powyższych podpunktach (a) i (b) wszystkie pozostałe zobowiązania GPL wynikające z niniejszej Umowy natychmiast przestaną obowiązywać;

(d) Sprzedawca nadal będzie ponosić odpowiedzialność za wszystkie Transakcje finansowania, opłaty za zwrot środków oraz wszelkie pozostałe zobowiązania przypadające Sprzedawcy lub przez niego podjęte;

(e) wszystkie prawa i licencje udzielone przez GPL natychmiast przestaną obowiązywać;

(f) prawa Sprzedawcy do korzystania z wszelkich Cech marki spółki GPL, udzielone na mocy Umowy, natychmiast przestaną obowiązywać;

(g) Sprzedawca natychmiast zaprzestanie korzystania z Usługi:

(i) w celu przetwarzania Transakcji finansowania oraz

(ii) w celu prezentowania Cech marki GPL;

(h) Sprzedawca zrealizuje wszystkie zaległe zakupy Produktów oraz

(i) Sprzedawca zwróci lub zniszczy (i potwierdzi takie zniszczenie) wszystkie kopie wszelkich poufnych i/lub zastrzeżonych informacji należących do GPL, które są w jego posiadaniu.

12.9 Spółka GPL może zabronić Sprzedawcy dostępu do Usługi, w tym w stopniu nieograniczonym przez dezaktywację nazwy użytkownika i hasła Sprzedawcy, oraz odmówić Sprzedawcy (i jego podmiotowi nadrzędnemu, stowarzyszonemu lub zależnemu, a także jego lub ich następcom prawnym, a w przypadku osoby fizycznej – jej krewnym i znajomym) dostępu do Usługi w przyszłości.

12.10 Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy wszystkie jej postanowienia, które mają na celu obowiązywać lub wiązać dowolną ze stron po wypowiedzeniu Umowy bądź jej przeniesieniu lub scedowaniu w całości lub w części, w tym punkt 5.8, punkt 8 (Poufność) oraz punkt 12.8 (b), po wypowiedzeniu Umowy obowiązują dalej w zakresie dozwolonym przez prawo. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie ma wpływu na prawa ani zobowiązania stron istniejące w dniu wypowiedzenia.

13. KOMUNIKACJA I POWIADOMIENIA

13.1 Niniejsza Umowa jest zawierana w języku angielskim i jeśli nie postanowiono w niej inaczej, wszelkie powiadomienia, inne wiadomości i przesyłki, których przekazanie jest wymagane lub dozwolone na mocy niniejszej Umowy, będą w języku angielskim i w formie pisemnej. Wszelkie tłumaczenia stanowią wyłącznie udogodnienie i w przypadku rozbieżności między wersją angielską a tłumaczeniem obowiązuje wersja angielska.

13.2 W związku z Usługą spółka GPL może komunikować się ze Sprzedawcą za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w tym (a) wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy bądź (b) publikując powiadomienia lub wiadomości w Witrynie internetowej spółki GPL. Sprzedawca akceptuje fakt, że spółka GPL może wysyłać do niego wiadomości w formie elektronicznej dotyczące dowolnej sprawy związanej z korzystaniem przez niego z Usługi, w tym dotyczące Umowy (oraz jej poprawek i nowych wersji), a także powiadomienia i oświadczenia dotyczące Usługi oraz autoryzacji płatności. Konkretne wiadomości są obsługiwane w następujący sposób:

Powiadomienie jest uznawane za doręczone: (i) po odebraniu w przypadku dostarczenia go osobiście lub przesyłką kurierską (przy odbiorze wymagany jest podpis); (ii) po potwierdzeniu odebrania w przypadku przesyłki rejestrowanej lub poleconej; (iii) w przypadku wiadomości e-mail po czterech (4) godzinach od jej wysłania; bądź (iv) po udostępnieniu na Koncie online Sprzedawcy. Informacje kontaktowe są w razie potrzeby aktualizowane zgodnie z niniejszym postanowieniem w celu zapewnienia, że każda ze stron dysponuje aktualnymi informacjami dotyczącymi wszystkich sposobów kontaktu.

13.3 Sprzedawca musi zachować kopie wiadomości przekazanych drogą elektroniczną, drukując wersję papierową lub zapisując wersję elektroniczną, a przekazywanie Sprzedawcy informacji w formacie elektronicznym odbywa się przy założeniu, że jest on w stanie je wydrukować lub zapisać.

13.4 Wszelkie powiadomienia przekazywane spółce GPL na mocy Umowy muszą zostać wysłane przesyłką rejestrowaną na adres

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Wielka Brytania („GPL”) i oznaczane jako przeznaczone dla zespołu ds. płatności „GPL Payments Team”, z wyjątkiem następujących przypadków:

14. OGÓLNE

14.1 Niniejsza Umowa (łącznie z wymienionymi w niej adresami URL) stanowi całe porozumienie między stronami w zakresie jej przedmiotu oraz zastępuje wszelkie poprzednie umowy i porozumienia dowolnego typu zawarte między stronami w zakresie jej przedmiotu.

14.2 Niniejsza Umowa może zostać podpisana w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym w formie faksu, z których każdy jest uznawany za oryginał, a wszystkie razem stanowią jeden i ten sam dokument.

14.3 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 14.4 i 14.5, wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszą: (i) mieć formę pisemną; (ii) odnosić się do Umowy; (iii) zostać przekazane drugiej stronie nie później niż na dwa (2) miesiące przed datą ich wejścia w życie. Sprzedawca rozumie i akceptuje fakt, że zmiany zaproponowane przez spółkę GPL są uznawane za zaakceptowane przez niego, o ile przed datą ich wejścia w życie nie powiadomi spółki GPL o swoim sprzeciwie w sposób określony w punkcie 13.4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Sprzedawcę Umowa zostanie wypowiedziana bez opłat i ze skutkiem natychmiastowym przed datą wejścia zmian w życie. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę zgodnie z pkt. 13.4, bez ponoszenia opłat, w dowolnym momencie, przed datą wejścia w życie zmian proponowanych przez spółkę GPL. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy proponowane przez Sprzedawcę mogą wejść w życie jedynie, jeżeli zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron.

14.4 Sprzedawca akceptuje fakt, że spółka GPL ma prawo do poprawienia Umowy niezwłocznie po powiadomieniu, gdy nie zabraniają tego przepisy prawa.

14.5 Żadne postanowienia punktów 14.3 i 14.4 nie ograniczają:

(a) Prawa spółki GPL do okresowego aktualizowania i korygowania swoich zasad ani do dodawania co pewien czas nowych funkcji bez uprzedniego powiadomienia. Nową funkcję Sprzedawca może zaakceptować, korzystając z niej. Takie poprawki mogą zostać wprowadzone przy użyciu wybranej według uznania spółki GPL metody, która może obejmować wysłanie wiadomości lub publikację w Witrynie internetowej Google.

(b) Prawa stron do zmiany warunków niniejszej Umowy przy wykorzystaniu dowolnego okresu powiadomienia, gdy taka zmiana nie jest zabroniona przez prawo i obie strony wyrażą na nią zgodę.

14.6 Sprzedawca nie może scedować ani w inny sposób przenieść niniejszej Umowy oraz żadnych wynikających z niej praw i zobowiązań, w całości ani w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody spółki GPL.

14.7 Spółka GPL może bez wcześniejszej pisemnej zgody scedować lub w inny sposób przenieść, w całości lub w części, swoje prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy na rzecz Google i/lub dowolnego podmiotu stowarzyszonego Google.

14.8 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich zobowiązań spowodowane wszelkimi warunkami znajdującymi się poza jej uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi działaniem władz, aktem terroryzmu, trzęsieniem ziemi, pożarem, powodzią lub inną siłą wyższą, działaniem związków zawodowych, awarią zasilania, problemami w internecie lub telekomunikacyjnymi bądź awarią systemu.

14.9 Jeśli spółka GPL nie korzysta z któregokolwiek prawa lub postanowienia Umowy bądź nie wymaga jego stosowania, nie stanowi to zrzeczenia się tego prawa ani nie powoduje unieważnienia postanowienia.

14.10 Strony niniejszej Umowy są niezależnymi kontrahentami i pozostaną nimi, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie daje podstaw do ustanowienia przez strony przedstawicielstw, spółek osobowych ani spółek joint venture. Żadna ze stron nie będzie uważana za pracownika ani prawnego przedstawiciela drugiej strony ani żadna ze stron nie będzie miała prawa ani upoważnienia do tworzenia zobowiązań w imieniu drugiej strony.

14.11 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez jakikolwiek sąd we właściwej jurysdykcji za niewykonalne lub nieważne, zostanie ono usunięte lub ograniczone w minimalnym niezbędnym zakresie, dzięki czemu Umowa pod każdym innym względem pozostanie wykonalna i w mocy między stronami.

14.12 Żadne stwierdzenie, oprócz wyraźnych postanowień niniejszej Umowy, nie powoduje utworzenia ani przyznania jakichkolwiek praw lub innych korzyści zarówno zgodnych z ustawą Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, jak i pozostałych na rzecz dowolnej osoby innej niż strony Umowy. To postanowienie nie ma na celu ograniczenia wynikających z niniejszej Umowy praw żadnego prawnego cesjonariusza do korzystania z uprawnień i uzyskiwania korzyści przeniesionych na jego rzecz przez cedenta. Niezależnie od tego postanowienia zgoda żadnej osoby trzeciej (w tym wszelkich osób trzecich, które mogą być uprawnione do egzekwowania swoich praw na mocy niniejszej Umowy) nie jest wymagana do scedowania, przeniesienia ani wypowiedzenia wariantu Umowy.

14.13 Niniejsza Umowa oraz wszystkie spory i roszczenia wynikające z niej lub z nią związane podlegają prawu Anglii i Walii. Strony nieodwołalnie i bezwarunkowo zgadzają się, że angielskie sądy mają wyłączną jurysdykcję nad wszystkimi takimi sporami i roszczeniami. Żadne stwierdzenie w poprzednim zdaniu nie uniemożliwia dowolnej ze stron starania się o wydanie nakazu sądowego lub podobnego orzeczenia sądowego w dowolnej jurysdykcji w celu ochrony jej informacji poufnych lub Praw własności intelektualnej.

14.14 W zakresie dopuszczalnym przez wszelkie odpowiednie przepisy ustawodawstwa krajowego uwzględniające Dyrektywę 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych („Dyrektywa PSD”) („Ustawodawstwo krajowe”) następujące postanowienia Ustawodawstwa krajowego nie mają zastosowania do Umowy: wszystkie postanowienia uwzględniające Tytuł III, Artykuł 52 (1), drugi akapit podrzędny Artykułu 54 (2) oraz Artykuły 59, 61, 62, 63, 66 i 75 Dyrektywy PSD. Strony zastrzegają sobie prawo do uzgodnienia innego terminu niż określony w postanowieniach Ustawodawstwa krajowego uwzględniających Artykuł 58 Dyrektywy PSD.

15. WARUNKI SPECJALNE DOTYCZĄCE GOOGLE PLAY I INNYCH PORTALI SPRZEDAWCY GOOGLE ORAZ GOOGLE PAYMENTS ZA PRODUKTY CYFROWE

Niniejszy punkt 15 ma zastosowanie wyłącznie do Sprzedawców korzystających z Usługi w Google Play lub na jednym lub kilku portalach sprzedawcy Google (każdy z nich zwany „Portalem sprzedawcy Google”), z tym wyjątkiem, że punkt 15.3 będzie miał również zastosowanie do Sprzedawców korzystających z Usługi w celu przetwarzania transakcji w Google Payments za produkty cyfrowe.

15.1 Google Play i inne Portale sprzedawcy Google. Niezależnie od postanowienia w punkcie 3.1 Sprzedawca może korzystać z Usługi w celu przetwarzania transakcji w Portalu sprzedawcy Google. Aby korzystać z Usługi w ramach Portalu sprzedawcy Google, Sprzedawca musi osobno zaakceptować warunki korzystania z usługi obowiązujące w danym Portalu sprzedawcy Google („Warunki korzystania z usługi Portalu sprzedawcy Google”) oraz powiązać swoje konto Usługi ze swoim kontem w tym Portalu sprzedawcy Google. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszą Umową a obowiązującymi Warunkami korzystania z usługi Portalu sprzedawcy Google zastosowanie mają postanowienia obowiązujących Warunków korzystania z usługi Portalu sprzedawcy Google.

15.2 Opłaty za obsługę i Zasady gwarancji płatności. GPL nie obciąży Sprzedawcy Opłatami za obsługę opisanymi w postanowieniu 7.1 z tytułu transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Portalu sprzedawcy Google, a Sprzedawca zamiast tego ureguluje opłaty określone w obowiązujących Warunkach korzystania z usługi Portalu sprzedawcy Google. Wszelkie zniżki lub zrzeczenia się Opłat za obsługę oferowane przez GPL nie mają zastosowania do opłat określonych w obowiązujących Warunkach korzystania z usługi Portalu sprzedawcy Google. Zasady gwarancji płatności nie mają zastosowania do transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Portalu sprzedawcy Google.

15.3 Warunki płatności i harmonogram płatności miesięcznych. Niezależnie od harmonogramu płatności opisanego w punkcie 7.4, jeśli konto Sprzedawcy jest powiązane z jakimkolwiek Portalem sprzedawcy Google zgodnie z niniejszym punktem 15 lub jeżeli Sprzedawca korzysta z Usługi w celu przetwarzania transakcji w Google Payments za produkty cyfrowe, spółka GPL podejmie uzasadnione pod względem handlowym starania, by przesłać drogą elektroniczną środki za transakcje przetworzone w ciągu miesiąca kalendarzowego na Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy na Rachunek Sprzedawcy przed końcem dnia roboczego w 15 dniu następnego miesiąca kalendarzowego. Miesięczny harmonogram płatności opisany w poprzednim zdaniu będzie miał zastosowanie do wszystkich transakcji przetwarzanych w Elektronicznym rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy, bez względu na to, czy zostały przeprowadzone za pośrednictwem Portalu sprzedawcy Google czy Google Payments za produkty cyfrowe. Według uznania spółki GPL i bez wcześniejszego powiadomienia Sprzedawcy środki mogą być przesyłane na Rachunek Sprzedawcy częściej niż co miesiąc.

15.4. Sprzedawca zgadza się regulować wszystkie opłaty, w tym wszelkie obowiązujące opłaty za wymianę waluty, powiązane z wymianą środków i przetworzeniem płatności na Rachunek Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza i akceptuje fakt, że ponosi całe ryzyko strat wynikających z wszelkich zmian kursów wymiany walut, następujących miedzy momentem przetworzenia transakcji płatności a momentem wysłania uzyskanych środków na Rachunek Sprzedawcy. Banki przetwarzające płatność na Rachunek Sprzedawcy mogą ponadto naliczyć opłaty i obciążenia związane z przetworzeniem płatności oraz dokonaniem odpowiedniej wymiany waluty, a Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie takie opłaty i obciążenia.

15.5 Waluta Kupującego. Portal sprzedawcy Google może zezwolić Sprzedawcy na wyświetlanie cen zakupu oferowanych przez niego produktów, a Kupującemu na ich zakup, w walucie innej niż waluta Rachunku Sprzedawcy („Transakcja zakupu w walucie Kupującego”). W przypadku każdej Transakcji zakupu w walucie Kupującego Sprzedawca otrzyma zapłatę od GPL w walucie Rachunku Sprzedawcy. Kwota do zapłaty zostanie przeliczona z waluty Kupującego zgodnie z kursem obowiązującym w momencie przetwarzania transakcji płatności na elektroniczny rachunek rozliczeniowy Sprzedawcy. Kursy walut zostaną określone przez instytucję finansową, z której usług w tym zakresie korzysta GPL, i mogą zostać skorygowane odpowiednio do warunków rynkowych bez powiadomienia Sprzedawcy. Jeśli Transakcja zakupu w walucie Kupującego podlega później zwrotowi kosztów, cofnięciu, obciążeniu zwrotnemu lub innej korekcie, do obliczenia zobowiązania Sprzedawcy w tym zakresie GPL zastosuje ten sam kurs i tę samą walutę, które zostały zastosowane do oryginalnej Transakcji zakupu w walucie Kupującego. Spółka GPL zastrzega sobie prawo do nałożenia opłat za tę konwersję walut.