Vilkår for bruk for Google Payments – selger

31. juli 2015

Disse selgervilkårene for bruk («avtalen») utgjør en juridisk kontrakt mellom Google Payment Limited («GPL»), et selskap stiftet i England (organisasjonsnummer 05903713) med registrert adresse 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Storbritannia, og deg («selgeren»). GPL kan kontaktes per e-post via brukerstøtten på https://support.google.com/payments/merchant/#topic=4490611. GPL er autorisert og reguleres av Financial Services Authority som utsteder av elektroniske penger («e-penger») og er registrert i FSA-registeret med registreringsnummer 900008. GPL er et datterselskap av Google International, LCC («Google»). Du bør gjennomgå hele avtalen før du bestemmer deg for om du vil godta den og fortsette med registreringsprosessen.

Du bør skrive ut eller lagre en kopi av denne avtalen før du fortsetter.

NÅR DU KLIKKER PÅ «JEG GODTAR VILKÅRENE» NEDENFOR OG DERETTER PÅ KNAPPEN «FULLFØR REGISTRERING», SAMTYKKER DU I Å BLI BUNDET AV DENNE AVTALEN.

Avtalen trer i kraft den datoen den godtas av selgeren («ikrafttredelsesdato»).

1. DEFINISJONER

Følgende termer benyttes i denne avtalen:

Med «konto» menes kontoen for e-penger som selgeren har registrert hos GPL.

Med «referanseveiledning for programmeringsgrensesnitt» menes referanseveiledningen for programmeringsgrensesnitt som til enhver tid er publisert av GPL eller GPLs samarbeidspartnere. Den gjeldende referanseveiledningen for programmeringsgrensesnitt er tilgjengelig på https://developers.google.com/terms.

Med «utviklerveiledning for programmeringsgrensesnitt» menes utviklerveiledningen for programmeringsgrensesnitt som til enhver tid er publisert av GPL eller GPLs samarbeidspartnere. Den gjeldende utviklerveiledningen for programmeringsgrensesnitt er tilgjengelig på https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

Med «betafunksjoner» menes funksjonene i tjenesten som til enhver tid er identifisert av GPL som «beta» eller ikke er støttet i GPLs tekniske dokumentasjon. Denne tekniske dokumentasjonen omfatter den gjeldende referanseveiledningen for programmeringsgrensesnitt og utviklerveiledningen for programmeringsgrensesnitt for versjonen av tjenesten som selgeren har implementert.

Med «merkevarekjennetegn» menes den enkelte parts respektive merkenavn, varemerker, tjenestemerker, logoer, domenenavn og andre karakteristiske merkevarekjennetegn som til enhver tid eies eller lisensieres av den aktuelle parten.

Med «virkedag» menes en dag utenom lørdag, søndag eller offentlige helligdager i Storbritannia.

Med «kjøper» menes en kunde som bruker tjenesten til å foreta finansieringstransaksjoner for kjøp av produkter.

Med «operatør» menes en mobiltelefonoperatør godkjent av GPL og som tilbyr kjøpere en konto for fakturering via telefonregning.

Med «fakturering via telefonregning» (der fakturering via telefonregning tilbys) menes betalingsprosessen der GPL på vegne av selgeren sender inn en betalingstransaksjon til operatøren for å fakturere kjøperens konto for fakturering via telefonregning.

Med «konto for fakturering via telefonregning» menes en månedlig eller annen periodisk faktureringskonto som tilbys av en operatør, og som en kjøper har registrert som finansieringsmetode hos GPL.

Med «tilbakeførselsløsning» menes delen i programretningslinjene for Google Payments med overskriften «Tilbakeførselsløsning».

Med «kunde» menes en person eller enhet som registrerer seg for tjenesten som kjøper eller selger.

Med «tvister» menes uenigheter, rettssaker, forhandlinger og/eller andre lignende tvister mellom kunder og andre tredjeparter som oppstår som følge av bruk av tjenesten, og som ikke omfattes av tjenestetvister.

Med «euro» menes den rettmessige valutaen i den europeiske monetære unionen.

Med «finansieringsmetode» menes kredittkortkontoen, debetkortkontoen, kontoen for fakturering via telefonregning eller en annen betalingsmåte som er registrert for tjenesten av en kunde, og som brukes av GPL for å finansiere utstedingen av e-penger for å behandle finansieringstransaksjoner samt andre formål.

Med «finansieringstransaksjon» menes en transaksjon der GPL (i) overfører en kjøpssum fra en kjøpers finansieringsmåte til GPL, (ii) utsteder et e-pengebeløp til kjøperen som tilsvarer kjøpssummen, og (iii) overfører e-pengebeløpet fra kjøperen til selgeren.

Med «Google» menes Google International, LLC og dets datterselskaper og samarbeidspartnere.

Med «programretningslinjer for Google Payments» menes Google Payments-retningslinjene for selgere som har kontoer hos GPL med norske faktureringsopplysninger, som til enhver tid er publisert av GPL. De gjeldende programretningslinjene for Google Payments er tilgjengelige på https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

Med «dataprotokoller for GPL» menes Googles dataprotokoller som gjelder for tjenesten som leveres av eller på vegne av GPL til selgeren i samsvar med denne avtalen, samt eventuelle reviderte versjoner av disse protokollene som selgeren fra tid til annen kan bli informert om av GPL eller GPLs samarbeidspartnere.

Med «Google-nettsted» menes nettsteder som eies eller drives av eller på vegne av Google eller Googles samarbeidspartnere, herunder alle underdomener, kataloger og etterfølgende nettsteder knyttet til nettstedene.

Med «bruttoverdi» menes totalverdien av selgerens finansieringstransaksjoner, herunder alle gebyrer, avgifter og fraktkostnader som måtte påløpe.

Med «åndsrettigheter» menes alle patentrettigheter, opphavsretter, rettigheter til halvledertopografi, programvarerettigheter, moralske rettigheter, varemerker og/eller tjenestemerker, logoer, rettigheter til eller knyttet til databaser, rettigheter til eller knyttet til konfidensiell informasjon eller forretningshemmeligheter, rettigheter knyttet til domenenavn og alle andre åndsrettigheter (registrerte eller uregistrerte) over hele verden, herunder alle rettigheter til reversjon og rettigheter til eventuelle søknader og ventende registreringer samt retten til å gå til søksmål for og kreve skadeserstatning for tidligere brudd.

Med «påloggingsopplysninger» menes brukernavnet og passordet GPL utsteder til selgeren for tilgang til selgerkontoen.

Med «retningslinjer for betalingsgaranti» menes delen i programretningslinjene for Google Payments med overskriften «Retningslinjer for betalingsgaranti».

Med «betalingsordre» menes (i) instruksjonen selgeren gir til GPL om å utføre en finansieringstransaksjon autorisert av en kjøper, som også fungerer som et varsel til GPL om at kjøperen har autorisert et kjøp av et e-pengebeløp fra GPL som tilsvarer kjøpssummen i finansieringstransaksjonen, eller (ii) instruksjonen selgeren gir til GPL om å utføre en refusjonstransaksjon, avhengig av sammenhengen.

Med «britiske pund» menes den rettmessige valutaen i Storbritannia.

Med «produkt» menes alle digitale eller fysiske varer, produkter eller tjenester som en kjøper kan kjøpe fra en selger ved bruk av tjenesten.

Med «kjøpssum» menes et beløp som tilsvarer prisen på et produkt, inkludert eventuelle relaterte gebyrer, avgifter, fraktkostnader eller ekspedisjonsgebyrer.

Med «avskrivningskonto» menes e-pengekontoen som forvaltes av GPL og er tilknyttet selgeren, som GPL overfører e-penger til fra kjøpere, som en del av en finansieringstransaksjon.

Med «avskrivningstransaksjon» menes transaksjonen der GPL avskriver e-penger på selgerens avskrivningskonto og overfører et tilsvarende beløp til selgerens oppgjørskonto.

Med «refusjonstransaksjon» menes transaksjonen der GPL overfører e-penger fra selgerens avskrivningskonto til en kjøper og deretter avskriver og iverksetter en overføring av et tilsvarende beløp til kjøperens finansieringsmetode ved bruk av refusjonsfunksjonen i tjenesten.

Med «krav om reservert beløp» menes andelen av pengebeløpet som skal betales til selgeren som GPL i henhold til avtalen kan holde tilbake med henblikk på behandling av finansierings- eller avskrivningstransaksjoner.

Med «selger» menes personer eller enheter som bruker tjenesten til å selge produkter og motta kjøpssummer fra finansieringstransaksjoner.

Med «selgerens e-postadresse» menes e-postadressen selgeren oppga ved registrering.

Med «selgerens nettsted» menes selgerens nettsteder som tilbyr produkter som kan betales for via tjenesten.

Med «tjeneste» menes betalingstjenesten for e-penger som leveres av GPL, kalt Google Payments, som er beskrevet i denne avtalen, og som inkluderer behandlingen av (a) finansierings- og refusjonstransaksjoner på vegne av selgere i forbindelse med et kjøp mellom selgeren og kjøperen og (b) avskrivningstransaksjoner.

Med «tjenestetvist» menes alle uenigheter, klager, rettssaker, forhandlinger og/eller andre tvister mellom GPL og kunder som i sin helhet oppstår som følge av GPLs påståtte manglende oppfyllelse av forpliktelser i henhold til denne avtalen eller gjeldende lov, samt eventuelle relaterte feil ved leveringen av tjenesten.

Med «tjenestegebyrer» menes gebyrene som GPL belaster for tjenesten, som angitt i avsnitt 7.1.

Med «oppgjørskonto» menes selgerens innskuddskonto i en bank i Norge som er angitt av selgeren og skriftlig innsendt til og godkjent av GPL for mottak av midler fra avskrivningen av e-penger på selgerens avskrivningskonto.

Med «datterselskaper og samarbeidspartnere» menes datterselskaper og juridiske enheter som er tilknyttet GPL rundt om i verden.

Med «USD» menes den rettmessige valutaen i USA.

Med «år» menes perioden på tolv (12) måneder som starter på ikrafttredelsesdatoen, og hver påfølgende periode på tolv måneder.

1.1 Overskriftene på avsnittene i denne avtalen er bare angitt for informasjonsformål og skal ikke påvirke tolkningen av avtalen.

1.2 Henvisninger til statutter eller lovbestemmelser inkluderer en referanse til den aktuelle statutten eller lovbestemmelsen slik den til enhver tid måtte være endret, utvidet eller gjeninnført.

1.3 Med mindre annet er uttrykkelig angitt i avtalen, er alle beløpene i denne avtalen angitt i euro.

2. TJENESTER OG BESKRIVELSE AV DISSE

2.1 Beskrivelse av tjenesten. Selgeren anerkjenner og godtar følgende:

(a) Selgers salg av produkter er en transaksjon mellom selger og kjøper og ikke med GPL, Google eller dets partnere, med mindre GPL, Google eller dets partnere er uttrykkelig angitt som selger eller kjøper i transaksjonen.

(b) Verken GPL, Google eller disses samarbeidspartnere er kjøper, selger eller part i finansieringstransaksjoner, med mindre dette er uttrykkelig angitt i oppføringen for produktet på et Google-nettsted eller i produktets vilkår.

(c) GPL er ikke ansvarlig for og kontrollerer ikke kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten til de annonserte produktene, sannheten eller nøyaktigheten i beskrivelsen av produktene, selgers evne til å selge produktene eller kjøpers evne til å kjøpe produktene.

(d) GPL er verken ansvarlig for eller kan kontrollere om kjøper fullfører kjøpet av eller betalingen for produkter som kjøper har samtykket i å kjøpe fra selger. Når kjøper autoriserer et kjøp med en finansieringsmetode, skal GPL etter å ha mottatt en betalingsordre fra selger behandle finansieringstransaksjonen på vegne av selger enten (a) via det relevante nettverket for betalingsbehandling, herunder uten begrensning kredittkort- eller debetkortnettverk, eller (b) via operatøren for betaling og inndriving gjennom fakturering via telefonregning som beskrevet nedenfor.

2.2 Tillatte betalingsordrer. Selger skal bruke tjenesten bare til å behandle en betalingsordre for et produkt som er kjøpt av en kjøper via et legitimt, bona fide salg av produktet. En betalingsordre kan ikke sendes til behandling via tjenesten før selgeren har gjort ett av følgende:

(a) Sendt eller på andre måter gjort de kjøpte varene tilgjengelig for kjøperen.

(b) Utført de kjøpte tjenestene.

(c) På annen måte fullført kjøpstransaksjonen etter gjensidig avtale mellom selger og kjøper.

2.3 Forbudte transaksjoner. GPL kan innføre generelle retningslinjer og begrensninger knyttet til bruk av tjenesten uten forutgående varsel til selger, herunder individuelle eller samlede transaksjonsgrenser for beløp i britiske pund eller lokal valuta eller antall finansieringstransaksjoner eller betalingsordrer tillatt i én eller flere angitte tidsperioder. Selger skal ikke:

(a) Bruke tjenesten til å behandle en finansieringstransaksjon for selger, eller på andre måter overføre penger mellom kjøper og selger, som ikke er et direkte resultat av kjøpers kjøp av et produkt.

(b) Bruke tjenesten til å gi kjøpere kontantforskudd eller til å selge produkter som tilsvarer kontanter (f.eks. reisesjekker, forhåndsbetalte kort, pengeanvisninger osv.), med unntak av at selgeren kan bruke tjenesten til å la kjøperen kjøpe gavekort eller kontantkort i henhold til GPLs gjeldende retningslinjer, som er tilgjengelig på nettstedet for Google Payments.

(c) Bruke tjenesten til å behandle finansieringstransaksjoner i forbindelse med salg eller utveksling av ulovlige varer eller tjenester, herunder forbudte produkter eller produktkategorier som angitt i listen over forbudte produkter, som finnes her (og oppdateres fra tid til annen), eller eventuelle tilknyttede ulovlige transaksjoner («liste over forbudte produkter»). Manglende overholdelse av gjeldende retningslinjer som knytter seg til listen over forbudte produkter kan medføre suspensjon eller oppsigelse av selgers tilgang til tjenesten samt andre rettsmidler GPL har til rådighet i henhold til denne avtalen.

Selger skal ikke bruke tjenesten på en måte som strider mot etablert praksis, og slik forbudt bruk kan medføre umiddelbar suspensjon av tjenesten og/eller oppsigelse av avtalen.

2.4 Selger kan etter forhåndsvarsel til GPL (på en måte som angis av GPL) nekte å behandle en bestilling av et produkt uansett årsak, og i slike tilfeller har GPL ingen forpliktelse med hensyn til gjennomføring av tilknyttede finansieringstransaksjoner.

2.5 Begrensninger i bruk av tjenesten.

(a) Selger skal overholde alle retningslinjer og begrensninger knyttet til selgeres bruk av tjenesten, slik disse til enhver tid er publisert og oppdatert av GPL eller dets partnere. Slike retningslinjer omfatter følgende:

(i) Programretningslinjene for Google Payments,

(ii) GPLs og Googles tekniske krav og implementeringskrav på «https://developers.google.com/terms» (eller en lignende nettadresse oppgitt av GPL på det aktuelle tidspunktet),

(iii) GPLs og Googles retningslinjer for håndtering av merkevarer og tjenestemerker for tjenesten på https://www.google.com/permissions/guidelines.html eller en annen nettadresse oppgitt av GPL på det aktuelle tidspunktet,

(iv) Googles nettstedvilkår som er tilgjengelig fra Googles nettsteder på det aktuelle tidspunktet,

(v) GPLs krav til datasikkerhet som selger underrettes om fra tid til annen,

(vi) Alle gjeldende driftsregler og/eller retningslinjer fra kortselskaper eller -nettverk som brukes til å behandle finansierings-, avskrivnings- og refusjonstransaksjoner

(vii) Operatørens krav som gjelder for fakturering via telefonregning.

(b) Selgers finansieringstransaksjoner kan være beskyttet av retningslinjene for betalingsgaranti.

(c) GPL kan endre, suspendere eller avslutte tjenesten helt eller delvis for å utføre vedlikehold eller oppdateringer av tjenesten.

(d) GPL kan innføre begrensninger på bestemte funksjoner eller begrense tilgang til hele eller deler av tjenesten fra tid til annen.

(e) GPL er ikke forpliktet til å kreditere selger for en finansieringstransaksjon hvis GPL ikke har mottatt gyldige midler fra kjøpers finansieringsmetode for finansieringstransaksjonen.

2.6 Forbudte handlinger. Selger skal ikke:

(a) Fastsette et minimums- eller maksimumsbeløp for en finansieringstransaksjon som betingelse for kjøpers bruk av tjenesten for å betale for et produkt,

(b) Kreve at kjøperen gir selgeren kontonumre til kredittkort, debetkort, en konto for fakturering via telefonregning eller andre finansieringsmetoder.

(c) Behandle avgiftsbeløpet for kjøp av et produkt separat som en finansieringstransaksjon.

(d) Sende inn en finansieringstransaksjon til tjenesten som tidligere er avvist for behandling eller returnert som tilbakeførsel.

(c) Tillate at tjenesten brukes til betaling av gjeld som kjøper måtte ha overfor selger, eller til innløsning av returnerte eller avviste sjekker.

(f) La selgers avskrivningskonto ha negativ saldo.

Hvis selger legger til ekstra kostnad i en finansieringstransaksjon for bruk av tjenesten, må selgeren tydelig informere kjøperen om denne kostnaden. Selger godtar å ikke pålegge ekstraavgifter som er ulovlige i den relevante jurisdiksjonen.

2.7 Hvis finansieringstransaksjonen reverseres, uansett årsak (herunder som resultat av tilbakeføring av betaling), kan GPL etter eget skjønn forsøke å hente inn disse midlene fra selger ved å debitere selgers avskrivningskonto. Selgeren samtykker i og godtar at hvis det ikke finnes tilstrekkelige midler på selgerens avskrivningskonto, kan GPL inndrive selgerens gjeld til GPL ved å debitere selgerens avskrivningskonto etter senere finansieringstransaksjoner eller på andre måter som tillates i henhold til lov.

2.8 Utføringstidspunkter. GPL skal behandle finansierings-, refusjons- og avskrivningstransaksjoner på følgende måte:

(a) Ved finansieringstransaksjoner utsteder GPL, etter mottak av betalingsordre fra selger og senest etter å ha mottatt gyldige midler fra kjøpers betalingsinstrument, et e-pengebeløp til kjøper som tilsvarer kjøpesummen, og overfører deretter det utstedte beløpet, fratrukket eventuelle tjenesteavgifter, umiddelbart til selgers avskrivningskonto.

(b) Ved refusjonstransaksjoner overfører GPL, etter mottak av betalingsordre fra selger, et e-pengebeløp til kjøper som tilsvarer kjøpesummen som skal refunderes, umiddelbart fra selgers avskrivningskonto til kjøper, så fremt det finnes tilstrekkelige tilgjengelige midler for refusjonstransaksjonen i selgerens avskrivningskonto. GPL løser inn og igangsetter overføring av beløpet til kjøpers finansieringsmetode umiddelbart etter at GPL har gjennomført og oppnådd tilfredsstillende resultat i gjeldende kontroller for bekjempelse av hvitvasking, svindel og andre ulovlige aktiviteter.

(c) Ved avskrivningstransaksjoner innløser GPL beløpene i selgers avskrivningskonto og overfører beløpene på den virkedagen avskrivningstransaksjonen har blitt avtalt utført i henhold til avsnitt 7.4, så fremt det finnes tilstrekkelige tilgjengelige midler for refusjonstransaksjonen i selgeres avskrivningskonto og GPL har gjennomført og oppnådd tilfredsstillende resultat i gjeldende kontroller for bekjempelse av hvitvasking, svindel og andre ulovlige aktiviteter.

(d) Hvis en betalingsordre eller forespørsel om avskrivning mottas eller registreres på en dag som ikke er en virkedag, håndteres den som om den var mottatt neste virkedag i samsvar med avsnitt 2.8.

(e) GPL er ikke ansvarlig for og har ingen kontroll over når overføringene av innløste midler som igangsatt av GPL i underavsnittene (b) og (c) ovenfor, fullføres og når de overførte midlene gjøres tilgjengelige av den aktuelle leverandøren av betalingsløsningen.

2.9 Finansierings-, refusjons- og avskrivningstransaksjoner kan avvises uten forutgående varsel til kjøper eller selger som angitt i avsnitt 7.6. Transaksjoner kan også bli forsinket grunnet GPLs undersøkelsesplikt i henhold til hvitvaskingslovgivningen, herunder hvis GPL mistenker at transaksjonen involverer svindel.

2.10 Øvrige vilkår for fakturering via telefonregning. Når en kjøper foretar en finansieringstransaksjon med fakturering via telefonregning, sender GPL belastningene til operatøren for betaling og behandling via kjøperens konto for fakturering via telefonregning. En reversering, refundering eller justering av den aktuelle finansieringstransaksjonen kan også sendes av GPL til operatøren for behandling via kjøperens konto for fakturering via telefonregning. GPL er ikke forpliktet overfor selgeren eller andre personer til å gjøre opp kjøperens finansieringstransaksjoner (eller reverseringer, refunderinger eller justeringer av dem) dersom operatøren av en eller annen grunn ikke kan eller vil inndrive pengene fra kontoen for fakturering via telefonregning eller fra kjøperen på annen måte (for betaling av en finansieringstransaksjon), eller kreditere kontoen for fakturering via telefonregning eller kreditere kjøperen på annen måte (for reversering, refundering eller justering av en finansieringstransaksjon). Dersom GPL overfører oppgjørspenger til selgeren i påvente av betaling fra operatøren, forbeholder GPL seg retten til å tilbakeføre eller kreve tilbake pengene fra selgeren dersom operatøren ikke fullfører behandlingen av finansieringstransaksjonen til kjøperens konto for fakturering via telefonregning, eller ikke henter inn betaling fra kjøperen. GPL kan begrense hvilke typer selgere som kan bruke fakturering via telefonregning, og hvilke typer produkter som kan kjøpes med fakturering via telefonregning.

2.11 Betafunksjoner. GPL kan etter eget skjønn la selgeren bruke betafunksjoner. Betafunksjoner leveres uten noen form for garanti, og bruken skal skje for selgers egen risiko og i henhold til gjeldende lovgivning. GPL kan etter eget skjønn stanse leveringen av betafunksjoner når som helst.

3. TJENESTEIMPLEMENTERING

3.1 Implementering. Selgeren skal forsikre seg om at ingen bruk av eller tilgang til tjenesten via selgerens nettsted bryter med avtalen eller GPLs godkjenning, og selgeren skal overvåke og deaktivere slik tilgang eller bruk av uautoriserte parter (herunder tredjepartsnettsteder).

3.2 GPL har endelig godkjenningsmyndighet når det gjelder metodene selger til enhver tid benytter ved bruk av tjenesten, og har, hvis GPL ikke godkjenner disse metodene, rett til etter varsel til selger å suspendere fortsatt bruk av tjenesten, helt eller delvis, inntil selger iverksetter opprettende tiltak slik disse rimelig kreves og fastsettes av GPL. GPL kan sende testforespørsler eller utføre kvalitetsvurderinger av selgers nettsted(er) til enhver tid for å verifisere selgers overholdelse av avtalen.

3.3 Finansieringsmetoder. Som en del av selgerens implementering av tjenesten på selgerens nettsted og som en betingelse for GPLs levering av tjenesten, skal selgeren opprette, registrere og vedlikeholde en finansieringsmetode og en oppgjørskonto for tjenesten. Bruken av finansieringsmetoden er underlagt de vanlige vilkårene for metoden på: https://payments.google.com/legaldocument?family=0.buyertos&gl=NO. Selgeren gir GPL tillatelse til følgende:

(a) Bekrefte at en finansieringsmetode eller oppgjørskonto, slik disse er oppført av selgeren på nettsidene for registrering for tjenesten, har god anseelse hos utstedende bank, herunder ved å sende inn en forespørsel om betalingsautorisasjon eller et lite kredittbeløp eller debitere finansieringsmetoden eller oppgjørskontoen (alt etter som).

(b) Etter GPLs hele og fulle skjønn be om ny bekreftelse av en finansieringsmetode eller oppgjørskonto når kontoinformasjonen endres.

(c) Fra tid til annen innhente kredittrapporter eller foreta kredittforespørsler eller andre bakgrunnsforespørsler om selger slik GPL anser som nødvendig for å vurdere selgers kvalifikasjoner for tjenesten eller for å vurdere selgers fortsatte bruk av tjenesten, hvis dette tillates i henhold til lokal lovgivning.

3.4 Selger skal oppgi gyldig, fullstendig og nøyaktig registreringsinformasjon og informasjon om finansieringsmetode og oppgjørskonto, og skal oppdatere informasjonen slik at den til enhver tid er gyldig og nøyaktig. GPL kan kreve at selgeren fra tid til annen oppgir ytterligere informasjon som betingelse for fortsatt bruk av tjenesten eller for å hjelpe GPL i vurderingen om hvorvidt selgeren fortsatt skal ha tillatelse til å bruke tjenesten.

3.5 Oppdateringer. Hvis GPL oppdaterer tekniske spesifikasjoner eller implementeringsspesifikasjoner (herunder ved oppdatering av GPL-dataprotokoller eller ved å endre utforming, merking, merkevarebygging eller henvisninger) fra tid til annen, skal selgeren implementere slike oppdateringer eller endringer så raskt det med rimelighet lar seg gjøre, men ikke senere enn seksti (60) dager etter mottatt varsel om oppdateringen, forutsatt at oppdateringer eller endringer i utforming, merking, merkevarebygging eller henvisninger implementeres innen femten (15) dager etter at selgeren mottar varsel om oppdateringene.

3.6 Varsel om systemendringer. Selger skal gi GPL minst seksti (60) dagers varsel om eventuelle endringer i koden eller leveringsteknologien som brukes for å implementere tjenesten, og som med rimelighet kan forventes å påvirke tjenesten eller behandlingen av finansieringstransaksjoner på en negativ måte (underforstått at varslet ikke på noen måte fritar selgeren for sine forpliktelser i henhold til avtalen).

3.7 Teknisk støtte. I henhold til vilkårene i denne avtalen skal GPL levere teknisk støtte for tjenesten til selger, i overensstemmelse med GPLs til enhver tid gjeldende retningslinjer for støtte for tjenesten. Før selger ber om teknisk støtte fra GPL, må selger først gjennomføre rimelige tiltak for å korrigere eventuelle feil, problemer, funksjonsfeil, mangler ved nettverkstilkobling eller defekter i egen programvare og på eget utstyr uten å kontakte GPL. Deretter kan selger sende en skriftlig forespørsel om teknisk støtte som forklart i retningslinjene og prosedyrene for støtte fra GPL. Selger skal for egen regning levere støttetjenester til kjøperne.

3.8 Autorisasjon av finansieringstransaksjoner. Selger samtykker i at autorisasjon fra kortutsteder i forbindelse med en bestemt finansieringstransaksjon bare innebærer at kortet på autorisasjonsdatoen (a) har tilstrekkelig kreditt hos kortutsteder til å betale selger kjøpesummen, (b) brukes innenfor kortets gyldighetsdatoer, og (c) ikke er angitt som tapt eller stjålet. Selger samtykker i at slik autorisasjon ikke er en garanti for at personen som sender inn transaksjonen, er den faktiske kortinnehaveren, og at en autorisasjon ikke innebærer en erklæring fra GPL eller andre personer om at transaksjonen ikke skal bli gjenstand for tilbakeføring.

4. TREDJEPARTSAVTALE

4.1 Hvis bruttoverdien av selgers transaksjoner via tjenesten overskrider grensene angitt nedenfor i tre måneder på rad, skal selger godta å bli bundet av tredjepartsavtalen som er angitt i vedlegg A (slik den endres av GPL fra tid til annen), fra og med utløpet av perioden på tre måneder. Følgende grenser gjelder:

(a) EUR 4000 (fire tusen euro) per måned for virksomheter i eurosonen.

(b) GBP 2500 (to tusen fem hundre britiske pund) per måned for virksomheter i Storbritannia.

(c) Hvis virksomheten er hjemmehørende i andre land, er beløpet et omtrentlig beløp i lokal valuta som tilsvarer USD 5000 (som fastsettes av GPL på eller rundt datoen da tjenesten først gjøres tilgjengelig for virksomheten i den relevante jurisdiksjonen, ved bruk av Reuters spotvalutakurs på fastsettelsesdatoen).

5. YTTERLIGERE TJENESTEVILKÅR

5.1 GPL er en utsteder av elektroniske penger. Selgeren anerkjenner og godtar følgende:

(a) GPL tilbyr tjenesten for å behandle finansieringstransaksjoner på vegne av selger for å gjøre det mulig for kjøpere å betale for produkter.

(b) GPL behandler finansieringstransaksjoner på vegne av selgere.

(c) GPL godtar ikke innskudd.

(d) Midler som holdes av GPL eller GPLs tjenesteleverandører (herunder leverandører av banktjenester) i forbindelse med behandling av finansierings-, refusjons- og avskrivningstransaksjoner, holdes ikke som innskudd.

(e) GPL forbys i henhold til lov å betale renter til selger på eventuell saldo i selgers avskrivningskonto.

5.2 Ingen anbefalinger. GPL gir ingen garantier eller erklæringer når det gjelder:

(a) Sikkerhet, kvalitet, nøyaktighet, pålitelighet, integritet eller lovlighet for noe produkt.

(b) Sannhet eller nøyaktighet i beskrivelsen av produkter, informasjon om kjøper, råd, meninger, tilbud, forslag, erklæring, data eller annen informasjon (samlet kalt «innhold») som vises eller distribueres, kjøpes eller betales via tjenesten eller Googles nettsteder.

GPL har i henhold til avtalen rett, men ikke plikt, til å redigere, endre, nekte å legge ut, eller fjerne, helt eller delvis, innhold som vurderes som tvilsomt, feil, ulovlig, falskt eller som utgjør brudd på avtalen.

5.3 Ingen erklæringer når det gjelder kundens identitet. GPL har ikke ansvar ovenfor selger for å undersøke bakgrunnen til eller bekrefte identiteten til kunder som benytter tjenesten. GPL kan tilby tilbakemeldinger eller andre rangeringssystemer i tjenesten for å hjelpe selger å vurdere andre kunder som bruker tjenesten. Selger samtykker i at slike tilbakemeldinger eller rangeringssystemer bare er andre kunders meninger om tjenesten, og ikke GPLs mening, erklæring eller garanti.

5.4 Verifisering av selgers identitet – krav for bekjempelse av hvitvasking. Selger samtykker i at GPL tilbyr og fortsetter å tilby tjenestene til selger under forutsetning av at selger oppfyller alle kravene ved bakgrunnsundersøkelser og identitetskontroller GPL utfører, og at selger overholder krav for bekjempelse av hvitvasking fra GPL, kortselskaper og myndigheter. Identitetskontroller kan omfatte kredittsjekker, kontroller for bekjempelse av hvitvasking som påkrevd i gjeldende lov, kontroller pålagt av kortselskaper og kontroller for oppfyllelse av lovbestemte krav. Selger skal gi full assistanse til GPL i gjennomføringen av slike kontroller, og godtgjøre at kravene til bekjempelse av hvitvasking er oppfylt, herunder ved innsending av ytterligere registreringsinformasjon eller identitetsverifisering som påkrevd av GPL. Selger samtykker i at GPL deler med og innhenter fra tredjeparter informasjon om selgeren for det formål at GPL skal kunne utføre nødvendige bakgrunnsundersøkelser og identitetskontroller. Manglende oppfyllelse av dette vilkåret, herunder at selger ikke fremlegger informasjon som påkrevd av GPL for utføring av identitetsverifisering eller kontroll av overholdelse av krav for bekjempelse av hvitvasking, kan medføre umiddelbar suspensjon av selgers bruk av tjenesten og oppsigelse av denne avtalen.

5.5 Tvister. Selgeren anerkjenner og godtar følgende:

(a) Med unntak av det som er uttrykkelig beskrevet i retningslinjene for tilbakeførselsløsning eller som påkrevd av regler fra kortselskaper eller -nettverk eller krav fra britiske myndigheter angående betalingsprosessen, er GPL ikke en part i og kan heller ikke holdes ansvarlig for noen tvister.

(b) I tilfelle det oppstår en tvist, skal selger overholde GPLs til enhver tid gjeldende retningslinjer for tvister.

(c) I tilfelle tvister angående tjenesten, skal prosedyren angitt i avsnittene 5.6 og 5.7 følges.

Uten at dette påvirker bokstav (a) eller (b) ovenfor tilbyr GPL ulike verktøy for å hjelpe kundene å kommunisere med hverandre for å løse tvister som har oppstått mellom kjøpere og selgere i forbindelse med en finansieringstransaksjon. Hvis kundene ikke kan løse tvisten selv, kan GPL megle i tvisten mellom kjøper og selger hvis en av partene ber om slik hjelp. Ved mottak av henvendelse om slik hjelp vurderer GPL etter eget skjønn tvisten, og foreslår en ikke-bindende løsning.

5.6 Tjenestetvister. GPL skal undersøke tvister angående tjenesten forutsatt at selgeren gir GPL rimelig assistanse på oppfordring fra GPL.

5.7 Tjenestetvister skal i første omgang henvises til GPLs brukerstøtte. For å få mer informasjon om brukerstøtten går du til https://support.google.com/payments/merchant/#topic=4490615&contact=1. Hvis tjenestetvisten ikke løses på en tilfredsstillende måte, kan den bli henvist til Financial Ombudsman i Storbritannia forutsatt at selgeren er kvalifisert i henhold til kriteriene. Du finner mer informasjon om Financial Ombudsman på http://www.financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Selgeren kan innen seks (6) år etter opphør av avtalen be om avskrivning av det fullstendige e-pengebeløpet som er utestående på selgers avskrivningskonto. Hvis selgeren ikke ber om dette innen fristen, blir eventuelle e-penger på selgerens avskrivningskonto GPLs eiendom. Alle slike avskrivninger forutsetter (i) at det er utført gjeldende kontroller for å avdekke hvitvasking av penger, svindel eller andre ulovlige aktiviteter, (ii) at det ikke finnes erstatningskrav mot selgerens avskrivningskonto og (iii) at avskrivningen underlegges et symbolsk gebyr på 1 GBP (eller tilsvarende). Selger må oppgi informasjon på forespørsel fra GPL slik at GPL kan fullføre de aktuelle kontrollene. På bakgrunn av avsnitt 5.8 opphører avtalen å gjelde når selger ikke lenger kan bruke e-pengene sine for det formål å foreta betalingstransaksjoner. Selger kan ikke lenger bruke e-pengene til å foreta betalingstransaksjoner fra den datoen når transaksjonene ikke lenger kan behandles via tjenesten som følge av at selger ikke har overholdt avtalen, herunder ved manglende oppdatering av opplysningene i selgers oppgjørskonto eller manglende overholdelse av gjeldende krav for bekjempelse av hvitvasking.

5.9 Ingenting i avsnitt 5.8 begrenser GPLs rett til å si opp avtalen eller foreta innløsning i henhold til avsnitt 12.

6. MERKEVAREELEMENTER

6.1 Lisens til GPLs merkevareelementer. I henhold til vilkårene i denne avtalen gir GPL selgeren (så lenge denne avtalen gjelder) en begrenset, ikke-eksklusiv lisens som ikke kan viderelisensieres, til å vise de av GPLs merkevareelementer som er gjort tilgjengelig for selgeren av GPL, bare for bruk i forbindelse med implementering av tjenesten og markedsføring av tjenesten på selgerens nettsted. Enhver implementering av tjenesten på et selgernettsted og bruk av eventuelle logoer med merkevarekjennetegn som GPL har gjort tilgjengelig for selgeren, skal til enhver tid og i hele avtalens varighet overholde vilkårene for merkevarebygging og opphavshenvisning som er tilgjengelig på https://www.google.com/permissions/guidelines.html (kan oppdateres av Google eller GPL fra tid til annen). Uten hensyn til andre bestemmelser kan GPL trekke tilbake lisensen som gis i dette avsnittet ved å gi selgeren varsel om dette og gi selgeren en rimelig tidsfrist for opphør av bruk av de aktuelle merkevareelementene.

6.2 Lisens til selgers merkevareelementer. I henhold til vilkårene i denne avtalen gir selger GPL, Google og dets partnere så lenge denne avtalen gjelder, en begrenset, ikke-eksklusiv (med unntak av det som er angitt i dette avsnittet) lisens som ikke kan viderelisensieres, til å vise selgers merkevareelementer i forbindelse med tjenesten og for å oppfylle vilkårene i denne avtalen.

6.3 Hver part eier alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser, herunder alle åndsverksrettigheter, til merkevareelementene. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, skal ingen parter tildele eller overta rettigheter, eiendomsrettigheter eller interesser (herunder underforståtte lisenser) i eller til den andre partens merkevareelementer. GPLs bruk av selgers merkevareelementer (herunder all tilknyttet goodwill) skal være til selgers fordel, og selgers bruk av GPLs merkevareelementer (herunder all tilknyttet goodwill) skal være til Googles og GPLs fordel. Ingen av partene skal bestride eller bistå andre i å bestride merkevareelementer som tilhører den andre parten (med mindre det kreves for å beskytte partens rettigheter til egne merkevareelementer) eller den andre partens registrering av slike. Partene skal heller ikke forsøke å registrere merkevareelementer eller domenenavn som er til forveksling lik den andre partens.

6.4 Publisitet. Partene samtykker i å ikke gi noen offentlig meddelelse om eksistensen av eller innholdet i denne avtalen uten at den andre parten på forhånd har godkjent dette skriftlig. Uten hensyn til det foregående kan GPL, Google og dets partnere inkludere selgers merkevareelementer i presentasjoner, markedsføringsmateriale, pressemeldinger og kundelister (herunder kundelister som er lagt ut på Googles nettsteder, og skjermdumper av selgers implementering av tjenesten). På forespørsel fra selger skal GPL gi selger et eksempel på slik bruk.

7. TJENESTEGEBYRER OG BETALINGSVILKÅR

7.1 Tjenestegebyrer. I henhold til avsnitt 15 skal selger betale tjenestegebyrer som angitt på nettsiden for tjenestegebyrer. GPL kan øke eller redusere tjenestegebyrene fra tid til annen, og slik økning eller reduksjon regnes som endring i henhold til avsnitt 14.3. GPL legger også ut oppdaterte tjenestegebyrer i den relevante delen av nettsiden for tjenestegebyrer. Hvis tjenestegebyrene endres, må det fremgå når de nye tjenestegebyrene trer i kraft. GPL kan kjøre kampanjer på Google Payments fra tid til annen, noe som kan påvirke tjenestegebyrbeløpet.

7.2 Uten at dette påvirker avsnitt 5.1(e), kan GPL få renteinntekter eller annen kompensasjon fra banker eller andre tjenesteleverandører for e-pengene som står på selgerens avskrivningskonto og som ikke har blitt innløst og overført til selgerens oppgjørskonto. Selgeren samtykker i at slike renteinntekter eller kompensasjoner bare tilfaller GPL.

7.3 E-penger som skal betales til selgeren, minus gjeldende tjenestegebyrer, skal holdes på selgers avskrivningskonto av GPL. Slike beløp skal ikke brukes til å dekke GPLs driftskostnader. GPL skal ikke forvalte penger eller opptre som forvalter på selgerens vegne.

7.4 I henhold til avsnitt 15, og hvis annet ikke er avtalt mellom partene, kan selgeren velge hvor ofte beløp som står på selgerens avskrivningskonto skal innløses av GPL og betales til selgerens oppgjørskonto («innløsningsperiode»). Avskrivningstransaksjoner som utføres innenfor innløsningsperioden, skal anses å være godkjent av selger. Selgeren godtar og samtykker i at innløsningsperioden ikke kan være kortere enn én (1) dag. Selgeren kan når som helst endre innløsningsperioden på nettstedet for Google Payments. Hvis en avskrivningstransaksjon gjøres ved en feiltakelse som følge av at selgeren har oppgitt feilaktig informasjon til GPL, har GPL rett til å belaste selgeren et gebyr for kostnadene GPL har brukt på å rette opp feilen. Selgeren kan i tillegg be om innløsning når som helst ved å kontakte GPL via brukerstøtten på https://support.google.com/payments/sell.

7.5 Uten hensyn til det foregående har GPL ingen plikt til å overføre penger til følgende:

(a) selgers avskrivningskonto ved behandling av finansieringstransaksjoner som GPL ikke har fått full dekning for i tilgjengelig saldo, eller

(b) selgers oppgjørskonto hvis saldoen på selgers avskrivningskonto er lavere enn 1 GBP (eller tilsvarende) på tidspunktet for utbetalingen i henhold til avsnitt 5.8 og 12.8 (a)

7.6 GPL har rett til å holde tilbake, avvise eller tilbakeføre en finansierings-, avskrivnings- eller refusjonstransaksjon i følgende tilfeller:

(a) Kjøperen har fremsatt krav om refusjon.

(b) GPL har rimelig grunn til å tro at transaksjonen:

(i) inneholder faktafeil,

(ii) involverer ulovlig opptreden eller svindel eller er gjennomført på en bedragersk eller ugyldig måte (herunder bedrageri med kredittkort, debetkort eller andre betalingsmetoder) som ikke er uttrykkelig godkjent i retningslinjene for betalingsgaranti,

(iii) bryter gjeldende lov,

(iv) bryter denne avtalen eller kjøperens vilkår,

(v) eller bryter gjeldende vilkår for GPL eller tjenesten.

(c) Ved tilbakeføringer i forbindelse med at kjøperen har kjøpt e-penger, i samsvar med kortselskapets regler.

Selger godtar å samarbeide med GPL og fremlegge informasjon som med rimelighet kreves av GPL i tilfelle noen av de ovennevnte situasjonene må undersøkes.

I samsvar med avsnitt 2.9 kan transaksjoner også forsinkes hvis det kreves for at GPL skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til lovgivning om bekjempelse av hvitvasking eller hvis GPL har mistanke om svindel.

I den grad det er tillatt i henhold til loven og ikke utgjør en sikkerhetsrisiko skal selgeren informeres dersom GPL ikke kan behandle en finansierings-, avskrivnings- eller refusjonstransaksjon i henhold til avsnitt 7.6.

7.7 GPL kan velge å utligne egne betalingsforpliktelser ovenfor selgeren med beløp som selgeren er skyldig og ennå ikke har betalt til GPL i henhold til avtalen eller andre avtaler mellom selgeren og GPL, eller GPLs partnere, i tillegg til alle andre rettigheter GPL har i henhold til denne avtalen.

7.8 Hvis GPL har betalt selgeren for mye i foregående perioder, kan GPL utligne overskuddet mot egne betalingsforpliktelser i henhold til denne avtalen, eller kreve at selgeren betaler beløpet (innen tretti (30) dager etter fakturering).

7.9 Selger samtykker i at kjøpere kan ha rett til tilbakeføring i henhold til kortselskapets regler. GPL har rett, men ikke plikt, til å sende tilbakeføringer til selger.

7.10 GPL har rett til når som helst å trekke tjenestegebyrer og andre gjeldende gebyrer fra summen i finansieringstransaksjoner.

7.11 GPL har rett til å trekke følgende beløp fra avskrivningskontoen:

(a) Tilbakeføringer, refusjoner eller avviste tidligere finansieringstransaksjoner.

(b) Andre endringer eller justeringer i tidligere finansieringstransaksjoner.

Dette er forutsatt at GPL varsler selger om slike trekk.

7.12 Krav om reservert beløp. GPL kan fra tid til annen innføre et krav om reservert beløp ovenfor selgeren på midlertidig eller permanent basis. GPL kan innføre et krav om reservert beløp under visse omstendigheter, herunder følgende:

(a) GPL må forsikre seg om at saldoen dekker eventuelle tilbakeføringer, reverseringer av finansieringstransaksjoner eller andre forpliktelser som påligger selger i forbindelse med finansieringstransaksjoner,

(b) Selgerens økonomiske status eller betalingshistorikk hos fordringshavere har endret seg betydelig, herunder at fremtiden til selgerens virksomhet er truet eller om selgeren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne avtalen eller kortselskapets eller -nettverkets regler,

(c) GPL vurderer etter eget skjønn at selger har et overdrevent antall tilbakeføringer,

(d) Selgers virksomhet eller produkttilbud har endret seg betydelig, eller

(e) GPL har rimelig grunn til å mistenke at GPL kan bli erstatningspliktig ovenfor tredjeparter for den midlertidige eller endelige kreditt som er innvilget til selgeren.

GPL er ikke erstatningspliktig ovenfor selger eller tredjepart for tap som selgeren har pådratt seg som følge av innførte transaksjonsgrenser eller krav om reservert beløp, eller som følge av tilbakeføring av betalinger og andre reverseringer.

7.13 Refusjoner og justeringer. Selgeren må informere kjøperne om gjeldende retningslinjer for retur og kansellering. Hvis selgeren tillater prisjustering, retur av produkter eller annullering av produkter i forbindelse med betaling, og kjøperen ber om slik tilbakebetaling/justering, må selgeren igangsette og autorisere en refusjonstransaksjon ved bruk av tjenestens refusjonsfunksjon innen tre dager etter at selgeren har mottatt henvendelsen fra kunden. Beløpet til refusjon/justering kan ikke overskride beløpet som vises som total i den opprinnelige finansieringstransaksjonen. Selgeren kan ikke ta i mot kontanter eller annen form for betaling eller erstatning fra en kjøper som kompensasjon for å forberede en tilbakebetaling, og heller ikke tilbakebetale kunden i kontanter for et produkt som kunden har betalt for via en finansieringstransaksjon, med mindre det er påkrevd i henhold til lov. Selv om selgers retningslinjer for refusjon ikke tillater returer under visse omstendigheter, kan selgeren få krav om tilbakeføring ved salg i henhold til GPLs retningslinjer og kortselskapets regler. Hvis det fins tilstrekkelig midler på selgers avskrivningskonto, behandles krav om refusjon fra selgeren i henhold til bestemmelsene i avsnitt 2.8. GPL behandler krav om tilbakebetalinger etter eget skjønn før det. Hvis selgeren foretar en feilaktig refusjon, har GPL rett til å debitere selgeren for å dekke kostnadene til de rimelige korrigerende tiltakene som kreves.

7.14 Skatter og andre avgifter. Kunden skal betale all skatt, herunder salgsskatt, bruksskatt, skatt for løsøre, merverdiavgift, forbrukerskatt, tollavgifter, importtoll eller stempelavgifter eller andre skatter og avgifter som pålegges av offentlige organer av en hvilken som helst type, og som pålegges når det gjelder alle transaksjoner under avtalen, herunder bøter og renter, men der skatter basert på GPLs nettoinntekt, spesifikt er utelatt. GPL er ikke ansvarlig for å drive inn salgs- eller inntektsskatter eller andre avgifter i forbindelse med finansieringstransaksjoner. Når det i henhold til lov påligger GPL å drive inn gjeldende skatter og avgifter, skal beløpet faktureres til selgeren og betaling skje innen tretti (30) dager fra datoen på fakturaen eller varselet. Selger skal uten forsinkelser gi GPL eventuell dokumentasjon som kreves av vedkommende myndighet, slik at GPL kan behandle betalinger i henhold til dette (herunder gyldig skattefritakskort som er godkjent av de rette skattemyndighetene), og GPL har rett til å tilbakeholde eventuelle betalinger inntil selgeren har framlagt slik dokumentasjon. Selger skal uten forsinkelser gi GPL kvitteringer på alle skatteinnbetalinger eller andre bevis på skatteinnbetalinger (original eller sertifiserte kopier) som selgeren foretar i henhold til avtalen.

8. KONFIDENSIALITET, DATAVERN OG ÅNDSRETTIGHETER

8.1 Konfidensialitet. Selger skal ikke formidle eller forårsake formidling av konfidensiell informasjon tilhørende GPL uten skriftlig forhåndssamtykke fra GPL, unntatt til ansatte, agenter, representanter eller kontraktører som må ha tilgang til den konfidensielle informasjonen for å kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne avtalen («autorisert personale»), og som er bundet gjennom skriftlig avtale til ikke å formidle tredjeparters konfidensielle eller opphavsrettsbeskyttede informasjon som er gitt til selgeren, eller der slik formidling måtte kreves i henhold til lov eller forskrift. Selger tar på seg ansvaret for enhver handling eller unnlatelse som bryter med dette punktet, fra det autoriserte personalets side. Selger skal beskytte den konfidensielle informasjonen fra GPL ved å bruke samme grad av omhu (som minst skal være en rimelig grad av omhu) som vedkommende bruker for å beskytte sin egen konfidensielle informasjon av tilsvarende natur for å forhindre uautorisert bruk, spredning eller publisering til uautoriserte tredjeparter. GPLs konfidensielle og opphavsrettsbeskyttede informasjon omfatter blant annet følgende: (a) all programvare, teknologi, programmering, spesifikasjoner, materiale, retningslinjer og dokumentasjon knyttet til tjenesten som tilhører GPL, Google og dets partnere, (b) all informasjon som gjøres tilgjengelig i henhold til denne avtalen, herunder materiell, immateriell, visuell, elektronisk, nåværende eller fremtidig informasjon som for eksempel følgende: (i) forretningshemmeligheter, (ii) økonomisk informasjon, (iii) teknisk informasjon, herunder forskning, utvikling, prosedyrer, algoritmer, data, design og teknisk kunnskap og (iv) forretningsinformasjon, herunder drift, planlegging, markedsinteresser og produkter og (c) all annen informasjon som GPL skriftlig har klassifisert som «konfidensiell» eller gitt tilsvarende betegnelse. GPLs konfidensielle og opphavsrettsbeskyttede informasjon omfatter ikke informasjon som: (i) er eller blir offentlig tilgjengelig på annen måte enn gjennom handling eller unnlatelse fra selgerens side, (ii) var i selgerens lovlige besittelse før formidlingen og som ikke ble anskaffet av selgeren fra GPL eller dets partnere, (iii) er formidlet på lovlig måte til selgeren av en tredjepart uten at det ble lagt begrensninger på selgeren med hensyn til formidling, og der selgeren ikke var oppmerksom på at informasjonen var konfidensiell informasjon fra GPL, eller (iv) er uavhengig utviklet av selgeren uten brudd på denne avtalen.

8.2 Selgeren skal holde kjøperens informasjon konfidensiell og ikke bruke, overføre eller dele informasjon om kjøpere (herunder med henblikk på utsending av uoppfordrede meldinger) med mindre det gjøres for å behandle transaksjonen til kjøperen, for å vedlikeholde kjøperens konto hos selgeren eller av andre årsaker som er uttrykkelig tillatt i programretningslinjene for Google Payments. Selgeren godtar og samtykker i at informasjon om kjøpere som oppgis til Google og/eller GPL i forbindelse med tjenesten, er underlagt tjenestens personvernregler på https://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/?fg=1 og https://payments.google.com/legaldocument?family=0.privacynotice. GPL kan også oppgi informasjon for å bistå i gyldige rettsprosesser, som vitnestevninger, ransakingsordrer og rettskjennelser, eller for å opprettholde eller utøve juridiske rettigheter eller forsvare rettslige krav. GPL har ingen plikt til å returnere, ødelegge eller bekrefte ødeleggelsen av selgerens konfidensielle informasjon, forutsatt at GPL bruker selgerens informasjon i henhold til denne avtalen.

8.3 Påloggingsopplysninger. Selger er selv ansvarlig for å beskytte påloggingsopplysningene sine. Selger må uten forsinkelser varsle GPL hvis påloggingsopplysningene går tapt, blir stjålet eller brukes av uvedkommende, og om andre sikkerhetsbrudd i tjenesten som selgeren får kjennskap til. Meldingen sendes via Kontakt oss i brukerstøtten for selgere.

8.4 Selger erklærer og garanterer at alle tjenestemenn, ansatte, agenter, representanter og andre som har tilgang til selgerens påloggingsopplysninger, har myndighet til å bruke tjenesten og rettslig binde selgeren.

8.5 Åndsrettigheter. GPL og GPLs lisensgivere skal eie alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser, herunder alle åndsrettigheter i forbindelse med tjenesten (og alle avledede produkter eller forbedringer av slike), herunder alt av programvare, teknologi, informasjon, innhold, materiale, retningslinjer og dokumentasjon. Selger tildeles ingen rettigheter, eiendomsrettigheter, interesser eller åndsrettigheter knyttet til tjenesten eller GPLs merkevareelementer, med unntak av de begrensede bruksrettighetene som uttrykkelig er angitt i avtalen.

9 GARANTIER

9.1 Hver part erklærer og garanterer at parten er fullt ut bemyndiget til å inngå avtalen.

9.2 Som en betingelse for denne avtalen garanterer selgeren ovenfor GPL at selgeren:

(a) er minst 18 år gammel hvis vedkommende er et individ

(a) eier og kontrollerer selgerens nettsted(er), og

(b) har og kommer til å beholde alle rettigheter, autorisasjoner og lisenser som kreves for å tillate selger å bruke tjenesten, i hele avtalens varighet.

9.3 Selgeren garanterer ovenfor GPL at:

(a) Selgerens oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen ikke utgjør brudd eller mislighold eller på annen måte er i strid med noen som helst avtale der selgeren er en part.

(b) Selgeren skal overholde alle lover, regler og forskrifter som gjelder for eller på annen måte er tilknyttet selgerens bruk av tjenestene.

(c) Selgeren ikke skal bruke tjenesten for å initiere eller ta i mot finansierings-, refusjons- eller avskrivningstransaksjoner som er forbudt i henhold til gjeldende lov.

(d) Selgeren skal følge alle lover og bestemmelser som gjelder produktsalg og kunderelasjoner, herunder den britiske forbrukerloven Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 og EC-direktivet om elektronisk handel fra 2002.

9.4 GPL garanterer ovenfor selgeren at tjenestene leveres med rimelig aktsomhet og ferdighet.

9.5 GPL garanterer ikke at tjenestene kommer til å oppfylle alle selgerens krav eller at bruken kommer til å være uten forstyrrelser, virusfri, sikker eller feilfri.

9.6 GPL kan ikke holdes ansvarlig for brudd på vilkårene i denne avtalen, herunder eventuelle erklæringer, vilkår eller garantier, i den grad avtalebruddet skyldes at selgeren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

9.7 Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår gjelder for tjenestene eller andre tjenester fra GPL i henhold til avtalen, med mindre disse er uttrykkelig angitt i disse vilkårene. Med forbehold for avsnitt 10.1 (b) skal ingen underforståtte betingelser, garantier eller andre vilkår gjelde (herunder eventuelle underforståtte vilkår om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller samsvar med beskrivelse).

10. ANSVARSBEGRENSNING

10.1 Ingenting i denne avtalen utelukker eller begrenser partenes ansvar for følgende:

(a) død eller personskader som er et resultat av forsømmelse fra en av partene eller partenes funksjonærer, agenter eller ansatte,

(b) svindel eller bedragersk feilinformasjon,

(c) brudd på noen av de impliserte vilkårene for eiendomsrett eller full råderett,

(d) misbruk av konfidensiell informasjon.

10.2 Med mindre noe annet er uttrykt i denne avtalen, skal ingenting i denne avtalen ekskludere eller begrense noen av partenes ansvar for krenkelse av den andre partens åndsrettigheter eller erstatningsansvar i henhold til avsnitt 11.

10.3 Med forbehold for avsnitt 10.1 og 10.2 skal ingen av partene holdes ansvarlig for forhold i eller utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet) eller andre erklæringer (annet enn bedragersk villedende erklæringer) eller forhold som på annen måte oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, når det gjelder

(a) Økonomiske tap (herunder tap av inntekt, fortjeneste, avtaler, data, forretninger, forventede besparelser),

(b) Kostnader til erstatningstjenester,

(c) Tap av tillit eller omdømme, eller

(d) Spesielle eller indirekte tap eller følgetap

som rammer den andre parten og som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, uansett om partene kjente til disse tapene ved avtaleinngåelsen.

10.4 Med forbehold for avsnitt 10.1, 10.2, 10.3 og 10.5 skal hver parts totale ansvar for alle hendelser eller serier av hendelser som oppstår i forbindelse med denne avtalen i en periode på ett år (uansett om ansvaret skyldes avtalebrudd, uaktsomhet eller andre årsaker) være begrenset til det høyeste beløpet av 125 % av tjenestegebyret som selgeren har betalt eller skal betale til GPL for nærmeste foregående år, eller 30 000 GBP.

10.5 Med forbehold for avsnitt 10.1, 10.2 og 10.3 skal hver parts totale ansvar som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen (uansett om ansvaret skyldes avtalebrudd, uaktsomhet eller andre årsaker), være begrenset til 300 000 GBP.

10.6 Samtlige parter godtar og samtykker i at risikofordelingen som er angitt i dette avsnitt 10, gjenspeiles i tjenestenes natur og beløpene som partene skal betale i henhold til denne avtalen.

10.7 Med unntak av de tilfeller hvor GPL har unnlatt å videreformidle relevant transaksjonsinformasjon til selgeren, har selgeren rett til godtgjørelse i henhold til avsnitt 10.8, 10.9 og 10.10 bare dersom selgeren varsler GPL i henhold til avsnitt 13, uten unødige forsinkelser (og senest 13 (tretten) måneder etter debiteringsdatoen), så snart selgeren får kjennskap til en uautorisert eller feilaktig utført transaksjon.

10.8 Håndtering av uautoriserte avskrivnings- eller refusjonstransaksjoner. Uautoriserte avskrivnings- eller refusjonstransaksjoner som ikke er godkjent i henhold til henholdsvis avsnitt 7.4 og 7.13, skal tilbakebetales av GPL, inklusive gjeldende avgifter, til selgerens avskrivningskonto, forutsatt at selgeren ikke har gjort seg skyldig i svindel.

10.9 Håndtering av feilaktig utførte refusjons- eller avskrivningstransaksjoner. Hvis GPL ikke kan bevise at den aktuelle transaksjonen er utført på riktig måte, må GPL uten unødig forsinkelse tilbakebetale beløpet for avskrivnings- eller refusjonstransaksjonen til selgerens avskrivningskonto, inklusive gjeldende avgifter i forbindelse med transaksjonen. Uansett omstendigheter skal GPL på selgerens forespørsel iverksette umiddelbare tiltak for å spore transaksjonen og varsle selgeren om resultatet.

10.10 Håndtering av feilaktig utførte finansieringstransaksjoner. GPL er ansvarlig ovenfor selgeren for å overføre selgerens betalingsordre på riktig måte i forbindelse med finansieringstransaksjoner. Ved feilaktig utført betaling skal GPL umiddelbart overføre betalingsordren på nytt og på forespørsel iverksette tiltak for å spore transaksjonen og varsle selgeren om resultatet.

11. SKADESLØSHOLDELSE

11.1 I henhold til avsnitt 11.2 skal selgeren beskytte, forsvare og holde GPL, Google og samarbeidspartnere eller National Westminster Bank Plc (eller andre leverandører av finansielle tjenester som GPL har inngått en avtale med i forbindelse med tjenesten) («skadesløsholdte personer»), skadesløse mot alle krav fra tredjepart som rettes mot skadesløsholdte personer, samt mot ansvar, tap og kostnader (herunder skadeserstatning, forlikskostnader og rimelige saksomkostninger) som rammer skadesløsholdte personer, og som oppstår som følge av eller i forbindelse med:

(a) Selgers nettsted(er),

(b) Selgers merkevareelementer,

(c) Selgers bruk av tjenesten på andre måter enn som angitt i denne avtalen,

(d) En tjenestetvist, eller

(e) Produkter som kjøperen har forsøkt å kjøpe, planlegger å kjøpe eller har kjøpt ved bruk av tjenesten.

11.2 Selgerens forpliktelser i henhold til avsnitt 11.1 gjelder bare dersom den skadesløsholdte parten:

(a) umiddelbart varsler selgeren om et slikt krav,

(b) gir selgeren en rimelig mengde informasjon, hjelp og samarbeid ved bestriding av stevningen eller søksmålet, og

(c) gir selgeren full kontroll og enerådighet over forsvar mot og oppgjør av et slikt krav. Den skadesløsholdte parten kan utpeke egne rådgivere for egen regning.

11.3 Med forbehold for resten av avsnitt 11 skal GPL forsvare selger, eller etter eget valg inngå forlik, i eventuelle søksmål som en tredjepart innleder mot selgeren og som baseres på eller på andre måter oppstår som følge av en påstand om at teknologien GPL eller Google bruker for å levere tjenestene, eller noen av Googles merkevareelementer, krenker opphavsretter, forretningshemmeligheter eller varemerker som tilhører tredjepart.

11.4 GPL skal ikke under noen omstendigheter ha noen forpliktelse eller noe ansvar i henhold til avsnitt 11.3 i situasjoner som har utspring i:

(a) bruk av betafunksjoner,

(b) bruk av tjenesten eller Googles merkevareelementer i modifisert form eller i kombinasjon med materiale som ikke leveres av GPL, eller

(c) innhold, informasjon eller data som gjøres tilgjengelig for GPL, Google eller dets partnere av selgeren, en annen kunde eller en tredjepart.

11.5 GPLs forpliktelser i henhold til avsnitt 11.3 gjelder bare dersom selgeren:

(a) umiddelbart varsler GPL om et slikt krav,

(b) gir GPL en rimelig mengde informasjon, hjelp og samarbeid ved bestriding av stevningen eller søksmålet, og

(c) gir GPL full kontroll og enerådighet over forsvaret mot og oppgjøret av et slikt krav. Den skadesløsholdte parten kan utpeke egne rådgivere for egen regning.

11.6 GPL kan etter eget og rimelig skjønn bringe til opphør kundens videre bruk av tjenester eller GPLs merkevareelementer som påstås å krenke, eller som GPL anser at krenker, tredjeparts åndsrettigheter.

11.7 Dette avsnitt 11 fastsetter partenes fulle erstatningsansvar og eksklusive rettsmidler med hensyn til brudd på en tredjeparts åndsrettigheter.

12. GYLDIGHETSPERIODE OG OPPSIGELSE

12.1 Denne avtalens løpetid skal starte på datoen for ikrafttredelse og fortsette inntil avtalen sies opp i samsvar med bestemmelsene i denne avtalen.

12.2 Oppsigelse. Selgere kan si opp denne avtalen med umiddelbar virkning og uten ekstra kostnad innen fjorten (14) dager fra dato for ikrafttredelse ved å sende et varsel til GPL. Deretter, hvis ikke en kortere tidsperiode er angitt i avtalen og hvis det er tillatt i henhold til lov, kan GPL når som helst si opp avtalen med minst to (2) måneders varsel, og selgeren kan når som helst og uten ekstra kostnad si opp avtalen med minst én (1) måneds varsel.

12.3 Samtlige parter har rett til å innstille utførelsen og/eller si opp avtalen helt eller delvis med umiddelbar virkning hvis:

(a) den andre parten begår et vesentlig brudd på denne avtalen som ikke kan rettes opp, eller

(b) den andre parten begår et vesentlig brudd på denne avtalen som kan rettes opp, men unnlater å rette opp dette bruddet innen tretti (30) dager etter å ha mottatt varsel om dette.

12.4 Samtlige parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis:

(a) et kreditormøte avholdes hos den andre parten eller et arrangement eller et forlik med eller til fordel for kreditorene (herunder et frivillig arrangement i henhold til definisjonen i Insolvency Act 1986) foreslås av eller i forbindelse med den andre parten,

(b) en tillitsperson, konkursbestyrer, forvalter av aktiva eller lignende (som utpekes av domstolen eller på andre måter) kommer i besittelse av eller utpekes til å forvalte alle eller deler av den andre partens aktiva eller det innledes eller framtvinges utlegg, tvangsfullbyrdelse eller andre prosesser (og som ikke avsluttes innen sju dager),

(c) den andre parten avslutter virksomheten eller anses å ikke kunne betale sin gjeld i henhold til betydningen i avsnitt 123 i Insolvency Act 1986,

(d) den andre parten eller dens ledelse, noen av dens kreditorer eller innehaveren av en kvalifisert generell pant meddeler sin hensikt om å utnevne eller ber en domstol om å utnevne en administrator,

(e) en begjæring framsettes (og ikke avgjøres innen tjueåtte (28) dager) eller en beslutning fattes eller en forordning utarbeides om administrasjon, avvikling, oppløsning av den andre parten, eller konkurs,

(f) en hendelse som ligner på noe av det ovenstående rammer den andre parten i en jurisdiksjon hvor denne er registrert eller hjemmehørende eller har sin virksomhet eller sine aktiva,

(g) en endring av kontroll gjennomføres hos selgeren eller selgeren avhender en vesentlig del av sine aktiva. I dette avsnittet skal begrepet kontroll bety at en eller flere personer eller representanter har direkte eller indirekte kontroll over en annen persons handlinger, og endring av kontroll skal tolkes tilsvarende, eller

(h) det inntreffer en hendelse eller anlegges søksmål mot selgeren i jurisdiksjonen selgeren er underlagt, som har en effekt som tilsvarer eller ligner på hendelsene nevnt i dette avsnitt 12.4.

12.5 Suspensjon av tjenesten i forbindelse med finansieringstransaksjoner. GPL kan suspendere selgerens bruk av tjenesten med umiddelbar virkning i forbindelse med finansieringstransaksjoner hvis:

(a) selgeren bryter denne avtalen (inkludert noen av vilkårene, for eksempel programretningslinjene for Google Payments, som det vises til i dette dokumentet), eller

(b) GPL har rimelig grunn til å tro at selgerens bruk av tjenesten kan føre til økonomisk tap eller tap av tillit for GPL, tjenesten eller noen av betalingskortsystemene som brukes for å behandle finansieringstransaksjoner, eller det finnes rimelig grunn til å mistenke selgeren for bedrageri, hvitvasking eller annen ulovlig virksomhet.

12.6 Suspensjon av tjenesten i forbindelse med refusjons- og avskrivningstransaksjoner på grunn av at uvedkommende har fått tilgang til selgerens påloggingsopplysninger. GPL kan umiddelbart suspendere selgerens bruk av tjenesten i forbindelse med refusjons- og avskrivningstransaksjoner hvis det oppstår sikkerhetsproblemer knyttet til selgerens påloggingsdetaljer eller avskrivningskonto, eller ved mistanke om svindel eller uautorisert bruk av disse. GPL informerer selgeren om slik suspensjon og årsakene til den i forkant av, eller hvis dette ikke er mulig, umiddelbart etter suspensjonen, forutsatt at dette ikke strider mot loven eller påvirker sikkerheten. GPL aktiverer påloggingsopplysningene eller kontoen på nytt, eller gir selgeren tilgang til en ny avskrivningskonto eller nye påloggingsopplysninger, så snart det er praktisk mulig etter at årsakene til suspensjonen ikke lenger er aktuelle.

12.7 Selgeren kan suspendere tjenesten midlertidig ved å gi GPL varsel om dette minst én virkedag i forkant, i følgende situasjoner:

(a) Det finnes alvorlige feil eller defekter i tjenesten som påvirker de primære funksjonene på en vesentlig måte. Selgeren kan suspendere tjenesten inntil GPL retter slike feil eller defekter.

(b) Selgerens virksomhet får en betydelig negativ påvirkning som et direkte resultat av tjenesten. Selgeren kan suspendere tjenesten inntil GPL kompenserer for eller retter opp slik negativ påvirkning.

Punkt (a) og (b) ovenfor forutsetter at selgeren på forespørsel gir GPL dokumentasjon på den kritiske feilen eller defekten eller den negative påvirkningen. Under denne typen suspensjon må selgeren i god tro hjelpe GPL å løse slike problemer.

12.8 Når avtalen sies opp, eller når selgerens bruk av tjenesten bringes til opphør på annen måte, gjelder følgende:

(a) Forutsatt at relevante kontroller for å avdekke hvitvasking av penger, svindel eller andre ulovlige aktiviteter er utført og bestått, og mot en skjønnsbasert avskrivningsavgift på mindre enn 1 GBP (eller tilsvarende), skal GPL innløse selgerens e-penger og returnere eventuell utestående saldo til selgerens oppgjørskonto (eller annen tilsvarende konto som selger meddeler GPL om) innen cirka hundreogåtti (180) dager regnet fra siste dag i den kalendermåneden avtalen kom til opphør. Slik saldo omfatter følgende: (i) krav om reservert beløp som GPL besitter, og (ii) gyldige finansieringstransaksjoner som er behandlet i løpet av den måneden opphøret fant sted.

(b) Hvis den utestående saldoen ikke kan returneres til selger i samsvar med underavsnitt (a) ovenfor, har selger rett til å kreve innløsning i samsvar med avsnitt 5.8.

(c) Med unntak av det som angis i (a) og (b) ovenfor, opphører samtlige av GPLs forpliktelser i henhold til denne avtalen å gjelde med umiddelbar virkning.

(d) Selgeren forblir ansvarlig for alle finansieringstransaksjoner, tilbakeføringsgebyrer og andre forpliktelser som selgeren har pådratt seg.

(e)·Alle rettigheter og lisenser som GPL har gitt, skal umiddelbart opphøre å gjelde.

(f) Selgerens rett til å bruke GPLs merkevareelementer i henhold til avtalen skal umiddelbart opphøre å gjelde.

(g) Selgeren skal umiddelbart slutte å bruke tjenesten til å:

(i) behandle finansieringstransaksjoner og

(ii) vise GPLs merkevareelementer.

(h) Selgeren skal oppfylle eventuelle utestående produktkjøp.

(i) Selgeren skal returnere eller ødelegge (og dokumentere slik ødeleggelse) alle kopier av konfidensiell eller opphavsrettbeskyttet informasjon som tilhører GPL og som selgeren har tilgang til.

12.9 GPL kan sperre selgerens tilgang til tjenesten, herunder deaktivere selgerens brukernavn og passord, og nekte selgeren (eller dens morselskap, partner eller datterselskap, eller dens etterfølgere eller slektninger og kjente kontakter hvis det gjelder en privatperson) fremtidig tilgang til tjenesten.

8.12 Uten hensyn til resten av avtalen skal alle bestemmelser i denne avtalen som er ment å fortsette å gjelde eller binde partene etter avtalens opphør eller etter at avtalen overføres/overdras i sin helhet eller delvis, herunder avsnitt 5.8, 8 (konfidensialitet) og 12.8(b), fortsette å gjelde ved opphør av avtalen i den grad det er tillatt i henhold til lov. Oppsigelse av avtalen påvirker ikke rettigheter og forpliktelser som partene har ervervet eller pådratt seg på datoen for oppsigelse.

13. KOMMUNIKASJON OG VARSLER

13.1 Denne avtalen er utformet på engelsk, og med mindre annet er angitt i denne avtalen, skal alle varsler og annen kommunikasjon eller leveranser som kreves eller tillates i henhold til denne avtalen, utarbeides skriftlig på engelsk. Hvis avtalen oversettes til andre språk, gjelder den engelske versjonen ved eventuelle konflikter.

13.2 GPL kan kommunisere med selgeren om tjenesten gjennom elektroniske meldinger, herunder ved å (a) sende e-post til selgeren eller (b) legge ut meldinger på GPLs nettsteder. Selgeren godtar at GPL kan sende elektroniske meldinger angående hvilket som helst emne som omhandler selgerens bruk av tjenesten, herunder avtalen (og endringer av eller tillegg til avtalen), meldinger eller informasjon om tjenesten og betalingsautorisasjonene. Spesielle meldinger skal håndteres på følgende måte:

Meldingen skal anses som gitt (i) ved mottak hvis meldingen leveres personlig eller sendes med bud (underskrift kreves ved mottak), (ii) ved bekreftelse av mottak av rekommandert brev, (iii) fire (4) timer etter at meldingen er sendt hvis den sendes per e-post, eller (iv) når den er gjort tilgjengelig i selgerens nettkonto. Kontaktopplysninger må ved behov oppdateres i henhold til dette punktet, slik at begge parter har tilgang til aktuelle opplysninger.

13.3 Selgeren skal lagre kopier av elektroniske meldinger i form av utskrifter eller elektroniske kopier. Det forutsettes at selgeren har mulighet til å skrive ut eller lagre informasjon som sendes i elektronisk format.

13.4 Meldinger som sendes til GPL i henhold til denne avtalen, skal sendes rekommandert til:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Storbritannia («GPL») (konvolutten skal merkes med «GPL Payments Team»), med unntak av følgende:

14. GENERELT

14.1 Denne avtalen (herunder nettadresser som angis i den) utgjør partenes fullstendige avtale vedrørende innholdet og erstatter alle tidligere avtaler mellom partene vedrørende dette.

14.2 Denne avtalen kan undertegnes i et ubegrenset antall eksemplarer, herunder i faksformat. Hvert enkelt undertegnede eksemplar anses som en original, og alle eksemplarene utgjør én og samme avtale.

14.3 Eventuelle endringer i avtalen må (i) være skriftlige, (ii) henvise til denne avtalen, og (iii) sendes til den andre parten innen to (2) måneder før datoen da endringene skal tre i kraft. Selger erkjenner og godtar at selger blir ansett å ha akseptert endringene GPL har innført, med mindre selger varsler GPL om at vedkommende er uenig i endringene, slik det er angitt i avsnitt 13.4, før datoen hvor endringene trer i kraft. Hvis selger ikke aksepterer endringene, opphører avtalen å gjelde før datoen hvor endringen trer i kraft, uten kostnad for selger. Selger kan si opp avtalen i henhold til avsnitt 13.4 når som helst før GPLs foreslåtte endringer trer i kraft, uten kostnad for selger. Eventuelle endringer i denne avtalen som foreslås av selger, kan ikke tre i kraft med mindre de er skriftlig godkjent av en autorisert representant for hver av partene.

Ingenting i forrige avsnitt begrenser følgende:

(a) GPLs rett til å oppdatere og revidere sine retningslinjer eller legge til nye funksjoner fra tid til annen uten forutgående varsel. Selger godtar nye funksjoner ved å bruke dem. GPL kan etter eget skjønn velge en metode for å foreta slike endringer, og metoden kan innebære melding via e-post eller publisering på et av Googles nettsteder,

(b) partenes rett til å endre vilkårene i avsnitt 14.3 i de tilfeller hvor slike endringer er tillatt i henhold til lov og begge partene samtykker i endringene.

14.4 Selgeren kan ikke tildele eller på andre måter overføre denne avtalen eller rettigheter eller forpliktelser i henhold til den, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig samtykke fra GPL.

14.5 GPL har rett til, uten forutgående skriftlig samtykke, å overdra eller på andre måter overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen, helt eller delvis, til Google eller en av Googles partnere.

14.6 Ingen part skal holdes ansvarlig dersom oppfyllelsen av partens forpliktelser mislykkes eller forsinkes som følge av hendelser utenfor partens rimelige kontroll, herunder myndighetenes handlinger, terrorisme, jordskjelv, brann, flom eller andre forhold som regnes som force majeure, arbeidsforhold, strømbrudd og brudd eller systemfeil på Internett-tilkobling eller telekommunikasjon.

14.7 Dersom GPL unnlater å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i denne avtalen, utgjør ikke denne unnlatelsen en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser.

14.8 Partene til avtalen er og skal forbli uavhengige kontraktører, og ingenting i avtalen skal tolkes som at partene etablerer et agentur, partnerskap eller fellesforetak. Ingen part skal anses for å være den annens ansatte eller juridiske representant, og ingen part skal ha rett eller fullmakt til å inngå forpliktelser på den andre parts vegne.

14.9 Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon finner en bestemmelse i denne avtalen ugyldig eller at den ikke kan gjennomføres, skal bestemmelsen så langt det er mulig begrenses eller elimineres i den utstrekning som kreves for at avtalen fortsatt skal ha full kraft og virkning og kunne gjennomføres mellom partene.

14.10 Ingenting annet enn det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen skal opprette eller overføre noen rettigheter eller andre goder til fordel for noen annen person enn partene i denne avtalen, verken i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på andre måter. Dette punktet skal ikke hindre eller begrense rettighetene enhver avtaleerverver i henhold til denne avtalen har til å utøve rettighetene og fordelene han er gitt av rettighetsavgiveren. Til tross for dette punktet har ingen tredjeparter (herunder tredjeparter som har rett til å utøve sine rettigheter i henhold til denne avtalen) plikt til å godkjenne overdragelsen, overføringen, oppsigelsen eller endringen av denne avtalen.

14.11 Denne avtalen samt alle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med avtalen, skal være underlagt lovene i England og Wales. Partene samtykker ugjenkallelig og uten vilkår i at domstolene i England har eksklusiv jurisdiksjon til å løse slike tvister og krav. Ingenting i foregående setning skal hindre noen av partene i å søke påleggslettelse eller lignende oppreisning i andre jurisdiksjoner for å beskytte konfidensiell informasjon eller åndsrettigheter.

14.12 I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning som implementerer betalingstjenestedirektivet (2007/64/EF), skal følgende bestemmelser i nasjonal lovgivning ikke få anvendelse på avtalen: alle bestemmelser som implementerer avdeling III, artikkel 52(1), annen underparagraf av artikkel 54(2) og artikkel 59, 61, 62, 63, 66 og 75 i betalingstjenestedirektivet. Partene forbeholder seg retten til å avtale et annet tidspunkt enn det som er fastsatt i den nasjonale lovgivnings bestemmelser som implementerer artikkel 58 i betalingstjenestedirektivet.

15. SPESIELLE VILKÅR FOR DIGITALE VARER PÅ GOOGLE PLAY, ANDRE GOOGLE-MARKEDSPLASSER OG GOOGLE PAYMENTS

Avsnitt 15 gjelder bare for selgere som bruker tjenesten på Google Play eller én eller flere andre Google-markedsplasser (hver enkelt en «Google-markedsplass»), bortsett fra at avsnitt 15.3 også gjelder for selgere som bruker tjenesten til å behandle Google Payments-betalinger for digitale varer.

15.1 Google Play og andre Google-markedsplasser. Uten hensyn til avsnitt 3.1 har selgeren mulighet til å bruke tjenesten til behandling av transaksjoner på Googles markedsplasser. Hvis selgeren vil bruke tjenesten på en av Googles markedsplasser, må selgeren godta vilkårene som gjelder for den aktuelle Google-markedsplassen («vilkår for Google-markedsplass») og koble sammen kontoen sin for tjenesten med kontoen for Google-markedsplassen. Hvis det skulle oppstå en konflikt mellom denne avtalen og de gjeldende vilkårene for bruk av Google-markedsplassen, gjelder vilkårene for Google-markedsplassen.

15.2 Tjenestegebyrer, retningslinjer for betalingsgaranti. Ved transaksjoner på Google-markedsplasser debiterer ikke GPL tjenestegebyrene som angitt i avsnitt 7.1. I stedet betaler selgeren avgiftene som er angitt i de aktuelle vilkårene for Google-markedsplassen. Eventuelle nedsatte gebyrer eller gebyrfritak som GPL tilbyr for tjenesten, gjelder ikke for gebyrene som angis i de aktuelle vilkårene for Google-markedsplassen. Retningslinjene for betalingsgaranti gjelder ikke for transaksjoner som foretas via Googles markedsplasser.

15.3 Betalingsvilkår, månedlig betalingsplan. Uten at dette berører betalingsplanen i avsnitt 7.4 skal GPL, hvis selgerens konto er knyttet til en Google-markedsplass i henhold til avsnitt 15, eller hvis selgeren bruker tjenesten til å behandle Google Payments-betalinger for digitale varer, iverksette kommersielt rimelige tiltak for at beløp for transaksjoner som er behandlet i en kalendermåned, skal bli overført elektronisk til selgerens oppgjørskonto innen virkedagens slutt den 15. i påfølgende kalendermåned. Den månedlige betalingsplanen beskrevet i forrige setning gjelder alle betalingstransaksjoner til selgerens avskrivningskonto, uansett om de gjøres via en Google-markedsplass eller er relatert til Google Payments-betalinger for digitale varer. GPL kan etter eget skjønn og uten forutgående varsel til selgeren velge å overføre beløp til selgerens oppgjørskonto oftere enn én gang i måneden.

15.4 Selgeren samtykker i å betale alle avgifter, herunder gjeldende gebyrer for valutaomregning, i forbindelse med overføring av midler og behandling av betalinger til oppgjørskontoen. Selgeren erklærer og samtykker i at selgeren bærer risikoen for eventuelle tap som følge av endrede valutakurser fra da betalingstransaksjonen behandles til beløpet sendes til oppgjørskontoen. Banker som håndterer betalinger til oppgjørskontoen, kan kreve avgifter og gebyrer for betalingshåndtering og relatert valutakonvertering. Selgeren er selv ansvarlig for slike avgifter og kostnader.

15.5 Kjøperens valuta. Google-markedsplassene kan tillate at selgeren angir produktpriser eller at kjøperen betaler i en annen valuta enn den som benyttes i selgerens oppgjørskonto («kjøpstransaksjon i kjøperens valuta»). Ved kjøpstransaksjoner i kjøperens valuta får selgeren betalt av GPL i valutaen som brukes i selgerens oppgjørskonto, ved at kjøpesummen (som vises i kjøperens valuta) omregnes til vekslingskursen som gjaldt på det tidspunktet da betalingen ble overført til selgerens avskrivningskonto. Vekslingskursen fastsettes av en finansinstitusjon som GPL bruker for å beregne vekslingskurser, og kan uten forutgående varsel til selgeren endres i henhold til markedsbetingelsene. Hvis en kjøpstransaksjon i kjøperens valuta blir gjenstand for refusjon, reversering, tilbakeføring eller andre justeringer, skal GPL anvende samme vekslingskurs og valuta til å beregne selgerens forpliktelse knyttet til den aktuelle refusjonen, reverseringen, tilbakeføringen eller andre justeringen som dem som ble anvendt på den opprinnelige kjøpstransaksjonen. GPL forbeholder seg retten til å kreve gebyrer for slik valutakonvertering.

Vedlegg A

Tredjepartsavtale mellom selgeren, Google Payment Limited og National Westminster Bank PLC

Vedlegg A til vilkårene for selger gjelder for enhver selger hvis finansieringstransaksjoner foretatt via tjenesten har en bruttoverdi som når opp til eller overskrider en angitt grense i tre måneder på rad. Den angitte grensen er (a) EUR 4000 per måned for virksomheter i eurosonen, (b) GBP 2500 per måned for virksomheter i Storbritannia, og (c) et omtrentlig beløp i lokal valuta som tilsvarer USD 5000 (og som fastsettes av Google Payment Limited på eller rundt datoen da tjenesten først gjøres tilgjengelig for virksomheten i den relevante jurisdiksjonen, ved bruk av Reuters spotvalutakurs på fastsettelsesdatoen), hvis virksomheten er hjemmehørende i andre land.

Dette vedlegget inneholder vilkår som er fastsatt av kortsystemene. Disse vilkårene utgjør en tredjepartsavtale mellom selgeren, Google Payment Limited («GPL») og National Westminster Bank PLC («NatWest»).

GPL har inngått en separat avtale med tjenesteleverandøren NatWest, som bistår GPL med å behandle selgerens betalinger. NatWests forpliktelser består kun i å håndtere selgerens betalinger på GPLs vegne. Alle andre forpliktelser når det gjelder levering av tjenesten (utenom selgerens forpliktelser) er GPLs ansvar. Eventuelle problemer, misnøye, tvister eller tjenestetvister selgeren opplever, skal meldes til GPL i første instans.

Vedlegg A er ikke ment å skape et partnerskap, et felles foretak eller en juridisk relasjon mellom selgeren, GPL og NatWest der en slik relasjon ville gjort én av partene ansvarlige for en eller flere av de andre partenes handlinger eller unnlatelser, bemyndiget en av dem til å opptre som agent for en av de andre partene eller gitt en part myndighet til å representere, opptre på vegne av eller i navnet til eller på annen måte binde en av de andre partene (GPL har imidlertid rett til å gjennomføre, endre og/eller si opp dette vedlegg A i henhold til vilkårene i avtalen med NatWest).

Vilkårene i vedlegg A gjelder i tillegg til vilkårene for selger, og trer i kraft den datoen da selgerens bruttoverdi når opp til eller overskrider grenseverdien definert ovenfor i tre måneder på rad (og fortsetter å gjelde selv om selgerens bruttoverdi deretter synker til under grenseverdien).

Definisjoner

Ord og uttrykk som brukes i vedlegg A og som ikke defineres i vedlegget, skal ha samme mening som i vilkårene for selgere.

Selgers godkjenning av kort

Refusjoner og justeringer

Informasjonsforespørsel

Datasikkerhet og personvern

Google Payment Ltd. er godkjent av og reguleres av Financial Services Authority i Storbritannia. FSA-registernummeret til Google Payment Ltd. er 900008.