GPL skal levere tjenesten (definert i vilkårene for bruk nedenfor) til selger i forbindelse med selgers salg på Googles markedsplasser og (i forbindelse med veldedige organisasjoner) donasjoner til veldedige organisasjoner.

Du finner en liste over Googles markedsplasser som støttes av tjenesten, her. Google kan legge til og fjerne markedsplasser fra tid til annen, men alle transaksjoner knyttet til markedsplasser blir behandlet i samsvar med vilkårene for bruk, som du finner nedenfor. Les gjennom vilkårene for det aktuelle produktet for å finne ut hvorvidt det anses som et markedsplassprodukt eller ikke.

I tillegg til salg på Googles markedsplasser kan selger også tilby produktene til videre salg av Google, for hvilket selger har penger til gode hos Google. Google kan be GPL om å gjøre opp disse beløpene til selger på deres vegne. For å unngå tvil kunngjør vi at vilkårene for bruk nedenfor ikke gjelder for slike oppgjør. Du finner mer informasjon om slike oppgjør i vilkårene for de aktuelle produktene.

Vilkår for bruk for Google Payments – selger

28. mars 2018

Disse vilkårene for bruk for selgere (avtalen) utgjør en juridisk kontrakt mellom Google Payment Limited, et selskap stiftet i England (selskapsnummer 05903713), med registrert adresse 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Storbritannia («GPL») og deg («selger»). GPL kan kontaktes via brukerstøtten for selgere på https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341. GPL er autorisert og regulert av det britiske finanstilsynet (Financial Conduct Authority, FCA) som institusjon for elektroniske penger (e-penger), og er registrert i FCA-registeret med registreringsnummer 900008. GPL er et datterselskap av Google International, LCC (Google). Du bør gjennomgå hele avtalen før du bestemmer deg for om du vil godta den og fortsette med registreringsprosessen.

Du bør skrive ut eller lagre en kopi av denne avtalen før du fortsetter.

VED Å KLIKKE PÅ «JEG GODTAR VILKÅRENE FOR BRUK» NEDENFOR OG KNAPPEN «FULLFØR REGISTRERING» GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DENNE AVTALEN.

Avtalen trer i kraft den datoen den godtas av selger («iverksettelsesdato»).

1. DEFINISJONER

Følgende definerte termer benyttes i denne avtalen:

Med konto menes kontoen for e-penger som selger har registrert hos GPL.

Med «referanseveiledning for programmeringsgrensesnitt» menes referanseveiledningen for programmeringsgrensesnitt som til enhver tid er publisert av GPL eller GPLs samarbeidspartnere. Den gjeldende referanseveiledningen for programmeringsgrensesnitt er tilgjengelig på https://developers.google.com/terms.

Med «utviklerveiledning for programmeringsgrensesnitt» menes utviklerveiledningen for programmeringsgrensesnitt som til enhver tid er publisert av GPL eller GPLs samarbeidspartnere. Den gjeldende referanseveiledningen for programmeringsgrensesnitt er tilgjengelig på https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

Med «betafunksjoner» menes funksjoner i tjenesten som GPL har identifisert som «beta» eller ikke støttet i GPLs tekniske dokumentasjon fra tid til annen. Denne tekniske dokumentasjonen omfatter den gjeldende referanseveiledningen for programmeringsgrensesnitt og utviklerveiledningen for programmeringsgrensesnitt for versjonen av tjenesten som selger har implementert.

Med «merkevareelementer» menes den enkelte parts respektive merkenavn, varemerker, tjenestemerker, logoer, domenenavn og andre karakteristiske merkevareelementer som til enhver tid eies (eller lisensieres) av den aktuelle parten.

Med «virkedag» menes en dag utenom lørdag, søndag og offentlige helligdager i Storbritannia.

Med «kjøper» menes en kunde som bruker tjenesten til å foreta finansieringstransaksjoner for kjøp av produkter.

Med «operatør» menes en mobiltelefonoperatør som er godkjent av GPL, og som tilbyr kontoer for fakturering via telefonregning til kjøpere.

Med «fakturering via telefonregning» (der du tilbys fakturering via telefonregning) menes betalingsprosessen der GPL på vegne av en selger sender inn en betalingstransaksjon til operatøren for å fakturere kjøpers konto gjennom fakturering via telefonregning.

Med «konto for fakturering via telefonregning» menes en månedlig eller annen periodisk faktureringskonto som tilbys av en operatør, og som en kjøper har registrert som finansieringsmetode hos GPL.

Med «tilbakeførselsløsning» menes delen i programretningslinjene for Google Payments med overskriften «Tilbakeførselsløsning».

Med «kunde» menes en person eller enhet som registrerer seg for tjenesten som kjøper eller selger.

Med «tvister» menes eventuelle uenigheter, rettslige prosesser, overenskomster og/eller andre lignende tvister mellom kunder eller andre tredjeparter som oppstår som en følge av bruk av tjenesten. Dette omfatter imidlertid ikke tjenestetvister.

Med «e-penger» menes den elektroniske verdien GPL utsteder etter mottak av midler. E-penger oppbevares i GPLs datasystem og utgjør et krav mot GPL som du har rett til å avskrive. E-penger er ikke innskudd.

Med euro menes den rettmessige valutaen i den økonomiske og monetære union i Europa.

Med «finansieringsmetode» menes kredittkortkontoen, debetkortkontoen, kontoen for fakturering via telefonregning eller en annen betalingsmåte som er registrert for tjenesten av en kunde, og som brukes av GPL for å finansiere utstedelsen av e-penger for å behandle finansieringstransaksjoner samt andre formål.

Med «finansieringstransaksjon» menes en transaksjon der GPL (i) overfører en kjøpssum fra en kjøpers finansieringsmetode til GPL, (ii) utsteder et e-pengebeløp til kjøper som tilsvarer kjøpssummen, og (iii) overfører e-pengebeløpet fra kjøper til selger.

Med «Google» menes Google International, LLC og Googles datterselskaper og samarbeidspartnere.

Med «Google-markedsplass» menes noen av eller alle de Google-drevne markedsplassene der kjøpere kan kjøpe produkter direkte fra selgere.

Med «vilkår for bruk av Google-markedsplass» menes vilkårene for bruk av Google-markedsplass som definert i punkt 3.9.

Med «programretningslinjer for Google Payments» menes Google Payments-retningslinjene for selgere som har kontoer hos GPL med norske faktureringsopplysninger, som til enhver tid er publisert av GPL. De gjeldende programretningslinjene for Google Payments er tilgjengelige på https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

Med «dataprotokoller for GPL» menes Googles dataprotokoller som gjelder for tjenesten som leveres av eller på vegne av GPL til selger i samsvar med denne avtalen, samt eventuelle reviderte versjoner av disse protokollene som selger fra tid til annen kan bli informert om av GPL eller GPLs samarbeidspartnere.

Med «Google-nettsted» menes nettsteder som eies eller drives av eller på vegne av Google eller Googles samarbeidspartnere, herunder alle underdomener, kataloger og etterfølgende nettsteder knyttet til nettstedene.

Med «åndsrettigheter» menes alle patentrettigheter, opphavsretter, rettigheter til halvledertopografi, programvarerettigheter, moralske rettigheter, varemerker og/eller tjenestemerker, logoer, rettigheter til eller knyttet til databaser, rettigheter til eller knyttet til konfidensiell informasjon eller forretningshemmeligheter, rettigheter knyttet til domenenavn og alle andre åndsrettigheter (registrerte eller uregistrerte) over hele verden, herunder alle rettigheter til hjemfall og rettigheter knyttet til eventuelle søknader og registreringer under behandling samt retten til å gå til søksmål og kreve skadeserstatning for tidligere brudd.

Med påloggingsopplysninger menes brukernavnet og passordet GPL utsteder til selger for tilgang til selgerkontoen.

Med betalingsordre menes (i) instruksen selger gir til GPL om å utføre en finansieringstransaksjon som er autorisert av en kjøper, som også fungerer som et varsel til GPL om at kjøperen har autorisert kjøp av et e-pengebeløp fra GPL som tilsvarer kjøpssummen i finansieringstransaksjonen, eller (ii) instruksen selger gir til GPL om å utføre en refusjonstransaksjon, avhengig av sammenhengen.

Med «britiske pund» menes den rettmessige valutaen i Storbritannia.

Med «produkt» menes eventuelle digitale eller fysiske varer, produkter eller tjenester som en kjøper kan kjøpe fra en selger ved bruk av tjenesten.

Med «kjøpssum» menes et beløp som tilsvarer prisen på et produkt, inkludert eventuelle gebyrer, avgifter, fraktkostnader eller ekspedisjonsgebyrer.

Med «avskrivningskonto» menes e-pengekontoen som forvaltes av GPL og er tilknyttet en selger, og som GPL overfører e-penger til fra kjøpere som en del av en finansieringstransaksjon.

Med «avskrivningstransaksjon» menes transaksjonen der GPL avskriver e-penger på selgers avskrivningskonto og overfører et tilsvarende beløp til selgers oppgjørskonto.

Med «refusjonstransaksjon» menes transaksjonen der GPL overfører e-penger fra selgers avskrivningskonto til en kjøper og deretter avskriver og iverksetter overføring av et tilsvarende beløp til kjøpers finansieringsmetode ved bruk av refusjonsfunksjonen i tjenesten.

Med «krav om reservert beløp» menes andelen av pengebeløpet som skal betales til selger, som GPL i henhold til avtalen kan holde tilbake i forbindelse med behandling av finansierings- eller avskrivningstransaksjoner.

Med «selger» menes personer eller enheter som bruker tjenesten til å selge produkter og motta kjøpssummer fra finansieringstransaksjoner.

Med «selgers e-postadresse» menes e-postadressen selger oppga ved registrering.

Med «selgers nettsted» menes selgers nettsider som tilbyr produkter som kan betales for via tjenesten.

Med «tjeneste» menes betalingstjenesten for e-penger som leveres av GPL, kalt Google Payments, som står beskrevet i denne avtalen, og som inkluderer behandlingen av (a) finansierings- og refusjonstransaksjoner på vegne av selgere i forbindelse med et kjøp mellom selger og kjøper og (b) avskrivningstransaksjoner.

Med «tjenestetvister» menes alle uenigheter, klager, rettstvister, forhandlinger og/eller andre tvister mellom GPL og kunder som i sin helhet oppstår som følge av GPLs påståtte manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen eller gjeldende lov, samt eventuelle relaterte feil ved leveringen av tjenesten.

Med «tjenestegebyrer» menes gebyrene som GPL belaster for tjenesten, som beskrevet i punkt 7.1.

Med «oppgjørskonto» menes selgers innskuddskonto i en bank i Norge som er angitt av selger og innsendt skriftlig til og godkjent av GPL for mottak av midler fra avskrivningen av e-penger på selgers avskrivningskonto.

Med USD menes den rettmessige valutaen i USA.

Med «år» menes perioden på tolv (12) måneder som starter på iverksettelsesdatoen, og hver påfølgende periode på tolv måneder.

1.1 Overskriftene til punktene i denne avtalen er bare angitt for å forenkle henvisninger til innhold i dokumentet og skal ikke påvirke tolkningen eller forståelsen av avtalen.

1.2 Henvisninger til vedtekter eller lovbestemmelser inkluderer en referanse til den aktuelle vedtekten eller lovbestemmelsen slik den til enhver tid måtte være endret, utvidet eller gjeninnført.

1.3 Med mindre annet er uttrykkelig angitt i avtalen, er alle beløpene i denne avtalen angitt i euro.

1.4 Så lenge avtalen er i kraft, kan selger be om å få tilsendt avtalen via brukerstøtten for selgere. En link til avtalen sendes til selgers e-postadresse vederlagsfritt.

2. TJENESTEFUNKSJONER OG -BESKRIVELSE

2.1 Tjenestebeskrivelse. Selger erkjenner og godtar følgende:

(a) Selgers salg av produkter er transaksjoner mellom selger og kjøper, og ikke med GPL, Google eller Googles samarbeidspartnere, med mindre GPL, Google eller Googles samarbeidspartnere er uttrykkelig angitt som selger eller kjøper i transaksjonen.

(b) Verken GPL, Google eller noen av Googles samarbeidspartnere er kjøper, selger eller part i finansieringstransaksjoner, med mindre dette er uttrykkelig angitt i oppføringen for produktet på et Google-nettsted eller i produktets vilkår for bruk.

(c) GPL er ikke ansvarlig for og har ikke kontroll over kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten til de annonserte produktene, sannheten eller nøyaktigheten i beskrivelsen av produktene, selgers evne til å selge produktene eller kjøpers evne til å kjøpe produktene.

(d) GPL er ikke ansvarlig for og har ikke kontroll over om kjøper fullfører kjøpet av eller betalingen for produkter som kjøper har samtykket i å kjøpe fra selger. Når kjøper autoriserer et kjøp med en finansieringsmetode, skal GPL etter å ha mottatt en betalingsordre fra selger behandle finansieringstransaksjonen på vegne av selger enten (a) via det relevante nettverket for betalingsbehandling, herunder uten begrensning kredittkort- eller debetkortnettverk, eller (b) via operatøren for betaling og innkreving gjennom fakturering via telefonregning som beskrevet nedenfor.

2.2 Tillatte betalingsordrer. Selger skal bruke tjenesten bare til å behandle en betalingsordre for et produkt som er kjøpt av en kjøper gjennom et legitimt salg av produktet som er gjort i god tro. Hvis selger omtaler primærproduktet sitt som «ikke-kommersielt», er bekreftet av GPL som registrert og sertifisert ideell organisasjon og kan oppgi annen relevant dokumentasjon og informasjon som GPL krever fra tid til annen, kan selger bruke tjenesten til å behandle donasjoner fra kjøpere. En betalingsordre kan ikke sendes til behandling via tjenesten før selger har gjort en av disse tingene:

(a) levert eller på annen måte gjort de kjøpte varene tilgjengelige for kjøper

(b) utført de kjøpte tjenestene

(c) på annen måte fullført kjøpstransaksjonen etter gjensidig avtale mellom selger og kjøper

2.3 Forbudte transaksjoner. GPL kan innføre generelle retningslinjer og begrensninger knyttet til bruk av tjenesten uten forhåndsvarsel til selger, inkludert, uten begrensning, individuelle eller samlede transaksjonsgrenser for beløp i britiske pund eller tilsvarende i lokal valuta eller antall finansieringstransaksjoner eller betalingsordrer som er tillatt i løpet av én eller flere angitte tidsperioder. Selger skal ikke

(a) bruke tjenesten til å behandle en finansieringstransaksjon for selger eller på andre måter overføre penger mellom kjøper og selger hvis dette ikke er et direkte resultat av kjøpers kjøp av et produkt (annet enn å behandle donasjoner i samsvar med underpunkt 2.2 ovenfor);

(b) bruke tjenesten til å gi kjøpere kontantforskudd eller til å tilrettelegge for at kjøpere kan kjøpe produkter som tilsvarer kontanter (f.eks. reisesjekker, forhåndsbetalte kort, postanvisninger osv.), med unntak av at selger kan bruke tjenesten til å tilrettelegge for kjøp av gavekort eller kontantkort i henhold til GPLs gjeldende retningslinjer, som er tilgjengelige på nettstedet for Google Payments;

(c) bruke tjenesten til å behandle finansieringstransaksjoner i forbindelse med salg eller utveksling av ulovlige varer eller tjenester, inkludert, uten begrensning, forbudte produkter eller produktkategorier som er oppført på listen over forbudte produkter, som finnes her (og oppdateres fra tid til annen), eller eventuelle underliggende ulovlige transaksjoner («liste over forbudte produkter»). Manglende overholdelse av gjeldende retningslinjer knyttet til listen over forbudte produkter kan medføre sperring eller oppsigelse av selgers tilgang til tjenesten samt andre rettsmidler GPL har til rådighet i henhold til denne avtalen.

Selger skal ikke bruke tjenesten på en måte som strider med denne etablerte praksisen, og slik forbudt bruk er grunnlag for umiddelbar sperring fra tjenesten og/eller oppsigelse av avtalen.

2.4 Selger kan etter forhåndsvarsel til GPL (i henhold til måten som angis av GPL) nekte å behandle en bestilling av et produkt uansett årsak, men i slike tilfeller har GPL ingen forpliktelse til å tilrettelegge for tilknyttede finansieringstransaksjoner.

2.5 Begrensninger i bruk av tjenesten.

(a) Selger skal overholde alle retningslinjer og begrensninger knyttet til selgeres bruk av tjenesten, slik disse til enhver tid er publisert og oppdatert av GPL eller GPLs samarbeidspartnere. Slike retningslinjer omfatter følgende:

(i) programretningslinjene for Google Payments

(ii) GPLs og Googles tekniske krav og krav til implementering, som finnes på https://developers.google.com/terms (eller en annen nettadresse som til enhver tid oppgis av GPL)

(iii) GPLs og Googles retningslinjer for håndtering av merkevarer eller tjenestemerker, som er tilgjengelig på https://www.google.com/permissions/ eller en annen nettadresse som til enhver tid oppgis av GPL eller Google

(iv) Googles retningslinjer og vilkår for nettsteder som til enhver tid er tilgjengelig fra Googles nettsteder

(v) GPLs krav til datasikkerhet og personvern, slik selger fra tid til annen får varsel om, inkludert merknaden om personvern for Google Payments som finnes på https://payments.google.com/files/privacy.html

(vi) alle gjeldende driftsregler og/eller retningslinjer fra kortselskaper eller -nettverk som brukes til å behandle finansierings-, avskrivnings- og refusjonstransaksjoner

(vii) operatørkrav som gjelder for fakturering via telefonregning

(b) GPL kan endre eller sperre tjenesten, helt eller delvis, når det er nødvendig for å vedlikeholde eller oppdatere tjenesten.

(c) GPL kan fra tid til annen legge begrensninger på enkelte funksjoner eller begrense tilgangen til tjenesten helt eller delvis.

(d) GPL har ingen forpliktelse til å kreditere selger for en finansieringstransaksjon hvis GPL ikke har mottatt gyldige midler fra kjøpers finansieringsmetode for finansieringstransaksjonen.

2.6 Forbudte handlinger. Selger skal ikke

(a) fastsette et minimums- eller maksimumsbeløp for en finansieringstransaksjon som betingelse for kjøpers bruk av tjenesten for å betale for et produkt

(b) kreve at kjøper gir selger kontonumre til kredittkort, debetkort, en konto for fakturering via telefonregning eller andre finansieringsmetoder

(c) behandle avgiftsbeløpet for kjøp av et produkt som en separat finansieringstransaksjon

(d) sende inn en finansieringstransaksjon til tjenesten som tidligere ble avvist fra behandling eller returnert som tilbakeføring

(e) tillate at tjenesten brukes til betaling av gjeld som kjøper måtte ha hos selger, eller til innløsning av returnerte eller avviste sjekker

(f) la selgers avskrivningskonto ha negativ saldo

Hvis selger legger til en ekstraavgift på en finansieringstransaksjon for bruk av tjenesten, må selger informere kjøper klart og tydelig om denne avgiften på forhånd. Selger godtar å ikke pålegge ekstraavgifter som er ulovlige i den aktuelle jurisdiksjonen.

2.7 Hvis finansieringstransaksjonen reverseres, uansett årsak (inkludert, uten begrensning, som et resultat av en tilbakeføring), kan GPL etter eget skjønn forsøke å få tilbake disse midlene fra selger ved å debitere selgers avskrivningskonto. Selger erkjenner og godtar at hvis det ikke finnes tilstrekkelige midler på selgers avskrivningskonto, kan GPL inndrive selgers gjeld til GPL ved å debitere selgers avskrivningskonto etter senere finansieringstransaksjoner eller på andre måter som tillates i henhold til lov.

2.8 Utføringstidspunkter. GPL behandler finansierings-, refusjons- og avskrivningstransaksjoner på følgende måte:

(a) Ved finansieringstransaksjoner utsteder GPL, etter mottak av betalingsordren fra selger og senest etter å ha mottatt gyldige midler fra kjøpers finansieringsmetode, et e-pengebeløp til kjøper som tilsvarer kjøpssummen, og overfører deretter det utstedte beløpet, fratrukket eventuelle gjeldende tjenestegebyrer, umiddelbart til selgers avskrivningskonto.

(b) Ved refusjonstransaksjoner overfører GPL, etter mottak av betalingsordren fra selger, et e-pengebeløp til kjøper som tilsvarer kjøpssummen som skal refunderes, umiddelbart fra selgers avskrivningskonto til kjøper, såfremt det finnes tilstrekkelige tilgjengelige midler for refusjonstransaksjonen på selgers avskrivningskonto. Hvis en finansieringsmetode er brukt til å dekke kjøpssummen, helt eller delvis, avskriver og overfører GPL beløpet som ble brukt til å dekke kjøpssummen med finansieringsmetoden, til kjøpers finansieringsmetode umiddelbart etter at GPL har gjennomført og oppnådd tilfredsstillende resultat i aktuelle kontroller for bekjempelse av hvitvasking, svindel og andre ulovlige aktiviteter.

(c) Ved avskrivningstransaksjoner avskriver GPL beløpene på selgers avskrivningskonto og overfører beløpene på den virkedagen avskrivningstransaksjonen har blitt avtalt utført i henhold til punkt 7.4, såfremt det finnes tilstrekkelige tilgjengelige midler for refusjonstransaksjonen på selgers avskrivningskonto og GPL har gjennomført og oppnådd tilfredsstillende resultat i aktuelle kontroller for bekjempelse av hvitvasking, svindel og andre ulovlige aktiviteter.

(d) Hvis en betalingsordre eller forespørsel om avskrivning mottas eller planlegges på en dag som ikke er en virkedag, gjelder dette punktet, punkt 2.8, for betalingsordren som om betalingsordren var mottatt eller planlagt neste virkedag.

(e) GPL er ikke ansvarlig for og har ikke kontroll over når overføringene av avskrevne midler som igangsatt av GPL i underpunktene (b) og (c) ovenfor fullføres, og når de overførte midlene gjøres tilgjengelige av den aktuelle leverandøren av betalingsløsningen.

2.9 Finansierings-, refusjons- og avskrivningstransaksjoner kan avvises uten forhåndsvarsel til kjøper eller selger som angitt i punkt 7.6. Transaksjonene kan også bli forsinket som følge av GPLs undersøkelsesplikt i henhold til hvitvaskingslovgivningen, herunder hvis GPL mistenker at transaksjonen involverer svindel.

2.10 Øvrige vilkår for fakturering via telefonregning. Når en kjøper foretar en finansieringstransaksjon med fakturering via telefonregning, sender GPL belastningskravene til operatøren for betaling og behandling gjennom kjøpers konto for fakturering via telefonregning. En reversering, refusjon eller justering av den aktuelle finansieringstransaksjonen kan også sendes av GPL til operatøren for behandling gjennom kjøpers konto for fakturering via telefonregning. GPL er ikke forpliktet overfor selger eller andre personer til å gjøre opp kjøpers finansieringstransaksjoner (eller reverseringer, refusjoner eller justeringer av slike) dersom operatøren av en eller annen grunn ikke kan eller ikke vil inndrive pengene fra kontoen for fakturering via telefonregning eller fra kjøper på annen måte (for betaling av en finansieringstransaksjon), kreditere kontoen for fakturering via telefonregning eller kreditere kjøper på annen måte (for en reversering, refusjon eller justering av en finansieringstransaksjon). Dersom GPL overfører oppgjørspenger til selger i påvente av betaling fra operatøren, forbeholder GPL seg retten til å tilbakeføre eller kreve tilbake midlene fra selger dersom operatøren ikke fullfører behandlingen av finansieringstransaksjonen til kjøpers konto for fakturering via telefonregning, eller på annen måte ikke henter inn betaling fra kjøper. GPL kan begrense hvilke typer selgere som kan bruke fakturering via telefonregning, og hvilke typer produkter som kan kjøpes med fakturering via telefonregning.

2.11 Betafunksjoner. GPL kan etter eget skjønn gjøre betafunksjoner tilgjengelig for selger. Betafunksjoner leveres uten noen form for garanti (uten ansvar for eventuelle feil eller mangler), og bruken av slike skjer på selgers egen risiko og i henhold til gjeldende lovgivning. GPL kan når som helst og etter eget skjønn avslutte tilgangen til betafunksjoner.

3. TJENESTEIMPLEMENTERING

3.1 Implementering. Selger skal forsikre seg om at det ikke skal forekomme bruk av eller tilgang til tjenesten via selgers nettsted som bryter med avtalen, eller som ikke er godkjent av GPL, og selger skal overvåke og deaktivere slik tilgang eller bruk av uautoriserte parter (inkludert, uten begrensning, tredjepartsnettsteder).

3.2 GPL har endelig godkjenningsmyndighet når det gjelder metodene selger til enhver tid benytter til å gjøre tjenesten tilgjengelig, og har, hvis GPL ikke godkjenner disse metodene, rett til, etter varsel til selger, å sperre videre bruk av tjenesten, helt eller delvis, inntil selger iverksetter tilstrekkelige korrigerende tiltak i henhold til rimelige krav og fastsettelser fra GLP. GPL kan når som helst sende testforespørsler til eller utføre kvalitetsvurderinger av selgers nettsteder for å verifisere selgers overholdelse av avtalen.

3.3 Finansieringsmetoder. Som en del av selgers implementering av tjenesten på selgers nettsted, og som en betingelse for GPLs levering av tjenesten, skal selger opprette, registrere og vedlikeholde en finansieringsmetode og en oppgjørskonto for tjenesten. Bruken av finansieringsmetoden er underlagt standardvilkårene for metoden, som finnes på https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=GB. Selger gir GPL autorisasjon til

(a) å bekrefte at en finansieringsmetode eller oppgjørskonto, slik disse er oppført av selger på nettsidene for registrering for tjenesten, har god anseelse hos utstedende bank, herunder ved å sende inn en forespørsel om betalingsautorisasjon og/eller kreditere og/eller debitere finansieringsmetoden eller oppgjørskontoen et mindre beløp, avhengig av hva som er aktuelt

(b) å be, etter GPLs hele og fulle skjønn, om ny bekreftelse av en finansieringsmetode eller oppgjørskonto når kontoinformasjonen endres

(c) fra tid til annen å innhente kredittopplysninger og/eller foreta kredittvurderinger eller andre bakgrunnsundersøkelser om selger, slik GPL anser som nødvendig for å vurdere selgers egnethet for tjenesten eller for å vurdere om selger er kvalifisert til fortsatt å bruke tjenesten, hvis dette tillates i henhold til lokal lovgivning

3.4 Selger skal oppgi gyldig, fullstendig og riktig registreringsinformasjon og informasjon om finansieringsmetode og oppgjørskonto, og skal oppdatere informasjonen slik at den til enhver tid er gyldig og riktig. GPL kan kreve at selger fra tid til annen oppgir ytterligere informasjon som betingelse for fortsatt bruk av tjenesten eller for å hjelpe GPL i vurderingen av hvorvidt selger fortsatt skal ha tillatelse til å fortsette å bruke tjenesten.

3.5 Oppdateringer. Hvis GPL oppdaterer tekniske spesifikasjoner eller implementeringsspesifikasjoner (herunder uten begrensning ved oppdatering av GPL-dataprotokoller eller ved å endre utforming, merking, merkevarebygging eller henvisninger) fra tid til annen, skal selger implementere slike oppdateringer eller endringer så raskt det med rimelighet lar seg gjøre, men ikke senere enn seksti (60) dager etter mottatt varsel om oppdateringen, forutsatt at oppdateringer eller endringer i utforming, merking, merkevarebygging eller henvisninger implementeres innen femten (15) dager etter at selger mottar varsel om slike oppdateringer.

3.6 Varsel om systemendringer. Selger skal gi GPL minst seksti (60) dagers varsel om eventuelle endringer i koden eller leveringsteknologien som brukes for å implementere tjenesten, og som med rimelighet kan forventes å påvirke tjenesten eller behandlingen av finansieringstransaksjoner på en negativ måte (underforstått at varselet ikke på noen måte skal frita selger for sine forpliktelser i henhold til avtalen).

3.7 Teknisk brukerstøtte. I henhold til vilkårene i denne avtalen skal GPL levere teknisk brukerstøtte for tjenesten til selger, i overensstemmelse med GPLs til enhver tid gjeldende retningslinjer for brukerstøtte for tjenesten. Før selger ber om teknisk brukerstøtte fra GPL, må selger først gjennomføre rimelige tiltak for å korrigere eventuelle feil, problemer, funksjonsfeil eller defekter i nettverkstilkobling i egen programvare og på eget utstyr, uten eskalering til GPL. Deretter kan selger sende en skriftlig forespørsel om teknisk brukerstøtte i henhold til GPLs retningslinjer og prosedyrer for brukerstøtte. Selger skal for egen regning levere støttetjenester til kjøpere.

3.8 Autorisasjon av finansieringstransaksjoner. Selger erkjenner at en autorisasjon fra en kortutsteder i forbindelse med en bestemt finansieringstransaksjon bare innebærer at kortet på autorisasjonsdatoen (a) har tilstrekkelig kreditt hos kortutsteder til å betale selger kjøpssummen, (b) brukes innenfor kortets gyldighetsdatoer, og (c) ikke er angitt som tapt eller stjålet. Selger erkjenner at slik autorisasjon ikke er en garanti for at personen som sender inn transaksjonen, er den faktiske kortinnehaveren, og at en autorisasjon ikke innebærer en erklæring fra GPL eller andre personer om at transaksjonen ikke skal bli gjenstand for tilbakeføring.

3.9 Google-markedsplasser. Uavhengig av punkt 3.1 har selger mulighet til å bruke tjenesten til å behandle transaksjoner på Google-markedsplasser. For å bruke tjenesten på en Google-markedsplass må selger separat godta vilkårene for bruk for den aktuelle Google-markedsplassen («Vilkår for bruk av Google-markedsplass») og sørge for at selgers tjenestekonto knyttes til selgers konto for den aktuelle Google-markedsplassen. Hvis det skulle oppstå en konflikt mellom denne avtalen og de gjeldende vilkårene for bruk av Google-markedsplassen, gjelder vilkårene for bruk av Google-markedsplassen i den grad lovgivningen tillater det.

4. RESERVERT

5. YTTERLIGERE TJENESTEVILKÅR

5.1 GPL er en institusjon for elektroniske penger. Selger erkjenner og godtar følgende:

(a) GPL tilbyr tjenesten for å tilrettelegge for behandling av finansieringstransaksjoner på vegne av selgere for å gjøre det mulig for kjøpere å betale for produkter.

(b) GPL behandler finansieringstransaksjoner på vegne av selgere.

(c) GPL tar ikke imot innskudd.

(d) Midler som holdes av GPL eller GPLs tjenesteleverandører (herunder leverandører av banktjenester) i forbindelse med behandling av finansierings-, refusjons- og avskrivningstransaksjoner, holdes ikke som innskudd.

(e) I henhold til lov og rett er det ikke tillatt for GPL å betale renter til selger på eventuell saldo på selgers avskrivningskonto.

5.2 Ingen implisitte garantier. GPL gir ingen garantier eller fremstillinger når det gjelder

(a) sikkerhet, kvalitet, nøyaktighet, pålitelighet, integritet eller lovlighet for noe produkt

(b) sannheten i eller riktigheten av beskrivelser av produkter, informasjon til kjøper, råd, meninger, tilbud, forslag, erklæringer, data eller annen informasjon (samlet kalt «innhold») som vises eller distribueres, kjøpes eller betales gjennom tjenesten eller Googles nettsteder

GPL har i henhold til avtalen rett, men ikke plikt, til å redigere, endre, nekte å legge ut eller fjerne, helt eller delvis, innhold som vurderes som tvilsomt, feil, ulovlig eller falskt eller som utgjør brudd på avtalen.

5.3 Ingen fremstilling når det gjelder kundens identitet. GPL har ikke ansvar overfor selger for å undersøke bakgrunnen til eller bekrefte identiteten til kunder som benytter tjenesten. GPL kan tilby tilbakemeldinger eller andre rangeringssystemer i tjenesten for å hjelpe selger med å vurdere andre kunder som bruker tjenesten. Selger erkjenner at slike tilbakemeldinger eller rangeringssystemer bare representerer andre kunders meninger om tjenesten og ikke GPLs mening, fremstilling eller garanti.

5.4 Bekreftelse av selgers identitet – krav til bekjempelse av hvitvasking. Selger erkjenner at GPL tilbyr og fortsetter å tilby tjenesten til selger under forutsetning av at selger oppfyller alle kravene ved bakgrunnsundersøkelser og identitetskontroller som GPL utfører, og at selger overholder krav til bekjempelse av hvitvasking fra GPL, kortselskaper og myndigheter. Identitetskontroller kan omfatte kredittvurderinger, lovpålagte kontroller for bekjempelse av hvitvasking, kontroller pålagt av kortselskaper og kontroller for oppfyllelse av lovbestemte krav. Selger skal gi full assistanse til GPL i gjennomføringen av slike kontroller og godtgjøre at kravene til bekjempelse av hvitvasking er oppfylt, herunder ved innsending av ytterligere registreringsinformasjon eller identitetsbekreftelse som påkrevd av GPL. Selger samtykker i at GPL deler med og innhenter fra tredjeparter informasjon om selger for det formål at GPL skal kunne utføre nødvendige bakgrunnsundersøkelser og identitetskontroller. Manglende oppfyllelse av dette vilkåret, herunder at selger ikke fremlegger informasjon som påkrevd av GPL for utføring av identitetsbekreftelse eller kontroll av overholdelse av krav til bekjempelse av hvitvasking, kan medføre umiddelbar sperring av selgers bruk av tjenesten og oppsigelse av denne avtalen.

5.5 Tvister. Selger erkjenner og godtar følgende:

(a) Med unntak av det som er uttrykkelig beskrevet i retningslinjene for tilbakeførselsløsning eller som påkrevd av regler fra kortselskaper eller -nettverk eller krav fra britiske myndigheter angående betalingsprosessen, er GPL ikke en part i og kan heller ikke holdes ansvarlig for noen tvister.

(b) Dersom det oppstår en tvist, skal selger overholde GPLs gjeldende retningslinjer for tvister på det aktuelle tidspunktet.

(c) Hvis det oppstår en tvist angående tjenesten, skal prosedyren angitt i punktene 5.6 og 5.7 følges.

Uavhengig av (a) og (b) ovenfor tilbyr GPL diverse verktøy for å hjelpe kundene med å kommunisere med hverandre for å løse tvister som har oppstått mellom kjøpere og selgere i forbindelse med finansieringstransaksjoner. Hvis kundene ikke kan løse en tvist selv, kan GPL megle i tvister mellom kjøpere og selgere hvis en av partene ber om slik hjelp. Ved mottak av en slik henvendelse kan GPL etter eget skjønn, og hvis det er aktuelt, vurdere tvisten og foreslå en ikke-bindende løsning.

5.6 Tjenestetvister. GPL skal undersøke tvister angående tjenesten forutsatt at selger gir GPL rimelig assistanse på forespørsel fra GPL.

5.7 Tjenestetvister skal i første omgang rettes til GPLs brukerstøtte. Du finner mer informasjon om brukerstøtten på https://support.google.com/payments. Hvis tjenestetvisten ikke løses på en tilfredsstillende måte, kan saken tas videre til britiske Financial Ombudsman Service, såfremt selger oppfyller kvalifikasjonskriteriene. Dette kan gjøres per post: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR, Storbritannia; per telefon: 0800 023 4567 eller 0300 123 9 123; via nettstedet: http://www.financial-ombudsman.org.uk; og per e-post: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Selger kan innen seks (6) år etter opphør av avtalen be om avskrivning av det fullstendige e-pengebeløpet som er utestående på selgers avskrivningskonto. Hvis selger ikke ber om dette innen fristen, blir eventuelle e-penger på selgers avskrivningskonto GPLs eiendom. Alle slike avskrivninger forutsetter (i) at det er utført gjeldende kontroller for å avdekke hvitvasking av penger, svindel eller andre ulovlige aktiviteter, (ii) at det ikke finnes erstatningskrav mot selgers avskrivningskonto, og (iii) at avskrivningen underlegges et symbolsk gebyr på 1 GBP (eller tilsvarende). Selger må oppgi informasjonen GPL ber om, slik at GPL kan gjennomføre de aktuelle kontrollene. I henhold til dette punktet, punkt 5.8, opphører avtalen fra og med den datoen en av disse tingene inntreffer:

(a) Kontoen stenges og gjenåpnes ikke senere.

(b) Avtalen sies opp.

(c) Transaksjonene kan ikke behandles via tjenesten på grunn av selgers manglende overholdelse av denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, selgers manglende oppdatering av selgers oppgjørskonto eller manglende overholdelse av gjeldende krav til bekjempelse av hvitvasking.

Avhengig av hva som inntreffer først.

5.9 Ingenting i punkt 5.8 begrenser GPLs rett til å si opp avtalen og/eller foreta avskrivning i henhold til punkt 12.

5.10 Informasjonsforespørsler. Selger må lagre original dokumentasjon på hver transaksjon i minst seks (6) måneder etter at transaksjonen har funnet sted, og oppbevare kopier av all slik informasjon i minst atten (18) måneder etter at transaksjonen har funnet sted.

6. MERKEVAREELEMENTER

6.1 Lisens til GPLs merkevareelementer. I henhold til vilkårene i denne avtalen og innenfor avtaleperioden gir GPL selger en begrenset, ikke-eksklusiv lisens (som ikke kan viderelisensieres) til å vise de av GPLs merkevareelementer som er gjort tilgjengelig for selger av GPL, som bare gjelder for bruk i forbindelse med implementering av tjenesten og markedsføring av tjenesten på selgers nettsted. Enhver implementering av tjenesten på et selgernettsted og bruk av eventuelle logoer med merkevareelementer som GPL har gjort tilgjengelig for selger, skal til enhver tid i hele avtaleperioden overholde retningslinjene for merkevarebygging og opphavshenvisning som er tilgjengelig på https://www.google.com/permissions/guidelines.html (med de oppdateringer som fra tid til annen gjøres av Google eller GPL). Dersom ikke annet er avtalt, kan GPL trekke tilbake lisensen som gis i dette punktet, ved å gi selger varsel og en rimelig tidsfrist for opphør av bruk av de aktuelle merkevareelementene.

6.2 Lisens til selgers merkevareelementer. I henhold til vilkårene i denne avtalen gir selger GPL, Google og dets partnere så lenge denne avtalen gjelder, en begrenset, ikke-eksklusiv (med unntak av det som er angitt i dette punktet) lisens som ikke kan viderelisensieres, til å vise selgers merkevareelementer i forbindelse med tjenesten og for å oppfylle vilkårene i denne avtalen.

6.3 Hver part innehar alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser, inkludert, uten begrensning, alle åndsrettigheter, knyttet til merkevareelementene. Med unntak av den begrensede utstrekningen som er uttrykkelig angitt i denne avtalen, skal ingen av partene tildele eller erverve seg rettigheter, eiendomsrettigheter eller interesser (inkludert, uten begrensning, underforståtte lisenser) i eller til den andre partens merkevareelementer. GPLs bruk av selgers merkevareelementer (herunder all tilknyttet tillit) skal være til selgers fordel, og selgers bruk av GPLs merkevareelementer (herunder all tilknyttet tillit) skal være til Googles og GPLs fordel. Ingen av partene skal bestride eller bistå andre i å bestride merkevareelementer som tilhører den andre parten (med mindre det kreves for å beskytte partens rettigheter til egne merkevareelementer), eller den andre partens registrering av slike. Partene skal heller ikke forsøke å registrere merkevareelementer eller domenenavn som er til forveksling lik den andre partens merkevareelementer eller domenenavn.

6.4 Publisitet. Ingen av partene skal gi noen offentlig kunngjøring av eksistensen av eller innholdet i denne avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten. Uavhengig av det foregående kan GPL, Google og deres samarbeidspartnere inkludere selgers merkevareelementer i presentasjoner, markedsføringsmateriale, pressemeldinger og kundelister (inkludert, uten begrensning, kundelister som er lagt ut på Googles nettsteder, og skjermdumper av selgers implementering av tjenesten). På forespørsel fra selger skal GPL gi selger et eksempel på slik bruk.

7. TJENESTEGEBYRER OG BETALINGSVILKÅR

7.1 Tjenestegebyrer. Selger skal betale tjenestegebyrene som er angitt i de aktuelle vilkårene for bruk av Google-markedsplassen. Gebyrene finnes på nettsiden for tjenestegebyrer. GPL kan fra tid til annen øke eller redusere tjenestegebyrene, og slik økning eller reduksjon regnes som en endring med tanke på punkt 14.3. GPL legger også ut oppdaterte tjenestegebyrsatser i den relevante delen av nettsiden for tjenestegebyrer. Hvis tjenestegebyrene endres, må det fremgå når de nye tjenestegebyrene trer i kraft. GPL kan fra tid til annen kjøre kampanjer på Google Payments, noe som kan påvirke tjenestegebyrbeløpet.

7.2 Uten at det berører punkt 5.1(e), kan GPL få renteinntekter og/eller annen kompensasjon fra banker eller andre tjenesteleverandører for e-pengebeløp som står på selgers avskrivningskonto, og som ikke har blitt avskrevet og overført til selgers oppgjørskonto. Selger samtykker i at slike renteinntekter eller kompensasjoner bare tilfaller GPL.

7.3 E-penger som skal betales til selger, minus gjeldende tjenestegebyrer, skal holdes på selgers avskrivningskonto av GPL. Slike beløp skal ikke brukes til å dekke GPLs driftskostnader. GPL skal ikke forvalte penger eller opptre som forvalter på selgerens vegne.

7.4 Avskrivningsperiode. GPL skal iverksette kommersielt ansvarlige tiltak for at midler for transaksjoner som gjøres til selgers avskrivningskonto innenfor en kalendermåned, overføres elektronisk til selgers oppgjørskonto før virkedagens slutt den 15. dagen i etterfølgende kalendermåned (avskrivningsperioden). Den månedlige betalingsplanen som står beskrevet i forrige setning, gjelder for alle betalingstransaksjoner som gjøres til selgers avskrivningskonto. GPL kan etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel til selger velge å overføre beløp til selgers oppgjørskonto oftere enn én gang i måneden. Avskrivningstransaksjoner som utføres innenfor avskrivningsperioden, skal anses å være godkjent av selger. Hvis en feilaktig avskrivningstransaksjon gjøres som følge av at selger har oppgitt feil informasjon til GPL, kan GPL pålegge selger et gebyr for å dekke kostnadene for rimelige korrigerende tiltak. Selger kan også når som helst be om avskrivning ved å kontakte GPL gjennom brukerstøtten for selgere.

7.5 Uavhengig av det foregående har GPL ingen plikt til å overføre penger til

(a) selgers avskrivningskonto ved behandling av finansieringstransaksjoner som GPL ikke har fått full dekning for i endelige tilgjengelige midler for behandling av

(b) selgers oppgjørskonto hvis saldoen på selgers avskrivningskonto er lavere enn 1 GBP (eller tilsvarende) på tidspunktet for utbetalingen, underlagt vilkårene beskrevet i punkt 5.8 og 12.8(a)

7.6 GPL har rett til å holde tilbake, avvise eller tilbakeføre en finansierings-, avskrivnings- eller refusjonstransaksjon i følgende tilfeller:

(a) Kjøper har fremsatt krav om refusjon.

(b) GPL har rimelig grunn til å tro at transaksjonen

(i) er gjenstand for faktafeil

(ii) er relatert til upassende atferd eller svindel, eller at den utføres på svindelaktige eller ugyldige måter (inkludert, uten begrensning, svindelrelatert bruk av kredittkort, debetkort eller andre betalingsmetoder)

(iii) bryter gjeldende lov

(iv) bryter denne avtalen eller kjøperens vilkår

(v) bryter gjeldende GPL-retningslinjer og/eller retningslinjer for tjenesten

(c) Det er gjennomført tilbakeføringer knyttet til kjøpers kjøp av e-penger i henhold til kortselskapets regler.

(d) GPL trenger tilleggsinformasjon fra selger for å kunne gjennomføre identitetsbekreftelse eller overholde krav til bekjempelse av hvitvasking i henhold til punkt 5.4.

Selger samtykker i å samarbeide med GPL og fremlegge informasjon som GPL med rimelighet ber om under undersøkelse av noen av de ovennevnte situasjonene.

Som angitt i punkt 2.9 kan transaksjoner også bli forsinket hvis det er nødvendig for at GPL skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til lovgivning om bekjempelse av hvitvasking, eller hvis GPL har mistanke om svindel.

I den grad det er tillatt i henhold til loven og ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, skal selger informeres dersom GPL ikke kan behandle en finansierings-, avskrivnings- eller refusjonstransaksjon i henhold til punkt 7.6.

7.7 GPL kan velge å utligne egne betalingsforpliktelser ovenfor selger med beløp som selger er skyldig og ennå ikke har betalt til GPL i henhold til avtalen eller andre avtaler mellom selger og GPL, eller GPLs partnere, i tillegg til alle andre rettigheter GPL har i henhold til denne avtalen.

7.8 Hvis GPL har betalt selger for mye i foregående perioder, kan GPL utligne overskuddet mot egne betalingsforpliktelser i henhold til denne avtalen eller kreve at selger betaler beløpet til GPL (innen tretti (30) dager etter fakturering).

7.9 Selger samtykker i at kjøpere kan ha rett til tilbakeføring i henhold til kortselskapets regler. GPL har rett, men ikke plikt, til å sende tilbakeføringer til selger.

7.10 GPL har rett til å trekke tjenestegebyrer og andre gjeldende gebyrer fra beløpet i finansieringstransaksjoner.

7.11 GPL har rett til å trekke følgende beløp fra midler på avskrivningskontoen:

(a) reverseringer, refusjoner eller avviste tidligere finansieringstransaksjoner

(b) andre endringer eller justeringer i tidligere finansieringstransaksjoner

Dette gjelder forutsatt at GPL varsler selger om slike trekk.

7.12 Krav om reservert beløp. GPL har rett til å innføre et krav om reservert beløp overfor selger på midlertidig eller permanent basis når selger tar i bruk tjenesten, og fra tid til annen. GPL kan innføre et krav om reservert beløp under visse omstendigheter, inkludert, men ikke begrenset til, følgende omstendigheter:

(a) GPL må forsikre seg om at saldoen dekker eventuelle tilbakeføringer, reverseringer av finansieringstransaksjoner eller andre forpliktelser som påligger selger i forbindelse med finansieringstransaksjoner.

(b) Selgers økonomiske status eller betalingshistorikk hos fordringshavere har endret seg betydelig, inkludert, men ikke begrenset til, at fremtiden til selgers virksomhet er truet, eller at selger ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne avtalen eller kortselskapets eller -nettverkets regler.

(c) GPL vurderer etter eget skjønn at selger har et overdrevent antall tilbakeføringer.

(d) Selgers virksomhet eller produktutvalg har endret seg betydelig.

(e) GPL har rimelig grunn til å tro at GPL kan bli erstatningspliktig overfor tredjeparter for midlertidig eller endelig kreditt som er gitt til selger.

GPL er ikke erstatningspliktig overfor selger eller tredjepart for tap som selger har pådratt seg som følge av innførte transaksjonsgrenser eller krav om reservert beløp, eller som følge av tilbakeføring av betalinger og andre reverseringer.

7.13 Refusjoner og justeringer. Selger skal ha rettferdige retningslinjer når det gjelder retur/kansellering av varer eller tjenester og justering av finansieringstransaksjoner. Selger må informere kjøpere om retningslinjene for retur/kansellering. Hvis selger godtar en prisjustering, retur av produkter eller kansellering av produkter i forbindelse med en finansieringstransaksjon fra kjøper, skal selger iverksette og autorisere en refusjonstransaksjon innen tre dager etter å ha mottatt kjøpers forespørsel om refusjon/justering, ved å bruke tjenestens refusjonsfunksjon. Refusjons- eller justeringsbeløpet kan ikke overstige totalbeløpet som vises i den opprinnelige finansieringstransaksjonen, unntatt med det nøyaktige beløpet som kreves for å dekke porto betalt av kjøper for å returnere varene. Selger kan ikke ta imot kontanter eller annen form for betaling eller godtgjørelse fra en kjøper for å klargjøre en refusjon til kjøper og kan heller ikke gi kjøper kontantrefusjon i forbindelse med et produkt som er betalt via en finansieringstransaksjon, med mindre det er påkrevd i henhold til lov og rett. Hvis selgers refusjonsretningslinjer forhindrer returer under visse forhold, kan selger være forpliktet til å dekke kjøpers kostnader i henhold til GPLs retningslinjer og kortselskapets regler. Hvis det finnes tilstrekkelige midler på selgers avskrivningskonto, behandles refusjonsforespørsler fra selgere i henhold til punkt 2.8. Før det behandler GPL refusjonsforespørsler etter eget skjønn. Hvis selger foretar en feilaktig refusjon, har GPL rett til å belaste selger for kostnadene for rimelige korrigerende tiltak.

7.14 Skatter og andre avgifter. Selger skal betale alle gjeldende skatter, herunder salgsskatt, bruksskatt, skatt for løsøre, merverdiavgift, særavgifter, tollavgifter, importavgifter eller stempelavgifter eller andre skatter og avgifter som pålegges av offentlige organer av en hvilken som helst type, og som pålegges i forbindelse med transaksjonene for de leverte tjenestene under avtalen. Dette inkluderer bøter og renter, men ikke skatter basert spesifikt på GPLs nettoinntekt. GPL har ikke ansvar for å drive inn salgs- eller inntektsskatter eller andre avgifter i forbindelse med finansieringstransaksjoner. Når det i henhold til lov påligger GPL å drive inn gjeldende skatter og avgifter, skal beløpet faktureres til og betales av selger innen tretti (30) dager fra fakturadatoen eller annen form for varsel. Selger skal omgående fremlegge for GPL eventuell dokumentasjon som kreves av gjeldende offentlige organer, slik at GPL kan behandle betalinger i henhold til dette (inkludert, uten begrensning, gyldig skattefritakskort som er godkjent av de rette skattemyndighetene), og GPL har rett til å tilbakeholde eventuelle betalinger inntil selger har fremlagt slik dokumentasjon. Selger skal omgående fremlegge for GPL originale eller sertifiserte kopier av kvitteringer for alle skatteinnbetalinger, eller andre tilstrekkelige bevis på skatteinnbetalinger, når selger foretar slike i henhold til avtalen.

7.15 For å kunne tilrettelegge for kjøp fra selgere av kjøpere som befinner seg utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan GPL drive inn midler fra slike kjøpere eller fra den aktuelle Google-enheten, sette inn midlene på selgers avskrivningskonto og deretter avskrive dem på selgers oppgjørskonto. Avskrivningsperioden i punkt 7.4 gjelder i slike tilfeller. 7.16 Selger godtar å betale alle gebyrer, herunder gjeldende gebyrer for valutaomregning, i forbindelse med omregning av midler og behandling av betalingen til oppgjørskontoen. Selger erkjenner og godtar at selger bærer all risiko for eventuelle tap som følge av endrede valutakurser mellom tidspunktet når betalingstransaksjoner behandles, og tidspunktet når oppgjørsmidlene sendes til oppgjørskontoen. Banker som behandler betalingen til oppgjørskontoen, kan også kreve gebyrer og avgifter for behandling av betaling og relatert valutaomregning. Selger er selv ansvarlig for slike gebyrer og avgifter. 7.17 Kjøpervaluta. En Google-markedsplass kan tillate at selger angir kjøpspriser for selgers produkter, og at en kjøper kjøper selgers produkter, i en annen valuta enn den som brukes på selgers oppgjørskonto («kjøpstransaksjon i kjøpervaluta»). Ved kjøpstransaksjoner i kjøpervaluta får selger betalt av GPL i valutaen som brukes på selgers oppgjørskonto, ved at kjøpssummen (som vises i kjøpervalutaen) omregnes med den gjeldende vekslingskursen på tidspunktet når betalingstransaksjonen til selgers avskrivningskonto behandles. Vekslingskursen fastsettes av en finansinstitusjon som GPL bruker ved beregning av vekslingskurser, og kan uten forhåndsvarsel til selger endres i henhold til markedsforholdene. Hvis en kjøpstransaksjon i kjøpervaluta senere blir gjenstand for refusjon, reversering, tilbakeføring eller andre justeringer, skal GPL anvende samme vekslingskurs og valuta til å beregne selgers forpliktelse knyttet til den aktuelle refusjonen, reverseringen, tilbakeføringen eller andre justeringer som den som ble benyttet på den opprinnelige kjøpstransaksjonen i kjøpervaluta. GPL forbeholder seg retten til å kreve gebyrer for slik valutaomregning.

8. KONFIDENSIALITET, PERSONVERN OG ÅNDSRETTIGHETER

8.1 Konfidensialitet. Selger skal ikke formidle eller forårsake formidling av konfidensiell og/eller proprietær informasjon som tilhører GPL, uten skriftlig forhåndssamtykke fra GPL, unntatt til ansatte, agenter, representanter eller kontraktører for partene som må ha tilgang til slik informasjon for å kunne utføre oppgavene sine i henhold til denne avtalen («autorisert personale»), og som er bundet av skriftlig avtale om ikke å formidle tredjeparters konfidensielle eller proprietære informasjon som er delt med selger, eller der slik deling måtte kreves i henhold til lov og rett eller offentlig forskrift. Selger erkjenner og godtar at selger har ansvar for eventuelle handlinger og/eller forseelser fra autorisert personale som utgjør brudd på dette punktet. Selger skal beskytte den konfidensielle og proprietære informasjonen som tilhører GPL, ved å bruke samme grad av forsiktighet (som minst skal være en rimelig grad av forsiktighet) som selger bruker for å beskytte sin egen konfidensielle og proprietære informasjon av tilsvarende art, for å forhindre uautorisert bruk, spredning eller publisering til uautoriserte tredjeparter. GPLs konfidensielle og proprietære informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: (a) alt av programvare, teknologi, programmering, spesifikasjoner, materiale, retningslinjer og dokumentasjon knyttet til tjenesten som tilhører GPL, Google og deres samarbeidspartnere, (b) all informasjon som gjøres tilgjengelig i henhold til denne avtalen, inkludert, uten begrensning, materiell, immateriell, visuell, elektronisk og nåværende eller fremtidig informasjon, for eksempel: (i) forretningshemmeligheter, (ii) økonomisk informasjon, (iii) teknisk informasjon, herunder forskning, utvikling, prosedyrer, algoritmer, data, design og teknisk kunnskap, og (iv) forretningsinformasjon, herunder drift, planlegging, markedsinteresser og produkter, samt (c) all annen informasjon som GPL skriftlig har klassifisert som «konfidensiell» eller gitt tilsvarende betegnelse. GPLs konfidensielle og proprietære informasjon omfatter ikke informasjon som (i) er eller blir offentlig tilgjengelig på annen måte enn gjennom handling eller forseelse fra selgers side, (ii) var i selgers lovlige besittelse før formidlingen og ikke ble anskaffet av selger fra GPL eller deres samarbeidspartnere, (iii) er formidlet på lovlig måte til selger av en tredjepart uten at det ble lagt begrensninger på selger med hensyn til formidling, og der selger ikke var oppmerksom på at informasjonen var konfidensiell eller proprietær informasjon som tilhørte GPL, eller (iv) er uavhengig utviklet av selger uten brudd på denne avtalen.

8.2 Selger skal holde kjøperes informasjon konfidensiell og ikke bruke, overføre (inkludert for å muliggjøre sending av uoppfordrede meldinger) eller dele informasjon om kjøpere med mindre det gjøres for å behandle transaksjonen kjøperen har bedt om, for å vedlikeholde kjøperens konto hos selger eller av andre årsaker som er uttrykkelig tillatt i programretningslinjene for Google Payments. Selger erkjenner og godtar at informasjon om kjøper som mottas fra Google og/eller GPL i forbindelse med tjenesten, er underlagt personvernerklæringen for Google Payments, og selger godtar å avstå fra å bruke eller dele informasjon om kjøper som er anskaffet fra GPL, på en måte som er i konflikt med personvernerklæringen for Google Payments. GPL har rett til å oppgi informasjon for å bistå i gyldige rettsprosesser, for eksempel vitnestevning, ransakelsesordrer og rettskjennelser, eller for å hevde eller utøve sine lovmessige rettigheter eller bestride rettslige krav. GPL har ingen plikt til å returnere, ødelegge eller bekrefte ødeleggelsen av selgers konfidensielle informasjon, forutsatt at GPL bare bruker selgers informasjon i henhold til denne avtalen, og ikke utnytter den.

8.3 Påloggingsopplysninger. Selger er selv ansvarlig for og forventes å utføre rimelige tiltak for å beskytte påloggingsopplysningene sine. Selger samtykker i å varsle GPL uten unødig forsinkelse hvis selger blir oppmerksom på tap, tyveri, misbruk eller uautorisert bruk av påloggingsopplysningene og eventuelle andre sikkerhetsbrudd knyttet til tjenesten, gjennom Kontakt oss i brukerstøtten for selgere.

8.4 Selger bekrefter og garanterer at alle tjenestepersoner, ansatte, agenter, representanter og andre som har tilgang til selgers påloggingsopplysninger, er autorisert av selger til å bruke tjenesten og rettslig binde selger.

8.5 Åndsrettigheter. GPL og GPLs lisensgivere skal inneha alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser, inkludert, men ikke begrenset til, alle åndsrettigheter knyttet til tjenesten (og eventuelle derivative verk eller forbedringer av slike), inkludert, men ikke begrenset til, alt av programvare, teknologi, informasjon, innhold, materiale, retningslinjer og dokumentasjon. Selger tildeles ingen rettigheter, eiendomsrettigheter eller interesser til eller i tjenesten, åndsrettigheter knyttet til tjenesten og/eller GPLs merkevareelementer, med unntak av de begrensede bruksrettighetene som uttrykkelig er angitt i denne avtalen.

8.6 Transaksjonsinformasjon. Selger skal utvise rimelig forsiktighet for å forhindre videreformidling av transaksjonsinformasjon annet enn til selgers agenter og kontraktører som har som formål å hjelpe selger med å innfri sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, eller som spesifikt lovpålagt.

8.7 Selger skal overholde rimelige bransjestandarder for datasikkerhet og databeskyttelse for transaksjons- og kjøperinformasjon.

9. GARANTIER

9.1 Hver part bekrefter og garanterer at parten er fullt ut bemyndiget til å inngå avtalen.

9.2 Som en betingelse for denne avtalen garanterer selger ovenfor GPL at selger

(a) er minst 18 år gammel hvis vedkommende er en enkeltperson

(b) eier og kontrollerer selgers nettsted(er)

(c) har og kommer til å beholde alle rettigheter, autorisasjoner og lisenser som kreves for at selger skal ha tillatelse til å implementere tjenesten, i hele avtaleperioden

9.3 Selger garanterer følgende overfor GPL:

(a) Selgers oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til denne avtalen utgjør ikke noe brudd eller mislighold og er ikke på noen annen måte i strid med noen avtale der selger er part.

(b) Selger skal overholde alle lover, regler og forskrifter som gjelder for, eller på annen måte er knyttet til, selgers bruk av tjenestene.

(c) Selger skal ikke forsøke å iverksette eller motta en finansierings-, refusjons- eller avskrivningstransaksjon ved bruk av tjenesten som er, eller ville ha vært, ulovlig i henhold til enhver gjeldende lov.

(d) Selger skal følge alle lover og regler som gjelder for salg av produkter og selgers forhold til kjøpere, inkludert, uten begrensning, forbrukerrettighetsdirektivet (2011/83/EU) og direktivet om elektronisk handel (2000/31/EF).

(e) Så vidt selger vet, er ikke betalingsordren endret på noen måte med avgjørende betydning som ikke er godkjent av kjøper.

9.4 GPL garanterer overfor selger at tjenestene leveres med rimelig grad av aktsomhet og ferdighet.

9.5 GPL garanterer ikke at tjenestene kommer til å oppfylle alle kravene til selger, eller at driften av tjenestene kommer til å være uten avbrudd, uten virus, sikker eller feilfri.

9.6 GPL kan ikke holdes ansvarlig for brudd på noen av vilkårene i denne avtalen, herunder eventuelle fremstillinger, betingelser eller garantier, dersom avtalebruddet skyldes at selger ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

9.7 Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår gjelder for tjenestene eller for andre tjenester fra GPL i henhold til denne avtalen, med mindre disse er uttrykkelig angitt i denne avtalen. I henhold til punkt 10.1(b) skal ingen indirekte betingelser, garantier eller andre vilkår gjelde (herunder eventuelle indirekte vilkår om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller samsvar med beskrivelse).

10. ANSVARSBEGRENSNING

10.1 Ingenting i denne avtalen utelukker eller begrenser partenes ansvar for følgende:

(a) død eller personskader som skyldes forsømmelighet fra en av partene eller partenes funksjonærer, agenter eller ansatte

(b) svindel eller svindelaktig fremstilling

(c) brudd på noen av de impliserte vilkårene for eiendomsrett eller full råderett

(d) misbruk av konfidensiell informasjon

10.2 Med mindre noe annet er spesifikt uttrykt i denne avtalen, skal ingenting i denne avtalen utelukke eller begrense noen av partenes erstatningsansvar for krenkelse av den andre partens åndsrettigheter eller erstatningsansvar i henhold til punkt 11.

10.3 Under forutsetning av punkt 10.1 og 10.2 skal ingen av partene holdes ansvarlige for forhold som oppstår gjennom kontrakt, skadevoldende handling (inkludert, uten begrensning, forsømmelighet), forhåndsavtale eller andre fremstillinger (annet enn svindelaktige fremstillinger), eller forhold som på annen måte oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, når det gjelder

(a) økonomiske tap (inkludert, uten begrensning, tap av inntekt, fortjeneste, kontrakter, data, forretninger, forventede besparelser)

(b) kostnader for erstatningstjenester

(c) tap av tillit eller omdømme

(d) spesielle eller indirekte tap eller følgetap

som rammer parten, og som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, i alle tilfeller, uansett om partene kjente til slike risikoer ved avtaleinngåelsen eller ikke.

10.4 Under forutsetning av punkt 10.1, 10.2, 10.3 og 10.5 skal hver parts totale erstatningsansvar for hvert år for alle hendelser eller serier av hendelser som oppstår i forbindelse med denne avtalen for det året (uansett om ansvaret skyldes avtalebrudd, forsømmelighet eller andre årsaker), være begrenset til det høyeste beløpet av 125 % av tjenestegebyret som selger har betalt eller skal betale til GPL for nærmeste foregående år, eller GBP 30 000.

10.5 Under forutsetning av punkt 10.1, 10.2 og 10.3 skal hver parts totale erstatningsansvar som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen (uansett om ansvaret skyldes avtalebrudd, forsømmelighet eller andre årsaker), være begrenset til GBP 300 000.

10.6 Hver part erkjenner og godtar at risikofordelingen som er angitt i dette punktet, punkt 10, gjenspeiles i tjenestenes art og beløpene som partene skal betale i henhold til denne avtalen.

10.7 Hvis selger blir oppmerksom på en uautorisert eller feilaktig utført transaksjon, har selger bare rett til å korrigere feilen under punkt 10.8, 10.9 og 10.10 hvis selger varsler GPL i henhold til punkt 13 uten unødig forsinkelse og aldri senere enn tretten (13) måneder etter debiteringsdatoen. Hvis GPL ikke har gjort den relevante transaksjonsinformasjonen tilgjengelig for selger, gjelder ikke fristen på tretten (13) måneder.

10.8 Håndtering av uautoriserte avskrivnings- eller refusjonstransaksjoner. Med unntak av tilfeller som omfatter svindel fra selgers side, refunderer GPL uautoriserte avskrivnings- eller refusjonstransaksjonsbeløp som ikke er godkjent i samsvar med henholdsvis punkt 7.4 og 7.13, til selgers avskrivningskonto, inkludert eventuelle gjeldende avgifter, så snart det er praktisk gjennomførbart, og aldri senere enn slutten av den virkedagen GPL blir oppmerksom på transaksjonen. Hvis GPL har rimelig grunn til å mistenke svindelrelatert atferd fra selgers side i forbindelse med selgers påstand om en uautorisert transaksjon, skal GPL først utføre en undersøkelse omgående og deretter avgjøre om refusjonen skal innvilges. Selger skal varsles om utfallet av undersøkelsen så raskt som mulig. Hvis selger har opptrådt falskt eller med hensikt eller på grunn av grov forsømmelighet ikke har overholdt delene av avtalen som har med selgerkontoen å gjøre, har selger erstatningsansvar for alle tap som følger av uautoriserte transaksjoner. For uautoriserte transaksjoner kan GPL velge å gjennomføre undersøkelser både før og etter at det er gitt refusjon.

10.9 Håndtering av feilaktig utførte refusjons- eller avskrivningstransaksjoner. Med mindre GPL kan bevise at den aktuelle transaksjonen er utført på riktig måte, skal GPL uten unødig forsinkelse refundere beløpet for avskrivnings- eller refusjonstransaksjonen til selgers avskrivningskonto, inklusive gjeldende avgifter i forbindelse med transaksjonen. I alle tilfeller skal GPL på selgers forespørsel iverksette umiddelbare tiltak for å spore transaksjonen og varsle selger om utfallet. GPL er ikke ansvarlig for eventuelle beløp for avskrivningstransaksjoner som allerede er avskrevet og betalt til selgers oppgjørskonto.

10.10 Håndtering av feilaktig utførte finansieringstransaksjoner. GPL er ansvarlig overfor selger for å overføre selgers betalingsordre på riktig måte i forbindelse med finansieringstransaksjoner. I motsatt fall skal GPL umiddelbart overføre betalingsordren på nytt og på forespørsel iverksette umiddelbare tiltak for å spore finansieringstransaksjonen og varsle selger om utfallet.

11. GODTGJØRELSE

11.1 Under forutsetning av punkt 11.2 skal selger godtgjøre, forsvare og holde GPL, Google og deres samarbeidspartnere og/eller eventuelle leverandører av finansielle tjenester som GPL har avtale med i forbindelse med eller knyttet til tjenesten («skadesløse personer»), skadesløse fra og mot alle tredjepartskrav som fremsettes mot skadesløse personer, og alt av erstatningsansvar, tap og utgifter (inkludert skadeserstatning, forliksbeløp og rimelige juridiske honorarer) som rammer de skadesløse personene, og som oppstår som følge av eller i forbindelse med

(a) selgers nettsted(er)

(b) selgers merkevareelementer

(c) selgers bruk av tjenesten på andre måter enn det som er angitt i denne avtalen

(d) en tjenestetvist

(e) produkter som en kjøper har forsøkt å kjøpe, planlegger å kjøpe eller har kjøpt via tjenesten

11.2 Selgers forpliktelser i henhold til punkt 11.1 gjelder bare dersom den skadesløse parten

(a) umiddelbart varsler selger om et slikt krav;

(b) gir selger rimelig med informasjon, hjelp og samarbeid i forbindelse med forsvaret mot stevningen eller søksmålet;

(c) gir selger full kontroll og enerådighet over forsvar mot og oppgjør av et slikt krav. Den skadesløse parten kan utpeke egne rådgivere for egen regning.

11.3 Under forutsetning av resten av dette punktet, punkt 11, skal GPL forsvare selger, eller etter eget valg inngå forlik, i eventuelle søksmål som en tredjepart innleder mot selger, og som baseres på eller på andre måter oppstår som følge av en påstand om at teknologien GPL eller Google bruker for å levere tjenestene, eller noen av Googles merkevareelementer, krenker opphavsretter, forretningshemmeligheter eller varemerker som tilhører tredjepart.

11.4 GPL skal ikke under noen omstendigheter være forpliktet eller ansvarlig, i henhold til punkt 11.3, for forhold som oppstår som følge av

(a) bruk av betafunksjoner

(b) bruk av tjenestene eller Googles merkevareelementer i modifisert form eller i kombinasjon med materiale som ikke leveres av GPL

(c) innhold, informasjon eller data som gjøres tilgjengelig for GPL, Google eller deres samarbeidspartnere, selger, en annen kunde eller en tredjepart

11.5 GPLs forpliktelser i henhold til punkt 11.3 gjelder bare dersom selger

(a) umiddelbart varsler GPL om et slikt krav;

(b) gir GPL rimelig med informasjon, hjelp og samarbeid i forbindelse med forsvaret mot stevningen eller søksmålet;

(c) gir GPL full kontroll og enerådighet over forsvaret mot og oppgjøret av et slikt krav. Den skadesløse parten kan utpeke egne rådgivere for egen regning.

11.6 GPL kan etter eget og rimelig skjønn avslutte kunders videre bruk av tjenester eller GPLs merkevareelementer som påstås eller anses av GPL å krenke tredjeparts åndsrettigheter.

11.7 Dette punktet, punkt 11, fastsetter partenes fulle erstatningsansvar og eneste kompensasjon med hensyn til brudd på tredjeparters åndsrettigheter.

12. AVTALEPERIODE OG OPPSIGELSE

12.1 Denne avtalens løpetid skal starte på iverksettelsesdatoen og fortsette til avtalen sies opp i samsvar med bestemmelsene i denne avtalen.

12.2 Oppsigelse. Selgere kan si opp denne avtalen med umiddelbar virkning og uten kostnad innen fjorten (14) dager fra iverksettelsesdatoen ved å sende et varsel til GPL. Deretter, med mindre en kortere tidsperiode er angitt i avtalen, og hvis det er tillatt i henhold til lov og rett, kan GPL når som helst si opp avtalen med minst to (2) måneders varsel, og selger kan når som helst og uten kostnad si opp avtalen med minst én (1) måneds varsel.

12.3 Begge parter har rett til å slutte å oppfylle og/eller si opp avtalen helt eller delvis med umiddelbar virkning hvis

(a) den andre parten begår et brudd av avgjørende betydning på denne avtalen som ikke kan rettes opp

(b) den andre parten begår et brudd av avgjørende betydning på denne avtalen som kan rettes opp, men unnlater å gjøre dette innen tretti (30) dager etter å ha mottatt varsel der parten bes om å gjøre dette

12.4 Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis

(a) et kreditormøte avholdes hos den andre parten eller en akkord eller et forlik med eller til fordel for kreditorene (herunder en frivillig ordning i henhold til definisjonen i den britiske Insolvency Act 1986) foreslås av eller i forbindelse med den andre parten;

(b) en garantist, konkursbestyrer, forvalter av aktiva eller lignende (som utpekes av domstolen eller på andre måter) kommer i besittelse av eller utpekes til å forvalte alle eller en betydelig del av den andre partens aktiva, eller hvis det innledes eller fremtvinges utlegg, tvangsfullbyrdelse eller andre prosesser (som ikke avsluttes innen sju dager) på alle eller en betydelig del av den andre partens aktiva;

(c) den andre parten avslutter virksomheten eller anses ikke å kunne betale gjelden sin i henhold til betydningen i paragraf 123 av den britiske Insolvency Act 1986;

(d) den andre parten eller dens ledelse, noen av dens kreditorer eller innehaveren av en kvalifisert generalpant meddeler sin hensikt om å utnevne, eller ber en domstol om å utnevne, en forvalter;

(e) en begjæring fremsettes (og ikke avgjøres innen tjueåtte (28) dager) eller en beslutning fattes eller en forordning utarbeides om forvaltning, konkurs, avvikling eller oppløsning av den andre parten;

(f) en hendelse som er analog til noe av det ovenstående, rammer den andre parten i en virkekrets der denne er registrert eller hjemmehørende, driver virksomhet eller har aktiva;

(g) en endring av kontroll gjennomføres hos selger eller selger avhender en vesentlig del av sine aktiva. I dette punktet skal begrepet «kontroll» bety at en eller flere personer eller representanter har direkte eller indirekte kontroll over en annen persons handlinger, og «endring av kontroll» skal tolkes tilsvarende;

(h) det inntreffer en hendelse eller anlegges søksmål mot selger i virkekretsen selger er underlagt, som har en virkning som tilsvarer eller ligner på hendelsene nevnt i dette punktet, punkt 12.4.

12.5 Sperring fra tjenesten i forbindelse med finansieringstransaksjoner. GPL kan sperre selgers bruk av tjenesten med umiddelbar virkning i forbindelse med finansieringstransaksjoner hvis

(a) selger bryter denne avtalen (inkludert noen av retningslinjene, for eksempel programretningslinjene for Google Payments, som det vises til i dette dokumentet)

(b) GPL har rimelig grunn til å tro at selgers bruk av tjenesten kan utgjøre risiko for økonomisk tap eller tap av tillit for GPL, tjenesten og/eller noen av betalingskortsystemene som brukes til å behandle finansieringstransaksjoner, eller det finnes rimelig grunn til å mistenke selger for svindel, hvitvasking eller annen ulovlig virksomhet

12.6 Sperring av tjenesten i forbindelse med refusjons- og avskrivningstransaksjoner på grunn av at uvedkommende har fått tilgang til selgers påloggingsopplysninger. GPL kan sperre selgers bruk av tjenesten i forbindelse med refusjons- og avskrivningstransaksjoner umiddelbart hvis det oppstår rimelig mistanke om sikkerhetsrisiko knyttet til selgers påloggingsopplysninger eller avskrivningskonto, eller ved mistanke om svindelrelatert eller uautorisert bruk av disse. GPL skal informere selger om en slik sperring og årsakene til den i forkant av, eller hvis dette ikke er mulig, umiddelbart etter, sperringen, forutsatt at dette ikke strider mot loven eller påvirker sikkerheten. GPL aktiverer selgers påloggingsopplysninger eller avskrivningskonto på nytt, eller gir selger nye påloggingsopplysninger eller en ny avskrivningskonto, så snart det er praktisk mulig etter at årsakene til sperringen er fjernet.

12.7 Selger kan sperre tjenesten midlertidig ved å gi GPL varsel om dette minst én virkedag i forkant, i følgende situasjoner:

(a) Det finnes alvorlige feil eller mangler i tjenesten som har avgjørende betydning for de primære funksjonene i tjenesten. Selger kan sperre tjenesten inntil GPL retter slike feil eller mangler.

(b) Selgers virksomhet påvirkes på en negativ måte med avgjørende betydning som et direkte resultat av tjenesten. Selger kan sperre tjenesten inntil GPL kompenserer for eller retter opp slik negativ påvirkning.

Punktene ovenfor forutsetter at selger på forespørsel gir GPL dokumentasjon på den alvorlige feilen eller mangelen eller den negative påvirkningen av avgjørende betydning. Under denne typen sperring av tjenesten må selger i god tro hjelpe GPL med å løse problemene.

12.8 Når avtalen sies opp, eller når selgers bruk av tjenesten på annen måte avsluttes, gjelder følgende:

(a) Under forutsetning av at nødvendige kontroller for bekjempelse av hvitvasking, svindel og andre ulovlige aktiviteter er gjennomført, og underlagt et symbolsk gebyr på mindre enn GBP 1 (eller tilsvarende), skal GPL i løpet av omtrent ett hundre og åtti (180) dager etter slutten av kalendermåneden avtalen ble sagt opp i, avskrive selgers e-penger, inkludert eventuelle krav om reserverte beløp, og betale tilbake eventuell utestående saldo til selgers oppgjørskonto (eller en annen konto etter varsel fra selger til GPL).

(b) Hvis den utestående saldoen ikke kan betales tilbake til selger i samsvar med underpunkt (a) ovenfor, har selger rett til å be om avskrivning i samsvar med punkt 5.8.

(c) Med unntak av det som angis i underpunkt (a) og (b) ovenfor, opphører samtlige av GPLs forpliktelser i henhold til denne avtalen med umiddelbar virkning.

(d) Selger forblir ansvarlig for alle finansieringstransaksjoner, tilbakeføringsgebyrer og andre forpliktelser som selger har pådratt seg.

(e) Alle rettigheter og lisenser som GPL har gitt, opphører umiddelbart.

(f) Selgers rett til å bruke GPLs merkevareelementer i henhold til avtalen opphører umiddelbart.

(g) Selger skal umiddelbart slutte å bruke tjenesten til å

(i) behandle finansieringstransaksjoner og

(ii) vise GPLs merkevareelementer

(h) Selger skal innfri eventuelle utestående produktkjøp. Følgende gjelder også:

(i) Selger skal returnere eller ødelegge (og dokumentere slik ødeleggelse av) alle kopier av konfidensiell og/eller proprietær informasjon som tilhører GPL, og som selger har tilgang til.

12.9 GPL kan sperre selgers tilgang til tjenesten, inkludert, uten begrensning, ved å deaktivere selgers brukernavn og passord, og nekte selger (eller selgers morselskap, samarbeidspartner eller datterselskaper eller etterfølgere av disse – eller slektninger og kjente kontakter hvis det gjelder en privatperson) fremtidig tilgang til tjenesten.

12.10 Uavhengig av resten av avtalen skal alle bestemmelser i denne avtalen som er ment å fortsette å gjelde eller binde partene etter avtalens opphør eller etter at avtalen overføres eller overdras helt eller delvis, inkludert, men ikke begrenset til, punkt 5.8, 8 og 12.8(b), fortsette å gjelde ved opphør av avtalen i den grad det er tillatt i henhold til lov. Opphør av avtalen påvirker ikke rettigheter og forpliktelser som partene har ervervet eller pådratt seg på opphørsdatoen.

13. KOMMUNIKASJON OG VARSLER

13.1 Denne avtalen er sluttført på engelsk, og med mindre annet er angitt i denne avtalen, skal alle varsler og annen kommunikasjon eller leveranser som kreves eller tillates i henhold til denne avtalen, være på engelsk og skriftlig. Oversettelser til andre språk er bare ment som hjelpemidler, og ved eventuelle uoverensstemmelser er det den engelske versjonen som gjelder.

13.2 GPL kan bruke elektroniske meldinger til å kommunisere med selger angående tjenesten, inkludert (a) sending av e-post til selgers e-postadresse eller (b) publisering av varsler eller meldinger på et Google-nettsted. Selger godtar at GPL kan sende elektroniske meldinger angående anliggender knyttet til selgers bruk av tjenesten, herunder avtalen (og endringer av eller tillegg til avtalen), varsler eller informasjon om tjenesten og betalingsautorisasjoner. Enkelte typer kommunikasjon skal håndteres på følgende måte:

Meldinger skal anses som gitt (i) ved mottak hvis meldingen leveres personlig eller sendes med ilbud (underskrift kreves ved mottak), (ii) ved bekreftelse av mottak av rekommandert brev, (iii) fire (4) timer etter at meldingen er sendt hvis den sendes per e-post, eller (iv) når den er gjort tilgjengelig på selgers nettkonto. Kontaktinformasjon må ved behov oppdateres i henhold til dette punktet, slik at begge parter har tilgang til aktuell kontaktinformasjon.

13.3 Selger skal lagre kopier av elektroniske meldinger i form av utskrifter eller elektroniske kopier. Det forutsettes at selger har mulighet til å skrive ut eller lagre informasjon som sendes i elektronisk format.

13.4 Meldinger som sendes til GPL i henhold til denne avtalen, skal sendes rekommandert til:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Storbritannia («GPL»), stilet til «GPL Payments Team», med unntak av følgende:

13.5 Hvis GPL får behov for å kontakte deg ved mistanke om eller påviste tilfeller av svindel eller sikkerhetstrusler, sender GPL en e-post til den primære e-postadressen din og ber deg kontakte GPL. GPL kan i tillegg sende en e-post til den sekundære e-postadressen din eller en SMS til telefonnummeret ditt hvis du har oppgitt dette.

14. GENERELT

14.1 Denne avtalen (herunder nettadresser som angis i den) utgjør partenes fullstendige avtale vedrørende innholdet og etterfølger alle tidligere kontrakter eller avtaler mellom partene vedrørende dette.

14.2 Denne avtalen kan utstedes i et ubegrenset antall eksemplarer, herunder som faksimiler. Hvert enkelt utstedt eksemplar anses som en original, og alle eksemplarene utgjør én og samme avtale.

14.3 Underlagt punkt 14.4 og 14.5 skal eventuelle endringer av denne avtalen (i) gjøres skriftlig, (ii) henvise til denne avtalen og (iii) sendes til den andre parten senest to (2) måneder før datoen endringene trer i kraft. Selger erkjenner og godtar at selger anses å ha godtatt endringene GPL har foreslått, med mindre selger varsler GPL om det motsatte i henhold til punkt 13.4, og før datoen endringene trer i kraft. I slike tilfeller opphører avtalen uten kostnad umiddelbart før datoen endringen trer i kraft. Selger kan si opp avtalen i henhold til punkt 13.4 når som helst og uten kostnad før GPLs foreslåtte endringer trer i kraft. Eventuelle endringer i denne avtalen som foreslås av selger, kan ikke tre i kraft med mindre de utstedes av en autorisert representant for hver av partene.

14.4 Selger godtar at GPL har rett til å endre avtalen umiddelbart etter varsel, så lenge dette ikke er forbudt i henhold til lov.

14.5 Ingenting i punkt 14.3 og 14.4 skal begrense følgende:

(a) GPLs rett til å oppdatere og revidere retningslinjene sine eller legge til nye funksjoner fra tid til annen uten forhåndsvarsel. Selger kan godta nye funksjoner ved å bruke dem. GPL kan etter eget skjønn velge hvordan slike revisjoner skal utføres, for eksempel via e-post eller publisering på et Google-nettsted.

(b) Partenes rett til å endre vilkårene i denne avtalen med en hvilken som helst tidsperiode for forhåndsvarsel, der dette er tillatt i henhold til lov og begge partene godtar det.

14.6 Selger kan ikke overdra eller på andre måter overføre denne avtalen eller rettigheter eller forpliktelser i henhold til den, helt eller delvis, uten først å ha innhentet skriftlig samtykke fra GPL.

14.7 GPL kan, uten først å ha innhentet skriftlig samtykke, overdra eller på andre måter overføre rettighetene eller forpliktelsene sine i henhold til denne avtalen, helt eller delvis, til Google og/eller en av Googles samarbeidspartnere, med unntak av i tilfeller der dette fører til en endring i selgers lovfestede rettigheter under gjeldende nasjonal lovgivning som implementerer betalingstjenestedirektivet (EU-direktiv 2015/2366), som definert i denne avtalen. I slike tilfeller skal GPL varsle selger i henhold til punkt 14.3.

14.8 Ingen part skal holdes ansvarlig dersom de forhindres fra eller forsinkes i å oppfylle forpliktelsene sine som følge av hendelser utenfor partens rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, handlinger fra myndighetenes side, terrorisme, jordskjelv, brann, flom eller andre forhold som regnes som force majeure, arbeidsforhold, strømbrudd, forstyrrelser i Internett-tilkobling eller telekommunikasjon eller systemsvikt.

14.9 Dersom GPL unnlater å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i denne avtalen, utgjør ikke denne unnlatelsen en fraskrivelse av denne rettigheten eller bestemmelsen.

14.10 Partene i avtalen er og skal forbli uavhengige kontraktører, og ingenting i avtalen skal anses å utgjøre et agentur, kompaniskap eller fellesforetak mellom partene. Ingen av partene skal anses for å være ansatt av eller juridisk representant for den andre, og ingen av partene skal ha rett eller fullmakt til å inngå forpliktelser på vegne av den andre parten.

14.11 Hvis en kompetent domstol finner en bestemmelse i denne avtalen ugyldig eller ikke gjennomførbar, skal bestemmelsen begrenses eller reduseres i minste utstrekning som kreves for at avtalen fortsatt skal ha full kraft og virkning og kunne gjennomføres mellom partene.

14.12 Ingenting annet enn det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen, skal utgjøre eller overdra noen rettigheter eller andre fordeler, verken i henhold til den britiske Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på andre måter, til fordel for andre personer enn partene i denne avtalen. Dette punktet skal ikke begrense eller innskrenke mulighetene til å utøve rettighetene og fordelene til en part som på lovlig vis har overtatt dem i henhold til denne avtalen fra parten som har overdratt dem. Uavhengig av dette punktet har ingen tredjeparter (herunder tredjeparter som kan ha rett til å utøve rettighetene sine i henhold til denne avtalen) plikt til å samtykke i overdragelsen, overføringen, oppsigelsen eller endringen av denne avtalen.

14.13 Denne avtalen og eventuelle tvister og krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med den, er underlagt lovene i England og Wales. Partene gir et samtykke som ikke kan trekkes tilbake, og uten forbehold, om at domstolene i England og Wales har eksklusiv domsmyndighet over alle slike tvister og krav. Ingenting i den foregående setningen skal hindre noen av partene i å søke fritak fra påbud, forbud eller lignende i andre virkekretser for å beskytte partens konfidensielle informasjon eller åndsrettigheter.

14.14 I den grad det er tillatt i henhold til relevant nasjonal lovgivning som implementerer betalingstjenestedirektivet (EU-direktiv 2015/2366) («PSD2») («nasjonal lovgivning»), gjelder ikke følgende bestemmelser i den nasjonale lovgivningen for avtalen: alle bestemmelser som implementerer del III og paragraf 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 og 89 av PSD2. Partene forbeholder seg retten til å avtale et annet tidspunkt enn det som er fastsatt i bestemmelsene i den nasjonale lovgivningen som implementerer paragraf 71 av PSD2.