Godta betalinger gjennom Google – vilkår for bruk (selger)

04. april 2019

Disse selgervilkårene for bruk («avtalen») utgjør en juridisk kontrakt mellom Google Payment Ireland Limited, et selskap stiftet i Irland (organisasjonsnummer 598776) med registrert kontoradresse 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland («GPIL»), og deg («selgeren»). GPIL kan kontaktes på e-post via brukerstøtten på https://support.google.com/paymentscenter. GPIL er autorisert av og reguleres av den irske sentralbanken (Central Bank of Ireland – «CBI») som betalingsinstitusjon, og er registrert hos CBI med registreringsnummer C178423. GPIL er datterselskap av Google International, LLC («Google»). Du bør gjennomgå hele avtalen før du bestemmer deg for om du vil godta den og fortsette med registreringsprosessen.

Du bør skrive ut eller lagre en kopi av denne avtalen før du fortsetter.

VED Å KLIKKE PÅ «JEG GODTAR VILKÅRENE» NEDENFOR OG KNAPPEN «FULLFØR REGISTRERING» GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DENNE AVTALEN.

Avtalen trer i kraft den datoen den godtas av selgeren («iverksettelsesdato»).

 1. DEFINISJONER
 2. Følgende definerte termer brukes i denne avtalen:

  Med konto menes betalingskontoen som drives av GPIL og assosieres med selgeren.

  Med referanseveiledning for programmeringsgrensesnitt menes referanseveiledningen for programmeringsgrensesnitt som fra tid til annen publiseres av GPIL eller GPILs samarbeidspartnere. Den gjeldende referanseveiledningen for programmeringsgrensesnitt er tilgjengelig på https://developers.google.com/terms.

  Med utviklerveiledning for programmeringsgrensesnitt menes utviklerveiledningen for programmeringsgrensesnitt som fra tid til annen publiseres av GPIL eller GPILs samarbeidspartnere. Den aktuelle utviklerveiledningen for programmeringsgrensesnitt er tilgjengelig på https://developers.google.com/androidpay/?csw=1. Med betafunksjoner menes funksjonene i tjenesten som fra tid til annen klassifiseres av GPIL som «beta» eller ikke støttet i GPILs tekniske dokumentasjon. Denne tekniske dokumentasjonen omfatter den gjeldende referanseveiledningen for programmeringsgrensesnitt og utviklerveiledningen for programmeringsgrensesnitt for den versjonen av tjenesten som selgeren har implementert.

  Med merkevareegenskaper menes merkenavn, varemerker, tjenestemerker, logoer, domenenavn og andre særpregede merkevareegenskaper for hver respektive part, som eies (eller lisensieres) av en slik part fra tid til annen.

  Med virkedag menes en dag utenom lørdag, søndag eller offentlige helligdager i Irland.

  Med kjøper menes en person eller enhet som registrerer seg for å bruke tjenesten til å utføre betalinger med en finansieringsmetode.

  Med operatør menes en mobiltelefonoperatør som er godkjent av GPIL, og som tilbyr en konto for fakturering via telefonregning til kjøpere.

  Med fakturering via telefonregning menes betalingsprosessen der GPIL på vegne av selgeren sender inn en betalingstransaksjon til operatøren for å fakturere kontoen kjøperen har valgt for fakturering via telefonregning.

  Med konto for fakturering via telefonregning menes en konto for månedlig eller annen periodisk fakturering som tilbys av en operatør, og som en kjøper har registrert hos GPIL for bestemte betalingstransaksjoner.

  Med tilbakeførselsløsning menes delen i programretningslinjene for Google Payments med overskriften «Tilbakeførselsløsning».

  Med tvister menes eventuelle uenigheter, rettslige prosesser og lignende mellom brukere eller andre tredjeparter som oppstår som følge av bruk av tjenesten. Dette omfatter imidlertid ikke tjenestetvister.

  Med EØS menes Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

  Med euro menes den rettmessige valutaen i den europeiske monetære unionen.

  Med finansieringsmetode menes kredittkortkontoen, debetkortkontoen, kontoen for fakturering via telefonregning eller en annen betalingsmåte som en kjøper har registrert for tjenesten, og som brukes av GPIL for å legge til rette for betalingstransaksjoner. Med Google menes Google International, LLC og dets datterselskaper og samarbeidspartnere.

  Med programretningslinjer for Google Payments menes Google Payments-retningslinjene for selgere som har kontoer hos GPIL med EØS-faktureringsopplysninger, som fra tid til annen publiseres av GPIL. De gjeldende programretningslinjene for Google Payments er tilgjengelige på https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  Med dataprotokoller for GPIL menes Googles dataprotokoller som gjelder for tjenesten som leveres av eller på vegne av GPIL til selgeren i samsvar med denne avtalen, samt eventuelle reviderte versjoner av disse protokollene som selgeren fra tid til annen kan bli informert om av GPIL eller GPILs samarbeidspartnere.

  Med Google-nettsted menes et nettsted som eies eller driftes av eller på vegne av Google eller dets partnere, herunder alle underdomener, kataloger og etterfølgende nettsteder.

  Med brutto salgsvareverdi eller bruttoverdi menes totalverdien av selgerens betalingstransaksjoner, herunder alle gebyrer, avgifter og fraktkostnader som måtte påløpe.

  Med åndsrettigheter menes patentrettigheter, opphavsrett, rettigheter til halvledertopografi, rettigheter til programvare, moralske rettigheter, varemerker og/eller tjenestemerker, logoer, rettigheter til eller knyttet til databaser, rettigheter til eller knyttet til konfidensiell informasjon eller handelshemmeligheter, rettigheter knyttet til domenenavn og eventuell annen eiendomsrett (registrert eller uregistrert) på verdensbasis, herunder alle rettigheter til reversering og rettigheter til eventuelle programmer og ventende registreringer, samt retten til å gå til søksmål for og kreve skadeserstatning for tidligere krenkelser.

  Med påloggingsopplysninger menes brukernavnet og passordet GPIL utsteder til selgeren for tilgang til selgerkontoen.

  Med retningslinjer for betalingsgaranti menes delen i programretningslinjene for Google Payments med overskriften «Retningslinjer for betalingsgaranti».

  Med betalingstransaksjon menes behandling av en betaling gjennom tjenesten som medfører debitering eller trekk av kjøpssummen fra en kjøpers finansieringsmetode og overføring av midler til selgerens oppgjørskonto.

  Med betalingsordre menes (i) instruksen selgeren gir til GPIL om å foreta en betalingstransaksjon som er autorisert av en kjøper, eller (ii) instruksen selgeren gir til GPIL om å foreta en refusjonstransaksjon til kjøperens finansieringsmetode ved bruk av refusjonsfunksjonen i tjenesten, avhengig av sammenhengen.

  Med produkt menes eventuelle digitale eller fysiske salgsvarer, fordeler eller tjenester som en kjøper kan kjøpe fra en selger ved bruk av tjenesten.

  Med kjøpssum menes et beløp som tilsvarer prisen på et produkt, inkludert eventuelle gebyrer, avgifter, leveringskostnader eller ekspedisjonsgebyrer.

  Med refusjonstransaksjon menes refusjon eller kreditt utstedt, uansett årsak og uten begrensning, etter retur/avbestilling av et produkt, samt eventuelle justeringer av en betalingstransaksjon.

  Med selgers e-postadresse menes e-postadressen selgeren oppga ved registrering.

  Med selgers nettsted menes nettsidene til selgeren som tilbyr produkter som det kan betales for via tjenesten.

  Med tjeneste menes tjenesten som leveres av GPIL, kalt Google Payments, som er beskrevet i denne avtalen, og som legger til rette for behandling av betalingstransaksjoner på vegne av selgeren for å fullføre en betaling for et kjøp mellom selgeren og kjøperen.

  Med tjenestetvister menes alle uenigheter, klager, rettstvister, forhandlinger og/eller andre tvister mellom GPIL og brukere som utelukkende oppstår som følge av GPILs påstått manglende oppfyllelse av forpliktelser i henhold til denne avtalen eller gjeldende lov, samt eventuelle relaterte feil ved leveringen av tjenesten.

  Med tjenestegebyrer menes gebyrene som GPIL belaster for tjenesten, som beskrevet i punkt 6.1.

  Med oppgjørskonto menes selgerens innskuddskonto i en bank i EØS som er angitt av selgeren og innsendt skriftlig til og godkjent av GPIL for mottak av midler fra behandlingen av betalingstransaksjoner.

  Med datterselskaper og partnere menes datterselskaper og juridiske enheter som er tilknyttet GPIL rundt om i verden.

  Med bruker menes en person eller enhet som registrerer seg for tjenesten som kjøper eller selger.

  Med år menes perioden på tolv (12) måneder som starter på iverksettelsesdatoen, og hver påfølgende periode på tolv måneder.

  1.1 Overskriftene på punktene i denne avtalen er bare angitt for informasjonsformål og skal ikke påvirke tolkningen av avtalen.

  1.2 Henvisninger til statutter eller lovbestemmelser inkluderer en referanse til den aktuelle statutten eller lovbestemmelsen, slik den fra tid til annen måtte være endret, utvidet eller gjeninnført.

  1.3 Med mindre annet er uttrykkelig angitt i avtalen, er alle beløpene i denne avtalen angitt i euro.

 3. TJENESTEFUNKSJONER OG -BESKRIVELSE
 4. 2.1 Tjenestebeskrivelse. GPIL skal levere tjenesten til selgeren i forbindelse med selgerens salg av produkter på Googles markedsplasser (hver enkelt en «Google-markedsplass»). Listen over markedsplasser som støttes av tjenesten, finnes her. Google kan fra tid til annen legge til og fjerne markedsplasser.

  Hvis selgeren vil bruke tjenesten på en av Googles markedsplasser, må selgeren godta vilkårene for bruk som gjelder for den aktuelle Google-markedsplassen («vilkår for bruk av Google-markedsplass»), og knytte kontoen sin for tjenesten til kontoen for Google-markedsplassen. Alle transaksjoner knyttet til markedsplasser blir behandlet i samsvar med denne avtalen. Hvis det likevel skulle oppstå en konflikt mellom denne avtalen og de gjeldende vilkårene for bruk av Google-markedsplassen, gjelder vilkårene for Google-markedsplassen.

  GPIL kan også gi selgeren tilgang til tjenesten som gir selgeren mulighet til å motta veldedige donasjoner.

  Selgeren kan også tilby produktene sine til videre salg av Google, for hvilket selgeren har penger til gode hos Google. Google kan be GPIL om å gjøre opp disse beløpene til selgeren på deres vegne. For å unngå tvil kunngjør vi at denne avtalen ikke gjelder for slike oppgjør.

  2.2 Selgererklæringer. Selgeren erkjenner og godtar følgende:

  2.2.1 Selgerens salg av produkter er transaksjoner mellom selgeren og kjøperen, og ikke GPIL, Google eller noen av dets samarbeidspartnere, med mindre GPIL, Google eller noen av dets samarbeidspartnere er uttrykkelig angitt som selger eller kjøper i transaksjonen.

  2.2.2 Verken GPIL, Google eller noen av dets samarbeidspartnere er kjøper, selger eller part i betalingstransaksjoner, med mindre dette er uttrykkelig angitt i oppføringen for produktet på et Google-nettsted eller i produktets vilkår for bruk.

  2.2.3 GPIL er ikke ansvarlig for og har ikke kontroll over kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten til de annonserte produktene, sannheten eller nøyaktigheten i beskrivelsen av produktene, selgeres evne til å selge produktene eller kjøperes evne til å kjøpe produktene.

  2.2.4 GPIL er ikke ansvarlig for og har ikke kontroll over om en kjøper fullfører kjøpet av eller betalingen for produkter som kjøperen har samtykket i å kjøpe fra selgeren. Når en kjøper ønsker å foreta et kjøp med en betalingsmåte, skal GPIL etter å ha mottatt en betalingsordre behandle betalingstransaksjonen på vegne av selgeren enten (a) via det relevante nettverket for betalingsbehandling, herunder uten begrensning kredittkort- eller debetkortnettverk, eller (b) til operatøren for betaling og innkreving gjennom fakturering via telefonregning som beskrevet nedenfor.

  2.3 Tillatte betalingstransaksjoner. Selgeren skal bare bruke tjenesten til å behandle en betalingsordre for et produkt som er kjøpt av en kjøper gjennom et legitimt salg av produktet som er gjort i god tro. En betalingstransaksjon kan ikke sendes til behandling via tjenesten før selgeren har gjort ett av følgende:

  2.3.1 levert eller på annen måte gjort de kjøpte varene tilgjengelige for kjøperen

  2.3.2 utført den kjøpte tjenesten

  2.3.3 på annen måte fullført kjøpstransaksjonen etter gjensidig avtale mellom selger og kjøper

  2.4 Forbudte transaksjoner. GPIL kan innføre generelle retningslinjer og begrensninger knyttet til bruk av tjenesten uten forhåndsvarsel til selgeren, inkludert uten begrensning individuelle eller samlede transaksjonsgrenser for beløp i euro eller tilsvarende i lokal valuta eller antall betalingstransaksjoner eller betalingsordrer som er tillatt i løpet av én eller flere angitte tidsperioder. Selgeren skal ikke

  2.4.1 bruke tjenesten til å behandle en betalingstransaksjon for selgeren eller på andre måter overføre penger mellom kjøper og selger, som ikke er et direkte resultat av kjøpers kjøp av et produkt

  2.4.2 bruke tjenesten til å gi kjøpere kontantforskudd eller til å selge produkter som tilsvarer kontanter (for eksempel reisesjekker, forhåndsbetalte kort, postanvisninger osv.), med unntak av at selgeren kan bruke tjenesten til å la kjøperen kjøpe gavekort eller kontantkort i henhold til GPILs gjeldende retningslinjer, som er tilgjengelige på nettstedet for Google Payments

  2.4.3 bruke tjenesten til å behandle betalingstransaksjoner i forbindelse med salg eller utveksling av ulovlige varer eller tjenester, inkludert uten begrensning forbudte produkter eller produktkategorier som er oppført på listen over forbudte produkter, som finnes på https://support.google.com/faqs/answer/75724 (da en slik liste oppdateres fra tid til annen), eller eventuelle underliggende ulovlige transaksjoner («liste over forbudte produkter»). Manglende overholdelse av gjeldende retningslinjer knyttet til listen over forbudte produkter kan medføre suspensjon eller oppsigelse av selgerens tilgang til tjenesten samt andre rettsmidler GPIL har til rådighet i henhold til denne avtalen.

  Selgeren skal ikke bruke tjenesten på en måte som strider mot etablert praksis, og slik forbudt bruk kan medføre umiddelbar suspensjon av tjenesten og/eller oppsigelse av avtalen.

  2.5 Selgeren kan etter forhåndsvarsel til GPIL (i den form som er angitt av GPIL) nekte å behandle en bestilling av et produkt uansett årsak, men i slike tilfeller har GPIL ingen forpliktelse til å tilrettelegge for tilknyttede betalingstransaksjoner.

  2.6 Begrensninger i bruk av tjenesten.

  2.6.1 Selgeren skal overholde alle retningslinjer og begrensninger knyttet til selgeres bruk av tjenesten, slik disse fra tid til annen publiseres og oppdateres av GPIL eller GPILs samarbeidspartnere. Slike retningslinjer omfatter følgende:

  (a) programretningslinjene for Google Payments

  (b) GPILs og Googles tekniske krav og krav til implementering, som finnes på https://developers.google.com/terms (eller en annen nettadresse som fra tid til annen oppgis av GPIL)

  (c) GPILs og Googles retningslinjer for håndtering av merkevarer og tjenestemerker for tjenesten på https://www.google.com/permissions/ eller en annen nettadresse som fra tid til annen oppgis av GPIL

  (d) Googles retningslinjer og vilkår for nettsteder som fra tid til annen gjøres tilgjengelig fra Googles nettsteder

  (e) GPILs krav til datasikkerhet og personvern, slik selgeren fra tid til annen får varsel om, inkludert merknaden om personvern for Google Payments på

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice

  (f) alle gjeldende driftsregler og/eller retningslinjer fra kortselskaper eller -nettverk som brukes til å behandle betalings- og refusjonstransaksjoner

  (g) krav til operatør ved fakturering via telefonregning

  2.6.2 Selgerens betalingstransaksjoner kan være beskyttet av tilbakeførselsløsningen og vilkårene i retningslinjene for betalingsgaranti.

  2.6.3 GPIL kan endre, sperre eller avbryte tjenesten, helt eller delvis, når det er nødvendig for å vedlikeholde eller oppdatere tjenesten.

  2.6.4 GPIL kan fra tid til annen legge begrensninger på enkelte funksjoner eller begrense tilgangen til tjenesten helt eller delvis.

  2.6.5 GPIL har ingen forpliktelse til å kreditere selgeren for en betalingstransaksjon hvis GPIL ikke har mottatt gyldige midler fra kjøperens finansieringsmetode for betalingstransaksjonen.

  2.7 Forbudte handlinger. Selgeren skal ikke

  2.7.1 fastsette et minimums- eller maksimumsbeløp for en betalingstransaksjon som betingelse for kjøperens bruk av tjenesten for å betale for et produkt

  2.7.2 kreve at kjøperen gir selgeren kontonumre til kredittkort, debetkort, en konto for fakturering via telefonregning eller andre finansieringsmetoder

  2.7.3 behandle avgiftsbeløpet for kjøp av et produkt som en separat betalingstransaksjon

  2.7.4 sende inn til tjenesten en betalingstransaksjon som tidligere ble avvist fra behandling eller returnert som tilbakeføring

  2.7.5 tillate at tjenesten brukes til betaling av gjeld som kjøperen måtte ha hos selgeren, eller til innløsning av returnerte eller avviste sjekker

  Hvis selgeren legger til ekstra kostnad i en betalingstransaksjon for bruk av tjenesten, må selgeren tydelig informere kjøperen om denne kostnaden. Selgeren godtar å ikke pålegge ekstraavgifter som er ulovlige i den aktuelle virkekretsen.

  2.8 Autorisasjon av betalingstransaksjoner. Selgeren godtar at autorisasjon for en betalingstransaksjon innebærer at den underliggende finansieringsmetoden på autorisasjonsdatoen har tilstrekkelig kreditt hos kortutstederen eller operatøren til å dekke kjøpssummen. Selgeren bekrefter videre at kjøperens betalingsforpliktelser overfor selgeren er fullført og oversendt idet autorisasjon for en betalingstransaksjon er mottatt (unntatt ved tilbakeføring eller annen reversering). Selgeren godtar at slik autorisasjon ikke er en bekreftelse på identiteten til kjøperen, og at en autorisasjon ikke innebærer en garanti fra GPIL om at transaksjonen ikke skal bli gjenstand for tilbakeføring eller annen reversering.

  2.9 Utføringstidspunkter. Ved alle betalingstransaksjoner og like etter mottak av gyldige korresponderende midler tilsvarende kjøpssummen for et produkt fra kjøperens finansieringsmetode, overfører GPIL umiddelbart det relevante beløpet, fratrukket eventuelle gjeldende tjenestegebyrer, til selgerens konto.

  2.10 Hvis en betalingsordre mottas eller planlegges på en dag som ikke er en virkedag, behandles den i henhold til formålet med dette punktet som om den var mottatt eller planlagt neste virkedag.

  2.11 Betalingstransaksjoner kan avvises uten forhåndsvarsel til kjøper eller selger som angitt i punkt 6.2. Betalingstransaksjoner kan også bli forsinket som følge av forpliktelsene GPIL har i henhold til gjeldende lovgivning om bekjempelse av hvitvasking, for eksempel hvis GPIL har mistanke om at transaksjonen involverer svindel.

  2.12 Andre faktureringsvilkår for operatører. Når en kjøper foretar en betalingstransaksjon med fakturering via telefonregning, sender GPIL belastningskravene til operatøren for betaling og behandling gjennom kjøperens konto for fakturering via telefonregning. En reversering, refusjon eller justering av den aktuelle betalingstransaksjonen kan også sendes av GPIL til operatøren for behandling gjennom kjøperens konto for fakturering via telefonregning. GPIL er ikke forpliktet overfor selgeren eller andre personer til å gjøre opp kjøperens betalingstransaksjoner (eller reverseringer, refusjoner eller justeringer av slike) dersom operatøren av en eller annen grunn ikke kan eller ikke vil inndrive pengene fra kontoen for fakturering via telefonregning eller fra kjøperen på annen måte (for betaling av en betalingstransaksjon), kreditere kontoen for fakturering via telefonregning eller kreditere kjøperen på annen måte (for en reversering, refusjon eller justering av en betalingstransaksjon). Dersom GPIL overfører oppgjørsmidler til selgeren i påvente av betaling fra operatøren, forbeholder GPIL seg retten til å tilbakeføre eller kreve tilbake midlene fra selgeren dersom operatøren ikke fullfører behandlingen av betalingstransaksjonen til kjøperens konto for fakturering via telefonregning eller på annen måte ikke henter inn betaling fra kjøperen. GPIL kan begrense hvilke typer selgere som kan bruke fakturering via telefonregning, og hvilke typer produkter som kan kjøpes med fakturering via telefonregning.

  2.13 Betafunksjoner. GPIL kan etter eget skjønn gjøre betafunksjoner tilgjengelig for selgeren. Betafunksjoner leveres uten noen form for garanti (uten ansvar for eventuelle feil eller mangler), og bruken er underlagt selgerens egen risiko og må skje i henhold til gjeldende lov. GPIL kan når som helst og etter eget skjønn avslutte tilgangen til betafunksjoner.

 5. TJENESTEIMPLEMENTERING
 6. 3.1 Oppgjørskonto. Som en del av selgerens implementering av tjenesten og som en betingelse for GPILs levering av tjenesten skal selgeren opprette, registrere og vedlikeholde en oppgjørskonto for tjenesten. Selgeren autoriserer GPIL til

  3.1.1 å bekrefte at en oppgjørskonto, slik den er oppført av selgeren på nettsidene for registrering for tjenesten, har god anseelse hos utstedende bank, herunder ved å sende inn en forespørsel om betalingsautorisasjon og/eller kreditere og/eller belaste oppgjørskontoen et mindre beløp, avhengig av hva som er aktuelt

  3.1.2 etter GPILs hele og fulle skjønn å be om ny bekreftelse av en oppgjørskonto når kontoinformasjonen endres

  3.1.3 fra tid til annen å innhente kredittopplysninger og/eller foreta kredittvurderinger eller andre bakgrunnsundersøkelser om selgeren, slik GPIL anser som nødvendig for å vurdere om selgeren er kvalifisert for tjenesten, eller for å vurdere selgerens fortsatte bruk av tjenesten

  3.2 Selgeren skal oppgi gyldig, fullstendig og riktig registreringsinformasjon og informasjon om oppgjørskonto og oppdatere informasjonen slik at den til enhver tid er gyldig og riktig. GPIL kan kreve at selgeren fra tid til annen oppgir ytterligere informasjon som betingelse for fortsatt bruk av tjenesten eller for å hjelpe GPIL i vurderingen av hvorvidt selgeren fortsatt skal ha tillatelse til å fortsette å bruke tjenesten.

  3.3 Oppdateringer. Hvis GPIL fra tid til annen oppdaterer tekniske spesifikasjoner eller implementeringsspesifikasjoner (inkludert uten begrensning ved oppdatering av GPIL-dataprotokoller eller ved å endre utforming, merking, merkevarebygging eller opphavshenvisninger), skal selgeren implementere slike oppdateringer eller endringer så raskt det med rimelighet lar seg gjøre, men uansett ikke senere enn seksti (60) dager etter mottatt varsel om oppdateringen, forutsatt at oppdateringer eller endringer i utforming, merking, merkevarebygging eller opphavshenvisninger implementeres innen femten (15) dager etter at selgeren mottar varsel om oppdateringene.

  3.4 Varsel om systemendringer. Selgeren skal gi GPIL minst seksti (60) dagers varsel om eventuelle endringer i koden eller leveringsteknologien som brukes for å implementere tjenesten, og som med rimelighet kan ventes å negativt påvirke GPIL, GPILs evne til å levere tjenesten til andre selgere eller selgerens implementering av tjenesten (underforstått at varselet ikke på noen måte skal frita selgeren for sine forpliktelser i henhold til avtalen).

  3.5 Teknisk brukerstøtte. I henhold til vilkårene i denne avtalen skal GPIL levere teknisk støtte for tjenesten til selgeren, i overensstemmelse med GPILs til enhver tid gjeldende retningslinjer for støtte for tjenesten. Før selgeren ber om teknisk brukerstøtte fra GPIL, må selgeren først gjennomføre rimelige tiltak for å korrigere eventuelle feil, problemer, funksjonsfeil eller defekter i nettverkstilkobling i egen programvare og på eget utstyr, uten eskalering til GPIL. Deretter kan selgeren sende en skriftlig forespørsel om teknisk brukerstøtte i henhold til GPILs retningslinjer og prosedyrer for brukerstøtte. Selgeren skal for egen regning levere støttetjenester til kjøpere.

 7. YTTERLIGERE TJENESTEVILKÅR
 8. 4.1 GPIL er en betalingsinstitusjon. Selgeren erkjenner og godtar følgende:

  4.1.1 GPIL tilbyr tjenesten for å legge til rette for behandling av betalingstransaksjoner i forbindelse med kjøperes kjøp av produkter.

  4.1.2 GPIL behandler betalingstransaksjoner bare på vegne av selgeren – ikke på vegne av kjøpere.

  4.1.3 GPIL tar ikke imot innskudd.

  4.1.4 Midler som holdes av GPIL eller GPILs tjenesteleverandører (herunder leverandører av banktjenester) i forbindelse med behandling av betalingstransaksjoner, holdes ikke som innskudd.

  4.2 Ingen implisitte garantier. GPIL gir ingen garantier eller representasjoner når det gjelder følgende:

  4.2.1 sikkerhet, kvalitet, nøyaktighet, pålitelighet, integritet eller lovlighet for noe produkt

  4.2.2 sannheten i eller riktigheten av beskrivelser av produkter, kjøperinformasjon, råd, meninger, tilbud, forslag, erklæringer, data eller annen informasjon (samlet kalt «innhold») som vises eller distribueres, kjøpes eller betales gjennom tjenesten eller Googles nettsteder

  GPIL har i henhold til avtalen rett, men ikke plikt, til å redigere, endre, nekte å legge ut eller fjerne, helt eller delvis, innhold som vurderes som tvilsomt, feil, ulovlig eller falskt, eller som utgjør brudd på avtalen.

  4.3 Kjøperidentitet. GPIL har ikke ansvar overfor selger til å undersøke bakgrunnen til eller bekrefte identiteten til kjøpere. GPIL kan tilby tilbakemeldinger eller andre rangeringssystemer i tjenesten for å hjelpe selgeren med å evaluere kjøpere eller for å hjelpe kjøpere med å evaluere selgeren. Selgeren erkjenner at slike tilbakemeldinger eller rangeringssystemer bare representerer tredjeparters meninger, og ikke GPILs mening, fremstilling eller garanti.

  4.4 Bekreftelse av selgerens identitet – krav til bekjempelse av hvitvasking. Selgeren godtar at GPIL tilbyr og fortsetter å tilby tjenesten til selgeren under forutsetning av at selgeren oppfyller alle kravene ved selskapsgjennomgang og identitetskontroller GPIL utfører, og at selgeren overholder GPILs og myndigheters krav til bekjempelse av hvitvasking. Identitetskontroller kan omfatte kredittsjekker, lovpålagte kontroller for bekjempelse av hvitvasking, kontroller pålagt av kortselskaper og kontroller for oppfyllelse av lovbestemte krav. Selgeren skal gi full assistanse til GPIL i gjennomføringen av slike kontroller og godtgjøre at kravene til bekjempelse av hvitvasking er oppfylt, herunder ved innsending av ytterligere registreringsinformasjon eller identitetsbekreftelse som påkrevd av GPIL. Selgeren samtykker i at GPIL deler med og innhenter fra tredjeparter informasjon om selgeren for det formål at GPIL skal kunne utføre nødvendige bakgrunnsundersøkelser og identitetskontroller. Manglende oppfyllelse av dette vilkåret, herunder at selgeren ikke fremlegger informasjon som påkrevd av GPIL for utføring av identitetsbekreftelse eller kontroll av overholdelse av krav til bekjempelse av hvitvasking, kan medføre umiddelbar sperring av selgerens bruk av tjenesten og oppsigelse av denne avtalen.

  4.5 Tvister. Selgeren erkjenner og godtar følgende:

  4.5.1 Med unntak av det som er uttrykkelig beskrevet i tilbakeførselsløsningen, eller som påkrevd av regler fra kortselskaper eller -nettverk eller krav fra irske myndigheter angående betalingsprosessen, er GPIL ikke en part i og kan heller ikke holdes ansvarlig for noen tvister.

  4.5.2 Dersom det oppstår en tvist, skal selgeren overholde GPILs gjeldende retningslinjer for tvister på det aktuelle tidspunktet.

  4.5.3 Hvis det oppstår en tvist angående tjenesten, skal prosedyren angitt i punkt 4.6 og 4.7 følges.

  GPIL vil, uten hensyn til 4.5.1 eller 4.5.2 ovenfor, tilby ulike verktøy for å lette kommunikasjonen mellom en selger og en kjøper for å løse tvister. Hvis selgeren og en kjøper ikke selv kan løse en tvist, kan GPIL megle i tvisten hvis en av partene ber om dette. Ved mottak av henvendelse om slik hjelp kan GPIL etter eget skjønn og hvis det er aktuelt, vurdere tvisten og foreslå en ikke-bindende løsning.

  4.6 Tjenestetvister. GPIL skal undersøke tjenestetvister forutsatt at selgeren fra tid til annen gir GPIL rimelig assistanse på oppfordring fra GPIL.

  4.7 Tjenestetvister skal i første omgang henvises til GPILs brukerstøtte. Du finner mer informasjon om brukerstøtten på https://support.google.com/payments. Hvis tjenestetvisten ikke løses på en tilfredsstillende måte, kan saken tas videre til Financial Ombudsman Service (den irske finansombudstjenesten) eller annen tilgjengelig kompetent klagenemnd utenfor rettsapparatet i landet der selgeren er etablert, såfremt selgeren oppfyller kvalifikasjonskriteriene. Du finner mer informasjon om Financial Ombudsman på https://www.financialombudsman.ie.

  4.8 Informasjonsforespørsler. Selgeren må lagre original dokumentasjon på hver transaksjon i minst seks (6) måneder etter at transaksjonen har funnet sted, og oppbevare kopier av all slik informasjon i minst atten (18) måneder etter at transaksjonen har funnet sted.

 9. MERKEVAREELEMENTER
 10. 5.1 Lisens til GPILs merkevareelementer. I henhold til vilkårene i denne avtalen og innenfor avtaleperioden gir GPIL selgeren en begrenset, ikke-eksklusiv lisens (uten rett til viderelisensiering) til å vise de av GPILs merkevareelementer som er gjort tilgjengelig for selgeren av GPIL, som bare gjelder for bruk i forbindelse med implementering av tjenesten og markedsføring av tjenesten på selgerens nettsted. Enhver implementering av tjenesten på et selgernettsted og bruk av eventuelle logoer med merkevareelementer som GPIL har gjort tilgjengelig for selgeren, skal til enhver tid i hele avtaleperioden samsvare med retningslinjene for merkevarebygging og opphavshenvisning som er tilgjengelige på https://www.google.com/permissions/guidelines (med de oppdateringer som fra tid til annen gjøres av Google eller GPIL). Dersom ikke annet er avtalt, kan GPIL trekke tilbake lisensen som gis i dette punktet, ved å gi selgeren varsel og en rimelig tidsfrist for opphør av bruk av de aktuelle merkevareelementene.

  5.2 Lisens til selgerens merkevareelementer. I henhold til vilkårene i denne avtalen og innenfor avtaleperioden gir selgeren GPIL, Google og dets samarbeidspartnere en begrenset, ikke-eksklusiv (med unntak av det som er angitt i dette punktet) lisens (uten rett til viderelisensiering) til å vise selgerens merkevareelementer i forbindelse med tjenesten og for å oppfylle vilkårene i denne avtalen.

  5.3 Hver part innehar alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser, inkludert og uten begrensning alle åndsrettigheter, knyttet til merkevareelementene. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, skal ingen parter tildele eller overta rettigheter, eiendomsrettigheter eller interesser (herunder, uten begrensning, underforståtte lisenser) i eller til den andre partens merkevareelementer. GPILs bruk av selgerens merkevareelementer (herunder all tilknyttet tillit) skal være til selgerens fordel, og selgerens bruk av GPILs merkevareelementer (herunder all tilknyttet tillit) skal være til Googles og GPILs fordel. Ingen av partene skal bestride eller bistå andre i å bestride merkevareelementer som tilhører den andre parten (med mindre det kreves for å beskytte partens rettigheter til egne merkevareelementer), eller den andre partens registrering av slike. Partene skal heller ikke forsøke å registrere merkevareelementer eller domenenavn som til forveksling er like den andre partens.

  5.4 Publisitet. Partene samtykker i å ikke omtale denne avtalen eller innholdet i den i noen offentlig kunngjøring uten at den andre parten på forhånd har godkjent dette skriftlig. Uavhengig av det foregående kan GPIL, Google og deres samarbeidspartnere inkludere selgerens merkevareelementer i presentasjoner, markedsføringsmateriale, pressemeldinger og kundelister (inkludert, uten begrensning, kundelister som er lagt ut på Googles nettsteder, og skjermdumper av selgerens implementering av tjenesten). På forespørsel fra selgeren skal GPIL gi selgeren et eksempel på slik bruk.

 11. TJENESTEGEBYRER OG BETALINGSVILKÅR
 12. 6.1 Tjenestegebyrer. Selgeren skal betale de gebyrene som er angitt i de aktuelle vilkårene for bruk for Google-markedsplassen. Eventuelle nedsatte gebyrer eller gebyrfritak som GPIL fra tid til annen tilbyr for tjenesten, gjelder ikke for gebyrene som angis i de aktuelle vilkårene for bruk for Google-markedsplassen. Det knyttes ingen gebyrer til behandling av betalinger til donasjoner til veldedige formål.

  6.2 Betalingsvilkår, månedlig betalingsplan. GPIL skal iverksette kommersielt ansvarlige tiltak for at midler for betalingstransaksjoner som gjøres til selgerens avskrivningskonto innenfor en kalendermåned, overføres elektronisk til selgerens oppgjørskonto før virkedagens slutt den 15. dagen i etterfølgende kalendermåned. GPIL kan etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel til selgeren velge å overføre midler til selgerens oppgjørskonto oftere enn én gang i måneden. Selgeren kan også når som helst be om overføring av midlene ved å kontakte GPIL gjennom brukerstøtten for selgere. Til tross for dette har GPIL ingen plikt til å overføre midler til selgerens oppgjørskonto

  6.2.1 for betalingstransaksjoner som GPIL ikke har fått full dekning for i endelige tilgjengelige midler, hvis selgeren ikke henter inn midler under en venteperiode for autorisasjon som angitt i programretningslinjene

  6.2.2 hvis kjøperen har krevd refusjon eller annen reversering

  6.3.3 hvis GPIL har rimelig grunn til å tro at transaksjonen

  (a) er gjenstand for faktafeil

  (b) involverer ulovlig opptreden eller svindel eller er gjennomført på en bedragersk eller ugyldig måte (herunder uten begrensning bedrageri med kredittkort, debetkort eller andre betalingsmåter) eller på en måte som ikke er uttrykkelig godkjent i retningslinjene for betalingsgaranti

  (c) bryter gjeldende lov

  (d) bryter denne avtalen eller kjøperens vilkår for bruk

  (e) bryter gjeldende GPIL-retningslinjer og/eller retningslinjer for tjenesten

  6.2.4 Hvis GPIL trenger tilleggsinformasjon fra selgeren for å kunne gjennomføre identitetsbekreftelse eller overholde krav til bekjempelse av hvitvasking i henhold til punkt 4.4., gjelder følgende:

  (a) Selgeren samtykker i å samarbeide med GPIL og fremlegge informasjon som GPIL med rimelighet ber om under undersøkelse av noen av de ovennevnte situasjonene.

  (b) Som angitt i punkt 2.11 kan transaksjoner også bli forsinket hvis det er nødvendig for at GPIL skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til lovgivning om bekjempelse av hvitvasking, eller hvis GPIL har mistanke om svindel.

  (c) I den grad det er tillatt i henhold til loven og ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, skal selgeren informeres dersom GPIL ikke kan behandle en betalingstransaksjon i henhold til punkt 6.2.

  6.3 Selgeren samtykker i at kjøpere kan ha rett til tilbakeføring i henhold til kortselskapets regler og/eller sin avtale med innehaveren av finansieringsmetoden (inkludert en operatør), og GPIL kan, men er ikke forpliktet til, å tilbakeføre midler til selgeren.

  6.4 GPIL kan utligne eventuelle betalingsforpliktelser GPIL måtte ha overfor selgeren i henhold til denne avtalen, mot følgende:

  6.4.1 Tjenestegebyrer selgeren skylder,

  6.4.2 Overbetalinger til selgeren grunnet senere reversering, refusjon, reversering eller annen justering av tidligere betalingstransaksjoner og

  6.4.3 Eventuelle andre beløp selgeren skylder GPIL i henhold til denne avtalen eller annen avtale. Hvis selgeren skulle pådra seg en negativ saldo (for eksempel på grunn av justeringer som trekker fra mer enn det som er inntjent i en bestemt periode), kan GPIL belaste oppgjørskontoen for beløpet den negative saldoen utgjør. Videre kan GPIL velge å fakturere selgeren for eventuelle beløp som selgeren skylder i henhold til denne avtalen, og som skal betales umiddelbart.

  6.5 GPIL har rett til å trekke gjeldende tjenestegebyrer og andre gjeldende gebyrer fra beløpet i betalingstransaksjoner.

  6.6 Krav om reservert beløp. GPIL kan fra tid til annen innføre et krav om reservert beløp overfor selgeren på midlertidig eller permanent basis. GPIL kan innføre et krav om reservert beløp under visse omstendigheter, inkludert uten begrensning følgende:

  6.6.1 GPIL må forsikre seg om at saldoen dekker eventuelle tilbakeføringer eller andre forpliktelser som påligger selgeren i forbindelse med betalingstransaksjoner.

  6.6.2 Selgerens økonomiske status eller betalingshistorikk hos fordringshavere har endret seg betydelig, herunder at fremtiden til selgerens virksomhet er truet, eller om selgeren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne avtalen eller kortselskapets eller -nettverkets regler.

  6.6.3 Hvis GPIL etter eget skjønn vurderer at selgeren har et overdrevent antall tilbakeføringer.

  6.6.4 Selgerens virksomhet eller produktutvalg har endret seg betydelig.

  6.6.5 GPIL har rimelig grunn til å tro at GPIL kan bli erstatningspliktig overfor tredjeparter for midlertidig eller endelig kreditt som er gitt til selgeren.

  GPIL er ikke erstatningspliktig overfor selgeren eller tredjeparter for tap som selgeren har pådratt seg som følge av innførte transaksjonsgrenser eller krav om reservert beløp eller som følge av tilbakeføring av betalinger og andre reverseringer.

  6.7 Refusjoner og justeringer. Selgeren skal ha rettferdige retningslinjer når det gjelder retur/avbestilling av varer eller tjenester og justering av betalingstransaksjoner, med unntak av det eksakte beløpet som kreves for å refundere kjøpere for portoutgifter som kjøperen betalte for retur av varene. Selgeren må informere kjøpere om retningslinjer for retur og avbestilling. Hvis selgeren godtar en prisjustering, retur av produkter eller avbestilling av produkter i forbindelse med en betalingstransaksjon, skal selgeren utstede en kreditt til kjøperen ved bruk av refusjonsfunksjonen i tjenesten innen tre (3) dager etter å ha mottatt kjøperens forespørsel om refusjon/justering. Refusjons- eller justeringsbeløpet kan ikke overstige totalbeløpet som vises i den opprinnelige betalingstransaksjonen, unntatt med det nøyaktige beløpet som kreves for å dekke porto betalt av kjøperen for å returnere varene. Selgeren kan ikke ta imot kontanter eller annen form for betaling eller godtgjørelse fra en kjøper for å forberede en refusjon til kjøperen, og kan heller ikke gi kjøperen kontantrefusjon i forbindelse med et produkt som er betalt via tjenesten, med mindre det er pålagt ved lov.

  6.8 Hvis selgeren gir tilbakebetaling på andre måter enn gjennom tjenesten, forblir selgeren ansvarlig dersom betalingstransaksjonen resulterer i tilbakeføring gjennom tjenesten. Selgeren erkjenner at selv om selgerens retningslinjer for retur/avbestilling utelukker returer eller avbestillinger, kan selgeren fortsatt motta tilbakeføringer knyttet til transaksjonene. GPIL kan avvise eller forsinke en refusjonsforespørsel fra selgeren via tjenesten hvis GPIL ikke kan innhente tilstrekkelige midler fra selgeren til å finansiere refusjonen. Hvis selgerens retningslinjer for refusjon forhindrer returer under visse forhold, kan selgeren være forpliktet til å dekke kjøperens kostnader i henhold til GPILs retningslinjer og kortselskapets regler. Hvis selgeren foretar en feilaktig refusjon, har GPIL rett til å belaste selgeren for GPILs kostnader for rimelige korrigerende tiltak.

  6.9 Skatter og andre avgifter. Selgeren skal betale alle gjeldende skatter, herunder salgsskatt, bruksskatt, skatt for løsøre, merverdiavgift, særavgifter, tollgebyrer, importavgifter eller stempelavgifter eller andre skatter og avgifter som pålegges av offentlige organer av en hvilken som helst type, og som pålegges i forbindelse med transaksjonene for de leverte tjenestene under avtalen. Dette inkluderer bøter og renter, men ikke skatter basert spesifikt på GPILs nettoinntekt. GPIL har ikke ansvar for å drive inn salgs- eller inntektsskatter eller andre avgifter i forbindelse med betalingstransaksjoner. Når det i henhold til lov påligger GPIL å drive inn gjeldende skatter og avgifter, skal beløpet faktureres til og betales av selgeren innen tretti (30) dager fra fakturadatoen eller varselet. Selgeren skal omgående fremlegge for GPIL eventuell dokumentasjon som kreves av gjeldende offentlige organer, slik at GPIL kan behandle betalinger i henhold til dette (inkludert, uten begrensning, gyldig skattefritakskort som er godkjent av de rette skattemyndighetene), og GPIL har rett til å tilbakeholde eventuelle betalinger inntil selgeren har fremlagt slik dokumentasjon. Selgeren skal uten forsinkelser fremlegge for GPIL originale eller sertifiserte kopier av kvitteringer for alle skatteinnbetalinger, eller andre tilstrekkelige bevis på skatteinnbetalinger, når selgeren foretar slike i henhold til avtalen.

  6.10 Kjøpervaluta. Googles markedsplasser kan tillate at selgeren angir produktpriser eller at kjøperen betaler i en annen valuta enn den som benyttes i selgerens oppgjørskonto («kjøpstransaksjon i kjøpervaluta»). Ved kjøpstransaksjoner i kjøpervaluta får selgeren betalt av GPIL i valutaen som brukes på selgerens oppgjørskonto, ved at kjøpssummen (som vises i kjøpervalutaen) omregnes med den gjeldende vekslingskursen på tidspunktet når betalingstransaksjonen overføres til GPIL for behandling av selgeren. Vekslingskursen fastsettes av en finansinstitusjon som GPIL bruker ved beregning av vekslingskurser, og kan uten forhåndsvarsel til selgeren endres i henhold til markedsforholdene. Hvis en kjøpstransaksjon i kjøpervaluta senere blir gjenstand for refusjon, reversering, tilbakeføring eller andre justeringer, skal GPIL anvende samme vekslingskurs og valuta til å beregne selgerens forpliktelse knyttet til den aktuelle refusjonen, reverseringen, tilbakeføringen eller andre justeringer som den som ble brukt på den opprinnelige kjøpstransaksjonen i kjøpervaluta.

  6.11 For å unngå tvil vil GPIL ikke betale renter til selgeren for eventuell saldo på selgerens avskrivningskonto.

 13. KONFIDENSIALITET, PERSONVERN OG ÅNDSRETTIGHETER
 14. 7.1 Konfidensialitet. Selgeren skal ikke formidle eller forårsake formidling av konfidensiell og/eller proprietær informasjon som tilhører GPIL, uten skriftlig forhåndssamtykke fra GPIL, unntatt til selgerens ansatte, agenter, representanter eller kontraktører som må ha tilgang til slik informasjon for å kunne utføre oppgavene sine i henhold til denne avtalen («autorisert personale»), og som er bundet gjennom skriftlig avtale til ikke å formidle tredjeparters konfidensielle eller proprietære informasjon som er delt med selgeren, eller der slik deling måtte kreves i henhold til lov og rett eller offentlig forskrift. Selgeren tar på seg ansvaret for enhver handling eller unnlatelse som bryter med dette punktet, fra det autoriserte personalets side. Selgeren skal beskytte den konfidensielle og proprietære informasjonen som tilhører GPIL, ved å bruke samme grad av forsiktighet (som minst skal være en rimelig grad av forsiktighet) som selgeren bruker for å beskytte sin egen konfidensielle og proprietære informasjon av tilsvarende art, for å forhindre uautorisert bruk, spredning eller publisering til uautoriserte tredjeparter. Konfidensiell og proprietær informasjon vedrørende GPIL omfatter, men er ikke begrenset til

  7.1.1 alt av programvare, teknologi, programmering, spesifikasjoner, materialer, retningslinjer og dokumentasjon knyttet til tjenesten som tilhører GPIL, Google og dets samarbeidspartnere

  7.1.2 informasjon oppgitt i henhold til denne avtalen, inkludert og uten begrensning konkrete, immaterielle, visuelle, elektroniske, nåværende eller fremtidige opplysninger som

  (a) forretningshemmeligheter

  (b) økonomisk informasjon

  (c) teknisk informasjon, inkludert forskning, utvikling, prosedyrer, algoritmer, data, design og ekspertise

  (d) forretningsinformasjon, herunder operasjoner, planlegging, markedsinteresser og produkter

  (e) annen informasjon som GPIL skriftlig har betegnet som «konfidensiell» eller tilsvarende

  7.1.3 Konfidensiell og proprietær informasjon vedrørende GPIL omfatter ikke informasjon som

  (a) er eller blir offentliggjort uten handlinger eller utelatelser fra selgeren

  (b) var i selgerens lovlige besittelse før videreformidling og ikke ble innhentet av selgeren fra GPIL eller dets samarbeidspartnere

  (c) er lovlig videreformidlet til selgeren av en tredjepart uten begrensning på selgerens videreformidling, og der selgeren ikke var klar over at informasjonen var konfidensiell eller proprietær informasjon tilhørende GPIL

  (d) er uavhengig utviklet av selgeren uten å bryte denne avtalen

  7.2 Selgeren skal holde kjøperinformasjon konfidensiell og ikke bruke, overføre (inkludert for å muliggjøre sending av uoppfordrede meldinger) eller dele kjøperinformasjon med mindre det gjøres for å behandle transaksjonen kjøperen har bedt om, og for å vedlikeholde kjøperens konto hos selgeren eller av andre årsaker som er uttrykkelig tillatt i programretningslinjene for Google Payments. Selgeren erkjenner og godtar at kjøperinformasjon som mottas fra Google og/eller GPIL i forbindelse med tjenesten, er underlagt personvernerklæringen for Google Payments, og selgeren godtar å avstå fra å bruke eller dele kjøperinformasjon som er anskaffet fra GPIL, på en måte som er i konflikt med personvernerklæringen for Google Payments. GPIL har rett til å oppgi informasjon for å bistå i gyldige rettsprosesser, for eksempel vitnestevning, ransakelsesordrer og rettskjennelser, eller for å hevde eller utøve sine lovmessige rettigheter eller bestride rettslige krav. GPIL har ingen plikt til å returnere, ødelegge eller bekrefte ødeleggelsen av selgerens konfidensielle informasjon, forutsatt at GPIL bruker selgerens informasjon i henhold til denne avtalen.

  7.3 Påloggingsopplysninger. Selgeren er selv ansvarlig for og forventes å iverksette rimelige tiltak for å beskytte påloggingsopplysningene sine. Selgeren samtykker i å varsle GPIL uten unødig forsinkelse hvis selgeren blir oppmerksom på tap, tyveri, misbruk eller uautorisert bruk av påloggingsopplysningene og eventuelle andre sikkerhetsbrudd knyttet til tjenesten, gjennom «Kontakt oss» i brukerstøtten for selgere.

  7.4 Selgeren bekrefter og garanterer at alle tjenestepersoner, ansatte, agenter, representanter og andre som har tilgang til selgerens påloggingsopplysninger, er autorisert av selgeren til å bruke tjenesten og rettslig binde selgeren.

  7.5 Åndsrettigheter. GPIL og GPILs lisensgivere skal inneha alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser, inkludert, men ikke begrenset til, alle åndsrettigheter knyttet til tjenesten (og eventuelle derivatverk eller forbedringer av slike), inkludert, men ikke begrenset til, alt av programvare, teknologi, informasjon, innhold, materiale, retningslinjer og dokumentasjon. Selgeren tildeles ingen rettigheter, eiendomsrettigheter eller interesser til eller i tjenesten, åndsrettigheter knyttet til tjenesten og/eller GPILs merkevareelementer, med unntak av de begrensede bruksrettighetene som uttrykkelig er angitt i denne avtalen.

  7.6 Transaksjonsinformasjon. Selgeren skal utvise rimelig forsiktighet for å forhindre videreformidling av transaksjonsinformasjon annet enn til selgerens agenter og kontraktører som har som formål å hjelpe selgeren med å innfri sine forpliktelser i henhold til denne avtalen eller som spesifikt fastsatt i lov. Selgeren skal også overholde rimelige bransjestandarder for datasikkerhet og databeskyttelse for transaksjons- og kjøperinformasjon.

  7.7 Selgeren skal overholde rimelige bransjestandarder for datasikkerhet og databeskyttelse for transaksjons- og kjøperinformasjon.

 15. GARANTIER
 16. 8.1 Hver part bekrefter og garanterer at parten er fullt ut bemyndiget til å inngå avtalen.

  8.2 Som en betingelse for denne avtalen garanterer selgeren overfor GPIL at selgeren

  8.2.1 er minst 18 år gammel hvis vedkommende er en enkeltperson

  8.2.2 eier og kontrollerer selgerens nettsted(er)

  8.2.3 har og kommer til å beholde alle rettigheter, autorisasjoner og lisenser som kreves for at selgeren skal ha tillatelse til å implementere tjenesten, i hele avtaleperioden

  8.3 Selgeren garanterer følgende overfor GPIL:

  8.3.1 Selgerens oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til denne avtalen utgjør ikke noe brudd eller mislighold og er ikke på noen annen måte i strid med noen avtale der selgeren er part.

  8.3.2 Selgeren skal overholde alle lover, regler og forskrifter som gjelder for eller på annen måte er knyttet til selgerens bruk av tjenestene.

  8.3.3 Selgeren skal ikke forsøke å iverksette eller motta en betalingstransaksjon ved bruk av tjenesten som er, eller ville vært, ulovlig i henhold til gjeldende lov.

  8.3.4 Selgeren skal følge alle lover og regler som gjelder for salg av produkter og selgerens forhold til kjøpere, inkludert uten begrensning De europeiske fellesskaps forskrifter (direktiv 2000/31/EF) fra 2003 og Den europeiske unions forskrifter (forbrukeropplysning, avbestilling og andre rettigheter) fra 2013.

  8.3.5 Så vidt selgeren vet, er ikke betalingsordren endret på noen måte med avgjørende betydning, som ikke er godkjent av kjøperen.

  8.4 GPIL garanterer overfor selgeren at tjenestene leveres med rimelig grad av aktsomhet og ferdighet.

  8.5 GPIL garanterer ikke at tjenestene kommer til å oppfylle alle selgerens krav, eller at driften av tjenestene kommer til å være uten forstyrrelser, virusfri, sikker eller feilfri.

  8.6 GPIL kan ikke holdes ansvarlig for brudd på vilkårene i denne avtalen, herunder eventuelle fremstillinger, betingelser eller garantier, i den grad avtalebruddet skyldes at selgeren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

  8.7 Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår gjelder for tjenestene eller for andre tjenester fra GPIL i henhold til denne avtalen, med mindre de er uttrykkelig angitt i denne avtalen. Underlagt punkt 9.1.2 gjelder ingen indirekte betingelser, garantier eller andre vilkår (herunder eventuelle indirekte vilkår om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller samsvar med beskrivelse).

 17. ANSVARSBEGRENSNING
 18. 9.1 Ingenting i denne avtalen utelukker eller begrenser partenes ansvar for følgende:

  9.1.1. Død eller personskade som følge av forsømmelighet av en av partene eller deres tjenere, agenter eller ansatte

  9.1.2 Svindel eller feilaktig fremstilling

  9.1.3 Brudd på noen av de indirekte betingelsene for eiendomsrett eller full råderett

  9.1.4. Misbruk av konfidensiell informasjon

  9.2 Med mindre noe annet er spesifikt uttrykt i denne avtalen, skal ingenting i denne avtalen utelukke eller begrense noen av partenes erstatningsansvar for krenkelse av den andre partens åndsrettigheter eller erstatningsansvar i henhold til punkt 10.

  9.3 Under forutsetning av punkt 9.1 og 9.2 skal ingen av partene holdes ansvarlige for forhold som oppstår gjennom kontrakt, skadevoldende handling (inkludert uten begrensning forsømmelighet), forhåndsavtale eller andre fremstillinger (annet enn feilaktig fremstilling), eller forhold som på annen måte oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, når det gjelder

  9.3.1 økonomiske tap (inkludert, uten begrensning, tap av inntekt, fortjeneste, kontrakter, data, forretninger, forventede besparelser)

  9.3.2 kostnader for erstatningstjenester

  9.3.3 eventuelt tap av tillit eller omdømme

  9.3.4 eventuelle spesielle eller indirekte tap eller følgetap

  som rammer den andre parten, og som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, uansett om partene kjente til disse tapene ved avtaleinngåelsen.

  9.4 Under forutsetning av punkt 9.1, 9.2, 9.3 og 9.5 skal hver parts totale erstatningsansvar for alle hendelser eller serier av hendelser som oppstår i forbindelse med denne avtalen i en periode på ett år (uansett om ansvaret skyldes avtalebrudd, forsømmelighet eller andre årsaker), være begrenset til det høyeste beløpet av 125 % av tjenestegebyret som selgeren har betalt eller skal betale til GPIL for nærmeste foregående år, eller 30 000 euro.

  9.5 Under forutsetning av punkt 9.1, 9.2 og 9.3 skal hver parts totale erstatningsansvar som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen (uansett om ansvaret skyldes avtalebrudd, forsømmelighet eller andre årsaker), være begrenset til 300 000 euro.

  9.6 Hver part godtar at risikofordelingen som er angitt i dette punktet, punkt 9, gjenspeiles i tjenestenes art og beløpene som partene skal betale i henhold til denne avtalen.

  10.7 Hvis selgeren blir oppmerksom på en uautorisert eller feilaktig utført transaksjon, har selgeren bare rett til å korrigere feilen under punkt 9.8, 9.9 og 9.10 hvis selgeren varsler GPIL i henhold til punkt 12 uten unødig forsinkelse og aldri senere enn tretten (13) måneder etter debiteringsdatoen. Dette gjelder med unntak av de tilfeller hvor GPIL har unnlatt å videreformidle relevant transaksjonsinformasjon til selgeren.

  9.8 Håndtering av feilaktig utførte betalingstransaksjoner. GPIL er ansvarlig overfor selgeren for å overføre selgerens betalingsordre på riktig måte i forbindelse med en betalingstransaksjon. GPIL skal ved behov umiddelbart overføre betalingsordren på nytt og på forespørsel iverksette umiddelbare tiltak for å spore betalingstransaksjonen og varsle selgeren om utfallet.

  9.9 Håndtering av uautoriserte refusjonstransaksjoner. Med unntak av tilfeller som omfatter svindel fra selgerens side, refunderer GPIL uautoriserte refusjonstransaksjonsbeløp som ikke er godkjent i samsvar med punkt 6.7, til selgerens oppgjørskonto, inkludert eventuelle gjeldende avgifter.

  9.10 Håndtering av feilaktig utførte refusjonstransaksjoner. Med mindre GPIL kan bevise at den aktuelle transaksjonen er utført på riktig måte, skal GPIL uten unødig forsinkelse refundere beløpet for refusjonstransaksjonen til selgerens oppgjørskonto, inklusive gjeldende avgifter i forbindelse med transaksjonen. I alle tilfeller skal GPIL på selgerens forespørsel iverksette umiddelbare tiltak for å spore transaksjonen og varsle selgeren om utfallet.

 19. GODTGJØRELSE
 20. 10.1 Under forutsetning av punkt 10.2 skal selgeren godtgjøre, forsvare og holde GPIL, Google og deres samarbeidspartnere og/eller eventuelle leverandører av finansielle tjenester som GPIL har avtale med i forbindelse med eller knyttet til tjenestene («skadesløse personer»), skadesløse fra og mot alle tredjepartskrav som fremsettes mot skadesløse personer, og alt av erstatningsansvar, tap og utgifter (inkludert skadeserstatning, forliksbeløp og rimelige juridiske honorarer) som rammer de skadesløse personene, og som oppstår som følge av eller i forbindelse med

  10.1.1 selgerens nettsted(er)

  10.1.2 selgerens merkevareelementer

  10.1.3 selgerens bruk av tjenesten på andre måter enn det som er angitt i denne avtalen

  10.1.4 produkter som en kjøper har forsøkt å kjøpe, planlegger å kjøpe eller har kjøpt via tjenesten

  10.2 Selgerens forpliktelser i henhold til punkt 10.1 gjelder bare dersom den skadesløse parten

  10.2.1 umiddelbart varsler selgeren om et slikt krav,

  10.2.2 gir selgeren rimelig med informasjon, hjelp og samarbeid i forbindelse med forsvaret mot stevningen eller søksmålet samt

  10.2.3 gir selgeren full kontroll og enerådighet over forsvar mot og oppgjør av et slikt krav. Den skadesløse parten kan utpeke egne rådgivere for egen regning.

  10.3 Med forbehold for resten av punkt 10 skal GPIL forsvare selgeren, eller etter eget valg inngå forlik, i eventuelle søksmål som en tredjepart innleder mot selgeren, og som baseres på eller på andre måter oppstår som følge av en påstand om at teknologien GPIL eller Google bruker for å levere tjenestene, eller noen av Googles merkevareelementer, krenker opphavsretter, forretningshemmeligheter eller varemerker som tilhører tredjepart.

  10.4 GPIL skal ikke under noen omstendigheter være forpliktet eller ansvarlig, i henhold til punkt 10.3, for forhold som oppstår som følge av

  10.4.1 bruk av betafunksjoner

  10.4.2 bruk av tjenestene eller Googles merkevareelementer i modifisert form eller i kombinasjon med materiale som ikke leveres av GPIL

  10.4.3 innhold, informasjon eller data som gjøres tilgjengelig for GPIL, Google eller deres samarbeidspartnere av selgeren, en annen kunde eller en tredjepart

  10.5 GPILs forpliktelser i henhold til punkt 10.3 gjelder bare dersom selgeren

  10.5.1 umiddelbart varsler GPIL om et slikt krav,

  10.5.2 gir GPIL rimelig med informasjon, hjelp og samarbeid i forbindelse med forsvaret mot stevningen eller søksmålet samt

  10.5.3 gir GPIL full kontroll og enerådighet over forsvar mot og oppgjør av et slikt krav. Den skadesløse parten kan utpeke egne rådgivere for egen regning.

  10.6 GPIL kan etter eget og rimelig skjønn avslutte kundens videre bruk av tjenester eller GPILs merkevareelementer som påstås eller anses av GPIL å krenke tredjeparts åndsrettigheter.

  10.7 Dette punktet, punkt 10, fastsetter partenes fulle erstatningsansvar og eksklusive kompensasjon med hensyn til brudd på tredjeparters åndsrettigheter.

 21. AVTALEPERIODE OG OPPSIGELSE
 22. 11.1 Denne avtalens løpetid skal starte på iverksettelsesdatoen og fortsette til avtalen sies opp i samsvar med bestemmelsene i denne avtalen.

  11.2 Oppsigelse. Selgere kan si opp denne avtalen med umiddelbar virkning og uten kostnad innen fjorten (14) dager fra iverksettelsesdatoen ved å sende et varsel til GPIL. Deretter, med mindre en kortere tidsperiode er angitt i avtalen, og hvis det er tillatt i henhold til lov og rett, kan GPIL når som helst si opp avtalen med minst to (2) måneders varsel, og selgeren kan når som helst og uten kostnad si opp avtalen med minst én (1) måneds varsel.

  11.3 Begge parter har rett til å suspendere ytelser og/eller si opp avtalen helt eller delvis med umiddelbar virkning hvis

  11.3.1 den andre parten begår et brudd av avgjørende betydning på denne avtalen som ikke kan rettes opp

  11.3.2 den andre parten begår et brudd av avgjørende betydning på denne avtalen som kan rettes opp, men unnlater å gjøre dette innen tretti (30) dager etter å ha mottatt varsel der parten bes om å gjøre dette

  11.4 Begge parter har rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning hvis

  11.4.1 det avholdes et kreditormøte hos den andre parten eller en akkord eller et forlik med eller til fordel for kreditorene (herunder en frivillig ordning i henhold til definisjonen i Companies Act 2014) foreslås av eller i forbindelse med den andre parten,

  11.4.2 en garantist, konkursbestyrer, forvalter av aktiva eller lignende (som utpekes av domstolen eller på andre måter) kommer i besittelse av eller utpekes til å forvalte alle eller en betydelig del av den andre partens aktiva, eller hvis det innledes eller fremtvinges utlegg, tvangsfullbyrdelse eller andre prosesser (som ikke avsluttes innen sju (7) dager) på alle eller en betydelig del av den andre partens aktiva,

  11.4.3 den andre parten avslutter virksomheten eller anses ikke å kunne betale gjelden sin i henhold til betydningen i avsnitt 123 eller avsnitt 222–224 av Insolvency Act 1986, eller ser ut til ikke å ha rimelig utsikt til å være i stand til å betale gjelden etter betydningen av avsnitt 268 i den samme loven,

  11.4.4 den andre parten eller dens ledelse, noen av dens kreditorer eller innehaveren av en kvalifisert generalpant meddeler sin hensikt om å utnevne, eller ber en domstol om å utnevne, en forvalter,

  11.4.5 en begjæring fremsettes (og ikke avgjøres innen tjueåtte (28) dager) eller en beslutning fattes eller en forordning utarbeides om forvaltning, konkurs, avvikling eller oppløsning av den andre parten,

  11.4.6. en hendelse som tilsvarer noe av det som er beskrevet ovenfor, inntreffer i noen virkekrets der parten er registrert som forretningsdrivende, har opphold, driver forretningsvirksomhet eller har aktiva,

  11.4.7 en endring av kontroll gjennomføres hos selgeren eller selgeren avhender en vesentlig del av sine aktiva. I dette punktet skal begrepet kontroll bety at en eller flere personer eller representanter har direkte eller indirekte kontroll over en annen persons handlinger, og endring av kontroll skal tolkes tilsvarende, eller

  11.4.8 det inntreffer en hendelse eller anlegges søksmål mot selgeren i virkekretsen selgeren er underlagt, som har en virkning som tilsvarer eller ligner på hendelsene nevnt i dette punktet, punkt 11.4.

  11.5 Sperring fra tjenesten i forbindelse med betalingstransaksjoner. GPIL kan sperre selgerens bruk av tjenesten med umiddelbar virkning hvis

  11.5.1 selgeren bryter denne avtalen (inkludert retningslinjene, for eksempel programretningslinjene for Google Payments, som det vises til i dette dokumentet)

  11.5.2 GPIL har rimelig grunn til å tro at selgerens bruk av tjenesten kan føre til økonomisk tap eller tap av tillit for GPIL, tjenesten og/eller noen av betalingskortsystemene som brukes for å behandle betalingstransaksjoner, eller det finnes rimelig grunn til å mistenke selgeren for svindel, hvitvasking eller annen ulovlig virksomhet

  11.6 Selgeren kan sperre tjenesten midlertidig ved å gi GPIL forhåndsvarsel om dette minst én virkedag i forkant, i følgende situasjoner:

  11.6.1 Det finnes alvorlige feil eller mangler i tjenesten som har avgjørende betydning for de primære funksjonene i tjenesten før GPIL retter slike feil eller mangler.

  11.6.2 Selgerens virksomhet påvirkes på en negativ måte med avgjørende betydning som et direkte resultat av tjenesten før GPIL kompenserer for eller retter opp slik avgjørende negativ påvirkning.

  Punktene ovenfor forutsetter at selgeren på forespørsel gir GPIL dokumentasjon på den kritiske feilen eller mangelen eller den negative påvirkningen. Under denne typen midlertidig sperring av tjenesten må selgeren i god tro hjelpe GPIL å løse slike problemer.

  11.7 Når avtalen sies opp, eller når selgerens bruk av tjenesten på annen måte avsluttes, gjelder følgende:

  11.7.1 Under forutsetning av at det gjennomføres nødvendige kontroller for bekjempelse av hvitvasking, svindel og annen ulovlig aktivitet, og underlagt et symbolsk gebyr på mindre enn 1 euro, kan GPIL reservere et pengebeløp for å dekke et mulig tilbakeføringsgebyr i opptil hundreogåtti (180) dager. Selgeren forblir ansvarlig for alle tilbakeføringer og andre forpliktelser som selgeren har pådratt seg etter utløp eller oppsigelse av denne avtalen.

  11.7.2 Alle rettigheter og lisenser som GPIL har gitt, opphører umiddelbart.

  11.7.3 Selgerens rett til å bruke GPILs merkevareelementer i henhold til avtalen opphører umiddelbart.

  11.7.4 Selgeren skal umiddelbart slutte å bruke tjenesten til å

  (a) behandle betalingstransaksjoner

  (b) vise GPILs merkevareelementer

  11.7.5 Selgeren skal innfri eventuelle utestående produktkjøp, og

  (a) selgeren skal returnere eller ødelegge (og dokumentere slik ødeleggelse av) alle kopier av konfidensiell og/eller proprietær informasjon som tilhører GPIL, og som selgeren har tilgang til.

  11.8 GPIL kan sperre selgerens tilgang til tjenesten, herunder uten begrensning deaktivere selgerens brukernavn og passord, og nekte selgeren (eller dens morselskap, samarbeidspartner eller datterselskaper, eller dens etterfølgere eller slektninger og kjente kontakter hvis det gjelder en privatperson) fremtidig tilgang til tjenesten.

  11.9 Til tross for resten av avtalen skal alle bestemmelser i denne avtalen som er ment å fortsette å gjelde eller binde partene etter avtalens opphør eller etter at avtalen overføres eller overdras helt eller delvis, inkludert uten begrensning punkt 7 (konfidensialitet), fortsette å gjelde ved opphør av avtalen i den grad det er tillatt i henhold til lov. Oppsigelse av avtalen påvirker ikke rettigheter og forpliktelser som partene har ervervet eller pådratt seg på datoen for oppsigelse.

 23. KOMMUNIKASJON OG VARSLER
 24. 12.1 Denne avtalen er sluttført på engelsk, og med mindre annet er angitt i denne avtalen, skal alle varsler og annen kommunikasjon eller leveranser som kreves eller tillates i henhold til denne avtalen, være på engelsk og utformes skriftlig. Hvis avtalen oversettes til andre språk, gjelder den engelske versjonen ved eventuelle konflikter.

  12.2 GPIL kan bruke elektroniske meldinger til å kommunisere med selgeren angående tjenesten, inkludert (a) sending av e-post til selgerens e-postadresse eller (b) publisering av varsler eller meldinger på et Google-nettsted. Selgeren godtar at GPIL kan sende elektroniske meldinger til selgeren angående anliggender knyttet til selgerens bruk av tjenesten, herunder avtalen (og endringer av eller tillegg til avtalen), varsler eller informasjon om tjenesten og betalingsautorisasjoner. Visse typer informasjon skal håndteres på følgende måte:

  • Ved registrering skal selgeren motta avtalen i et format som kan skrives ut.
  • Eventuelle endringer i avtalen etter registrering skal sendes til selgeren per e-post.
  • Med unntak av annet som angis i denne avtalen, skal varsel om oppsigelse av avtalen sendes til selgeren per e-post.
  • Informasjon om betalingstransaksjoner skal gjøres tilgjengelig på selgerens nettkonto i et format som kan skrives ut.
  • Informasjon om suspensjon av tjenesten skal gjøres tilgjengelig på selgerens nettkonto.
  • Informasjon om avviste betalingstransaksjoner skal gjøres tilgjengelig på selgerens nettkonto.

  En melding skal anses som gitt i følgende tilfeller:

  (a) ved mottak hvis meldingen leveres personlig eller sendes med ekspresslevering (underskrift kreves ved mottak),

  (b) ved bekreftelse av mottak av rekommandert brev,

  (c) fire (4) timer etter at meldingen er sendt hvis den sendes per e-post, eller

  (d) når den er gjort tilgjengelig på selgerens nettkonto. Kontaktinformasjon må ved behov oppdateres i henhold til dette punktet, slik at partene har tilgang til alle slike opplysninger.

  12.3 Selgeren skal lagre kopier av elektroniske meldinger i form av utskrifter eller elektroniske kopier. Det forutsettes at selgeren har mulighet til å skrive ut eller lagre informasjon som sendes i elektronisk format.

  12.4 Meldinger som sendes til GPIL i henhold til denne avtalen, skal sendes rekommandert til

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, stilet til «GPIL Payments Team», med unntak av følgende:

  • Melding om tap, tyveri, uautorisert bruk eller sikkerhetsbrudd skal sendes så raskt som mulig via kontaktskjemaet i brukerstøtten for kjøpere.
  • Melding om oppsigelse av avtalen skal sendes via kontaktskjemaet i brukerstøtten for selgere.

 25. GENERELT
 26. 13.1 Denne avtalen (herunder nettadresser som angis i den) utgjør partenes fullstendige avtale vedrørende innholdet og etterfølger alle tidligere kontrakter eller avtaler mellom partene vedrørende dette.

  13.2 Denne avtalen kan utstedes i et ubegrenset antall eksemplarer, herunder som faksimiler. Hvert enkelt utstedt eksemplar anses som en original, og alle eksemplarene utgjør én og samme avtale.

  13.3 Underlagt punkt 13.4 og 13.5 skal eventuelle endringer av denne avtalen (i) gjøres skriftlig, (ii) henvise til denne avtalen og (iii) sendes til den andre parten senest to (2) måneder før datoen endringene trer i kraft. Selgeren godtar at selgeren anses å ha godtatt endringene GPIL har foreslått, med mindre selgeren varsler GPIL om det motsatte, slik det er angitt i punkt 12.4, og før datoen endringene trer i kraft. I slike tilfeller opphører avtalen å gjelde umiddelbart og uten kostnad før datoen endringene trer i kraft. Selgeren kan si opp avtalen i henhold til punkt 12.4 når som helst og uten kostnad før GPILs foreslåtte endringer trer i kraft. Eventuelle endringer i denne avtalen som foreslås av selgeren, kan ikke tre i kraft med mindre de utstedes av en autorisert representant for hver av partene.

  13.4 Selgeren godtar at GPIL har rett til å endre avtalen umiddelbart etter varsel, så lenge dette ikke er forbudt i henhold til lov.

  13.5 Ingenting i punkt 13.3 og 13.4 skal begrense følgende:

  13.5.1 GPILs rett til å oppdatere og revidere retningslinjene sine eller legge til nye funksjoner fra tid til annen uten forhåndsvarsel. Selgeren kan godta nye funksjoner ved å bruke dem. GPIL kan etter eget skjønn velge en metode for å foreta slike endringer, og metoden kan innebære melding via e-post eller publisering på et av Googles nettsteder.

  13.5.2 Partenes rett til å endre vilkårene i denne avtalen med en hvilken som helst tidsperiode for forhåndsvarsel, der dette er tillatt i henhold til lov og begge partene godtar det.

  13.6 Selgeren kan ikke overdra eller på andre måter overføre denne avtalen eller rettigheter eller forpliktelser under den, helt eller delvis, uten først å ha innhentet skriftlig samtykke fra GPIL.

  13.7 GPIL har rett til, uten forutgående skriftlig samtykke, å overdra eller på andre måter overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen, helt eller delvis, til Google eller en av Googles samarbeidspartnere.

  13.8 Ingen part skal holdes ansvarlig dersom de forhindres fra eller forsinkes i å oppfylle forpliktelsene sine som følge av hendelser utenfor partens rimelige kontroll, inkludert uten begrensning handlinger fra myndighetenes side, terrorisme, jordskjelv, brann, flom eller andre forhold som regnes som force majeure, arbeidsforhold, strømbrudd, forstyrrelser i Internett-tilkobling eller telekommunikasjon eller systemsvikt.

  13.9 Dersom GPIL unnlater å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i denne avtalen, utgjør ikke denne unnlatelsen en fraskrivelse av denne rettigheten eller bestemmelsen.

  13.10 Partene i avtalen er og skal forbli uavhengige kontraktører, og ingenting i avtalen skal anses å utgjøre et agentur, kompaniskap eller fellesforetak mellom partene. Ingen part skal anses for å være den annens ansatte eller juridiske representant, og ingen part skal ha rett eller fullmakt til å inngå forpliktelser på den andre parts vegne.

  13.11 Hvis en kompetent domstol finner en bestemmelse i denne avtalen ugyldig eller ikke gjennomførbar, skal bestemmelsen begrenses eller reduseres i minste utstrekning som kreves for at avtalen fortsatt skal ha full kraft og virkning og kunne gjennomføres mellom partene.

  13.12 Ingenting annet enn det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen, skal utgjøre eller overdra noen rettigheter eller andre fordeler til andre personer enn partene i denne avtalen. Dette punktet skal ikke hindre eller begrense rettighetene enhver avtaleerverver i henhold til denne avtalen har til å utøve rettighetene og fordelene han er gitt av rettighetsavgiveren. Til tross for dette punktet har ingen tredjeparter (herunder tredjeparter som har rett til å utøve sine rettigheter i henhold til denne avtalen) plikt til å godkjenne overdragelsen, overføringen, oppsigelsen eller endringen av denne avtalen.

  13.13 Denne avtalen og eventuelle tvister og krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med den, er underlagt lovene i Irland. Partene samtykker ugjenkallelig og uten vilkår i at domstolene i Irland har eksklusiv jurisdiksjon til å løse slike tvister og krav. Ingenting i foregående setning skal hindre noen av partene i å søke påleggslettelse eller lignende oppreisning i andre virkekretser for å beskytte konfidensiell informasjon eller åndsrettigheter.

  13.14 I den grad det er tillatt i henhold til relevant nasjonal lovgivning som implementerer betalingstjenestedirektivene (Payment Services Directive 2007/64/EF – «PSD» og Payment Services Directive (EU) 2015/2366 – «PSD2») («nasjonal lovgivning»), gjelder ikke følgende bestemmelser i den nasjonale lovgivningen for avtalen: alle bestemmelser som implementerer del III og paragraf 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 og 89 i PSD2. Partene forbeholder seg retten til å avtale et annet tidspunkt enn det som er fastsatt i bestemmelsene i den nasjonale lovgivningen som implementerer artikkel 71 av PSD2.