Betalingen via Google accepteren: Servicevoorwaarden voor Verkopers

04 april 2019

Deze Servicevoorwaarden voor de Verkoper ('Overeenkomst') vormen een rechtsgeldig contract tussen Google Payment Ireland Limited, een vennootschap opgericht in Ierland (ondernemingsnummer 598776), met als geregistreerd adres 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland ('GPIL'), en u ('Verkoper'). U kunt per e-mail contact opnemen met GPIL via het Helpcentrum op https://support.google.com/paymentscenter. GPIL is goedgekeurd en wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland ('CBI') als een betaalinstelling en staat ingeschreven bij het CBI-register onder registernummer C178423. GPIL is een dochtermaatschappij van Google International, LLC ('Google'). Lees deze Overeenkomst volledig door voordat u deze accepteert en doorgaat met de aanmeldingsprocedure.

Voordat u doorgaat, moet u deze Overeenkomst afdrukken of een kopie ervan opslaan voor uw eigen administratie.

ALS U HIERONDER OP 'IK GA AKKOORD MET DE SERVICEVOORWAARDEN' EN OP DE KNOP 'AANMELDING VOLTOOIEN' KLIKT, GAAT U ERMEE AKKOORD AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN.

De Overeenkomst wordt van kracht vanaf de datum waarop de Verkoper de overeenkomst accepteert ('Ingangsdatum').

 1. DEFINITIES
 2. In deze Overeenkomst worden de volgende definities gebruikt:

  Account: Het door GPIL beheerde betalingsaccount dat gekoppeld is aan de verkoper.

  API-referentiehandleiding: De API-referentiehandleiding die van tijd tot tijd door GPIL of de bij GPIL aangesloten entiteiten wordt gepubliceerd. De huidige API-referentiehandleiding is beschikbaar op https://developers.google.com/terms.

  API-ontwikkelaarshandleiding: De API-ontwikkelaarshandleiding die van tijd tot tijd door GPIL of de bij GPIL aangesloten entiteiten wordt gepubliceerd. De huidige API-ontwikkelaarshandleiding is beschikbaar op https://developers.google.com/androidpay/?csw=1. Bètafuncties: De functies van de Service die van tijd tot tijd door GPIL als bèta of niet-ondersteunde functies worden aangeduid in de technische documentatie van GPIL. Deze technische documentatie omvat de toepasselijke API-referentiehandleiding en de API-ontwikkelaarshandleiding voor de versie van de Service die de Verkoper heeft geïmplementeerd.

  Merkkenmerken: De handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van elke partij, zoals die op enig moment in eigendom zijn van (of gelicentieerd zijn aan) een dergelijke partij.

  Werkdag: Alle dagen behalve zaterdag, zondag en officiële feestdagen in Ierland.

  Koper: Een persoon of entiteit die zich registreert voor gebruik van de Service om betalingen te doen met behulp van een Financieringsmethode.

  Provider: Een provider van mobiele telefonie die door GPIL is goedgekeurd en die Kopers een Factureringsaccount biedt.

  Facturering via de provider: Het betaalproces waarbij GPIL, namens de Verkoper, een Betalingstransactie bij de Provider indient voor facturering op het Account van de Koper voor Facturering via de provider.

  Account voor facturering via de provider: Het account voor maandelijkse of andere periodieke facturering dat door een Provider wordt geleverd en door een Koper bij GPIL is geregistreerd voor de financiering van bepaalde Betalingstransacties.

  Beleid inzake het oplossen van terugvorderingen: De sectie onder de kop 'Beleid inzake het oplossen van terugvorderingen' in het Programmabeleid en de richtlijnen van Google Payments.

  Geschillen: Alle onenigheden, processen, regelingen en/of andere dergelijke geschillen, met uitzondering van Servicegeschillen, tussen Gebruikers of andere derden, die voortvloeien uit het gebruik van de Service.

  EER: Europese Economische Ruimte.

  Euro: De wettelijke munteenheid van de Europese Monetaire Unie.

  Financieringsmethode: De creditcardrekening, de betaalrekening, het Account voor facturering via de provider of een andere betaalmethode die of dat de Koper bij de Service heeft geregistreerd en door GPIL is geaccepteerd voor de verwerking van Betalingstransacties. Google: Google International, LLC en zijn Dochtermaatschappijen en Aangesloten entiteiten.

  Programmabeleid en richtlijnen van Google Payments: Het Google Payments-beleid voor Verkopers met een account voor GPIL met EER-factureringsgegevens, dat van tijd tot tijd door GPIL wordt gepubliceerd. De huidige versie van het Programmabeleid en de richtlijnen van Google Payments zijn beschikbaar op https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  GPIL-dataprotocollen: De dataprotocollen van Google die van toepassing zijn op de Service die door of namens GPIL aan de Verkoper wordt verleend in overeenstemming met deze Overeenkomst, en alle herziene versies van deze protocollen die op regelmatige basis door GPIL of zijn aangesloten entiteiten aan de Verkoper bekend kunnen worden gemaakt.

  Google-website: Een website die eigendom is van Google of wordt beheerd door of namens Google of zijn aangesloten entiteiten, inclusief alle subdomeinen, mappen en vervolgsites daarvan.

  Bruto handelswaarde: De totale waarde van alle Betalingstransacties van de Verkoper, inclusief alle toepasselijke vergoedingen, belastingen en verzendkosten.

  Intellectuele-eigendomsrechten: Alle octrooirechten, auteursrechten, halfgeleidertopografierechten, rechten op software, morele rechten, handelsmerken en/of servicemerken, logo's, rechten op of in verband met databases, rechten op of in verband met vertrouwelijke informatie of industriële en bedrijfsgeheimen, rechten in verband met domeinnamen en alle andere eigendomsrechten (al dan niet gedeponeerd) wereldwijd, inclusief alle rechten inzake terugzetting en rechten op alle apps en registraties die in behandeling zijn, evenals het recht een gerechtelijke procedure te starten en schadevergoeding voor overtredingen in het verleden te verkrijgen.

  Inloggegevens: De combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die GPIL aan de Verkoper verstrekt voor toegang tot het account van de Verkoper.

  Betalingsgarantiebeleid: De sectie onder de kop 'Betalingsgarantiebeleid' in het Programmabeleid en de richtlijnen van Google Payments.

  Betalingstransactie: De verwerking van een betaling via de Service die resulteert in de debitering of het in rekening brengen van het Aankoopbedrag via de Financieringsmethode van een Koper en de uitgifte van gelden aan de Vereffeningsrekening van de Verkoper.

  Betalingsopdracht: (i) De opdracht die de Verkoper aan GPIL geeft om een Betalingstransactie uit te voeren die een Koper heeft geautoriseerd of (ii) de instructie die de Verkoper aan GPIL geeft om een terugbetaling te verwerken op de Financieringsmethode van de Koper via de terugbetalingsfunctie van de Service, naar gelang de omstandigheden.

  Product: Alle digitale of fysieke producten, goederen of services die een Koper bij een Verkoper kan kopen met behulp van de Service.

  Aankoopbedrag: Een bedrag dat gelijk is aan de prijs van een Product, met inbegrip van gerelateerde kosten, belastingen, verzendkosten of administratiekosten, voor zover van toepassing.

  Terugbetalingstransactie: Elke terugbetaling of creditering die is uitgegeven om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot een teruggave/annulering van een Product en elke aanpassing van een Betalingstransactie.

  E-mailadres van Verkoper: Het e-mailadres dat de Verkoper opgeeft tijdens de aanmeldingsprocedure.

  Website van Verkoper: De website van de Verkoper waarop Producten worden aangeboden die via de Service kunnen worden betaald.

  Service: De betalingsservice die door GPIL wordt geleverd, genaamd Google Payments en beschreven in deze Overeenkomst, voor de verwerking van Betalingstransacties namens de Verkoper om een betaling voor een aankoop tussen Verkoper en Koper uit te voeren.

  Servicegeschillen: Alle onenigheden, klachten, processen, regelingen en/of andere dergelijke geschillen tussen GPIL en Gebruikers, uitsluitend voortvloeiend uit de vermeende niet-nakoming door GPIL van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst of een andere toepasselijke wet en daarmee verband houdende fouten bij het verlenen van de Service.

  Servicekosten: De kosten die door GPIL voor de Service in rekening worden gebracht, zoals uiteengezet in artikel 6.1.

  Vereffeningsrekening: De depositorekening van de Verkoper bij een bank in de EER, die door de Verkoper is aangeduid en schriftelijk is bekendgemaakt aan GPIL en door GPIL is goedgekeurd voor de ontvangst van gelden voor de verwerking van Betalingstransacties.

  Dochtermaatschappijen en Aangesloten entiteiten: Dochtermaatschappijen en aangesloten rechtspersonen van GPIL over de hele wereld.

  Gebruiker: Een persoon of entiteit die zich bij de Service registreert als Koper of Verkoper.

  Jaar: De periode van twaalf (12) maanden die begint op de Ingangsdatum en elke daaropvolgende periode van twaalf maanden.

  1.1 De titels van de artikelen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter referentie bedoeld en zijn niet van invloed op de interpretatie of betekenis van de Overeenkomst.

  1.2 Elke verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling omvat een verwijzing naar die wet of wettelijke bepaling, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, uitgebreid of opnieuw kan worden ingevoerd.

  1.3 Tenzij expliciet in de Overeenkomst vermeld, zijn alle bedragen in deze Overeenkomst in euro's.

 3. SERVICEKENMERKEN EN BESCHRIJVING VAN DE SERVICE
 4. 2.1 Beschrijving van de Service. GPIL levert deze Service aan Verkoper voor diens verkopen van Producten op Google-marktplaatsen (elk een 'Google-marktplaats'). Hier vindt u een lijst met marktplaatsen die door de Service worden ondersteund. Google kan de marktplaatsen van tijd tot tijd updaten.

  Om de Service op een Google-marktplaats te gebruiken, moet de Verkoper afzonderlijk akkoord gaan met de servicevoorwaarden van een dergelijke Google-marktplaats (de 'Servicevoorwaarden van Google-marktplaats') en het Serviceaccount van de Verkoper hebben gekoppeld aan het Verkopersaccount voor die Google-marktplaats. Alle transacties op marktplaatsen worden in overeenstemming met deze Overeenkomst verwerkt. In geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en de toepasselijke Servicevoorwaarden van de betreffende Google-marktplaats, gelden de toepasselijke Servicevoorwaarden van de betreffende Google-marktplaats.

  GPIL kan de Service ook aan de Verkoper aanbieden om liefdadigheidsdonaties te ontvangen.

  De Verkoper kan de eigen producten ook voor verdere verkoop door Google aanbieden, in welk geval Google de Verkoper geld verschuldigd is. Google kan GPIL vragen dergelijke bedragen namens Google aan de Verkoper uit te betalen. Ter vermijding van elke twijfel: deze Overeenkomst is niet van toepassing op dergelijke uitbetalingen.

  2.2 Erkenningen van de Verkoper. De Verkoper erkent en gaat ermee akkoord dat:

  2.2.1 de verkopen van de Producten van de Verkoper transacties zijn tussen de Verkoper en de Koper en niet met GPIL, Google of een van zijn aangesloten entiteiten, tenzij GPIL, Google of een van zijn aangesloten entiteiten uitdrukkelijk als Verkoper of Koper in de transactie wordt aangeduid,

  2.2.2 GPIL, Google en zijn aangesloten entiteiten geen Koper, Verkoper of partij zijn in enige Betalingstransactie, tenzij dit uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid in de vermelding van een Product op een Google-website of in de bijbehorende servicevoorwaarden,

  2.2.3 GPIL niet verantwoordelijk is voor en geen toezicht houdt op de kwaliteit, de veiligheid en de wettelijkheid van de geadverteerde Producten, de waarheidsgetrouwheid of de juistheid van de beschrijving van de Producten, het vermogen van Verkopers om Producten te verkopen of het vermogen van Kopers om Producten te kopen, en

  2.2.4 GPIL niet verantwoordelijk is voor en geen invloed heeft op het feit of een Koper de aankoop of de betaling van Producten wel of niet voltooit die de Koper heeft toegestemd te kopen van de Verkoper. Wanneer een Koper een aankoop via een Betaalmethode goedkeurt, verwerkt GPIL na ontvangst van een Betalingsopdracht van de Verkoper de Betalingstransactie namens de Verkoper (a) via het betreffende netwerk voor betalingsverwerking, met inbegrip van maar niet beperkt tot netwerken voor creditcards of betaalpassen, of (b) via de Provider voor betaling en inning via Facturering via de provider zoals hieronder beschreven.

  2.3 Toegestane Betalingstransactie. De Verkoper zal de Service uitsluitend gebruiken om een Betalingstransactie te verwerken voor een Product dat door een Koper is gekocht via een rechtmatige, bonafide verkoop van het Product. Een Betalingstransactie mag niet voor verwerking via de Service worden ingediend totdat de Verkoper:

  2.3.1 de gekochte goederen heeft geleverd of op een andere manier aan de Koper ter beschikking heeft gesteld, of

  2.3.2 de gekochte service heeft geleverd, of

  2.3.3 de aankooptransactie op een andere manier heeft volbracht zoals onderling overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper.

  2.4 Verboden transacties. GPIL kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de Verkoper bepaalde algemene praktijken en beperkingen opleggen betreffende het gebruik van de Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot individuele of verzamelde transactielimieten, in termen van het bedrag in euro's of het equivalente bedrag hiervan in de lokale valuta of het aantal Betalingstransacties of Betalingsopdrachten tijdens één of meer bepaalde perioden. De Verkoper zal niet:

  2.4.1 de Service gebruiken om een Betalingstransactie voor de Verkoper te verwerken, of om op een andere manier geld over te schrijven tussen een Koper en de Verkoper, als deze transactie niet rechtstreeks voortvloeit uit de aankoop van een Product door de Koper,

  2.4.2 de Service gebruiken om Kopers contante voorschotten te verstrekken of om de aankoop van equivalenten van contanten (zoals reischeques, prepaidkaarten, postwissels, enzovoort) door Kopers te faciliteren, met dien verstande dat de Verkoper de Service kan gebruiken om de aankoop door Kopers van een geschenkbon of een kaart met een opgeslagen waarde te faciliteren, zoals toegestaan krachtens de toepasselijke beleidsrichtlijnen van GPIL, die kunnen worden geraadpleegd op de Google Payments-website, of

  2.4.3 de Service gebruiken om Betalingstransacties te verwerken in verband met de verkoop of uitwisseling van illegale of verboden goederen of services, inclusief maar niet beperkt tot verboden Producten of Productcategorieën zoals vermeld in de lijst met verboden producten die te vinden is op https://support.google.com/faqs/answer/75724 (deze lijst wordt van tijd tot tijd geüpdatet) of iedere andere onderliggende illegale transactie ('Lijst met verboden producten'). Indien niet wordt voldaan aan het toepasselijke beleid betreffende de Lijst met verboden producten, kan dit resulteren in de opschorting of beëindiging van de toegang van de Verkoper tot de Service, of gebruikmaking van enig ander rechtsmiddel dat GPIL onder deze Overeenkomst ter beschikking staat.

  De Verkoper zal de Service niet op enige manier gebruiken die in strijd is met deze algemene praktijken en een dergelijk verboden gebruik is een reden om de Service onmiddellijk op te schorten en/of de Overeenkomst te beëindigen.

  2.5 Na voorafgaande kennisgeving aan GPIL (in de vorm gespecificeerd door GPIL) kan de Verkoper weigeren de bestelling van een Product om welke reden dan ook te verwerken, maar in alle dergelijke gevallen is GPIL niet verplicht enige hieraan gerelateerde Betalingstransacties mogelijk te maken.

  2.6 Beperkingen op het gebruik van de Service.

  2.6.1 De Verkoper moet voldoen aan alle beleidsrichtlijnen en alle beperkingen met betrekking tot het gebruik van de Service voor Verkopers, zoals deze van tijd tot tijd worden gepubliceerd en geüpdatet door GPIL of zijn aangesloten entiteiten. Dergelijke beleidsrichtlijnen omvatten onder andere:

  (a) het Programmabeleid en de richtlijnen voor Google Payments,

  (b) de technische en implementatievereisten van GPIL en Google, zoals uiteengezet op https://developers.google.com/terms (of een andere URL zoals die op regelmatige basis door GPIL wordt verstrekt),

  (c) de merkbehandeling of servicemerkrichtlijnen van GPIL en Google voor de Service, die toegankelijk zijn via https://www.google.com/permissions of een andere URL zoals die op regelmatige basis door GPIL of Google wordt verstrekt,

  (d) de beleidsrichtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de Google-website die op regelmatige basis op de Google-websites kunnen worden geraadpleegd,

  (e) GPIL-vereisten voor gegevensbeveiliging en privacy zoals deze van tijd tot tijd aan de Verkoper kenbaar kunnen worden gemaakt, waaronder de Privacyverklaring van Google Payments op

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice,

  (f) alle toepasselijke gebruiksregels en/of beleidsrichtlijnen van de uitgevers van creditcards of betaalkaarten of van netwerken die worden gebruikt om de Betalings- en Terugbetalingstransacties te verwerken, en

  (g) vereisten van de Provider die van toepassing zijn op Facturering via de Provider.

  2.6.2 De Betalingstransacties van de Verkoper worden mogelijk beschermd door het beleid voor het Oplossen van terugvorderingen of door de algemene voorwaarden van het Betalingsgarantiebeleid.

  2.6.3 GPIL kan de Service geheel of gedeeltelijk wijzigen of opschorten of beëindigen als dat voor onderhoud of updates van de Service noodzakelijk is.

  2.6.4 GPIL kan van tijd tot tijd beperkingen op bepaalde functies instellen of de toegang tot de gehele Service of gedeelten hiervan beperken.

  2.6.5 GPIL is niet verplicht om een Verkoper voor een Betalingstransactie te crediteren indien GPIL geen geldige fondsen voor de Betalingstransactie heeft ontvangen via de Financieringsmethode van de Koper.

  2.7 Verboden acties. De Verkoper zal niet:

  2.7.1 een minimum- of maximumbedrag voor een Betalingstransactie vaststellen als voorwaarde voor het gebruik van de Service door de Koper om voor een Product te betalen,

  2.7.2 eisen dat de Koper rekeningnummers van creditcards, betaalpassen, Accounts voor facturering via de provider of andere Financieringsmethoden verstrekt,

  2.7.3 het belastingbedrag dat op de aankoop van een Product van toepassing is, afzonderlijk als Betalingstransactie verwerken,

  2.7.4 een Betalingstransactie indienen bij de Service, waarvan de verwerking eerder is geweigerd of die eerder is teruggestuurd als terugvordering, of

  2.7.5 het gebruik van de Service toestaan voor de betaling van enige schuld die de Koper heeft aan de Verkoper of van een teruggestuurde/niet-gehonoreerde cheque.

  Als de Verkoper extra kosten voor een Betalingstransactie in rekening brengt voor het gebruik van de Service, moet de Verkoper de Koper vooraf duidelijk inlichten over deze kosten. De Verkoper gaat ermee akkoord geen toeslagen in rekening te brengen die onwettig zijn in het betreffende rechtsgebied.

  2.8 Autorisatie Betalingstransactie. De Verkoper erkent dat de ontvangst van een autorisatie voor een Betalingstransactie aangeeft dat, op de datum van de goedkeuring, de onderliggende Financieringsmethode voldoende krediet heeft bij de kaartuitgever of Provider voor het Aankoopbedrag. Verder erkent de Verkoper dat bij ontvangst van een autorisatie voor een Betalingstransactie, de betalingsverplichting van de Koper aan de Verkoper is vervuld (behalve in het geval van een terugvordering of andere terugstorting). De Verkoper erkent dat de autorisatie geen bevestiging is van de identiteit van de Koper en dat een autorisatie ook geen garantie is van GPIL dat er geen terugvordering of andere terugstorting op de transactie zal worden toegepast.

  2.9 Uitvoertijden. Voor alle Betalingstransacties geldt dat GPIL het bedrag minus toepasselijke Servicekosten onmiddellijk nadat het de geldige corresponderende gelden (gelijk aan het Aankoopbedrag van een Product) ontvangt via de Financieringsmethode van de Koper, overmaakt naar de rekening van de Verkoper.

  2.10 Als een Betalingsopdracht wordt ontvangen of gepland staat op een dag die geen Werkdag is, wordt deze opdracht ten behoeve van dit artikel behandeld alsof deze op de volgende Werkdag is ontvangen of gepland staat.

  2.11 Betalingstransacties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Koper of de Verkoper worden geweigerd, zoals bepaald in artikel 6.2. Betalingstransacties kunnen ook worden uitgesteld omdat GPIL zijn verplichtingen moet naleven onder de toepasselijke wetgeving voor de bestrijding van het witwassen van geld, inclusief het geval waarin GPIL het vermoeden heeft dat de transactie gepaard gaat met bedrieglijke praktijken.

  2.12 Aanvullende factureringsvoorwaarden voor providers. Wanneer een Koper een Betalingstransactie verricht met Facturering via de provider, brengt GPIL kosten in rekening aan de Provider voor betaling en verwerking via het Account van de koper voor Facturering via de provider. Een terugstorting, terugbetaling of aanpassing van die Betalingstransactie kan ook door GPIL bij de Provider worden ingediend voor verwerking via het Account van de koper voor Facturering via de provider. GPIL heeft geen verplichtingen jegens de Verkoper of enige andere persoon om schikkingsbetalingen te doen voor de Betalingstransactie van een Koper (of terugstortingen, terugbetalingen of aanpassingen daarvan) in het geval de Provider om welke reden dan ook de betaling niet via het Account voor facturering via de provider of anderszins kan of wil innen bij de Koper (voor betaling van een Betalingstransactie) of om krediet bij te schrijven op het Account voor facturering via de provider of de Koper anderszins te crediteren (voor een terugstorting, terugbetaling of aanpassing van een Betalingstransactie). In het geval GPIL een schikkingsbetaling doet aan de Verkoper in afwachting van betaling van de Provider, behoudt GPIL zich het recht voor de kosten terug te vorderen of terug te eisen bij de Verkoper in het geval de Provider de verwerking van de Betalingstransactie op het Account van de koper voor Facturering via de provider niet voltooit of de betaling niet anderszins verkrijgt van de Koper. GPIL kan beperkingen instellen voor de typen Verkopers die Facturering via de provider mogen gebruiken en de typen producten die met Facturering via de provider kunnen worden gekocht.

  2.13 Bètafuncties. GPIL mag naar eigen goeddunken het gebruik van Bètafuncties ter beschikking stellen aan de Verkoper. Bètafuncties worden aangeboden 'in de staat waarin ze zich bevinden' ('as is', dus zonder aansprakelijkheid voor fouten) en worden door de Verkoper gebruikt op eigen risico, onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. GPIL mag het aanbieden van Bètafuncties op elk gewenst moment naar eigen goeddunken stopzetten.

 5. IMPLEMENTATIE VAN DE SERVICE
 6. 3.1 Vereffeningsrekening. Als onderdeel van de implementatie van de Service door de Verkoper en als voorwaarde van GPIL voor de verlening van de Service, moet de Verkoper een Vereffeningsrekening voor de Service openen, registreren en onderhouden. De Verkoper autoriseert GPIL:

  3.1.1 te bevestigen dat een Vereffeningsrekening, zoals door de Verkoper op de registratiewebpagina's van de Service wordt vermeld, bij de uitgevende financiële instelling een goede reputatie heeft, bijvoorbeeld door het indienen van een verzoek tot een betalingsmachtiging en/of een laag credit- en/of debetbedrag op de Vereffeningsrekening,

  3.1.2 een Vereffeningsrekening opnieuw te bevestigen, geheel naar eigen goeddunken van GPIL, telkens wanneer rekeninginformatie wordt gewijzigd, en

  3.1.3 indien dit is toegestaan onder de lokale wetgeving, van tijd tot tijd een kredietrapport te ontvangen en/of op een andere manier informatie over de kredietsituatie of andere achtergrondinformatie van de Verkoper in te winnen die GPIL gepast acht om de geschiktheid van de Verkoper voor de Service te beoordelen of om de voortzetting van het gebruik van de Service door de Verkoper te beoordelen.

  3.2 De Verkoper moet up-to-date, volledige en correcte registratie-informatie en informatie over de Vereffeningsrekening verstrekken en de informatie regelmatig updaten om te zorgen dat de informatie altijd actueel en nauwkeurig is. GPIL kan de Verkoper van tijd tot tijd vragen aanvullende informatie te verschaffen als voorwaarde voor het voortzetten van het gebruik van de Service of om GPIL te helpen bepalen of het verdere gebruik van de Service door de Verkoper wel of niet wordt toegestaan.

  3.3. Updates. Als GPIL zijn technische of implementatiespecificaties van tijd tot tijd updatet (met inbegrip van maar niet beperkt tot een update van de GPIL-dataprotocollen of een wijziging in uiterlijk, labels, branding of toeschrijving), moet de Verkoper deze updates of wijzigingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk implementeren, maar in elk geval binnen zestig (60) dagen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving van de update. Indien het om updates of wijzigingen in uiterlijk, labels, branding of toeschrijving gaat, moeten deze updates of wijzigingen echter worden geïmplementeerd binnen vijftien (15) dagen na op de datum waarop de Verkoper de betreffende kennisgeving van deze updates heeft ontvangen.

  3.4 Kennisgeving van systeemwijzigingen. De Verkoper moet GPIL ten minste zestig (60) dagen van tevoren in kennis stellen van alle wijzigingen in de code of bedieningstechnologie die wordt gebruikt voor het implementeren van de Service en waarvan redelijkerwijs verwacht zou kunnen worden dat ze een negatieve invloed zouden kunnen hebben op GPIL of het vermogen van GPIL om de Service te leveren aan andere Verkopers, of op de implementatie van de Service door de Verkoper (met dien verstande dat de kennisgeving de Verkoper in geen geval ontslaat van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst).

  3.5 Technische Ondersteuning. Onder voorbehoud van het naleven van de Overeenkomst door de Verkoper, biedt GPIL tijdens de duur van deze Overeenkomst de Verkoper technische ondersteuning voor de Services in overeenstemming met de dan geldende ondersteuningsrichtlijnen van GPIL voor de Service. Voordat de Verkoper een verzoek voor ondersteuning bij GPIL indient, moet hij eerst, zonder escalatie naar GPIL, al het mogelijke doen om fouten, bugs, storingen of defecten in de netwerkverbinding in de eigen software en apparatuur te herstellen. Vervolgens kan de Verkoper een schriftelijk verzoek voor technische ondersteuning indienen in overeenstemming met de richtlijnen en procedures voor ondersteuning van GPIL. De Verkoper zal Kopers op eigen kosten ondersteuning bieden.

 7. AANVULLENDE SERVICEVOORWAARDEN
 8. 4.1 GPIL is een betaalinstelling. De Verkoper erkent en gaat ermee akkoord dat:

  4.1.1 GPIL de Service aanbiedt om de verwerking van Betalingstransacties voor Productaankopen door Kopers mogelijk te maken,

  4.1.2 GPIL Betalingstransacties verwerkt namens de Verkoper en niet namens Kopers,

  4.1.3 GPIL geen deposito's aanvaardt, en

  4.1.4 bedragen die door GPIL of zijn serviceproviders (met inbegrip van alle providers van bankservices) voor de verwerking van Betalingstransacties worden ingehouden, niet als deposito's worden ingehouden.

  4.2 Geen garanties. GPIL geeft geen enkele garantie of legt geen enkele verklaring af met betrekking tot:

  4.2.1 de veiligheid, kwaliteit, juistheid, betrouwbaarheid, integriteit of wettelijkheid van enig Product,

  4.2.2 de waarheid of juistheid van de beschrijving van Producten, van informatie, advies, mening, aanbod, voorstel, verklaring, gegevens met betrekking tot de Koper of andere informatie (gezamenlijk de 'Content') die via de Service of de Google-websites worden getoond of verspreid, aangekocht of betaald.

  GPIL kan, maar is daar in overeenstemming met de Overeenkomst niet toe verplicht, enige Content geheel of gedeeltelijk bewerken, wijzigen, weigeren of verwijderen, indien het deze Content als aanstootgevend, foutief, illegaal, bedrieglijk of als schending van de Overeenkomst beschouwt.

  4.3 Identiteit van de Koper. GPIL heeft geen enkele verantwoordelijkheid ten opzichte van enige Verkoper om de achtergrond te onderzoeken of de identiteit te bevestigen van Kopers. GPIL kan een feedback- of ander beoordelingssysteem voor de Service aanbieden om de Verkoper te helpen bij de evaluatie van Kopers of om Kopers te helpen bij de evaluatie van de Verkoper. De Verkoper erkent dat een dergelijk feedback- of beoordelingssysteem uitsluitend de mening van andere derden weergeeft en geen mening, verklaring of garantie van GPIL.

  4.4 Identiteitscontrole van de Verkoper en vereisten voor de bestrijding van het witwassen van geld. De Verkoper erkent dat GPIL de Service aan de Verkoper aanbiedt en blijft aanbieden op voorwaarde dat de Verkoper de nodige zorgvuldigheid in acht neemt en meewerkt aan de identiteitscontroles die GPIL kan uitvoeren, en dat de Verkoper voldoet aan de vereisten van GPIL en de wettelijke vereisten voor de bestrijding van het witwassen van geld. Identiteitscontroles kunnen onder andere bestaan uit kredietcontroles, controles ter bestrijding van het witwassen van geld vereist door de relevante wetgeving, controles vereist door de uitgevers van creditcards of betaalkaarten en controles om aan de toepasselijke wettelijke vereisten te voldoen. De Verkoper zal alle hulp bieden die GPIL nodig heeft bij het uitvoeren van deze controles en het bepalen van de overeenstemming met de vereisten voor het bestrijden van het witwassen van geld, met inbegrip van het verstrekken van alle aanvullende informatie over de registratie of de identiteit zoals door GPIL wordt vereist. De Verkoper stemt ermee in dat GPIL informatie over de Verkoper deelt met en verkrijgt van relevante derden, zodat GPIL de benodigde zorgvuldigheid in acht kan nemen en toepasselijke identiteitscontroles kan uitvoeren. Het niet voldoen aan deze voorwaarde, inclusief het verstrekken door de Verkoper van informatie die door GPIL gevraagd wordt om de identiteitscontrole uit te voeren of de overeenstemming te bepalen met de vereisten voor het bestrijden van het witwassen van geld, kan de onmiddellijke opschorting van het gebruik van de Service door de Verkoper, evenals de beëindiging van deze Overeenkomst tot gevolg hebben.

  4.5 Geschillen. De Verkoper erkent en gaat ermee akkoord dat:

  4.5.1 behalve zoals bepaald in het Beleid inzake het oplossen van terugvorderingen of zoals vereist door de uitgevers van creditcards of betaalkaarten, de netwerkregels of de wettelijke vereisten van Ierland met betrekking tot het betaalproces zelf, GPIL geen partij is in en niet verantwoordelijk is voor enig Geschil,

  4.5.2 in geval van een Geschil de Verkoper zich zal schikken naar de beleidsrichtlijnen voor geschillen zoals die van tijd tot tijd door GPIL worden verstrekt, en

  4.5.3 in geval van een Servicegeschil de procedure zoals uiteengezet in artikel 4.6 en 4.7 zal worden gevolgd.

  Niettegenstaande 4.5.1 of 4.5.2 hierboven, stelt GPIL verschillende middelen ter beschikking om de communicatie tussen een Verkoper en Koper te ondersteunen en Geschillen te helpen oplossen. Als Verkoper en een Koper er niet in slagen een Geschil op te lossen, kan GPIL als bemiddelaar optreden wanneer een van beide partijen om hulp vraagt. Na ontvangst van een verzoek daartoe, zal GPIL het geschil onderzoeken (indien passend en naar eigen goeddunken van GPIL) en een niet-bindende oplossing voorstellen.

  4.6 Servicegeschillen. GPIL zal Servicegeschillen onderzoeken, op voorwaarde dat de Verkoper GPIL redelijke ondersteuning biedt, zoals van tijd tot tijd door GPIL gevraagd.

  4.7 Elk Servicegeschil moet in eerste instantie bij het Helpcentrum van GPIL worden gemeld. Meer informatie over het Helpcentrum vindt u op https://support.google.com/payments. Als het Servicegeschil niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u zich wenden tot de Irish Financial Services Ombudsman of tot een andere bevoegde buitengerechtelijke klachteninstantie die op u van toepassing is in het land waar de Verkoper is gevestigd, op voorwaarde dat de Verkoper aan de geschiktheidscriteria voldoet. Meer informatie over de Financial Services Ombudsman vindt u op https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Informatieverzoeken. De Verkoper moet de originele documentatie van elke transactie gedurende minstens zes (6) maanden opslaan vanaf de datum van de transactie in kwestie en kopieën van al deze gegevens gedurende minstens achttien (18) maanden bewaren vanaf de datum van de transactie in kwestie.

 9. MERKKENMERKEN
 10. 5.1 Licentie voor Merkkenmerken van GPIL. Onverminderd de voorwaarden van de Overeenkomst verleent GPIL de Verkoper een beperkte, niet-exclusieve licentie (zonder het recht op sublicentie) voor de duur van deze Overeenkomst om de Merkkenmerken van GPIL weer te geven die door GPIL aan de Verkoper zijn verstrekt, uitsluitend voor gebruik in combinatie met de implementatie van de Service en de promotie van de Service op de Website van de Verkoper. Elke implementatie van de Service op een Website van de Verkoper en elk gebruik van de betreffende Merkkenmerken die door GPIL aan de Verkoper zijn verstrekt, moeten gedurende de volledige duur van de Overeenkomst te allen tijde voldoen aan de richtlijnen en het beleid voor branding en toeschrijving die op https://www.google.com/permissions/guidelines kunnen worden bekeken (zoals deze van tijd tot tijd door Google of GPIL kunnen worden geüpdatet). Onverminderd enig strijdig beding kan GPIL de in dit artikel toegekende licentie herroepen nadat de Verkoper hiervan in kennis is gesteld en de Verkoper een redelijke termijn heeft gekregen om het gebruik van de relevante Merkkenmerken stop te zetten.

  5.2 Licentie voor Merkkenmerken van de Verkoper. Onverminderd de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent de Verkoper GPIL, Google en al zijn aangesloten entiteiten een beperkte, niet-exclusieve (behalve zoals in dit artikel vermeld) licentie (zonder het recht op sublicentie) voor de duur van deze Overeenkomst om de Merkkenmerken van de Verkoper voor gebruik in het kader van de Service weer te geven en om de verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen.

  5.3 Elke partij zal alle rechten, titels en belangen bezitten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Intellectuele-eigendomsrechten, met betrekking tot zijn Merkkenmerken. Uitgezonderd de beperkte mate die uitdrukkelijk in de Overeenkomst wordt vermeld, verleent geen van de partijen noch verkrijgt de andere partij enig recht, titel of belang (met inbegrip van maar niet beperkt tot enige geïmpliceerde licentie) in of op enig Merkkenmerk van de andere partij. Elk gebruik door GPIL van Merkkenmerken van de Verkoper (waaronder alle goodwill die daaraan is verbonden) komt ten goede aan de Verkoper en alle gebruik door de Verkoper van Merkkenmerken van GPIL (waaronder alle goodwill die daaraan is verbonden) komt ten goede aan Google en GPIL. Geen van de partijen zal de Merkkenmerken van de andere partij (behalve om de rechten van een dergelijke partij te beschermen met betrekking tot zijn eigen Merkkenmerken) of de registratie daarvan door de andere partij betwisten, of anderen helpen deze te betwisten, en geen van de partijen zal proberen Merkkenmerken of domeinnamen te registreren die verward kunnen worden met die van de andere partij.

  5.4 Publiciteit. Geen enkele partij zal enige publieke aankondiging doen met betrekking tot het bestaan of de inhoud van deze Overeenkomst zonder de voorafgaande geschreven toestemming van de andere partij. Ongeacht het voorgaande kunnen GPIL, Google en zijn aangesloten entiteiten de Merkkenmerken van de Verkoper opnemen in presentaties, marketingmateriaal, persberichten en klantenlijsten (met inbegrip van maar niet beperkt tot klantenlijsten die worden gepost op de Google-websites en screenshots van de implementatie van de Service door de Verkoper). Op verzoek van de Verkoper zal GPIL de Verkoper een voorbeeld van dit gebruik verstrekken.

 11. SERVICEKOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
 12. 6.1 Servicekosten. De Verkoper zal de kosten betalen die zijn aangegeven in de toepasselijke Servicevoorwaarden van de betreffende Google-marktplaats. Eventuele kortingen op de kosten of vrijstellingen van de kosten die van tijd tot tijd door GPIL voor de Service kunnen worden aangeboden, zijn niet van toepassing op de kosten die zijn aangegeven in de toepasselijke Servicevoorwaarden van de betreffende Google-marktplaats. Er gelden geen kosten voor de verwerking van donaties aan liefdadigheidsinstellingen.

  6.2 Betalingsvoorwaarden; Maandelijks betalingsschema. GPIL zal zich, voor zover aanvaardbaar binnen de grenzen van het handelsverkeer, inspannen om bedragen voor Betalingstransacties voor de Verkoper, binnen een kalendermaand elektronisch over te boeken naar de Vereffeningsrekening van de Verkoper, vóór het einde van de werkdag op de vijftiende dag van de volgende kalendermaand. Naar goeddunken van GPIL, en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Verkoper, kunnen overboekingen vaker dan maandelijks naar de Vereffeningsrekening van de Verkoper worden uitgevoerd. De Verkoper mag daarnaast op elk gewenst moment overboeking van de bedragen aanvragen door via het Helpcentrum voor Verkopers contact met GPIL op te nemen. Niettegenstaande het voorgaande is GPIL niet verplicht geldbedragen over te maken naar de Vereffeningsrekening van de Verkoper:

  6.2.1 voor de verwerking van een Betalingstransactie waarvoor GPIL geen volledige betaling in definitief beschikbare middelen heeft ontvangen indien de Verkoper geen geldbedrag vastlegt tijdens een in het Programmabeleid aangegeven wachttijd voor autorisatie,

  6.2.2 als de Koper een aanvraag voor terugbetaling of andere terugstorting heeft ingediend,

  6.2.3 als GPIL, naar eigen redelijk goeddunken, denkt dat de transactie:

  (a) op een feitelijke fout berust,

  (b) wangedrag of bedrog inhoudt of wordt uitgevoerd via enig bedrieglijk of ongeldig middel (met inbegrip van maar niet beperkt tot het bedrieglijke gebruik van creditcards, betaalpassen of andere betaalmiddelen), anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in het Betalingsgarantiebeleid,

  (c) de toepasselijke wet- en regelgeving overtreedt,

  (d) deze Overeenkomst of de Servicevoorwaarden van de Koper schendt, of

  (e) de toepasselijke beleidsrichtlijnen van GPIL en/of de Service schendt,

  6.2.4 in het geval dat GPIL aanvullende informatie van de Verkoper vereist om te voldoen aan vereisten op het gebied van identiteitsverificatie of het bestrijden van het witwassen van geld op basis van artikel 4.4.

  (a) De Verkoper stemt ermee in met GPIL samen te werken en alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs door GPIL wordt gevraagd voor onderzoek van de omstandigheden vermeld in dit artikel.

  (b) Zoals bepaald in artikel 2.11 kunnen de transacties eveneens worden vertraagd als gevolg van het feit dat GPIL zijn verplichtingen moet nakomen onder de toepasselijke wetgeving voor de bestrijding van het witwassen van geld, bijvoorbeeld wanneer GPIL het vermoeden heeft dat het een bedrieglijke transactie betreft.

  (c) Waar GPIL de wet niet overtreedt of redelijke beveiligingsprocedures niet in gevaar brengt, zal GPIL de Verkoper informatie verstrekken over zijn verzuim een Betalingstransactie te verwerken op grond van artikel 6.2.

  6.3 De Verkoper stemt ermee in dat Kopers een terugvorderingsrecht kunnen hebben krachtens de regels van uitgevers van creditcards of betaalkaarten en/of hun overeenkomst met de houder van de Financieringsmethode (inclusief een Provider), en GPIL mag terugvorderingen doorgeven aan de Verkoper, maar is dit niet verplicht.

  6.4 GPIL kan eventuele betalingsverplichtingen die GPIL kan hebben tegenover de Verkoper uit hoofde van deze Overeenkomst, verrekenen met:

  6.4.1 servicekosten verschuldigd door Verkoper,

  6.4.2 te veel betaalde bedragen aan de Verkoper wegens een latere terugstorting, terugbetaling, terugvordering of andere aanpassing aan eerdere Betalingstransacties, en

  6.4.3 alle andere bedragen die de Verkoper aan GPIL verschuldigd is uit hoofde van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst. In het geval dat de Verkoper een negatief saldo heeft (als gevolg van negatieve aanpassingen die voor een bepaalde periode groter zijn dan de opbrengsten), kan GPIL de Vereffeningsrekening debiteren voor het bedrag van het negatieve saldo. Bovendien kan GPIL ervoor kiezen Verkoper te factureren voor bedragen die Verkoper op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is. Dergelijke bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.

  6.5 GPIL kan alle toepasselijke Servicekosten en andere toepasselijke kosten aftrekken van het bedrag van één of meer Betalingstransacties.

  6.6 Reserveringsvereiste. GPIL kan, bij deelname van de Verkoper aan de Service, op een tijdelijke of permanente basis en van tijd tot tijd een Reserveringsvereiste aan de Verkoper opleggen. De omstandigheden waaronder GPIL een Reserveringsvereiste kan opleggen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  6.6.1 ervoor zorgen dat er voldoende saldo beschikbaar is voor GPIL in geval van terugvorderingen of andere verplichtingen van de Verkoper die voortvloeien uit Betalingstransacties,

  6.6.2 een significante wijziging in de financiële toestand van de Verkoper of zijn betaalgeschiedenis bij schuldeisers, met inbegrip van maar niet beperkt tot het onvermogen van de Verkoper om effectief te blijven doorgaan als een draaiend bedrijf of als de Verkoper nalaat zijn verplichtingen te vervullen onder deze Overeenkomst of de regels van de uitgevers van creditcards of betaalkaarten of het netwerk,

  6.6.3 als de Verkoper overmatige terugvorderingen ontvangt, zoals bepaald naar eigen goeddunken van GPIL,

  6.6.4 een aanzienlijke wijziging in de aard van de handel of productlijnen van de Verkoper, of

  6.6.5 als GPIL goede redenen heeft om aan te nemen dat GPIL aansprakelijk kan zijn jegens derden voor het tijdelijke of uiteindelijke krediet dat aan de Verkoper wordt verleend.

  GPIL is niet aansprakelijk jegens de Verkoper of derden voor enig door de Verkoper geleden verlies als gevolg van het opleggen van transactielimieten of Reserveringsvereisten of terugvorderingen of andere terugstortingen.

  6.7 Terugbetalingen en correcties. De Verkoper moet een eerlijk beleid voeren met betrekking tot het retourneren/annuleren van goederen of services en het aanpassen van Financieringstransacties, en mag het exacte bedrag vragen dat is vereist om de verzendkosten te vergoeden die de Koper heeft gemaakt om handelswaar terug te sturen. De Verkoper moet het retour/annuleringsbeleid aan Kopers bekendmaken. Als de Verkoper een prijscorrectie, retourzending van Producten of een annulering van Producten in samenhang met een Betalingstransactie van de Koper toestaat, moet de Verkoper binnen drie (3) dagen na ontvangst van het verzoek van de Koper voor een dergelijke terugbetaling/correctie een terugbetaling initiëren en daarvoor de terugbetalingsfunctie van de Service gebruiken. Het bedrag van de teruggave/correctie mag niet hoger zijn dan het bedrag dat als het totaal wordt weergegeven in de originele Betalingstransactie, en mag uitsluitend worden verhoogd met het exacte bedrag dat is vereist om de verzendkosten te vergoeden die de Koper heeft gemaakt om handelswaar terug te sturen. De Verkoper mag geen contanten of een andere betaling of tegenprestatie van de Koper aanvaarden in ruil voor de voorbereiding van een terugbetaling aan de Koper noch een terugbetaling in contanten aan de Koper geven in samenhang met een Product dat met de Service is betaald, tenzij het een wettelijke verplichting betreft.

  6.8 Indien de Verkoper een terugbetaling verleent op een andere manier dan via de Service, blijft de Verkoper verantwoordelijk als de Betalingstransactie resulteert in een terugvordering via de Service. De Verkoper erkent dat, zelfs als het retour/annuleringsbeleid van de Verkoper retouren of annuleringen verbiedt, de Verkoper nog steeds terugvorderingen voor de transacties kan ontvangen. GPIL kan een terugbetalingsverzoek van de Verkoper via de Service afwijzen of uitstellen als GPIL niet in staat is om voldoende geld van de Verkoper te verkrijgen om de terugbetaling te bekostigen. Als het teruggavebeleid van een Verkoper retouren onder bepaalde omstandigheden niet toestaat, is de Verkoper mogelijk nog steeds verplicht de Koper schadeloos te stellen op basis van het beleid van GPIL en de regels van een uitgever van creditcards of betaalkaarten. Als de Verkoper een onjuiste terugbetaling uitvoert, kan GPIL de Verkoper kosten in rekening brengen voor de inspanningen die GPIL redelijkerwijs heeft gedaan om de fout te herstellen.

  6.9 Belastingen en andere kosten. De Verkoper zal alle toepasselijke belastingen betalen, met inbegrip van belasting op verkopen, gebruik, persoonlijke eigendom, toegevoegde waarde, evenals accijnzen, douanekosten, invoerrechten of zegelrechten of andere belastingen en rechten die door overheidsinstanties worden opgelegd met betrekking tot de transacties voor de services die worden verleend onder de Overeenkomst, met inbegrip van boetes en rente, maar specifiek met uitzondering van belastingen op basis van het netto inkomen van GPIL. GPIL is niet verantwoordelijk voor en is niet de entiteit voor het innen van verkopen of inkomsten of andere belastingen met betrekking tot de Betalingstransacties. Als GPIL de wettelijke verplichting heeft eventuele toepasselijke belastingen te innen, zal het juiste bedrag aan de Verkoper worden gefactureerd en moet dit door de Verkoper binnen dertig (30) dagen van de factuurdatum of een andere kennisgeving worden betaald. De Verkoper moet GPIL onmiddellijk de benodigde documentatie verstrekken die door de toepasselijke overheidsinstantie kan worden gevraagd, om GPIL in staat te stellen betalingen hieronder te verwerken (met inbegrip van maar niet beperkt tot een geldig certificaat van de vrijstelling van de Verkoper van de verplichting belastingen te betalen zoals goedgekeurd door de betreffende overheidsinstantie) en GPIL mag alle betalingen die hieronder moeten gebeuren, inhouden totdat de Verkoper deze documentatie heeft verstrekt. De Verkoper moet GPIL onmiddellijk de originele of gecertificeerde kopieën verstrekken van alle belastingbetalingen of ander toereikend bewijs van de belastingbetalingen op het moment dat deze betalingen door de Verkoper worden uitgevoerd op grond van deze Overeenkomst.

  6.10 Valuta van Koper. Een Google-marktplaats biedt de Verkoper de mogelijkheid de verkoopprijzen voor de Producten van de Verkoper weer te geven. Daarnaast wordt een Koper de mogelijkheid geboden om de Producten van een Verkoper te kopen en te betalen in een andere valuta dan die van de Vereffeningsrekening van de Verkoper ('Aankooptransactie in de valuta van de Koper'). Voor elke Aankooptransactie in de valuta van de Koper wordt de Verkoper betaald door GPIL in de valuta van de Vereffeningsrekening van de Verkoper op basis van een wisselkoers die wordt toegepast op het Aankoopbedrag (aangeduid in de valuta van de Koper) op het moment dat de Betalingstransactie wordt ingediend bij GPIL voor verwerking door de Verkoper. De wisselkoers wordt bepaald door een financiële instantie die door GPIL wordt ingezet om de wisselkoersen te berekenen, en kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de Verkoper worden gewijzigd op basis van de marktomstandigheden. Als de Aankooptransactie in de valuta van de Koper vervolgens wordt onderworpen aan een terugbetaling, terugstorting, terugvordering of andere aanpassing, past GPIL dezelfde wisselkoers en valuta toe die zijn gebruikt voor de oorspronkelijke Aankooptransactie in de valuta van de Koper voor de berekening van verplichte terugbetaling, terugstorting, terugvordering of andere aanpassing.

  6.11 Ter vermijding van elke twijfel: GPIL betaalt geen rente aan de Verkoper voor enig saldo op de Aflossingsrekening van de Verkoper.

 13. VERTROUWELIJKHEID, GEGEVENSBESCHERMING EN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
 14. 7.1 Vertrouwelijkheid. De Verkoper mag geen vertrouwelijke en/of eigendomsinformatie die aan GPIL toebehoort, openbaar maken of ervoor zorgen dat deze informatie openbaar wordt gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GPIL, behalve aan die werknemers, agenten, vertegenwoordigers of contractanten van de Verkoper die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om onder deze Overeenkomst te functioneren ('Gemachtigde personen') en die zijn gebonden aan een schriftelijke overeenkomst waarin ze zich verplichten de vertrouwelijke of eigendomsinformatie die aan de Verkoper wordt meegedeeld, niet aan derden openbaar te maken, en behalve in gevallen waarin deze kennisgeving wettelijk of bij overheidsverordening verplicht is. De Verkoper erkent en stemt ermee in dat de Verkoper verantwoordelijk is voor elke daad en/of nalatigheid van alle Gemachtigde personen die dit artikel schenden. De Verkoper zal de vertrouwelijke en eigendomsinformatie van GPIL beschermen met dezelfde mate van zorgvuldigheid (en niet minder dan een redelijke mate van zorgvuldigheid) dan de Verkoper gebruikt om de eigen vertrouwelijke en eigendomsinformatie van dezelfde aard te beschermen om ongeoorloofd gebruik, verspreiding of bekendmaking aan elke onbevoegde derde partij te voorkomen. De vertrouwelijke en eigendomsinformatie van GPIL bestaat onder andere uit:

  7.1.1 alle software, technologie, programmatuur, specificaties, materialen, richtlijnen en documentatie van GPIL, Google en zijn aangesloten entiteiten met betrekking tot de Service,

  7.1.2 alle informatie die wordt verstrekt op grond van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot tastbare, niet-tastbare, visuele, elektronische, huidige of toekomstige informatie zoals:

  (a) handelsgeheimen,

  (b) financiële informatie,

  (c) technische informatie, met inbegrip van onderzoek, ontwikkeling, procedures, algoritmen, gegevens, ontwerpen en knowhow, en

  (d) bedrijfsinformatie, met inbegrip van de bedrijfsvoering, exploitatie, planning, marketingbelangen en producten, en

  (e) alle andere informatie die door GPIL schriftelijk als 'vertrouwelijk' of op een gelijkwaardige manier wordt aangeduid.

  7.1.3. vertrouwelijke en eigendomsinformatie van GPIL, die geen informatie omvat die:

  (a) openbaar beschikbaar is of wordt zonder handeling of nalatigheid van de Verkoper,

  (b) wettelijk in het bezit was van de Verkoper vóór de kennisgeving aan hem en die de Verkoper niet van GPIL of zijn aangesloten entiteiten heeft verkregen,

  (c) wettelijk aan de Verkoper openbaar is gemaakt door een derde zonder beperking op de kennisgeving door de Verkoper en waarbij de Verkoper zich niet bewust was van het feit dat het vertrouwelijke of eigendomsinformatie betrof die toebehoort aan GPIL, of

  (d) onafhankelijk door de Verkoper is ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst.

  7.2 De Verkoper beschermt de vertrouwelijkheid van gegevens van Kopers en zal deze niet gebruiken, overdragen (inclusief voor de verzending van ongevraagde communicatie) of delen, behalve om de door de Koper gevraagde transactie te verwerken en het account van de Koper bij de Verkoper te onderhouden, of zoals anderszins expliciet toegestaan in het Programmabeleid en de richtlijnen van Google Payments. De Verkoper erkent en stemt ermee in dat informatie over de Koper die wordt verkregen via Google en/of GPIL in samenhang met de Service, valt onder de Privacyverklaring van Google Payments, en de Verkoper gaat ermee akkoord informatie over de Koper die is verkregen via GPIL niet te gebruiken of te delen op een manier die in strijd is met de Privacyverklaring van Google Payments. GPIL kan eveneens informatie verstrekken naar aanleiding van geldige wettelijke processen, zoals dagvaardingen van getuigen, huiszoekingsbevelen en rechterlijke bevelen, of om zijn wettelijke rechten te laten gelden of uit te oefenen of wettelijke eisen te verdedigen. GPIL heeft geen enkele verplichting de vertrouwelijke informatie van de Verkoper terug te geven, te vernietigen of de vernietiging van de vertrouwelijke informatie van de Verkoper te bewijzen, op voorwaarde dat GPIL de vertrouwelijke informatie van de Verkoper op geen enkele andere wijze zal gebruiken dan in deze Overeenkomst wordt beschreven.

  7.3 Inloggegevens. De Verkoper is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de eigen Inloggegevens en moet alle redelijke stappen ondernemen om deze te waarborgen. De Verkoper stemt ermee in GPIL zonder onnodige vertraging via het gedeelte Contact in het Helpcentrum voor Verkopers te informeren wanneer de Verkoper zich bewust wordt van verlies, diefstal, ontvreemding of onbevoegd gebruik van zijn Inloggegevens of enig andere inbreuk op de beveiliging van de Service.

  7.4 De Verkoper verklaart en garandeert dat alle functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en anderen die toegang tot zijn Inloggegevens hebben, door de Verkoper gemachtigd zijn de Service te gebruiken en dat de Verkoper hiervoor juridisch verantwoordelijk is.

  7.5 Intellectuele-eigendomsrechten. GPIL en zijn licentiegevers zullen alle rechten, titels en belangen bezitten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Service (en alle afgeleide werken of verbeteringen daarvan), met inbegrip van maar niet beperkt tot alle software, technologie, informatie, content, materialen, richtlijnen en documentatie. Het is de Verkoper niet toegestaan enig recht, enige titel of enig belang te verwerven inzake de Service, de Intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Service en/of de Merkkenmerken van GPIL, met uitzondering van de beperkte gebruiksrechten die uitdrukkelijk in de Overeenkomst worden vermeld.

  7.6 Transactionele informatie. De Verkoper zal redelijke zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat enige transactionele informatie openbaar wordt gemaakt, anders dan aan de vertegenwoordigers en contractanten van de Verkoper met het doel om de Verkoper te ondersteunen bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, of zoals specifiek door de wet wordt vereist. De Verkoper zal ook voldoen aan redelijke branchenormen voor gegevensbeveiliging en -bescherming voor transactiegegevens en informatie over de Koper.

  7.7 De Verkoper zal voldoen aan redelijke branchenormen voor gegevensbeveiliging en -bescherming voor transactiegegevens en informatie over de Koper.

 15. GARANTIES
 16. 8.1 Elke partij verklaart en garandeert dat deze de volledige bevoegdheid en rechten heeft om de Overeenkomst af te sluiten.

  8.2 Het is een voorwaarde van deze Overeenkomst en de Verkoper garandeert GPIL dat de Verkoper:

  8.2.1 ten minste 18 jaar oud is (indien de Verkoper een individu is), en

  8.2.2 eigenaar is van de Website(s) van de Verkoper en deze beheert, en

  8.2.3 gedurende de volledige duur van deze Overeenkomst beschikt over en zal blijven beschikken over de rechten, autorisaties en licenties die zijn vereist om de Verkoper toe te staan de Service te implementeren.

  8.3 De Verkoper garandeert GPIL dat:

  8.3.1 de vervulling door de Verkoper van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst geen inbreuk of verzuim of andere schending vormt van alle overeenkomsten waarin de Verkoper een partij is,

  8.3.2 de Verkoper alle wetten, regelgevingen en verordeningen zal naleven die van toepassing zijn op of op een andere manier verband houden met het gebruik van de Service door de Verkoper,

  8.3.3 de Verkoper de Service niet zal gebruiken om te proberen een Betalingstransactie te initiëren of te ontvangen die illegaal is of zou zijn volgens enige toepasselijke wet- en regelgeving,

  8.3.4 de Verkoper alle wetten en regelgevingen zal naleven die van toepassing zijn op de verkoop van Producten en zijn relatie met Kopers, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen (Richtlijn 2000/31/Ec) van 2003 en de Verordeningen van de Europese Unie (Consumenteninformatie, Annulering en andere rechten) van 2013, en

  8.3.5 de Betalingsopdracht naar beste weten van de Verkoper vrij is van materiële wijzigingen die niet door de Koper zijn geautoriseerd.

  8.4 GPIL garandeert de Verkoper dat de Services met redelijke zorgvuldigheid en vakkennis ter beschikking zullen worden gesteld.

  8.5 GPIL garandeert niet dat de Services aan alle vereisten van de Verkoper zullen voldoen of dat de werking van de Services ononderbroken, virusvrij, veilig of foutloos zal zijn.

  8.6 GPIL is niet aansprakelijk voor enige schending van een voorwaarde van deze Overeenkomst, met inbegrip van alle verklaringen, voorwaarden of garanties voor zover de schending in kwestie voortvloeit uit een nalatigheid van de Verkoper om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te leven.

  8.7 Er zijn geen andere voorwaarden, garanties of bepalingen van toepassing op de Services of enige andere services die door GPIL worden verstrekt onder deze Overeenkomst, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn uiteengezet in deze Overeenkomst. In overeenstemming met artikel 9.1.2 gelden geen geïmpliceerde beperkingen, garanties of andere voorwaarden (waaronder geïmpliceerde voorwaarden met betrekking tot toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan de beschrijving).

 17. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
 18. 9.1 Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een van de partijen uitsluiten of beperken voor:

  9.1.1 de dood of persoonlijk letsel ten gevolge van de nalatigheid van een van de partijen of hun beambten, vertegenwoordigers of werknemers,

  9.1.2 bedrog of bedrieglijke voorstelling van zaken,

  9.1.3 inbreuk op enige stilzwijgende voorwaarde wat betreft eigendom of rustig genot, en/of

  9.1.4 misbruik van vertrouwelijke informatie.

  9.2 Tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anderszins wordt vermeld, kan niets in deze Overeenkomst de aansprakelijkheid van enige partij uitsluiten of beperken voor de schending van de Intellectuele-eigendomsrechten van de andere partij of de aansprakelijkheid onder artikel 10.

  9.3 Onverminderd artikel 9.1 en 9.2 zal geen enkele partij via een contract, een onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid), een voorcontract of andere verklaringen (anders dan bedrieglijke verkeerde voorstelling) of op enige andere manier voortvloeiende uit of in samenhang met deze Overeenkomst aansprakelijk zijn voor:

  9.3.1 economische verliezen (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van opbrengsten, winsten, contracten, gegevens, handelskansen en geanticipeerde besparingen),

  9.3.2 kosten van vervangende Services

  9.3.9 verlies van goodwill of reputatie, of

  9.3.4 enige speciale, indirecte of gevolgschade,

  geleden of opgelopen door die partij, voortvloeiende uit of in samenhang met deze Overeenkomst, ongeacht of deze schade op de datum van deze Overeenkomst wel of niet binnen de lijn der verwachting van de partijen lag.

  9.4 Onverminderd artikel 9.1, 9.2, 9.3 en 9.5 is de totale aansprakelijkheid van elke partij in elk Jaar in verband met alle gebeurtenissen of reeks van samenhangende gebeurtenissen die zich in dat Jaar voordoen in verband met deze Overeenkomst (ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit contractbreuk, nalatigheid of enige andere reden) beperkt tot 125% van de Servicekosten die in het onmiddellijk voorafgaande Jaar door de Verkoper aan GPIL zijn betaald of te betalen waren, maar minimaal € 30.000.

  9.5 Onverminderd artikel 9.1, 9.2 en 9.3 is de totale aansprakelijkheid van elke partij voortvloeiende uit of in samenhang met deze Overeenkomst (ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit contractbreuk, nalatigheid of enig andere reden), beperkt tot € 300.000.

  9.6 Elke partij erkent en stemt ermee in dat de toekenning van het risico, zoals uiteengezet in dit artikel 9, wordt weerspiegeld in de aard van de Services en de bedragen die door elke partij in het kader van deze Overeenkomst moeten worden betaald.

  9.7 Behalve waar GPIL heeft nagelaten de relevante transactie-informatie ter beschikking te stellen aan de Verkoper, heeft de Verkoper alleen het recht op herstel onder artikel 9.8, 9.9 en 9.10 wanneer de Verkoper GPIL conform artikel 12 zonder onnodige vertraging en in geen geval later dan dertien (13) maanden na de debetdatum inlicht als hij kennis krijgt van een ongeoorloofde of onjuist uitgevoerde transactie.

  9.8 Behandeling van onjuist uitgevoerde Betalingstransacties. GPIL is ten opzichte van de Verkoper aansprakelijk voor de juiste overdracht van de Betalingsopdracht die door de Verkoper is uitgevoerd met betrekking tot een Betalingstransactie en moet de Betalingsopdracht onmiddellijk opnieuw uitvoeren en, op verzoek, onmiddellijk het nodige doen om de Betalingstransactie op te sporen en het resultaat aan de Verkoper mee te delen.

  9.9 Behandeling van niet-geautoriseerde Terugbetalingstransacties. Behalve in het geval van bedrog door de Verkoper voert GPIL een terugbetaling naar de Vereffeningsrekening van de Verkoper uit ter hoogte van het bedrag van de ongeautoriseerde Terugbetalingstransacties die niet zijn geautoriseerd in overeenstemming met artikel 6.7, inclusief alle toepasselijke kosten.

  9.10 Behandeling van onjuist uitgevoerde Terugbetalingstransacties. Tenzij GPIL kan bewijzen dat de betreffende transactie correct is uitgevoerd, moet GPIL onmiddellijk het bedrag van de Terugbetalingstransactie, evenals alle toepasselijke kosten met betrekking tot de transactie, terugstorten op de Vereffeningsrekening van de Verkoper. GPIL zal in elk geval en op verzoek van de Verkoper onmiddellijk het nodige doen om de transactie op te sporen en het resultaat aan de Verkoper mee te delen.

 19. VRIJWARING
 20. 10.1 Onverminderd artikel 10.2 moet de Verkoper GPIL, Google en zijn aangesloten entiteiten en/of enige andere financiële serviceprovider waarmee GPIL een overeenkomst heeft in verband of in samenhang met de Services (de 'Gevrijwaarde personen') vrijwaren tegen alle eisen van derden die worden ingediend tegen de Gevrijwaarde personen en alle aansprakelijkheid, verliezen en uitgaven (met inbegrip van toegekende schadevergoedingen, bedragen van schaderegelingen en redelijke wettelijke vergoedingen) die de Gevrijwaarde personen hebben opgelopen of geleden als gevolg van of in samenhang met:

  10.1.1 de Website(s) van de Verkoper,

  10.1.2 merkkenmerken van de Verkoper,

  10.3.1 het gebruik van de Service door de Verkoper op een andere manier dan is toegestaan door deze Overeenkomst, en/of

  10.1.4 een Product dat een Koper heeft geprobeerd of beoogt te verkrijgen of heeft verkregen met gebruikmaking van de Service.

  10.2 De verplichtingen van de Verkoper onder artikel 10.1 gelden alleen als de Gevrijwaarde persoon:

  10.2.1 de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke eis,

  10.2.2 de Verkoper redelijke informatie, bijstand en medewerking verleent bij het verdedigen van de rechtszaak of het proces, en

  10.2.3 de Verkoper de volledige controle en de exclusieve bevoegdheid geeft over de verdediging en de afhandeling van een dergelijke eis. De Gevrijwaarde persoon kan zelf op eigen kosten een toezichthoudend raadsman naar keuze aanstellen.

  10.3 Onverminderd de overige inhoud van dit artikel 10 moet GPIL alle gerechtelijke procedures en gedingen verdedigen, of naar eigen keuze afhandelen, die door een derde tegen de Verkoper worden ingediend op basis van een claim, of op een andere manier daaruit voortvloeiende, dat technologie van GPIL of Google die wordt gebruikt om de Services aan te bieden, of enig Merkkenmerk van Google, een schending vormt van een auteursrecht, handelsgeheim of handelsmerk van die derde.

  10.4 GPIL heeft geen enkele verplichting of aansprakelijkheid onder artikel 10.3 voortvloeiende uit:

  10.4.1 het gebruik van Bètafuncties,

  10.4.2 het gebruik van de Services of de Merkkenmerken van Google in een gewijzigde vorm of in combinatie met materialen die niet door GPIL worden verstrekt, of

  10.4.3 alle content, informatie en gegevens die door de Verkoper, een andere Klant of een derde partij aan GPIL, Google of zijn aangesloten entiteiten worden verstrekt.

  10.5 De verplichtingen van GPIL onder artikel 10.3 gelden uitsluitend als de Verkoper:

  10.5.1 GPIL onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke eis,

  10.5.2 GPIL redelijke informatie, bijstand en medewerking verleent bij de verdediging van de rechtszaak of het proces, en

  10.5.3 GPIL de volledige controle en de exclusieve bevoegdheid geeft over de verdediging en de afhandeling van een dergelijke eis. De Gevrijwaarde persoon kan zelf op eigen kosten een toezichthoudend raadsman naar keuze aanstellen.

  10.6 GPIL kan naar eigen en redelijk goeddunken de voortzetting van het gebruik van de Services of Merkkenmerken van GPIL door de Klant stopzetten als GPIL beweert of gelooft dat dit gebruik de Intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij schendt.

  10.7 Dit artikel 10 behandelt de volledige aansprakelijkheid van de partijen en het exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot inbreuk op de Intellectuele-eigendomsrechten van een derde.

 21. TERMIJN EN BEËINDIGING
 22. 11.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en blijft geldig totdat de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen zoals uiteengezet in dit document.

  11.2 Beëindiging. Verkopers kunnen deze Overeenkomst onmiddellijk en kosteloos binnen veertien (14) dagen na de Ingangsdatum beëindigen door GPIL hiervan in kennis te stellen. Daarna kan GPIL, tenzij in deze Overeenkomst een kortere periode is aangegeven, indien dit wettelijk is toegestaan, deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden, terwijl de Verkoper deze Overeenkomst op elk gewenst moment kan beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand.

  11.3 Elke partij mag de uitvoering opschorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang beëindigen als:

  11.3.1 de andere partij materieel een voorwaarde van de Overeenkomst schendt en deze schending niet kan worden hersteld, of

  11.3.2 de andere partij materieel een voorwaarde van de Overeenkomst schendt en deze breuk kan worden hersteld, maar de andere partij nalaat dit te doen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een kennisgeving met het verzoek dit te doen.

  11.4 Elke partij mag deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als:

  11.4.1 een bijeenkomst van schuldeisers van de andere partij wordt gehouden of een regeling of maatregel met of in het voordeel van zijn schuldeisers (met inbegrip van een vrijwillige regeling zoals bepaald in de Companies Act van 2014) wordt voorgesteld door of in verband met de andere partij,

  11.4.2 een lasthouder, ontvanger, administratieve ontvanger, beheerder (aangesteld door de rechtbank of op een andere manier) of een andere vergelijkbare persoon bezit neemt van of is aangesteld over enig beslag, enige executie of een ander proces dat wordt geheven of opgelegd (en niet binnen zeven (7) dagen wordt opgeheven) op het geheel of een materieel gedeelte van de eigendommen van de andere partij,

  11.4.3 de andere partij ophoudt handel te drijven of niet in staat is zijn schulden te betalen in de betekenis van paragraaf 123 of paragraaf 222-224 van de Insolventiewet van 1986, of geen redelijk vooruitzicht lijkt te hebben op de betaling van een schuld in de zin van paragraaf 268 van die wet,

  11.4.4 de andere partij of zijn directieleden, een van zijn schuldeisers of de houder van een in aanmerking komende vlottende vordering kennis geeft van hun bedoeling een beheerder aan te stellen of bij de rechtbank een aanvraag in te dienen om een beheerder aan te stellen,

  11.4.5 een verzoek wordt ingediend (en niet binnen achtentwintig (28) dagen opgeheven wordt), een resolutie wordt aangenomen of opdracht wordt gegeven voor het onder curatele plaatsen of de vereffening, het faillissement of de ontbinding van de andere partij,

  11.4.6 de andere partij te maken krijgt met een gebeurtenis analoog aan een van de bovenstaande in een jurisdictie waarin die partij is opgenomen of gevestigd of waarin die partij handel drijft of zijn eigendommen heeft,

  11.4.7 er zich een Wijziging in het Gezag van de Verkoper voordoet of de Verkoper een substantieel gedeelte van zijn eigendommen van de hand doet. In dit artikel betekent de term 'Gezag' het directe of indirecte bezit van de macht van enige persoon of aangestelde om gezag uit te oefenen of te laten uitoefenen over een andere persoon. 'Wijziging van gezag' dient overeenkomstig te worden geïnterpreteerd, of

  11.4.8 een gebeurtenis plaatsvindt of gerechtelijke actie wordt ondernomen met betrekking tot de Verkoper in de jurisdictie waaraan de Verkoper onderworpen is, die een effect heeft dat gelijk is aan of vergelijkbaar is met de gebeurtenissen die worden vermeld in dit artikel 11.4.

  11.5 Opschorting van de Service in verband met Betalingstransacties. GPIL kan het gebruik van de Service door de Verkoper onmiddellijk opschorten als:

  11.5.1 de Verkoper deze Overeenkomst schendt (met inbegrip van het Programmabeleid en de richtlijnen voor Google Payments waarnaar in dit document wordt verwezen), of

  11.5.2 naar redelijk goeddunken van GPIL het gebruik van de Service door de Verkoper een risico vormt voor financiële schade of verlies van goodwill voor GPIL, de Service en/of enige van de betaalkaartsystemen die voor de verwerking van Betalingstransacties worden gebruikt, of er een redelijk vermoeden van bedrog, witwassen van geld of een andere illegale activiteit door de Verkoper bestaat.

  11.6 De Verkoper kan, op voorwaarde dat GPIL minimaal één Werkdag van tevoren op de hoogte wordt gesteld, de Service tijdelijk gedurende een bepaalde periode opschorten, als:

  11.6.1 de Service kritieke fouten of defecten vertoont die de primaire functies van de Service materieel aantasten tot op het moment dat GPIL deze fouten of defecten corrigeert, of

  11.6.2 het bedrijf van de Verkoper een materieel negatief effect ondervindt als rechtstreeks gevolg van de Service tot op het moment dat GPIL dit materiële negatieve effect herstelt of vermindert,

  op voorwaarde dat de Verkoper GPIL in elk geval de benodigde documentatie verschaft over de kritieke fout of het defect of het materiële negatieve effect, zoals gevraagd kan worden door GPIL. Tijdens deze opschorting van de Service moet de Verkoper GPIL in goed vertrouwen helpen dergelijke kwesties op te lossen.

  11.7 Bij beëindiging van deze Overeenkomst of een andere beëindiging van het gebruik van de Service door de Verkoper is het volgende van toepassing:

  11.7.1 Onder voorbehoud van de succesvolle voltooiing van de toepasselijke controles tegen het witwassen van geld, bedrog en andere illegale activiteiten, en voor discretionaire verificatiekosten van minder dan € 1, mag GPIL gedurende maximaal honderdtachtig (180) dagen gelden inhouden om de verwachting van GPIL te dekken dat er een potentieel risico op terugvordering bestaat. De Verkoper blijft aansprakelijk voor alle terugvorderingen en verplichtingen die de Verkoper is aangegaan of heeft opgebouwd na het verstrijken of de beëindiging van deze Overeenkomst.

  11.7.2 Alle rechten en licenties verleend door GPIL, zullen onmiddellijk ophouden te bestaan.

  11.7.3 De rechten van de Verkoper om de Merkkenmerken van GPIL te gebruiken, zoals toegestaan onder de Overeenkomst, zullen onmiddellijk ophouden te bestaan.

  11.7.4 De Verkoper moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Service:

  (a) om Betalingstransacties te verwerken, en

  (b) om Merkkenmerken van GPIL weer te geven,

  11.7.5 De Verkoper moet alle openstaande Productaankopen vervullen, en

  (a) de Verkoper moet alle kopieën van enige vertrouwelijke en/of eigendomsinformatie van GPIL in zijn bezit teruggeven of vernietigen en een officiële verklaring van de vernietiging overleggen.

  11.8 GPIL kan de Verkoper de toegang tot de Service verbieden door onder andere, maar niet beperkt tot, het deactiveren van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Verkoper. Ook kan GPIL toekomstige toegang tot de Service weigeren aan de Verkoper (of zijn verwant, aangesloten entiteit of dochtermaatschappijen of zijn of hun opvolgers of, in geval van een privépersoon, zijn verwanten of kennissen).

  11.9 Niettegenstaande de rest van de Overeenkomst, zullen alle bepalingen van deze Overeenkomst die bedoeld zijn om in werking te treden of een van de partijen te binden na beëindiging van deze Overeenkomst of de overdracht of afstand hiervan, geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van maar niet beperkt tot artikel 7 (Vertrouwelijkheid), de beëindiging van deze Overeenkomst overleven voor zover dit wettelijk is toegestaan. De beëindiging van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die de partijen op de datum van de beëindiging hebben opgebouwd.

 23. BERICHTEN EN KENNISGEVINGEN
 24. 12.1 Deze Overeenkomst wordt afgesloten in het Engels en alle kennisgevingen of andere mededelingen en berichten die moeten of mogen worden gedaan in het kader van deze Overeenkomst, moeten in het Engels en schriftelijk worden opgesteld, tenzij anderszins vermeld in deze Overeenkomst. Vertalingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. In het geval van een conflict tussen de Engelse versie en een vertaalde versie is de Engelse versie van toepassing.

  13.2 GPIL kan met de Verkoper communiceren over de Service door middel van elektronische berichten, met inbegrip van (a) de verzending van een e-mail naar het e-mailadres van de Verkoper of (b) het posten van kennisgevingen of berichten op een Google-website. De Verkoper stemt ermee in dat GPIL elektronische berichten naar de Verkoper kan verzenden in verband met elke kwestie die verband houdt met het gebruik van de Service door de Verkoper, met inbegrip van de Overeenkomst (en herzieningen of wijzigingen in de Overeenkomst), berichten of kennisgevingen met betrekking tot de Service en betalingsautorisaties. Verschillende mededelingen worden als volgt gedaan:

  • De Overeenkomst moet in een afdrukbare vorm aan de Verkoper worden verstrekt tijdens de aanmeldingsprocedure.
  • Wijzigingen in deze Overeenkomst na de registratieprocedure worden per e-mail naar het e-mailadres van de Verkoper verzonden.
  • Tenzij anderszins in deze Overeenkomst wordt vermeld, wordt de kennisgeving om deze Overeenkomst te beëindigen per e-mail naar het E-mailadres van de Verkoper verzonden.
  • Informatie over Betalingstransacties moet beschikbaar worden gesteld via het online Account van de Verkoper.
  • Informatie over een opschorting van de Service wordt via het online Account van de Verkoper beschikbaar gesteld.
  • Informatie over de weigering van Betalingstransacties moet beschikbaar worden gesteld via het online Account van de Verkoper.

  De kennisgeving wordt als uitgevoerd beschouwd:

  (a) bij ontvangst indien persoonlijk afgeleverd of via koerier (handtekening vereist bij ontvangst),

  (b) bij controle van het ontvangstbewijs van een aangetekende of gewaarmerkte brief,

  (c) vier (4) uur na het versturen van een e-mail (in het geval van e-mail), of

  (d) wanneer beschikbaar gesteld via het online account van de Verkoper. De contactgegevens worden zo nodig conform dit artikel geüpdatet om ervoor te zorgen dat elke partij over de meest recente gegevens over zijn contacten beschikt.

  12.3 De Verkoper moet kopieën van de elektronische berichten bijhouden door deze op papier af te drukken of een elektronische kopie ervan op te slaan. Elektronische informatie wordt aan de Verkoper verstrekt in de veronderstelling dat de Verkoper in staat is deze informatie af te drukken of op te slaan.

  12.4 Elke kennisgeving die in het kader van de Overeenkomst aan GPIL wordt verstuurd, moet per aangetekende brief worden verstuurd naar:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland, ter attentie van het 'GPIL Payments Team'. Dit geldt niet voor:

  • Kennisgevingen van verlies, diefstal, ongeoorloofd gebruik of inbreuk op de veiligheid/beveiliging moeten zo snel mogelijk worden verzonden via het gedeelte 'Contact' in het Helpcentrum voor kopers;
  • Kennisgevingen in verband met het beëindigen van deze Overeenkomst worden verzonden via het gedeelte 'Contact' in het Helpcentrum voor verkopers.

 25. ALGEMEEN
 26. 13.1 Deze Overeenkomst (met inbegrip van de hierin vermelde URL's) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen betreffende het onderwerp en vervangt alle andere voorgaande contracten, overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp.

  13.2 Deze Overeenkomst kan worden uitgevoerd in een onbepaald aantal duplicaten, met inbegrip van duplicaten per fax. Elk duplicaat wordt beschouwd als een origineel en alle duplicaten vormen samengenomen een en hetzelfde instrument.

  13.3 Op basis van artikel 13.4 en 13.5 moeten alle wijzigingen in deze Overeenkomst (i) schriftelijk zijn, (ii) naar deze Overeenkomst verwijzen, en (iii) binnen twee (2) maanden vóór de beoogde ingangsdatum naar de andere partij worden verzonden. De Verkoper begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Verkoper geacht wordt de door GPIL voorgestelde wijzigingen te hebben geaccepteerd, tenzij de Verkoper GPIL informeert dat dit niet het geval is, in overeenstemming met artikel 12.4, voorafgaand aan de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. In dat geval eindigt de Overeenkomst onmiddellijk en kosteloos vóór de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. De Verkoper heeft het recht de Overeenkomst, in overeenstemming met artikel 12.4, op elk gewenst moment onmiddellijk te beëindigen vóór de datum waarop de door GPIL voorgestelde wijzigingen van kracht worden. Wijzigingen in deze Overeenkomst die door de Verkoper worden voorgesteld, kunnen pas van kracht worden als ze door een bevoegde en gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij worden uitgevoerd.

  13.4 De Verkoper gaat ermee akkoord dat GPIL het recht heeft de Overeenkomst onmiddellijk via kennisgeving aan te passen zolang dit niet wettelijk verboden is.

  13.5 Niets in artikel 13.3 en 13.4 beperkt het volgende:

  13.5.1 Het recht van GPIL om de beleidsrichtlijnen van tijd tot tijd te updaten en te herzien of van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving nieuwe functies toe te voegen, die de Verkoper kan accepteren door de nieuwe functie te gebruiken. Deze revisies vinden plaats met behulp van een methode naar keuze van GPIL, bijvoorbeeld via e-mail of via publicatie op een Google-website, en

  13.5.2 Het recht van de partijen om de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen met een kennisgevingsperiode naar keuze zolang dit niet wettelijk verboden is en beide partijen hiermee akkoord gaan.

  13.6 De Verkoper mag deze Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of op een andere manier overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GPIL.

  13.7 GPIL kan zijn rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk toekennen of op een andere manier overdragen aan Google en/of een aangesloten partij van Google.

  13.8 Geen enkele partij is aansprakelijk voor het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van zijn verplichtingen als gevolg van enige omstandigheid buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot overheidsacties, terroristische acties, aardbevingen, brand, overstromingen of andere gevallen van overmacht, werkomstandigheden, stroomstoringen en/of -uitval, internetstoringen, telecommunicatiestoringen of systeemstoringen.

  13.9 Indien GPIL nalaat een recht of een bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, mag dit niet worden beschouwd als afstand doen van dit recht of van deze bepaling.

  13.10 De partijen van deze Overeenkomst zijn en blijven onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als het creëren van een agentschap, partnerschap of samenwerkingsverband tussen de partijen. Geen enkele partij wordt geacht werknemer of wettelijke vertegenwoordiger van de andere partij te zijn noch zal een partij enig recht of gezag hebben een verplichting te creëren namens de andere partij.

  13.11 Als een artikel van deze Overeenkomst door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie als onuitvoerbaar of ongeldig wordt verklaard, zal dit artikel in de minimaal vereiste mate beperkt of geëlimineerd worden zodat deze Overeenkomst onverminderd van kracht blijft en door de partijen kan worden afgedwongen.

  13.12 Tenzij uitdrukkelijk anderszins in deze Overeenkomst wordt vermeld, kan niets in deze Overeenkomst enig recht of een ander voordeel vormen of op een andere manier ten voordele komen van een andere persoon dan de partijen van de Overeenkomst. Dit artikel is niet bedoeld om de rechten te beperken van enige wettig aangestelde onder deze Overeenkomst om de rechten en voordelen uit te oefenen die hem door zijn aansteller zijn toegekend. Onverminderd dit artikel heeft geen enkele derde partij (met inbegrip van een derde partij die het recht kan hebben de eigen rechten onder deze Overeenkomst af te dwingen) de verplichting om in te stemmen met de toekenning, overdracht, beëindiging of wijziging van deze Overeenkomst.

  13.13 Op deze Overeenkomst, en alle geschillen en eisen die ontstaan door of in verband met deze Overeenkomst, zijn de wetten van Ierland van toepassing. De partijen erkennen onherroepelijk en onvoorwaardelijk dat uitsluitend de Ierse rechtbanken bevoegd zijn kennis te nemen van alle geschillen en vorderingen. Niets in de vorige zin zal enige partij verhinderen dwangbevelen of gelijkaardige verhaalmethoden in een andere jurisdictie aan te vragen om de eigen vertrouwelijke informatie of Intellectuele-eigendomsrechten te beschermen.

  13.14 Voor zover toegestaan door enige relevante nationale wetgeving waarin de Richtlijn betreffende betalingsservices (Richtlijnen (EU) 2015/2366) (PSD2) ('Nationale wetgeving') geïmplementeerd is, zijn de volgende bepalingen van de Nationale wetgeving niet van toepassing op de Overeenkomst: alle bepalingen waarin Titel III en Artikelen 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 en 89 van de PSD2 geïmplementeerd zijn. De partijen behouden zich het recht voor een andere tijd af te spreken dan is aangeduid in de bepalingen van de Nationale wetgeving waarin Artikel 71 van de PSD2 geïmplementeerd is.