GPL levert deze Service (zoals gedefinieerd in de onderstaande Servicevoorwaarden) aan Verkoper voor diens verkopen op Google-marktplaatsen en voor donaties aan Verkopers die liefdadigheidsinstellingen zijn.

Hier vindt u een lijst met Google-marktplaatsen die door de Service worden ondersteund. Google kan de marktplaatsen van tijd tot tijd updaten, maar alle transacties op marktplaatsen worden in overeenstemming met de onderstaande Servicevoorwaarden verwerkt. Raadpleeg de algemene voorwaarden van het product voor aanvullende informatie over welke producten een marktplaats zijn.

Naast verkopen op Google-marktplaatsen kan de Verkoper de eigen producten ook voor verdere verkoop door Google aanbieden, in welk geval Google de verkoper geld verschuldigd is. Google kan GPL vragen dergelijke bedragen namens Google aan de verkoper uit te betalen. Om elke twijfel uit te sluiten: de onderstaande Servicevoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke uitbetalingen. Raadpleeg de algemene voorwaarden van het betreffende product voor meer informatie over dergelijke uitbetalingen.

Servicevoorwaarden van Google Payments - Verkoper

28 maart 2018

Deze Servicevoorwaarden voor de Verkoper ('Overeenkomst') vormen een rechtsgeldig contract tussen Google Payment Limited, een vennootschap opgericht in Engeland (ondernemingsnummer 05903713), met als geregistreerd adres 5 New Street Square, Londen EC4A 3TW, Verenigd Koninkrijk ('GPL'), en u ('Verkoper'). U kunt contact met GPL opnemen via het Helpcentrum op https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341. GPL is goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority ('FCA') als instantie voor elektronisch geld ('E-geld') en staat ingeschreven bij het FCA-register onder registernummer 900008. GPL is ook geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en handelt op basis van een Europees paspoort. GPL is een dochtermaatschappij van Google International, LLC ('Google'). Lees deze Overeenkomst volledig door voordat u deze accepteert en doorgaat met de aanmeldingsprocedure.

Voordat u doorgaat, moet u deze Overeenkomst afdrukken of kopiëren voor uw eigen administratie.

ALS U HIERONDER OP 'IK GA AKKOORD MET DE SERVICEVOORWAARDEN' EN OP DE KNOP 'AANMELDING VOLTOOIEN' KLIKT, GAAT U ERMEE AKKOORD AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN.

De Overeenkomst wordt van kracht vanaf de datum waarop de Verkoper de overeenkomst accepteert ('Ingangsdatum').

1. DEFINITIES

In deze Overeenkomst worden de volgende definities gebruikt:

'Account': De E-geldrekening die GPL voor de Verkoper beheert.

'API-referentiehandleiding': De API-referentiehandleiding die van tijd tot tijd door GPL of bij GPL aangesloten entiteiten wordt gepubliceerd. De huidige API-referentiehandleiding is beschikbaar op https://developers.google.com/terms.

'API-ontwikkelaarshandleiding': De API-ontwikkelaarshandleiding die van tijd tot tijd door GPL of aangesloten entiteiten daarvan wordt gepubliceerd. De huidige API-ontwikkelaarshandleiding is beschikbaar op https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

'Bètafuncties': De functies van de Service die van tijd door tijd door GPL als bètafuncties of niet-ondersteunde functies worden aangeduid in de technische documentatie van GPL. Deze technische documentatie omvat de toepasselijke API-referentiehandleiding en de API-ontwikkelaarshandleiding voor de versie van de Service die de Verkoper heeft geïmplementeerd.

'Merkkenmerken': Respectievelijk de merknamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van elke partij, zoals die op enig moment in eigendom zijn van (of gelicentieerd zijn aan) een dergelijke partij.

'Werkdag': Alle dagen, behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in het Verenigd Koninkrijk.

'Koper': Een klant die gebruikmaakt van de Service om Financieringstransacties te verrichten om Producten aan te schaffen.

'Provider': Een provider van mobiele telefonie die door GPL is goedgekeurd en een Account voor facturering via de provider aan Kopers levert.

'Facturering via de provider': Het betaalproces waarbij GPL, namens de Verkoper, een Betalingstransactie bij de Provider indient voor facturering op het Account van de Koper, voor facturering via de provider.

'Account voor facturering via de provider': Het account voor maandelijkse of andere periodieke facturering dat door de Provider wordt geleverd en door een Koper als Financieringsmethode bij GPL is geregistreerd.

'Beleid inzake het oplossen van terugvorderingen': De sectie onder de kop 'Beleid inzake het oplossen van terugvorderingen' in het Programmabeleid en de richtlijnen voor Google Payments.

'Klant': Een persoon of entiteit die zich bij de Service registreert als Koper of Verkoper.

'Geschillen': Alle onenigheden, processen, regelingen of andere dergelijke geschillen, met uitzondering van Servicegeschillen, tussen Klanten of andere derden, die voortvloeien uit het gebruik van de Service.

'E-geld': Elektronische waarde die door GPL wordt uitgegeven na ontvangst van fondsen. E-geld verkeert in het computersysteem van GPL en vertegenwoordigt een inwisselingsclaim tegen GPL. E-geld is geen storting.

'Euro': De wettelijke valuta van de Europese Monetaire Unie.

'Financieringsmethode': De creditcardrekening, de betaalpasrekening, het Account voor facturering via de provider of een andere betaalmethode die of dat de Klant bij de Service heeft geregistreerd en door GPL wordt gebruikt ter financiering van de uitgifte van E-geld door GPL voor de verwerking van Financieringstransacties en voor andere doeleinden.

'Financieringstransactie': De transactie waarbij GPL (i) de overboeking van een Aankoopbedrag van de Financieringsmethode van een Koper naar GPL initieert, (ii) de Koper voorziet van een bedrag aan E-geld dat gelijk is aan het Aankoopbedrag, en (iii) het bedrag aan E-geld van de Koper naar de Verkoper overmaakt.

'Google': Google International, LLC en zijn Dochtermaatschappijen en aangesloten entiteiten.

'Google-marktplaats': Alle door Google beheerde marktplaatsen waarop Kopers Producten rechtstreeks bij de Verkoper kunnen kopen.

'Servicevoorwaarden van de Google-marktplaats': De Servicevoorwaarden van de Google-marktplaats zoals gedefinieerd in artikel 3.9.

'Programmabeleid en richtlijnen van Google Payments': Het Google Payments-beleid voor Verkopers met een account voor GPL met Nederlandse factureringsgegevens, dat van tijd tot tijd door GPL wordt gepubliceerd. De huidige versie van het Programmabeleid en de richtlijnen van Google Payments zijn beschikbaar op https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

'GPL-dataprotocollen': De dataprotocollen van Google die van toepassing zijn op de Service die door of namens GPL aan de Verkoper wordt verleend in overeenstemming met deze Overeenkomst, en alle herziene versies van deze protocollen die op regelmatige basis door GPL of zijn aangesloten entiteiten aan de Verkoper bekend kunnen worden gemaakt.

'Google-website': Een website die eigendom is van Google of wordt beheerd door of namens Google of zijn aangesloten entiteiten, inclusief alle subdomeinen, mappen en vervolgsites daarvan.

'Intellectuele-eigendomsrechten': Alle octrooirechten, auteursrechten, halfgeleidertopografierechten, rechten op software, morele rechten, handelsmerken en/of servicemerken, logo's, rechten op of in verband met databases, rechten op of in verband met vertrouwelijke informatie of industriële en bedrijfsgeheimen, rechten in verband met domeinnamen en alle andere eigendomsrechten (al dan niet gedeponeerd) wereldwijd, inclusief alle rechten inzake erfrecht en rechten op alle apps en registraties die in behandeling zijn, evenals het recht een gerechtelijke procedure te starten en schadevergoeding voor overtredingen in het verleden te verkrijgen.

'Inloggegevens': De combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die GPL aan de Verkoper verstrekt voor toegang tot het Account van de Verkoper.

'Betalingsopdracht': (i) De opdracht die de Verkoper aan GPL verstrekt om een Financieringstransactie uit te voeren die een Koper heeft geautoriseerd en die tevens dient als kennisgeving aan GPL van autorisatie van de Koper om over te gaan tot de aankoop van een bedrag aan E-geld van GPL dat gelijk is aan het Aankoopbedrag van de Financieringstransactie of (ii) de instructie die de Verkoper aan GPL verstrekt om een Terugbetalingstransactie uit te voeren, naar gelang de omstandigheden.

'Pond sterling': De wettelijke valuta van het Verenigd Koninkrijk.

'Product': Alle digitale of fysieke producten, goederen of diensten die een Koper bij een Verkoper kan kopen met behulp van de Service.

'Aankoopbedrag': Een bedrag dat gelijk is aan de prijs van een Product, met inbegrip van gerelateerde kosten, belastingen, verzendkosten of administratiekosten, voor zover van toepassing.

'Aflossingsrekening': De E-geldrekening die GPL voor de Verkoper beheert en waarop GPL E-geld van Kopers overschrijft als onderdeel van een Financieringstransactie.

'Aflossingstransactie': De transactie waarbij GPL E-geld dat op de Aflossingsrekening van de Verkoper staat, aflost en een overboeking van een overeenkomstig bedrag naar de Vereffeningsrekening van de Verkoper initieert.

'Terugbetalingstransactie': De transactie waarmee GPL E-geld van de Aflossingsrekening van de Verkoper naar een Koper overmaakt en vervolgens overgaat tot het overmaken van een overeenkomstig bedrag naar de Financieringsmethode van de Koper via de terugbetalingsfunctie van de Service.

'Reserveringsvereiste': Het geldbedrag dat GPL conform de Overeenkomst voor de verwerking van Financierings- of Terugbetalingstransacties mag inhouden met betrekking tot de aan de Verkoper verschuldigde betaling.

'Verkoper': Elke persoon of entiteit die gebruikmaakt van de Service om Producten te verkopen en Aankoopbedragen uit Financieringstransacties te ontvangen.

'E-mailadres van de Verkoper': Het e-mailadres dat de Verkoper opgeeft tijdens de aanmeldingsprocedure.

'Website van de Verkoper': De websitepagina's van de Verkoper waarop Producten worden aangeboden die via de Service kunnen worden betaald.

'Service': De betalingsservice voor E-geld die door GPL wordt geleverd, genaamd Google Payments en beschreven in deze Overeenkomst, inclusief (a) Financierings- en Terugbetalingstransacties namens Verkopers, met betrekking tot een aankoop tussen een Verkoper en Koper, en (b) Aflossingstransacties.

'Servicegeschillen': Alle onenigheden, klachten, processen, regelingen en/of andere dergelijke geschillen tussen GPL en Klanten, uitsluitend voortvloeiend uit de vermeende niet-nakoming door GPL van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst of een andere van toepassing zijnde wet en daarmee verband houdende fouten bij het verlenen van de Service.

'Servicekosten': De kosten die door GPL voor de Service in rekening worden gebracht, zoals uiteengezet in artikel 7.1.

'Vereffeningsrekening': De depositorekening van de Verkoper bij een bank in Nederland die door de Verkoper is aangeduid en schriftelijk bekendgemaakt aan en is goedgekeurd door GPL voor de ontvangst van gelden voor de aflossing van E-geld dat op de Aflossingsrekening van de Verkoper staat.

'USD': De wettelijke valuta van de Verenigde Staten.

'Jaar': De periode van twaalf (12) maanden die begint op de Ingangsdatum, en elke daaropvolgende periode van twaalf maanden.

1.1 De titels van de artikelen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter referentie bedoeld en zijn niet van invloed op de interpretatie of betekenis van de Overeenkomst.

1.2 Elke verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling omvat een verwijzing naar die wet of wettelijke bepaling, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, uitgebreid of opnieuw ingevoerd.

1.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst, zijn alle bedragen die in de Overeenkomst worden vermeld in euro's.

1.4 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan de Verkoper een kopie van de Overeenkomst aanvragen via het Helpcentrum voor Verkopers. Een link naar de Overeenkomst wordt kosteloos verzonden naar het E-mailadres van de Verkoper.

2. SERVICEKENMERKEN EN EEN BESCHRIJVING VAN DE SERVICE

2.1 Beschrijving van de Service. De Verkoper erkent en gaat ermee akkoord dat:

(a) de verkopen van de Producten van de Verkoper transacties zijn tussen de Verkoper en de Koper en niet met GPL, Google of een van de aangesloten entiteiten, tenzij GPL, Google of een van de aangesloten entiteiten uitdrukkelijk als Verkoper of Koper in de transactie wordt aangeduid,

(b) GPL, Google of een van zijn Dochtermaatschappijen of aangesloten entiteiten geen Koper, Verkoper of partij is in verband met enige Financieringstransactie, tenzij dit uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid in de vermelding van een Product op een Google-website of de bijbehorende servicevoorwaarden,

(c) GPL niet verantwoordelijk is voor en geen toezicht houdt op de kwaliteit, de veiligheid en de wettelijkheid van de geadverteerde Producten, de waarheidsgetrouwheid of de juistheid van de beschrijving van de Producten, het vermogen van Verkopers om Producten te verkopen of het vermogen van Kopers om Producten te kopen, en

(d) GPL niet verantwoordelijk is voor en geen invloed heeft op het feit of een Koper al dan niet de aankoop of de betaling van Producten voltooit die de Koper heeft toegestemd te kopen van de Verkoper. Wanneer een Koper een aankoop via een Financieringsmethode goedkeurt, verwerkt GPL na ontvangst van een Betalingsopdracht van de Verkoper de Financieringstransactie namens de Verkoper (a) via het gepaste netwerk voor betalingsverwerking, met inbegrip van maar niet beperkt tot netwerken voor creditcards of betaalpassen, of (b) naar de Provider voor betaling en inning via Facturering via de provider zoals hieronder beschreven.

2.2 Toegestane Betalingsopdracht. De Verkoper zal de Service uitsluitend gebruiken om een Betalingsopdracht te verwerken voor een Product dat door een Koper is gekocht via een rechtmatige, bonafide verkoop van het Product. Als de Verkoper zijn primaire producttype als 'non-profit' aanduidt, door GPL als geregistreerde en gecertificeerde non-profitorganisatie is geverifieerd, en overige documentatie en informatie aanlevert die GPL van tijd tot tijd vereist, mag de Verkoper de Service gebruiken om donaties van Kopers te verwerken. Een Betalingsopdracht mag niet voor verwerking via de Service worden ingediend totdat de Verkoper:

(a) de gekochte goederen heeft verzonden of op een andere manier bij de Koper heeft bezorgd, of

(b) de gekochte service heeft geleverd, of

(c) de verkooptransactie op een andere manier heeft volbracht, zoals onderling overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper.

2.3 Verboden transacties. GPL kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de Verkoper bepaalde algemene praktijken en beperkingen opleggen betreffende het gebruik van de Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot individuele of verzamelde transactielimieten, in termen van het bedrag in pond sterling of het equivalente bedrag hiervan in de lokale valuta of het aantal Financieringstransacties of Betalingsopdrachten tijdens een of meer gespecificeerde perioden. De Verkoper zal niet:

(a) de Service gebruiken om een Financieringstransactie voor de Verkoper te verwerken of om op een andere manier geld over te schrijven tussen een Koper en de Verkoper, die niet rechtstreeks voortvloeit uit de aankoop van een product door de Koper (anders dan de verwerking van donaties conform subartikel 2.2 hierboven),

(b) de Service gebruiken om Kopers contante voorschotten te verstrekken of om de aankoop van equivalenten van contanten (zoals reischeques, prepaidkaarten, postwissels, enzovoort) door Kopers te faciliteren, met dien verstande dat de Verkoper de Service kan gebruiken om de aankoop door Kopers van een geschenkbon of een kaart met een opgeslagen waarde te faciliteren, zoals toegestaan krachtens de toepasselijke beleidsrichtlijnen van GPL die kunnen worden geraadpleegd op de Google Payments-website, of

(c) de Service gebruiken om Financieringstransacties te verwerken in samenhang met de verkoop of uitwisseling van illegale of verboden goederen of services, inclusief maar niet beperkt tot verboden Producten of Productcategorieën zoals vermeld in de lijst met verboden producten die hier kan worden geraadpleegd (en zoals deze lijst van tijd tot tijd wordt geüpdatet) of iedere andere onderliggende illegale transactie ('Lijst met verboden producten'). Indien niet wordt voldaan aan het toepasselijke beleid betreffende de Lijst met verboden Producten, kan dit resulteren in de opschorting of beëindiging van de toegang van de Verkoper tot de Service, naast elk ander rechtsmiddel dat GPL onder deze Overeenkomst ter beschikking staat.

De Verkoper zal de Service niet op enige manier gebruiken die in strijd is met deze algemene praktijken en een dergelijk verboden gebruik is een reden om de Service onmiddellijk op te schorten en/of de Overeenkomst te beëindigen.

2.4 Na voorafgaande kennisgeving aan GPL (in de vorm gespecificeerd door GPL) kan de Verkoper weigeren de bestelling van een Product om welke reden dan ook te verwerken, maar in alle dergelijke gevallen is GPL niet verplicht enige hieraan gerelateerde Financieringstransacties te faciliteren.

2.5 Beperkingen op het gebruik van de Service.

(a) De Verkoper moet voldoen aan alle beleidsrichtlijnen en beperkingen met betrekking tot het gebruik van de Service voor Verkopers, zoals deze van tijd tot tijd worden gepubliceerd en geüpdatet door GPL of zijn aangesloten entiteiten. Dergelijke beleidsrichtlijnen omvatten onder andere:

(i) het Programmabeleid en richtlijnen voor Google Payments,

(ii) de technische en implementatievereisten van GPL en Google, zoals uiteengezet op ttps://developers.google.com/terms (of een andere URL zoals die op regelmatige basis door GPL wordt verstrekt),

(iii) de merkbehandeling of servicemerkrichtlijnen van GPL en Google voor de Service, die toegankelijk zijn via https://www.google.com/permissions of een andere URL zoals die op regelmatige basis door GPL of Google wordt verstrekt,

(iv) de beleidsrichtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de Google-website die op regelmatige basis op de Google-websites kunnen worden geraadpleegd,

(v) GPL-vereisten voor gegevensbeveiliging en privacy zoals deze van tijd tot tijd aan de Verkoper kenbaar kunnen worden gemaakt, waaronder het Privacybeleid van Google Payments op https://payments.google.com/files/privacy.html,

(vi) alle toepasselijke gebruiksregels en/of beleidsrichtlijnen van de kaartfirma's of -netwerken die worden gebruikt om de Financierings-, Aflossings- en Terugbetalingstransacties te verwerken, en

(vii) vereisten van de Provider die van toepassing zijn op Facturering via de provider.

(b) GPL kan de Service geheel of gedeeltelijk wijzigen of opschorten als dat voor onderhoud of updates van de Service noodzakelijk is.

(c) GPL kan van tijd tot tijd beperkingen op bepaalde functies instellen of de toegang tot de gehele services of gedeelten hiervan beperken.

(d) GPL is niet verplicht om een Verkoper voor een Financieringstransactie te crediteren indien GPL geen geldige fondsen heeft ontvangen voor de Financieringstransactie via de Financieringsmethode van de Koper.

2.6 Verboden acties. De Verkoper zal niet:

(a) een minimum of maximum bedrag voor een Financieringstransactie vaststellen als voorwaarde voor het gebruik van de Service door de Koper om een Product te betalen,

(b) eisen dat de Koper het rekeningnummer van een creditcard, betaalpas, Account voor facturering via de provider of andere Financieringsmethode verstrekt,

(c) het belastingbedrag dat op de aankoop van een Product van toepassing is, afzonderlijk verwerken als Financieringstransactie,

(d) een Financieringstransactie indienen bij de Service, waarvan de verwerking eerder is geweigerd of die eerder is teruggestuurd als terugvordering,

(e) het gebruik van de Service toestaan voor de betaling van enige schuld die de Koper heeft ten opzichte van de Verkoper of van een teruggestuurde/niet-gehonoreerde cheque, of

(f) een negatief saldo op de Aflossingsrekening van de Verkoper aanhouden.

Als de Verkoper extra kosten voor een Financieringstransactie in rekening brengt voor het gebruik van de Service, moet de Verkoper de Koper vooraf duidelijk inlichten over deze kosten. De Verkoper gaat ermee akkoord geen toeslagen in rekening te brengen die onwettig zijn in het betreffende rechtsgebied.

2.7 Indien een Financieringstransactie om enigerlei reden wordt teruggedraaid (inclusief maar niet beperkt tot transacties die als gevolg van een terugvordering worden teruggedraaid), kan GPL naar eigen goeddunken trachten deze fondsen terug te vorderen van de Verkoper door de Aflossingsrekening van de Verkoper te debiteren. De Verkoper erkent en stemt ermee in dat, in het geval de Aflossingsrekening van de Verkoper onvoldoende fondsen bevat, GPL de schuld van de Verkoper ten opzichte van GPL mag innen door de Aflossingsrekening van de Verkoper te debiteren na een volgende Financieringstransactie of door enig ander middel dat wettelijk is toegestaan.

2.8 Uitvoertijden. GPL verwerkt de Financierings-, Terugbetalings- en Aflossingstransacties als volgt:

(a) Voor Financieringstransacties: Na ontvangst van de Betalingsopdracht van de Verkoper geeft GPL aan de Koper een bedrag aan E-geld uit dat gelijk is aan het Aankoopbedrag. Dit gebeurt op zijn laatst wanneer GPL geldige overeenkomstige bedragen ontvangt van de Financieringsmethode van de Koper. Hierna maakt GPL direct het bedrag, minus toepasselijke Servicekosten, over naar de Aflossingsrekening van de Verkoper,

(b) Voor Terugbetalingstransacties: Zolang er voldoende fondsen voor de Terugbetalingstransactie beschikbaar zijn op de Aflossingsrekening van de Verkoper, maakt GPL na ontvangst van de Betalingsopdracht van de Verkoper onmiddellijk het bedrag aan E-geld van de Aflossingsrekening van de Verkoper naar de Koper over dat gelijk is aan het Aankoopbedrag dat wordt terugbetaald. Wanneer er een Financieringsmethode is gebruikt om het Aankoopbedrag gedeeltelijk of volledig te financieren, lost GPL het bedrag dat voor de financiering van het Aankoopbedrag met de Financieringsmethode is gebruikt af en initieert de overboeking hiervan naar de Financieringsmethode van de Koper onmiddellijk nadat GPL de van toepassing zijnde controles met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld, bedrog en andere illegale activiteiten heeft voltooid en tevreden is met de resultaten hiervan,

(c) Voor Aflossingstransacties: Zolang er voldoende fondsen voor de Aflossingstransactie op de Aflossingsrekening beschikbaar zijn, zal GPL de bedragen die op de Aflossingsrekening van de Verkoper staan, aflossen en overboeking van de bedragen initiëren op de Werkdag waarvoor de Aflossingstransactie conform artikel 7.4 is overeengekomen, op voorwaarde dat GPL de toepasselijke controles met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld, bedrog en andere illegale activiteiten heeft voltooid en tevreden is met de resultaten hiervan,

(d) Als een Betalingsopdracht of aflossingsverzoek wordt ontvangen of gepland op een dag die geen Werkdag is, wordt deze opdracht of dit verzoek ten behoeve van dit artikel 2.8 behandeld alsof deze is ontvangen of gepland op de volgende Werkdag,

(e) GPL is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over het tijdstip waarop de overboekingen van afgeloste fondsen die door GPL zijn geïnitieerd in subartikel (b) en (c) hierboven, zijn voltooid en de overgemaakte bedragen beschikbaar worden gemaakt door de betreffende provider van de betalingsservice.

2.9 Financierings-, Terugbetalings- of Aflossingstransacties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Koper of de Verkoper worden geweigerd, zoals bepaald in artikel 7.6. De transacties kunnen ook worden uitgesteld als gevolg van het feit dat GPL zijn verplichtingen moet naleven onder de toepasselijke wetgeving voor de bestrijding van het witwassen van geld, inclusief het geval waarin GPL het vermoeden heeft dat de transactie gepaard gaat met bedrieglijke praktijken.

2.10 Aanvullende voorwaarden voor Facturering via de provider. Wanneer een Koper een Financieringstransactie verricht met Facturering via de provider, brengt GPL kosten in rekening aan de Provider voor betaling en verwerking via het Account voor facturering via de provider van de Koper. Een terugboeking, terugbetaling of aanpassing van die Financieringstransactie kan ook door GPL bij de Provider worden ingediend voor verwerking via het Account voor facturering via de provider van de Koper. GPL heeft geen verplichtingen jegens de Verkoper of enige andere persoon om schikkingsbetalingen te doen voor de Financieringstransactie van een Koper (of terugboekingen, terugbetalingen of aanpassingen daarvan) in het geval de Provider om welke reden dan ook de betaling niet via het Account voor facturering via de provider of anderszins kan of wil innen bij de Koper (voor betaling van een Financieringstransactie) of om krediet bij te schrijven op het Account voor facturering via de provider of de Koper anderszins te crediteren (voor een terugboeking, terugbetaling of aanpassing van een Financieringstransactie). In het geval GPL een schikkingsbetaling doet aan de Verkoper in afwachting van betaling via de Provider, behoudt GPL zich het recht voor de kosten terug te vorderen of terug te eisen bij de Verkoper in het geval de Provider de verwerking van de Financieringstransactie op het Account voor facturering via de provider van de Koper niet voltooit of de betaling niet anderszins verkrijgt van de Koper. GPL kan beperkingen instellen voor de typen Verkopers die Facturering via de provider mogen gebruiken en de producttypen die kunnen worden gekocht met Facturering via de provider.

2.11 Bètafuncties. GPL mag naar eigen goeddunken het gebruik van bètafuncties ter beschikking stellen aan de Verkoper. Bètafuncties worden aangeboden 'in de staat waarin ze zich bevinden' ('as is', dus zonder aansprakelijkheid voor fouten) en worden door de Verkoper gebruikt op eigen risico, onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. GPL mag naar eigen goeddunken het aanbieden van Bètafuncties op elk gewenst moment stopzetten.

3. IMPLEMENTATIE VAN DE SERVICE

3.1 Implementatie. De Verkoper moet ervoor zorgen dat er geen gebruik van of toegang tot de Service mogelijk is via Websites van de Verkoper die niet voldoen aan de bepalingen van de Overeenkomst of die niet op een andere manier door GPL zijn goedgekeurd, en de Verkoper moet dergelijke toegang of gebruik door onbevoegden controleren en uitschakelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot sites van derden).

3.2 GPL heeft de uiteindelijke goedkeuringsbevoegdheid wat betreft de middelen die de Verkoper op regelmatige basis gebruikt om de Service in te zetten en indien GPL deze manier van inzetten afkeurt, beschikt GPL over het recht, na kennisgeving aan de Verkoper, het gebruik van de Service geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de Verkoper gepaste corrigerende wijzigingen implementeert, zoals die redelijkerwijs door GPL worden vereist en vastgesteld. GPL mag op elk moment testaanvragen versturen naar of kwaliteitsbeoordelingen uitvoeren van de Website(s) van de Verkoper om de naleving van de Overeenkomst door de Verkoper te controleren.

3.3 Financieringsmethoden. Als onderdeel van de implementatie van de Service op de Website van de Verkoper door de Verkoper en als voorwaarde van GPL voor de verlening van de Service moet de Verkoper een Financieringsmethode en een Vereffeningsrekening voor de Service openen, registreren en onderhouden. Het gebruik van de Financieringsmethode is onderworpen aan de standaardvoorwaarden van de methode. Deze voorwaarden worden uiteengezet op: https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=GB. De Verkoper autoriseert GPL:

(a) te bevestigen dat een Financieringsmethode of een Vereffeningsrekening, zoals door de Verkoper op de registratiewebpagina's van de Service wordt vermeld, bij de uitgevende financiële instelling een goede reputatie heeft, bijvoorbeeld door middel van het indienen van een verzoek tot betalingsmachtiging en/of een laag credit- en/of debetbedrag op de Financieringsmethode of de Vereffeningsrekening,

(b) een Financieringsmethode of een Vereffeningsrekening opnieuw te bevestigen, geheel naar eigen goeddunken van GPL, telkens wanneer rekeninginformatie wordt gewijzigd, en

(c) indien dit is toegestaan onder de lokale wetgeving, van tijd tot tijd een kredietrapport te ontvangen en/of op een andere manier informatie over de kredietsituatie of andere achtergrondinformatie van de Verkoper in te winnen die GPL gepast acht om de geschiktheid van de Verkoper voor de Service te beoordelen of om het blijven gebruiken van de Service door de Verkoper te beoordelen.

3.4 De Verkoper moet actuele, volledige en correcte registratie-informatie en informatie over de Financieringsmethode en de Vereffeningsrekening verstrekken en de informatie regelmatig updaten om deze actueel en correct te houden. GPL kan de Verkoper van tijd tot tijd vragen bijkomende informatie te verschaffen als voorwaarde voor het blijven gebruiken van de Service of om GPL te helpen bij het bepalen of het verdere gebruik van de Service door de Verkoper al dan niet wordt toegestaan.

3.5 Updates. Als GPL zijn technische of implementatiespecificaties van tijd tot tijd updatet (met inbegrip van maar niet beperkt tot een update van de GPL-dataprotocollen of een wijziging in uiterlijk, labels, branding of toekenning), moet de Verkoper deze updates of wijzigingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk implementeren, maar in elk geval binnen zestig (60) dagen vanaf de datum van ontvangst van de updatekennisgeving. Indien het om updates of wijzigingen in uiterlijk, labels, branding of toekenning gaat, moeten deze updates of wijzigingen echter worden geïmplementeerd binnen vijftien (15) dagen volgend op de datum waarop de Verkoper de desbetreffende updatekennisgeving heeft ontvangen.

3.6 Kennisgeving van systeemwijzigingen. De Verkoper moet GPL ten minste zestig (60) dagen van tevoren in kennis stellen van alle wijzigingen in de code of bedieningstechnologie die wordt gebruikt voor de implementatie van de Service en waarvan redelijkerwijs verwacht zou kunnen worden dat ze een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de Service of de verwerking van Financieringstransacties (met dien verstande dat de kennisgeving de Verkoper in geen geval ontslaat van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst).

3.7 Technische Ondersteuning. Onder voorbehoud van naleving van de Overeenkomst door de Verkoper, biedt GPL tijdens de duur van deze Overeenkomst de Verkoper technische ondersteuning voor de Services in overeenstemming met de dan geldende ondersteuningsrichtlijnen van GPL voor de Service. Voordat de Verkoper een verzoek voor ondersteuning bij GPL indient, moet hij eerst, zonder escalatie naar GPL, al het mogelijke doen om fouten, bugs, storingen of defecten in de connectiviteit van het netwerk in de eigen software en apparatuur te herstellen. Vervolgens kan de Verkoper een geschreven verzoek voor technische ondersteuning indienen in overeenstemming met de richtlijnen en procedures voor ondersteuning van GPL. De Verkoper zal Kopers op eigen kosten ondersteuning bieden.

3.8 Autorisatie Financieringstransactie. De Verkoper erkent dat de ontvangst van een autorisatie van een kaartuitgever in verband met een bepaalde Financieringstransactie uitsluitend aangeeft dat, op de datum van de goedkeuring, de kaart: (a) voldoende krediet heeft bij de kaartuitgever om het Aankoopbedrag aan de Verkoper te betalen, (b) gebruikt wordt binnen de geldigheidsdatums van de kaart, en (c) niet als verloren of gestolen staat geregistreerd. De Verkoper erkent dat een dergelijke autorisatie geen garantie is dat de persoon die de transactie indient ook daadwerkelijk de kaarthouder is, noch vertegenwoordigt een autorisatie een garantie door GPL of een andere persoon dat de transactie niet aan een terugvordering zal worden onderworpen.

3.9 Google-marktplaatsen. Niettegenstaande artikel 3.1 mag de Verkoper de Service gebruiken om transacties op een Google-marktplaats te verwerken. Voor het gebruik van de Service op een Google-marktplaats moet de Verkoper apart akkoord gaan met de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende Google-marktplaats (de 'Servicevoorwaarden van de Google-marktplaats') en moet het Serviceaccount van de Verkoper zijn gelinkt aan het account van de Verkoper voor die Google-marktplaats. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze Overeenkomst en de toepasselijke Servicevoorwaarden van de Google-marktplaats, zijn de Servicevoorwaarden van de Google-marktplaats van toepassing voor zover wettelijk toegestaan.

4. GERESERVEERD

5. AANVULLENDE SERVICEVOORWAARDEN

5.1 GPL is een Elektronische betalingsinstantie. De Verkoper erkent en gaat ermee akkoord dat:

(a) GPL de Service aanbiedt om de verwerking van Financieringstransacties namens Verkopers te faciliteren, om zo de betaling van Producten door Kopers mogelijk te maken,

(b) GPL de Financieringstransacties namens Verkopers verwerkt,

(c) GPL geen deposito's aanvaardt,

(d) fondsen die door GPL of serviceproviders van GPL (met inbegrip van alle providers van bankservices) in samenhang met de verwerking van Financierings-, Terugbetalings- en Aflossingstransacties worden gehouden, niet als deposito's worden gehouden, en

(e) het GPL bij wet verboden is rente aan de Verkoper te betalen voor enig saldo op de Aflossingsrekening van de Verkoper.

5.2 Geen garanties met betrekking tot producten. GPL geeft geen enkele garantie of legt geen enkele verklaring af met betrekking tot:

(a) de veiligheid, kwaliteit, juistheid, betrouwbaarheid, integriteit of wettelijkheid van enig Product,

(b) de waarheid of juistheid van de beschrijving van Producten, van informatie, raad, mening, aanbod, voorstel, verklaring, gegevens met betrekking tot de Koper of andere informatie (gezamenlijk de 'Content') die via de Service of de Google-websites worden getoond of verspreid, aangekocht of betaald.

GPL kan, maar is conform de Overeenkomst daar niet toe verplicht, enige Content geheel of gedeeltelijk bewerken, wijzigen, weigeren of verwijderen, indien deze Content als aanstootgevend, foutief, illegaal, bedrieglijk of als schending van de Overeenkomst wordt beschouwd.

5.3 Geen Verklaring met betrekking tot de identiteit van de klant. GPL heeft geen enkele verantwoordelijkheid ten opzichte van enige Verkoper om de achtergrond te onderzoeken of de identiteit te bevestigen van enige Klant van de Service. GPL kan een feedback- of ander beoordelingssysteem voor de Service aanbieden om de Verkoper te helpen bij de evaluatie van andere Klanten van de Service. De Verkoper erkent dat dit feedback- of beoordelingssysteem uitsluitend de mening van andere Klanten van de Service vertegenwoordigt en geen mening, voorstelling of garantie van GPL is.

5.4 Identiteitscontrole van de Verkoper en vereisten voor de bestrijding van het witwassen van geld. De Verkoper erkent dat GPL de service aan de Verkoper aanbiedt en blijft aanbieden op voorwaarde dat de Verkoper de nodige zorgvuldigheid in acht neemt en meewerkt aan de identiteitscontroles die GPL kan uitvoeren, en dat de Verkoper voldoet aan de vereisten van GPL, de vereisten van de creditcard-/betaalkaartvereniging en de wettelijke vereisten voor de bestrijding van het witwassen van geld. Identiteitscontroles kunnen onder andere bestaan uit kredietcontroles, controles voor de bestrijding van het witwassen van geld vereist door de relevante wetgeving, controles vereist door maatschappijen die creditcards of betaalpassen verstrekken en controles om aan de toepasselijke wettelijke vereisten te voldoen. De Verkoper zal alle hulp bieden die GPL nodig heeft bij de uitvoering van deze controles en de bepaling van de overeenstemming met de vereisten voor de bestrijding van het witwassen van geld, met inbegrip van de verstrekking van alle aanvullende informatie met betrekking tot de registratie of de identiteitscontrole zoals door GPL wordt vereist. De Verkoper stemt ermee in dat GPL informatie over de Verkoper deelt met en verkrijgt van relevante derden, zodat GPL de benodigde zorgvuldigheid in acht kan nemen en toepasselijke identiteitscontroles kan uitvoeren. Het niet voldoen aan deze voorwaarde, inclusief de verstrekking door de Verkoper van informatie die door GPL wordt gevraagd om de identiteitscontrole uit te voeren of de overeenstemming te bepalen met de vereisten voor het bestrijden van het witwassen van geld, kan onmiddellijke opschorting van het gebruik van de Service door de Verkoper, evenals beëindiging van deze Overeenkomst tot gevolg hebben.

5.5 Geschillen. De Verkoper erkent en gaat ermee akkoord dat:

(a) uitgezonderd zoals bepaald in het Beleid inzake het oplossen van terugvorderingen of zoals vereist door de creditcard-/betaalkaartvereniging of de netwerkregels of de wettelijke vereisten van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot het betaalproces zelf, GPL geen partij is in en niet verantwoordelijk is voor enig Geschil,

(b) in geval van een Geschil de Verkoper zich zal schikken naar de beleidsrichtlijnen voor geschillen zoals die van tijd tot tijd door GPL worden verstrekt, en

(c) in geval van een Servicegeschil de procedure zoals uiteengezet in artikel 5.6 en 5.7 zal worden gevolgd.

Onverminderd (a) of (b) hierboven zal GPL verschillende middelen ter beschikking stellen om Klanten te helpen bij de bemiddeling teneinde een geschil op te lossen dat uit een Financieringstransactie zou kunnen voortvloeien. Als Klanten er niet in slagen een geschil op te lossen, kan GPL als bemiddelaar optreden tussen Kopers en Verkopers, als een van de partijen om bijstand vraagt. Als dit gebeurt, zal GPL het geschil onderzoeken en een niet-bindende oplossing voorstellen.

5.6 Servicegeschillen. GPL zal Servicegeschillen onderzoeken, op voorwaarde dat de Verkoper GPL redelijke ondersteuning biedt, zoals van tijd tot tijd door GPL gevraagd.

5.7 Elk Servicegeschil moet in eerste instantie aan de klantenservice van GPL worden gemeld. Meer informatie over het Helpcentrum vindt u op https://support.google.com/payments. Als het Servicegeschil niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u zich wenden tot de Financiële Ombudsman, op voorwaarde dat de Verkoper aan de geschiktheidscriteria voldoet. Dit kan per post via Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR, per telefoon via 0800 023 4567 of 0300 123 9 123, via de website op http://www.financial-ombudsman.org.uk of per e-mail via complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

5.8 De Verkoper heeft tot zes (6) jaar na beëindiging van de Overeenkomst de tijd terugbetaling te vragen van het volledige openstaande bedrag aan E-geld op de Aflossingsrekening van de Verkoper. Na deze periode wordt het E-geld dat nog op de Aflossingsrekening van de Verkoper aanwezig is eigendom van GPL. Op dergelijke terugbetalingen is het volgende van toepassing: (i) de succesvolle voltooiing van de toepasselijke controles met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld, bedrog en andere illegale activiteiten, (ii) eventuele aansprakelijkheid op de Aflossingsrekening van de Verkoper en (iii) aflossingskosten van minder dan 1 (of het equivalente bedrag hiervan). De Verkoper moet de door GPL gevraagde informatie verstrekken zodat GPL de toepasselijke controles kan uitvoeren. Voor de toepassing van dit artikel 5.8 wordt de Overeenkomst beëindigd vanaf de dag:

(a) waarop het Account wordt gesloten en vervolgens niet opnieuw wordt geopend,

(b) waarop de Overeenkomst wordt beëindigd, of

(c) waarop de transacties niet kunnen worden verwerkt via de Service omdat de Verkoper deze Overeenkomst niet naleeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nalaten van de Verkoper de gegevens van de Vereffeningsrekening van de Verkoper te updaten of te voldoen aan de toepasselijke vereisten voor de bestrijding van het witwassen van geld,

afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

5.9 Niets in artikel 5.8 beperkt het recht van GPL de Overeenkomst te beëindigen en/of af te lossen, overeenkomstig artikel 12.

5.10 Informatieverzoeken. De Verkoper moet de originele documentatie van elke transactie gedurende minstens zes (6) maanden opslaan vanaf de datum van de transactie in kwestie en kopieën van al deze gegevens gedurende minstens achttien (18) maanden bewaren vanaf de datum van de transactie in kwestie.

6. MERKKENMERKEN

6.1 Licentie voor Merkkenmerken van GPL. Onverminderd de voorwaarden van de Overeenkomst verleent GPL de Verkoper een beperkte, niet-exclusieve licentie (zonder het recht op sublicentie) voor de duur van deze Overeenkomst om de Merkkenmerken van GPL weer te geven die door GPL aan de Verkoper zijn verstrekt, uitsluitend voor gebruik in combinatie met de implementatie van de Service en de promotie van de Service op de Website van de Verkoper. Elke implementatie van de Service op een Website van de Verkoper en elk gebruik van de betreffende Merkkenmerken die door GPL aan de Verkoper zijn verstrekt, moeten te allen tijde gedurende de volledige duur van de Overeenkomst voldoen aan de merk- en toekenningsrichtlijnen en -beleidsrichtlijnen die kunnen worden bekeken op https://www.google.com/permissions/guidelines.html (zoals deze van tijd tot tijd door Google of GPL kunnen worden geüpdatet). Onverminderd enig strijdig beding kan GPL de in dit artikel toegekende licentie herroepen nadat de Verkoper hiervan in kennis is gesteld, en de Verkoper een redelijke termijn geven om het gebruik van de relevante Merkkenmerken stop te zetten.

6.2 Licentie voor Merkkenmerken van de Verkoper. Onverminderd de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent de Verkoper GPL, Google en alle aangesloten entiteiten een beperkte, niet-exclusieve (behalve zoals in dit artikel vermeld) licentie (zonder het recht op sublicentie) voor de duur van deze Overeenkomst om de Merkkenmerken van de Verkoper weer te geven voor gebruik in combinatie met de Service en om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen.

6.3 Elke partij zal alle rechten, titels en belangen bezitten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Intellectuele-eigendomsrechten, met betrekking tot zijn Merkkenmerken. Uitgezonderd de beperkte mate die uitdrukkelijk in de Overeenkomst wordt vermeld, verleent geen van de partijen noch verkrijgt de andere partij enig recht, titel of belang (met inbegrip van maar niet beperkt tot enige geïmpliceerde licentie) in of op enig Merkkenmerk van de andere partij. Elk gebruik door GPL van Merkkenmerken van de Verkoper (waaronder alle goodwill die daaraan is verbonden) komt ten goede aan de Verkoper en alle gebruik door de Verkoper van Merkkenmerken van GPL (waaronder alle goodwill die daaraan is verbonden) komt ten goede aan Google en GPL. Geen van de partijen zal de Merkkenmerken van de andere partij (behalve om de rechten van een dergelijke partij te beschermen met betrekking tot zijn eigen Merkkenmerken) of de registratie daarvan door de andere partij betwisten, of anderen helpen deze te betwisten, en geen van de partijen zal proberen Merkkenmerken of domeinnamen te registreren die verward kunnen worden met die van de andere partij.

6.4 Publiciteit. Geen enkele partij zal enige publieke aankondiging doen met betrekking tot het bestaan of de inhoud van deze Overeenkomst zonder de voorafgaande geschreven toestemming van de andere partij. Ongeacht het voorgaande kunnen GPL, Google en zijn aangesloten entiteiten de Merkkenmerken van de Verkoper opnemen in presentaties, marketingmateriaal, persberichten en klantenlijsten (met inbegrip van maar niet beperkt tot klantenlijsten die worden gepubliceerd op de Google-websites en schermafbeeldingen van de implementatie van de Service door de Verkoper). Op verzoek van de Verkoper zal GPL de Verkoper een voorbeeld van dit gebruik verstrekken.

7. SERVICEKOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Servicekosten. De Verkoper zal de Servicekosten betalen die in de toepasselijke Servicevoorwaarden van de Google-marktplaats zijn gespecificeerd. Deze kosten kunnen op de webpagina met Servicekosten worden geraadpleegd. GPL kan de Servicekosten van tijd tot tijd verhogen of verlagen en een dergelijke verhoging of verlaging wordt beschouwd als wijziging ten behoeve van artikel 14.3. GPL zal de herziene Servicekosten ook weergeven in het betreffende gedeelte van de webpagina met Servicekosten. Voor dergelijke herziene Servicekosten wordt de datum aangegeven waarop de herziene Servicekosten van toepassing worden. Van tijd tot tijd kan GPL promoties op Google Payments organiseren die het bedrag van de Servicekosten kunnen beïnvloeden.

7.2 Onverminderd artikel 5.1(e) kan GPL rente en/of een andere compensatie verdienen bij zijn serviceverlenende banken of anderen, die ontstaat uit het vlottende E-geld op de Aflossingsrekening van de Verkoper dat niet is afgelost op de Vereffeningsrekening van de Verkoper. De Verkoper stemt ermee in dat de bedragen die GPL aan rente of compensatie verdient, uitsluitend voor de rekening van GPL zullen zijn.

7.3 GPL zal bedragen in E-geld die aan de Verkoper verschuldigd en betaalbaar zijn, min enige van toepassing zijnde Servicekosten, op de Aflossingsrekening van de Verkoper houden en zal deze bedragen niet voor de bedrijfskosten van GPL gebruiken. GPL zal geen gelden houden als belegging of als trustee voor de Verkoper.

7.4 Inwisselperiode. GPL zal zich, voor zover aanvaardbaar binnen de grenzen van het handelsverkeer, inspannen om fondsen voor verwerkte transacties op de Aflossingsrekening van de Verkoper elektronisch over te boeken naar de Vereffeningsrekening van de Verkoper, binnen een kalendermaand vóór het einde van de bankwerkdag op de vijftiende dag van de volgende kalendermaand ('Inwisselperiode'), Het maandelijkse betalingsschema dat in de voorgaande zin staat beschreven, is van toepassing op alle betalingstransacties die op de Aflossingsrekening van de Verkoper zijn verwerkt. Naar goeddunken van GPL, en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Verkoper, kunnen geldbedragen vaker dan maandelijks worden overgeboekt naar de Vereffeningsrekening van de Verkoper. Aflossingstransacties die worden uitgevoerd in overeenstemming met de Inwisselperiode, zullen als door de Verkoper geautoriseerd worden beschouwd. Als de Verkoper GPL onjuiste informatie verstrekt, waardoor er een foutieve Aflossingstransactie wordt uitgevoerd, kan GPL de Verkoper kosten in rekening brengen voor de redelijke inspanningen die GPL heeft gedaan om de fout te herstellen. De Verkoper mag daarnaast op elk gewenst moment aflossing aanvragen door contact op te nemen met GPL via het Helpcentrum voor Verkopers.

7.5 Niettegenstaande het voorgaande is GPL niet verplicht fondsen over te maken naar:

(a) de Aflossingsrekening van de Verkoper voor de verwerking van een Financieringstransactie waarvoor GPL geen volledige betaling in definitief beschikbare middelen heeft ontvangen voor de verwerking van die Financieringstransactie, of

(b) de Vereffeningsrekening van de Verkoper als het saldo van de Aflossingsrekening van de Verkoper op het moment van uitbetaling minder dan 1 (of het equivalente bedrag hiervan in de lokale munteenheid) is, conform artikel 5.8 en 12.8(a).

7.6 GPL kan een Financierings-, Aflossings- of Terugbetalingstransactie inhouden, weigeren of terugvorderen:

(a) als de Koper een aanvraag voor terugbetaling heeft ingediend,

(b) als GPL, naar eigen redelijk goeddunken, denkt dat de Transactie:

(i) op een feitelijke fout berust,

(ii) wangedrag of bedrog inhoudt of wordt uitgevoerd via enig bedrieglijk of ongeldig middel (met inbegrip van maar niet beperkt tot het bedrieglijke gebruik van creditcards, betaalpassen of andere betaalmiddelen),

(iii) de toepasselijke wet- en regelgeving overtreedt,

(iv) deze Overeenkomst of de Servicevoorwaarden van de Koper schendt, of

(v) de toepasselijke beleidsrichtlijnen van GPL en/of de Service schendt, en

(c) in geval van terugvorderingen met betrekking tot de aankoop van E-geld door de Koper krachtens de regels van een creditcard-/betaalkaartvereniging, en

(d) in het geval dat GPL aanvullende informatie van de Verkoper vereist om te voldoen aan vereisten op het gebied van identiteitsverificatie of de bestrijding van het witwassen van geld op basis van artikel 5.4.

De Verkoper stemt ermee in met GPL samen te werken en alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs door GPL wordt gevraagd voor onderzoek van de omstandigheden vermeld in dit artikel.

Zoals bepaald in artikel 2.9 kunnen de transacties eveneens worden uitgesteld als gevolg van het feit dat GPL zijn verplichtingen moet nakomen onder de toepasselijke wetgeving voor de bestrijding van het witwassen van geld, bijvoorbeeld wanneer GPL het vermoeden heeft dat het een bedrieglijke transactie betreft.

Waar GPL de wet niet overtreedt of redelijke beveiligingsprocedures niet in gevaar brengt, zal GPL de Verkoper informatie verstrekken over zijn verzuim een Financierings-, Aflossings- of Terugbetalingstransactie te verwerken krachtens artikel 7.6.

7.7 GPL kan desgewenst alle betalingsverplichtingen aan de Verkoper die GPL onder deze Overeenkomst kan oplopen, verrekenen met alle bedragen die de Verkoper bezit en nog niet betaald heeft onder deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de Verkoper en GPL of een aangesloten entiteit van GPL, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarover GPL onder deze Overeenkomst kan beschikken.

7.8 GPL mag alle bedragen die GPL in de voorgaande perioden te veel heeft betaald aan de Verkoper verrekenen met zijn betaalverplichtingen onder deze Overeenkomst of de Verkoper verzoeken deze bedragen aan GPL (binnen dertig (30) dagen factuurdatum) terug te betalen.

7.9 De Verkoper stemt ermee in dat Kopers een terugvorderingsrecht hebben krachtens de regels van de creditcard-/betaalkaartvereniging. GPL kan terugvorderingen aan de Verkoper doorgeven, maar is hier niet toe verplicht.

7.10 GPL kan alle toepasselijke Servicekosten en andere toepasselijke kosten aftrekken van het bedrag van enige Financieringstransactie.

7.11 GPL kan de volgende bedragen aftrekken van het geldbedrag dat op de Aflossingsrekening staat:

(a) terugstortingen, terugbetalingen of weigeringen van eerdere Financieringstransacties, en

(b) alle correcties of aanpassingen aan eerdere Financieringstransacties,

op voorwaarde dat GPL de Verkoper in elk geval op de hoogte brengt van deze inhoudingen.

7.12 Reserveringsvereiste. GPL kan, bij deelname van de Verkoper aan de Service, op een tijdelijke of permanente basis en van tijd tot tijd een Reserveringsvereiste aan de Verkoper opleggen. De omstandigheden waaronder GPL een Reserveringsvereiste kan opleggen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

(a) ervoor zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn voor GPL in geval van terugvorderingen, terugstortingen voor Financieringstransacties of andere verplichtingen van de Verkoper die ontstaan in samenhang met Financieringstransacties,

(b) een aanzienlijke wijziging in de financiële toestand van de Verkoper of zijn betaalgeschiedenis bij schuldeisers, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekortkoming van de Verkoper om effectief te blijven bestaan als een goed draaiend bedrijf of als de Verkoper nalaat zijn verplichtingen te vervullen onder deze Overeenkomst of de regels van de creditcard-/betaalkaartvereniging of het netwerk,

(c) als de Verkoper overmatige terugvorderingen ontvangt, zoals bepaald naar eigen goeddunken van GPL,

(d) een aanzienlijke wijziging in de aard van de handel of productlijnen van de Verkoper, of

(e) als GPL goede redenen heeft om aan te nemen dat GPL aansprakelijk kan zijn ten opzichte van derden voor het tijdelijke of uiteindelijke krediet dat aan de Verkoper wordt verleend.

GPL is niet aansprakelijk ten opzichte van de Verkoper of derden voor enig door de Verkoper geleden verlies als gevolg van het opleggen van transactielimieten of Reserveringsvereisten of terugvorderingen of andere terugstortingen.

7.13 Terugbetalingen en correcties. De Verkoper moet een eerlijk beleid voeren met betrekking tot de retournering/annulering van handelswaar of services en de correctie van Financieringstransacties. De Verkoper moet het retour-/annuleringsbeleid bekendmaken aan Kopers. Als de Verkoper een prijscorrectie, retourzending van Producten of een annulering van Producten toestaat in samenhang met een Financieringstransactie van de Koper, moet de Verkoper een Terugbetalingstransactie initiëren en goedkeuren binnen drie dagen na ontvangst van het verzoek van de Koper voor een dergelijke terugbetaling/correctie met gebruikmaking van de terugbetalingsfunctie van de Service. Het bedrag van de teruggave/correctie mag niet hoger zijn dan het bedrag dat als het totaal wordt weergegeven in de originele Financieringstransactie, en mag uitsluitend worden verhoogd met het exacte bedrag dat is vereist om de verzendkosten te vergoeden die de Koper heeft gemaakt om handelswaar terug te sturen. De Verkoper mag geen contanten of een andere betaling of tegenprestatie van de Koper aanvaarden in ruil voor de voorbereiding van een terugbetaling aan de Koper noch een terugbetaling in contanten aan de Koper geven in samenhang met een Product dat met een Financieringstransactie is betaald, tenzij dit wettelijke is vereist. Als het teruggavebeleid van een Verkoper retouren onder bepaalde omstandigheden niet toestaat, is de Verkoper mogelijk nog steeds verplicht de Koper schadeloos te stellen op basis van het beleid van GPL en de regels van een creditcard-/betaalkaartvereniging. Als er voldoende geld op de Aflossingsrekening van de Verkoper staat, worden de terugbetalingsverzoeken van de Verkoper verwerkt zoals beschreven in artikel 2.8. Daarvóór geschiedt de verwerking van terugbetalingsverzoeken uitsluitend naar goeddunken van GPL. Als de Verkoper een onjuiste terugbetaling uitvoert, kan GPL de Verkoper kosten in rekening brengen voor de inspanningen die GPL redelijkerwijs heeft gedaan om de fout te herstellen.

7.14 Belastingen en andere kosten. De Verkoper zal alle toepasselijke belastingen betalen, met inbegrip van belasting op verkopen, gebruik, persoonlijke eigendom, toegevoegde waarde, evenals accijnzen, douanekosten, invoerrechten of zegelrechten of andere belastingen en rechten die door overheidsinstanties worden opgelegd met betrekking tot de transacties voor de services die worden verleend onder de Overeenkomst, met inbegrip van boetes en rente, maar specifiek met uitzondering van belastingen op basis van het netto-inkomen van GPL. GPL is niet verantwoordelijk voor de inning van verkoop-, inkomsten- of andere belastingen met betrekking tot de Financieringstransacties, en is ook niet de innende entiteit. Als GPL de wettelijke verplichting heeft eventuele toepasselijke belastingen te innen, zal het juiste bedrag aan de Verkoper worden gefactureerd en moet dit door de Verkoper binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van de factuur of een andere kennisgeving worden betaald. De Verkoper moet GPL onmiddellijk de benodigde documentatie verstrekken die door de toepasselijke overheidsinstantie kan worden gevraagd, om GPL in staat te stellen betalingen ingevolge hiervan te verwerken (met inbegrip van maar niet beperkt tot een geldig certificaat van de vrijstelling van de Verkoper van de verplichting belastingen te betalen zoals goedgekeurd door de betreffende overheidsinstantie) en GPL mag alle betalingen inhouden die ingevolge hiervan moeten worden uitgevoerd totdat de Verkoper deze documentatie heeft verstrekt. De Verkoper moet GPL onmiddellijk de originele of gecertificeerde kopieën verstrekken van alle belastingbetalingen of ander toereikend bewijs van de belastingbetalingen op het moment dat deze betalingen door de Verkoper worden uitgevoerd krachtens deze Overeenkomst.

7.15 Teneinde aankopen bij Verkopers mogelijk te maken door kopers die zich niet in de Europese Economische Zone bevinden, kan GPL geldbedragen innen bij deze kopers of de betreffende Google-entiteit, de geldbedragen overboeken naar de Aflossingsrekening van de Verkoper en de geldbedragen vervolgens aflossen op de Vereffeningsrekening van de Verkoper. In zulke gevallen is de Inwisselperiode in artikel 7.4 van toepassing. 7.16 De Verkoper gaat ermee akkoord alle kosten, inclusief eventuele toepasselijke kosten voor valutaconversie, te betalen die horen bij de conversie van geldbedragen en de verwerking van de betaling op de Vereffeningsrekening. De Verkoper erkent en gaat ermee akkoord dat de Verkoper verantwoordelijk is voor alle risico's op verlies als gevolg van eventuele wijzigingen in de valutawisselkoersen tussen het tijdstip waarop de betalingstransacties worden verwerkt en het tijdstip waarop de geldbedragen worden overgedragen naar de Vereffeningsrekening. Banken die de betaling naar de Vereffeningsrekening verwerken, kunnen ook tarieven en kosten in rekening brengen voor de verwerking van de betaling en bijbehorende valutaconversie, en de Verkoper is zelf volledig verantwoordelijk voor al deze tarieven en kosten. 7.17 Valuta van koper. Een Google-marktplaats biedt de Verkoper de mogelijkheid de verkoopprijzen weer te geven voor de Producten van de Verkoper. Daarnaast wordt een Koper de mogelijkheid geboden om de Producten van een Verkoper te kopen en te betalen in een andere valuta dan die voor de Vereffeningsrekening van de Verkoper ('Aankooptransactie in de valuta van de Koper'). Voor elke Aankooptransactie in de valuta van de Koper wordt de Verkoper betaald door GPL in de valuta van de Vereffeningsrekening van de Verkoper op basis van een wisselkoers die wordt toegepast op het Aankoopbedrag (aangeduid in de valuta van de koper) op het moment dat de betalingstransactie wordt overgeschreven naar de Aflossingsrekening van de Verkoper. De wisselkoers wordt bepaald door een financiële instantie die door GPL wordt ingezet om de wisselkoersen te berekenen, en kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de Verkoper worden gewijzigd op basis van de marktomstandigheden. Als de Aankooptransactie in de valuta van de Koper vervolgens wordt onderworpen aan een terugbetaling, terugboeking, terugvordering of andere correctie, past GPL dezelfde wisselkoers en valuta toe die is gebruikt voor de oorspronkelijke Aankooptransactie in de valuta van de Koper voor de berekening van verplichte terugbetaling, terugboeking, terugvordering of andere correctie. GPL behoudt zich het recht voor tarieven voor deze valutaconversie in rekening te brengen.

8. VERTROUWELIJKHEID, GEGEVENSBESCHERMING EN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Vertrouwelijkheid. De verkoper mag geen vertrouwelijke en/of eigendomsinformatie die aan GPL toebehoort, openbaar maken of ervoor zorgen dat deze informatie openbaar wordt gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GPL, behalve aan die werknemers, agenten, vertegenwoordigers of contractanten van de partijen die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om te functioneren onder deze Overeenkomst ('Gemachtigde personen') en die zijn gebonden aan een schriftelijke overeenkomst waarin ze zich verplichten de vertrouwelijke of eigendomsinformatie die aan de Verkoper wordt meegedeeld, niet aan derden openbaar te maken, of waar deze openbaarmaking wettelijk of bij overheidsverordening is verplicht. De Verkoper erkent en stemt ermee in dat de Verkoper verantwoordelijk is voor elke daad en/of nalatigheid van alle Gemachtigde personen die dit artikel schenden. De Verkoper zal de vertrouwelijke en eigendomsinformatie van GPL beschermen met dezelfde graad van zorgvuldigheid (en niet minder dan een redelijke graad van zorgvuldigheid) dan de Verkoper gebruikt om de eigen vertrouwelijke en eigendomsinformatie van dezelfde aard te beschermen om ongeoorloofd gebruik, verspreiding of bekendmaking aan elke onbevoegde derde partij te voorkomen. De vertrouwelijke en eigendomsinformatie van GPL bestaat onder andere uit: (a) alle software, technologie, programmatuur, specificaties, materialen, richtlijnen en documentatie van GPL, Google en daarbij aangesloten entiteiten met betrekking tot de Service, (b) alle informatie die krachtens deze Overeenkomst wordt verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot tastbare, ontastbare, visuele, elektronische, huidige of toekomstige informatie zoals (i) handelsgeheimen, (ii) financiële informatie, (iii) technische informatie, met inbegrip van onderzoek, ontwikkeling, procedures, algoritmen, gegevens, ontwerpen en knowhow, en (iv) bedrijfsinformatie met inbegrip van de bedrijfsvoering, exploitatie, planning, marketingbelangen en producten, en (c) alle andere informatie die door GPL schriftelijk als 'vertrouwelijk' of op een gelijkwaardige manier wordt aangeduid. De vertrouwelijke en eigendomsinformatie van GPL omvat niet informatie die: (i) openbaar beschikbaar is of wordt zonder daad of nalatigheid van de Verkoper, (ii) wettelijk in het bezit van de Verkoper was vóór de openbaarmaking en die de Verkoper niet van GPL of zijn aangesloten entiteiten heeft verkregen, (iii) wettelijk aan de Verkoper openbaar is gemaakt door een derde zonder beperking op de openbaarmaking door de Verkoper en waarbij de Verkoper zich niet bewust was van het feit dat het vertrouwelijke of eigendomsinformatie betrof die toebehoort aan GPL, of (iv) onafhankelijk door de Verkoper is ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst.

8.2 De Verkoper beschermt de vertrouwelijkheid van gegevens van Kopers en zal deze niet gebruiken, overdragen (inclusief voor het doel van het verzenden van ongevraagde communicatie) of delen, behalve om de door de Koper gevraagde transactie te verwerken en het account van de Koper bij de Verkoper te onderhouden, of zoals anderszins expliciet toegestaan in het Programmabeleid en de richtlijnen van Google Payments. De Verkoper erkent en stemt ermee in dat informatie over de Koper die wordt verkregen via Google en/of GPL in samenhang met de Service, valt onder het Privacybeleid van Google Payments, en de Verkoper gaat ermee akkoord informatie over de Koper die is verkregen via GPL niet te gebruiken of te delen op een manier die in strijd is met het Privacybeleid van Google Payments. GPL kan eveneens informatie verstrekken naar aanleiding van geldige wettelijke processen, zoals dagvaardingen van getuigen, huiszoekingsbevelen en rechterlijke bevelen, of om zijn wettelijke rechten te laten gelden of uit te oefenen of wettelijke eisen te verdedigen. GPL heeft geen enkele verplichting de vertrouwelijke informatie van de Verkoper terug te geven, te vernietigen of de vernietiging van de vertrouwelijke informatie van de Verkoper te bewijzen, op voorwaarde dat GPL de vertrouwelijke informatie van de Verkoper op geen enkele andere wijze zal gebruiken dan in deze Overeenkomst wordt beschreven.

8.3 Inloggegevens. De Verkoper is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn Inloggegevens en moet alle redelijke stappen ondernemen om deze te waarborgen. De Verkoper stemt ermee in GPL zonder onnodige vertraging via het gedeelte Contact in het Helpcentrum voor Verkopers te informeren wanneer de Verkoper zich bewust wordt van verlies, diefstal, verduistering of onbevoegd gebruik van zijn Inloggegevens of enig andere inbreuk op de beveiliging van de Service.

8.4 De Verkoper verklaart en garandeert dat alle functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en anderen die toegang hebben tot zijn inloggegevens, door de Verkoper gemachtigd zijn de Service te gebruiken en dat de Verkoper hiervoor juridisch verantwoordelijk is.

8.5 Intellectuele-eigendomsrechten. GPL en zijn licentiegevers zullen alle rechten, titels en belangen bezitten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Service (en alle afgeleide werken of verbeteringen daarvan), met inbegrip van maar niet beperkt tot alle software, technologie, informatie, content, materialen, richtlijnen en documentatie. Het is de Verkoper niet toegestaan enig recht, titel of belang te verwerven inzake de Service, de Intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Service en/of de Merkkenmerken van GPL, met uitzondering van de beperkte gebruiksrechten die uitdrukkelijk in de Overeenkomst worden vermeld.

8.6 Transactionele informatie. De Verkoper zal redelijke zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat enige transactionele informatie openbaar wordt gemaakt, anders dan aan de vertegenwoordigers en contractanten van de Verkoper met het doel om de Verkoper te ondersteunen bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, of zoals specifiek door de wet wordt vereist.

8.7 De Verkoper zal voldoen aan redelijke branchenormen voor gegevensbeveiliging en -bescherming voor transactiegegevens en informatie over de Koper.

9. GARANTIES

9.1 Elke partij verklaart en garandeert dat deze de volledige bevoegdheid en rechten heeft om de Overeenkomst af te sluiten.

9.2 Het is een voorwaarde van deze Overeenkomst en de Verkoper garandeert GPL dat de Verkoper:

(a) ten minste 18 jaar oud is (indien de Verkoper een individu is),

(b) eigenaar is van de Website(s) van de Verkoper en deze beheert, en

(c) gedurende de volledige duur van deze Overeenkomst beschikt over en zal blijven beschikken over de rechten, autorisaties en licenties die zijn vereist om de Verkoper toe te staan de Service te implementeren.

9.3 De Verkoper garandeert GPL dat:

(a) de vervulling door de Verkoper van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst geen inbreuk of verzuim of andere schending vormt van alle overeenkomsten waarin de Verkoper een partij is,

(b) de Verkoper alle wetten, regelgevingen en verordeningen zal naleven die van toepassing zijn op of op een andere manier verband houden met het gebruik van de Service door de Verkoper,

(c) de Verkoper niet zal trachten een Financierings-, Terugbetalings- of Aflossingstransactie te initiëren of te ontvangen met gebruikmaking van de Service die illegaal is of zou zijn volgens enige toepasselijke wet- en regelgeving,

(d) de Verkoper alle wetten en regelgevingen zal naleven die van toepassing zijn op de verkoop van Producten en zijn relatie met Kopers, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Richtlijn betreffende consumentenrechten (Richtlijn 2011/83/EU) en de Richtlijn inzake elektronische handel (Richtlijn 2000/31/EC),

(e) de Betalingsopdracht naar beste weten van de Verkoper vrij is van materiële wijzigingen die niet door de Koper zijn geautoriseerd.

9.4 GPL garandeert de Verkoper dat de Services met redelijke zorgvuldigheid en vakkennis ter beschikking zullen worden gesteld.

9.5 GPL garandeert niet dat de Services aan alle vereisten van de Verkoper zullen voldoen of dat de werking van de Services ononderbroken, virusvrij, veilig of foutloos zal zijn.

9.6 GPL is niet aansprakelijk voor enige schending van een voorwaarde van deze Overeenkomst, met inbegrip van alle verklaringen, voorwaarden of garanties voor zover de schending in kwestie voortvloeit uit een nalatigheid van de Verkoper om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te leven.

9.7 Er zijn geen andere voorwaarden, garanties of bepalingen van toepassing op de Services of enige andere services die door GPL worden verstrekt onder deze Overeenkomst, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn uiteengezet in deze Overeenkomst. Conform artikel 10.1(b) gelden geen geïmpliceerde beperkingen, garanties of andere voorwaarden (waaronder geïmpliceerde voorwaarden met betrekking tot toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan de beschrijving).

10. BEPERKING VAN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een van de partijen uitsluiten of beperken voor:

(a) de dood of persoonlijke verwonding ten gevolge van de nalatigheid van een van de partijen of hun beambten, vertegenwoordigers of werknemers,

(b) bedrog of bedrieglijke verkeerde voorstelling,

(c) inbreuk op enige stilzwijgende voorwaarde voor eigendom of rustig genot, en/of

(d) misbruik van vertrouwelijke informatie.

10.2 Tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anderszins wordt vermeld, kan niets in deze Overeenkomst de aansprakelijkheid van enige partij uitsluiten of beperken voor de schending van de Intellectuele-eigendomsrechten van de andere partij of de aansprakelijkheid onder artikel 11.

10.3 Onverminderd artikel 10.1 en 10.2 zal geen enkele partij via een contract, een onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid), een voorcontract of andere verklaringen (anders dan bedrieglijke verkeerde voorstelling) of op enige andere manier voortvloeiende uit of in samenhang met deze Overeenkomst aansprakelijk zijn voor:

(a) economische verliezen (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van opbrengsten, winsten, contracten, gegevens, handelskansen en geanticipeerde besparingen),

(b) kosten van vervangende services,

(c) verlies van goodwill of reputatie, of

(d) enige speciale, indirecte of gevolgschade,

geleden of opgelopen door die partij, voortvloeiende uit of in samenhang met deze Overeenkomst, ongeacht of deze schade op de datum van deze Overeenkomst al dan niet binnen de lijn der verwachting lag van de partijen.

10.4 Onverminderd artikel 10.1, 10.2, 10.3 en 10.5 is de totale aansprakelijkheid van elke partij in elk Jaar in verband met alle gebeurtenissen of reeks van samenhangende gebeurtenissen die zich in dat Jaar voordoen in samenhang met deze Overeenkomst (ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit contractbreuk, nalatigheid of enige andere reden) beperkt tot 125% van de Servicekosten betaald of te betalen door de Verkoper aan GPL in het onmiddellijk voorafgaande Jaar, of 30.000.

10.5 Onverminderd artikel 10.1, 10.2 en 10.3 is de totale aansprakelijkheid van elke partij voortvloeiende uit of in samenhang met deze Overeenkomst (ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit contractbreuk, nalatigheid of enig andere reden), beperkt tot 300.000.

10.6 Elke partij erkent en stemt ermee in dat de toekenning van het risico, zoals uiteengezet in dit artikel 10, wordt weerspiegeld in de aard van de Services en de sommen die door elke partij in het kader van deze Overeenkomst moeten worden betaald.

10.7 De Verkoper heeft alleen het recht op herstel onder artikel 10.8, 10.9 wanneer de Verkoper GPL, conform artikel 13, zonder onnodige vertraging en in geen geval later dan dertien (13) maanden na de debetdatum inlicht als hij zich bewust wordt van een ongeoorloofde of onjuist uitgevoerde transactie. Waar GPL heeft nagelaten de relevante transactie-informatie ter beschikking te stellen aan de Verkoper, is de tijdslimiet van dertien (13) maanden niet van toepassing.

10.8 Behandeling van ongeoorloofde Aflossings- en Terugbetalingstransacties. Behalve in het geval van bedrog door de Verkoper voert GPL een terugbetaling naar de Aflossingsrekening van de Verkoper uit ter hoogte van het bedrag van de ongeautoriseerde Aflossings- en Terugbetalingstransacties die niet zijn geautoriseerd conform respectievelijk artikelen 7.4 en 7.13, inclusief enige toepasselijke kosten. GPL voert deze terugbetaling zo snel mogelijk uit, en in geen geval later dan het einde van de Werkdag waarop GPL zich bewust wordt van een dergelijke transactie. Indien GPL redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Verkoper bedrieglijk heeft gehandeld met betrekking tot de claim van de Verkoper inzake een ongeautoriseerde transactie, zal GPL onmiddellijk onderzoek uitvoeren voordat GPL beslist of er een terugbetaling wordt gedaan. GPL stelt de Verkoper zo snel mogelijk op de hoogte van de uitkomst van het onderzoek. Als de Verkoper bedrieglijk heeft gehandeld of met opzet of grote nalatigheid niet heeft voldaan aan die aspecten van de Overeenkomst die betrekking hebben op het Account van de Verkoper, is de Verkoper aansprakelijk voor elk verlies dat is geleden met betrekking tot de ongeautoriseerde transacties. GPL kan voorafgaand aan of na terugbetaling van een ongeautoriseerde transactie een onderzoek uitvoeren.

10.9 Behandeling van onjuist uitgevoerde Terugbetalings- of Aflossingstransacties. Tenzij GPL kan bewijzen dat de betreffende transactie correct is uitgevoerd, moet GPL onmiddellijk het bedrag van de Aflossings- of Terugbetalingstransactie, evenals alle toepasselijke kosten met betrekking tot de transactie, terugstorten op de Aflossingsrekening van de Verkoper. GPL zal in elk geval onmiddellijk het nodige doen om de transactie op te sporen en het resultaat aan de Verkoper mee te delen. GPL is niet verantwoordelijk voor enig bedrag van een Aflossingstransactie dat al met succes is afgelost en op de Vereffeningsrekening van de Verkoper is bijgeschreven.

10.10 Behandeling van onjuist uitgevoerde Financieringstransacties. GPL is ten opzichte van de Verkoper aansprakelijk voor de juiste overschrijving van de Betalingsopdracht die door de Verkoper is uitgevoerd met betrekking tot een Financieringstransactie en moet onmiddellijk de Betalingsopdracht opnieuw overmaken en, op verzoek, onmiddellijk het nodige doen om de Financieringstransactie op te sporen en het resultaat aan de Verkoper mee te delen.

11. VRIJWARING

11.1 Onverminderd artikel 11.2 moet de Verkoper GPL, Google en zijn aangesloten entiteiten en/of enige andere financiële serviceprovider waarmee GPL een overeenkomst heeft in verband of in samenhang met de Services (de 'Gevrijwaarde personen') vrijwaren tegen alle eisen van derden die worden ingediend tegen de Gevrijwaarde personen en alle aansprakelijkheid, verliezen en uitgaven (met inbegrip van toegekende schadevergoedingen, bedragen van schaderegelingen en redelijke wettelijke vergoedingen) die de Gevrijwaarde personen hebben opgelopen of geleden als gevolg van of in samenhang met:

(a) de Website(s) van de Verkoper,

(b) de Merkkenmerken van de Verkoper,

(c) het gebruik van de Service door de Verkoper op een andere manier dan is toegestaan volgens deze Overeenkomst, en/of

(d) een Product dat een Koper heeft getracht of beoogt te verkrijgen of heeft verkregen met gebruikmaking van de Service.

11.2 De verplichtingen van de Verkoper onder artikel 11.1 gelden alleen als de Gevrijwaarde persoon:

(a) de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke eis,

(b) de Verkoper redelijke informatie, bijstand en medewerking verleent bij de verdediging van de rechtszaak of het proces, en

(c) de Verkoper de volledige controle en de exclusieve bevoegdheid geeft over de verdediging en de afhandeling van een dergelijke eis. De Gevrijwaarde persoon kan op eigen kosten zelf een toezichthoudend raadsman naar keuze aanstellen.

11.3 Onverminderd de overige inhoud van dit artikel 11 moet GPL alle gerechtelijke procedures en gedingen verdedigen of, naar eigen keuze, afhandelen die door een derde tegen de Verkoper worden ingediend op basis van of op een andere manier voortvloeiende uit een claim dat technologie van GPL of Google die wordt gebruikt om de Services aan te bieden of enig Merkkenmerk van Google een auteursrecht, handelsgeheim of handelsmerk van die derde schendt.

11.4 GPL heeft geen enkele verplichting of aansprakelijkheid onder artikel 11.3 voortvloeiende uit:

(a) het gebruik van Bètafuncties,

(b) het gebruik van de Services of de Merkkenmerken van Google in een gewijzigde vorm of in combinatie met materialen die niet door GPL worden verstrekt, of

(c) enige content, informatie en gegevens die door de Verkoper, een andere Klant of een derde partij aan GPL, Google of zijn aangesloten entiteiten worden verstrekt.

11.5 De verplichtingen van GPL onder artikel 11.3 gelden uitsluitend als de Verkoper:

(a) GPL onmiddellijk op de hoogte brengt van een dergelijke eis,

(b) GPL redelijke informatie, bijstand en medewerking verleent bij de verdediging van de rechtszaak of het proces, en

(c) GPL de volledige controle en de exclusieve bevoegdheid geeft over de verdediging en de afhandeling van een dergelijke eis. De Gevrijwaarde persoon kan op eigen kosten zelf een toezichthoudend raadsman naar keuze aanstellen.

11.6 GPL kan naar eigen en redelijk goeddunken de voortzetting van het gebruik van de Services of Merkkenmerken van GPL door de Klant beëindigen als GPL beweert of gelooft dat dit gebruik de Intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij schendt.

11.7 Deze Bepaling 11 behandelt de volledige aansprakelijkheid en exclusieve verhaalmogelijkheid van de partijen met betrekking tot schending van de Intellectuele eigendomsrechten van een derde.

12. TERMIJN EN BEËINDIGING

12.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en blijft geldig totdat de Overeenkomst wordt beëindigd conform de bepalingen zoals uiteengezet in dit document.

12.2 Beëindiging. Verkopers kunnen deze Overeenkomst onmiddellijk en kosteloos beëindigen binnen veertien (14) dagen na de Ingangsdatum door GPL hiervan in kennis te stellen. Daarna kan GPL, tenzij in deze Overeenkomst een kortere periode is voorzien, indien dit wettelijk is toegestaan, deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden, terwijl de Verkoper deze Overeenkomst op elk gewenst moment kan beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand.

12.3 Elke partij mag zijn werkzaamheden opschorten en/of de Overeenkomst beëindigen, geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang, als:

(a) de andere partij materieel een voorwaarde van de Overeenkomst schendt en deze schending niet kan worden hersteld, of

(b) de andere partij materieel een voorwaarde van de Overeenkomst schendt en deze inbreuk kan worden hersteld, maar de andere partij dit nalaat te doen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een kennisgeving met het verzoek dit te doen.

12.4 Elke partij mag deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, als:

(a) een bijeenkomst van schuldeisers van de andere partij gehouden wordt of een regeling of maatregel met of in het voordeel van zijn schuldeisers (met inbegrip van een vrijwillige regeling zoals bepaald in de Insolventiewet van 1986) wordt voorgesteld door of in verband met de andere partij,

(b) een lasthouder, ontvanger, administratieve ontvanger, beheerder (aangesteld door de rechtbank of op een andere manier) of een andere vergelijkbare persoon bezit neemt van of is aangesteld over enig beslag, executie of een ander proces dat wordt geheven of opgelegd (en niet binnen zeven dagen wordt opgeheven) op het geheel of een materieel gedeelte van de eigendommen van de andere partij,

(c) de andere partij ophoudt handel te drijven of niet in staat is zijn schulden te betalen in de betekenis van paragraaf 123 van de Insolventiewet van 1986,

(d) de andere partij of zijn directieleden, een van zijn schuldeisers of de houder van een in aanmerking komende vlottende schuld kennis geeft van hun bedoeling een beheerder aan te stellen of bij de rechtbank een aanvraag in te dienen om een beheerder aan te stellen,

(e) een verzoek wordt ingediend (en niet binnen achtentwintig (28) dagen opgeheven wordt), een resolutie wordt aangenomen of opdracht wordt gegeven voor het onder curatele plaatsen of de vereffening, het faillissement of de ontbinding van de andere partij,

(f) de andere partij te maken krijgt met een gebeurtenis analoog aan een van de bovenstaande in een jurisdictie waarin die partij is opgenomen of gevestigd of waarin die partij handel drijft of zijn eigendommen heeft,

(g) er zich een Wijziging in het Gezag van de Verkoper voordoet of de Verkoper een substantieel gedeelte van zijn eigendommen van de hand doet. In dit artikel betekent de term 'Gezag' het directe of indirecte bezit van de macht van enige persoon of aangestelde gezag uit te oefenen of te laten uitoefenen over een andere persoon. 'Wijziging van gezag' dient overeenkomstig te worden geïnterpreteerd, of

(h) een gebeurtenis plaatsvindt, of gerechtelijke actie wordt ondernomen, met betrekking tot de Verkoper in het rechtsgebied waaraan de Verkoper onderworpen is, die een effect heeft dat gelijk is aan of vergelijkbaar is met de gebeurtenissen die worden vermeld in dit artikel 12.4.

12.5 Opschorting van de Service in verband met Financieringstransacties. GPL kan het gebruik van de Service door de Verkoper in verband met Financieringstransacties onmiddellijk opschorten als:

(a) de Verkoper deze Overeenkomst schendt (met inbegrip van het Programmabeleid en de richtlijnen voor Google Payments waarnaar in dit document wordt verwezen), of

(b) naar redelijk goeddunken van GPL het gebruik van de Service door de Verkoper een risico vormt voor financiële schade of verlies van goodwill voor GPL, de Service en/of enige van de bankkaartsystemen die voor de verwerking van Financieringstransacties worden gebruikt, of er een redelijk vermoeden van bedrog, witwassen van geld of een andere illegale activiteit door de Verkoper bestaat.

12.6 Opschorting van de Service in verband met Terugbetalings- en Aflossingstransacties als gevolg van de aantasting van de geloofsbrieven van de Verkoper. GPL kan het gebruik van de Service door de Verkoper in verband met Terugbetalings- en Aflossingstransacties onmiddellijk opschorten als gevolg van redelijke redenen met betrekking tot de veiligheid van de Inloggegevens of de Aflossingsrekening van de Verkoper of hun vermoedelijk bedrieglijk of ongeoorloofd gebruik. GPL zal de Verkoper informeren over een dergelijke opschorting en de redenen voor de opschorting voorafgaand aan de opschorting of, als dit niet mogelijk is, onmiddellijk na de opschorting, tenzij deze melding onwettig zou zijn of redelijke beveiligingsmaatregelen in gevaar zou brengen. GPL activeert de Inloggegevens of de Aflossingsrekening van de Verkoper opnieuw, of verstrekt nieuwe actieve Inloggegevens of een nieuwe Aflossingsrekening aan de Verkoper zodra dit mogelijk is nadat de redenen voor de opschorting zijn opgeheven.

12.7 De Verkoper kan, op voorwaarde dat GPL minimaal één Werkdag van tevoren op de hoogte wordt gesteld, de Service tijdelijk gedurende een bepaalde periode opschorten, als:

(a) de Service kritieke fouten of defecten vertoont die de primaire functies van de Service materieel aantasten tot op het moment dat GPL deze fouten of defecten corrigeert, of

(b) het bedrijf van de Verkoper een materieel negatief effect ondervindt als rechtstreeks gevolg van de Service tot op het moment dat GPL dit materiële negatieve effect herstelt of vermindert,

op voorwaarde dat de Verkoper GPL in elk geval de benodigde documentatie bezorgt over de kritieke fout of het defect of het materiële negatieve effect, zoals gevraagd kan worden door GPL. Tijdens deze opschorting van de Service moet de Verkoper GPL te goeder trouw helpen dergelijke kwesties op te lossen.

12.8 Bij beëindiging van deze Overeenkomst of een andere beëindiging van het gebruik van de Service door de Verkoper is het volgende van toepassing:

(a) GPL zal, conform de succesvolle voltooiing van de toepasselijke controles met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld, bedrog en andere illegale activiteiten en aflossingskosten van minder dan £ 1 (of het equivalente bedrag hiervan), binnen ongeveer honderdtachtig (180) dagen na het einde van de kalendermaand waarin de Overeenkomst is beëindigd, het E-geld van de Verkoper terugbetalen en het openstaande saldo (indien van toepassing) (i) van de Reserveringsvereiste die is ingehouden door GPL, en (ii) van geldige Financieringstransacties die zijn verwerkt in de maand waarin de beëindiging plaatsvond, terugboeken naar de Vereffeningsrekening van de Verkoper (of een andere rekening zoals aangegeven door de Verkoper aan GPL).

(b) Als het openstaande saldo niet kan worden terugbetaald aan de Verkoper in overeenstemming met subartikel (a) hierboven, heeft de Verkoper het recht een terugbetaling aan te vragen in overeenstemming met artikel 5.8.

(c) Uitgezonderd zoals vermeld in subartikel (a) en (b) hierboven, zullen alle andere verplichtingen van GPL onder deze Overeenkomst onmiddellijk ophouden te bestaan.

(d) De Verkoper blijft aansprakelijk voor alle Financieringstransacties, terugvorderingstarieven en alle andere verplichtingen die de Verkoper is aangegaan of heeft opgebouwd.

(e) Alle rechten en licenties verleend door GPL, zullen onmiddellijk ophouden te bestaan.

(f) De rechten van de Verkoper om de Merkkenmerken van GPL te gebruiken, zoals toegestaan onder de Overeenkomst, zullen onmiddellijk ophouden te bestaan.

(g) De Verkoper moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Service:

(i) om Financieringstransacties te verwerken, en

(ii) om Merkkenmerken van GPL weer te geven,

(h) De Verkoper moet alle openstaande Productaankopen vervullen.

(i) De Verkoper moet alle kopieën van enige vertrouwelijke en/of eigendomsinformatie van GPL in zijn bezit teruggeven of vernietigen (en deze vernietiging officieel bevestigen).

12.9 GPL kan de Verkoper de toegang tot de Service verbieden door, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het deactiveren van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Verkoper en de Verkoper (of zijn verwant, aangesloten entiteit of dochtermaatschappijen of zijn of hun opvolgers of in geval van een privépersoon zijn verwanten of kennissen) in de toekomst toegang tot de Service te weigeren.

12.10 Niettegenstaande de rest van de Overeenkomst, zullen alle bepalingen van deze Overeenkomst die bedoeld zijn om in werking te treden of een van de partijen te binden na beëindiging van deze Overeenkomst of de overdracht of afstand hiervan, geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van artikel 5.8, artikel 8 (Vertrouwelijkheid) en artikel 12.8(b), de beëindiging van deze Overeenkomst overleven voor zover dit wettelijk is toegestaan. De beëindiging van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen van de partijen die ze op de datum van de beëindiging hebben opgebouwd.

13. BERICHTEN EN KENNISGEVINGEN

13.1 Deze Overeenkomst wordt afgesloten in het Engels en alle kennisgevingen of andere mededelingen en berichten die moeten of mogen worden gedaan in het kader van deze Overeenkomst, moeten in het Engels en schriftelijk worden opgesteld, tenzij anderszins vermeld in deze Overeenkomst. Vertalingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. In het geval van een conflict tussen de Engelse versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

13.2 GPL kan met de Verkoper communiceren over de Service door middel van elektronische berichten, met inbegrip van (a) de verzending van een e-mail naar het e-mailadres van de Verkoper of (b) de publicatie van kennisgevingen of berichten op een Google-website. De Verkoper stemt ermee in dat GPL elektronische berichten naar de Verkoper kan verzenden in verband met elke kwestie die verband houdt met het gebruik van de Service door de Verkoper, met inbegrip van de Overeenkomst (en herzieningen of wijzigingen in de Overeenkomst), berichten of kennisgevingen met betrekking tot de Service en betalingsautorisaties. Speciale mededelingen worden op de volgende manier behandeld:

De kennisgeving wordt als uitgevoerd beschouwd (i) bij ontvangst indien persoonlijk afgeleverd of via koerier (handtekening vereist bij ontvangst), (ii) bij controle van het ontvangstbewijs van een aangetekende of gewaarmerkte brief, (iii) in geval van e-mail, vier (4) uur na het versturen van de e-mail, of (iv) wanneer beschikbaar gesteld via het online account van de Verkoper. De contactinformatie wordt zo nodig conform dit artikel geüpdatet om ervoor te zorgen dat elke partij over de meest recente informatie over zijn contacten beschikt.

13.3 De Verkoper moet kopieën van de elektronische berichten bijhouden door het bericht op papier af te drukken of een elektronische kopie op te slaan, en de elektronische informatie die aan de Verkoper wordt verstrekt, wordt verstrekt in de veronderstelling dat de Verkoper in staat is deze informatie af te drukken of op te slaan.

13.4 Elke kennisgeving die in het kader van de Overeenkomst aan GPL wordt verstuurd, moet per aangetekende brief worden verstuurd naar:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, Londen EC4A 3TW, Verenigd Koninkrijk ('GPL'), ter attentie van het 'GPL Payments Team', met uitzondering van het volgende:

13.5 Indien GPL contact met u moet opnemen in het geval van vermeend of daadwerkelijk bedrog of vermeende of daadwerkelijke beveiligingsdreigingen, verzendt GPL een e-mail naar uw primaire e-mailadres, waarin u wordt gevraagd contact met GPL op te nemen. Daarnaast kan GPL een e-mail verzenden naar uw secundaire e-mailadres, of een sms naar uw telefoonnummer, indien dit is opgegeven.

14. ALGEMEEN

14.1 Deze Overeenkomst (met inbegrip van de hierin vermelde URL's) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen betreffende het onderwerp en vervangt alle andere voorgaande contracten, overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp.

14.2 Deze Overeenkomst kan worden uitgevoerd in een aantal duplicaten, met inbegrip van duplicaten per fax, waarvan elk als origineel wordt beschouwd, en alle duplicaten en documenten samen een en hetzelfde instrument vormen.

14.3 Op basis van artikel 14.4 en 14.5 moeten alle wijzigingen in deze Overeenkomst (i) schriftelijk zijn, (ii) naar deze Overeenkomst verwijzen, en (iii) binnen twee (2) maanden vóór de beoogde ingangsdatum naar de andere partij worden verzonden. De Verkoper begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Verkoper geacht wordt de door GPL voorgestelde wijzigingen te hebben geaccepteerd, tenzij de Verkoper GPL informeert dat dit niet het geval is, in overeenstemming met artikel 13.4, voorafgaand aan de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. In dat geval eindigt de Overeenkomst onmiddellijk en kosteloos vóór de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. De Verkoper heeft het recht de Overeenkomst, in overeenstemming met artikel 13.4, op elk gewenst moment onmiddellijk te beëindigen vóór de datum waarop de door GPL voorgestelde wijzigingen van kracht worden. Wijzigingen in deze Overeenkomst die worden voorgesteld door de Verkoper, kunnen pas van kracht worden als ze door een bevoegde en gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij worden uitgevoerd.

14.4 De Verkoper gaat ermee akkoord dat GPL het recht heeft de Overeenkomst onmiddellijk aan te passen na kennisgeving waar dit niet wettelijk verboden is.

14.5 Niets in artikel 14.3 en 14.4 beperkt:

(a) het recht van GPL de beleidsrichtlijnen van tijd tot tijd te updaten en te herzien of van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving nieuwe functies toe te voegen, welke de Verkoper kan accepteren door de nieuwe functie te gebruiken, Deze herzieningen kunnen plaatsvinden met gebruikmaking van een methode naar keuze van GPL. Deze methode kan worden gepubliceerd via e-mail of op een Google-website, en

(b) het recht van de partijen om de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen met een kennisgevingsperiode waar dit niet wettelijk verboden is en beide partijen hiermee akkoord gaan.

14.6 De Verkoper mag deze Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of op een andere manier overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GPL.

14.7 GPL kan zijn rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk toekennen of op een andere manier overdragen aan Google en/of een aangesloten entiteit van Google, behalve wanneer dit leidt tot een wijziging in de wettelijke rechten van Verkoper onder de toepasselijke nationale wetgeving ter implementatie van de Richtlijn betreffende betalingsservices (Richtlijn (EU) 2015/2366) zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, in welk geval GPL de Verkoper van een kennisgeving zal voorzien in overeenstemming met artikel 13.3.

14.8 Geen enkele partij is aansprakelijk voor het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van zijn verplichtingen als gevolg van enige omstandigheid buiten de eigen redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot overheidsacties, terroristische acties, aardbevingen, brand, overstromingen of andere gevallen van overmacht, werkomstandigheden, stroomstoringen en/of -uitval, internetstoringen, telecommunicatiestoringen of systeemstoringen.

14.9 Indien GPL nalaat een recht of een bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, mag dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dit recht of van deze bepaling.

14.10 De partijen van deze Overeenkomst zijn en blijven onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat een agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen te creëren. Geen enkele partij wordt geacht werknemer of wettelijke vertegenwoordiger van de andere partij te zijn noch zal een partij enig recht of enige macht hebben een verplichting te creëren namens de andere partij.

14.11 Als een artikel van deze Overeenkomst door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie als onuitvoerbaar of ongeldig wordt verklaard, zal dit artikel in de minimaal vereiste mate beperkt of geëlimineerd worden zodat deze Overeenkomst onverminderd van kracht blijft en door de partijen kan worden afgedwongen.

14.12 Tenzij uitdrukkelijk anderszins in deze Overeenkomst wordt vermeld, kan niets in deze Overeenkomst enig recht of een ander voordeel vormen of toekennen hetzij krachtens de Wet inzake contracten van 1999 (Rechten van Derden) of op een andere manier ten voordele van een andere persoon dan de partijen van de Overeenkomst. Dit artikel heeft niet de bedoeling de rechten te beperken van enige onder deze Overeenkomst wettelijk aangestelde om de rechten en voordelen die hem door zijn aansteller zijn toegekend, uit te oefenen. Onverminderd dit artikel heeft geen enkele derde partij (met inbegrip van een derde partij die het recht kan hebben zijn rechten onder deze Overeenkomst af te dwingen) de verplichting in te stemmen met de toekenning, overdracht, beëindiging of wijziging van deze Overeenkomst.

14.13 Op deze Overeenkomst, en alle geschillen en eisen die ontstaan door of in verband met deze Overeenkomst, zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing. De partijen erkennen onherroepelijk en onvoorwaardelijk dat alle geschillen en eisen uitsluitend onder de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales vallen. Niets in de vorige zin zal enige partij verhinderen dwangbevelen of gelijkaardig herstel van grieven in een andere jurisdictie te zoeken om zijn vertrouwelijke informatie of Intellectuele-eigendomsrechten te beschermen.

14.14 Voor zover toegestaan door enige relevante nationale wetgeving waarin de Richtlijn betreffende betalingsservices (Richtlijnen (EU) 2015/2366) ('PSD2') ('Nationale wetgeving') is geïmplementeerd, zijn de volgende bepalingen van de Nationale wetgeving niet van toepassing op de Overeenkomst: alle bepalingen waarin Titel III en Artikelen 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 en 89 van de PSD zijn geïmplementeerd. De partijen behouden zich het recht voor een andere tijd af te spreken dan is aangeduid in de bepalingen van de Nationale wetgeving waarin Artikel 71 van de PSD2 is geïmplementeerd.