Google Payments - Syarat Perkhidmatan - Penjual

22 Mac 2018

Syarat Perkhidmatan Penjual ini ("Perjanjian") ialah perjanjian sah antara Google Payment Corp. ("GPC") dan anda ("Penjual"). GPC ialah anak syarikat Google LLC ("Google"). Anda perlu menyemak keseluruhan Perjanjian ini sebelum anda membuat keputusan untuk menerima Perjanjian ini dan meneruskan dengan proses pendaftaran.

DENGAN MENGKLIK "SAYA BERSETUJU DENGAN SYARAT PERKHIDMATAN" DI BAWAH DAN MENGKLIK PADA BUTANG "LENGKAPKAN PENDAFTARAN" ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN PERJANJIAN INI.

BAHAGIAN 1. ISTILAH YANG DITAKRIFKAN

1.1 "Ciri Beta" bermaksud ciri Perkhidmatan yang dikenal pasti oleh GPC sebagai beta atau tidak disokong dalam dokumentasi teknikal GPC yang ketika itu adalah yang terkini, termasuk tanpa had bagi Garis Panduan Penyepaduan untuk versi Perkhidmatan yang Penjual laksanakan.

1.2 "Ciri Jenama" bermaksud nama dagangan, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, logo, nama domain dan ciri jenama tersendiri lain untuk setiap pihak.

1.3 "Pembeli" bermaksud individu atau entiti yang mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan untuk membuat bayaran menggunakan Akaun Pembayaran.

1.4 "Pembawa" bermaksud operator telefon mudah alih yang diluluskan oleh GPC yang menawarkan Akaun Bil Pembawa kepada Pembeli.

1.5 "Bil Pembawa" apabila ditawarkan kepada anda, bermaksud proses pembayaran apabila GPC, bagi pihak Penjual, menyerahkan Urus Niaga Pembayaran kepada Pembawa untuk pengebilan kepada Akaun Bil Pembawa Pembeli.

1.6 "Akaun Bil Pembawa" bermaksud akaun bil bulanan atau berkala lain yang diberikan oleh Pembawa yang didaftarkan oleh Pembeli dengan Perkhidmatan untuk membiayai sesetengah Urus Niaga Pembayaran.

1.7 "Pertikaian" bermaksud sebarang perbezaan pendapat, litigasi atau pertikaian lain antara Penjual dan Pembeli atau antara Penjual dan pihak ketiga akibat daripada penggunaan Perkhidmatan, tetapi tidak termasuk Pertikaian Perkhidmatan.

1.8 "Tapak Web Google" bermaksud halaman tapak web bagi mana-mana tapak web yang dimiliki atau dikendalikan oleh Google atau anggota gabungannya.

1.9 "Hak Milik Intelektual" bermaksud mana-mana atau semua hak yang wujud dari semasa ke semasa di bawah undang-undang paten, undang-undang hak cipta, undang-undang perlindungan cip semikonduktor, undang-undang hak moral, undang-undang rahsia dagangan, undang-undang tanda dagangan, undang-undang persaingan tidak wajar, undang-undang hak publisiti, undang-undang hak privasi dan mana-mana atau semua hak proprietari lain, serta, mana-mana dan semua permohonan, pembaharuan, lanjutan, pemulihan dan pengembalian semula daripadanya, kini atau selepas ini berkuat kuasa dan dikenakan di seluruh dunia.

1.10 "Akaun Pembayaran" bermaksud akaun kad kredit, akaun kad debit, Akaun Bil Pembawa atau instrumen pembayaran lain yang didaftarkan oleh Pembeli dengan Perkhidmatan dan diterima oleh GPC untuk memudahkan pemprosesan Urus Niaga Pembayaran.

1.11 "Urus Niaga Pembayaran" bermaksud pemprosesan pembayaran melalui Perkhidmatan yang menyebabkan pendebitan atau caj Jumlah Pembelian terhadap Akaun Pembayaran Pembeli dan pengeluaran dana kepada Akaun Penyelesaian Penjual.

1.12 "Dasar" bermaksud pelbagai dasar, garis panduan dan terma dan syarat lain yang dirujuk dalam Perjanjian ini tetapi tidak dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian ini. Dasar boleh dikemas kini dari semasa ke semasa oleh GPC. Dasar termasuk, tanpa had, yang berikut:

1.13 "Produk" bermaksud sebarang barang niaga, barangan atau perkhidmatan digital atau fizikal yang ditawarkan oleh Penjual yang Pembeli bayar kerana menggunakan Perkhidmatan.

1.14 "Jumlah Pembelian" bermaksud jumlah kewangan Urus Niaga Pembayaran, yang termasuk sebarang cukai, caj penghantaran, caj pengendalian atau yuran lain yang dicaj kepada Pembeli sebagai sebahagian daripada Urus Niaga Pembayaran.

1.15 "Tapak Web Penjual" bermaksud halaman tapak web Penjual.

1.16 "Perkhidmatan" bermaksud perkhidmatan, yang diterangkan dalam Perjanjian ini, yang memudahkan pemprosesan Urus Niaga Pembayaran bagi pihak Penjual untuk melengkapkan pembayaran untuk pembelian antara Penjual dan Pembeli.

1.17 "Pertikaian Perkhidmatan" bermaksud sebarang perbezaan pendapat, litigasi atau pertikaian lain antara GPC dan Pembeli hanya daripada akibat ralat kefungsian Perkhidmatan.

1.18 "Akaun Penjelasan" bermaksud akaun deposit Penjual dikekalkan di institusi kewangan yang terletak di negara pendaftaran Penjual yang ditetapkan oleh Penjual dan diluluskan oleh GPC untuk penerimaan dana daripada pemprosesan Urus Niaga Pembayaran melalui pindahan kawat atau bentuk pemindahan dana elektronik lain (secara kolektif EFT).

BAHAGIAN 2. CIRI DAN HURAIAN PERKHIDMATAN

2.1 Huraian Perkhidmatan. Penjual mengakui dan bersetuju bahawa:

(i) Jualan Produk Penjual ialah urus niaga antara Penjual dan Pembeli dan bukannya dengan GPC atau mana-mana anggota gabungan GPC;

(ii) GPC ialah pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang memudahkan Urus Niaga Pembayaran bagi Penjual dan bukannya pihak untuk mana-mana Urus Niaga Pembayaran;

(iii) GPC bukan Pembeli atau penjual yang berkaitan dengan mana-mana Urus Niaga Pembayaran;

(iv) GPC tidak akan bertanggungjawab ke atas dan tidak mengawal sebarang aspek Produk atau huraian Produk; dan

(v) GPC tidak akan bertanggungjawab ke atas dan tidak mengawal sama ada Pembeli akan melengkapkan pembelian atau pembayaran untuk Produk. Apabila Pembeli mahu membuat pembelian menggunakan Akaun Pembayaran, Perkhidmatan akan memproses Urus Niaga Pembayaran bagi pihak Penjual sama ada:

(a) melalui rangkaian pemprosesan pembayaran yang sesuai, termasuk tanpa had rangkaian kad kredit atau kad debit atau

(b) kepada Pembawa untuk pembayaran dan pengumpulan melalui Bil Pembawa seperti yang diterangkan di bawah.

2.2 Urus Niaga Pembayaran Yang Dibenarkan. Penjual hanya boleh menggunakan Perkhidmatan untuk memproses Urus Niaga Pembayaran bagi Produk yang dibeli oleh Pembeli melalui jualan Produk yang sah dan bona fide. Urus Niaga Pembayaran tidak boleh diserahkan untuk ditangkap melalui Perkhidmatan sehingga Penjual memenuhi keperluan bagi caj dan penghantaran seperti yang dinyatakan dalam Dasar Program. Perkhidmatan tidak boleh digunakan untuk memproses Urus Niaga Pembayaran bagi Penjual, atau sebaliknya memindahkan wang antara Pembeli dan Penjual, yang bukan secara langsung merupakan hasil daripada pembelian Produk oleh Pembeli. Penjual tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk menyediakan pendahuluan tunai kepada Pembeli atau untuk memudahkan pembelian oleh Pembeli yang bersamaan dengan tunai (cth., cek kembara, kad prabayar, kiriman wang); dengan syarat, Penjual tersebut boleh menggunakan Perkhidmatan untuk memudahkan pembelian sijil hadiah atau kad nilai tersimpan oleh Pembeli seperti yang dibenarkan oleh Dasar. GPC boleh membentuk amalan umum dan had berkenaan penggunaan Perkhidmatan, termasuk tanpa had bagi had urus niaga individu atau teragregat bagi jumlah dolar atau bilangan Urus Niaga Pembayaran dalam satu atau lebih tempoh masa yang dinyatakan. Penjual tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk memproses Urus Niaga Pembayaran yang berkaitan dengan urus niaga tidak sah atau jualan atau pertukaran sebarang barangan atau perkhidmatan yang tidak sah atau yang dilarang, termasuk tanpa had Produk yang dilarang seperti yang dinyatakan dalam Dasar Kandungan.

2.3 Had Penggunaan Perkhidmatan. Penjual perlu mematuhi Dasar dan mana-mana had lain berkenaan penggunaan Perkhidmatan seperti yang dikemas kini oleh GPC dari semasa ke semasa, termasuk tanpa had:

(i) Garis Panduan Penyepaduan;

(ii) Butang dan Garis Panduan Logo Penerimaan dan Garis Panduan Ciri Jenama Google;

(iii) keperluan GPC untuk keselamatan dan privasi data, termasuk Dasar Privasi Google dan Notis Privasi Google Payments;

(iv) peraturan dan/atau dasar pemprosesan persatuan kad atau rangkaian yang digunakan untuk memproses Urus Niaga Pembayaran yang dilampirkan bersama-sama ini sebagai Ekshibit A (seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa); atau

(v) keperluan Pembawa yang berkaitan dengan Bil Pembawa.

Urus Niaga Pembayaran Penjual boleh dilindungi selaras dengan dasar penyelesaian bayaran balik ("Dasar Penyelesaian Bayaran Balik") dan dasar jaminan pembayaran ("Dasar Jaminan Pembayaran") sebagaimana setiap satu diterangkan dalam Dasar Program.

GPC berhak:

(a) untuk mengubah, menggantung atau menamatkan Perkhidmatan, secara keseluruhan atau sebahagian, yang perlu untuk menjalankan penyelenggaraan atau kemas kini kepada Perkhidmatan; dan

(b) untuk mengenakan hak terhadap ciri tertentu atau mengehadkan akses kepada sebahagian atau seluruh Perkhidmatan tanpa memberikan notis dan tanpa liabiliti.

GPC boleh menolak untuk memproses sebarang Urus Niaga Pembayaran yang berkaitan dengan, antara sebab lain, aktiviti pencegahan penipuan, undang-undang yang berkenaan atau dasar GPC.

2.4 Tindakan Yang Dilarang. Melainkan dibenarkan dengan jelas secara bertulis oleh GPC, Penjual tidak boleh:

(i) menetapkan Jumlah Pembelian minimum atau maksimum sebagai syarat untuk penggunaan Perkhidmatan oleh Pembeli untuk membayar Produk;

(ii) memerlukan Pembeli untuk memberikan nombor akaun bagi mana-mana kad kredit, kad debit, Akaun Bil Pembawa atau instrumen pembayaran lain kepada Penjual;

(iii) menambah sebarang Perkhidmatan yang menggunakan surcaj terhadap Urus Niaga Pembayaran;

(iv) memproses jumlah mana-mana cukai yang berkenaan dengan pembelian Produk secara berasingan sebagai Urus Niaga Pembayaran ;

(v) menyerahkan Urus Niaga Pembayaran kepada Perkhidmatan yang sebelum ini dipulangkan sebagai caj balik; atau

(vi) membenarkan penggunaan Perkhidmatan untuk membayar sebarang hutang oleh Pembeli yang ditanggung oleh Penjual.

2.5 Keizinan Urus Niaga Pembayaran. Penjual mengakui bahawa penerimaan keizinan untuk Urus Niaga Pembayaran menunjukkan bahawa, pada tarikh keizinan, Akaun Pembayaran dasar mempunyai kredit yang mencukupi dengan pengeluar kad atau Pembawa untuk jumlah bagi Jumlah Pembelian. Penjual mengakui bahawa keizinan adalah bukan pengesahan identiti Pembeli atau jaminan oleh GPC bahawa urus niaga tidak akan tertakluk kepada caj balik atau pembalikan lain.

2.6 Syarat Bil Pembawa Tambahan. Apabila Pembeli membuat Urus Niaga Pembayaran menggunakan Bil Pembawa, GPC, sebagai pemproses bagi Penjual tersebut, akan menyerahkan caj kepada Pembawa untuk pembayaran dan pemprosesan melalui Akaun Bil Pembawa Pembeli. Caj pembalikan, bayaran balik atau pelarasan Urus Niaga Pembayaran boleh diserahkan oleh GPC juga, sebagai pemproses untuk Penjual tersebut, kepada Pembawa untuk pemprosesan melalui Akaun Bil Pembawa Pembeli. GPC tidak bertanggungjawab ke atas Penjual atau mana-mana individu lain untuk membuat penyelesaian bagi Urus Niaga Pembayaran Pembeli (atau pembalikan, bayaran balik atau pelarasannya) sekiranya Pembawa tidak dapat atau enggan atas sebarang sebab untuk mengumpul dana daripada Akaun Bil Pembawa atau pun daripada Pembeli (untuk bayaran Urus Niaga Pembayaran) atau untuk mengkredit Akaun Bil Pembawa atau pun mengkreditkan Pembeli (untuk pembalikan, bayaran balik atau pelarasan Urus Niaga Pembayaran). Sekiranya GPC memberikan sebarang dana penyelesaian kepada pembayaran tertunggak Penjual daripada Pembawa, GPC berhak untuk mengecaj balik atau menuntut semula dana daripada Penjual sekiranya Pembawa tidak melengkapkan pemprosesan Urus Niaga Pembayaran kepada Akaun Bil Pembawa Pembeli atau sebaliknya tidak memperoleh bayaran daripada Pembeli. GPC boleh mengehadkan jenis Penjual yang boleh menggunakan Bil Pembawa dan jenis produk yang boleh dibeli dengan Bil Pembawa.

2.7 Ciri Beta. Dari semasa ke semasa, GPC boleh menjadikan Ciri Beta tersedia kepada Penjual sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan, yang disediakan "seperti sedia ada." Penggunaan Ciri Beta oleh Penjual adalah atas risiko Penjual sendiri. GPC berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menyertakan atau berhenti menyediakan Ciri Beta sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan pada bila-bila masa.

BAHAGIAN 3. PELAKSANAAN PERKHIDMATAN

3.1 Pelaksanaan Perkhidmatan. Penjual bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan melalui tapak web selain daripada Tapak Web Penjual. GPC pada setiap masa mempunyai kuasa kelulusan untuk pelaksanaan Perkhidmatan pada setiap Tapak Web Penjual dan GPC boleh, dengan notis, menggantung penggunaan Perkhidmatan Penjual sehingga Penjual membetulkan isu pelaksanaan seperti yang dinyatakan secara wajar oleh GPC.

3.2 Persediaan Pelaksanaan. Penjual bersetuju untuk memberikan maklumat pendaftaran yang terkini, lengkap dan tepat bagi Perkhidmatan dan untuk mengekalkan dan mengemas kini maklumat dengan segera. Penjual akan menyediakan dan mengekalkan Akaun Penyelesaian yang boleh menerima dana melalui pemindahan dana elektronik. Penjual mengizinkan GPC untuk mengesahkan bahawa Akaun Penyelesaian mempunyai rekod yang baik dengan institusi kewangan, termasuk dengan menyerahkan permintaan keizinan pembayaran dan/atau kredit wang yang rendah kepada Akaun Penyelesaian. Penjual mengizinkan GPC untuk mengesahkan semula Akaun Penyelesaian pada bila-bila masa maklumat tersebut diubah. Penjual turut mengizinkan GPC untuk mendapatkan laporan kredit dari semasa ke semasa dan untuk membuat pertanyaan kredit atau latar belakang lain mengenai Penjual sebagaimana yang GPC anggap wajar untuk menilai kelayakan Penjual bagi penggunaan Perkhidmatan yang berterusan. GPC boleh meminta Penjual untuk memberikan maklumat tambahan dari semasa ke semasa sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan yang berterusan oleh Penjual yang berkaitan dengan pertanyaan kredit atau latar belakang lain.

3.3 Kemas Kini Pelaksanaan. Penjual akan memberi GPC notis awal enam puluh (60) hari tentang sebarang perubahan terhadap Tapak Web Penjual atau kod atau teknologi yang digunakan untuk melaksanakan Perkhidmatan pada Tapak Web Penjual yang secara munasabah boleh dijangka akan menjejaskan pelaksanaan Perkhidmatan Penjual dengan syarat pemberian notis tidak akan membebaskan Penjual daripada kewajipannya di bawah Perjanjian ini. Jika GPC mengemas kini spesifikasi teknikal atau pelaksanaan bagi Perkhidmatan, Penjual akan melaksanakan kemas kini secepat yang praktikal, tetapi tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari dari penerimaan notis kemas kini. Jika GPC mengemas kini spesifikasi penampilan dan penjenamaan, Penjual akan melaksanakan kemas kini secepat yang praktikal, tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) hari dari penerimaan notis kemas kini.

3.4 Sokongan. Sebelum membuat sebarang permintaan sokongan kepada GPC, Penjual terlebih dahulu akan menggunakan usaha yang wajar untuk menyelesaikan masalah secara sendiri tanpa sebarang makluman kepada GPC. Selepas itu, Penjual boleh menyerahkan permintaan bertulis untuk sokongan teknikal melalui kaedah yang dinyatakan oleh GPC. Sebarang sokongan yang Penjual sediakan kepada Pembeli adalah atas perbelanjaan Penjual sendiri. Penjual bersetuju bahawa sebarang komunikasi telefon antara Penjual dan GPC yang berkaitan dengan sokongan atau pengendalian Perkhidmatan boleh direkodkan oleh GPC untuk tujuan jaminan kualiti dan latihan.

BAHAGIAN 4. SYARAT PERKHIDMATAN TAMBAHAN

4.1 GPC Bukan Institusi Perbankan. Penjual dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa:

(i) GPC menawarkan Perkhidmatan untuk memudahkan pemprosesan Urus Niaga Pembayaran yang berkaitan dengan pembelian Produk oleh Pembeli,

(ii) GPC memproses Urus Niaga Pembayaran bagi pihak Penjual,

(iii) GPC adalah bukan bank atau institusi depositori berkanun dan

(iv) dana yang dipegang oleh GPC atau pembekal perkhidmatannya (termasuk mana-mana pembekal perkhidmatan bank) yang berkaitan dengan pemprosesan Urus Niaga Pembayaran adalah bukan kewajipan deposit Penjual dan tidak diinsuranskan bagi manfaat Penjual oleh Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan atau mana-mana agensi kerajaan lain.

4.2 Harta Tidak Dituntut. Penjual mengakui dan bersetuju bahawa jika:

(i) GPC memegang dana yang perlu diberikan kepada Penjual daripada Urus Niaga Pembayaran yang diproses melalui Perkhidmatan atau sebaliknya,

(ii) GPC tidak dapat menghubungi Penjual dan

(iii) GPC tidak mempunyai rekod penggunaan Perkhidmatan Penjual selama beberapa tahun, maka GPC perlu mengikut undang-undang yang berkaitan untuk melaporkan baki dana tersebut sebagai harta yang tidak dituntut. Sekiranya berlaku perkara yang dinyatakan sebelum ini, GPC akan cuba mencari Penjual di alamat surat-menyurat Penjual seperti yang ditunjukkan dalam rekod GPC dan jika GPC tidak dapat mencari Penjual, Penjual mengakui dan bersetuju bahawa GPC mungkin perlu menghantar dana tersebut kepada negeri yang berkenaan sebagai harta tidak dituntut dengan syarat, GPC boleh menolak yuran dorman dan caj pentadbiran lain daripada dana tidak dituntut tersebut, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan.

4.3 Tiada Pengendorsan. Penjual mengakui bahawa GPC tidak menyokong Tapak Web Penjual, mana-mana maklumat atau kandungan lain yang kelihatan pada Tapak Web Penjual atau diberikan oleh Penjual kepada GPC ("Kandungan Penjual") atau mana-mana Produk. Penjual bersetuju untuk tidak menyatakan atau memberi bayangan sebarang pengendorsan oleh GPC atau Google pada Tapak Web Penjual atau sebaliknya. Setakat yang Kandungan Penjual kelihatan dalam Perkhidmatan atau pada Tapak Web Google, GPC berhak untuk mengubah suai atau mengeluarkan Kandungan Penjual mengikut budi bicara mutlaknya.

4.4 Identiti Pembeli. GPC tidak bertangungjawab kepada Penjual untuk menyiasat latar belakang atau mengesahkan identiti Pembeli, kecuali setakat yang diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan. GPC boleh menawarkan maklum balas atau sistem kedudukan lain untuk membantu Penjual menilai Pembeli atau untuk membantu Pembeli menilai Penjual. Penjual mengakui bahawa sebarang maklum balas atau sistem kedudukan mewakili pendapat pihak ketiga semata-mata dan bukannya pendapat, perwakilan atau jaminan oleh GPC.

4.5 Pertikaian. Kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Dasar Penyelesaian Bayaran Balik, Penjual bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Pertikaian dan GPC adalah bukan pihak dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang Pertikaian. Berkenaan dengan Pertikaian, Penjual tertakluk kepada Dasar Penyelesaian Bayaran Balik dan prosedur pertikaian lain seperti yang diberikan oleh GPC dari semasa ke semasa. GPC boleh menyediakan alat untuk memudahkan komunikasi antara Penjual dan Pembeli untuk menyelesaikan Pertikaian. Jika Penjual dan Pembeli tidak dapat menyelesaikan Pertikaian, GPC boleh menjadi pengantara Pertikaian atas permintaan mana-mana pihak dan boleh mencadangkan penyelesaian yang tidak terikat mengikut budi bicara GPC. GPC bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Pertikaian Perkhidmatan dan Penjual adalah bukan pihak dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang Pertikaian Perkhidmatan dengan syarat, Penjual bersetuju untuk memberikan bantuan yang wajar kepada GPC dalam menyelesaikan Pertikaian Perkhidmatan.

BAHAGIAN 5. CIRI JENAMA

5.1 Ciri Jenama GPC. Tertakluk kepada Perjanjian ini dan selepas Penjual melaksanakan Perkhidmatan, GPC memberi Penjual lesen yang terhad, tidak eksklusif dan tidak boleh disublesen untuk memaparkan Ciri Jenama GPC untuk mempromosi ketersediaan Perkhidmatan pada Tapak Web Penjual. Penjual boleh menggunakan butang dan logo penerimaan menurut Garis Panduan Butang dan Logo Penerimaan tanpa kelulusan terlebih dahulu daripada GPC. Penggunaan Ciri Jenama GPC yang lain memerlukan kelulusan terlebih dahulu daripada GPC mengikut Garis Panduan Ciri Jenama Google. GPC boleh membatalkan kebenaran yang diberikan dalam perenggan ini untuk menggunakan Ciri Jenama GPC dengan memberikan notis kepada Penjual dan tempoh masa yang munasabah untuk menghentikan penggunaan. Penjual bersetuju untuk mematuhi Garis Panduan Ciri Jenama Google.

5.2 Ciri Jenama Penjual. Tertakluk kepada Perjanjian ini, Penjual memberi GPC dan anggota gabungannya lesen yang terhad, tidak eksklusif dan tidak boleh disublesen untuk memaparkan Ciri Jenama Penjual yang berkaitan dengan

(i) pengendalian Perkhidmatan dan

(ii) promosi, penyampaian, bahan pemasaran, komunikasi lisan dan senarai penjual (cth., direktori penjual yang disiarkan pada Tapak Web Google) yang mengenal pasti Penjual sebagai penjual yang melaksanakan Perkhidmatan.

5.3 Hak Ciri Jenama. Setiap pihak mengekalkan semua hak, hak milik dan kepentingan, termasuk tanpa had semua Hak Milik Intelektual, yang berkaitan dengan Ciri Jenamanya. Kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian ini, tiada pihak memperoleh sebarang hak, hak milik atau kepentingan dalam sebarang Ciri Jenama pihak lain dan sebarang hak yang tidak diberikan secara jelas dianggap ditahan. Semua penggunaan Ciri Jenama Penjual oleh GPC (termasuk sebarang muhibah yang berkaitan) akan dibiasakan dengan manfaat Penjual, dan semua penggunaan Ciri Jenama GPC oleh Penjual (termasuk sebarang muhibah yang berkaitan) akan dibiasakan dengan manfaat GPC. Walaupun Perjanjian ini kekal berkuat kuasa dan mengikut permintaan, setiap pihak bersetuju untuk melengkapi pihak lain dengan sampel penggunaan Ciri Jenama pihak lain seperti yang dimaksudkan oleh Bahagian 5 ini untuk membolehkan pihak lain memantau dan memastikan bahawa penggunaan adalah selaras dengan keperluan kawalan kualiti pihak lain. Semasa Perjanjian ini kekal berkuat kuasa, Penjual bersetuju untuk tidak mencabar atau membantu pihak lain mencabar Ciri Jenama GPC (kecuali untuk melindungi hak Penjual terhadap Ciri Jenamanya sendiri) dan tidak mendaftarkan sebarang Ciri Jenama atau nama domain yang serupa seperti GPC yang boleh menyebabkan kekeliruan.

BAHAGIAN 6. YURAN PERKHIDMATAN DAN SYARAT PEMBAYARAN

6.1 Yuran Perkhidmatan. Tertakluk kepada Bahagian 12, pemprosesan urus niaga dan yuran lain untuk Perkhidmatan akan seperti yang dinyatakan pada Jadual Yuran ("Yuran Perkhidmatan "). GPC berhak untuk memperoleh faedah dan/atau pampasan lain daripada bank pembekal perkhidmatannya atau yang lain yang timbul daripada pemprosesan Urus Niaga Pembayaran yang tidak diselesaikan kepada Penjual.

6.2 Syarat Pembayaran. Penjual akan menjalankan urus niaga terhadap Perkhidmatan dan Perkhidmatan akan membuat bayaran kepada Akaun Penyelesaian Penjual dalam mata wang tempatan untuk negara pendaftaran Penjual. GPC akan memegang jumlah tertunggak dan perlu dibayar kepada Penjual (tertakluk kepada pelarasan seperti yang diterangkan dalam Bahagian 6.3) secara berasingan daripada dana korporat umum GPC dan tidak akan menggunakan jumlah tersebut untuk perbelanjaan operasi korporat GPC. Tertakluk kepada Bahagian 12, melainkan sama-sama dipersetujui oleh pihak, GPC akan menggunakan usaha yang wajar dari segi komersial untuk memindahkan dana secara elektronik kepada Akaun Penyelesaian Penjual sebelum penghujung hari perniagaan kedua (tidak termasuk cuti bank) selepas hari Urus Niaga Pembayaran diserahkan untuk diambil oleh Penjual. Walau apa pun yang disebut di atas, GPC tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan dana kepada Penjual

(i) bagi sebarang Urus Niaga Pembayaran yang GPC belum terima penyelesaian penuh dalam dana tersedia akhir jika Penjual tidak mendapatkan dana semasa tempoh pegangan keizinan yang dinyatakan dalam Dasar Program atau

(ii) jika baki diperoleh Penjual pada masa pembayaran atau pemindahan adalah kurang daripada satu dolar.

6.3 Pelarasan Pembayaran. Penjual mengakui bahawa Pembeli boleh mengekalkan hak caj balik mengikut peraturan persatuan kad dan rangkaian dan/atau perjanjian mereka dengan pemegang Akaun Pembayaran (termasuk Pembawa) dan GPC akan mempunyai hak (tetapi bukan kewajipan) untuk memberikan caj balik kepada Penjual jika urus niaga tertentu tidak dirangkumi oleh Dasar Jaminan Pembayaran. Bagi Urus Niaga Pembayaran tertentu, GPC boleh menahan pembayaran atau membalikkan pembayaran sebelumnya jika:

(i) Pembeli membuat tuntutan kepada GPC untuk bayaran balik atau pembalikan lain atau

(ii) GPC mempercayai bahawa Urus Niaga Pembayaran adalah tidak sah, melibatkan penyalahgunaan atau penipuan (seperti penggunaan palsu instrumen pembayaran), atau sebaliknya melanggar undang-undang yang berkenaan, Perjanjian ini atau Dasar. Penjual bersetuju untuk bekerjasama dengan GPC dan untuk memberikan sebarang maklumat yang mungkin secara wajar diminta oleh GPC dalam siasatannya terhadap mana-mana keadaan yang disebut di atas.

GPC boleh menahan jumlah pembayaran kepada Penjual sekiranya GPC memerlukan maklumat tambahan daripada Penjual untuk melengkapkan pertanyaan kredit atau latar belakang lain menurut Bahagian 3.2.

GPC boleh mengimbangi sebarang kewajipan pembayaran yang GPC mungkin ada terhadap Penjual di bawah Perjanjian ini terhadap:

(i) Yuran Perkhidmatan yang perlu dibayar Penjual,

(ii) jumlah terlebih bayar kepada Penjual disebabkan pembalikan, bayaran balik, caj balik atau pelarasan lain seterusnya untuk Urus Niaga Pembayaran sebelum ini dan

(iii) sebarang jumlah lain yang perlu dibayar Penjual kepada GPC di bawah Perjanjian ini atau mana-mana perjanjian lain. Sekiranya Penjual menanggung baki negatif (mis. disebabkan pelarasan negatif melebihi hasil penyelesaian untuk tempoh tertentu), GPC boleh mendebit Akaun Penyelesaian untuk jumlah baki negatif. Tambahan pula, GPC boleh memilih untuk menghantar invois kepada Penjual untuk sebarang jumlah yang perlu dibayar Penjual di bawah Perjanjian ini yang akan serta-merta tertunggak dan perlu dibayar.

6.4 Simpanan. GPC berhak untuk menahan sebahagian hasil yang perlu dibayar kepada Penjual berkenaan dengan pemprosesan Urus Niaga Pembayaran ("Simpanan") untuk membantu memastikan bahawa dana mencukupi tersedia kepada GPC sekiranya caj balik, pembalikan dan liabiliti lain yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan Penjual. Keadaan apabila GPC boleh mengenakan Simpanan termasuklah, tetapi tidak terhad kepada:

(i) perubahan buruk dalam keadaan kewangan Penjual atau rekod pembayarannya dengan kreditor;

(ii) kadar berlebihan caj balik, pembalikan atau isu sokongan Pembeli; atau

(iii) perubahan ketara dalam jenis perniagaan dan produk Penjual. GPC tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang ditanggung oleh Penjual akibat daripada pengenaan Simpanan.

6.5 Bayaran Balik dan Pelarasan. Penjual akan mendedahkan dasar pemulangan/pembatalannya pada Tapak Web Penjual. Jika Penjual membenarkan pemulangan, pembatalan atau pelarasan harga yang berkaitan dengan Urus Niaga Pembayaran, Penjual akan memulakan kredit kepada Pembeli menggunakan fungsi bayaran balik Perkhidmatan dalam masa tiga (3) hari dari penerimaan permintaan Pembeli. Bayaran balik tidak boleh melebihi jumlah Urus Niaga Pembayaran. Penjual bersetuju untuk tidak menerima wang tunai atau sebarang pertimbangan lain daripada Pembeli sebagai pertukaran untuk mengeluarkan bayaran balik kepada Pembeli. Penjual bersetuju untuk tidak memberikan bayaran balik tunai kepada Pembeli yang berkaitan dengan Produk yang dibayar dengan Perkhidmatan melainkan diperlukan oleh undang-undang. Jika Penjual memberikan bayaran balik melalui cara selain daripada melalui Perkhidmatan, Penjual kekal bertanggungjawab jika Urus Niaga Pembayaran menyebabkan caj balik melalui Perkhidmatan. Penjual mengakui bahawa walaupun jika dasar pemulangan/pembatalan Penjual melarang pemulangan atau pembatalan, Penjual masih boleh menerima caj balik yang berkaitan dengan urus niaga. GPC boleh menolak atau menangguhkan permohonan bayaran balik daripada Penjual melalui Perkhidmatan jika GPC tidak dapat memperoleh dana yang mencukupi daripada Penjual untuk membiayai bayaran balik.

6.6 Cukai dan Caj Lain. Penjual akan membayar sebarang cukai yang berkenaan, termasuk jualan, penggunaan, hak peribadi, nilai tambah, eksais, yuran kastam, duti import atau duti setem atau cukai dan duti lain yang dikenakan oleh entiti kerajaan dalam pelbagai bentuk dan dikenakan bagi urus niaga di bawah Perjanjian ini, termasuk penalti dan faedah, tetapi secara khusus tidak termasuk cukai yang berdasarkan pendapatan bersih GPC. Bagi tujuan penjelasan, GPC tidak bertanggungjawab dan bukan merupakan entiti yang mengutip jualan atau pendapatan atau cukai lain yang berkaitan dengan Urus Niaga Pembayaran. Apabila GPC mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengumpulkan sebarang cukai yang berkenaan, jumlah yang sewajarnya akan diberikan invois kepada dan dibayar oleh Penjual secara bersih tiga puluh (30) hari dari tarikh invois atau pemberitahuan lain. Penjual akan segera memberi GPC dokumentasi seperti yang diperlukan oleh entiti kerajaan yang berkenaan untuk GPC memproses bayaran di bawah ini (termasuk, tanpa had, sijil pengecualian Penjual yang sah untuk membayar cukai seperti yang dibenarkan oleh entiti kerajaan yang sewajarnya) dan GPC boleh menahan sebarang bayaran yang perlu dibuat di bawah ini sehingga Penjual memberikan dokumentasi. Penjual akan segera memberi GPC salinan semua pembayaran cukai yang asal atau disahkan atau bukti pembayaran cukai lain yang mencukupi pada masa bayaran dibuat oleh Penjual menurut Perjanjian ini.

BAHAGIAN 7. KERAHSIAAN DAN HAK PROPRIETARI

7.1 Kerahsiaan. Penjual akan menganggap sebarang maklumat Pembeli yang diperoleh melalui Perkhidmatan sebagai sulit dan tidak akan berkongsi atau menggunakannya, kecuali untuk memproses urus niaga yang Pembeli minta dan mengekalkan akaun Pembeli dengan Penjual atau sebaliknya seperti yang dibenarkan secara jelas oleh Dasar Program. Penjual mengakui bahawa maklumat Pembeli yang diterima daripada GPC yang berkaitan dengan Perkhidmatan adalah tertakluk kepada Notis Privasi Google Payments dan Penjual bersetuju mereka tidak akan menggunakan atau berkongsi maklumat Pembeli yang diperoleh daripada GPC dalam sebarang cara yang melanggar Notis Privasi Google Payments. Penjual tidak akan mendedahkan atau menyebabkan sebarang Maklumat Sulit GPC didedahkan tanpa kebenaran bertulis GPC terlebih dahulu, kecuali kepada pekerja, ejen, perwakilan atau kontraktor Penjual yang memerlukan akses kepada Maklumat Sulit GPC untuk melakukan tanggungjawab di bawah Perjanjian ini ("Kakitangan Yang Dibenarkan") dan mereka yang terikat mengikut perjanjian bertulis untuk tidak mendedahkan maklumat sulit pihak ketiga. Penjual bersetuju bahawa Penjual bertanggungjawab untuk sebarang tindakan dan/atau pengecualian mana-mana Kakitangan Yang Dibenarkan yang melanggar perenggan ini. Penjual bersetuju untuk menggunakan tahap penjagaan yang sama, tetapi tidak kurang daripada tahap penjagaan munasabah, seperti yang Penjual gunakan yang berkaitan dengan maklumat mereka sendiri yang bersifat serupa untuk melindungi Maklumat Sulit GPC dan untuk mengelakkan komunikasi Maklumat Sulit GPC dengan mana-mana pihak ketiga yang tidak dibenarkan. "Maklumat Sulit GPC" termasuk tanpa had:

(i) semua perisian, teknologi, pengaturcaraan, spesifikasi, bahan, garis panduan dan dokumentasi GPC yang berkaitan dengan Perkhidmatan;

(ii) sebarang maklumat yang diberikan menurut Perjanjian ini, termasuk, tanpa had, maklumat ketara, tidak ketara, visual, elektronik, terkini atau akan datang seperti:

(a) rahsia dagangan;

(b) maklumat kewangan, termasuk penentuan harga;

(c) maklumat teknikal, termasuk penyelidikan, pembangunan, prosedur, algoritma, data, reka bentuk dan pengetahuan dan

(d) maklumat perniagaan, termasuk operasi, perancangan, rancangan pemasaran dan promosi dan produk dan

(iii) sebarang maklumat lain yang ditetapkan secara bertulis oleh GPC atau Google sebagai "Sulit" atau penetapan yang setaraf.

Perjanjian ini tidak mengenakan kewajipan terhadap Penjual berkenaan Maklumat Sulit GPC yang:

(i) diketahui Penjual sebelum penerimaan daripada GPC atau Google;

(ii) adalah atau tersedia kepada orang ramai yang bukan kerana kesalahan Penjual;

(iii) berhak diterima oleh Penjual daripada pihak ketiga tanpa kewajipan kerahsiaan atau

(iv) dibangunkan secara bebas oleh Penjual tanpa pelanggaran Perjanjian ini. Jika Maklumat Sulit GPC perlu diberikan mengikut undang-undang, perintah mahkamah atau permintaan lain kerajaan ("Proses"), Penjual hendaklah memaklumkan GPC mengenai kewajipan tersebut dengan serta-merta. Penjual tidak akan memberikan atau mendedahkan Maklumat Sulit GPC sebagai respons terhadap Proses melainkan GPC:

(a) meminta perlindungan daripada mahkamah atau pihak berkuasa undang-undang atau kerajaan lain yang memerlukan Proses dan permintaan telah ditolak atau

(b) mengizinkan secara bertulis terhadap penghasilan atau pendedahan Maklumat Sulit GPC sebagai respons terhadap Proses. Atas permintaan bertulis GPC, Penjual akan memulangkan semua Maklumat Sulit GPC dengan segera, bersama-sama dengan semua salinan atau mengesahkan secara bertulis bahawa semua Maklumat Sulit GPC dan salinan telah dimusnahkan.

7.2 Nama Pengguna, Kata Laluan dan Kunci Pedagang. Penjual akan bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan nama pengguna/kata laluan Perkhidmatannya dan kunci pedagang (seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Penyepaduan). Penjual bertanggungjawab ke atas semua aktiviti Perkhidmatan oleh individu yang menggunakan nama pengguna/kata laluan dan kunci pedagang, termasuk sebarang akibat daripada pengguna atau penyalahgunaan nama pengguna/kata laluan dan kunci pedagang. Penjual bersetuju untuk memaklumkan GPC dengan serta-merta tentang sebarang penggunaan nama pengguna/kata laluan atau kunci pedagang yang tidak dibenarkan atau sebarang pelanggaran keselamatan lain berkenaan Perkhidmatan yang Penjual ketahui. Penjual bersetuju bahawa semua pegawai, pekerja, ejen, perwakilan dan orang lain yang mempunyai akses kepada nama pengguna/kata laluan dan kunci pedagang Perkhidmatan akan diletakkan hak oleh Penjual dengan kuasa untuk menggunakan Perkhidmatan dan mengikat Penjual secara sah.

7.3 Hak Proprietari. GPC dan pemberi lesennya mengekalkan semua hak, hak milik dan kepentingan, termasuk tanpa had semua Hak Milik Intelektual yang berkaitan dengan Perkhidmatan (dan sebarang kerja terbitan atau peningkatannya), termasuk tetapi tidak terhad kepada, semua perisian, teknologi, maklumat, kandungan, bahan, garis panduan dan dokumentasi. Penjual tidak memperoleh sebarang hak, hak milik atau kepentingan dalam perkara ini, kecuali untuk hak penggunaan terhad yang dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian. Sebarang hak yang diberikan secara jelas dalam Perjanjian ini dianggap ditahan. Penjual bersetuju untuk tidak mengubah suai, menyesuaikan, menterjemah, menyediakan kerja terbitan daripada, menyahkompil, kejuruteraan balikan, menyahhimpun atau sebaliknya mencuba untuk menerbitkan kod sumber daripada Perkhidmatan.

BAHAGIAN 8. WARANTI; PENAFIAN WARANTI

8.1 Perwakilan dan Waranti. Penjual mewakili dan menjamin bahawa:

(i) sama ada individu, Penjual sekurang-kurangnya 18 tahun,

(ii) sama ada entiti perniagaan, Penjual diberikan kuasa untuk menjalankan perniagaan dalam negara pendaftaran Penjual,

(iii) Penjual berkeupayaan dan mempunyai kuasa dan autoriti penuh untuk mengikat Perjanjian dan Perjanjian ini akan membentuk kewajipan Penjual yang sah dan mengikat,

(iv) Penjual menetap di negara pendaftaran Penjual,

(v) Penjual memiliki dan mengawal Tapak Web Penjual dan sebaliknya mempunyai dan akan mengekalkan semua hak, keizinan dan lesen yang diperlukan untuk membenarkan Penjual menggunakan Perkhidmatan pada Tapak Web Penjual;

(vi) pelaksanaan Perjanjian ini oleh Penjual dan penggunaan Perkhidmatan tidak melanggar sebarang perjanjian lain yang Penjual atau anggota gabungannya merupakan subjek dan

(vii) Penjual akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan ordinans yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh Penjual.

8.2 PENAFIAN WARANTI. PERKHIDMATAN (TERMASUK SEMUA KANDUNGAN, PERISIAN, TRANSMISI DATA, FUNGSI, BAHAN DAN MAKLUMAT YANG DIBERIKAN YANG BERKAITAN ATAU BOLEH DIAKSES MELALUI PERKHIDMATAN) DIBERIKAN "SEPERTI SEDIA ADA" DAN TANPA WARANTI. GPC DAN ANGGOTA GABUNGANNYA DAN EJEN MENAFIKAN SEMUA WARANTI (SAMA ADA SECARA TERSURAT, TERSIRAT, STATUTORI ATAU SEBALIKNYA), TERMASUK TANPA HAD WARANTI BUKAN PELANGGARAN, KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN BAGI TUJUAN TERTENTU. GPC tidak menjamin bahawa OPERASI Perkhidmatan tidak akan terganggu atau tanpa ralat. GPC tidak AKAN bertanggungjawab ke atas sebarang gangguan perkhidmatan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kebocoran kuasa, kegagalan sistem atau gangguan lain yang boleh menjejaskan resit, pemprosesan, penerimaan, penyempurnaan atau penyelesaian Urus Niaga Pembayaran atau Perkhidmatan.

BAHAGIAN 9. HAD LIABILITI DAN PERLINDUNGAN

9.1 HAD LIABILITI. GPC (TERMASUK ANGGOTA GABUNGAN DAN EJENNYA) TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENJUAL BAGI SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, BERTURUTAN, KHAS, PUNITIF ATAU TELADAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN BAGI KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN HASIL, KEHILANGAN MUHIBAH ATAU PEROLEHAN PERKHIDMATAN GANTI, YANG BERLAKU DAN TANPA MENGIRA JENIS TUNTUTAN ATAU SIFAT KUASA TINDAKAN, WALAUPUN GPC TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN ATAU KERUGIAN. LIABILITI GPC YANG TIMBUL AKIBAT DARIPADA PERJANJIAN DAN PERKHIDMATAN INI (APABILA DIKUMPULKAN DENGAN LIABILITI GPC BAGI SEMUA TUNTUTAN LAIN EKORAN DARIPADA PERJANJIAN DAN PERKHIDMATAN INI) TIDAK AKAN MELEBIHI YURAN BERSIH YANG GPC TERIMA DAN KEKALKAN DI BAWAH PERJANJIAN INI DALAM TEMPOH TIGA (3) BULAN SERTA-MERTA SEBELUM TARIKH TUNTUTAN DIBUAT. HAD YANG DISEBUT DI ATAS AKAN DIKENAKAN WALAU APAPUN KEGAGALAN TUJUAN PENTING BAGI SEBARANG REMEDI TERHAD. Setiap pihak mengakui bahawa pihak lain telah mengikat Perjanjian ini berdasarkan kepada had liabiliti yang dinyatakan perenggan ini dan had ini adalah asas penting tawar-menawar antara pihak.

9.2 Perlindungan Penjual. Penjual akan melindungi, mempertahankan dan memastikan Pihak Yang Dilindungi GPC tidak bersalah daripada atau terhadap mana-mana dan semua tuntutan, liabiliti, kerugian dan perbelanjaan pihak ketiga (termasuk pemberian kerosakan, jumlah penyelesaian dan yuran undang-undang munasabah) yang diambil terhadap mana-mana Pihak Yang Dilindungi GPC, akibat daripada atau berkaitan dengan:

(i) Tapak Web Penjual,

(ii) Ciri Jenama Penjual;

(iii) penggunaan Perkhidmatan oleh Penjual dan/atau

(iv) sebarang pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan Perjanjian atau Dasar ini oleh Penjual. "Pihak Yang Dilindungi GPC" termasuklah

(a) GPC, Google dan anak syarikat serta anggota gabungan mereka dan

(b) pegawai, pengarah, ejen, pembekal maklumat, pemberi lesen, pemegang lesen, perunding, kontraktor dan pihak ketiga lain yang berkenaan (termasuk tanpa had Paymentech, L.P.) GPC, Google dan anak syarikat serta anggota gabungan mereka. GPC boleh menyertai untuk membela diri dengan penasihat undang-undang pilihannya sendiri atas perbelanjaannya sendiri.

BAHAGIAN 10. PENAMATAN

10.1 Oleh Penjual. Penjual boleh menamatkan Perjanjian ini atau penggunaan Perkhidmatan oleh Penjual pada bila-bila masa selepas memberikan notis bertulis terlebih dahulu kepada GPC atau seperti yang dibenarkan oleh GPC.

10.2 Oleh GPC. GPC boleh menamatkan, mengehadkan atau menggantung Perjanjian ini atau penggunaan Perkhidmatan oleh Penjual pada bila-bila masa atas sebarang sebab dan tanpa had terhadap Penjual, termasuk tanpa had:

(i) tidak aktif,

(ii) pelanggaran Perjanjian atau Dasar ini atau

(iii) jika penggunaan Perkhidmatan oleh Penjual, dalam budi bicara munasabah GPC, mencipta risiko ancaman kewangan atau kerugian muhibah terhadap GPC atau mana-mana sistem kad pembayaran yang digunakan untuk memproses Urus Niaga Pembayaran.

10.3 Kesan Penamatan. Bahagian 1, 4, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.3, 8, 9, 10.3 dan 11 akan kekal selepas sebarang penamatan atau tamat tempoh Perjanjian ini. Walau apa-apa pun syarat pembayaran yang diterangkan dalam Bahagian 6.2 (Syarat Pembayaran), selepas tamat tempoh atau penamatan Perjanjian ini atau penghentian penggunaan Perkhidmatan lain oleh Penjual, GPC boleh memegang dana untuk menampung jangkaan pendedahan caj balik berkemungkinan GPC sehingga satu ratus lapan puluh (180) hari. Penjual akan kekal bertanggungjawab untuk caj balik dan sebarang kewajipan lain yang ditanggung oleh Penjual selepas tamat tempoh atau penamatan Perjanjian ini. Berikutan daripada tamat tempoh atau penamatan Perjanjian ini, GPC boleh melumpuhkan akses Penjual kepada Perkhidmatan.

BAHAGIAN 11. UMUM

11.1 Notis kepada GPC. Kecuali seperti yang dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian, semua notis yang diberikan di bawah Perjanjian ini oleh Penjual kepada GPC adalah dalam Bahasa Inggeris dan secara bertulis kepada Google Payment Corp., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, dengan salinan kepada Attn: Legal Department di alamat yang sama. Notis kepada GPC akan dianggap diberikan selepas penerimaan apabila dihantar secara peribadi, secara pengesahan bertulis penerimaan daripada kurier semalaman atau selepas pengesahan penerimaan mel berdaftar atau diperakui.

11.2 Notis kepada Penjual. GPC boleh berkomunikasi dengan Penjual tentang Perkhidmatan melalui cara komunikasi elektronik, termasuk:

(i) menghantar mel elektronik kepada alamat e-mel Penjual yang diberikan kepada GPC semasa pendaftaran atau

(ii) menyiarkan notis atau komunikasi dalam konsol Perkhidmatan atau pada Tapak Web Google.

GPC dan Penjual bersetuju bahawa GPC boleh berkomunikasi dengan anda melalui cara komunikasi elektronik tentang jenis dan kategori komunikasi dan rekod berikut: Perjanjian ini (dan semakan atau pindaan), notis atau pendedahan berkenaan Perkhidmatan, keizinan pembayaran dan sebarang perkara lain yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh Penjual. Penjual bertanggungjawab untuk menyediakan perkakasannya sendiri, perisian dan akses elektronik kepada Internet untuk menggunakan Perkhidmatan dan mengakses komunikasi elektronik. Penjual perlu menyimpan salinan komunikasi elektronik dengan mencetak salinan kertas atau menyimpan salinan elektronik pada komputer Penjual. Komunikasi elektronik akan dianggap diterima oleh Penjual apabila GPC menghantar komunikasi elektronik ke alamat e-mel yang Penjual berikan pada masa pendaftaran atau sebagai disemak oleh Penjual selepas ini menurut Perjanjian ini atau apabila GPC menyiarkan komunikasi elektronik dalam konsol Perkhidmatan atau pada Tapak Web Google. Bagi kategori komunikasi atau rekod yang GPC dikehendaki untuk memberikan dalam bentuk kertas bertulis kepada Penjual di bawah undang-undang yang terpakai, GPC dan Penjual bersetuju bahawa GPC boleh memberikan komunikasi atau rekod kepada Penjual melalui cara komunikasi elektronik. Syarat tambahan berikut akan dikenakan terhadap komunikasi elektronik:

(a) Penjual boleh menghubungi GPC di sini untuk meminta salinan elektronik komunikasi elektronik lain tanpa yuran;

(b) Penjual boleh meminta salinan kertas komunikasi elektronik dan GPC berhak mengecaj yuran terhadap Penjual untuk menyediakan salinan kertas;

(c) Penjual boleh menghubungi GPC melalui halaman hubungan Perkhidmatan untuk mengemas kini maklumat pendaftaran Penjual (seperti alamat e-mel) yang digunakan bagi komunikasi elektronik atau untuk menarik balik persetujuan untuk menerima komunikasi elektronik dan

(d) GPC berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan oleh Penjual jika Penjual menolak atau menarik balik persetujuan untuk menerima komunikasi elektronik daripada GPC.

11.3 Undang-undang yang Menentukan; Tempat. Undang-undang California, tidak termasuk pilihan peraturan undang-undang California dan undang-undang persekutuan Amerika Syarikat yang berkenaan akan mentadbir Perjanjian ini. Tempat eksklusif bagi sebarang pertikaian yang berkaitan dengan Perjanjian ini adalah mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Santa Clara County, California, dan setiap pihak bersetuju dengan bidang kuasa peribadi dalam mahkamah ini. Pihak tersebut secara khususnya dikecualikan daripada penggunaan Perjanjian Konvensyen Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu tentang Kontrak untuk Jualan Barangan Antarabangsa dan Akta Urus Niaga Maklumat Komputer Seragam ini.

11.4 Seluruh Perjanjian; Pengubahsuaian. Perjanjian ini membentuk seluruh perjanjian antara pihak yang berkaitan dengan isi kandungannya. Perjanjian ini mengatasi mana-mana perjanjian sebelum ini dan kolateral lain, sama ada secara lisan atau bertulis, yang berkenaan dengan isi kandungannya. Perjanjian akan mengikat dan membiasakan dengan manfaat setiap pihak dan pengganti mereka dan penyerahan yang dibenarkan. GPC akan mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah, mengubah suai atau meminda mana-mana bahagian Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan pemberitahuan pada Tapak Web Google atau sebaliknya menyampaikan pemberitahuan kepada Penjual. Perubahan akan berkuat kuasa dan akan dianggap diterima oleh Penjual, selepas siaran awal oleh GPC atau penghantaran pemberitahuan oleh GPC kepada Penjual dan terpakai pada masa hadapan yang berkenaan dengan Urus Niaga Pembayaran yang dimulakan selepas tarikh siaran atau penghantaran. Sekiranya Penjual tidak bersetuju dengan pengubahsuaian, Penjual perlu menamatkan penggunaan Perkhidmatannya, yang akan merupakan satu-satunya remedi eksklusif Penjual.

11.5 Penyerahan Hak. Penjual tidak boleh menyerahkan (termasuk dengan cara penggabungan, jualan saham atau jualan aset) Perjanjian ini atau sebarang hak atau kewajipan di bawah Perjanjian ini tanpa persetujuan bertulis GPC terlebih dahulu. Sebarang cubaan oleh Penjual untuk membuat penyerahan atau pemindahan yang melanggar perenggan ini akan terbatal dan tidak dikuatkuasakan. GPC boleh menyerahkan Perjanjian ini atau sebarang hak atau kewajipan di bawah Perjanjan ini kepada Google atau anak syarikat Google.

11.6 Force Majeure. Tiada pihak yang akan bertanggungjawab atas kegagalan atau kelewatan pelaksanaan kewajipannya (kecuali untuk pembayaran wang) akibat daripada sebarang keadaan yang di luar kawalan munasabahnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada, tindakan kerajaan, kegiatan keganasan, gempa bumi, kebakaran, banjir atau bencana alam lain, situasi tenaga kerja, gangguan bekalan kuasa dan gangguan Internet.

11.7 Peruntukan Lain. Kegagalan GPC untuk melaksanakan atau menguatkuasakan sebarang hak atau peruntukan Perjanjian tidak akan membentuk penepian bagi hak atau peruntukan. Tajuk adalah untuk tujuan rujukan sahaja dan tidak akan digunakan untuk tafsiran Perjanjian ini. Melainkan dinyatakan sebaliknya dengan jelas, semua jumlah yang dinyatakan dalam Perjanjian ini adalah dalam dolar Amerika Syarikat. Dasar dan URL yang dirujuk dalam Perjanjian ini digabungkan mengikut rujukan dan boleh dikemas kini oleh GPC dari semasa ke semasa. Pihak adalah dan akan kekal sebagai kontraktor bebas dan tiada apa-apa dalam Perjanjian ini yang akan dianggap mewujudkan agensi, perkongsian atau usaha sama antara pihak. Tiada pihak yang akan dianggap sebagai pekerja atau perwakilan undang-undang untuk pihak lain atau tiada pihak mempunyai sebarang hak atau kuasa untuk mewujudkan sebarang kewajipan bagi pihak lain. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini diputuskan oleh mana-mana mahkamah dengan bidang kuasa cekap sebagai tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah, peruntukan tersebut adalah terhad atau disingkirkan ke tahap minimum yang perlu agar Perjanjian ini sebaliknya kekal sah dan berkuat kuasa dan kekal boleh dikuatkuasakan antara pihak. Perjanjian ini tidak bermaksud dan tidak boleh dianggap mencipta sebarang hak atau remedi pada mana-mana pihak selain daripada Penjual dan GPC dan tiada individu lain boleh mengenakan sebarang hak sebagai penerima pihak ketiga; dengan syarat Google akan menjadi penerima pihak ketiga; dengan syarat, selanjutnya Pihak Yang Dilindungi GPC akan menjadi penerima pihak ketiga bagi indemniti Penjual dalam Bahagian 9; dengan syarat, Paymentech, L.P akan menjadi penerima pihak ketiga perjanjian dalam Ekshibit A dan indemniti Penjual dalan Bahagian 9.

BAHAGIAN 12. SYARAT KHAS UNTUK GOOGLE PLAY DAN PASARAN GOOGLE LAIN DAN GOOGLE PAYMENTS BAGI BARANGAN DIGITAL

Bahagian 12 ini hanya dikenakan terhadap Penjual yang menggunakan Perkhidmatan pada Google Play atau satu atau lebih pasaran Google lain (setiapnya "Pasaran Google"), kecuali Bahagian 12.3 akan turut terpakai terhadap Penjual yang menggunakan Perkhidmatan untuk memproses Google Payments untuk barangan digital.

12.1 Google Play dan Pasaran Google lain. Walau apa pun ayat pertama dalam Bahagian 3.1, Penjual boleh menggunakan Perkhidmatan untuk memproses urus niaga pada Pasaran Google. Untuk menggunakan Perkhidmatan pada Pasaran Google, Penjual perlu secara berasingan bersetuju dengan syarat perkhidmatan yang berkenaan dengan Pasaran Google tersebut ("TOS Pasaran Google") dan mempunyai akaun Perkhidmatan Penjual yang dikaitkan dengan akaun Penjual untuk Pasaran Google tersebut. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Perjanjian ini dengan TOS Pasaran Google yang berkenaan, syarat TOS Pasaran Google yang berkenaan akan mengawal.

12.2 Yuran Perkhidmatan; Dasar Jaminan Pembayaran. GPC tidak akan mengecaj Yuran Perkhidmatan terhadap Penjual seperti yang diterangkan dalam Bahagian 6.1 bagi urus niaga yang dijalankan melalui Pasaran Google dan Penjual sebaliknya akan membayar yuran yang dinyatakan dalam TOS Pasaran Google yang berkenaan. Sebarang diskaun yuran atau pengecualian yuran yang ditawarkan oleh GPC bagi Perkhidmatan tidak terpakai terhadap yuran yang dinyatakan dalam TOS Pasaran Google yang berkenaan. Dasar Jaminan Pembayaran tidak dikenakan terhadap urus niaga yang dijalankan melalui Pasaran Google.

12.3 Syarat Pembayaran; Jadual Pembayaran Bulanan. Walau apa pun jadual pembayaran yang dinyatakan dalam Bahagian 6.2, jika akaun Perkhidmatan Penjual dipautkan ke mana-mana Pasaran Google menurut Bahagian 12 ini atau jika Penjual menggunakan Perkhidmatan untuk memproses Google Payments bagi barangan digital, GPC akan menggunakan usaha yang wajar dari segi komersial untuk memindahkan dana secara elektronik bagi Urus Niaga Pembayaran yang diserahkan untuk tangkapan oleh Penjual dalam bulan kalendar kepada Akaun Penyelesaian Penjual sebelum penutupan perniagaan pada hari ke-15 bagi bulan kalendar seterusnya. Jadual pembayaran bulanan yang dinyatakan dalam ayat yang disebut di atas akan dikenakan terhadap semua Urus Niaga Pembayaran Penjual, sama ada dijalankan melalui Pasaran Google atau sebaliknya atau bagi Google Payments bagi barangan digital. Mengikut pilihan GPC dan tanpa notis terlebih dahulu kepada Penjual, dana boleh dipindahkan kepada Akaun Penyelesaian Penjual lebih kerap daripada setiap bulan.

12.4. Penjual bersetuju untuk membayar semua bayaran, termasuk sebarang bayaran penukaran mata wang yang dikenakan, yang berkaitan dengan penukaran dana dan pemprosesan EFT kepada Akaun Penyelesaian. Penjual mengaku dan bersetuju bahawa Penjual menanggung semua risiko kerugian yang timbul daripada sebarang perubahan dalam kadar pertukaran mata wang di antara masa Urus Niaga Pembayaran diproses dan masa dana penyelesaian itu dihantar oleh EFT kepada Akaun Penyelesaian. Bank yang memproses EFT kepada Akaun Penyelesaian mungkin turut mengenakan bayaran dan caj yang berkaitan dengan pemprosesan EFT dan penukaran mata wang yang berkaitan serta Penjual bertanggungjawab sepenuhnya atas semua bayaran dan caj sedemikian.

12.5 Mata Wang Pembeli. Pasaran Google mungkin membenarkan Penjual menyenaraikan harga pembelian untuk Produk Penjual dan Pembeli akan membeli Produk Penjual, dalam mata wang yang berbeza daripada Akaun Penyelesaian Penjual ("Urus Niaga Pembelian Mata Wang Pembeli"). Bagi sebarang Urus Niaga Pembelian Mata Wang Pembeli, Penjual akan dibayar oleh GPC dalam mata wang Akaun Penyelesaian Penjual, berdasarkan kadar pertukaran yang akan digunakan bagi jumlah pembelian (dalam Mata Wang Pembeli) pada masa Urus Niaga Pembayaran diserahkan kepada GPC untuk diproses oleh Penjual. Kadar pertukaran akan ditentukan oleh institusi kewangan yang digunakan oleh GPC untuk mengira kadar pertukaran dan boleh diselaraskan berdasarkan keadaan pasaran tanpa notis kepada Penjual. Jika Urus Niaga Pembelian Mata Wang Pembeli kemudiannya tertakluk kepada bayaran balik, pembalikan, caj balik atau pelarasan lain, GPC akan menggunakan kadar pertukaran dan mata wang yang sama yang digunakan bagi Urus Niaga Pembelian Mata Wang Pembeli dalam pengiraan kewajipan Penjual untuk bayaran balik, pembalikan, caj balik atau pelarasan lain. GPC berhak mengenakan bayaran atas penukaran mata wang ini.

Ekshibit A

Perjanjian Tiga Pihak antara Penjual, GPC dan Paymentech, L.P.

Ekshibit ini dikenakan terhadap Penjual jika Penjual menggunakan Perkhidmatan untuk terlibat dalam jumlah urus niaga kad pembayaran sebanyak lima ribu dolar ($5,000) atau lebih dalam jumlah barang niaga kasar (GMV) bagi tiga bulan berturut-turut. Ekshibit ini mengandungi syarat yang diperlukan oleh kumpulan bank pengeluar Kad atau rangkaian debit yang memudahkan penggunaan kad pembayaran ("Persatuan"). Syarat ini membentuk perjanjian tiga pihak antara Penjual, GPC dan Paymentech, L.P. ("Paymentech"), pembekal perkhidmatan dengan GPC bersetuju dalam perjanjian berasingan untuk membantu GPC memproses Urus Niaga Pembayaran Penjual yang melibatkan kad pembayaran.

Takrif

Penjual bersetuju untuk mematuhi semua Peraturan Persatuan, sebagaimana yang berkenaan dan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Penjual memahami bahawa GPC atau Paymentech mungkin perlu mengubah suai Ekshibit A ini untuk mematuhi keperluan yang dikenakan oleh Peraturan Persatuan.

Peraturan Persatuan ialah undang-undang kecil, aturan dan peraturan, sebagaimana wujud dari semasa ke semasa, bagi Persatuan.

Kad ialah kad plastik atau bukti lain bagi akaun dan nombor akaun, yang dikeluarkan oleh pengeluar Kad atau rangkaian debit kepada Pemegang Kad, mana-mana diterima untuk tujuan membayar Penjual dan yang akan diproses di bawah Syarat Perkhidmatan Pembayaran Penjual ini.

Pemegang Kad ialah individu yang menerima Kad yang dikeluarkan dan berhak untuk menggunakan Kad.

Permintaan Dapatan Semula adalah permintaan untuk mendapatkan maklumat oleh Pemegang Kad atau pengeluar Kad yang berkaitan dengan dakwaan atau aduan berkenaan Jualan kad yang Penjual lakukan.

Data Jualan ialah bukti dan/atau rekod elektronik Urus Niaga Pembayaran yang mewakili pembayaran melalui penggunaan Kad atau bagi bayaran balik/kredit kepada Pemegang Kad.

Penerimaan Kad Penjual

Penjual bersetuju untuk mematuhi semua Peraturan Persatuan, sebagaimana yang berkenaan dan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Penjual memahami bahawa GPC atau Paymentech mungkin perlu mengubah suai Ekshibit A ini untuk mematuhi keperluan yang dikenakan oleh Peraturan Persatuan.

Peraturan Persatuan memerlukan agar setiap Penjual Data Jualan menawarkan kepada GPC pemprosesan yang mematuhi keadaan berikut: (1) Data Jualan mewakili pembayaran atau bayaran balik pembayaran, bagi jualan bona fide atau pajakan barangan, perkhidmatan atau kedua-duanya, yang Penjual berikan dalam keadaan biasa perniagaannya; (2) Data Jualan tidak melibatkan sebarang elemen kredit bagi sebarang tujuan selain daripada pembayaran bagi urus niaga semasa (termasuk pembayaran bagi cek yang tidak laku sebelum ini) dan kecuali apabila rancangan pemasangan atau prabayar yang diluluskan, barangan telah dihantar atau perkhidmatan diberikan kepada Pemegang Kad; (3) Mengikut pengetahuan Penjual, Data Jualan bebas daripada sebarang pengubahsuaian bahan yang tidak dibenarkan oleh Pemegang Kad dan (4) Penjual tidak mendahulukan sebarang bayaran tunai kepada Pemegang Kad yang berkaitan dengan urus niaga Kad atau Penjual tidak menerima bayaran kerana menjalankan kredit terhadap akaun Pemegang Kad.

Bayaran Balik dan Pelarasan

Persatuan Kad memerlukan Penjual untuk mengekalkan dasar yang adil dari segi pemulangan/pembatalan barang dagangan atau perkhidmatan dan pelarasan jualan Kad. Penjual perlu mendedahkan dasar pemulangan/pembatalannya kepada pelanggan Penjual juga.

Jika Penjual membenarkan pelarasan harga, pemulangan barang dagangan atau pembatalan perkhidmatan yang berkaitan dengan jualan Kad, Penjual perlu menyediakan dan menghantar barang dagangan kepada Data Jualan GPC yang menunjukkan bayaran balik atau pelarasan dalam tempoh tiga (3) hari dari penerimaan permintaan pelanggan untuk bayaran balik/pelarasan.

Jumlah bayaran balik/pelarasan tidak boleh melebihi jumlah yang ditunjukkan sebagai jumlah pada Data Jualan asal kecuali oleh jumlah tepat yang diperlukan untuk membayar balik Pemegang Kad untuk penghantaran pos yang Pemegang Kad bayar untuk memulangkan barang dagangan. Penjual tidak dibenarkan menerima wang tunai atau sebarang bayaran atau pertimbangan lain daripada pelanggan sebagai pertukaran untuk menyediakan bayaran balik yang akan didepositkan kepada akaun Pemegang Kad atau tidak memberikan bayaran balik wang tunai kepada Pemegang Kad yang berkaitan dengan jualan Kad, kecuali diperlukan oleh undang-undang.

Jika dasar bayaran balik Penjual melarang pemulangan di bawah keadaan tertentu, Penjual masih boleh menerima caj balik yang berkaitan dengan jualan menurut peraturan Persatuan.

Permintaan Dapatan Semula

Persatuan memerlukan Penjual untuk menyimpan dokumentasi asal bagi setiap urus niaga selama sekurang-kurangnya enam bulan dari tarikh urus niaga masing-masing, dan untuk menyimpan salinan semua data sekurang-kurangnya 18 bulan dari tarikh urus niaga masing-masing. Persatuan tidak membenarkan Penjual untuk mengenakan yuran bagi penciptaan atau penyimpanan salinan.

Keselamatan dan Privasi Data

Penjual perlu menjalankan penjagaan yang munasabah untuk mengelakkan pendedahan maklumat Kad, selain daripada kepada ejen dan kontraktor Penjual bagi tujuan membantu Penjual melengkapkan urus niaga Kad atau kepada Persatuan yang berkenaan atau seperti yang dikehendaki undang-undang secara khusus. Peraturan Persatuan memerlukan Penjual untuk mematuhi semua standard dan garis panduan keselamatan yang diterbitkan dari semasa ke semasa oleh Visa, MasterCard atau mana-mana Persatuan lain, termasuk, tanpa had, Program Keselamatan Maklumat Pemegang Kad Visa A.S. (secara kolektifnya, "Garis Panduan Keselamatan"). Penjual memahami dan bersetuju bahawa kegagalan untuk mematuhi keperluan Standard Keselamatan Data Industri Kad Pembayaran dan Garis Panduan Keselamatan lain boleh menyebabkan denda dan/atau penalti dikenakan terhadap Penjual atau terhadap GPC atau Paymentech akibat tindakan Penjual oleh Persatuan. Jika ini berlaku, Penjual bersetuju untuk membayar balik GPC atau Paymentech segera untuk sebarang denda atau penalti yang dikenakan disebabkan pelanggaran Garis Panduan Keselamatan.

Peraturan Persatuan menyatakan bahawa Maklumat Pemegang Kad dan data urus niaga adalah dimiliki oleh Persatuan, pengeluar Kad dan Pemegang Kad.