Maksājumu pieņemšana, izmantojot Google — pakalpojumu sniegšanas noteikumi (Pārdevējs)

2019. gada 04. aprīlis

Šie Pārdevēja pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk tekstā — Līgums) ir juridisks līgums starp Google Payment Ireland Limited — Īrijā dibinātu uzņēmumu (uzņēmuma reģistrācijas Nr. 598776), kura juridiskā adrese ir 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland (turpmāk tekstā — GPIL) — un jums (turpmāk tekstā — Pārdevējs). Ar uzņēmumu GPIL var sazināties pa e-pastu, izmantojot palīdzības centru vietnē https://support.google.com/paymentscenter. Īrijas Centrālā banka (CBI — Central Bank of Ireland) ir pilnvarojusi uzņēmumu GPIL kā maksājumu iestādi, un tas ir iekļauts Īrijas Centrālās bankas reģistrā ar numuru C178423. GPIL ir uzņēmuma Google International, LLC meitasuzņēmums (turpmāk tekstā — Google). Pirms izlemjat, vai piekrist šī Līguma noteikumiem un turpināt reģistrēšanās procesu, jums ir jāizskata viss šī Līguma saturs.

Pirms turpināt, ieteicams izdrukāt vai saglabāt šī Līguma kopiju turpmākai informācijai.

TĀLĀK NOKLIKŠĶINOT UZ OPCIJAS “ES PIEKRĪTU PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMIEM” UN NOKLIKŠĶINOT UZ POGAS “PABEIGT REĢISTRĒŠANOS”, JŪS PIEKRĪTAT IEVĒROT ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMUS.

Līgums stāsies spēkā datumā, kurā tā noteikumiem piekritīs Pārdevējs (turpmāk tekstā — Spēkā stāšanās datums).

 1. DEFINĪCIJAS
 2. Šajā Līgumā tiek lietoti tālāk norādītie definētie termini.

  Konts — ar Pārdevēju saistīts maksājumu konts, ko pārvalda uzņēmums GPIL.

  API uzziņu rokasgrāmata — API uzziņu rokasgrāmata, kuru uzņēmums GPIL vai tā saistītie uzņēmumi regulāri publicē. Jaunākā API uzziņu rokasgrāmata ir pieejama vietnē https://developers.google.com/terms.

  API rokasgrāmata izstrādātājiem — API rokasgrāmata izstrādātājiem, kuru uzņēmums GPIL vai tā saistītie uzņēmumi regulāri publicē. Jaunākā API rokasgrāmata izstrādātājiem ir pieejama vietnē https://developers.google.com/androidpay/?csw=1. Beta funkcijas — tās Pakalpojuma funkcijas, kuras uzņēmums GPIL ir identificējis kā “beta” funkcijas vai kuras reizēm netiek atbalstītas GPIL tehniskajā dokumentācijā. Tehniskā dokumentācija ietver piemērojamo API uzziņu rokasgrāmatu un API rokasgrāmatu izstrādātājiem ar Pārdevēja ieviesto Pakalpojuma versiju.

  Zīmolu iezīmes — preču nosaukumi, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, domēnu nosaukumi un citas raksturīgas katras attiecīgās puses zīmolu iezīmes, kuras reizēm pieder (vai tiek licencētas) minētajai pusei.

  Darbadiena — diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai oficiāla brīvdiena Īrijā.

  Pircējs — fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējas Pakalpojuma lietošanai, lai veiktu maksājumus, izmantojot Maksāšanas līdzekli.

  Operators — uzņēmuma GPIL apstiprināts mobilo sakaru operators, kas Pircējiem nodrošina Operatora norēķinu kontu.

  Norēķini ar operatoru — maksājumu process, kurā GPIL Pārdevēja vārdā Operatoram iesniedz Maksājuma darījumu par norēķinu Pircēja Operatora norēķinu kontā.

  Operatora norēķinu konts — Operatora nodrošināts ikmēneša vai citu periodisku norēķinu konts, kuru Pircējs reģistrē GPIL, lai finansētu noteiktus Maksājuma darījumus.

  Maksājuma atdošanas atzinuma politika — Google Payments programmu politiku un vadlīniju sadaļa ar nosaukumu “Maksājuma atdošanas atzinuma politika”.

  Strīdi — jebkādas domstarpības, tiesāšanās, vienošanās un/vai citi strīdi starp Lietotājiem un citām trešajām pusēm, kas rodas Pakalpojuma izmantošanas dēļ un nav Strīdi par pakalpojumu.

  EEZ — Eiropas Ekonomikas zona.

  Eiro — Eiropas monetārās savienības likumīgā valūta.

  Maksāšanas līdzeklis — kredītkartes konts, debetkartes konts, Operatora norēķinu konts vai cits maksāšanas līdzeklis, kuru reģistrē Pircējs izmantošanai Pakalpojumā un kuru GPIL pieņem, lai nodrošinātu Maksājuma darījumu apstrādi. Google — uzņēmums Google International, LLC un tā Meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi.

  Google Payments programmu politikas un vadlīnijas — Google Payments politikas Pārdevējiem, kuriem ir GPIL konti ar EEZ norēķinu datiem un kuras GPIL regulāri publicē. Pašreizējās Google Payments programmu politikas un vadlīnijas ir pieejamas vietnē https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  GPIL datu protokoli — Pakalpojumam piemērojamie Google datu protokoli, ko nodrošina GPIL vai kas GPIL vārdā tiek nodrošināti Pārdevējam saskaņā ar šo Līgumu, un visas minēto protokolu pārstrādātās versijas, par kurām laiku pa laikam GPIL vai tā saistītie uzņēmumi var ziņot Pārdevējam.

  Google vietne — jebkura vietne, kuras īpašnieks ir vai kuru pārvalda uzņēmums Google vai tā saistītie uzņēmumi vai kura tiek pārvaldīta to vārdā, tostarp visi saistītie apakšdomēni un direktoriji, kā arī visas mantotās vietnes.

  Preces bruto vērtība jeb PBV — visu Pārdevēja Maksājumu darījumu kopējā vērtība, tostarp visas nodevas, nodokļi un piegādes izmaksas, ja piemērojamas.

  Intelektuālā īpašuma tiesības — visas patentu tiesības, autortiesības, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesības, tiesības saistībā ar programmatūru, morālās tiesības, preču zīmes un/vai pakalpojumu zīmes, logotipi, tiesības uz datubāzēm vai saistībā ar tām, tiesības uz konfidenciālu informāciju vai komercnoslēpumu vai saistībā ar tiem, tiesības saistībā ar domēnu nosaukumiem, kā arī jebkādas citas īpašumtiesības (reģistrētas vai nereģistrētas) visā pasaulē, tostarp visas tiesības uz atgriešanu un tiesības uz jebkādiem pieteikumiem un vēl neapstiprinātu reģistrāciju, kā arī tiesības iesūdzēt tiesā un atgūt zaudējumus par iepriekš veiktiem pārkāpumiem.

  Pieteikuminformācija — lietotājvārds un parole, kuru GPIL piešķir Pārdevējam, lai viņš varētu piekļūt savam Pārdevēja kontam.

  Maksājuma garantijas politika — Google Payments programmu politiku un vadlīniju sadaļa ar nosaukumu “Maksājuma garantijas politika”.

  Maksājuma darījums — maksājuma apstrāde, izmantojot Pakalpojumu, kura rezultātā Pircēja Maksāšanas līdzeklī tiek debitēta vai no tā tiek iekasēta Pirkuma summa un Pārdevēja Norēķinu kontā tiek ieskaitīti līdzekļi.

  Maksājuma uzdevums — i) norādījumi, kurus Pārdevējs sniedz uzņēmumam GPIL, lai apstrādātu Pircēja pilnvarotu Maksājuma darījumu, vai ii) norādījumi, kurus Pārdevējs sniedz uzņēmumam GPIL, lai apstrādātu atmaksu uz Pircēja Maksāšanas līdzekli, izmantojot Pakalpojuma atmaksas funkciju atbilstoši kontekstam.

  Produkts — jebkura digitāla vai fiziska prece vai pakalpojums, kuru Pircējs var iegādāties no Pārdevēja, izmantojot Pakalpojumu.

  Pirkuma summa — vērtība, kas ir ekvivalenta Produkta cenai un ietver jebkādas saistītās nodevas, nodokļus, piegādes maksas vai maksu par apstrādi, ja tāda piemērojama.

  Atmaksas darījums — jebkāda atmaksa vai kredīts, kas izsniegts jebkāda iemesla dēļ, tostarp (bez ierobežojuma) par Produkta atgriešanu/atcelšanu un Maksājuma darījuma korekciju.

  Pārdevēja e-pasta adrese — e-pasta adrese, kuru Pārdevējs ir norādījis reģistrēšanās laikā.

  Pārdevēja vietne — Pārdevēja tīmekļa lapas, kurās tiek piedāvāti Produkti, par kuriem var norēķināties, izmantojot Pakalpojumu.

  Pakalpojums — pakalpojums, ko nodrošina GPIL ar nosaukumu Google Payments un kas aprakstīts šajā Līgumā, un kurš nodrošina Maksājuma darījumu apstrādi Pārdevēja vārdā, lai pabeigtu maksājumu par pirkumu starp Pārdevēju un Pircēju.

  Strīdi par pakalpojumu — jebkādas domstarpības, sūdzības, tiesāšanās, vienošanās un/vai citi šāda veida strīdi starp GPIL un Lietotājiem, kas rodas tikai gadījumā, ja GPIL, iespējams, nepilda savas saistības atbilstoši Līgumam vai piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī ar Pakalpojuma nodrošināšanu saistītu kļūdu dēļ.

  Maksa par pakalpojumu — maksa, ko saskaņā ar 6.1. pantu GPIL iekasē par Pakalpojumu.

  Norēķinu konts — Pārdevēja depozīta konts, ko apkalpo EEZ esoša banka un ko Pārdevējs ir norādījis, kā arī par to rakstiski paziņojis uzņēmumam GPIL, un uzņēmums GPIL ir to apstiprinājis līdzekļu saņemšanai saistībā ar Maksājuma darījumu apstrādi.

  Meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi — GPIL meitasuzņēmumi un saistītās juridiskās personas visā pasaulē.

  Lietotājs — fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējas Pakalpojumā kā Pircējs vai Pārdevējs.

  Gads — divpadsmit (12) mēnešu periods, kas sākas Spēkā stāšanās datumā, un katrs nākamais divpadsmit mēnešu periods.

  1.1. Šī Līguma pantu virsraksti tiek norādīti tikai ērtākai uzziņai, un tie neietekmē Līguma interpretāciju vai uzbūvi.

  1.2. Atsaucē uz jebkuru likumdošanas aktu vai likumdošanas akta normu ir iekļauta norāde uz šo likumdošanas aktu vai likumdošanas akta normu, kas tiek regulāri grozīta, paplašināta vai atkārtoti ieviesta.

  1.3. Ja Līgumā nav skaidri norādīts citādi, visas tajā minētās summas ir norādītas eiro valūtā.

 3. PAKALPOJUMA FUNKCIJAS UN APRAKSTS
 4. 2.1. Pakalpojuma apraksts. Uzņēmums GPIL Pārdevējam nodrošinās Pakalpojumu saistībā ar Pārdevēja Produktu pārdošanu Google tirgos (katrs atsevišķi — Google tirgus). Sarakstu ar Pakalpojuma atbalstītajiem tirgiem varat atrast šeit. Uzņēmums Google var regulāri atjaunināt tirgus.

  Lai Pakalpojumu izmantotu Google tirgū, Pārdevējam ir atsevišķi jāpiekrīt Google tirgus pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (Google tirgus pakalpojumu sniegšanas noteikumi) un Pārdevēja Pakalpojuma konts ir jāsaista ar Pārdevēja kontu šajā Google tirgū. Visi tirgus darījumi tiks apstrādāti atbilstoši šim Līgumam. Ja starp šo Līgumu un Google tirgus pakalpojumu sniegšanas noteikumiem rodas pretrunas, tiek piemēroti attiecīgā Google tirgus pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

  Uzņēmums GPIL var arī Pārdevējam nodrošināt Pakalpojumu, lai ļautu Pārdevējam saņemt labdarības ziedojumus.

  Pārdevējs var arī nodrošināt savus produktus, lai tos tālāk pārdotu uzņēmums Google, un šādā gadījumā Google būs parādā naudu Pārdevējam. Google var pieprasīt, lai GPIL tā vārdā nokārto šādus norēķinus ar Pārdevēju. Lai novērstu šaubas, šis Līgums neattiecas uz šādiem norēķiniem.

  2.2. Pārdevēja apliecinājumi. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka:

  2.2.1. Pārdevēja Produktu pārdošana ir darījumi starp Pārdevēju un Pircēju, nevis starp uzņēmumu GPIL, Google vai kādu tā saistīto uzņēmumu, ja vien GPIL, Google vai kāds tā saistītais uzņēmums darījumā nav skaidri norādīts kā Pārdevējs vai Pircējs;

  2.2.2. ne uzņēmums GPIL, ne uzņēmums Google vai tā saistītie uzņēmumi nav Pircējs, Pārdevējs vai puse, kas ir saistīta ar jebkuru Maksājuma darījumu, ja vien tas nav skaidri norādīts Produkta informācijā Google vietnē vai tā pakalpojumu sniegšanas noteikumos;

  2.2.3. uzņēmums GPIL nav atbildīgs par reklamēto Produktu kvalitāti, drošumu vai likumību, Produktu aprakstu patiesumu vai precizitāti, Pārdevēju spēju pārdot Produktus vai Pircēju spēju iegādāties Produktus, kā arī nekontrolē to;

  2.2.4. uzņēmums GPIL nav atbildīgs par to, vai Pircējs pabeidz pirkumu vai maksājumu par Produktiem, kurus Pircējs piekritis iegādāties no Pārdevēja, kā arī nekontrolē to. Kad Pircējs vēlas veikt pirkumu ar Maksāšanas līdzekli, uzņēmums GPIL pēc Maksājuma uzdevuma saņemšanas apstrādā Maksājuma darījumu Pārdevēja vārdā vai nu a) izmantojot piemēroto maksājumu apstrādes tīklu, tostarp (bez ierobežojuma) kredītkaršu vai debetkaršu tīklus, vai b) iesniedzot to Operatoram, lai apmaksa un iekasēšana notiktu, izmantojot tālāk aprakstītos Norēķinus ar operatoru.

  2.3. Atļautie Maksājuma darījumi. Pārdevējs izmanto Pakalpojumu tikai tāpēc, lai apstrādātu Maksājuma darījumu par Produktu, ko Pircējs ir iegādājies, izmantojot likumīgu un godīgu Produkta tirdzniecību. Maksājuma darījumu nedrīkst apstrādei, izmantojot Pakalpojumu, kamēr Pārdevējs nav veicis tālāk norādītās darbības:

  2.3.1. piegādājis vai citādi nodrošinājis iegādātās preces Pircējam;

  2.3.2. izpildījis iegādāto pakalpojumu;

  2.3.3. citādā veidā pabeidzis iegādes darījumu saskaņā ar Pārdevēja un Pircēja savstarpējo vienošanos.

  2.4. Aizliegtie darījumi. GPIL bez iepriekšēja paziņojuma Pārdevējam var ieviest vispārēju Pakalpojumu izmantošanas praksi un ierobežojumus, tostarp un bez ierobežojuma atsevišķus vai apkopotus darījumu ierobežojumus saistībā ar Maksājuma darījumu vai Maksājuma uzdevumu skaitu vai vērtību eiro vai ekvivalentu vērtību vietējā valūtā vienā vai vairākos konkrētos laika periodos. Pārdevējs neveiks tālāk norādītās darbības:

  2.4.1. neizmantos Pakalpojumu, lai apstrādātu Maksājuma darījumu Pārdevējam un citādi nepārsūtīs naudu starp Pircēju un Pārdevēju, ja tas nebūs tieši saistīts ar Preces pirkumu, ko veic Pircējs;

  2.4.2. neizmantos Pakalpojumu, lai izsniegtu Pircējiem naudas avansus vai lai veicinātu Pircējus iegādāties skaidras naudas ekvivalentus (piemēram, ceļojumu čekus, priekšapmaksas kartes, naudas pārvedumus utt.), izņemot gadījumus, kad Pārdevējs var izmantot Pakalpojumu, lai nodrošinātu Pircējiem dāvanu karšu vai uzkrāto vērtību karšu iegādi saskaņā ar uzņēmuma GPIL piemērojamām politikām, kas pieejamas Google Payments vietnē;

  2.4.3. neizmantos Pakalpojumu, lai apstrādātu Maksājuma darījumus saistībā ar jebkādu nelegālu vai aizliegtu preču vai pakalpojumu tirdzniecību vai maiņu, kas ietver (bez ierobežojuma) aizliegtus Produktus vai Produktu kategorijas, kuras norādītas aizliegto produktu sarakstā (šeit: https://support.google.com/faqs/answer/75724) (saraksts laiku pa laikam tiek atjaunināts), vai jebkādus nelegālus darījumus (Aizliegto produktu saraksts). Ja netiks ievērota piemērojamā politiku saistībā ar Aizliegto produktu sarakstu, var tikt apturēta vai pārtraukta Pārdevēja piekļuve Pakalpojumam, kā arī īstenoti citi uzņēmumam GPIL pieejamie aizsardzības līdzekļi atbilstoši šim Līgumam.

  Pārdevējs neizmanto Pakalpojumu nekādā veidā, kas ir pretrunā šai vispārējai praksei, un minētās aizliegtās izmantošanas gadījumā var nekavējoties tikt apturēta Pakalpojuma darbība un/vai pārtraukta Līguma darbība.

  2.5. Iesniedzot uzņēmumam GPIL iepriekšēju paziņojumu (GPIL norādītā veidā), Pārdevējs var atteikties apstrādāt jebkuru Produkta pasūtījumu jebkāda iemesla dēļ, bet katrā šādā gadījumā uzņēmumam GPIL nebūs nekādu pienākumu nodrošināt saistītos Maksājuma darījumus.

  2.6. Pakalpojuma lietošanas ierobežojumi.

  2.6.1. Pārdevējs ievēros visas politikas un ierobežojumus saistībā ar Pakalpojuma lietošanu Pārdevējiem, ko regulāri publicē un atjaunina uzņēmums GPIL vai tā saistītie uzņēmumi. Šādas politikas ietver tālāk norādītās:

  a) Google Payments programmu politikas un vadlīnijas;

  b) GPIL un Google tehniskās un ieviešanas prasības, kas pieejamas vietnē https://developers.google.com/terms (vai citā URL, ko uzņēmums GPIL var regulāri norādīt);

  c) GPIL un Google vadlīnijas par darbībām ar zīmoliem vai pakalpojuma zīmēm saistībā ar Pakalpojumu, kas pieejamas vietnē https://www.google.com/permissions/ vai citā URL, ko uzņēmums GPIL vai Google var regulāri norādīt;

  d) Google vietnes politikas un noteikumi, kuriem regulāri var piekļūt Google vietnēs;

  e) GPIL datu drošības un konfidencialitātes prasības, par kurām regulāri tiek paziņots Pārdevējam, tostarp Google Payments konfidencialitātes paziņojumu, kas pieejams šajā vietnē:

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice;

  f) visus piemērojamos karšu asociāciju vai tīklu darbības noteikumus un/vai politikas, kas tiek izmantotas, lai apstrādātu Maksājuma darījumus un Atmaksas darījumus;

  (g) Operatora prasības, kas piemērojamas Norēķiniem ar operatoru.

  2.6.2. Pārdevēja Maksājuma darījumi var tikt aizsargāti atbilstoši Maksājuma atdošanas atzinumam un Maksājuma garantijas politikas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

  2.6.3. Uzņēmums GPIL var pilnībā vai daļēji mainīt, apturēt vai pārtraukt Pakalpojuma darbību, ja Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamas ar uzturēšanu saistītas darbības vai jāievieš atjauninājumi.

  2.6.4. Uzņēmums GPIL var regulāri piemērot ierobežojumus noteiktām funkcijām vai ierobežot piekļuvi daļai Pakalpojuma vai tam visam.

  2.6.5. Uzņēmumam GPIL nebūs jākreditē Pārdevējs, lai veiktu Maksājuma darījumu, ja uzņēmums GPIL no Pircēja Maksāšanas līdzekļa nebūs saņēmis derīgus līdzekļus Maksājuma darījumam.

  2.7. Aizliegtās darbības. Pārdevējs neveiks tālāk norādītās darbības:

  2.7.1. nenoteiks minimālo vai maksimālo Maksājuma darījuma summu kā nosacījumu Pircējam, lai viņš varētu izmantot Pakalpojumu norēķiniem par Produktiem;

  2.7.2. nepieprasīs, lai Pircējs sniedz Pārdevējam kredītkaršu, debetkaršu, Operatora norēķinu kontu vai citu Maksāšanas līdzekļu kontu numurus;

  2.7.3. neapstrādās atsevišķi kā Maksājuma darījumu summu, kas ir jebkāds Produkta pirkumam piemērojamais nodoklis;

  2.7.4. neiesniegs Pakalpojumā Maksājuma darījumu, kura apstrāde iepriekš tikusi noraidīta vai kurš iepriekš atgriezts kā atmaksa;

  2.7.5. neatļaus izmantot Pakalpojumu, lai apmaksātu jebkādus Pircēja parādus Pārdevējam vai jebkādus atgrieztus/noprotestētus čekus.

  Ja Pārdevējs pievieno Maksājuma darījumam jebkādu papildu maksu par Pakalpojuma lietošanu, Pārdevējam ir iepriekš skaidri jāinformē Pircējs par šādām izmaksām. Pārdevējs piekrīt nepiemērot nekāda veida papildu maksu, kas ir nelikumīga atbilstošajā jurisdikcijā.

  2.8. Maksājuma darījumu pilnvarošana. Pārdevējs atzīst, ka pilnvaru saņemšana par Maksājuma darījumu norāda, ka pilnvarošanas datumā atbilstošajā Maksāšanas līdzeklī kartes izdevēja iestādē vai pie Operatora ir pietiekams kredīts, lai segtu Pirkuma summu. Pārdevējs arī atzīst, ka pēc pilnvarojuma saņemšanas par Maksājuma darījumu Pircēja maksāšanas pienākums pret Pārdevēju ir izpildīts un nokārtots (izņemot gadījumus, kad jāveic atmaksa vai cita veida atcelšana). Pārdevējs atzīst, ka pilnvarojums nav Pircēja identitātes apstiprinājums; pilnvarojums arī nav GPIL garantija, ka uz darījumu neattieksies atmaksa vai cita maksājuma atgriešana.

  2.9. Izpildes laiki. Visiem Maksājuma darījumiem uzreiz pēc tam, kad GPIL būs saņēmis derīgus atbilstošos līdzekļus no Pircēja Maksāšanas līdzekļa Produkta Pirkuma summas apmērā, GPIL nekavējoties pārskaitīs attiecīgo summu, atskaitot Pārdevēja kontam piemēroto Maksu par pakalpojumu.

  2.10. Ja Maksājuma uzdevums tiek saņemts vai ieplānots dienā, kas nav Darbadiena, šī panta nolūkos tiek uzskatīts, ka tas ir saņemts vai ieplānots nākamajā Darbadienā.

  2.11. Maksājuma darījumi var tikt noraidīti bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam vai Pārdevējam saskaņā ar 6.2. pantu. Maksājuma darījumi var tikt arī aizkavēti, ja uzņēmumam GPIL ir jānodrošina atbilstība piemērojamiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tiesību aktiem, tostarp gadījumos, ja uzņēmumam GPIL ir aizdomas, ka darījums ir saistīts ar krāpšanu.

  2.12. Papildu noteikumi saistībā ar Norēķiniem ar operatoru. Ja Pircējs veic Maksājuma darījumu, izmantojot Norēķinus ar operatoru, GPIL iesniedz pieteikumu par līdzekļu iekasēšanu un apstrādi Operatoram, izmantojot Pircēja Operatora norēķinu kontu. GPIL var arī iesniegt Operatoram apstrādei minētā Maksājuma darījuma atcelšanu, atmaksu vai korekciju, izmantojot Pircēja Operatora norēķinu kontu. Uzņēmumam GPIL nav saistību pret Pārdevēju vai kādu citu personu apmaksāt Pircēja Maksājuma darījumu (vai ar to saistīto atcelšanu, atmaksu vai korekcijas) gadījumā, ja Operators kāda iemesla dēļ nespēj vai nevēlas iekasēt līdzekļus no Operatora norēķinu konta vai citādā veidā no Pircēja (par Maksājuma darījuma maksājumu), vai kreditēt Operatora norēķinu kontu, vai citādā veidā kreditēt Pircēju (par Maksājuma darījuma atcelšanu, atmaksu vai korekciju). Gadījumā, ja GPIL pārskaita norēķinu līdzekļus Pārdevējam, kurš gaida maksājumu no Operatora, GPIL patur tiesības uz līdzekļu atmaksu vai pieprasīšanu no Pārdevēja, ja Operators nepabeidz Maksājuma darījuma apstrādi Pircēja Operatora norēķinu kontā vai citādā veidā nesaņem maksājumu no Pircēja. Uzņēmums GPIL var ierobežot Pārdevēju veidus, kuri drīkst izmantot Norēķinus ar operatoru, un produktu veidus, kurus var iegādāties, izmantojot Norēķinus ar operatoru.

  2.13. Beta funkcijas. Uzņēmums GPIL var pēc saviem ieskatiem padarīt Pārdevējam pieejamu Beta funkciju izmantošanu. Beta funkcijas tiek piedāvātas “tādas, kādas tās ir” (neuzņemoties atbildību par nepilnībām), un atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem Pārdevējs personiski uzņemas risku par to lietošanu. GPIL var pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā pārtraukt Beta funkciju nodrošināšanu.

 5. PAKALPOJUMA IEVIEŠANA
 6. 3.1. Norēķinu konts. Lai Pārdevējs varētu ieviest Pakalpojumu un GPIL varētu nodrošināt Pakalpojumu, Pārdevējs pakalpojumā izveido, reģistrē un uztur Norēķinu kontu. Pārdevējs pilnvaro GPIL veikt tālāk norādītās darbības:

  3.1.1. apstiprināt, ka Norēķinu konts, kā Pārdevējs to norādījis Pakalpojuma reģistrācijas vietnēs, ir labā stāvoklī izdevēja bankā, tostarp iesniedzot maksājuma pilnvarojuma pieprasījumu un/vai pieprasījumu ieskaitīt un/vai debitēt nelielu summu Norēķinu kontā, ja tas ir piemērojams;

  3.1.2. pēc GPIL ieskatiem atkārtoti apstiprināt Norēķinu kontu jebkurā laikā, kad tiek mainīta kontu informācija;

  3.1.3. ja to pieļauj vietējie tiesību akti, regulāri iegūt kredītvēstures pārskatu un/vai citādā veidā veikt kredītvēstures vai citas pamatinformācijas izpēti par Pārdevēju atbilstoši GPIL ieskatiem, lai novērtētu Pārdevēja atbilstību Pakalpojumam vai pārskatītu Pārdevēja Pakalpojuma lietošanas turpināšanu.

  3.2. Pārdevējs sniegs aktuālu, pilnīgu un precīzu reģistrācijas informāciju un Norēķinu konta informāciju, kā arī atjauninās minēto informāciju, lai tā vienmēr būtu aktuāla un precīza. GPIL var regulāri pieprasīt Pārdevējam sniegt papildinformāciju, lai Pārdevējs varētu turpināt izmantot Pakalpojumu vai lai palīdzētu uzņēmumam GPIL noteikt, vai atļaut Pārdevējam turpināt izmantot Pakalpojumu.

  3.3. Atjauninājumi. GPIL regulāri atjaunina savas tehniskās vai ieviešanas specifikācijas (tostarp un bez ierobežojuma) atjaunina GPIL datu protokolus vai pieprasa izskata un darbības, apzīmējuma, zīmola vai attiecinājuma izmaiņas). Pārdevējam jāievieš minētie atjauninājumi vai izmaiņas tik ātri, cik tas ir praktiski iespējams, bet jebkurā gadījumā sešdesmit (60) dienu laikā no datuma, kurā saņemts paziņojums par attiecīgo atjauninājumu; tomēr jāņem vērā, ka izskata un darbības, apzīmējuma, zīmola vai attiecinājuma atjauninājumi vai izmaiņas jāievieš piecpadsmit (15) dienu laikā no datuma, kurā Pārdevējs ir saņēmis paziņojumu par attiecīgajiem atjauninājumiem.

  3.4. Paziņojumi par izmaiņām sistēmā. Ne mazāk kā sešdesmit (60) dienas pirms to ieviešanas Pārdevējs nosūtīs uzņēmumam GPIL paziņojumu par jebkādām izmaiņām kodēšanas vai rādīšanas tehnoloģijās, kuras tiek izmantotas, lai ieviestu Pakalpojumu, un kuras, iespējams, var negatīvi ietekmēt uzņēmumu GPIL, uzņēmuma GPIL spēju nodrošināt pakalpojumu citiem Pārdevējiem vai Pakalpojuma ieviešanu, ko nodrošina Pārdevējs (ar to saprotot, ka minētais paziņojums nekādā gadījumā neatbrīvos Pārdevēju no saistībām saskaņā ar Līgumu).

  3.5. Tehniskais atbalsts. Ievērojot Pārdevēja atbilstību Līgumam, šī Līguma darbības laikā GPIL sniegs tehniskā atbalsta pakalpojumus Pārdevējam saistībā ar Pakalpojumiem atbilstoši GPIL atbalsta vadlīnijām. Pirms Pārdevējs iesniedz atbalsta pieprasījumu uzņēmumam GPIL, viņam ir jāveic pamatotas darbības, lai novērstu kļūmes, kļūdas, darbības traucējumus vai tīkla savienojuma problēmas savā programmatūrā un aprīkojumā, nevēršoties pie GPIL. Pēc tam Pārdevējs var iesniegt rakstisku pieprasījumu par tehnisko atbalstu saskaņā ar GPIL atbalsta vadlīnijām un procedūrām. Pārdevējs sniegs Pircējiem atbalsta pakalpojumus uz sava rēķina.

 7. PAKALPOJUMA PAPILDU NOTEIKUMI
 8. 4.1. GPIL ir maksājumu iestāde. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka:

  4.1.1. GPIL piedāvā Pakalpojumu, lai nodrošinātu Maksājuma darījumu apstrādi saistībā ar Produktiem, kurus iegādājas Pircēji;

  4.1.2. GPIL apstrādā Maksājuma darījumus tikai Pārdevēja vārdā, nevis Pircēju vārdā;

  4.1.3. GPIL nepieņem depozītus;

  4.1.4. līdzekļi, kurus uzglabā GPIL vai tā pakalpojumu sniedzēji (tostarp jebkuri banku pakalpojumu sniedzēji) saistībā ar Maksājuma darījumu apstrādi, netiek uzglabāti kā depozīti.

  4.2. Neatbalstīšana. Uzņēmums GPIL nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus saistībā ar:

  4.2.1. jebkura Produkta drošību, precizitāti, uzticamību, integritāti vai likumību;

  4.2.2. Produktu aprakstu, Pircēju informācijas, padomu, viedokļu, piedāvājumu, priekšlikumu, apgalvojumu, datu vai citas informācijas (kopā — Saturs), kas attēlota vai izplatīta, iegādāta vai apmaksāta, izmantojot Pakalpojumu vai Google vietnes, patiesumu vai precizitāti.

  GPIL var (taču neuzņemas nekādas saistības atbilstoši šim Līgumam) pilnībā vai daļēji rediģēt, mainīt, atteikt publicēt vai noņemt Saturu, kurš pēc GPIL ieskatiem ir nepieņemams, kļūdains, nelikumīgs, krāpniecisks vai ar kuru tiek pārkāpti Līguma noteikumi.

  4.3. Pircēja identitāte. Uzņēmumam GPIL nebūs nekāda atbildība pret Pārdevēju veikt Pircēju pamatinformācijas izpēti vai apstiprināt viņu identitāti. GPIL var piedāvāt ietvert atsauksmes vai citu Pakalpojuma vērtēšanas sistēmu, lai palīdzētu Pārdevējam novērtēt Pircējus vai palīdzētu Pircējiem novērtēt Pārdevēju. Pārdevējs atzīst, ka šādas atsauksmes vai vērtēšanas sistēma atspoguļo tikai trešo pušu viedokli un tajās nav izteikts GPIL viedoklis, apliecinājums vai garantija.

  4.4. Pārdevēja identitātes verifikācija; nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības. Pārdevējs apzinās, ka GPIL nodrošina un turpina Pārdevējam nodrošināt Pakalpojumu, ja vien Pārdevējs veiksmīgi izpilda visas GPIL veiktās uzticamības un identitātes pārbaudes un ievēro reglamentējošās prasības saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Identitātes pārbaudes var ietvert kredītvēstures pārbaudes, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārbaudes, ko nosaka attiecīgie tiesību akti, karšu asociāciju pieprasītas pārbaudes, kā arī pārbaudes par atbilstību atbilstošām reglamentējošām prasībām. Pārdevējam ir jāsniedz visa informācija, ko pieprasa GPIL, lai veiktu šāda veida pārbaudes un noteiktu Pārdevēja atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasībām, kā arī jāsniedz papildu reģistrācijas vai identitātes verifikācijas informācija, ja to pieprasa GPIL. Pārdevējs piekrīt, ka uzņēmums GPIL no attiecīgajām trešajām pusēm iegūst informāciju par Pārdevēju un kopīgo to, lai veiktu piemērojamās uzticamības un identitātes pārbaudes. Ja Pārdevējs neievēro šo nosacījumu, tostarp nosacījumu par GPIL pieprasītās informācijas sniegšanu identitātes verifikācijas veikšanai vai nosacījumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasību ievērošanu, nekavējoties var tikt apturēta Pārdevēja iespēja izmantot Pakalpojumu un var tikt pārtraukta šī Līguma darbība.

  4.5. Strīdi. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka:

  4.5.1. izņemot gadījumus, kuri skaidri norādīti Maksājuma atdošanas atzinuma politikā, vai atbilstoši karšu asociācijas vai tīkla noteikumiem, kā arī Īrijas tiesību aktiem par maksājumu procesu, GPIL netiks iesaistīts nekādos Strīdos un nebūs atbildīgs par tiem;

  4.5.2. Strīda gadījumā Pārdevējs ievēros minētās strīdu politikas, ko regulāri nodrošina GPIL;

  4.5.3. ja radies Strīds par Pakalpojumu, tiks ievērota 4.6. un 4.7. pantā izklāstītā procedūra.

  Neskatoties uz 4.5.1. vai 4.5.2. pantu, GPIL nodrošinās dažādus rīkus, lai veicinātu saziņu starp Pārdevēju un Pircēju un izšķirtu Strīdus. Ja Pārdevējs un Pircējs nevar atrisināt Strīdu un kāda no pusēm pieprasa palīdzību, GPIL var būt starpnieks strīdā. Saņemot šādu pieprasījumu, GPIL pēc saviem ieskatiem pārskatīs strīdu un piedāvās risinājumu, neuzliekot saistības, ja tas būs atbilstoši.

  4.6. Strīdi par Pakalpojumu. GPIL izpētīs Strīdus par Pakalpojumu, ja Pārdevējs atbilstoši GPIL pieprasījumam sniegs saprātīgu palīdzību uzņēmumam GPIL.

  4.7. Visi Strīdi par Pakalpojumu vispirms ir jāiesniedz GPIL palīdzības centrā. Lai iegūtu plašāku informāciju par palīdzības centru, lūdzu, apmeklējiet vietni https://support.google.com/payments. Ja Strīda par Pakalpojumu atrisinājums Jūs neapmierina, varat ar sūdzību vērsties Īrijas Finanšu pakalpojumu tiesībsarga birojā vai citā atbilstošā iestādē ārpus tiesas, kas attiecas uz jums valstī, kurā ir reģistrēts Pārdevējs, ja Pārdevējs atbilst attiecīgajām atbilstības prasībām. Plašāku informāciju par Finanšu pakalpojumu tiesībsargu varat iegūt šajā vietnē: https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8. Izgūšanas pieprasījumi. Pārdevējam katra darījuma oriģinālie dokumenti jāglabā vismaz (6) mēnešus pēc attiecīgā darījuma un visu šo datu kopijas jāglabā vismaz astoņpadsmit (18) mēnešus pēc attiecīgā darījuma datuma.

 9. ZĪMOLU IEZĪMES
 10. 5.1. Licence uz GPIL Zīmolu iezīmēm. Ievērojot šī Līguma pakalpojumu sniegšanas noteikumus, GPIL piešķir Pārdevējam ierobežotu, neekskluzīvu licenci (bez tiesībām piešķirt apakšlicences) šī Līguma darbības laikā attēlot tās GPIL Zīmolu iezīmes, kuras GPIL piedāvā Pārdevējam lietošanai tikai un vienīgi saistībā ar Pakalpojuma ieviešanu un Pakalpojuma reklamēšanu Pārdevēja vietnē. Katram Pakalpojuma ieviešanas gadījumam Pārdevēja vietnē un visu piemērojamo Zīmolu iezīmju logotipu izmantošanai, ko GPIL atļauj Pārdevējam, Līguma darbības laikā vienmēr jāatbilst zīmolrades un attiecinājuma vadlīnijām un politikām, kas pieejamas vietnē https://www.google.com/permissions/guidelines (Google vai GPIL var tās regulāri atjaunināt). Jebkurā pretējā gadījumā GPIL var atsaukt licenci, kas piešķirta atbilstoši šim pantam, par to iepriekš paziņojot Pārdevējam un sniedzot Pārdevējam saprātīgu laika periodu, kurā pārtraukt attiecīgo Zīmolu iezīmju izmantošanu.

  5.2. Licence uz Pārdevēja Zīmolu iezīmēm. Ievērojot šī Līguma pakalpojumu sniegšanas noteikumus, Pārdevējs piešķir uzņēmumam GPIL, Google un to saistītajiem uzņēmumiem ierobežotu, neekskluzīvu (izņemot šajā pantā aprakstītos gadījumus) licenci (bez tiesībām piešķirt apakšlicences) šī Līguma darbības laikā attēlot Pārdevēja Zīmolu iezīmes, izmantojot saistībā ar Pakalpojumu un izpildot saistības atbilstoši šim Līgumam.

  5.3. Katrai pusei piederēs visas tiesības, īpašumtiesības un daļas, tostarp (bez ierobežojuma) visas Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar tās Zīmolu iezīmēm. Izņemot tos ierobežotos gadījumus, kas skaidri izklāstīti šajā Līgumā, neviena puse nepiešķir un otrā puse neiegūst tiesības, īpašumtiesības vai daļas (tostarp un bez ierobežojuma) jebkādas netiešas licences) uz otrās puses Zīmolu iezīmēm. Visi veidi, kādos GPIL izmanto Pārdevēja Zīmolu iezīmes (tostarp saistītā reputācija), būs par labu Pārdevējam, un visi veidi, kādos Pārdevējs izmanto GPIL Zīmolu iezīmes (tostarp saistītā reputācija), būs par labu uzņēmumam Google un GPIL. Neviena no pusēm neizkonkurēs vai necentīsies citām personām palīdzēt izkonkurēt otrās puses Zīmolu iezīmes (izņemot, lai aizsargātu attiecīgās puses tiesības uz savām Zīmolu iezīmēm) vai to reģistrāciju, kā arī neviena no pusēm nemēģinās reģistrēt Zīmolu iezīmes vai domēnu nosaukumus, kas ir mulsinoši līdzīgi otrās puses Zīmolu iezīmēm vai domēnu nosaukumiem.

  5.4. Publicitāte. Neviena puse nedrīkst izdot publisku paziņojumu par šī Līguma esamību vai saturu, iepriekš nesaņemot otras puses rakstisku piekrišanu. Neskatoties uz iepriekšminēto, GPIL, Google un to saistītie uzņēmumi var ietvert Pārdevēja Zīmolu iezīmes prezentācijās, mārketinga materiālos, ziņojumos presei un klientu sarakstos (tostarp (bez ierobežojuma) klientu sarakstos, kas publicēti Google vietnēs, un ekrānuzņēmumos, kuros attēlots, kā Pārdevējs ievieš Pakalpojumu). Pēc Pārdevēja pieprasījuma GPIL sniegs Pārdevējam šādas izmantošanas piemērus.

 11. MAKSA PAR PAKALPOJUMU UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
 12. 6.1. Maksa par pakalpojumu. Pārdevējs samaksās piemērojamo Google tirgus pakalpojumu sniegšanas noteikumos norādīto maksu. Jebkādas maksai piemērotās atlaides vai atbrīvojumi no maksas, kurus saistībā ar Pakalpojumu regulāri piedāvā GPIL (ja tādi ir), neattiecas uz Google tirgus pakalpojumu sniegšanas noteikumos norādīto maksu. Netiek iekasēta maksa par labdarības ziedojumu maksājumu apstrādi.

  6.2. Samaksas noteikumi, ikmēneša maksājumu grafiks. GPIL realizēs komerciāli atbildīgus centienus, lai par Maksājuma darījumiem, ko Pārdevējs iesniedzis iekasēšanai par vienu kalendāro mēnesi, līdzekļi tiktu elektroniski pārskaitīti uz Pārdevēja Norēķinu kontu līdz nākamā mēneša 15. datuma darbadienas beigām (Izpirkšanas periods). Pēc GPIL ieskatiem un bez iepriekšēja paziņojuma Pārdevējam līdzekļi var tikt pārskaitīti uz Pārdevēja Norēķinu kontu biežāk nekā reizi mēnesī. Turklāt Pārdevējs var arī jebkurā laikā pieprasīt līdzekļu pārskaitīšanu, sazinoties ar uzņēmumu GPIL Pārdevēja palīdzības centrā. Neskatoties uz iepriekšminēto, uzņēmumam GPIL nebūs nekādu saistību pārskaitīt līdzekļus uz Pārdevēja Norēķinu kontu:

  6.2.1. par jebkuru Maksājuma darījumu, par kuru uzņēmums GPIL nav saņēmis pilnu norēķinu pēdējos pieejamos līdzekļos, ja Pārdevējs neaiztur līdzekļus pilnvarotā aizturēšanas perioda laikā, kas norādīts Programmu politikās;

  6.2.2. ja Pircējs ir pieprasījis atmaksu vai citu maksājuma atgriešanu;

  6.2.3. ja GPIL pamatoti uzskata, ka:

  a) uz darījumu attiecas faktiska kļūda;

  b) uz darījumu attiecas noteikumu pārkāpums, krāpšana vai tas veikts krāpnieciskā vai nederīgā veidā (tostarp (bez ierobežojuma) kredītkaršu, debetkaršu vai citu maksājumu līdzekļu krāpnieciska izmantošana), kas ir pretrunā ar mūsu Maksājuma garantijas politikā skaidri izklāstītajiem veidiem;

  c) ar darījumu tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti;

  d) ar darījumu tiek pārkāpts šis Līgums vai Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumi;

  e) ar darījumu tiek pārkāptas piemērojamās GPIL un/vai Pakalpojuma politikas;

  6.2.4. gadījumā, ja GPIL pieprasa papildu informāciju no Pārdevēja, lai izpildītu identitātes verifikācijas vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības saskaņā ar 4.4. pantu.

  a) Pārdevējs piekrīt sadarboties ar GPIL un sniegt minēto informāciju atbilstoši pamatotam uzņēmuma GPIL pieprasījumam, lai izpētītu jebkurus no šajā pantā uzskaitītajiem apstākļiem.

  b) Saskaņā ar 2.11. pantu darījumi var tikt aizkavēti arī tāpēc, ka GPIL nodrošina atbilstību piemērojamo nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas novēršanas tiesību aktu prasībām, tostarp gadījumos, kad uzņēmumam GPIL ir aizdomas, ka darījums ir saistīts ar krāpšanu.

  c) Gadījumos, kad tas nav pretrunā ar tiesību aktiem vai netiek kompromitētas pamatotas drošības procedūras, GPIL sniedz Pārdevējam informāciju saistībā ar nespēju apstrādāt Maksājuma darījumu atbilstoši 6.2. pantam.

  6.3. Pārdevējs piekrīt, ka Pircēji var paturēt atmaksas tiesības saskaņā ar karšu asociācijas noteikumiem un/vai līgumu ar Maksāšanas līdzekļa (tostarp Operatora) īpašnieku, un uzņēmums GPIL var pārsūtīt atmaksu Pārdevējam, bet tam nav pienākuma to darīt.

  6.4. GPIL var kompensēt jebkādus maksāšanas pienākumus, kas saskaņā ar šo Līgumu uzņēmumam GPIL ir pret Pārdevēju, izmantojot:

  6.4.1. Maksu par pakalpojumu, ko Pārdevējs ir parādā;

  6.4.2. līdzekļus, kas pārmaksāti Pārdevējam vēlāk atgrieztu atmaksu, atmaksu vai citu korekciju dēļ par iepriekšējiem Maksājuma darījumiem;

  6.4.3. jebkuru citu summu, ko Pārdevējs ir parādā uzņēmumam GPIL atbilstoši šim Līgumam vai jebkuram citam līgumam. Ja Pārdevējam rodas negatīvs atlikums (t.i., konkrētā periodā negatīvo korekciju summa pārsniedz maksājamo summu), GPIL var iekasēt summu no Norēķinu konta negatīvā atlikuma apmērā. Turklāt GPIL var izrakstīt rēķinu Pārdevējam par parāda summu saskaņā ar šo Līgumu; šī summa ir jāapmaksā nekavējoties.

  6.5. GPIL var atskaitīt jebkādu piemērojamo Maksu par pakalpojumu un citu piemērojamo maksu no jebkura Maksājuma darījuma summas.

  6.6. Obligātā rezerve. GPIL var noteikt, ka reizēm, Pārdevējam sākot izmantot Pakalpojumu, tam ir īslaicīgi vai pastāvīgi jāizveido Obligātā rezerve. Tālāk norādīti apstākļi, kuru gadījumā GPIL var noteikt izveidot Obligāto rezervi (var būt arī citi apstākļi):

  6.6.1. lai nodrošinātu, ka uzņēmumam GPIL ir pieejami pietiekami līdzekļi Maksājuma darījumu atmaksas vai citos gadījumos, kad Pārdevējam ir saistības saistībā ar Maksājuma darījumiem;

  6.6.2. ja Pārdevēja finansiālajā situācijā vai maksājumu arhīvā ar kreditoriem novērotas būtiskas izmaiņas, tostarp, bet ne tikai, Pārdevējs nespēj efektīvi turpināt darbību, Pārdevējs nepilda savas saistības saskaņā ar šo Līgumu vai nepilda karšu asociācijas vai tīkla noteikumus;

  6.6.3. ja pēc GPIL ieskatiem noteikts, ka Pārdevējs saņem ļoti daudz pieprasījumu par atmaksām;

  6.6.4. ja Pārdevēja uzņēmējdarbībā vai produktu līnijās ieviestas ievērojamas izmaiņas;

  6.6.5. ja GPIL pamatoti uzskata, ka GPIL var būt atbildīgs pret trešajām pusēm par Pārdevējam piešķirtu pagaidu vai pastāvīgu kredītu.

  GPIL neuzņemas atbildību pret Pārdevēju vai citām trešajām pusēm par zaudējumiem, kas radušies Pārdevējam, piemēroto darījumu ierobežojumu vai Obligāto rezervju, vai atmaksas, vai citu atcelšanas gadījumu dēļ.

  6.7. Atmaksas un korekcijas. Pārdevējam jāievēro godīga politika saistībā ar preču vai pakalpojumu atgriešanu/atcelšanu un Maksājuma darījumu korekcijām, izņemot par tieši tādu summu, kuru jāatlīdzina Pircējiem par pasta izdevumiem, kurus Pircējs sedzis, lai atgrieztu preci. Pārdevējam jāatklāj Pircējiem sava atgriešanas/atcelšanas politika. Ja Pārdevējs atļauj cenas korekciju, Produktu atgriešanu vai Produktu atcelšanu saistībā ar Maksājuma darījumu, Pārdevējs pārskaita kredītu Pircējam trīs (3) dienu laikā pēc Pircēja pieprasījuma saņemšanas par attiecīgo atmaksu/korekciju, izmantojot Pakalpojuma atmaksas funkciju. Atmaksas/korekcijas summa nedrīkst pārsniegt sākotnējā Maksājuma darījuma kopsummu, izņemot par tieši tādu summu, kuru jāatlīdzina Pircējiem par pasta izdevumiem, kurus Pircējs sedzis, lai atgrieztu preci. Pārdevējs nedrīkst no Pircēja pieņemt skaidru naudu vai jebkādus citus maksājumus vai atlīdzību apmaiņā pret atmaksas sagatavošanu Pircējam, kā arī nedrīkst Pircējam izsniegt skaidras naudas atmaksu saistībā ar Produktu, par kuru ir samaksāts ar Pakalpojumu, ja vien to neparedz tiesību akti.

  6.8. Ja Pārdevējs nodrošina naudas atmaksu jebkādā citā veidā, neizmantojot Pakalpojumu, Pārdevējs ir atbildīgs, ja Maksājuma darījuma veikšanas rezultātā ir jāveic atmaksa, izmantojot Pakalpojumu. Pārdevējs atzīst, ka Pārdevējs joprojām var saņemt ar darījumiem saistītu atmaksu, pat ja Pārdevēja atgriešanas/atcelšanas politikā ir aizliegta atgriešana vai atcelšana. GPIL var noraidīt vai aizkavēt atmaksas pieprasījumu no Pārdevēja, izmantojot Pakalpojumu, ja atmaksas finansēšanai GPIL nevar iegūt pietiekamus līdzekļus no Pārdevēja. Ja noteiktos gadījumos Pārdevēja atmaksas politika aizliedz atgriešanu, Pārdevējam var būt jāatlīdzina Pircējam atbilstoši GPIL politikām un karšu asociācijas noteikumiem. Ja Pārdevējs veic atmaksu kļūdas dēļ, GPIL var no Pārdevēja iekasēt maksu, kas radusies, uzņēmumam GPIL veicot nepieciešamos pasākumus, lai izlabotu kļūdu.

  6.9. Nodokļi un cita maksa. Pārdevējam jāmaksā visi piemērojamie nodokļi, tostarp tirdzniecības, lietošanas, personīgā īpašuma, pievienotās vērtības nodokļi, akcīze, muitas nodevas, ievedmuita vai zīmognodevas, vai citi nodokļi un nodevas, kuras nosaka visa veida valsts iestādes un kas attiecas uz darījumiem par pakalpojumiem, kuri tiek nodrošināti saskaņā ar Līgumu, tostarp sodi un procenti, tomēr izņemot nodokļus, kas pamatojas uz GPIL neto ienākumiem. Uzņēmums GPIL nav atbildīgs par tirdzniecības vai ienākumu nodokļu, kā arī citu nodokļu iekasēšanu saistībā ar Maksājuma darījumiem, kā arī nav uzņēmums, kurš tos iekasē. Gadījumos, kad uzņēmumam GPIL ir juridisks pienākums iekasēt piemērojamos nodokļus, Pārdevējs saņems rēķinu par attiecīgo summu un to apmaksās trīsdesmit (30) dienu laikā kopš rēķina vai cita paziņojuma izrakstīšanas datuma. Pārdevējs uzņēmumam GPIL laicīgi iesniegs dokumentāciju, kuru var pieprasīt attiecīgās valsts iestādes, lai GPIL varētu apstrādāt šeit minētos maksājumus (tostarp (bez ierobežojuma) derīgu sertifikātu, kas apliecina, ka Pārdevējs ir atbrīvots no nodokļu samaksas ar attiecīgās valsts iestādes pilnvarojumu), un GPIL varēs ieturēt visus obligātos maksājumus, kad Pārdevējs būs iesniedzis attiecīgo dokumentāciju. Pārdevējs laicīgi iesniegs uzņēmumam GPIL visu nodokļu maksājumu oriģinālās vai apliecinātās kopijas vai citus pietiekamus pierādījumus par nodokļu maksājumiem, kad Pārdevējs attiecīgos maksājumus ir veicis saskaņā ar Līgumu.

  6.10. Pircēja valūta. Google tirgus var atļaut Pārdevējam norādīt sarakstā iegādes cenas Pārdevēja Produktiem un Pircējam atļaut iegādāties Pārdevēja Produktus valūtā, kas atšķiras no Pārdevēja Norēķinu kontā norādītās valūtas (“Pirkuma darījums Pircēja valūtā”). Maksu par jebkuru Pirkuma darījumu Pircēja valūtā GPIL maksās Pārdevējam Pārdevēja Norēķinu konta valūtā, pamatojoties uz valūtas maiņas kursu, kas tiek piemērots Pirkuma summai (Pircēja valūtā) brīdī, kad Pārdevējs uzņēmumam GPIL iesniedz Maksājuma darījumu apstrādes veikšanai. Valūtas maiņas kursu noteiks finanšu iestāde, kuru uzņēmums GPIL izmanto, lai aprēķinātu valūtas maiņas kursus. Pamatojoties uz tirgus apstākļiem, valūtas maiņas kurss var tikt koriģēts bez iepriekšēja paziņojuma Pārdevējam. Ja par pirkuma darījumu Pircēja valūtā vēlāk tiek pieprasīta atmaksa, tiek atsaukts darījums vai maksājums vai tiek veiktas citas izmaiņas, attiecīgās Pārdevēja saistību summas aprēķināšanai GPIL piemēro to pašu valūtas maiņas kursu, kāds tika piemērots sākotnējam pirkuma darījumam Pircēja valūtā.

  6.11. Lai novērstu šaubas, GPIL neizmaksās Pārdevējam procentus par Pārdevēja Izpirkuma kontā esošo atlikumu.

 13. KONFIDENCIALITĀTE, DATU AIZSARDZĪBA UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
 14. 7.1. Konfidencialitāte. Pārdevējs neatklās un neizraisīs jebkādas uzņēmumam GPIL piederošas konfidenciālas un/vai aizsargātas informācijas atklāšanu bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no GPIL, izņemot informācijas atklāšanu tiem Pārdevēja darbiniekiem, aģentiem, pārstāvjiem vai darbuzņēmējiem, kuriem nepieciešama piekļuve minētajai informācijai, lai izpildītu saistības atbilstoši šim Līgumam (turpmāk tekstā — Pilnvarotie darbinieki), un kuri rakstiskā līgumā ir uzņēmušies saistības neizpaust Pārdevējam atklāto trešo pušu konfidenciālo vai aizsargāto informāciju, ja vien minēto informācijas atklāšanu nepieprasa tiesību akti vai valdības noteikumi. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka Pārdevējs ir atbildīgs par Pilnvaroto darbinieku darbību un/vai bezdarbību, ja tiek pārkāpti šī panta noteikumi. Pārdevējs aizsargās GPIL konfidenciālo un aizsargāto informāciju ar tādu pašu piesardzību (un vismaz saprātīgu piesardzību), kuru tas izmanto, lai aizsargātu pats savu līdzīgas dabas konfidenciālo vai aizsargāto informāciju, lai novērstu tās nepilnvarotu izmantošanu, izplatīšanu vai publicēšanu jebkādai nepilnvarotai trešajai pusei. GPIL konfidenciālajā un aizsargātajā informācijā bez ierobežojumiem būs iekļauta tālāk uzskaitītā informācija:

  7.1.1. visa GPIL, Google un to saistīto uzņēmēju programmatūra, tehnoloģijas, programmas, specifikācijas, materiāli, vadlīnijas un dokumentācija saistībā ar Pakalpojumu;

  7.1.2. jebkāda informācija, kas nodrošināta atbilstoši šim Līgumam, tostarp (bez ierobežojuma) taustāma, netaustāma, vizuāla, elektroniska, esoša vai nākotnes informācija, piemēram:

  a) komercnoslēpumi;

  b) finanšu informācija;

  c) tehniskā informācija, tostarp par pētījumiem, izstrādi, procedūrām, algoritmiem, datiem, dizainu un tehnoloģisko kompetenci;

  d) uzņēmuma informācija, tostarp darbi, plāni, mārketinga intereses un produkti;

  e) jebkura cita informācija, ko GPIL rakstiski atzinis par “konfidenciālu” vai ar līdzīgu apzīmējumu.

  7.1.3. GPIL konfidenciālajā un aizsargātajā informācijā nebūs ietverta informācija:

  a) kas jau ir vai kļūst publiski pieejama veidā, kas nav Pārdevēja darbību vai nolaidības rezultāts;

  b) kas bija Pārdevēja likumīgā valdījumā pirms tās atklāšanas un ko Pārdevējs nebija ieguvis no GPIL vai tā saistītajiem uzņēmumiem;

  c) ko Pārdevējam ir likumīgi atklājusi trešā puse, neierobežojot Pārdevēja tiesības to atklāt, un Pārdevējs nebija zinājis, ka attiecīgā informācija ir konfidenciāla vai aizsargāta un uzņēmumam GPIL piederoša informācija;

  d) ko Pārdevējs ir patstāvīgi izstrādājis, nepārkāpjot šo Līgumu.

  7.2. Pārdevējs ievēros konfidencialitāti un neizmantos, nepārsūtīs (tostarp, lai nosūtītu nevēlamu informāciju) un nekopīgos nekādu Pircēja informāciju, izņemot ar nolūku apstrādāt Pircēja pieprasīto darījumu un uzturēt Pircēja kontu Pārdevēja pakalpojumā vai citos veidos, kas tiek skaidri atļauti Google Payments programmu politikās un vadlīnijās. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka uz informāciju par Pircējiem, kas saņemta no Google un/vai GPIL saistībā ar Pakalpojumu, attiecas Google Payments Konfidencialitātes paziņojums, un Pārdevējs piekrīt neizmantot un nekopīgot no GPIL iegūto informāciju par Pircējiem nekādā veidā, ar ko tiktu pārkāpts Google Payments Konfidencialitātes paziņojums. GPIL var arī sniegt informāciju, atbildot uz derīgu tiesisko līdzekli, piemēram, izsaukšanu liecināt, kratīšanas orderiem un tiesas izpildrakstiem, vai lai pierādītu vai realizētu savas juridiskās tiesības vai aizstāvētu juridiskās prasības. GPIL nebūs nekāda pienākuma atgriezt, iznīcināt vai apliecināt, ka ir iznīcināta Pārdevēja konfidenciālā informācija, ar noteikumu, ka GPIL izmantos Pārdevēja konfidenciālo informāciju tikai tajos veidos, kas norādīti šajā Līgumā.

  7.3. Pieteikuminformācija. Pārdevējs veiks visas nepieciešamās darbības, lai uzturētu savas Pieteikuminformācijas konfidencialitāti, un būs par to atbildīgs. Pārdevējs piekrīt bez nepamatotas kavēšanās paziņot GPIL par savas Pieteikuminformācijas pazaudēšanu, zādzību, nelikumīgu piesavināšanos vai neatļautu izmantošanu, kā arī citu drošības pārkāpumu attiecībā uz Pakalpojumu, izmantojot Pircēja palīdzības centrā esošo iespēju Sazināties ar mums.

  7.4. Pārdevējs apliecina un garantē, ka visas amatpersonas, darbinieki, aģenti, pārstāvji un citas personas, kurām ir piekļuve Pieteikuminformācijai, būs saņēmušas pilnvarojumu no Pārdevēja izmantot Pakalpojumu un būs juridiski saistītas ar Pārdevēju.

  7.5. Intelektuālā īpašuma tiesības. GPIL un tā licences devējiem piederēs visas tiesības, īpašumtiesības un daļas, tostarp (bez ierobežojuma) visas Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar Pakalpojumu (un visiem saistītajiem atvasinātajiem darbiem vai uzlabojumiem), tostarp, bet ne tikai, uz visu programmatūru, tehnoloģijām, informāciju, saturu, materiāliem, vadlīnijām un dokumentāciju. Pārdevējs neiegūs tiesības, īpašumtiesības uz Pakalpojumu vai tā daļas, Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar Pakalpojumu un/vai GPIL Zīmola iezīmēm, izņemot ierobežotās lietošanas tiesības, kas skaidri izklāstītas Līgumā.

  7.6. Darījumu informācija. Pārdevējs veiks pamatotus pasākumus, lai novērstu jebkādas darījumu informācijas izpaušanu, neskaitot izpaušanu Pārdevēja aģentiem un līgumslēdzēja pusēm, ar nolūku palīdzēt Pārdevējam izpildīt savas saistības atbilstoši šim Līgumam vai kā to nosaka tiesību akti. Pārdevējs arī ievēros pamatotus nozares standartus attiecībā uz darījumu un Pircēju informācijas datu drošību un datu aizsardzību.

  7.7. Pārdevējs ievēros visus pamatotos datu drošības un datu aizsardzības nozares standartus saistībā ar darījumiem un Pircēja informāciju.

 15. GARANTIJAS
 16. 8.1. Katra puse apliecina un garantē, ka tai ir visas tiesības un pilnvaras slēgt Līgumu.

  8.2. Šis Līgums ietver attiecīgu nosacījumu, ka Pārdevējs garantē uzņēmumam GPIL, ka:

  8.2.1. Pārdevējs, ja tas ir privātpersona, ir vismaz 18 gadus vecs;

  8.2.2. Pārdevējam pieder un tas kontrolē Pārdevēja vietni(-es);

  8.2.3. Pārdevējam ir un šī Līguma darbības laikā tas saglabās visas tiesības, pilnvaras un licences, kuras nepieciešamas, lai atļautu Pārdevējam ieviest Pakalpojumu.

  8.3. Pārdevējs uzņēmumam GPIL garantē, ka:

  8.3.1. Pārdevēja saistību izpilde saskaņā ar šo Līgumu neizraisīs pārkāpumu vai neizpildi un citādā veidā nepārkāps nevienu līgumu, kurā Pārdevējs ir viena no pusēm;

  8.3.2. Pārdevējs ievēros visus tiesību aktus, regulējumus un noteikumus, kas piemērojami vai citādā veidā saistīti ar veidu, kādā Pārdevējs izmanto Pakalpojumu;

  8.3.3. Pārdevējs nemēģinās ar Pakalpojuma starpniecību veikt pārskaitījumu vai saņemt līdzekļus ar Maksājuma darījumu, kas ir vai varētu būt nelegāls saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

  8.3.4. Pārdevējs ievēros visus tiesību aktus un noteikumus, kas piemērojami Produktu pārdošanai un attiecībām ar Pircējiem, tostarp (bez ierobežojuma) Eiropas Kopienas (Direktīva Nr. 2000/31/EK) 2003. gada regulas un Eiropas Savienības (Patērētāju informācijas, atcelšanas un citas tiesības) 2013. gada regulas;

  8.3.5. ciktāl Pārdevējam zināms, uz Maksājuma uzdevumu neattiecas nekādas būtiskas izmaiņas, kuras nav pilnvarojis Pircējs.

  8.4. GPIL garantē Pārdevējam, ka tas sniegs Pakalpojumus ar saprātīgu rūpību un prasmēm.

  8.5. GPIL negarantē, ka Pakalpojumi atbildīs visām Pārdevēja prasībām vai ka Pakalpojumu darbība būs nepārtraukta, bez vīrusiem, droša vai bez kļūdām.

  8.6. GPIL nebūs atbildīgs par šī Līguma nosacījumu pārkāpumiem, tostarp apliecinājumu, noteikumu vai garantiju pārkāpumiem tādā apmērā, kādā attiecīgo pārkāpumu izraisījusi Pārdevēja nespēja izpildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu.

  8.7. Neviens noteikums, garantija vai cits nosacījums neattiecas uz Pakalpojumiem vai citiem GPIL nodrošinātiem pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu, izņemot tādā apmērā, kādā tas skaidri izklāstīts šajā Līgumā. Saskaņā ar 9.1.2. pantu nebūs piemērojams neviens netiešs noteikums, garantija vai cits noteikums (tostarp netieši noteikumi par apmierinošu kvalitāti, piemērotību mērķim vai atbilstību aprakstam).

 17. SAISTĪBU IEROBEŽOJUMS
 18. 9.1. Nekas no šajā Līgumā minētā neizslēgs un neierobežos nevienas puses saistības, kas attiecas uz:

  9.1.1. nāvi vai traumām, kas radušās kādas no pušu vai to darbinieku, aģentu vai darba ņēmēju nolaidības rezultātā;

  9.1.2. krāpšanu vai krāpniecisku sagrozījumu;

  9.1.3. netiešu īpašumtiesību vai mierīgas sadzīves noteikumu pārkāpšanu;

  9.1.4. konfidenciālas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

  9.2. Izņemot gadījumus, kad šajā Līgumā skaidri norādīts pretējais, nekas no šajā Līgumā minētā neizslēgs un neierobežos nevienas puses atbildību par otras puses Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai saistības atbilstoši 10. pantam.

  9.3. Saskaņā ar 9.1. un 9.2. pantu neviena puse nebūs līgumiski atbildīga par likumā noteikto atlīdzināmo kaitējumu (tostarp un bez ierobežojuma) par nolaidību), pirms līguma noslēgšanas paustiem vai citiem apliecinājumiem (neskaitot krāpniecisku sagrozījumu) vai citādā veidā izrietot no šī Līguma vai saistībā ar šo Līgumu par:

  9.3.1. jebkādiem saimnieciskiem zaudējumiem (tostarp un bez ierobežojuma) ieņēmumu, peļņas, līgumu, datu, uzņēmējdarbības, paredzamo ietaupījumu zaudējumiem);

  9.3.2. aizvietojošo pakalpojumu izmaksām;

  9.3.3. reputācijas zaudējumu;

  9.3.4. jebkādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem,

  ko piedzīvo attiecīgā puse vai kas tai radušies un kas izcēlušies šī Līguma rezultātā vai saistībā ar to, un jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai attiecīgie zaudējumi bija pusēm zināmi šī Līguma spēkā stāšanās datumā.

  9.4. Saskaņā ar 9.1., 9.2., 9.3. un 9.5. pantu katras puses pilnā atbildība katrā Gadā saistībā ar notikumiem vai saistītu notikumu virkni, kas radušies minētajā Gadā saistībā ar šo Līgumu (neatkarīgi no tā, vai atbildība iestājusies līguma pārkāpšanas, nolaidības vai kāda cita iemesla dēļ), būs ierobežota 125% apmērā no Maksas par pakalpojumu, ko Pārdevējs samaksājis vai kas tam jāsamaksā uzņēmumam GPIL par iepriekšējo Gadu, vai 30 000 EUR apmērā.

  9.5. Saskaņā ar 9.1., 9.2. un 9.3. pantu katras puses pilnā atbildība, kas izriet no šī Līguma vai saistībā ar to (neatkarīgi no tā, vai atbildība iestājusies līguma pārkāpšanas, nolaidības vai kāda cita iemesla dēļ), būs ierobežota līdz 300 000 EUR.

  9.6. Katra puse atzīst un piekrīt, ka šajā 9. pantā ietvertā riska sadale ir atspoguļota Pakalpojumu būtībā un summās, kuras katra no pusēm viena otrai izmaksā atbilstoši šim Līgumam.

  9.7. Izņemot gadījumus, kad GPIL nav padarījis attiecīgo darījumu informāciju pieejamu Pārdevējam, Pārdevējam ir tiesības uz aizsardzību saskaņā ar 9.8., 9.9. un 9.10. pantu tikai tad, ja tas pēc uzzināšanas par nepilnvarotu vai nepareizi izpildītu darījumu bez nepamatotas kavēšanās nosūta paziņojumu uzņēmumam GPIL saskaņā ar 12. pantu un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā trīspadsmit (13) mēnešu laikā pēc debeta atskaitīšanas datuma.

  9.8. Apiešanās ar nepareizi izpildītiem Maksājuma darījumiem. GPIL Pārdevēja priekšā ir atbildīgs par tā Maksājuma uzdevuma pareizu pārsūtīšanu, ko Pārdevējs iesniedz saistībā ar Maksājuma darījumu, un nekavējoties atkārtoti pārsūtīs Maksājuma uzdevumu un pēc pieprasījuma nekavējoties centīsies izsekot Maksājuma darījumu, kā arī paziņot Pārdevējam par rezultātu.

  9.9. Apiešanās ar nepilnvarotiem Atmaksas darījumiem. Izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir veicis krāpnieciskas darbības, GPIL atmaksās Pārdevēja Norēķinu kontā to nepilnvaroto Atmaksas darījumu summu, kas netika autorizēta saskaņā ar 6.7. pantu, ieskaitot visas piemērojamās izmaksas.

  9.10. Apiešanās ar nepareizi izpildītiem Atmaksas darījumiem. Ja GPIL nevarēs pierādīt, ka attiecīgais darījums ir izpildīts pareizi, GPIL bez kavēšanās atmaksās Pārdevēja Norēķinu kontā Atmaksas darījuma summu un visas ar darījumu saistītās piemērojamās izmaksas. Pēc Pārdevēja pieprasījuma GPIL jebkurā gadījumā nekavējoties centīsies izsekot attiecīgo darījumu un paziņot Pārdevējam rezultātu.

 19. ATLĪDZINĀŠANA
 20. 10.1. Saskaņā ar 10.2. pantu Pārdevējs atlīdzinās zaudējumus GPIL, Google un to saistītajiem uzņēmumiem un/vai finanšu pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem GPIL ir vienošanās saistībā ar Pakalpojumiem (turpmāk tekstā — Atlīdzinātās personas), tos aizstāvēs un nodrošinās to aizsardzību pret jebkādām un visām trešo pušu prasībām, kuras vērstas pret Atlīdzinātajām personām, un visām saistībām, zaudējumiem un izdevumiem (tostarp piešķirtajiem zaudējumiem, vienošanās summām un saprātīgiem juridiskajiem izdevumiem), kas radušies vai ko piedzīvo Atlīdzinātās personas, kurus izraisījusi vai kuri ir saistīti ar:

  10.1.1. Pārdevēja vietni(-ēm);

  10.1.2. Pārdevēja Zīmolu iezīmēm;

  10.1.3. Pārdevēja Pakalpojuma lietošanu veidos, kas neatbilst šajā Līgumā atļautajiem lietošanas veidiem;

  10.1.4. jebkuru Produktu, ko Pircējs ir mēģinājis iegādāties, plāno iegādāties vai ir iegādājies, izmantojot Pakalpojumu.

  10.2. Pārdevēja saistības atbilstoši 10.1. pantam būs spēkā tikai tajos gadījumos, kad Atlīdzināmā puse:

  10.2.1. būs laicīgi paziņojusi Pārdevējam par attiecīgo prasību;

  10.2.2. sniegs Pārdevējam pamatotu informāciju, palīdzību un nodrošinās sadarbību saistībā ar aizstāvību tiesas prāvā vai procesā;

  10.2.3. piešķirs Pārdevējam pilnu kontroli un pilnvaras pār attiecīgās prasības aizstāvību un izskatīšanu. Atlīdzināmā puse var pēc izvēles un uz sava rēķina iecelt savu uzraugošo advokātu.

  10.3. Saskaņā ar šī 10. panta atlikušo daļu GPIL uzņemsies aizstāvību vai pēc izvēles panāks izlīgumus jebkādos tiesas procesos, kurus pret Pārdevēju ir uzsākusi trešā puse un kuri balstās uz prasību vai no tās izriet, ka ar GPIL vai Google tehnoloģijām, kuras tiek izmantotas Pakalpojumu nodrošināšanai, vai ar jebkurām Google Zīmolu iezīmēm tiek pārkāptas minētās trešās puses autortiesības, komercnoslēpums vai preču zīme.

  10.4. Saskaņā ar 10.3. pantu GPIL nekādā gadījumā nebūs nekādu saistību vai pienākumu, kas izriet no:

  10.4.1. jebkādu Beta funkciju lietošanas;

  10.4.2. Pakalpojuma vai Google Zīmolu iezīmju lietošanas pārveidotā formā vai kombinācijā ar materiāliem, kurus nenodrošina GPIL;

  10.4.3. jebkāda satura, informācijas vai datiem, kurus Pārdevējs, jebkurš cits Klients vai trešās puses ir nodrošinājušas uzņēmumam GPIL, Google vai to saistītajiem uzņēmumiem.

  10.5. GPIL saistības atbilstoši 10.3. pantam būs spēkā tikai tajos gadījumos, kad Pārdevējs:

  10.5.1. būs laicīgi paziņojis uzņēmumam GPIL par attiecīgo prasību;

  10.5.2. sniegs uzņēmumam GPIL pamatotu informāciju, palīdzību un sadarbosies saistībā ar aizstāvību tiesas prāvā vai procesā;

  10.5.3. piešķirs uzņēmumam GPIL pilnu kontroli un pilnvaras pār attiecīgās prasības aizstāvību un izlīguma panākšanu. Atlīdzināmā puse var pēc izvēles un uz sava rēķina iecelt savu uzraugošo advokātu.

  10.6. GPIL pilnībā pēc saviem, pamatotiem ieskatiem var pārtraukt Klienta ilgstošu Pakalpojuma vai GPIL Zīmolu iezīmju lietošanu, ja uzņēmumam GPIL ir aizdomas vai tas uzskata, ka tiek pārkāptas jebkādas trešo pušu Intelektuālā īpašuma tiesības.

  10.7. Šajā 10. pantā ir izklāstīti visi pušu pienākumi un ekskluzīvās kompensācijas saistībā ar jebkādu trešo pušu Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

 21. TERMIŅŠ UN PĀRTRAUKŠANA
 22. 11.1. Šī Līguma darbība sāksies Spēkā stāšanās datumā un turpināsies līdz darbības pārtraukšanai saskaņā ar šeit aprakstītajiem nosacījumiem.

  11.2. Pārtraukšana. Pārdevēji var pārtraukt šī Līguma darbību nekavējoties un bez maksas četrpadsmit (14) dienu laikā kopš Spēkā stāšanās datuma, nosūtot GPIL paziņojumu. Pēc tam, ja vien šajā Līgumā nav norādīts īsāks periods, atbilstoši tiesību aktiem GPIL var jebkurā laikā pārtraukt Līguma darbību, ne mazāk kā divus (2) mēnešus iepriekš iesniedzot paziņojumu, savukārt Pārdevējs var jebkurā laikā bez maksas pārtraukt šī Līguma darbību, ne mazāk kā vienu (1) mēnesi iepriekš iesniedzot paziņojumu.

  11.3. Jebkura no pusēm var pilnībā vai daļēji un nekavējoties apturēt izpildi un/vai pārtraukt Līguma darbību, ja:

  11.3.1. otra puse būtiski pārkāpj kādu no Līguma nosacījumiem un attiecīgo pārkāpumu nav iespējams novērst vai

  11.3.2. otra puse būtiski pārkāpj kādu no Līguma nosacījumiem un attiecīgo pārkāpumu ir iespējams novērst, bet otra puse to nespēj paveikt trīsdesmit (30) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, kurā lūgts to izdarīt.

  11.4. Jebkura no pusēm var nekavējoties pārtraukt šī Līguma darbību, ja:

  11.4.1. tiek noturēta otrās puses kreditoru sapulce vai otrā puse ierosina, vai saistībā ar to tiek ierosināta vienošanās vai mierizlīgums kopā ar tās kreditoriem vai par labu tās kreditoriem (tostarp vienošanās atbilstoši definējumam 2014. gadā pieņemtajā Uzņēmumu likumā (Companies Act 2014));

  11.4.2. uzraugs, tiesas izpildītājs, administratīvais tiesas izpildītājs, administrators (tiesas vai citādā veidā iecelts) vai cita līdzīga persona pārņem valdījumā vai ir iecelta pārvaldīt, vai visas problēmas, izpilde vai citi procesi tiek realizēti vai piemēroti (un septiņu dienu laikā netiek atcelti) visai vai būtiskai otrās puses aktīvu daļai;

  11.4.3. otrā puse pārstāj nodarboties ar uzņēmējdarbību vai nav spējīga segt parādsaistības atbilstoši 1986. gadā pieņemtā Maksātnespējas likuma 123. sadaļai vai 222.–224. sadaļai, vai otrai pusei šķietami nav saprātīgas izredzes atmaksāt parādu atbilstoši šī likuma 268. sadaļai;

  11.4.4. otrā puse vai tās direktori, jebkurš tās kreditors vai kvalificēts pagaidu uzraugs iesniedz paziņojumu par nodomu iecelt administratoru vai iesniedz tiesā pieteikumu par administratora iecelšanu;

  11.4.5. tiek iesniegta petīcija (un tā netiek atsaukta divdesmit astoņu (28) dienu laikā) vai pieņemta rezolūcija, vai izdots rīkojums par otras puses likvidācijas, bankrota vai darbības izbeigšanas administrāciju;

  11.4.6. notiek kādam no iepriekšminētajiem notikumiem līdzīgs notikums saistībā ar otro pusi jebkurā jurisdikcijā, kurā tā ir reģistrēta vai kurā tā ir rezidents, vai kurā tā veic uzņēmējdarbību, vai kurā tai pieder aktīvi;

  11.4.7. notiek vadības maiņa Pārdevēja uzņēmumā vai Pārdevējs atbrīvojas no ievērojamas savu aktīvu daļas. Šajā pantā termins Vadība nozīmēs jebkuras personas vai kandidāta pilnvaras tieši vai netieši vadīt vai piešķirt vadību citai personai, un termins Vadības maiņa ir jāsaprot atbilstoši šim skaidrojumam;

  11.4.8. jurisdikcijā, kurai ir pakļauts Pārdevējs, tiek konstatēts ar Pārdevēju saistīts notikums vai tiek uzsākts tiesas process, kam ir šajā 11.4. pantā minētajiem notikumiem ekvivalenta vai līdzīga ietekme.

  11.5. Pakalpojuma apturēšana saistībā ar Maksājuma darījumiem. GPIL var nekavējoties apturēt Pārdevēja iespēju lietot Pakalpojumu tālāk norādītajos gadījumos:

  11.5.1. Pārdevējs pārkāpj šo Līgumu (tostarp jebkuras politikas, piemēram, Google Payments Programmu politikas un vadlīnijas, kuras ir minētas šajā dokumentā);

  11.5.2. pēc GPIL saprātīgiem ieskatiem veids, kādā Pārdevējs izmanto Pakalpojumu, rada finansiālā kaitējuma vai reputācijas zuduma risku uzņēmumam GPIL, Pakalpojumam un/vai kādai no maksājumu karšu sistēmām, kuras tiek izmantotas Maksājuma darījumu apstrādāšanai, vai pastāv saprātīgas aizdomas par krāpšanos, naudas atmazgāšanu vai citām nelegālām darbībām, kuras veicis Pārdevējs.

  11.6. Pārdevējs var īslaicīgi apturēt Pakalpojuma darbību, vienu Darbadienu iepriekš par to paziņojot GPIL, periodā, kurā:

  11.6.1. Pakalpojumā ir konstatētas kritiskas kļūdas vai defekti, kas var būtiski ietekmēt Pakalpojuma primārās funkcijas, līdz brīdim, kad GPIL būs izlabojis minētās kļūdas vai defektus;

  11.6.2. Pārdevēja uzņēmums piedzīvo būtisku negatīvu ietekmi, ko tieši izraisījis Pakalpojums, līdz brīdim, kad GPIL kompensē vai novērš minēto būtiski negatīvo ietekmi,

  nodrošinot, ka katrā šādā gadījumā Pārdevējs iesniedz uzņēmumam GPIL ar kritisko kļūdu vai defektu, vai būtisko negatīvo ietekmi saistīto dokumentāciju, ko var pieprasīt GPIL. Pakalpojuma darbības apturēšanas laikā Pārdevējs godprātīgi palīdzēs GPIL atrisināt minētās problēmas.

  11.7. Pārtraucot šī Līguma darbību vai Pārdevējam pārtraucot Pakalpojuma lietošanu:

  11.7.1. pēc veiksmīgas piemērojamās pārbaudes saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām un nelielas verifikācijas maksas, kas mazāka par 1 EUR, GPIL var aizturēt līdzekļus, lai segtu GPIL paredzamo iespējamās atmaksas summu līdz simtastoņdesmit (180) dienām. Pēc šī Līguma beigu termiņa vai pārtraukšanas Pārdevējs joprojām būt atbildīgs par visu atmaksu un jebkādām citām saistībām, kuras Pārdevējs ieguvis vai uzņēmies;

  11.7.2. visas GPIL piešķirtās tiesības un licences nekavējoties pārstās būt spēkā esošas;

  11.7.3. Pārdevēja tiesības izmantot GPIL Zīmolu iezīmes, kuras atļauts izmantot saskaņā ar Līgumu, nekavējoties pārstās būt spēkā esošas;

  11.7.4. Pārdevējs nekavējoties pārtrauks lietot Pakalpojumu:

  a) lai apstrādātu Maksājuma darījumus;

  b) lai attēlotu GPIL Zīmolu iezīmes;

  17.7.5. Pārdevējs izpildīs visus nepabeigtos Produktu pirkumus;

  a) Pārdevējs atgriezīs vai iznīcinās (un apstiprinās iznīcināšanu) visas Pārdevēja rīcībā esošās GPIL konfidenciālās un/vai GPIL piederošās informācijas kopijas.

  11.8. GPIL var liegt Pārdevējam piekļuvi Pakalpojumam, tostarp (bez ierobežojuma) deaktivējot Pārdevēja lietotājvārdu un paroli un atsakot Pārdevējam (vai tā mātesuzņēmumam, saistītajiem uzņēmumiem, meitasuzņēmumiem vai to pēctečiem, vai privātpersonas gadījumā tās radiniekiem vai paziņām) turpmāku piekļuvi Pakalpojumam.

  11.9. Neskatoties uz visu pārējo Līguma saturu, visi šī Līguma nosacījumi, kuru nolūks ir ietekmēt vai saistīt kādu no pusēm pēc šī Līguma darbības pārtraukšanas vai tā pilnīgas vai daļējas nodošanas vai piešķiršanas, tostarp (bez ierobežojuma) 7. pants (Konfidencialitāte) turpinās būt spēkā pēc šī Līguma darbības pārtraukšanas tādā apmērā, kādā to pieļauj tiesību akti. Šī Līguma darbības pārtraukšana neietekmēs pušu pārtraukšanas datumā uzkrātās tiesības un pienākumus.

 23. SAZIŅA UN PAZIŅOJUMI
 24. 12.1. Šis Līgums ir noslēgts angļu valodā un, ja vien šajā Līgumā nav norādīts pretējais, visi paziņojumi vai cita saziņa vai piegādes, kuras jāveic vai ir atļauts veikt atbilstoši šim Līgumam, būs angļu valodā un rakstiskas. Visi tulkojumi tiek piedāvāti tikai ērtību dēļ, un gadījumā, ja rodas pretrunas starp angļu valodas versiju un tulkojumu, angļu valodas versija būs noteicošā.

  12.2. GPIL var sazināties ar Pārdevēju saistībā ar Pakalpojumu, izmantojot elektroniskos sakarus, tostarp: a) sūtot e-pasta ziņojumus uz Pārdevēja e-pasta adresi vai b) publicējot paziņojumus vai informāciju Google tīmekļa vietnē. Pārdevējs piekrīt, ka GPIL Pārdevējam var sūtīt elektronisku informāciju par jebkādiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu no Pārdevēja puses, tostarp saistībā ar Līgumu (un Līguma pārskatīšanu vai grozījumiem), paziņojumus vai informatīvus dokumentus par Pakalpojumu un maksājumu autorizāciju. Ar tālāk minēto informāciju rīkosimies šādi:

  • Līgums tiks nodrošināts Pārdevējam reģistrēšanās laikā izdrukājamā veidā;
  • izmaiņas, kas veiktas šajā Līgumā pēc reģistrēšanās, tiks nosūtītas e-pasta ziņojumā uz Pārdevēja e-pasta adresi;
  • izņemot gadījumus, kad šajā Līgumā ir norādīts citādi, paziņojums par šī Līguma darbības pārtraukšanu tiks nosūtīts e-pasta ziņojumā uz Pārdevēja e-pasta adresi;
  • informācija par Maksājuma darījumiem būs pieejama drukājamā formā Pārdevēja tiešsaistes Kontā;
  • informācija par Pakalpojuma darbības apturēšanu būs pieejama Pārdevēja tiešsaistes Kontā;
  • informācija par noraidītajiem Maksājuma darījumiem būs pieejama Pārdevēja tiešsaistes Kontā.

  Paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu, ja

  a) tas ir piegādāts personīgi vai izmantojot steidzamā kurjerpasta pakalpojumus (saņemot ir nepieciešams paraksts);

  b) ir iegūts apstiprinājums par ierakstīta vai apliecināta pasta sūtījuma saņemšanu;

  c) e-pasta ziņojuma nosūtīšanas gadījumā ir pagājušas četras (4) stundas pēc nosūtīšanas;

  d) tas ir padarīts pieejams Pārdevēja tiešsaistes kontā. Kontaktinformācija tiks atjaunināta saskaņā ar šo pantu, lai nodrošinātu, ka katrai pusei ir pieejama jaunākā informācija par visām kontaktpersonām.

  12.3. Pārdevējam ir jāsaglabā elektroniskās saziņas kopijas, izdrukājot papīra kopiju vai saglabājot elektronisko kopiju; informācija, kas Pārdevējam tiek sniegta elektroniskā formātā, tiek sniegta, pieņemot, ka Pārdevējs varēs minēto informāciju izdrukāt vai saglabāt.

  13.4. Jebkādi paziņojumi saistībā ar Līgumu uzņēmumam GPIL ir jāsūta kā ierakstīti pasta sūtījumi uz adresi:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 ar norādi “GPIL Payments Team”, izņemot tālāk norādītos gadījumus.

  • Paziņojums par zaudējumu, zādzību, neatļautu izmantošanu vai drošības pārkāpumu ir jāsūta pēc iespējas drīzāk, izmantojot Pircēja palīdzības centrā esošo iespēju Sazināties ar mums.
  • Paziņojums par šī līguma pārtraukšanu tiks nosūtīts, izmantojot Pārdevēja palīdzības centrā esošo iespēju Sazināties ar mums.

 25. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
 26. 13.1. Šis Līgums (tostarp šeit norādītie vietrāži URL) veido pilnīgu vienošanos starp pusēm saistībā ar tā priekšmetu un aizstāj visus iepriekšējos līgumus vai vienošanos starp pusēm attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.

  13.2. Šis Līgums var tikt noformēts vairākos dublikātos, tostarp faksimilos, un katrs no tiem tiks uzskatīts par oriģinālu, un visi kopā tiks uzskatīti par vienu un to pašu dokumentu.

  13.3. Saskaņā ar 13.4. un 13.5. pantu visām Līguma izmaiņām ir i) jābūt rakstiskā formā; ii) jāattiecas uz šo Līgumu; un iii) jātiek nosūtītām otrajai pusei ne vēlāk kā divus (2) mēnešus pirms to spēkā stāšanās datuma. Pārdevējs saprot un piekrīt, ka tiks uzskatīts, ka Pārdevējs ir pieņēmis GPIL ierosinātās izmaiņas, ja vien Pārdevējs neinformēs GPIL par pretējo, pirms izmaiņu spēkā stāšanās datuma nosūtot paziņojumu atbilstoši 12.4. panta noteikumiem; šādā gadījumā Līguma darbība nekavējoties un bez maksas tiks pārtraukta pirms izmaiņu spēkā stāšanās datuma. Pārdevējs var jebkurā laikā un bez maksas pārtraukt Līguma darbību atbilstoši 12.4. panta noteikumiem pirms GPIL ierosināto izmaiņu spēkā stāšanās datuma. Visas Līguma izmaiņas, kuras ierosina Pārdevējs, var stāties spēkā tikai tad, ja tās ir noformējuši katras puses pilnvarotie pārstāvji.

  13.4. Pārdevējs piekrīt, ka GPIL ir tiesības nekavējoties izdarīt labojumus Līgumā gadījumos, kad to neaizliedz tiesību akti.

  13.5. Nekas no 13.3. un 13.4. pantā minētā neierobežos tālāk norādīto:

  13.5.1. GPIL tiesības bez iepriekšēja paziņojuma atjaunināt un pārstrādāt savas politikas vai pievienot jebkādas jaunas funkcijas, kuras Pārdevējs var pieņemt, kad Pārdevējs izmanto attiecīgās jaunās funkcijas. Šāda pārskatīšana var tikt veikta, izmantojot pēc GPIL ieskatiem izvēlētu metodi, un šāda metode var būt informēšana e-pasta ziņojumā vai publicēšana Google vietnē;

  13.5.2. pušu tiesības mainīt šī Līguma noteikumus, izmantojot jebkādu paziņošanas periodu, ja šādas izmaiņas tiesību aktos nav aizliegtas un ja abas puses tām piekrīt.

  13.6. Pārdevējs nedrīkst pilnībā vai daļēji piešķirt vai citādā veidā nodot šo Līgumu vai jebkuras tā tiesības vai pienākumus bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no GPIL.

  13.7. GPIL var bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas pilnībā vai daļēji piešķirt vai citādā veidā nodot savas tiesības vai pienākumus saskaņā ar šo Līgumu uzņēmumam Google un/vai jebkuram Google saistītajam uzņēmumam.

  13.8. Neviena no pusēm nebūs atbildīga par savu saistību solījuma neizpildi vai kavējumiem, kas izriet no apstākļiem, kuri ir ārpus saprātīgas kontroles, tostarp, bet ne tikai, valdības rīcības, terora aktiem, zemestrīcēm, ugunsgrēkiem, plūdiem vai citām dabas stihijām, problēmām ar darbaspēku, strāvas padeves pārtraukumiem un/vai traucējumiem un interneta vai telekomunikāciju traucējumiem, sistēmas pārtraukumiem.

  13.9. GPIL nespēja izpildīt vai ieviest kādu no Līguma tiesībām vai nosacījumiem netiks uzskatīta par atteikšanos no attiecīgajām tiesībām vai nosacījumiem.

  13.10. Līdz ar šo puses ir un paliks neatkarīgi līgumslēdzēji, un nekas no šajā Līgumā minētā netiks uzskatīts par pietiekamu iemeslu, lai starp pusēm izveidotu aģentu, partnerības vai kopuzņēmuma attiecības. Neviena no pusēm netiks uzskatīta par otrās puses darbinieku vai juridisko pārstāvi, kā arī nevienai no pusēm nebūs tiesības vai pilnvaru radīt jebkādas saistības otrās puses vārdā.

  13.11. Ja jebkura kompetentās jurisdikcijas tiesa kādu no šī Līguma nosacījumiem atzīs par neieviešamu vai nederīgu, attiecīgais nosacījums tiks ierobežots vai izslēgts minimālā apmērā, kāds nepieciešams, lai šis Līgums citādi paliktu spēkā, derīgs un izpildāms starp abām pusēm.

  13.12. Nekas, izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri norādīts šajā Līgumā, neradīs vai nepiešķirs tiesības vai citas priekšrocības ne saistībā ar Līgumu, ne citādā veidā par labu kādai citai pusei, izņemot Līguma pusēm. Šis pants neierobežos neviena šī Līguma tiesību pēcteča tiesības izmantot tiesības un priekšrocības, kuras tam ir piešķirtas. Neskatoties uz šo pantu, nevienai trešajai pusei (tostarp nevienai trešajai pusei, kura var būt pilnvarota realizēt savas tiesības atbilstoši šim Līgumam) nav pienākuma piekrist šī Līguma tiesību pārņemšanai, nodošanai, darbības pārtraukšanai.

  13.13. Šis Līgums un visi strīdi un pretenzijas, kas no tā izriet un ir saistīti ar to, tiks pārvaldīti saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem. Puses neatsaucami un bez ierunām piekrīt, ka Īrijas tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija šādu strīdu vai pretenziju gadījumā. Nekas no iepriekšējā teikumā minētā neliegs kādai no pusēm jebkurā jurisdikcijā saņemt pagaidu tiesisko aizsardzību vai līdzīgu palīdzību, lai aizsargātu savu konfidenciālo informāciju vai Intelektuālā īpašuma tiesības.

  13.14. Tādā apmērā, kādā to atļauj attiecīgā nacionālā likumdošana, izpildot Direktīvu 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (PSD) un Direktīvu (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (PSD2) (Nacionālā likumdošana), tālāk norādītie Nacionālās likumdošanas nosacījumi neattiecas uz Līgumu: visi nosacījumi, ar kuriem tiek ieviesta PSD2 III sadaļa, 62. panta 1. punkts, 64. panta 3. punkts un 72., 74., 76., 77., 80. un 89. pants. Puses patur tiesības piekrist laikam, kas atšķiras no Nacionālās likumdošanas nosacījumos norādītā laika, īstenojot PSD2 71. pantu.