Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumi — Pārdevējs

2015. gada 31. jūlijs

Šie Pārdevēja pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk tekstā — Līgums) ir juridisks līgums starp Google Payment Limited — Anglijā dibinātu uzņēmumu (uzņēmuma reģistrācijas Nr. 05903713), kura juridiskā adrese ir 5 New Street Square, London EC4A 3TW (turpmāk tekstā — GPL) — un Jums (turpmāk tekstā — Pārdevējs). Ar uzņēmumu GPL var sazināties pa e-pastu, izmantojot palīdzības centru vietnē https://support.google.com/payments/?hl=en#topic=6209953. Finanšu pakalpojumu pārvalde (FCA) ir pilnvarojusi uzņēmumu GPL un regulē tā tiesības izdot elektronisko naudu (turpmāk tekstā — E-nauda), un tas ir iekļauts Finanšu pakalpojumu pārvaldes reģistrā ar numuru 900008. GPL ir uzņēmuma Google International, LLC (turpmāk tekstā — Google) meitasuzņēmums. Pirms izlemjat, vai piekrist šī Līguma noteikumiem un turpināt reģistrēšanās procesu, Jums ir jāizskata viss šī Līguma saturs.

Pirms turpināt, ieteicams izdrukāt vai saglabāt šī Līguma kopiju turpmākai informācijai.

NOKLIKŠĶINOT UZ TĀLĀK ESOŠĀS POGAS “ES PIEKRĪTU PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMIEM” UN NOKLIKŠĶINOT UZ POGAS “PABEIGT REĢISTRĒŠANOS”, JŪS PIEKRĪTAT IEVĒROT ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMUS.

Līgums stāsies spēkā datumā, kurā tā noteikumiem piekritīs Pārdevējs (turpmāk tekstā — Spēkā stāšanās datums).

1. DEFINĪCIJAS

Šajā Līgumā ir ietverti tālāk norādītie definētie termini.

Konts — E-naudas konts, kuru uzņēmums GPL pārvalda Pārdevēja vārdā.

API uzziņu rokasgrāmata — API uzziņu rokasgrāmata, kuru uzņēmums GPL vai tā saistītie uzņēmumi regulāri publicē. Jaunākā API uzziņu rokasgrāmata ir pieejama vietnē https://developers.google.com/terms.

Beta funkcijas — tās Pakalpojuma funkcijas, kuras uzņēmums GPL ir identificējis kā “beta” funkcijas vai kuras netiek atbalstītas GPL tehniskajā dokumentācijā. Tehniskā dokumentācija ietvers piemērojamo API uzziņu rokasgrāmatu tai Pakalpojuma versijai, kuru Pārdevējs ir ieviesis.

Zīmolu iezīmes — preču nosaukumi, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, domēnu nosaukumi un citas raksturīgas katras attiecīgās puses zīmolu iezīmes, kuras reizēm pieder (vai tiek licencētas) minētajai pusei.

Darbadiena — diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai oficiāla brīvdiena Apvienotajā Karalistē.

Pircējs — Klients, kas Produktu iegādei izmanto Pakalpojumu, lai veiktu Apmaksas darījumu.

Mobilo sakaru operators — uzņēmuma GPL apstiprināts mobilo sakaru operators, kas Pircējiem nodrošina Mobilo sakaru operatora norēķinu kontu.

Norēķini ar pakalpojumu sniedzēju — maksājumu process, kurā GPL Pārdevēja vārdā Mobilo sakaru operatoram iesniedz Maksājuma darījumu par norēķinu Pircēja Mobilo sakaru operatora norēķinu kontā.

Mobilo sakaru operatora norēķinu konts — mobilo sakaru operatora nodrošināts mēneša vai cita perioda norēķinu konts, kuru Pircējs reģistrē GPL kā Maksāšanas līdzekli.

Maksājuma atdošanas atzinuma politika — Google Payments programmu politiku un vadlīniju sadaļa ar nosaukumu “Maksājuma atdošanas atzinuma politika”.

Klients — persona vai iestāde, kas Pakalpojumā tiek reģistrēta kā Pircējs vai Pārdevējs.

Strīdi — jebkādas domstarpības, tiesāšanās, vienošanās un/vai citi šāda veida strīdi starp Klientiem un citām trešajām pusēm, kas rodas Pakalpojuma izmantošanas dēļ un kas nav ar Pakalpojumu saistīti strīdi.

Eiro — Eiropas monetārās savienības likumīgā valūta.

Maksāšanas līdzeklis — kredītkartes konts, debetkartes konts, Mobilo sakaru operatora norēķinu konts vai cits maksāšanas līdzeklis, kuru reģistrē Klients izmantošanai Pakalpojumā un kuru GPL izmanto GPL E-naudas izdošanas finansēšanai, lai apstrādātu Apmaksas darījumus un veiktu citas darbības.

Apmaksas darījums — darījums, kurā GPL i) veic pārskaitījumu Pirkuma summas apmērā no Pircēja Maksāšanas līdzekļa uz GPL kontu, ii) izdod Pircējam tādu E-naudas summu, kas vienāda ar Pirkuma summu, un iii) pārskaita attiecīgo E-naudas summu no Pircēja konta uz Pārdevēja kontu.

Google — uzņēmums Google International, LLC, tā Meitasuzņēmumi un Saistītie uzņēmumi.

Google Payments programmu politikas un vadlīnijas — Google Payments politikas Pārdevējiem, kuriem ir GPL konti ar Latvijai paredzētiem norēķinu datiem, un kuras GPL regulāri publicē. Pašreizējās Google Payments programmu politikas un vadlīnijas ir pieejamas vietnē https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

GPL datu protokoli — Pakalpojumam piemērojamie Google datu protokoli, ko nodrošina GPL vai kas GPL vārdā tiek nodrošināti Pārdevējam saskaņā ar šo Līgumu, un visas minēto protokolu pārstrādātās versijas, par kurām laiku pa laikam GPL vai tā saistītie uzņēmumi var ziņot Pārdevējam.

Google vietne — jebkura vietne, kura pieder vai kuru pārvalda uzņēmums Google vai tā saistītie uzņēmumi vai kura tiek pārvaldīta to vārdā, tostarp visi saistītie apakšdomēni un direktoriji, kā arī arī visas mantotās vietnes.

Intelektuālā īpašuma tiesības — visas patentu tiesības, autortiesības, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesības, tiesības saistībā ar programmatūru, morālās tiesības, preču zīmes un/vai pakalpojumu zīmes, logotipi, tiesības uz datubāzēm vai saistībā ar tām, tiesības uz konfidenciālu informāciju vai komercnoslēpumu vai saistībā ar tiem, tiesības saistībā ar domēnu nosaukumiem, kā arī jebkādas citas īpašumtiesības (reģistrētas vai nereģistrētas) visā pasaulē, tostarp visas tiesības uz atgriešanu un tiesības uz jebkādiem pieteikumiem un vēl neapstiprinātu reģistrāciju, kā arī tiesības iesūdzēt tiesā un atgūt zaudējumus par iepriekš veiktiem pārkāpumiem.

Pieteikuminformācija — lietotājvārds un parole, kuru GPL piešķir Pārdevējam, lai viņš varētu piekļūt savam Pārdevēja kontam.

Maksājuma garantijas politika — Google Payments programmu politikas un vadlīniju sadaļa ar nosaukumu “Maksājuma garantijas politika”.

Maksājuma uzdevums — i) norādījumi, kurus Pārdevējs sniedz uzņēmumam GPL, lai veiktu Pircēja pilnvarotu Apmaksas darījumu; šie norādījumi ir arī kā paziņojums uzņēmumam GPL par Pircēja pilnvaru veikt pirkumu no uzņēmuma GPL par E-naudas summu, kas vienāda ar Apmaksas darījuma Pirkuma summu, vai ii) norādījumi, kurus Pārdevējs sniedz uzņēmumam GPL Atmaksas darījuma veikšanai (atkarībā no konteksta).

Sterliņu mārciņas — Apvienotās Karalistes likumīgā valūta.

Produkts — jebkura digitāla vai fiziska prece vai pakalpojums, kuru Pircējs var iegādāties no Pārdevēja, izmantojot Pakalpojumu.

Pirkuma summa — vērtība, kas ir ekvivalenta Produkta cenai un ietver jebkādas saistītās nodevas, nodokļus, piegādes maksas vai maksu par apstrādi, ja tāda piemērojama.

Izpirkuma konts — ar Pārdevēju saistīts E-naudas konts, ko pārvalda uzņēmums GPL un kurā GPL pārskaita E-naudu no Pircējiem atbilstoši Apmaksas darījumiem.

Izpirkuma darījums — darījums, kurā uzņēmums GPL izpērk E-naudu no Pārdevēja Izpirkuma konta un veic attiecīgās summas pārskaitījumu uz Pārdevēja Norēķinu kontu.

Atmaksas darījums — darījums, kurā uzņēmums GPL pārskaita E-naudu no Pārdevēja izpirkuma konta uz Pircēja kontu, pēc tam to izgūst un veic pārskaitījumu par attiecīgo summu uz Pircēja Maksāšanas līdzekli, izmantojot Pakalpojuma līdzekļu atmaksas funkciju.

Obligātā rezerve — naudas summa no Pārdevējam izmaksājamo maksājumu daļas saistībā ar Apmaksas darījuma vai Izpirkuma darījuma apstrādi, ko uzņēmums GPL var aizturēt saskaņā ar Līgumu.

Pārdevējs — jebkura persona vai iestāde, kas izmanto Pakalpojumu, lai pārdotu Produktus un saņemtu Pirkumu summas no Apmaksas darījumiem.

Pārdevēja e-pasta adrese — e-pasta adrese, kuru Pārdevējs norādīja reģistrēšanās laikā.

Pārdevēja vietne — Pārdevēja tīmekļa lapas, kurās tiek piedāvāti Produkti, par kuriem var norēķināties, izmantojot Pakalpojumu.

Pakalpojums — šajā Līgumā aprakstīts E-naudas maksājumu pakalpojums, ko nodrošina GPL ar nosaukumu Google Payments, kurš ietver a) Apmaksas darījumu un Atmaksas darījumu apstrādi Pārdevēju vārdā par pirkumu starp Pārdevēju un Pircēju, b) Izpirkuma darījumu apstrādi.

Ar Pakalpojumu saistīti strīdi — domstarpības, sūdzības, tiesāšanās, vienošanās un/vai citi šāda veida strīdi starp GPL un Klientiem, kas rodas tikai saistībā ar šī Līguma prasību vai jebkādu piemērojamu tiesību aktu prasību iespējamas GPL puses saistību nepildīšanas gadījumā vai saistībā ar jebkuru saistītu kļūdu Pakalpojuma sniegšanā.

Maksa par pakalpojumu — maksa, ko saskaņā ar 7.1. pantu GPL iekasē par Pakalpojumu.

Norēķinu konts — Pārdevēja depozīta konts, ko apkalpo Latvijā esoša banka un ko Pārdevējs ir norādījis, kā arī par to rakstiski paziņojis uzņēmumam GPL, un uzņēmums GPL ir to apstiprinājis līdzekļu saņemšanai par Pārdevēja Izpirkuma kontā esošās E-naudas izmantošanu.

Meitasuzņēmumi un Saistītie uzņēmumi — uzņēmuma GPL meitasuzņēmumi un saistītās juridiskās personas visā pasaulē.

Gads — divpadsmit (12) mēnešu periods, kas sākas Spēkā stāšanās datumā, un katrs nākamais divpadsmit mēnešu periods.

1.1. Šī Līguma pantu virsraksti tiek norādīti tikai ērtākai uzziņai, un tie neietekmē Līguma interpretāciju vai uzbūvi.

1.2. Atsaucē uz jebkuru likumdošanas aktu vai likumdošanas akta normu ir iekļauta norāde uz šo likumdošanas aktu vai likumdošanas akta normu, kas tiek regulāri grozīta, paplašināta vai atkārtoti ieviesta.

1.3. Ja Līgumā nav skaidri norādīts citādi, visas tajā minētās summas ir norādītas eiro valūtā.

2. PAKALPOJUMA FUNKCIJAS UN APRAKSTS

2.1. Pakalpojuma apraksts. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka:

a) Pārdevēja Produktu pārdošana ir darījumi starp Pārdevēju un Pircēju, nevis starp uzņēmumu GPL, Google vai kādu tā saistīto uzņēmumu, ja vien GPL, Google vai kāds tā saistītais uzņēmums darījumā nav skaidri norādīts kā Pārdevējs vai Pircējs;

b) ne uzņēmums GPL, ne Google, kā arī neviens no tā saistītajiem uzņēmumiem nav Pircējs, Pārdevējs vai puse, kas ir saistīta ar jebkuru Apmaksas darījumu, ja vien tas nav skaidri norādīts Produkta informācijā Google vietnē vai tā pakalpojumu sniegšanas noteikumos;

c) uzņēmums GPL nav atbildīgs par reklamēto Produktu kvalitāti, drošumu vai likumību, Produktu aprakstu patiesumu vai precizitāti, Pārdevēju spēju pārdot Produktus vai Pircēju spēju iegādāties Produktus, kā arī nekontrolē to;

d) uzņēmums GPL nav atbildīgs par to, vai Pircējs pabeidz pirkumu vai maksājumu par Produktiem, kurus Pircējs piekritis iegādāties no Pārdevēja, kā arī nekontrolē to. Kad Pircējs pilnvaro pirkuma izpildi ar Maksāšanas līdzekli, uzņēmums GPL pēc Maksājuma uzdevuma saņemšanas no Pārdevēja apstrādā Apmaksas darījumu Pārdevēja vārdā vai nu (a) izmantojot piemēroto maksājumu apstrādes tīklu, tostarp bez ierobežojuma kredītkaršu vai debetkaršu tīklus, vai (b) iesniedzot to Mobilo sakaru operatoram, lai apmaksa un iekasēšana notiktu, izmantojot tālāk aprakstītos Norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju.

2.2. Atļautie Maksājumu uzdevumi. Pārdevējs izmanto Pakalpojumu tikai, lai apstrādātu Maksājuma uzdevumu par Produktu, ko Pircējs ir iegādājies, izmantojot likumīgu un godīgu Produkta tirdzniecību. Maksājuma uzdevums var netikt iesniegts apstrādei, izmantojot Pakalpojumu, kamēr Pārdevējs nav veicis tālāk norādītās darbības:

a) nosūtījis vai citādā veidā piegādājis Pircējam iegādāto preci;

b) izpildījis iegādāto pakalpojumu;

c) citādā veidā pabeidzis iegādes darījumu saskaņā ar Pārdevēja un Pircēja savstarpējo vienošanos.

2.3. Aizliegtie darījumi. GPL var bez iepriekšēja paziņojuma Pārdevējam ieviest vispārēju praksi un ierobežojumus attiecībā uz Pakalpojuma izmantošanu, tostarp bez ierobežojuma attiecībā uz atsevišķiem vai apkopotiem darījumu ierobežojumiem saistībā ar Apmaksas darījumu skaitu vai vērtību sterliņu mārciņās vai ekvivalentu vērtību vietējā valūtā, kā arī Maksājuma uzdevumiem vienā vai vairākos konkrētos laika periodos. Pārdevējs neveiks tālāk norādītās darbības:

a) neizmantos Pakalpojumu, lai apstrādātu Pārdevēja Apmaksas darījumu, vai citādā veidā nepārskaitīs naudu starp Pircēju un Pārdevēju, ja tas tiešā veidā neizriet no Pircēja veiktas Produkta iegādes;

b) neizmantos Pakalpojumu, lai izsniegtu Pircējiem naudas avansus vai lai veicinātu Pircējus iegādāties skaidras naudas ekvivalentus (piemēram, ceļojumu čekus, priekšapmaksas kartes, naudas pārvedumus utt.), izņemot gadījumus, kad Pārdevējs var izmantot Pakalpojumu, lai nodrošinātu Pircējiem dāvanu karšu vai uzkrāto vērtību karšu iegādi saskaņā ar uzņēmuma GPL piemērojamām politikām, kas pieejamas Google Payments vietnē;

c) neizmantos Pakalpojumu, lai apstrādātu Apmaksas darījumus saistībā ar jebkādu nelegālu vai aizliegtu preču vai pakalpojumu tirdzniecību vai maiņu, tostarp bez ierobežojuma aizliegtos Produktus vai Produktu kategorijas, kas norādītas Satura politikā, kura pieejama vietnē https://support.google.com/payments/merchant/answer/75724 (saraksts laiku pa laikam tiek atjaunināts), vai jebkādus nelegālus darījumus (Aizliegto produktu saraksts). Neievērojot piemērojamo politiku saistībā ar Aizliegto produktu sarakstu, var tikt apturēta vai pārtraukta Pārdevēja piekļuve Pakalpojumam, kā arī īstenoti citi uzņēmumam GPL pieejamie aizsardzības līdzekļi atbilstoši šim Līgumam.

Pārdevējs neizmanto Pakalpojumu nekādā veidā, kas ir pretrunā šai vispārējai praksei, un minētās aizliegtās izmantošanas gadījumā var nekavējoties tikt apturēta Pakalpojuma darbība un/vai pārtraukta Līguma darbība.

2.4. Iesniedzot uzņēmumam GPL iepriekšēju paziņojumu (GPL norādītā veidā), Pārdevējs var atteikties apstrādāt jebkuru Produkta pasūtījumu jebkāda iemesla dēļ, bet katrā šādā gadījumā uzņēmumam GPL nebūs nekādu saistību nodrošināt saistītos Apmaksas darījumus.

2.5. Pakalpojuma lietošanas ierobežojumi.

a) Pārdevējs ievēro visas politikas un ierobežojumus attiecībā uz Pakalpojuma lietošanu Pārdevējiem, ko regulāri publicē un atjaunina uzņēmums GPL vai tā saistītie uzņēmumi. Šādas politikas ietver tālāk norādītās:

i) Google Payments programmu politikas un vadlīnijas;

ii) GPL un Google tehniskās un ieviešanas prasības, kas pieejamas vietnē https://support.google.com/payments/merchant/?p=IntegrationGuidelines (vai citā URL, ko uzņēmums GPL var regulāri norādīt);

iii) GPL un Google vadlīnijas par darbībām ar zīmoliem vai pakalpojuma zīmēm saistībā ar Pakalpojumu, kas pieejamas vietnē https://www.google.com/permissions vai citā URL, ko uzņēmums GPL vai Google var regulāri norādīt;

iv) Google vietnes politikas un noteikumi, kuriem regulāri var piekļūt Google vietnēs;

v) GPL datu drošības un konfidencialitātes prasības, par kurām regulāri tiek paziņots Pārdevējam, tostarp Google Payments konfidencialitātes paziņojums, kas pieejams vietnē https://payments.google.com/files/privacy.html;

vi) visi piemērojamie karšu asociāciju vai tīklu darbības noteikumi un/vai politikas, kas tiek izmantoti, lai apstrādātu Apmaksas, Izpirkuma un Atmaksas darījumus;

vii) Mobilo sakaru operatoru prasības, kas piemērojamas Norēķiniem ar pakalpojumu sniedzēju.

b) Pārdevēja Apmaksas darījumi var tikt aizsargāti ar Maksājuma garantijas politikas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

c) Uzņēmums GPL var pilnībā vai daļēji mainīt, apturēt vai pārtraukt Pakalpojuma darbību, ja Pakalpojumam jāveic ar uzturēšanu saistītas darbības vai jāievieš atjauninājumi.

d) Uzņēmums GPL var regulāri piemērot ierobežojumus noteiktām funkcijām vai ierobežot piekļuvi daļai vai visam Pakalpojumam.

e) Uzņēmumam GPL nebūs pienākuma kreditēt Pārdevēju Apmaksas darījuma summas apmērā, ja GPL nebūs saņēmis derīgus līdzekļus no Pircēja Maksāšanas līdzekļa par Apmaksas darījumu.

2.6. Aizliegtās darbības. Pārdevējs neveiks tālāk norādītās darbības:

a) nenoteiks minimālo vai maksimālo Apmaksas darījuma summu kā nosacījumu Pircējam, lai viņš varētu izmantot Pakalpojumu norēķiniem par Produktiem;

b) nepieprasīs, lai Pircējs sniedz Pārdevējam kredītkaršu, debetkaršu, Mobilo sakaru operatora norēķinu kontu vai citu Maksāšanas līdzekļu kontu numurus;

c) neapstrādās atsevišķi kā Apmaksas darījumu summu, kas ir jebkāds Produkta pirkumam piemērojamais nodoklis;

d) neiesniegs Pakalpojumā Apmaksas darījumu, kura apstrāde iepriekš tikusi noraidīta vai kurš iepriekš atgriezts kā atmaksa;

e) neatļaus izmantot Pakalpojumu, lai apmaksātu jebkādus Pircēja parādus Pārdevējam vai jebkādus atgrieztus/noprotestētus čekus;

f) neuzturēs negatīvu bilanci Pārdevēja Izpirkuma kontā.

Ja Pārdevējs pievieno Apmaksas darījumam jebkādu papildu maksu par Pakalpojuma lietošanu, Pārdevējam ir skaidri jāinformē Pircējs par šādām izmaksām. Pārdevējs piekrīt nepiemērot nekāda veida papildu maksu, kas ir nelikumīga atbilstošajā jurisdikcijā.

2.7. Gadījumā, ja Apmaksas darījums tiek atcelts jebkāda iemesla dēļ (tostarp bez ierobežojuma atmaksas rezultātā), uzņēmums GPL var pēc saviem ieskatiem mēģināt atgūt minētos līdzekļus no Pārdevēja, atskaitot tos no Pārdevēja Izpirkuma konta. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka gadījumā, ja Pārdevēja Izpirkuma kontā nepietiek līdzekļu, GPL var atgūt Pārdevēja parādu uzņēmumam GPL, atskaitot to no Pārdevēja Izpirkuma konta pēc nākamā Apmaksas darījuma vai citā veidā, kas nav aizliegts tiesību aktos.

2.8. Izpildes laiki. Uzņēmums GPL apstrādā Apmaksas, Atmaksas un Izpirkuma darījumus tālāk norādītajos veidos:

a) Apmaksas darījumi. Saņemot Maksājuma uzdevumu no Pārdevēja, GPL izdos Pircējam E-naudu Pirkuma summas apmērā vēlākais tad, kad GPL būs saņēmis derīgus un atbilstošus līdzekļus no Pircēja Maksāšanas līdzekļa, un nekavējoties pārskaitīs izdoto summu, atskaitot Pārdevēja Izpirkuma kontam piemēroto Maksu par pakalpojumu;

b) Atmaksas darījumi. Ja vien Atmaksas darījuma veikšanai Pārdevēja Izpirkuma kontā ir pieejami pietiekami līdzekļi, saņemot Maksājuma uzdevumu no Pārdevēja, GPL nekavējoties pārskaitīs Pircējam E-naudu atmaksājamās Pirkuma summas apjomā no Pārdevēja Izpirkuma konta. Kad GPL būs pabeidzis piemērojamo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpniecības un citu nelegālo darbību pārbaudi un ieguvis apmierinošus rezultātus, GPL nekavējoties atgūs un veiks summas pārskaitījumu uz Pircēja Maksāšanas līdzekli;

c) Izpirkuma darījumi. Ja vien Izpirkuma darījuma veikšanai Izpirkuma kontā ir pieejami pietiekami līdzekļi, GPL atgūs Pārdevēja Izpirkuma kontā esošos līdzekļus un veiks summas pārskatījumu Darbadienā, kurā norunāts veikt Izpirkuma darījumu saskaņā ar 7.4. pantu, kad GPL būs pabeidzis piemērojamo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpniecības un citu nelegālo darbību pārbaudi un ieguvis apmierinošus rezultātus;

d) ja Maksājuma uzdevums vai pieprasījums par izpirkšanu tiek saņemts vai ieplānots dienā, kas nav Darbadiena, šī 2.8. panta nolūkos tiks uzskatīts, ka tas ir saņemts vai ieplānots nākamajā Darbadienā;

e) GPL nav atbildīgs par to, kad tiek pabeigti atbilstoši iepriekš redzamajiem b) un c) apakšpunktiem veiktie GPL izpirkto līdzekļu pārskaitījumi un kad attiecīgais maksājumu pakalpojuma sniedzējs pārskaitītos līdzekļus padara pieejamus, kā arī nekontrolē to.

2.9. Apmaksas, Atmaksas vai Izpirkuma darījumi var tikt noraidīti bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam vai Pārdevējam saskaņā ar 7.6. pantu. Darījumi var tikt aizkavēti arī saistībā ar GPL atbilstību piemērojamo nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas novēršanas tiesību aktu prasībām, tostarp gadījumos, kad uzņēmumam GPL ir aizdomas, ka darījums ir saistīts ar krāpšanu.

2.10. Papildu noteikumi attiecībā uz Norēķiniem ar pakalpojumu sniedzēju. Ja Pircējs veic Apmaksas darījumu, izmantojot Norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju, GPL iesniedz pieteikumu par līdzekļu iekasēšanu un apstrādi Mobilo sakaru operatoram, izmantojot Pircēja Mobilo sakaru operatora norēķinu kontu. GPL var arī iesniegt Mobilo sakaru operatoram apstrādei minētā Apmaksas darījuma atcelšanu, atmaksu vai korekciju, izmantojot Pircēja Mobilo sakaru operatora norēķinu kontu. Uzņēmumam GPL nav saistību pret Pārdevēju vai kādu citu personu apmaksāt Pircēja Apmaksas darījumu (vai ar to saistīto atcelšanu, atmaksas vai korekcijas) gadījumā, ja Mobilo sakaru operators kāda iemesla dēļ nespēj vai nevēlas iekasēt līdzekļus no Mobilo sakaru operatora Norēķinu konta vai citādā veidā no Pircēja (par Apmaksas darījuma maksājumu), vai kreditēt Mobilo sakaru operatora Norēķinu kontu, vai citādā veidā kreditēt Pircēju (par Apmaksas darījuma atcelšanu, atmaksu vai korekciju). Gadījumā, ja GPL pārskaita norēķinu līdzekļus Pārdevējam, kurš gaida maksājumu no Mobilo sakaru operatora, GPL patur tiesības uz līdzekļu atmaksu vai pieprasīšanu no Pārdevēja, ja Mobilo pakalpojumu sniedzējs nepabeidz Apmaksas darījuma apstrādi Pircēja Mobilo sakaru operatora Norēķinu kontā vai citādā veidā nesaņem maksājumu no Pircēja. Uzņēmums GPL var ierobežot Pārdevēju veidus, kuri drīkst izmantot Norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju, un produktu veidus, kurus var iegādāties, izmantojot Norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju.

2.11. Beta funkcijas. Uzņēmums GPL var pēc saviem ieskatiem padarīt Pārdevējam pieejamu Beta funkciju izmantošanu. Beta funkcijas tiek piedāvātas "“tādas, kādas tās ir” (tātad neuzņemoties atbildību par nepilnībām), un atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem Pārdevējs personiski uzņemas risku par to lietošanu. GPL var pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā pārtraukt Beta funkciju nodrošināšanu.

3. PAKALPOJUMA IEVIEŠANA

3.1. Ieviešana. Pārdevējs nodrošinās, ka Pakalpojumam nevar piekļūt un to nevar lietot Pārdevēja vietnē pretrunā ar šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem vai citādā veidā, ko nav apstiprinājis uzņēmums GPL, un Pārdevējs pārraudzīs un atspējos jebkādu neatļautu pušu piekļuvi vai lietošanu (tostarp bez ierobežojuma jebkādas trešo pušu vietnes).

3.2. Uzņēmumam GPL pieder galējā apstiprinājuma tiesības attiecībā uz veidiem, kādos Pārdevējs izmanto Pakalpojumu, un gadījumā, ja GPL neatbalsta šādu izmantošanu, GPL ir tiesības, iepriekš par to paziņojot Pārdevējam, pilnībā vai daļēji apturēt turpmāku Pakalpojuma lietošanu līdz laikam, kamēr Pārdevējs ievieš adekvātas korektīvās izmaiņas, kā to saprātīgi pieprasa un nosaka GPL. Uzņēmums GPL var jebkurā laikā nosūtīt pārbaudes vaicājumus uz Pārdevēja vietni(-ēm) vai veikt to kvalitātes pārskatīšanu, lai apstiprinātu Pārdevēja atbilstību Līguma noteikumiem.

3.3. Maksāšanas līdzekļi. Lai Pārdevējs varētu ieviest Pakalpojumu Pārdevēja vietnē un GPL varētu nodrošināt Pakalpojumu, Pārdevējs pakalpojumā izveido, reģistrē un uztur Maksāšanas līdzekli un Norēķinu kontu. Uz Maksāšanas līdzekļa lietošanu attiecas attiecīgā maksāšanas līdzekļa standarta pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kas pieejami šajā vietnē: https://payments.google.com/legaldocument?family=0.buyertos&gl=LV. Pārdevējs pilnvaro GPL veikt tālāk norādītās darbības:

a) apstiprināt, ka Maksāšanas līdzeklis vai Norēķinu konts, kā Pārdevējs tos norādījis Pakalpojuma reģistrācijas vietnēs, ir labā stāvoklī izdevējbankā, tostarp iesniedzot maksājuma pilnvarojuma pieprasījumu un/vai pieprasījumu ieskaitīt un/vai debetēt nelielu summu Maksāšanas līdzeklī vai Norēķinu kontā, ja tas ir piemērojams;

b) pēc GPL ieskatiem atkārtoti apstiprināt Maksāšanas līdzekli vai Norēķinu kontu jebkurā laikā, kad tiek mainīta kontu informācija;

c) ja to pieļauj vietējie tiesību akti, regulāri iegūt kredītvēstures pārskatu un/vai citādā veidā veikt kredītvēstures vai citas pamatinformācijas izpēti par Pārdevēju atbilstoši GPL ieskatiem, lai novērtētu Pārdevēja atbilstību Pakalpojumam vai pārskatītu Pārdevēja Pakalpojuma lietošanas turpināšanu.

3.4. Pārdevējs sniegs aktuālu, pilnīgu un precīzu reģistrācijas informāciju, Maksāšanas līdzekļa un Norēķinu konta informāciju, kā arī atjauninās minēto informāciju, lai tā vienmēr būtu aktuāla un precīza. GPL var regulāri pieprasīt Pārdevējam sniegt papildinformāciju, lai Pārdevējs varētu turpināt izmantot Pakalpojumu vai lai palīdzētu uzņēmumam GPL noteikt, vai atļaut Pārdevējam turpināt izmantot Pakalpojumu.

3.5. Atjauninājumi. GPL regulāri atjaunina savas tehniskās vai ieviešanas specifikācijas (tostarp bez ierobežojuma, atjauninot GPL datu protokolus vai pieprasot izskata un darbības, apzīmējuma, zīmola vai attiecinājuma izmaiņas). Pārdevējam jāievieš minētie atjauninājumi vai izmaiņas tik ātri, cik tas ir praktiski iespējams, bet jebkurā gadījumā sešdesmit (60) dienu laikā no datuma, kurā saņemts paziņojums par attiecīgo atjauninājumu; tomēr, jāņem vērā, ka izskata un darbības, apzīmējuma, zīmola vai attiecinājuma atjauninājumi vai izmaiņas jāievieš piecpadsmit (15) dienu laikā no datuma, kurā Pārdevējs ir saņēmis paziņojumu par attiecīgajiem atjauninājumiem.

3.6. Paziņojumi par izmaiņām sistēmā. Ne mazāk kā sešdesmit (60) dienas pirms to ieviešanas Pārdevējs nosūtīs uzņēmumam GPL paziņojumu par jebkādām izmaiņām kodēšanas vai rādīšanas tehnoloģijās, kuras tiek izmantotas, lai ieviestu Pakalpojumu, un kuras, iespējams, var negatīvi ietekmēt Pakalpojumu vai Apmaksas darījumu apstrādi (ar to saprotot, ka minētais paziņojums nekādā gadījumā neatbrīvos Pārdevēju no saistībām saskaņā ar Līgumu).

3.7. Tehniskais atbalsts. Ievērojot Pārdevēja atbilstību Līgumam, šī Līguma darbības laikā GPL sniegs tehniskā atbalsta pakalpojumus Pārdevējam attiecībā uz Pakalpojumiem atbilstoši GPL atbalsta vadlīnijām. Pirms atbalsta pieprasījumu iesniegšanas uzņēmumam GPL Pārdevējam ir jāveic pamatotas darbības, lai novērstu kļūmes, kļūdas, darbības traucējumus vai tīkla savienojuma problēmas savā programmatūrā un aprīkojumā, nevēršoties pie GPL. Pēc tam Pārdevējs var iesniegt rakstisku pieprasījumu par tehnisko atbalstu saskaņā ar GPL atbalsta vadlīnijām un procedūrām. Pārdevējs sniegs Pircējiem atbalsta pakalpojumus uz sava rēķina.

3.8. Apmaksas darījumu pilnvarošana. Pārdevējs atzīst, ka pilnvaru saņemšana no kartes izsniedzēja saistībā ar konkrētu Apmaksas darījumu norāda tikai uz to, ka pilnvarošanas datumā: a) attiecīgajā kartē ir pietiekams kredīts kartes izdevēja iestādē, lai samaksātu Pārdevējam Pirkuma summu; b) attiecīgā karte tiek izmantota kartes derīgajos datumos; c) attiecīgā karte nav reģistrēta kā pazudusi vai nozagta. Pārdevējs atzīst, ka šāds pilnvarojums negarantē, ka persona, kura iesniedz darījumu, ir patiesais kartes īpašnieks; pilnvarojums arī nav apstiprinājums no GPL vai jebkādas citas personas puses, ka uz darījumu neattieksies atmaksa.

4. REZERVĒTI NOTEIKUMI

5. PAPILDU NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU

5.1. GPL ir elektroniskās naudas izdošanas iestāde. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka:

a) GPL piedāvā Pakalpojumu, lai nodrošinātu Apmaksas darījumu apstrādi Pārdevēju vārdā un iespējotu maksājumus par Produktiem, kurus iegādājas Pircēji;

b) GPL apstrādā Apmaksas darījumus Pārdevēju vārdā;

c) GPL nepieņem depozītus;

d) līdzekļi, kurus uzglabā GPL vai tā pakalpojuma sniedzēji (tostarp jebkuri banku pakalpojumu sniedzēji) saistībā ar Apmaksas, Atmaksas un Izpirkuma darījumu apstrādi, netiek uzglabāti kā depozīti;

e) tiesību akti uzņēmumam GPL aizliedz izmaksāt Pārdevējam procentus par Pārdevēja Izpirkuma kontā esošo atlikumu.

5.2. Neatbalstīšana. Uzņēmums GPL nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus saistībā ar:

a) jebkura Produkta drošību, precizitāti, uzticamību, integritāti vai likumību;

b) Produktu aprakstu, Pircēju informācijas, padomu, viedokļu, piedāvājumu, priekšlikumu, apgalvojumu, datu vai citas informācijas (kopā — Saturs), kas attēlota vai izplatīta, iegādāta vai apmaksāta, izmantojot Pakalpojumu vai Google vietnes, patiesumu vai precizitāti.

GPL var (taču neuzņemas nekādas saistības atbilstoši šim Līgumam) pilnībā vai daļēji rediģēt, mainīt, atteikt publicēt vai noņemt Saturu, kurš pēc GPL ieskatiem ir nepieņemams, kļūdains, nelikumīgs, krāpniecisks vai ar kuru tiek pārkāpti Līguma noteikumi.

5.3. Nekādi apliecinājumi attiecībā uz Klientu identitāti. Uzņēmumam GPL nebūs nekāda atbildība pret Pārdevēju veikt Pakalpojuma Klientu pamatinformācijas izpēti vai apstiprināt viņu identitāti. GPL var piedāvāt ietvert atsauksmes vai citu Pakalpojuma vērtēšanas sistēmu, lai palīdzētu Pārdevējam novērtēt citus Pakalpojuma Klientus. Pārdevējs atzīst, ka šādas atsauksmes vai vērtēšanas sistēma atspoguļo tikai citu Klientu viedokli un tajās nav izteikts GPL viedoklis, apliecinājums vai garantija.

5.4. Pārdevēja identitātes verifikācija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības. Pārdevējs apzinās, ka GPL nodrošina un turpina Pārdevējam nodrošināt Pakalpojumu, ja vien Pārdevējs veiksmīgi izpilda visas GPL veiktās uzticamības un identitātes pārbaudes un ievēro GPL un bankas karšu asociāciju prasības, kā arī reglamentējošās prasības saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Identitātes pārbaudes var ietvert kredītvēstures pārbaudes, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārbaudes, ko nosaka attiecīgie tiesību akti, karšu asociāciju pieprasītas pārbaudes, kā arī pārbaudes par atbilstību atbilstošām reglamentējošām prasībām. Pārdevējam ir jāsniedz visa informācija, ko pieprasa GPL, lai veiktu šāda veida pārbaudes un noteiktu Pārdevēja atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasībām, kā arī jāsniedz papildu reģistrācijas vai identitātes verifikācijas informācija, ja to pieprasa GPL. Pārdevējs piekrīt, ka uzņēmums GPL no attiecīgajām trešajām pusēm iegūst informāciju par Pārdevēju un kopīgo to, lai veiktu piemērojamās uzticamības un identitātes pārbaudes. Ja Pārdevējs neievēro šo nosacījumu, tostarp nosacījumu par GPL pieprasītās informācijas sniegšanu identitātes verifikācijas veikšanai vai nosacījumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasību ievērošanu, nekavējoties var tikt apturēta Pārdevēja iespēja izmantot Pakalpojumu un var tikt pārtraukta šī Līguma darbība.

5.5. Strīdi. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka:

a) izņemot gadījumus, kuri skaidri norādīti Maksājuma atdošanas atzinuma politikā, vai atbilstoši karšu asociācijas vai tīkla noteikumiem, kā arī Apvienotās Karalistes tiesību aktiem attiecībā uz maksājumu procesu, GPL netiks iesaistīts nekādos Strīdos un nebūs atbildīgs par tiem;

b) Strīda gadījumā Pārdevējs ievēros minētās strīdu politikas, ko regulāri nodrošina GPL;

c) ja radies Strīds par Pakalpojumu, tiks ievērota 5.6. un 5.7. pantā izklāstītā procedūra.

Neskatoties uz iepriekš minēto a) vai b) apakšpunktu, GPL nodrošinās dažādus rīkus, lai palīdzētu Klientiem savstarpēji sazināties un atrisināt strīdus, kas var rasties starp Pircējiem un Pārdevējiem saistībā ar Apmaksas darījumu. Ja Klienti nevar atrisināt strīdu un kāda no pusēm pieprasa palīdzību, GPL var būt par strīdu starpniekiem starp Pircējiem un Pārdevējiem. Saņemot šādu pieprasījumu, GPL pārskatīs strīdu un piedāvās risinājumu, neuzliekot saistības, ja tas būs atbilstoši un pēc GPL ieskatiem.

5.6. Strīdi par Pakalpojumu. GPL izpētīs Strīdus par Pakalpojumu, ja Pārdevējs atbilstoši GPL pieprasījumam sniegs saprātīgu palīdzību uzņēmumam GPL.

5.7. Visi Strīdi par Pakalpojumu vispirms ir jāiesniedz GPL palīdzības centrā. Lai iegūtu plašāku informāciju par palīdzības centru, lūdzu, apmeklējiet vietni https://support.google.com/payments/?hl=en#topic=4490615. Ja Strīds par Pakalpojumu netiek atrisināts jūsu labā, varat vērsties Finanšu tiesībsarga birojā, ja Pārdevējs atbilst attiecīgajām atbilstības prasībām. Plašāku informāciju par Finanšu tiesībsargu varat iegūt vietnē http://www.financial-ombudsman.org.uk.

5.8. Pēc Līguma darbības pārtraukšanas Pārdevējam ir seši (6) gadi, lai pieprasītu visas Pārdevēja Izpirkuma kontā esošās neapmaksātās E-naudas izpirkšanu; kad būs pagājis minētais laika periods visa Pārdevēja Izpirkuma kontā palikusī E-nauda nonāks uzņēmuma GPL īpašumā. Uz minēto izpirkšanu attiecas: i) piemērojamās pārbaudes saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, nekonstatējot nekādus pārkāpumus, ii) visas ar Pārdevēja Izpirkuma kontu saistītās saistības un iii) neliela izpirkšanas maksa, kas mazāka par £ 1 (vai šīs summas ekvivalents). Pārdevējam ir jāsniedz informācija, ko pieprasa GPL, lai uzņēmums GPL varētu veikt piemērojamās pārbaudes. Šī 5.8. panta nolūkos Līguma darbība tiek pārtraukta, kad Pārdevējs vairs nevar izmantot savu E-naudu, lai veiktu maksājumu darījumus. Pārdevējs vairs nevar izmantot savu E-naudu, lai veiktu maksājumu darījumus no datuma, kad:

a) tiek slēgts Konts, un vēlāk tas netiek atkārtoti atvērts;

b) tiek pārtraukta Līguma darbība;

c) darījumi nevar tikt apstrādāti, izmantojot Pakalpojumu, ja Pārdevējs nevar nodrošināt atbilstību šī Līguma noteikumiem, tostarp, bet ne tikai, ja Pārdevējam neizdodas atjaunināt Pārdevēja Norēķinu konta informāciju vai nodrošināt atbilstību piemērojamām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasībām;

atkarībā no tā, kurš nosacījums tiek izpildīts pirmais.

5.9. Nekas no 5.8. pantā minētā neierobežo GPL tiesības pārtraukt Līguma darbību un/vai veikt izpirkšanu saskaņā ar 12. pantu.

5.10. Izgūšanas pieprasījumi. Pārdevējam ir jāuzglabā katra darījuma oriģinālā dokumentācija vismaz sešus (6) mēnešus pēc attiecīgā darījuma izpildes datuma un jāsaglabā visu šo datu kopijas vismaz astoņpadsmit (18) mēnešus pēc attiecīgā darījuma izpildes datuma.

6. ZĪMOLU IEZĪMES

6.1. Licence uz GPL Zīmolu iezīmēm. Ievērojot šī Līguma pakalpojumu sniegšanas noteikumus, GPL piešķir Pārdevējam ierobežotu, neekskluzīvu licenci (bez tiesībām piešķirt apakšlicences) šī Līguma darbības laikā attēlot tās GPL Zīmolu iezīmes, kuras GPL piedāvā Pārdevējam lietošanai tikai un vienīgi saistībā ar Pakalpojuma ieviešanu un Pakalpojuma reklamēšanu Pārdevēja vietnē. Katram Pakalpojuma ieviešanas gadījumam Pārdevēja vietnē un visu piemērojamo Zīmolu iezīmju logotipu izmantošanai, ko GPL atļauj Pārdevējam, Līguma darbības laikā vienmēr jāatbilst zīmolrades un attiecinājuma vadlīnijām un politikām, kas pieejamas vietnē https://www.google.com/permissions/guidelines.html (Google vai GPL var tās regulāri atjaunināt). Jebkurā pretējā gadījumā GPL var atsaukt licenci, kas piešķirta atbilstoši šim pantam, par to iepriekš paziņojot Pārdevējam un sniedzot Pārdevējam saprātīgu laika periodu, kurā pārtraukt attiecīgo Zīmolu iezīmju izmantošanu.

6.2. Licence uz Pārdevēja Zīmolu iezīmēm. Ievērojot šī Līguma pakalpojumu sniegšanas noteikumus, Pārdevējs piešķir uzņēmumam GPL, Google un to saistītajiem uzņēmumiem ierobežotu, neekskluzīvu (izņemot šajā pantā aprakstītos gadījumus) licenci (bez tiesībām piešķirt apakšlicences) šī Līguma darbības laikā attēlot Pārdevēja Zīmolu iezīmes izmantošanai saistībā ar Pakalpojumu un lai izpildītu saistības atbilstoši šim Līgumam.

6.3. Katrai pusei piederēs visas tiesības, īpašumtiesības un daļas, tostarp bez ierobežojuma visas Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar tās Zīmolu iezīmēm. Izņemot tos ierobežotos gadījumus, kas skaidri izklāstīti šajā Līgumā, neviena puse nepiešķir un otrā puse neiegūst tiesības, īpašumtiesības vai daļas (tostarp bez ierobežojuma jebkuras netiešās licences) uz otrās puses Zīmolu iezīmēm. Visi veidi, kādos GPL izmanto Pārdevēja Zīmolu iezīmes (tostarp saistītā reputācija), būs par labu Pārdevējam, un visi veidi, kādos Pārdevējs izmanto GPL Zīmolu iezīmes (tostarp saistītā reputācija), būs par labu uzņēmumam Google un GPL. Neviena no pusēm neizkonkurēs vai necentīsies citām personām palīdzēt izkonkurēt otrās puses Zīmolu iezīmes (izņemot, lai aizsargātu attiecīgās puses tiesības attiecībā uz savām Zīmolu iezīmēm) vai to reģistrāciju, kā arī neviena no pusēm nemēģinās reģistrēt Zīmolu iezīmes vai domēnu nosaukumus, kas ir mulsinoši līdzīgi otrās puses Zīmolu iezīmēm vai domēnu nosaukumiem.

6.4. Publicitāte. Neviena puse nedrīkst izdot publisku paziņojumu par šī Līguma esamību vai saturu, iepriekš nesaņemot otras puses rakstisku piekrišanu. Neskatoties uz iepriekšminēto, GPL, Google un to saistītie uzņēmumi var ietvert Pārdevēja Zīmolu iezīmes prezentācijās, mārketinga materiālos, ziņojumos presei un klientu sarakstos (tostarp bez ierobežojuma klientu sarakstos, kas publicēti Google vietnēs, un ekrānuzņēmumos, kuros attēlots, kā Pārdevējs ievieš Pakalpojumu). Pēc Pārdevēja pieprasījuma GPL sniegs Pārdevējam šādas izmantošanas piemērus.

7. MAKSA PAR PAKALPOJUMU UN SAMAKSAS NOTEIKUMI

7.1. Maksa par Pakalpojumu. Atbilstoši 15. pantam Pārdevējs sedz Maksu par Pakalpojumu, kas detalizēti aprakstīta vietnē https://support.google.com/payments/merchant/?p=transactionfees . GPL var regulāri palielināt vai samazināt Maksu par Pakalpojumu, un 14.3. panta nolūkos jebkāds šāds maksas pieaugums vai samazinājums tiks uzskatīts par izmaiņu. GPL arī publicēs izmainītās Maksas par Pakalpojumu atbilstošajā vietnes sadaļā. Informācijā par izmainīto Maksu par Pakalpojumu būs norādīts datums, kurā izmainītā Maksa par Pakalpojumu stāsies spēkā. GPL var regulāri īstenot veicināšanas pasākumus pakalpojumā Google Payments, kas var ietekmēt Maksas par Pakalpojumu apjomu.

7.2. Neierobežojot 5.1. panta e) apakšpunktu, GPL var pelnīt procentus un/vai gūt citu kompensāciju no tā pakalpojuma sniedzēja bankām vai citiem E-naudas līdzekļiem Pārdevēja Izpirkuma kontā, kas nav pārskaitīti uz Pārdevēja Norēķinu kontu. Pārdevējs piekrīt, ka viss minētais procentu vai kompensāciju apjoms, ko nopelnījis GPL, piederēs tikai un vienīgi uzņēmumam GPL.

7.3. GPL uzglabās E-naudas līdzekļus, kurus paredzēts izmaksāt Pārdevējam, atskaitot Pārdevēja Izpirkuma kontam piemēroto Maksu par pakalpojumu, un neizmantos minētos līdzekļus, lai segtu GPL korporatīvās darbības izdevumus. GPL neuzglabās līdzekļus trestā vai kā pilnvarotā persona Pārdevēja vārdā.

7.4. Saskaņā ar 15. pantu, ja vien puses savā starpā nav vienojušās citādi, Pārdevējs var izvēlēties, cik bieži GPL Pārdevēja Izpirkuma kontā uzglabātos līdzekļus pārskaita uz Pārdevēja Norēķinu kontu (turpmāk tekstā — Izpirkšanas periods). Tiks uzskatīts, ka Pārdevējs ir pilnvarojis Izpirkuma darījumus, kuri ir veikti, ievērojot Izpirkšanas periodu. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka Izpirkšanas periods nedrīkst būt īsāks par vienu dienu. Google Payments vietnē Pārdevējs var jebkurā laikā mainīt Izpirkšanas periodu. Ja Pārdevējs uzņēmumam GPL sniegs nepareizu informāciju, izraisot kļūdainu Izpirkuma darījumu, GPL var no Pārdevēja iekasēt maksu, kas radusies, uzņēmumam GPL veicot nepieciešamos pasākumus, lai izlabotu kļūdu. Turklāt Pārdevējs var jebkurā laikā pieprasīt izpirkšanu, sazinoties ar GPL palīdzības centrā vietnē https://support.google.com/payments/merchant/#topic=4490611.

7.5. Neskatoties uz iepriekšminēto, uzņēmumam GPL nebūs nekādu saistību pārskaitīt līdzekļus uz:

a) Pārdevēja Izpirkuma kontu saistībā ar jebkādu Apmaksas darījuma apstrādi, par ko GPL nav saņēmis pilnu norēķinu pēdējos pieejamos līdzekļos par attiecīgā Apmaksas darījuma apstrādi;

b) Pārdevēja Norēķinu kontu maksājuma laikā, ko nosaka Izpirkšanas periods, ja Pārdevēja Izpirkuma konta atlikums attiecīgajā laikā ir mazāks par £ 10 (vai šīs summas ekvivalentu). Šis atlikums tiks pārcelts uz nākamo Izpirkšanas periodu. Ja Pārdevējs pieprasīs atlikuma maksājumu, kas ir mazāks par £ 10, uzņēmumam GPL būs tiesības iekasēt apstrādes maksu par mazāko atlikumu un £ 10. Minētā apstrādes maksa neattieksies uz atlikumiem, kas ir vismaz £ 10 apmērā Izpirkšanas periodā. Uz šo 7.5. panta b) apakšpunktu attiecas 5.8. pants un 12.8. panta a) apakšpunkts.

7.6. GPL var ieturēt, noraidīt vai atmaksāt Apmaksas, Izpirkuma vai Atmaksas darījumus šādos gadījumos:

a) ja Pircējs ir pieprasījis atmaksu;

b) ja GPL pamatoti uzskata, ka:

i) uz darījumu attiecas faktiska kļūda;

ii) uz darījumu attiecas noteikumu pārkāpums, krāpšana vai tas veikts krāpnieciskā vai nederīgā veidā (tostarp bez ierobežojuma kredītkaršu, debetkaršu vai citu maksājumu līdzekļu krāpnieciska izmantošana), kas ir pretrunā ar mūsu Maksājuma garantijas politikā skaidri izklāstītajiem veidiem;

iii) ar darījumu tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti;

iv) ar darījumu tiek pārkāpts šis Līgums vai Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumi;

v) ar darījumu tiek pārkāptas piemērojamās GPL un/vai Pakalpojuma politikas;

c) gadījumā, ja tiek veiktas atmaksas saistībā ar Pircēja iegādāto E-naudu, ievērojot karšu asociācijas noteikumus;

d) gadījumā, ja GPL pieprasa papildu informāciju no Pārdevēja, lai izpildītu identitātes verifikācijas vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības saskaņā ar 5.4. pantu.

Pārdevējs piekrīt sadarboties ar GPL un sniegt minēto informāciju atbilstoši pamatotajam uzņēmuma GPL pieprasījumam, lai izpētītu jebkurus no šajā pantā uzskaitītajiem apstākļiem.

Saskaņā ar 2.9. pantu darījumi var tikt aizkavēti arī saistībā ar GPL atbilstību piemērojamo nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas novēršanas tiesību aktu prasībām, tostarp gadījumos, kad uzņēmumam GPL ir aizdomas, ka darījums ir saistīts ar krāpšanu.

Gadījumos, kad tas nav pretrunā ar tiesību aktiem vai netiek kompromitētas pamatotas drošības procedūras, GPL sniegs Pārdevējam informāciju saistībā ar nespēju apstrādāt Apmaksas, Izpirkuma vai Atmaksas darījumu atbilstoši 7.6. pantam.

7.7. Papildus visām citām tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kuri attiecas uz GPL saskaņā ar šo Līgumu, GPL var pēc saviem ieskatiem atlikt jebkuras maksājumu saistības pret Pārdevēju, ko GPL ir uzņēmies atbilstoši šim Līgumam, par jebkuru summu, ko Pārdevējs ir parādā un vēl nav atmaksājis atbilstoši šim Līgumam vai jebkuram citam līgumam starp Pārdevēju un GPL vai GPL saistīto uzņēmumu.

7.8. GPL var atlikt savas maksājumu saistības saskaņā ar šo Līgumu vai pieprasīt Pārdevējam atmaksāt uzņēmumam GPL (trīsdesmit (30) dienu laikā pēc jebkura rēķina izrakstīšanas) jebkādu summu, ko GPL ir, iespējams, pārmaksājis Pārdevējam iepriekšējos periodos.

7.9. Pārdevējs piekrīt, ka Pircēji var paturēt atmaksas tiesības saskaņā ar karšu asociācijas noteikumiem. Uzņēmums GPL var pārsūtīt atmaksas Pārdevējam, bet tam nav pienākuma to darīt.

7.10. GPL var atskaitīt jebkādu piemērojamo Maksu par pakalpojumu un citas piemērojamās maksas no jebkuru Apmaksas darījumu summas.

7.11. GPL var atskaitīt tālāk norādītās summas no līdzekļiem, kas atrodas Izpirkuma kontā:

a) iepriekš atceltos, atmaksātos vai atteiktos Apmaksas darījumus;

b) jebkurus citus iepriekšējo Apmaksas darījumu labojumus vai korekcijas,

nodrošinot, ka katrā šādā gadījumā GPL paziņo Pārdevējam par minētajiem ieturējumiem.

7.12. Obligātā rezerve. GPL var noteikt, ka reizēm, Pārdevējam sākot izmantot Pakalpojumu, tam ir īslaicīgi vai pastāvīgi jāizveido Obligātā rezerve. Tālāk norādīti apstākļi, kuru gadījumā GPL var noteikt izveidot Obligāto rezervi (var būt arī citi apstākļi):

a) lai nodrošinātu, ka uzņēmumam GPL ir pieejami pietiekami līdzekļi Apmaksas darījumu atmaksas, atcelšanas gadījumos vai citos gadījumos, kad Pārdevējam ir saistības saistībā ar Apmaksas darījumiem;

b) Pārdevēja finansiālajā situācijā vai maksājumu arhīvā ar kreditoriem novērotas būtiskas izmaiņas, tostarp, bet ne tikai, Pārdevējs nespēj efektīvi turpināt darbību, vai Pārdevējs neizpilda savas saistības saskaņā ar šo Līgumu vai karšu asociācijas, vai tīkla noteikumiem;

c) ja pēc GPL ieskatiem noteikts, ka Pārdevējs saņem ļoti daudz pieprasījumu par atmaksām;

d) Pārdevēja uzņēmējdarbībā vai produktu līnijās ieviestas ievērojamas izmaiņas;

e) GPL pamatoti uzskata, ka GPL var būt atbildīgs pret trešajām pusēm par Pārdevējam piešķirtu pagaidu vai galīgo kredītu.

GPL neuzņemas atbildību pret Pārdevēju vai citām trešajām pusēm par zaudējumiem, kas radušies Pārdevējam, piemēroto darījumu ierobežojumu vai Obligāto rezervju, vai atmaksas, vai citu atcelšanas gadījumu dēļ.

7.13. Atmaksas un korekcijas. Pārdevējam jāievēro godīga politika attiecībā uz preču vai pakalpojumu atgriešanu/atcelšanu un Apmaksas darījumu korekcijām. Pārdevējam jāatklāj Pircējiem sava atgriešanas/atcelšanas politika. Ja Pārdevējs atļauj cenas korekciju, Produktu atgriešanu vai Produktu atcelšanu saistībā ar Pircēja Apmaksas darījumu, Pārdevējs veic un apstiprina Atmaksas darījumu trīs dienu laikā pēc Pircēja pieprasījuma saņemšanas par attiecīgo atmaksu/korekciju, izmantojot Pakalpojuma atmaksas funkciju. Atmaksas/korekcijas summa nedrīkst pārsniegt oriģinālā Apmaksas darījuma kopsummas apjomu, izņemot par tieši tādu summu, kuru nepieciešams atlīdzināt Pircējiem par pasta izdevumiem, kurus Pircējs sedzis, lai atgrieztu preci. Pārdevējs nedrīkst no Pircēja pieņemt skaidru naudu vai jebkādus citus maksājumus vai atlīdzību apmaiņā pret atmaksas sagatavošanu Pircējam, kā arī nedrīkst Pircējam izsniegt skaidras naudas atmaksas saistībā ar Produktu, par kuru ir samaksāts ar Apmaksas darījumu, ja vien to neparedz tiesību akti. Ja atbilstoši Pārdevēja atmaksas politikai noteiktos gadījumos tiek aizliegta atgriešana, Pārdevējam, iespējams, tik un tā būs jānodrošina Pircējam atmaksa atbilstoši GPL politikām vai karšu asociācijas noteikumiem. Ja Pārdevēja Izpirkuma kontā ir pieejami pietiekami līdzekļi, atmaksas pieprasījumi no Pārdevējiem tiks apstrādāti saskaņā ar 2.8. pantu. Pirms tam atmaksas pieprasījumu apstrāde tiek veikta pēc GPL ieskatiem. Ja Pārdevējs veic atmaksu kļūdas dēļ, GPL var no Pārdevēja iekasēt maksu, kas radusies, uzņēmumam GPL veicot nepieciešamos pasākumus, lai izlabotu kļūdu.

7.14. Nodokļi un citas Maksas. Pārdevējam jāmaksā visi piemērojamie nodokļi, tostarp tirdzniecības, lietošanas personīgā īpašuma, pievienotās vērtības nodokļi, akcīze, muitas nodevas, ievedmuita vai zīmognodevas, vai citi nodokļi un nodevas, kuras nosaka visa veida valsts iestādes un kas attiecas uz darījumiem par pakalpojumiem, kuri tiek nodrošināti saskaņā ar Līgumu, tostarp sodi un procenti, tomēr izņemot nodokļus, kas pamatojas uz GPL neto ienākumiem. Uzņēmums GPL nav atbildīgs par tirdzniecības vai ienākumu nodokļu, kā arī citu nodokļu iekasēšanu saistībā ar Apmaksas darījumiem, kā arī nav uzņēmums, kurš tos iekasē. Gadījumos, kad uzņēmumam GPL būs juridiskas saistības iekasēt piemērojamos nodokļus, Pārdevējs saņems rēķinu par attiecīgo summu un to apmaksās trīsdesmit (30) dienu laikā kopš rēķina vai cita paziņojuma izrakstīšanas datuma. Pārdevējs uzņēmumam GPL laicīgi iesniegs dokumentāciju, kuru var pieprasīt attiecīgās valsts iestādes, lai GPL varētu apstrādāt šeit minētos maksājumus (tostarp bez ierobežojuma derīgu sertifikātu, apliecinot, ka Pārdevējs ir atbrīvots no nodokļu samaksas ar attiecīgās valsts iestādes pilnvarojumu), un GPL varēs ieturēt visus obligātos maksājumus, kad Pārdevējs būs iesniedzis attiecīgo dokumentāciju. Pārdevējs laicīgi iesniegs uzņēmumam GPL visu nodokļu maksājumu oriģinālās vai apliecinātās kopijas vai citus pietiekamus pierādījumus par nodokļu maksājumiem, kad Pārdevējs attiecīgos maksājumus ir veicis saskaņā ar Līgumu.

8. KONFIDENCIALITĀTE, DATU AIZSARDZĪBA UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

8.1. Konfidencialitāte. Pārdevējs neatklās un neizraisīs jebkādas uzņēmumam GPL piederošas konfidenciālas un/vai aizsargātas informācijas atklāšanu bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no GPL, izņemot informācijas atklāšanu tiem pušu darbiniekiem, aģentiem, pārstāvjiem vai darbuzņēmējiem, kuriem nepieciešama piekļuve minētajai informācijai, lai izpildītu saistības atbilstoši šim Līgumam (turpmāk tekstā — Pilnvarotie darbinieki) un kuri rakstiskā līgumā ir uzņēmušies saistības neizpaust Pārdevējam atklāto trešo pušu konfidenciālo vai aizsargāto informāciju, ja vien minēto informācijas atklāšanu nepieprasa tiesību akti vai valdības noteikumi. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka Pārdevējs ir atbildīgs par visām tāda Pilnvarotā darbinieka, kurš ir pārkāpis šo pantu, darbībām un/vai nolaidību. Pārdevējs aizsargās GPL konfidenciālo un aizsargāto informāciju ar tādu pašu piesardzību (un vismaz saprātīgu piesardzību), kuru tas izmanto, lai aizsargātu pats savu līdzīgas dabas konfidenciālo vai aizsargāto informāciju, lai novērstu tās nepilnvarotu izmantošanu, izplatīšanu vai publicēšanu jebkādai trešajai pusei. GPL konfidenciālajā un aizsargātajā informācijā bez ierobežojumiem būs iekļauta tālāk uzskaitītā informācija: a) visa GPL, Google un to saistīto uzņēmēju programmatūra, tehnoloģijas, programmas, specifikācijas, materiāli, vadlīnijas un dokumentācija saistībā ar Pakalpojumu; b) jebkāda informācija, kas nodrošināta atbilstoši šim Līgumam, tostarp bez ierobežojuma taustāma, netaustāma, vizuāla, elektroniska, esoša vai nākotnes informācija, piemēram, i) komercnoslēpums; ii) finanšu informācija; iii) tehniskā informācija, tostarp pētījumi, izstrādes, procedūras, algoritmi, dati, dizaini un tehnoloģiskā kompetence; iv) uzņēmuma informācija, tostarp darbi, plāni, mārketinga intereses un produkti; c) jebkura cita informācija, ko GPL rakstiski atzinis par “konfidenciālu” vai ar līdzīgu apzīmējumu. GPL konfidenciālajā un aizsargātajā informācijā nebūs ietverta informācija: i) kas jau ir vai kļūst publiski pieejama veidā, kas nav Pārdevēja darbību vai nolaidības rezultāts; ii) kas bija Pārdevēja likumīgā valdījumā pirms tās atklāšanas, un Pārdevējs to nebija ieguvis no GPL vai tā apakšuzņēmējiem; iii) ko Pārdevējam ir likumīgi atklājusi trešā puse, neierobežojot Pārdevēja tiesības to atklāt, un Pārdevējs nebija zinājis, ka attiecīgā informācija ir konfidenciāla vai aizsargāta un uzņēmumam GPL piederoša informācija; iv) ko Pārdevējs ir patstāvīgi izstrādājis, nepārkāpjot šo Līgumu.

8.2. Pārdevējs ievēros konfidencialitāti un neizmantos, nepārsūtīs (tostarp, lai nosūtītu nevēlamu informāciju) un nekopīgos jebkādu Pircēja informāciju, izņemot ar nolūku apstrādāt Pircēja pieprasīto darījumu un uzturēt Pircēja kontu Pārdevēja pakalpojumā vai citos veidos, kas tiek skaidri atļauti Google Payments programmu politikās un vadlīnijās. Pārdevējs atzīst un piekrīt, ka uz informāciju par Pircējiem, kas saņemta no Google un/vai GPL saistībā ar Pakalpojumu, attiecas Google Payments Konfidencialitātes paziņojums, un Pārdevējs piekrīt neizmantot un nekopīgot no GPL iegūto informāciju par Pircējiem jebkādā veidā, kādā tiek pārkāpts Google Payments Konfidencialitātes paziņojums. GPL var arī sniegt informāciju, atbildot uz derīgu tiesisko līdzekli, piemēram, liecinieku pavēstēm, kratīšanas orderiem un tiesas izpildrakstiem, vai lai pierādītu vai realizētu savas juridiskās tiesības vai aizstāvētu juridiskās prasības. GPL nebūs nekādu saistību atgriezt, iznīcināt vai apliecināt, ka ir iznīcināta Pārdevēja konfidenciālā informācija, ar noteikumu, ka GPL izmantos Pārdevēja konfidenciālo informāciju tikai tajos veidos, kas norādīti šajā Līgumā.

8.3. Pieteikuminformācija. Pārdevējs veiks visas nepieciešamās darbības, lai uzturētu savas Pieteikuminformācijas konfidencialitāti un būs par to atbildīgs. Pārdevējs piekrīt bez nepamatotas kavēšanās paziņot GPL par savas Pieteikuminformācijas pazaudēšanu, zādzību, nelikumīgu piesavināšanos vai neatļautu izmantošanu, kā arī citu drošības pārkāpumu attiecībā uz Pakalpojumu, izmantojot Pircēja palīdzības centrā esošo iespēju Sazināties ar mums.

8.4. Pārdevējs apliecina un garantē, ka visas amatpersonas, darbinieki, aģenti, pārstāvji un citas personas, kurām ir piekļuve Pieteikuminformācijai, būs saņēmušas pilnvarojumu no Pārdevēja izmantot Pakalpojumu un būs juridiski saistītas ar Pārdevēju.

8.5. Intelektuālā īpašuma tiesības. GPL un tā licences devējiem piederēs visas tiesības, īpašumtiesības un daļas, tostarp bez ierobežojuma visas Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar Pakalpojumu (un visiem saistītajiem atvasinātajiem darbiem vai uzlabojumiem), tostarp, bet ne tikai, uz visu programmatūru, tehnoloģijām, informāciju, saturu, materiāliem, vadlīnijām un dokumentāciju. Pārdevējs neiegūs tiesības, īpašumtiesības vai daļas uz Pakalpojumu, Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar Pakalpojumu un/vai GPL Zīmolu iezīmēm, izņemot ierobežotās lietošanas tiesības, kas skaidri izklāstītas Līgumā.

8.6. Darījumu informācija. Pārdevējs veiks pamatotus pasākumus, lai novērstu jebkādas darījumu informācijas izpaušanu, neskaitot Pārdevēja aģentiem un līgumslēdzēja pusēm, ar nolūku palīdzēt Pārdevējam izpildīt savas saistības atbilstoši šim Līgumam vai kā to nosaka tiesību akti.

8.7. Pārdevējs ievēros pamatotus nozares standartus attiecībā uz darījumu un Pircēju informācijas datu drošību un datu aizsardzību.

9. GARANTIJAS

9.1. Katra puse apliecina un garantē, ka tai ir visas tiesības un pilnvaras slēgt Līgumu.

9.2. Šajā Līgumā ir attiecīgs nosacījums, kas to pieprasa, un Pārdevējs garantē uzņēmumam GPL, ka:

a) Pārdevējs, ja tas ir privātpersona, ir vismaz 18 gadus vecs;

b) Pārdevējam pieder un tas kontrolē Pārdevēja vietni(-es);

c) Pārdevējam ir un šī Līguma termiņā tas saglabās visas tiesības, pilnvaras un licences, kuras nepieciešamas, lai atļautu Pārdevējam ieviest Pakalpojumu.

9.3. Pārdevējs uzņēmumam GPL garantē, ka:

a) Pārdevēja saistību izpilde saskaņā ar šo Līgumu neradīs pārkāpumu vai neizpildi vai citādā veidā nepārkāps nevienu līgumu, kurā Pārdevējs ir viena no pusēm;

b) Pārdevējs ievēros visus tiesību aktus, regulējumus un noteikumus, kas piemērojami vai citādā veidā saistīti ar veidu, kādā Pārdevējs izmanto Pakalpojumu;

c) Pārdevējs nemēģinās, izmantojot Pakalpojumu, veikt pārskaitījumu vai saņemt līdzekļus ar Apmaksas, Atmaksas vai Izpirkuma darījumu, kas ir vai varētu būt nelegāls saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

d) Pārdevējs ievēros visus tiesību aktus un noteikumus, kas piemērojami Produktu tirdzniecībai un tā attiecībām ar Pircējiem, tostarp bez ierobežojuma Patērētāju tiesību aizsardzības (Tirdzniecība no attāluma) noteikumus 2000. gada redakcijā un Elektroniskās tirdzniecības (EK direktīva) noteikumus 2002. gada redakcijā;

e) tādā apmērā, kādā Pārdevējam zināms, uz Maksājuma uzdevumu neattiecas nekādas būtiskas izmaiņas, kuras nav pilnvarojis Pircējs.

9.4. GPL garantē Pārdevējam sniegt Pakalpojumus ar saprātīgu rūpību un prasmēm.

9.5. GPL negarantē, ka Pakalpojumi atbildīs visām Pārdevēja prasībām vai ka Pakalpojumu darbība būs nepārtraukta, bez vīrusiem, droša vai bez kļūdām.

9.6. GPL nebūs atbildīgs par šī Līguma nosacījumu pārkāpumiem, tostarp apliecinājumu, noteikumu vai garantiju pārkāpumiem tādā apmērā, kādā attiecīgo pārkāpumu izraisījusi Pārdevēja nespēja izpildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu.

9.7. Neviens noteikums, garantija vai cits nosacījums neattiecas uz Pakalpojumiem vai citiem GPL nodrošinātiem pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu, izņemot tādā apmērā, kādā tas skaidri izklāstīts šajā Līgumā. Saskaņā ar 10.1. panta b) apakšpunktu nebūs piemērojams neviens netiešs noteikums, garantija vai cits noteikums (tostarp netieši noteikumi attiecībā uz apmierinošu kvalitāti, piemērotību mērķim vai atbilstību aprakstam).

10. SAISTĪBU IEROBEŽOJUMS

10.1. Nekas no šajā Līgumā minētā neizslēgs vai neierobežos nevienas puses saistības attiecībā uz:

a) nāvi vai traumām, kas radušās kādas no pušu vai to darbinieku, aģentu vai darba ņēmēju nolaidības rezultātā;

b) krāpšanu vai krāpniecisku sagrozījumu;

c) netiešu noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz īpašumtiesībām vai mierīgu sadzīvi;

d) konfidenciālas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

10.2. Izņemot tādā apmērā, kādā šajā Līgumā skaidri norādīts pretējais, nekas no šajā Līgumā minētā neizslēgs vai neierobežos nevienas puses atbildību par otras puses Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai saistības atbilstoši 11. pantam.

10.3. Saskaņā ar 10.1. un 10.2. pantu neviena puse nebūs atbildīga līgumiski, par likumā noteikto atlīdzināmo kaitējumu (tostarp bez ierobežojuma par nolaidību), pirms līguma noslēgšanas paustiem vai citiem apliecinājumiem (neskaitot krāpniecisku sagrozījumu) vai citādā veidā izrietot no šī Līguma vai saistībā ar šo Līgumu par:

a) jebkādiem saimnieciskiem zaudējumiem (tostarp, bez ierobežojuma ieņēmumu, peļņas, līgumu, datu, uzņēmējdarbības, paredzamo ietaupījumu zaudējumiem);

b) aizvietojošo pakalpojumu izmaksām;

c) reputācijas zaudējumu;

d) jebkādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem,

ko piedzīvo vai kas radušies attiecīgajai pusei, un kas izcēlušies šī Līguma rezultātā vai saistībā ar to, un jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai attiecīgie zaudējumi bija pusēm zināmi šī Līguma spēkā stāšanās datumā.

10.4. Saskaņā ar 10.1., 10.2., 10.3. un 10.5. pantu katras puses pilnā atbildība katrā Gadā saistībā ar notikumiem vai saistītu notikumu virkni, kas radušies minētajā Gadā saistībā ar šo Līgumu (neatkarīgi no tā, vai atbildība iestājusies līguma pārkāpšanas, nolaidības vai kāda cita iemesla dēļ) būs ierobežota 125% apmērā no Maksas par pakalpojumu, ko Pārdevējs izmaksājis vai kas tam jāizmaksā uzņēmumam GPL par iepriekšējo Gadu, vai £ 30 000 apmērā.

10.5. Saskaņā ar 10.1., 10.2. un 10.3. pantu katras puses pilnā atbildība, kas izriet no šī Līguma vai ir saistībā ar to (neatkarīgi no tā, vai atbildība iestājusies līguma pārkāpšanas, nolaidības vai kāda cita iemesla dēļ) būs ierobežota £ 300 000 apmērā.

10.6. Katra puse atzīst un piekrīt, ka šajā 10. pantā ietvertā riska sadale ir atspoguļota Pakalpojumu dabā un summās, kuras katra no pusēm viena otrai izmaksā atbilstoši šim Līgumam.

10.7. Izņemot gadījumus, kad GPL nav padarījis attiecīgo darījumu informāciju pieejamu Pārdevējam, Pārdevējam ir tiesības uz kompensāciju atbilstoši 10.8., 10.9. un 10.10. pantam tikai tad, ja Pārdevējs atbilstoši 13. pantam bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā trīspadsmit (13) mēnešus pēc debeta atskaitīšanas datuma paziņo uzņēmumam GPL par jebkādiem neautorizētiem vai nepareizi izpildītiem darījumiem.

10.8. Apiešanās ar neautorizētiem Izpirkuma un Atmaksas darījumiem. Izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir veicis krāpnieciskas darbības, GPL atmaksās Pārdevēja Izpirkuma kontā tādu neautorizēto Izpirkuma un Atmaksas darījumu, kuri nebija autorizēti saskaņā ar attiecīgi 7.4. un 7.13. pantu, summu, ieskaitot visas piemērojamās izmaksas.

10.9. Apiešanās ar nepareizi izpildītiem Atmaksas vai Izpirkuma darījumiem. Ja vien GPL nevarēs pierādīt, ka attiecīgais darījums ir izpildīts pareizi, GPL bez kavēšanās atmaksās Pārdevēja Izpirkuma kontā Atmaksas vai Izpirkuma darījuma summu un visas ar darījumu saistītās piemērojamās izmaksas. Pēc Pārdevēja pieprasījuma GPL jebkurā gadījumā nekavējoties centīsies izsekot attiecīgo darījumu un paziņot Pārdevējam rezultātu.

10.10. Apiešanās ar nepareizi izpildītiem Apmaksas darījumiem. GPL ir atbildīgs pret Pārdevēju par Maksājuma uzdevuma, ko Pārdevējs iesniedz saistībā ar Apmaksas darījumu, pareizu pārsūtīšanu un nekavējoties atkārtoti pārsūtīs Maksājuma uzdevumu un pēc pieprasījuma nekavējoties centīsies izsekot Apmaksas darījumu un paziņot Pārdevējam rezultātu.

11. ATLĪDZINĀŠANA

11.1. Saskaņā ar 11.2. pantu Pārdevējs kompensēs, aizstāvēs un uzskatīs GPL, Google un to saistītos uzņēmumus un/vai finanšu pakalpojumu sniedzējus, ar kuriem GPL ir vienošanās saistībā ar Pakalpojumiem (turpmāk tekstā — Atlīdzinātās personas), par nevainīgiem saistībā ar jebkādām un visām trešo pušu prasībām, kuras vērstas pret Atlīdzinātajām personām, un visām saistībām, zaudējumiem un izdevumiem (tostarp piešķirtajiem zaudējumiem, vienošanās summām un saprātīgiem juridiskajiem izdevumiem), kas radušies vai ko piedzīvo Atlīdzinātās personas, kas izraisītas vai saistītas ar:

a) Pārdevēja vietni(-ēm);

b) Pārdevēja Zīmolu iezīmēm;

c) Pārdevēja Pakalpojuma lietošanu veidos, kas neatbilst šajā Līgumā atļautajiem lietošanas veidiem;

d) jebkuru Produktu, ko Pircējs ir mēģinājis iegādāties, plāno vai ir iegādājies, izmantojot Pakalpojumu.

11.2. Pārdevēja saistības atbilstoši 11.1. pantam būs spēkā esošas tikai tajos gadījumos, kad Atlīdzināmā puse:

a) būs laicīgi paziņojusi Pārdevējam par attiecīgo prasību;

b) sniegs Pārdevējam pamatotu informāciju, palīdzību un sadarbību attiecībā uz aizstāvību tiesas prāvā vai procesā;

c) piešķirs Pārdevējam pilnu kontroli un pilnvaras pār attiecīgās prasības aizstāvību un nokārtošanu. Nesodāmā puse var pēc izvēles un uz sava rēķina iecelt savu uzraugošo advokātu.

11.3. Saskaņā ar šī 11. panta atlikušo daļu GPL aizstāvēs vai pēc izvēles nokārtos jebkādus tiesas procesus, kurus pret Pārdevēju ir uzsākusi trešā puse, pamatojoties uz prasību vai citādā veidā radušos no prasības, ka ar GPL vai Google tehnoloģijām, kuras tiek izmantotas Pakalpojumu nodrošināšanai, vai ar jebkurām Google Zīmolu iezīmēm tiek pārkāptas minētās trešās puses autortiesības, komercnoslēpums vai preču zīmes.

11.4. Saskaņā ar 11.3. pantu GPL nekādā gadījumā nebūs nekādu saistību vai pienākumu, kas izriet no:

a) Beta funkciju lietošanas;

b) Pakalpojuma vai Google Zīmolu iezīmju lietošanas pārveidotā formā vai kombinācijā ar materiāliem, kurus nenodrošina GPL;

c) jebkāda satura, informācijas vai datiem, kurus Pārdevējs, jebkurš cits Klients vai trešās puses ir nodrošinājušas uzņēmumam GPL, Google vai to saistītajiem uzņēmumiem.

11.5. GPL saistības atbilstoši 11.3. pantam būs spēkā tikai tajos gadījumos, kad Pārdevējs:

a) būs laicīgi paziņojis uzņēmumam GPL par attiecīgo prasību;

b) sniegs uzņēmumam GPL pamatotu informāciju, palīdzību un sadarbosies attiecībā uz aizstāvību tiesas prāvā vai procesā;

c) piešķirs uzņēmumam GPL pilnu kontroli un pilnvaras pār attiecīgās prasības aizstāvību un nokārtošanu. Atlīdzināmā puse var pēc izvēles un uz sava rēķina iecelt savu uzraugošo advokātu.

11.6. GPL pēc saviem vienprātīgiem un pamatotiem ieskatiem var pārtraukt Klienta ilgstošu Pakalpojuma vai GPL Zīmolu iezīmju lietošanu, ja uzņēmumam GPL ir aizdomas vai tas uzskata, ka tiek pārkāptas jebkādas trešo pušu Intelektuālā īpašuma tiesības.

11.7. Šajā 11. pantā ir izklāstīti visi pušu pienākumi un ekskluzīvās kompensācijas attiecībā uz jebkādu trešo pušu Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

12. TERMIŅ UN PĀRTRAUKŠANA

12.1. Šī Līguma darbī uzsāksies Spēkā stāšanās datumā un turpināsies līdz darbības pārtraukšanai saskaņā ar šeit aprakstītajiem nosacījumiem.

12.2. Pārtraukšana. Pārdevēji var pārtraukt šī Līguma darbību nekavējoties un bez maksas četrpadsmit (14) dienu laikā kopš Spēkā stāšanās datuma, nosūtot GPL paziņojumu. Pēc tam, ja vien šajā Līgumā nav norādīts īsāks periods, atbilstoši tiesību aktiem GPL var jebkurā laikā pārtraukt Līguma darbību, ne mazāk kā divus (2) mēnešus iepriekš iesniedzot paziņojumu, tikmēr Pārdevējs var jebkurā laikā bez maksas pārtraukt šī Līguma darbību, ne mazāk kā vienu (1) mēnesi iepriekš iesniedzot paziņojumu.

12.3. Jebkura no pusēm var pilnībā vai daļēji un pēc paziņojuma tūlīt apturēt izpildi un/vai pārtraukt Līguma darbību, ja:

a) otra puse būtiski pārkāpj kādu no Līguma nosacījumiem un attiecīgo pārkāpumu nav iespējams kompensēt;

b) otra puse būtiski pārkāpj kādu no Līguma nosacījumiem un attiecīgo pārkāpumu ir iespējams kompensēt, bet otra puse to nespēj paveikt trīsdesmit (30) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, kurā lūgts to izdarīt.

12.4. Jebkura no pusēm var pārtraukt šī Līguma darbību tūlīt pēc paziņojuma, ja:

a) tiek noturēta otrās puses kreditoru sapulce, vai otrā puse ierosina vai saistībā ar to tiek ierosināta vienošanās vai mierizlīgums kopā ar tā kreditoriem vai par labu tā kreditoriem (tostarp brīvprātīga vienošanās atbilstoši definējumam 1986. gadā pieņemtajā Maksātnespējas likumā (Insolvency Act 1986));

b) uzraugs, tiesas izpildītājs, administratīvais tiesas izpildītājs, administrators (tiesas vai citādā veidā iecelts) vai cita līdzīga persona pārņem valdījumā vai ir iecelta pārvaldīt vai visas problēmas, izpilde vai citi procesi tiek realizēti vai piemēroti (un vienpadsmit dienu laikā netiek atcelti) visai vai būtiskai otrās puses aktīvu daļai;

c) otrā puse pārstāj nodarboties ar uzņēmējdarbību vai nav spējīga segt parādsaistības atbilstoši 1986. gadā pieņemtā Maksātnespējas likuma 123. sadaļai;

d) otrā puse vai tās direktori, jebkurš tās kreditors vai kvalificēts pagaidu uzraugs iesniedz paziņojumu par nodomu iecelt vai iesniedz tiesā pieteikumu par administratora iecelšanu;

e) tiek iesniegta petīcija (un tā netiek atsaukta divdesmit astoņu (28) dienu laikā) vai pieņemta rezolūcija, vai izdots rīkojums par otras puses likvidācijas, bankrota vai darbības izbeigšanas administrāciju;

f) notiek kādam no iepriekšminētajiem notikumiem līdzīgs notikums saistībā ar otro pusi jebkurā jurisdikcijā, kurā tā ir reģistrēta vai kurā tā ir rezidents, vai kurā t veic uzņēmējdarbību, vai kurā tai pieder aktīvi;

g) notiek vadības maiņa Pārdevēja uzņēmumā, vai Pārdevējs atbrīvojas no ievērojamas savu aktīvu daļas. Šajā pantā termins Vadība nozīmēs jebkuras personas(-u) vai kandidāta(-u) pilnvaras tieši vai netieši vadīt vai piešķirt vadību citai personai, un termins Vadības maiņa ir jāsaprot atbilstoši šim skaidrojumam;

h) jurisdikcijā, kurai ir pakļauts Pārdevējs, attiecībā uz Pārdevēju konstatēts notikums vai tiek uzsākts tiesas process, kam ir šajā 12.4. pantā minētajiem notikumiem ekvivalenta vai līdzīga ietekme.

12.5. Pakalpojuma apturēšana saistībā ar Apmaksas darījumiem. GPL var nekavējoties apturēt Pārdevēja iespēju lietot Pakalpojumu saistībā ar Apmaksas darījumiem, ja:

a) Pārdevējs pārkāpj šo Līgumu (tostarp jebkuras politikas, piemēram, Google Payments Programmu politikas un vadlīnijas, kuras ir minētas šajā dokumentā);

b) pēc GPL saprātīgiem ieskatiem veids, kādā Pārdevējs izmanto Pakalpojumu, rada uzņēmumam GPL, Pakalpojumam un/vai kādai no maksājumu karšu sistēmai, kura tiek izmantota, lai apstrādātu Apmaksas darījumus, finansiālā kaitējuma vai reputācijas zuduma risku, vai pastāv saprātīgas aizdomas par krāpšanos, naudas atmazgāšanu vai citām nelegālām darbībām, kuras veicis Pārdevējs.

12.6. Pakalpojuma apturēšana saistībā ar Atmaksas un Izpirkuma darījumiem, ja ir kompromitēti Pārdevēja akreditācijas dati. GPL var nekavējoties apturēt Pārdevēja iespēju izmantot Pakalpojumu saistībā ar Atmaksas un Izpirkuma darījumiem, balstoties uz saprātīgiem iemesliem saistībā ar Pārdevēja pieteikšanas informācijas vai Izpirkuma konta drošību vai uz aizdomu pamata par krāpniecisku vai neatļautu lietošanu. GPL iepriekš informēs Pārdevēju par šādu darbības apturēšanu un tās iemesliem vai, ja tas nebūs iespējams, nekavējoties pēc tam, ja vien minētā informēšana nav nelikumīga vai nekompromitē saprātīgus drošības mērus. GPL atkārtoti aktivizēs Pārdevēja Pieteikuminformāciju vai Izpirkuma kontu vai sniegs Pārdevējam jaunu aktīvu Pieteikuminformāciju vai Izpirkuma kontu tik ātri, cik tas ir iespējams pēc sākotnējo apturēšanas iemeslu novēršanas.

12.7. Pārdevējs var īslaicīgi apturēt Pakalpojuma darbību, vienu Darbadienu iepriekš par to paziņojot GPL, periodā, kurā:

a) Pakalpojumā ir konstatētas kritiskas kļūdas vai defekti, kas var būtiski ietekmēt Pakalpojuma primārās funkcijas, līdz brīdim, kad GPL būs izlabojis minētās kļūdas vai defektus;

b) Pārdevēja uzņēmums piedzīvo būtisku negatīvu ietekmi, ko tieši izraisījis Pakalpojums, līdz laikam, kad GPL kompensē vai novērš minēto būtiski negatīvo ietekmi,

nodrošinot, ka katrā šādā gadījumā Pārdevējs iesniedz uzņēmumam GPL ar kritisko kļūdu vai defektu, vai būtisko negatīvo ietekmi saistīto dokumentāciju, ko var pieprasīt GPL. Pakalpojuma darbības apturēšanas laikā Pārdevējs godprātīgi palīdzēs GPL atrisināt minētās problēmas.

12.8. Pārtraucot šī Līguma darbību vai Pārdevējam pārtraucot Pakalpojuma lietošanu:

a) Saskaņā ar veiksmīgu piemērojamo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpniecības un citu nelegālo darbību pārbaužu pabeigšanu un nelielu izpirkšanas maksu, kas mazāka par £ 1 (vai ekvivalentu summu), GPL aptuveni simt astoņdesmit (180) dienas pēc tā kalendārā mēneša beigām, kurā tika pārtraukta Līguma darbība, izpirks Pārdevēja E-naudu un atgriezīs neapmaksāto atlikumu (ja tāds ir) uz Pārdevēja Norēķinu kontu (vai citu kontu, ko Pārdevējs norādījis uzņēmumam GPL): i) no GPL ieturētās Obligātās rezerves; ii) no derīgiem Apmaksas darījumiem, kas apstrādāti tajā mēneši, kurā notika Līguma pārtraukšana;

b) ja neapmaksāto atlikumu nav iespējat atgriezt Pārdevējam saskaņā ar augstāk esošo a) apakšpunktu, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt izpirkumu saskaņā ar 5.8. pantu;

c) izņemot gadījumus, kas izklāstīti augstāk esošajos a) un b) pantos, visas citas GPL saistības atbilstoši šim Līgumam nekavējoties pārstās būt spēkā esošas;

d) Pārdevējs turpinās būt atbildīgs par visiem Apmaksas darījumiem, komisijām par atmaksu vai jebkādām citām saistībām, kuras ieguvis vai uzņēmies Pārdevējs;

e) visas GPL piešķirtās tiesības un licences nekavējoties pārstās būt spēkā esošas;

f) Pārdevēja tiesības izmantot GPL Zīmolu iezīmes, kuras atļauts izmantot saskaņā ar Līgumu, nekavējoties pārstās būt spēkā esošas;

g) Pārdevējs nekavējoties pārtrauks lietot Pakalpojumu:

i) lai apstrādātu Apmaksas darījumus;

ii) lai attēlotu GPL Zīmolu iezīmes;

h) Pārdevējs izpildīs visus neapmaksātos Produktu pirkumus;

i) Pārdevējs atgriezīs vai iznīcinās (un apstiprinās iznīcināšanu) visas Pārdevēja rīcībā esošās GPL konfidenciālās un/vai GPL piederošās informācijas kopijas.

12.9. GPL var liegt Pārdevējam piekļuvi Pakalpojumam, tostarp bez ierobežojuma deaktivējot Pārdevēja lietotājvārdu un paroli un atsakot Pārdevējam (vai tā mātes uzņēmumam, saistītajiem uzņēmumiem, meitasuzņēmumiem vai to pēctečiem, vai privātpersonas gadījumā tās radiniekiem vai paziņām) turpmāku piekļuvi Pakalpojumam.

12.10. Neskatoties uz visu pārējo Līguma saturu, visi šī Līguma nosacījumi, kuri attiecas uz kādu pusi vai ir tām paredzēts attiekties uz vai saistīt kādu no pusēm pēc šī Līguma darbības pārtraukšanas vai tā pilnīgas vai daļējas nodošanas vai piešķiršanas, tostarp bez ierobežojuma 5.8. pants, 8. pants (Konfidencialitāte) un 12.8. panta b) apakšpunkts turpinās būt spēkā esošs pēc šī Līguma darbības pārtraukšanas tādā apmērā, kādā to pieļauj tiesību akti. Šī Līguma darbības pārtraukšana neietekmēs pušu pārtraukšanas datumā uzkrātās tiesības un pienākumus.

13. SAZIŅA UN PAZIŅOJUMI

13.1. Šis Līgums ir noslēgts angļu valodā un, ja vien šajā Līgumā nav norādīts pretējais, visi paziņojumi vai cita saziņa vai piegādes, kuras jāveic vai ir atļauts veikt atbilstoši šim Līgumam, būs angļu valodā un rakstiskas Visi tulkojumi tiek piedāvāti tikai ērtību dēļ, un gadījumā, ja rodas pretrunas starp angļu valodas versiju un tulkojumu, angļu valodas versija būs noteicošā.

13.2. GPL var sazināties ar Pārdevēju saistībā ar Pakalpojumu, izmantojot elektroniskos sakarus, tostarp: a) sūtot e-pasta ziņojumus uz Pārdevēja e-pasta adresi vai b) publicējot paziņojumus vai informāciju GPL vietnē. Pārdevējs piekrīt, ka GPL Pārdevējam var sūtīt elektronisku informāciju par jebkādiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu no Pārdevēja puses, tostarp saistībā ar Līgumu (un Līguma pārskatīšanu vai grozījumiem), paziņojumus vai informatīvus dokumentus par Pakalpojumu un maksājumu autorizāciju. Ar konkrētu saziņas informāciju rīkosimies šādi:

Paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu, ja i) tas ir piegādāts personīgi vai izmantojot nakts kurjera pakalpojumus (saņemot ir nepieciešams paraksts); ii) ir iegūts apstiprinājums par ierakstīta vai sertificēta pasta sūtījuma saņemšanu; iii) ja e-pasta ziņojuma nosūtīšanas gadījumā ir pagājušas četras (4) stundas pēc nosūtīšanas; iv) tas ir padarīts pieejams Pārdevēja tiešsaistes kontā. Kontaktinformācija tiks atjaunināta saskaņā ar šo pantu, lai pārliecinātos, ka katrai pusei ir pieejama jaunākā informācija attiecībā uz minētajām kontaktpersonām.

13.3. Pārdevējam ir jāsaglabā elektroniskās saziņas kopijas, izdrukājot papīra kopijas vai saglabājot elektronisko kopiju, un informācija, kas Pārdevējam tiek sniegta elektroniskā formātā, tiek sniegta, pieņemot, ka Pārdevējs spēs minēto informāciju izdrukāt vai saglabāt.

13.4. Jebkādi paziņojumi uzņēmumam GPL saistībā ar Līgumu ir jāsūta kā ierakstīti pasta sūtījumi uz adresi:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom ar norādi “GPL Payments Team”, izņemot tālāk norādītos gadījumus.

14. VISPĀRĪGI

14.1. Šis Līgums (tostarp šeit norādītie vietrāži URL) veido pilnīgu vienošanos starp pusēm saistībā ar tā priekšmetu un aizstāj visus citus līgumus vai vienošanās starp pusēm attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.

14.2. Šis Līgums var tikt noformēts vairākos dublikātos, tostarp faksimilos, un katrs no tiem tiks uzskatīts par oriģinālu, un visi kopā tiks uzskatīti par vienu un to pašu dokumentu.

14.3.Saskaņā ar 14.4. un 14.5. pantu visām Līguma izmaiņām ir i) jābūt rakstiskā formā; ii) jāattiecas uz šo Līgumu; un iii) jātiek nosūtītām otrajai pusei ne vēlāk kā divus (2) mēnešus pirms to spēkā stāšanās datuma. Pārdevējs saprot un piekrīt, ka tiks uzskatīts, ka Pārdevējs ir pieņēmis GPL ierosinātās izmaiņas, ja vien Pārdevējs neinformēs GPL par pretējo, pirms izmaiņu spēkā stāšanās datuma nosūtot paziņojumu atbilstoši 13.4. panta noteikumiem; šādā gadījumā Līguma darbība nekavējoties un bez maksas tiks pārtraukta pirms izmaiņu spēkā stāšanās datuma. Pārdevējs var jebkurā laikā un bez maksas pārtraukt Līguma darbību atbilstoši 13.4. panta noteikumiem pirms GPL ierosināto izmaiņu spēkā stāšanās datuma. Visas Līguma izmaiņas, kuras ierosina Pārdevējs, var stāties spēkā tikai, ja tās ir noformējuši katras puses pilnvarotie pārstāvji.

14.4. Pārdevējs piekrīt, ka GPL ir tiesības nekavējoties izdarīt labojumus Līgumā gadījumos, kad to neaizliedz tiesību akti.

14.5. Nekas no 14.3. un 14.4. pantā minētā neierobežos tālāk norādīto:

a) GPL tiesības bez iepriekšēja paziņojuma atjaunināt un pārstrādāt savas politikas vai pievienot jebkādas jaunas funkcijas, kuras Pārdevējs var pieņemt, kad Pārdevējs izmanto attiecīgās jaunās funkcijas. Šāda pārskatīšana var tikt veikta, izmantojot pēc GPL ieskatiem izvēlētu metodi, un šāda metode var būt informēšana e-pasta ziņojumā vai publicēšana Google vietnē;

b) pušu tiesības mainīt šī Līguma noteikumus, izmantojot jebkādu paziņošanas periodu, ja šādas izmaiņas tiesību aktos nav aizliegtas un ja abas puses tām piekrīt.

14.6. Pārdevējs nedrīkst pilnībā vai daļēji piešķirt vai citādā veidā nodot šo Līgumu vai jebkuras tā tiesības vai pienākumus bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no GPL.

14.7. GPL var bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas pilnībā vai daļēji piešķirt vai citādā veidā nodot savas tiesības vai pienākumus saskaņā ar šo Līgumu uzņēmumam Google un/vai jebkuram Google saistītajam uzņēmumam.

14.8. Neviena no pusēm nebūs atbildīga par savu saistību solījuma neizpildi vai kavējumiem, kas izriet no apstākļiem, kuri ir ārpus saprātīgas kontroles, tostarp, bet ne tikai, valdības rīcības, terora aktiem, zemestrīcēm, ugunsgrēkiem, plūdiem vai citām dabas stihijām, problēmām ar darbaspēku, strāvas padeves pārtraukumiem un/vai traucējumiem un interneta vai telekomunikāciju traucējumiem, sistēmas pārtraukumiem.

14.9. GPL nespēja izpildīt vai ieviest kādu no Līguma tiesībām vai nosacījumiem netiks uzskatīta par atteikšanos no attiecīgajām tiesībām vai nosacījumiem.

14.10. Līdz ar šo puses ir un paliks neatkarīgi līgumslēdzēji un nekas no šajā Līgumā minētā netiks uzskatīts par pietiekamu iemeslu, lai starp pusēm izveidotu aģentu, partnerības vai kopuzņēmuma attiecības. Neviena no pusēm netiks uzskatīta par otrās puses darbinieku vai juridisko pārstāvi, kā arī nevienai no pusēm nebūs tiesības vai pilnvaru radīt jebkādas saistības otrās puses vārdā.

14.11. Ja jebkura kompetentās jurisdikcijas tiesa kādu no šī Līguma nosacījumiem atzīs par neieviešamu vai nederīgu, attiecīgais nosacījums tiks ierobežots vai izslēgts minimālā apmērā, kāds nepieciešams, lai šis Līgums citādi paliktu spēkā esošs un derīgs un to varētu izpildīt starp pusēm.

14.12. Nekas, izņemot, kad tas ir skaidri norādīts šajā Līgumā, neradīs vai nepiešķirs tiesības vai citas priekšrocības ne saistībā ar Līgumu (Trešo pušu tiesības) aktu 1999. gada revīzijā (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999), ne citādā veidā par labu kādai citai pusei, izņemot Līguma pusēm. Šis pants neierobežos neviena šī Līguma tiesību pēcteča tiesības izmantot tiesības un priekšrocības, kuras tam ir piešķirtas. Neskatoties uz šo pantu, nevienai trešajai pusei (tostarp nevienai trešajai pusei, kura var būt pilnvarota realizēt savas tiesības atbilstoši šim Līgumam) nav pienākuma piekrist šī Līguma tiesību pārņemšanai, nodošanai, darbības pārtraukšanai.

14.13. Šo Līgumu un visus no tā izrietošos vai ar to saistītos strīdus un prasības regulēs Anglijas un Velsas tiesību akti. Puses neatsaucami un bez ierunām piekrīt, ka Anglijas tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija pār visiem minētajiem strīdiem vai prasībām. Nekas no iepriekšējā teikumā minētā neliegs kādai no pusēm jebkurā jurisdikcijā saņemt pagaidu tiesisko aizsardzību vai līdzīgu palīdzību, lai aizsargātu savu konfidenciālo informāciju vai Intelektuālā īpašuma tiesības.

14.14. Tādā apmērā, kādā to atļauj attiecīgā nacionālā likumdošana, izpildot Direktīvu 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (PSD) (Nacionālā likumdošana), tālāk norādītie Nacionālās likumdošanas nosacījumi neattiecas uz Līgumu: visi nosacījumi, ar kuriem tiek ieviesta PSD III sadaļa, 52. panta 1. punkts, 54. panta 2. punkta otrais apakšpunkts un 59., 61., 62., 63., 66. un 75. pants. Puses patur tiesības piekrist laikam, kas atšķiras no Nacionālās likumdošanas nosacījumos norādītā laika, īstenojot PSD 58. pantu.

15. ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR PAKALPOJUMU GOOGLE PLAY, CITĀM GOOGLE TIRDZNIECĪBAS VIETĀM UN GOOGLE PAYMENTS DIGITĀLAJĀM PRECĒM

Šis 15. pants attiecas tikai uz Pārdevējiem, kuri izmanto Pakalpojumu pakalpojumā Google Play vai vienā vai vairākos citos Google tirgus laukumos (katrs atsevišķi — Google tirgus laukums), izņemot gadījumus, kad uz Pārdevējiem, kuri izmanto Pakalpojumu Google Payments digitālo preču darījumu apstrādei, attiecas arī 15.3. pants.

15.1. Google Play un citi Google tirgus laukumi. Neskatoties uz 3.1. pantu, Pārdevējs var izmantot Pakalpojumu, lai apstrādātu darījumus Google tirgus laukumā. Lai varētu lietot Pakalpojumu Google tirgus laukumā, Pārdevējam ir atsevišķi jāpiekrīt pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas piemērojami attiecīgajam Google tirgus laukumam (Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumi), un ir jāsaista Pārdevēja Pakalpojuma konts ar Pārdevēja Google tirgus laukuma kontu. Ja starp šo Līgumu un piemērojamajiem Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumiem konstatētas pretrunas, tiks piemēroti piemērojamie Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

15.2. Maksa par Pakalpojumu Maksājuma garantijas politika. GPL no Pārdevēja neiekasēs 7.1. pantā aprakstītās Maksas par pakalpojumu par darījumiem, kas veikti, izmantojot Google tirgus laukumu, un tā vietā Pārdevējs samaksās piemērojamos Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumos norādītās maksas. Visas maksām piemērotās atlaides vai atbrīvojumi no maksām, kurus saistībā ar Pakalpojumu piedāvā GPL, neattiecas uz Google tirgus laukuma pakalpojumu sniegšanas noteikumos norādītajām maksām. Maksājumu garantijas politika neattiecas uz darījumiem, kas veikti, izmantojot Google tirgus laukumu.

15.3. Samaksas noteikumi, ikmēneša maksājumu grafiks. Neskatoties uz 7.4. pantā aprakstīto maksājumu grafiku, ja Pārdevēja konts ir saistīts ar kādu Google tirgus laukumu atbilstoši šim 15. pantam vai ja Pārdevējs izmanto Pakalpojumu, lai ar Google Payments apstrādātu digitālo preču darījumus, GPL realizēs komerciāli atbildīgus centienus, lai par darījumiem, kas apstrādāti Pārdevēja Izpirkuma kontā, viena kalendārā mēneša laikā līdz nākamā mēneša 15. datuma darbadienas beigām elektroniski pārsūtītu līdzekļus uz Pārdevēja Norēķinu kontu, uz ko attieksies 7.5. panta b) apakšpunktā aprakstītās apstrādes maksas. Iepriekšējā teikumā aprakstītais ikmēneša maksājumu grafiks attieksies uz visiem maksājumu darījumiem, kas tiek apstrādāti Pārdevēja Izpirkuma kontā neatkarīgi no tā, vai darījumi veikti, izmantojot Google tirgus laukumu vai Google Payments digitālajām precēm. Pēc GPL ieskatiem un bez iepriekšēja paziņojuma Pārdevējam līdzekļi var tikt pārskaitīti uz Pārdevēja Norēķinu kontu biežāk nekā reizi mēnesī.

15.4. Pārdevējs piekrīt segt visas izmaksas, tostarp visas piemērojamās valūtas konvertēšanas izmaksas, kas saistītas ar līdzekļu konvertēšanu un Norēķinu kontā veicamā maksājuma apstrādi. Pārdevējs apzinās un piekrīt, ka Pārdevējs uzņemas visu zaudējumu risku, kas saistīts ar valūtas maiņas kursa izmaiņām laikā starp maksājumu darījumu apstrādi un norēķinu līdzekļu nosūtīšanu uz Norēķinu kontu. Bankas, kas apstrādā maksājumu Norēķinu kontā, var arī noteikt komisijas maksas un nodevas par konkrēta maksājuma apstrādi un ar to saistīto valūtas konvertēšanu, savukārt Pārdevējs ir personīgi atbildīgs par visu šo komisijas maksu un nodevu segšanu.

15.5 Pircēja valūta. Google tirdzniecības vieta var atļaut Pārdevējam norādīt sarakstā iegādes cenas Pārdevēja Produktiem un Pircējam atļaut iegādāties Pārdevēja Produktus valūtā, kas atšķiras no Pārdevēja Norēķinu kontā norādītās valūtas (“Pirkuma darījums Pircēja valūtā”). Maksu par jebkuru Pirkuma darījumu Pircēja valūtā GPL maksās Pārdevējam Pārdevēja Norēķinu konta valūtā, pamatojoties uz valūtas maiņas kursu, kas tiek piemērots Pirkuma summai (Pircēja valūtā) brīdī, kad maksājuma darījums tiek apstrādāts Pārdevēja Izpirkuma kontā. Valūtas maiņas kursu noteiks finanšu iestāde, kuras uzņēmums GPL izmanto, lai aprēķinātu valūtas maiņas kursus. Pamatojoties uz tirgus apstākļiem, valūtas maiņas kurss var tikt koriģēts bez iepriekšēja paziņojuma. Ja par pirkuma darījumu Pircēja valūtā vēlāk tiek pieprasīta atmaksa, tiek atsaukts darījums vai maksājums vai tiek veiktas citas izmaiņas, attiecīgās Pārdevēja saistību summas aprēķināšanai GPL piemēros to pašu valūtas maiņas kursu, kāds tika piemērots sākotnējam pirkuma darījumam Pircēja valūtā. GPL patur tiesības noteikt maksu par valūtas konvertāciju.