Mokėjimų priėmimas per „Google“ – Pardavėjui taikomos paslaugų teikimo sąlygos

2019 m. Balandis 04 d.

Šios Pardavėjui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos („Sutartis“) yra teisinė sutartis, sudaryta „Google Payment Ireland Limited.“, Airijoje registruotos įmonės (įmonės Nr. 598776), kurios biuras registruotas adresu 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland („GPIL“) ir Jūsų („Pardavėjo“). Susisiekti su GPIL galima el. paštu per pagalbos centrą adresu https://support.google.com/paymentscener. GPIL, kaip mokėjimo institucijai, leidimą veikti suteikė ir veiklą prižiūri Airijos centrinis bankas („ACB“); registracijos ACB registre numeris 900008. GPIL yra „Google International, LLC“ („Google“) antrinė įmonė. Prieš nuspręsdami, ar norite sutikti su šios Sutarties sąlygomis ir tęsti prisiregistravimo procesą, turėtumėte peržiūrėti visą Sutartį.

Prieš tęsdami, atspausdinkite šią Sutartį arba išsaugokite jos kopiją, kad prireikus galėtumėte ją peržiūrėti.

TOLIAU SPUSTELĖDAMI „SUTINKU SU PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOMIS“ IR MYGTUKĄ „UŽBAIGTI PRISIREGISTRAVIMĄ“ SUTINKATE SUSISAISTYTI ŠIA SUTARTIMI.

Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai su jos sąlygomis sutinka Pardavėjas („Įsigaliojimo data“).

 1. APIBRĖŽTYS
 2. Šioje Sutartyje vartojami toliau nurodyti terminai.

  Paskyra reiškia su Pardavėju susietą mokamąją paskyrą, kurią teikia GPIL.

  API informacinis vadovas reiškia GPIL arba jos patronuojamųjų bendrovių retkarčiais leidžiamą API informacinį vadovą. Dabartinio API informacinio vadovo ieškokite adresu https://developers.google.com/terms.

  API kūrėjų vadovas reiškia API kūrėjų vadovą, retkarčiais skelbiamą GPIL arba jos patronuojamųjų bendrovių. Esamas API kūrėjų vadovas pateiktas adresu https://developers.google.com/androidpay/?csw=1; Beta funkcijos reiškia Paslaugos funkcijas, kurias GPIL retkarčiais įvardija kaip „beta“ arba nepalaiko savo techninėje dokumentacijoje. Į šią techninę dokumentaciją įtraukiamas Pardavėjo įgyvendintai Paslaugos versijai skirtas API informacinis vadovas ir API kūrėjų vadovas.

  Prekės ženklo ypatybės reiškia kiekvienos šalies prekės ženklų pavadinimus, prekės ženklus, paslaugos ženklus, logotipus, domenų pavadinimus ir kitas išskirtines prekės ženklo ypatybes, į kurias atitinkama šalis retkarčiais turi nuosavybės teisę arba kurias naudoja pagal licenciją.

  Darbo diena reiškia dieną, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis arba tarnautojų nedarbo diena Airijoje.

  Pirkėjas reiškia asmenį ar subjektą, kuris registruojasi naudotis Paslauga, kad atliktų mokėjimus naudodamas Finansavimo priemonę.

  Mobiliojo ryšio operatorius reiškia GPIL patvirtintą mobiliojo ryšio operatorių, Pirkėjams teikiantį Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą.

  Atsiskaitymas per mobiliojo ryšio operatorių reiškia mokėjimo procesą, per kurį GPIL Pardavėjo vardu pateikia Mokėjimo operaciją Mobiliojo ryšio operatoriui, kad būtų atsiskaityta per Pirkėjo Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą.

  Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyra reiškia mėnesinę ar kito periodinę atsiskaitomąją paskyrą, kurią teikia Mobiliojo ryšio operatorius ir kurią Pirkėjas užregistravo GPIL kaip tam tikrų Mokėjimo operacijų finansavimo priemonę.

  Sprendimas dėl mokėjimo grąžinimo reiškia „Google Payments“ programos politikos ir gairių skyrių „Sprendimas dėl mokėjimo grąžinimo“.

  Ginčai reiškia visus nesutarimus, bylinėjimusis, susitarimus ir (arba) kitus panašius ginčus tarp Naudotojų ir trečiųjų šalių, kylančius dėl naudojimosi Paslauga ir neįeinančius į Ginčų dėl Paslaugos kategoriją.

  EEE reiškia Europos ekonominę erdvę.

  Euras reiškia teisėtą Europos pinigų sąjungos valiutą.

  Finansavimo priemonė reiškia kredito, debeto kortelę, Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą ar kitą mokėjimo priemonę, kurią Pirkėjas užregistravo naudoti su Paslauga ir kurią GPIL priima siekdama palengvinti Mokėjimo operacijų apdorojimą. Google reiškia „Google International, LLC“ ir jos antrines įmones bei patronuojamąsias bendroves.

  „Google Payments“ programos politika ir gairės reiškia „Google Payments“ politiką, skirtą Pardavėjams, turintiems GPIL paskyras su išsamia atsiskaitymo informacija lietuvių kalba, kurią retkarčiais skelbia GPIL. Dabartinės „Google Payments“ programos politikos ir gairių ieškokite adresu https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  GPIL duomenų protokolai reiškia „Google“ duomenų protokolus, taikomus Paslaugai, kurią Pardavėjui pagal šią Sutartį teikia GPIL arba GPIL vardu įgaliotas subjektas, ir visas pakoreguotas šių protokolų versijas, apie kurias Pardavėjui retkarčiais praneša GPIL arba jos patronuojamosios bendrovės.

  „Google“ svetainė reiškia visas svetaines, kurias nuosavybės teise turi arba valdo „Google“, jos patronuojamosios bendrovės arba jų vardu įgaliotas subjektas, įskaitant visus jų padomenius ir katalogus bei visas jas pakeičiančias svetaines.

  Bendroji prekybinė vertė arba BPV reiškia visų Pardavėjo atliktų Mokėjimo operacijų bendrą vertę, įskaitant visus mokesčius, rinkliavas ir siuntimo išlaidas, jei taikytina.

  Intelektinės nuosavybės teisės reiškia visas teises į patentus, autorių teises, teises į puslaidininkinių gaminių topografiją, teises į programinę įrangą, moralines teises, teises į prekės ženklus ir (arba) paslaugų ženklus, teises į logotipus, teises į duomenų bazes arba su jomis susijusias teises, teises į konfidencialią informaciją arba komercines paslaptis arba su jomis susijusias teises, su domenų pavadinimais susijusias teises ir visas kitas nuosavybės teises (registruotas ar neregistruotas) visame pasaulyje, įskaitant visas teises į turto grąžinimą bei teises į bet kokias paraiškas ir nebaigtas registracijas, taip pat teisę paduoti į teismą ir reikalauti atlyginimo dėl praeityje padarytų pažeidimų.

  Prisijungimo informacija reiškia naudotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos GPIL Pardavėjui išduoda Pardavėjo Paskyrai pasiekti.

  Mokėjimo garantijos politika reiškia „Google Payments“ programos politikos ir gairių skyrių „Mokėjimo garantijos politika“.

  Mokėjimo operacija reiškia mokėjimo apdorojimą naudojant Paslaugą, kuris baigiasi išskaitant ar apmokestinant pirkinių sumą Pirkėjo Finansavimo priemonėje ir lėšų pervedimu į Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą.

  Mokėjimo užsakymas reiškia i) Pardavėjo nurodymą GPIL apdoroti Pirkėjo leistą Mokėjimo operaciją arba ii) Pardavėjo nurodymą GPIL apdoroti lėšų grąžinimą į Pirkėjo Finansavimo priemonę naudojant Paslaugos lėšų grąžinimo funkciją, atsižvelgiant į aplinkybes.

  Produktas reiškia skaitmeninę ar fizinę prekę, pirkinį ar paslaugą, kurią Pirkėjas gali įsigyti iš Pardavėjo naudodamas Paslaugą.

  Pirkinių suma reiškia pinigų sumą, atitinkančią Produkto kainą, įskaitant visus susijusius mokesčius, pristatymo ar tvarkymo išlaidas, jei taikytina.

  Grąžinimo operacija reiškia bet kokį lėšų grąžinimą ar įskaitymą dėl įvairių priežasčių, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) Produkto grąžinimą ir (arba) atšaukimą ir bet kokį Mokėjimo operacijos koregavimą.

  Pardavėjo el. pašto adresas reiškia el. pašto adresą, kurį Pardavėjas pateikia prisiregistruodamas.

  Pardavėjo svetainė reiškia Pardavėjo svetainės puslapius, kuriuose siūlomi Produktai, už kuriuos galima sumokėti naudojant Paslaugą.

  Paslauga reiškia šioje sutartyje aprašytą paslaugą, kurią teikia GPIL, kurios pavadinimas „Google Payments“ ir kuri palengvina Mokėjimo operacijų apdorojimą Pardavėjo vardu, siekiant įvykdyti Pirkėjo mokėjimą Pardavėjui už pirkinį.

  Ginčai dėl Paslaugos reiškia visus nesutarimus, skundus, bylinėjimusis, susitarimus ir (arba) kitus panašius ginčus tarp GIPL ir Naudotojų, kylančius išimtinai dėl tariamo GPIL Sutartyje nurodytų įsipareigojimų ar taikytinų įstatymų nesilaikymo bei dėl visų susijusių klaidų teikiant Paslaugą.

  Paslaugos mokesčiai reiškia GPIL taikomus mokesčius už Paslaugą pagal 6.1 skirsnį.

  Atsiskaitomoji sąskaita reiškia Pardavėjo indėlio sąskaitą, laikomą Pardavėjo paskirtame EEE esančiame banke, apie kurią raštu pranešta GPIL ir kuri GPIL patvirtinta priimti lėšas apdorojus Mokėjimo operacijas.

  Antrinės įmonės ir patronuojamosios bendrovės reiškia GPIL antrines įmones ir patronuojamuosius juridinius subjektus visame pasaulyje.

  Naudotojas reiškia asmenį ar subjektą, kuris registruojasi naudotis Paslauga kaip Pirkėjas arba Pardavėjas.

  Metai reiškia dvylikos (12) mėnesių laikotarpį, kuris prasideda Įsigaliojimo data, ir kiekvieną paskesnį dvylikos mėnesių laikotarpį.

  1.1 Šios Sutarties skirsnių antraštės pateikiamos tik tam, kad būtų lengviau suprasti; jos neturės įtakos interpretuojant ar suprantant Sutartį.

  1.2 Nuoroda į teisės aktą ar teisės akto nuostatą yra ir nuoroda į iš dalies pakeistą, išplėstą ar iš naujo priimtą atitinkamą teisės aktą ar teisės akto nuostatą.

  1.3 Jei Sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip, visos šioje Sutartyje pateikiamos sumos išreikštos eurais.

 3. PASLAUGOS FUNKCIJOS IR APRAŠAS
 4. 2.1 Paslaugos aprašas. GPIL Pardavėjui teikia Paslaugą, susijusią su Pardavėjo „Google“ prekyvietėse (kiekviena jų – „Google“ prekyvietė) vykdomu Produktų pardavimu. Paslaugos palaikomų prekyviečių sąrašą galite rasti čia. „Google“ gali kartkartėmis atnaujinti prekyvietes.

  Pardavėjas, norintis naudoti Paslaugą „Google“ prekyvietėje, turi atskirai sutikti su atitinkamos „Google“ prekyvietės paslaugų teikimo sąlygomis ir susieti savo Paslaugos paskyrą su savo paskyra atitinkamoje „Google“ prekyvietėje. Visos prekyviečių operacijos apdorojamos pagal šią Sutartį. Jei atsiras prieštaravimų tarp šios Sutarties ir atitinkamos „Google“ prekyvietės paslaugų teikimo sąlygų, bus taikomos „Google“ prekyvietės paslaugų teikimo sąlygos.

  GPIL Pirkėjui taip pat gali teikti Paslaugą, kad Pardavėjas galėtų priimti labdaringus aukojimus.

  Pardavėjas gali perduoti savo produktus „Google“, kad pastaroji juos parduotų; tokiu atveju „Google“ turi atsiskaityti Pardavėjui. „Google“ gali reikalauti, kad GPIL jos vardu sumokėtų šias sumas Pardavėjui. Kad būtų išvengta abejonių, ši sutartis tokiems mokėjimams netaikoma.

  2.2 Dalykai, kuriuos pripažįsta Pardavėjas. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad:

  a) Pardavėjo Produktų pardavimas susijęs su operacijomis, kurias vykdo Pardavėjas ir Pirkėjas, ne GPIL, „Google“ ar jos patronuojamosios bendrovės, nebent GPIL, „Google“ ar jos patronuojamosios bendrovės vykdant operaciją yra aiškiai nurodytos kaip Pardavėjas ar Pirkėjas;

  2.2.2 Nei GPIL, nei „Google“, nei jos patronuojamosios bendrovės nėra Pirkėjas, Pardavėjas ar šalis, susijusi su bet kuria Mokėjimo operacija, nebent tai aiškiai nurodyta Produkto įraše „Google“ svetainėje ar jos paslaugų teikimo sąlygose;

  2.2.3 GPIL nėra atsakinga už reklamuojamų Produktų kokybę, saugą ar teisėtumą, Produktų aprašų tikrumą ar tikslumą, Pardavėjų galėjimą parduoti Produktus ar Pirkėjų galėjimą pirkti Produktus ir šių aspektų nekontroliuoja; ir

  2.2.4 GPIL nebus atsakinga už tai, ar Pirkėjas baigs Produktų pirkimą ir ar sumokės už Produktus, kuriuos jis sutiko įsigyti iš Pardavėjo. Jei Pirkėjas siekia atlikti pirkimą naudojant Mokėjimo priemonę, GPIL, iš Pardavėjo gavusi Mokėjimo užsakymą, apdoroja Mokėjimo operaciją Pardavėjo vardu a) naudodama atitinkamą mokėjimų apdorojimo tinklą, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) kredito kortelių ar debeto kortelių tinklus arba b) perduoda Mobiliojo ryšio operatoriui apmokėti ir surinkti lėšas naudojant toliau aprašytą Atsiskaitymą per mobiliojo ryšio operatorių.

  2.3 Leidžiama mokėjimo operacija. Pardavėjas gali naudoti Paslaugą Mokėjimo operacijai apdoroti tik jei atitinkamas Pirkėjo įsigyjamas produktas parduodamas teisėtai ir sąžiningai. Mokėjimo operacijos negalima pateikti apdoroti naudojant Paslaugą, jei Pardavėjas:

  2.3.1 nepristatė ar kitaip nepateikė įsigytų prekių Pirkėjui; arba

  2.3.2 nesuteikė įsigytos paslaugos; arba

  2.3.3 kitaip nebaigė pirkimo operacijos pagal Pardavėjo ir Pirkėjo abipusį susitarimą.

  2.4 Draudžiamos operacijos. GPIL, iš anksto nepranešusi Pardavėjui, gali nustatyti Paslaugos naudojimo bendrąją praktiką ir apribojimus, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) atskirus ar bendrus apribojimus operacijų eurais sumoms ar atitinkamoms sumoms vietos valiuta, taip pat Mokėjimo operacijų ar Mokėjimo užsakymų skaičiui per vieną ar daugiau nurodytų laikotarpių. Pardavėjas negali:

  2.4.1 naudoti Paslaugos sau skirtai Mokėjimo operacijai apdoroti arba kitaip pervesti pinigus tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, jei ši operacija tiesiogiai nekyla iš Pirkėjo vykdomo Produkto pirkimo;

  2.4.2 naudoti Paslaugos grynųjų pinigų avansams Pirkėjams mokėti arba siekiant Pirkėjams palengvinti grynųjų pinigų atitikmenų (kelionės čekių, išankstinio mokėjimo kortelių, piniginių perlaidų ir kt.) įsigijimą; tačiau Pardavėjas gali naudoti paslaugą siekdamas Pirkėjams palengvinti dovanų čekių ir išsaugotos vertės kortelių įsigijimą, kuris leidžiamas pagal taikytiną GPIL politiką, pateiktą „Google Payments“ svetainėje; arba

  2.4.3 naudoti Paslaugos Mokėjimo operacijoms, susijusioms su bet kokių neteisėtų ar draudžiamų prekių ar paslaugų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) draudžiamus Produktus ir Produktų kategorijas, nurodytas draudžiamų produktų sąraše, kuris pateikta adresu https://support.google.com/faqs/answer/75724 (šis sąrašas retkarčiais atnaujinamas), pardavimu arba keitimusi jomis ar bet kokioms neteisėtoms operacijoms apdoroti („Draudžiamų produktų sąrašas“). Jei nebus laikomasi taikytinos Draudžiamų produktų sąrašo politikos, Pardavėjo prieiga prie Paslaugos gali būti laikinai sustabdyta arba nutraukta, taip pat gali būti taikomos visos kitos šioje Sutartyje numatytos teisių gynimo priemonės, kurias gali naudoti GPIL.

  Pardavėjas negali naudoti Paslaugos tokiu būdu, kuris prieštarautų šiai bendrajai praktikai, o toks draudžiamas naudojimas yra pagrindas nedelsiant laikinai sustabdyti Paslaugą ir (arba) nutraukti Sutartį.

  2.5 Pardavėjas, apie tai iš anksto pranešęs GPIL (GPIL nurodyta forma), gali atsisakyti apdoroti bet kokį Produkto užsakymą dėl bet kokios priežasties, tačiau tokiu atveju GPIL neprisiima jokių įsipareigojimų palengvinti susijusias Mokėjimo operacijas.

  2.6 Paslaugos naudojimui taikomi apribojimai.

  2.6.1 Pardavėjas laikysis visos Pardavėjams taikomos Paslaugos naudojimo politikos ir apribojimų, kuriuos retkarčiais skelbia ir atnaujina GPIL ir jos patronuojamosios bendrovės. Šią politiką sudaro:

  a) „Google Payments“ programos politika ir gairės;

  b) GPIL ir „Google“ techniniai bei įgyvendinimo reikalavimai, kurie pateikti adresu https://developers.google.com/terms (arba kitu GPIL retkarčiais pateikiamu URL);

  c) GPIL ir „Google“ prekės ženklo naudojimo ar paslaugos ženklo gairės, kurios taikomos Paslaugai ir pateiktos adresu https://www.google.com/permissions ar kitu GPIL arba „Google“ retkarčiais pateikiamu URL;

  d) „Google“ svetainės politika ir sąlygos, kurios retkarčiais pateikiamos „Google“ svetainėse;

  e) GPIL duomenų saugumo ir privatumo reikalavimai, apie kuriuos retkarčiais pranešama Pardavėjui, įskaitant „Google Payments“ privatumo pranešimą, pateiktą adresu

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice;

  f) visos taikytinos kortelių tvarkytojų asociacijų arba tinklų, kurie naudojami Mokėjimo ir Lėšų grąžinimo operacijoms apdoroti, naudojimo taisyklės ir (arba) politika; ir

  g) Mobiliojo ryšio operatoriaus reikalavimai, taikomi Atsiskaitymui per mobiliojo ryšio operatorių.

  2.6.2 Pardavėjo Mokėjimo operacijos gali būti saugomos pagal Sprendimo dėl mokėjimo grąžinimo politiką ir Mokėjimo garantijų politikos taisykles ir nuostatas.

  2.6.3 GPIL gali pakeisti, laikinai sustabdyti ar nutraukti paslaugą ar jos dalį, jei to reikia siekiant vykdyti Paslaugos techninę priežiūrą ar Paslaugą atnaujinti.

  2.6.4 GPIL retkarčiais gali apriboti tam tikras funkcijas arba prieigą prie visos Paslaugos ar jos dalių.

  2.6.5 Negali būti reikalaujama, kad GPIL pervestų lėšas Pardavėjui už Finansavimo operaciją, jei GPIL negavo reikiamų lėšų už Finansavimo operaciją iš Pirkėjo Finansavimo priemonės.

  2.7 Draudžiami veiksmai. Pardavėjas negali:

  2.7.1 nustatyti mažiausios arba didžiausios leidžiamos Mokėjimo operacijos sumos, kuri būtų taikoma kaip sąlyga Pirkėjui naudoti Paslaugą mokant už Produktą;

  2.7.2 reikalauti, kad Pirkėjas Pardavėjui pateiktų bet kokios kredito ar debeto kortelės, Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyros ar kitos Mokėjimo priemonės sąskaitos numerį;

  2.7.3 atskirai apdoroti bet kokio taikytino mokesčio už Produkto įsigijimą sumos kaip Mokėjimo operacijos;

  2.7.4 pateikti Paslaugai Mokėjimo operaciją, kurios apdorojimas anksčiau buvo atmestas arba kuri buvo grąžinta atliekant mokėjimo grąžinimą;

  2.7.5 leisti naudoti Paslaugą bet kokiai sumai, kurią Pirkėjas skolingas Pardavėjui, arba grąžintam ar neapmokėtam čekiui apmokėti;

  Jei Pardavėjas už Paslaugos naudojimą nustato Mokėjimo operacijos priemoką, apie tokią priemoką jis turi aiškiai informuoti Pirkėją. Pardavėjas sutinka netaikyti jokių priemokų, kurios yra neteisėtos atitinkamoje jurisdikcijoje.

  2.8 Mokėjimo operacijos leidimas. Pardavėjas pripažįsta, kad leidimo dėl konkrečios Mokėjimo operacijos gavimas nurodo tik tai, kad šio leidimo suteikimo dieną atitinkamoje Finansavimo priemonėje yra pakankamai kortelės išdavėjo ar Operatoriaus kredito, kad būtų galima sumokėti Pirkinių sumą. Be to, Pardavėjas pripažįsta, kad, gavus Mokėjimo operacijos leidimą, Pirkėjo mokėjimo Pardavėjui įsipareigojimas yra įvykdytas ir panaikintas (išskyrus lėšų grąžinimo ar kito atšaukimo atvejus). Pardavėjas pripažįsta, kad leidimas nėra Pirkėjo tapatybės patvirtinimas; leidimas taip pat nėra GPIL garantija, kad operacijai nebus taikomas lėšų grąžinimas ar kitas atšaukimas.

  2.9 Vykdymo laikas. 2.9 Taikoma visoms mokėjimo operacijoms. GPIL, gavusi tinkamas lėšas iš Pardavėjo Finansavimo priemonės, kurių suma lygi Produkto pirkimo sumai, nedelsdama perves atitinkamą sumą, kuri yra mažesnė nei bet kokie taikytini Paslaugos mokesčiai, į Pardavėjo sąskaitą.

  2.10 Jei Mokėjimo užsakymas gautas arba suplanuotas gauti ne darbo dieną, pagal šį skirsnį ji bus laikoma kaip gauta arba suplanuota gauti kitą darbo dieną.

  2.11 Mokėjimo operacijos gali būti atmestos Pirkėjui ar Pardavėjui iš anksto nepranešus, kaip nustatyta 6.2 skirsnyje. Mokėjimo operacijos taip pat gali būti atidėtos dėl GPIL savo įsipareigojimų laikymosi pagal taikytinus kovos su pinigų plovimu teisės aktus, įskaitant atvejus, kai GPIL įtaria, kad operacija susijusi su apgaulėmis.

  2.12 Papildomos atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių sąlygos. Pirkėjui vykdant Mokėjimo operaciją pasitelkus Atsiskaitymą per mobiliojo ryšio operatorių GPIL pateiks mokesčius Mobiliojo ryšio operatoriui, kad būtų sumokėta ir apdorota per Pirkėjo Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą. GPIL taip pat gali pateikti šios Mokėjimo operacijos atšaukimą, lėšų grąžinimą arba koregavimą Mobiliojo ryšio operatoriui apdoroti per Pirkėjo Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą. GPIL nėra įsipareigojusi Pardavėjui arba bet kokiam kitam asmeniui atlyginti Pirkėjo Mokėjimo operacijos (ar jos atšaukimo, lėšų grąžinimo arba koregavimo), jei Mobiliojo ryšio operatorius dėl kokios nors priežasties negali ar nenori paimti lėšų iš Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyros ar kitos Pirkėjo sąskaitos (mokėjimui už Mokėjimo operaciją atlikti) arba pervesti lėšų į Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą ar kitaip pervesti lėšų Pirkėjui (Mokėjimo operacijai atšaukti, koreguoti ar jos lėšoms grąžinti). Jei GPIL, laukdama Mobiliojo ryšio operatoriaus mokėjimo, Pardavėjui perveda atsiskaitymo lėšų, ji pasilieka teisę susigrąžinti arba reikalauti grąžinti šias lėšas iš Pardavėjo, jei Mobiliojo ryšio operatorius nebaigia apdoroti Mokėjimo operacijos ir neperveda lėšų į Pirkėjo Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą arba kitaip negauna mokėjimo iš Pirkėjo. GPIL gali nustatyti apribojimą, kokių tipų Pardavėjai gali naudoti Atsiskaitymą per mobiliojo ryšio operatorių ir kokių tipų produktus galima įsigyti naudojant Atsiskaitymą per mobiliojo ryšio operatorių.

  2.13 Beta funkcijos. GPIL savo nuožiūra gali leisti Pardavėjui naudoti Beta funkcijas. Beta funkcijos teikiamos „tokios, kokios yra“ (neprisiimant atsakomybės už trūkumus) ir jas Pardavėjas naudos savo rizika pagal taikytinus įstatymus. GPIL savo nuožiūra gali bet kada nutraukti Beta funkcijų teikimą Pardavėjui.

 5. PASLAUGOS ĮGYVENDINIMAS
 6. 3.1 Atsiskaitomoji sąskaita. Pardavėjas, įgyvendindamas Paslaugą, sukurs, registruos ir palaikys su Paslauga susijusią Atsiskaitomąją sąskaitą; tai yra GPIL Paslaugos teikimo sąlyga. Pardavėjas leidžia GPIL:

  3.1.1 patvirtinti, ar Atsiskaitomoji sąskaita, kurias Pardavėjas nurodė Paslaugos registravimo tinklalapiuose, yra gerai vertinamos jas teikiančio banko (be kita ko, pateikiant užklausą dėl mokėjimo leidimo ir (arba) nedidelių lėšų įskaitymo į Atsiskaitomąją sąskaitą ir (arba) jų išskaitymo iš Atsiskaitomosios sąskaitos, atsižvelgiant į poreikį);

  3.1.2 vien GPIL nuožiūra pakartotinai patvirtinti Atsiskaitomąją sąskaitą bet kada, kai tik pasikeičia sąskaitos informacija; ir

  3.1.3 retkarčiais gauti (jei tai leidžiama vietos įstatymais) kredito ataskaitą ir (arba) teikti kredito ar kitas duomenų užklausas dėl Pardavėjo taip, kaip GPIL laiko tinkamu, siekiant įvertinti Pardavėjo tinkamumą naudoti Paslaugą arba patikrinti, kaip Pardavėjas nuolat naudoja Paslaugą.

  3.2 Pardavėjas turi pateikti naujausią, išsamią ir tikslią registracijos informaciją ir Atsiskaitomosios sąskaitos informaciją, taip pat atnaujins tokią informaciją, kad ji būtų naujausia ir tiksli. GPIL gali reikalauti, kad Pardavėjas, norintis toliau naudoti Paslaugą, retkarčiais pateiktų papildomos informacijos arba padėtų GPIL nustatyti, ar leisti Pardavėjui toliau naudoti Paslaugą.

  3.3 Atnaujinimai. Jei GPIL retkarčiais atnaujina savo technines ar įgyvendinimo specifikacijas (taip pat ir atnaujindama GPIL duomenų protokolus arba reikalaudama pakeisti išvaizdą, ženklinimą, ženklodarą arba savybes, bet tuo neapsiribojant), Pardavėjas įgyvendins šiuos atnaujinimus ar pakeitimus per protingą laikotarpį, tačiau bet kuriuo atveju per šešiasdešimt (60) dienų nuo pranešimo apie atnaujinimą gavimo dienos; tačiau išvaizdos, ženklinimo, ženklodaros arba priskyrimo atnaujinimai ar pakeitimai turi būti įgyvendinti per penkiolika (15) dienų nuo pranešimo apie šiuos atnaujinimus gavimo datos.

  3.4 Pranešimas apie sistemos pakeitimus. Pardavėjas GPIL praneš apie visus Paslaugai įgyvendinti naudojamo kodo ar techninės įrangos pakeitimus (pateikdamas išankstinį pranešimą ne vėliau kaip iki pakeitimo likus šešiasdešimt (60) dienų), kurie pagrįstai gali būti vertinami kaip galintys neigiamai paveikti GPIL, GPIL galimybę teikti paslaugą kitiems pardavėjams ar Pardavėjo galimybę vykdytą Paslaugą (sutariama, kad minėtas pranešimas jokiu būdų neatleidžia Pardavėjo nuo šia Sutartimi jam nustatytų įpareigojimų).

  3.5 Techninis palaikymas. Jei Pardavėjas laikysis šios Sutarties, per šios Sutarties galiojimo laikotarpį GPIL teiks Pardavėjui techninio palaikymo paslaugas, kurios bus taikomos Paslaugoms pagal tuo metu galiojančias GPIL palaikymo gaires. Pardavėjas, prieš GPIL teikdamas bet kokią užklausą dėl palaikymo, pirmiausiai vykdys protingus veiksmus visoms problemoms (klaidoms, riktams, gedimams ar tinklo ryšio problemoms) savo programinėje ir aparatinėje įrangoje išspręsti, nesikreipdamas į GPIL. Tik tada Pardavėjas gali pateikti raštišką užklausą dėl techninio palaikymo pagal GPIL palaikymo gaires ir procedūras. Pardavėjas palaikymo paslaugas Pirkėjams teiks savo lėšomis.

 7. PAPILDOMOS PASLAUGOS SĄLYGOS
 8. 4.1 GPIL yra mokėjimo institucija. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad:

  4.1.1 GPIL teikia Paslaugą, kad palengvintų Mokėjimo operacijų apdorojimą, kai Pirkėjai perka Produktą;

  4.1.2 GPIL apdoroja Mokėjimo operacijas Pardavėjo vardu, o ne Pirkėjų vardu;

  4.3.1 GPIL nepriima indėlių;

  4.1.4 GPIL ar jos paslaugų teikėjų (įskaitant visus banko paslaugų teikėjus) laikomos lėšos, susijusios su Mokėjimo operacijų apdorojimu, nėra laikomos kaip indėliai.

  4.2 Patvirtinimų neteikimas. GPIL nesuteikia jokių garantijų ir neteikia jokių pareiškimų dėl:

  4.2.1 bet kurio Produkto saugos, kokybės, tikslumo, patikimumo, vientisumo ar teisėtumo;

  4.2.2 Produktų, Pirkėjo informacijos, patarimų, nuomonių, pasiūlymų, pareiškimų, duomenų ar kitos informacijos (visi šie elementai kartu vadinami „Turiniu“), kuri rodoma arba platinama, įsigyjama arba apmokama naudojant Paslaugą ar „Google“ svetaines, aprašų teisingumo ar tikslumo.

  GPIL gali, bet pagal Sutartį nebus įsipareigojusi redaguoti, keisti, atsisakyti skelbti ar pašalinti bet kokį Turinį (visą ar jo dalį), kurį ji laiko nepageidaujamu, klaidingu, neteisėtu, apgavikišku arba pažeidžiančiu Sutartį.

  4.3 Pirkėjo tapatybė. GPIL nebus įsipareigojusi jokiam Pardavėjui tirti bet kokių Paslaugą naudojančių Naudotojų duomenų ar patvirtinti jų tapatybės. GPIL gali pasiūlyti atsiliepimus apie Paslaugą ar kitą Paslaugos reitingavimo sistemą, kad padėtų Pardavėjui įvertinti kitus Paslaugą naudojančius Naudotojus. Pardavėjas pripažįsta, kad bet kokie tokie atsiliepimai arba reitingavimo sistema yra tik trečiųjų šalių nuomonė ir nėra GPIL nuomonė, pareiškimas ar garantija.

  4.4 Pardavėjo tapatybės patikrinimas; kovos su pinigų plovimu reikalavimai. Pardavėjas pripažįsta, kad GPIL siūlo ir toliau siūlys Paslaugą Pardavėjui, jei Pardavėjas vykdys visus reikiamus išsamius patikrinimus ir tapatybės tikrinimus, kuriuos gali atlikti GPIL, ir laikysis GPIL ir kovos su pinigų plovimu teisės aktų reikalavimų. Tapatybės patikrinimai gali apimti kreditingumo patikrinimus, kovos su pinigų plovimu patikrinimus, reikalaujamus pagal atitinkamus teisės aktus, kortelių išdavėjų asociacijų reikalaujamus patikrinimus ir patikrinimus siekiant atitikti atitinkamų taisyklių reikalavimus. Pardavėjas kuo galėdamas padės GPIL vykdyti šiuos tikrinimus ir nustatyti kovos su pinigų plovimu reikalavimų atitikimą, įskaitant papildomos registracijos ar tapatybės patvirtinimo informacijos, kurios gali reikalauti GPIL, pateikimą. Pardavėjas sutinka, kad GPIL bendrins informaciją apie Pardavėją su atitinkamomis trečiosiomis šalimis ir iš jų gaus informacijos apie Pardavėją, kad GPIL galėtų vykdyti taikytinus reikiamus išsamius tikrinimus ir tapatybės tikrinimus. Jei nebus laikomasi šios sąlygos, įskaitant tai, kad Pardavėjas pateiks informaciją, kurios reikalaus GPIL, kad atliktų tapatybės patvirtinimą ar nustatytų kovos su pinigų plovimu reikalavimų laikymąsi, nedelsiant gali būti sustabdytas Paslaugos teikimas Pardavėjui ir gali būti nutraukta ši Sutartis.

  4.5 Ginčai. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad:

  4.5.1 GPIL nėra šalis ir nebus atsakinga už jokius Ginčus, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta Sprendime dėl mokėjimo grąžinimo, kai to reikalauja kortelių išdavėjų asociacija, kai tai būtina pagal tinklo taisykles arba Airijos teisės aktų reikalavimus, susijusius su pačiu mokėjimo apdorojimu;

  4.5.2 jei kiltų Ginčas, Pardavėjas laikysis GPIL retkarčiais nustatomos ginčų politikos; ir

  4.5.3 jei kiltų Ginčas dėl Paslaugos, vadovaujamasi 4.6 ir 4.7 skirsniuose pateikta procedūra.

  Nepaisant pirmiau pateiktų 4.5.1 ir 4.5.2 skilčių, GPIL teiks įvairius įrankius, skirtus palengvinti Pardavėjo ir Pirkėjo bendravimą, kad būtų galima išspręsti Ginčus. Jei Pardavėjui ir Pirkėjui nepavyksta išspręsti ginčo, GPIL gali tarpininkauti, jei kuri nors iš šalių paprašo pagalbos. GPIL, gavusi tokį prašymą, jei tinkama ir tik savo nuožiūra, įvertins ginčą ir pasiūlys neprivalomą sprendimą.

  4.6 Ginčai dėl Paslaugos. GPIL tirs Ginčus dėl Paslaugos, jei Pardavėjas suteiks GPIL tinkamos pagalbos, kurios retkarčiais gali paprašyti GPIL.

  4.7 Visi Ginčai dėl Paslaugos pirmiausia turi būti pateikti GPIL pagalbos centrui. Jei norite gauti daugiau informacijos apie pagalbos centrą, apsilankykite adresu https://support.google.com/payments. Jei esate nepatenkinti Ginčo dėl Paslaugos sprendimu, dėl jo galima kreiptis į Airijos finansų ombudsmeno tarnybą arba į jums tinkamą kompetentingą neteisminę ginčų sprendimo instituciją, esančią šalyje, kurioje įsikūręs Pardavėjas, jei Pardavėjas atitinka tinkamumo kriterijus. Daugiau informacijos apie finansų ombudsmeną galite rasti adresu https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Duomenų gavimo užklausos. Pardavėjas privalo saugoti visų operacijų originalius dokumentus mažiausiai šešis (6) mėnesius nuo atitinkamos operacijos dienos ir išlaikyti visų šių duomenų kopijas mažiausiai aštuoniolika (18) mėnesių nuo atitinkamos operacijos dienos.

 9. PREKĖS ŽENKLO YPATYBĖS
 10. 5.1 GPIL prekės ženklo ypatybių licencija. Pagal šios Sutarties taisykles ir nuostatas šios Sutarties galiojimo laikotarpiu GPIL Pardavėjui suteikia ribotą neišskirtinę licenciją (be teisės suteikti sublicenciją) rodyti GPIL Pardavėjui pateiktas GPIL Prekės ženklo ypatybes tik įgyvendinant Paslaugą ir reklamuojant Paslaugą Pardavėjo svetainėje. Visi Paslaugos įgyvendinimo Pardavėjo svetainėje ir visi tinkamų Prekės ženklo ypatybių logotipų, kuriuos GPIL pateikė Pardavėjui, naudojimo atvejai per Sutarties galiojimo laikotarpį visada atitiks ženklodaros ir priskyrimo gaires ir politiką, kurios pateiktos adresu https://www.google.com/permissions/guidelines („Google“ arba GPIL gali jas retkarčiais atnaujinti). Nepaisant visko, kas gali prieštarauti toliau pateiktai nuostatai, GPIL gali atšaukti jos suteiktą šiame skirsnyje nurodytą licenciją apie tai pranešdama Pardavėjui ir suteikdama Pardavėjui protingą laikotarpį nutraukti atitinkamų Prekės ženklo ypatybių naudojimą.

  5.2 Pardavėjo Prekės ženklo ypatybių licencija. Pagal šios Sutarties taisykles ir nuostatas šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjas suteikia GPIL, „Google“ ir jos patronuojamosioms bendrovėms ribotą neišskirtinę (išskyrus šiame skirsnyje nustatytus atvejus) licenciją (be teisės suteikti sublicenciją) pateikti Pardavėjo Prekės ženklo ypatybes Paslaugos teikimo tikslais ir įgyvendinant šioje Sutartyje nustatytus jų įsipareigojimus.

  5.3 Kiekviena šalis yra visų teisių, nuosavybės teisių ir teisių į pelno dalį, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) visas Intelektinės nuosavybės teises, susijusių su jos Prekės ženklo ypatybėmis, savininkė. Jokia šalis nesuteiks kitai šaliai ir jokia šalis neįgis kitos šalies teisių, nuosavybės teisių ir teisių į pelno dalį (įskaitant bet kokią numanomą licenciją, bet tuo neapsiribojant) ar bet kokių Prekės ženklo ypatybių, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus kelis atvejus. Visas GPIL naudojimasis Pardavėjo Prekės ženklo ypatybėmis (įskaitant su jomis susijusią įmonės reputaciją) teiks naudos Pardavėjui, o visas Pardavėjo naudojimasis GPIL Prekės ženklo ypatybėmis (įskaitant su jomis susijusią įmonės reputaciją) teiks naudos „Google“ ir GPIL. Jokia šalis neginčys arba kitiems nepadės ginčyti kitos šalies teisių į jos Prekės ženklo ypatybes (išskyrus atvejus, kai siekiama apsaugoti tos šalies teises į savo pačios Prekės ženklo ypatybes) arba kitos šalies vykdomą Prekės ženklo ypatybių registravimą; jokia šalis nebandys registruoti Prekės ženklo ypatybių arba domeno pavadinimų, kurie yra klaidinančiai panašūs į kitos šalies Prekės ženklo ypatybes arba domeno pavadinimus.

  5.4 Viešumas. Jokia šalis negali viešai skelbti apie šios Sutarties buvimą ar jos turinį be kitos šalies išankstinio raštiško sutikimo. Nepaisant pirmiau pateiktų nuostatų, GPIL, „Google“ ir jos patronuojamosios bendrovės gali įtraukti Pardavėjo Prekės ženklo ypatybes į savo pristatymus, reklaminę medžiagą, pranešimus žiniasklaidai ir klientų sąrašus (į kuriuos įtraukti (tuo neapsiribojant) „Google“ svetainėse paskelbti klientų sąrašai ir ekrano kopijos, kuriose parodyta, kaip Pardavėjas įgyvendina Paslaugą). Pardavėjo prašymu GPIL pateiks Pardavėjui tokio naudojimo pavyzdį.

 11. PASLAUGOS MOKESČIAI IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
 12. 6.1 Paslaugos mokesčiai. Pardavėjas sumokės mokesčius, nurodytus taikytinose „Google“ prekyvietės PTS. Bet kokios GPIL kartkartėmis siūlomos mokesčių už Paslaugą nuolaidos ar atsisakymai netaikomi atitinkamos „Google“ prekyvietės PTS nurodytiems mokesčiams. Apdorojant mokėjimus už labdaringus aukojimus netaikomo jokie mokesčiai.

  6.2 Mokėjimo sąlygos. Mėnesio mokėjimų tvarkaraštis. GPIL vykdys komerciškai pagrįstus veiksmus, kad elektroniniu būdu pervestų Pardavėjo pateiktas lėšas už Mokėjimo operacijas į Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą per kalendorinį mėnesį iki kito kalendorinio mėnesio 15 darbo dienos pabaigos. GPIL, savo nuožiūra ir nepateikusi Pardavėjui išankstinio pranešimo, lėšas į Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą gali pervesti dažniau nei kartą per mėnesį. Be to, Pardavėjas gali bet kada reikalauti pervesti lėšas, susisiekęs su GPIL per pagalbos pardavėjams centrą. Nepaisydama pirmiau pateiktų nuostatų, GPIL nebus įpareigota pervesti lėšas į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą toliau nurodytais atvejais.

  6.2.1 Už visas Mokėjimo operacijas, už kurias GPIL negavo visų lėšų, jei Pardavėjas nepasiima lėšų per sulaikymo dėl įgaliojimo patikrinimo laikotarpį, nurodytą programų politikoje.

  6.2.2 Jei Pirkėjas pateikė paraišką dėl lėšų grąžinimo.

  6.2.3 Jei GPIL, protingai įvertinusi, mano, kad:

  a) vykdant operaciją padaryta faktinė klaida;

  b) operacija susijusi su netinkamu elgesiu, sukčiavimu arba vykdoma naudojant apgavikiškas arba netinkamas priemones (įskaitant apgavikišką kredito kortelių, debeto kortelių ar kitų mokėjimo priemonių naudojimą, bet tuo neapsiribojant), priešingai nei nustatyta Mokėjimo garantijų politikoje;

  c) operacija pažeidžia taikytinus įstatymus;

  d) operacija pažeidžia šią Sutartį arba Pirkėjui taikomas paslaugų teikimo sąlygas; arba

  e) operacija pažeidžia taikytiną GPIL ir (arba) Paslaugos politiką.

  6.2.4 Jei GPIL reikalauja Pardavėjo pateikti papildomos informacijos, kad ji galėtų įvykdyti tapatybės patikrinimo arba kovos su pinigų plovimu reikalavimus pagal 4.4 skirsnį.

  a) Pardavėjas sutinka bendradarbiauti su GPIL ir teikti šią informaciją GPIL, jei GPIL, tirdama bet kokias šiame skirsnyje išvardytas aplinkybes, to pagrįstai pareikalauja.

  b) Kaip nustatyta 2.11 skirsnyje, operacijos taip pat gali būti atidėtos dėl GPIL įsipareigojimų pagal taikytinus kovos su pinigų plovimu teisės aktus, įskaitant atvejus, kai GPIL įtaria, kad operacija vykdoma apgaulingai.

  c) Jei tai neprieštarauja įstatymams arba nekelia pavojaus protingoms saugumo procedūroms, GPIL Pardavėjui teiks informaciją apie savo nesugebėjimą apdoroti Mokėjimo operaciją pagal 6.2 skirsnį.

  6.3 Pardavėjas sutinka, kad Pirkėjai gali išlaikyti mokėjimo grąžinimo teisę pagal kortelių išdavėjų asociacijos taisykles ir (arba) jų sutartis su Finansavimo priemonės turėtoju (įskaitant Mobiliojo ryšio operatorių); GPIL gali, bet nėra įpareigota, perduoti grąžinamas lėšas pardavėjui.

  6.4 GPIL gali nevykdyti bet kokio mokėjimo įsipareigojimo Pardavėjui pagal šią Sutartį, kompensuodama toliau pateiktas lėšas:

  6.4.1 paslaugos mokesčius, kuriuos yra skolingas Pardavėjas;

  6.4.2 permokas Pardavėjui, kurios susidarė dėl vėlesnio atšaukimo, lėšų grąžinimo ar kito ankstesnių Mokėjimo operacijų pakoregavimo;

  6.4.3 visas kitas sumas, kurias Pardavėjas skolingas pagal šią Sutartį ar bet kurią kitą sutartį. Jei Pardavėjo balansas yra neigiamas (pvz., dėl neigiamų koregavimų, viršijančių atsiskaitymo už tam tikrą laikotarpį sumas), GPIL gali pervesti į Atsiskaitomąją sąskaitą neigiamo balanso sumą. Be to, GPIL gali nuspręsti Pardavėjui pateikti sąskaitą faktūrą už visas sumas, kurias Pardavėjas skolingas pagal šią sutartį; ši sąskaita faktūra bus nedelsiant mokėtina.

  6.5 GPIL gali iš bet kokios (-ų) Mokėjimo operacijos (-ų) sumos (-ų) išskaityti bet kokį taikytiną Paslaugos mokestį ir kitus taikytinus mokesčius.

  6.6 Privalomųjų atsargų reikalavimas. Pardavėjui pradėjus naudoti Paslaugą, GPIL Pardavėjui gali retkarčiais nustatyti laikinai arba nuolat taikomą Privalomųjų atsargų reikalavimą. Privalomųjų atsargų reikalavimą GPIL gali nustatyti šiomis aplinkybėmis (bet jomis neapsiribojant):

  6.6.1 siekdama užtikrinti, kad GPIL turėtų pakankamai lėšų mokėjimams grąžinti ar kitų su Mokėjimo operacijomis susijusių Pardavėjo įsipareigojimų atvejais;

  6.6.2 gerokai pasikeitus Pardavėjo finansinei padėčiai arba jo mokėjimų kreditoriams istorijai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) Pardavėjo nesugebėjimą užtikrinti veiklos tęstinumo, arba jei Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, kortelių išdavėjų asociacijos arba tinklo taisykles;

  6.6.3 jei Pardavėjas gauna pernelyg didelius mokėjimo grąžinimus, kai taip savo nuožiūra nusprendžia GPIL;

  6.6.4 gerokai pasikeitus Pardavėjo verslo ar produktų linijos pobūdžiui; arba

  6.6.5 jei GPIL turi pagrindo manyti, kad GPIL gali būti atsakinga trečiosioms šalims dėl Pardavėjui suteikto laikino ar galutinio lėšų įskaitymo.

  GPIL nėra atsakinga Pardavėjui ir trečiosioms šalims už nuostolius, kuriuos Pardavėjas patyrė dėl operacijoms taikomų apribojimų, Privalomųjų atsargų reikalavimų, mokėjimo grąžinimų ar kitų atšaukimo atvejų.

  6.7 Lėšų grąžinimas ir koregavimas. Pardavėjas sąžiningai vykdo prekių ar paslaugų grąžinimo arba atšaukimo ir Mokėjimo operacijų koregavimo politiką, išskyrus atvejus, kai atitinkama suma yra tiksli suma, reikalinga Pirkėjų pašto išlaidoms, kurias jie patyrė mokėdami už prekės grąžinimą, atlyginti. Pardavėjas savo grąžinimo arba atšaukimo politiką paskelbia Pirkėjams. Jei Pardavėjas leidžia su Pirkėjo vykdoma Mokėjimo operacija susijusį kainos koregavimą ir Produktų grąžinimą arba atšaukimą, Pardavėjas inicijuos lėšų įskaitymą į Pirkėjo sąskaitą per tris dienas nuo Pirkėjo užklausos dėl tokio lėšų grąžinimo ir (arba) koregavimo gavimo, naudodamas Paslaugos lėšų grąžinimo funkciją. Lėšų grąžinimo arba koregavimo suma negali viršyti pradinėje Mokėjimo operacijoje nurodytos sumos, išskyrus atvejus, kai ta suma yra tiksli suma, reikalinga Pirkėjų pašto išlaidoms, kurias jie patyrė mokėdami už prekės grąžinimą, atlyginti. Pardavėjui neleidžiama iš Pirkėjo priimti grynųjų pinigų, bet kokių kitų mokėjimų arba atlyginimo už lėšų grąžinimo Pirkėjui paruošimą; Pirkėjui už Produktą, už kurį sumokėta naudojant Mokėjimo operaciją, neleidžiama grąžinti lėšų grynaisiais pinigais, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama įstatymais.

  6.8 Jei Pardavėjas lėšų grąžinimą vykdo naudodamas su Paslauga nesusijusias priemones, Pardavėjas lieka atsakingas už tai, kad Mokėjimo operacija baigtųsi lėšų grąžinimu per Paslaugą. Pardavėjas pripažįsta, kad, net jei Pardavėjo Produktų grąžinimo ir (arba) atšaukimo politikoje draudžiamas Produktų grąžinimas ir (arba) atšaukimas, Pardavėjas vis tiek gali gauti su operacijomis susijusias lėšų grąžinimo užklausas. GPIL gali atmesti ar atidėti Pardavėjo užklausą dėl lėšų grąžinimo per Paslaugą, jei GPIL iš Pardavėjo negali gauti pakankamai lėšų grąžinimui. Jei pagal Pardavėjo lėšų grąžinimo politiką esant tam tikroms aplinkybėms grąžinimai draudžiami, Pardavėjas gali būti priverstas atlyginti Pirkėjui pagal GPIL politikas arba kortelių išdavėjų asociacijos taisykles. Jei Pardavėjas lėšų grąžinimą įvykdo netinkamai, GPIL gali apmokestinti Pardavėją už išlaidas, kurias GPIL patyrė vykdydama pagrįstus klaidų ištaisymo veiksmus.

  6.9 Mokesčiai ir kitos rinkliavos. Pardavėjas mokės visus taikytinus mokesčius, įskaitant pardavimo, naudojimo, asmeninio turto, pridėtinės vertės, akcizo, muito, žyminius mokesčius, importo muitus ir kitus bet kokių valdžios institucijų taikomus mokesčius bei muitus, kurie taikomi operacijoms už paslaugas, teikiamas pagal šią Sutartį, įskaitant nuobaudas ir palūkanas, bet visų pirma išskiriant mokesčius, kurie pagrįsti GPIL grynosiomis pajamomis. GPIL nėra atsakinga už pardavimo, pajamų ar kitus mokesčius, taikomus Mokėjimo operacijoms, ir nėra juos renkantis subjektas. Jei GPIL yra teisiškai įpareigota rinkti kokius nors taikytinus mokesčius, dėl atitinkamos sumos Pardavėjui bus pateikta sąskaita faktūra ir jis turės ją sumokėti per trisdešimt (30) dienų nuo sąskaitos faktūros ar kito pranešimo datos. Pardavėjas nedelsdamas pateiks GPIL atitinkamos valdžios institucijos nurodytus dokumentus, kurie reikalingi, kad GPIL galėtų apdoroti pirmiau nurodytus mokėjimus (įskaitant (bet tuo neapsiribojant) galiojančią Pardavėjo atleidimo nuo pareigos mokėti mokesčius pažymą, kurią suteikė atitinkama valdžios institucija), o GPIL gali sulaikyti visus pirmiau nurodytus mokėjimus, kol Pardavėjas pateiks šiuos dokumentus. Pardavėjas, sumokėjęs mokesčius pagal šią Sutartį, nedelsdamas GPIL pateiks originalius visų mokesčių mokėjimų dokumentus ar oficialiai patvirtintas jų kopijas arba kitus tinkamus mokesčių mokėjimo įrodymus.

  6.10 Pirkėjo valiuta. „Google“ prekyvietė gali Pardavėjui leisti nurodyti Pardavėjo Produktų kainas kita nei Pardavėjo Atsiskaitomosios sąskaitos valiuta ir Pirkėjui leisti įsigyti Pardavėjo Produktų mokant nurodyta valiuta (toliau – Pirkimo operacija pirkėjo valiuta). Už bet kokią Pirkimo operaciją Pirkėjo valiuta GPIL Pardavėjui sumokės Pardavėjo Atsiskaitomosios sąskaitos valiuta pagal valiutos keitimo kursą, kuris Pirkinių sumai (išreikštai Pirkėjo valiuta) bus taikomas, kai Mokėjimo operaciją GPIL pateiks Pardavėjui apdoroti. Valiutos kursą nustato ir apskaičiuoja finansų įstaiga, kurios paslaugomis naudojasi GPIL. Kursas gali būti keičiamas atsižvelgiant į rinkos sąlygas, apie tai nepranešus Pardavėjui. Jei Pirkimo operacijai Pirkėjo valiuta po to taikomas lėšų grąžinimas, anuliavimas, mokėjimo grąžinimas ar kitas koregavimas, GPIL, apskaičiuodama Pardavėjo įsipareigojimus, susijusius su lėšų grąžinimu, anuliavimu, mokėjimo grąžinimu ar kitu koregavimu, naudos tą patį valiutos keitimo kursą ir tą pačią valiutą, kuri buvo naudota per pradinę Pirkimo operaciją Pirkėjo valiuta.

  6.11 Siekiant išvengti abejonių, GPIL nemokės palūkanų Pardavėjui už bet kokį Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje laikomą balansą.

 13. KONFIDENCIALUMAS, DUOMENŲ APSAUGA IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
 14. 7.1 Konfidencialumas. Pardavėjas neatskleis jokios konfidencialios ir (arba) nuosavybės teise GPIL priklausančios informacijos be raštiško išankstinio GPIL sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija atskleidžiama tiems Pardavėjo darbuotojams, agentams, atstovams ar rangovams, kuriems ši informacija būtina, kad jie galėtų vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį (toliau – Įgaliotieji darbuotojai), ir kurie susaistyti raštišku susitarimu trečiosioms šalims neatskleisti Pardavėjui atskleistos konfidencialios ar nuosavybės teise priklausančios informacijos, taip pat išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas būtinas pagal įstatymus arba valdžios institucijų nutarimus. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad jis yra atsakingas už bet kokį Įgaliotojo asmens veiksmą ir (arba) neveikimą, kuriuo pažeidžiamos šio skirsnio nuostatos. Pardavėjas saugos GPIL konfidencialią ir nuosavybės teise priklausančią informaciją taip pat rūpestingai (ir bent jau taip pat protingai), kaip jis saugo savo panašaus pobūdžio konfidencialią ir jam nuosavybės teise priklausančią informaciją, kad ji nebūtų neteisėtai naudojama, platinama ar paskelbta bet kokiai trečiajai šaliai, kuriai nesuteiktas atitinkamas leidimas. GPIL konfidenciali ir nuosavybės teise priklausanti informacija yra (tuo neapsiribojant):

  7.1.1 visa GPIL, „Google“ ir jos patronuojamųjų bendrovių programinė įranga, technologijos, programavimo specifikacijos, gairės ir su Paslauga susijusi dokumentacija;

  7.1.2 visa pagal šią Sutartį teikiama informacija, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) materialiąją, nematerialiąją, vaizdinę, elektroninę, esamą ar būsimą informaciją, pvz.,

  a) komercinės paslaptys;

  b) finansinė informacija;

  c) techninė informacija, įskaitant mokslinius tyrimus, plėtojimo informaciją, procedūras, algoritmus, duomenis, projektus ir kompetenciją;

  (d) verslo informacija, įskaitant veiklą, planavimą, rinkodaros ir produktų informaciją; ir

  e) visą kita informacija, kurią GPIL raštu įvardijo kaip „konfidencialią“ ar lygiareikšmiu pavadinimu.

  7.1.3 GPIL konfidenciali ir nuosavybės teise priklausanti informacija nėra informacija, kuri:

  a) yra arba tampa vieša Pardavėjui neveikiant;

  b) iki atskleidimo buvo Pardavėjo teisėta nuosavybė ir nebuvo Pardavėjo įsigyta iš GPIL ar jos patronuojamųjų bendrovių;

  c) yra teisėtai atskleista Pardavėjui trečiosios šalies, netaikant atskleidimo apribojimų ir jei Pardavėjas nežinojo, kad ši informacija buvo GPIL konfidenciali ar nuosavybės teise priklausanti informacija; arba

  d) Pardavėjo buvo savarankiškai sukurta nepažeidžiant šios Sutarties.

  7.2 Pardavėjas užtikrins visos Pirkėjo informacijos konfidencialumą, jos nenaudos, neperduos (įskaitant nepageidaujamų pranešimų siuntimą) ir nebendrins, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas siekia apdoroti Pirkėjo užsakytą operaciją ir tvarkyti Pirkėjo paskyrą Pardavėjo sistemoje arba kai tai aiškiai leidžiama „Google Payments“ programos politikoje ir gairėse. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad iš „Google“ ir (arba) GPIL gautai su Paslauga susijusiai Pirkėjo informacijai taikomos „Google Payments“ privatumo pranešimo nuostatos; Pardavėjas taip pat sutinka nenaudoti ir nebendrinti iš GPIL gautos Pirkėjo informacijos tokiu būdu, kuris pažeistų „Google Payments“ privatumo pranešimo nuostatas. GPIL taip pat gali teikti informaciją vykdydama teisėtus teisminio proceso reikalavimus, pvz., liudininkų šaukimus į teismą, kratos orderius ir teismo įsakymus, arba siekdama nustatyti savo teises ar jomis naudotis arba ginti teisminius ieškinius. GPIL nebus įsipareigojusi grąžinti, sunaikinti ar nurodyti sunaikinti Pardavėjo konfidencialios informacijos, jei GPIL nenaudos šios informacijos kitaip, nei nustatyta šioje Sutartyje.

  7.3 Prisijungimo informacija. Pardavėjas atsakingas už Prisijungimo informacijos konfidencialumo išlaikymą ir imasi visų protingų veiksmų šiam konfidencialumui užtikrinti. Pardavėjas sutinka, naudodamas Pirkėjų pagalbos centre esančią skiltį „Susisiekite su mumis“, nedelsdamas pranešti GPIL, apie savo Prisijungimo informacijos praradimą, vagystę, pasisavinimą, neteisėtą naudojimą ar bet kokį kitą Paslaugos saugumo pažeidimą.

  7.4 Pardavėjas pareiškia ir garantuoja, kad visiems pareigūnams, darbuotojams, agentams, atstovams ir kitiems asmenims, kurie turi prieigą prie jo Prisijungimo informacijos, Pardavėjas suteiks teisę naudoti Paslaugą ir kad jie bus teisiškai susaistyti su Pardavėju.

  7.5 Intelektinės nuosavybės teisės. GPIL ir jos licencijų išdavėjai yra visų su Paslauga susijusių teisių, nuosavybės teisių ir teisių į pelno dalį, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) visas Intelektinės nuosavybės teises, taip pat visų Paslaugos išvestinių darbų ar patobulinimų savininkai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) visą programinę įrangą, technologijas, informaciją, turinį, medžiagą, gaires ir dokumentaciją. Pardavėjas neįgyja jokių Paslaugos teisių, nuosavybės teisių ir teisių į pelno dalį, su Paslauga susijusių Intelektinės nuosavybės teisių ir (arba) GPIL prekės ženklo ypatybių, išskyrus apribotas naudojimo teises, kurios aiškiai išdėstytos šioje Sutartyje.

  7.6 Operacijos informacija. Pardavėjas pakankamai rūpinsis išvengti bet kokios operacijos informacijos atskleidimo, išskyrus atvejus, kai ši informacija atskleidžiama siekiant Pardavėjui padėti vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba kai to konkrečiai reikalaujama įstatymais. Pardavėjas laikysis visų protingų veiklos srities standartų, susijusių su operacijos ir Pirkėjo informacijos saugumu ir apsauga.

  7.7 Pardavėjas laikysis visų protingų veiklos srities standartų, susijusių su operacijos ir Pirkėjo informacijos saugumu ir apsauga.

 15. GARANTIJOS
 16. 8.1 Kiekviena šalis pareiškia ir garantuoja, kad ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti Sutartį.

  8.2 Tai yra šios Sutarties sąlyga ir Pardavėjas GPIL užtikrina, kad:

  8.2.1 Pardavėjas yra ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus (jei Pardavėjas yra fizinis asmuo);

  8.2.2 Pardavėjas nuosavybės teise valdo ir kontroliuoja Pardavėjo svetainę (-es);

  8.2.3 Pardavėjas turi ir visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikys visas teises, leidimus ir licencijas, kurios būtinos, kad Pardavėjas galėtų įgyvendinti Paslaugą.

  8.3 Pardavėjas GPIL užtikrina, kad:

  8.3.1 Pardavėjo veikla vykdant jo įsipareigojimus pagal šią Sutartį nepažeidžia jokios sutarties, kurios šalis yra Pardavėjas, arba nepaskatina nevykdyti įsipareigojimų pagal atitinkamą sutartį;

  8.3.2 Pardavėjas laikysis visų įstatymų, reglamentų ir potvarkių, taikomų Pardavėjo naudojimuisi Paslauga arba kitaip su juo susijusių;

  8.3.3 Pardavėjas nebandys inicijuoti ar gauti Mokėjimo operacijos naudodamas Paslaugą, jei tai neteisėta pagal bet kokius taikytinus įstatymus;

  8.3.4 jis laikysis visų įstatymų ir taisyklių, taikomų Produktų pardavimui ir santykiams su Pirkėjais, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) Europos Bendrijų 2003 m. reglamentą (direktyva 2000/31/EB) ir Europos Sąjungos 2013 m. reglamentą dėl vartotojų informacijos, atšaukimo ir kitų teisių;

  8.3.5 Pardavėjo žiniomis, Mokėjimo užsakyme nėra jokių Pirkėjo neleistų esminių pakeitimų.

  8.4 GPIL Pardavėjui užtikrina, kad ji Paslaugas teiks tinkamai rūpindamasi ir kompetentingai.

  8.5 GPIL neužtikrina, kad Paslaugos atitiks visus Pardavėjo reikalavimus ar kad Paslaugų veikimas bus nepertraukiamas, saugus ir kad nepasitaikys virusų ar klaidų.

  8.6 GPIL nebus atsakinga už jokios šios Sutarties nuostatos, įskaitant bet kokį pareiškimą, sąlygą ar garantiją, pažeidimą, jei atitinkamas pažeidimas įvyko dėl Pardavėjo nesugebėjimo vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

  8.7 Paslaugoms ir visoms kitoms GPIL pagal šią Sutartį teikiamoms paslaugoms netaikomos jokios sąlygos, garantijos ar kitos nuostatos, išskyrus tas, kurios aiškiai išdėstytos šioje Sutartyje. Pagal 9.1.2 skirsnio b) poskirsnį netaikomos jokios numanomos sąlygos, garantijos ar kitos nuostatos (įskaitant visas numanomas nuostatas, pvz., nuostatas dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo paskirčiai ar aprašo atitikimo).

 17. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
 18. 9.1 Niekas šioje Sutartyje nepanaikina ir neapriboja visų šalių atsakomybės už:

  9.1.1 mirtį arba sužalojimą, kuris įvyko dėl bet kurios šalies, jos tarnautojų, agentų ar darbuotojų nerūpestingumo;

  9.1.2 apgaulę arba apgavikišką informacijos pateikimą;

  9.1.3 bet kokios numanomos sąlygos, susijusios su nuosavybės teisėmis arba nekliudomu naudojimusi, pažeidimą ir (arba);

  9.1.4 netinkamą konfidencialios informacijos naudojimą.

  9.2 Išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip, niekas šioje Sutartyje nepanaikina ir neapriboja visų šalių atsakomybės už kitos šalies Intelektinės nuosavybės teisių ar įsipareigojimų pagal 10 skyrių pažeidimą.

  9.3 Atsižvelgiant į 9.1 ir 9.2 skirsnius, jokia sutarties, civilinės teisės pažeidimo (įskaitant (bet tuo neapsiribojant) nerūpestingumą), ankstyvesnės sutarties ar kitų pareiškimų (ne apgavikiškų informacijos pateikimų) arba kitų veiksmų, kylančių iš šios Sutarties arba su ja susijusių, šalis nebus atsakinga už:

  9.3.1 bet kokius ekonominius nuostolius (įskaitant (bet tuo neapsiribojant) pajamų, pelno, sutarčių, duomenų, verslo, numatomų santaupų praradimą);

  9.3.2 išlaidas pakaitinėms paslaugoms;

  9.3.3 bet kokį pakenkimą vardui ar reputacijai;

  9.3.4 bet kokius specialiuosius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius,

  kuriuos patyrė atitinkama šalis ir kurie kyla iš šios Sutarties arba yra su ja susiję, nepaisant to, ar šalys šios Sutarties sudarymo dieną šiuos nuostolius numatė.

  9.4 Atsižvelgiant į 9.1, 9.2, 9.3 ir 9.5 skirsnius, su šia Sutartimi susijusi visa kiekvienos šalies atsakomybė kiekvienais Metais už visus tų Metų įvykius ar susijusių įvykių sekas (nepaisant to, ar atsakomybė atsiranda dėl sutarties pažeidimo, nerūpestingumo ar kitos priežasties) bus didesnioji iš šių sumų: 125 % nuo Paslaugos mokesčio, kurį Pardavėjas sumokėjo ar turi sumokėti GPIL už ankstesnius Metus, arba 30 000 EUR.

  9.5 Atsižvelgiant į 9.1, 9.2 ir 9.3 skirsnius, iš šios Sutarties kylanti arba su šia Sutartimi susijusi visa kiekvienos šalies atsakomybė (nepaisant to, ar atsakomybė atsiranda dėl sutarties pažeidimo, nerūpestingumo ar kitos priežasties) neviršys 300 000 EUR.

  9.6 Kiekviena šalis pripažįsta ir sutinka, kad 9 skyriuje nurodytas rizikos paskirstymas atsispindi Paslaugų pobūdyje ir sumose, kurios mokėtinos kiekvienos šalies pagal šią Sutartį.

  9.7 Išskyrus atvejus, kai GPIL nepavyksta atitinkamos operacijos informacijos pateikti Pardavėjui, Pardavėjas gali reikalauti atlyginimo pagal 9.8, 9.9 ir 9.10 skirsnius tik tuo atveju, jei Pardavėjas nedelsdamas praneša GPIL pagal 12 skyrių (jokiu būdu ne vėliau kaip per trylika (13) mėnesių nuo lėšų nuskaičiavimo dienos), kad jis sužinojo apie neteisėtą ar netinkamai įvykdytą operaciją.

  9.8 Veiksmai, vykdomi netinkamai įvykdytų Mokėjimo operacijų atžvilgiu. GPIL Pardavėjui atsakinga už tinkamą Pardavėjo paruošto su Finansavimo operacija susijusio Mokėjimo užsakymo perdavimą ir nedelsdama iš naujo perduos Mokėjimo užsakymą ir, pateikus užklausą, nedelsdama stengsis atsekti Mokėjimo operaciją ir praneš Pardavėjui apie rezultatus.

  9.9 Veiksmai, vykdomi neteisėtų Lėšų grąžinimo operacijų atveju. Išskyrus atvejus, kai nustatoma Pardavėjo apgaulė, GPIL į Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą grąžina neteisėtų Lėšų grąžinimo operacijų, kurios buvo neleidžiamos atitinkamai pagal 6.7 skirsnį, sumą, įskaitant visus taikytinus mokesčius.

  9.10 Veiksmai, vykdomi netinkamai įvykdytų Lėšų grąžinimo operacijų atžvilgiu. Jei GPIL negali įrodyti, kad ji tinkamai įvykdė atitinkamą operaciją, ji nedelsdama į Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą grąžina Lėšų grąžinimo operacijos sumą ir visus su operacija susijusius taikytinus mokesčius. Bet kuriuo atveju Pardavėjui pateikus užklausą GPIL nedelsdama stengsis atsekti operaciją ir praneš Pardavėjui apie rezultatus.

 19. KOMPENSAVIMAS
 20. 10.1 Atsižvelgdamas į 10.2 skirsnį, Pardavėjas kompensuos GPIL, „Google“, jos patronuojamosioms bendrovėms ir (arba) bet kokiam finansinių paslaugų teikėjui, su kuriuo GPIL sudarė sutartį dėl Paslaugų, (toliau – Kompensaciją gaunantys asmenys) visus trečiųjų šalių ieškinius, taip pat visą atsakomybę, nuostolius ir išlaidas, įskaitant žalos atlyginimą, susitarimo sumą ir protingus teisminius mokesčius (taip pat gins ir saugos toliau Kompensaciją gaunančius asmenis nuo atitinkamų atsakomybės, nuostolių ir išlaidų), kuriuos Kompensaciją gaunantys asmenys patyrė dėl:

  10.1.1 Pardavėjo svetainės (-ių);

  10.1.2 Pardavėjo Prekės ženklo ypatybių;

  10.1.3 Pardavėjo naudojimosi Paslauga kitaip nei leidžiama pagal šią Sutartį; ir (arba)

  10.1.4 bet kokio Produkto, kurį Pirkėjas bandė ar ketina įsigyti ar įsigijo naudodamas Paslaugą.

  10.2 Pardavėjo įsipareigojimai pagal 10.1 skirsnį galioja tik tuo atveju, jei Kompensaciją gaunanti šalis:

  10.2.1 Pardavėją nedelsdama informuoja apie tokį reikalavimą;

  10.2.2 nagrinėjant ieškinį ar bylą Pardavėjui teikia pakankamai informacijos, pagalbos ir bendradarbiauja;

  10.2.3 Pardavėjui leidžia savo nuožiūra priimti sprendimus dėl gynybos ieškinio nagrinėjimo procese ir susitarimo dėl ieškinio. Kompensaciją gaunanti šalis savo nuožiūra ir už savo lėšas gali paskirti savo prižiūrintį advokatą.

  10.3 Atsižvelgdama į likusius 10 skyriaus skirsnius, GPIL ginsis nagrinėjant bet kokį ieškinį (arba dėl jo savo nuožiūra susitars), kurį trečioji šalis pateikė prieš Pardavėją ir kuris pagrįstas pretenzija ar kyla iš pretenzijos, kad kokia nors GPIL arba „Google“ technologija, naudojama Paslaugoms teikti, arba kokia nors „Google“ prekės ženklo ypatybė pažeidžia bet kokias tos šalies autorių teises, komercinę paslaptį ar prekės ženklo nuostatas.

  10.4 GPIL jokiu atveju neprisiima jokių įsipareigojimų arba atsakomybės pagal 10.3 skirsnį dėl:

  10.4.1 Beta funkcijų naudojimo;

  10.4.2 modifikuotų arba kartu su medžiaga, kurią pateikė ne GPIL, teikiamų Paslaugų arba „Google“ prekės ženklo ypatybių naudojimo; arba

  10.4.3 bet kokio turinio, informacijos ar duomenų, kuriuos GPIL, „Google“ ar jos patronuojamosioms bendrovėms pateikė Pardavėjas, bet koks kitas Klientas arba kitos šalys.

  10.5 GPIL įsipareigojimai pagal 10.3 skirsnį galioja tik tuo atveju, jei Pardavėjas:

  10.5.1 nedelsdamas GPIL praneša apie tokį ieškinį;

  10.5.2 nagrinėjant ieškinį ar bylą GPIL suteikia pakankamai informacijos, pagalbos ir su GPIL pakankamai bendradarbiauja; ir

  10.5.3 GPIL leidžia savo nuožiūra priimti sprendimus dėl gynybos ieškinio nagrinėjimo procese ir susitarimo dėl ieškinio. Kompensaciją gaunanti šalis savo nuožiūra ir už savo lėšas gali paskirti savo prižiūrintį advokatą.

  10.6 GPIL, veikdama savo nuožiūra ir pagrįstai, gali nutraukti Kliento naudojimąsi bet kokia Paslauga ar GPIL prekės ženklo ypatybe, kuri, GPIL įtarimu ar manymu, pažeidžia bet kokios trečiosios šalies Intelektinės nuosavybės teises.

  10.7 Šiame 10 skyriuje nustatoma visa šalių atsakomybė ir išskirtinės teisės gynimo priemonės, taikomos pažeidus trečiosios šalies Intelektinės nuosavybės teises.

 21. GALIOJIMO LAIKAS IR NUTRAUKIMAS
 22. 11.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo Įsigaliojimo datos ir galioja tol, kol nenutraukiama pagal šios Sutarties nuostatas.

  11.2 Nutraukimas. Pardavėjai gali nutraukti šią Sutartį iš karto ir be jokio mokesčio per keturiolika (14) dienų nuo Įsigaliojimo datos, GPIL pateikdami atitinkamą pranešimą. Po šio laikotarpio, jei šioje Sutartyje pagal įstatymus nenustatytas trumpesnis laikotarpis, GPIL gali bet kada nutraukti šią Sutartį, apie tai pranešdama ne vėliau kaip prieš du (2) mėnesius, o Pardavėjas gali nutraukti šią Sutartį bet kada ir be jokio mokesčio, apie tai pranešdamas ne vėliau kaip prieš vieną (1) mėnesį.

  11.3 Bet kuri šalis, nedelsdama pateikusi pranešimą, gali laikinai sustabdyti visos Sutarties arba jos dalies vykdymą ir (arba) ją nutraukti, jei:

  11.3.1 kita šalis padaro esminį bet kokios Sutarties sąlygos pažeidimą ir šio pažeidimo negalima atlyginti; arba

  11.3.2 kita šalis padaro esminį bet kokios Sutarties sąlygos pažeidimą ir šį pažeidimą galima atlyginti, bet kita šalis to nepadaro per trisdešimt (30) dienų po prašymo atlyginti pažeidimą gavimo dienos.

  11.4 Bet kuri šalis, nedelsdama pateikusi pranešimą, gali nutraukti šią Sutartį, jei:

  11.4.1 kita šalis pasiūlo ar dėl jos pasiūloma sušaukti jos kreditorių susirinkimą, priimti sprendimą arba sudaryti kompromisinį susitarimą su jos kreditoriais arba jų naudai (įskaitant sutarimo schemą pagal 2014 m. Įmonių įstatymą);

  11.4.2 užstato turėtojas, vykdytojas, bankroto administratorius (paskirtas teismo ar kitos institucijos) arba kitas atitinkamas asmuo perima arba paskiriamas valdyti visą arba esminę kitos šalies turto dalį arba nustatomas to turto areštas ar jo atžvilgiu vykdomi kiti veiksmai;

  11.4.3 kita šalis nutraukia verslo veiklą arba negali sumokėti savo skolų pagal 1986 m. Bankroto įstatymo 123 straipsnį arba 222–224 straipsnius arba jei nėra pagrindo tikėtis, kad trečioji šalis galės sumokėti skolą pagal to įstatymo 268 straipsnį;

  11.4.4 kita šalis, jos direktorių valdyba, bet kuris jos kreditorius arba pakankamo likvidaus užstato turėtojas praneša apie savo ketinimą paskirti bankroto administratorių arba kreipiasi į teismą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo;

  11.4.5 pateikiamas prašymas (kuris nepanaikinamas per dvidešimt aštuonias (28) dienas), priimamas sprendimas arba paskelbiamas nutarimas dėl kitos šalies administravimo, likvidavimo, bankroto ar išformavimo;

  11.4.6 jurisdikcijoje, kuriai priklauso kita šalis, kurioje yra kitos šalies buveinė arba kurioje ji vykdo veiklą ar turi turto, įvyksta įvykis, panašus į pirmiau aprašytus įvykius;

  11.4.7 įvyksta Pardavėjo Valdymo pasikeitimų arba Pardavėjas perleidžia esminę savo turto dalį (šiame skirsnyje „Valdymas“ reiškia bet kokio (-ių) asmens (-ų) arba įgaliotojo (-ųjų) asmens (-ų) tiesioginės ar netiesioginės galios nulemti kito asmens veiksmus turėjimą ir sąvoka „Valdymo pasikeitimas“ aiškintina atitinkamai); arba

  11.4.8 jurisdikcijoje, kuriai priklauso Pardavėjas, įvyksta koks nors įvykis arba vykdomas koks nors teismo procesas, kuris yra lygiavertis bet kokiems 11.4 skirsnyje nurodytiems įvykiams arba į juos panašus.

  11.5 Laikinas Paslaugos sustabdymas, taikomas Mokėjimo operacijoms. GPIL gali nedelsdama laikinai sustabdyti Pardavėjo naudojimąsi Paslauga, jei:

  11.5 Pardavėjas pažeidžia šią Sutartį (įskaitant bet kokią politiką, pvz., „Google Payments“ programos politiką ir gaires, kuriomis remiamasi šiame dokumente); arba

  11.5.2 GPIL pagrįstu vertinimu, Pardavėjo naudojimasis Paslauga sukelia pavojų, kad GPIL, Paslaugai ir (arba) bet kokioms Mokėjimo operacijoms apdoroti skirtoms mokėjimo kortelių sistemoms bus padaryta finansinė žala arba bus pakenkta jų reputacijai arba kyla pagrįstas įtarimas, kad Pardavėjas sukčiauja, plauna pinigus ar vykdo kitą neteisėtą veiklą.

  11.6 Pardavėjas gali laikinai sustabdyti Paslaugą (apie tai GPIL pranešęs prieš vieną Darbo dieną) tuo laikotarpiu, kai:

  11.6.1 teikiant Paslaugą pasitaiko esminių klaidų ar gedimų, kurie iš esmės neigiamai veikia pagrindines Paslaugos funkcijas, kol GPIL šių klaidų ar gedimų neištaiso; arba

  11.6.2 Pardavėjo verslas tiesiogiai dėl Paslaugos patiria esminį neigiamą poveikį, kol GPIL šio esminio neigiamo poveikio nepanaikina arba nesumažina,

  jei kiekvienu atveju Pardavėjas GPIL pateiks GPIL prašomus dokumentus dėl esminių klaidų ar gedimų arba esminio neigiamo poveikio. Per tokį laikiną Paslaugos sustabdymą Pardavėjas GPIL garbingai padės šias problemas spręsti.

  11.7 Nutraukus šią Sutartį arba kitaip nutrūkus Pardavėjo naudojimusi Paslauga:

  11.7.1 sėkmingai atlikus taikytinus pinigų plovimo, sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos patikrinimus ir sumokėjus pasirenkamą patvirtinimo mokestį, kuris neviršija 1 EUR, GPIL gali daugiausia šimtą aštuoniasdešimt (180) dienų sulaikyti lėšas, kad GPIL turėtų garantiją dėl galimo lėšų grąžinimo. Baigus galioti ar nutrūkus šiai sutarčiai, Pardavėjas išlieka atsakingas už lėšų grąžinimus ir visus kitus Pardavėjo užsitrauktus ar įgytus įsipareigojimus;

  11.7.2 visos GPIL suteiktos teisės ir licencijos iš karto nutrūksta;

  11.7.3 Pardavėjo teisės naudoti bet kurias GPIL prekės ženklo ypatybes pagal šią Sutartį iš karto nutrūksta;

  11.7.4 Pardavėjas iš karto nustoja naudoti Paslaugą:

  a) kad apdorotų Mokėjimo operacijas; ir

  b) kad parodytų GPIL prekės ženklo ypatybes.

  11.7.5 Pardavėjas įvykdo visus nebaigtus Produkto pirkimus; ir

  a) Pardavėjas grąžina GPIL visas bet kokios GPIL konfidencialios ir (arba) nuosavybės teise valdomos informacijos kopijas arba jas sunaikina (ir sunaikinimą garantuoja).

  11.8 GPIL gali uždrausti Pardavėjui pasiekti Paslaugą, be kita ko (bet tuo neapsiribodama), išaktyvindama Pardavėjo naudotojo vardą ir slaptažodį, ir atsisakyti Pardavėjui (jo patronuojančiajai bendrovei, patronuojamosioms bendrovėms, antrinėms įmonėms, Pardavėjo ar šių bendrovių teisių perėmėjams arba, jei tai fizinis asmuo, jo giminaičiams ar pažįstamiems asmenims) leisti pasiekti Paslaugą ateityje.

  11.9 Nepaisant kitų Sutarties nuostatų, visos šios Sutarties nuostatos, kurios skirtos galioti ar įpareigoti bet kurią šalį po Sutarties ar jos dalies nutraukimo, perleidimo ar priskyrimo, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) 7 skirsnį („Konfidencialumas“), galioja ir nutraukus šią Sutartį (taip, kaip leidžiama įstatymais). Šios Sutarties nutraukimas nepaveiks šalių teisių ir įsipareigojimų, įgytų nutraukimo dieną.

 23. PRANEŠIMAI IR ĮSPĖJIMAI
 24. 12.1 Ši Sutartis sudaroma anglų kalba ir, jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, visi pranešimai, kita informacija ar dokumentai, kuriuos būtina ar leidžiama pateikti pagal šią Sutartį, bus pateikiami anglų kalba ir raštu. Visi vertimai pateikiami tik dėl patogumo, ir, jei yra neatitikimų tarp teksto anglų kalba ir vertimo, reikia vadovautis tekstu anglų kalba.

  12.2 GPIL gali bendrauti su Pardavėju elektroninėmis ryšių priemonėmis, įskaitant a) el. laiško siuntimą Pardavėjo el. pašto adresu ar b) pranešimų arba informacijos skelbimą „Google“ svetainėje. Pardavėjas sutinka, kad GPIL elektroniniu būdu gali atsiųsti informaciją, susijusią su Pardavėjo naudojimusi Paslauga, įskaitant Sutartį (ir Sutarties pataisymus ar pakeitimus), pranešimus ar atskleidimus, susijusius su Paslaugos ir mokėjimo leidimais. Tam tikra informacija tvarkoma, kaip nurodyta toliau:

  • prisiregistruojant Sutartis Pardavėjui pateikiama spausdintina forma;
  • apie Sutarties pakeitimus po prisiregistravimo bus pranešama Pardavėjo el. pašto adresu atsiųstame el. laiške;
  • išskyrus atvejus, kai Sutartyje nustatyta kitaip, pranešimas apie Sutarties nutraukimą pateikiamas Pardavėjo el. pašto adresu atsiųstame el. laiške;
  • informacija apie Mokėjimo operacijas pateikiama spausdintine forma Pardavėjo internetinėje Paskyroje;
  • informacija apie Paslaugos laikiną sustabdymą pateikiama Pardavėjo internetinėje Paskyroje;
  • informacija apie operacijų atšaukimą pateikiama Pardavėjo internetinėje Paskyroje.

  Pranešimas laikomas pateiktu:

  a) kai Pardavėjas pranešimą gauna jį įteikus asmeniškai arba iš skubiojo kurjerio (priimant reikia pasirašyti);

  b) patvirtinus registruoto ar sertifikuoto laiško gavimą;

  c) jei siunčiamas el laiškas, praėjus keturioms (4) valandoms po el. laiško išsiuntimo; arba

  d) pranešimą pateikus Pardavėjo internetinėje Paskyroje. Dėl šio skirsnio bus atnaujinama kontaktinė informacija siekiant, kad visos šalys turėtų naujausią kontaktinę informaciją.

  12.3 Pardavėjas turėtų išlaikyti elektroninių pranešimų kopijas jas išspausdindamas popieriuje arba išsaugodamas elektronines kopijas; Pardavėjui elektroniniu formatu siunčiama informacija yra teikiama darant prielaidą, kad Pardavėjas galės išspausdinti ar išsaugoti šią informaciją.

  12.4 Visi GPIL pagal Sutartį skirti pranešimai turėtų būti registruotu laišku siunčiami adresu

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 ir turėtų būti pažymėti „GPIL Payments Team“, išskyrus toliau pateiktus atvejus:

  • pranešimai apie praradimus, vagystes, neteisėtą naudojimą ar saugumo pažeidimus turėtų būti kuo greičiau siunčiami per Pirkėjų pagalbos centre esančią skiltį „Susisiekite su mumis“;
  • pranešimai dėl šios sutarties nutraukimo turėtų būti siunčiami per Pardavėjų pagalbos centre esančią skiltį „Susisiekite su mumis“.

 25. BENDRIEJI
 26. 13.1 Ši Sutartis (įskaitant joje pateiktus URL) yra visa šalių sutartis dėl sutarties objekto ir pakeičia visas kitas bet kokio pobūdžio šalių sutartis ar susitarimus dėl sutarties objekto.

  13.2 Ši Sutartis gali būti įforminta keliais egzemplioriais (įskaitant faksimiles), kurių kiekvienas laikomas originalu ir kurie visi sudaro vieną ir tą pačią priemonę.

  13.3 Atsižvelgiant į 13.4 ir 13.5 skirsnius, bet kokie šios Sutarties pakeitimai turi būti i) padaryti raštu; ii) susiję su šia Sutartimi; ir iii) išsiųsti kitai šaliai ne vėliau kaip iki jų įsigaliojimo dienos likus dviems (2) mėnesiams. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad jis laikomas priėmusiu visus GPIL pasiūlytus pakeitimus, nebent apie nesutikimą Pardavėjas praneštų GPIL pagal 12.4 skirsnį iki pakeitimų įsigaliojimo datos. Tokiu atveju Sutartis nutraukiama nemokamai ir iš karto, iki pakeitimų įsigaliojimo datos. Pardavėjas gali nutraukti Sutartį pagal 12.4 skirsnį nemokamai ir bet kada iki GPIL pasiūlytų pateikimų įsigaliojimo datos. Bet kokie Pardavėjo pasiūlyti šios Sutarties pakeitimai įsigalioja tik tada, kai juos įformina visų šalių įgaliotieji atstovai.

  13.4 Pardavėjas sutinka, kad GPIL turi teisę pakeisti Sutartį, apie tai iš anksto pranešusi, jei tai nedraudžiama įstatymais.

  13.5 Jokios 13.3 ir 13.4 skirsnių nuostatos neapriboja:

  13.5.1 GPIL teisės retkarčiais be išankstinio pranešimo atnaujinti ir pataisyti politiką arba pridėti naują funkciją. Pakeitimus Pardavėjas gali priimti naudodamas naują funkciją. Skelbiama apie šiuos taisymus gali būti naudojant metodą, pasirinktą GPIL nuožiūra, įskaitant siuntimą el. paštu ar paskelbimą „Google“ svetainėje; ir

  13.5.2 šalių teisės keisti Sutarties sąlygas nustatant bet kokį pranešimo pateikimo laikotarpį, jei jų keisti nedraudžia įstatymai ir abi šalys su tuo sutinka.

  13.6 Pardavėjas negali priskirti ar kitaip perduoti šios Sutarties ar bet kokių pagal ją suteiktų teisių ir prisiimtų įsipareigojimų (visų ar jų dalies) be išankstinio raštiško GPIL sutikimo.

  13.7 GPIL gali be išankstinio raštiško sutikimo priskirti ar kitaip perduoti savo teises ar įsipareigojimus (visus ar jų dalį) pagal šią Sutartį „Google“ arba bet kuriai jos patronuojamajai bendrovei.

  13.8 Jokia šalis nėra atsakinga už savo įsipareigojimų nevykdymą ir jų vykdymo atidėjimą, kuris įvyksta dėl bet kokių sąlygų, kurių ji akivaizdžiai negali kontroliuoti, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) valdžios institucijų veiksmus, teroro aktus, žemės drebėjimus, gaisrus, potvynius ar kitas neįveikiamas aplinkybes, darbo sąlygas, elektros energijos tiekimo nutraukimą ir (arba) gedimus, interneto ar telekomunikacijų trikdžius, sistemos gedimą.

  13.9 GPIL nesugebėjimas naudotis bet kokia Sutarties suteikta teise ar jos nuostata ar jas įgyvendinti nereiškia tokios teisės ar nuostatos nereikalavimo.

  13.10 Šios Sutarties šalys yra ir bus nepriklausomi Sutarties dalyviai ir jokia Sutarties nuostata nesukuriami jokie atstovavimo, partnerystės ar bendros įmonės tipo santykiai tarp šalių. Jokia šalis nebus laikoma kitos šalies darbuotoju ar teisėtu atstovu; jokia šalis neturės teisės ar leidimo kitos šalies vardu nustatyti bet kokių įgaliojimų.

  13.11 Jei kuris nors kompetentingos jurisdikcijos teismas kurią nors šios Sutarties nuostatą pripažintų neįgyvendinama ar negaliojančia, ši nuostata bus minimaliai (tačiau tiek, kiek būtina) apribota ar pašalinta, kad ši Sutartis toliau galiotų ir kad šalys galėtų ją vykdyti.

  13.12 Išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje aiškiai nustatyta kitaip, niekas nesukurs ir nesuteiks jokių teisių, privilegijų ar panašių nuostatų jokio kito asmens naudai, išskyrus šios Sutarties šalis. Šiuo skirsniu neapribojamos teisėto atstovo pagal šią Sutartį teisės naudotis jam perdavėjo suteiktomis teisėmis ir privilegijomis. Nepaisant šio skirsnio, jokia trečioji šalis (įskaitant bet kokią trečiąją šalį, kuriai gali būti leidžiama įgyvendinti savo teises pagal šią Sutartį) neprivalo pritarti šios Sutarties priskyrimui, perdavimui, nutraukimui ar pakeitimui.

  13.13 Ši Sutartis ir visi dėl jos kylantys ar su ją susiję ginčai ir pretenzijos reglamentuojami Airijos įstatymais. Šalys neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka, kad Airijos teismų jurisdikcija šių ginčų ir pretenzijų atžvilgiu yra išskirtinė. Joks ankstesnio sakinio teiginys nekliudo bet kuriai šaliai siekti, kad būtų pritaikytos uždraudimo ar panašios priemonės bet kurioje jurisdikcijoje, siekiant apsaugoti jos konfidencialią informaciją ar Intelektinės nuosavybės teises.

  13.14 Tiek, kiek leidžiama bet kokiais nacionaliniais teisės aktais, kuriais įgyvendinama Mokėjimo paslaugų direktyva 2007/64/EB (MPD) ir Mokėjimo paslaugų direktyva (ES) 2015/2366 (MPD2) („Nacionaliniai teisės aktai“), toliau pateiktos Nacionalinių teisės aktų nuostatos netaikomos šiai Sutarčiai: visos nuostatos kuriomis įgyvendinama MPD2 III antraštinė dalis, 62 straipsnio 1 dalis, 64 straipsnio 3 dalis ir 72, 74, 76, 77, 80 ir 89 straipsniai. Šalys pasilieka teisę susitarus nustatyti kitą laiką nei nustatyta Nacionalinių teisės aktų nuostatose, kuriomis įgyvendinamas DDMPVR 71 straipsnis.