GPL Pardavėjui teikia Paslaugą (kaip apibrėžta toliau pateiktose Paslaugų teikimo sąlygose), susijusią su Pardavėjo „Google“ prekyvietėse vykdomu pardavimu ir (labdaros organizacijų atveju) labdaringų aukojimų rinkimu.

Paslaugos palaikomų „Google“ prekyviečių sąrašą rasite čia. „Google“ gali kartkartėmis atnaujinti prekyvietes, tačiau visos prekyviečių operacijos apdorojamos pagal toliau pateiktas Paslaugų teikimo sąlygas. Daugiau informacijos apie tai, ar tam tikras produktas yra prekyvietė, pateikiama produkto taisyklėse ir nuostatose.

Pardavėjas gali ne tik pardavinėti „Google“ prekyvietėse, bet ir perduoti savo produktus „Google“, kad pastaroji parduotų; tokiu atveju „Google“ turi atsiskaityti pinigais su Pardavėju. „Google“ gali reikalauti, kad GPL jos vardu sumokėtų šias sumas Pardavėjui. Kad būtų išvengta abejonių, toliau pateikiamos Paslaugų teikimo sąlygos tokiems mokėjimams netaikomos. Daugiau informacijos apie tokius mokėjimus rasite atitinkamo produkto taisyklėse ir nuostatose.

Pardavėjui taikomos „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygos

2018 m. kovo 28 d.

Šios Pardavėjui taikomos paslaugų teikimo sąlygos („Sutartis“) yra teisinė sutartis, sudaryta „Google Payment Limited.“, Anglijoje registruotos įmonės (įmonės Nr. 05903713), kurios biuras registruotas adresu 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom („GPL“) ir Jūsų („Pardavėjo“). Susisiekti su GPL galima per pagalbos pardavėjams centrą adresu https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341. GPL pripažinta elektroninių pinigų („El. pinigų“) įstaiga ir prižiūrima Finansų rinkos priežiūros tarnybos (angl. „Financial Conduct Authority“; „FCA“). Registracijos FCA registre numeris 900008. GPL yra „Google International, LLC“ („Google“) antrinė įmonė. Prieš nuspręsdami, ar norite sutikti su šios Sutarties sąlygomis ir tęsti prisiregistravimo procesą, turėtumėte peržiūrėti visą Sutartį.

Prieš tęsdami, atspausdinkite šią Sutartį arba išsaugokite jos kopiją, kad prireikus galėtumėte ją peržiūrėti.

TOLIAU SPUSTELĖDAMI „SUTINKU SU PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOMIS“ IR MYGTUKĄ „UŽBAIGTI PRISIREGISTRAVIMĄ“ SUTINKATE SUSISAISTYTI ŠIA SUTARTIMI.

Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai su jos sąlygomis sutinka Pardavėjas („Įsigaliojimo data“).

1. APIBRĖŽTYS

Šioje Sutartyje vartojami toliau nurodyti terminai.

„Paskyra“ reiškia El. pinigų paskyrą, kurią už Pardavėją valdo GPL.

„API informacinis vadovas“ reiškia GPL arba jos patronuojamųjų bendrovių retkarčiais leidžiamą API informacinį vadovą. Dabartinio API informacinio vadovo ieškokite adresu https://developers.google.com/terms.

„API kūrėjų vadovas“ reiškia API kūrėjų vadovą, retkarčiais skelbiamą GPL arba jos patronuojamųjų bendrovių. Dabartinio API kūrėjų vadovo ieškokite adresu https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

„Beta funkcijos“ reiškia Paslaugos funkcijas, kurias GPL retkarčiais įvardija kaip „beta“ arba nepalaiko savo techninėje dokumentacijoje. Į šią techninę dokumentaciją įtraukiamas Pardavėjo įgyvendintai Paslaugos versijai skirtas API informacinis vadovas ir API kūrėjų vadovas.

„Prekės ženklo ypatybės“ reiškia kiekvienos šalies prekės ženklų pavadinimus, prekės ženklus, paslaugos ženklus, logotipus, domenų pavadinimus ir kitas išskirtines prekės ženklo ypatybes, į kurias atitinkama šalis retkarčiais turi nuosavybės teisę arba kurias naudoja pagal licenciją.

„Darbo diena“ reiškia dieną, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis arba tarnautojų nedarbo diena Jungtinėje Karalystėje.

„Pirkėjas“ reiškia Klientą, kuris naudojasi Paslauga, kad, atlikdamas Finansavimo operacijas, įsigytų Produktų.

„Mobiliojo ryšio operatorius“ reiškia GPL patvirtintą mobiliojo ryšio operatorių, Pirkėjams teikiantį Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą.

„Atsiskaitymas per mobiliojo ryšio operatorių“ reiškia mokėjimo procesą, per kurį GPL Pardavėjo vardu pateikia Mokėjimo operaciją Mobiliojo ryšio operatoriui, kad būtų atsiskaityta per Pirkėjo Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą.

„Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyra“ reiškia mėnesinę ar kito periodiškumo atsiskaitomąją paskyrą, kurią teikia Mobiliojo ryšio operatorius ir kurią Pirkėjas užregistravo GPL kaip Finansavimo priemonę.

„Sprendimas dėl mokėjimo grąžinimo“ reiškia „Google Payments“ programos politikos ir gairių skyrių „Sprendimas dėl mokėjimo grąžinimo“.

„Klientas“ reiškia asmenį ar subjektą, kuris registruojasi naudotis Paslauga kaip Pirkėjas arba Pardavėjas.

„Ginčai“ reiškia visus nesutarimus, bylinėjimusis, susitarimus ir (arba) kitus panašius ginčus tarp Klientų ir trečiųjų šalių, kylančius dėl naudojimosi Paslauga ir neįeinančius į Ginčų dėl Paslaugos kategoriją.

„El. pinigai“ reiškia elektroninę vertę, kurią GPL išduoda, gavusi lėšų. El. pinigai saugomi GPL kompiuterinėje sistemoje ir reiškia paraišką išpirkti iš GPL. El. pinigai nėra indėlis.

„Euras“ reiškia teisėtą Europos pinigų sąjungos valiutą.

„Finansavimo priemonė“ reiškia kredito, debeto kortelę, Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą ar kitą mokėjimo priemonę, kurią Klientas užregistravo naudoti su Paslauga ir kurią GPL naudoja finansuodama El. pinigų išdavimą, kad apdorotų Finansavimo operacijas ir kitais tikslais.

„Finansavimo operacija“ reiškia operaciją, kurią atlikdama GPL: i) inicijuoja GPL skirtą Pirkinių sumos pervedimą iš Pirkėjo Finansavimo priemonės; ii) Pirkėjui išduoda El. pinigų sumą, kuri lygi Pirkinio sumai, ir iii) perveda El. pinigų sumą iš Pirkėjo Pardavėjui.

„Google“ reiškia „Google International, LLC“, jos antrines įmones ir patronuojamąsias bendroves.

„Google“ prekyvietė“ reiškia bet kurią arba visas „Google“ valdomas prekyvietes, kuriose Pirkėjai gali įsigyti Produktus tiesiogiai iš Pardavėjo.

„Google“ prekyvietės PTS“ reiškia „Google“ prekyvietės PTS, kaip apibrėžta 3.9 skirsnyje.

„Google Payments“ programos politika ir gairės“ reiškia „Google Payments“ politiką, skirtą Pardavėjams, turintiems GPL paskyras su išsamia atsiskaitymo informacija lietuvių kalba, kurią retkarčiais skelbia GPL. Dabartinės „Google Payments“ programos politikos ir gairių ieškokite adresu https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

„GPL duomenų protokolai“ reiškia „Google“ duomenų protokolus, taikomus Paslaugai, kurią Pardavėjui pagal šią Sutartį teikia GPL arba GPL vardu įgaliotas subjektas, ir visas pakoreguotas šių protokolų versijas, apie kurias Pardavėjui retkarčiais praneša GPL arba jos patronuojamosios bendrovės.

„Google“ svetainė“ reiškia visas svetaines, kurias nuosavybės teise turi arba valdo „Google“, jos patronuojamosios bendrovės arba jų vardu įgaliotas subjektas, įskaitant visus jų padomenius ir katalogus bei visas jas pakeičiančias svetaines.

„Intelektinės nuosavybės teisės“ reiškia visas teises į patentus, autorių teises, teises į puslaidininkinių gaminių topografiją, teises į programinę įrangą, moralines teises, teises į prekės ženklus ir (arba) paslaugų ženklus, teises į logotipus, teises į duomenų bazes arba su jomis susijusias teises, teises į konfidencialią informaciją arba komercines paslaptis arba su jomis susijusias teises, su domenų pavadinimais susijusias teises ir visas kitas nuosavybės teises (registruotas ar neregistruotas) visame pasaulyje, įskaitant visas teises į turto grąžinimą bei teises į bet kokias paraiškas ir nebaigtas registracijas, taip pat teisę paduoti į teismą ir reikalauti atlyginimo dėl praeityje padarytų pažeidimų.

„Prisijungimo informacija“ reiškia naudotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos GPL Pardavėjui išduoda Pardavėjo Paskyrai pasiekti.

„Mokėjimo užsakymas“ reiškia i) Pardavėjo nurodymą GPL vykdyti Pirkėjo leistą Finansavimo operaciją; šis nurodymas yra ir pranešimas GPL apie Pirkėjo leidimą inicijuoti El. pinigų sumos, kuri atitinka Finansavimo operacijos Pirkinių sumą, pirkimą iš GPL arba ii) Pardavėjo nurodymą GPL vykdyti Lėšų grąžinimo operaciją (atsižvelgiant į aplinkybes).

„Svaras sterlingų“ reiškia teisėtą Jungtinės Karalystės valiutą.

„Produktas“ reiškia skaitmeninę ar fizinę prekę, pirkinį ar paslaugą, kurią Pirkėjas gali įsigyti iš Pardavėjo naudodamas Paslaugą.

„Pirkinių suma“ reiškia pinigų sumą, atitinkančią Produkto kainą, įskaitant visus susijusius mokesčius, pristatymo ar tvarkymo išlaidas, jei taikytina.

„Išpirkimo sąskaita“ reiškia GPL valdomą su Pardavėju susietą El. pinigų sąskaitą, į kurią GPL, vykdydama Finansavimo operaciją, perveda El. pinigus iš Pirkėjų.

„Išpirkimo operacija“ reiškia operaciją, kurią atlikdama GPL išperka Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje laikomus El. pinigus ir inicijuoja atitinkamos sumos pervedimą į Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą.

„Lėšų grąžinimo operacija“ reiškia operaciją, kurią atlikdama GPL perveda El. pinigus iš Pardavėjo Išpirkimo sąskaitos Pirkėjui, išperka juos ir inicijuoja atitinkamos sumos pervedimą į Pirkėjo Finansavimo priemonę naudodama Paslaugos lėšų grąžinimo funkciją.

„Privalomųjų atsargų reikalavimas“ reiškia Pardavėjui mokamų mokėjimų, kurie atliekami apdorojant Finansavimo ar Išpirkimo operacijas, dalį, kurią GPL gali sulaikyti pagal šią Sutartį.

„Pardavėjas“ reiškia bet kokį asmenį ar subjektą, kuris naudodamas Paslaugą parduoda produktus ir gauna Pirkinių sumas per Finansavimo operacijas.

„Pardavėjo el. pašto adresas“ reiškia el. pašto adresą, kurį Pardavėjas pateikia prisiregistruodamas.

„Pardavėjo svetainė“ reiškia Pardavėjo svetainės puslapius, kuriuose siūlomi Produktai, už kuriuos galima sumokėti naudojant Paslaugą.

„Paslauga“ reiškia šioje Sutartyje apibrėžtą El. pinigų mokėjimo paslaugą, kurią teikia GPL ir kurios pavadinimas „Google Payments“; teikiant šią paslaugą apdorojamos i) Finansavimo ir Lėšų grąžinimo operacijos Pardavėjų vardu, susijusios su Pirkėjo vykdomu pirkimu iš Pardavėjo ir ii) Išpirkimo operacijos.

„Ginčai dėl Paslaugos“ reiškia visus nesutarimus, skundus, bylinėjimusis, susitarimus ir (arba) kitus panašius ginčus tarp GPL ir Klientų, kylančius išimtinai dėl tariamo GPL Sutartyje nurodytų įsipareigojimų ar taikytinų įstatymų nesilaikymo bei dėl visų susijusių klaidų teikiant Paslaugą.

„Paslaugos mokesčiai“ reiškia GPL taikomus mokesčius už Paslaugą pagal 7.1 skirsnį.

„Atsiskaitomoji sąskaita“ reiškia Pardavėjo indėlio sąskaitą, laikomą Pardavėjo paskirtame Lietuvoje esančiame banke, apie kurią raštu pranešta GPL ir kuri GPL patvirtinta gauti lėšas vykdant El. pinigų išpirkimą iš Pardavėjo išpirkimo sąskaitos.

„Metai“ reiškia dvylikos (12) mėnesių laikotarpį, kuris prasideda Įsigaliojimo data, ir kiekvieną paskesnį dvylikos mėnesių laikotarpį.

1.1 Šios Sutarties skirsnių antraštės pateikiamos tik tam, kad būtų lengviau suprasti; jos neturės įtakos interpretuojant ar suprantant Sutartį.

1.2 Nuoroda į teisės aktą ar teisės akto nuostatą yra ir nuoroda į iš dalies pakeistą, išplėstą ar iš naujo priimtą atitinkamą teisės aktą ar teisės akto nuostatą.

1.3 Jei Sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip, visos šioje Sutartyje pateikiamos sumos išreikštos eurais.

1.4 Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjas gali prašyti pateikti Sutartį per pagalbos pardavėjams centrą. Be to, Sutarties nuoroda bus nemokamai išsiųsta Pardavėjo el. pašto adresu.

2. PASLAUGOS FUNKCIJOS IR APRAŠAS

2.1 Paslaugos aprašas. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad:

a) Pardavėjo Produktų pardavimas yra operacija, kurią vykdo Pardavėjas ir Pirkėjas, ne GPL, „Google“ ar jos patronuojamosios bendrovės, nebent GPL, „Google“ ar jos patronuojamosios bendrovės vykdant operaciją yra aiškiai nurodytos kaip Pardavėjas ar Pirkėjas;

b) GPL, „Google“ ar jos patronuojamosios bendrovės nėra Pirkėjas, Pardavėjas ar šalis, susijusi su Finansavimo operacija, nebent jos aiškiai nurodytos kaip susijusios, pvz., „Google“ svetainėje esančiame Produktų sąraše ar Paslaugų teikimo sąlygose;

c) GPL nebus atsakinga už reklamuojamų Produktų kokybę, saugą ar teisėtumą, Produktų aprašų tikrumą ar tikslumą, Pardavėjų galėjimą parduoti Produktus ar Pirkėjų galėjimą pirkti Produktus ir šių aspektų nekontroliuoja; ir

d) GPL nebus atsakinga už tai, ar Pirkėjas baigs Produktų pirkimą ir ar sumokės už Produktus, kuriuos jis sutiko įsigyti iš Pardavėjo. Jei Pirkėjas leidžia pirkimą naudojant Finansavimo priemonę, GPL, iš Pardavėjo gavusi Mokėjimo užsakymą, apdoroja Finansavimo operaciją Pardavėjo vardu a) naudodama atitinkamą mokėjimo apdorojimo tinklą, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) kredito kortelės ar debeto kortelės tinklus arba b) perduoda Mobiliojo ryšio operatoriui apmokėti ir paimti lėšas naudojant toliau aprašytą Atsiskaitymą per mobiliojo ryšio operatorių.

2.2 Leidžiamas Mokėjimo užsakymas. Pardavėjas gali naudoti Paslaugą Mokėjimo užsakymui apdoroti tik jei atitinkamas Pirkėjo įsigyjamas produktas parduodamas teisėtai ir sąžiningai. Jei Pardavėjas (GPL patvirtintas kaip registruota ir sertifikuota ne pelno organizacija) nustato savo pagrindinio produkto tipą kaip „ne pelno“ ir pateikia tuos kitus dokumentus ir informaciją, kurių laikas nuo laiko pareikalauja GPL, tokiu atveju Pardavėjas gali naudoti Paslaugą aukojimams iš Pirkėjų apdoroti. Mokėjimo užsakymo negalima pateikti apdoroti naudojant Paslaugą, jei Pardavėjas:

a) nepristatė ar kitaip nepateikė įsigytų prekių Pirkėjui; arba

b) nesuteikė įsigytos paslaugos; arba

c) kitaip nebaigė pirkimo operacijos pagal Pardavėjo ir Pirkėjo abipusį susitarimą.

2.3 Draudžiamos operacijos. GPL, iš anksto nepranešusi Pardavėjui, gali nustatyti Paslaugos naudojimo bendrąją praktiką ir apribojimus, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) atskirus ar bendrus apribojimus operacijų svarais sterlingų sumoms ar atitinkamoms sumoms vietos valiuta, taip pat Finansavimo operacijų ar Mokėjimo užsakymų skaičiui per vieną ar daugiau nurodytų laikotarpių. Pardavėjas negali:

a) naudoti Paslaugos sau skirtai Finansavimo operacijai apdoroti arba kitaip pervesti pinigus tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, jei ši operacija tiesiogiai nekyla iš Pirkėjo vykdomo Produkto pirkimo (išskyrus aukojimų apdorojimą pagal ankstesnį 2.2 poskirsnį);

b) naudoti Paslaugos grynųjų pinigų avansams Pirkėjams mokėti arba siekiant Pirkėjams palengvinti grynųjų pinigų atitikmenų (kelionės čekių, išankstinio mokėjimo kortelių, piniginių perlaidų ir kt.) įsigijimą; tačiau Pardavėjas gali naudoti paslaugą siekdamas Pirkėjams palengvinti dovanų čekių ir išsaugotos vertės kortelių įsigijimą, kuris leidžiamas pagal taikytiną GPL politiką, pateiktą „Google Payments“ svetainėje; arba

c) naudoti Paslaugos Finansavimo operacijoms, susijusioms su bet kokių neteisėtų ar draudžiamų prekių ar paslaugų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) draudžiamus Produktus ir Produktų kategorijas, nurodytas draudžiamų produktų sąraše, pateikiamame čia (šis sąrašas retkarčiais atnaujinamas), pardavimu arba keitimusi jomis ar bet kokioms esminėms neteisėtoms operacijoms apdoroti („Draudžiamų produktų sąrašas“). Jei nebus laikomasi taikytinos Draudžiamų produktų sąrašo politikos, Pardavėjo prieiga prie Paslaugos gali būti laikinai sustabdyta arba nutraukta, taip pat gali būti taikomos visos kitos šioje Sutartyje numatytos teisių gynimo priemonės.

Pardavėjas negali naudoti Paslaugos tokiu būdu, kuris prieštarautų šiai bendrajai praktikai, o toks draudžiamas naudojimas yra pagrindas nedelsiant laikinai sustabdyti Paslaugą ir (arba) nutraukti Sutartį.

2.4 Pardavėjas, apie tai iš anksto pranešęs GPL (GPL nurodyta forma), gali atsisakyti apdoroti bet kokį Produkto užsakymą dėl bet kokios priežasties, tačiau tokiu atveju GPL neprisiima jokių įsipareigojimų palengvinti susijusias Finansavimo operacijas.

2.5 Paslaugos naudojimui taikomi apribojimai.

a) Pardavėjas laikysis visos Paslaugos naudojimo politikos ir apribojimų, kuriuos išleido ir retkarčiais atnaujina GPL ir jos patronuojamosios bendrovės. Šią politiką sudaro:

i) „Google Payments“ programos politika ir gairės;

ii) GPL ir „Google“ techniniai bei įgyvendinimo reikalavimai, kurie pateikti adresu https://developers.google.com/terms (arba kitu GPL retkarčiais pateikiamu URL);

iii) GPL ir „Google“ prekės ženklo naudojimo ar paslaugos ženklo gairės, kurios taikomos Paslaugai ir pateiktos adresu https://www.google.com/permissions ar kitu GPL arba „Google“ retkarčiais pateikiamu URL;

iv) „Google“ svetainės politika ir sąlygos, kurios retkarčiais pateikiamos „Google“ svetainėse;

v) GPL duomenų saugumo ir privatumo reikalavimai, apie kuriuos retkarčiais pranešama Pardavėjui, įskaitant „Google Payments“ privatumo pranešimą, pateiktą adresu https://payments.google.com/files/privacy.html;

vi) visos taikytinos kortelių tvarkytojų asociacijų arba tinklų, kurie naudojami Finansavimo, Išpirkimo ir Lėšų grąžinimo operacijoms apdoroti, naudojimo taisyklės ir (arba) politika; ir

vii) Mobiliojo ryšio operatoriaus reikalavimai, taikomi Atsiskaitymui per mobiliojo ryšio operatorių.

b) Paslaugą ar jos dalį GPL gali pakeisti ar laikinai sustabdyti, jei to reikia siekiant vykdyti Paslaugos techninę priežiūrą ar Paslaugą atnaujinti.

c) GPL retkarčiais gali apriboti tam tikras funkcijas arba prieigą prie visos Paslaugos ar jos dalių.

d) Negali būti reikalaujama, kad GPL pervestų lėšas Pardavėjui už Finansavimo operaciją, jei GPL negavo reikiamų lėšų už Finansavimo operaciją iš Pirkėjo Finansavimo priemonės.

2.6 Draudžiami veiksmai. Pardavėjas negali:

a) nustatyti mažiausios arba didžiausios leidžiamos Finansavimo operacijos sumos, kuri būtų taikoma kaip sąlyga Pirkėjui naudoti Paslaugą mokant už Produktą;

b) reikalauti, kad Pirkėjas Pardavėjui pateiktų bet kokios kredito ar debeto kortelės sąskaitos, Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyros ar kitos Finansavimo priemonės sąskaitos numerį;

c) atskirai apdoroti bet kokio taikytino mokesčio už Produkto įsigijimą sumos kaip Finansavimo operacijos;

d) pateikti Paslaugai Finansavimo operaciją, kurios apdorojimas anksčiau buvo atmestas arba kuri buvo grąžinta atliekant mokėjimo grąžinimą;

e) leisti naudoti Paslaugą bet kokiai sumai, kurią Pirkėjas skolingas Pardavėjui, arba grąžintam ar neapmokėtam čekiui apmokėti;

f) turėti neigiamą balansą Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje.

Jei Pardavėjas už Paslaugos naudojimą nustato Finansavimo operacijos priemoką, apie tokią priemoką jis turi aiškiai iš anksto informuoti Pirkėją. Pardavėjas sutinka netaikyti jokių priemokų, kurios yra neteisėtos atitinkamoje jurisdikcijoje.

2.7 Jei bet kokia Finansavimo operacija dėl kokios nors priežasties (įskaitant (bet tuo neapsiribojant) mokėjimo grąžinimą) atšaukiama, GPL savo nuožiūra gali siekti, kad Pardavėjas atlygintų šias lėšas nuskaičiuodamas atitinkamą sumą iš Pardavėjo Išpirkimo sąskaitos. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad, jei nepakaktų Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje esančių lėšų, Pirkėjo skolai apmokėti GPL gali nuskaičiuoti atitinkamas lėšas iš Pardavėjo Išpirkimo sąskaitos po kitos Finansavimo operacijos ar kitais įstatymais leidžiamais būdais.

2.8 Vykdymo laikas. GPL apdoros Finansavimo, Lėšų grąžinimo ir Išpirkimo operacijas taip, kaip nurodyta toliau:

a) Finansavimo operacijų apdorojimas. GPL, gavusi Mokėjimo užsakymą iš Pardavėjo, suteiks Pirkėjui El. pinigų sumą, kuri atitinka Pirkinių sumą (vėliausiai gavusi reikiamas lėšas iš Pirkėjo finansavimo priemonės) ir nedelsdama perves suteiktą sumą, kuri yra mažesnė nei bet kokie taikytini Paslaugos mokesčiai, į Pardavėjo Išpirkimo sąskaitą;

b) Lėšų grąžinimo operacijų apdorojimas. Jei Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje yra pakankamai lėšų Lėšų grąžinimo operacijai, GPL, gavusi Mokėjimo užsakymą iš Pardavėjo, nedelsdama iš Pardavėjo Išpirkimo sąskaitos perves Pirkėjui El. pinigų sumą, kuri atitinka grąžintiną Pirkinių sumą. Tais atvejais, kai Finansavimo priemonė buvo naudojama finansuoti dalį arba visą Pirkinių sumą, GPL, baigusi taikytinus pinigų plovimo, sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos patikrinimus ir patenkinta jų rezultatais, nedelsdama išpirks ir inicijuos sumos, naudotos Pirkinių sumai finansuoti naudojant Finansavimo priemonę, pervedimą į Pirkėjo Finansavimo priemonę;

c) Išpirkimo operacijų apdorojimas. Jei Išpirkimo sąskaitoje yra pakankamai lėšų Išpirkimo operacijai, GPL, baigusi taikytinus pinigų plovimo, sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos patikrinimus ir patenkinta jų rezultatais, išpirks Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje laikomą sumą ir inicijuos šios sumos pervedimą darbo dieną, kurią buvo sutarta vykdyti Išpirkimo operaciją pagal 7.4 skirsnį.

d) jei Mokėjimo užsakymas arba užklausa dėl išpirkimo gauta arba suplanuota gauti ne darbo dieną, pagal 2.8 skirsnį jį bus laikoma kaip gauta arba suplanuota gauti kitą darbo dieną;

e) GPL nebus atsakinga už tai, kada bus įvykdyti pagal pirmiau pateiktus b ir c punktus GPL inicijuoti išpirktų lėšų pervedimai ir pervestos lėšos taps pasiekiamos atitinkamam mokėjimo paslaugų teikėjui.

2.9 Finansavimo, Lėšų grąžinimo ir Išpirkimo operacijos gali būti atmestos Pirkėjui ar Pardavėjui iš anksto nepranešus, kaip nustatyta 7.6 skirsnyje. Operacijos taip pat gali būti atidėtos dėl GPL įsipareigojimų pagal taikytinus kovos su pinigų plovimu teisės aktus, įskaitant atvejus, kai GPL įtaria, kad operacija vykdoma apgavikiškai.

2.10 Papildomos Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių sąlygos. Pirkėjui vykdant Finansavimo operaciją pasitelkus Atsiskaitymą per mobiliojo ryšio operatorių GPL pateiks mokesčius Mobiliojo ryšio operatoriui, kad būtų sumokėta ir apdorota per Pirkėjo Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą. GPL taip pat gali pateikti atšaukimą, lėšų grąžinimą arba koregavimą Mobiliojo ryšio operatoriui apdoroti per Pirkėjo Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą. GPL nėra įsipareigojusi Pardavėjui arba bet kokiam kitam asmeniui atlyginti Pirkėjo Finansavimo operacijos (ar jos atšaukimo, lėšų grąžinimo arba koregavimo), jei Mobiliojo ryšio operatorius dėl kokios nors priežasties negali ar nenori paimti lėšų iš Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyros ar kitos Pirkėjo sąskaitos (mokėjimui už Finansavimo operaciją) arba pervesti lėšų į Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą ar kitaip pervesti lėšų Pirkėjui (Finansavimo operacijai atšaukti, koreguoti ar jos lėšoms grąžinti). Jei GPL, laukdama Mobiliojo ryšio operatoriaus mokėjimo, Pardavėjui perveda atsiskaitymo lėšų, ji pasilieka teisę susigrąžinti arba reikalauti grąžinti šias lėšas iš Pardavėjo, jei Mobiliojo ryšio operatorius nebaigia apdoroti Finansavimo operacijos ir neperveda lėšų į Pirkėjo Atsiskaitymo per mobiliojo ryšio operatorių paskyrą arba kitaip negauna mokėjimo iš Pirkėjo. GPL gali nustatyti apribojimą, kokių tipų Pardavėjai gali naudoti Atsiskaitymą per mobiliojo ryšio operatorių ir kokių tipų produktus galima įsigyti naudojant Atsiskaitymą per mobiliojo ryšio operatorių.

2.11 Beta funkcijos. GPL savo nuožiūra gali leisti Pardavėjui naudoti Beta funkcijas. Beta funkcijos teikiamos „tokios, kokios yra“ (neprisiimant atsakomybės už trūkumus) ir jas Pardavėjas naudos savo rizika pagal taikytinus įstatymus. GPL savo nuožiūra gali nutraukti Beta funkcijų teikimą Pardavėjui.

3. PASLAUGOS ĮGYVENDINIMAS

3.1 Įgyvendinimas. Pardavėjas užtikrins, kad nebus galima naudoti ar prisijungti prie Paslaugos per Pardavėjo svetaines, kurios neatitinka Sutarties arba nėra kitaip patvirtintos GPL, ir kad jis vykdys priežiūrą ir nutrauks bet kokią šalių, kurioms nesuteiktas atitinkamas leidimas, prieigą ar naudojimąsi (įskaitant bet kokias trečiųjų šalių svetaines, bet tuo neapsiribojant).

3.2 GPL retkarčiais priima galutinį sprendimą dėl Pardavėjo naudojamų Paslaugos pritaikymo priemonių. Jei GPL atitinkamo pritaikymo nepatvirtina, ji turės teisę, apie tai iš anksto pranešusi Pardavėjui, laikinai sustabdyti bet kokį nuolatinį Paslaugos arba jos dalies naudojimą, kol Pardavėjas įgyvendins tinkamus pakeitimus, kuriuos nustato ir pagrįstai reikalauja įgyvendinti GLP. GPL, siekdama patikrinti, kaip Pardavėjas laikosi Sutarties, gali bet kada atsiųsti bandomąsias užklausas arba vykdyti Pardavėjo svetainės (-ių) kokybės patikrinimus.

3.3 Finansavimo priemonės. Pardavėjas, įgyvendindamas Paslaugą savo svetainėje, sukurs, registruos ir palaikys su Paslauga susijusią Finansavimo priemonę ir Atsiskaitomąją sąskaitą; tai yra GPL Paslaugos teikimo sąlyga. Finansavimo priemonės naudojimui taikomos priemonės standartinės taisyklės ir nuostatos, kurios pateiktos adresu https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=LT. Pardavėjas GPL suteikia teisę:

a) patikrinti, ar Finansavimo priemonė arba Atsiskaitomoji sąskaita, kurias Pardavėjas nurodė Paslaugos registravimo tinklalapiuose, yra gerai vertinamos jas teikiančio banko (be kita ko, pateikiant užklausą dėl mokėjimo leidimo ir (arba) nedidelių lėšų įskaitymo į Finansavimo priemonę arba Atsiskaitomąją sąskaitą ir (arba) jų išskaitymo iš Finansavimo priemonės arba Atsiskaitomosios sąskaitos, atsižvelgiant į poreikį);

b) vien savo nuožiūra pakartotinai patvirtinti Finansavimo priemonę arba Atsiskaitomąją sąskaitą bet kada, kai tik pasikeičia sąskaitos informacija; ir

c) retkarčiais gauti (jei tai leidžiama vietos įstatymais) kredito ataskaitą ir (arba) teikti kredito ar kitas duomenų užklausas dėl Pardavėjo taip, kaip GPL laiko tinkamu, siekiant įvertinti Pardavėjo tinkamumą naudoti Paslaugą arba patikrinti, kaip Pardavėjas nuolat naudoja Paslaugą.

3.4 Pardavėjas teiks naujausią, išsamią ir tikslią registracijos informaciją bei Finansavimo priemonės ir Atsiskaitomosios sąskaitos informaciją, taip pat atnaujins tokią informaciją, kad ji būtų naujausia ir tiksli. GPL gali reikalauti, kad Pardavėjas, norintis toliau naudoti Paslaugą, retkarčiais pateiktų papildomos informacijos arba padėtų GPL nustatyti, ar leisti Pardavėjui toliau naudoti Paslaugą.

3.5 Naujiniai. Jei GPL retkarčiais atnaujina savo technines ar įgyvendinimo technines sąlygas (taip pat ir atnaujindama GPL duomenų protokolus arba reikalaudama pakeisti išvaizdą, ženklinimą, ženklodarą arba savybes, bet tuo neapsiribojant), Pardavėjas įgyvendins šiuos naujinius ar pakeitimus per protingą laikotarpį, tačiau bet kuriuo atveju per šešiasdešimt (60) dienų nuo pranešimo apie naujinį gavimo dienos; tačiau išvaizdos, ženklinimo, ženklodaros arba priskyrimo naujiniai ar pakeitimai turi būti įgyvendinti per penkiolika (15) dienų nuo pranešimo apie šiuos naujinius gavimo datos.

3.6 Pranešimas apie sistemos pakeitimus. Pardavėjas GPL praneš apie visus Paslaugai įgyvendinti naudojamo kodo ar techninės įrangos pakeitimus (pateikdamas išankstinį pranešimą ne vėliau kaip iki pakeitimo likus šešiasdešimt (60) dienų), kurie pagrįstai gali būti vertinami kaip galintys neigiamai paveikti Paslaugą ar Finansavimo operacijų apdorojimą (minėtas pranešimas jokiu būdų neatleidžia Pardavėjo nuo šia Sutartimi jam nustatytų įpareigojimų).

3.7 Techninis palaikymas. Jei Pardavėjas laikysis šios Sutarties, per šios Sutarties galiojimo laikotarpį GPL teiks Pardavėjui techninio palaikymo paslaugas, kurios bus taikomos Paslaugoms pagal tuo metu galiojančias GPL palaikymo gaires. Pardavėjas, prieš GPL teikdamas bet kokią užklausą dėl palaikymo, pirmiausiai vykdys protingus veiksmus visoms klaidoms, riktams, gedimams ar tinklo ryšio problemoms savo programinėje įrangoje ir aparatūroje ištaisyti, nesikreipdamas į GPL. Tik tada Pardavėjas gali pateikti raštišką užklausą dėl techninio palaikymo pagal GPL palaikymo gaires ir procedūras. Pardavėjas palaikymo paslaugas Pirkėjams teiks už savo lėšas.

3.8 Finansavimo operacijos leidimas. Pardavėjas pripažįsta, kad kortelės išdavėjo leidimo dėl konkrečios Finansavimo operacijos gavimas nurodo tik tai, kad šio leidimo suteikimo dieną: a) kortelėje yra pakankamai kortelės išdavėjo kredito, kad Pardavėjui būtų galima sumokėti Pirkinių sumą; b) kortelė galioja; ir c) kortelė neįtraukta į pamestų ar pavogtų kortelių sąrašus. Pardavėjas pripažįsta, kad toks leidimas nėra garantija, kad operaciją vykdantis asmuo yra kortelės savininkas; toks leidimas taip pat nėra GPL ar bet kokio kito asmens leidimas ar pareiškimas operacijai netaikyti mokėjimo grąžinimo.

3.9 „Google“ prekyvietės. Nepaisant 3.1 skirsnio, Pardavėjas gali naudoti Paslaugą operacijoms „Google“ prekyvietėje apdoroti. Pardavėjas, norintis naudoti Paslaugą „Google“ prekyvietėje, turi atskirai sutikti su atitinkamos „Google“ prekyvietės paslaugų teikimo sąlygomis („Google“ prekyvietės PTS“) ir susieti savo Paslaugos paskyrą su savo atitinkamos „Google“ prekyvietės paskyra. Jei atsirastų prieštaravimų tarp šios Sutarties ir atitinkamos „Google“ prekyvietės PTS, bus taikomos „Google“ prekyvietės PTS, tiek, kiek leidžia įstatymai.

4. REZERVUOTA

5. PAPILDOMOS PASLAUGOS SĄLYGOS

5.1 GPL yra Elektroninių pinigų įstaiga. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad:

a) GPL teikia Paslaugą, kad palengvintų Finansavimo operacijų apdorojimą Pardavėjų vardu ir įgalintų Pirkėjų mokėjimą už Produktus;

b) GPL Pardavėjų vardu apdoroja Finansavimo operacijas;

c) GPL nepriima indėlių;

d) GPL ar jos paslaugų teikėjų (įskaitant visus banko paslaugų teikėjus) laikomos lėšos, susijusios su Finansavimo, Lėšų grąžinimo ir Išpirkimo operacijų apdorojimu, nėra laikomos kaip indėliai; ir

e) GPL įstatymu draudžiama mokėti palūkanas Pardavėjui už bet kokį Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje laikomą balansą.

5.2 Patvirtinimų neteikimas. GPL nesuteikia jokių garantijų ir neteikia jokių pareiškimų dėl:

a) bet kokio Produkto saugos, kokybės, tikslumo, patikimumo, vientisumo ar teisėtumo;

b) Produktų, Pirkėjo informacijos, patarimų, nuomonių, pasiūlymų, pareiškimų, duomenų ar kitos informacijos (visi šie elementai kartu vadinami „Turiniu“), kuri rodoma arba platinama, įsigyjama arba apmokama naudojant Paslaugą ar „Google“ svetaines, aprašų teisingumo ar tikslumo.

GPL gali, bet pagal Sutartį nebus įsipareigojusi redaguoti, keisti, atsisakyti skelbti ar pašalinti bet kokį Turinį (visą ar jo dalį), kurį ji laiko nepageidaujamu, klaidingu, neteisėtu, apgavikišku arba pažeidžiančiu Sutartį.

5.3 Pareiškimų dėl Kliento tapatybės neteikimas. GPL nebus įsipareigojusi jokiam Pardavėjui tirti bet kokių Paslaugą naudojančių Klientų duomenų ar patvirtinti jų tapatybės. GPL gali pasiūlyti atsiliepimus apie Paslaugą ar kitą Paslaugos reitingavimo sistemą, kad padėtų Pardavėjui įvertinti kitus Paslaugą naudojančius Klientus. Pardavėjas pripažįsta, kad bet kokie tokie atsiliepimai arba reitingavimo sistema yra tik kitų Klientų nuomonė apie Paslaugą ir nėra GPL nuomonė, pareiškimas ar garantija.

5.4 Pardavėjo tapatybės patikrinimas; kovos su pinigų plovimu reikalavimai. Pardavėjas pripažįsta, kad GPL siūlo ir toliau siūlys Paslaugas Pardavėjui, jei Pardavėjas vykdys visus išsamius patikrinimus ir tapatybės tikrinimus, kuriuos gali atlikti GPL, ir laikysis GPL, kortelių tvarkytojų asociacijų ir kovos su pinigų plovimu teisės aktų reikalavimų. Tapatybės patikrinimai gali apimti kredito patikrinimus, pinigų plovimo patikrinimus, kurių reikalaujama pagal atitinkamus įstatymus, patikrinimus, kurių reikalauja kortelių tvarkytojų asociacijos, ir patikrinimus, kurie reikalingi norint atitikti teisės aktus. Pardavėjas kaip galėdamas padės GPL vykdyti šiuos tikrinimus ir nustatyti kovos su pinigų plovimu reikalavimų atitikimą, įskaitant papildomos registracijos ar tapatybės patvirtinimo informacijos, kurios gali reikalauti GPL, pateikimą. Pardavėjas sutinka, kad GPL bendrins informaciją apie Pardavėją su atitinkamomis trečiosiomis šalimis ir iš jų gaus informacijos apie Pardavėją, kad GPL galėtų vykdyti taikytinus išsamius tikrinimus ir tapatybės tikrinimus. Jei nebus laikomasi šios sąlygos, įskaitant tai, kad Pardavėjas pateiks informaciją, kurios reikalaus GPL, kad atliktų tapatybės patvirtinimą ar nustatytų kovos su pinigų plovimu reikalavimų laikymąsi, nedelsiant gali būti sustabdytas Paslaugos teikimas Pardavėjui ir gali būti nutraukta ši Sutartis.

5.5 Ginčai. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad:

a) GPL nėra šalis ir nebus atsakinga už jokius Ginčus, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta Sprendime dėl mokėjimo grąžinimo, kai to reikalauja kortelių tvarkytojų asociacija, kai tai būtina pagal tinklo taisyklės arba JK teisės aktų reikalavimus, susijusius su pačiu mokėjimo apdorojimu;

b) jei kils Ginčas, Pardavėjas laikysis GPL retkarčiais nustatomos ginčų politikos; ir

c) jei kils Ginčas dėl Paslaugos, reikės vadovautis 5.6 ir 5.7 skirsniuose pateikta procedūra.

Nepaisant pirmiau pateiktų a ir b punktų, GPL pateiks įvairių įrankių, kurie padės Klientams bendrauti tarpusavyje sprendžiant ginčus, kurie tarp Pirkėjų ir Pardavėjų gali kilti dėl Finansavimo operacijos. Jei Klientai negali išspręsti ginčo, GPL gali tarpininkauti sprendžiant Pirkėjų ir Pardavėjų ginčus, jei kuri nors iš šalių paprašo pagalbos. GPL, gavusi tokį prašymą, jei tinkama ir tik savo nuožiūra, įvertins ginčą ir pasiūlys neprivalomą sprendimą.

5.6 Ginčai dėl Paslaugos. GPL tirs Ginčus dėl Paslaugos, jei Pardavėjas suteiks GPL tinkamos pagalbos, kurios retkarčiais gali paprašyti GPL.

5.7 Visi Ginčai dėl Paslaugos pirmiausia turi būti pateikti GPL pagalbos centrui. Jei norite gauti daugiau informacijos apie pagalbos centrą, apsilankykite adresu https://support.google.com/payments. Jei esate nepatenkinti Ginčo dėl Paslaugos sprendimu, dėl jo galima kreiptis į Finansų ombudsmeno tarnybą (jei Pardavėjas atitinka tinkamumo kriterijus). Tai galite padaryti pašto adresu Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR; telefonais 0800 023 4567 arba 0300 123 9 123; per svetainę http://www.financial-ombudsman.org.uk ir el. pašto adresu complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Pardavėjas šešerius (6) metus nuo Sutarties nutraukimo gali reikalauti išpirkti visą Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje likusią El. pinigų sumą; praėjus šiam laikotarpiui visi Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje likę El. pinigai tampa GPL nuosavybe. Bet kokiam tokiam išpirkimui taikomi šie reikalavimai: i) būtina sėkmingai atlikti taikytinus pinigų plovimo, sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos patikrinimus, ii) Pardavėjas turi įvykdyti visus su Pardavėjo Išpirkimo sąskaita susijusius įsipareigojimus ir iii) būtina sumokėti atskirą išpirkimo mokestį, kuris neviršija 1 GBP (arba atitinkamos sumos kita valiuta). Pardavėjas turi pateikti GPL prašomą informaciją, kad GPL galėtų įvykdyti taikytinus patikrinimus. Pagal šį 5.8 skirsnį Sutartis nutraukiama nuo dienos, kai:

a) Paskyra uždaroma ir paskui neatidaroma;

b) Sutartis nutraukiama; arba

c) operacijų negalima apdoroti naudojant Paslaugą dėl Pardavėjo nesugebėjimo laikytis šios Sutarties, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) Pardavėjo nesugebėjimą atnaujinti išsamios savo Atsiskaitomosios sąskaitos informacijos ar laikytis taikytinų kovos su pinigų plovimu reikalavimų;

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

5.9 Jokia 5.8 skirsnio nuostata neapriboja GPL teisės nutraukti Sutartį ir (arba) išpirkti lėšas pagal 12 skyrių.

5.10 Duomenų gavimo užklausos. Pardavėjas privalo saugoti visų operacijų originalius dokumentus mažiausiai šešis (6) mėnesius nuo atitinkamos operacijos dienos ir išlaikyti visų šių duomenų kopijas mažiausiai aštuoniolika (18) mėnesių nuo atitinkamos operacijos dienos.

6. PREKĖS ŽENKLO YPATYBĖS

6.1 GPL rekės ženklo ypatybių licencija. Pagal šios Sutarties taisykles ir nuostatas per šios Sutarties galiojimo laikotarpį GPL Pardavėjui suteikia ribotą neišskirtinę licenciją (be teisės suteikti sublicenciją) pateikti GPL Pardavėjui pateiktas GPL Prekės ženklo ypatybes tik įgyvendinant Paslaugą ir reklamuojant Paslaugą Pardavėjo svetainėje. Visi Paslaugos įgyvendinimo Pardavėjo svetainėje ir visi tinkamų Prekės ženklo ypatybių logotipų, kuriuos GPL pateikė Pardavėjui, naudojimo atvejai per Sutarties galiojimo laikotarpį visada atitiks ženklodaros ir priskyrimo gaires ir politiką, kurios pateiktos adresu https://www.google.com/permissions/guidelines.html („Google“ arba GPL gali jas retkarčiais atnaujinti). Nepaisant visko, kas gali prieštarauti toliau pateiktai nuostatai, GPL gali atšaukti jos suteiktą šiame skirsnyje nurodytą licenciją apie tai pranešdama Pardavėjui ir suteikdama Pardavėjui protingą laikotarpį nutraukti atitinkamų Prekės ženklo ypatybių naudojimą.

6.2 Pardavėjo Prekės ženklo ypatybių licencija. Pagal šios Sutarties taisykles ir nuostatas per šios Sutarties galiojimo laikotarpį Pardavėjas suteikia GPL, „Google“ ir jos patronuojamosioms bendrovėms ribotą neišskirtinę (išskyrus šiame skirsnyje nustatytus atvejus) licenciją (be teisės suteikti sublicenciją) pateikti Pardavėjo Prekės ženklo ypatybes Paslaugos teikimo tikslais ir įgyvendinant šioje Sutartyje nustatytus jų įsipareigojimus.

6.3 Kiekviena šalis yra visų teisių, nuosavybės teisių ir teisių į pelno dalį, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) visas Intelektinės nuosavybės teises, susijusių su jos Prekės ženklo ypatybėmis, savininkė. Jokia šalis nesuteiks kitai šaliai ir jokia šalis neįgis kitos šalies teisių, nuosavybės teisių ir teisių į pelno dalį (įskaitant bet kokią numanomą licenciją, bet tuo neapsiribojant) ar bet kokių Prekės ženklo ypatybių, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus kelis atvejus. Visas GPL naudojimasis Pardavėjo Prekės ženklo ypatybėmis (įskaitant su jomis susijusią įmonės reputaciją) teiks naudos Pardavėjui, o visas Pardavėjo naudojimasis GPL Prekės ženklo ypatybėmis (įskaitant su jomis susijusią įmonės reputaciją) teiks naudos „Google“ ir GPL. Jokia šalis neginčys arba kitiems nepadės ginčyti kitos šalies teisių į jos Prekės ženklo ypatybes (išskyrus atvejus, kai siekiama apsaugoti tos šalies teises į savo pačios Prekės ženklo ypatybes) arba kitos šalies vykdomą Prekės ženklo ypatybių registravimą; jokia šalis nebandys registruoti Prekės ženklo ypatybių arba domeno pavadinimų, kurie yra klaidinančiai panašūs į kitos šalies Prekės ženklo ypatybes arba domeno pavadinimus.

6.4 Viešinimas. Jokia šalis negali viešai skelbti apie šios Sutarties buvimą ar jos turinį be kitos šalies išankstinio raštiško sutikimo. Nepaisant pirmiau pateiktų nuostatų, GPL, „Google“ ir jos patronuojamosios bendrovės gali įtraukti Pardavėjo Prekės ženklo ypatybes į savo pristatymus, reklaminę medžiagą, pranešimus žiniasklaidai ir klientų sąrašus (į kuriuos įtraukti (tuo neapsiribojant) „Google“ svetainėse paskelbti klientų sąrašai ir ekrano kopijos, kuriose parodyta, kaip Pardavėjas įgyvendina Paslaugą). Pardavėjo prašymu GPL pateiks Pardavėjui tokio naudojimo pavyzdį.

7. PASLAUGOS MOKESČIAI IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

7.1 Paslaugos mokesčiai. Pardavėjas mokės Paslaugos mokesčius, nurodytus atitinkamos „Google“ prekyvietės PTS. Mokesčiai nurodyti „Paslaugos mokesčių“ tinklalapyje. GPL retkarčiais gali padidinti arba sumažinti Paslaugos mokesčius ir bet koks toks padidinimas arba sumažinimas bus laikomas pakeitimu pagal 14.3 skirsnį. Pakeistus Paslaugos mokesčius GPL skelbs atitinkamoje „Paslaugos mokesčių“ tinklalapio skiltyje. Kartu su tokiais pakeistais Paslaugos mokesčiais bus nurodyta data, kada pakeisti Paslaugos mokesčiai pradedami taikyti. Retkarčiais GPL „Google Payments“ gali teikti reklamą, kuri gali paveikti Paslaugos mokesčių sumą.

7.2 Nepažeidžiant 5.1 skirsnio e) poskirsnio GPL paslaugą teikiančiuose bankuose ar kituose subjektuose GPL gali uždirbti palūkanų ir (arba) gauti kitokių kompensacijų, kurios susijusios su Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje laikomų El. pinigų, kurie nebuvo išpirkti į Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą, srautu. Pardavėjas sutinka, kad bet kokios tokios GPL uždirbtų palūkanų ar gautų kompensacijų sumos bus laikomos tik GPL sąskaitoje.

7.3 Pardavėjui skirtas ir mokėtinas El. pinigų sumas, kurios mažesnės už taikomą Paslaugos mokestį, GPL laikys Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje, ir jų nenaudos GPL įmonės veiklos išlaidoms padengti. GPL nelaikys jokių lėšų į kreditą ar kaip Pardavėjo patikėtinė.

7.4 Išpirkimo laikotarpis. GPL vykdys sąžiningus veiksmus, kad elektroniniu būdu pervestų lėšas už operacijas, apdorotas Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje, į Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą per kalendorinį mėnesį iki kito kalendorinio mėnesio 15 darbo dienos pabaigos (Išpirkimo laikotarpis). Pirmiau pateiktame sakinyje aprašytas mokėjimo tvarkaraštis bus taikomas visoms Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje apdorojamoms mokėjimo operacijoms. GPL, savo nuožiūra ir nepateikusi Pardavėjui išankstinio pranešimo, lėšas į Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą gali pervesti dažniau nei kartą per mėnesį. Laikoma, kad Išpirkimo operacijos, vykdomos laikantis Išpirkimo laikotarpio, yra leistos Pardavėjo. Jei Pardavėjas GPL pateikia neteisingą informaciją ir dėl to Išpirkimo operacija įvykdoma netinkamai, GPL gali apmokestinti Pardavėją už išlaidas, kurias GPL patyrė vykdydama pagrįstus klaidų ištaisymo veiksmus. Be to, Pardavėjas gali bet kada reikalauti išpirkimo, susisiekęs su GPL per pagalbos pardavėjams centrą.

7.5 Nepaisant pirmiau pateiktų nuostatų, GPL nebus įpareigota pervesti lėšų į:

a) Pardavėjo Išpirkimo sąskaitą apdorojant bet kokią Finansavimo operaciją, į kurią GPL negavo visų lėšų, reikalingų tai Finansavimo operacijai apdoroti; arba

b) Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą per išmokėjimą, jei Pardavėjo Išpirkimo sąskaitos balansas tuo metu yra mažesnis nei 1 GBP (arba atitinkama suma kita valiuta), taikant 5.8 skirsnį ir 12.8 skirsnio a) poskirsnį.

7.6 GPL gali sulaikyti ar atšaukti Finansavimo, Išpirkimo ir Lėšų grąžinimo operacijas arba joms pritaikyti mokėjimo grąžinimą:

a) jei Pirkėjas pateikė paraišką dėl lėšų grąžinimo;

b) jei GPL, protingai įvertinusi, mano, kad:

i) vykdant operaciją padaryta faktinė klaida;

ii) operacija susijusi su netinkamu elgesiu, sukčiavimu arba vykdoma naudojant apgavikiškas arba netinkamas priemones (įskaitant apgavikišką kredito kortelių, debeto kortelių ar kitų mokėjimo priemonių naudojimą, bet tuo neapsiribojant);

iii) operacija pažeidžia taikytinus įstatymus;

iv) operacija pažeidžia šią Sutartį arba Pirkėjui taikomas paslaugų teikimo sąlygas; arba

v) operacija pažeidžia taikytiną GPL ir (arba) Paslaugos politiką;

c) jei vykdomas mokėjimo grąžinimas, susijęs su Pirkėjo įvykdytu El. pinigų pirkimu pagal kortelių tvarkytojų asociacijos taisykles; ir

d) jei GPL reikalauja Pardavėjo pateikti papildomos informacijos, kad ji galėtų įvykdyti tapatybės patikrinimo arba kovos su pinigų plovimu reikalavimus pagal 5.4 skirsnį.

Pardavėjas sutinka bendradarbiauti su GPL ir teikti šią informaciją GPL, jei GPL, tirdama bet kokias šiame skirsnyje išvardytas aplinkybes, to pagrįstai pareikalauja.

Kaip nustatyta 2.9 skirsnyje, operacijos taip pat gali būti atidėtos dėl GPL įsipareigojimų pagal taikytinus kovos su pinigų plovimu teisės aktus, įskaitant atvejus, kai GPL įtaria, kad operacija vykdoma apgaulingai.

Jei tai neprieštarauja įstatymams arba nekelia pavojaus pagrįstoms saugumo procedūroms, GPL Pardavėjui teiks informaciją apie savo nesugebėjimą apdoroti Finansavimo, Išpirkimo ar Lėšų grąžinimo operacijos pagal 7.6 skirsnį.

7.7 GPL, taip pat naudodamasi visomis kitomis GPL teisėmis ir teisės gynybos priemonėmis pagal šią Sutartį, savo nuožiūra gali į savo sąskaitą įskaičiuoti bet kokius savo mokėjimo Pardavėjui įsipareigojimus pagal šią Sutartį, kompensuodama bet kokias sumas, kurias Pardavėjas skolingas ir nesumokėjo pagal šią Sutartį arba bet kokią kitą Pardavėjo ir GPL arba GPL patronuojamosios bendrovės sutartį.

7.8 GPL gali į savo sąskaitą įskaičiuoti savo mokėjimo įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba reikalauti, kad Pardavėjas sumokėtų GPL (per trisdešimt (30) dienų nuo bet kokios sąskaitos faktūros datos) bet kokias sumas, kurias GPL permokėjo Pardavėjui per ankstesnius laikotarpius.

7.9 Pardavėjas sutinka, kad Pirkėjai gali išlaikyti mokėjimo grąžinimo teisę pagal kortelių tvarkytojų asociacijos taisykles. GPL gali, bet nėra įsipareigojusi, pervesti mokėjimo grąžinimus Pardavėjui.

7.10 GPL gali iš bet kokios (-ų) Finansavimo operacijos (-ų) sumos (-ų) išskaityti bet kokį taikytiną Paslaugos mokestį ir kitus taikytinus mokesčius.

7.11 GPL iš Išpirkimo sąskaitoje laikomų lėšų gali išskaityti šias sumas:

a) atšauktas, grąžintas arba atmestas ankstesnių Finansavimo operacijų sumas; ir

b) visas kitas ankstesnių Finansavimo operacijų koregavimo sumas,

jei kiekvienu atveju GPL apie tokius išskaitymus praneša Pardavėjui.

7.12 Privalomųjų atsargų reikalavimas. Pardavėjui pradėjus dalyvauti Paslaugoje, GPL Pardavėjui gali retkarčiais nustatyti laikinai arba nuolat taikomą Privalomųjų atsargų reikalavimą. Privalomųjų atsargų reikalavimą GPL gali nustatyti šiomis aplinkybėmis (bet tuo neapsiribojant):

a) siekdama užtikrinti, kad GPL turėtų pakankamai lėšų mokėjimui grąžinti, Finansavimo operacijoms atšaukti ar kitų su Finansavimo operacijomis susijusių Pardavėjo įsipareigojimų atvejais;

b) gerokai pasikeitus Pardavėjo finansinei padėčiai arba jo mokėjimų kreditoriams istorijai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) Pardavėjo nesugebėjimą užtikrinti veiklos tęstinumo, arba jei Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, kortelių tvarkytojų asociacijos arba tinklo taisykles;

c) jei Pardavėjas gauna per didelius mokėjimo grąžinimus (kai taip savo nuožiūra nusprendžia GPL);

d) gerokai pasikeitus Pardavėjo verslo ar produktų linijos pobūdžiui; arba

e) jei GPL turi pagrindo manyti, kad GPL gali būti atsakinga trečiosioms šalims dėl Pardavėjui suteikto laikino ar galutinio lėšų įskaičiavimo.

GPL nėra atsakinga Pardavėjui ir trečiosioms šalims už nuostolius, kuriuos Pardavėjas patyrė dėl operacijoms taikomų apribojimų, Privalomųjų atsargų reikalavimų, mokėjimo grąžinimų ar kitų atšaukimo atvejų.

7.13 Lėšų grąžinimas ir koregavimas. Pardavėjas sąžiningai vykdo prekių ar paslaugų grąžinimo arba atšaukimo ir Finansavimo operacijų koregavimo politiką. Pardavėjas savo grąžinimo arba atšaukimo politiką pateikia Pirkėjams. Jei Pardavėjas leidžia su Pirkėjo vykdoma Finansavimo operacija susijusį kainos koregavimą ir Produktų grąžinimą arba atšaukimą, Pardavėjas inicijuos ir leis vykdyti Finansavimo operaciją per tris dienas nuo Pirkėjo užklausos dėl tokio lėšų grąžinimo ir koregavimo gavimo, naudodamas Paslaugos lėšų grąžinimo funkciją. Lėšų grąžinimo arba koregavimo suma negali viršyti pradinėje Finansavimo operacijoje nurodytos sumos, išskyrus atvejus, kai ta suma yra tiksli suma, reikalinga Pirkėjų pašto išlaidoms, kurias jie patyrė mokėdami už prekės grąžinimą, atlyginti. Pardavėjui neleidžiama iš Pirkėjo priimti grynųjų pinigų, bet kokių kitų mokėjimų arba atlyginimo už lėšų grąžinimo Pirkėjui paruošimą; Pirkėjui už Produktą, už kurį sumokėta naudojant Finansavimo operaciją, neleidžiama grąžinti lėšų grynaisiais pinigais, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama įstatymais. Jei pagal Pardavėjo lėšų grąžinimo politiką esant tam tikroms aplinkybėms grąžinimai draudžiami, Pardavėjas gali būti priverstas atlyginti Pirkėjui pagal GPL politikas arba kortelių išdavėjų asociacijos taisykles. Jei Pardavėjo Išpirkimo sąskaitoje yra pakankamai lėšų, Pardavėjo lėšų grąžinimo užklausos bus apdorotos pagal 2.8 skirsnį. Jei ne, lėšų grąžinimo užklausas GPL apdoroja savo nuožiūra. Jei Pardavėjas lėšų grąžinimą įvykdo netinkamai, GPL gali apmokestinti Pardavėją už išlaidas, kurias GPL patyrė vykdydama pagrįstus klaidų ištaisymo veiksmus.

7.14 Mokesčiai ir kitos rinkliavos. Pardavėjas mokės visus taikytinus mokesčius, įskaitant pardavimo, naudojimo, asmeninio turto, pridėtinės vertės, akcizo, muito, žyminius mokesčius, importo muitus ir kitus bet kokių valdžios institucijų taikomus mokesčius bei muitus, kurie taikomi operacijoms už paslaugas, teikiamas pagal šią Sutartį, įskaitant nuobaudas ir palūkanas, bet visų pirma išskiriant mokesčius, kurie pagrįsti GPL grynosiomis pajamomis. GPL nėra atsakinga už pardavimo, pajamų ar kitus mokesčius, taikomus Finansavimo operacijoms, ir nėra juos renkantis subjektas. Jei GPL yra teisiškai įpareigota rinkti kokius nors taikytinus mokesčius, dėl atitinkamos sumos Pardavėjui bus pateikta sąskaita faktūra ir jis turės ją sumokėti per trisdešimt (30) dienų nuo sąskaitos faktūros ar kito pranešimo datos. Pardavėjas nedelsdamas pateiks GPL atitinkamos valdžios institucijos nurodytus dokumentus, kurie reikalingi, kad GPL galėtų apdoroti pirmiau nurodytus mokėjimus (įskaitant (bet tuo neapsiribojant) galiojančią Pardavėjo atleidimo nuo pareigos mokėti mokesčius pažymą, kurią suteikė atitinkama valdžios institucija), o GPL gali sulaikyti visus pirmiau nurodytus mokėjimus, kol Pardavėjas pateiks šiuos dokumentus. Pardavėjas, sumokėjęs mokesčius pagal šią Sutartį, nedelsdamas GPL pateiks originalius visų mokesčių mokėjimų dokumentus ar oficialiai patvirtintas jų kopijas arba kitus tinkamus mokesčių mokėjimo įrodymus.

7.15. Siekdama palengvinti pirkimą iš Pardavėjų pirkėjams, esantiems už Europos ekonominės zonos ribų, GPL gali rinkti lėšas iš tokių pirkėjų arba atitinkamo „Google“ subjekto, pervesti lėšas į Pardavėjų Išpirkimo sąskaitą ir tada išpirkti jas, pervesdama į Pardavėjų Atsiskaitomąją sąskaitą. Tokiais atvejais taikomas 7.4 skirsnyje nurodytas Išpirkimo laikotarpis.

7.16 Pardavėjas sutinka sumokėti visus mokesčius, įskaitant visus taikomus valiutų konvertavimo mokesčius, susijusius su lėšų konvertavimu ir mokėjimo pervedimu į Atsiskaitomąją sąskaitą. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka prisiimti bet kokią nuostolių riziką, galimą dėl valiutų kursų pasikeitimų nuo operacijos apdorojimo laiko iki atsiskaitymo lėšų siuntimo į Atsiskaitomąją sąskaitą laiko. Mokėjimą į Atsiskaitomąją sąskaitą apdorojantys bankai taip pat gali taikyti mokėjimo apdorojimo ir valiutos konvertavimo mokesčius. Tik Pardavėjas atsakingas už visų šių mokesčių mokėjimą.

7.17 Pirkėjo valiuta. „Google“ prekyvietė gali Pardavėjui leisti nurodyti Pardavėjo Produktų kainas kita nei Pardavėjo Atsiskaitomosios sąskaitos valiuta ir Pirkėjui leisti įsigyti Pardavėjo Produktų mokant nurodyta valiuta (toliau – Pirkimo operacija pirkėjo valiuta). Už bet kokią Pirkimo operaciją pirkėjo valiuta GPL Pardavėjui sumokės Pardavėjo Atsiskaitomosios sąskaitos valiuta pagal valiutos keitimo kursą, kuris Pirkinių sumai (išreikštai Pirkėjo valiuta) bus taikomas mokėjimo operaciją apdorojant Pardavėjo išpirkimo sąskaitoje. Valiutos kursą nustato ir apskaičiuoja finansų įstaiga, kurios paslaugomis naudojasi GPL. Kursas gali būti keičiamas atsižvelgiant į rinkos sąlygas, apie tai nepranešus Pardavėjui. Jei Pirkėjo Valiutos pirkimo operacijai po to taikomas lėšų grąžinimas, anuliavimas, mokėjimo grąžinimas ar kitas koregavimas, GPL, apskaičiuodama Pardavėjo įsipareigojimus, susijusius su lėšų grąžinimu, anuliavimu, mokėjimo grąžinimu ar kitu koregavimu, naudos tą patį valiutos keitimo kursą ir tą pačią valiutą, kuri buvo naudota per pradinę Pirkėjo Valiutos pirkimo operaciją. GPL pasilieka teisę taikyti mokesčius už šį valiutos konvertavimą.

8. KONFIDENCIALUMAS, DUOMENŲ APSAUGA IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

8.1 Konfidencialumas. Pardavėjas neatskleis jokios konfidencialios ir (arba) nuosavybės teise GPL priklausančios informacijos be raštiško išankstinio GPL sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija atskleidžiama darbuotojams, agentams, atstovams ar šalių rangovams, kuriems ši informacija būtina, kad jie galėtų vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį (toliau – Įgaliotieji darbuotojai), ir kurie susaistyti raštišku susitarimu trečiosioms šalims neatskleisti Pardavėjui atskleistos konfidencialios ar nuosavybės teise priklausančios informacijos, taip pat išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas būtinas pagal įstatymus arba valdžios institucijų nutarimus. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad jis yra atsakingas už bet kokį Įgaliotųjų darbuotojų veikimą ir (arba) neveikimą, kuriuo pažeidžiamos šio skirsnio nuostatos. Pardavėjas saugos GPL konfidencialią ir nuosavybės teise priklausančią informaciją taip pat rūpestingai (ir bent jau taip pat protingai), kaip jis saugo savo panašaus pobūdžio konfidencialią ir jam nuosavybės teise priklausančią informaciją, kad ji nebūtų neteisėtai naudojama, platinama ar paskelbta bet kokiai trečiajai šaliai, kuriai nesuteiktas atitinkamas leidimas. GPL konfidenciali ir nuosavybės teise priklausanti informacija yra (tuo neapsiribojant): a) visa su Paslauga susijusi GPL, „Google“ ir jos patronuojamųjų bendrovių programinė įranga, technologijos, programavimo informacija, techninės sąlygos, medžiaga, gairės ir dokumentacija; b) visa pagal šią Sutartį teikiama informacija, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) materialiąją, nematerialiąją, vaizdinę, elektroninę, esamą ar būsimą informaciją, pvz., i) komercines paslaptis; ii) finansinę informaciją; iii) techninę informaciją, įskaitant mokslinius tyrimus, plėtojimo informaciją, procedūras, algoritmus, duomenis, projektus ir kompetenciją; ir iv) verslo informaciją, įskaitant veiklą, planavimą, rinkodaros ir produktų informaciją; ir c) visa kita informacija, kurią GPL raštu įvardijo kaip „konfidencialią“ ar lygiareikšmiu pavadinimu. GPL konfidenciali ir nuosavybės teise priklausanti informacija nėra informacija, kuri: i) yra arba tampa vieša Pardavėjui neveikiant; ii) iki atskleidimo buvo Pardavėjo teisėta nuosavybė ir nebuvo Pardavėjo įsigyta iš GPL ar jos patronuojamųjų bendrovių; iii) yra teisėtai atskleista Pardavėjui trečiosios šalies, netaikant atskleidimo apribojimų ir jei Pardavėjas nežinojo, kad ši informacija buvo GPL konfidenciali ar nuosavybės teise priklausanti informacija; arba iv) Pardavėjo buvo savarankiškai sukurta nepažeidžiant šios Sutarties.

8.2 Pardavėjas užtikrins visos Pirkėjo informacijos konfidencialumą, jos nenaudos, neperduos (įskaitant neužsakytus pranešimus) ir nebendrins, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas siekia apdoroti Pirkėjo užsakytą operaciją ir tvarkyti Pirkėjo paskyrą Pardavėjo sistemoje arba kai tai aiškiai leidžiama „Google Payments“ programos politikoje ir gairėse. Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad iš „Google“ ir (arba) GPL gautai su Paslauga susijusiai Pirkėjo informacijai taikomos „Google Payments“ privatumo pranešimo nuostatos; Pardavėjas taip pat sutinka nenaudoti ir nebendrinti iš GPL gautos Pirkėjo informacijos tokiu būdu, kuris pažeistų „Google Payments“ privatumo pranešimo nuostatas. GPL taip pat gali teikti informaciją vykdydama teisėtus teisminio proceso reikalavimus, pvz., liudininkų šaukimus į teismą, kratos orderius ir teismo įsakymus, arba siekdama nustatyti savo teises ar jomis naudotis arba ginti teisminius ieškinius. GPL nebus įsipareigojusi grąžinti, sunaikinti ar nurodyti sunaikinti Pardavėjo konfidencialios informacijos, jei GPL nenaudos šios informacijos kitaip, nei nustatyta šioje Sutartyje.

8.3 Prisijungimo informacija. Pardavėjas atsakingas už Prisijungimo informacijos konfidencialumo išlaikymą ir imasi visų protingų veiksmų šiam konfidencialumui užtikrinti. Pardavėjas sutinka, naudodamas pagalbos pardavėjams centre esančią skiltį „Susisiekite su mumis“, nedelsdamas pranešti GPL, sužinojęs apie savo Prisijungimo informacijos praradimą, vagystę, pasisavinimą, neteisėtą naudojimą ar bet kokį kitą Paslaugos saugumo pažeidimą.

8.4 Pardavėjas pareiškia ir garantuoja, kad visiems pareigūnams, darbuotojams, agentams, atstovams ir kitiems asmenims, kurie turi prieigą prie jo Prisijungimo informacijos, Pardavėjas suteiks teisę naudoti Paslaugą ir kad jie bus teisiškai susaistyti su Pardavėju.

8.5 Intelektinės nuosavybės teisės. GPL ir jos licencijų išdavėjai yra visų su Paslauga susijusių teisių, nuosavybės teisių ir teisių į pelno dalį, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) visas Intelektinės nuosavybės teises, taip pat visų Paslaugos išvestinių darbų ar patobulinimų savininkai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) visą programinę įrangą, technologijas, informaciją, turinį, medžiagą, gaires ir dokumentaciją. Pardavėjas neįgyja jokių Paslaugos teisių, nuosavybės teisių ir teisių į pelno dalį, su Paslauga susijusių Intelektinės nuosavybės teisių ir (arba) GPL prekės ženklo ypatybių, išskyrus apribotas naudojimo teises, kurios aiškiai išdėstytos šioje Sutartyje.

8.6 Operacijos informacija. Pardavėjas pakankamai rūpinsis išvengti bet kokios operacijos informacijos atskleidimo, išskyrus atvejus, kai ši informacija atskleidžiama siekiant Pardavėjui padėti vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba kai to konkrečiai reikalaujama įstatymais.

8.7 Pardavėjas laikysis visų protingų veiklos srities standartų, susijusių su operacijos ir Pirkėjo informacijos saugumu ir apsauga.

9. GARANTIJOS

9.1 Kiekviena šalis pareiškia ir garantuoja, kad ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti Sutartį.

9.2 Tai yra šios Sutarties sąlyga ir Pardavėjas GPL užtikrina, kad:

a) Pardavėjas yra ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus (jei Pardavėjas yra fizinis asmuo);

b) Pardavėjas nuosavybės teise valdo ir kontroliuoja Pardavėjo svetainę (-es); ir

c) Pardavėjas turi ir visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikys visas teises, leidimus ir licencijas, kurios būtinos, kad Pardavėjas galėtų įgyvendinti Paslaugą.

9.3 Pardavėjas GPL užtikrina, kad:

a) Pardavėjo veikla ir jo įsipareigojimai pagal šią Sutartį nepažeidžia jokios sutarties, kurios šalis yra Pardavėjas, arba nepaskatina nevykdyti įsipareigojimų pagal atitinkamą sutartį;

b) Pardavėjas laikysis visų įstatymų, reglamentų ir potvarkių, taikomų Pardavėjo naudojimuisi Paslauga arba kitaip su juo susijusių;

c) Pardavėjas nebandys inicijuoti ar gauti Finansavimo, Lėšų grąžinimo ar Išpirkimo operacijos naudodamas Paslaugą, jei tai neteisėta pagal bet kokius taikytinus įstatymus;

d) jis laikysis visų įstatymų ir taisyklių, taikomų Produktų pardavimui ir santykiams su Pirkėjais, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) Direktyvą dėl vartotojų teisių (direktyva 2011/83/ES) ir Elektroninės komercijos direktyvą (direktyva 2000/31/EB); ir

e) Pardavėjo žiniomis, Mokėjimo užsakyme nėra jokių Pirkėjo neleistų esminių pakeitimų.

9.4 GPL Pardavėjui užtikrina, kad ji Paslaugas teiks pakankamai rūpindamasi ir kompetentingai.

9.5 GPL neužtikrina, kad Paslaugos atitiks visus Pardavėjo reikalavimus ar kad Paslaugų veikimas bus nepertraukiamas, saugus ir kad nepasitaikys virusų ar klaidų.

9.6 GPL nebus atsakinga už jokios šios Sutarties nuostatos, įskaitant bet kokį pareiškimą, sąlygą ar garantiją, pažeidimą, jei atitinkamas pažeidimas įvyko dėl Pardavėjo nesugebėjimo vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

9.7 Paslaugoms ir visoms kitoms GPL pagal šią Sutartį teikiamoms paslaugoms netaikomos jokios sąlygos, garantijos ar kitos nuostatos, išskyrus tas, kurios aiškiai išdėstytos šioje Sutartyje. Pagal 10.1 skirsnio b punktą netaikomos jokios numanomos sąlygos, garantijos ar kitos nuostatos (įskaitant visas numanomas nuostatas, pvz., nuostatas dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo paskirčiai ar aprašo atitikimo).

10. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

10.1 Niekas šioje Sutartyje nepanaikina ir neapriboja visų šalių atsakomybės už:

a) mirtį arba sužalojimą, kuris įvyko dėl bet kurios šalies, jos tarnautojų, agentų ar darbuotojų nerūpestingumo;

b) apgaulę arba apgavikišką informacijos pateikimą;

c) bet kokios numanomos sąlygos, susijusios su nuosavybės teisėmis arba nekliudomu naudojimusi, pažeidimą ir (arba);

d) netinkamu konfidencialios informacijos naudojimu.

10.2 Išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip, niekas šioje Sutartyje nepanaikina ir neapriboja visų šalių atsakomybės už kitos šalies Intelektinės nuosavybės teisių ar įsipareigojimų pagal 11 skyrių pažeidimą.

10.3 Atsižvelgiant į 10.1 ir 10.2 skirsnius, jokia sutarties, civilinės teisės pažeidimo (įskaitant (bet tuo neapsiribojant) nerūpestingumą), ankstyvesnės sutarties ar kitų pareiškimų (ne klaidingos informacijos pateikimų) arba kitų veiksmų, kylančių iš šios Sutarties arba su ja susijusių, šalis nebus atsakinga už:

a) bet kokius ekonominius nuostolius (įskaitant (bet tuo neapsiribojant) pajamų, pelno, sutarčių, duomenų, verslo, numatomų santaupų praradimą);

b) pakaitinių paslaugų išlaidas;

c) bet kokį pakenkimą vardui ar reputacijai;

d) bet kokius specialius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius,

kuriuos patyrė atitinkama šalis ir kurie kyla iš šios Sutarties arba yra su ja susiję, nepaisant to, ar šalys šios Sutarties sudarymo dieną šiuos nuostolius numatė.

10.4 Atsižvelgiant į 10.1, 10.2, 10.3 ir 10.5 skirsnius, su šia Sutartimi susijusi visa kiekvienos šalies atsakomybė kiekvienais Metais už visus tų Metų įvykius ar susijusių įvykių sekas (nepaisant to, ar atsakomybė atsiranda dėl sutarties pažeidimo, nerūpestingumo ar kitos priežasties) bus mažiausiai 125 % nuo Paslaugos mokesčio, kurį Pardavėjas sumokėjo ar turi sumokėti GPL už ankstesnius Metus, arba 30 000 GBP.

10.5 Atsižvelgiant į 10.1, 10.2 ir 10.3 skirsnius, iš šios Sutarties kylanti arba su šia Sutartimi susijusi visa kiekvienos šalies atsakomybė (nepaisant to, ar atsakomybė atsiranda dėl sutarties pažeidimo, nerūpestingumo ar kitos priežasties) neviršys 300 000 GBP.

10.6 Kiekviena šalis pripažįsta ir sutinka, kad 10 skyriuje nurodytas rizikos paskirstymas atsispindi Paslaugų pobūdyje ir sumose, kurios mokėtinos kiekvienos šalies pagal šią Sutartį.

10.7 Pardavėjas gali reikalauti atlyginimo pagal 10.8, 10.9 ir 10.10 skirsnius tik tuo atveju, jei Pardavėjas nedelsdamas praneša GPL pagal 13 skyrių (jokiu būdu ne vėliau kaip per trylika (13) mėnesių nuo lėšų išskaitymo dienos), kad jis sužinojo apie neteisėtą ar netinkamai įvykdytą operaciją. Jei GPL nepateikė atitinkamos operacijos informacijos Pardavėjui, trylikos (13) mėnesių terminas netaikomas.

10.8 Veiksmai, vykdomi neteisėtų Išpirkimo ir Lėšų grąžinimo operacijų atveju. Išskyrus atvejus, kai nustatoma Pardavėjo apgaulė, GPL į Pardavėjo Išpirkimo sąskaitą grąžina neteisėtų Išpirkimo ir Lėšų grąžinimo operacijų, kurios buvo neleidžiamos atitinkamai pagal 7.4 ir 7.13 skirsnius, sumą, įskaitant visus taikytinus mokesčius, kiek įmanoma greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau nei iki Darbo dienos, kurią GPL sužino apie tokias operacijas, pabaigos. Jei GPL turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad Pardavėjo pateikta paraiška dėl neteisėtos operacijos yra apgavikiška, GPL, prieš priimdama sprendimą dėl lėšų grąžinimo, pirmiausia atliks tyrimą ir apie tyrimo rezultatus Pardavėjui praneš kaip galėdama greičiau. Jei Pardavėjas veikė apgavikiškai arba tyčia ar dėl didelio aplaidumo nesilaikė šios Sutarties aspektų, susijusių su Pardavėjo paskyra, Pardavėjas bus atsakingas už visus nuostolius, patirtus dėl neteisėtų operacijų. GPL gali vykdyti tyrimą dėl neteisėtos operacijos prieš lėšų grąžinimą ar po jo.

10.9 Veiksmai, vykdomi netinkamai įvykdytų Lėšų grąžinimo ir Išpirkimo operacijų atveju. Jei GPL negali įrodyti, kad ji tinkamai įvykdė atitinkamą operaciją, ji nedelsdama į Pardavėjo Išpirkimo sąskaitą grąžina Lėšų grąžinimo ar Išpirkimo operacijos sumą ir visus su operacija susijusius taikytinus mokesčius. Bet kuriuo atveju Pardavėjui pateikus užklausą GPL nedelsdama stengsis atsekti operaciją ir praneš Pardavėjui apie rezultatus. GPL neatsako už bet kokią Išpirkimo operacijos sumą, kuri jau buvo sėkmingai išpirkta ir pervesta į Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą.

10.10 Veiksmai, vykdomi netinkamai įvykdytų Finansavimo operacijų atžvilgiu. GPL Pardavėjui atsakinga už tinkamą Pardavėjo paruošto su Finansavimo operacija susijusio Mokėjimo užsakymo perdavimą ir nedelsdama iš naujo perduos Mokėjimo užsakymą ir, pateikus užklausą, nedelsdama stengsis atsekti Finansavimo operaciją ir praneš Pardavėjui apie rezultatus.

11. KOMPENSAVIMAS

11.1 Atsižvelgdamas į 11.2 skirsnį, Pardavėjas kompensuos GPL, „Google“, jos patronuojamosioms bendrovėms ir (arba) bet kokiam finansinių paslaugų teikėjui, su kuriuo GPL sudarė sutartį dėl Paslaugų (toliau – Kompensaciją gaunantys asmenys) visus trečiųjų šalių ieškinius, taip pat visą atsakomybę, nuostolius ir išlaidas, įskaitant žalos atlyginimą, susitarimo sumą ir protingus teisminius mokesčius (taip pat gins ir saugos toliau Kompensaciją gaunančius asmenis nuo atitinkamų atsakomybės, nuostolių ir išlaidų), kuriuos Kompensaciją gaunantys asmenys patyrė dėl:

a) Pardavėjo svetainės (-ių);

b) Pardavėjo prekės ženklo ypatybių;

c) Pardavėjo naudojimosi Paslauga kitaip nei leidžiama pagal šią Sutartį; ir (arba)

d) bet kokio Produkto, kurį Pirkėjas bandė ar ketina įsigyti ar įsigijo naudodamas Paslaugą.

11.2 Pardavėjo įsipareigojimai pagal 11.1 skirsnį galioja tik tuo atveju, jei Kompensaciją gaunanti šalis:

a) Pardavėją nedelsdama informuoja apie tokį reikalavimą;

b) nagrinėjant ieškinį ar bylą Pardavėjui teikia pakankamai informacijos, pagalbos ir bendradarbiauja;

c) Pardavėjui leidžia savo nuožiūra priimti sprendimus dėl gynybos ieškinio nagrinėjimo procese ir susitarimo dėl ieškinio. Kompensaciją gaunanti šalis savo nuožiūra ir už savo lėšas gali paskirti savo prižiūrintį advokatą.

11.3 Atsižvelgdama į likusius 11 skyriaus skirsnius, GPL ginsis nagrinėjant bet kokį ieškinį (arba dėl jo savo nuožiūra susitars), kurį trečioji šalis pateikė prieš Pardavėją ir kuris pagrįstas pretenzija ar kyla iš pretenzijos, kad kokia nors GPL arba „Google“ technologija, naudojama Paslaugoms teikti, arba kokia nors „Google“ prekės ženklo ypatybė pažeidžia bet kokias tos šalies autorių teises, komercinę paslaptį ar prekės ženklo nuostatas.

11.4 GPL jokiu atveju neprisiima jokių įsipareigojimų arba atsakomybės pagal 11.3 skirsnį dėl:

a) Beta funkcijų naudojimo;

b) modifikuotų arba kartu su medžiaga, kurią pateikė ne GPL, teikiamų Paslaugų arba „Google“ prekės ženklo ypatybių naudojimo; arba

c) bet kokio turinio, informacijos ar duomenų, kuriuos GPL, „Google“ ar jos patronuojamosioms bendrovėms pateikė Pardavėjas, bet koks kitas Klientas arba kitos šalys.

11.5 GPL įsipareigojimai pagal 11.3 skirsnį galioja tik tuo atveju, jei Pardavėjas:

a) nedelsdamas GPL praneša apie tokį ieškinį;

b) nagrinėjant ieškinį ar bylą GPL suteikia pakankamai informacijos, pagalbos ir su GPL pakankamai bendradarbiauja; ir

c) leidžia GPL savo nuožiūra priimti sprendimus dėl gynybos ieškinio nagrinėjimo procese ir susitarimo dėl ieškinio. Kompensaciją gaunanti šalis savo nuožiūra ir už savo lėšas gali paskirti savo prižiūrintį advokatą.

11.6 GPL, veikdama savo nuožiūra ir pagrįstai, gali nutraukti Kliento naudojimąsi bet kokia Paslauga ar GPL prekės ženklo ypatybe, kuri, GPL įtarimu ar manymu, pažeidžia bet kokios trečiosios šalies Intelektinės nuosavybės teises.

11.7 Šiame 11 skyriuje nustatoma visa šalių atsakomybė ir išskirtinės teisės gynimo priemonės, taikomos pažeidus trečiosios šalies Intelektinės nuosavybės teisės.

12. GALIOJIMO LAIKAS IR NUTRAUKIMAS

12.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo Įsigaliojimo datos ir galioja tol, kol nenutraukiama pagal šios Sutarties nuostatas.

12.2 Nutraukimas. Pardavėjai gali nutraukti šią Sutartį iš karto ir be jokio mokesčio per keturiolika (14) dienų nuo Įsigaliojimo datos, GPL pateikdami atitinkamą pranešimą. Po šio laikotarpio, jei šioje Sutartyje pagal įstatymus nenustatytas trumpesnis laikotarpis, GPL gali bet kada nutraukti šią Sutartį, apie tai pranešdama ne vėliau kaip prieš du (2) mėnesius, o Pardavėjas gali nutraukti šią Sutartį bet kada ir be jokio mokesčio, apie tai pranešdamas ne vėliau kaip prieš vieną (1) mėnesį.

12.3 Bet kuri šalis, nedelsdama pateikusi pranešimą, gali laikinai sustabdyti visos Sutarties arba jos dalies vykdymą ir (arba) ją nutraukti, jei:

a) kita šalis padaro esminį bet kokios Sutarties sąlygos pažeidimą ir šio pažeidimo negalima atlyginti; arba

b) kita šalis padaro esminį bet kokios Sutarties sąlygos pažeidimą ir šį pažeidimą galima atlyginti, bet kita šalis to nepadaro per trisdešimt (30) dienų po prašymo atlyginti pažeidimą gavimo dienos.

12.4 Bet kuri šalis, nedelsdama pateikusi pranešimą, gali nutraukti šią Sutartį, jei:

a) kita šalis pasiūlo ar dėl jos pasiūloma sušaukti jos kreditorių susirinkimą, priimti sprendimą arba sudaryti kompromisinį susitarimą su jos kreditoriais arba jų naudai (įskaitant taikos sutartį pagal 1986 m. Bankroto įstatymą);

b) užstato turėtojas, vykdytojas, bankroto administratorius (paskirtas teismo ar kitos institucijos) arba kitas atitinkamas asmuo perima arba paskiriamas valdyti visą arba esminę kitos šalies turto dalį arba nustatomas to turto areštas ar jo atžvilgiu vykdomi kiti veiksmai;

c) kita šalis nutraukia verslo veiklą arba negali sumokėti savo skolų pagal 1986 m. Bankroto įstatymo 123 straipsnį;

d) kita šalis, jos direktorių valdyba, bet kuris jos kreditorius arba pakankamo likvidaus užstato turėtojas praneša apie savo ketinimą paskirti bankroto administratorių arba kreipiasi į teismą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo;

e) pateikiamas prašymas (kuris nepanaikinamas per dvidešimt aštuonias (28) dienas), priimamas sprendimas arba paskelbiamas nutarimas dėl kitos šalies administravimo, likvidavimo, bankroto ar išformavimo;

f) jurisdikcijoje, kuriai priklauso kita šalis, kurioje yra kitos šalies buveinė arba kurioje ji vykdo veiklą ar turi turto, įvyksta įvykis, panašus į pirmiau pateiktus įvykius;

g) įvyksta Pardavėjo Valdymo pasikeitimų arba Pardavėjas perleidžia esminę savo turto dalį (šiame skirsnyje „Valdymas“ reiškia bet kokio (-ių) asmens (-ų) arba įgaliotojo (-ųjų) asmens (-ų) tiesioginės ar netiesioginės galios nulemti kito asmens veiksmus turėjimą ir sąvoka „Valdymo pasikeitimas“ aiškintina atitinkamai); arba

h) jurisdikcijoje, kuriai priklauso Pardavėjas, įvyksta koks nors įvykis arba vykdomas koks nors teismo procesas, kuris yra lygiavertis bet kokiems 12.4 skirsnyje nurodytiems įvykiams arba į juos panašus.

12.5 Laikinas Paslaugos sustabdymas, taikomas Finansavimo operacijoms. GPL gali nedelsdama laikinai sustabdyti Pardavėjo naudojimąsi su Paslauga susijusiomis Finansavimo operacijomis, jei:

a) Pardavėjas pažeidžia šią Sutartį (įskaitant bet kokią politiką, pvz., „Google Payments“ programos politiką ir gaires, kuriomis remiamasi šiame dokumente); arba

b) GPL pagrįstu vertinimu, Pardavėjo naudojimasis Paslauga sukelia pavojų, kad GPL, Paslaugai ir (arba) bet kokioms Finansavimo operacijoms apdoroti skirtoms mokėjimo kortelių sistemoms bus padaryta finansinė žala arba bus pakenkta jų reputacijai arba kyla pagrįstas įtarimas, kad Pardavėjas sukčiauja, plauna pinigus ar vykdo kitą neteisėtą veiklą.

12.6 Laikinas Paslaugos sustabdymas dėl pavojaus Pardavėjo prisijungimo duomenims, taikomas Lėšų grąžinimo ir Išpirkimo operacijoms. GPL gali nedelsdama laikinai sustabdyti Pardavėjo naudojimąsi su Paslauga susijusiomis Lėšų grąžinimo ir Išpirkimo operacijomis dėl pagrįstų priežasčių, susijusių su Pardavėjo Prisijungimo informacijos ar Išpirkimo sąskaitos saugumu arba įtarimų dėl apgavikiško ar neteisėto jų naudojimo. GPL Pardavėjui apie tokį laikiną sustabdymą ir jo priežastis praneš iš anksto arba, jei tai neįmanoma, iš karto po laikino sustabdymo, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas būtų neteisėtas arba keltų pavojų pagrįstoms saugumo priemonėms. GPL iš naujo suaktyvins Pardavėjo Prisijungimo informaciją arba Išpirkimo sąskaitą arba pateiks Pardavėjui naują aktyvią Prisijungimo informaciją arba Išpirkimo sąskaitą, kai bus pašalintos laikino sustabdymo priežastys.

12.7 Pardavėjas gali laikinai sustabdyti Paslaugą apie tai GPL pranešęs prieš vieną Darbo dieną, jei:

a) teikiant Paslaugą pasitaiko esminių klaidų ar gedimų, kurie iš esmės neigiamai paveikia pagrindines Paslaugos funkcijas, kol GPL šias klaidas ar gedimus ištaisys; arba

b) Pardavėjas tiesiogiai dėl Paslaugos patiria esminį neigiamą poveikį, kol GPL šį esminį neigiamą poveikį panaikins arba sumažins,

jei kiekvienu atveju Pardavėjas GPL pateiks GPL prašomus dokumentus dėl esminių klaidų ar gedimų arba esminio neigiamo poveikio. Per tokį laikiną Paslaugos sustabdymą Pardavėjas GPL garbingai padės šias problemas spręsti.

12.8 Nutraukus šią Sutartį arba kitaip nutrūkus Pardavėjo naudojimusi Paslauga:

a) sėkmingai atlikus taikytinus pinigų plovimo, sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos patikrinimus ir sumokėjus išpirkimo mokestį, kuris neviršija 1 GBP (arba atitinkamos sumos kita valiuta), GPL per maždaug šimtą aštuoniasdešimt (180) dienų po kalendorinio mėnesio, kurį Sutartis buvo nutraukta, pabaigos, išperka Pirkėjo El. pinigus, įskaitant bet kokį privalomųjų atsargų reikalavimą, ir į Pardavėjo Atsiskaitomąją sąskaitą (arba sąskaitą, kurią Pardavėjas nurodė GPL) grąžina balanso likutį (jei yra);

b) jei neapmokėtos sumos negalima grąžinti Pardavėjui pagal pirmiau pateiktą a punktą, Pardavėjas turi teisę reikalauti išpirkimo pagal 5.8 skirsnį;

c) išskyrus pirmiau pateiktuose a ir b punktuose nurodytus atvejus, visi kiti GPL įsipareigojimai pagal šią Sutartį iš karto nutrūksta;

d) Pardavėjas išlieka atsakingas už visas Finansavimo operacijas, mokėjimo grąžinimus, mokesčius ir visus kitus Pardavėjo užsitrauktus ar įgytus įsipareigojimus;

e) visos GPL suteiktos teisės ir licencijos iš karto nutrūksta;

f) Pardavėjo teisės naudoti bet kurias GPL prekės ženklo ypatybes pagal šią Sutartį iš karto nutrūksta;

g) Pardavėjas iš karto nustoja naudoti Paslaugą:

i) Finansavimo operacijoms apdoroti; ir

ii) GPL prekės ženklo ypatybėms rodyti;

h) Pardavėjas įvykdys visus nebaigtus Produkto pirkimus; ir

i) Pardavėjas grąžins GPL visas bet kokios GPL konfidencialios ir (arba) nuosavybės teise valdomos informacijos kopijas arba jas sunaikins (ir leis jas sunaikinti).

12.9 GPL gali uždrausti Pardavėjui pasiekti Paslaugą, be kita ko (bet tuo neapsiribodama), deaktyvindama Pardavėjo naudotojo vardą ir slaptažodį, ir atsisakyti Pardavėjui (jo patronuojančiajai bendrovei, patronuojamosioms bendrovėms, antrinėms įmonėms, Pardavėjo ar šių bendrovių teisių perėmėjams arba, jei tai fizinis asmuo, jo giminaičiams ar pažįstamiems asmenims) leisti pasiekti Paslaugą ateityje.

12.10 Nepaisant kitų Sutarties nuostatų, visos šios Sutarties nuostatos, kurios skirtos galioti ar įpareigoti bet kurią šalį po Sutarties ar jos dalies nutraukimo, perleidimo ar priskyrimo, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) 5.8 skirsnį, 8 skyrių („Konfidencialumas“) ir 12.8 skirsnio b punktą, galios ir nutraukus šią Sutartį (taip, kaip leidžiama įstatymais). Šios Sutarties nutraukimas nepaveiks šalių teisių ir įsipareigojimų, įgytų nutraukimo dieną.

13. RYŠIAI IR PRANEŠIMAI

13.1 Ši Sutartis sudaroma anglų kalba ir, jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, visi pranešimai, kita informacija ar dokumentai, kuriuos būtina ar leidžiama pateikti pagal šią Sutartį, bus pateikiami anglų kalba. Visi vertimai pateikiami tik dėl patogumo, ir, jei yra neatitikimų tarp teksto anglų kalba ir vertimo, reikia vadovautis tekstu anglų kalba.

13.2 GPL gali bendrauti su Pardavėju elektroninėmis ryšių priemonėmis, įskaitant a) el. laiško siuntimą Pardavėjo el. pašto adresu ar b) pranešimų arba informacijos skelbimą „Google“ svetainėje. Pardavėjas sutinka, kad GPL elektroniniu būdu gali atsiųsti informaciją, susijusią su Pardavėjo naudojimusi Paslauga, įskaitant Sutartį (ir Sutarties pataisymus ar pakeitimus), pranešimus ar atskleidimus, susijusius su Paslaugos ir mokėjimo leidimais. Tam tikra informacija bus pateikiama, kaip nurodyta toliau:

Pranešimas bus laikomas pateiktu: i) kai Pardavėjas pranešimą gaus jį įteikus asmeniškai arba iš per parą siuntas pristatančio kurjerio (priimant reikia pasirašyti); ii) patvirtinus registruoto ar sertifikuoto laiško gavimą; iii) jei siunčiamas el laiškas, praėjus keturioms (4) valandoms po el. laiško išsiuntimo; arba iv) pranešimą pateikus Pardavėjo internetinėje Paskyroje. Dėl šio skirsnio bus atnaujinama kontaktinė informacija siekiant, kad visos šalys turėtų naujausią kontaktinę informaciją.

13.3 Pardavėjas turėtų išlaikyti elektroninių pranešimų kopijas jas išspausdindamas popieriuje arba išsaugodamas elektronines kopijas; Pardavėjui elektroniniu formatu siunčiama informacija yra teikiama darant prielaidą, kad Pardavėjas galės išspausdinti ar išsaugoti šią informaciją.

13.4 Visi GPL pagal Sutartį skirti pranešimai turėtų būti registruotu laišku siunčiami adresu

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom ir turėtų būti pažymėti „GPL Payments Team“, išskyrus toliau pateiktus atvejus:

13.5 Jei GPL reikėtų su Jumis susisiekti dėl įtariamos ar patvirtintos apgaulės arba saugumo grėsmių, GPL Jūsų pagrindiniu el. pašto adresu atsiųs el. laišką, kuriame būsite paraginti susisiekti su GPL. Be to, GPL gali išsiųsti el. laišką antriniu Jūsų el. pašto adresu arba SMS pranešimą Jūsų telefono numeriu (jei pateiktas).

14. BENDROSIOS NUOSTATOS

14.1 Ši Sutartis (įskaitant joje pateiktus URL) yra visa šalių sutartis dėl sutarties objekto ir pakeičia visas kitas bet kokio pobūdžio šalių sutartis dėl sutarties objekto.

14.2 Ši Sutartis gali būti įforminta keliais egzemplioriais (įskaitant faksimiles), kurių kiekvienas bus laikomas originalu ir kurie visi bus viena ir ta pati priemonė.

14.3 Atsižvelgiant į 14.4 ir 14.5 skirsnius, bet kokie šios Sutarties pakeitimai turi būti i) padaryti raštu; ii) susiję su šia Sutartimi; ir iii) išsiųsti kitai šaliai ne vėliau kaip iki jų įsigaliojimo dienos likus dviems (2) mėnesiams. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad jis turės priimti visus GPL pasiūlytus pakeitimus, nebent apie nesutikimą Pardavėjas praneš GPL pagal 13.4 skirsnį iki pakeitimų įsigaliojimo datos. Tokiu atveju Sutartis bus nutraukta be mokesčio ir iš karto, iki pakeitimų įsigaliojimo datos. Pardavėjas gali nutraukti Sutartį pagal 13.4 skirsnį be mokesčio ir bet kada iki GPL pasiūlytų pateikimų įsigaliojimo datos. Bet kokie Pardavėjo pasiūlyti šios Sutarties pakeitimai įsigalios tik tada, kai juos įformins visų šalių įgaliotieji atstovai.

14.4 Pardavėjas sutinka, kad GPL turi teisę pakeisti Sutartį iš karto po pranešimo pateikimo, jei tai nedraudžiama įstatymais.

14.5 Jokios 14.3 ir 14.4 skirsnių nuostatos neapriboja:

a) GPL teisės retkarčiais be išankstinio pranešimo atnaujinti ir pataisyti politiką arba pridėti naują funkciją. Pakeitimus Pardavėjas priims naudodamas naują funkciją. Skelbiama apie šiuos taisymus gali būti naudojant metodą, pasirinktą GPL nuožiūra, įskaitant siuntimą el. paštu ar paskelbimą „Google“ svetainėje; ir

b) šalių teisės keisti Sutarties sąlygas nustatant bet kokį pranešimo pateikimo laikotarpį, jei jų keisti nedraudžia įstatymai ir abi šalys su tuo sutinka.

14.6 Pardavėjas negali priskirti ar kitaip perduoti šios Sutarties ar bet kokių pagal ją suteiktų teisių ir prisiimtų įsipareigojimų (visų ar jų dalies) be išankstinio raštiško GPL sutikimo.

14.7 GPL gali be išankstinio raštiško sutikimo priskirti ar kitaip perduoti savo teises ar įsipareigojimus (visus ar jų dalį) pagal šią Sutartį „Google“ arba bet kuriai jos patronuojamajai bendrovei, išskyrus atvejus, kai dėl to pasikeičia Pardavėjo įstatymų numatytos teisės pagal taikomus nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (ES direktyva 2015/2366), kaip nustatyta Sutartyje. Tokiu atveju GPL praneša Pardavėjui pagal 14.3 skirsnį.

14.8 Jokia šalis nėra atsakinga už savo įsipareigojimų nevykdymą ir jų vykdymo atidėjimą, kuris įvyksta dėl bet kokių sąlygų, kurių ji akivaizdžiai negali kontroliuoti, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) valdžios institucijų veiksmus, teroro aktus, žemės drebėjimus, gaisrus, potvynius ar kitas neįveikiamas aplinkybes, darbo sąlygas, elektros energijos tiekimo nutraukimą ir (arba) gedimus, interneto ar telekomunikacijų trikdžius, sistemos gedimą.

14.9 GPL nesugebėjimas naudotis bet kokia Sutarties suteikta teise ar jos nuostata ar jas įgyvendinti nereiškia tokios teisės ar nuostatos nereikalavimo.

14.10 Šios Sutarties šalys yra ir bus nepriklausomi Sutarties dalyviai ir jokia Sutarties nuostata nesukuriama jokia šalių bendra agentūra, partnerystė ar bendra įmonė. Jokia šalis nebus laikoma kitos šalies darbuotoju ar teisėtu atstovu; jokia šalis neturės teisės ar leidimo kitos šalies vardu nustatyti bet kokių įgaliojimų.

14.11 Jei koks nors kompetentingos jurisdikcijos teismas kurią nors šios Sutarties nuostatą pripažins neįgyvendinama ar negaliojančia, ši nuostata bus minimaliai (tačiau tiek, kiek būtina) apribota ar pašalinta, kad ši Sutartis toliau galiotų ir kad šalys galėtų ją vykdyti.

14.12 Išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje aiškiai nustatyta kitaip, niekas nesukurs ir nesuteiks jokių teisių ar privilegijų pagal 1999 m. Sutarčių įstatymą (trečiųjų šalių teisės) ar kitą teisės aktą jokio kito asmens naudai, išskyrus šios Sutarties šalis. Šiuo skirsniu neapribojamos teisėto atstovo pagal šią Sutartį teisės naudotis jam perdavėjo suteiktomis teisėmis ir privilegijomis. Nepaisant šio skirsnio, jokia trečioji šalis (įskaitant bet kokią trečiąją šalį, kuriai gali būti leidžiama įgyvendinti savo teises pagal šią Sutartį) neprivalo pritarti šios Sutarties priskyrimui, perdavimui, nutraukimui ar pakeitimui.

14.13 Ši Sutartis ir visi dėl jos kylantys ar su ją susiję ginčai ir pretenzijos reglamentuojami Anglijos ir Velso įstatymais. Šalys neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka, kad Anglijos teismų jurisdikcija šių ginčų ir pretenzijų atžvilgiu yra išskirtinė. Joks ankstesnio sakinio teiginys nekliudo bet kuriai šaliai siekti, kad būtų pritaikytos uždraudimo ar panašios priemonės bet kurioje jurisdikcijoje, siekiant apsaugoti jos konfidencialią informaciją ar Intelektinės nuosavybės teises.

14.14 Tiek, kiek leidžiama bet kokiais aktualiais nacionaliniais teisės aktais, kuriais įgyvendinama Direktyva dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (ES direktyva 2015/2366; toliau – DDMPVR), (toliau – Nacionaliniai teisės aktai), toliau nurodytos Nacionalinių teisės aktų nuostatos šiai Sutarčiai netaikomos: visos nuostatos, kuriomis įgyvendinama DDMPVR III antraštinė dalis ir 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 bei 89 straipsniai. Šalys pasilieka teisę susitarus nustatyti kitą laiką nei nustatyta Nacionalinių teisės aktų nuostatose, kuriomis įgyvendinamas DDMPVR 71 straipsnis.