A GPL biztosítja az Eladó számára a Szolgáltatást (az Általános Szerződési Feltételekben alább meghatározottak szerint) az Eladó által a Google piacterein végzett értékesítés, valamint (jótékonysági tevékenység esetén) a jótékonysági adományok vonatkozásában.

A Google azon piactereinek listája, ahol a Szolgáltatás használható, itt található. A Google időről időre frissítheti a piacterek listáját, a piacterekkel kapcsolatos tranzakciók feldolgozására azonban minden esetben az alábbi Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően kerül sor. A termék használati feltételei további információt adnak arra vonatkozóan, hogy a konkrét termék piactérnek minősül-e vagy sem.

A Google piacterein való értékesítésen felül az Eladó felajánlhatja termékeit a Google általi továbbértékesítésre, amely tevékenység esetén az Eladót kifizetés illeti meg a Google részéről. A Google felkérheti a GPL-t, hogy az ilyen kifizetéseket teljesítse az Eladó felé a nevében. Az egyértelműség kedvéért: az alábbi Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak az ilyen kifizetésekre. Az ilyen jellegű kifizetésekről további információ a vonatkozó termék használati feltételeiben található.

Általános Szerződési Feltételek

2018. március 28.

A jelen Eladói Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződés) az Angliában (05903713 cégjegyzékszámon) bejegyzett, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Egyesült Királyság cím alatti székhelyű Google Payment Limited (a továbbiakban: GPL) és Ön (a továbbiakban: Eladó) között létrejött, jogilag kötelező érvényű szerződés. A GPL-lel az Eladói súgón keresztül, a https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341 címen lehet felvenni a kapcsolatot. A GPL elektronikus pénz (a továbbiakban: E-pénz) kibocsátására vonatkozó engedélyét a Financial Conduct Authority (a továbbiakban: FCA) adta ki, és működését e szerv felügyeli. Az FCA nyilvántartásába a GPL 900008-as regisztrációs számmal került be. A GPL a Google International, LLC (a továbbiakban: Google) leányvállalata. Mielőtt elfogadná, olvassa el az egész Szerződést, majd ezt követően folytassa a regisztrációt.

A folytatás előtt megőrzés céljából nyomtassa ki vagy mentse el a Szerződés egy példányát.

AZ ALÁBBI „ELFOGADOM AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET”, MAJD „A REGISZTRÁCIÓ BEFEJEZÉSE” GOMBRA KATTINTVA ÖN ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT FELTÉTELEKET.

A Szerződés az Eladó által történő elfogadás napján (a továbbiakban: a Hatálybalépés dátuma) lép hatályba.

1. DEFINÍCIÓK

Jelen Szerződésben az alábbiakban meghatározott fogalmak szerepelnek:

Fiók: a GPL által az Eladó számára fenntartott, E-pénz tárolására szolgáló fiók.

API kézikönyv: a GPL vagy a GPL valamely társult vállalata által időről időre megjelentetett API kézikönyv. A jelenlegi API kézikönyv a https://developers.google.com/terms címen található.

API fejlesztői útmutató: a GPL vagy a GPL valamely társult vállalata által időről időre megjelentetett API fejlesztői útmutató. A jelenlegi API fejlesztői útmutató a https://developers.google.com/android-pay/?csw=1 címen található.

Bétafunkciók: a Szolgáltatásnak a GPL műszaki dokumentációjában a GPL által adott esetben béta vagy nem támogatott állapotúként megjelölt funkciói. Az ilyen műszaki dokumentáció magában foglalja az Eladó által használt Szolgáltatás verziójára vonatkozó API kézikönyvet és API fejlesztői útmutatót.

Márkajegyek: az adott esetben az egyes felek tulajdonában lévő (vagy az egyes felek által licencelt) márkanevek, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, emblémák, domainnevek vagy más megkülönböztető márkajegyek.

Munkanap: a hét egy napja, kivéve a szombatot, a vasárnapot és az egyesült királyságbeli munkaszüneti napokat.

Vásárló: olyan Ügyfél, aki a Szolgáltatást valamely Termék megvásárlására szolgáló Finanszírozó tranzakció végrehajtására használja.

Mobilszolgáltató: a GPL által jóváhagyott, a Vásárlóknak Mobilszámlázási fiókot kínáló mobiltelefon-szolgáltató.

Mobilszámlázás: olyan fizetési folyamat, amelynek során a GPL az Eladó nevében a Vásárló Mobilszámlázási fiókjában számlaműveletként megjelenő Fizetési tranzakciót indít a Mobilszolgáltatónál.

Mobilszámlázási fiók: a Vásárló által a GPL-nél Finanszírozási eszközként regisztrált, Mobilszolgáltató által biztosított, havi vagy más periódusú számlázási fiók.

Visszaterhelési határozattal kapcsolatos irányelvek: a Google Payments programszabályzatának és iránymutatásainak „A visszaterhelési határozattal kapcsolatos irányelvek” című szakasza.

Ügyfél: a Szolgáltatásra Vásárlóként vagy Eladóként regisztráló természetes vagy jogi személy.

Vita: a Szolgáltatás használatával kapcsolatban az Ügyfelek vagy harmadik felek között felmerülő, a Szolgáltatással kapcsolatos jogvitától eltérő valamennyi nézeteltérés, per, rendezés, illetve egyéb hasonló jellegű vita.

E-pénz: a GPL által pénzösszeg ellenében kiadott elektronikus érték. Az E-pénz a GPL számítógépes rendszerében tárolódik, és a GPL-lel szembeni beváltható követelést testesít meg. Az E-pénz nem jelent letétet.

Euró: az Európai Monetáris Unió törvényes pénzneme.

Finanszírozási eszköz: az a hitelkártyaszámla, bankkártyaszámla, Mobilszámlázási számla vagy más fizetőeszköz, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatásban regisztrált, és amelyet a GPL az általa kiadott E-pénz kibocsátásának finanszírozására használ a Finanszírozó tranzakciók feldolgozása és egyéb célok érdekében.

Finanszírozó tranzakció: az a tranzakció, amelynek révén a GPL (i) kezdeményezi a Vásárlási összegnek a Vásárló Finanszírozási eszközéről a GPL részére történő átutalását, (ii) kiadja a Vásárló részére a Vásárlási összegnek megfelelő összegű E-pénzt, és (iii) átutalja az E-pénz összegét a Vásárlótól az Eladónak.

Google: a Google International, LLC, valamint annak leányvállalatai és társult vállalatai.

Google-piactér: a Google által üzemeltetett valamely vagy összes piactér, amelyen a Vásárlók közvetlenül Termékeket vásárolhatnak az Eladótól.

Google-piactér ÁSZF: Google-piactér ÁSZF a 3.9 pontban meghatározottak szerint.

A Google Payments programszabályzata és iránymutatásai: a GPL által időről időre közzétett Google Payments-irányelvek a GPL-nél magyar számlázási adatokkal regisztrált fiókkal rendelkező Eladók számára. A Google Payments hatályos programszabályzata és iránymutatásai a https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953 címen érhetők el.

GPL-adatprotokollok: a GPL által vagy a GPL nevében az Eladó részére a jelen Szerződés szerint nyújtott Szolgáltatásra vonatkozó Google-adatprotokollok, továbbá e protokollok valamennyi, a GPL vagy a GPL társult vállalatai által adott esetben az Eladónak bejelentett, esetlegesen átdolgozott verziója.

Google-webhely: a Google vagy a Google társult vállalatai által, illetve az említettek nevében birtokolt vagy üzemeltetett valamely webhely, annak valamennyi aldomainjével és könyvtárával, továbbá az utána érvénybe lépő webhelyekkel együtt.

Szellemi tulajdonjogok: valamennyi szabadalmi jog, szerzői jog, félvezető-topográfiai jog, szoftverre vonatkozó jog, erkölcsi jog, védjegy és/vagy szolgáltatásvédjegy, embléma, adatbázisokra vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos jog, bizalmas információkra vagy üzleti titkokra vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos jog, domainnevekkel kapcsolatos jog és minden más (bejegyzett vagy bejegyzetlen) tulajdonosi jog az egész világon, beleértve minden visszaszállási jogot, illetve a jogot mindennemű alkalmazáshoz vagy függőben lévő regisztrációhoz, és a múltbeli visszaélések miatti peres eljárás indításának és a kártérítés igénylésének jogát is.

Bejelentkezési adatok: a GPL által az Eladó részére az Eladó Fiókjához való hozzáférés érdekében kiadott felhasználónév és jelszó.

Fizetési megbízás: az adott helyzetnek megfelelően: (i) az Eladó által a GPL-nek adott utasítás, amely a Vásárló által engedélyezett Finanszírozó tranzakció végrehajtására irányul, és amely egyben a GPL értesítéséül szolgál arra vonatkozóan, hogy a Vásárló engedélyezte a Finanszírozó tranzakció Vásárlási összegével megegyező összegű E-pénz GPL-től történő vásárlásának megkezdését, vagy (ii) az Eladó által a GPL-nek a Visszatérítő tranzakció végrehajtására vonatkozóan adott utasítás.

Font sterling (GBP): az Egyesült Királyság törvényes fizetőeszköze.

Termék: minden olyan digitális vagy fizikai formában létező áru vagy szolgáltatás, amelyet a Vásárló a Szolgáltatás használatával az Eladótól megvásárolhat.

Vásárlási összeg: a Termék árával megegyező összeg az esetlegesen kapcsolódó díjakkal, adókkal, szállítási költségekkel vagy kezelési költségekkel együtt.

Köztes számla: a GPL által fenntartott, az Eladóhoz társított E-pénz-számla, amelyre a GPL a Finanszírozó tranzakció részeként E-pénzt utal a Vásárlóktól.

Beváltási tranzakció: az a tranzakció, amelynek révén a GPL az Eladó Köztes számláján lévő E-pénzt beváltja, és kezdeményezi a megfelelő összegnek az Eladó Elszámolási számlájára történő utalását.

Visszatérítési tranzakció: az a tranzakció, amelynek révén a GPL E-pénzt utal az Eladó Köztes számlájáról a Vásárlónak, majd a Szolgáltatás visszatérítési funkciójának használatával beváltja, és kezdeményezi a megfelelő összegnek a Vásárló Finanszírozási eszközére történő átutalását.

Kötelező tartalék: a Finanszírozó vagy Beváltási tranzakciók feldolgozása tekintetében az Eladó részére esedékes kifizetések azon részének pénzbeli összege, amelyet a GPL – a Szerződésben foglalt módon – visszatarthat.

Eladó: a Szolgáltatás segítségével Termékeket értékesítő és a Finanszírozó tranzakcióból származó Vásárlási összegeket fogadó természetes vagy jogi személy.

Eladó e-mail-címe: az Eladó által a regisztráció során megadott e-mail-cím.

Eladó webhelye: az Eladó azon webhelyoldalai, amelyeken a kínált Termékekért a Szolgáltatás igénybevételével fizetni lehet.

Szolgáltatás: a GPL által nyújtott, Google Payments elnevezésű, jelen Szerződésben ismertetett E-pénz-fizetési szolgáltatás, amely magában foglalja (i) az Eladó és Vásárló között bonyolódó vásárlással kapcsolatos Finanszírozási és Visszatérítési tranzakcióknak az Eladók nevében történő feldolgozását, továbbá (ii) a Beváltási tranzakciók feldolgozását.

Szolgáltatással kapcsolatos jogvita: a GPL és az Ügyfelek között kizárólag azzal kapcsolatban felmerülő bármely nézeteltérés, panasz, per, rendezés, illetve egyéb hasonló jellegű vita, hogy a GPL állítólagosan elmulasztott eleget tenni jelen Szerződés vagy valamely vonatkozó jogszabály szerinti kötelezettségének, illetve hogy a GPL hibásan teljesítette a Szolgáltatás nyújtását.

Szolgáltatási díjak: a GPL által a Szolgáltatásért felszámított, a 7.1 pontban megállapított díjak.

Elszámolási számla: az Eladó által valamely olyan, magyarországi banknál fenntartott betéti számla, amelyet az Eladó a Köztes számláján tartott E-pénz beváltásából származó összegek fogadására kijelölt, írásban a GPL-nél bejelentett, és a GPL erre vonatkozóan jóváhagyott.

USD: az Amerikai Egyesült Államok törvényes fizetőeszköze.

Év: a Hatálybalépés napján kezdődő tizenkét (12) hónapos időszak, majd az ezt követő tizenkét hónapos időszakok mindegyike.

1.1 A jelen Szerződésben található pontok címei csupán az egyszerű eligazodást segítik, és a Szerződés értelmezését vagy felépítését nem befolyásolják.

1.2 Jogszabályra vagy jogszabályi rendelkezésre való hivatkozás esetén a hivatkozás az adott jogszabály vagy rendelkezés éppen hatályos állapotára vonatkozik, figyelembe véve az esetleges módosításokat, kiegészítéseket vagy újbóli életbe léptetéseket.

1.3 Hacsak a Szerződés kifejezetten másképp nem rendelkezik, a jelen Szerződésben említett összegek euróban értendők.

1.4 Az Eladó a Szerződés teljes időtartama alatt kérheti a Szerződés rendelkezésre bocsátását az Eladói súgón keresztül, mely esetben a Szerződésre mutató link kerül ingyenesen kiküldésre az Eladó e-mail-címére.

2. A SZOLGÁLTATÁS FUNKCIÓI ÉS A SZOLGÁLTATÁS ISMERTETÉSE

2.1 A Szolgáltatás ismertetése. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja a következőket:

(a) Az Eladó termékértékesítései az Eladó és a Vásárló – és nem a GPL, a Google vagy annak valamely társult vállalata – közötti tranzakciónak minősülnek, kivéve azt az esetet, amikor a GPL, a Google vagy annak valamely társult vállalata kifejezetten Eladóként vagy Vásárlóként van megjelölve a tranzakcióban.

(b) Sem a GPL, sem a Google, sem annak bármely társult vállalata nem minősül Vásárlónak, Eladónak vagy bármely Finanszírozó tranzakcióhoz kapcsolódó egyéb félnek, kivéve, ha kifejezetten ekként van megjelölve a Termék adatai között valamely Google-webhelyen vagy a termék általános szerződési feltételeiben.

(c) A GPL nem felel a meghirdetett Termékek minőségéért, biztonságosságáért vagy jogszerűségéért, a termékleírások helytállóságáért vagy pontosságáért, az Eladóknak a termék értékesítésére, a Vásárlóknak pedig a termék megvásárlására való képességéért, továbbá befolyása sincs az említettekre vonatkozóan.

(d) A GPL nem felel azért – és befolyása sincs arra vonatkozóan –, hogy a Vásárló végrehajtja-e annak a Terméknek a megvásárlását vagy kifizetését, amelynek az Eladótól való megvásárlásába beleegyezett. Amikor a Vásárló engedélyezi a finanszírozó eszközzel történő vásárlást, a GPL – a Fizetési megbízásnak az Eladótól történő kézhezvételét követően – az Eladó nevében feldolgozza a Finanszírozó tranzakciót vagy (a) a megfelelő fizetésfeldolgozó hálózaton, így például (a teljesség igénye nélkül) valamely hitelkártya- vagy bankkártyahálózaton keresztül, vagy (b) az alábbiakban ismertetett Mobilszámlázás révén történő kifizetés és beszedés érdekében a Mobilszolgáltatón keresztül.

2.2 Engedélyezhető Fizetési megbízás. Az Eladó kizárólag olyan Termékre vonatkozó Fizetési megbízás feldolgozására használja a Szolgáltatást, amelyet a Vásárló a Termék törvényes, jóhiszemű értékesítése révén vásárolt meg. Ha az Eladó elsődleges terméktípusát „nonprofit”-ként határozza meg, a GPL által ellenőrzött módon bejegyzett és tanúsított nonprofit szervezetnek minősül, és rendelkezésre bocsátja a GPL által időről időre igényelt, erre vonatkozó egyéb dokumentációt és információt, akkor az Eladó a Szolgáltatást a Vásárlóktól származó adományok feldolgozására is használhatja. Nem bocsátható ki Fizetési megbízás a Szolgáltatáson keresztül történő feldolgozásra vonatkozóan mindaddig, amíg az Eladó:

(a) nem szállította le vagy bocsátotta rendelkezésre más módon a Vásárló számára a megvásárolt árukat; vagy

(b) nem teljesítette a megvásárolt szolgáltatást; vagy

(c) nem teljesítette más módon azt a vásárlási tranzakciót, amelynek vonatkozásában az Eladó és a Vásárló egymással kölcsönösen megállapodott.

2.3 Tiltott Tranzakciók. A GPL az Eladó előzetes tájékoztatása nélkül megállapíthat általános érvényű gyakorlatokat és korlátozásokat a Szolgáltatás használatára vonatkozóan, így például – nem kizárólagosan – a Finanszírozó tranzakciók vagy Fizetési megbízások Font sterlingben vagy helyi fizetőeszközben kifejezett összegére vagy számára vonatkozóan egy vagy több meghatározott időszakra megadott egyedi vagy összesített korlátozásokat. Az Eladó:

(a) nem használhatja a Szolgáltatást olyan Finanszírozó tranzakció Eladó számára történő feldolgozására, vagy a Vásárló és az Eladó közötti más módon történő olyan pénzátutalásra, amely nem annak a közvetlen eredménye, hogy a Vásárló megvásárolt egy Terméket (kivéve az adományok 2.2 alpont szerinti feldolgozását);

(b) nem használhatja a Szolgáltatást készpénzfelvétel biztosítására a Vásárló részére, vagy pénzhelyettesítő eszközök (pl. utazási csekkek, előre fizetett kártyák, pénzutalványok stb.) Vásárló általi megvásárlásának elősegítésére, annak kivételével, hogy az Eladó felhasználhatja a Szolgáltatást ajándékutalvány vagy tárolt értéket hordozó kártya Vásárló által történő megvásárlásának elősegítésére, amennyiben azt a GPL vonatkozó, a Google Payments Webhelyen elérhető irányelvei lehetővé teszik; illetve

(c) nem használhatja a Szolgáltatást olyan Finanszírozó tranzakciók feldolgozására, amelyek illegális vagy tiltott áru vagy szolgáltatás, például – nem kizárólagosan – a tiltott termékek itt található (időről időre frissített) listáján szereplő tiltott Termékek vagy termékkategóriák eladásával vagy cseréjével kapcsolatosak, illetve egyéb kapcsolódó illegális tranzakciók feldolgozására (a továbbiakban: Tiltott termékek listája). A Tiltott termékek listájával kapcsolatos vonatkozó irányelvek megszegése a jelen Szerződés alapján a GPL-t megillető más jogorvoslati lehetőségek mellett az Eladó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti.

Az Eladó a Szolgáltatást nem használhatja semmilyen, az itt ismertetett általános gyakorlatokkal ellentétes módon, és az ilyen tiltott felhasználás a Szolgáltatás azonnali felfüggesztésének és/vagy a jelen Szerződés felmondásának alapját képezi.

2.4 A GPL részére (a GPL által meghatározott módon) előzetesen megküldött értesítés alapján az Eladó tetszőleges okból visszautasíthatja bármilyen Termékkel kapcsolatos megrendelés feldolgozását, de a GPL-t egyetlen ilyen esetben sem terheli a kapcsolódó Finanszírozó tranzakciók elősegítésének kötelezettsége.

2.5 A Szolgáltatás igénybevételének korlátai.

(a) Az Eladó a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban az Eladókra vonatkozó valamennyi, a GPL vagy annak társult vállalatai által közzétett és időről időre frissített irányelvnek és korlátozásnak eleget tesz. Az említett irányelvek közé tartoznak a következők:

(i) a Google Payments programszabályzata és iránymutatásai;

(ii) a GPL és a Google technikai és megvalósítási követelményei, lásd: https://developers.google.com/terms (vagy a GPL által időről időre megadott egyéb URL);

(iii) a GPL és a Google Szolgáltatásra vonatkozó, a https://www.google.com/permissions/ címen, illetve a GPL vagy a Google által időről időre rendelkezésre bocsátott más hasonló URL-en elérhető, márkakezeléssel és szolgáltatási védjegyekkel kapcsolatos útmutatói;

(iv) a Google Webhelyekre vonatkozó, a Google Webhelyeken időről időre elérhető irányelvek és feltételek;

(v) a GPL adatbiztonságra és adatvédelemre vonatkozó követelményei, amelyekről időről időre tájékoztatja az Eladót, beleértve a Google Payments Adatvédelmi közleményét, lásd: https://payments.google.com/files/privacy.html;

(vi) a kártyatársaságoknak vagy -hálózatoknak a finanszírozó, beváltási és visszatérítő tranzakciók feldolgozásához használt valamennyi vonatkozó működési szabálya és/vagy irányelve; és

(vii) a Mobilszámlázásra vonatkozó Mobilszolgáltatói követelmények.

(b) A GPL a Szolgáltatás karbantartása vagy frissítése érdekében szükség szerint részben vagy egészében módosíthatja vagy felfüggesztheti a Szolgáltatást.

(c) A GPL időről időre korlátokat vezethet be a Szolgáltatás bizonyos funkcióira vonatkozóan, illetve korlátozhatja a hozzáférést annak egyes részeihez vagy egészéhez.

(d) A GPL nem kötelezhető arra, hogy jóváírást eszközöljön az Eladó felé a Finanszírozó tranzakcióért, ha a GPL a Finanszírozó tranzakcióért nem kapta meg az érvényes összeget a Vásárló Finanszírozási eszközéről.

2.6 Tiltott műveletek. Az Eladó:

(a) nem szabhat meg minimális vagy maximális Finanszírozó tranzakciós összeget annak feltételeként, hogy a Vásárló igénybe vehesse a Szolgáltatást a Termék árának megfizetéséhez;

(b) nem követelheti meg a Vásárlótól semmilyen hitelkártya, bankkártya, Mobilszámlázási fiók vagy más Finanszírozási eszköz számlaszámának az Eladó részére történő átadását;

(c) nem dolgozhatja fel külön, Finanszírozó tranzakcióként a valamely Termék megvásárlása esetén alkalmazandó adó összegét;

(d) nem küldhet be a Szolgáltatásba olyan Finanszírozó tranzakciót, amelynek feldolgozását korábban elutasították, vagy amelyet korábban visszaterhelésként küldtek vissza;

(e) nem engedélyezheti a Szolgáltatásnak a Vásárló Eladóval szemben fennálló valamely tartozásának, illetve valamely visszautasított/beválthatatlan csekk kiegyenlítésére való használatát; és

(f) Köztes számlájának egyenlege nem lehet negatív.

Amennyiben az Eladó a Finanszírozó tranzakcióhoz bármilyen pótdíjat számít fel a Szolgáltatás használatáért, az Eladónak erről a pótdíjról előzetesen egyértelműen tájékoztatnia kell a Vásárlót. Az Eladó elfogadja, hogy nem alkalmaz olyan pótdíjat, amely az illetékes joghatóságban jogszerűtlennek minősül.

2.7 Amennyiben a Finanszírozó tranzakciót valamely okból visszafordítják (például – nem kizárólagosan – visszaterhelés eredményeként), a GPL saját belátása szerint az Eladó Köztes számlájának megterhelésével valósíthatja meg az ilyen összegek beszedését az Eladótól. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Köztes számláján nem áll rendelkezésre elegendő forrás, a GPL az Eladónak a GPL-lel szemben fennálló tartozását egy későbbi Finanszírozó tranzakciót követően az Eladó Köztes számlájának megterhelésével, illetve bármely más, a jog által nem tiltott módon beszedheti.

2.8 A végrehajtás ütemezése. A GPL a Finanszírozó, Visszatérítési és Beváltási tranzakciókat a következőképpen dolgozza fel:

(a) Finanszírozó tranzakciók esetében a GPL – miután az Eladótól megkapta a Fizetési megbízást – a Vásárlás összegével megegyező összegű E-pénzt ad ki a Vásárló részére legkésőbb akkor, amikor a GPL a Vásárló Finanszírozási eszközéről megkapja a megfelelő érvényes összeget, amelyet követően a GPL haladéktalanul átutalja a kiadott és az esetleges vonatkozó Szolgáltatási díjakkal csökkentett összeget az Eladó Köztes számlájára.

(b) Visszatérítési tranzakciók esetében – amennyiben az Eladó Köztes számláján elegendő összeg áll rendelkezésre a Visszatérítési tranzakcióhoz – a GPL, miután az Eladótól a Fizetési megbízást megkapta, haladéktalanul átutalja az Eladó Köztes számlájáról a Vásárlónak a visszatérítendő vásárlási összeggel megegyező összegű E-pénzt. Amennyiben a Vásárlási összeg egy részének vagy egészének fedezésére egy Finanszírozási eszközt használtak, a GPL – azt követően, hogy a pénzmosásra, csalásra és egyéb jogszerűtlen cselekményekre vonatkozó alkalmazandó ellenőrzéseket elvégezte, és azok eredményét megfelelőnek találta – haladéktalanul beváltja a Vásárlási összeg fedezésére a Finanszírozási eszközzel felhasznált összeget, és kezdeményezi annak átutalását a Vásárló Finanszírozási eszközére.

(c) Beváltási tranzakciók esetében – amennyiben a Köztes számlán elegendő összeg áll rendelkezésre a Beváltási tranzakcióhoz – a GPL beváltja az Eladó Köztes számláján lévő összeget, és – azt követően, hogy a pénzmosásra, csalásra és egyéb jogszerűtlen cselekményekre vonatkozó alkalmazandó ellenőrzéseket elvégezte, és azok eredményét megfelelőnek találta – kezdeményezi az összeg átutalását azon a Munkanapon, amelyben a 7.4 ponttal összhangban a Vásárlóval megállapodott.

(d) Ha a Fizetési megbízás vagy a beváltásra vonatkozó kérelem nem Munkanapon érkezik be vagy kerül ütemezésre, akkor azt a rendszer a jelen 2.8 pont alkalmazásában úgy kezeli, mintha a következő Munkanapon érkezett volna be vagy került volna ütemezésre.

(e) A GPL nem felel azért – és befolyása sincsen arra nézve –, hogy a beváltott összegeknek a GPL által a fenti (b) és (c) alpont szerinti átutalása mikor teljesül, és hogy az átutalt összegeket a megfelelő fizetési szolgáltató mikor bocsátja rendelkezésre.

2.9 A Finanszírozó, Visszatérítési és Beváltási tranzakciók a 7.6 pontban foglaltak szerint a Vásárlónak vagy az Eladónak adott előzetes értesítés nélkül visszautasíthatók. A tranzakciók késleltetésére is sor kerülhet amiatt, hogy a GPL-nek meg kell felelnie a vonatkozó, pénzmosást tiltó jogszabályok által előírt kötelezettségeinek, ideértve azt az esetet is, ha a GPL gyanúja szerint a tranzakció során csalás valósulna meg.

2.10 A Mobilszámlázással kapcsolatos további feltételek. Ha a Vásárló Mobilszámlázás igénybevételével hajtja végre a Finanszírozó tranzakciót, akkor a GPL a felszámított összegeket benyújtja a Mobilszolgáltatónak a Vásárló Mobilszámlázási fiókján keresztül történő kifizetés és feldolgozás céljából. A GPL az adott Finanszírozó tranzakció visszavonását, visszatérítését vagy módosítását célzó igényt szintén benyújthatja a Mobilszolgáltatónak a Vásárló Mobilszámlázási fiókján keresztül történő feldolgozás céljából. A GPL-nek nem áll fenn kötelezettsége sem az Eladóval, sem pedig valamely más személlyel szemben a Vásárló Finanszírozó tranzakciójának rendezésére (illetve visszavonására, visszatérítésére vagy módosítására) vonatkozóan abban az esetben, ha a Mobilszolgáltató valamely okból nem tudja vagy nem kívánja az összeget (a Finanszírozó tranzakció kifizetése érdekében) a Mobilszámlázási fiókból vagy valamely más módon a Vásárlótól beszedni, illetve (valamely Finanszírozó tranzakció visszavonása, visszatérítése vagy módosítása érdekében) jóváírást eszközölni a Mobilszámlázási fiókban, vagy a Vásárló javára más módon jóváírást eszközölni. Amennyiben a GPL rendezési forrást biztosít az Eladónak a Mobilszolgáltatótól esedékes, függőben lévő kifizetésre, a GPL fenntartja a jogot az összegnek az Eladótól való visszautaltatására vagy visszaigénylésére arra az esetre, ha a Mobilszolgáltató nem hajtja végre a Finanszírozó tranzakció feldolgozását a Vásárló Mobilszámlázási fiókjában, vagy ha a GPL nem kapná meg a kifizetést más módon a Vásárlótól. A GPL korlátozhatja az Eladók típusainak azon körét, amely igénybe vehet Mobilszámlázást, és a termékek azon típusainak körét, amely Mobilszámlázással megvásárolható.

2.11 Bétafunkciók. A GPL saját belátása szerint lehetővé teheti az Eladó számára Bétafunkciók használatát. A Bétafunkciók rendelkezésre bocsátására adott állapotukban kerül sor (vagyis a hiányosságaikért való felelősség vállalása nélkül), és mindennemű használatuk az Eladó saját kockázatára történik, a vonatkozó jogszabályok alapján. A GPL saját belátása szerint bármikor megszüntetheti a Bétafunkciók rendelkezésre bocsátását.

3. A SZOLGÁLTATÁS MEGVALÓSÍTÁSA

3.1 Megvalósítás. Az Eladó biztosítja, hogy ne valósulhasson meg a Szolgáltatás igénybevétele, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférés az Eladó olyan webhelyein keresztül, amelyek nem felelnek meg a Szerződésnek, vagy amelyeket a GPL más módon nem hagyott jóvá, továbbá az Eladó felügyeli és megakadályozza az illetéktelen felek (így például – nem kizárólagosan – valamely harmadik fél webhelye) által történő ilyen hozzáférést vagy igénybevételt.

3.2 A GPL adott esetben végső jóváhagyási hatáskörrel rendelkezik az Eladó által a Szolgáltatás megvalósítására használt eszközök vonatkozásában, és amennyiben elutasítja az adott megvalósítást, az Eladó értesítését követően jogosult részben vagy egészben felfüggeszteni a Szolgáltatás további használatát mindaddig, amíg az Eladó végre nem hajtja a GPL által észszerűen megkövetelt és előírt megfelelő kiigazító jellegű módosításokat. Az Eladó jelen Szerződésben foglaltaknak való megfelelőségének ellenőrzésére a GPL bármikor tesztlekérdezéseket küldhet az Eladó webhelyére, illetve elvégezheti annak minőség-ellenőrzését.

3.3 Finanszírozási eszközök. A Szolgáltatás Eladó webhelyén történő, Eladó általi megvalósításának részeként és a Szolgáltatás GPL által történő nyújtásának feltételeként az Eladó Finanszírozási eszközt és Elszámolási számlát hoz létre, regisztrál és tart fenn. A Finanszírozási eszköz használatára az eszköznek a https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=GB címen található rendes általános szerződési feltételei vonatkoznak. Az Eladó felhatalmazza a GPL-t, hogy:

(a) ellenőrizze, hogy az Eladó által a Szolgáltatás regisztrációs weboldalain feltüntetett Finanszírozási eszköz vagy Elszámolási számla jó minősítésű-e az azt kibocsátó banknál, ideértve azt is, hogy a GPL fizetési felhatalmazási kérelmet nyújt be, és/vagy alacsony értékű jóváírást és/vagy terhelést eszközöl a Finanszírozási eszközön vagy – adott esetben – az Elszámolási számlán;

(b) a számlainformációk változása esetén – a GPL saját és kizárólagos belátása szerint – ismételten ellenőrizze a Finanszírozási eszközt vagy az Elszámolási számlát; és

(c) amennyiben a helyi jogszabályok lehetővé teszik, időről időre hitelképességi nyilatkozatot szerezzen be, illetve hogy egyéb módon végezzen ellenőrzést vagy egyéb háttérvizsgálatot a GPL által megfelelőnek ítélt módon annak céljából, hogy felmérje az Eladó alkalmasságát a Szolgáltatásban való részvételre vagy a Szolgáltatás használatának folytatására.

3.4 Az Eladó naprakész, teljes körű és pontos regisztrációs adatokat, Finanszírozásieszköz-adatokat és Elszámolásiszámla-adatokat ad meg, illetve az adatok naprakész és pontos jellegének megőrzése érdekében frissíti azokat. A GPL a Szolgáltatás további használatának feltételeként megkövetelheti az Eladótól további adatok közlését, illetve hogy működjön együtt a GPL-lel annak megállapításában, hogy engedélyezhető-e az Eladó számára a Szolgáltatás használatának folytatása.

3.5 Frissítések. Ha a GPL időről időre frissíti technikai vagy a megvalósítással kapcsolatos előírásait (így például – nem kizárólagosan – a GPL-adatprotokollok frissítésével vagy a megjelenés, a címkézés, a márkaépítés vagy a forrásmegjelölés módosításának előírásával), az Eladó e frissítéseket vagy módosításokat a gyakorlati szempontból észszerű mértékben a lehető leghamarabb, de mindenképpen a frissítésről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül végrehajtja; mindennek azonban az a feltétele, hogy a megjelenés, a címkézés, a márkaépítés vagy a forrásmegjelölés frissítése vagy módosítása a frissítésekről szóló értesítés Eladó által történő kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül megtörténjen.

3.6 Értesítés a rendszer módosításairól. Az Eladó legalább hatvan (60) nappal hamarabb értesíti a GPL-t a Szolgáltatásban használt programkód vagy megjelenítőtechnológia valamennyi olyan módosításáról, amellyel kapcsolatban valószínűsíthető, hogy hátrányosan befolyásolja a Szolgáltatást vagy a Finanszírozó tranzakciók feldolgozását. (Az Eladó egyben tudomásul veszi, hogy az értesítés semmiféleképpen nem mentesíti a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei alól.)

3.7 Terméktámogatás. Amennyiben az Eladó megfelel a jelen Szerződésben rögzítetteknek, a Szerződés fennállása alatt a GPL terméktámogatási szolgáltatásokat nyújt az Eladónak a Szolgáltatással kapcsolatban a GPL-nek a Szolgáltatásra vonatkozóan az adott időpontban érvényes támogatási irányelveivel összhangban. Mielőtt támogatás iránti kérésével a GPL-hez fordulna, az Eladónak először a GPL bevonása nélkül minden észszerű mértékű erőfeszítést meg kell tennie a saját szoftverében és berendezéseiben felmerülő esetleges hiba, programhiba, hibás működés vagy hálózati csatlakozási hiba elhárítása érdekében. Ezt követően az Eladó a GPL támogatási iránymutatásaival és eljárásaival összhangban terméktámogatás iránti írásos igénylést nyújthat be. Az Eladó a Vásárlóknak saját költségére nyújt támogatási szolgáltatásokat.

3.8 Finanszírozó tranzakció engedélyezése. Az Eladó tudomásul veszi, hogy adott Finanszírozó tranzakcióval kapcsolatban a kártyakibocsátótól kapott engedélyezés beérkezése csupán azt jelzi, hogy – az engedélyezés napján – a kártya: (a) elegendő összeget tárol a kártyakibocsátónál a Vásárlási összeg Eladónak történő kifizetésére; (b) annak érvényességi idején belül van használatban; és (c) nem szerepel az elveszett vagy ellopott kártyák között. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az ilyen engedélyezés nem szavatolja azt, hogy a tranzakciót kezdeményező személy ténylegesen a kártyabirtokos; az engedélyezés továbbá nem minősül a GPL vagy bármely más személy által arra vonatkozóan tett nyilatkozatnak, hogy a tranzakció esetében nem kerülhet sor visszaterhelésre.

3.9 Google-piacterek. Az Eladó a 3.1 pont rendelkezései ellenére felhasználhatja a Szolgáltatást a valamely Google-piactéren végrehajtott tranzakciók feldolgozására. A Szolgáltatás valamely Google-piactéren való használatához az Eladónak külön el kell fogadnia az adott Google-piactérre vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: Google-piactér ÁSZF), és a Szolgáltatásfiókját össze kell kapcsolnia az adott Google-piactéren használt Fiókjával. Amennyiben a jelen Szerződés és a vonatkozó Google-piactér ÁSZF bármely tekintetben egymásnak ellentmond, a jogszabályok által megengedett mértékben a vonatkozó Google-piactér ÁSZF-ben foglalt feltételek érvényesek.

4. FENNTARTVA

5. TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

5.1 A GPL egy elektronikus pénzintézet. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja a következőket:

(a) a GPL a Szolgáltatást a Finanszírozó tranzakciók Eladók nevében történő feldolgozásának megkönnyítése érdekében kínálja, hogy ezáltal a Vásárlók fizetni tudjanak a Termékekért;

(b) a GPL a Finanszírozó tranzakciókat az Eladók nevében dolgozza fel;

(c) a GPL letétet nem fogad el;

(d) a GPL vagy a GPL szolgáltatói (így például a banki szolgáltatók) a Finanszírozó, Visszatérítési és Beváltási tranzakciók feldolgozásával kapcsolatban a birtokukban lévő összegeket nem letétként birtokolják; és

(e) a GPL számára törvény tiltja, hogy kamatot fizessen az Eladónak az Eladó Köztes számláján tartott esetleges összegek után.

5.2 Felelősségvállalás kizárása. A GPL semmilyen jótállást nem vállal és semmilyen nyilatkozatot nem tesz a következőkkel kapcsolatban:

(a) valamely Termék biztonsága, minősége, pontossága, megbízhatósága, épsége vagy jogszerűsége;

(b) a Szolgáltatáson vagy a Google Webhelyeken keresztül megjelenített vagy forgalmazott, megvásárolt vagy kifizetett termékleírások, vásárlói információk, tanácsok, vélemények, ajánlatok, javaslatok, állítások, adatok vagy más információk (a továbbiakban együttesen: Tartalom) helytállósága vagy pontossága.

A GPL-nek jogában áll – de nem szerződéses kötelezettsége –, hogy bármely tartalmat teljes egészében vagy részben szerkesszen, módosítson vagy töröljön, illetve hogy visszautasítsa közzétételét, ha véleménye szerint az kifogásolható, hibás, törvényellenes, csalárd, vagy egyéb módon sérti a Szerződést.

5.3 Ügyfél-személyazonosság szavatolásának kizárása. A GPL semmilyen felelősséget nem vállal az Eladóval szemben a Szolgáltatás Ügyfeleinek háttérvizsgálatát vagy személyazonosságuk megerősítését illetően. A GPL visszajelző vagy más rangsoroló rendszert kínálhat a Szolgáltatásban, amely segítséget nyújt az Eladó számára a Szolgáltatás más Ügyfeleinek értékelésében. Az Eladó tudomásul veszi, hogy minden ilyen visszajelző vagy rangsoroló rendszer kizárólag a Szolgáltatás más Ügyfeleinek véleményét tükrözi, és nem minősül a GPL véleményének, vagy a GPL által adott nyilatkozatnak vagy szavatosságnak.

5.4 Az Eladó személyazonosságának ellenőrzése; a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelmények. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a GPL azzal a feltétellel nyújtja részére a Szolgáltatást, hogy az Eladó megfelel a GPL által elvégzett valamennyi átvilágításnak és személyazonossággal kapcsolatos ellenőrzésnek, továbbá hogy az Eladó eleget tesz a GPL és a kártyatársaság követelményeinek, valamint a pénzmosás tilalmával kapcsolatos jogszabályi követelményeknek. A személyazonosság ellenőrzése magában foglalhatja a fedezetvizsgálatot, a pénzmosás tilalmával kapcsolatos, vonatkozó jogszabályokban előírt ellenőrzést, a kártyatársaságok által előírt ellenőrzést, valamint a vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében elvégzett ellenőrzéseket. Az Eladó minden olyan segítséget megad, amelyet a GPL kér az említett ellenőrzések elvégzéséhez és a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelményeknek való megfelelőség megállapításához, ideértve például a GPL által adott esetben igényelt további regisztrációs vagy a személyazonosság ellenőrzéséhez szükséges információkat. Az Eladó hozzájárul, hogy a GPL a megfelelő harmadik felekkel megossza, illetve tőlük beszerezze az Eladóval kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat annak érdekében, hogy a GPL elvégezhesse az átvilágítást és a személyazonossággal kapcsolatos megfelelő ellenőrzéseket. E feltételek teljesülésének, így például a GPL által kért, az Eladótól a személyazonosság ellenőrzéséhez vagy a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges adatközlés teljesítésének elmaradása a Szolgáltatás Eladó általi igénybevételének azonnali felfüggesztését és a jelen Szerződés felmondását eredményezheti.

5.5 Viták. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja a következőket:

(a) Hacsak azt a Visszaterhelési határozattal kapcsolatos irányelvek kifejezetten nem írják elő, vagy a kártyatársaság vagy a kártyahálózat szabályai, illetve a magával a fizetési folyamattal kapcsolatos egyesült királyságbeli jogszabályi követelmények nem követelik meg, a GPL nem résztvevője a Vitáknak, illetve nem felel semmilyen Vitáért.

(b) Vita esetén az Eladó eleget tesz a Vitákkal kapcsolatos, a GPL által időről időre rendelkezésére bocsátott irányelveknek.

(c) A Szolgáltatással kapcsolatos jogvita esetében az 5.6 és az 5.7 pontban előírt eljárást kell betartani.

A fenti (a) és (b) pont ellenére a GPL különféle eszközöket biztosít az Ügyfelek számára az adott esetben a Finanszírozó tranzakciók tekintetében a Vásárlók és az Eladók között kialakuló vita rendezése céljából egymással folytatott kommunikáció előmozdítása érdekében. Amennyiben az Ügyfelek egymás közötti vitarendezése sikertelen, a GPL bármely fél közreműködési igénye esetében közvetíthet a Vásárló és az Eladó közötti vita során. Az ilyen igénylés kézhezvételét követően a GPL – amennyiben indokolt, és saját belátása szerint – áttekinti a vitát, és nem kötelező érvényű javaslatot tesz a megoldásra.

5.6 Szolgáltatással kapcsolatos jogvita. A GPL a Szolgáltatással kapcsolatos jogvitákat kivizsgálja, amennyiben az Eladó ehhez biztosítja a GPL által adott esetben kért észszerű mértékű támogatást.

5.7 A Szolgáltatással összefüggő minden jogvitával kapcsolatban először a GPL súgójából kell tájékozódni. A súgóval kapcsolatban további információ a https://support.google.com/payments címen található. Ha a Szolgáltatással kapcsolatos jogvitát nem sikerült az Ön megelégedésére rendezni, a jogvita a Pénzügyi Ombudsman elé vihető, amennyiben az Eladó teljesíti a jogosultsági kritériumokat. Ez postai úton a Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR címen, telefonon a 0800 023 4567 vagy 0300 123 9 123 telefonszámon; interneten a http://www.financial-ombudsman.org.uk webhelyen vagy e-mailben a complaint.info@financial-ombudsman.org.uk címen intézhető.

5.8 Az Eladónak a Szerződés megszűnésétől kezdve hat (6) év áll rendelkezésére a Köztes számláján lévő E-pénz teljes összegű beváltásának kérelmezéséhez, mely időtartam elteltével az Eladó Köztes számláján megmaradt E-pénz a GPL tulajdonába kerül. Minden ilyen jellegű beváltás feltétele a következő: (i) a pénzmosás, csalás és más törvénytelen cselekmények elleni vonatkozó ellenőrzések sikeres végrehajtása, (ii) az Eladó Köztes számláján fennálló tartozások kifizetése, valamint (iii) egy előre meg nem határozott, de 1 GBP-nél (vagy azzal egyenértékű egyéb pénzösszegnél) kevesebb beváltási díj. Annak érdekében, hogy a GPL a megfelelő ellenőrzéseket elvégezhesse, az Eladónak a GPL által kért információkat rendelkezésre kell bocsátania. A jelen 5.8 pont tekintetében a Szerződés az alábbiakban meghatározott napok valamelyikén szűnik meg:

(a) amikor a Számlát lezárják, és nem nyitják meg újból;

(b) amikor a Szerződés megszűnik; vagy

(c) amikortól a tranzakciókat nem lehet a Szolgáltatáson keresztül feldolgozni, mert az Eladó nem tartja be a jelen Szerződés megállapodásait, nem kizárólagosan ideértve azokat az eseteket, amikor az Eladó nem frissíti az Eladói Elszámolási számla adatait, vagy nem felel meg a pénzmosás elleni hatályos követelményeknek;

amelyek közül a legkorábban bekövetkezőt kell figyelembe venni.

5.9 Az 5.8 pontban foglaltak semmilyen értelemben nem korlátozzák a GPL-nek a Szerződés felmondására és/vagy a 12. pont szerinti beváltásra vonatkozó jogát.

5.10 Visszakeresési igények. Az Eladónak az egyes tranzakciókhoz kapcsolódó eredeti dokumentumokat az adott tranzakció dátumától számított legalább hat (6) hónapig tárolnia kell, az ilyen adatok másolatát pedig az adott tranzakció dátumától számított legalább tizennyolc (18) hónapig meg kell őriznie.

6. MÁRKAJEGYEK

6.1 A GPL Márkajegyeire szóló licenc. A GPL a jelen Szerződés általános szerződési feltételei alapján a jelen Szerződés fennállásának időtartamára korlátozott, nem kizárólagos (továbblicencelésre fel nem jogosító) licencet ad az Eladónak azon GPL-Márkajegyek megjelenítésére, amelyeket a GLP kizárólag a Szolgáltatás megvalósításával kapcsolatban való használatra és a Szolgáltatásnak az Eladó webhelyén való népszerűsítésére bocsát az Eladó rendelkezésére. A Szolgáltatás Eladói webhelyeken történő minden megvalósítása, valamint a GPL által az Eladónak biztosított összes Márkajegyembléma felhasználása a Szerződés teljes időtartama alatt meg kell hogy feleljen a márkajegy-használati és forrásmegjelölési útmutatásoknak és irányelveknek, amelyek a https://www.google.com/permissions/guidelines.html címen érhetők el (és amelyeket a Google vagy a GPL adott esetben frissíthet). A Google minden ezzel ellentétes rendelkezés ellenére az Eladó értesítése mellett visszavonhatja az e pont alapján általa megadott licencet, elegendő időt biztosítva az Eladó számára az adott Márkajegyek használatának megszüntetésére.

6.2 Az Eladó Márkajegyeire szóló licenc. Az Eladó a jelen Szerződés általános szerződési feltételei alapján a jelen Szerződés fennállásának időtartamára korlátozott, (a jelen pont rendelkezéseit kivéve) nem kizárólagos (továbblicencelésre nem jogosító) licencet ad külön-külön a GPL-nek, a Google-nak és a Google társult vállalkozásainak az Eladó Márkajegyeinek a Szolgáltatással kapcsolatban való felhasználás és a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése céljából való megjelenítésére.

6.3 Mindegyik fél tulajdonosa marad a Márkajegyeihez kapcsolódó összes jognak, jogcímnek és érdekeltségnek, nem kizárólagosan beleértve az összes Szellemi tulajdonjogot. A Szerződésben kifejezetten rögzített korlátozott mértéken túlmenően egyik fél sem biztosít, illetve a másik fél nem szerez semmiféle jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a másik fél Márkajegyeiben vagy azokhoz kapcsolódóan (nem kizárólagosan beleértve a vélelmezett engedélyt). Az Eladó Márkajegyeinek GPL általi használatából eredő előnyöknek (beleértve a jó hírnévből fakadó előnyöket) az Eladóra kell átszállniuk, a GPL Márkajegyeinek Eladó általi használatából eredő előnyöknek (beleértve a jó hírnévből fakadó előnyöket) a Google-ra és a GPL-re kell átszállniuk. Egyik fél sem támadja meg, és nem is segít másoknak megtámadni (a saját Márkajegyeivel kapcsolatos jogainak védelme érdekében történő fellépés kivételével) a másik fél Márkajegyeit és azok másik fél általi regisztrálását, valamint egyik fél sem kísérli meg a másik fél Márkajegyeihez vagy domainneveihez összetéveszthetően hasonlító Márkajegyek vagy domainnevek regisztrálását.

6.4 Nyilvánosság. A másik fél előzetes írásos jóváhagyása nélkül egyik fél sem tehet nyilvános bejelentést jelen Szerződés meglétére vagy tartalmára vonatkozóan. A GPL, a Google és a Google társult vállalkozásai az előbbiekben rögzítettek ellenére is használhatják az Eladó Márkajegyeit prezentációkban, marketinganyagokban, sajtóközleményekben és ügyféllistákban (amelyek magukban foglalják – a teljesség igénye nélkül – például a Google Webhelyeken közzétett ügyféllistákat és a Szolgáltatás Eladó által történő megvalósításáról készült képernyőképeket). A GPL az Eladó kérésére az Eladó rendelkezésére bocsátja az ilyen felhasználás mintáját.

7. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1 Szolgáltatási díjak. Az Eladó megfizeti a vonatkozó Google-piactér ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatási díjakat. A díjak a Szolgáltatási díjak weboldalán találhatók. A GPL a Szolgáltatási díjakat bármikor növelheti vagy csökkentheti; a Szolgáltatási díjak növelése és csökkentése a 14.3 pont tekintetében módosításnak minősül. A GPL a módosított Szolgáltatási díjakat a Szolgáltatási díjak weboldalának megfelelő részén is közzéteszi. A módosított Szolgáltatási díjak mellett az a dátum is szerepel, amelyen a módosított Szolgáltatási díjak hatályba lépnek. A GPL időről időre a Szolgáltatási díjak összegét adott esetben befolyásoló promóciókat tarthat a Google Payments szolgáltatásban.

7.2 A GPL – az 5.1(e) pontban előírtak sérelme nélkül – kamatot vagy más ellentételezést kaphat szolgáltató bankjaitól vagy másoktól az Eladó Köztes számláján tartott, az Eladó Elszámolási számlájára át nem váltott E-pénzek összegei után. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a GPL által kapott kamat vagy ellentételezés kizárólag a GPL számláján marad.

7.3 A GPL az E-pénz Eladó számára jóváírt, az esetleges vonatkozó Szolgáltatási díjjal csökkentett összegeit az Eladó köztes számláján tartja, és nem használja fel ezeket az összegeket a GPL vállalati működési költségének fedezetéül. A GPL semmilyen pénzösszeget nem tart letétként vagy az Eladó letéteseként.

7.4 Beváltási időszak. A GPL gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az egy naptári hónapon belül az Eladó Köztes számláján feldolgozott tranzakciók összegét elektronikus úton az Eladó Elszámolási számlájára utalja a következő naptári hónap 15. napján való üzletzárás előtt (a továbbiakban: Beváltási időszak). Az előző mondatban ismertetett havi kifizetési ütemezés az Eladó Köztes számlájára feldolgozott valamennyi kifizetési tranzakcióra vonatkozik. A GPL belátása szerint – és az Eladó előzetes értesítése nélkül – az összegek havinál nagyobb gyakorisággal is az Eladó Elszámolási számlájára utalhatók. A Beváltási időszak ütemezése szerint végrehajtott Beváltási tranzakciók az Eladó által engedélyezettnek minősülnek. Ha az Eladó pontatlan információkat közöl a GPL-lel, és ezzel téves Beváltási tranzakció végrehajtását okozza, a GPL az általa a tévedés kiküszöbölése érdekében tett észszerű erőfeszítések költségei fejében díjat számíthat fel az Eladónak. Az Eladó továbbá bármikor kérhet beváltást úgy, hogy az Eladói Súgón keresztül felveszi a kapcsolatot a GPL-lel.

7.5 A GPL az előbbiek ellenére sem köteles semmilyen összeget átutalni a következő esetekben:

(a) az Eladó Köztes számlájára az olyan Finanszírozó tranzakciók esetében, amelyeket véglegesen nem egyenlítettek ki a GPL-nél; vagy

(b) az Eladó Elszámolási számlájára, ha a folyósítás idején az Eladó Köztes számlájának egyenlege – az 5.8 és a 12.8(a) pontoknak megfelelően – nem éri el az 1 font sterlinget (vagy azzal egyenértékű egyéb pénzösszeget).

7.6 A GPL visszatarthatja, visszautasíthatja vagy visszaterhelheti a Finanszírozó, Vásárlási vagy Visszatérítési tranzakciót, amennyiben:

(a) a Vásárló visszatérítési igényt nyújtott be;

(b) a GPL – mérlegelési szabadságával élve – úgy véli, hogy a tranzakció:

(i) ténybeli tévedés tárgya;

(ii) visszaélés, csalás tárgya, illetve valamely csalárd vagy érvénytelen eszközök alkalmazásával (így például – nem kizárólagosan – hitel-, bankkártyák vagy más fizetőeszközök csalárd módon történő használatával) valósult meg;

(iii) megsérti a hatályos jogot;

(iv) megsérti ezt a Szerződést vagy a Vásárlói Általános Szerződési feltételeket; vagy

(v) megsérti az alkalmazandó GPL- és/vagy Szolgáltatási irányelveket.

(c) a Vásárlónak a kártyatársaság szabályai szerinti e-pénz vásárlásával kapcsolatban visszaterhelésre kerül sor; és

(d) a GPL-nek további információkat kell kérnie az Eladótól a személyazonossága igazolása céljából, vagy az 5.4 pont szerinti pénzmosás elleni követelmények miatt.

Az Eladó vállalja, hogy a GPL-nek az ebben a pontban felsorolt körülmények esetén folytatott vizsgálatai esetében együttműködik a GPL-lel, és rendelkezésére bocsátja a GPL által indokoltan kért említett információkat.

Ahogyan azt a 2.9 pont tartalmazza, a tranzakciók késhetnek amiatt is, hogy a GPL-nek eleget kell tennie a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek, vagy mert a GPL azt vélelmezi, hogy a tranzakció során csalásra került sor.

Amennyiben az nem jogszabályellenes vagy nem ellentétes az indokolt biztonsági eljárásokkal, a GPL az Eladó rendelkezésére bocsátja a Finanszírozó, Beváltási vagy Visszatérítő tranzakció feldolgozásának a 7.6 pont szerinti elmaradásával kapcsolatos információkat.

7.7 A GPL – saját döntése szerint, valamint a GPL-t a jelen Szerződés alapján megillető más jogok és jogorvoslati lehetőségek mellett – az Eladóval szemben a jelen Szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét beszámíthatja az Eladó olyan kifizetetlen tartozásába, amely a jelen Szerződés, illetve az Eladó és a GPL vagy a GPL valamely társult vállalkozása között létrejött bármely más szerződés alapján áll fenn.

7.8 A GPL beszámítással élhet a jelen Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségei vonatkozásában, illetve követelheti az Eladótól a GPL által adott esetben az Eladónak korábban túlfizetéssel folyósított összegek GPL részére való (a számla dátumától számított harminc (30) napon belüli) kifizetését.

7.9 Az Eladó elfogadja, hogy a Vásárlót a kártyatársaság szabályai alapján visszaterhelési jogosultság illetheti meg. A GPL a visszaterheléseket önkéntes – és nem kötelező – alapon az Eladóra háríthatja.

7.10 A GPL bármely Finanszírozó tranzakció összegéből levonhatja a vonatkozó Szolgáltatási díjat és az egyéb vonatkozó díjakat.

7.11 A GPL a Köztes számlán tartott összegből levonhatja a következőkkel kapcsolatos összegeket:

(a) a korábbi Finanszírozó tranzakciók visszavonása, visszaterhelése vagy elutasítása; és

(b) a korábbi Finanszírozó tranzakciók bármely egyéb kiigazítása vagy módosítása,

amennyiben a GPL mindegyik esetben értesíti az Eladót a levonásokról.

7.12 Kötelező tartalék. A GPL átmeneti vagy állandó jelleggel bármikor Kötelező tartalék képzését írhatja elő az Eladó számára az Eladó Szolgáltatásban való részvételének feltételeként. A GPL – a teljesség igénye nélkül – például a következő helyzetekben írhatja elő a Kötelező tartalék képzését:

(a) Ha biztosítani kell, hogy elegendő forrás álljon a GPL rendelkezésére visszaterhelés, a Finanszírozó tranzakciók visszavonása, vagy a Finanszírozó tranzakciókkal kapcsolatban felmerülő más Eladói kötelezettségek tekintetében.

(b) Ha az Eladó pénzügyi helyzetében vagy a hitelezői nyilvántartásában szereplő fizetési előzményei tekintetében jelentős változás áll be, így – a teljesség igénye nélkül – például ha az Eladó gyakorlatilag megszűnik működő vállalkozásnak lenni, vagy ha az Eladó nem teljesítené a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit, illetve nem tartaná be a kártyatársaság vagy a kártyahálózat szabályait.

(c) Ha az Eladó – a GPL saját megítélése szerint – túlzott mértékű visszaterhelésekben részesül.

(d) Az Eladó üzleti tevékenységének vagy termékkínálata jellegének jelentős mértékű változása esetén.

(e) Ha a GPL megalapozottan feltételezheti, hogy az Eladó ideiglenes vagy végleges hiteltartozása miatt harmadik felek felelőssé tehetik.

A GPL nem felel sem az Eladónak, sem valamely harmadik félnek a tranzakciós korlát vagy Kötelező tartalék, illetve a visszaterhelés vagy más visszavonás előírása miatt az Eladó által elszenvedett esetleges veszteségért.

7.13 Visszatérítések és korrekciók. Az Eladó méltányosan jár el az áruk vagy szolgáltatások ellenértékének visszatérítése vagy a megrendelésük törlése, valamint a Finanszírozó tranzakciók módosítása tekintetében. Az Eladó közli a Vásárlókkal a visszatérítéssel/törléssel kapcsolatos irányelveit. Ha az Eladó a Vásárló Finanszírozó tranzakciójával kapcsolatban lehetővé teszi az ár módosítását, a Termék visszavételét vagy a megrendelés törlését, akkor az Eladó a Vásárló visszatérítésre/módosításra irányuló kérelmének kézhezvételétől számított három napon belül a Szolgáltatás visszatérítés funkcióját használva kezdeményezi és engedélyezi a visszatérítő tranzakciót. A visszatérítés vagy módosítás összege nem haladhatja meg az eredeti Finanszírozó tranzakcióban szereplő teljes összeget, kizárólag azzal a pontos összeggel, amely a Vásárló által az áru visszaküldésekor kifizetett postaköltségeknek a Vásárló részére történő megtérítéséhez szükséges. Az Eladó a visszatérítés Vásárlónak való előkészítéséért cserében semmilyen készpénzt vagy más fizetséget vagy díjazást nem fogadhat el a Vásárlótól, és – hacsak ezt jogszabály nem írja elő – készpénz-visszatérítést sem adhat a Vásárlónak a valamely Finanszírozó tranzakcióval kifizetett Termékkel kapcsolatban. Ha az Eladó visszatérítési irányelvei bizonyos körülmények esetén tiltják a visszaküldést, az Eladó a GPL irányelvei és a kártyatársaság szabályai alapján köteles lehet kártalanítani a Vásárlót. Ha az Eladó Köztes számláján elegendő hozzáférhető összeg áll rendelkezésre, akkor az Eladóktól származó visszatérítési kérelmek feldolgozására a 2.8 pont rendelkezéseinek megfelelően kerül sor. Ezt megelőzően a visszautalási kérelmek feldolgozása a GPL kizárólagos mérlegelési szabadságának megfelelően történik. Ha az Eladó a visszautalást tévedésből hajtja végre, akkor a GPL az általa a tévedés kiküszöbölése érdekében tett észszerű erőfeszítések költségeinek fejében díjat számíthat fel az Eladónak.

7.14 Adók és más díjak. Az alkalmazandó adókat, így például a forgalmi adót, használati adót, személyes tulajdon után fizetendő adót, áfát, fogyasztási adót, vámot, importvámot, bélyegilletéket vagy a különféle kormányzati szervek által kivetett más adókat és illetékeket és a jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciók tekintetében kirótt adókat és illetékeket az Eladó fizeti meg, kifejezetten eltekintve azonban a GPL nettó jövedelmének adójától. A GPL nem felel a Finanszírozó tranzakciókkal kapcsolatos forgalmi vagy jövedelemadók vagy más adók beszedéséért, és nem minősül az említett adókat beszedő szervnek. Ha a GPL-nek jogszabályi kötelezettsége valamely alkalmazandó adó beszedése, a megfelelő összeg Eladó részére való kiszámlázására, illetve az Eladó által történő megfizetésére a számla vagy a más értesítés dátumától számított harminc (30) napon belül kerül sor. Amennyiben azt az illetékes kormányhivatal megköveteli, az Eladó haladéktalanul a GPL rendelkezésére bocsátja az ilyen dokumentációt (így – a teljesség igénye nélkül – például az illetékes kormányzati szerv által kibocsátott, az Eladót az adófizetési kötelezettség alól mentesítő érvényes tanúsítványt), hogy a GPL feldolgozhassa a szóban forgó kifizetéseket. A GPL valamennyi tőle követelt kifizetést visszatarthatja mindaddig, amíg az Eladó a dokumentációt a rendelkezésére nem bocsátotta. Amint az Eladó a befizetéseket a jelen Szerződés alapján végrehajtotta, haladéktalanul a GPL rendelkezésére bocsátja valamennyi befizetett adóra vonatkozóan a befizetést alátámasztó eredeti dokumentumot vagy annak hiteles másolatát, vagy az adó befizetésének egyéb kielégítő bizonyítékát.

7.15 Annak érdekében, hogy megkönnyítse az Európai Gazdasági Térségen kívül tartózkodó Vásárlók vásárlását az Eladóktól, a GPL az ilyen Vásárlóktól vagy az érintett Google-entitástól beszedhet összegeket, ezeket az Eladó Köztes számlájára utalhatja, majd ezeket az Eladó Elszámolási számlájára beválthatja. Az ilyen esetekben a 7.4 pont szerinti Beváltási időszak érvényes.

7.16 Az Eladó elfogadja, hogy megfizet minden, az összegek átváltásával és a kifizetésnek az Elszámolási számlán való feldolgozásával kapcsolatos díjat, például a vonatkozó devizaváltási díjat. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ő viseli minden olyan veszteség kockázatát, amely abból ered, hogy a devizaárfolyamok megváltoznak a Fizetési tranzakciók feldolgozásának ideje és az elszámolási összegeknek az Elszámolási számlára való megérkezése között. A kifizetést az Elszámolási számlán feldolgozó bankok szintén felszámíthatnak a kifizetés feldolgozásával és a kapcsolódó pénzváltással kapcsolatos díjakat és költségeket, és valamennyi ilyen díj és költség megfizetéséért kizárólagosan az Eladó felel.

7.17 A Vásárló pénzneme. Az adott Google-piactér lehetővé teheti, hogy az Eladó a Termékeinek vételárát az Elszámolási számlájának pénznemétől eltérő pénznemben adja meg, a Vásárló pedig ebben az eltérő pénznemben vásárolja meg a Termékeket (a továbbiakban: Vásárló pénznemében végzett vásárlási tranzakció). Az Eladónak a GPL a Vásárló pénznemében végzett minden vásárlási tranzakció esetében az Eladó elszámolási számlájának pénznemében fizet, a fizetési tranzakciónak az Eladó köztes számláján történő feldolgozása idején érvényes (Vásárló pénznemében megadott) átváltási árfolyam alapján. Az átváltási árfolyamot a GPL által az átváltási árfolyamok kiszámítására alkalmazott pénzintézet határozza meg; az átváltási árfolyam a piaci körülményeknek megfelelően, az Eladó értesítése nélkül módosulhat. Ha a Vásárló pénznemében végzett vásárlási tranzakcióval kapcsolatban a végrehajtását követően visszautalásra, visszavonásra, visszaterhelésre vagy más módosításra kerül sor, a GPL a visszautalással, visszavonással, visszaterheléssel vagy más módosítással kapcsolatos kötelezettség kiszámítása során ugyanazt az átváltási árfolyamot és pénznemet használja, amelyet a Vásárló pénznemében végzett eredeti vásárlási tranzakció során is használt. A GPL fenntartja a jogot, hogy ezzel a devizaváltással kapcsolatban díjat számítson fel.

8. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK

8.1 Titoktartás. Az Eladó a GPL előzetes írásos beleegyezése nélkül semmilyen, a GPL-hez tartozó bizalmas és/vagy védett információt nem hozhat nyilvánosságra, illetve nem járulhat hozzá az ilyen információk nyilvánosságra hozatalához. Kivételt képez ez alól a felek azon alkalmazottaival, ügynökeivel, képviselőivel vagy alvállalkozóival való közlés, akiknek az ezekhez az információkhoz való hozzáférése a jelen Szerződés végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: az Illetékes személyek), és akiket írásos nyilatkozat kötelez arra, hogy ne hozzák nyilvánosságra az Eladóval közölt, harmadik féltől származó bizalmas vagy védett információkat, vagy az az eset, ha a nyilvánosságra hozatalt törvény vagy kormányrendelet írja elő. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ő felel az e pontot megsértő Illetékes személyek valamennyi tevékenységéért és/vagy gondatlanságáért. Az Eladó a GPL bizalmas és védett információit ugyanolyan (és az észszerű mértékű gondosságnál semmiféleképpen nem kisebb) mértékű gondossággal védi, mint amellyel a saját hasonló jellegű bizalmas és védett információit is védi, hogy megakadályozza az információk illetéktelen felhasználását, terjesztését, vagy valamely illetéktelen harmadik fél előtt történő felfedését. A GPL bizalmas és védett információi közé tartoznak – a teljesség igénye nélkül – a következők: (a) a GPL, a Google és a Google valamennyi társult vállalkozásának a Szolgáltatással kapcsolatos szoftverei, technológiái, számítógépes programjai, specifikációi, anyagai, iránymutatásai és dokumentációi; (b) a jelen Szerződés alapján közölt valamennyi információ, például – a teljesség igénye nélkül – a tárgyi, szellemi, vizuális, elektronikus formátumban meglévő, jelenbeli vagy jövőbeni információk, úgymint az (i) üzleti titkok; (ii) pénzügyi információk; (iii) műszaki információk, például a kutatási és fejlesztési információk, eljárások, algoritmusok, adatok, tervek és a know-how; valamint az (iv) üzleti információk, például műveletek, tervek, marketingérdekek és termékek; továbbá (c) a GPL által írásban „bizalmas” vagy egyéb ezzel egyenértékű jelöléssel ellátott más információ. Nem tartoznak a GPL bizalmas és védett információi közé a következők: (i) a nyilvános információk, valamint azon információk, amelyek nem az Eladó cselekménye vagy mulasztása következtében váltak nyilvánossá; (ii) azon információk, amelyek a nyilvánosságra hozatalukat megelőzően az Eladó jogos tulajdonát képezték, és amelyeknek az Eladó nem a GPL-től vagy annak társult vállalkozásaitól jutott a birtokába; (iii) azon információk, amelyeket valamely harmadik fél jogszerűen hozott az Eladó tudomására, nem korlátozva az Eladó nyilvánosságra hozatali jogát, és amelyekről az Eladó nem tudta, hogy azok a GPL bizalmas, illetve védett információi közé tartoznak; továbbá (iv) azon információk, amelyeket az Eladó a jelen Szerződés megsértése nélkül saját maga hoz(ott) létre.

8.2 Az Eladó titokban tartja, és nem használja fel, adja át (kéretlen kommunikáció céljából sem) és osztja meg a Vásárlók adatait, kivéve a Vásárló által kért tranzakció feldolgozása céljából, a Vásárló Eladónál lévő fiókjának fenntartása céljából, valamint abban az esetben, ha a Google Payments programszabályzata és útmutatásai ezt kifejezetten engedélyezik. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Google-tól és/vagy a GPL-től a Szolgáltatással kapcsolatban kapott vásárlói adatokra a Google Payments adatvédelmi közleménye vonatkozik, továbbá az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a GPL-től megkapott vásárlói adatokat nem használja fel és nem osztja meg semmilyen olyan módon, amely ellentétes a Google Payments adatvédelmi közleményével. A GPL ezenkívül törvényes jogi eljárás, például tanúként való beidézés, házkutatási engedély vagy bírósági végzés esetén, valamint a saját törvényes jogainak bizonyítása vagy gyakorlása, és a keresetek elleni védekezés során is szolgáltathat adatokat. A GPL-nek nem kötelessége az Eladó bizalmas adatainak visszaszolgáltatása, megsemmisítése, illetve az adatok megsemmisítésének tanúsítása, feltéve azonban azt, hogy a GPL nem használja fel az Eladó bizalmas információit, kivéve, ha erről a jelen Szerződés másként nem rendelkezik.

8.3 Bejelentkezési adatok. Az Eladó felelőssége az Eladó Bejelentkezési adatai titkosságának megőrzése, amelynek érdekében az Eladónak minden észszerű lépést meg kell tennie. Az Eladó vállalja, hogy azonnal értesíti a GPL-t az Eladói súgóban található „Kapcsolatfelvétel” lehetőség segítségével, ha tudomására jut Bejelentkezési adatainak elvesztése, eltulajdonítása, a velük való visszaélés ténye vagy engedély nélküli használatuk, illetve a Szolgáltatás biztonságának valamely más módon történő megsértése.

8.4 Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a Bejelentkezési adataihoz hozzáféréssel rendelkező valamennyi tisztviselőjét, alkalmazottját, ügynökét, képviselőjét és egyéb munkatársát feljogosítja a Szolgáltatás használatára, és arra, hogy jogilag elkötelezzék őt.

8.5 Szellemi tulajdonjogok. A GPL és licencadói birtokolják a Szolgáltatással (és annak származékos munkáival és fejlesztéseivel) kapcsolatos valamennyi jogot, jogcímet és részesedést, így korlátozás nélkül valamennyi Szellemi tulajdonjogot, például – a teljesség igénye nélkül – az összes szoftverhez, technológiai megoldáshoz, információhoz, tartalomhoz, anyaghoz, iránymutatáshoz és dokumentációhoz fűződő Szellemi tulajdonjogot. Az Eladó nem tart igényt semmilyen, a Szolgáltatással kapcsolatos jogra, jogcímre vagy részesedésre, a Szolgáltatással kapcsolatos Szellemi tulajdonjogokra és/vagy a GPL Márkajegyeire. Kivételt képeznek ez alól a jelen Szerződésben kifejezetten megállapított, korlátozott körű használati jogok.

8.6 Tranzakcióadatok. Az Eladó észszerű mértékű gondossággal jár el a tranzakcióadatok nyilvánosságra kerülésének megakadályozása érdekében, kivéve azt az esetet, amikor az Eladó azon ügynökeinek és alvállalkozóinak adja át az adatokat, akik az Eladó jelen Szerződéseben vállalt kötelezettségeinek teljesítésében nyújtanak segítséget az Eladónak, vagy amikor ezt jogszabály írja elő.

8.7 Az Eladó a tranzakcióadatok és a Vásárlói adatok esetében betartja az észszerű adatbiztonsági és adatvédelmi iparági szabványokat.

9. SZAVATOSSÁGOK

9.1 Mindkét fél kijelenti és szavatolja, hogy minden joga és felhatalmazása megvan arra, hogy megkösse a jelen Szerződést.

9.2 A jelen Szerződés feltételeként az Eladó szavatolja a GPL-nek, hogy az Eladó:

(a) amennyiben magánszemély, legalább 18 éves;

(b) birtokolja és üzemelteti az Eladó webhelyeit; és

(c) a jelen Szerződés időtartama alatt rendelkezik és rendelkezni fog minden olyan joggal, jogosultsággal és engedéllyel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Eladó megvalósítsa a Szolgáltatást.

9.3 Az Eladó szavatolja a GPL-nek azt, hogy:

(a) az Eladó jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése nem jelenti valamely más olyan szerződés megszegését, hibás teljesítését vagy más módon történő megsértését, amelynek az Eladó részes fele;

(b) eleget tesz a Szolgáltatás Eladó általi használatára vonatkozó, vagy ahhoz valamilyen más módon kapcsolódó valamennyi jogszabálynak, előírásnak vagy rendelkezésnek;

(c) az Eladó nem kísérli meg a Szolgáltatás használatával olyan Finanszírozó, Visszatérítési vagy Beváltási tranzakció kezdeményezését vagy fogadását, amely a vonatkozó jogszabályok alapján jogsértőnek minősül, illetve jogsértő lehet;

(d) eleget tesz a Termékek értékesítésére és a Vásárlókkal való kapcsolatára vonatkozó valamennyi jogszabálynak és előírásnak, így például – a teljesség igénye nélkül – A fogyasztók jogairól szóló irányelvnek (2011/83/EU irányelv) és Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvnek (2000/31/EK irányelv); és

(e) az Eladó tudomása szerint a Fizetési megbízás a Vásárló által fel nem jogosított módon lényegileg nem lett módosítva.

9.4 A GPL szavatolja az Eladónak, hogy a Szolgáltatást észszerű gondossággal és szakértelemmel nyújtja.

9.5 A GPL nem szavatolja, hogy a Szolgáltatások az Eladó valamennyi követelményének megfelelnek, vagy hogy a Szolgáltatások működtetése folyamatos, vírusmentes, biztonságos vagy hibamentes lesz.

9.6 A GPL nem felel a jelen Szerződés egyetlen feltételének – így például az érdekképviselettel, felelősséggel vagy szavatossággal kapcsolatos feltételeknek – a megszegéséért sem, ha az adott szerződésszegés abból ered, hogy az Eladó nem tett eleget a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek.

9.7 Amennyiben a Szerződés kifejezetten elő nem írja, a Szolgáltatásra vagy a GPL által jelen Szerződés alapján nyújtott más szolgáltatásra semmilyen kikötés, szavatosság és egyéb feltétel nem vonatkozik. A 10.1 pont (b) alpontjára való tekintettel nem érvényesek hallgatólagos feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb felhasználási feltételek (a kielégítő minőségre, a rendeltetési célra való alkalmasságra és a leírásnak való megfelelésre vonatkozó hallgatólagos feltételeket is beleértve).

10. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

10.1 A jelen Szerződésben foglaltak nem zárják ki és nem korlátozzák egyik fél felelősségét sem a következőkre vonatkozóan:

(a) a valamelyik fél – illetve annak dolgozói, ügynökei vagy munkavállalói – gondatlanságából eredő haláleset vagy személyi sérülés;

(b) csalás vagy szándékos félrevezetés;

(c) a jogcímmel vagy zavartalan haszonélvezettel kapcsolatos valamely vélelmezett feltétel megsértése; és/vagy

(d) a bizalmas információkkal való visszaélés.

10.2 Amennyiben a jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a jelen Szerződés rendelkezései közül egyik sem zárja ki vagy korlátozza semelyik fél felelősségét a másik fél Szellemi tulajdonjogainak vagy a 11. pont szerinti felelősségének megsértésével kapcsolatban.

10.3 A 10.1 és a 10.2 pont alapján egyik fél sem tartozik szerződéses, károkozás miatti (például – a teljesség igénye nélkül – a gondatlanságból eredő károkozás miatti), előszerződésbeli vagy más jótállás szerinti, illetve a jelen Szerződés miatt vagy a jelen szerződéssel kapcsolatban másképpen felelősséggel (kivéve a szándékos félrevezetés miatti felelősséget) a következőkért:

(a) bármely gazdasági természetű veszteség (például – a teljesség igénye nélkül – bevétel, nyereség, szerződések, adatok, üzletkötés, várt megtakarítás elvesztése);

(b) a helyettesítő Szolgáltatások költsége;

(c) a vevőkör vagy a jó hírnév elvesztése; vagy

(d) valamely rendkívüli, közvetett vagy következményes veszteség,

amely veszteséget az adott fél jelen Szerződés miatt vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatban szenved el, függetlenül attól, hogy a veszteség a felek közötti Szerződés fennállásának ideje alatt következett-e be.

10.4 A 10.1, 10.2, 10.3 és 10.5 pont alapján az egyes felek teljes felelőssége az adott évben a jelen Szerződéssel kapcsolatban bekövetkező valamennyi esemény vagy az egymáshoz kapcsolódó események sorozata vonatkozásában (függetlenül attól, hogy a felelősség kérdése szerződésszegéssel, gondatlansággal vagy valamely más okkal kapcsolatban merül-e fel) a közvetlenül a kérdéses évet megelőző évben az Eladó által a GPL-nek kifizetett vagy kifizetendő Szolgáltatási díj 125%-a, vagy pedig 30 000 GBP, attól függően, hogy melyik a több.

10.5 A 10.1, 10.2 és 10.3 pont alapján az egyes felek jelen Szerződés miatt vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatban fennálló teljes felelősségének felső határa 300 000 GBP (függetlenül attól, hogy a felelősség kérdése szerződésszegéssel, gondatlansággal vagy valamely más okkal kapcsolatban merül-e fel).

10.6 Mindegyik fél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen 10. pont szerinti kockázat megoszlása az egyes felek által fizetendő összegekben és a nyújtandó Szolgáltatások jellegében tükröződik.

10.7 Az Eladó kizárólag abban az esetben jogosult a 10.8, 10.9 és 10.10 pont szerinti jóvátételre, ha a 13. ponttal összhangban indokolatlan késedelem nélkül, és legfeljebb a terhelés napjától számított tizenhárom (13) hónapon belül értesíti a GPL-t arról, hogy jogosulatlan vagy pontatlanul végrehajtott tranzakcióról értesült. Amennyiben a GPL elmulasztotta a vonatkozó tranzakciós információkat az Eladó rendelkezésére bocsátani, a tizenhárom (13) hónapos határidő nem érvényes.

10.8 A jogosulatlan Vásárlási és Visszatérítési tranzakciók kezelése. Az Eladó által elkövetett csalás esetének kivételével a GPL a gyakorlati szempontból lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben legkésőbb annak a Munkanapnak a végéig, amelyen az ilyen tranzakcióról a GPL értesült, visszatéríti az Eladó Köztes számlájára az olyan jogosulatlan Vásárlási és Visszatérítési tranzakciók összegét, amelyeknek a 7.4 és 7.13 pontok szerinti engedélyezésére nem került sor, beleértve az esetleges vonatkozó terheléseket is. Amennyiben a GPL észszerű alapokon feltételezheti, hogy az Eladó a jogosulatlan tranzakció bejelentésével csalárd módon jár el, a GPL először haladéktalanul vizsgálatot végez annak eldöntésére, hogy a visszautalást elvégezze-e, és az Eladót a vizsgálat eredményéről a lehető leghamarabb értesíti. Ha az Eladó csalárd módon járt el, illetve szándékosan vagy súlyos gondatlanságból nem tett eleget a Szerződés Eladói Fiókkal kapcsolatos rendelkezéseinek, akkor a jogosulatlan tranzakciókkal kapcsolatban felmerült valamennyi veszteségért az Eladót terheli a felelősség. A GPL a jogosulatlan tranzakciók vonatkozásában adott visszatérítést megelőzően és azt követően is végezhet vizsgálatot.

10.9 A helytelenül végrehajtott Visszatérítési és Beváltási tranzakciók kezelése. Hacsak a GPL bizonyítani nem tudja, hogy az érintett tranzakciót megfelelően hajtotta végre, indokolatlan késlekedés nélkül visszautalja az Eladó köztes számlájára a Visszatérítő vagy Beváltási tranzakció összegét és a tranzakcióval kapcsolatos valamennyi vonatkozó díjat. Az Eladó kérésére a GPL minden esetben haladéktalan intézkedéseket tesz a tranzakció kivizsgálására, és értesíti az Eladót az eredményről. A GPL nem felelős azon Beváltási tranzakciók összegéért, amelyek beváltása és az Eladó Elszámolási számláján való elszámolása sikeresen lezajlott.

10.10 A helytelenül végrehajtott Finanszírozó tranzakciók kezelése. A GPL felelősséggel tartozik az Eladónak az Eladó által a Finanszírozó tranzakcióval kapcsolatban kiadott Fizetési megbízás helyes továbbításáért, és haladéktalanul újból továbbítja a Fizetési megbízást, továbbá – kérésre – haladéktalan intézkedéseket tesz a Finanszírozó tranzakció kivizsgálására, és értesíti az Eladót az eredményről.

11. KÁRTALANÍTÁS

11.1 Az Eladó – a 11.2 pont alapján – mentesíti a GPL-t, a Google-t és a Google társult vállalkozásait és/vagy bármely olyan pénzügyi szolgáltatót, amellyel a GPL szerződést kötött a Szolgáltatásokkal kapcsolatban (a továbbiakban: a Kártalanítandó felek) minden olyan, valamely harmadik fél által a Kártalanítandó felekkel szemben támasztott kártalanítási igény és minden olyan felelősség, veszteség és kiadás (például kártérítés, rendezés és észszerű jogi költségek) alól, amelyet a Kártalanítandó fél a következők miatt vagy a következőkkel kapcsolatban szenvedett el:

(a) az Eladó webhelye(i);

(b) az Eladó Márkajegyei;

(c) a Szolgáltatás Eladó általi, a Szerződésben megengedettől eltérő módon történő használata; és/vagy

(e) minden olyan termék, amelyet a Vásárló a Szolgáltatás igénybevételével kísérelt meg vagy kíván beszerezni, vagy szerzett be.

11.2 Az Eladónak a 11.1 pont szerinti kötelezettségei csak abban az esetben állnak fenn, ha a Kártalanítandó fél:

(a) haladéktalanul értesíti az Eladót a kártalanítási igényről;

(b) észszerű módon információkat, segítséget és együttműködést nyújt az Eladónak a peres vagy egyéb eljárásban; továbbá

(c) teljes ellenőrzést és kizárólagos jogosultságot biztosít az Eladónak az ilyen jellegű keresettel szembeni védekezéshez, illetve a kereset rendezéséhez. A Kártalanított fél saját költségére saját maga választotta jogi képviselőt kérhet fel az eljárás felügyeletére.

11.3 A 11. pont további rendelkezéseinek megfelelően a GPL védelmet biztosít, illetve lehetőség szerint megállapodásra törekszik a valamely harmadik fél által az Eladóval szemben arra hivatkozva indított vagy más módon megkezdődő bírósági eljárás esetében, hogy a GPL-nek vagy a Google-nak a Szolgáltatás nyújtásához használt technológiája vagy a Google valamely Márkajegye megsérti a harmadik fél valamely szerzői jogát, kereskedelmi titkát vagy védjegyét.

11.4 A GPL-t semmilyen, a 11.3 pont szerinti felelősség vagy kötelezettség nem terheli a következőkkel kapcsolatban:

(a) a Bétafunkciók használata;

(b) a Szolgáltatások vagy a Márkajegyek módosított formában vagy a GPL által jóvá nem hagyott anyagokkal kombinációban történő használata; vagy

(c) az Eladó, valamely egyéb más Ügyfél vagy harmadik fél által a GPL-nek, a Google-nak vagy a Google társult vállalkozásainak biztosított tartalom, információ vagy adat.

11.5 A GPL-nek a 11.3 pont szerinti kötelezettségei csak abban az esetben állnak fenn, ha az Eladó:

(a) haladéktalanul értesíti a GPL-t az ilyen követelésről;

(b) észszerű módon információkat, segítséget és együttműködést nyújt a GPL-nek a peres vagy egyéb eljárásban; továbbá

(c) teljes ellenőrzést és kizárólagos jogosultságot biztosít a GPL-nek az ilyen jellegű keresettel szembeni védekezéshez, illetve a kereset rendezéséhez. A Kártalanított fél saját költségére saját maga választotta jogi képviselőt kérhet fel az eljárás felügyeletére.

11.6 A GPL – kizárólagos és észszerű mértékben alkalmazott mérlegelési szabadságával élve – felmondhatja bármely olyan Szolgáltatás vagy GPL-Márkajegy Ügyfél általi folyamatos használatát, amely a GPL állítása vagy véleménye szerint megsérti valamely harmadik fél Szellemi tulajdonjogait.

11.7. A harmadik felek Szellemi tulajdonjogainak bitorlása tekintetében a felek teljes felelősségéről és a kizárólagos jogorvoslatról a jelen 11. pont rendelkezik.

12. IDŐTARTAM ÉS FELMONDÁS

12.1 A Szerződés a Hatálybalépés napján lép életbe, és az itt előírt rendelkezésekkel összhangban történő felmondásáig marad érvényben.

12.2 Felmondás. Az Eladók a GPL előzetes értesítésével haladéktalanul és díjmentesen felmondhatják a jelen Szerződést a hatályba lépés napjától számított tizennégy (14) napon belül. Ennek letelte után, hacsak a jelen Szerződésben nem egy rövidebb időtartam van rögzítve, a jogszabály által megengedett módon a GPL bármikor felmondhatja a jelen Szerződést nem kevesebb mint két (2) hónappal korábbi előzetes értesítéssel, míg az Eladó bármikor és díjmentesen felmondhatja a jelen Szerződést nem kevesebb mint egy (1) hónappal korábbi előzetes értesítéssel.

12.3 A teljesítést bármelyik fél felfüggesztheti, és/vagy részben vagy egészben – azonnali hatállyal – felmondhatja a Szerződést, ha:

(a) a másik fél a Szerződés valamelyik feltételét számottevő mértékben megszegi, a szerződésszegés orvoslása pedig nem lehetséges; vagy

(b) a másik fél a Szerződés valamelyik feltételét számottevő mértékben megszegi, és a szerződésszegés orvosolható, azonban a szerződésszegő fél a szerződésszegés orvoslását az ezt kérő értesítés kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem végzi el.

12.4 A jelen Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

(a) a másik fél hitelezői megbeszélést tartanak, illetve a másik fél javaslatára vagy vele kapcsolatban megegyezés vagy megállapodás (így például az 1986. évi csődtörvényben – Insolvency Act 1986 – meghatározott önkéntes megállapodás) jön létre a hitelezőkkel közösen, illetve az ő érdekükben;

(b) a másik fél vagyona teljes egészében vagy számottevő részében csődgondnok, (bíróság által vagy más módon kinevezett) felszámoló vagy más hasonló személy birtokába vagy irányítása alá kerül, vagy zálog, végrehajtás vagy más eljárás alá kerül (amelyet nem oldanak fel hét napon belül);

(c) a másik fél beszünteti tevékenységét, vagy az 1986. évi csődtörvény (Insolvency Act 1986) 123. szakasza értelmében tartozásainak rendezésére képtelennek minősül;

(d) a másik fél vagy annak igazgatói, valamelyik hitelezője vagy a zálogjogtöbbségi befolyással rendelkező jogosult bejelenti azon szándékát, hogy csődgondnokot nevez ki, illetve csődgondnok kinevezését kéri a bíróságtól;

(e) a másik félre vonatkozó csődbejelentést mutatnak be (amelyet nem vonnak vissza huszonnyolc (28) napon belül), vagy a másik fél csődgondnokság alá való vonására vagy felszámolására, fizetésképtelenségének kimondására vagy feloszlatására vonatkozó határozatot fogadnak el vagy rendelkezést adnak ki;

(f) a fentiek bármelyikéhez hasonló eset áll elő a másik féllel kapcsolatban a bejegyzés helye, a telephely, a tevékenység, illetve a vagyon helye szerinti joghatóság előtt;

(g) változás áll be az Eladó irányításában, vagy az Eladó vagyonának jelentős részétől megszabadul. E pont alkalmazásában az „irányítás” az igazgatási hatáskör valamely személy(ek) vagy erre kijelölt személy(ek) által közvetlenül vagy közvetve való gyakorlását vagy gyakoroltatását jelenti, az „irányítás változását” pedig ennek megfelelően kell érteni; vagy

(h) olyan esemény következik be – vagy eljárás indul – az Eladó vonatkozásában azon joghatóság alatt, amelybe az Eladó is tartozik, amelynek hatása megegyezik vagy hasonló a jelen 12.4 pontban említett eseményekéhez.

12.5 A Szerződés felfüggesztése a Finanszírozó tranzakciókkal kapcsolatban. A GPL haladéktalanul felfüggesztheti a Szolgáltatás Eladó által történő használatát a Finanszírozó tranzakciókkal kapcsolatban, ha:

(a) az Eladó megszegi a jelen Szerződést (ideértve bármelyik irányelvet, például a Google Payments programszabályzatát és iránymutatásait, amelyekre a jelen Szerződés hivatkozik); vagy

(b) a GPL észszerű megítélése szerint a Szolgáltatás Eladó általi használata a GPL, a Szolgáltatás és/vagy a Finanszírozó tranzakciók feldolgozásához használt fizetőkártya-rendszerek vonatkozásában a vagyoni kár elszenvedésének vagy a jó hírnév elvesztésének kockázatát veti fel, vagy észszerűen vélelmezhető az, hogy az Eladó csalást, pénzmosást vagy más illegális tevékenységet követ el.

12.6 A Szolgáltatás felfüggesztése az Eladó hitelesítési adataival való visszaélés miatt, a Visszatérítő és Beváltási tranzakciókkal kapcsolatban. A GPL az Eladó Bejelentkezési adatainak vagy köztes számlájának biztonságával, vagy az említettek vélelmezett csalárd vagy illetéktelen felhasználásával kapcsolatban haladéktalanul felfüggesztheti a Szolgáltatás Eladó által történő használatát a Visszatérítő és Beváltási tranzakciók vonatkozásában. A GPL előzetesen tájékoztatja az Eladót az ilyen felfüggesztésről és a felfüggesztés okairól, vagy – ha ez nem lehetséges – akkor közvetlenül a felfüggesztést követően, kivéve, ha az értesítés jogsértő volna vagy veszélyeztetné az észszerű biztonsági intézkedéseket. A GPL újraaktiválja az Eladó Bejelentkezési adatait vagy Köztes számláját, illetve új aktív Bejelentkezési adatokkal vagy Köztes számlával látja el az Eladót, amint a felfüggesztés indokai megszűnnek létezni.

12.7 Az Eladó a GPL egy Munkanappal korábban történő értesítésével valamely időszak alatt átmenetileg felfüggesztheti a Szolgáltatást, ha:

(a) a Szolgáltatásban olyan kritikus hibák vagy hiányosságok lépnek fel, amelyek számottevő mértékben befolyásolják annak elsődleges funkcióit, mindaddig, amíg a GPL ki nem javítja a hibákat; vagy

(b) az Eladó üzletmenete súlyos veszélyeztetést szenved el a Szolgáltatás közvetlen eredményeként, mindaddig, amíg a GPL ezt a súlyos káros hatást nem orvosolja vagy enyhíti,

amennyiben az Eladó a GPL kérésére minden esetben a GPL rendelkezésére bocsátja a kritikus hibával vagy a számottevő káros hatással kapcsolatos dokumentációt. A Szolgáltatás ilyen jellegű felfüggesztése során az Eladó jóhiszeműen segíti a GPL-t a problémák megoldásában.

12.8 A jelen Szerződés megszűnése vagy a Szolgáltatás Eladó általi igénybevételének megszűnése esetén:

(a) a pénzmosás, csalás és más illegális tevékenységek elleni küzdelemmel kapcsolatban előírt ellenőrzések sikeres elvégzése és egy belátás szerint legfeljebb 1 font sterling (vagy azzal egyenértékű) összegű beváltási díj ellenében a GPL annak a naptári hónapnak a végét követően, amelyben a Szerződés megszűnt, körülbelül száznyolcvan (180) napon belül beváltja az Eladó E-pénzét, beleértve az esetleges Kötelező tartalékot, és a fennmaradó egyenleget (ha van ilyen) visszatéríti az Eladó Elszámolási számlájára (vagy az Eladó által a GPL-nek bejelentett valamely más hasonló számlára);

(b) ha a fennmaradó egyenleg nem téríthető vissza a fenti (a) alpontnak megfelelően az Eladó részére, az Eladó jogosult az 5.8 pont szerinti beváltás igénylésére;

(c) a fenti (a) és (b) pontban megállapítottak kivételével a GPL-nek a jelen Szerződés szerinti valamennyi kötelezettsége haladéktalanul megszűnik;

(d) az Eladó felelős marad valamennyi Finanszírozó tranzakcióért, visszaterhelési díjért és az Eladó által vállalt vagy az Eladóra kirótt kötelezettségért;

(e) a GPL által biztosított valamennyi jog és licenc haladéktalanul megszűnik;

(f) az Eladónak a jelen Szerződés alapján a GPL Márkajegyeinek használatára vonatkozóan biztosított jogok haladéktalanul megszűnnek;

(g) az Eladó haladéktalanul felhagy a Szolgáltatás következőkre történő használatával:

(i) a Finanszírozó tranzakciók feldolgozása és

(ii) a GPL Márkajegyeinek megjelenítése;

(h) az Eladó teljesíti az összes fennmaradó termékvásárlást; és

(i) az Eladó a GPL birtokában lévő összes bizalmas és/vagy védett információjának minden példányát visszaszolgáltatja vagy megsemmisíti (és tanúsítja a megsemmisítést).

12.9 A GPL megtilthatja az Eladónak a Szolgáltatáshoz való hozzáférést például – a teljesség igénye nélkül – az Eladó felhasználónevének és jelszavának deaktiválásával, és megtagadhatja az Eladónak (vagy az Eladó anya- vagy leányvállalatának, társult vállalkozásának, vagy az Eladó vagy az Eladók örököseinek, vagy amennyiben az Eladó magánszemély, akkor a rokonainak vagy a GPL által ismert ismerőseinek) a Szolgáltatáshoz való jövőbeni hozzáférését.

12.10 A Szerződés többi részében foglaltak ellenére a jelen Szerződés valamennyi olyan rendelkezése, amelynek célja, hogy a jelen Szerződés megszűnése, illetve átruházása vagy engedményezése után is hatályban maradjon, vagy kötelezze valamelyik felet – így például (a teljesség igénye nélkül) az 5.8 pont, a 8. pont (Titoktartás) és a 12.8(b) pont –, a jogszabály által megengedett mértékben a jelen Szerződés megszűnését követően is hatályban marad. A Szerződés megszűnése nem befolyásolja a felek által a megszűnés napján szerzett jogokat, illetve a feleket a megszűnés napjától terhelő kötelezettségeket.

13. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRTESÍTÉSEK

13.1 Jelen Szerződés nyelve az angol, és amennyiben arról a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződésben előírt, illetve a Szerződés által megengedett valamennyi értesítést és egyéb kommunikációt vagy közlést angol nyelven és írásban kell végezni. Bármely fordítás csak tájékoztató jellegűnek minősül, az angol nyelvű változat és a fordítás közötti eltérés esetében pedig az angol nyelvű változat a mérvadó.

13.2 A GPL a Szolgáltatással kapcsolatban elektronikus kommunikációs eszközök révén, például (a) e-mail-üzenetnek az Eladó e-mail-címére való küldésével vagy (b) az értesítéseknek vagy közleményeknek a Google valamely Webhelyén történő közzétételével kommunikálhat. Az Eladó elfogadja, hogy a GPL elektronikus módon kommunikálhat vele a Szolgáltatás Eladó által történő igénybevételével kapcsolatos bármely üggyel, így például a Szerződéssel (és a Szerződés javításaival vagy kiegészítéseivel), a Szolgáltatásra és a fizetési meghatalmazásokra vonatkozó értesítésekkel és közlésekkel kapcsolatban. Az egyedi közleményeket a GPL az alábbi módon juttatja el:

Az értesítés a következők szerint tekintendő átadottnak: (i) személyes vagy futárposta által történő kézbesítés esetén az átvétel alkalmával (a kézhezvételt aláírással kell igazolni); (ii) az ajánlott vagy tértivevényes küldemény kézhezvételének igazolása után; (iii) e-mail esetében az e-mail elküldésétől számított négy (4) óra elteltével; vagy (iv) miután az értesítés az Eladó online Fiókjában hozzáférhetővé vált. A kapcsolatfelvételi adatokat e pontnak megfelelően frissíteni kell annak biztosítása érdekében, hogy mindegyik fél naprakész információkkal rendelkezzen valamennyi ilyen elérhetőségről.

13.3 Az Eladónak az elektronikus úton kapott közlésekről papír alapú példány nyomtatásával vagy az elektronikus példány mentésével másolatot kell készítenie, és az Eladó részére elektronikus formátumban eljuttatott információ azzal a feltételezéssel kerül átadásra, hogy az Eladó képes az információ kinyomtatására vagy mentésére.

13.4 A jelen Szerződés tárgyában a GPL részére küldött valamennyi értesítést ajánlott postai küldeményként kell feladni a következő címre:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom, a borítékon pedig fel kell tüntetni a következőt: „GPL Payments Team”. Ez alól kivételt képeznek a következők:

13.5 Ha a GPL-nek feltételezett vagy ténylegesen megvalósult csalással vagy biztonsági fenyegetéssel kapcsolatban fel kell vennie Önnel a kapcsolatot, akkor a GPL e-mailt küld az Ön elsődleges e-mail-címére, amelyben felszólítja Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot a GPL-lel. Ezen túlmenően a GPL az Ön másodlagos e-mail-címére is küldhet e-mailt vagy a telefonjára SMS-t, amennyiben ezek meg vannak adva.

14. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14.1 E tárgyban ez a Szerződés a felek között létrejött teljes szerződés (a benne közölt URL-ekkel együtt), amely hatályon kívül helyezi a felek között az e tárgyban korábban létrejött valamennyi szerződést vagy megállapodást.

14.2 A jelen Szerződés tetszőleges számú részre bontva is érvényes, így faxon küldött oldalanként is. A részek mindegyike eredeti példánynak minősül, és együttesen egy és ugyanazon dokumentumot alkotják.

14.3 A 14.4 és 14.5 pontoknak megfelelően a jelen Szerződés módosításainak (i) írásban kell megtörténniük; (ii) hivatkozniuk kell a jelen Szerződésre; és (iii) azokat legkésőbb két (2) hónappal a hatálybalépésük napja előtt el kell küldeni a másik félnek. Az Eladó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a GPL által javasolt valamennyi módosítás általa elfogadottnak minősül, ha a módosítások hatálybalépésének napjáig az Eladó nem értesíti a GPL-t a 13.4 pontnak megfelelően ennek ellenkezőjéről, amely esetben a jelen Szerződés a módosítások hatálybalépésének napja előtt haladéktalanul megszűnik. Az Eladó a Szerződést a 13.4 pontnak megfelelően bármikor díjmentesen felmondhatja a GPL által javasolt módosítások hatálybalépésének napja előtt. A Szerződésnek az Eladó által javasolt módosításai csak akkor léphetnek hatályba, ha azokat mindegyik fél felhatalmazott képviselője aláírta.

14.4 Az Eladó elfogadja, hogy a GPL az értesítést követően azonnal jogosult a Szerződés módosítására, amennyiben azt nem tiltja jogszabály.

14.5 A 14.3 és 14.4 pontokban foglaltak semmiben nem korlátozzák a következőket:

(a) A GPL-nek az irányelvei frissítéséhez és felülvizsgálatához, valamint az esetleges új, az Eladó által a használatukkal elfogadható funkciók előzetes értesítés nélküli hozzáadásához fűződő joga. Az ilyen jellegű módosításokat a GPL saját belátása szerint megválasztott módszerrel hajthatja végre. A választott módszer lehet e-mailben küldött vagy a Google valamely webhelyén közzétett értesítés.

(b) A felek azon joga, hogy a jelen Szerződés feltételeit módosítsák bármilyen értesítési időszak alkalmazásával, amennyiben azt nem tiltja a törvény, és amennyiben mindkét fél hozzájárul.

14.6 Az Eladó a GPL előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem engedményezheti vagy ruházhatja át sem részben, sem pedig egészben a jelen Szerződést vagy a jelen Szerződés szerinti jogokat vagy kötelezettségeket.

14.7 A GPL a jelen Szerződés alapján őt megillető jogokat, illetve őt terhelő kötelezettségeket előzetes írásbeli beleegyezés nélkül is részben vagy egészben engedményezheti vagy átruházhatja a Google-ra és/vagy a Google valamely társult vállalkozására, kivéve abban az esetben, ha ez A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvet (2015/2366 EU-irányelv) átültető vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében az Eladó törvényes jogainak megváltozását eredményezi a Szerződésben foglaltak szerint, mely esetben a GPL a 14.3 pont szerint értesítést küld az Eladónak.

14.8 Egyik fél sem felelős a kötelezettségei sikertelen vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben az az ő észszerű befolyásán túlmutató körülmények miatt következik be, beleértve többek közt a kormányzati intézkedéseket, terrorcselekményeket, földrengést, tűzvészt, árvizet vagy más természeti csapást, munkaerőpiaci problémákat, áramkimaradásokat és/vagy áramszüneteket, az internetszolgáltatásban vagy a telekommunikációban bekövetkező zavarokat és rendszerhibákat.

14.9 Amennyiben a GPL nem gyakorolja vagy nem érvényesíti a jelen Szerződés szerinti valamely jogot vagy rendelkezést, az nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondását.

14.10 A jelen Szerződés részes felei független vállalkozók, és a jelen Szerződésben foglaltak semmilyen mértékben nem jelentik azt, hogy a felek között ügynöki, partnerségi vagy közös vállalkozási kapcsolat jönne létre. Egyik fél sem tekinthető a másik fél munkavállalójának vagy jogi képviselőjének, és egyik fél sincs feljogosítva vagy felhatalmazva arra, hogy kötelezettséget vállaljon a másik fél nevében.

14.11 Ha valamely illetékes joghatóság végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek ítéli meg a jelen Szerződés valamelyik rendelkezését, akkor az adott rendelkezés törlődik vagy a szükséges legalacsonyabb szintre korlátozódik úgy, hogy a jelen Szerződés fennmaradó része érvényes és hatályos, valamint a felek között érvényesíthető marad.

14.12 A jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott jogok és előnyök kivételével semmi nem létesít vagy biztosít semmilyen jogot vagy más előnyt a Szerződésben szereplő feleken kívüli más személy javára, sem a szerződésekről (a harmadik felek jogairól) szóló 1999. évi törvény (Contracts Act 1999) értelmében, sem másmilyen módon. Ez a pont a jelen Szerződés szerinti engedményest nem korlátozza vagy akadályozza a kedvezményező által ráruházott jogok és kedvezmények gyakorlásában, illetve igénybevételében. E pont rendelkezései ellenére a jelen Szerződés engedményezéséhez, átruházáshoz, felmondásához vagy módosításához harmadik fél (beleértve a jelen Szerződés szerinti jogai gyakorlására adott esetben feljogosított harmadik feleket is) beleegyezése nem szükséges.

14.13 A jelen Szerződés, valamint a belőle eredő vagy vele kapcsolatos viták és követelések vonatkozásában Anglia és Wales jogszabályai a mérvadók A felek visszavonhatatlanul és feltétel nélkül elfogadják az angol és walesi bíróságoknak a valamennyi ilyen vita vagy követelés vonatkozásában fennálló kizárólagos joghatóságát. Az előző mondatban foglalt rendelkezések egyike sem akadályozza meg egyik felet sem abban, hogy bizalmas információi vagy Szellemi tulajdonjogai védelme érdekében bármely joghatóság alatt jogsértés megszüntetésére irányuló vagy hasonló jogorvoslatot kérjen.

14.14 A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvet (2015/2366 EU-irányelv) (a továbbiakban: PSD2) átültető vonatkozó nemzeti jogszabályok (a továbbiakban: Nemzeti jogszabályok) által megengedett mértékben a Nemzeti jogszabályok következő rendelkezései nem vonatkoznak a jelen Szerződésre: a III. fejezetet, valamint a 62. cikkely (1) és a 64. cikkely (3) bekezdését, továbbá a 72., 74., 76., 77., 80. és 89. cikkelyeket átültető valamennyi rendelkezés. A felek fenntartják a jogot arra, hogy a PSD2 71. cikkelyét átültető nemzeti jogszabályok rendelkezéseiben megállapítottól eltérő határidőben állapodjanak meg.