Fizetések fogadása a Google-on keresztül – Általános Szerződési Feltételek

2019. április 04.

A jelen Eladói Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződés) az Írországban (598776 cégjegyzékszámon) bejegyzett, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország cím alatti székhelyű Google Payment Ireland Limited (a továbbiakban: GPIL) és Ön (a továbbiakban: Eladó) között létrejött, jogilag kötelező érvényű szerződés. A GPIL-lel e-mailben a Súgón keresztül, a https://support.google.com/paymentscenter címen lehet felvenni a kapcsolatot. A GPIL pénzforgalmi intézményként való működését a Central Bank of Ireland (a továbbiakban: CBI) engedélyezte, és működését e szerv felügyeli. A CBI nyilvántartásába a GPIL C178423 regisztrációs számmal került be. A GPIL a Google International, LLC (a továbbiakban: Google) leányvállalata. Mielőtt elfogadná, olvassa el az egész Szerződést, majd ezt követően folytassa a regisztrációt.

A folytatás előtt megőrzés céljából nyomtassa ki vagy mentse el a Szerződés egy példányát.

AZ ALÁBBI „ELFOGADOM AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET”, MAJD „A REGISZTRÁCIÓ BEFEJEZÉSE” GOMBRA KATTINTVA ÖN ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT FELTÉTELEKET.

A Szerződés az Eladó által történő elfogadás napján (a továbbiakban: a Hatálybalépés dátuma) lép hatályba.

 1. DEFINÍCIÓK
 2. Jelen Szerződésben az alábbiakban meghatározott fogalmak szerepelnek:

  Fiók: a GPIL által üzemeltetett és az Eladóhoz társított fizetési fiók;

  API-kézikönyv: a GPIL vagy a GPIL társult vállalkozásai által időről időre megjelentetett API-kézikönyv. A jelenlegi API-kézikönyv a https://developers.google.com/terms címen található.

  API fejlesztői útmutató: a GPIL vagy a GPIL társult vállalkozásai által időről időre megjelentetett API fejlesztői útmutató. A jelenlegi API fejlesztői útmutató a https://developers.google.com/androidpay/?csw=1 címen található; Bétafunkciók: a Szolgáltatásnak a GPIL műszaki dokumentációjában a GPIL által adott esetben „béta” vagy nem támogatott állapotúként megjelölt funkciói. Az ilyen műszaki dokumentáció magában foglalja az Eladó által használt Szolgáltatás verziójára vonatkozó API-kézikönyvet és API fejlesztői útmutatót;

  Márkajegyek: az adott esetben az egyes felek tulajdonában lévő (vagy az egyes felek által licencelt) márkanevek, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, emblémák, domainnevek vagy más megkülönböztető márkajegyek;

  Munkanap: a hét egy napja, kivéve a szombatot, a vasárnapot és az írországi munkaszüneti napokat;

  Vevő: a Szolgáltatás használatára Finanszírozási eszközzel végzett fizetések céljából regisztráló természetes vagy jogi személy;

  Operátor: a GPIL által jóváhagyott, a Vevőknek Operátori számlázási fiókot kínáló mobiltelefon-operátor;

  Operátori számlázás: olyan fizetési folyamat, amelynek során a GPIL az Eladó nevében a Vevő Operátori számlázási fiókjában számlaműveletként megjelenő Fizetési tranzakciót indít az Operátornál;

  Operátori számlázási fiók: a Vevő által a GPIL-nél bizonyos Fizetési tranzakciók finanszírozására regisztrált, Operátor által biztosított, havi vagy más periódusú számlázási fiók;

  Visszaterhelési határozattal kapcsolatos irányelvek: a Google Payments programszabályzatának és iránymutatásainak „A visszaterhelési határozattal kapcsolatos irányelvek” című szakasza;

  Vita: a Szolgáltatás használatával kapcsolatban az Ügyfelek vagy harmadik felek között felmerülő, a Szolgáltatással kapcsolatos jogvitától eltérő valamennyi nézeteltérés, per, rendezés, illetve egyéb hasonló jellegű vita;

  EGT: az Európai Gazdasági Térség;

  Euró: az Európai Monetáris Unió törvényes pénzneme;

  Finanszírozási eszköz: az a hitelkártyaszámla, bankkártyaszámla, Operátori számlázási fiók vagy más fizetési eszköz, amelyet a Vevő a Szolgáltatásban regisztrált, és amelyet a GPIL a Fizetési tranzakciók feldolgozásának elősegítésére elfogadott; Google: a Google International, LLC, valamint annak Leányvállalatai és Társult vállalakozásai;

  A Google Payments programszabályzata és iránymutatásai: a GPIL által időről időre közzétett Google Payments-irányelvek a GPIL-nél EGT-beli számlázási adatokkal regisztrált fiókkal rendelkező Eladók számára. A Google Payments hatályos programszabályzata és iránymutatásai a https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953 címen állnak rendelkezésre.

  GPIL-adatprotokollok: a GPIL által vagy a GPIL nevében az Eladó részére a jelen Szerződés szerint nyújtott Szolgáltatásra vonatkozó Google-adatprotokollok, továbbá e protokollok valamennyi, a GPIL vagy a GPIL társult vállalkozásai által adott esetben az Eladónak bejelentett, esetlegesen átdolgozott verziója;

  Google-webhely: a Google vagy a Google társult vállalkozásai által, illetve az említettek nevében birtokolt vagy üzemeltetett valamely webhely, annak valamennyi aldomainjével és könyvtárával, továbbá az utána érvénybe lépő webhelyekkel együtt;

  Kereskedelmi forgalom bruttó értéke vagy bruttó KF: az Eladó valamennyi Fizetési tranzakciójának összesített értéke, az összes alkalmazandó díjjal, adóval és szállítási díjjal együtt;

  Szellemi tulajdonjogok: valamennyi szabadalmi jog, szerzői jog, félvezető-topográfiai jog, szoftverre vonatkozó jog, erkölcsi jog, védjegy és/vagy szolgáltatási védjegy, embléma, adatbázisokra vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos jog, bizalmas információkra vagy üzleti titkokra vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos jog, domainnevekkel kapcsolatos jog és minden más (bejegyzett vagy bejegyzetlen) tulajdonosi jog az egész világon, beleértve minden visszaszállási jogot, illetve a jogot mindennemű alkalmazáshoz vagy függőben lévő regisztrációhoz, és a múltbeli visszaélések miatti peres eljárás indításának és a kártérítés igénylésének jogát is;

  Bejelentkezési adatok: a GPIL által az Eladó részére az Eladó fiókjához való hozzáférés érdekében kiadott felhasználónév és jelszó;

  Fizetési garanciával kapcsolatos irányelvek: a Google Payments programszabályzatának és iránymutatásainak „Fizetési garanciával kapcsolatos irányelvek” című szakasza;

  Fizetési tranzakció: a Szolgáltatáson keresztül végzett fizetés feldolgozása, amelynek eredménye a Vásárlási összeg terhelése a Vevő egyik Finanszírozási eszközén és pénzeszközök jóváírása az Eladó Elszámolási számláján;

  Fizetési megbízás: az adott helyzetnek megfelelően: (i) az Eladó által a GPIL-nek adott utasítás egy Vevő által engedélyezett Fizetési tranzakció feldolgozására vagy (ii) az Eladó által a Szolgáltatás visszatérítési funkciójával a GPIL-nek adott utasítás a Vevő Finanszírozási eszközére küldendő visszatérítés feldolgozására;

  Termék: minden olyan digitális vagy fizikai formában létező áru vagy szolgáltatás, amelyet a Vevő a Szolgáltatás használatával az Eladótól megvásárolhat;

  Vásárlási összeg: a Termék árával megegyező összeg az esetlegesen kapcsolódó díjakkal, adókkal, kézbesítési költségekkel vagy kezelési költségekkel együtt;

  Visszatérítési tranzakció: minden visszatérítés vagy jóváírás, annak indokától függetlenül, korlátozás nélkül beleértve Termékek visszaküldését/lemondását vagy Fizetési tranzakciók korrekcióját;

  Eladó e-mail-címe: az Eladó által a regisztráció során megadott e-mail-cím;

  Eladó webhelye: az Eladó azon webhelyoldalai, amelyeken a kínált Termékekért a Szolgáltatás igénybevételével fizetni lehet;

  Szolgáltatás: a GPIL által nyújtott, Google Payments elnevezésű, jelen Szerződésben ismertetett szolgáltatás, amely az Eladó és a Vevő között létrejött vásárlásokhoz kapcsolódó fizetések teljesítése céljából elősegíti a Fizetési tranzakciók Eladó nevében történő feldolgozását;

  Szolgáltatással kapcsolatos jogvita: a GPIL és a Felhasználók között kizárólag azzal kapcsolatban felmerülő bármely nézeteltérés, panasz, per, rendezés, illetve egyéb hasonló jellegű vita, hogy a GPIL állítólagosan elmulasztott eleget tenni jelen Szerződés vagy valamely vonatkozó jogszabály szerinti kötelezettségének, illetve hogy a GPIL hibásan teljesítette a Szolgáltatás nyújtását;

  Szolgáltatási díjak: a GPIL által a Szolgáltatásért felszámított, a 6.1 pontban megállapított díjak;

  Elszámolási számla: az Eladó által valamely olyan, EGT-beli banknál fenntartott betéti számla, amelyet az Eladó a Fizetési tranzakciók feldolgozásából származó pénzeszközök fogadására kijelölt, írásban a GPIL-nél bejelentett, és a GPIL erre vonatkozóan jóváhagyott;

  Leányvállalatok és Társult vállalkozások: a GPIL Leányvállalatai és Társult vállalkozásai a világ bármely részén;

  Felhasználó: a Szolgáltatásra Vevőként vagy Eladóként regisztráló természetes vagy jogi személy; és

  Év: a Hatálybalépés dátumán kezdődő tizenkét (12) hónapos időszak, majd az ezt követő tizenkét hónapos időszakok mindegyike.

  1.1 A jelen Szerződésben található pontok címei csupán az egyszerű eligazodást segítik, és a Szerződés értelmezését vagy felépítését nem befolyásolják.

  1.2 Jogszabályra vagy jogszabályi rendelkezésre való hivatkozás esetén a hivatkozás az adott jogszabály vagy rendelkezés éppen hatályos állapotára vonatkozik, figyelembe véve az esetleges módosításokat, kiegészítéseket vagy újbóli életbe léptetéseket.

  1.3 Hacsak a Szerződés kifejezetten másképp nem rendelkezik, a jelen Szerződésben említett összegek euróban értendők.

 3. A SZOLGÁLTATÁS FUNKCIÓI ÉS A SZOLGÁLTATÁS ISMERTETÉSE
 4. 2.1 A Szolgáltatás ismertetése. A GPIL biztosítja az Eladó számára a Szolgáltatást Termékek Eladó általi, a Google piacterein (a továbbiakban mindegyik külön: Google-piactér) végzett értékesítése vonatkozásában. Azon piacterek listája, ahol a Szolgáltatás használható, itt található. A Google időről időre frissítheti a Piacterek listáját.

  Ahhoz, hogy a Szolgáltatást az adott Google-piactéren használhassa, az Eladónak külön-külön el kell fogadnia az adott Google-piactér általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: a Google-piactér ÁSzF), az Eladó Szolgáltatásfiókját pedig össze kell kapcsolnia az Eladó adott Google-piactéren létesített fiókjával. A Piactereken végzett tranzakciók feldolgozására minden esetben a jelen Szerződésnek megfelelően kerül sor. Amennyiben azonban a jelen Szerződés és a vonatkozó Google-piactér ÁSzF bármely tekintetben egymásnak ellentmond, a vonatkozó Google-piactér ÁSzF-ben foglalt feltételek érvényesek.

  A GPIL abból a célból is Eladó rendelkezésére bocsáthatja a Szolgáltatást, hogy Eladó jótékonysági adományokat fogadjon.

  Az Eladó a Google általi továbbértékesítésre is felajánlhatja termékeit, amely tevékenység esetén az Eladót kifizetés illeti meg a Google részéről. A Google felkérheti a GPIL-t, hogy az ilyen kifizetéseket teljesítse az Eladó felé a nevében. Az egyértelműség kedvéért: a jelen Szerződés az ilyen elszámolásokra nem vonatkozik.

  2.2 Az Eladó által tudomásul vett tételek. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja a következőket:

  2.2.1 A Termékek Eladó általi értékesítései az Eladó és a Vevő – és nem a GPIL, a Google vagy annak valamely társult vállalkozása – közötti tranzakciónak minősülnek, kivéve azt az esetet, amikor a GPIL, a Google vagy annak valamely társult vállalkozása kifejezetten Eladóként vagy Vevőként van megjelölve a tranzakcióban.

  2.2.2 Sem a GPIL, sem a Google, sem annak bármely társult vállalkozása nem minősül Vevőnek, Eladónak vagy bármely Fizetési tranzakcióhoz kapcsolódó egyéb félnek, kivéve, ha kifejezetten ekként van megjelölve a Termék adatai között valamely Google-webhelyen vagy annak általános szerződési feltételeiben.

  2.2.3 A GPIL nem felel a meghirdetett Termékek minőségéért, biztonságosságáért vagy jogszerűségéért, a termékleírások helytállóságáért vagy pontosságáért, az Eladóknak a Termékek értékesítésére, a Vevőknek pedig a Termékek megvásárlására való képességéért, továbbá befolyása sincs az említettekre vonatkozóan.

  2.2.4 A GPIL nem felel azért – és befolyása sincs arra vonatkozóan –, hogy a Vevő végrehajtja-e annak a Terméknek a megvásárlását vagy kifizetését, amelynek az Eladótól való megvásárlásába beleegyezett. Amikor egy Vevő egy Fizetési eszközzel vásárlást kezdeményez, a GPIL a Fizetési megbízás kézhezvételét követően az Eladó nevében feldolgozza a Fizetési tranzakciót vagy (a) a megfelelő fizetésfeldolgozó hálózaton keresztül, korlátozás nélkül beleértve a hitelkártya- vagy bankkártyahálózatokat, vagy (b) az Operátor felé Operátori számlázáson keresztüli kifizetés és beszedés céljából az alábbiakban ismertetett módon.

  2.3 Engedélyezhető Fizetési tranzakció. Az Eladó kizárólag olyan Termékre vonatkozó Fizetési tranzakció feldolgozására használja a Szolgáltatást, amelyet a Vevő a Termék törvényes, jóhiszemű értékesítése révén vásárolt meg. Nem küldhető be Fizetési tranzakció a Szolgáltatáson keresztül történő feldolgozásra vonatkozóan mindaddig, amíg az Eladó:

  2.3.1 nem szállította le vagy bocsátotta rendelkezésre más módon a Vevő számára a megvásárolt árukat; vagy

  2.3.2 nem teljesítette a megvásárolt szolgáltatást; vagy

  2.3.3 nem teljesítette más módon azt a vásárlási tranzakciót, amelynek vonatkozásában az Eladó és a Vevő egymással kölcsönösen megállapodott.

  2.4 Tiltott Tranzakciók. A GPIL az Eladó előzetes tájékoztatása nélkül megállapíthat általános érvényű gyakorlatokat és korlátozásokat a Szolgáltatás használatára vonatkozóan, így például – korlátozás nélkül – a Fizetési tranzakciók vagy Fizetési megbízások Euróban vagy helyi pénznemben kifejezett összegére vagy számára vonatkozóan egy vagy több meghatározott időszakra megadott egyedi vagy összesített korlátozásokat. Az Eladó:

  2.4.1 nem használhatja a Szolgáltatást olyan Fizetési tranzakció Eladó számára történő feldolgozására, vagy a Vevő és az Eladó közötti más módon történő olyan pénzátutalásra, amely nem annak a közvetlen eredménye, hogy a Vevő megvásárolt egy Terméket;

  2.4.2 nem használhatja a Szolgáltatást készpénzfelvétel biztosítására a Vevő részére, vagy pénzhelyettesítő eszközök (pl. utazási csekkek, előre fizetett kártyák, fizetési megbízások stb.) Vevő általi megvásárlásának elősegítésére, annak kivételével, hogy az Eladó felhasználhatja a Szolgáltatást ajándékutalvány vagy tárolt értéket hordozó kártya Vevő által történő megvásárlásának elősegítésére, amennyiben azt a GPIL vonatkozó, a Google Payments webhelyen rendelkezésre álló irányelvei lehetővé teszik; vagy

  2.4.3 nem használhatja a Szolgáltatást olyan Fizetési tranzakciók feldolgozására, amelyek illegális vagy tiltott áru vagy szolgáltatás, például – korlátozás nélkül – a tiltott termékek https://support.google.com/faqs/answer/75724 linken található (időről időre frissített) listáján szereplő tiltott Termékek vagy Termékek kategóriáinak eladásával vagy cseréjével kapcsolatosak, illetve egyéb kapcsolódó illegális tranzakciók feldolgozására (a továbbiakban: Tiltott termékek listája). A Tiltott termékek listájával kapcsolatos vonatkozó irányelvek megszegése a jelen Szerződés alapján a GPIL-t megillető más jogorvoslati lehetőségek mellett az Eladó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti.

  Az Eladó a Szolgáltatást nem használhatja semmilyen, az itt ismertetett általános gyakorlatokkal ellentétes módon, és az ilyen tiltott felhasználás a Szolgáltatás azonnali felfüggesztésének és/vagy a jelen Szerződés felmondásának alapját képezi.

  2.5 A GPIL részére (a GPIL által meghatározott módon) előzetesen megküldött értesítés alapján az Eladó tetszőleges okból visszautasíthatja bármilyen Termékkel kapcsolatos megrendelés feldolgozását, de a GPIL-t egyetlen ilyen esetben sem terheli a kapcsolódó Fizetési tranzakciók elősegítésének kötelezettsége.

  2.6 A Szolgáltatás igénybevételének korlátai.

  2.6.1 Az Eladó a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban az Eladókra vonatkozó valamennyi, a GPIL vagy annak társult vállalkozásai által közzétett és időről időre frissített irányelvnek és korlátozásnak eleget tesz. Az említett irányelvek közé tartoznak a következők:

  (a) a Google Payments programszabályzata és iránymutatásai;

  (b) a GPIL és a Google https://developers.google.com/terms (vagy a GPIL által időről időre megadott egyéb URL) címen található technikai és megvalósítási követelményei;

  (c) a GPIL és a Google Szolgáltatásra vonatkozó, a https://www.google.com/permissions/ címen, illetve a GPIL vagy a Google által időről időre rendelkezésre bocsátott más hasonló URL-en rendelkezésre álló, márkakezeléssel és szolgáltatási védjegyekkel kapcsolatos útmutatói;

  (d) a Google-wbhelyekre vonatkozó, a Google-webhelyeken időről időre rendelkezésre bocsátott irányelvek és feltételek;

  (e) a GPIL adatbiztonságra és adatvédelemre vonatkozó követelményei, amelyekről időről időre tájékoztatja az Eladót, beleértve a Google Payments alábbi címen található Adatvédelmi közleményét

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice;

  (f) a kártyatársaságoknak vagy -hálózatoknak Fizetési tranzakciók és Visszatérítési tranzakciók feldolgozásához használt valamennyi vonatkozó működési szabálya és/vagy irányelve; és

  (g) az Operátori számlázásra vonatkozó Operátori követelmények.

  2.6.2 Az Eladó Fizetési tranzakcióira vonatkozóan a Visszaterhelési határozattal kapcsolatos irányelvek és a Fizetési garanciával kapcsolatos irányelvek általános szerződési feltételei biztosíthatnak védelmet.

  2.6.3 A GPIL a Szolgáltatás karbantartása vagy frissítése érdekében szükség szerint részben vagy egészében módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatást.

  2.6.4 A GPIL időről időre korlátokat vezethet be a Szolgáltatás bizonyos funkcióira vonatkozóan, illetve korlátozhatja a hozzáférést annak egyes részeihez vagy egészéhez.

  2.6.5 A GPIL nem kötelezhető arra, hogy jóváírást eszközöljön az Eladó felé a Fizetési tranzakcióért, ha a GPIL a Fizetési tranzakcióért nem kapta meg az érvényes összeget a Vevő Finanszírozási eszközéről.

  2.7 Tiltott műveletek. Az Eladó:

  2.7.1 nem szabhat meg minimális vagy maximális Fizetési tranzakciós összeget annak feltételeként, hogy a Vevő igénybe vehesse a Szolgáltatást a Termék árának megfizetéséhez;

  2.7.2 nem követelheti meg a Vevőtől semmilyen hitelkártya, bankkártya, Operátori számlázási fiók vagy más Finanszírozási eszköz számlaszámának az Eladó részére történő rendelkezésre bocsátását;

  2.7.3 nem dolgozhatja fel külön, Fizetési tranzakcióként a valamely Termék megvásárlása esetén alkalmazandó adó összegét;

  2.7.4 nem küldhet be a Szolgáltatásba olyan Fizetési tranzakciót, amelynek feldolgozása korábban elutasításra került, vagy amely korábban visszaterhelésként került visszatérítésre;

  2.7.5 nem engedélyezheti a Szolgáltatásnak a Vevő Eladóval szemben fennálló valamely tartozásának, illetve valamely visszautasított/beválthatatlan csekk kiegyenlítésére való használatát.

  Amennyiben az Eladó a Szolgáltatás használatáért felárat számít fel a Fizetési tranzakció során, akkor az Eladónak erről a díjról egyértelműen tájékoztatnia kell a Vevőt. Az Eladó beleegyezik, hogy nem alkalmaz olyan felárat, amely az illetékes joghatóságban jogszerűtlennek minősül.

  2.8 Fizetési tranzakció engedélyezése. Az Eladó tudomásul veszi, hogy egy adott Fizetési tranzakcióra vonatkozó engedélyezés beérkezése azt jelzi, hogy az engedélyezés napján a tranzakció mögött álló Finanszírozási eszköz a Vásárlási összeg fedezésére elegendő összeget tárol a kártyakibocsátónál vagy az Operátornál. Az Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy egy adott Fizetési tranzakcióra vonatkozó engedélyezés beérkezésekor a Vevő Eladó felé fennálló fizetési kötelezettsége teljesítettnek és rendezettnek minősül (kivéve visszaterhelés vagy más visszafordítás esetén). Az Eladó tudomásul veszi, hogy az engedélyezés nem a Vevő személyazonosságának megerősítése; és az engedélyezés továbbá nem jelent a GPIL által arra adott garanciát, hogy a tranzakció esetében nem kerülhet sor visszaterhelésre vagy más visszafordításra.

  2.9 A végrehajtás ütemezése. Minden Fizetési tranzakció esetében közvetlenül az után, hogy a GPIL megkapja a Termék Vásárlási összegével megegyező érvényes pénzösszeget a Vevő Finanszírozási eszközéről, a GPIL haladéktalanul átutalja az esetleges vonatkozó Szolgáltatási díjakkal csökkentett összeget az Eladó Fiókjába.

  2.10 Ha a Fizetési megbízás nem Munkanapon érkezik be vagy kerül ütemezésre, akkor azt a rendszer a jelen pont alkalmazásában úgy kezeli, mintha a következő Munkanapon érkezett volna be vagy került volna ütemezésre.

  2.11 A Fizetési tranzakciók a 6.2 pontban foglaltak szerint a Vevőnek vagy az Eladónak adott előzetes értesítés nélkül visszautasíthatók. A Fizetési tranzakciók késleltetésére is sor kerülhet amiatt, hogy a GPIL-nek meg kell felelnie a pénzmosást tiltó jogszabályok által előírt kötelezettségeinek, ideértve azt az esetet is, ha a GPIL gyanúja szerint a tranzakció során csalás valósulna meg.

  2.12 Operatori számlázással kapcsolatos kiegészítő feltételek. Ha a Vevő Operátori számlázás igénybevételével hajt végre Fizetési tranzakciót, akkor a GPIL a felszámított összegeket benyújtja az Operátornak a Vevő Operátori számlázási fiókján keresztül történő kifizetés és feldolgozás céljából. A GPIL az adott Fizetési tranzakció visszafordítását, visszatérítését vagy korrekcióját célzó igényt is benyújthat az Operátornak a Vevő Operátori számlázási fiókján keresztül történő feldolgozás céljából. A GPIL-nek nem áll fenn kötelezettsége sem az Eladóval, sem pedig valamely más személlyel szemben a Vevő Fizetési tranzakciójának rendezésére (illetve visszafordítására, visszatérítésére vagy korrekciójára) vonatkozóan abban az esetben, ha az Operátor valamely okból nem tudja vagy nem kívánja az összeget (a Fizetési tranzakció kifizetése érdekében) az Operátori számlázási fiókból vagy valamely más módon a Vevőtől beszedni, illetve (valamely Fizetési tranzakció visszafordítása, visszatérítése vagy korrekciója érdekében) jóváírást eszközölni az Operátori számlázási fiókban, vagy a Vevő javára más módon jóváírást eszközölni. Amennyiben a GPIL rendezési forrást biztosít az Eladónak az Operátortól esedékes, függőben lévő kifizetésre, a GPIL fenntartja a jogot az összegnek az Eladótól való visszaterhelésére vagy visszaigénylésére arra az esetre, ha az Operátor nem hajtja végre a Fizetési tranzakció feldolgozását a Vevő Operátori számlázási fiókjában, vagy ha a GPIL nem kapná meg a kifizetést más módon a Vevőtől. A GPIL korlátozhatja az Eladók típusainak azon körét, amely igénybe vehet Operátori számlázást, és a termékek azon típusainak körét, amely Operátori számlázással megvásárolható.

  2.13 Bétafunkciók. A GPIL saját belátása szerint lehetővé teheti az Eladó számára Bétafunkciók használatát. A Bétafunkciók rendelkezésre bocsátására adott állapotukban kerül sor (vagyis a hiányosságaikért való felelősség vállalása nélkül), és mindennemű használatuk az Eladó saját kockázatára történik, a vonatkozó jogszabályok alapján. A GPIL saját belátása szerint bármikor megszüntetheti a Bétafunkciók rendelkezésre bocsátását.

 5. A SZOLGÁLTATÁS MEGVALÓSÍTÁSA
 6. 3.1 Elszámolási számla. A Szolgáltatás Eladó általi megvalósításának részeként és a Szolgáltatás GPIL által történő nyújtásának feltételeként az Eladó Elszámolási számlát hoz létre, regisztrál és tart fenn. Az Eladó felhatalmazza a GPIL-t, hogy:

  3.1.1 ellenőrizze, hogy az Eladó által a Szolgáltatás regisztrációs weboldalain feltüntetett Elszámolási számla az azt kibocsátó banknál jó minősítésű-e, ideértve azt is, hogy a GPIL fizetési felhatalmazási kérelmet nyújt be, és/vagy az adott esetnek megfelelően alacsony értékű jóváírást és/vagy terhelést eszközöl az Elszámolási számlán;

  3.1.2 a számlainformációk változása esetén – a GPIL saját és kizárólagos belátása szerint – ismételten ellenőrizze az Elszámolási számlát; és

  3.1.3 amennyiben a helyi jogszabályok lehetővé teszik, időről időre hitelképességi nyilatkozatot szerezzen be, illetve hogy egyéb módon végezzen ellenőrzést vagy egyéb háttérvizsgálatot az Eladóról a GPIL által megfelelőnek ítélt módon annak céljából, hogy felmérje az Eladó alkalmasságát a Szolgáltatásban való részvételre vagy a Szolgáltatás Eladó általi használatának folytatására.

  3.2 Az Eladó naprakész, teljes körű és pontos regisztrációs adatokat és Elszámolásiszámla-adatokat ad meg, illetve az adatok naprakész és pontos jellegének megőrzése érdekében frissíti azokat. A GPIL a Szolgáltatás további használatának feltételeként megkövetelheti az Eladótól további adatok közlését, illetve a GPIL-lel való együttműködést annak megállapításában, hogy engedélyezhető-e az Eladó számára a Szolgáltatás használatának folytatása.

  3.3. Frissítések. Ha a GPIL időről időre frissíti technikai vagy a megvalósítással kapcsolatos előírásait (így például – korlátozás nélkül – a GPIL-adatprotokollok frissítésével vagy a megjelenés, a címkézés, a márkaépítés vagy a forrásmegjelölés módosításának előírásával), az Eladó e frissítéseket vagy módosításokat a gyakorlati szempontból észszerű mértékben a lehető leghamarabb, de mindenképpen a frissítésről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül végrehajtja; mindennek azonban az a feltétele, hogy a megjelenés, a címkézés, a márkaépítés vagy a forrásmegjelölés frissítése vagy módosítása a frissítésekről szóló értesítés Eladó által történő kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül megtörténjen.

  3.4 Értesítés a rendszer módosításairól. Az Eladó legalább hatvan (60) nappal hamarabb értesíti a GPIL-t a Szolgáltatásban használt programkód vagy kiszolgálási technológia valamennyi olyan módosításáról, amellyel kapcsolatban észszerűen feltételezhető annak a lehetősége, hogy hátrányos hatással lehet a GPIL-re, a GPIL azon képességére, hogy a szolgáltatást más Eladók számára biztosítsa, vagy a Szolgáltatás Eladó általi megvalósítására (annak tudomásul vétele mellett, hogy az értesítés semmilyen esetben nem mentesíti Eladót a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei alól).

  3.5 Terméktámogatás. Amennyiben az Eladó megfelel a jelen Szerződésben rögzítetteknek, a Szerződés fennállása alatt a GPIL terméktámogatási szolgáltatásokat nyújt az Eladónak a Szolgáltatással kapcsolatban a GPIL-nek a Szolgáltatásra vonatkozóan az adott időpontban érvényes támogatási irányelveivel összhangban. Mielőtt támogatás iránti kérésével a GPIL-hez fordulna, az Eladónak először a GPIL bevonása nélkül minden észszerű mértékű erőfeszítést meg kell tennie a saját szoftverében és berendezéseiben felmerülő esetleges hiba, programhiba, hibás működés vagy hálózati csatlakozási hiba elhárítása érdekében. Ezt követően az Eladó a GPIL támogatási iránymutatásaival és eljárásaival összhangban terméktámogatás iránti írásos igénylést nyújthat be. Az Eladó a Vevőknek saját költségére nyújt támogatási szolgáltatásokat.

 7. TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK
 8. 4.1 A GPIL pénzforgalmi intézmény. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja a következőket:

  4.1.1 a GPIL a Szolgáltatást a Termékek Vevők általi megvásárlásához kapcsolódó Fizetési tranzakciók feldolgozásának elősegítése érdekében kínálja;

  4.1.2 a GPIL a Fizetési tranzakciókat kizárólag az Eladó nevében és nem a Vevők nevében dolgozza fel;

  4.1.3 a GPIL letétet nem fogad el; és

  4.1.4 a GPIL vagy a GPIL szolgáltatói (így például a banki szolgáltatók) a Fizetési tranzakciók feldolgozásával kapcsolatban a birtokukban lévő összegeket nem letétként birtokolják.

  4.2 Felelősségvállalás kizárása. A GPIL semmilyen jótállást nem vállal és semmilyen nyilatkozatot nem tesz a következőkkel kapcsolatban:

  4.2.1 valamely Termék biztonsága, minősége, pontossága, megbízhatósága, épsége vagy jogszerűsége;

  4.2.2 a Szolgáltatáson vagy a Google-webhelyeken keresztül megjelenített vagy forgalmazott, megvásárolt vagy kifizetett termékleírások, vevői információk, tanácsok, vélemények, ajánlatok, javaslatok, állítások, adatok vagy más információk (a továbbiakban együttesen: Tartalom) helytállósága vagy pontossága.

  A GPIL-nek jogában áll – de nem szerződéses kötelezettsége –, hogy bármely tartalmat teljes egészében vagy részben szerkesszen, módosítson vagy töröljön, illetve hogy visszautasítsa közzétételét, ha véleménye szerint az kifogásolható, hibás, törvényellenes, csalárd, vagy egyéb módon sérti a Szerződést.

  4.3 A Vevő személyazonossága. A GPIL semmilyen felelősséget nem vállal az Eladóval szemben a Vevők háttérvizsgálatát vagy személyazonosságuk megerősítését illetően. A GPIL visszajelző vagy más rangsoroló rendszert kínálhat a Szolgáltatásban abból a célból, hogy segítséget nyújtson az Eladónak a Vevők értéktelésében, vagy hogy segítséget nyújtson a Vevőknek az Eladó értéktelésében. Az Eladó tudomásul veszi, hogy minden ilyen visszajelző vagy rangsoroló rendszer kizárólag harmadik felek véleményét tükrözi, és nem minősül a GPIL véleményének, illetve a GPIL által adott nyilatkozatnak vagy szavatosságnak.

  4.4 Az Eladó személyazonosságának ellenőrzése; a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelmények. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a GPIL azzal a feltétellel nyújtja részére a Szolgáltatást, hogy az Eladó megfelel a GPIL által elvégzett valamennyi átvilágításnak és személyazonossággal kapcsolatos ellenőrzésnek, továbbá hogy az Eladó eleget tesz a GPIL követelményeinek és a pénzmosás tilalmával kapcsolatos jogszabályi követelményeknek. A személyazonosság ellenőrzése magában foglalhatja a fedezetvizsgálatot, a pénzmosás tilalmával kapcsolatos, vonatkozó jogszabályokban előírt ellenőrzést, a kártyatársaságok által előírt ellenőrzést, valamint a vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében elvégzett ellenőrzéseket. Az Eladó minden olyan segítséget megad, amelyet a GPIL kér az említett ellenőrzések elvégzéséhez és a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelményeknek való megfelelés megállapításához, ideértve például a GPIL által adott esetben igényelt további regisztrációs vagy a személyazonosság ellenőrzéséhez szükséges információkat. Az Eladó hozzájárul, hogy a GPIL a megfelelő harmadik felekkel megossza, illetve tőlük beszerezze az Eladóval kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat annak érdekében, hogy a GPIL elvégezhesse az átvilágítást és a személyazonossággal kapcsolatos megfelelő ellenőrzéseket. E feltételek teljesülésének, így például a GPIL által kért, az Eladótól a személyazonosság ellenőrzéséhez vagy a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges adatközlés teljesítésének elmaradása a Szolgáltatás Eladó általi igénybevételének azonnali felfüggesztését és a jelen Szerződés felmondását eredményezheti.

  4.5 Viták. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja a következőket:

  4.5.1 Hacsak azt a Visszaterhelési határozattal kapcsolatos irányelvek kifejezetten nem írják elő, vagy a kártyatársaság vagy a kártyahálózat szabályai, illetve a magával a fizetési folyamattal kapcsolatos írországi jogszabályi követelmények nem követelik meg, a GPIL nem résztvevője a Vitáknak, illetve nem felel semmilyen Vitáért;

  4.5.2 Vita esetén az Eladó eleget tesz a Vitákkal kapcsolatos, a GPIL által időről időre rendelkezésére bocsátott irányelveknek; és

  4.5.3 A Szolgáltatással kapcsolatos jogvita esetében a 4.6 és a 4.7 pontban előírt eljárást kell betartani.

  A fenti 4.5.1 és 4.5.2 pontokban foglaltaktól függetlenül a GPIL különféle eszközök rendelkezésére bocsátásával segíti a kommunikációt az Eladó és a Vevő között a Viták rendezése céljából. Amennyiben az Eladó és a Vevő egymás közötti vitarendezése sikertelen, a GPIL közvetíthet a vita során, ha erre valamelyik féltől felkérést kap. Az ilyen felkérés kézhezvételét követően a GPIL – amennyiben indokolt, és saját belátása szerint – áttekinti a vitát, és nem kötelező érvényű javaslatot tesz a megoldásra.

  4.6 Szolgáltatással kapcsolatos jogvita. A GPIL a Szolgáltatással kapcsolatos jogvitákat kivizsgálja, amennyiben az Eladó ehhez biztosítja a GPIL által adott esetben kért észszerű mértékű támogatást.

  4.7 A Szolgáltatással összefüggő minden jogvitával kapcsolatban először a GPIL súgójából kell tájékozódni. A súgóval kapcsolatban további információ a https://support.google.com/payments címen található. Ha a Szolgáltatással kapcsolatos jogvitát nem sikerült az Ön megelégedésére rendezni, a jogvita az Írországi Pénzügyi Szolgáltatási Ombudsman elé vagy más, az Ön esetében az Eladó székhelyének országában alkalmazandó, illetékes, nem peres panasztestület elé vihető, amennyiben az Eladó teljesíti a jogosultsági kritériumokat. A Pénzügyi Szolgáltatási Ombudsmannal kapcsolatban további információ a https://www.financialombudsman.ie/ címen található.

  4.8 Visszakeresési igények. Az Eladónak az egyes tranzakciókhoz kapcsolódó eredeti dokumentumokat az adott tranzakció dátumától számított legalább hat (6) hónapig tárolnia kell, az ilyen adatok másolatát pedig az adott tranzakció dátumától számított legalább tizennyolc (18) hónapig meg kell őriznie.

 9. MÁRKAJEGYEK
 10. 5.1 A GPIL Márkajegyeire szóló licenc. A GPIL a jelen Szerződés általános szerződési feltételei alapján a jelen Szerződés fennállásának időtartamára korlátozott, nem kizárólagos (továbblicencelésre fel nem jogosító) licencet ad az Eladónak azon GPIL-Márkajegyek megjelenítésére, amelyeket a GPIL kizárólag a Szolgáltatás megvalósításával kapcsolatban való használatra és a Szolgáltatásnak az Eladó webhelyén való népszerűsítésére bocsát az Eladó rendelkezésére. A Szolgáltatás Eladói webhelyeken történő minden megvalósítása, valamint a GPIL által az Eladónak biztosított összes Márkajegyembléma felhasználása a Szerződés teljes időtartama alatt meg kell hogy feleljen a márkajegyhasználati és forrásmegjelölési útmutatásoknak és irányelveknek, amelyek a https://www.google.com/permissions/guidelines címen állnak rendelkezésre (és amelyeket a Google vagy a GPIL adott esetben frissíthet). A GPIL minden ezzel ellentétes rendelkezés ellenére az Eladó értesítése mellett visszavonhatja az e pont alapján általa megadott licencet, elegendő időt biztosítva az Eladó számára az adott Márkajegyek használatának megszüntetésére.

  5.2 Az Eladó Márkajegyeire szóló licenc. Az Eladó a jelen Szerződés általános szerződési feltételei alapján a jelen Szerződés fennállásának időtartamára korlátozott, (a jelen pont rendelkezéseit kivéve) nem kizárólagos (továbblicencelésre nem jogosító) licencet ad külön-külön a GPIL-nek, a Google-nak és a Google társult vállalkozásainak az Eladó Márkajegyeinek a Szolgáltatással kapcsolatban való felhasználás és a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése céljából való megjelenítésére.

  5.3 Mindegyik fél tulajdonosa marad a Márkajegyeihez kapcsolódó összes jognak, jogcímnek és érdekeltségnek, korlátozás nélkül beleértve az összes Szellemi tulajdonjogot. A Szerződésben kifejezetten rögzített korlátozott mértéken túlmenően egyik fél sem biztosít, illetve a másik fél nem szerez semmiféle jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a másik fél Márkajegyeiben vagy azokhoz kapcsolódóan (korlátozás nélkül beleértve a vélelmezett engedélyt). Az Eladó Márkajegyeinek GPIL általi használatából eredő előnyöknek (beleértve a jó hírnévből fakadó előnyöket) az Eladóra kell átszállniuk, a GPIL Márkajegyeinek Eladó általi használatából eredő előnyöknek (beleértve a jó hírnévből fakadó előnyöket) a Google-ra és a GPIL-re kell átszállniuk. Egyik fél sem támadja meg, és nem is segít másoknak megtámadni (a saját Márkajegyeivel kapcsolatos jogainak védelme érdekében történő fellépés kivételével) a másik fél Márkajegyeit és azok másik fél általi regisztrálását, valamint egyik fél sem kísérli meg a másik fél Márkajegyeihez vagy domainneveihez összetéveszthetően hasonlító Márkajegyek vagy domainnevek regisztrálását.

  5.4 Nyilvánosság. A másik fél előzetes írásos jóváhagyása nélkül egyik fél sem tehet nyilvános bejelentést jelen Szerződés meglétére vagy tartalmára vonatkozóan. A GPIL, a Google és a Google társult vállalkozásai az előbbiekben rögzítettek ellenére is használhatják az Eladó Márkajegyeit prezentációkban, marketinganyagokban, sajtóközleményekben és ügyféllistákban (amelyek korlátozás nélkül magukban foglalják például a Google-webhelyeken közzétett ügyféllistákat és a Szolgáltatás Eladó által történő megvalósításáról készült képernyőképeket). A GPIL az Eladó kérésére az Eladó rendelkezésére bocsátja az ilyen felhasználás mintáját.

 11. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
 12. 6.1 Szolgáltatási díjak. Az Eladó az adott Google-piactér ÁSzF-ben meghatározott díjakat fizeti. A GPIL által a Szolgáltatás vonatkozásában időről időre felajánlott (esetleges) díjcsökkentés vagy díjelengedés nem vonatkozik az adott Google-piactér ÁSzF-ben meghatározott díjakra. A jótékonysági adománynak minősülő fizetések feldolgozásához nem kapcsolódik díj.

  6.2 Fizetési feltételek; havi kifizetési ütemezés. A GPIL gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az egy naptári hónapon belül az Eladó által zárolásra beküldött Fizetési tranzakciók összegét elektronikus úton az Eladó Elszámolási számlájára utalja a következő naptári hónap 15. napján való üzletzárás előtt. A GPIL belátása szerint – és az Eladó előzetes értesítése nélkül – az összegek havinál nagyobb gyakorisággal is az Eladó Elszámolási számlájára utalhatók. Az Eladó továbbá bármikor kérheti összegek átutalását úgy, hogy az Eladói Súgón keresztül felveszi a kapcsolatot a GPIL-lel. A GPIL az előbbiek ellenére sem köteles pénzösszeget elszámolni az Eladó Elszámolási számláján a következő esetekben:

  6.2.1 minden olyan Fizetési tranzakció esetén, amelyet véglegesen nem egyenlítettek ki a GPIL-nél, ha az Eladó az összegeket nem a Programszabályzatban megjelölt engedély-visszatartási időszakban zárolja;

  6.2.2 ha a Vevő visszatérítési vagy egyéb visszafordítási igényt nyújtott be;

  6.2.3 ha a GPIL – mérlegelési szabadságával élve – úgy véli, hogy a tranzakció:

  (a) ténybeli tévedés tárgya;

  (b) visszaélés, csalás tárgya, vagy a Fizetési garanciával kapcsolatos irányelvekben kifejezetten megállapítottaktól eltérő valamely csalárd vagy érvénytelen eszközök alkalmazásával (így például – korlátozás nélkül – hitel-, bankkártyák vagy más fizetési módok csalárd módon történő használatával) valósult meg;

  (c) megsérti a hatályos jogot;

  (d) megsérti ezt a Szerződést vagy a Vevői Általános Szerződési Feltételeket; vagy

  (e) megsérti az alkalmazandó GPIL- és/vagy Szolgáltatási irányelveket.

  6.2.4 amennyiben a GPIL-nek további információkat kell kérnie az Eladótól a személyazonossága igazolása céljából, vagy a 4.4 pont szerinti pénzmosás elleni követelmények miatt.

  (a) Az Eladó vállalja, hogy a GPIL-nek az ebben a pontban felsorolt körülmények esetén folytatott vizsgálatai esetében együttműködik a GPIL-lel, és rendelkezésére bocsátja a GPIL által indokoltan kért említett információkat.

  (b) Ahogyan azt a 2.11 pont tartalmazza, a tranzakciók késleltetésére is sor kerülhet amiatt, hogy a GPIL-nek eleget kell tennie a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek, beleértve azt az esetet is, amikor a GPIL azt vélelmezi, hogy a tranzakció során csalás valósult meg.

  (c) Amennyiben az nem jogszabályellenes vagy nem ellentétes az indokolt biztonsági eljárásokkal, a GPIL az Eladó rendelkezésére bocsátja a Fizetési tranzakció feldolgozásának a 6.2 pont szerinti elmaradásával kapcsolatos információkat.

  6.3 Az Eladó elfogadja, hogy a Vevőket a kártyatársaság szabályai és/vagy a Finanszírozási eszköz tulajdonosával (beleértve az Operátorokat) kötött szerződésük alapján visszaterhelési jogosultság illetheti meg, és a GPIL a visszaterheléseket továbbíthatja – de nem kötelessége továbbítani – az Eladónak.

  6.4 A GPIL ellentételezéssel élhet bármely olyan fizetési kötelezettség vonatkozásában, amely a GPIL részéről állhat fenn a jelen Szerződés alapján az Eladóval szemben a következők esetében:

  6.4.1 az Eladó díjtartozása,

  6.4.2 az Eladónak későbbi visszafordítás, visszatérítés, visszaterhelés vagy egy korábbi Fizetési tranzakció egyéb korrekciója miatt keletkezett túlfizetései, továbbá

  6.4.3 az Eladó GPIL felé a jelen Szerződés vagy bármely más szerződés alapján fennálló bármely más összegű tartozásai. Ha az Eladónak negatív egyenlege keletkezik (például a valamely adott időszakra vonatkozó elszámolási eljárás összegét meghaladó negatív korrekciók miatt), a GPIL az Elszámolási Számlára terhelheti a negatív egyenleg összegét. A GPIL továbbá a jelen Szerződés alapján az Eladó részéről tartozásként fennálló összegeket kiszámlázhatja az Eladónak, amely azonnal esedékessé és kifizetendővé válik.

  6.5 A GPIL bármely Fizetési tranzakció összegéből levonhatja a vonatkozó Szolgáltatási díjat és az egyéb vonatkozó díjakat.

  6.6 Kötelező tartalék. A GPIL átmeneti vagy állandó jelleggel bármikor Kötelező tartalék képzését írhatja elő az Eladó számára az Eladó Szolgáltatásban való részvételének feltételeként. A GPIL például – korlátozás nélkül – a következő helyzetekben írhatja elő a Kötelező tartalék képzését:

  6.6.1 ha visszaterhelés vagy az Eladó Fizetési tranzakciókkal kapcsolatban felmerülő más kötelezettségei esetén biztosítani kell, hogy elegendő forrás álljon a GPIL rendelkezésére;

  6.6.2 ha az Eladó pénzügyi helyzetében vagy a hitelezői nyilvántartásában szereplő fizetési előzményei tekintetében jelentős változás áll be, így például – korlátozás nélkül – ha az Eladó gyakorlatilag megszűnik működő vállalkozásnak lenni, vagy ha az Eladó nem teljesítené a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit, illetve nem tartaná be a kártyatársaság vagy a kártyahálózat szabályait;

  6.6.3 ha az Eladó – a GPIL saját megítélése szerint – túlzott mértékű visszaterhelésekben részesül;

  6.6.4 ha az Eladó üzleti tevékenységének vagy termékkínálatának jellege jelentős mértékben megváltozik;

  6.6.5 ha a GPIL megalapozottan feltételezheti, hogy az Eladó ideiglenes vagy végleges hiteltartozása miatt harmadik felek felelőssé tehetik.

  A GPIL sem az Eladónak, sem valamely harmadik félnek nem felel a tranzakciós korlátok vagy a Kötelező tartalék előírása, illetve visszaterhelések vagy más visszafordítások miatt az Eladó által elszenvedett esetleges veszteségért.

  6.7 Visszatérítések és korrekciók. Az Eladó az áruk vagy szolgáltatások visszaküldése/lemondása, valamint a Fizetési tranzakciók korrekciója tekintetében méltányos irányelveket követ, kivéve azt a pontos összeget, amely a Vevő által az áru visszaküldésekor kifizetett postaköltségeknek a Vevő részére történő megtérítéséhez szükséges. Az Eladó közli a Vevőkkel a visszaküldéssel/lemondással kapcsolatos irányelveit. Ha az Eladó egy Fizetési tranzakcióval kapcsolatban lehetővé teszi az ár korrekcióját, a Termékek visszaküldését vagy a Termékek lemondását, akkor az Eladó a Vevő ilyen visszatérítésre/korrekcióra irányuló kérelmének kézhezvételétől számított három (3) napon belül a Szolgáltatás visszatérítés funkcióját használva jóváírást kezdeményez a Vevőnél. A visszatérítés/korrekció összege nem haladhatja meg az eredeti Fizetési tranzakcióban szereplő teljes összeget, kizárólag azzal a pontos összeggel, amely a Vevő által az áru visszaküldésekor kifizetett postaköltségeknek a Vevő részére történő megtérítéséhez szükséges. Az Eladó a visszatérítés Vevőnek való előkészítéséért cserében semmilyen készpénzt vagy más fizetséget vagy díjazást nem fogadhat el a Vevőtől, és – hacsak ezt jogszabály nem írja elő – készpénz-visszatérítést sem adhat a Vevőnek olyan Termékkel kapcsolatban, amely a Szolgáltatással került kifizetésre.

  6.8 Amennyiben az Eladó a Szolgáltatáson kívüli eszközzel nyújt visszatérítést, az Eladó továbbra is felelős marad, ha a Fizetési tranzakcióra vonatkozóan a Szolgáltatáson keresztül visszaterhelés történik. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a tranzakciókkal kapcsolatban még akkor is kaphat visszaterheléseket, ha a visszaküldéssel/lemondással kapcsolatos irányelvei tiltják a visszaküldést vagy a lemondást. A GPIL az Eladótól a Szolgáltatáson keresztül beérkező visszatérítési kérelmet elutasíthatja vagy késleltetheti, ha az Eladótól nem tud kellő fedezetet szerezni a visszatérítés fedezésére. Ha az Eladó visszatérítési irányelvei bizonyos körülmények esetén tiltják a visszaküldést, az Eladó a GPIL irányelvei és a kártyatársaság szabályai alapján köteles lehet kártalanítani a Vevőt. Ha az Eladó tévedésből hajt végre visszatérítést, akkor a GPIL az általa a tévedés kiküszöbölése érdekében tett észszerű erőfeszítések költségeinek fejében díjat számíthat fel az Eladónak.

  6.9 Adók és más díjak. Az alkalmazandó adókat, így például a forgalmi adót, használati adót, személyes tulajdon után fizetendő adót, áfát, fogyasztási adót, vámot, importvámot, bélyegilletéket vagy a különféle kormányzati szervek által kivetett más adókat és illetékeket és a jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciók tekintetében kirótt adókat és illetékeket az Eladó fizeti meg, kifejezetten eltekintve azonban a GPIL nettó jövedelmének adójától. A GPIL nem felel a Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos forgalmi vagy jövedelemadók vagy más adók beszedéséért, és nem minősül az említett adókat beszedő szervnek. Ha a GPIL-nek jogszabályi kötelezettsége valamely alkalmazandó adó beszedése, a megfelelő összeg Eladó részére való kiszámlázására, illetve az Eladó által történő megfizetésére a számla vagy a más értesítés dátumától számított harminc (30) napon belül kerül sor. Amennyiben azt az illetékes kormányhivatal megköveteli, az Eladó haladéktalanul a GPIL rendelkezésére bocsátja az ilyen dokumentációt (így például – korlátozás nélkül – az illetékes kormányzati szerv által kibocsátott, az Eladót az adófizetési kötelezettség alól mentesítő érvényes tanúsítványt), hogy a GPIL feldolgozhassa a szóban forgó kifizetéseket. A GPIL valamennyi tőle követelt kifizetést visszatarthatja mindaddig, amíg az Eladó a dokumentációt a rendelkezésére nem bocsátotta. Amint az Eladó a befizetéseket a jelen Szerződés alapján végrehajtotta, haladéktalanul a GPIL rendelkezésére bocsátja valamennyi befizetett adóra vonatkozóan a befizetést alátámasztó eredeti dokumentumot vagy annak hiteles másolatát, vagy az adó befizetésének egyéb kielégítő bizonyítékát.

  6.10 A Vevő pénzneme. Az adott Google-piactér lehetővé teheti, hogy az Eladó a Termékeinek vételárát az Elszámolási számlájának pénznemétől eltérő pénznemben adja meg, a Vevő pedig ebben az eltérő pénznemben vásárolja meg a Termékeket (a továbbiakban: Vevő pénznemében végzett vásárlási tranzakció). Az Eladónak a GPIL minden, a Vevő pénznemében végzett vásárlási tranzakció esetében az Eladó Elszámolási számlájának pénznemében fizet, a Fizetési tranzakciónak a GPIL-hez való beküldésének időpontjában érvényes átváltási árfolyamot alkalmazva a (Vevő pénznemében megadott) Vásárlási összegre. Az átváltási árfolyamot a GPIL által az átváltási árfolyamok kiszámítására alkalmazott pénzintézet határozza meg; az átváltási árfolyam a piaci körülményeknek megfelelően, az Eladó értesítése nélkül módosulhat. Ha a Vevő pénznemében végzett vásárlási tranzakcióval kapcsolatban a végrehajtását követően visszatérítésre, visszafordításra, visszaterhelésre vagy más korrekcióra kerül sor, a GPIL a visszatérítéssel, visszafordítással, visszaterheléssel vagy más korrekcióval kapcsolatos kötelezettség kiszámítása során ugyanazt az átváltási árfolyamot és pénznemet használja, amelyet az eredeti, Vevő pénznemében végzett vásárlási tranzakció során is használt.

  6.11 Az egyértelműség kedvéért: a GPIL nem fizet kamatot az Eladónak az Eladó Köztes számláján tartott esetleges összegek után.

 13. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK
 14. 7.1 Titoktartás. Az Eladó a GPIL előzetes írásos beleegyezése nélkül semmilyen, a GPIL-hez tartozó bizalmas és/vagy védett információt nem hoz nyilvánosságra, illetve nem végez olyan tevékenységet, amely az ilyen információk nyilvánosságra kerülését okozza. Kivételt képez ez alól az Eladó azon alkalmazottaival, ügynökeivel, képviselőivel vagy alvállalkozóival való közlés, akiknek az ezekhez az információkhoz való hozzáférése a jelen Szerződés végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Illetékes személyek), és akiket írásos nyilatkozat kötelez arra, hogy ne hozzák nyilvánosságra az Eladóval közölt, harmadik féltől származó bizalmas vagy védett információkat, továbbá az az eset, ha a nyilvánosságra hozatalt törvény vagy kormányrendelet írja elő. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ő felel az e pontot megsértő Illetékes személy valamennyi tevékenységéért és/vagy gondatlanságáért. Az Eladó a GPIL bizalmas és védett információit ugyanolyan (és az észszerű mértékű gondosságnál semmiféleképpen nem kisebb) mértékű gondossággal védi, mint amellyel a saját hasonló jellegű bizalmas és védett információit is védi, hogy megakadályozza az információk illetéktelen felhasználását, terjesztését, vagy valamely illetéktelen harmadik fél előtt történő felfedését. A GPIL bizalmas és védett információi közé tartoznak – korlátozás nélkül – a következők:

  7.1.1 a GPIL, a Google és a Google társult vállalkozásainak a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi szoftvere, technológiája, számítógépes programja, specifikációja, anyaga, iránymutatása és dokumentációja;

  7.1.2 a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott valamennyi információ, például – korlátozás nélkül – a tárgyi, szellemi, vizuális, elektronikus formátumban meglévő, jelenbeli vagy jövőbeni információk, úgymint:

  (a) üzleti titkok;

  (b) pénzügyi információk;

  (c) műszaki információk, például a kutatási és fejlesztési információk, eljárások, algoritmusok, adatok, tervek és a know-how; valamint

  (d) üzleti információk, például műveletek, tervek, marketingérdekek és termékek; továbbá

  (e) a GPIL által írásban „bizalmas” vagy más ezzel egyenértékű jelöléssel ellátott bármely egyéb információ.

  7.1.3 Nem tartoznak a GPIL bizalmas és védett információi közé azok az információk, amelyek:

  (a) nyilvánosak vagy amelyek nem az Eladó cselekménye vagy mulasztása következtében válnak nyilvánossá;

  (b) a nyilvánosságra hozatalukat megelőzően jogosan voltak az Eladó birtokában, és amelyeknek az Eladó nem a GPIL-től vagy annak társult vállalkozásaitól jutott a birtokába;

  (c) valamely harmadik féltől jogszerűen jutottak az Eladó tudomására, nem korlátozva az Eladó nyilvánosságra hozatali jogát, és amelyekről az Eladó nem tudta, hogy azok a GPIL-hez tartozó bizalmas, illetve védett információik; továbbá

  (d) az Eladó a jelen Szerződés megsértése nélkül saját maga hoz létre.

  7.2 Az Eladó titokban tartja, és nem használja fel, adja át (kéretlen kommunikáció céljából sem) és osztja meg a Vevő adatait, kivéve a Vevő által kért tranzakció feldolgozása céljából, a Vevő Eladónál lévő fiókjának fenntartása céljából, valamint abban az esetben, ha a Google Payments programszabályzata és útmutatásai ezt kifejezetten engedélyezik. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Google-tól és/vagy a GPIL-től a Szolgáltatással kapcsolatban megkapott Vevői adatokra a Google Payments adatvédelmi közleménye vonatkozik, és az Eladó hozzájárul, hogy a GPIL-től megkapott vevői adatokat nem használja fel vagy osztja meg semmilyen olyan módon, amely ellentétes a Google Payments adatvédelmi közleményével. A GPIL ezenkívül törvényes jogi eljárás, például tanúként való beidézés, házkutatási engedély vagy bírósági végzés esetén, valamint a saját törvényes jogainak bizonyítása vagy gyakorlása, és a keresetek elleni védekezés során is szolgáltathat adatokat. A GPIL-nek nem kötelessége az Eladó bizalmas adatainak visszaszolgáltatása, megsemmisítése, illetve az adatok megsemmisítésének tanúsítása, feltéve azonban azt, hogy a GPIL nem használja fel az Eladó bizalmas adatait, kivéve, ha erről a jelen Szerződés másként nem rendelkezik.

  7.3 Bejelentkezési adatok. Az Eladó felelőssége az Eladó Bejelentkezési adatai titkosságának megőrzése, amelynek érdekében az Eladónak minden észszerű lépést meg kell tennie. Az Eladó vállalja, hogy azonnal értesíti a GPIL-t az Eladói súgóban található „Kapcsolatfelvétel” lehetőség segítségével, ha tudomására jut Bejelentkezési adatainak elvesztése, eltulajdonítása, a velük való visszaélés ténye vagy engedély nélküli használatuk, illetve a Szolgáltatás biztonságának valamely más módon történő megsértése.

  7.4 Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a Bejelentkezési adataihoz hozzáféréssel rendelkező valamennyi tisztviselőjét, alkalmazottját, ügynökét, képviselőjét és egyéb munkatársát feljogosítja a Szolgáltatás használatára, és arra, hogy jogilag elkötelezzék őt.

  7.5 Szellemi tulajdonjogok. A GPIL és licencadói birtokolják a Szolgáltatással (és annak származékos munkáival és fejlesztéseivel) kapcsolatos valamennyi jogot, jogcímet és részesedést, így – korlátozás nélkül – valamennyi Szellemi tulajdonjogot, például – a teljesség igénye nélkül – az összes szoftverhez, technológiai megoldáshoz, információhoz, tartalomhoz, anyaghoz, iránymutatáshoz és dokumentációhoz fűződő Szellemi tulajdonjogot. Az Eladó nem tart igényt semmilyen, a Szolgáltatással kapcsolatos jogra, jogcímre vagy részesedésre, a Szolgáltatással kapcsolatos Szellemi tulajdonjogokra és/vagy a GPIL Márkajegyeire. Kivételt képeznek ez alól a jelen Szerződésben kifejezetten megállapított, korlátozott körű használati jogok.

  7.6 Tranzakcióadatok. Az Eladó észszerű mértékű gondossággal jár el a tranzakcióadatok nyilvánosságra kerülésének megakadályozása érdekében, kivéve azt az esetet, amikor az Eladó azon ügynökeinek és alvállalkozóinak adja át az adatokat, akik az Eladó jelen Szerződéseben vállalt kötelezettségeinek teljesítésében nyújtanak segítséget az Eladónak, vagy amikor ezt jogszabály írja elő. Az Eladó a tranzakcióadatok és a Vevői adatok esetében betartja az észszerű adatbiztonsági és adatvédelmi iparági szabványokat.

  7.7 Az Eladó a tranzakcióadatok és a Vevői adatok esetében betartja az észszerű adatbiztonsági és adatvédelmi iparági szabványokat.

 15. SZAVATOSSÁGOK
 16. 8.1 Mindkét fél kijelenti és szavatolja, hogy minden joga és felhatalmazása megvan arra, hogy megkösse a jelen Szerződést.

  8.2 A jelen Szerződés feltételeként az Eladó szavatolja a GPIL-nek, hogy az Eladó:

  8.2.1 amennyiben magánszemély, legalább 18 éves;

  8.2.2 birtokolja és üzemelteti az Eladó webhelyét vagy webhelyeit; és

  8.2.3 a jelen Szerződés időtartama alatt rendelkezik és rendelkezni fog minden olyan joggal, jogosultsággal és engedéllyel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Eladó megvalósítsa a Szolgáltatást.

  8.3 Az Eladó szavatolja a GPIL-nek azt, hogy:

  8.3.1 az Eladó jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése nem jelenti valamely más olyan szerződés megszegését, hibás teljesítését vagy más módon történő megsértését, amelynek az Eladó részes fele;

  8.3.2 eleget tesz a Szolgáltatás Eladó általi használatára vonatkozó, vagy ahhoz valamilyen más módon kapcsolódó valamennyi jogszabálynak, előírásnak vagy rendelkezésnek;

  8.3.3 az Eladó nem kísérli meg a Szolgáltatás használatával olyan Fizetési tranzakció kezdeményezését vagy fogadását, amely a vonatkozó jogszabályok alapján jogsértőnek minősül, illetve jogsértő lehet;

  8.3.4 eleget tesz a Termékek értékesítésére és a Vevőkkel való kapcsolatára vonatkozó valamennyi jogszabálynak és előírásnak, így például – korlátozás nélkül – Európai Közösség (2000/31/EK irányelv) 2003-as rendelkezéseinek és az Európai Unió (Fogyasztói adatok, lemondás és egyéb jogok) 2013-as rendelkezéseinek; és

  8.3.5 az Eladó tudomása szerint a Fizetési megbízás a Vevő által fel nem jogosított módon lényegileg nem lett módosítva.

  8.4 A GPIL szavatolja az Eladónak, hogy a Szolgáltatást észszerű gondossággal és szakértelemmel nyújtja.

  8.5 A GPIL nem szavatolja, hogy a Szolgáltatások az Eladó valamennyi követelményének megfelelnek, vagy hogy a Szolgáltatások működtetése folyamatos, vírusmentes, biztonságos vagy hibamentes lesz.

  8.6 A GPIL nem felel a jelen Szerződés egyetlen feltételének – így például az érdekképviselettel, felelősséggel vagy szavatossággal kapcsolatos feltételeknek – a megszegéséért sem, ha az adott szerződésszegés abból ered, hogy az Eladó nem tett eleget a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek.

  8.7 Amennyiben a jelen Szerződés kifejezetten elő nem írja, a Szolgáltatásra vagy a GPIL által jelen Szerződés alapján nyújtott más szolgáltatásra semmilyen kikötés, szavatosság és egyéb feltétel nem vonatkozik. A 9.1.2 pontra való tekintettel nem érvényesek hallgatólagos feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb felhasználási feltételek (a kielégítő minőségre, a rendeltetési célra való alkalmasságra és a leírásnak való megfelelésre vonatkozó hallgatólagos feltételeket is beleértve).

 17. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
 18. 9.1 A jelen Szerződésben foglaltak nem zárják ki és nem korlátozzák egyik fél felelősségét sem a következőkre vonatkozóan:

  9.1.1 bármely fél vagy személyzetük, alkalmazottaik, megbízottjaik gondatlansága miatt bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés;

  9.1.2 csalás vagy hamis nyilatkozat esetén;

  9.1.3 a jogcímmel vagy zavartalan haszonélvezettel kapcsolatos valamely vélelmezett feltétel megsértése; és/vagy

  9.1.4 bizalmas információkkal való visszaélés.

  9.2 Amennyiben a jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a jelen Szerződés rendelkezései közül egyik sem zárja ki vagy korlátozza semelyik fél felelősségét a másik fél Szellemi tulajdonjogainak vagy a 10. pont szerinti felelősségének megsértésével kapcsolatban.

  9.3 A 9.1 és a 9.2 pont alapján egyik fél sem tartozik szerződéses, károkozás miatti (például – korlátozás nélkül – a gondatlanságból eredő károkozás miatti), előszerződésbeli vagy más jótállás szerinti, illetve a jelen Szerződés miatt vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatban másképpen felelősséggel (kivéve a szándékos félrevezetés miatti felelősséget) a következőkért:

  9.3.1 bármely gazdasági természetű veszteség (például – korlátozás nélkül – bevétel, nyereség, szerződések, adatok, üzletkötés, várt megtakarítás elvesztése);

  9.3.2 a helyettesítő Szolgáltatások költsége;

  9.3.3 a vevőkör vagy a jó hírnév elvesztése; vagy

  9.3.4 valamely rendkívüli, közvetett vagy következményes veszteség,

  amely veszteséget az adott fél jelen Szerződés miatt vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatban szenved el, függetlenül attól, hogy a veszteség a felek közötti Szerződés fennállásának ideje alatt következett-e be.

  9.4 A 9.1, 9.2, 9.3 és 9.5 pont alapján az egyes felek teljes felelőssége az adott évben a jelen Szerződéssel kapcsolatban bekövetkező valamennyi esemény vagy az egymáshoz kapcsolódó események sorozata vonatkozásában (függetlenül attól, hogy a felelősség kérdése szerződésszegéssel, gondatlansággal vagy valamely más okkal kapcsolatban merül-e fel) a közvetlenül a kérdéses évet megelőző évben az Eladó által a GPIL-nek kifizetett vagy kifizetendő Szolgáltatási díj 125%-ára vagy 30 000 €-ra korlátozódik, attól függően, hogy melyik a több.

  9.5 A 9.1, 9.2 és 9.3 pont alapján az egyes felek jelen Szerződés miatt vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatban fennálló teljes felelőssége 300 000 €-ra korlátozódik (függetlenül attól, hogy a felelősség kérdése szerződésszegéssel, gondatlansággal vagy valamely más okkal kapcsolatban merül-e fel).

  9.6 Mindegyik fél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen 9. pont szerinti kockázat megoszlása az egyes felek által fizetendő összegekben és a nyújtandó Szolgáltatások jellegében tükröződik.

  9.7 Az Eladó kizárólag abban az esetben jogosult a 9.8, 9.9 és 9.10 pont szerinti jóvátételre, ha a 12. ponttal összhangban indokolatlan késedelem nélkül, és legfeljebb a terhelés napjától számított tizenhárom (13) hónapon belül értesíti a GPIL-t arról, hogy jogosulatlan vagy pontatlanul végrehajtott tranzakcióról értesült.

  9.8 Helytelenül végrehajtott Fizetési tranzakciók kezelése. A GPIL felelősséggel tartozik az Eladónak az Eladó által a Fizetési tranzakcióval kapcsolatban kiadott Fizetési megbízás helyes továbbításáért, és haladéktalanul újból továbbítja a Fizetési megbízást, továbbá – kérésre – haladéktalan intézkedéseket tesz a Fizetési tranzakció kivizsgálására, és értesíti az Eladót az eredményről.

  9.9 Jogosulatlan Visszatérítési tranzakciók kezelése. Az Eladó által elkövetett csalás esetének kivételével a GPIL visszatéríti az Eladó Elszámolási számlájára az olyan jogosulatlan Visszatérítési tranzakciók összegét, amelyeknek a 6.7 pont szerinti engedélyezésére nem került sor, beleértve az esetleges vonatkozó díjakat is.

  9.10 Helytelenül végrehajtott Visszatérítési tranzakciók kezelése. Hacsak a GPIL bizonyítani nem tudja, hogy az érintett tranzakciót megfelelően hajtotta végre, indokolatlan késlekedés nélkül visszautalja az Eladó Elszámolási számlájára a Visszatérítési tranzakció összegét és a tranzakcióval kapcsolatos valamennyi vonatkozó díjat. Az Eladó kérésére a GPIL minden esetben haladéktalan intézkedéseket tesz a tranzakció kivizsgálására, és értesíti az Eladót az eredményről.

 19. KÁRTALANÍTÁS
 20. 10.1 Az Eladó – a 10.2 pont alapján – mentesíti a GPIL-t, a Google-t és társult vállalkozásait és/vagy bármely olyan pénzügyi szolgáltatót, amellyel a GPIL szerződést kötött a Szolgáltatásokkal kapcsolatban (a továbbiakban: a Kártalanítandó felek) minden olyan, valamely harmadik fél által a Kártalanítandó felekkel szemben támasztott kártalanítási igény és minden olyan felelősség, veszteség és kiadás (például kártérítés, rendezés és észszerű jogi költségek) alól, amelyet a Kártalanítandó fél a következők miatt vagy a következőkkel kapcsolatban szenvedett el:

  10.1.1 az Eladó webhelye(i);

  10.1.2 Az Eladó Márkajegyei;

  10.1.3 a Szolgáltatás Eladó általi, a Szerződésben megengedettől eltérő módon történő használata; és/vagy

  10.1.4 minden olyan termék, amelyet a Vevő a Szolgáltatás igénybevételével kísérelt meg vagy kíván beszerezni, vagy szerzett be.

  10.2 Az Eladónak a 10.1 pont szerinti kötelezettségei csak abban az esetben állnak fenn, ha a Kártalanítandó fél:

  10.2.1 haladéktalanul értesíti az Eladót a kártalanítási igényről;

  10.2.2 észszerű módon információkat, segítséget és együttműködést nyújt az Eladónak a peres vagy egyéb eljárásban; továbbá

  10.2.3 teljes ellenőrzést és kizárólagos jogosultságot biztosít az Eladónak az ilyen jellegű keresettel szembeni védekezéshez, illetve a kereset rendezéséhez. A kártalanított fél saját költségére saját maga választotta jogi képviselőt kérhet fel az eljárás felügyeletére.

  10.3 A jelen 10. pont további rendelkezéseinek megfelelően a GPIL védelmet biztosít, illetve belátása szerint megállapodásra törekszik a valamely harmadik fél által az Eladóval szemben arra hivatkozva indított vagy más módon megkezdődő bírósági eljárás esetében, hogy a GPIL-nek vagy a Google-nak a Szolgáltatás nyújtásához használt technológiája vagy a Google valamely Márkajegye megsérti a harmadik fél valamely szerzői jogát, kereskedelmi titkát vagy védjegyét.

  10.4 A GPIL-t semmilyen, a 10.3 pont szerinti felelősség vagy kötelezettség nem terheli a következőkkel kapcsolatban:

  10.4.1 a Bétafunkciók használata;

  10.4.2 a Szolgáltatások vagy a Google Márkajegyeinek módosított formában vagy a GPIL által jóvá nem hagyott anyagokkal kombinációban történő használata; vagy

  10.4.3 az Eladó, valamely egyéb más Ügyfél vagy harmadik fél által a GPIL-nek, a Google-nak vagy társult vállalkozásainak biztosított tartalom, információ vagy adat.

  10.5 A GPIL-nek a 10.3 pont szerinti kötelezettségei csak abban az esetben állnak fenn, ha az Eladó:

  10.5.1 haladéktalanul értesíti a GPIL-t az ilyen követelésről;

  10.5.2 észszerű módon információkat, segítséget és együttműködést nyújt a GPIL-nek a peres vagy egyéb eljárásban; továbbá

  10.5.3 teljes ellenőrzést és kizárólagos jogosultságot biztosít a GPIL-nek az ilyen jellegű keresettel szembeni védekezéshez, illetve a kereset rendezéséhez. A kártalanított fél saját költségére saját maga választotta jogi képviselőt kérhet fel az eljárás felügyeletére.

  10.6 A GPIL – kizárólagos és észszerű mértékben alkalmazott mérlegelési szabadságával élve – felmondhatja bármely olyan Szolgáltatás vagy GPIL-Márkajegy Ügyfél általi folyamatos használatát, amely a GPIL állítása vagy véleménye szerint megsérti valamely harmadik fél Szellemi tulajdonjogait.

  10.7 A harmadik felek Szellemi tulajdonjogainak bitorlása tekintetében a felek teljes felelősségéről és a kizárólagos jogorvoslatról a jelen 10. pont rendelkezik.

 21. IDŐTARTAM ÉS FELMONDÁS
 22. 11.1 A Szerződés a Hatálybalépés dátumán lép életbe, és az itt előírt rendelkezésekkel összhangban történő felmondásáig marad érvényben.

  11.2 Felmondás. Az Eladók a GPIL előzetes értesítésével haladéktalanul és díjmentesen felmondhatják a jelen Szerződést a hatálybalépés dátumától számított tizennégy (14) napon belül. Ennek letelte után, hacsak a jelen Szerződésben nem egy rövidebb időtartam van rögzítve, a jogszabály által megengedett módon a GPIL bármikor felmondhatja a jelen Szerződést nem kevesebb mint két (2) hónappal korábbi előzetes értesítéssel, míg az Eladó bármikor és díjmentesen felmondhatja a jelen Szerződést nem kevesebb mint egy (1) hónappal korábbi előzetes értesítéssel.

  11.3 A teljesítést bármelyik fél felfüggesztheti, és/vagy részben vagy egészben – azonnali hatállyal – felmondhatja a Szerződést, ha:

  11.3.1 a másik fél a Szerződés valamelyik feltételét számottevő mértékben megszegi, a szerződésszegés orvoslása pedig nem lehetséges; vagy

  11.3.2 a másik fél a Szerződés valamelyik feltételét számottevő mértékben megszegi, és a szerződésszegés orvosolható, azonban a szerződésszegő fél a szerződésszegés orvoslását az ezt kérő értesítés kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem végzi el.

  11.4 A jelen Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

  11.4.1 a másik fél hitelezői megbeszélést tartanak, illetve a másik fél javaslatára vagy vele kapcsolatban megegyezés vagy megállapodás (így például a 2014. évi vállalati törvényben – Companies Act 2014 – meghatározott megegyezési rendszer) jön létre a hitelezőkkel közösen, illetve az ő érdekükben;

  11.4.2 a másik fél vagyona teljes egészében vagy számottevő részében csődgondnok, (bíróság által vagy más módon kinevezett) felszámoló vagy más hasonló személy birtokába vagy irányítása alá kerül, vagy zálog, végrehajtás vagy más eljárás alá kerül (amelyet nem oldanak fel hét (7) napon belül);

  11.4.3 a másik fél beszünteti tevékenységét, vagy az 1986. évi csődtörvény (Insolvency Act 1986) 123. szakasza vagy 222–224. szakasza értelmében tartozásainak rendezésére képtelennek minősül, vagy az említett törvény 268. szakasza értelmében nem látható észszerű esély arra, hogy tartozásait rendezni tudja;

  11.4.4 a másik fél vagy annak igazgatói, valamelyik hitelezője vagy a zálogjogtöbbségi befolyással rendelkező jogosult bejelenti azon szándékát, hogy csődgondnokot nevez ki, illetve csődgondnok kinevezését kéri a bíróságtól;

  11.4.5 a másik félre vonatkozó csődbejelentést mutatnak be (amelyet nem vonnak vissza huszonnyolc (28) napon belül), vagy a másik fél csődgondnokság alá való vonására vagy felszámolására, fizetésképtelenségének kimondására vagy feloszlatására vonatkozó határozatot fogadnak el vagy rendelkezést adnak ki;

  11.4.6 a fentiek bármelyikéhez hasonló eset áll elő a másik féllel kapcsolatban a bejegyzés helye, a telephely, a tevékenység, illetve a vagyon helye szerinti joghatóság előtt;

  11.4.7 változás áll be az Eladó irányításában, vagy az Eladó vagyonának jelentős részétől megszabadul. E pont alkalmazásában az „irányítás” az igazgatási hatáskör valamely személy(ek) vagy erre kijelölt személy(ek) által közvetlenül vagy közvetve való gyakorlását vagy gyakoroltatását jelenti, az „irányítás változását” pedig ennek megfelelően kell érteni; vagy

  11.4.8 olyan esemény következik be – vagy eljárás indul – az Eladó vonatkozásában azon joghatóság alatt, amelybe az Eladó is tartozik, amelynek hatása megegyezik vagy hasonló a jelen 11.4 pontban említett eseményekéhez.

  11.5 A Szolgáltatás felfüggesztése a Fizetési tranzakciókkal kapcsolatban. A GPIL haladéktalanul felfüggesztheti a Szolgáltatás Eladó által történő használatát, ha:

  11.5.1 az Eladó megszegi a jelen Szerződést (ideértve bármelyik irányelvet, például a Google Payments programszabályzatát és iránymutatásait, amelyekre a jelen Szerződés hivatkozik); vagy

  11.5.2 a GPIL észszerű megítélése szerint a Szolgáltatás Eladó általi használata a GPIL, a Szolgáltatás és/vagy a Fizetési tranzakciók feldolgozásához használt fizetőkártya-rendszerek vonatkozásában a vagyoni kár elszenvedésének vagy a jó hírnév elvesztésének kockázatát veti fel, vagy észszerűen vélelmezhető az, hogy az Eladó csalást, pénzmosást vagy más illegális tevékenységet követ el.

  11.6 Az Eladó a GPIL egy Munkanappal korábban történő értesítésével valamely időszak alatt átmenetileg felfüggesztheti a Szolgáltatást, ha:

  11.6.1 a Szolgáltatásban olyan kritikus hibák vagy hiányosságok lépnek fel, amelyek számottevő mértékben befolyásolják annak elsődleges funkcióit, mindaddig, amíg a GPIL ki nem javítja a hibákat; vagy

  11.6.2 az Eladó üzletmenete súlyos veszélyeztetést szenved el a Szolgáltatás közvetlen eredményeként, mindaddig, amíg a GPIL ezt a súlyos káros hatást nem orvosolja vagy enyhíti,

  amennyiben az Eladó a GPIL kérésére minden esetben a GPIL rendelkezésére bocsátja a kritikus hibával vagy a számottevő káros hatással kapcsolatos dokumentációt. A Szolgáltatás ilyen jellegű felfüggesztése során az Eladó jóhiszeműen segíti a GPIL-t a problémák megoldásában.

  11.7 A jelen Szerződés megszűnése vagy a Szolgáltatás Eladó általi igénybevételének megszűnése esetén:

  11.7.1 a pénzmosás, csalás és más illegális tevékenységek elleni küzdelemmel kapcsolatban előírt ellenőrzések sikeres elvégzését és egy belátás szerinti, 1 €-nál kisebb összegű ellenőrző terhelést követően a GPIL legfeljebb száznyolcvan (180) napig visszatarthat pénzeszközöket annak érdekében, hogy fedezze a GPIL visszaterhelésekkel kapcsolatos várható kötelezettségét. A jelen Szerződés lejártát vagy megszűnését követően valamennyi visszaterhelésért és az Eladó által vállalt vagy az Eladóra kirótt kötelezettségért az Eladó marad felelős.

  11.7.2 a GPIL által biztosított valamennyi jog és licenc haladéktalanul megszűnik;

  11.7.3 az Eladónak a jelen Szerződés alapján a GPIL Márkajegyeinek használatára vonatkozóan biztosított jogai haladéktalanul megszűnnek;

  11.7.4 az Eladó haladéktalanul felhagy a Szolgáltatás következőkre történő használatával:

  (a) Fizetési tranzakciók feldolgozása; és

  (b) a GPIL Márkajegyeinek megjelenítése;

  11.7.5 az Eladó teljesíti az összes fennmaradó termékvásárlást; és

  (a) az Eladó a GPIL birtokában lévő összes bizalmas és/vagy védett információjának minden példányát visszaszolgáltatja vagy megsemmisíti (és tanúsítja a megsemmisítést).

  11.8 A GPIL megtilthatja az Eladónak a Szolgáltatáshoz való hozzáférést például – korlátozás nélkül – az Eladó felhasználónevének és jelszavának deaktiválásával, és megtagadhatja az Eladónak (vagy az Eladó anya- vagy leányvállalatának, társult vállalkozásának, vagy az Eladó vagy az Eladók örököseinek, vagy – amennyiben az Eladó magánszemély – a rokonainak vagy a GPIL által ismert ismerőseinek) a Szolgáltatáshoz való jövőbeni hozzáférését.

  11.9 A Szerződés többi részében foglaltak ellenére a jelen Szerződés valamennyi olyan rendelkezése, amelynek célja, hogy a jelen Szerződés megszűnése, illetve átruházása vagy engedményezése után is hatályban maradjon, vagy kötelezze valamelyik felet – így például (korlátozás nélkül) a 7. pont (Titoktartás) –, a jogszabály által megengedett mértékben a jelen Szerződés megszűnését követően is hatályban marad. A jelen Szerződés megszűnése nem befolyásolja a felek által a megszűnés napján szerzett jogokat, illetve a feleket a megszűnés napjától terhelő kötelezettségeket.

 23. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRTESÍTÉSEK
 24. 12.1 Jelen Szerződés nyelve az angol, és amennyiben arról a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződésben előírt, illetve a Szerződés által megengedett valamennyi értesítést és egyéb kommunikációt vagy közlést angol nyelven és írásban kell végezni. Bármely fordítás csak tájékoztató jellegűnek minősül, az angol nyelvű változat és a fordítás közötti eltérés esetében pedig az angol nyelvű változat a mérvadó.

  12.2 A GPIL a Szolgáltatással kapcsolatban elektronikus kommunikációs eszközök révén, például (a) e-mail-üzenetnek az Eladó e-mail-címére való küldésével vagy (b) az értesítéseknek vagy közleményeknek valamely Google-webhelyen történő közzétételével kommunikálhat. Az Eladó elfogadja, hogy a GPIL elektronikus módon kommunikálhat vele a Szolgáltatás Eladó által történő igénybevételével kapcsolatos bármely üggyel, így például a Szerződéssel (és a Szerződés javításaival vagy kiegészítéseivel), a Szolgáltatásra és a fizetési meghatalmazásokra vonatkozó értesítésekkel és közlésekkel kapcsolatban. Az egyes kommunikációs tevékenységek kezelése az alábbi módokon történik:

  • az Eladó a Szerződést a regisztráció során nyomtatható formában kapja meg;
  • a Szerződés regisztrációt követő módosításait az Eladó az e-mail-címére küldött e-mailben kapja meg;
  • ha a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződés felmondására vonatkozó értesítést az Eladó az e-mail-címére küldött e-mailben kapja meg;
  • a Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos információk az Eladó online Fiókjában válnak hozzáférhetővé nyomtatható formában;
  • a Szolgáltatás esetleges felfüggesztésével kapcsolatos információ az Eladó online Fiókjában válik hozzáférhetővé; és
  • a Fizetési tranzakciók visszautasításával kapcsolatos információk az Eladó online Fiókjában válnak hozzáférhetővé.

  Az értesítés a következők szerint tekintendő átadottnak:

  (a) személyes vagy futárposta által történő kézbesítés esetén az átvétel alkalmával (a kézhezvételt aláírással kell igazolni);

  (b) az ajánlott vagy tértivevényes küldemény kézhezvételének igazolása után;

  (c) e-mail esetében az e-mail elküldésétől számított négy (4) óra elteltével; vagy

  (d) miután az értesítés az Eladó online Fiókjában hozzáférhetővé vált. A kapcsolatfelvételi adatokat e pontnak megfelelően frissíteni kell annak biztosítása érdekében, hogy mindegyik fél naprakész információkkal rendelkezzen valamennyi ilyen elérhetőségről.

  12.3 Az Eladónak az elektronikus úton kapott közlésekről papír alapú példány nyomtatásával vagy az elektronikus példány mentésével másolatot kell készítenie, és az Eladó részére elektronikus formátumban eljuttatott információ azzal a feltételezéssel kerül átadásra, hogy az Eladó képes az információ kinyomtatására vagy mentésére.

  12.4 A jelen Szerződés tárgyában a GPIL részére küldött valamennyi értesítést ajánlott postai küldeményként kell feladni a következő címre:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, a borítékon pedig fel kell tüntetni a következőt: „GPIL Payments Team”. Ez alól kivételt képeznek a következők:

  • A veszteségekről, eltulajdonításról, engedély nélküli használatról vagy a biztonság megsértéséről szóló értesítések, amelyeket a lehető leghamarabb, a Vevői súgóban található „Kapcsolatfelvétel” lehetőség segítségével kell elküldeni.
  • A jelen Szerződés felmondásáról szóló értesítést az Eladói súgóban található „Kapcsolatfelvétel” lehetőség segítségével kell elküldeni.

 25. ÁLTALÁNOS
 26. 13.1 E tárgyban ez a Szerződés a felek között létrejött teljes szerződés (a benne közölt URL-ekkel együtt), amely hatályon kívül helyezi a felek között az e tárgyban korábban létrejött valamennyi szerződést vagy megállapodást.

  13.2 A jelen Szerződés tetszőleges számú részre bontva is érvényes, így faxon küldött oldalanként is. A részek mindegyike eredeti példánynak minősül, és együttesen egy és ugyanazon dokumentumot alkotják.

  13.3 A 13.4 és 13.5 pontoknak megfelelően a jelen Szerződés módosításainak (i) írásban kell megtörténniük; (ii) hivatkozniuk kell a jelen Szerződésre; és (iii) azokat legkésőbb két (2) hónappal a hatálybalépésük napja előtt el kell küldeni a másik félnek. Az Eladó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a GPIL által javasolt valamennyi módosítás általa elfogadottnak minősül, ha a módosítások hatálybalépésének napjáig az Eladó nem értesíti a GPIL-t a 12.4 pontnak megfelelően ennek ellenkezőjéről, amely esetben a jelen Szerződés a módosítások hatálybalépésének dátuma előtt haladéktalanul megszűnik. Az Eladó a Szerződést a 12.4 pontnak megfelelően bármikor díjmentesen felmondhatja a GPIL által javasolt módosítások hatálybalépésének dátuma előtt. A Szerződésnek az Eladó által javasolt módosításai csak akkor léphetnek hatályba, ha azokat mindegyik fél felhatalmazott képviselője aláírta.

  13.4 Az Eladó elfogadja, hogy a GPIL értesítést követően azonnal jogosult a Szerződés módosítására, amennyiben azt jogszabály nem tiltja.

  13.5 A 13.3 és 13.4 pontokban foglaltak semmiben nem korlátozzák a következőket:

  13.5.1 A GPIL-nek az irányelvei frissítéséhez és felülvizsgálatához, valamint az esetleges új, az Eladó által a használatukkal elfogadható funkciók előzetes értesítés nélküli hozzáadásához fűződő joga. Az ilyen jellegű módosításokat a GPIL saját belátása szerint megválasztott módszerrel hajthatja végre. A választott módszer lehet e-mailben küldött vagy a valamely Google-webhelyen közzétett értesítés; továbbá

  13.5.2 A felek azon joga, hogy a jelen Szerződés feltételeit módosítsák bármilyen értesítési időszak alkalmazásával, amennyiben azt jogszabály nem tiltja, és amennyiben mindkét fél hozzájárul.

  13.6 Az Eladó a GPIL előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem engedményezheti vagy ruházhatja át sem részben, sem pedig egészben a jelen Szerződést vagy a jelen Szerződés szerinti jogokat vagy kötelezettségeket.

  13.7 A GPIL a jelen Szerződés alapján őt megillető jogokat, illetve őt terhelő kötelezettségeket előzetes írásbeli beleegyezés nélkül is részben vagy egészben a Google-ra és/vagy a Google valamely társult vállalkozásra engedményezheti vagy ruházhatja át.

  13.8 Egyik fél sem felelős a kötelezettségei sikertelen vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben az az ő észszerű befolyásán túlmutató körülmények miatt következik be, korlátozás nélkül beleértve a kormányzati intézkedéseket, terrorcselekményeket, földrengést, tűzvészt, árvizet vagy más természeti csapást, munkaerőpiaci problémákat, áramkimaradásokat és/vagy áramszüneteket, az internetszolgáltatásban vagy a telekommunikációban bekövetkező zavarokat és rendszerhibákat.

  13.9 Amennyiben a GPIL nem gyakorolja vagy nem érvényesíti a jelen Szerződés szerinti valamely jogot vagy rendelkezést, az nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondását.

  13.10 A jelen Szerződés részes felei független vállalkozók, és a jelen Szerződésben foglaltak semmilyen mértékben nem jelentik azt, hogy a felek között ügynöki, partnerségi vagy közös vállalkozási kapcsolat jönne létre. Egyik fél sem tekinthető a másik fél munkavállalójának vagy jogi képviselőjének, és egyik fél sincs feljogosítva vagy felhatalmazva arra, hogy kötelezettséget vállaljon a másik fél nevében.

  13.11 Ha valamely illetékes joghatóság végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek ítéli meg a jelen Szerződés valamelyik rendelkezését, akkor az adott rendelkezés törlődik vagy a szükséges legalacsonyabb szintre korlátozódik úgy, hogy a jelen Szerződés fennmaradó része érvényes és hatályos, valamint a felek között érvényesíthető marad.

  13.12 A jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott jogok és előnyök kivételével semmi nem létesít vagy biztosít semmilyen jogot vagy más előnyt a Szerződésben szereplő feleken kívüli más személy javára. Ez a pont a jelen Szerződés szerinti engedményest nem korlátozza vagy akadályozza a kedvezményező által ráruházott jogok és kedvezmények gyakorlásában, illetve igénybevételében. E pont rendelkezései ellenére a jelen Szerződés engedményezéséhez, átruházáshoz, felmondásához vagy módosításához harmadik fél (beleértve a jelen Szerződés szerinti jogai gyakorlására adott esetben feljogosított harmadik feleket is) beleegyezése nem szükséges.

  13.13 A jelen Szerződés, valamint a belőle eredő vagy vele kapcsolatos viták és követelések vonatkozásában Írország jogszabályai a mérvadók. A felek visszavonhatatlanul és feltétel nélkül elfogadják az írországi bíróságoknak a valamennyi ilyen vita vagy követelés vonatkozásában fennálló kizárólagos joghatóságát. Az előző mondatban foglalt rendelkezések egyike sem akadályozza meg egyik felet sem abban, hogy bizalmas információi vagy Szellemi tulajdonjogai védelme érdekében bármely joghatóság alatt jogsértés megszüntetésére irányuló vagy hasonló jogorvoslatot kérjen.

  13.14 A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelvet (a továbbiakban: PSD) és a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2015/2366 (EU) irányelvet (a továbbiakban: PSD2) átültető vonatkozó nemzeti jogszabályok (a továbbiakban: Nemzeti jogszabályok) által megengedett mértékben a Nemzeti jogszabályok következő rendelkezései nem vonatkoznak a jelen Szerződésre: a PSD2 III. címe 62. cikkének (1) és 64. cikkének (3) bekezdése, továbbá a 72., 74., 76., 77., 80. és 89. cikket átültető valamennyi rendelkezés. A felek fenntartják a jogot arra, hogy a PSD2 71. cikkét átültető Nemzeti jogszabályok rendelkezéseiben megállapítottól eltérő határidőben állapodjanak meg.