GPL prodavatelju pruža uslugu (na način definiran u Uvjetima pružanja usluge navedenim u nastavku) koja se odnosi na prodaje koje prodavatelj obavlja na Googleovim tržištima i na dobrotvorne donacije (u slučaju dobrotvornih organizacija).

Popis Googleovih tržišta koje podržava usluga nalazi se ovdje. Google može povremeno ažurirati tržišta, no sve transakcije na tržištima obrađuju se u skladu s Uvjetima pružanja usluge navedenim u nastavku. Dodatne informacije o tome je li određeni proizvod tržište ili nije potražite u uvjetima i odredbama za taj proizvod.

Osim prodaje na Googleovim tržištima, prodavatelj može nuditi svoje proizvode Googleu radi daljnje prodaje. U tom slučaju prodavatelj ima pravo na naknadu od Googlea. Google može zatražiti da GPL u njegovo ime plati tu naknadu prodavatelju. Za izbjegavanje sumnje, Uvjeti pružanja usluge navedeni u nastavku ne primjenjuju se na takva plaćanja. Više informacija o takvim plaćanjima potražite u uvjetima i odredbama za predmetni proizvod.

Uvjeti pružanja usluge

17. siječanj 2019.

Ovi Uvjeti pružanja usluge za prodavatelje (dalje: Ugovor) predstavljaju sporazum između tvrtke Google Payment Limited, registrirane u Engleskoj (matični broj 05903713), sa sjedištem na adresi 5 New Street Square, London EC4A 3TW ("GPL") i vas (dalje: prodavatelj). Tvrtki GPL možete se obratiti putem centra za pomoć za prodavatelje na adresi https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341. GPL ima ovlaštenje Uprave za financijsko djelovanje (Financial Conduct Authority, FCA) da u skladu s njezinim propisima djeluje kao institucija za izdavanje elektroničkog novca (dalje: e-novac) i upisan je u FCA registar pod registarskim brojem 900008. GPL je podružnica tvrtke Google International, LLC (dalje: Google). Trebali biste pregledati cijeli ovaj Ugovor prije nego što odlučite hoćete li ga prihvatiti i nastaviti s postupkom registracije.

Prije nego što nastavite, trebali biste ispisati ili spremiti kopiju ovog Ugovora za svoju evidenciju.

KLIKOM NA "PRISTAJEM NA UVJETE PRUŽANJA USLUGE" U NASTAVKU TE KLIKOM NA GUMB "DOVRŠI REGISTRACIJU" PRISTAJETE NA PREUZIMANJE OBVEZA IZ OVOG UGOVORA.

Ugovor će stupiti na snagu na dan kad ga je prodavatelj prihvatio (dalje: datum stupanja na snagu).

1. DEFINICIJE

U ovom se Ugovoru pojavljuju sljedeći definirani pojmovi:

"Račun" označava račun e-novca koji GPL održava za prodavatelja.

"Referentni vodič za API" označava referentni vodič za API koji GPL ili njegova povezana društva povremeno objavljuju. Trenutačni Referentni vodič za API dostupan je na adresi https://developers.google.com/terms.

"Vodič za razvojne programere API-ja" označava vodič za razvojne programere API-ja koji GPL ili njegova povezana društva povremeno objavljuju. Trenutačni Vodič za razvojne programere API-ja dostupan je na adresi https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

"Beta značajke" označavaju one značajke usluge koje GPL povremeno identificira kao "beta" ili nepodržane u GPL-ovoj tehničkoj dokumentaciji. Takva tehnička dokumentacija obuhvaća važeći Referentni vodič za API i Vodič za razvojne programere API-ja za verziju usluge koju je prodavatelj implementirao.

"Značajke robne marke" označava zaštićene nazive, zaštitne znakove, servisne oznake, logotipove, nazive domena i druge prepoznatljive značajke robne marke svake pojedine strane koje ta strana povremeno posjeduje (ili za njih ima licencu).

"Radni dan" označava dan koji nije subota, nedjelja ili državni praznik u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Kupac" označava korisnika koji upotrebljava uslugu za novčane transakcije radi kupnje proizvoda.

"Operater" označava operatera mobilne telefonije odobrenog od strane GPL-a koji kupcima nudi račun za naplatu putem mobilnog operatera.

"Naplata putem mobilnog operatera" označava postupak plaćanja u kojem će GPL, u ime prodavatelja, podnijeti nalog za platnu transakciju operateru za naplatu s kupčeva računa za naplatu putem mobilnog operatera.

"Račun za naplatu putem mobilnog operatera" označava mjesečni ili drugi periodički račun za naplatu koji izdaje operater i koji je kupac registrirao kod GPL-a kao novčani instrument.

"Rješavanje stornirane uplate" označava dio programskih pravila i smjernica za Google Payments pod naslovom "Rješavanje stornirane uplate".

"Korisnik" označava fizičku ili pravnu osobu koja se registrira za uslugu kao kupac ili prodavatelj.

"Sporovi" označavaju bilo kakva neslaganja, sudske sporove, nagodbe i/ili druge sporove između korisnika ili ostalih trećih strana, a koji proizlaze iz upotrebe usluge, ali ne uključuju sporove u vezi s uslugom.

"E-novac" označava elektroničku vrijednost koju izdaje GPL nakon primitka novčanih sredstava. E-novac se nalazi u računalnom sustavu GPL-a i predstavlja zahtjev za otkup podnesen GPL-u. E-novac nije depozit.

"Euro" označava važeću valutu Europske monetarne unije.

"Novčani instrument" označava račun kreditne kartice, račun debitne kartice, račun za naplatu putem mobilnog operatera ili neki drugi instrument plaćanja koji korisnik registrira na usluzi, a GPL upotrebljava za svoje financiranje izdavanja e-novca radi obrade novčanih transakcija i u druge svrhe.

"Novčana transakcija" označava transakciju kojom GPL (i) pokreće prijenos iznosa kupnje s kupčeva novčanog instrumenta GPL-u, (ii) izdaje kupcu iznos e-novca koji je jednak iznosu kupnje i (iii) prenosi iznos e-novca s kupca na prodavatelja.

"Google" označava tvrtku Google International, LLC te njezine podružnice i povezana društva.

"Googleovo tržište" označava svako tržište kojim upravlja Google i na kojem kupci mogu izravno kupovati proizvode od prodavatelja.

"Uvjeti pružanja usluge za Googleovo tržište" označavaju Uvjete pružanja usluge za Googleovo tržište definirane u članku 3.9.

"Programska pravila i smjernice za Google Payments" označavaju pravila Google Paymentsa za prodavatelje koji imaju račune na GPL-u s podacima o naplati za Hrvatsku koje GPL povremeno objavljuje. Važeća programska pravila i smjernice za Google Payments dostupni su na adresi https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

"Podatkovni protokoli GPL-a" označavaju Googleove podatkovne protokole primjenjive na uslugu koju prodavatelju pruža GPL ili se ona pruža u njegovo ime u skladu s ovim Ugovorom te sve revidirane verzije takvih protokola o kojima GPL ili njegova povezana društva povremeno obavještavaju prodavatelja.

"Google web-lokacija" označava bilo koju web-lokaciju koju posjeduje ili njome upravlja Google ili njegovi zastupnici ili se to čini u njihovo ime, uključujući sve poddomene i direktorije istih te sve nasljedne web-lokacije.

"Prava intelektualnog vlasništva" označavaju sva patentna prava, autorska prava, prava na topografiju poluvodičkih proizvoda, prava na softver, moralna prava, zaštitni znak i/ili servisne oznake, logotipe, prava na ili u vezi s bazama podataka, prava na ili u vezi s povjerljivim informacijama ili poslovnim tajnama, prava u vezi s nazivima domena i bilo koja druga vlasnička prava (registrirana ili neregistrirana) diljem svijeta, uključujući sva prava povrata i prava na bilo koje podneske i registracije koje su na čekanju te pravo na pokretanje sudskog postupka i nadoknadu štete zbog ranijih povreda prava.

"Podaci za prijavu" označavaju korisničko ime i zaporku koju GPL daje prodavatelju za pristup prodavateljevu računu.

"Zahtjev za plaćanje" označava (i) nalog koji prodavatelj daje GPL-u za izvršavanje novčane transakcije koju je odobrio kupac, a koji služi i kao obavijest GPL-u o kupčevu odobrenju za pokretanje kupnje iznosa e-novca od GPL-a koji je jednak iznosu kupnje novčane transakcije, ili (ii) nalog koji prodavatelj daje GPL-u za izvršavanje povrata novca, ovisno o kontekstu.

"Funta sterlinga" označava važeću valutu Ujedinjenog Kraljevstva.

"Proizvod" označava bilo koju digitalnu ili fizičku robu, dobro ili uslugu koje kupac može kupiti od prodavatelja koristeći se uslugom.

"Iznos narudžbe" označava iznos koji je jednak cijeni proizvoda, uključujući sve s time povezane naknade, poreze, otpremne troškove ili troškove obrade, gdje je to primjenjivo.

"Otkupni račun" označava račun e-novca kojim upravlja GPL povezan s prodavateljem na koji GPL prenosi e-novac od kupaca kao dio novčane transakcije.

"Otkupna transakcija" označava transakciju kojom GPL otkupljuje e-novac koji se čuva na prodavateljevu otkupnom računu i pokreće prijenos odgovarajućeg iznosa na prodavateljev račun za namirenje.

"Povrat novca" označava transakciju kojom GPL prenosi e-novac s prodavateljeva otkupnog računa na kupca, a zatim otkupljuje i pokreće prijenos odgovarajućeg iznosa na kupčev novčani instrument pomoću funkcije za povrat u usluzi.

"Obavezna rezervacija" označava novčani iznos dijela plaćanja koji se isplaćuje prodavatelju s obzirom na obradu novčanih ili otkupnih transakcija koju GPL može uskratiti, kao što je predviđeno ugovorom.

"Prodavatelj" označava bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja upotrebljava uslugu kako bi prodala proizvode i primila iznose narudžbe iz novčanih transakcija.

"Prodavateljeva e-adresa" označava e-adresu koju je prodavatelj naveo tijekom registracije.

"Prodavateljeva web-lokacija" označava stranice web-lokacije prodavatelja na kojima se nude proizvodi koji se mogu platiti putem usluge.

"Usluga" označava uslugu plaćanja e-novcem koju pruža GPL pod nazivom Google Payments, koja je opisana u ovom Ugovoru, a uključuje obradu (i) novčanih transakcija i povrata novca u ime prodavatelja u vezi s kupnjom između prodavatelja i kupca te (ii) otkupne transakcije.

"Sporovi u vezi s uslugom" označavaju bilo kakva neslaganja, žalbe, sudske sporove, nagodbe i/ili druge sporove između GPL-a i korisnika koji proizlaze isključivo iz navodnog GPL-ova propusta izvršavanja obveza prema ovom Ugovoru ili bilo kojem drugom primjenjivom zakonu te bilo kakvu povezanu pogrešku u pružanju usluge.

"Naknade za uslugu" označavaju naknade koje zaračunava GPL za uslugu, kao što je navedeno u članku 7.1.

"Račun za namirenje" označava depozitni račun prodavatelja u banci sa sjedištem u Hrvatskoj koji je odredio prodavatelj, a koji je GPL, nakon što je o tome obaviješten pisanim putem, odobrio za primanje novčanih sredstava iz isplate e-novca koji se čuva na prodavateljevu otkupnom računu.

"USD" označava važeću valutu Sjedinjenih Američkih Država.

"Godina" označava razdoblje od dvanaest (12) mjeseci s početkom od dana stupanja na snagu te svako uzastopno razdoblje od dvanaest mjeseci.

1.1 Naslovi članaka ovog Ugovora služe samo za lakše pretraživanje i neće utjecati na tumačenje ili konstrukciju Ugovora.

1.2 Pozivanje na bilo koji zakon ili zakonsku odredbu uključuje pozivanje na zakon ili zakonsku odredbu koji se s vremena na vrijeme mogu izmijeniti i dopuniti, proširiti ili ponovno staviti na snagu.

1.3 Osim ako u Ugovoru nije izričito navedeno suprotno, svi iznosi u Ugovoru navedeni su u eurima.

1.4 Tijekom trajanja Ugovora prodavatelj može zatražiti dostavljanje Ugovora putem centra za pomoć za prodavatelje, nakon čega će se na prodavateljevu e-adresu besplatno poslati veza na Ugovor.

2. ZNAČAJKE I OPIS USLUGE

2.1 Opis usluge. Prodavatelj prihvaća i suglasan je sa sljedećim:

(a) prodavateljeve prodaje proizvoda transakcije su između prodavatelja i kupca, a ne s GPL-om, Googleom ili bilo kojim njegovim zastupnikom, osim ako GPL, Google ili bilo koji njegov zastupnik nisu izričito navedeni kao prodavatelj ili kupac u transakciji;

(b) Ni GPL ni Google ni bilo koji njegov zastupnik nisu kupac, prodavatelj ili strana u vezi s bilo kojom novčanom transakcijom, osim ako nisu izričito navedeni kao takvi u popisu proizvoda na Google web-lokaciji ili u njegovim uvjetima pružanja usluge;

(c) GPL neće biti odgovoran za kvalitetu, sigurnost ni zakonitost proizvoda koji se oglašavaju, istinitost ili točnost opisa proizvoda, sposobnost prodavatelja za prodaju proizvoda ili sposobnost kupaca za kupnju proizvoda, niti kontrolira ove stavke; i

(d) GPL neće biti odgovoran za to hoće li kupac završiti kupnju ili plaćanje za proizvode koje je kupac pristao kupiti od prodavatelja niti kontrolira ovaj postupak. Kad kupac odobri kupnju putem novčanog instrumenta, GPL će nakon primitka zahtjeva za plaćanje od prodavatelja pokrenuti novčanu transakciju u ime prodavatelja ili (a) putem odgovarajuće mreže za provedbu plaćanja, uključujući, između ostalog, mreže kreditnih ili debitnih kartica, ili (b) prema operateru za plaćanje i naplatu putem mobilnog operatera kako je opisano u nastavku.

2.2 Dopušteni zahtjev za plaćanje. Prodavatelj će upotrebljavati uslugu samo za obradu zahtjeva za plaćanje za proizvod koji je kupac kupio putem legitimne prodaje proizvoda u dobroj vjeri. Ako prodavatelj svoju glavnu vrstu proizvoda identificira kao "neprofitnu", a GPL je provjerio i potvrdio da je riječ o registriranoj i certificiranoj neprofitnoj organizaciji te ako prodavatelj u tom smislu dostavi drugu dokumentaciju i podatke koje GPL povremeno traži, može upotrebljavati uslugu za obradu donacija od kupaca. Zahtjev za plaćanje ne može se podnijeti za obradu putem usluge ako prodavatelj nije:

(a) isporučio ili na drugi način dostavio kupljenu robu kupcu

(b) pružio kupljenu uslugu

(c) na drugi način dovršio kupoprodaju na temelju zajedničkog dogovora prodavatelja i kupca.

2.3 Zabranjene transakcije. GPL može utvrditi opće prakse i ograničenja u vezi s upotrebom usluge bez prethodne obavijesti prodavatelju, uključujući, između ostalog, individualna ili skupna transakcijska ograničenja za funte sterlinga ili jednaki iznos u lokalnoj valuti ili broj novčanih transakcija ili zahtjeva za plaćanje tijekom jednog ili više navedenih razdoblja. Prodavatelj neće:

(a) upotrebljavati uslugu za obradu novčane transakcije za prodavatelja ili na drugi način prenositi novac između kupca i prodavatelja, ako to izravno ne proizlazi iz kupčeve kupnje proizvoda (osim obrade donacija u skladu s prethodno navedenim stavkom 2.2)

(b) upotrebljavati uslugu za davanje gotovinskih predujmova kupcima ili omogućavanje kupcima kupnje gotovinskih protuvrijednosti (npr. putnih čekova, unaprijed plaćenih kartica, novčanih uplatnica itd.), osim što prodavatelj može upotrebljavati uslugu da bi kupcima omogućio kupnju darovnih potvrda ili kartica s pohranjenom vrijednosti, što je dopušteno sukladno važećim pravilima GPL-a dostupnima na web-lokaciji Google Paymentsa

(c) upotrebljavati uslugu za obradu novčanih transakcija u vezi s prodajom ili razmjenom bilo kojih nezakonitih ili zabranjenih dobara ili usluga, uključujući, između ostalog, zabranjene proizvode ili kategorije proizvoda kako je navedeno u popisu zabranjenih proizvoda koji se nalazi ovdje (taj se popis povremeno ažurira) ili bilo koje povezane nezakonite transakcije (dalje: popis zabranjenih proizvoda). Nepridržavanje primjenjivih pravila u vezi s popisom zabranjenih proizvoda može dovesti do obustave ili ukidanja prodavateljeva pristupa usluzi te do primjene drugih pravnih lijekova koji su dostupni GPL-u prema ovom Ugovoru.

Prodavatelj neće upotrebljavati usluge ni na koji način koji je u suprotnosti s ovim općim praksama, a takva zabranjena upotreba predstavlja osnovu za trenutačnu obustavu usluge i/ili raskid ugovora.

2.4 Nakon prethodne obavijesti GPL-u (u obliku koji je odredio GPL), prodavatelj može odbiti obradu bilo koje narudžbe za proizvod iz bilo kojeg razloga, no u svakom takvom slučaju GPL neće imati obvezu omogućivanja bilo kojih povezanih novčanih transakcija.

2.5 Ograničenja upotrebe usluge.

(a) Prodavatelj će se pridržavati svih pravila i ograničenja glede upotrebe usluge za prodavatelje u obliku u kojem ih s vremena na vrijeme objavljuju i ažuriraju GPL ili njegovi zastupnici. Takva pravila uključuju:

(i) programska pravila i smjernice za Google Payments

(ii) GPL-ove i Googleove tehničke preduvjete i preduvjete za implementaciju koji se nalaze na adresi https://developers.google.com/terms (ili na drugom URL-u koji GPL povremeno pruža)

(iii) GPL-ove i Googleove smjernice za postupanje s robnim markama ili oznakama usluge za uslugu koje su dostupne na adresi https://www.google.com/permissions ili nekom drugom URL-u koji povremeno pružaju GPL ili Google

(iv) Googleova pravila i uvjete za web-lokacije povremeno dostupne na Googleovim web-lokacijama

(v) GPL-ove zahtjeve za sigurnost i privatnost podataka o kojima će prodavatelj biti povremeno obaviješten, uključujući Obavijest o privatnosti za Google Payments na adresi https://payments.google.com/files/privacy.html

(vi) sva važeća pravila poslovanja i/ili pravila kartičnih udruga ili mreža koja se upotrebljavaju za obradu novčanih transakcija, otkupnih transakcija i povrata novca

(vii) zahtjeve za operatera koji se primjenjuju na naplatu putem mobilnog operatera.

(c) GPL može izmijeniti ili obustaviti uslugu, u cijelosti ili djelomično, ako je to potrebno za održavanje ili ažuriranje usluge.

(d) GPL povremeno može primijeniti ograničenja na određene značajke ili ograničiti pristup dijelovima usluge ili cijeloj usluzi.

(e) GPL nema obvezu kreditiranja prodavatelja za novčanu transakciju ako GPL nije primio valjana sredstva s kupčeva novčanog instrumenta za novčanu transakciju.

2.6 Zabranjene radnje. Prodavatelj neće:

(a) utvrditi minimalan ili maksimalan iznos novčane transakcije kao uvjet za kupčevu upotrebu usluge radi plaćanja proizvoda;

(b) zahtijevati od kupca da prodavatelju da brojeve računa bilo koje kreditne kartice, debitne kartice, računa za naplatu putem mobilnog operatera ili drugog novčanog instrumenta;

(c) odvojeno obraditi kao novčanu transakciju iznos bilo kojeg poreza primjenjivog na kupnju proizvoda;

(d) poslati usluzi novčanu transakciju čija je obrada prethodno odbijena ili koja je prethodno vraćena kao stornirana uplata

(e) dopustiti upotrebu usluge za plaćanje bilo kojeg duga kupca prema prodavatelju ili bilo kojeg vraćenog čeka/čeka bez pokrića

(f) održavati negativan saldo na prodavateljevu otkupnom računu.

Ako prodavatelj doda bilo kakve dodatne namete na novčanu transakciju za upotrebu usluge, prodavatelj mora o takvoj nadoplati jasno unaprijed obavijestiti kupca. Prodavatelj se obvezuje da neće primjenjivati nikakve dodatne namete koji su nezakoniti u relevantnoj sudskoj nadležnosti.

2.7 U slučaju da se bilo koja novčana transakcija poništi zbog bilo kojeg razloga (uključujući, između ostalog, slučajeve kad je to rezultat storniranja uplate), GPL može, prema vlastitom nahođenju, tražiti povrat tih sredstava od prodavatelja terećenjem prodavateljeva otkupnog računa. Prodavatelj prihvaća i suglasan je da u slučaju nedovoljnih sredstava na prodavateljevu otkupnom računu GPL može naplatiti prodavateljev dug prema GPL-u terećenjem prodavateljeva otkupnog računa nakon sljedeće novčane transakcije ili na bilo koji drugi način koji nije zabranjen zakonom.

2.8 Vrijeme izvršenja. GPL će obraditi novčane transakcije, transakcije za povrat novca i otkupne transakcije na sljedeći način:

(a) Za novčane transakcije, nakon primitka zahtjeva za plaćanje od prodavatelja, GPL će izdati kupcu iznos e-novca koji je jednak iznosu narudžbe najkasnije kad GPL primi valjana odgovarajuća sredstva od kupčeva novčanog instrumenta te će odmah prenijeti izdani iznos umanjen za bilo koje važeće naknade za uslugu na prodavateljev otkupni račun;

(b) Za povrate novca, pod uvjetom da na prodavateljevu otkupnom računu ima dovoljno raspoloživih sredstava za povrat novca, nakon primitka zahtjeva za plaćanje od prodavatelja, GPL će odmah s prodavateljeva otkupnog računa prenijeti kupcu iznos e-novca jednak Iznosu kupnje koji treba vratiti. Ako je novčani instrument upotrijebljen za djelomično ili potpuno financiranje iznosa kupnje, GPL će, nakon što sa zadovoljavajućim rezultatom izvrši odgovarajuće provjere u cilju sprječavanja pranja novca, prijevare i drugih nezakonitih radnji, otkupiti i pokrenuti prijenos iznosa koji je upotrijebljen za financiranje iznosa kupnje pomoću novčanog instrumenta na kupčev novčani instrument.

(c) Za otkupne transakcije, pod uvjetom da na otkupnom računu ima dovoljno raspoloživih sredstava za otkupnu transakciju, GPL će otkupiti iznose koji se čuvaju na prodavateljevu otkupnom računu i pokrenuti prijenos iznosa na radni dan za koji je dogovorena otkupna transakcija u skladu s člankom 7.4, nakon što GPL sa zadovoljavajućim rezultatom izvrši odgovarajuće provjere u cilju sprječavanja pranja novca, prijevare i drugih nezakonitih radnji.

(d) Ako je zahtjev za plaćanje ili zahtjev za otkup primljen ili planiran na dan koji nije radni dan, s njim će se za potrebe članka 2.8 postupati kao da je primljen ili planiran na idući radni dan;

(e) GPL nije odgovoran i ne kontrolira kad će odgovarajući davatelj usluga plaćanja završiti s prijenosima otkupljenih sredstava pokrenutim od strane GPL-a u prethodnim stavcima (b) i (c) te prenesena sredstva staviti na raspolaganje.

2.9 Novčane transakcije, transakcije za povrat novca ili otkupne transakcije mogu se odbiti bez prethodne najave kupcu ili prodavatelju kao što je predviđeno člankom 7.6. Transakcije se mogu odgoditi i zbog toga što se GPL pridržava svojih obaveza prema važećim zakonima o sprječavanju pranja novca, uključujući i slučajeve kad GPL posumnja da transakcija uključuje prijevaru.

2.10 Dodatni uvjeti za naplatu putem mobilnog operatera. Kad kupac izvrši novčanu transakciju koristeći Naplatu putem mobilnog operatera, GPL će operateru podnijeti troškove za plaćanje i obradu putem kupčeva računa za Naplatu putem mobilnog operatera. Poništenje, povrat ili korekciju te novčane transakcije GPL može dostaviti i operateru radi obrade putem kupčeva računa za naplatu putem mobilnog operatera. GPL nema obvezu prodavatelju ili bilo koju drugoj strani namiriti troškove za kupčevu novčanu transakciju (ili poništenja, povrate ili korekcije iste) u slučaju da operater ne može ili ne želi iz bilo kojeg razloga naplatiti sredstva s računa za naplatu putem mobilnog operatera ili na drugi način od kupca (za plaćanje novčane transakcije), kao ni kreditirati račun za naplatu putem mobilnog operatera ili na neki drugi način kreditirati kupca (za poništenje, povrat ili korekciju novčane transakcije). Ako GPL dostavi sredstva za namirenje prodavatelju koji čeka isplatu od operatera, GPL pridržava pravo da stornira ili zatraži povrat sredstava od prodavatelja u slučaju da operater ne završi obradu novčane transakcije putem kupčeva računa za naplatu putem mobilnog operatera ili ako ne ishodi plaćanje od kupca na neki drugi način. GPL može ograničiti vrste prodavatelja koji mogu upotrebljavati Naplatu putem mobilnog operatera i vrste proizvoda koji se mogu kupiti pomoću Naplate putem mobilnog operatera.

2.11 Beta značajke. GPL može, po vlastitom nahođenju, staviti upotrebu beta značajki na raspolaganje prodavatelju. Beta značajke se daju "kako jest" (dakle, bez odgovornosti za nedostatke) i bilo koja njihova upotreba bit će na vlastiti rizik prodavatelja, ovisno o važećim zakonima. GPL može, prema vlastitom nahođenju, obustaviti ustupanje beta značajki u bilo koje vrijeme.

3. IMPLEMENTACIJA USLUGE

3.1 Implementacija. Prodavatelj će osigurati da nema upotrebe usluge ili pristupa njoj putem prodavateljevih web-lokacija koje nisu u skladu s Ugovorom ili nisu na drugi način odobrene od strane GPL-a, a prodavatelj će nadzirati i onemogućiti bilo koji takav pristup ili upotrebu od strane neovlaštenih strana (uključujući, između ostalog, bilo koje web-lokacije trećih strana).

3.2 U vezi sa sredstvima kojima se služi prodavatelj, GPL je ovlašten dati konačno odobrenje, s vremena na vrijeme, za implementaciju usluge i u slučaju da GPL ne odobri takvu implementaciju, GPL će imati pravo, nakon što o tome obavijesti prodavatelja, obustaviti bilo koju kontinuiranu upotrebu usluge, u cijelosti ili djelomično, sve dok prodavatelj ne provede odgovarajuće korektivne izmjene u skladu s razumnim zahtjevima i odlukama GPL-a. GPL može u bilo koje vrijeme poslati probne upitnike ili provesti kontrole kvalitete prodavateljevih web-lokacija kako bi provjerio pridržava li se prodavatelj Ugovora.

3.3 Novčani instrumenti. Kao dio prodavateljeve implementacije usluge na prodavateljevoj web-lokaciji i kao uvjet da GPL pruža uslugu, prodavatelj će uspostaviti, registrirati i održavati novčani instrument i račun za namirenje za uslugu. Na upotrebu novčanog instrumenta primjenjuju se standardni uvjeti i odredbe za instrument, koji se nalaze na adresi https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=hr. Prodavatelj daje ovlaštenje GPL-u da:

(a) potvrdi da novčani instrument ili račun za namirenje, koje je prodavatelj naveo na registracijskim web-stranicama usluge, imaju dobru reputaciju u banci izdavatelju, uključujući podnošenje zahtjeva za autorizaciju plaćanja i/ili mali novčani kredit i/ili terećenje novčanog instrumenta ili računa za namirenje, ovisno o tome što je primjenjivo

(b) ponovno potvrdi, prema GPL-ovom vlastitom i apsolutnom nahođenju, novčani instrument ili račun za namirenje svaki put kad se promijene informacije o računu; i

(c) pribavi, ako je dopušteno lokalnim zakonom, s vremena na vrijeme kreditno izvješće i/ili se na drugi način raspita o kreditu ili drugim osnovnim podacima o prodavatelju ako GPL smatra prikladnim da procijeni prodavateljevu prihvatljivost za uslugu ili provjeri prodavateljevu kontinuiranu upotrebu usluge.

3.4 Prodavatelj će pružiti aktualne, potpune i točne informacije o registraciji i informacije o novčanom instrumentu i računu za namirenje te će ažurirati te informacije kako bi ih održavao jednako aktualnima i točnima. GPL može zahtijevati od prodavatelja da s vremena na vrijeme pruži dodatne informacije kao uvjet za nastavak upotrebe usluge ili kako bi se pomoglo GPL-u pri donošenju odluke hoće li se prodavatelju dopustiti nastavak upotrebe usluge.

3.5 Ažuriranja. Ako GPL s vremena na vrijeme ažurira svoje tehničke ili implementacijske specifikacije (uključujući, između ostalog, ažuriranjem Podatkovnih protokola GPL-a ili zahtijevanjem promjena izgleda i dojma, označavanja, upotrebe robne marke ili atribucije), prodavatelj će implementirati ta ažuriranja ili izmjene čim to bude praktično moguće, ali u svakom slučaju unutar šezdeset (60) dana od dana primitka obavijesti o ažuriranju; međutim, pod uvjetom da ažuriranja ili izmjene izgleda i dojma, označavanja, upotrebe robne marke ili atribucije budu implementirane unutar petnaest (15) dana od dana kad prodavatelj primi obavijest o tim ažuriranjima.

3.6 Obavijest o promjenama sustava. Prodavatelj će najkasnije šezdeset (60) dana unaprijed obavijestiti GPL o svakoj promjeni tehnologije koda ili posluživanja upotrijebljenoj za implementaciju usluge za koju bi se moglo opravdano očekivati da može imati štetan utjecaj na uslugu ili obradu novčanih transakcija (podrazumijeva se da obavijest ni u kojem slučaju neće osloboditi prodavatelja njegovih obveza koje proizlaze iz Ugovora).

3.7 Tehnička podrška. Pod uvjetom prodavatelj postupa u skladu s Ugovorom, tijekom trajanja ovog Ugovora GPL će prodavatelju pružiti usluge tehničke podrške za usluge u skladu s GPL-ovim smjernicama za podršku koje su u tom trenutku na snazi za tu uslugu. Prije podnošenja bilo kojeg zahtjeva za podršku GPL-u, prodavatelj će prvo uložiti razumne napore kako bi ispravio bilo koju pogrešku, pogrešku u kodu, zastoj u radu ili neispravnu mrežnu povezanost na vlastitom softveru i opremi, bez eskalacije prema GPL-u. Nakon toga prodavatelj može podnijeti pismeni zahtjev za tehničku podršku u skladu s GPL-ovim smjernicama i postupcima za podršku. Prodavatelj će pružati usluge podrške kupcima na vlastiti trošak.

3.8 Autorizacija novčane transakcije. Prodavatelj prihvaća da potvrda o autorizaciji od izdavača kartice u vezi s određenom novčanom transakcijom pokazuje samo to da na dan autorizacije: (a) kartica ima dovoljno kredita kod izdavača kartice za plaćanje iznosa narudžbe prodavatelju; (b) se kartica upotrebljava unutar važećih datuma kartice; i (c) kartica nije navedena kao izgubljena ili ukradena. Prodavatelj prihvaća da takva autorizacija nije jamstvo da je osoba koja podnosi transakciju stvarni vlasnik kartice, niti je autorizacija jamstvo GPL-a ili bilo koje druge osobe se transakcija neće stornirati.

3.9 Googleova tržišta. Bez obzira na članak 3.1, prodavatelj može upotrebljavati uslugu za obradu transakcija na Googleovu tržištu. Da bi mogao upotrebljavati uslugu na Googleovu tržištu, prodavatelj mora zasebno prihvatiti uvjete pružanja usluge koji se odnose na to Googleovo tržište (dalje: Uvjeti pružanja usluge za Googleovo tržište), a prodavateljev račun usluge mora biti povezan s prodavateljevim računom za to Googleovo tržište. U slučaju bilo kakvog neslaganja između ovog Ugovora i važećih Uvjeta pružanja usluge za Googleovo tržište primjenjuju se važeći Uvjeti pružanja usluge za Googleovo tržište u mjeri dopuštenoj zakonom.

4. REZERVIRANO

5. DODATNI UVJETI PRUŽANJA USLUGE

5.1 GPL je institucija za elektronički novac. Prodavatelj prihvaća i suglasan je sa sljedećim:

(a) GPL nudi uslugu za omogućivanje obrade novčanih transakcija u ime prodavatelja kako bi kupci mogli platiti za proizvode;

(b) GPL obrađuje novčane transakcije u ime prodavatelja;

(c) GPL ne prihvaća depozite;

(d) sredstva koja drži GPL ili njegovi davatelji usluga (uključujući bilo koje davatelje bankovnih usluga) u vezi s obradom novčanih transakcija, transakcija za povrat novca i otkupnih transakcija ne čuvaju se kao depoziti; i

(e) GPL-u je zakonom zabranjeno plaćati kamate prodavatelju u odnosu na bilo koji saldo na prodavateljevu otkupnom računu.

5.2 Bez potpore. GPL ne daje nikakvo jamstvo ni izjave s obzirom na:

(a) sigurnost, kvalitetu, točnost, pouzdanost, cjelovitost ili zakonitost bilo kojeg proizvoda;

(b) istinitost ili točnost opisa proizvoda, informacija za kupca, savjeta, mišljenja, ponude, prijedloga, izjave, podataka ili drugih informacija (zajedničkim imenom "Sadržaj") koji se prikazuju ili distribuiraju, kupuju ili plaćaju putem usluge ili Google web-lokacija.

GPL može, ali neće imati obvezu prema u, uređivati, mijenjati, odbiti postaviti ili ukloniti bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, koji smatra neprikladnim, neispravnim, nezakonitim, lažnim ili povredom Ugovora.

5.3 Ne daju se nikakve izjave u vezi s korisničkim identitetom. GPL neće imati odgovornost prema bilo kojem prodavatelju da istraži podrijetlo ili potvrdi identitet bilo kojeg korisnika usluge. GPL može ponuditi povratne informacije ili drugi sustav rangiranja u usluzi kako bi prodavatelju pomogao u procjeni drugih korisnika usluge. Prodavatelj prihvaća da svaka takva povratna informacija ili sustav rangiranja isključivo predstavljaju mišljenje drugih korisnika usluge i nisu mišljenje, primjedba ili jamstvo GPL-a.

5.4 Provjera identiteta prodavatelja; Zahtjevi za borbu protiv pranja novca. prodavatelj prihvaća da GPL nudi i nastavlja nuditi uslugu prodavatelju pod uvjetom da prodavatelj zadovoljava sve dubinske provjere i provjere identiteta koje GPL može provesti te da se prodavatelj pridržava zahtjeva GPL-a, kartične udruge i regulatornih tijela za borbu protiv pranja novca. Provjere identiteta mogu uključivati kreditne provjere, provjere mjera protiv pranja novca koje zahtijeva mjerodavno zakonodavstvo, provjere koje zahtijevaju kartične udruge te provjere poštivanja odgovarajućih regulatornih zahtjeva. Prodavatelj će pružiti svu pomoć koju GPL zatraži u provedbi takvih provjera i utvrđivanju ispunjavanja zahtjeva za borbu protiv pranja novca, uključujući pružanje dodatnih informacija o provjeri registracije ili identiteta koje GPL može zahtijevati. Prodavatelj pristaje dijeliti s GPL-om i pribavljati od relevantnih trećih strana informacije o prodavatelju kako bi GPL proveo primjenjive dubinske provjere i provjere identiteta. Neispunjavanje ovog uvjeta, uključujući i to da Prodavatelj pruža informacije koje je GPL zatražio kako bi izvršio provjeru identiteta ili utvrdio ispunjavanje zahtjeva u borbi protiv pranja novca, može rezultirati trenutačnom obustavom prodavateljeve upotrebe usluge kao i raskidom ovog Ugovora.

5.5 Sporovi. Prodavatelj prihvaća i suglasan je sa sljedećim:

(a) osim u slučaju kad je to izričito navedeno u Pravilima za rješavanje stornirane uplate ili ako tako nalažu pravila kartičnih udruga ili mreža ili zahtjevi regulatornih tijela Ujedinjenog Kraljevstva koji se odnose na sam postupak plaćanja, GPL nije strana u bilo kojem sporu i neće biti odgovoran za iste;

(b) u slučaju spora prodavatelj će se pridržavati pravila za rješavanje sporova koja GPL daje s vremena na vrijeme; i

(c) u slučaju spora u vezi s uslugom primjenjuje se postupak naveden u člancima 5.6 i 5.7.

Bez obzira na (a) ili (b) gore, GPL će osigurati razne alate za pomoć Korisnicima u međusobnom komuniciranju kako bi riješili spor koji može nastati između kupaca i prodavatelja u vezi s novčanom transakcijom. Ako Korisnici ne mogu riješiti spor, GPL može posredovati u sporovima između kupaca i prodavatelja nakon što bilo koja strana uputi zahtjev za pomoć. Po primitku takvog zahtjeva GPL će, u slučaju potrebe i prema vlastitom nahođenju GPL-a, razmotriti spor i predložiti neobvezujuće rješenje.

5.6 Sporovi u vezi s uslugom. GPL će istražiti sporove u vezi s uslugom, pod uvjetom da prodavatelj GPL-u pruži razumnu pomoć koju GPL može zatražiti s vremena na vrijeme.

5.7 Svaki spor u vezi s uslugom treba u prvom redu uputiti GPL-ovu centru za pomoć. Više informacija o centru za pomoć potražite na adresi https://support.google.com/payments. Ako se spor u vezi s uslugom ne riješi u vašu korist, možete se obratiti financijskom pravobranitelju pod uvjetom da prodavatelj ispunjava uvjete. Financijskom pravobranitelju možete se obratiti na adresi Exchange Tower, London E14 9SR, na telefonski broj 0800 023 4567 ili 0300 123 9 123, putem web-lokacije http://www.financial-ombudsman.org.uk ili e-adrese complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Prodavatelj ima šest (6) godina od raskida Ugovora da zatraži otkup punog iznosa e-novca koji je zaostao na prodavateljevu otkupnom računu, a nakon tog roka sav e-novac koji je ostao na prodavateljevu otkupnom računu postaje vlasništvo GPL-a. Svaki takav otkup ovisi o: (i) uspješnom završetku odgovarajućih provjera mjera za sprječavanje pranja novca, prijevare i drugih nezakonitih radnji, (ii) dugovanju na prodavateljevu otkupnom računu i (iii) diskrecijskoj otkupnoj naknadi u iznosu manjem od 1 GBP (ili ekvivalentnom iznosu). Prodavatelj mora pružiti podatke koje GPL zatraži da bi GPL izvršio odgovarajuće provjere. Za potrebe ovog članka (5.8) Ugovor se raskida s datumom:

(a) kad je račun zatvoren i više nije naknadno ponovno otvoren

(b) kad Ugovor prestane vrijediti; ili

(c) kad se transakcije ne mogu obraditi putem usluge zbog prodavateljeva nepoštivanja ovog Ugovora, uključujući, između ostalog, prodavateljevo neažuriranje pojedinosti o prodavateljevu računu za namirenje ili nepridržavanje važećih zahtjeva u borbi protiv pranja novca;

što god prije nastupi.

5.9 Ništa u članku 5.8 ne ograničava GPL-ovo pravo na raskid Ugovora i/ili otkup, sukladno članku 12.

5.10 Zahtjevi za pretraživanje dokumentacije. Prodavatelj mora čuvati originalnu dokumentaciju za svaku transakciju najmanje šest (6) mjeseci od datuma predmetne transakcije i zadržati kopije svih takvih podataka najmanje osamnaest (18) mjeseci od datuma predmetne transakcije.

6. ZNAČAJKE ROBNE MARKE

6.1 Licenca za značajke robne marke GPL-a. U skladu s uvjetima i odredbama ovog Ugovora, GPL prodavatelju daje ograničenu, neisključivu licencu (bez prava na podlicenciranje) tijekom trajanja ovog ugovora za prikazivanje onih značajki robne marke GPL-a koje je GPL ustupio prodavatelju isključivo za upotrebu u vezi s implementacijom usluge i promociju usluge na prodavateljevoj web-lokaciji. Svaka implementacija usluge na prodavateljevoj web-lokaciji i upotreba primjenjivog logotipa značajki robne marke koji GPL daje prodavatelju tijekom trajanja Ugovora treba se pridržavati pravila za upotrebu robne marke i atribucije (koje Google ili GPL mogu povremeno ažurirati) dostupnih na adresi https://www.google.com/permissions/guidelines.html. Unatoč svemu što ukazuje na suprotno, GPL može oduzeti licencu koju je izdao u ovom članku uz obavijest prodavatelju, dajući prodavatelju razumno vremensko razdoblje da prestane upotrebljavati dotične značajke robne marke.

6.2 Licenca za značajke robne marke prodavatelja. U skladu s uvjetima i odredbama ovog Ugovora, prodavatelj daje GPL-u, Googleu i njegovim zastupnicima ograničenu, neisključivu (osim kako je navedeno u ovom članku) licencu (bez prava na podlicenciranje) tijekom trajanja ovog Ugovora za prikazivanje značajki robne marke prodavatelja za upotrebu u vezi s uslugom te kako bi ispunio svoje obveze prema ovom Ugovoru.

6.3 Svaka strana posjedovat će sva prava, pravo vlasništva i udio, uključujući, između ostalog, sva prava intelektualnog vlasništva, koja se odnose na njezine značajke robne marke. Osim u ograničenoj mjeri izričito navedenoj u Ugovoru, nijedna strana neće ustupiti, a druga strana neće steći, bilo koje pravo, pravo vlasništva ili udio (uključujući, između ostalog, bilo koju pretpostavljenu licencu) u ili nad bilo kojim značajkama robne marke druge strane. Svaka upotreba značajki robne marke prodavatelja od strane GPL-a (uključujući dobru reputaciju koja je s tim povezana) ići će u korist prodavatelja, a svaka upotreba značajki robne marke GPL-a od strane prodavatelja (uključujući dobru reputaciju koja je s tim povezana) ići će u korist Googlea i GPL-a. Nijedna strana neće osporavati ili pomagati drugima da ospore značajke robne marke druge strane (osim radi zaštite prava te strane u vezi s njezinim vlastitim značajkama robne marke) ili registraciju istih od strane druge strane, niti će ijedna strana pokušati registrirati bilo koje značajke robne marke ili nazive domena koji su zbunjujuće slični onima druge strane.

6.4 Publicitet. Nijedna strana neće izdati bilo koje javno priopćenje o postojanju ili sadržaju ovog Ugovora bez prethodnog pisanog odobrenja druge strane. Bez obzira na gore navedeno, GPL, Google i njegovi zastupnici mogu uključiti značajke robne marke prodavatelja u prezentacije, marketinške materijale, priopćenja za tisak i popise korisnika (koji uključuju, između ostalog, popise korisnika objavljene na Google web-lokacijama i zaslonske snimke prodavateljeve implementacije usluge). Na prodavateljev zahtjev,GPL će dostaviti prodavatelju primjer takve upotrebe.

7. NAKNADE ZA USLUGU I UVJETI PLAĆANJA

7.1 Naknade za uslugu. Prodavatelj će plaćati naknade za uslugu navedene u primjenjivim Uvjetima pružanja usluge za Googleovo tržište. Naknade su navedene na web-stranici Naknade za uslugu. GPL povremeno može povećati ili smanjiti naknade za uslugu, a svako takvo povećanje ili smanjenje smatrat će se izmjenom ili dopunom u smislu članka 14.3. GPL će također objaviti revidirane naknade za uslugu u odgovarajućem odjeljku web-stranice Naknade za uslugu. Takve revidirane Naknade za uslugu odredit će datum s kojim će revidirane Naknade za uslugu stupiti na snagu. S vremena na vrijeme GPL može pokretati promocije na Google Paymentsu koje mogu utjecati na iznos Naknada za uslugu.

7.2 Ne dovodeći u pitanje članak 5.1(e), GPL može zaraditi kamate i/ili drugu vrstu naknade od banaka koje mu pružaju uslugu ili drugih, a koje proizlaze iz protoka e-novca na prodavateljevu otkupnom računu koji nije otkupljen na prodavateljev račun za namirenje. Prodavatelj se slaže da će bilo koji takvi iznosi kamata ili naknada koje je zaradio GPL biti isključivo za račun GPL-a.

7.3 GPL će držati iznose e-novca koji pripadaju i isplaćuju se prodavatelju, umanjene za bilo koju važeću naknadu za uslugu, na prodavateljevu otkupnom računu i neće upotrebljavati te iznose za GPL-ove troškove poslovanja. GPL neće držati nikakav novac na povjerenje ili kao povjerenik prodavatelja.

7.4 Razdoblje otkupa. GPL će uložiti komercijalno opravdane napore da bi elektroničkim putem prenio sredstva za transakcije obrađene na prodavateljevu otkupnom računu unutar kalendarskog mjeseca na prodavateljev račun za namirenje prije kraja radnog vremena 15. dana sljedećeg kalendarskog mjeseca (dalje: razdoblje otkupa). Raspored mjesečnih plaćanja opisan u prethodnoj rečenici primjenjuje se na sve platne transakcije obrađene na prodavateljevu otkupnom računu. Prema nahođenju GPL-a i bez prethodne obavijesti prodavatelju sredstva se mogu prenositi na prodavateljev račun za namirenje i češće nego u mjesečnim intervalima. Otkupne transakcije izvršene u skladu s razdobljem otkupa smatrat će se odobrenima od strane prodavatelja. Ako prodavatelj da GPL-u netočne podatke i prouzroči pogrešku u izvršavanju otkupne transakcije, GPL može prodavatelju naplatiti naknadu za troškove koje je GPL pretrpio ulažući razumne napore da bi ispravio pogrešku. Prodavatelj osim toga može zatražiti otkup u bilo kojem trenutku, tako što će se obratiti GPL-u putem centra za pomoć za prodavatelje.

7.5 Bez obzira na prethodno navedeno, GPL neće imati obvezu prijenosa bilo kakvih sredstava na:

(a) prodavateljev otkupni račun u vezi s obradom bilo koje novčane transakcije za koju GPL nije dobio puno namirenje u konačnim raspoloživim sredstvima za obradu te novčane transakcije; ili

(b) prodavateljev račun za namirenje ako je saldo prodavateljeva otkupnog računa u trenutku isplate manji od 1 £ (ili u protuvrijednosti), sukladno člancima 5.8 i 12.8(a).

7.6 GPL može uskratiti, odbaciti ili stornirati novčanu transakciju, otkupnu transakciju ili transakciju za povrat novca:

(a) ako je kupac podnio zahtjev za storniranje

(b) ako GPL, prema vlastitu razumnom nahođenju, smatra da transakcija:

(i) sadržava činjeničnu pogrešku

(ii) uključuje nedopušteno ponašanje, prijevaru ili je izvršena neovlaštenim ili nevažećim sredstvima (uključujući, između ostalog, prijevarnu upotrebu kreditnih kartica, debitnih kartica ili drugih sredstava plaćanja)

(iii) krši primjenjiv zakon

(iv) krši ovaj Ugovor ili Uvjete pružanja usluge za kupca; ili

(v) krši važeća GPL-ova pravila i/ili pravila usluge

(c) u slučaju storniranja u vezi s kupčevom kupnjom e-novca u skladu s pravilima kartičarske udruge; i

(d) u slučaju da GPL zahtijeva dodatne informacije od prodavatelja kako bi ispunio zahtjeve za provjeru identiteta ili mjera protiv pranja novca u skladu s člankom 5.4.

Prodavatelj pristaje surađivati s GPL-om i ustupiti informacije koje je GPL opravdano zatražio u svojoj istrazi o bilo kojim okolnostima navedenim u ovom članku.

Kao što je navedeno u članku 2.9, transakcije mogu biti i odgođene zbog toga što se GPL pridržava svojih obveza prema važećim zakonima o sprečavanju pranja novca, uključujući i slučajeve kad GPL posumnja da transakcija uključuje prijevaru.

Gdje to nije u suprotnosti sa zakonom ili ne ugrožava razumne sigurnosne postupke, GPL će prodavatelju dati informacije o nemogućnosti obrade novčane transakcije, otkupne transakcije ili transakcije za povrat novca u skladu s člankom 7.6.

7.7 GPL može, po svom izboru, poravnati bilo koje obveze plaćanja prema prodavatelju koje GPL može stvoriti na temelju ovog Ugovora za bilo koje iznose koje prodavatelj duguje i još ih nije platio prema ovom Ugovoru ili bilo kojem drugom ugovoru između prodavatelja i GPL-a ili zastupnika GPL-a, uz bilo koja druga prava i pravne lijekove koje GPL može imati temeljem ovog Ugovora.

7.8 GPL može poravnati svoje obveze plaćanja prema ovom Ugovoru ili zahtijevati od prodavatelja da plati GPL-u (unutar trideset (30) dana od bilo koje fakture) bilo koje iznose koje je GPL možda preplatio prodavatelju u prethodnim razdobljima.

7.9 Prodavatelj se slaže da kupci mogu zadržati pravo storniranja u skladu s pravilima kartičnih udruga. GPL može, ali nije dužan prenijeti storniranja na prodavatelja.

7.10 GPL može odbiti bilo koju primjenjivu naknadu za uslugu i druge primjenjive naknade od iznosa bilo koje novčane transakcije.

7.11 GPL može odbiti sljedeće iznose od sredstava koja se čuvaju na otkupnom računu:

(a) poništenja, povrate novca ili odbijanja prethodnih novčanih transakcija

(b) bilo kakve druge korekcije prethodnih novčanih transakcija

pod uvjetom da u svakom slučaju GPL obavijesti prodavatelja o tim odbicima.

7.12 Obvezna pričuva. GPL može privremeno ili trajno primijeniti obveznu pričuvu u odnosu na prodavatelja, nakon prodavateljeva sudjelovanja u usluzi te s vremena na vrijeme. Okolnosti u kojima GPL može primijeniti obveznu pričuvu uključuju, između ostalog, sljedeće:

(a) osiguravanje dostatnih sredstava dostupnih GPL-u slučaju storniranja uplate, poništenja novčanih transakcija ili drugih obveza prodavatelja nastalih u vezi s novčanim transakcijama;

(b) značajnu promjenu financijskog stanja prodavatelja ili njegove statistike plaćanja vjerovnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na nemogućnost prodavatelja da nastavi učinkovito poslovati kao tvrtka koja aktivno djeluje i ima dobit ili ako prodavatelj ne ispunjava svoje obveze prema ovom Ugovoru ili krši pravila kartičnih udruga ili mreža;

(c) ako prodavatelj prima prekomjerne stornirane uplate, kako je utvrđeno prema vlastitom nahođenju GPL-a;

(d) značajnu promjenu prirode prodavateljeva poslovanja ili proizvodnih linija; ili

(e) kad GPL ima opravdane razloge vjerovati da GPL može biti odgovoran trećim stranama za privremeni ili konačni kredit odobren prodavatelju.

GPL nije odgovoran prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koje gubitke koje je pretrpio prodavatelj kao rezultat nametanja transakcijskih ograničenja ili obveznih pričuva ili storniranja uplata ili drugih poništenja.

7.13 Storniranja i poravnanja. Prodavatelj će provoditi poštena pravila u vezi s povratom/otkazivanjem robe ili usluga i poravnanjem novčanih transakcija. Prodavatelj će objaviti kupcima svoja pravila o povratu/otkazivanju. Ako prodavatelj dopušta usklađivanje cijena, povrat proizvoda ili otkazivanje proizvoda u vezi s novčanom transakcijom od kupca, prodavatelj će pokrenuti i odobriti transakciju za povrat novca unutar tri dana od primitka kupčeva zahtjeva za takav povrat/poravnanje pomoću funkcije za povrat u usluzi. Iznos povrata/poravnanja ne može prelaziti iznos prikazan kao ukupni u originalnoj novčanoj transakciji, osim za točan iznos koji je potreban kako bi se kupcima vratio novac za poštarinu koju je kupac platio da bi vratio robu. Prodavatelj ne smije primiti gotovinu ni bilo koju drugu isplatu ili nagradu od Kupca kao naknadu za pripremanje povrata kupcu niti smije Kupcu davati povrat u gotovini u vezi s proizvodom koji je plaćen putem novčane transakcije, osim ako na to nije zakonski obvezan. Ako prodavateljeva pravila o povratu zabranjuju povrate pod određenim okolnostima, od prodavatelja se može zahtijevati da izvrši isplatu kupcu u skladu s pravilima GPL-a i kartičarske udruge. Ako ima dovoljno raspoloživih sredstava na prodavateljevu otkupnom računu, zahtjevi prodavatelja za povrat bit će obrađeni kako je predviđeno u članku 2.8. Prije toga, obrada zahtjeva za povrat isključivo je diskrecijsko pravo GPL-a. Ako prodavatelj greškom izvrši povrat, GPL može prodavatelju naplatiti naknadu za troškove koje je GPL imao ulažući razumne napore kako bi ispravio pogrešku.

7.14 Porezi i druga davanja. Prodavatelj će platiti sve primjenjive poreze, uključujući porez na promet, upotrebu, osobnu imovinu, dodanu vrijednost, kao i trošarine, carinske naknade, uvozne naknade ili takse ili druge poreze i naknade državnih tijela bilo koje vrste, a koje se primjenjuju na transakcije za usluge pružene prema Ugovoru, uključujući kazne i kamate, ali uz izričito izuzeće od plaćanja poreza koji se temelje na neto prihodu GPL-a. GPL nije pravna osoba koja prikuplja poreze na promet ili dohodak ili druge poreze u odnosu na novčane transakcije i nije odgovoran za njih. Kad GPL ima zakonsku obvezu prikupljanja bilo kojih primjenjivih poreza, odgovarajući iznos bit će fakturiran na i plaćen od strane prodavatelja u neto iznosu trideset (30) dana od datuma fakture ili druge obavijesti. Prodavatelj će GPL-u u najkraćem roku dati dokumentaciju koju može zatražiti mjerodavno državno tijelo kako bi GPL obradio plaćanja prema ovome dokumentu (uključujući, između ostalog, valjanu potvrdu o prodavateljevu oslobođenju od obveze plaćanja poreza koju je odobrilo odgovarajuće državno tijelo), a GPL može uskratiti bilo koja plaćanja koja je potrebno izvršiti prema ovome dokumentu sve dok prodavatelj ne dostavi takvu dokumentaciju. Prodavatelj će u najkraćem roku dostaviti GPL-u originale ili ovjerene preslike svih potvrda o plaćanju poreza ili druge dostatne dokaze o plaćanim porezima nakon što izvrši ta plaćanja u skladu s Ugovorom.

7.15 Da bi se omogućilo da kupnje od prodavatelja izvršavaju kupci koji se nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora, GPL može prikupljati sredstva od tih kupaca ili od relevantnog Googleova entiteta, prosljeđivati ta sredstva na prodavateljev otkupni račun i zatim ih otkupljivati na prodavateljev otkupni račun. U takvim se slučajevima primjenjuje razdoblje otkupa iz članka 7.4.

7.16 Prodavatelj je suglasan da će platiti sve naknade, uključujući bilo koje primjenjive naknade za konverziju valute, povezane s konverzijom sredstava i obradu plaćanja na računu za namirenje. Prodavatelj prihvaća i suglasan je da prodavatelj snosi sav rizik gubitka koji proizlazi iz bilo kakvih promjena valutnog tečaja između vremena kad su platne transakcije obrađene i vremena kad su sredstva za namirenje poslana na račun za namirenje. Banke koje obrađuju uplatu na računu za namirenje mogu naplatiti i naknade i troškove koji se odnose na obradu plaćanja i povezanu konverziju valute, a prodavatelj snosi svu odgovornost za sve takve naknade i troškove.

7.17 Valuta kupca. Googleovo tržište može dopustiti prodavatelju da navede nabavne cijene za prodavateljeve proizvode, a kupcu da kupi prodavateljeve proizvode, u valuti koja je drukčija od valute prodavateljeva računa za namirenje (dalje: kupoprodajna transakcija u valuti kupca). Za svaku Kupoprodajnu transakciju u valuti kupca, prodavatelj će biti isplaćen od strane GPL-a u valuti prodavateljevog računa za namirenje na temelju tečaja koji će se primijeniti na iznos narudžbe (izražen u valuti kupca) u vrijeme kad je platna transakcija obrađena na prodavateljevom otkupnom računu. Tečaj će odrediti financijska institucija kojom se koristi GPL za obračunavanje tečaja, a može se prilagođavati na temelju tržišnih uvjeta bez obavijesti prodavatelju. Ako je kupoprodajna transakcija u valuti kupca naknadno podvrgnuta povratu, poništenju, storniranju ili drugom poravnanju, GPL će primijeniti isti tečaj i valutu koji su bili primijenjeni na izvornu kupoprodajnu transakciju u valuti kupca prilikom obračunavanja obveze prodavatelja za povrat, poništenje, storniranje ili drugo poravnanje. GPL pridržava pravo naplate naknada za tu konverziju valute.

8. POVJERLJIVOST, ZAŠTITA PODATAKA I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

8.1 Povjerljivost. Prodavatelj neće otkriti niti će omogućiti otkrivanje bilo kojih povjerljivih i/ili zaštićenih podataka koji pripadaju GPL-u bez GPL-ova prethodnog pisanog pristanka, osim onim zaposlenicima, agentima, predstavnicima ili vanjskim ugovornim suradnicima strana koje zahtijevaju pristup takvim podacima radi obavljanja zadaća prema ovom Ugovoru (dalje: ovlašteno osoblje) i koje pisani ugovor obvezuje da ne smiju trećim stranama otkrivati povjerljive ili zaštićene podatke otkrivene prodavatelju ili ako takvo otkrivanje zahtijeva zakon ili službeni propisi. Prodavatelj prihvaća i suglasan je da prodavatelj snosi odgovornost za bilo koji čin i/ili propust bilo koje ovlaštene osobe kojim se krši ovaj članak. Prodavatelj će štititi GPL-ove povjerljive i zaštićene podatke primjenjujući isti stupanj zaštite (i to ne manje od razumnog stupnja zaštite) koji primjenjuje za zaštitu vlastitih povjerljivih i zaštićenih podataka slične naravi kako bi spriječio njihovu neovlaštenu upotrebu, širenje ili objavljivanje bilo kojoj neovlaštenoj trećoj strani. Povjerljivi i zaštićeni podaci GPL-a uključuju, između ostalog, (a) sav softver, tehnologiju, programe, specifikacije, materijale, smjernice i dokumentaciju koji su povezani s uslugom u vlasništvu GPL-a, Googlea i njihovih povezanih društava, (b) sve informacije koje se pružaju u skladu s ovim Ugovorom, uključujući, između ostalog, materijalne, nematerijalne, vizualne, elektroničke, sadašnje ili buduće informacije kao što su (i) poslovne tajne; (ii) financijske informacije; (iii) tehničke informacije, uključujući istraživanja, razvoj, postupke, algoritme, podatke, projekte i tehnička znanja i (iv) poslovne informacije, uključujući operacije, planiranje, marketinške interese i proizvode te (c) sve ostale informacije za koje GPL navede u pisanom ili drugom ekvivalentnom obliku da su "povjerljive". GPL-ovi povjerljivi i zaštićeni podaci ne uključuju informacije: (i) koje jesu ili će postati javno dostupne bez prodavateljeva propusta, (ii) koje su zakonski bile u prodavateljevu posjedu prije otkrivanja i prodavatelj ih nije dobio od GPL-a ili njegovih povezanih društava, (iii) koje je treća strana zakonski otkrila prodavatelju bez ograničenja otkrivanja od strane prodavatelja, pri čemu prodavatelj nije znao da su te informacije povjerljivi i zaštićeni podaci u vlasništvu GPL-a i (iv) koje je neovisno razvio prodavatelj bez povrede ovog Ugovora.

8.2 Prodavatelj će čuvati povjerljivost podataka i neće upotrebljavati, prenositi (uključujući i u svrhu slanja nezatraženih komunikacija) ni dijeliti bilo kakve informacije o kupcu, osim za obradu transakcije koju je kupac zatražio te kako bi vodio kupčev račun kod prodavatelja ili ako je to na drugi način izričito dopušteno u programskim pravilima i smjernicama za Google Payments. Prodavatelj prihvaća i suglasan je da se na podatke o kupcu dobivene od Googlea i/ili GPL-a u vezi s uslugom primjenjuje Obavijest o privatnosti za Google Payments, a prodavatelj je suglasan i da neće upotrebljavati ni dijeliti podatke o kupcu dobivene od GPL-a ni na koji način koji je u suprotnosti s Obavijesti o privatnosti za Google Payments. GPL može pružiti podatke i kao odgovor na valjani pravni postupak, kao što su sudski pozivi svjedocima, nalozi za pretragu i sudski nalozi, ili kako bi uspostavio ili ostvario svoja zakonska prava ili zaštitio prava potraživanja. GPL neće imati nikakvu obvezu vratiti, uništiti ili potvrditi uništenje prodavateljevih povjerljivih podataka, ali pod uvjetom da GPL neće iskorištavati prodavateljeve povjerljive podatke osim ako nije drugačije navedeno u ovom Ugovoru.

8.3 Podaci za prijavu. Prodavatelj snosi odgovornost i poduzet će sve razumne korake za očuvanje povjerljivosti svojih podataka za prijavu. Prodavatelj je suglasan da će obavijestiti GPL bez nepotrebnog odgađanja ako primijeti gubitak, krađu, zloupotrebu ili neovlaštenu upotrebu svojih podataka za prijavu ili bilo koje drugo narušavanje sigurnosti u vezi s uslugom putem obrasca "Obratite nam se" u centru za pomoć za prodavatelje.

8.4 Prodavatelj izjavljuje i jamči da svi direktori, zaposlenici, agenti, predstavnici i druge osobe koje imaju pristup njegovim podacima za prijavu imaju ovlaštenje od strane prodavatelja za upotrebu usluge i pravno obvezivanje prodavatelja.

8.5 Prava intelektualnog vlasništva. GPL i njegovi izdavači licence posjedovat će sva prava, uključujući, između ostalog, sva prava intelektualnog vlasništva u vezi s uslugom (i bilo kojim iz toga izvedenim djelima ili poboljšanjima), uključujući, između ostalog, sav softver, tehnologiju, informacije, sadržaj, materijale, smjernice i dokumentaciju. Prodavatelj ne stječe nikakvo pravo ni pravni temelj u usluzi, pravima intelektualnog vlasništva u vezi s uslugom i/ili značajkama robne marke GPL-a, osim prava na ograničenu upotrebu koja su izričito navedena u Ugovoru.

8.6 Podaci o transakcijama. Prodavatelj se obvezuje poduzeti razumne mjere s ciljem sprječavanja otkrivanja informacija o transakcijama, osim prodavateljevim povezanim društvima i ugovornim djelatnicima s ciljem omogućivanja prodavatelju da izvrši svoje obveze prema ovom Ugovoru ili u mjeri propisanoj zakonom.

8.7 Prodavatelj će se pridržavati razumnih standarda djelatnosti kad je riječ o sigurnosti i zaštiti podataka o transakcijama i kupcu.

9. JAMSTVA

9.1 Svaka strana izjavljuje i jamči da ima punomoć i ovlaštenje da sklopi Ugovor.

9.2 Prodavatelj jamči GPL-u sljedeće, što ujedno predstavlja i uvjet ovog Ugovora:

(a) Ako je prodavatelj fizička osoba, mora imati najmanje 18 godina.

(b) Prodavatelj je vlasnik svojih web-lokacija i upravlja njima.

(c) Cijelo vrijeme trajanja Ugovora prodavatelj ima i zadržat će sva prava, autorizacije i licence koje su mu potrebne za implementaciju usluge.

9.3 Prodavatelj jamči GPL-u sljedeće:

(a) prodavateljevo izvršavanje obveza iz ovog Ugovora neće predstavljati povredu ili nepoštivanje ili drugo kršenje bilo kojeg ugovora u kojem je prodavatelj strana;

(b) prodavatelj će se pridržavati svih zakona, propisa i pravila primjenjivih na prodavateljevu upotrebu usluge ili na drugi način povezanih s njom;

(c) prodavatelj neće pomoću usluge pokušati inicirati ili primiti novčanu transakciju, povrat novca ili otkupnu transakciju koja nezakonita prema mjerodavnom pravu ili bi to mogla biti

(d) prodavatelj će se pridržavati svih zakona i propisa primjenjivih na prodaju proizvoda i njegov odnos s kupcima, uključujući, između ostalog, Direktivu o pravima potrošača (Direktiva 2011/83/EU) i Direktivu o elektroničkoj trgovini (Direktiva 2000/31/EZ)

(e) zahtjev za plaćanje, koliko je prodavatelju poznato, ne sadrži bitne izmjene koje kupac nije odobrio.

9.4 GPL jamči prodavatelju da će pružati usluge s dužnom pažnjom i vještinom.

9.5 GPL ne jamči da će usluge zadovoljiti sve prodavateljeve zahtjeve ili da će funkcioniranje usluga biti neprekinuto, bez virusa, sigurno ili bez pogrešaka.

9.6 GPL neće biti odgovoran za bilo koje kršenje bilo koje odredbe ovog Ugovora, uključujući bilo koju primjedbu, uvjet ili jamstvo u mjeri u kojoj dotično kršenje proizlazi iz prodavateljeva neispunjavanja obveza iz ovog Ugovora.

9.7 Nijedan uvjet, jamstvo ili druge odredbe ne primjenjuju se na usluge ili bilo koje druge usluge koje pruža GPL temeljem ovog Ugovora osim u mjeri u kojoj su izričito navedeni u ovom Ugovoru. Sukladno članku 10.1(b), ne primjenjuje se nijedan prešutni uvjet, jamstvo ili druge odredbe (uključujući bilo koje prešutne odredbe u vezi sa zadovoljavajućom kvalitetom, prikladnosti za namjenu ili usklađenosti s opisom).

10. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

10.1 Ništa u ovom Ugovoru neće isključiti ili ograničiti odgovornost bilo koje strane za:

(a) smrt ili tjelesnu ozljedu koje proizlaze iz nemara bilo koje strane ili njihovih službenika, predstavnika ili zaposlenika

(b) prijevaru ili lažno predstavljanje

(c) kršenje bilo kojeg prešutnog uvjeta u vezi s pravom vlasništva ili nesmetanim uživanjem

(d) zloupotrebu povjerljivih podataka.

10.2 Osim ako je ovim Ugovorom izričito navedeno drugačije, ništa u ovom Ugovoru neće isključiti ili ograničiti odgovornost bilo koje strane za kršenje prava intelektualnog vlasništva druge strane ili odgovornost prema članku 11.

10.3 Sukladno člancima 10.1 i 10.2 nijedna strana neće biti odgovorna na temelju ugovorne odgovornosti, izvanugovorne odgovornosti (uključujući, između ostalog, nemar), predugovora ili drugih predstavki (osim lažnog predstavljanja) ili bilo čega drugoga što proizlazi iz ovog Ugovora ili je u vezi s njim za:

(a) bilo kakve ekonomske gubitke (uključujući, između ostalog, gubitak prihoda, dobiti, ugovora, podataka, poslova, očekivanih ušteda);

(b) troškove zamjenskih usluga

(c) bilo kakav gubitak poslovnog ugleda ili reputacije

(d) bilo koje posebne, neizravne ili posljedične gubitke

koje je ta strana pretrpjela ili koji su za nju nastali iz ovog Ugovora ili u vezi s njim, bez obzira na to jesu li strane na datum sklapanja ovog Ugovora mogle pretpostaviti da će doći do takvih gubitaka.

10.4 Sukladno člancima 10.1, 10.2, 10.3 i 10.5, ukupna odgovornost svake strane u svakoj godini u odnosu na sve događaje ili nizove povezanih događaja koji su se dogodili u toj godini u vezi s ovim Ugovorom (bez obzira nastaje li odgovornost zbog kršenja Ugovora, nemara ili iz bilo kojeg drugog razloga) bit će ograničena na 125% naknade za uslugu koju je prodavatelj platio ili treba platiti GPL-u u neposredno prethodnoj godini ili na 30.000 £, ovisno o tome što je veće.

10.5 Sukladno člancima 10.1, 10.2 i 10.3, ukupna odgovornost svake strane koja proizlazi iz ovog Ugovora ili u vezi s njim (bez obzira nastaje li odgovornost zbog povrede ugovora, nemara ili iz bilo kojeg drugog razloga) bit će ograničena na 300.000 £.

10.6 Obje strane prihvaćaju i suglasne su da se raspodjela rizika sadržanog u ovom članku (10) odražava u prirodi usluga i iznosima koje svaka strana plaća prema ovom Ugovoru.

10.7 Prodavatelj ima pravo na nadoknadu prema člancima 10.8, 10.9 i 10.10 samo ako u skladu s člankom 13 bez nepotrebnog odgađanja obavijesti GPL o bilo kakvoj neovlaštenoj ili nepravilno izvršenoj transakciji nakon što sazna za nju, a u svakom slučaju ne kasnije od trinaest (13) mjeseci nakon datuma zaduženja. Ako je GPL propustio dostaviti prodavatelju relevantne podatke o transakcijama, ne primjenjuje se vremensko ograničenje od trinaest (13) mjeseci.

10.8 Postupanje s neodobrenim otkupnim transakcijama i povratima novca. Osim u slučaju kad je riječ o prijevari od strane prodavatelja, GPL će na prodavateljev otkupni račun vratiti iznos neodobrenih otkupnih transakcija i povrata novca koji nisu bili odobreni u skladu s člancima 7.4 i 7.13, uključujući sve primjenjive naknade i to u najkraćem izvedivom roku, najkasnije do kraja radnog dana kojeg je GPL upoznat s takvim transakcijama. Ako GPL osnovano smatra da je prodavateljev zahtjev u vezi s neodobrenom transakcijom prijevaran, GPL će najprije provesti istragu, a nakon toga odlučiti hoće li izvršiti povrat novca; obavijest o ishodu istrage prodavatelj će primiti u najkraćem mogućem roku. Ako je prodavateljevo postupanje bilo prijevarno ili se namjerno ili krajnjom nepažnjom nije pridržavao aspekata ovog Ugovora koji se odnose na prodavateljev račun, prodavatelj snosi odgovornost za sve gubitke nastale zbog neodobrenih transakcija. GPL može provesti istragu prije ili nakon povrata sredstava za neodobrenu transakciju.

10.9 Postupanje s nepravilno izvršenim povratima novca ili otkupnim transakcijama. Osim ako GPL može dokazati da je ispravno izvršio relevantnu transakciju, on će bez nepotrebnog odlaganja vratiti na prodavateljev otkupni račun iznos transakcije za povrat novca ili otkupne transakcije i bilo koje primjenjive naknade u vezi s transakcijom. U svakom slučaju GPL će na prodavateljev zahtjev poduzeti trenutačne radnje da bi ušao u trag transakciji i obavijestiti prodavatelja o ishodu. GPL ne snosi odgovornost za iznos otkupne transakcije koji je već uspješno otkupljen i položen na prodavateljev račun za namirenje.

10.10 Postupanje s nepravilno izvršenim novčanim transakcijama. GPL je odgovoran prodavatelju za ispravan prijenos zahtjeva za plaćanje podnesenog od strane prodavatelja u vezi s novčanom transakcijom te će odmah ponovno prenijeti zahtjev za plaćanje i, na zahtjev, poduzeti trenutačne napore kako bi ušao u trag novčanoj transakciji i obavijestio prodavatelja o ishodu.

11. ODŠTETA

11.1 Sukladno članku 11.2, prodavatelj će obeštetiti, zaštititi i osigurati GPL, Google i njegove zastupnike i/ili bilo kojeg davatelja financijskih usluga s kojim GPL ima sporazum u odnosu na usluge ili u vezi s njima (dalje: obeštećene osobe) od bilo kojih i svih tužbi trećih strana podnesenih protiv bilo koje obeštećene osobe i od svake odgovornosti, gubitka i troškova (uključujući odštete, iznose nagodbi i razumne sudske troškove) koje su prouzročile ili pretrpjele obeštećene osobe, a koji proizlaze iz ili su u vezi s:

(a) prodavateljevim web-lokacijama;

(b) značajke robne marke prodavatelja

(c) prodavateljevom upotrebom usluge drugačije nego što je dopušteno ovim Ugovorom; i/ili

(d) bilo koji proizvod koji je kupac pokušao nabaviti, namjerava nabaviti ili je nabavio putem usluge.

11.2 Prodavateljeve obveze prema članku 11.1 postojat će samo ako obeštećena strana:

(a) odmah obavijesti prodavatelja o takvom zahtjevu

(b) pruži prodavatelju razumne informacije, pomoć i suradnju u obrani od tužbe ili postupka

(c) da prodavatelju potpunu kontrolu i isključivu nadležnost nad obranom i rješavanjem takvog zahtjeva. Obeštećena strana može o svom trošku imenovati vlastitog nadzornog odvjetnika po svom izboru.

11.3 U skladu s preostalim dijelom ovog članka 11, GPL će braniti ili po svom izboru riješiti bilo koji sudski postupak koji je treća strana pokrenula protiv prodavatelja, a koji se temelji ili je na drugi način proizašao iz pritužbe da GPL-ova ili Googleova tehnologija korištena za pružanje usluga ili bilo koja značajka robne marke Google krši bilo koje autorsko pravo, poslovnu tajnu ili zaštitni znak te treće strane.

11.4 GPL ni u kojem slučaju neće imati bilo koje obveze ili odgovornost prema članku 11.3 koje proizlaze iz:

(a) upotrebe bilo kojih beta značajki

(b) upotrebe usluga ili značajki robne marke Google u izmijenjenom obliku ili u kombinaciji s materijalima koje nije isporučio GPL

(c) bilo kakvog sadržaja, informacija ili podataka koje prodavatelj, bilo koji drugi korisnik ili bilo koja treća strana pruži GPL-u, Googleu ili njegovim povezanim društvima.

11.5 GPL-ove obveze prema članku 11.3 postojat će samo ako prodavatelj:

(a) odmah obavijesti GPL o takvom zahtjevu

(b) pruži GPL-u razumne informacije, pomoć i suradnju u obrani od tužbe ili postupka

(c) da GPL-u potpunu kontrolu i isključivu nadležnost nad obranom i rješavanjem takvog zahtjeva. Obeštećena strana može o svom trošku imenovati vlastitog nadzornog odvjetnika po svom izboru.

11.6 GPL, prema vlastitom i razumnom nahođenju, može prekinuti korisnikovu kontinuiranu upotrebu bilo kojih usluga ili značajki robne marke GPL za koje GPL tvrdi ili vjeruje da krše bilo koja prava intelektualnog vlasništva treće strane.

11.7 Ovaj članak 11 navodi potpunu odgovornost strana i isključivi pravni lijek u odnosu na kršenje prava intelektualnog vlasništva treće strane.

12. TRAJANJE I RASKID

12.1 Ovaj Ugovor započet će s danom stupanja na snagu te će se nastaviti dok ne bude raskinut u skladu s odredbama navedenim u ovom dokumentu.

12.2 Raskid. Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor odmah i bez naknade u roku od četrnaest (14) dana od dana stupanja na snagu slanjem obavijesti GPL-u. Nakon toga, ako u ovom Ugovoru nije navedeno kraće razdoblje, kao što je dopušteno zakonom, GPL može raskinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku uz otkazni rok od najmanje dva (2) mjeseca, a prodavatelj može raskinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku bez naknade i uz otkazni rok od najmanje jednog (1) mjeseca.

(a) GPL može trenutačno raskinuti ovaj Ugovor ako GPL to mora učiniti u skladu sa zakonom (primjerice, kad je pružanje usluge prodavatelju protuzakonito ili postane protuzakonito).

12.3 Svaka strana može obustaviti izvršenje i/ili raskinuti Ugovor, u cijelosti ili djelomično i trenutačno ako:

(a) druga strana u bitnom prekrši bilo koju odredbu Ugovora te nije moguće otkloniti tu povredu; ili

(b) druga strana u bitnom prekrši bilo koju odredbu Ugovora te je moguće ukloniti tu povredu, ali druga strana to ne učini u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti u kojoj se od nje traži da to učini.

12.4 Svaka strana može trenutačno raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:

(a) održan je sastanak vjerovnika druge strane ili je predložen dogovor ili nagodba s njezinim vjerovnicima ili u njihovu korist (uključujući dobrovoljnu nagodbu kao što je definirano u Zakonu o stečaju iz 1986.) od strane ili u vezi s drugom stranom;

(b) nositelj osiguranja imovine, povjerenik, opunomoćenik, stečajni upravitelj (bez obzira na to je li imenovan od strane suda ili na drugi način) ili druga slična osoba ušli su u posjed ili su imenovani kao raspolagatelji cijele imovine ili materijalnog dijela imovine druge strane ili je izvršena ili prisilno provedena pljenidba, ovrha ili drugi postupak (i nije riješen u roku od sedam dana) nad spomenutom imovinom

(c) druga strana prestala je poslovati ili ne može platiti svoje dugove u smislu članka 123 Zakona o stečaju iz 1986.;

(d) druga strana ili njezini upravitelji, bilo koji od njezinih vjerovnika ili nositelj kvalificiranog osiguranja nad ukupnom imovinom koja nije točno utvrđena poslali su obavijest o namjeri da imenuju stečajnog upravitelja ili podnijeli zahtjev sudu za njegovo imenovanje

(e) podnesen je zahtjev (i nije povučen u roku od dvadeset osam (28) dana) ili je doneseno rješenje ili je izdan nalog za upravljanje imovinom ili likvidaciju, stečaj ili zatvaranje druge strane

(f) nešto od prethodno navedenog dogodilo se drugoj se strani u bilo kojoj nadležnosti u kojoj je ta strana registrirana, ima stalno sjedište ili u kojoj obavlja poslovnu djelatnost ili ima imovinu

(g) došlo je do promjene kontrole nad prodavateljem ili je prodavatelj izgubio značajni dio svoje imovine. U ovom članku izraz "kontrola" znači izravno ili neizravno posjedovanje ovlasti od strane bilo koje osobe ili njezina zamjenika da upravlja ili da naredi upravljanje drugom osobom te pojam "promjena kontrole" treba tumačiti u skladu s tim.

(h) nešto se dogodilo ili je započet postupak u vezi s prodavateljem u nadležnosti pod koju spada prodavatelj, a to ima jednak ili sličan učinak kao i bilo koji od događaja spomenutih u stavku 12.4.

12.5 Obustavljanje usluge u vezi s novčanim transakcijama. GPL može odmah obustaviti prodavateljevu upotrebu usluge u vezi s novčanim transakcijama ako:

(a) prodavatelj krši ovaj Ugovor (uključujući bilo koja pravila, kao što su programska pravila i smjernice za Google Payments navedene u ovom dokumentu)

(b) prema GPL-ovom razumnom nahođenju, prodavateljeva upotreba usluge stvara rizik od financijske štete ili gubitka poslovne reputacije za GPL, uslugu i/ili bilo koje sustave kartičnog plaćanja upotrijebljene za obradu novčanih transakcija ili postoji opravdana sumnja u prijevaru, pranje novca ili drugu nezakonitu radnju od strane prodavatelja.

12.6 Obustavljanje usluge u vezi s transakcijama za povrat novca i otkupnim transakcijama zbog ugrožavanja prodavateljevih vjerodajnica. GPL može odmah obustaviti prodavateljevu upotrebu usluge u vezi s transakcijama za povrat novca i otkupnim transakcijama ako postoje osnovani razlozi za sumnju u vezi sa sigurnošću prodavateljevih podataka za prijavu ili otkupnog računa ili sumnja u njihovu nepoštenu ili neovlaštenu upotrebu. GPL će obavijestiti prodavatelja o takvoj obustavi i razlozima za obustavu unaprijed ili, ako to nije moguće, odmah nakon obustave, osim u slučaju kad bi takva obavijest bila nezakonita ili bi ugrozila razumne sigurnosne mjere. GPL će ponovo aktivirati prodavateljeve podatke za prijavu ili otkupni račun odnosno dati prodavatelju nove aktivne podatke za prijavu ili otkupni račun čim to bude praktično moguće nakon što prestanu postojati razlozi za obustavu.

12.7 Prodavatelj može privremeno obustaviti uslugu, uz prethodnu obavijest upućenu GPL-u jedan radni dan ranije i to tijekom sljedećih razdoblja:

(a) usluga trpi kritične pogreške ili nedostatke koji bitno utječu na glavne funkcije usluge sve do trenutka dok GPL ne ispravi takve pogreške ili nedostatke; ili

(b) prodavateljeva je tvrtka izložena značajnom nepovoljnom učinku kao izravnoj posljedici usluge sve do onog trenutka dok GPL ne ukloni ili ublaži takav značajan nepovoljni učinak,

pod uvjetom da u svakom slučaju prodavatelj ustupi GPL-u dokumentaciju koja se odnosi na kritičnu pogrešku ili nedostatak ili značajan nepovoljni učinak ako to GPL zatraži. Tijekom takve obustave usluge, prodavatelj će u dobroj vjeri pomoći GPL-u riješiti takve probleme.

12.8 Po raskidu ovog Ugovora ili drugom prekidu prodavateljeve upotrebe usluge:

(a) ako su s povoljnim ishodom izvršene primjenjive provjere za sprječavanje pranja novca, prijevaru ili druge nezakonite aktivnosti i ako je naplaćena diskrecijska otkupna naknada u iznosu manjem od 1 GBP (ili ekvivalentni iznos), GPL će u roku od približno sto osamdeset (180) dana nakon isteka kalendarskog mjeseca u kojem je Ugovor raskinut otkupiti prodavateljev e-novac, uključujući obveznu pričuvu, i vratiti eventualni preostali saldo na prodavateljev račun za namirenje (ili drugi račun o kojem je prodavatelj obavijestio GPL)

(b) ako se preostali saldo ne može vratiti prodavatelju u skladu s prethodnim stavkom (a), prodavatelj ima pravo zatražiti otkup u skladu s člankom 5.8

(c) osim kako je navedeno u prethodnim stavcima (a) i (b), sve druge obveze GPL-a iz ovog Ugovora odmah će prestati važiti

(d) prodavatelj će i dalje biti odgovoran za sve novčane transakcije, naknade za storniranu uplatu i bilo koje druge obveze koje je stvorio ili akumulirao prodavatelj

(e) sva prava i licence koje je dodijelio GPL odmah će prestati važiti;

(f) odmah će prestati prodavateljeva prava na upotrebu, na način dopušten prema Ugovoru, bilo kojih značajki robne marke GPL;

(g) prodavatelj će odmah prestati upotrebljavati uslugu:

(i) za obradu novčanih transakcija

(ii) za prikazivanje značajki robne marke GPL

(h) prodavatelj će izvršiti bilo koje zaostale kupnje proizvoda; i

(i) prodavatelj će vratiti ili uništiti (i potvrditi takvo uništenje) sve primjerke bilo kojih povjerljivih i/ili zaštićenih podataka GPL-a u svom posjedu.

12.9 GPL može prodavatelju zabraniti pristup usluzi, uključujući, između ostalog, deaktiviranje prodavateljeva korisničkog imena i zaporke i odbiti prodavatelju (ili njegovu matičnom poduzeću, zastupniku ili podružnicama ili njegovim ili njihovim nasljednicima, ili ako je riječ o pojedincu, njegovim rođacima ili poznanicima) budući pristup usluzi.

12.10 Bez obzira na ostatak Ugovora, sve odredbe ovog Ugovora koje su predviđene da stupe na snagu ili obvezuju bilo koju stranu nakon raskida ovog Ugovora ili njegova prijenosa ili ustupanja u cijelosti ili djelomično, uključujući, između ostalog, članak 5.8, članak 8 (Povjerljivost) i članak 12.8(b), vrijedit će i nakon prekida ovog Ugovora u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom. Raskid ovog Ugovora neće utjecati na prava i obveze strana nastale do dana raskida.

13. KOMUNIKACIJE I OBAVIJESTI

13.1 Ovaj Ugovor sklapa se na engleskom jeziku i, osim ako u ovom Ugovoru nije navedeno drukčije, bilo koje i sve obavijesti ili druge komunikacije ili priopćenja propisani ili dopušteni ovim Ugovorom bit će na engleskom jeziku i u pisanom obliku. Svi prijevodi osigurani su samo iz praktičnih razloga i u slučaju nepodudarnosti između verzije na engleskom jeziku i prijevoda mjerodavna je verzija na engleskom jeziku.

13.2 GPL može komunicirati s prodavateljem u vezi s uslugom putem elektroničkih komunikacija, uključujući (a) slanje e-pošte na prodavateljevu e-adresu, ili (b) objavljivanje obavijesti ili priopćenja na Googleovoj web-lokaciji. Prodavatelj je suglasan da GPL može slati elektroničke komunikacije prodavatelju u vezi s bilo kojim pitanjem u vezi s prodavateljevom upotrebom usluga, uključujući Ugovor (i revizije ili izmjene i dopune Ugovora), obavijesti ili objave u vezi s uslugom i autorizacijama plaćanja. S određenim komunikacijama postupat će se na sljedeći način:

Obavijest će se smatrati uručenom (i) po primitku kad je dostavljena osobno ili putem kurirske službe (potreban potpis nakon primitka); (ii) nakon potvrde primitka preporučene pošte; (iii) u slučaju e-pošte, četiri (4) sata od slanja e-poruke; ili (iv) kad postane dostupna na prodavateljevu mrežnom računu. Podaci za kontakt ažurirat će se po potrebi u skladu s ovim člankom kako bi se osiguralo da svaka strana ima aktualne informacije o svim takvim kontaktima.

13.3 Prodavatelj treba zadržati kopije elektroničkih komunikacija ispisivanjem primjerka na papiru ili spremanjem elektroničke kopije, a informacije koje se prodavatelju dostavljaju u elektroničkom obliku daju se pod pretpostavkom da će prodavatelj takve informacije moći ispisati ili spremiti.

13.4 Svaku obavijest koja se u okviru Ugovora šalje GPL-u treba poslati preporučenom poštom na:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Ujedinjeno Kraljevstvo, uz naznaku "GPL Payments Team", osim za sljedeće:

13.5 Ako GPL treba stupiti u kontakt s vama u slučaju sumnje u prijevaru ili stvarne prijevare ili sigurnosne prijetnje, GPL će na vašu primarnu e-adresu poslati e-poruku sa zahtjevom da se obratite GPL-u. Pored toga, GPL može poslati i e-poruku na vašu pomoćnu e-adresu ili SMS na vaš telefonski broj ako ste ga naveli.

14. OPĆENITO

14.1 Ovaj Ugovor (uključujući ovdje dane URL-ove) sačinjava cjelokupni ugovor između strana u odnosu na njegov sadržaj i zamjenjuje sve prethodne ugovore ili dogovore bilo koje vrste između strana koji se odnose na njegov sadržaj.

14.2 Ovaj Ugovor može se izvršiti u bilo kojem broju primjeraka, uključujući faksimilske primjerke, od kojih će se svaki smatrati izvornikom, a kad se uzmu svi zajedno, sačinjavat će jedan te isti instrument.

14.3 Sukladno člancima 14.4 i 14.5, bilo kakve izmjene ovog Ugovora moraju (i) biti u pisanom obliku; (ii) se odnositi na ovaj Ugovor; i (iii) biti poslane drugoj strani najkasnije dva (2) mjeseca prije datuma na koji trebaju stupiti na snagu. Prodavatelj razumije i suglasan je da će se smatrati da je prodavatelj prihvatio bilo koje izmjene koje je predložio GPL osim ako prodavatelj ne obavijesti GPL o suprotnom, sukladno članku 13.4, prije datuma na koji te izmjene trebaju stupiti na snagu, u kojem će slučaju biti raskinut bez naknade neposredno prije dana stupanja na snagu tih izmjena. Prodavatelj može raskinuti , sukladno članku 13.4, bez naknade u bilo kojem trenutku prije dana stupanja na snagu izmjena predloženih od strane GPL-a. Bilo kakve izmjene ovog Ugovora predložene od strane prodavatelja ne mogu stupiti na snagu ako nisu izvršene od strane ovlaštenog predstavnika svake strane.

14.4 Prodavatelj je suglasan da GPL ima pravo izmjene i dopune Ugovora odmah nakon obavijesti ako to nije zabranjeno zakonom.

14.5 Ništa u člancima 14.3 i 14.4 neće ograničiti:

(a) GPL-ovo pravo da povremeno ažurira i revidira svoja pravila ili doda bilo koju novu značajku bez prethodne obavijesti, što prodavatelj može prihvatiti upotrebom te nove značajke. Takve izmjene mogu se odvijati upotrebom metode koju je GPL odabrao prema vlastitom nahođenju, a ta metoda može uključivati komunikaciju putem e-pošte ili objavljivanje na Google web-lokaciji; i

(b) pravo strana da mijenjaju odredbe ovog Ugovora primjenom bilo kojeg otkaznog roka ako to nije zabranjeno zakonom i ako su obje strane suglasne.

14.6 Prodavatelj ne smije ustupiti ili na drugi način prenijeti ovaj Ugovor ili bilo koja prava ili obveze iz njega, u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pisanog pristanka GPL-a.

14.7 GPL može, bez prethodnog pisanog pristanka, ustupiti ili na drugi način prenijeti, u cijelosti ili djelomično, svoja prava ili obveze iz ovog Ugovora Googleu i/ili bilo kojem Googleovu povezanom društvu, osim ako bi to dovelo do promjene prodavateljevih zakonskih prava u skladu s primjenjivim državnim zakonima koji implementiraju Direktivu o uslugama platnog prometa (Direktiva (EU) 2015/2366), kao što je definirano Ugovorom. U takvom će slučaju GPL prodavatelju dostaviti obavijest u skladu s člankom 13.3.

14.8 Nijedna strana ne snosi odgovornost za neizvršavanje ili odgađanje izvršavanja svojih obveza koje proizlazi iz bilo kojeg stanja izvan njezine razumne kontrole, uključujući, između ostalog, postupanje državnih tijela, terorističke činove, potres, požar, poplavu ili drugu višu silu, uvjete rada, nestanke struje i/ili kvarove, kao i internetske ili telekomunikacijske smetnje te kvar sustava.

14.9 Nemogućnost GPL-a da ostvari ili provede bilo koje pravo ili odredbu Ugovora neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe.

14.10 Strane u ovom Ugovoru jesu i ostat će vanjski ugovorni suradnici i ništa u Ugovoru neće se smatrati stvaranjem bilo kakve agencije, partnerstva ili zajedničkog ulaganja u odnosu između strana. Nijedna strana ne smatra se zaposlenikom ili zakonskim predstavnikom druge strane niti ima bilo koje pravo ili ovlaštenje za stvaranje bilo kakve obveze u ime druge strane.

14.11 Ako bilo koji sud nadležne jurisdikcije presudi da je bilo koja odredba ovog Ugovora neprimjenjiva ili nevažeća, ta će se odredba ograničiti ili ukloniti u najmanjoj mjeri potrebnoj kako bi ovaj Ugovor u normalnim okolnostima ostao pravovaljan i provediv između strana.

14.12 Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ovom Ugovoru, ništa neće stvoriti ili dati bilo koja prava ili druge pogodnosti koji idu u prilog bilo koje osobe osim strana u Ugovoru, bilo na osnovu Zakona o ugovorima (Prava trećih strana) iz 1999. godine ili na neki drugi način. Ovaj članak neće se primjenjivati tako da ograniči ili limitira prava bilo kojeg zakonitog opunomoćenika prema ovom Ugovoru u ostvarivanju prava i pogodnosti koje mu je dao njegov prenositelj prava. Bez obzira na ovaj članak, nijedna treća strana (uključujući bilo koju treću stranu koja može imati pravo na provođenje svojih prava prema ovom Ugovoru) nije dužna pristati na ustupanje, prijenos ili prekid varijacije ovog Ugovora.

14.13 Ovaj Ugovor te svi sporovi i tužbe koji proizlaze iz njega ili su s njim u vezi regulirat će se zakonima Engleske i Walesa. Strane se neopozivo i bezuvjetno slažu da će sudovi u Engleskoj i Walesu imati isključivu nadležnost nad svim takvim sporovima ili zahtjevima. Ništa u prethodnoj rečenici ne sprječava nijednu stranu da traži oslobađanje po nalogu ili sličnu zaštitnu mjeru u bilo kojoj nadležnosti kako bi zaštitila svoje povjerljive podatke ili Prava intelektualnog vlasništva.

14.14 U mjeri u kojoj je to dopušteno bilo kojim nacionalnim zakonodavstvom koje implementira Direktivu o uslugama platnog prometa (Direktiva (EU) 2015/2366) (dalje: PSD2) (dalje: nacionalno zakonodavstvo), sljedeće odredbe nacionalnih zakonodavstava ne primjenjuju se na Ugovor: sve odredbe koje implementiraju Glavu III te članci 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 i 89 direktive PSD2. Strane pridržavaju pravo na postizanje dogovora o vremenu koje se razlikuje od onog koje je definirano u odredbama nacionalnih zakonodavstava koja implementiraju članak 71 direktive PSD2.