Η GPL θα παρέχει στον Πωλητή την Υπηρεσία (όπως ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών παρακάτω) σε σχέση με τις πωλήσεις του Πωλητή στα Marketplace της Google και (στην περίπτωση φιλανθρωπιών) τις φιλανθρωπικές δωρεές.

Εδώ, μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα Marketplace της Google που υποστηρίζονται από την Υπηρεσία. H Google ενδέχεται να ενημερώνει, κατά διαστήματα, τα Μarketplace, ωστόσο η επεξεργασία όλων των συναλλαγών Marketplace θα γίνεται σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών παρακάτω. Συμβουλευτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του προϊόντος για επιπλέον πληροφορίες για το αν ένα συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί Marketplace ή όχι.

Εκτός των πωλήσεων στα Marketplace της Google, ο Πωλητής δύναται επίσης να παρέχει τα προϊόντα του για επιπλέον πώληση από την Google, βάσει της οποίας ο Πωλητής θα δικαιούται χρήματα από την Google. Η Google ενδέχεται να ζητήσει από την GPL να διευθετήσει τέτοια ποσά προς τον Πωλητή για λογαριασμό της. Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών παρακάτω δεν ισχύουν για τέτοιες διευθετήσεις. Συμβουλευτείτε τους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τέτοιες διευθετήσεις.

Αποδοχή πληρωμών μέσω Google - Όροι Παροχής Υπηρεσιών

28 Μαρτίου 2018

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών για τον Πωλητή ("Συμφωνητικό") αποτελούν νομική συμφωνία μεταξύ της Google Payment Limited, εταιρείας συσταθείσας στην Αγγλία (ΑΦΜ 05903713), με εγγεγραμμένη έδρα στη διεύθυνση 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom ("GPL") και εσάς ("Πωλητής"). Μπορείτε να επικοινωνείτε με την GPL από το Κέντρο βοήθειας στη διεύθυνση https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341. Η GPL έχει εξουσιοδοτηθεί και ελέγχεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου ("FCA") ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ("Ηλεκτρονικό χρήμα") και έχει καταχωριστεί στο μητρώο της FCA με αριθμό μητρώου 900008. Η GPL είναι θυγατρική της Google International, LLC ("Google"). Θα πρέπει να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν Συμφωνητικό, προτού αποφασίσετε εάν θα το δεχτείτε και εάν θα συνεχίσετε τη διαδικασία εγγραφής.

Προτού συνεχίσετε, πρέπει να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του παρόντος Συμφωνητικού για το αρχείο σας.

ΕΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ", ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.

Το συμφωνητικό θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία αποδοχής του περιεχομένου του από τον Πωλητή ("Ημερομηνία έναρξης ισχύος").

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι καθορισμένοι όροι εμφανίζονται στο παρόν συμφωνητικό:

Ως "Λογαριασμός" νοείται ο λογαριασμός Ηλεκτρονικού χρήματος που διατηρεί η GPL για τον Πωλητή.

Ως "Οδηγός αναφοράς API" νοείται ο οδηγός αναφοράς API που δημοσιεύεται κατά καιρούς από την GPL ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Ο τρέχων Οδηγός αναφοράς API διατίθεται στη διεύθυνση https://developers.google.com/terms.

Ως "Οδηγός προγραμματιστών API" νοείται ο οδηγός προγραμματιστών API που δημοσιεύεται κατά καιρούς από την GPL ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Ο τρέχων Οδηγός προγραμματιστών API διατίθεται στη διεύθυνση https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

Ως "Λειτουργίες Beta" νοούνται οι λειτουργίες της Υπηρεσίας που ταυτοποιούνται κατά καιρούς από την GPL ως "beta" ή μη υποστηριζόμενες στην τεχνική τεκμηρίωση της GPL. Στην εν λόγω τεχνική τεκμηρίωση θα συμπεριλαμβάνονται ο εκάστοτε ισχύων Οδηγός αναφοράς API και ο Οδηγός προγραμματιστών API για την έκδοση της Υπηρεσίας που έχει υλοποιήσει ο Πωλητής.

Ως "Χαρακτηριστικά επωνυμίας" νοούνται οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα κατατεθέντα παροχής υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα τομέα και άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά επωνυμίας κάθε συμβαλλομένου αντίστοιχα, όπως βρίσκονται υπό την κατοχή (ή παραχωρούνται μετ' αδείας) από τον εν λόγω συμβαλλόμενο κατά καιρούς.

Ως "Εργάσιμη ημέρα" νοείται κάθε ημέρα, εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή επίσημων αργιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως "Αγοραστής" νοείται ένας Πελάτης που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για να πραγματοποιήσει Συναλλαγές χρηματοδότησης με σκοπό την αγορά Προϊόντων.

Ως "Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας" νοείται ο εγκεκριμένος από την GPL πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει Λογαριασμούς χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου στους Αγοραστές.

Ως "Χρέωση μέσω κινητού τηλεφώνου" νοείται η διαδικασία πληρωμής κατά την οποία η GPL, εκ μέρους του Πωλητή, υποβάλλει μια Συναλλαγή πληρωμής στην Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για χρέωση στον Λογαριασμό χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου του Αγοραστή.

Ως "Λογαριασμός χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου" νοείται ο λογαριασμός μηνιαίας ή άλλης περιοδικής χρέωσης που παρέχεται από την Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η οποία δηλώνεται από έναν Αγοραστή στην GPL ως Μέσο χρηματοδότησης.

Ως "Επίλυση αντιστροφής χρέωσης" νοείται η ενότητα των πολιτικών και των οδηγιών του προγράμματος Google Payments με επικεφαλίδα "Επίλυση αντιστροφής χρέωσης".

Ως "Πελάτης" νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στην Υπηρεσία ως Αγοραστής ή Πωλητής.

Ως "Διαφωνίες" νοούνται τυχόν ασυμφωνίες, αντιδικίες, διακανονισμοί ή/και άλλες τέτοιου είδους διαφορές μεταξύ των Πελατών ή άλλων τρίτων μερών που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας, εκτός των Διαφωνιών περί της Υπηρεσίας.

Ως "Ηλεκτρονικό χρήμα" νοείται η ηλεκτρονική αξία που εκδίδει η GPL κατά την παραλαβή χρημάτων από εσάς. Το Ηλεκτρονικό χρήμα παραμένει στο σύστημα μηχανογράφησης της GPL και αντιπροσωπεύει μια αξίωση έναντι της GPL για εξαργύρωση. Το Ηλεκτρονικό χρήμα δεν είναι κατάθεση.

Ως "Ευρώ" νοείται το νόμιμο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.

Ως "Μέσο χρηματοδότησης" νοείται ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας, ο λογαριασμός χρεωστικής κάρτας, ο Λογαριασμός χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλο μέσο πληρωμής που δηλώνεται από έναν Πελάτη στην Υπηρεσία και χρησιμοποιείται από την GPL για τη χρηματοδότηση της έκδοσης Ηλεκτρονικού χρήματος από την GPL με σκοπό τη διεκπεραίωση Συναλλαγών χρηματοδότησης και άλλων σκοπών.

Ως "Συναλλαγή χρηματοδότησης" νοείται η συναλλαγή με την οποία η GPL (i) δρομολογεί τη μεταφορά ενός Ποσού αγοράς από το Μέσο χρηματοδότησης που έχει δηλώσει ένας Αγοραστής στην GPL, (ii) εκδίδει στο όνομα του Αγοραστή ένα ποσό Ηλεκτρονικού χρήματος που ισοδυναμεί με το Ποσό αγοράς και (iii) μεταφέρει το ποσό του Ηλεκτρονικού χρήματος από τον Αγοραστή στον Πωλητή.

Ως "Google" νοείται η Google International, LLC, καθώς και οι θυγατρικές της ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

Ως "Google Marketplace" νοείται οποιοδήποτε ή όλα τα marketplace που λειτουργούν από την Google στα οποία οι Αγοραστές μπορούν να αγοράζουν Προϊόντα απευθείας από Πωλητές.

Ως "Όροι Παροχής Υπηρεσιών Google Marketplace" νοούνται οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών Google Marketplace όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.9.

Ως "Πολιτικές και οδηγίες του Προγράμματος Google Payments" νοούνται οι πολιτικές του Google Payments για Πωλητές που έχουν λογαριασμούς στην GPL με ελληνικά στοιχεία χρέωσης και οι οποίες δημοσιεύονται κατά καιρούς από την GPL. Οι τρέχουσες Πολιτικές και οδηγίες του προγράμματος Google Payments διατίθενται στη διεύθυνση https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

Ως "Πρωτόκολλα δεδομένων GPL" νοούνται τα πρωτόκολλα δεδομένων της Google που ισχύουν για την Υπηρεσία, η οποία παρέχεται από την GPL ή εκ μέρους αυτής στον Πωλητή σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό, καθώς και κάθε αναθεωρημένη έκδοση αυτών των πρωτοκόλλων που ενδέχεται να κοινοποιείται κατά καιρούς από την GPL ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της στον Πωλητή.

Ως "Ιστότοπος της Google" νοείται κάθε ιστότοπος που τελεί υπό την κατοχή ή τη λειτουργία της Google ή εκ μέρους αυτής ή των συνδεδεμένων εταιρειών της, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποτομέων και καταλόγων αυτού, καθώς και όλων των ιστοτόπων που θα τον διαδεχτούν.

Ως "Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας" νοούνται όλα τα δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα τοπογραφίας προϊόντων ημιαγωγών, τα δικαιώματα επί λογισμικού, τα ηθικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή/και τα σήματα κατατεθέντα παροχής υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα δικαιώματα επί βάσεων δεδομένων ή σε σχέση με αυτές, τα δικαιώματα επί εμπιστευτικών πληροφοριών ή εμπορικών μυστικών ή σε σχέση με αυτά, τα δικαιώματα σε σχέση με ονόματα τομέων και τυχόν άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα (κατατεθέντα ή μη) σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων ανάκτησης κυριότητας και των δικαιωμάτων επί τυχόν εφαρμογών και εκκρεμών κατοχυρώσεων, καθώς και του δικαιώματος αγωγής και διεκδίκησης αποζημίωσης για προγενέστερες παραβιάσεις.

Ως "Στοιχεία σύνδεσης" νοούνται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που εκδίδει η GPL για τον Πωλητή προκειμένου να αποκτά πρόσβαση στον Λογαριασμό Πωλητή.

Ως "Εντολή πληρωμής" νοείται (i) η οδηγία που δίνει ο Πωλητής στην GPL για να εκτελέσει μια Συναλλαγή χρηματοδότησης, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από έναν Αγοραστή, η οποία επίσης λειτουργεί ως ειδοποίηση προς την GPL σχετικά με την εξουσιοδότηση του Αγοραστή, προκειμένου να δρομολογηθεί η αγορά ενός ποσού Ηλεκτρονικού χρήματος από την GPL, ισοδύναμου με το Ποσό αγοράς της Συναλλαγής χρηματοδότησης ή (ii) η οδηγία που δίνει ο Πωλητής στην GPL προκειμένου να εκτελέσει μια Συναλλαγή επιστροφής χρημάτων, όπως απαιτεί η έννοια του κειμένου.

Ως "Στερλίνα" νοείται το νόμιμο νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ως "Προϊόν" νοείται κάθε ψηφιακό ή υλικό εμπορικό προϊόν, αγαθό ή υπηρεσία που μπορεί να αγοράσει ένας Αγοραστής από έναν Πωλητή χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία.

Ως "Ποσό αγοράς" νοείται ένα ποσό που ισοδυναμεί με την τιμή ενός Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελών, φόρων, χρεώσεων αποστολής ή χρεώσεων χειρισμού πληρωμής, όπως ισχύουν.

Ως "Λογαριασμός εξαργύρωσης" νοείται ο λογαριασμός Ηλεκτρονικού χρήματος που τελεί υπό τη λειτουργία της GPL και σχετίζεται με τον Πωλητή, στον οποίο μεταφέρεται Ηλεκτρονικό χρήμα μέσω της GPL από τους Αγοραστές, στο πλαίσιο μιας Συναλλαγής χρηματοδότησης.

Ως "Συναλλαγή εξαργύρωσης" νοείται η συναλλαγή μέσω της οποίας η GPL εξαργυρώνει Ηλεκτρονικό χρήμα που διατηρείται στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή και δρομολογεί τη μεταφορά ενός αντίστοιχου ποσού στον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή.

Ως "Συναλλαγή επιστροφής χρημάτων" νοείται η συναλλαγή μέσω της οποίας η GPL μεταφέρει Ηλεκτρονικό χρήμα από τον Λογαριασμό εξαργύρωσης σε έναν Πωλητή και, στη συνέχεια, εξαργυρώνει και δρομολογεί τη μεταφορά ενός αντίστοιχου ποσού στο Μέσο χρηματοδότησης του Αγοραστή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επιστροφής χρημάτων της Υπηρεσίας.

Ως "Απαιτούμενα ρευστά διαθέσιμα" νοείται το χρηματικό ποσό του τμήματος των καταβλητέων πληρωμών στον Πωλητή σχετικά με τη διεκπεραίωση της Συναλλαγής χρηματοδότησης ή εξαργύρωσης που ενδέχεται να αναστείλει η GPL, όπως προβλέπεται στο Συμφωνητικό.

Ως "Πωλητής" νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για να πωλεί Προϊόντα και να λαμβάνει Ποσά αγοράς από Συναλλαγές χρηματοδότησης.

Ως "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή" νοείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρίζεται από τον Πωλητή κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Ως "Ιστότοπος πωλητή" νοούνται οι σελίδες του ιστοτόπου του Πωλητή που προσφέρουν Προϊόντα, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν μέσω της Υπηρεσίας.

Ως "Υπηρεσία" νοείται η υπηρεσία πληρωμής μέσω Ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχεται από την GPL, ονομάζεται Google Payments, περιγράφεται στο παρόν Συμφωνητικό και περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση (α) Συναλλαγών χρηματοδότησης και επιστροφής χρημάτων εκ μέρους του Πωλητή που σχετίζονται με μια αγορά μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή και (β) Συναλλαγών εξαργύρωσης.

Ως "Διαφωνίες περί υπηρεσίας" νοούνται τυχόν ασυμφωνίες, καταγγελίες, αντιδικίες, διακανονισμοί ή/και άλλες τέτοιου είδους διαφορές μεταξύ της GPL και των Πελατών, που προκύπτουν αποκλειστικά από φερόμενη ως αδυναμία της GPL να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στο Συμφωνητικό ή όπως προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τυχόν συσχετιζόμενο σφάλμα στην παροχή της Υπηρεσίας.

Ως "Τέλη υπηρεσίας" νοούνται τα τέλη που χρεώνονται από την GPL για την Υπηρεσία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 7.1.

Ως "Λογαριασμός διακανονισμού" νοείται ο λογαριασμός κατάθεσης του Πωλητή που διατηρείται σε τράπεζα στην Ελλάδα, ο οποίος καθορίζεται από τον Πωλητή και γνωστοποιείται και εγκρίνεται από την GPL για τη λήψη χρημάτων που προκύπτουν από την εξαργύρωση του Ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο διατηρείται στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή.

Ως "Δολάριο Αμερικής" νοείται το νόμιμο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ως "Έτος" νοείται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών που ξεκινάει κατά την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, καθώς και κάθε διαδοχικό διάστημα δώδεκα μηνών.

1.1 Οι επικεφαλίδες στις παραγράφους του παρόντος Συμφωνητικού χρησιμεύουν για διευκόλυνση της αναφοράς μόνο και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία ή τη δόμηση του Συμφωνητικού.

1.2 Η αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή νομοθετική διάταξη περιλαμβάνει αναφορά προς αυτόν τον νόμο ή τη νομοθετική διάταξη, όπως τροποποιείται, επεκτείνεται ή θεσπίζεται εκ νέου ανά διαστήματα.

1.3 Εάν δεν ορίζεται άλλως ρητά στο Συμφωνητικό, όλα τα ποσά που αναφέρονται σε αυτό εκφράζονται σε Ευρώ.

1.4 Σε όλη τη διάρκεια του Συμφωνητικού, ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει την παροχή του Συμφωνητικού μέσω του Κέντρου βοήθειας του Πωλητή και ένας σύνδεσμος προς το Συμφωνητικό θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή δωρεάν.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2.1 Περιγραφή υπηρεσίας. Ο Πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι:

(α) Οι πωλήσεις Προϊόντων του Πωλητή αποτελούν συναλλαγές ανάμεσα στον Πωλητή και τον Αγοραστή και όχι την GPL, την Google ή οποιαδήποτε εκ των συνδεδεμένων εταιρειών της, εκτός εάν η GPL, η Google ή οποιαδήποτε εκ των συνδεδεμένων εταιρειών της ορίζεται ρητά ως ο Πωλητής ή ο Αγοραστής της συναλλαγής.

(β) Ούτε η GPL, ούτε η Google ούτε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν είναι Αγοραστής, Πωλητής ή μέρος που να συνδέεται με οποιαδήποτε Συναλλαγή χρηματοδότησης, εκτός εάν ορίζεται ρητά ως τέτοια στην καταχώριση του Προϊόντος σε έναν Ιστότοπο της Google ή στους Όρους παροχής υπηρεσιών του.

(γ) Η GPL δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν ελέγχει την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των διαφημιζόμενων Προϊόντων, το αληθές ή το ακριβές της περιγραφής των προϊόντων, την ικανότητα των Πωλητών να πωλούν Προϊόντα ή την ικανότητα των Αγοραστών να αγοράζουν Προϊόντα και

(δ) Η GPL δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν ελέγχει εάν ένας Αγοραστής θα ολοκληρώσει ή όχι την αγορά ή την πληρωμή για τα Προϊόντα που ο Αγοραστής συμφώνησε να αγοράσει από τον Πωλητή. Όταν ένας Αγοραστής εξουσιοδοτεί μια αγορά με ένα Μέσο χρηματοδότησης, η GPL, κατόπιν παραλαβής μιας Εντολής πληρωμής από τον Πωλητή, θα διεκπεραιώνει τη Συναλλαγή χρηματοδότησης εκ μέρους του Πωλητή (α) μέσω του κατάλληλου δικτύου διεκπεραίωσης πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς τυχόν δικτύων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή (β) προς την Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για πληρωμή και είσπραξη μέσω της Χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

2.2 Επιτρεπτή εντολή πληρωμής. Ο Πωλητής θα χρησιμοποιεί την Υπηρεσία αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση μιας Εντολής πληρωμής για ένα Προϊόν που αποκτάται από έναν Αγοραστή μέσω μιας νόμιμης, καλή τη πίστει πώλησης του Προϊόντος. Εάν ο Πωλητής προσδιορίσει τον κύριο τύπο προϊόντος ως "ΜΚΟ", επαληθευτεί από την GPL ως καταχωρισμένος και πιστοποιημένος μη κυβερνητικός οργανισμός και παράσχει κάθε είδους τεκμηρίωση και πληροφορίες που ζητήσει η GPL κατά καιρούς, ο Πωλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία για τη διεκπεραίωση δωρεών από τους Αγοραστές. Μια Εντολή πληρωμής θα υποβάλλεται για επεξεργασία μέσω της Υπηρεσίας, εφόσον ο Πωλητής έχει εκ των προτέρων:

(α) Παραδώσει ή παράσχει με άλλον τρόπο τα αγορασμένα αγαθά στον Αγοραστή ή

(β) Προσφέρει την αγορασμένη υπηρεσία ή

(γ) Ολοκληρώσει τη συναλλαγή αγοράς με άλλο τρόπο, όπως έχει από κοινού συμφωνηθεί μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή.

2.3 Απαγορευμένες συναλλαγές. H GPL δύναται να καθιερώσει γενικές πρακτικές και όρια ως προς τη χρήση της Υπηρεσίας χωρίς πρότερη ειδοποίηση προς τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των ορίων περί μεμονωμένων ή συγκεντρωτικών συναλλαγών σε ισοδύναμο ποσό σε Στερλίνες ή στο εκάστοτε τοπικό νόμισμα ή περί του αριθμού Συναλλαγών χρηματοδότησης ή Εντολών πληρωμής κατά τη διάρκεια μίας ή περισσότερων καθορισμένων χρονικών περιόδων. Ο Πωλητής:

(α) δεν θα χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για την επεξεργασία μιας Συναλλαγής χρηματοδότησης σε έναν Πωλητή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ ενός Αγοραστή και ενός Πωλητή, που δεν προκύπτει απευθείας από την αγορά ενός Προϊόντος από έναν Αγοραστή (παρά μόνο για την επεξεργασία δωρεών σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2.2 παραπάνω)

(β) δεν θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία για να παρέχει προκαταβολές τοις μετρητοίς στους Αγοραστές ή για να διευκολύνει την αγορά ταμειακών ισοδύναμων από τους Αγοραστές (π.χ. ταξιδιωτικές επιταγές, προπληρωμένες κάρτες, χρηματικές εντολές κ.λπ.), εξαιρούμενης της περίπτωσης κατά την οποία ο Πωλητής δύναται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για να διευκολύνει την αγορά μιας δωροεπιταγής ή κάρτας αποθηκευμένης αξίας από τους Αγοραστές, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές της GPL που διατίθενται από τον ιστότοπο του Google Payments ή

(γ) δεν θα χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για τη διεκπεραίωση Συναλλαγών χρηματοδότησης σε σχέση με την πώληση ή την ανταλλαγή τυχόν παράνομων ή απαγορευμένων αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς απαγορευμένων Προϊόντων ή κατηγοριών Προϊόντων, όπως ορίζονται στη λίστα απαγορευμένων προϊόντων που μπορείτε να βρείτε εδώ (καθώς η εν λόγω λίστα ενημερώνεται κατά καιρούς) ή τυχόν υποκείμενες παράνομες συναλλαγές ("Λίστα απαγορευμένων προϊόντων"). Η αδυναμία συμμόρφωσης με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αναφορικά με τη Λίστα απαγορευμένων προϊόντων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή τον τερματισμό της πρόσβασης του Πωλητή στην Υπηρεσία, επιπλέον τυχόν άλλου μέτρου αποκατάστασης που διατίθεται στην GPL δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού.

Ο Πωλητής δεν θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που αντιβαίνει στις παρούσες γενικές οδηγίες, ενώ η εν λόγω απαγορευμένη χρήση αποτελεί βάσιμη αιτία άμεσης αναστολής της Υπηρεσίας ή/και τερματισμό του Συμφωνητικού.

2.4 Με πρότερη επίδοση ειδοποίησης στην GPL (σε μορφή που καθορίζεται από την GPL) ο Πωλητής δύναται να αρνηθεί τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε παραγγελίας Προϊόντος για οποιονδήποτε λόγο, αλλά σε κάθε τέτοια περίπτωση η GPL δεν θα έχει υποχρέωση διευκόλυνσης τυχόν σχετιζόμενων Συναλλαγών χρηματοδότησης.

2.5 Περιορισμοί χρήσης της Υπηρεσίας.

(α) Ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με όλες τις πολιτικές και τα όρια που αφορούν τη χρήση της Υπηρεσίας για Πωλητές, όπως δημοσιεύονται και ισχύουν κατόπιν ενημερώσεων κατά καιρούς από την GPL ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Στις εν λόγω πολιτικές περιλαμβάνονται τα εξής:

(i) οι Πολιτικές και οι οδηγίες του προγράμματος Google Payments,

(ii) Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις υλοποίησης της GPL και της Google που βρίσκονται στη διεύθυνση https://developers.google.com/terms (ή άλλο URL, όπως παρέχεται κατά καιρούς από την GPL)ο

(iii) Οι οδηγίες περί μεταχείρισης επωνυμίας ή σημάτων κατατεθέντων παροχής υπηρεσιών της GPL και της Google για την Υπηρεσία, οι οποίες βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.google.com/permissions/ ή άλλο παρόμοιο URL, όπως παρέχεται κατά καιρούς από την GPL ή την Google,

(iv) οι πολιτικές και οι όροι των ιστοτόπων της Google, όπως διατίθενται κατά καιρούς στους ιστοτόπους της Google,

(v) οι απαιτήσεις της GPL για την ασφάλεια των δεδομένων και το ιδιωτικό απόρρητο, όπως κοινοποιούνται κατά καιρούς στον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένης της Σημείωσης απορρήτου του Google Payments που βρίσκεται στη διεύθυνση https://payments.google.com/files/privacy.html,

(vi) όλοι οι εκάστοτε ισχύοντες κανόνες ή/και όλες οι πολιτικές λειτουργίες των οργανισμού έκδοσης ή δικτύων καρτών που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση συναλλαγών χρηματοδότησης, εξαργύρωσης και επιστροφής χρημάτων και

(vii) οι απαιτήσεις της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που ισχύουν για τη Χρέωση μέσω κινητού τηλεφώνου.

(β) Η GPL δύναται να αλλάξει ή να αναστείλει την Υπηρεσία, εν όλω ή εν μέρει, όπως είναι απαραίτητο για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή ενημερώσεων στην Υπηρεσία.

(γ) Η GPL δύναται να επιβάλει όρια σε ορισμένες λειτουργίες ή να περιορίσει την πρόσβαση σε τμήματα ή στο σύνολο της Υπηρεσίας κατά καιρούς.

(δ) Η GPL δεν θα απαιτείται να πιστώσει τον Πωλητή από μια Συναλλαγή χρηματοδότησης, εάν η GPL δεν έλαβε έγκυρα χρήματα από το Μέσο χρηματοδότησης του Αγοραστή για τη Συναλλαγή χρηματοδότησης.

2.6 Απαγορευμένες ενέργειες. Ο Πωλητής:

(α) δεν θα καθορίζει ένα ελάχιστο ή μέγιστο ποσό Συναλλαγής χρηματοδότησης ως προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Αγοραστή για την πληρωμή ενός Προϊόντος,

(β) Δεν θα απαιτεί από τον Αγοραστή να παρέχει στον Πωλητή τους αριθμούς λογαριασμού τυχόν πιστωτικών καρτών, χρεωστικών καρτών, Λογαριασμών χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλου Μέσου χρηματοδότησης.δ

(γ) δεν θα διεκπεραιώνει ξεχωριστά ως Συναλλαγή χρηματοδότησης το ποσό τυχόν φόρου που ισχύει για την αγορά ενός Προϊόντος.

(δ) δεν θα υποβάλλει στην Υπηρεσία μια Συναλλαγή χρηματοδότησης που απορρίφθηκε στο παρελθόν για διεκπεραίωση ή επιστράφηκε στο παρελθόν ως αντιστροφή χρέωσης.

(ε) δεν θα επιτρέπει τη χρήση της Υπηρεσίας για την εξόφληση τυχόν οφειλόμενου στον Πωλητή χρέους από τον Αγοραστή ή τυχόν επιστραφείσας/ακάλυπτης επιταγής ή

(στ) δεν θα διατηρεί αρνητικό υπόλοιπο στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή.

Όπου ο Πωλητής εφαρμόζει τυχόν πρόσθετη χρέωση σε Συναλλαγή χρηματοδότησης για χρήση της Υπηρεσίας, ο Πωλητής πρέπει να πληροφορήσει σαφώς τον Αγοραστή για την εν λόγω χρέωση από πριν. Ο Πωλητής συμφωνεί να μην επιβάλει τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, οι οποίες δεν είναι νόμιμες υπό τη σχετική δικαιοδοσία.

2.7 Σε περίπτωση αναίρεσης τυχόν Συναλλαγής χρηματοδότησης για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της περίπτωσης αναίρεσης λόγω αντιστροφής χρέωσης) η GPL δύναται, κατά την αποκλειστική κρίση της, να επιδιώξει την ανάκτηση του σχετικού χρηματικού αντιτίμου από τον Πωλητή χρεώνοντας τον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή. Ο Πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή, η GPL δύναται να εισπράττει το χρέος του Πωλητή προς την GPL χρεώνοντας τον Λογαριασμό εξαργύρωσης Πωλητή μετά από επακόλουθη Συναλλαγή χρηματοδότησης ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου το οποίο δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

2.8 Χρόνοι εκτέλεσης. Η GPL θα διεκπεραιώνει τις Συναλλαγές χρηματοδότησης, επιστροφής χρημάτων και εξαργύρωσης ως εξής:

(α) Για τις Συναλλαγές χρηματοδότησης, μετά από τη λήψη Εντολής πληρωμής από τον Πωλητή, η GPL θα εκδίδει στο όνομα του Αγοραστή ένα ποσό Ηλεκτρονικού χρήματος που ισοδυναμεί με το Ποσό αγοράς το αργότερο όταν η GPL λάβει έγκυρο, ισοδύναμο χρηματικό ποσό από το Μέσο χρηματοδότησης του Αγοραστή και θα μεταφέρει άμεσα το εκδοθέν ποσό μείον τυχόν ισχύοντα Τέλη υπηρεσίας στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή.

(β) Για τις Συναλλαγές επιστροφής χρημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για τη Συναλλαγή επιστροφής χρημάτων στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή, μετά από τη λήψη Εντολής πληρωμής από τον Πωλητή, η GPL θα μεταφέρει άμεσα από τον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή σε έναν Αγοραστή το ποσό του Ηλεκτρονικού χρήματος που ισοδυναμεί με το προς επιστροφή Ποσό αγοράς. Στις περιπτώσεις όπου ένα Μέσο χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση μέρους ή όλου του Ποσού αγοράς, η GPL θα εξαργυρώσει και θα ξεκινήσει τη μεταφορά του ποσού που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση του Ποσού αγοράς με το Μέσο χρηματοδότησης στο Μέσο χρηματοδότησης του Αγοραστή αμέσως αφότου η GPL ολοκληρώσει και είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα των ισχυόντων ελέγχων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτης και άλλης παράνομης δραστηριότητας.

(γ) Για τις Συναλλαγές εξαργύρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για τη Συναλλαγή εξαργύρωσης στον Λογαριασμό εξαργύρωσης, η GPL θα εξαργυρώνει τα ποσά που διατηρούνται στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή και θα δρομολογεί τη μεταφορά των ποσών κατά την Εργάσιμη ημέρα για την οποία έχει συμφωνηθεί η εκτέλεση της Συναλλαγής εξαργύρωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 7.4, εφόσον η GPL ολοκληρώσει και είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα των ισχυόντων ελέγχων περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτης και άλλης παράνομης δραστηριότητας.

(δ) Εάν ληφθεί ή προγραμματιστεί μια Εντολή πληρωμής ή ένα αίτημα εξαργύρωσης σε ημέρα που δεν είναι Εργάσιμη ημέρα, η διαχείρισή του θα πραγματοποιείται, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 2.8, σαν να λήφθηκε ή να προγραμματίστηκε την επόμενη Εργάσιμη ημέρα.

(ε) Η GPL δεν θα είναι υπεύθυνη και δεν ελέγχει τον χρόνο ολοκλήρωσης των μεταφορών των εξαργυρωμένων χρηματικών αντιτίμων που δρομολογούνται από την GPL σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (β) και (γ) ανωτέρω, καθώς και τον χρόνο διάθεσης των μεταφερθέντων χρηματικών αντιτίμων από τον σχετικό πάροχο υπηρεσιών πληρωμής.

2.9 Οι Συναλλαγές χρηματοδότησης, επιστροφής χρημάτων ή εξαργύρωσης ενδέχεται να απορριφθούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση προς τον Αγοραστή ή τον Πωλητή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7.6. Επίσης, ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στις συναλλαγές λόγω της συμμόρφωσης της GPL με τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η GPL υποψιάζεται ότι η συναλλαγή ενέχει δραστηριότητες απάτης.

2.10 Πρόσθετοι όροι Χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου. Όταν ένας Αγοραστής πραγματοποιεί μια Συναλλαγή χρηματοδότησης χρησιμοποιώντας Χρέωση μέσω κινητού τηλεφώνου, η GPL θα υποβάλλει χρεώσεις στην Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για την πληρωμή και τη διεκπεραίωση μέσω του Λογαριασμού χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου του Αγοραστή. Υπάρχει επίσης δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναίρεσης, επιστροφής χρημάτων ή αναπροσαρμογής της εν λόγω Συναλλαγής χρηματοδότησης από την GPL στην Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για τη διεκπεραίωση μέσω του Λογαριασμού χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου του Αγοραστή. Η GPL δεν υποχρεούται απέναντι στον Πωλητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να προβεί σε διακανονισμό για τη Συναλλαγή χρηματοδότησης (ή για αναιρέσεις, επιστροφές χρημάτων ή προσαρμογές αυτής) του Αγοραστή, σε περίπτωση που η Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δεν δύναται ή δεν προτίθεται για οποιονδήποτε λόγο να συλλέξει το χρηματικό αντίτιμο από τον Λογαριασμό χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου ή από άλλο μέσο του Αγοραστή (για την πληρωμή μιας Συναλλαγής χρηματοδότησης) ή να πιστώσει τον Λογαριασμό χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλως να πιστώσει τον Αγοραστή (για αναίρεση, επιστροφή χρημάτων ή προσαρμογή μιας Συναλλαγής χρηματοδότησης). Σε περίπτωση που η GPL παράσχει κάποιο χρηματικό ποσό διακανονισμού για την εκκρεμή πληρωμή του Πωλητή από την Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η GPL επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αντιστρέψει τη χρέωση ή να ανακτήσει το χρηματικό αντίτιμο από τον Πωλητή, σε περίπτωση που η Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία διεκπεραίωσης της Συναλλαγής χρηματοδότησης στον Λογαριασμό χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου του Αγοραστή ή δεν εισπράξει πληρωμή από τον Αγοραστή με άλλο τρόπο. Η GPL δύναται να περιορίζει τους τύπους των Πωλητών που μπορούν να χρησιμοποιούν τη Χρέωση μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς και τους τύπους των προϊόντων που μπορούν να αγοραστούν με Χρέωση μέσω κινητού τηλεφώνου.

2.11 Λειτουργίες Beta. Η GPL δύναται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να διαθέσει τη χρήση των Λειτουργιών Beta στον Πωλητή. Οι Λειτουργίες Beta παρέχονται "ως έχουν" (συνεπώς, χωρίς νομική ευθύνη για ελαττώματα) και τυχόν χρήση τους θα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Πωλητή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η GPL δύναται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να διακόπτει την παροχή των Λειτουργιών Beta ανά πάσα στιγμή.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.1 Υλοποίηση. Ο Πωλητής θα διασφαλίζει ότι δεν γίνεται χρήση ή δεν αποκτάται πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω Ιστοτόπων πωλητή που δεν συμμορφώνονται με το Συμφωνητικό ή δεν έχουν άλλως εγκριθεί από την GPL και ο Πωλητής θα παρακολουθεί και θα απενεργοποιεί κάθε τέτοια πρόσβαση ή χρήση από μη εξουσιοδοτημένα μέρη (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς τυχόν ιστοτόπων τρίτων).

3.2 Η GPL έχει την τελική εξουσία έγκρισης ως προς το μέσο που χρησιμοποιείται από την Πωλητή, κατά καιρούς, για την ανάπτυξη της υπηρεσίας και σε περίπτωση που η GPL διαφωνεί με την εν λόγω ανάπτυξη, η GPL θα έχει το δικαίωμα, κατόπιν επίδοσης ειδοποίησης στον Πωλητή, να αναστέλλει τυχόν συνεχιζόμενη χρήση της υπηρεσίας, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, έως ότου o Πωλητής υλοποιήσει επαρκείς διορθωτικές τροποποιήσεις, όπως αυτές εύλογα απαιτούνται και προσδιορίζονται από την GPL. Η GPL δύναται να αποστέλλει δοκιμαστικά ερωτήματα ή να διεξάγει ελέγχους ποιότητας των ιστότοπων Πωλητή ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να επαληθεύει τη συμμόρφωση του Πωλητή με το συμφωνητικό.

3.3 Μέσα χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Υπηρεσίας από τον Πωλητή στον Ιστότοπο πωλητή, αλλά και ως προϋπόθεση της GPL για την παροχή της Υπηρεσίας, ο Πωλητής θα ορίζει, θα καταχωρίζει και θα διατηρεί ένα Μέσο χρηματοδότησης και έναν Λογαριασμό διακανονισμού για την Υπηρεσία. Η χρήση του Μέσου χρηματοδότησης υπόκειται στους τυπικούς όρους και τις προϋποθέσεις του μέσου, οι οποίοι βρίσκονται στη διεύθυνση: https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=GB. Ο Πωλητής εξουσιοδοτεί την GPL:

(α) Να επιβεβαιώνει ότι το Μέσο χρηματοδότησης ή ο Λογαριασμός διακανονισμού, όπως δηλώνεται το καθένα από τον Πωλητή στις ιστοσελίδες εγγραφής της Υπηρεσίας, βρίσκεται σε καλή κατάσταση σε σχέση με την εκδότρια τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήματος για εξουσιοδότηση πληρωμής ή/και πιστωτικού ή/και χρεωστικού ποσού μικρής αξίας στο Μέσο χρηματοδότησης ή τον Λογαριασμό διακανονισμού, όπως ισχύει.

(β) Να επανεπιβεβαιώνει, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση της GPL, το Μέσο χρηματοδότησης ή τον Λογαριασμό διακανονισμού κάθε φορά που γίνονται αλλαγές στα στοιχεία λογαριασμού και

(γ) Να αποκτά κατά καιρούς, εάν επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, μια αναφορά συναλλακτικής συμπεριφοράς ή/και να πραγματοποιεί έρευνα πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλη έρευνα για το ιστορικό του Πωλητή, όπως κρίνεται κατάλληλη από την GPL για να αξιολογεί την καταλληλότητα του Πωλητή για την Υπηρεσία ή για να ελέγχει τη συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας από τον Πωλητή.

3.4 Ο Πωλητής θα παρέχει ενημερωμένα, πλήρη και ακριβή στοιχεία εγγραφής και στοιχεία Μέσου χρηματοδότησης και Λογαριασμού διακανονισμού, ενώ επίσης θα ενημερώνει τα εν λόγω στοιχεία για να τα διατηρεί ενημερωμένα και ακριβή. Η GPL δύναται να ζητά από τον Πωλητή να παρέχει κατά καιρούς επιπλέον πληροφορίες ως προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας ή για να βοηθά την GPL να προσδιορίζει εάν θα επιτρέπει στον Πωλητή να συνεχίζει τη χρήση της Υπηρεσίας.

3.5 Ενημερώσεις. Εάν η GPL ενημερώσει τις τεχνικές προδιαγραφές ή τις προδιαγραφές υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της ενημέρωσης των Πρωτοκόλλων δεδομένων GPL ή της απαίτησης αλλαγών στην εμφάνιση και τη αίσθηση, την προσθήκη ετικετών, την επωνυμία ή την αναφορά) κατά καιρούς, ο Πωλητής θα υλοποιεί τις εν λόγω ενημερώσεις ή τροποποιήσεις όσο πιο σύντομα είναι εύλογα δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης για την ενημέρωση, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι ενημερώσεις ή οι τροποποιήσεις στην εμφάνιση και την αίσθηση, την προσθήκη ετικετών, την επωνυμία ή την αναφορά θα υλοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης για τις εν λόγω ενημερώσεις από τον Πωλητή.

3.6 Ειδοποίηση για αλλαγές στο σύστημα. Ο Πωλητής θα ενημερώνει την GPL, κατόπιν επίδοσης πρότερης ειδοποίησης τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, για τυχόν αλλαγή στον κώδικα ή την τεχνολογία προβολής που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της Υπηρεσίας, η οποία θα μπορούσε να έχει εύλογα τη δυνατότητα να επηρεάσει με αρνητικό τρόπο την Υπηρεσία ή τη διεκπεραίωση των Συναλλαγών χρηματοδότησης (εξυπακούεται ότι η εν λόγω ειδοποίηση δεν θα απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον Πωλητή από τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του Συμφωνητικού).

3.7 Τεχνική υποστήριξη. Σύμφωνα με τη συμμόρφωση του Πωλητή στο Συμφωνητικό, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού, η GPL θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στον Πωλητή για τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες υποστήριξης της GPL για την Υπηρεσία. Πριν από την υποβολή τυχόν αιτήματος υποστήριξης στην GPL, ο Πωλητής θα καταβάλει πρώτα εύλογες προσπάθειες για την επιδιόρθωση τυχόν σφάλματος, δυσλειτουργίας ή ελαττώματος συνδεσιμότητας δικτύου στο δικό του λογισμικό και εξοπλισμό, χωρίς οποιαδήποτε παραπομπή του θέματος στην GPL. Στη συνέχεια, ο Πωλητής δύναται να υποβάλει ένα γραπτό αίτημα για τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαδικασίες υποστήριξης της GPL. Ο Πωλητής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους Αγοραστές με δικά του έξοδα.

3.8 Εξουσιοδότηση Συναλλαγής χρηματοδότησης. Ο Πωλητής αποδέχεται ότι η λήψη εξουσιοδότησης από έναν εκδότη κάρτας σε σχέση με μια συγκεκριμένη Συναλλαγή χρηματοδότησης υποδεικνύει μόνο ότι, κατά την ημερομηνία της εξουσιοδότησης, η κάρτα: (α) Έχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο από τον εκδότη κάρτας για την καταβολή του Ποσού αγοράς στον Πωλητή, (β) Χρησιμοποιείται εντός των έγκυρων ημερομηνιών της κάρτας και (γ) Δεν έχει δηλωθεί ότι έχει χαθεί ή κλαπεί. Ο Πωλητής αποδέχεται ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν αποτελεί εγγύηση ότι το πρόσωπο που υποβάλει τη συναλλαγή είναι όντως ο κάτοχος της κάρτας, ούτε ότι πρόκειται για εξουσιοδότηση ή δήλωση από την GPL ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ότι η συναλλαγή δεν υπόκειται σε αντιστροφή χρέωσης.

3.9 Google Marketplaces. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1, ο Πωλητής δύναται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για να διεκπεραιώνει συναλλαγές σε ένα Google Marketplace. Για να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία σε ένα Google Marketplace, ο Πωλητής πρέπει να συμφωνήσει ξεχωριστά με τους όρους παροχής υπηρεσιών που ισχύουν για το συγκεκριμένο Google Marketplace (οι "Όροι Παροχής Υπηρεσιών Google Marketplace") και να έχει συνδέσει τον Λογαριασμό υπηρεσίας του Πωλητή με τον λογαριασμό του Πωλητή για το συγκεκριμένο Google Marketplace. Σε περίπτωση τυχόν διένεξης μεταξύ του παρόντος Συμφωνητικού και των ισχυόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών Google Marketplace, θα ισχύουν οι όροι από τους εν λόγω Όρους Παροχής Υπηρεσιών Google Marketplace στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

4. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

5. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.1 Η GPL είναι ένα ίδρυμα Ηλεκτρονικού χρήματος. Ο Πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι:

(α) Η GPL προσφέρει την Υπηρεσία για να διευκολύνει τη διεκπεραίωση των Συναλλαγών χρηματοδότησης εκ μέρους των Πωλητών, προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του αντιτίμου των Προϊόντων από τους Αγοραστές,

(β) H GPL διεκπεραιώνει τις Συναλλαγές χρηματοδότησης εκ μέρους των Πωλητών

(γ) Η GPL δεν δέχεται καταθέσεις

(δ) Τα χρηματικά ποσά που διατηρούνται από την GPL ή τους παρόχους υπηρεσιών της (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρόχων τραπεζικών υπηρεσιών) σε σχέση με τη διεκπεραίωση των Συναλλαγών χρηματοδότησης, επιστροφής χρημάτων και εξαργύρωσης δεν διατηρούνται ως καταθέσεις και

(ε) Απαγορεύεται από τη νομοθεσία στην GPL η καταβολή τόκων στον Πωλητή σε σχέση με τυχόν υπόλοιπο που διατηρείται στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή.

5.2 Μη Έγκριση. Η GPL δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δεν κάνει καμία δήλωση σε σχέση με:

(α) Την ασφάλεια, την ποιότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα ή τη νομιμότητα οποιουδήποτε Προϊόντος,

(β) Το αληθές ή το ακριβές της περιγραφής των Προϊόντων, των στοιχείων του Αγοραστή, κάθε συμβουλής, άποψης, προσφοράς, πρότασης, δήλωσης, δεδομένου ή άλλης πληροφορίας (συλλογικά το "Περιεχόμενο") που προβάλλεται ή διανέμεται, αγοράζεται ή εξοφλείται μέσω της Υπηρεσίας ή των Ιστοτόπων της Google.

Η GPL δύναται, αλλά δεν θα υποχρεούται δυνάμει του Συμφωνητικού, να επεξεργάζεται, να τροποποιεί, να αρνείται να δημοσιεύσει ή να καταργεί τυχόν Περιεχόμενο, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, το οποίο θεωρείται κατακριτέο, εσφαλμένο, παράνομο, μη νόμιμο ή παραβαίνει τους όρους του Συμφωνητικού.

5.3 Καμία δήλωση ως προς την ταυτότητα του πελάτη. Η GPL δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε Πωλητή ως προς τη διερεύνηση του ιστορικού, ή την επιβεβαίωση της ταυτότητας, οποιουδήποτε Πελάτη της Υπηρεσίας. Η GPL ενδέχεται να προσφέρει σχόλια ή άλλο σύστημα κατάταξης για την Υπηρεσία, προκειμένου να βοηθήσει τον Πωλητή στην αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης της Υπηρεσίας από άλλους Πελάτες. Ο Πωλητής αποδέχεται ότι κάθε τέτοιο σχόλιο ή σύστημα αξιολόγησης αντιπροσωπεύει αποκλειστικά την άποψη άλλων Πελατών της Υπηρεσίας και δεν αποτελεί άποψη, δήλωση ή εγγύηση της GPL.

5.4 Επαλήθευση ταυτότητας Πωλητή - Απαιτήσεις περί καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο Πωλητής αποδέχεται ότι η GPL προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει την Υπηρεσία στον Πωλητή υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής ικανοποιεί όλους τους εμπεριστατωμένους ελέγχους και ελέγχους ταυτότητας που δύναται να διεξαγάγει η GPL, καθώς και ότι ο Πωλητής συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της GPL, του οργανισμού έκδοσης καρτών και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι έλεγχοι ταυτότητας ενδέχεται να περιλαμβάνουν πιστωτικούς ελέγχους, ελέγχους καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία, ελέγχους που απαιτούνται από εταιρείες καρτών και ελέγχους για την ικανοποίηση των σχετικών κανονιστικών απαιτήσεων. Ο Πωλητής θα παρέχει κάθε βοήθεια που απαιτείται από την GPL για τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σχετικών πρόσθετων πληροφοριών εγγραφής ή επαλήθευσης ταυτότητας που ενδεχομένως απαιτήσει η GPL. Ο Πωλητής συναινεί η GPL να χρησιμοποιεί από κοινού και να λαμβάνει από τρίτα μέρη πληροφορίες σε σχέση με τον Πωλητή, με σκοπό τη διεξαγωγή των εκάστοτε ισχυόντων εμπεριστατωμένων ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας από την GPL. Η μη ικανοποίηση αυτής της προϋπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προβλέπει την παροχή πληροφοριών από τον Πωλητή και που απαιτεί η GPL για τη διεξαγωγή της επαλήθευσης της ταυτότητας ή τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας από μέρους του Πωλητή και τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού.

5.5 Διαφωνίες. Ο Πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι:

(α) Εξαιρουμένης της περίπτωσης που προβλέπεται ρητά στην Επίλυση αντιστροφής χρέωσης ή όπως απαιτείται από τους κανόνες του οργανισμού έκδοσης ή δικτύου καρτών ή τις ρυθμιστικές απαιτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την ίδια τη διαδικασία πληρωμής, η GPL δεν συμμετέχει και δεν ευθύνεται για καμία Διαφωνία.

(β) Σε περίπτωση Διαφωνίας, ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με τις σχετικές πολιτικές περί διαφωνιών, όπως παρέχονται από την GPL κατά καιρούς και

(γ) Σε περίπτωση Διαφωνίας περί υπηρεσίας, θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 5.6 και 5.7.

Παρά τις υποπαραγράφους (α) ή (β) ανωτέρω, η GPL θα παρέχει διάφορα εργαλεία για την παροχή βοήθειας προς τους Πελάτες κατά την μεταξύ τους επικοινωνία για την επίλυση μιας διαφωνίας, η οποία ενδέχεται να προκύψει μεταξύ Αγοραστών και Πωλητών αναφορικά με κάποια Συναλλαγή χρηματοδότησης. Στον βαθμό που οι πελάτες δεν μπορέσουν να επιλύσουν μια διαφωνία, η GPL δύναται να μεσολαβεί σε διαφωνίες μεταξύ Αγοραστών και Πωλητών κατόπιν υποβολής αιτήματος από οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων για την παροχή βοήθειας. Κατά τη λήψη ενός τέτοιου αιτήματος, η GPL, εφόσον κρίνεται κατάλληλο και κατά την αποκλειστική κρίση της GPL, θα εξετάζει τη διαφωνία και θα προτείνει μια μη δεσμευτική λύση.

5.6 Διαφωνίες περί υπηρεσίας. Η GPL θα διερευνά τις Διαφωνίες περί υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής παρέχει εύλογη βοήθεια στην GPL, όπως απαιτείται από την GPL, κατά καιρούς.

5.7 Κάθε Διαφωνία περί υπηρεσίας θα πρέπει να παραπέμπεται με την πρώτη ευκαιρία στο Κέντρο βοήθειας της GPL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο βοήθειας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/payments. Εάν η Διαφωνία περί υπηρεσίας δεν επιλυθεί με ικανοποιητικό για εσάς τρόπο, μπορεί να παραπεμφθεί στην Υπηρεσία οικονομικής διαμεσολάβησης (Financial Ombudsman Service), υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR, τηλεφώνου: 0800 023 4567 ή 0300 123 9 123, ιστοτόπου: http://www.financial-ombudsman.org.uk και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Ο Πωλητής έχει χρονικό περιθώριο έξι (6) ετών από τον τερματισμό του Συμφωνητικού να ζητήσει την εξαργύρωση στο ακέραιο τυχόν εκκρεμούς ποσού Ηλεκτρονικού χρήματος που βρίσκεται στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή. Μετά από το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, τυχόν Ηλεκτρονικό χρήμα που έχει απομείνει στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή θα περιέρχεται στην ιδιοκτησία της GPL. Κάθε τέτοια εξαργύρωση θα υπόκειται (i) στην επιτυχή ολοκλήρωση των εκάστοτε ισχυόντων ελέγχων περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτης και άλλων ελέγχων παράνομων δραστηριοτήτων, (ii) σε τυχόν νομική ευθύνη ως προς τον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή και (iii) σε ένα κατά περίπτωση τέλος εξαργύρωσης αξίας μικρότερης της 1 £ (ή ισοδύναμου ποσού σε άλλο νόμισμα). Ο Πωλητής πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από την GPL, προκειμένου η GPL να μπορέσει να ολοκληρώσει τους εκάστοτε ισχύοντες ελέγχους. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 5.8, το Συμφωνητικό τερματίζεται από:

(α) Την ημερομηνία κλεισίματος και απουσία εκ νέου ανοίγματος του Λογαριασμού

(β) Την ημερομηνία τερματισμού του Συμφωνητικού ή

(γ) Την ημερομηνία από την οποία δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση των συναλλαγών μέσω της Υπηρεσίας, λόγω αδυναμίας του Πωλητή να συμμορφωθεί με το παρόν Συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αδυναμίας του Πωλητή να ενημερώσει τα στοιχεία του Λογαριασμού διακανονισμού του Πωλητή ή να συμμορφωθεί με τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

όποιο εξ αυτών προκύψει πρώτο.

5.9 Τίποτα εξ όσων ορίζονται στην παράγραφο 5.8 δεν περιορίζει το δικαίωμα της GPL για τον τερματισμό του Συμφωνητικού ή/και το δικαίωμα εξαργύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 12.

5.10 Αιτήματα ανάκτησης. Ο Πωλητής πρέπει να φυλάσσει την αρχική τεκμηρίωση κάθε συναλλαγής για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της αντίστοιχης συναλλαγής και να διατηρεί αντίγραφα όλων των σχετικών δεδομένων για τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία της αντίστοιχης συναλλαγής.

6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

6.1 Άδεια χρήσης για τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας της GPL. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, η GPL παραχωρεί στον Πωλητή μια περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης (χωρίς δικαίωμα υποαδειοδότησης) κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού για την προβολή αυτών των Χαρακτηριστικών επωνυμίας της GPL που παρέχονται στον Πωλητή από την GPL αποκλειστικά για χρήση σε σχέση με την υλοποίηση της Υπηρεσίας και την προώθηση της Υπηρεσίας στον Ιστότοπο πωλητή. Κάθε υλοποίηση της Υπηρεσίας σε έναν Ιστότοπο πωλητή και κάθε χρήση οποιουδήποτε ισχύοντος λογότυπου Χαρακτηριστικών επωνυμίας που παρέχεται από την GPL στον Πωλητή θα συμμορφώνεται σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια ισχύος του Συμφωνητικού με τις οδηγίες και τις πολιτικές περί επωνυμίας και αναφοράς που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.google.com/permissions/guidelines.html (όπως αυτές ενημερώνονται κατά καιρούς από την Google ή την GPL). Παρά οτιδήποτε περί του αντιθέτου αναφέρεται στο παρόν, η GPL δύναται να ανακαλεί την άδεια χρήσης που παραχωρεί δυνάμει των οριζομένων της παρούσας παραγράφου, με επίδοση ειδοποίησης στον Πωλητή και παραχωρώντας στον Πωλητή ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να διακόψει τη χρήση των σχετικών Χαρακτηριστικών επωνυμίας.

6.2 Άδεια χρήσης για τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας του Πωλητή. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, ο Πωλητής παραχωρεί στην GPL, την Google και καθεμία από τις συνδεδεμένες εταιρείες της μια περιορισμένη, μη αποκλειστική (εκτός όπως ορίζεται στην παρούσα παράγραφο) άδεια χρήσης (χωρίς το δικαίωμα υποαδειοδότησης) κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού για την προβολή αυτών των Χαρακτηριστικών Επωνυμίας του Πωλητή για χρήση σε σχέση με την Υπηρεσία, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, όπως αυτές προκύπτουν από το παρόν Συμφωνητικό.

6.3 Κάθε συμβαλλόμενος θα είναι κάτοχος όλων των δικαιωμάτων, των τίτλων κυριότητας και των εμπράγματων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς όλων των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που σχετίζονται με τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας του. Με την εξαίρεση του περιορισμένου βαθμού στον οποίο προβλέπεται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό, κανείς εκ των συμβαλλομένων δεν παραχωρεί, και ο έτερος συμβαλλόμενος δεν θα αποκτά, κανένα δικαίωμα, τίτλο κυριότητας ή εμπράγματο δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς κάθε σιωπηρής άδειας χρήσης) επί οποιουδήποτε Χαρακτηριστικού Επωνυμίας στον έτερο συμβαλλόμενο. Κάθε χρήση των Χαρακτηριστικών επωνυμίας του Πωλητή από την GPL (συμπεριλαμβανομένης τυχόν υπεραξίας που συσχετίζεται με αυτά) θα ισχύει προς όφελος του Πωλητή και κάθε χρήση των χαρακτηριστικών επωνυμίας της GPL από τον Πωλητή (συμπεριλαμβανομένης τυχόν υπεραξίας που συσχετίζεται με αυτά) θα ισχύει προς όφελος της Google και της GPL. Κανείς εκ των συμβαλλομένων δεν θα προσβάλλει ή δεν θα βοηθά άλλους να προσβάλουν τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας του έτερου συμβαλλομένου (εκτός εάν αυτό γίνεται για την προστασία των δικαιωμάτων του εν λόγω συμβαλλομένου σχετικά με τα δικά του Χαρακτηριστικά επωνυμίας) ή τη δήλωσή τους από τον έτερο συμβαλλόμενο, ενώ κανείς εκ των συμβαλλομένων δεν θα επιχειρεί να δηλώσει οποιαδήποτε Χαρακτηριστικά επωνυμίας ή ονόματα τομέων που είναι παρόμοια σε βαθμό σύγχυσης με αυτά του έτερου συμβαλλομένου.

6.4 Δημοσιότητα. Κανείς εκ των συμβαλλομένων δεν θα εκδίδει οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την ύπαρξη ή το περιεχόμενο του παρόντος Συμφωνητικού χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση του έτερου συμβαλλομένου. Παρά τα όσα ορίζονται ανωτέρω, η GPL, η Google και οι συνδεδεμένες εταιρείες της δύνανται να συμπεριλαμβάνουν Χαρακτηριστικά επωνυμίας Πωλητή στις παρουσιάσεις, στο υλικό μάρκετινγκ, στα δελτία τύπου και στις λίστες πελατών (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, χωρίς περιορισμούς, οι λίστες πελατών που δημοσιεύονται στους Ιστοτόπους Google και τα στιγμιότυπα οθόνης της υλοποίησης της Υπηρεσίας από τον Πωλητή). Κατόπιν αιτήματος του Πωλητή, η GPL θα παρέχει στον Πωλητή δείγμα της εν λόγω χρήσης.

7. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1 Τέλη υπηρεσίας. Ο Πωλητής θα πληρώσει τα Τέλη υπηρεσίας που καθορίζονται στους ισχύοντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών Google Marketplace. Μπορείτε να βρείτε τα τέλη στην ιστοσελίδα Τελών υπηρεσίας. Η GPL δύναται να αυξάνει ή να μειώνει κατά καιρούς τα Τέλη υπηρεσίας και κάθε τέτοια αύξηση ή μείωση θα θεωρείται αλλαγή, στο πλαίσιο των οριζομένων στην παράγραφο 14.3. Επίσης, η GPL θα δημοσιεύει τα αναθεωρημένα Τέλη υπηρεσίας στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας Τελών υπηρεσίας. Τα εν λόγω αναθεωρημένα Τέλη υπηρεσίας θα ορίζουν την ημερομηνία κατά την οποία θα τίθενται σε ισχύ τα αναθεωρημένα Τέλη υπηρεσίας. Κατά καιρούς, η GPL δύναται να πραγματοποιεί προωθήσεις στο Google Payments, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το ποσό των Τελών υπηρεσίας.

7.2 Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5.1(ε), η GPL δύναται να αποκομίζει τόκους ή/και άλλη μορφή αποζημίωσης από τον παροχέα υπηρεσιών της, τις τράπεζες ή άλλους, τα οποία απορρέουν από το Ηλεκτρονικό χρήμα που διατηρείται στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή και το οποίο δεν έχει εξαργυρωθεί στον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή. Ο Πωλητής συμφωνεί ότι τυχόν τέτοια ποσά τόκων ή αποζημίωσης που αποκομίζονται από την GPL θα λαμβάνονται αποκλειστικά για λογαριασμό της GPL.

7.3 Η GPL θα διατηρεί τα απαιτητά και πληρωτέα στον Πωλητή ποσά Ηλεκτρονικού χρήματος, μείον το εκάστοτε ισχύον Τέλος υπηρεσίας, στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή και δεν θα χρησιμοποιεί τα εν λόγω πόσα για τα εταιρικά λειτουργικά έξοδα της GPL. Η GPL δεν θα διατηρεί τυχόν χρηματικά ποσά ως καταπίστευμα ή ως καταπιστευματοδόχος για τον Πωλητή.

7.4 Περίοδος εξαργύρωσης. Η GPL θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να μεταφέρει με ηλεκτρονικό τρόπο τα ποσά για τις συναλλαγές που διεκπεραιώνονται προς τον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή εντός ενός ημερολογιακού μήνα και προς τον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή πριν από το κλείσιμο των εργασιών της 15ης ημέρας του επόμενου ημερολογιακού μήνα ("Περίοδος εξαργύρωσης"). Το πρόγραμμα μηνιαίων πληρωμών που περιγράφεται στην προηγούμενη πρόταση θα ισχύει για όλες τις συναλλαγές πληρωμών που διεκπεραιώνονται προς τον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή. Κατά την κρίση της GPL και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πωλητή, επιτρέπεται η μεταφορά των χρηματικών ποσών στον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή σε συχνότερη από μηνιαία βάση. Οι Συναλλαγές εξαργύρωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Περίοδο εξαργύρωσης θα θεωρούνται εξουσιοδοτημένες από τον Πωλητή. Εάν ο Πωλητής παράσχει εσφαλμένες πληροφορίες στην GPL, οδηγώντας στην εσφαλμένη εκτέλεση μιας Συναλλαγής εξαργύρωσης, η GPL δύναται να χρεώσει τον Πωλητή με ένα τέλος για το κόστος των εύλογων προσπαθειών της GPL να διορθώσει το σφάλμα. Επιπλέον, ο Πωλητής μπορεί να υποβάλει αίτημα εξαργύρωσης ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την GPL μέσω του Κέντρου βοήθειας του Πωλητή.

7.5 Παρά τα όσα ορίζονται ανωτέρω, η GPL δεν θα υποχρεούται να μεταφέρει τυχόν χρηματικά ποσά:

(α) Στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή σε σχέση με τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε Συναλλαγής χρηματοδότησης, για την οποία δεν έχει εξοφληθεί πλήρως το τελικό διαθέσιμο χρηματικό ποσό στην GPL για τη διεκπεραίωση της εν λόγω Συναλλαγής χρηματοδότησης ή

(β) Στον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή, σε περίπτωση που το υπόλοιπο στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή κατά τη χρονική στιγμή της εκταμίευσης ήταν μικρότερο από 1 £ (ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5.8 και 12.8(α).

7.6 Η GPL δύναται να παρακρατήσει, να απορρίψει ή να αντιστρέψει τη χρέωση μιας Συναλλαγής χρηματοδότησης, εξαργύρωσης ή επιστροφής χρημάτων:

(α) Εάν ο Αγοραστής έχει υποβάλει αξίωση για επιστροφή χρημάτων

(β) Εάν η GPL, κατά την εύλογη κρίση της, πιστεύει ότι η συναλλαγή:

(i) Υπόκειται σε πλάνη περί τα πράγματα

(ii) Περιλαμβάνει δόλια συμπεριφορά, απάτη ή διεξάγεται μέσω τυχόν μη νόμιμων ή μη έγκυρων μέσων (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών, χρεωστικών καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής)

(iii) Παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία

(iv) Παραβαίνει τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Αγοραστή ή

(v) Παραβαίνει τις ισχύουσες πολιτικές της GPL ή/και της Υπηρεσίας

(γ) Σε περίπτωση αντιστροφών χρέωσης που σχετίζονται με την αγορά Ηλεκτρονικού χρήματος από τον Αγοραστή σύμφωνα με τους κανόνες ενός οργανισμού έκδοσης καρτών και

(δ) Σε περίπτωση που η GPL απαιτεί επιπλέον πληροφορίες από τον Πωλητή για να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις επαλήθευσης ταυτότητας ή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4.

Ο Πωλητής συμφωνεί να συνεργάζεται με την GPL και να παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, όπως εύλογα απαιτούνται από την GPL στο πλαίσιο της διερεύνησης οποιωνδήποτε εκ των περιστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.9, ενδέχεται επίσης να σημειωθεί καθυστέρηση στις συναλλαγές λόγω της συμμόρφωσης της GPL ως προς τις υποχρεώσεις της δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η GPL υποψιάζεται την εμπλοκή απάτης στη συναλλαγή.

Στις περιπτώσεις που αυτό δεν αντιβαίνει στη νομοθεσία ή δεν διακυβεύει εύλογες διαδικασίες ασφαλείας, η GPL θα παρέχει στον Πωλητή πληροφορίες σχετικά με την αδυναμία της να διεκπεραιώσει μια Συναλλαγή χρηματοδότησης, εξαργύρωσης ή επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.6.

7.7 Η GPL δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να συμψηφίζει τυχόν υποχρεώσεις πληρωμής για τον Πωλητή, τις οποίες η GPL δύναται να συγκεντρώσει δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού από τυχόν οφειλόμενα και μη καταβεβλημένα από τον Πωλητή ποσά δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού ή τυχόν άλλης συμφωνίας μεταξύ του Πωλητή και της GPL ή συνδεδεμένης εταιρείας της GPL, επιπλέον οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων και μέτρων αποκατάστασης μπορεί να έχει η GPL δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού.

7.8 Η GPL δύναται να συμψηφίζει τις υποχρεώσεις πληρωμής της δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού ή να απαιτεί από τον Πωλητή να καταβάλει στην GPL (εντός τριάντα (30) ημερών από οποιοδήποτε τιμολόγιο), οποιαδήποτε ποσά έχει ενδεχομένως αχρεωστήτως καταβάλει η GPL στον Πωλητή σε προηγούμενες περιόδους.

7.9 Ο Πωλητής συμφωνεί ότι οι Αγοραστές μπορούν να διατηρούν δικαίωμα αντιστροφής χρέωσης σύμφωνα με τους κανόνες του οργανισμού έκδοσης καρτών. Η GPL δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να διαβιβάζει αντιστροφές χρέωσης στον Πωλητή.

7.10 Η GPL δύναται να αφαιρεί τυχόν ισχύοντα Τέλη υπηρεσίας και άλλα ισχύοντα τέλη από το ποσό οποιασδήποτε Συναλλαγής χρηματοδότησης.

7.11 Η GPL δύναται να παρακρατεί τα ακόλουθα ποσά από τα χρηματικά ποσά που διατηρούνται στον Λογαριασμό εξαργύρωσης:

(α) Αναιρέσεις, επιστροφές χρημάτων ή απορρίψεις προγενέστερων Συναλλαγών χρηματοδότησης και

(β) Τυχόν άλλες διορθώσεις ή αναπροσαρμογές σε προγενέστερες Συναλλαγές χρηματοδότησης,

υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση η GPL θα ειδοποιεί τον Πωλητή για τις εν λόγω παρακρατήσεις.

7.12 Απαιτούμενα ρευστά διαθέσιμα. Η GPL δύναται να επιβάλει, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, ένα όριο Απαιτούμενων ρευστών διαθέσιμων στον Πωλητή, τόσο κατά την εγγραφή του Πωλητή στην υπηρεσία, αλλά και κατά καιρούς. Μεταξύ των περιστάσεων κατά τις οποίες η GPL δύναται να επιβάλει ένα όριο Απαιτούμενων ρευστών διαθέσιμων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής:

(α) Διασφάλιση ότι υπάρχει επαρκές χρηματικό ποσό για την GPL σε περίπτωση αντιστροφών χρέωσης, αναιρέσεων Συναλλαγών χρηματοδότησης ή άλλων υποχρεώσεων του Πωλητή που προκύπτουν σε σχέση με τις Συναλλαγές χρηματοδότησης

(β) Μια σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Πωλητή ή στο αρχείο πληρωμών των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αδυναμίας του Πωλητή να συνεχίσει επιτυχώς τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του ή της περίπτωσης που ο Πωλητής δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού ή των κανόνων του οργανισμού έκδοσης ή δικτύου καρτών

(γ) Περίπτωση κατά την οποία ο Πωλητής λαμβάνει υπερβολικό αριθμό αντιστροφών χρέωσης, όπως αυτό προσδιορίζεται κατά την αποκλειστική κρίση της GPL

(δ) Μια σημαντική αλλαγή στη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή τις σειρές προϊόντων του Πωλητή ή

(ε) Περιπτώσεις κατά τις οποίες η GPL έχει βάσιμες αιτίες να πιστεύει ότι η GPL ενδέχεται να υπέχει ευθύνη ενώπιον τρίτων για την προσωρινή ή τελική παράταση της ισχύος πίστωσης του Πωλητή.

Η GPL δεν είναι υπεύθυνη απέναντι στον Πωλητή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν απώλειες που υφίσταται ο Πωλητής ως αποτέλεσμα της επιβολής των ορίων συναλλαγής ή των Απαιτούμενων ρευστών διαθέσιμων ή των αντιστροφών χρέωσης ή άλλων αναιρέσεων.

7.13 Επιστροφές χρημάτων και προσαρμογές. Ο Πωλητής θα τηρεί μια δίκαιη πολιτική ως προς την επιστροφή/ακύρωση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και την προσαρμογή των Συναλλαγών χρηματοδότησης. Ο Πωλητής θα αποκαλύπτει την πολιτική περί επιστροφών/ακυρώσεων που εφαρμόζει στους Αγοραστές. Εάν ο Πωλητής επιτρέπει την προσαρμογή τιμής, την επιστροφή ή την ακύρωση Προϊόντων σε σχέση με μια Συναλλαγή χρηματοδότησης από τον Αγοραστή, ο Πωλητής θα δρομολογεί και θα εξουσιοδοτεί μια Συναλλαγή επιστροφής χρημάτων εντός τριών ημερών από τη λήψη του αιτήματος του Αγοραστή για την εν λόγω επιστροφή χρημάτων/προσαρμογή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επιστροφής χρημάτων της Υπηρεσίας. Το ποσό της επιστροφής χρημάτων/προσαρμογής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται ως σύνολο στην αρχική Συναλλαγή χρηματοδότησης, εξαιρουμένου του ακριβούς ποσού, το οποίο απαιτείται για την αποζημίωση του Αγοραστή αναφορικά με τα ταχυδρομικά τέλη που κατέβαλε για την επιστροφή του εμπορικού προϊόντος. Δεν επιτρέπεται στον Πωλητή να δέχεται μετρητά ή τυχόν άλλη πληρωμή ή μέσο αποπληρωμής από έναν Αγοραστή ως αντάλλαγμα για την προετοιμασία επιστροφής χρημάτων στον Αγοραστή, ενώ δεν επιτρέπεται επίσης στον Πωλητή να επιστρέφει χρήματα τοις μετρητοίς στον Αγοραστή αναφορικά με ένα Προϊόν που εξοφλήθηκε μέσω Συναλλαγής χρηματοδότησης, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Εάν η πολιτική επιστροφής χρημάτων του Πωλητή απαγορεύει τις επιστροφές σε συγκεκριμένες συνθήκες, ο Πωλητής ενδέχεται να πρέπει να αποζημιώσει τον Αγοραστή σύμφωνα με τις πολιτικές της GPL και τους κανόνες της εταιρείας καρτών. Εάν υπάρχει επαρκές χρηματικό ποσό στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή, θα γίνεται διεκπεραίωση των αιτημάτων επιστροφής χρημάτων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.8. Πριν από αυτό, η διεκπεραίωση των αιτημάτων επιστροφής χρημάτων έγκειται στην αποκλειστική κρίση της GPL. Εάν ο Πωλητής πραγματοποιήσει εσφαλμένα μια επιστροφή χρημάτων, η GPL δύναται να χρεώσει στον Πωλητή ένα τέλος για το κόστος των εύλογων προσπαθειών της GPL να διορθώσει το σφάλμα.

7.14 Φόροι και λοιπές χρεώσεις. Ο Πωλητής θα καταβάλλει κάθε εκάστοτε ισχύοντα φόρο, συμπεριλαμβανομένων των φόρων πώλησης, χρήσης, ατομικής ιδιοκτησίας, προστιθέμενης αξίας, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, των τελωνειακών δασμών, των δασμών εισαγωγής ή χαρτοσήμου ή άλλων φόρων και δασμών που επιβάλλονται από κρατικά νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε είδους και επιβάλλονται επί των συναλλαγών για υπηρεσίες που προβλέπονται στο Συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων ποινών και τόκων, αλλά εξαιρουμένων ειδικά των φόρων που βασίζονται στο καθαρό εισόδημα της GPL. Η GPL δεν είναι υπεύθυνη, και δεν είναι το αρμόδιο νομικό πρόσωπο, για την είσπραξη φόρων επί των πωλήσεων ή εισοδήματος ή άλλων φόρων που σχετίζονται με τις Συναλλαγές χρηματοδότησης. Όταν η GPL έχει τη νομική υποχρέωση να εισπράττει τυχόν ισχύοντες φόρους, το κατάλληλο ποσό θα τιμολογείται προς και θα καταβάλλεται από τον Αγοραστή εντός τριάντα (30) ημερών ακριβώς από την ημερομηνία τιμολόγησης ή άλλης ειδοποίησης. Ο Πωλητής θα παρέχει εγκαίρως στην GPL τη σχετική τεκμηρίωση, όπως απαιτείται από την εκάστοτε κρατική αρχή, για να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση των πληρωμών από την GPL όπως προβλέπεται στο παρόν (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμούς, ενός έγκυρου πιστοποιητικού σχετικά με την απαλλαγή του Πωλητή από την υποχρέωση καταβολής φόρων, όπως έχει εξουσιοδοτηθεί από την κατάλληλη κρατική αρχή) και η GPL δύναται να παρακρατά τυχόν πληρωμές που απαιτούνται να διενεργηθούν δυνάμει του παρόντος έως ότου ο Πωλητής παράσχει την εν λόγω τεκμηρίωση. Ο Πωλητής θα παρέχει έγκαιρα στην GPL τα αρχικά ή επικυρωμένα αντίγραφα όλων των καταβολών φόρου ή άλλο επαρκές αποδεικτικό καταβολών φόρου κατά τη χρονική στιγμή πραγματοποίησης αυτών των καταβολών από τον Πωλητή σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού.

7.15 Για τη διευκόλυνση των αγορών των Πωλητών από αγοραστές που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η GPL δύναται να εισπράξει χρήματα από τους εκάστοτε αγοραστές ή από το σχετικό νομικό πρόσωπο Google, να φορτώσει τα χρήματα στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή και κατόπιν να τα εξαργυρώσει από τον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύει η Περίοδος εξαργύρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 7.4.

7.16 Ο Πωλητής συμφωνεί να καταβάλει όλα τα τέλη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυόντων τελών συναλλαγματικών μετατροπών που συσχετίζονται με τη μετατροπή τελών και τη διεκπεραίωση της πληρωμής προς τον Λογαριασμό διακανονισμού. Ο Πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Πωλητής επωμίζεται όλους τους κινδύνους απώλειας που προκύπτουν από τυχόν αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ανάμεσα στη χρονική στιγμή διεκπεραίωσης των συναλλαγών πληρωμής και τη χρονική στιγμή αποστολής των χρηματικών ποσών διακανονισμού στον Λογαριασμό διακανονισμού. Οι τράπεζες που διεκπεραιώνουν την πληρωμή προς τον Λογαριασμό διακανονισμού δύνανται επίσης να επιβάλλουν τέλη και χρεώσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση της πληρωμής και τη σχετική συναλλαγματική μετατροπή, και ο Πωλητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα σχετικά τέλη και χρεώσεις.

7.17 Νόμισμα αγοραστή. Ένα Google Marketplace δύναται να επιτρέπει στον Πωλητή να αναφέρει τις τιμές αγοράς για τα Προϊόντα του Πωλητή και σε έναν Αγοραστή να αγοράζει τα Προϊόντα του Πωλητή σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό του Λογαριασμού διακανονισμού του Πωλητή ("Συναλλαγή αγοράς βάσει συναλλάγματος Αγοραστή"). Για κάθε συναλλαγή Αγοράς βάσει συναλλάγματος Αγοραστή, ο Πωλητής θα πληρώνεται από την GPL στο νόμισμα του λογαριασμού διακανονισμού του Πωλητή με βάσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα εφαρμοστεί στον Λογαριασμό αγοράς (όπως καθορίζεται βάσει του συναλλάγματος Αγοραστή) κατά τη χρονική στιγμή της διεκπεραίωσης της συναλλαγής πληρωμής στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή. Η συναλλαγματική ισοτιμία θα προσδιορίζεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται η GPL για τον υπολογισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών και ενδέχεται να αναπροσαρμόζεται βάσει των συνθηκών αγοράς χωρίς ειδοποίηση στον Πωλητή. Εάν στη συνέχεια μια Συναλλαγή αγοράς βάσει συναλλάγματος Αγοραστή υπόκειται σε επιστροφή χρημάτων, αναίρεση, αντιστροφή χρέωσης ή άλλη προσαρμογή, η GPL θα εφαρμόζει την ίδια συναλλαγματική ισοτιμία και το ίδιο νόμισμα που εφαρμόστηκε κατά την πραγματοποίηση της αρχικής Συναλλαγής αγοράς βάσει συναλλάγματος Αγοραστή στον υπολογισμό της επιστροφής χρημάτων, αναίρεσης, αντιστροφής χρέωσης ή άλλης προσαρμογής. Η GPL διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τέλη για την εκτέλεση αυτής της συναλλαγματικής μετατροπής.

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8.1 Εμπιστευτικότητα. Ο Πωλητής δεν θα αποκαλύπτει ή δεν θα προκαλεί την αποκάλυψη τυχόν εμπιστευτικών ή/και ιδιοκτησιακών πληροφοριών που ανήκουν στην GPL χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της GPL, με την εξαίρεση των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων, των εκπροσώπων ή των υπεργολάβων των συμβαλλομένων, οι οποίοι απαιτούν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος συμφωνητικού ("Εξουσιοδοτημένο προσωπικό") και οι οποίοι δεσμεύονται από γραπτή συμφωνία να μην αποκαλύπτουν εμπιστευτικές ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες τρίτων που αποκαλύπτονται στον Πωλητή, ή εξαιρουμένης της περίπτωσης που η εν λόγω αποκάλυψη ενδεχομένως απαιτείται από τη νομοθεσία ή από κυβερνητικό κανονισμό. Ο Πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια ή/και παράλειψη του Εξουσιοδοτημένου προσωπικού κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου. Ο Πωλητής θα προστατεύει τις εμπιστευτικές και ιδιοκτησιακές πληροφορίες της GPL ασκώντας τον ίδιο βαθμό επιμέλειας (και τουλάχιστον έναν εύλογο βαθμό επιμέλειας) που ασκεί για την προστασία των δικών του εμπιστευτικών και ιδιοκτησιακών πληροφοριών παρόμοιας φύσης για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, της διαρροής ή της δημοσίευσης σε τυχόν μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Μεταξύ των εμπιστευτικών και ιδιοκτησιακών πληροφοριών της GPL θα συγκαταλέγονται ενδεικτικά οι εξής:

(α) Το σύνολο του λογισμικού, της τεχνολογίας, του προγραμματισμού, των προδιαγραφών, των υλικών, των οδηγιών και της τεκμηρίωσης της GPL, της Google και των συνδεδεμένων εταιρειών της που έχουν σχέση με την Υπηρεσία,

(β) Κάθε πληροφορία που παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των υλικών, άυλων, οπτικών, ηλεκτρονικών, υφιστάμενων ή μελλοντικών πληροφοριών, όπως

(i) Εμπορικών μυστικών

(ii) Χρηματοοικονομικών πληροφοριών

(iii) Τεχνικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της ανάπτυξης, των διεργασιών, των αλγόριθμων, των δεδομένων, των σχεδίων και της τεχνογνωσίας και

(iv) Επιχειρησιακών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών, του σχεδιασμού, των ενδιαφερόντων εμπορικής προώθησης και των προϊόντων και

(γ) Κάθε άλλη πληροφορία που ορίζεται γραπτώς από την GPL ως "εμπιστευτική" ή με άλλον ισοδύναμο προσδιορισμό. Μεταξύ των εμπιστευτικών και ιδιοκτησιακών πληροφοριών της GPL δεν θα συγκαταλέγονται πληροφορίες:

(i) Οι οποίες είναι ή καθίστανται δημοσίως διαθέσιμες χωρίς πράξη ή παράλειψη του Πωλητή

(ii) Οι οποίες βρίσκονταν στη νόμιμη κατοχή του Πωλητή πριν από την αποκάλυψη και δεν αποκτήθηκαν από τον Πωλητή μέσω της GPL ή των συνδεδεμένων εταιρειών της

(iii) Οι οποίες αποκαλύπτονται νομίμως στον Πωλητή από τρίτο μέρος χωρίς περιορισμό ως προς την αποκάλυψη του Πωλητή και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πωλητής δεν γνώριζε ότι οι πληροφορίες ήταν εμπιστευτικές ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες που ανήκουν στην GPL ή

(iv) Οι οποίες αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τον Πωλητή χωρίς παράβαση των όρων του παρόντος Συμφωνητικού.

8.2 Ο Πωλητής θα διατηρεί εμπιστευτικές και δεν θα χρησιμοποιεί, μεταδίδει (συμπεριλαμβανομένου του σκοπού αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων) ή κοινοποιεί τυχόν πληροφορίες του Αγοραστή, με την εξαίρεση του σκοπού διεκπεραίωσης της συναλλαγής που ζήτησε ο Αγοραστής και της διατήρησης του λογαριασμού του Αγοραστή στον Πωλητή ή όπως άλλως ρητά επιτρέπεται από τις Πολιτικές και τις οδηγίες τους προγράμματος Google Payments. Ο Πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι οι πληροφορίες του Αγοραστή που λαμβάνονται από την Google ή/και την GPL σε σχέση με την υπηρεσία υπόκεινται στη Σημείωση απορρήτου του Google Payments και ο Πωλητής συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιεί ή κοινοποιεί πληροφορίες Αγοραστών που έχουν αποκτηθεί από την GPL κατά τρόπο που αντιβαίνει στη Σημείωση απορρήτου του Google Payments. Επίσης, η GPL δύναται να παρέχει πληροφορίες στο πλαίσιο μιας έγκυρης νομικής διαδικασίας, όπως κλητεύσεων μάρτυρα, ενταλμάτων έρευνας και δικαστικών αποφάσεων, ή για να κατοχυρώνει ή να ασκεί τα έννομα δικαιώματά της ή να υπερασπίζεται τις έννομες αξιώσεις της. Η GPL δεν θα υποχρεούται σε καμία περίπτωση να επιστρέφει, να καταστρέφει ή να πιστοποιεί την καταστροφή των εμπιστευτικών πληροφοριών του Πωλητή, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η GPL δεν θα εκμεταλλεύεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες του Πωλητή, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν Συμφωνητικό.

8.4 Στοιχεία σύνδεσης. Ο Πωλητής θα είναι υπεύθυνος και θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρεί την εμπιστευτικότητα των Στοιχείων σύνδεσης. Ο Πωλητής συμφωνεί να ειδοποιεί την GPL χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις αντιληφθεί την απώλεια, την υπεξαίρεση ή την μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Στοιχείων σύνδεσης ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση της ασφάλειας που αφορά την Υπηρεσία μέσω της ενότητας "Επικοινωνήστε μαζί μας" στο Κέντρο βοήθειας Πωλητή.

8.5 Ο Πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι εκπρόσωποι και άλλα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα Στοιχεία σύνδεσής του θα είναι εξουσιοδοτημένα από τον Πωλητή για να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία και να δεσμεύουν νομικά τον Πωλητή.

8.6 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η GPL και οι πάροχοι αδείας της θα κατέχουν όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους κυριότητας και τα εμπράγματα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς όλων των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν σχέση με την υπηρεσία (και τυχόν παράγωγων έργων ή βελτιώσεων αυτής), ενδεικτικά επί του συνόλου του λογισμικού, της τεχνολογίας, των πληροφοριών, του περιεχομένου, των υλικών, των οδηγιών και της τεκμηρίωσης. Ο Πωλητής δεν θα αποκτά κανένα δικαίωμα, τίτλο κυριότητας ή εμπράγματο δικαίωμα επί της Υπηρεσίας, τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν σχέση με την Υπηρεσία ή/και τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας της GPL, με την εξαίρεση των δικαιωμάτων περιορισμένης χρήσης που ορίζονται ρητά στο Συμφωνητικό.

8.6 Πληροφορίες συναλλαγής. Ο Πωλητής θα ασκήσει εύλογη φροντίδα για να εμποδίσει την αποκάλυψη τυχόν πληροφοριών συναλλαγής, εκτός από τους αντιπροσώπους και τους εργολάβους του Πωλητή για τον σκοπό υποβοήθησης του Πωλητή να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού ή όπως ορίζεται ειδικά από τη νομοθεσία.

8.7 Ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με τα εύλογα πρότυπα του κλάδου περί ασφάλειας και προστασίας δεδομένων για τις πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές και τους Αγοραστές.

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

9.1 Κάθε συμβαλλόμενος δηλώνει και εγγυάται ότι έχει πλήρη ισχύ και εξουσία να συνάψει το Συμφωνητικό.

9.2 Αποτελεί προϋπόθεση του παρόντος Συμφωνητικού και ο Πωλητής εγγυάται στην GPL ότι ο Πωλητής:

(α) Εάν είναι φυσικό πρόσωπο, είναι 18 ετών και άνω

(β) Κατέχει και ελέγχει τους Ιστοτόπους πωλητή και

(γ) Έχει και θα διατηρήσει κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού όλα τα δικαιώματα, τις εξουσιοδοτήσεις και τις άδειες χρήσης που απαιτούνται για να επιτρέπεται στον Πωλητή η υλοποίηση της Υπηρεσίας.

9.3 Ο Πωλητής εγγυάται στην GPL ότι:

(α) Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πωλητή δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού δεν θα αποτελεί παραβίαση ή αθέτηση ή με άλλον τρόπο παράβαση οποιασδήποτε συμφωνίας στην οποία είναι συμβαλλόμενος ο Πωλητής

(β) Θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαταγές που ισχύουν ή άλλως συνδέονται με τη χρήση της Υπηρεσίας από μέρους του Πωλητή

(γ) Ο Πωλητής δεν θα επιχειρεί τη δρομολόγηση ή τη λήψη μιας Συναλλαγής χρηματοδότησης, επιστροφής χρημάτων ή εξαργύρωσης χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, η οποία είναι ή θα μπορούσε να είναι παράνομη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

(δ) Θα συμμορφώνεται με όλη τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για την πώληση των Προϊόντων και τη σχέση του με τους Αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς της Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών (Οδηγία 2011/83/ΕΕ) και της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ) και

(ε) Εξ όσων γνωρίζει ο Πωλητής, η Εντολή πληρωμής δεν περιέχει καμία ουσιώδη τροποποίηση που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Αγοραστή.

9.4 Η GPL εγγυάται στον Πωλητή ότι θα παρέχει τις Υπηρεσίες με δέουσα επιμέλεια και δεξιότητα.

9.5 Η GPL δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις του Πωλητή ή ότι η λειτουργία των Υπηρεσιών θα είναι αδιάλειπτη, ασφαλής, χωρίς ιούς ή σφάλματα.

9.6 Η GPL δεν θα υπέχει ευθύνη για την παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δήλωσης, προϋπόθεσης ή εγγύησης, στον βαθμό που η επίμαχη παράβαση απορρέει από αδυναμία του Πωλητή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού.

9.7 Δεν ισχύει καμία προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος για τις Υπηρεσίες ή τυχόν άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την GPL δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού, εξαιρουμένου του βαθμού στον οποίο ορίζονται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό. Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1(β), δεν ισχύει καμία σιωπηρή προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών όρων περί ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για σκοπό ή συμμόρφωσης με περιγραφή).

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

10.1 Κανένας όρος του παρόντος Συμφωνητικού δεν θα εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων για:

(α) Θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων ή των εντολοδόχων, των αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων τους

(β) Απάτη ή μη νόμιμη παραπλανητική περιγραφή

(γ) Αθέτηση οποιασδήποτε σιωπηρής προϋπόθεσης σε σχέση με τίτλο κυριότητας ή αδιατάρακτης επικαρπίας ή/και

(δ) Κακή χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών.

10.2 Εξαιρουμένου του βαθμού στον οποίο το παρόν Συμφωνητικό δηλώνει άλλως ρητά, κανένας όρος στο παρόν Συμφωνητικό δεν θα εξαιρεί ή περιορίζει τη νομική ευθύνη οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων για παραβίαση των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του έτερου συμβαλλομένου ή τη νομική ευθύνη όπως προκύπτει από τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.

10.3 Σύμφωνα με τις παραγράφους 10.1 και 10.2, κανείς εκ των συμβαλλομένων δεν θα υπέχει ευθύνη λόγω συμβατικής υποχρέωσης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της αμέλειας), συμφωνίας πριν από τη σύμβαση ή άλλων δηλώσεων (πέραν των μη νόμιμων παραπλανητικών περιγραφών) ή λόγω άλλης αιτίας που προκύπτει από το παρόν Συμφωνητικό ή σχετίζεται με αυτό για:

(α) Τυχόν οικονομικής φύσεως απώλειες (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της απώλειας εσόδων, κερδών, συμβάσεων, δεδομένων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αναμενόμενων αποταμιεύσεων)

(β) Κόστος υποκατάστατων υπηρεσιών

(γ) Τυχόν απώλεια υπεραξίας ή φήμης ή

(δ) Τυχόν ειδικές, έμμεσες ή αποθετικές απώλειες

που υπέστη ή επωμίστηκε ο έτερος συμβαλλόμενος λόγω ή σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι απώλειες ήταν γνωστές στους συμβαλλόμενους κατά την ημερομηνία του παρόντος Συμφωνητικού.

10.4 Σύμφωνα με τις παραγράφους 10.1, 10.2, 10.3 και 10.5, η συνολική νομική ευθύνη κάθε συμβαλλομένου για κάθε Έτος σε σχέση με όλα τα συμβάντα ή σειρά συνδεόμενων συμβάντων που λαμβάνουν χώρα κατά το εν λόγω Έτος σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό (ανεξάρτητα από το εάν η ευθύνη προκύπτει λόγω παράβασης σύμβασης, αμέλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) θα περιορίζεται το ανώτερο στο 125% του Τέλους υπηρεσίας που καταβλήθηκε ή είναι πληρωτέο από τον Πωλητή στην GPL κατά το αμέσως προηγούμενο Έτος ή στις 30.000 £.

10.5 Σύμφωνα με τις παραγράφους 10.1, 10.2 και 10.3, η συνολική ευθύνη κάθε συμβαλλομένου όπως προκύπτει ή σχετίζεται με το παρόν Συμφωνητικό (ανεξάρτητα από το εάν η νομική ευθύνη προκύπτει λόγω παράβασης σύμβασης, αμέλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) θα περιορίζεται στις 300.000 £.

10.6 Κάθε συμβαλλόμενος αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο επιμερισμός του κινδύνου που ενέχει η παρούσα παράγραφος 10 αντικατοπτρίζεται στη φύση των Υπηρεσιών και των ποσών που είναι πληρωτέα από κάθε συμβαλλόμενο δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού.

10.7 Ο Πωλητής δικαιούται να προσφύγει στο πλαίσιο των παραγράφων 10.8, 10.9 και 10.10 μόνο εάν ο Πωλητής ειδοποιήσει την GPL σύμφωνα με την παράγραφο 13 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε καμία περίπτωση πιο αργά από δεκατρείς (13) μήνες μετά από την ημερομηνία χρέωσης, σε περίπτωση που αντιληφθεί τυχόν μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένα εκτελεσμένη συναλλαγή. Στις περιπτώσεις όπου η GPL απέτυχε να διαθέσει σχετικές πληροφορίες συναλλαγής στον Πωλητή, το χρονικό όριο των δεκατριών (13) μηνών δεν θα ισχύει.

10.8 Μεταχείριση μη εξουσιοδοτημένων Συναλλαγών εξαργύρωσης και επιστροφής χρημάτων. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου εμπεριέχεται απάτη Πωλητή, η GPL θα επιστρέψει στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή το ποσό των μη εξουσιοδοτημένων Συναλλαγών εξαργύρωσης και επιστροφής χρημάτων που δεν εξουσιοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 7.4 και 7.13 αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυουσών χρεώσεων, το συντομότερο δυνατόν, και σε οποιαδήποτε περίπτωση όχι αργότερα από το τέλος της Εργάσιμης ημέρας στην οποία η GPL αντιληφθεί μια τέτοια συναλλαγή. Στις περιπτώσεις όπου η GPL έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται μη νόμιμη συμπεριφορά από τον Πωλητή σε σχέση με την αξίωση του Πωλητή για μια μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή, η GPL θα διεξαγάγει πρώτα έγκαιρη έρευνα προτού αποφασίσει εάν θα επιστρέψει τα χρήματα και θα ειδοποιήσει τον Πωλητή για την έκβαση της έρευνας το συντομότερο δυνατόν. Εάν ο Πωλητής ενήργησε με μη νόμιμο τρόπο ή δεν συμμορφώθηκε από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια με τις πτυχές του Συμφωνητικού που αφορούν τον Λογαριασμό του Πωλητή, ο Πωλητής θα φέρει την ευθύνη για κάθε απώλεια, η οποία προκύπτει αναφορικά με μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές. Η GPL δύναται να διεξαγάγει έρευνα πριν ή μετά από επιστροφή χρημάτων για μια μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή.

10.9 Μεταχείριση εσφαλμένα εκτελεσμένων Συναλλαγών επιστροφής χρημάτων ή εξαργύρωσης. Εκτός εάν η GPL μπορεί να αποδείξει ότι εκτέλεσε σωστά τη σχετική συναλλαγή, θα επιστρέφει χωρίς καμία καθυστέρηση στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή το χρηματικό αντίτιμο της Συναλλαγής επιστροφής χρημάτων ή εξαργύρωσης και τυχόν ισχυουσών χρεώσεων που σχετίζονται με τη συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του Πωλητή, η GPL θα καταβάλλει άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό της συναλλαγής και θα ειδοποιεί τον Πωλητή σχετικά με την έκβαση. Η GPL δεν φέρει την ευθύνη για οποιοδήποτε ποσό Συναλλαγής εξαργύρωσης που έχει ήδη εξαργυρωθεί και διευθετηθεί στον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή.

10.10 Μεταχείριση εσφαλμένα εκτελεσμένων Συναλλαγών χρηματοδότησης. Η GPL υπέχει ευθύνη απέναντι στον Πωλητή για τη σωστή μετάδοση της Εντολής πληρωμής που πραγματοποιείται από τον Πωλητή σχετικά με μια συναλλαγή χρηματοδότησης και θα μεταδίδει άμεσα και εκ νέου την Εντολή πληρωμής και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, θα καταβάλλει άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό της Συναλλαγής χρηματοδότησης και θα ειδοποιεί τον Πωλητή σχετικά με την έκβαση.

11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

11.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.2, ο Πωλητής θα αποζημιώνει, θα υπερασπίζει και θα προστατεύει την GPL, την Google και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, καθώς και τυχόν παροχέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τον οποίο έχει συνάψει συμφωνητικό η GPL αναφορικά ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες, (τα "Αποζημιούμενα πρόσωπα") από όλες τις αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος οποιουδήποτε Αποζημιούμενου προσώπου, καθώς και από κάθε νομική ευθύνη, απώλεια και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, των ποσών διακανονισμού και εύλογων δικαστικών εξόδων) που υφίστανται ή επωμίζονται τα Αποζημιούμενα πρόσωπα και ανακύπτουν ή σχετίζονται με:

(α) Τους Ιστοτόπους πωλητή

(β) Τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας του Πωλητή

(γ) Τη χρήση της Υπηρεσίας από μέρους του Πωλητή με τρόπο διαφορετικό από αυτούς που επιτρέπονται από το παρόν Συμφωνητικό ή/και

(δ) Κάθε προϊόν το οποίο ένας Αγοραστής επιχείρησε, προτίθεται να αποκτήσει ή απόκτησε χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία.

11.2 Οι υποχρεώσεις του Πωλητή όπως ορίζονται στην παράγραφο 11.1 θα συντρέχουν μόνο εάν το Αποζημιούμενο μέρος:

(α) Ενημερώσει εγκαίρως τον Πωλητή σχετικά με την εν λόγω αξίωση

(β) Παράσχει στον Πωλητή εύλογες πληροφορίες, βοήθεια και συνεργασία για την υπεράσπιση των συμφερόντων του στο πλαίσιο της μήνυσης ή της αγωγής και

(γ) Παραχωρήσει στον Πωλητή πλήρη έλεγχο και αποκλειστική εξουσία ως προς την υπεράσπιση και τον διακανονισμό της εν λόγω αξίωσης. Το αποζημιούμενο μέρος δύναται να ορίσει έναν επιβλέποντα σύμβουλο της επιλογής του με δικά του έξοδα.

11.3 Σύμφωνα με το υπόλοιπο της παρούσας παραγράφου 11, η GPL θα υπερασπίζει, ή κατά την κρίση της θα προβαίνει σε διακανονισμό, τυχόν νομικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί από τρίτο μέρος σε βάρος του Πωλητή που βασίζεται ή άλλως απορρέει από μια αξίωση, σύμφωνα με την οποία η τεχνολογία της GPL ή της Google που χρησιμοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών ή τυχόν Χαρακτηριστικών επωνυμίας της Google παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά ή εμπορικά σήματα του εν λόγω τρίτου μέρους.

11.4 Σε καμία περίπτωση η GPL δεν θα έχει υποχρεώσεις ή ευθύνη δυνάμει της παραγράφου 11.3 που προκύπτουν από:

(α) Χρήση τυχόν Λειτουργιών Beta

(β) Χρήση των Υπηρεσιών ή των Χαρακτηριστικών επωνυμίας της Google με τροποποιημένη μορφή ή σε συνδυασμό με υλικά που δεν έχουν παρασχεθεί από την GPL ή

(γ) Τυχόν περιεχόμενο, πληροφορίες ή δεδομένα που παρέχονται από τον Πωλητή, οποιονδήποτε άλλο Πελάτη ή τρίτους στην GPL, την Google ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της.

11.5 Οι υποχρεώσεις της GPL δυνάμει της παραγράφου 11.3 θα συντρέχουν μόνο εάν ο Πωλητής:

(α) Ενημερώσει εγκαίρως την GPL σχετικά με την εν λόγω αξίωση

(β) Παράσχει στην GPL εύλογες πληροφορίες, βοήθεια και συνεργασία για την υπεράσπιση των συμφερόντων του στο πλαίσιο της μήνυσης ή της αγωγής και

(γ) Παραχωρήσει στην GPL πλήρη έλεγχο και αποκλειστική εξουσία ως προς την υπεράσπιση και το διακανονισμό της εν λόγω αξίωσης. Το αποζημιούμενο μέρος δύναται να ορίσει έναν επιβλέποντα σύμβουλο της επιλογής του με δικά του έξοδα.

11.6 Η GPL, κατά την αποκλειστική και εύλογη κρίση της, δύναται να τερματίσει τη συνεχιζόμενη χρήση του Πελάτη οποιονδήποτε Υπηρεσιών ή Χαρακτηριστικών επωνυμίας της GPL από μέρους του Πελάτη, η οποία φέρεται ότι παραβιάζει τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή πιστεύει η GPL ότι ενεργεί με καθ' αυτόν τον τρόπο.

11.7 Η παρούσα παράγραφος 11 ορίζει την πλήρη ευθύνη των συμβαλλομένων και το αποκλειστικό μέτρο αποκατάστασης ως προς την παραβίαση των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ενός τρίτου μέρους.

12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

12.1 Το παρόν Συμφωνητικό θα ξεκινά κατά την Ημερομηνία έναρξης ισχύος και θα συνεχίζει να ισχύει έως ότου τερματιστεί σύμφωνα με τους διατάξεις που ορίζονται στο παρόν.

12.2 Τερματισμός. Ο Πωλητής δύναται να τερματίσει το παρόν Συμφωνητικό άμεσα και χωρίς επιβάρυνση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, επιδίδοντας ειδοποίηση στην GPL. Εφεξής, εκτός εάν προβλέπεται συντομότερη περίοδος στο παρόν Συμφωνητικό, όπως επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η GPL δύναται να τερματίζει το παρόν συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή με επίδοση ειδοποίησης τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ενώ ο Πωλητής δύναται να τερματίζει το παρόν συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή χωρίς επιβάρυνση και με επίδοση ειδοποίησης τουλάχιστον ενός (1) μήνα.

12.3 Οποιοσδήποτε εκ των συμβαλλομένων δύναται να αναστείλει την εκτέλεση ή/και να τερματίσει το Συμφωνητικό, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και με άμεση ειδοποίηση εάν:

(α) Ο έτερος συμβαλλόμενος παραβεί ουσιωδώς οποιονδήποτε όρο του Συμφωνητικού και δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της εν λόγω παράβασης ή

(β) Ο έτερος συμβαλλόμενος παραβεί ουσιωδώς οποιονδήποτε όρο του Συμφωνητικού και είναι δυνατή η αποκατάσταση της παράβασης, αλλά ο έτερος συμβαλλόμενος δεν κατορθώσει να πραγματοποιήσει την αποκατάσταση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη ειδοποίησης σχετικά με την πραγματοποίηση της εν λόγω αποκατάστασης.

12.4 Οποιοσδήποτε εκ των συμβαλλομένων δύναται να τερματίσει το παρόν συμφωνητικό με άμεση ειδοποίηση εάν:

(α) Διεξαχθεί συνάντηση των πιστωτών του έτερου συμβαλλομένου ή προταθεί από ή σε σχέση με τον έτερο συμβαλλόμενο διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού με ή προς όφελος των πιστωτών του [συμπεριλαμβανομένου ενός εκούσιου διακανονισμού, όπως ορίζεται στον Νόμο του 1986 περί Αφερεγγυότητας (Insolvency Act)]

(β) Ένας κάτοχος χρεώσεων, ένας αποδέκτης, ένας αποδέκτης διαχειριστή, ένας διαχειριστής (διορισμένος από δικαστήριο ή άλλως) ή άλλο παρόμοιο φυσικό πρόσωπο φέρει στην κατοχή του ή διοριστεί υπεύθυνο για ή εφαρμοστεί ή επιβληθεί τυχόν σχέδιο έκτακτης ανάγκης, εκτέλεση ή άλλη διαδικασία (και δεν ικανοποιείται εντός επτά ημερών) σε ολόκληρο ή ουσιώδες μέρος των στοιχείων του έτερου συμβαλλομένου

(γ) Ο έτερος συμβαλλόμενος πάψει να εκτελεί επιχειρηματικές δραστηριότητες ή αδυνατεί να εξοφλήσει τα χρέη του όπως εννοείται στα οριζόμενα της ενότητας 123 του Νόμου του 1986 περί Αφερεγγυότητας (Insolvency Act)

(δ) Ο έτερος συμβαλλόμενος ή τα διευθύνοντα στελέχη του, οποιοσδήποτε εκ των πιστωτών του ή ο κάτοχος κατάλληλης κυμαινόμενης ασφάλειας επιδώσει ειδοποίηση σχετικά με την πρόθεσή του να διορίσει ή να αιτηθεί σε αρμόδιο δικαστήριο να διορίσει, έναν διαχειριστή

(ε) Παρουσιαστεί αίτημα (και δεν ικανοποιηθεί εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών) ή ληφθεί απόφαση ή δοθεί διαταγή για τη διαχείριση ή την εκκαθάριση, τη χρεωκοπία ή τη λύση του έτερου συμβαλλομένου

(στ) Προκύψει συμβάν ανάλογο με κάποιο από τα παραπάνω στον έτερο συμβαλλόμενο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία έχει συσταθεί ή διατηρεί την έδρα του ή στην οποία διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του ή διατηρεί τα στοιχεία ενεργητικού του

(ζ) Υπάρξει αλλαγή στον Έλεγχο του Πωλητή ή ο Πωλητής διαθέσει σημαντικό μέρος των στοιχείων ενεργητικού του. Στην παρούσα παράγραφο, με τον όρο "Έλεγχος" νοείται η κατοχή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα ή εντεταλμένο ή εντεταλμένους, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, της ισχύος να διευθύνουν ή να κατευθύνουν τη διεύθυνση άλλου προσώπου και η "Αλλαγή στον έλεγχο" θα ερμηνεύεται αναλόγως ή

(η) Προκύψει κάποιον συμβάν ή κινηθεί κάποια νομική διαδικασία σε σχέση με τον Πωλητή, στη δικαιοδοσία στην οποία υπόκειται ο Πωλητής και το οποίο έχει άμεση ή παρόμοια επίδραση με κάποιο από τα συμβάντα που αναφέρονται στην παράγραφο 12.4.

12.5 Αναστολή της Υπηρεσίας σε σχέση με Συναλλαγές χρηματοδότησης. Η GPL δύναται να αναστείλει την από μέρους του Πωλητή χρήση της Υπηρεσίας σε σχέση με τις Συναλλαγές χρηματοδότησης εάν:

(α) Ο Πωλητής αθετήσει το παρόν συμφωνητικό (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολιτικών, όπως των Πολιτικών και των οδηγιών του προγράμματος Google Payments που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή

(β) Κατά την εύλογη κρίση της GPL, η από μέρους του Πωλητή χρήση των υπηρεσιών δημιουργεί κίνδυνο χρηματοοικονομικής βλάβης ή απώλειας υπεραξίας για την GPL, την υπηρεσία ή/και τυχόν συστήματα καρτών πληρωμής που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών χρηματοδότησης ή υπάρχει εύλογη υποψία απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας από μέρους του Πωλητή.

12.6 Αναστολή της Υπηρεσίας σε σχέση με Συναλλαγές επιστροφής χρημάτων και εξαργύρωσης για παραβίαση των διαπιστευτηρίων του Πωλητή. Η GPL δύναται να αναστέλλει άμεσα την από μέρους του Πωλητή χρήση της υπηρεσίας σε σχέση με Συναλλαγές επιστροφής χρημάτων και εξαργύρωσης λόγω βάσιμων αιτιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των Στοιχείων Σύνδεσης ή του Λογαριασμού εξαργύρωσης του Πωλητή ή την υποπτευόμενη μη νόμιμη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους. Η GPL θα ενημερώνει τον Πωλητή σχετικά με την εν λόγω αναστολή και τους λόγους της αναστολής εκ των προτέρων ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, αμέσως μετά, εκτός κι εάν η εν λόγω ειδοποίηση είναι παράνομη ή θα παραβιλαζει τα εύλογα μέτρα ασφαλείας. Η GPL θα επανενεργοποιεί τα Στοιχεία σύνδεσης ή τον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή ή θα παρέχει στον Πωλητή νέα ενεργά Στοιχεία σύνδεσης ή Λογαριασμό εξαργύρωσης το συντομότερο δυνατό, αμέσως αφού παύσουν να συντρέχουν οι αιτίες αναστολής.

12.7 Ο Πωλητής δύναται να αναστείλει την υπηρεσία με πρότερη ειδοποίηση μίας Εργάσιμης ημέρας στην GPL κατά τη διάρκεια περιόδου στην οποία:

(α) Η Υπηρεσία αντιμετωπίζει σοβαρά σφάλματα ή ελαττώματα που επηρεάζουν ουσιωδώς τις βασικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μέχρι τη στιγμή διόρθωσης των εν λόγω σφαλμάτων ή ελαττωμάτων από την GPL ή

(β) Ασκείται ουσιώδης αρνητικός αντίκτυπος στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Πωλητή ως άμεσο αποτέλεσμα της υπηρεσίας μέχρι τη στιγμή αποκατάστασης ή επίλυσης του εν λόγω αρνητικού αντίκτυπου από την GPL

υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής θα παρέχει στην GPL τη σχετική τεκμηρίωση σχετικά με το σοβαρό σφάλμα ή ελάττωμα ή ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο, όπως ενδεχομένως απαιτείται από την GPL. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αναστολής της υπηρεσίας, ο Πωλητής θα βοηθά καλή τη πίστει την GPL για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων.

12.8 Με τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού ή άλλου τερματισμού της από μέρους του Πωλητή χρήσης της Υπηρεσίας:

(α) Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των ισχυόντων ελέγχων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτης και άλλων ελέγχων παράνομων δραστηριοτήτων και με διακριτικό τέλος εξαργύρωσης αξίας μικρότερης της 1 £ (ή ισοδύναμου ποσού σε άλλο νόμισμα), εντός περίπου εκατόν ογδόντα (180) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο τερματίστηκε το Συμφωνητικό, η GPL θα εξαργυρώνει το Ηλεκτρονικό χρήμα του Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Απαιτούμενων ρευστών διαθέσιμων και θα επιστρέφει το οφειλόμενο υπόλοιπο (εάν υπάρχει) στον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή (ή άλλον τέτοιον λογαριασμό όπως ορίζεται από τον Πωλητή στην GPL)

(β) Εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή του εκκρεμούς υπολοίπου στον Πωλητή σύμφωνα με την παραπάνω υποπαράγραφο (α), ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει εξαργύρωση σύμφωνα με την παράγραφο 5.8

(γ) Εκτός εάν ορίζεται στις υποπαραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις της GPL δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού θα παύουν να ισχύουν άμεσα

(δ) Ο Πωλητής θα παραμένει υπεύθυνος για όλες τις συναλλαγές χρηματοδότησης, τα έξοδα αντιστροφής χρέωσης και τυχόν άλλες υποχρεώσεις που έχει υποστεί ή έχει συγκεντρώσει ο Πωλητής

(ε) Όλα τα δικαιώματα και οι άδειες χρήσης που έχουν παραχωρηθεί από την GPL θα παύουν να ισχύουν άμεσα

(στ) Τα δικαιώματα χρήσης του Πωλητή τυχόν Χαρακτηριστικών επωνυμίας της GPL, όπως επιτρέπεται από το Συμφωνητικό, θα παύουν να ισχύουν άμεσα

(ζ) Ο Πωλητής θα παύει άμεσα τη χρήση της Υπηρεσίας:

(i) Για τη διεκπεραίωση Συναλλαγών χρηματοδότησης και

(ii) Για την προβολή Χαρακτηριστικών επωνυμίας της GPL

(η) Ο Πωλητής θα ολοκληρώνει τυχόν εκκρεμείς Αγορές προϊόντων και

(θ) Ο Πωλητής θα επιστρέφει ή θα καταστρέφει (και θα πιστοποιεί την εν λόγω καταστροφή) όλα τα αντίγραφα τυχόν εμπιστευτικών ή/και ιδιοκτησιακών πληροφοριών της GPL που έχει στην κατοχή του.

12.9 Η GPL δύναται να απαγορεύει την πρόσβαση του Πωλητή στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της απενεργοποίησης του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του Πωλητή, και να αρνείται στον Πωλητή (ή στη γονική εταιρεία του, τις συνδεδεμένες ή τις θυγατρικές εταιρείες του ή τους διαδόχους αυτού ή αυτών, ή σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο, στους συγγενείς και τους γνωστούς του) τη μελλοντική πρόσβαση στην Υπηρεσία.

12.10 Παρά τους λοιπούς όρους του Συμφωνητικού, όλοι οι όροι του παρόντος Συμφωνητικού που προορίζονται να ισχύουν ή να δεσμεύουν οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων αμέσως μετά από τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού ή τη μεταβίβαση ή την εκχώρησή του εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παραγράφων 5.8., 8 (Εμπιστευτικότητα) και 12.8(β), θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά από τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Ο τερματισμός του παρόντος Συμφωνητικού δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι την ημερομηνία τερματισμού.

13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

13.1 Το παρόν Συμφωνητικό συνάπτεται στην αγγλική γλώσσα και, εκτός εάν προβλέπεται κάτι περί του αντιθέτου στο παρόν Συμφωνητικό, όλες οι ειδοποιήσεις ή άλλες κοινοποιήσεις ή παραδόσεις που απαιτείται ή επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού θα συντάσσονται εγγράφως στα Αγγλικά. Τυχόν μεταφράσεις παρέχονται μόνο για διευκόλυνση και σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αγγλικού κειμένου και της μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.

13.2 Η GPL μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πωλητή αναφορικά με την Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης (α) της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή ή (β) της ανάρτησης ειδοποιήσεων ή ανακοινώσεων στον ιστότοπο της GPL. Ο Πωλητής συμφωνεί ότι η GPL δύναται να αποστέλλει ανακοινώσεις ηλεκτρονικά στον Πωλητή σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα αφορά την από μέρους του Πωλητή χρήση της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων του Συμφωνητικού (και τυχόν αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων αυτού), ειδοποιήσεων ή αποκαλύψεων που αφορούν την Υπηρεσία και τις εξουσιοδοτήσεις πληρωμής. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα αντιμετωπίζονται ως εξής:

Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί (i) με την αναφορά παραλαβής όταν παραδίδεται προσωπικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (απαιτείται υπογραφή κατά την παραλαβή) (ii) με την επαλήθευση παραλαβής συστημένης επιστολής (iii) στην περίπτωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τέσσερις (4) ώρες από την αποστολή του μηνύματος ή (iv) όταν διατίθεται στον Λογαριασμό του Πωλητή στο διαδίκτυο. Η ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας θα γίνεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο όπως απαιτείται για να διασφαλίζεται ότι κάθε συμβαλλόμενος έχει ενημερωμένα στοιχεία για όλες τις εν λόγω επαφές.

13.3 Ο Πωλητής θα πρέπει να διατηρεί αντίγραφα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτυπώνοντας ένα έντυπο αντίγραφο ή αποθηκεύοντας ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο, ενώ οι πληροφορίες που παρέχονται στον Πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή παρέχονται υποθέτοντας ότι ο Πωλητής θα είναι σε θέση να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει τις εν λόγω πληροφορίες.

13.4 Κάθε ειδοποίηση που αποστέλλεται στην GPL δυνάμει του Συμφωνητικού θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom, φέρουσα την επισήμανση ότι αποστέλλεται υπόψη της "GPL Payments Team", με την εξαίρεση των εξής:

13.5 Εάν η GPL πρέπει να επικοινωνήσει μαζί Σας στην περίπτωση υπόνοιας ή πραγματικής απάτης ή απειλών ασφάλειας, η GPL θα στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ζητώντας από εσάς να επικοινωνήσετε με την GPL. Επιπλέον, η GPL μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δευτερεύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή ένα SMS στον αριθμό του τηλεφώνου σας, εάν παρέχεται.

14. ΓΕΝΙΚΑ

14.1 Το παρόν Συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των URL που αναφέρονται στο παρόν, αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων αναφορικά με το αντικείμενό του και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη σύμβαση ή συνεννόηση οποιουδήποτε είδους μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με το αντικείμενό του.

14.2 Το παρόν Συμφωνητικό μπορεί να υπογραφεί σε οποιονδήποτε αριθμό αντιτύπων, συμπεριλαμβανομένων των αντιτύπων μέσω τηλεομοιοτυπίας, καθένα εκ των οποίων θα θεωρείται πρωτότυπο και όλα μαζί ως σύνολο θα συνιστούν το ένα και αυτό έγγραφο.

14.3 Σύμφωνα με τις παραγράφους 14.4 και 14.5, κάθε αλλαγή στο παρόν Συμφωνητικό πρέπει (i) να πραγματοποιείται γραπτώς, (ii) να αναφέρεται στο παρόν Συμφωνητικό και (iii) να αποστέλλεται στον έτερο συμβαλλόμενο το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ. Ο Πωλητής κατανοεί και συμφωνεί ότι ο Πωλητής θα θεωρείται ότι έχει δεχτεί τυχόν αλλαγές που έχει προτείνει η GPL, εκτός εάν ο Πωλητής ειδοποιήσει την GPL περί του αντιθέτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.4, προτού τεθούν οι αλλαγές σε ισχύ, στην οποία περίπτωση το Συμφωνητικό θα τερματίζεται χωρίς επιβάρυνση αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών. Ο Πωλητής δύναται να τερματίσει το Συμφωνητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 13.4, χωρίς καμία επιβάρυνση ανά πάσα στιγμή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών που έχει προτείνει GPL. Κάθε αλλαγή στο παρόν Συμφωνητικό που προτείνεται από τον Πωλητή θα τίθεται σε ισχύ εφόσον έχει υπογραφεί από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κάθε συμβαλλομένου.

14.4 Ο Πωλητής συμφωνεί ότι η GPL έχει δικαίωμα τροποποίησης του Συμφωνητικού άμεσα κατόπιν επίδοσης ειδοποίησης, όπου αυτό δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

14.5 Κανένας όρος στις παραγράφους 14.3 και 14.4 δεν θα περιορίζει:

(α) Το δικαίωμα της GPL να ενημερώνει και να αναθεωρεί τις πολιτικές της ή να προσθέτει τυχόν νέα χαρακτηριστικά κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα οποία μπορούν να γίνουν δεκτά από τον Πωλητή με τη χρήση των νέων χαρακτηριστικών από τον Πωλητή. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που επιλέγεται κατά την κρίση της GPL και η μέθοδος αυτή μπορεί να περιλαμβάνει επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσίευση σε έναν ιστότοπο της Google και

(β) Το δικαίωμα των συμβαλλομένων να παραλλάσσουν τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος προειδοποίησης, εφόσον η παραλλαγή δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επ' αυτής.

14.6 Δεν επιτρέπεται στον Πωλητή να εκχωρεί ή άλλως να μεταβιβάζει το παρόν Συμφωνητικό ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση προκύπτει από αυτό, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της GPL.

14.7 Η GPL δύναται χωρίς προηγούμενη συναίνεση, να εκχωρεί ή να μεταφέρει με άλλον τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού στην Google ή/και σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία με την Google όπου αυτό επιφέρει αλλαγή των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων του Πωλητή υπό την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει την Οδηγία σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών (Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366) όπως ορίζεται στο Συμφωνητικό και, στην περίπτωση αυτή, η GPL θα παρέχει στον Πωλητή ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 14.3.

14.8 Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν θα υπέχει ευθύνη για αδυναμία ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από συνθήκες πέραν του εύλογου ελέγχου του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων κυβερνητικών δράσεων, τρομοκρατικών πράξεων, σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, εργασιακών συνθηκών, διακοπών ρεύματος ή/και βλαβών και διακοπών λειτουργίας διαδικτύου ή τηλεπικοινωνιών και βλαβών συστήματος.

14.9 Η αδυναμία της GPL να ασκήσει ή να επιβάλει κάποιο δικαίωμα ή όρο του Συμφωνητικού δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή όρο.

14.10 Οι συμβαλλόμενοι του παρόντος θα παραμείνουν ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι και κανένας όρος του Συμφωνητικού δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί σχέση πρακτορείας, συνεργασίας ή σύμπραξης μεταξύ των συμβαλλομένων. Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν θα θεωρείται υπάλληλος ή νόμιμος εκπρόσωπος του έτερου συμβαλλομένου και κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν θα έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να δημιουργεί τυχόν υποχρεώσεις εκ μέρους του έτερου συμβαλλομένου.

14.11 Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί από τυχόν δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως μη εφαρμοστέος ή άκυρος, τότε ο εν λόγω όρος θα περιορίζεται ή θα εξαλείφεται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου το παρόν Συμφωνητικό να παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμοστέο μεταξύ των συμβαλλομένων.

14.12 Κανένας όρος πέραν όσων ρητά ορίζονται στο παρόν Συμφωνητικό δεν θα δημιουργεί ή παραχωρεί τυχόν δικαιώματα ή άλλα οφέλη, σύμφωνα με τον Νόμο του 1999 περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) (Contracts (Rights of Third Parties) Act) ή άλλως υπέρ οποιουδήποτε προσώπου πέραν των συμβαλλομένων του παρόντος. Η παρούσα παράγραφος δεν θα λειτουργεί περιοριστικά για τα δικαιώματα οποιουδήποτε νόμιμου δικαιούχου δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού για την άσκηση των δικαιωμάτων και των οφελών που έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν από τον εκχωρητή του. Παρά τα οριζόμενα αυτής της παραγράφου, δεν απαιτείται από κανέναν τρίτο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που ενδεχομένως δικαιούται να επιβάλλει τα δικαιώματά του δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού, να συναινεί στην εκχώρηση, τη μεταβίβαση, τον τερματισμό ή την παραλλαγή του παρόντος Συμφωνητικού.

14.13 Το παρόν Συμφωνητικό και όλες οι διαφωνίες και οι αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σύνδεση με αυτό, θα διέπονται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα και χωρίς όρους ότι τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε όλες τις εν λόγω διαφωνίες ή αξιώσεις. Κανένας όρος στην προηγούμενη πρόταση δεν θα αποτρέπει οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων να επιζητήσει δικαστική εντολή ή άλλο παρόμοιο μέτρο αποκατάστασης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, προκειμένου να προστατεύσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του ή τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

14.14 Στον βαθμό που επιτρέπεται από οποιαδήποτε σχετική εθνική νομοθεσία, η οποία εφαρμόζει την Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 2007/64/ΕΚ ("PSD2") ("Εθνική νομοθεσία"), οι παρακάτω διατάξεις της Εθνικής νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται στο Συμφωνητικό: όλες οι διατάξεις, η οποίες εφαρμόζουν τον Τίτλο ΙΙΙ και τα Άρθρα 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 και 89 της Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2). Τα συμβαλλόμενα μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος να συμφωνούν σε άλλη ώρα που οφείλονται στις διατάξεις της Εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζει το Άρθρο 71 της Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2).