Maksujen saaminen Googlen kautta – käyttöehdot (myyjä)

04.04.2019

Nämä Myyjän käyttöehdot ("Sopimus") muodostavat juridisen sopimuksen, jonka osapuolet ovat Google Payment Ireland Limited, joka on rekisteröity Irlannissa (yritystunnus 598776) ja jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland ("GPIL") sekä sinä ("Myyjä"). Voit ottaa yhteyttä GPIL:ään sähköpostitse osoitteessa https://support.google.com/paymentscenter sijaitsevan ohjekeskuksen kautta. GPIL on Irlannin keskuspankin (Central Bank of Ireland, "CBI") säätelemä ja valtuuttama maksulaitos, ja sen CBI-rekisterinumero on C178423. GPIL on Google International LLC ‑yhtiön ("Google") tytäryhtiö. Lue koko Sopimus, ennen kuin hyväksyt sen ja jatkat rekisteröitymistä.

Ennen kuin jatkat, sinun kannattaa tulostaa tai tallentaa tämä Sopimus.

VALITSEMALLA ALTA "HYVÄKSYN KÄYTTÖEHDOT" JA VALITSEMALLA "REKISTERÖIDY" HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN ITSEÄSI SITOVAKSI.

Sopimus astuu voimaan päivänä, jolloin Myyjä hyväksyy sen ("Voimaantulopäivä").

 1. MÄÄRITELMÄT
 2. Tässä Sopimuksessa käytetään seuraavia termejä niiden tässä määritellyssä merkityksessä:

  Tili tarkoittaa GPIL:n ylläpitämää Myyjän maksutiliä.

  API-ohjelmointiopas tarkoittaa GPIL:n tai sen yhteistyökumppanien ajoittain julkaisemaa sovellusliittymää koskevaa ohjeistusta ja käytäntöjä. Voimassa oleva API-ohjelmointiopas on luettavissa osoitteessa https://developers.google.com/terms.

  API-kehittäjien opas tarkoittaa GPIL:n tai sen yhteistyökumppanien ajoittain julkaisemaa ohjetta sovellusliittymän kehittäjille. Voimassa oleva API-kehittäjien opas on luettavissa osoitteessa https://developers.google.com/androidpay/?csw=1; Beta-ominaisuus tarkoittaa niitä Palvelun ominaisuuksia, jotka GPIL on identifioinut teknisessä dokumentaatiossaan ajoittain joko tukemattomiksi tai termillä "beta". Tekniseksi dokumentaatioksi katsotaan ainakin Myyjän käyttöön ottamaa Palvelun versiota koskeva API-ohjelmointiopas sekä API-kehittäjien opas.

  Tuotemerkkiominaisuus tarkoittaa osapuolien mahdollisesti omistamia tuotemerkkejä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia tuotemerkkiominaisuuksia.

  Arkipäivä tarkoittaa muuta päivää kuin lauantaita, sunnuntaita tai Irlannin virallista vapaapäivää.

  Ostaja tarkoittaa henkilöä tai yhteisöä, joka rekisteröityy palvelun käyttäjäksi voidakseen suorittaa maksuja maksuvälineellä.

  Operaattori tarkoittaa GPIL:n hyväksymää matkapuhelinoperaattoria, joka tarjoaa Operaattorin laskutustilin Ostajille.

  Operaattorin laskutus tarkoittaa maksuprosessia, jonka aikana GPIL lähettää Myyjän puolesta Maksutapahtuman Operaattorille laskutettavaksi Ostajan Operaattorin laskutustilin kautta.

  Operaattorin laskutustili tarkoittaa kuukausittaisen tai muun ajoittaisen laskutuksen tiliä, jonka Operaattori on Ostajalle myöntänyt ja jonka Ostaja on rekisteröinyt GPIL:n tietoihin Maksutavaksi tiettyihin maksuihin.

  Takaisinperintäpäätös tarkoittaa sitä osaa Google Paymentsin Ohjelmasääntöjä ja ‑käytäntöjä, jonka otsikko on "Takaisinperintäpäätös".

  Kiista tarkoittaa mitä tahansa Käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolien välille Palvelun käytöstä seuraavaa erimielisyyttä, kannetta, järjestelyä ja/tai muuta sellaista kiistaa, joka ei ole Palvelukiista.

  ETA tarkoittaa Euroopan talousaluetta.

  Euro tarkoittaa Euroopan talous- ja rahaliiton virallista valuuttaa.

  Maksuväline tarkoittaa Ostajan Palvelun käyttöön rekisteröimää luottokortti-, pankkikortti- tai Operaattorin laskutustiliä tai muuta maksuvälinettä, jota GPIL käyttää Maksutapahtumien käsittelemiseen. Google tarkoittaa Google International LLC ‑yhtiötä sekä sen Tytäryhtiöitä ja Yhteistyökumppaneita.

  Google Paymentsin ohjelmakäytännöt ja ‑säännöt tarkoittavat GPIL:n ajoittain julkaisemia Google Paymentsin sääntöjä, joita sovelletaan Myyjiin, joiden GPIL-tileihin on määritetty ETAn laskutustiedot. Voimassa olevat Google Paymentsin ohjelmakäytännöt ja ‑säännöt voi lukea osoitteesta https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  GPIL-protokolla tarkoittaa GPIL:n (tai GPIL:n puolesta kolmannen osapuolen) Myyjälle tämän Sopimuksen nojalla tarjoamia Palveluun soveltuvia Googlen protokollia sekä niiden päivitettyjä versioita. GPIL tai sen yhteistyökumppanit voivat aika ajoin ilmoittaa Myyjälle uusista versioista.

  Googlen verkkosivusto tarkoittaa mitä tahansa Googlen tai sen yhteistyökumppanien omistamaa tai operoimaa verkkosivustoa, mukaan lukien aliverkkotunnukset ja hakemistot, sekä kaikkia siitä seuraavia sivustoja.

  Tilausten kokonaisarvo (GMV) tarkoittaa Myyjän kaikkien Maksutapahtumien koottua arvoa, mukaan lukien kaikki verot, toimitusmaksut ja muut soveltuvat maksut.

  Immateriaalioikeus tarkoittaa kaikkia patenttioikeuksia, tekijänoikeuksia, puolijohteiden topografiaa koskevia oikeuksia, tietokoneohjelmia koskevia oikeuksia, moraalisia oikeuksia, tavara- ja/tai palvelumerkkejä, logoja, tietokantaoikeuksia tai tietokantoihin liittyviä oikeuksia, liikesalaisuuksia, luottamuksellisia tietoja tai liikesalaisuuksiin tai luottamuksellisiin tietoihin liittyviä oikeuksia, verkkotunnuksiin liittyviä oikeuksia ja mitä tahansa muita (rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä) omistusoikeuksia maailmanlaajuisesti, käsittäen myös kyseisiä oikeuksia koskevat hakemukset ja vireillä olevat rekisteröinnit, sekä oikeuden kantaa ja saada vahingonkorvausta aiemmista loukkauksista.

  Kirjautumistiedot tarkoittavat käyttäjänimeä ja salasanaa, jotka GPIL on myöntänyt Myyjälle Myyjän tiliä varten.

  Maksutakuukäytäntö tarkoittaa Google Paymentsin ohjelmakäytäntöjen ja ‑sääntöjen osaa, jonka otsikko on ”Maksutakuukäytäntö”.

  Maksutapahtuma tarkoittaa Palvelun kautta suoritettavan maksun käsittelyä, jonka tuloksena Ostoksen kokonaissumma veloitetaan Ostajan Maksuvälineeltä ja varat siirretään Myyjän Maksusuoritustilille.

  Maksumääräys tarkoittaa tilanteen mukaan (i) Myyjän GPIL:lle antamaa pyyntöä käsitellä Ostajan valtuuttama Maksutapahtuma tai (ii) Myyjän GPIL:lle antamaa pyyntöä käsitellä hyvitys Ostajan Maksuvälineelle Palvelun hyvitystoiminnolla.

  Tuote tarkoittaa mitä tahansa digitaalista tai fyysistä tavaraa, hyödykettä tai palvelua, jonka Ostaja voi Palvelua käyttämällä ostaa Myyjältä.

  Ostoksen kokonaissumma tarkoittaa Tuotteen hintaa vastaavaa summaa mukaan lukien mahdolliset kulut, verot ja toimitus- tai käsittelykulut.

  Hyvitystapahtuma tarkoittaa mitä tahansa hyvitystä tai myönnettyä saldoa, joka myönnetään mistä tahansa syystä, kuten palautuksen tai peruutuksen takia.

  Myyjän sähköpostiosoite tarkoittaa Myyjän rekisteröitymisen yhteydessä antamaa sähköpostiosoitetta.

  Myyjän verkkosivusto tarkoittaa Myyjän verkkosivustoa, jossa tarjotaan Tuotteita, jotka voidaan maksaa Palvelun välityksellä.

  Palvelu tarkoittaa GPIL:n tarjoamaa tässä Sopimuksessa kuvattua Google Payments ‑palvelua, joka käsittelee Maksutapahtumia Myyjän puolesta Myyjän ja Ostajan välisen kaupankäynnin yhteydessä.

  Palvelukiista tarkoittaa mitä tahansa GPIL:n ja Käyttäjien välistä erimielisyyttä, valitusta, kannetta, järjestelyä ja/tai muuta sellaista kiistaa, joka on seurausta GPIL:n väitetystä sopimusvelvoitteiden tai soveltuvan lain mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä tai mistä tahansa Palvelun tarjoamiseen liittyvästä virheestä.

  Palvelumaksu tarkoittaa GPIL:n Palvelusta veloittamia maksuja, jotka on määritelty kappaleessa 6.1.

  Maksusuoritustili tarkoittaa Myyjän GPIL:lle kirjallisesti ilmoittamaa, GPIL:n hyväksymää, ETAssa sijaitsevassa pankissa olevaa talletustiliä, jolle Maksutapahtumien käsittelystä saatavat varat siirretään.

  Tytäryhtiöt ja Yhteistyökumppanit tarkoittavat kaikkia GPIL:n tytäryhtiöitä ja muita liitännäisiä tahoja maailmanlaajuisesti.

  Käyttäjä tarkoittaa Palveluun Ostajana tai Myyjänä rekisteröitynyttä henkilöä tai yhteisöä.

  Vuosi tarkoittaa Voimaantulopäivästä alkavaa kahdentoista (12) kuukauden ajanjaksoa ja jokaista sitä seuraavaa kahdentoista kuukauden ajanjaksoa.

  1.1 Tämän Sopimuksen kohtien otsikoiden tarkoitus on ainoastaan selkeyttää tekstiä. Ne eivät vaikuta Sopimuksen tulkintaan.

  1.2 Viittaukset lakeihin ja asetuksiin kattavat myös tulevaisuudessa muokattavat lait ja asetukset.

  1.3 Ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti muuten ilmoitettu, kaikki tässä Sopimuksessa ilmoitetut summat on merkitty euroina.

 3. PALVELUN OMINAISUUDET JA KUVAUS
 4. 2.1 Palvelun kuvaus. GPIL tarjoaa Myyjälle Palvelun liittyen Myyjän Google Kauppapaikoissa (jokainen erikseen "Google Kauppapaikka") tekemään Tuotteiden kauppaan. Palvelun tukemat kauppapaikat on lueteltu täällä. Google voi ajoittain päivittää kauppapaikkoja.

  Käyttääkseen Palvelua Google Kauppapaikassa Myyjän tulee erikseen sitoutua kyseisen Kauppapaikan palveluehtoihin (”Google Kauppapaikan Ehdot”) ja linkittää Myyjän tili Palvelussa kyseisen Google Kauppapaikan Myyjän tiliin. Kaikkiin Kauppapaikkojen maksutapahtumiin sovelletaan tämän Sopimuksen ehtoja. Jos tämä Sopimus ja sovellettavat Google Kauppapaikan ehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan Google Kauppapaikan ehtoja.

  GPIL saattaa myös tarjota Myyjälle Palvelun, jotta Myyjä voi vastaanottaa lahjoituksia hyväntekeväisyystarkoituksessa.

  Myyjä voi myös tarjota tuotteitaan Googlen myytäväksi, jolloin Googlesta tulee Myyjän velallinen. Google voi pyytää GPIL:ää maksamaan tällaisen velkasumman Myyjälle puolestaan. Epäselvyyksien välttämiseksi tämä Sopimus ei koske tällaisia maksuja.

  2.2 Myyjän hyväksynnät. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy seuraavat asiat:

  2.2.1 Myyjän Tuotteiden myynti tapahtuu Myyjän ja Ostajan välillä. GPIL, Google tai sen yhteistyökumppanit eivät ole tällaisen myyntitapahtuman sopijapuolia ellei niitä ole erikseen nimenomaisesti nimetty Myyjäksi tai Ostajaksi.

  2.2.2 GPIL, Google tai mikään sen yhteistyökumppaneista ei toimi Ostajana, Myyjänä tai muuten osallisena missään Maksutapahtumassa, ellei näin ole nimenomaisesti mainittu Googlen verkkosivustolla olevassa tuotelistauksessa tai Googlen palveluehdoissa.

  2.2.3 GPIL ei vastaa minkään Palvelun kautta mainostetun Tuotteen laadusta, turvallisuudesta tai laillisuudesta, Tuotteiden kuvauksien tarkkuudesta tai totuudenmukaisuudesta tai Myyjien kyvystä myydä Tuotteita tai Ostajien kyvystä ostaa Tuotteita, eikä se kontrolloi näitä asioita.

  2.2.4 GPIL ei kontrolloi, suorittaako Ostaja ostoksen loppuun tai maksaako Ostaja Tuotteet, jotka Ostaja on sopinut ostavansa Myyjältä, eikä ole tästä vastuussa. Kun Ostaja haluaa tehdä ostoksen Maksuvälineellä, GPIL saa Myyjältä Maksumääräyksen, minkä jälkeen GPIL käsittelee Maksutapahtuman Myyjän puolesta joko (a) sopivan maksunkäsittelyverkoston kuten luotto- tai debit-korttiverkon kautta tai (b) lähettämällä Maksutapahtuman Operaattorin maksettavaksi, jolloin Operaattori veloittaa summan Ostajalta Operaattorin veloituksen kautta alla kuvatulla tavalla.

  2.3 Sallitut Maksutapahtumat. Myyjä saa käyttää Palvelua ainoastaan sellaista Tuotetta koskevan Maksutapahtuman käsittelemiseen, jonka Ostaja ostaa laillisen ja vilpittömän Tuotteen myynnin kautta. Maksutapahtumaa ei saa lähettää käsiteltäväksi Palvelun kautta ennen kuin Myyjä on tehnyt jonkin seuraavista:

  2.3.1 toimittanut tai muulla tavalla tarjonnut ostetun tavaran Ostajalle

  2.3.2 suorittanut ostetun palvelun

  2.3.3 muulla tavoin suorittanut loppuun ostetun toimen Myyjän ja Ostajan keskenään sopimalla tavalla.

  2.4 Kielletyt Tapahtumat. GPIL voi ilman eri ilmoitusta Myyjälle luoda Palvelun käyttöä koskevia yleisiä ohjeita, käytäntöjä tai rajoituksia, kuten esimerkiksi yksilökohtaisia tai yhteenlaskettuja tapahtumarajoja, jotka perustuvat yhtenä tai useampana tiettynä ajanjaksona suoritettujen Maksutapahtumien tai Maksumääräysten lukumäärään tai arvoon euroina tai vastaavana arvona paikallista valuuttaa. Myyjä ei voi

  2.4.1 käyttää Palvelua Maksutapahtuman suorittamiseen Myyjälle tai muulla tavalla siirtää rahaa Ostajan ja Myyjän välillä, ellei kyseessä ole suora seuraus siitä, että Ostaja on ostanut Tuotteen

  2.4.2 käyttää Palvelua tarjotakseen käteistä Ostajille tai auttaakseen Ostajia hankkimaan käteistä vastaavia maksuvälineitä (kuten matkashekkejä, prepaid-kortteja, maksuosoituksia jne.) – myyjät saavat kuitenkin myydä Palvelun avulla Ostajille lahjakortteja Google Paymentsin verkkosivustolla esitettyjen GPIL:n käytäntöjen mukaisesti

  2.4.3 käyttää Palvelua sellaisten Maksutapahtumien käsittelemiseen, jotka koskevat lainvastaisten tai kiellettyjen hyödykkeiden tai palveluiden, mukaan lukien esimerkiksi osoitteessa https://support.google.com/faqs/answer/75724 kiellettyjen tuotteiden luettelossa (listaa voidaan päivittää ajoittain) olevien kiellettyjen Tuotteiden tai Tuoteluokkien kauppaa tai vaihtoa ("Kiellettyjen Tuotteiden Luettelo") – kiellettyjen Tuotteiden Luetteloa koskevan soveltuvan käytännön noudattamatta jättäminen voi johtaa Myyjän Palvelun käytön jäädyttämiseen tai lopettamiseen muiden GPIL:n käytössä tämän Sopimuksen perusteella olevien keinojen lisäksi.

  Myyjä ei saa käyttää Palveluita millään näiden yleisten käytäntöjen vastaisella tavalla, ja sellainen kielletty käyttö on peruste välittömään Palvelun keskeyttämiseen ja/tai Sopimuksen päättämiseen.

  2.5 Ilmoittamalla ennakkoon GPIL:lle (GPIL:n ilmoittamalla tavalla) Myyjä voi kieltäytyä käsittelemästä mitä tahansa Tuotetta koskevaa tilausta mistä tahansa syystä. Tällaisissa tapauksissa GPIL ei ole velvollinen mahdollistamaan mitään niihin liittyvää Maksutapahtumaa.

  2.6 Palvelun käytön rajoitukset.

  2.6.1 Myyjä sitoutuu noudattamaan kaikkia Myyjän Palvelun käyttöä koskevia, GPIL:n ja sen yhteistyökumppaneiden kulloinkin julkaisemia ja päivittämiä käytäntöjä, ohjeita ja rajoituksia. Näihin käytäntöihin ja ohjeisiin kuuluvat

  (a) Google Paymentsin ohjelmakäytännöt ja ‑säännöt

  (b) GPIL:n ja Googlen tekniset vaatimukset ja käyttöönottoa koskevat vaatimukset, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://developers.google.com/terms tai muussa vastaavassa URL-osoitteessa, jonka GPIL asettaa saataville ajoittain

  (c) GPIL:n ja Googlen Palveluun liittyvät tuotemerkin käsittelyn tai palvelumerkin ohjeet, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.google.com/permissions tai muussa vastaavassa URL-osoitteessa, jonka GPIL tai Google asettaa saataville ajoittain

  (d) Googlen verkkosivuston käytännöt ja ehdot, jotka ovat saatavilla Googlen verkkosivustoista ajoittain

  (e) GPIL:n tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat vaatimukset, joista ilmoitetaan Myyjälle ajoittain, mukaan lukien Google Paymentsin tietosuojakäytäntö osoitteessa

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice

  (f) kaikki Maksu- tai Hyvitystapahtumien käsittelemiseksi käytettävien korttiyhteisöjen tai verkkojen soveltuvat käyttöohjeet ja/tai käytännöt

  (g) Operaattorin laskutukseen liittyvät Operaattorin vaatimukset.

  2.6.2 Myyjän Maksutapahtumat saatetaan suojata Takaisinperintäpäätöksen ja Maksutakuukäytännön ehtojen mukaisesti.

  2.6.3 GPIL voi ylläpitotoimien tai Palvelun päivitysten edellyttäessä muuttaa Palvelua kokonaan tai osittain tai keskeyttää sen.

  2.6.4 GPIL voi aika ajoin rajoittaa tiettyjä toimintoja tai estää pääsyn koko Palveluun tai joihinkin sen osiin.

  2.6.5 GPIL:n ei tarvitse suorittaa Myyjälle Hyvitystapahtumaa tilanteessa, jossa GPIL ei ole saanut Maksutapahtumaan liittyviä varoja kelvollisesti Ostajan Maksuvälineeltä.

  2.7 Kielletyt toimet. Myyjä ei voi

  2.7.1 asettaa Maksutapahtuman arvolle vähimmäis- tai enimmäisrajaa ehdoksi Ostajan Palvelun käytölle Tuotteen maksamiseksi

  2.7.2 velvoittaa Ostajaa antamaan Myyjälle luotto- tai debit-kortin, Operaattorin laskutustilin tai muun Maksuvälineen tilinumeroa

  2.7.3 käsitellä erillisenä Maksutapahtumana mitään Tuotteen ostoon liittyviä veroja

  2.7.4 lähettää Palveluun aiemmin käsittelystä hylättyä tai takaisinperittyä palautettua Maksutapahtumaa

  2.7.5 sallia Palvelun käyttöä minkään Ostajan velan maksamiseksi takaisin Myyjälle tai minkään palautetun / lunastamatta jätetyn shekin maksamiseksi.

  Myyjän tulee selvästi ilmoittaa Ostajalle mahdollisista Maksutapahtumaan liittyvistä, Myyjän lisäämistä lisämaksuista. Myyjä sitoutuu olemaan soveltamatta lisämaksuja, jotka ovat sovellettavan lain vastaisia.

  2.8 Maksutapahtumien hyväksyminen. Myyjä hyväksyy, että Maksutapahtumaan liittyvän hyväksynnän vastaanottaminen tarkoittaa, että hyväksymispäivänä Maksuvälineellä on riittävästi kortin myöntäjän tai Operaattorin luottoa Ostoksen Kokonaissumman maksamiseksi. Myyjä hyväksyy myös, että Maksutapahtumaan liittyvän hyväksynnän vastaanottaminen tarkoittaa, että Ostajan maksuvelvollisuus Myyjälle on suoritettu ja ratkaistu (paitsi takaisinveloituksen tai muun peruutuksen tapauksessa). Myyjä hyväksyy, että hyväksyntä ei ole Ostajan henkilöllisyyden vahvistus tai GPIL:n vahvistama takuu siitä, ettei maksutapahtumaan kohdistuisi takaisinveloitusta tai muuta peruutusta.

  2.9 Suoritusajat. GPIL siirtää kaikissa Maksutapahtumissa välittömästi Myyjän Tilille asianmukaisen summan sovellettavat Palvelumaksut vähennettynä heti, kun GPIL on vastaanottanut Tuotteen Ostoksen kokonaissummaa vastaavan oikeellisen summan Ostajan Maksuvälineeltä.

  2.10 Jos Maksumääräys vastaanotetaan muuna kuin Työpäivänä tai se on ajoitettu muulle kuin Työpäivälle, sitä käsitellään tässä kohdassa vastaanotettuna seuraavana Työpäivänä tai ajoitettuna seuraavalle Työpäivälle;

  2.11 Maksutapahtumat voidaan hylätä ilman erillistä ennakkoilmoitusta Ostajalle tai Myyjälle kappaleen 6.2 mukaisesti. Maksutapahtumat voivat myös viivästyä GPIL:n rahanpesun ehkäisyyn liittyvien velvollisuuksien vuoksi esimerkiksi siinä tapauksessa, että GPIL epäilee maksuun liittyvän vilppiä.

  2.12 Muut Operaattorin laskutusehdot. Kun Ostaja tekee Maksutapahtuman Operaattorin laskutuksen kautta, GPIL lähettää maksun Operaattorille maksettavaksi ja käsiteltäväksi Ostajan Operaattorin laskutustilin kautta. GPIL voi myös lähettää kyseistä Maksutapahtumaa koskevan peruutuksen, hyvityksen tai oikaisun Operaattorille käsiteltäväksi Ostajan Operaattorin laskutustilin kautta. GPIL ei ole velvollinen hyvittämään Myyjälle tai muulle taholle Ostajan Maksutapahtumaa (tai sitä koskevaa palautusta, hyvitystä tai oikaisua), jos Operaattori ei jostain syystä pysty tai halua periä summaa Operaattorin laskutustililtä tai Ostajalta muulla tavalla (Maksutapahtuman maksuksi), hyvittää Operaattorin laskutustiliä tai muutoin suorittaa hyvitystä Ostajalle (jos kyseessä on Maksutapahtuman palautus, hyvitys tai oikaisu). Jos GPIL maksaa korvauksen Myyjälle odottaessaan Operaattorin suorittamaa maksua, GPIL pidättää oikeuden periä summan Myyjältä takaisin, jos Operaattori ei suorita loppuun Ostajan Operaattorin laskutustilin Maksutapahtuman käsittelyä tai muutoin saa maksua Ostajalta. GPIL voi rajoittaa Myyjiä, jotka saavat käyttää Operaattorin laskutusta, sekä Operaattorin laskutuksen kautta ostettavia tuotetyyppejä.

  2.13 Beta-ominaisuudet. GPIL voi oman harkintansa perusteella antaa Myyjien käyttää Beta-ominaisuuksia. Beta-ominaisuudet tarjotaan "sellaisinaan" ilman virhevastuuta, ja niiden käyttö on Myyjän vastuulla sovellettavan lain mukaisesti. GPIL voi oman harkintansa perusteella milloin tahansa lakata tarjoamasta Beta-ominaisuuksia.

 5. PALVELUN TOTEUTUS
 6. 3.1 Maksusuoritustili. Osana Myyjän suorittamaa Palvelun toteuttamista ja yhtenä GPIL:n ehtona Palvelun tarjoamiselle Myyjän tulee luoda ja rekisteröidä Maksuväline sekä Palvelun Maksusuoritustili ja ylläpitää niitä. Myyjä valtuuttaa GPIL:n

  3.1.1 tarkistamaan, että Palvelun rekisteröintisivuilla Myyjän listaama Maksusuoritustili on sen luotto- tai rahoituslaitoksen hyväksymä, joka kyseisen Maksuvälineen tai Maksusuoritustilin on myöntänyt – tällainen tarkistus voi sisältää esimerkiksi pyynnön maksun hyväksymisestä ja/tai arvoltaan vähäisen luotto- tai veloituspyynnön suorittamisesta soveltuvalta Maksusuoritustililtä

  3.1.2 suorittamaan Maksusuoritustilin vahvistamisen uudelleen, GPIL:n yksinomaisen ja rajoituksettoman harkinnan mukaan, aina kun tiliä koskevia tietoja muutetaan

  3.1.3 paikallisen lain salliessa hankkimaan ajoittain luottotietoja ja/tai tekemään ajoittain muita Myyjää koskevia luotto- tai taustatarkistuksia arvioidakseen Myyjän soveltuvuutta Palvelun käyttöön tai arvioidakseen Myyjän Palvelun käytön jatkoa.

  3.2 Myyjän tulee antaa tarkkoja, oikeita ja ajantasaisia rekisteröintitietoja sekä Maksusuoritustiliä koskevia tietoja. Myyjä on velvollinen pitämään tiedot ajantasaisina ja oikeina. Ehtona Palvelun käytön jatkamiselle tai auttaakseen määrittämään, voiko GPIL sallia Myyjän jatkaa Palvelun käyttöä, GPIL voi ajoittain vaatia Myyjää toimittamaan lisätietoja.

  3.3. Päivitykset. Mikäli GPIL päivittää milloin tahansa sen teknisiä tai toteutusta koskevia spesifikaatioita (mukaan lukien GPIL-protokollien päivitykset tai vaatimukset koskien muutoksia ulkoasuun, nimeämiseen, brändäykseen tai määrittelyihin), Myyjän tulee toteuttaa nämä päivitykset tai muutokset niin pian kuin kohtuudella on mahdollista, mutta kaikissa tapauksissa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin hän saa tiedon päivityksestä; kuitenkin sillä edellytyksellä, että päivitysten tai muutosten ulkoasuun, nimeämiseen, brändäykseen tai määrittelyihin tulee olla toteutettuna viidentoista (15) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin Myyjä saa tiedon kyseisistä päivityksistä.

  3.4 Tiedoksiannot järjestelmämuutoksista. Myyjä antaa GPIL:lle tiedon mistä tahansa Palvelun toteuttamiseksi käytetyssä koodissa tai teknologiassa tehtävästä muutoksesta, joka voi mahdollisesti haitallisesti vaikuttaa GPIL:iin, GPIL:n kykyyn tarjota palvelua muille myyjille tai Myyjän suorittamaan Palvelun toteuttamiseen, vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen käyttöönottoa Palvelussa. Sopijapuolet ymmärtävät, että tällainen tiedoksianto ei missään tapauksessa vapauta Myyjää hänen velvollisuuksistaan Sopimuksen nojalla.

  3.5 Tekninen tuki. Tämän Sopimuksen voimassaolon aikana GPIL tarjoaa Myyjälle Palvelua koskevaa teknistä tukea kulloinkin voimassaolevien GPIL:n tukikäytäntöjen mukaisesti edellyttäen, että Myyjä noudattaa Sopimusta. Ennen tukipyynnön tekemistä GPIL:lle Myyjän tulee kohtuullisin keinoin siirtämättä asiaa GPIL:lle ensin korjata mitkä tahansa viat, ohjelmointivirheet, toimintahäiriöt tai verkkoyhteysvirheet sen omissa ohjelmistoissa ja laitteissa. Vasta sen jälkeen Myyjä voi lähettää kirjallisen pyynnön tekniseen tukeen GPIL:n tukikäytäntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. Myyjä vastaa Ostajille tarjoamiensa tukipalveluiden kustannuksista.

 7. PALVELUN LISÄEHDOT
 8. 4.1 GPIL on maksulaitos. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy seuraavat asiat:

  4.1.1 GPIL tarjoaa Palvelun mahdollistaakseen Maksutapahtumien käsittelyn Ostajien Tuotteita koskevien maksujen suorittamiseksi.

  4.1.2 GPIL käsittelee Maksutapahtumia vain Myyjän puolesta. Se ei käsittele Maksutapahtumia Ostajien puolesta.

  4.1.3 GPIL ei hyväksy talletuksia.

  4.1.4 GPIL:n tai sen palveluntarjoajien (mukaan lukien pankkipalveluiden tarjoajat) Maksutapahtumien käsittelemiseksi hallussaan pitämiä varoja ei pidetä talletuksina.

  4.2 Ei vastuuta. GPIL ei vastaa tai anna mitään lupauksia

  4.2.1 minkään Tuotteen turvallisuudesta, laadusta, luotettavuudesta, tarkkuudesta, virheettömyydestä, oikeellisuudesta tai laillisuudesta

  4.2.2 minkään Palvelun tai Googlen verkkosivuston kautta ostetun tai maksetun, näytetyn tai levitetyn Tuotteen kuvauksen, Ostajaa koskevan tiedon, ohjeen, mielipiteen, tarjouksen, ehdotuksen, tiedon, ilmaisun, lausunnon tai muun tiedon (yhdessä "Sisältö") totuudenmukaisuudesta, tarkkuudesta tai virheettömyydestä.

  GPIL:llä on Sopimuksen nojalla oikeus, mutta ei velvollisuutta, muuttaa, muokata, poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta kokonaan tai osittain sellaista Sisältöä, joka GPIL:n harkinnan mukaan on kiistanalaista, virheellistä, laitonta, vilpillistä tai muutoin tämän Sopimuksen vastaista.

  4.3 Ostajan henkilöllisyys. GPIL:llä ei ole velvollisuutta Myyjiä kohtaan tutkia Ostajien taustaa tai vahvistaa Ostajien henkilöllisyyttä. GPIL voi tarjota Palvelussa palaute- tai muita arviointijärjestelmiä, joilla Myyjä voi arvioida Ostajia tai Ostajat Myyjää. Myyjä ymmärtää, että tällaiset palaute- ja arviointijärjestelmät edustavat ainoastaan kolmansien osapuolten mielipiteitä eivätkä siten edusta GPIL:n mielipiteitä tai minkäänlaisia lupauksia tai takuita.

  4.4 Myyjän henkilöllisyyden varmistaminen, rahanpesun estämistä koskevat vaatimukset. Myyjä ymmärtää, että GPIL tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa Palvelua Myyjälle sillä edellytyksellä, että Myyjä täyttää kaikki GPIL:n suorittamat due diligence- ja henkilöllisyyttä koskevat tarkistukset ja että Myyjä noudattaa kaikkia GPIL:n asettamia tai rahanpesun estämistä koskevia säännöksiä. Henkilöllisyyden tarkistukset voivat sisältää luottokelpoisuuden tarkistuksia, lainsäädännön edellyttämiä rahanpesuun liittyviä tarkistuksia, luottoyhtiön edellyttämiä tarkistuksia sekä säädösvaatimusten täyttymiseen liittyviä tarkistuksia. Myyjän tulee avustaa GPIL:ää sen pyytämillä tavoilla tällaisten tarkistusten suorittamisessa ja rahanpesua koskevien säännösten mukaisuuden arvioimisessa muun muassa antamalla GPIL:n pyytämät rekisteröintiä ja henkilöllisyyden varmistamista koskevat lisätiedot. Myyjä hyväksyy, että GPIL voi luovuttaa asianmukaisille kolmansille osapuolille ja hankkia niiltä Myyjää koskevia tietoja tarvittavien due diligence- ja henkilöllisyystarkistusten suorittamiseksi. Tämän ehdon noudattamatta jättäminen, mukaan lukien se, että Myyjä ei luovuta GPIL:n pyytämiä tietoja henkilöllisyyden tarkistamiseksi tai rahanpesusäännösten noudattamisen selvittämiseksi, voi johtaa Myyjän Palvelun käytön välittömään keskeyttämiseen ja tämän Sopimuksen irtisanomiseen.

  4.5 Kiistat. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy seuraavat asiat:

  4.5.1 GPIL ei ole osapuoli missään Kiistassa eikä GPIL ole vastuussa mistään Kiistasta pois lukien se, mitä Takaisinveloituskäytännössä on nimenomaisesti ilmoitettu, tai se, mitä korttiyhtymän tai ‑verkon ehdot edellyttävät tai mitä Irlannin säännökset maksun käsittelyä koskien edellyttävät

  4.5.2 Myyjän tulee kiistatilanteessa noudattaa GPIL:n kulloinkin tarjoamia kiistoja koskevia ohjeita ja käytäntöjä

  4.5.3 Palvelukiistojen osalta tulee noudattaa kohdissa 4.6 ja 4.7 kuvattuja menettelytapoja.

  Huolimatta kohdista 4.5.1 tai 4.5.2 edellä, GPIL tarjoaa useita työkaluja Ostajan ja Myyjän väliseen viestintään Kiistojen ratkaisemiseksi. Mikäli Ostaja ja Myyjä eivät saa Kiistaa ratkaistua, GPIL voi sovitella Kiistan jommankumman osapuolen pyynnöstä. Tällöin GPIL perehtyy Kiistaan ja ehdottaa mahdollisuuksien mukaan ratkaisua, joka ei kuitenkaan ole osapuolia sitova.

  4.6 Palvelukiistat. GPIL tutkii Palvelukiistat sillä edellytyksellä, että Myyjä avustaa GPIL:ää GPIL:n kussakin tapauksessa pyytämillä tavoilla.

  4.7 Kaikissa Palvelukiistoissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä GPIL:n ohjekeskukseen. Lisätietoja ohjekeskuksesta on osoitteessa https://support.google.com/payments. Jos Palvelukiista ei ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit ottaa yhteyttä Irlannin rahoituspalveluasiamiehen kansliaan (Financial Services Ombudsman) tai muuhun Myyjän maan valituselimeen edellyttäen, että Myyjä täyttää edellytetyt vaatimukset. Lisätietoja Irlannin rahoituspalveluasiamiehestä on osoitteessa https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Hakupyynnöt. Myyjän on tallennettava kunkin maksutapahtuman alkuperäiset asiakirjat vähintään kuuden (6) kuukauden ajaksi maksutapahtuman suorittamisesta ja säilytettävä kaikkien tällaisten tietojen kopioita vähintään kahdeksantoista (18) kuukauden ajan maksutapahtuman suorittamisesta.

 9. TUOTEMERKKIOMINAISUUDET
 10. 5.1 Lisenssi GPIL:n Tuotemerkkiominaisuuksiin. Tämän Sopimuksen ehtojen puitteissa GPIL myöntää Myyjälle rajoitetun, ei yksinomaisen lisenssin (ilman oikeutta alilisensoida) näyttää GPIL:n Myyjälle toimittamia Tuotemerkkiominaisuuksia Palvelun toteutuksen ja mainostamisen yhteydessä Myyjän verkkosivustolla tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. Myyjän sivustolla käytettävien Palvelun osien ja GPIL:n Myyjälle tarjoamien Tuotemerkkiominaisuuksien ja logon täytyy noudattaa osoitteessa https://www.google.com/permissions/guidelines.html esitettyjä brändäys- ja tietojen tarjoajan nimeämissääntöjä ja niitä koskevia käytäntöjä tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. Google tai GPIL voi päivittää käytäntöjä ajoittain. Siltä osin kuin muuta ei ole todettu, GPIL voi perua tässä kappaleessa myöntämänsä lisenssin ilmoittamalla tästä Myyjälle antaen samalla Myyjälle kohtuullisen ajan kyseisten Tuotemerkkiominaisuuksien käytön lopettamiseen.

  5.2 Lisenssi Myyjän Tuotemerkkiominaisuuksiin. Tämän Sopimuksen ehtojen puitteissa Myyjä myöntää GPIL:lle, Googlelle ja sen yhteistyökumppaneille rajoitetun, ei yksinomaisen (paitsi niiltä osin kuin tässä kappaleessa toisin sanotaan) lisenssin (ilman oikeutta alilisensoida) näyttää Myyjän Tuotemerkkiominaisuuksia Palvelun yhteydessä tämän Sopimuksen voimassaolon aikana täyttääkseen tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

  5.3 Kukin sopijapuoli omistaa kaikki omia Tuotemerkkiominaisuuksiaan koskevat oikeudet, nimikkeet ja edut, mukaan lukien kaikki Immateriaalioikeudet. Kumpikaan sopijapuoli ei myönnä, eikä toinen sopijapuoli hanki, mitään oikeuksia (mukaan lukien epäsuorat lisenssit) toisen sopijapuolen Tuotemerkkiominaisuuksiin paitsi tässä Sopimuksessa nimenomaisesti rajoitetusti myönnetyiltä osin, Kaikkea GPIL:n toimesta tapahtuvaa Myyjän Tuotemerkkiominaisuuksien käyttöä (sekä käyttöön liittyvää hyvää mainetta) sovelletaan Myyjän hyväksi. Kaikkea Myyjän toimesta tapahtuvaa GPIL:n Tuotemerkkiominaisuuksien käyttöä (sekä käyttöön liittyvää hyvää mainetta) sovelletaan Googlen ja GPIL:n hyväksi. Kumpikaan sopijapuoli ei kiistä tai auta muita kiistämään toisen sopijapuolen Tuotemerkkiominaisuuksia (paitsi suojatakseen kyseisen sopijapuolen omiin Tuotemerkkiominaisuuksiinsa liittyviä oikeuksia) tai toisen sopijapuolen suorittamaa Tuotemerkkiominaisuuksien rekisteröintiä. Kumpikaan sopijapuoli ei myöskään yritä rekisteröidä Tuotemerkkiominaisuuksia tai verkkotunnusten nimiä, jotka ovat harhaanjohtavan lähellä toisen sopijapuolen vastaavia ominaisuuksia tai nimiä.

  5.4 Julkisuus. Kumpikaan sopijapuoli ei anna julkisia tiedotteita tämän Sopimuksen olemassaolosta tai sisällöstä ilman toisen sopijapuolen etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää. Tämän estämättä GPIL, Google ja sen yhteistyökumppanit voivat liittää Myyjän Tuotemerkkiominaisuuksia esittelyihin, markkinointiaineistoihin, lehdistötiedotteisiin ja asiakasluetteloihin (mukaan lukien muun muassa Googlen verkkosivustoilla julkaistut asiakasluettelot ja kuvakaappaukset Myyjän tavasta käyttää Palvelua). Myyjän pyynnöstä GPIL toimittaa Myyjälle esimerkin tällaisesta käyttötavasta.

 11. PALVELUMAKSUT JA MAKSUEHDOT
 12. 6.1 Palvelumaksut. Myyjä maksaa soveltuvan Google Kauppapaikan ehdoissa määritetyt maksut. Mitkään GPIL:n silloin tällöin tarjoamat alennukset tai vapautukset Palvelua koskevista maksuista eivät koske soveltuvan Google Kauppapaikan ehdoissa määritettyjä maksuja. Hyväntekeväisyystarkoituksessa tehtyjen lahjoitusmaksujen käsittelyyn ei liity maksuja.

  6.2 Maksuehdot, Kuukausittainen maksuaikataulu. GPIL siirtää kaupallisesti kohtuullisilla keinoilla sähköisesti myyjän Maksutapahtumia varten lähettämät varat kalenterikuukauden kuluessa Myyjän Maksusuoritustilille ennen seuraavan kuukauden 15. päivän työajan päättymistä. GPIL voi halutessaan ja ilman etukäteistä ilmoitusta Myyjälle siirtää varat Myyjän Maksusuoritustilille useammin kuin kerran kuukaudessa. Myyjä voi myös pyytää varojen siirtoa koska tahansa ottamalla yhteyttä GPIL:ään Myyjän ohjekeskuksen kautta. Edellä mainitusta huolimatta GPIL:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta siirtää varoja Myyjän Maksusuoritustilille

  6.2.1 sellaisten Maksutapahtumien osalta, joista GPIL ei ole saanut täyttä hyvitystä lopullisten varojen muodossa, jos Myyjä ei pidätä varoja hyväksymisen pitojakson ajaksi ohjelmasääntöjen mukaisesti

  6.2.2 mikäli Ostaja on vaatinut palautusta tai muuta peruutusta

  6.2.3 mikäli GPIL kohtuullisen harkintansa perusteella katsoo, että

  (a) tapahtuma sisältää asiavirheen

  (b) Tapahtumaan liittyy väärinkäytös tai petos tai se suoritetaan muutoin vilpillisellä tai kelvottomalla tavalla (mukaan lukien luotto- tai pankkikorttien tai muiden maksuvälineiden ja ‑tapojen vilpillinen käyttö), joka ei ole nimenomaisesti Maksutakuukäytännössä mainittu

  (c) tapahtuma loukkaa sovellettavaa lakia

  (d) tapahtuma loukkaa tätä Sopimusta tai Ostajan Käyttöehtoja

  (e) tapahtuma loukkaa sovellettavia GPIL:n ja/tai Palvelun käytäntöjä.

  6.2.4 Mikäli GPIL edellyttää Myyjän toimittavan lisätietoja identiteetin tarkistamista tai rahanpesun vastaisien vaatimuksien täyttämistä varten kohdan 4.4 mukaisesti, seuraavat pätevät:

  (a) Myyjä sitoutuu tekemään yhteistyötä GPIL:n kanssa ja antamaan GPIL:n pyytämät kohtuullisiksi katsottavat tiedot GPIL:n tutkiessa mitä tahansa tässä kappaleessa listattuja asioita.

  (b) Kuten kohdassa 2.11 on määritetty, maksut voivat myös viivästyä GPIL:n rahanpesun ehkäisyyn liittyvien velvollisuuksien vuoksi esimerkiksi siinä tapauksessa, että GPIL epäilee maksuun liittyvän vilppiä.

  (c) Maksutapahtuman käsittelyn estyessä kohdassa 6.2 esitetysti GPIL ilmoittaa asiasta Myyjälle, mikäli se soveltuvan lain puitteissa ja turvallisuuden vaarantumatta on mahdollista.

  6.3 Myyjä hyväksyy, että Ostajat voivat korttiyhtymien sääntöjen ja Maksuvälineen (mukaan lukien Operaattorin) haltijan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla olla oikeutettuja takaisinveloitukseen ja että GPIL voi välittää takaisinveloituksen Myyjälle muttei ole velvoitettu välittämään sitä.

  6.4 GPIL voi lykätä Myyjän tämän Sopimuksen mukaisten saatavien maksua seuraavissa tilanteissa:

  6.4.1 Myyjällä on maksamattomia velkoja.

  6.4.2 Myyjälle on maksettu liikaa johtuen jälkikäteen tapahtuneesta peruutuksesta, hyvityksestä, takaisinveloituksesta tai muusta Maksutapahtuman aiemmasta oikaisusta.

  6.4.3 Myyjällä on tämän Sopimuksen tai muun sopimuksen nojalla maksamattomia velkoja GPIL:lle. Jos Myyjän saldo muuttuu negatiiviseksi (johtuen vähennyksistä, jotka ylittävät maksettavien suoritusten summan tietyllä kaudella), GPIL voi veloittaa negatiivisen saldon Maksusuoritustililtä. Lisäksi GPIL saattaa veloittaa Myyjältä mahdolliset Myyjän tämän Sopimuksen mukaiset velat, jotka erääntyvät välittömästi ja ovat maksettavissa.

  6.5 GPIL voi vähentää minkä tahansa Maksutapahtuman summasta kaikki soveltuvat Palvelu- ja muut maksut.

  6.6 Reservivaatimus. GPIL voi esittää aika ajoin Myyjälle tilapäisen tai pysyvän Reservivaatimuksen Myyjän Palveluun osallistumisen perusteella. GPIL voi asettaa Reservivaatimuksen muun muassa seuraavissa tilanteissa:

  6.6.1 Reservivaatimuksella turvataan, että GPIL:n käytössä on riittävät varat takaisinveloituksen tai muiden Maksutapahtumista seuraavien Myyjän velvoitteiden suorittamiseen.

  6.6.2 Myyjän taloudellinen tilanne tai maksukyky velkojiaan kohtaan muuttuu selvästi, mukaan lukien Myyjän kykenemättömyys jatkaa vakavaraista liiketoimintaa tai Myyjän toimesta tapahtuva tämän Sopimuksen tai korttiyhtymän tai verkon ehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönti.

  6.6.3 GPIL:n oman arvion mukaan Myyjän toimiin kohdistuu liikaa takaisinveloituksia.

  6.6.4 Myyjän liiketoiminta tai tuotevalikoima muuttuu luonteeltaan merkittävästi.

  6.6.5 GPIL:llä on perusteltua syytä uskoa, että GPIL voi joutua vastuuseen Myyjän tilapäisestä tai lopullisesta luotosta kolmansille osapuolille.

  GPIL ei vastaa Myyjälle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle mistään Myyjän kärsimistä vahingoista, jotka ovat seurausta tapahtumarajoista tai Reservivaatimuksista tai takaisinveloituksista tai muista käänteisistä toimista.

  6.7 Hyvitykset ja oikaisut. Myyjä sitoutuu ylläpitämään reiluja tuotteiden tai palveluiden palautus-/peruutuskäytäntöjä sekä Maksutapahtumien oikaisukäytäntöjä lukuun ottamatta Ostajan tuotteen palautuksesta maksamaa postimaksua. Myyjän tulee ilmoittaa Ostajille palautus-/peruutuskäytäntönsä. Mikäli Myyjä sallii hinnan oikaisut Tuotteiden palautuksen tai Tuotteiden peruutuksen Ostajan Maksutapahtuman yhteydessä, Myyjän tulee aloittaa Hyvitys kolmen (3) päivän kuluessa Ostajan hyvitys-/oikaisupyynnön vastaanottamisesta Palvelun hyvitystoiminnon kautta. Hyvitys-/oikaisusumma ei voi ylittää alkuperäisen Maksutapahtuman summaa paitsi Ostajan tuotteen palautuksesta maksaman postimaksun verran. Myyjä ei saa hyväksyä Ostajalta käteistä tai muita maksuja tai vastikkeita vastineeksi hyvityksestä Ostajalle eikä antaa käteispalautuksia Ostajalle sellaisen Tuotteen osalta, joka on maksettu Palvelussa, ellei laki muuta vaadi.

  6.8 Jos Myyjä tarjoaa hyvityksen jollain muulla tavalla kuin Palvelun kautta, Myyjä on edelleen vastuullinen, jos Maksutapahtuma johtaa takaisinveloitukseen Palvelun kautta. Myyjä hyväksyy, että vaikka Myyjän palautus-/peruutuskäytäntö kieltää palaukset tai peruutukset, Myyjä voi silti vastaanottaa takaisinveloituksia maksutapahtumiin liittyen. GPIL saattaa hylätä tai viivästyttää Myyjän hyvityspyynnön Palvelun kautta, jos GPIL ei pysty hankkimaan Myyjältä riittävästi varoja hyvityksen rahoittamiseen. Jos Myyjän hyvityskäytäntö kieltää palautukset jossain tilanteessa, Myyjän on suoritettava hyvitys Ostajalle GPIL:n käytäntöjen ja korttiyhtiön sääntöjen mukaan. Mikäli Myyjä suorittaa hyvityksen vahingossa, GPIL voi veloittaa Myyjältä maksun, joka vastaa GPIL:n virheen korjaamiseksi suorittamia kohtuullisia toimia.

  6.9 Verot ja muut maksut. Myyjän tulee maksaa kaikki Sopimuksen nojalla tuotettuihin palvelutapahtumiin liittyvät soveltuvat verot, mukaan lukien myynti-, käyttö-, varallisuus-, arvonlisä-, valmiste- ja leimaverot sekä vienti- ja tuontitullimaksut, sekä kaikki minkä tahansa valtiollisten tahojen langettamat muut verot ja maksut, mukaan lukien sakot ja korot mutta jättäen ulkopuolelle nimenomaisesti GPIL:n nettotuloista laskettavat verot. GPIL ei vastaa myynti-, tulo- tai muista veroista eikä niiden keräämisestä Maksutapahtumista. Silloin kun GPIL:llä on juridinen velvollisuus kerätä soveltuvia veroja, asianmukainen summa laskutetaan Myyjältä ja Myyjän tulee maksaa kyseinen summa nettomääräisenä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskusta tai muusta ilmoituksesta. Myyjän tulee viiveettä toimittaa GPIL:lle asianmukaisen viranomaisen vaatimat asiakirjat (kuten esimerkiksi voimassa oleva, asianmukaisen veroviranomaisen antama todistus verovapaudesta) maksujen käsittelemiseksi GPIL:n toimesta, ja GPIL voi pidättäytyä maksuista siihen saakka kunnes Myyjä on toimittanut kyseiset asiakirjat. Myyjän tulee toimittaa GPIL:lle viipymättä alkuperäiset tai oikeaksi todistetut kopiot tai muuten riittävät todisteet kaikista maksetuista veroista silloin, kun Myyjä Sopimuksen nojalla sellaiset maksut suorittaa.

  6.10 Ostajan valuutta. Google Kauppapaikka voi antaa Myyjän ilmoittaa Tuotteidensa hinnat ja Ostajan ostaa Tuotteita Myyjän Maksusuoritustilistä eroavassa valuutassa ("Ostajan Valuutan Ostostapahtuma"). GPIL maksaa Ostajan Valuutan Ostostapahtuman summan Myyjälle Myyjän Maksusuoritustilin valuutassa. Maksu perustuu Ostoksen kokonaissummaan käytettyyn vaihtokurssiin (Ostajan Valuutassa) sillä hetkellä, kun Myyjä lähettää Maksutapahtuman GPIL:lle käsittelyä varten. Vaihtokurssin määrittää rahoituslaitos, jonka GPIL on valtuuttanut laskemaan vaihtokurssit, ja kurssia voidaan muuttaa markkinatilanteen mukaan ilman Myyjälle tehtävää ilmoitusta. Jos Ostajan Valuutan Ostostapahtumasta pyydetään myöhemmin hyvitystä, palautusta, takaisinveloitusta tai muuta oikaisua, GPIL käyttää alkuperäisessä Ostajan Valuutan Ostostapahtumassa käytettyä vaihtokurssia ja valuuttaa määrittäessään Myyjän hyvitettävän, palautettavan, takaisinveloitettavan tai muuten oikaistavan summan.

  6.11 Epäilyksen välttämiseksi GPIL:ltä on kielletty koron maksu Myyjän Lunastustilillä olevalle saldolle.

 13. LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT, TIETOSUOJA JA IMMATERIAALIOIKEUDET
 14. 7.1 Luottamukselliset tiedot. Myyjä ei saa paljastaa GPIL:n luottamuksellisia tietoja eikä aiheuttaa niiden paljastumista ilman GPIL:n etukäteistä kirjallista lupaa, lukuun ottamatta niitä Myyjän työntekijöitä, asiamiehiä, edustajia tai sopimuskumppaneita, joiden on saatava käyttöönsä sellaisia tietoja Sopimukseen liittyvien velvoitteidensa täyttämiseksi ("Valtuutettu henkilökunta") ja jotka ovat kirjallisella sopimuksella luvanneet olla paljastamatta Myyjälle paljastettuja kolmansien osapuolien luottamuksellisia tietoja, tai niitä tilanteita, joissa tällaisia tietoja on paljastettava lain tai virallisen määräyksen nojalla. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy, että Myyjä on vastuussa kaikista tämän kappaleen vastaisista Valtuutetun henkilökunnan suorittamista toimista ja/tai laiminlyönneistä. Myyjän tulee suojata GPIL:n luottamuksellisia tietoja yhtä huolellisesti kuin se suojaisi vastaavanlaisia omia luottamuksellisia tietojaan (ja aina vähintään kohtuullista huolellisuutta noudattaen) estääkseen niiden luvattoman käytön, levittämisen tai julkistamisen kolmansille osapuolille, joilla ei ole niihin oikeutta. GPIL:n luottamuksellinen tieto sisältää muun muassa

  7.1.1 kaikki GPIL:n, Googlen ja sen yhteistyökumppaneiden Palveluun liittyvät ohjelmistot, teknologiat, ohjelmoinnit, spesifikaatiot, materiaalit, ohjeet ja dokumentaatiot

  7.1.2 kaiken tämän Sopimuksen nojalla luovutetun tiedon, mukaan lukien aineelliset, aineettomat, visuaaliset, sähköiset, nykyiset tai tulevat tiedot, kuten

  (a) liikesalaisuudet

  (b) taloudelliset tiedot

  (c) tekniset tiedot, mukaan lukien tutkimus-, kehitys-, prosessi- ja menettelytapatiedot sekä algoritmit, tiedot, mallit ja tietotaito

  (d) liiketoimintaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimintoja, suunnittelua, markkinointitavoitteita ja tuotteita koskevat tiedot

  (e) muut GPIL:n kirjallisesti merkinnällä "luottamuksellinen" (tai muulla vastaavalla merkinnällä) osoittamat tiedot.

  7.1.3 GPIL:n luottamukselliseksi tiedoksi ei lueta tietoja, jotka

  (a) ovat julkisesti saatavilla tai tulevat julkisesti saataville ilman Myyjän toimia tai laiminlyöntejä

  (b) olivat Myyjän laillisessa hallinnassa ennen niiden paljastamista ja joita Myyjä ei saanut GPIL:ltä tai sen yhteistyökumppaneilta

  (c) Myyjä on saanut laillisesti kolmannelta osapuolelta ilman Myyjään kohdistuvia niiden paljastamista koskevia rajoituksia ja joiden Myyjä ei tiennyt olevan GPIL:n luottamuksellisia tietoja

  (d) Myyjä on itsenäisesti kehittänyt rikkomatta tätä Sopimusta.

  7.2 Myyjä sitoutuu pitämään salassa ja olemaan käyttämättä, lähettämättä (mukaan lukien pyytämättömän viestinnän lähetystarkoituksessa) tai jakamatta mitään Ostajan tietoja paitsi käsitelläkseen Ostajan pyytämän maksutapahtuman ja ylläpitääkseen Ostajan tiliä Myyjän palvelussa tai muutoin Google Paymentsin ohjelmakäytäntöjen ja ‑sääntöjen erikseen sallimalla tavalla. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy, että Googlelta ja/tai GPIL:ltä Palvelun yhteydessä saadut Ostajan tiedot ovat Google Paymentsin Tietosuojailmoituksen alaisia. Myyjä lupaa, ettei käytä tai jaa GPIL:ltä saatuja Ostajan tietoja Google Paymentsin Tietosuojailmoitusta loukkaavalla tavalla. GPIL voi lisäksi antaa tietoja asianmukaisten juridisten prosessien, kuten esimerkiksi todistajan kuulemisien, etsintälupien tai oikeuden määräysten tarpeisiin, tai luodakseen tai käyttääkseen laillisia oikeuksiaan tai puolustautuakseen oikeudellisilta vaatimuksilta. GPIL ei ole velvollinen palauttamaan tai tuhoamaan Myyjän luottamuksellisia tietoja tai esittämään todisteita Myyjän luottamuksellisten tietojen tuhoamisesta kuitenkin edellyttäen, että GPIL ei hyödynnä Myyjän luottamuksellisia tietoja muissa kuin tämän Sopimuksen mukaisissa tarkoituksissa.

  7.3 Kirjautumistiedot. Myyjä on vastuussa Kirjautumistiedoistaan sekä velvollinen pitämään Kirjautumistietonsa salassa. Myyjä suostuu ilmoittamaan GPIL:lle viiveettä Myyjän ohjekeskuksen yhteydenotto-osion kautta, jos hän tulee tietoiseksi Kirjautumistietojensa katoamisesta, varkaudesta, väärinkäytöstä tai luvattomasta käytöstä tai muusta Palveluun liittyvästä turvallisuusrikkomuksesta.

  7.4 Myyjä esittää ja takaa, että kaikki työntekijät, edustajat ja muut henkilöt, joilla on pääsy Myyjän Kirjautumistietoihin, ovat saaneet Palvelun käyttöön luvan Myyjältä ja ovat kelpoisia ja toimivaltaisia tekemään oikeustoimia Myyjän puolesta.

  7.5 Immateriaalioikeudet. GPIL ja sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki Immateriaalioikeudet liittyen Palveluun (sekä sen johdannaisiin ja parannuksiin), mukaan lukien muun muassa kaikki ohjelmistot, teknologiat, tiedot, aineistot ja sisällöt, materiaalit, ohjeet ja dokumentaatiot. Myyjä ei saa mitään oikeuksia Palveluun, Palveluun liittyviin Immateriaalioikeuksiin ja/tai GPIL:n Tuotemerkkiominaisuuksiin Sopimuksen mukaisten rajoitettujen käyttöoikeuksien lisäksi.

  7.6 Tapahtumatiedot. Myyjä pyrkii kohtuullisilla toimilla estämään minkä tahansa tapahtumatietojen paljastumisen lukuun ottamatta tietojen paljastamista lain erityisesti sitä vaatiessa tai tietojen paljastamista Myyjän edustajille tai alihankkijoille tämän Sopimuksen mukaisista Myyjän velvollisuuksista vastaamista varten. Myyjä sitoutuu myös noudattamaan alalle tavallisia tietoturva- ja tietosuojaperiaatteita käsitellessään maksutapahtumia ja Ostajien tietoja.

  7.7 Myyjä sitoutuu noudattamaan alalle tavallisia tietoturva- ja tietosuojaperiaatteita käsitellessään maksutapahtumia ja Ostajien tietoja.

 15. TAKUUT
 16. 8.1 Kukin sopijapuoli lupaa ja vakuuttaa, että sillä on täydet valtuudet sitoutua tähän Sopimukseen.

  8.2 Tämän Sopimuksen ehtona ovat seuraavat asiat, jotka Myyjä myös vakuuttaa GPIL:lle:

  8.2.1 Myyjän ollessa henkilö tämä on vähintään 18-vuotias.

  8.2.2 Myyjän Verkkosivustot ovat Myyjän omistuksessa ja hallinnassa.

  8.2.3 Myyjällä on koko Sopimuksen keston ajan kaikki tarvittavat oikeudet, valtuutukset ja käyttöluvat Palvelun käyttöön.

  8.3 Myyjä takaa GPIL:lle seuraavaa:

  8.3.1 Myyjän tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuudet eivät loukkaa, ole ristiriidassa tai muutoin riko mitään sopimusta, jossa Myyjä on osapuolena.

  8.3.2 Myyjä noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä Palvelun käyttöön liittyen.

  8.3.3 Myyjä ei yritä Palvelua käyttäen aloittaa tai vastaanottaa Maksutapahtumaa, joka on (tai joka toteutuessaan olisi) laiton minkään soveltuvan lain nojalla.

  8.3.4 Myyjä noudattaa kaikkia soveltuvia Tuotteiden myyntiä ja suhdettaan Ostajiin koskevia lakeja ja säännöksiä, mukaan lukien direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä (2000/31/EY) ja Euroopan unionin Consumer Information, Cancellation and Other Rights ‑säädöstö (2013).

  8.3.5 Myyjän tietojen mukaan Maksumääräystä ei ole muokattu tavalla, jota Ostaja ei ole hyväksynyt.

  8.4 GPIL takaa Myyjälle, että GPIL tuottaa Palvelut kohtuullisella huolellisuudella ja ammattitaidolla.

  8.5 GPIL ei takaa, että Palvelut täyttäisivät kaikki Myyjän vaatimukset tai että Palvelun toiminta olisi keskeytyksetöntä, tietokoneviruksista vapaata, turvallista tai virheetöntä.

  8.6 GPIL ei vastaa mistään tämän Sopimuksen ehdon rikkomuksesta (mukaan lukien mistään takuusta, lupauksesta tai ehdosta), joka on seurausta Myyjän tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä.

  8.7 GPIL ei anna tai tee mitään Palveluun tai muihin GPIL:n tämän Sopimuksen nojalla tarjoamiin palveluihin sovellettavia lupauksia, takuita tai muita ehtoja lukuun ottamatta sitä, mitä tässä Sopimuksessa on nimenomaisesti mainittu. Kohdan 9.1.2 mukaisesti mitään oletettuja takuita tai ehtoja (mukaan lukien oletetut takuut koskien tyydyttävää laatua, tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta tai kuvauksenmukaisuutta) ei ole.

 17. VASTUURAJOITUS
 18. 9.1 Mikään tässä Sopimuksessa ei poista eikä rajoita kummankaan sopijapuolen vastuita liittyen

  9.1.1 kuolemantapaukseen tai henkilövahinkoon, joka aiheutuu jommankumman sopijapuolen tai niiden työntekijöiden, edustajien tai toimihenkilöiden huolimattomuudesta

  9.1.2 petokseen tai vilpilliseen harhaanjohtamiseen

  9.1.3 saantoon tai häiriöttömään hallintaan liittyvien oletettujen takuiden rikkomiseen

  9.1.4 luottamuksellisen tiedon väärinkäyttöön.

  9.2 Lukuun ottamatta tämän Sopimuksen kohtia, joissa toisin säädetään, mikään tässä Sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita kummankaan sopijapuolen vastuuta toisen sopijapuolen Immateriaalioikeuksien rikkomisesta eikä kohdan 10 mukaisia vastuita.

  9.3 Kohtien 9.1 ja 9.2 ehdot huomioiden kumpikaan sopijapuoli ei vastaa sopimus- tai rikkomusvastuun (sisältäen huolimattomuuden), sopimuksen valmisteluvastuun tai muiden seikkojen perusteella (paitsi vilpillisen harhaanjohtamisen tapauksessa) tai muuten

  9.3.1 mistään taloudellisista tappioista (mukaan lukien tuottojen, voittojen, sopimusten, tietojen, liiketoimien ja oletettujen säästöjen menettäminen)

  9.3.2 korvaavien palveluiden kustannuksista

  9.3.3 hyvän maineen menettämisestä

  9.3.4 erityisluonteisista, epäsuorista tai välillisistä menetyksistä

  jotka aiheutuvat tai ilmenevät sopijapuolelle tähän Sopimukseen liittyen, missään tapauksessa ja riippumatta siitä, ennakoivatko sopijapuolet kyseisiä tappioita tätä Sopimusta tehdessään.

  9.4 Kohdat 9.1, 9.2, 9.3 ja 9.5 huomioiden, kunkin sopijapuolen tämän Sopimuksen perusteella syntyvä tai Sopimukseen liittyvä kokonaisvastuu kunakin Vuonna kaikkien kyseisen Vuoden tapahtumien ja tapahtumasarjojen osalta (riippumatta siitä, syntyykö vastuu sopimusrikkomuksen, huolimattomuuden tai jonkin muun syyn perusteella) on enintään suurempi seuraavista summista: 125 % Myyjän välittömästi edeltäneen Vuoden aikana GPIL:lle maksamista tai Myyjälle maksettavaksi tulevista Palvelumaksuista tai 30 000 £.

  9.5 Kohdat 9.1, 9.2 ja 9.3 huomioiden, kunkin sopijapuolen tämän Sopimuksen perusteella syntyvä tai Sopimukseen liittyvä kokonaisvastuu (riippumatta siitä, syntyykö vastuu sopimusrikkomuksen, huolimattomuuden tai jonkin muun syyn perusteella) on enintään 300 000 £.

  9.6 Molemmat sopijapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät, että tämän kohdan 9 mukainen vastuunjako on asianmukainen ottaen huomioon Palvelun luonteen ja sopijapuolten tämän Sopimuksen nojalla saamat edut.

  9.7 Jos Myyjä havaitsee luvattomia tai virheellisesti suoritettuja maksuja, hänellä on oikeus oikaisuun kohtien 9.8, 9.9 ja 9.10 nojalla vain, jos hän ilmoittaa asiasta GPIL:lle viipymättä kohdan 12 mukaisesti enintään kolmentoista (13) kuukauden kuluttua maksupäivästä.

  9.8 Virheellisesti suoritettujen Maksutapahtumien käsittely. GPIL vastaa Myyjälle Myyjän tekemän Maksutapahtumaan liittyvän Maksumääräyksen virheettömästä siirrosta. GPIL:n tulee välittömästi lähettää Maksumääräys uudelleen, pyynnöstä pyrkiä välittömästi jäljittämään Maksutapahtuma sekä ilmoittaa Myyjälle jäljitysyrityksen lopputuloksesta.

  9.9 Luvattomien Hyvitystapahtumien käsittely. Ellei Myyjä ole toiminut vilpillisesti, GPIL hyvittää Myyjän Maksusuoritustilille luvatonta Hyvitystapahtumaa vastaavan summan, jota ei ole valtuutettu kohdan 6.7 mukaisella tavalla. Tällainen hyvitys sisältää kaikki sovellettavat veloitukset.

  9.10 Virheellisesti suoritettujen Hyvitystapahtumien käsittely. Ellei GPIL voi todistaa suorittaneensa asiaan liittyvää tapahtumaa oikein, sen tulee ilman kohtuutonta viivettä hyvittää Myyjän Maksusuoritustilille Hyvitystapahtuman määrä sekä muut mahdolliset tapahtumaan liittyvät soveltuvat maksut. Joka tapauksessa GPIL pyrkii Myyjän pyynnöstä välittömästi jäljittämään tapahtuman sekä ilmoittaa Myyjälle jäljitysyrityksen lopputuloksesta.

 19. VAHINGONKORVAUS
 20. 10.1 Kohdan10.2 huomioiden Myyjän on hyvitettävä, puolustettava ja suojattava GPIL:ää, Googlea ja sen yhteistyökumppaneita ja/tai mitä tahansa rahoituspalveluiden tuottajaa, jonka kanssa GPIL:llä on sopimus Palveluihin liittyen, ("Suojatut Tahot") kaikissa Suojattuja Tahoja vastaan nostetuissa oikeudenkäynneissä ja koskien mitä tahansa vastuuta, menetystä tai kustannuksia (mukaan lukien vahingonkorvaukset, sovintomaksut sekä kohtuulliset asianajopalkkiot ja ‑kustannukset), jotka kohdistuvat Suojattuihin Tahoihin liittyen

  10.1.1 Myyjän verkkosivustoon/-sivustoihin

  10.1.2 Myyjän Tuotemerkkiominaisuuksiin

  10.1.3 Myyjän Palvelun käyttöön muilla kuin tässä Sopimuksessa sallituilla tavoilla

  10.1.4 mihinkään Tuotteeseen, jonka Ostaja on yrittänyt hankkia, aikoo hankkia tai on hankkinut käyttäen Palvelua.

  10.2 Myyjän kohdan 10.1 mukaiset velvollisuudet pätevät ainoastaan, mikäli Suojatut Tahot

  10.2.1 ilmoittavat Myyjälle viipymättä tällaisista vaatimuksista

  10.2.2 antavat Myyjälle kohtuullisissa määrin tietoja ja apua oikeusjutun puolustukseen

  10.2.3 antavat Myyjälle täydet oikeudet ja valtuudet tällaisilta vaatimuksilta puolustautumiseen ja niiden sovitteluun – suojattu taho voi nimetä omalla kustannuksellaan valitsemansa oman asiamiehen.

  10.3 Ottaen huomioon tämän kohdan 10 jäljempänä määritellyt ehdot, GPIL puolustaa Myyjää kaikissa Myyjää vastaan nostetuissa oikeudenkäynneissä (tai halutessaan hakee asiassa sovintoa), jotka koskevat Palvelun tarjoamisessa käytettävän GPIL:n tai Googlen teknologian tai Googlen Tuotemerkkiominaisuuksien väitettyä kolmansien osapuolien tekijänoikeuksien, liikesalaisuuksien tai tavaramerkkien loukkausta.

  10.4 Missään tapauksessa GPIL ei ole velvollinen tai vastuussa kohdan 10.3 mukaan

  10.4.1 minkään Beta-ominaisuuden käytöstä

  10.4.2 Palvelun tai Googlen Tuotemerkkiominaisuuksien käytöstä muokatussa muodossa tai sellaisten materiaalien yhteydessä, joita GPIL ei ole toimittanut

  10.4.3 mistään Myyjän GPIL:lle, Googlelle tai sen yhteistyökumppaneille tai muille Asiakkaille tai kolmansille osapuolille toimittamasta sisällöstä, neuvoista tai tiedosta.

  10.5 GPIL:n velvollisuudet kohdan 10.3 nojalla pätevät vain, jos Myyjä

  10.5.1 viipymättä ilmoittaa GPIL:lle tällaisista vaatimuksista

  10.5.2 antaa GPIL:lle kohtuullisissa määrin tietoja ja apua oikeusjutun puolustukseen

  10.5.3 antaa GPIL:lle täydet oikeudet ja valtuudet puolustautua tällaiselta vaatimukselta ja sovitella sitä – suojattu taho voi nimetä omalla kustannuksellaan valitsemansa oman asiamiehen.

  10.6 GPIL voi yksinomaisen ja kohtuullisen harkintansa perusteella päättää Asiakkaan minkä tahansa Palvelun tai GPIL:n Tuotemerkkiominaisuuksien käytön, mikäli niiden väitetään tai GPIL epäilee niiden loukkaavan kolmansien osapuolien Immateriaalioikeuksia.

  10.7 Tässä kohdassa 10 on kerrottu osapuolten vastuut ja yksinomaiset keinot liittyen kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksien rikkomiseen.

 21. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
 22. 11.1 Tämä Sopimus astuu voimaan Voimaantulopäivänä ja on voimassa siihen asti, kunnes se päätetään jäljempänä määritellyllä tavalla.

  11.2 Lopettaminen. Myyjä voi päättää tämän Sopimuksen välittömästi ja veloituksetta neljäntoista (14) päivän kuluessa Voimaantulopäivästä tekemällä tiedoksiannon GPIL:lle. Ellei muuta lyhyempää kautta ole määritetty tässä Sopimuksessa lain sallimissa puitteissa, tämän ajan jälkeen GPIL voi irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa vähintään kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla ja Myyjä voi irtisanoa tämän Sopimuksen veloituksetta milloin tahansa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

  11.3 Kumpi tahansa sopijapuoli voi pidättäytyä sopimusvelvoitteistaan ja/tai irtisanoa Sopimuksen välittömästi kokonaan tai osittain seuraavissa tilanteissa:

  11.3.1 Toinen sopijapuoli rikkoo mitä tahansa Sopimuksen ehtoa sen olennaisilta osin, eikä rikkomuksen korjaaminen ole mahdollista.

  11.3.2 Toinen sopijapuoli rikkoo mitä tahansa Sopimuksen ehtoa sen olennaisilta osin eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa korjauspyynnön vastaanottamisesta, vaikka korjaus olisi mahdollinen.

  11.4 Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi seuraavissa tilanteissa:

  11.4.1 Toisen sopijapuolen velkojat pitävät kokouksen tai jos toinen sopijapuoli ehdottaa, että velkojien hyväksi luodaan velkajärjestely (mukaan lukien Companies Act 2014 ‑laissa määritelty järjestely).

  11.4.2 Kantaja, selvitysmies, pesänhoitaja, uskottu mies (oikeuden asettamana tai muuten) tai muu vastaava henkilö ottaa, tai sellainen henkilö nimitetään ottamaan, toisen sopijapuolen varat valtaosin haltuun tai valtaosa toisen sopijapuolen varoista ulosmitataan, ulosotetaan tai niihin kohdistetaan muu vastaava toiminto (eikä sitä vedetä pois seitsemän (7) päivän kuluessa).

  (c) Toinen sopijapuoli lopettaa liiketoimintansa tai tulee kykenemättömäksi hoitamaan velkojaan Insolvency Act 1986 ‑lain kohdan 123 tarkoittamalla tavalla tai vaikuttaisi olevan kykenemätön maksamaan velkaansa saman lain kohdan 268 tarkoittamalla tavalla.

  11.4.4 Toinen sopijapuoli, sen johto, jokin sen velkojista tai sen omaisuutta hallinnoiva selvitysmies ilmoittaa aikomuksestaan nimittää pesänhoitaja tai jättää tuomioistuimelle hakemuksen pesänhoitajan nimittämisestä.

  11.4.5 Toisen sopijapuolen selvitystilaan asettamista, purkamista, konkurssia tai lakkauttamista koskeva hakemus esitetään (eikä sitä vedetä pois kahdenkymmenenkahdeksan (28) päivän kuluessa).

  11.4.6 Mikä tahansa yllä mainittuja vastaava tapahtuma tapahtuu toiselle sopijapuolelle sen toimipaikassa tai paikassa, jossa se sijaitsee tai jossa sillä on liiketoimintaa tai varoja.

  11.4.7 Myyjän omaisuudesta merkittävä osa luovutetaan tai Myyjään kohdistuu Määräysvallan Muutos. "Määräysvalta" tarkoittaa kenen tahansa henkilön/henkilöiden tai edustajien suoraa tai välillistä valtaa määrätä tietystä asiasta tai vastaavasti saada toinen henkilö suorittamaan tietty asia, ja "Määräysvallan Muutos" tulkitaan tämän muutokseksi; tai

  11.4.8 Myyjään kohdistuu oikeudenkäyttöalueellaan tapahtuma tai menettely, jonka vaikutus on vastaava tai samankaltainen kuin muilla tässä kohdassa 11.4 luetelluilla tapahtumilla.

  11.5 Maksutapahtumiin liittyvä Palvelun keskeyttäminen. GPIL voi välittömästi keskeyttää Myyjän Palvelun käytön seuraavissa tilanteissa:

  11.5.1 Myyjä rikkoo tätä Sopimusta (mukaan lukien mitä tahansa käytäntöä, johon tässä asiakirjassa viitataan, kuten esimerkiksi Google Paymentsin ohjelmakäytännöt ja ‑säännöt).

  11.5.2 GPIL:n kohtuullisen harkinnan mukaan Myyjän Palvelun käyttö asettaa GPIL:n, Palvelun ja/tai Maksutapahtumien käsittelyyn käytettävän maksukorttijärjestelmän alttiiksi taloudelliselle vahingolle tai liikearvon menetykselle, tai on syytä epäillä Myyjän syyllistyvän petokseen, rahanpesuun tai muuhun lainvastaiseen toimintaan.

  11.6 Myyjä voi tilapäisesti keskeyttää Palvelun ilmoittamalla GPIL:lle asiasta yhtä Työpäivää etukäteen seuraavissa tilanteissa:

  11.6.1 Palvelussa on kriittisiä vikoja tai toimintahäiriöitä, jotka olennaisesti vaikuttavat Palvelun keskeisiin toimintoihin aina siihen asti kunnes GPIL on korjannut mainitut viat tai toimintahäiriöt.

  11.6.2 Myyjän liiketoiminnalle aiheutuu huomattavaa haittaa suoraan Palvelusta, kunnes GPIL korjaa tai lieventää kyseisen huomattavan haittavaikutuksen.

  Palvelun keskeytys edellä kuvatuissa tilanteissa edellyttää kuitenkin, että kussakin tapauksessa Myyjä toimittaa GPIL:lle GPIL:n pyytämät dokumentit kriittisistä vioista, toimintahäiriöistä tai olennaisista haitoista. Palvelun jäädytyksen aikana Myyjän tulee avustaa GPIL:ää hyvässä uskossa asian ratkaisemiseksi.

  11.7 Tämän Sopimuksen päättyessä tai Myyjän Palvelun käytön muuten päättyessä sovelletaan seuraavaa:

  11.7.1 Riippuen hyväksytysti suoritetuista rahanpesun, petosten ja muun laittoman toiminnan ehkäisyyn tarkoitetuista tarkistuksista ja harkinnanvaraisesta alle 1 euron vahvistusmaksusta GPIL saattaa pidättää varoja kattamaan GPIL:ltä odotettavissa olevat potentiaaliset takaisinveloitukset jopa 180 päivän ajan. Myyjä jää vastuuseen kaikista takaisinveloituksista ja kaikista muista Myyjälle tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen syntyneistä velvoitteista.

  11.7.2 Kaikki GPIL:n myöntämät oikeudet ja lisenssit raukeavat välittömästi.

  11.7.3 Myyjän oikeus käyttää mitään GPIL:n Tuotemerkkiominaisuuksia tämän Sopimuksen nojalla päättyy välittömästi.

  11.7.4 Myyjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö

  (a) Maksutapahtumien käsittelyyn

  (b) GPIL:n Tuotemerkkiominaisuuksien näyttämiseen.

  11.7.5 Myyjän tulee saattaa loppuun kaikki toimittamattomat tilaukset Tuotteista ja

  (a) Myyjän tulee palauttaa tai tuhota (ja todistaa tällainen tuhoaminen) Myyjän hallussa olevat GPIL:n luottamuksellisia tietoja sisältävät asiakirjat, tiedot ja niiden kopiot.

  11.8 GPIL voi estää Myyjältä pääsyn Palveluun muun muassa poistamalla käytöstä Myyjän käyttäjätunnuksen ja salasanan ja estää Myyjän (tai sen emoyhtiön, yhteistyökumppanin, tytäryhtiöiden ja niiden seuraajien, tai yksittäisen henkilön ollessa kyseessä hänen sukulaistensa tai tuttaviensa) pääsyn Palveluun tulevaisuudessa.

  11.9 Sopimuksen muista ehdoista huolimatta kaikki tämän Sopimuksen ehdot, joissa asetetaan kumpaa tahansa sopijapuolta kohtaan seurauksia tai velvoitteita tämän Sopimuksen päätyttyä tai siirryttyä osittain tai kokonaan, mukaan luettuna kohta 7 (Luottamuksellisuus) mutta siihen rajoittumatta, pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen lain sallimassa laajuudessa. Tämän Sopimuksen päättyminen ei vaikuta sopijapuolten Sopimuksen voimassaoloaikana syntyneisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

 23. VIESTINTÄ JA ILMOITUKSET
 24. 12.1 Tämä Sopimus on tehty englannin kielellä, ja ellei tässä Sopimuksessa ole muuta todettu, kaikki ilmoitukset, tiedoksiannot ja muu yhteydenpito tämän Sopimuksen vaatimissa tai edellyttämissä tarkoituksissa tehdään kirjallisesti englanniksi. Mahdolliset käännökset annetaan vain tiedoksi, ja mikäli käännös on ristiriidassa englanninkielisen version kanssa, englanninkielistä versiota sovelletaan.

  12.2 GPIL voi olla Myyjään yhteydessä Palveluun liittyvissä asioissa sähköisten viestintäkanavien kautta, kuten (a) lähettämällä sähköpostia Myyjän sähköpostiosoitteeseen tai (b) julkaisemalla ilmoituksia tai muita viestejä Googlen verkkosivustolla. Myyjä hyväksyy, että GPIL voi lähettää Myyjälle mihin tahansa Palvelun käyttöä koskevaan asiaan liittyen sähköisiä viestejä, esimerkiksi Sopimuksen (mukaan lukien päivitykset ja muutokset Sopimukseen), tiedoksiantoja tai ilmoituksia koskien Palvelua ja maksujen hyväksyntää. Viestinnässä noudatetaan seuraavia käytäntöjä:

  • Sopimus esitetään rekisteröitymisen yhteydessä Myyjälle tulostettavassa muodossa.
  • Sopimukseen rekisteröitymisen jälkeen tehtävät muutokset toimitetaan sähköpostitse Myyjän sähköpostiosoitteeseen.
  • Sopimuksen irtisanomista koskeva tiedonanto toimitetaan sähköpostitse Myyjän sähköpostiosoitteeseen, ellei tässä Sopimuksessa muualla toisin todeta.
  • Maksutapahtumien hylkäämistä koskevat tiedot ovat saatavilla tulostettavassa muodossa Myyjän Tilillä verkossa.
  • Palvelun keskeyttämistä koskevat tiedot ovat nähtävillä Myyjän Tilillä verkossa.
  • Maksutapahtumien hylkäämistä koskevat tiedot ovat nähtävillä Myyjän Tilillä verkossa.

  Tiedoksianto katsotaan annetuksi

  (a) vastaanotettaessa, kun toimitus tapahtuu henkilökohtaisesti tai kuriirilla (allekirjoitus vastaanotettaessa)

  (b) vastaanottovahvistuksen perusteella, kun toimitus tapahtuu rekisteröidyn postin tai lähettipalvelun välityksellä

  (c) neljän (4) tunnin kuluessa sähköpostin lähetyksestä, kun toimitus tapahtuu sähköpostitse

  (d) sillä hetkellä, kun tiedoksianto on asetettu näkyviin Myyjän Tilille verkossa – sopijapuolten tulee pitää yhteystiedot päivitettyinä tämän kappaleen mukaisesti jotta voidaan varmistaa, että kaikilla sopijapuolilla on käytössään ajantasaiset yhteystiedot.

  12.3 Myyjän tulee säilyttää kopiot sähköisestä viestinnästä joko tulostamalla viestistä paperikopio tai tallentamalla se sähköisesti. Sähköisessä muodossa Myyjälle toimitettu tieto toimitetaan sillä olettamuksella, että Myyjän on mahdollista tulostaa tai tallentaa tällaista tietoa.

  12.4 Sopimuksen mukaisesti GPIL:lle lähetettävät ilmoitukset tulee lähettää kirjattuina postilähetyksinä seuraavaan osoitteeseen:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Lähetyksen vastaanottajaksi tulee merkitä "GPIL Payments Team". Poikkeuksia ovat seuraavat ilmoitukset:

  • varkauksia, katoamisia, luvatonta käyttöä tai turvallisuusriskejä ja ‑loukkauksia koskevat ilmoitukset, jotka on lähetettävä viipymättä Ostajan ohjekeskuksen yhteydenottosivun kautta
  • tämän Sopimuksen irtisanomista koskevat ilmoitukset, jotka on lähetettävä Myyjän ohjekeskuksen yhteydenottosivun kautta.

 25. YLEISET
 26. 13.1 Tämä Sopimus (mukaan lukien mainitut URL-osoitteet) määrittelee tyhjentävästi sopijapuolten välisen sopimuksen sisällön ja korvaa kaikki asiaa koskevat aikaisemmat sopimukset tai järjestelyt sopijapuolten välillä.

  13.2 Tämä Sopimus voidaan saattaa voimaan kuinka monena vastakappaleena tahansa, mukaan lukien faksitse toimitettavina vastakappaleina. Jokainen tällainen vastakappale katsotaan alkuperäiseksi ja kaikkien vastakappaleiden yhdessä katsotaan muodostavan saman asiakirjan.

  13.3 Kohdat 13.4 ja 13.5 huomioiden kaikki Sopimukseen tehtävät muutokset (i) täytyy esittää kirjallisessa muodossa, (ii) täytyy asettaa viittaamaan tähän Sopimukseen ja (iii) täytyy lähettää toiselle sopijapuolelle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantulopäivää. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy, että hänen katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli hän ei ilmoita GPIL:lle kappaleen 12.4 mukaisesti ennen muutosten voimaantulopäivää, ettei hän hyväksy muutoksia. Mikäli Myyjä ei hyväksy muutoksia, Sopimus lopetetaan ilman veloitusta välittömästi ennen muutosten voimaantulopäivää. Myyjä voi päättää Sopimuksen veloituksetta milloin tahansa kappaleen 12.4 mukaisesti ennen GPIL:n ehdottamien muutosten voimaantulopäivää. Myyjän ehdottamat muutokset tähän Sopimukseen eivät voi tulla voimaan, ellei kummankin sopijapuolen valtuutettu edustaja toteuta niitä.

  13.4 Myyjä hyväksyy, että GPIL:llä on oikeus tehdä lisäyksiä Sopimukseen välittömästi ilmoituksen jälkeen mikäli laki tämän sallii.

  13.5 Mikään kappaleiden 13.3 ja 13.4 sisältö ei rajoita

  13.5.1 GPIL:n oikeutta päivittää ja tarkistaa käytäntöjään tai lisätä uusia ominaisuuksia ajoittain ilman eri ilmoitusta, jolloin Myyjä hyväksyy ominaisuudet käyttämällä niitä – tällaisista muutoksista voidaan ilmoittaa GPIL:n valitsemalla tavalla, kuten sähköpostitse tai Googlen verkkosivustolla

  13.5.2 sopijapuolten oikeutta muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja millä tahansa ilmoitusaikavälillä, jos muutos ei ole lainvastainen ja molemmat sopijapuolet suostuvat muutokseen.

  13.6 Myyjä ei voi siirtää tai muulla tavoin luovuttaa tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kokonaan tai osittain ilman GPIL:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

  13.7 GPIL voi siirtää tai muulla tavoin luovuttaa tämän Sopimuksen mukaiset oikeutensa tai velvollisuutensa kokonaan tai osittain, ilman etukäteistä kirjallista suostumusta, Googlelle ja/tai mille tahansa Googlen yhteistyökumppanille.

  13.8 Kumpikaan sopijapuoli ei ole vastuussa velvoitteidensa hoitamatta jättämisestä tai viivästyneestä hoitamisesta, jos syy tähän ei ollut sopijapuolen hallittavissa. Tällaisia syitä ovat muun muassa viranomaisten toimet, terrorismi, maanjäristykset, tulipalot, tulvat tai muut luonnonmullistukset, työolosuhteet, sähkökatkokset sekä internetin tai muiden viestintätapojen häiriöt tai järjestelmäviat.

  13.9 GPIL ei luovu mistään oikeuksistaan tai oikeusturvakeinoistaan, vaikka se ei käyttäisi tai panisi täytäntöön tähän Sopimukseen liittyviä oikeuksiaan tai oikeusturvakeinojaan.

  13.10 Sopijapuolet ovat itsenäisiä sopimusosapuolia, eikä minkään tässä Sopimuksessa katsota luovan minkäänlaista edustussuhdetta, kumppanuutta tai yhteishanketta sopijapuolten välille. Kummankaan sopijapuolen ei katsota olevan toisen sopijapuolen työntekijä tai laillinen edustaja, eikä kummallakaan sopijapuolella ole oikeutta tai valtuutuksia sitoutua mihinkään velvoitteisiin tai vaatimuksiin toisen sopijapuolen puolesta.

  13.11 Jos jokin pätevän oikeudenkäyttöalueen tuomioistuin määrittää jonkin tämän Sopimuksen osan olevan täytäntöönpanokelvoton tai virheellinen, kyseinen osa poistetaan tai sitä rajataan pienimmällä mahdollisella tavalla, jotta Sopimus pysyy muilta osin voimassa ja täytäntöönpantavissa sopijapuolten välillä.

  13.12 Mikään tämän Sopimuksen ulkopuolinen seikka ei luo tai määritä mitään oikeuksia tai muita etuja, jotka hyödyttävät muita kuin Sopimuksen sopijapuolia. Tämän kappaleen ei tarkoiteta rajoittavan tai supistavan kenenkään tämän Sopimuksen nojalla laillisen siirronsaajan oikeuksia nauttia siirron myötä siirronantajalta saamistaan oikeuksista tai eduista. Tästä lausekkeesta huolimatta minkään kolmannen osapuolen suostumusta (mukaan lukien sellaiset kolmannet osapuolet, joilla voi olla oikeus panna oikeutensa täytäntöön tämän Sopimuksen nojalla) ei tarvita tämän Sopimuksen siirtoon, luovutukseen tai päättämiseen.

  13.13 Tämän Sopimuksen ja siitä seuraavien tai siihen liittyvien kiistojen ja vaatimusten käsittelyssä sovelletaan Irlannin lakeja. Sopijapuolet hyväksyvät peruuttamattomasti ja ehdottomasti, että Irlannin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kyseisten kiistojen ja vaatimusten käsittelyssä. Tästä huolimatta molemmilla sopijapuolilla on tämän lisäksi oikeus hakea kieltotuomioita (tai vastaavanlaista muuta määräystä) millä tahansa lainkäyttöalueella suojatakseen luottamuksellisia tietojaan tai Immateriaalioikeuksiaan.

  13.14 EU:n maksupalveludirektiivin EU 2007/64 ("PSD") ja maksupalveludirektiivin EU 2015/2366 ("PSD2") täytäntöön panemiseksi säädetyn sovellettavan kansallisen lainsäädännön ("Kansallinen lainsäädäntö") sallimissa rajoissa seuraavia Kansallisen lainsäädännön säännöksiä ei sovelleta Sopimukseen: kaikki säännökset, jotka koskevat PSD2:n III osastoa ja artikloja 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 ja 89. Osapuolet varaavat oikeuden sopia keskenään eri ajankohdasta kuin mikä on määritetty Kansallisen lainsäädännön PSD2:n artiklaa 71 soveltavissa määräyksissä.