Google'i vahendusel maksete vastuvõtmine – teenusetingimused (müüjale)

04. aprill 2019

Käesolevad müüja teenusetingimused („leping”) on leping, mille poolteks on Iirimaal asutatud ettevõte Google Payment Ireland Limited (äriregistri number 598776) juriidilise aadressiga 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi „GPIL”) ja teie (edaspidi „müüja”). GPIL-iga võite ühendust võtta e-posti teel abikeskuses aadressil https://support.google.com/paymentscenter. GPIL omab Iirimaa Keskpanga (Central Bank of Ireland, „CBI”) väljastatud finantsasutuse tegevusluba, allub CBI järelevalvele ja on kantud CBI registrisse registreerimisnumbriga C178423. GPIL on ettevõtte Google International, LLC („Google”) tütarettevõte. Enne lepinguga nõustumist ja registreerumise jätkamist lugege leping põhjalikult läbi.

Soovitame enne jätkamist leping printida või salvestada.

ALLOLEVAL MÄRKERUUDUL „NÕUSTUN TEENUSETINGIMUSTEGA” KLÕPSATES JA NUPUL „VII REGISTREERUMINE LÕPULE” KLÕPSATES KINNITATE, ET NÕUSTUTE KÄESOLEVAT LEPINGUT TÄITMA.

Leping jõustub kuupäeval, mil müüja sellega nõustub („jõustumiskuupäev”).

 1. MÕISTED
 2. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid.

  Konto on müüjaga seotud maksete konto, mida haldab GPIL.

  API viitejuhend on GPIL-i või tema sidusettevõtete poolt avaldatav API viitejuhend. API viitejuhendi uusim versioon on saadaval aadressil https://developers.google.com/terms.

  API juhend arendajale on GPIL-i või tema sidusettevõtete avaldatav API juhend arendajale. Uusim versioon API juhendist arendajale on saadaval aadressil https://developers.google.com/androidpay/?csw=1; Beetafunktsioonid on Teenuse funktsioonid, mida GPIL loeb beetaversiooni funktsioonideks või mida GPIL-i uusimas tehnilises dokumentatsioonis ei toetata. Tehniline dokumentatsioon hõlmab müüja rakendatud Teenuse versioonile vastavat API viitejuhendit ja API juhendit arendajale.

  Bränditunnused on poolte kaubanimed, kaubamärgid, teenusemärgid, logod, domeeninimed ja muud poolte brändide iseloomulikud tunnused, mille omanikuks (või litsentsivõtjaks) pool parajasti on.

  Tööpäev on iga päev, mis ei ole laupäev ega pühapäev ega riiklik püha Iirimaal.

  Ostja on füüsiline või juriidiline isik, kes registreerub Teenuse kasutajaks rahastamisvahendiga maksete tegemise eesmärgil.

  Operaator on GPIL-i tunnustatud mobiilioperaator, kelle juures on ostjatel võimalik avada operaatoriarvelduse konto.

  Operaatoriarveldus on makseprotsess, mille puhul GPIL esitab müüja nimel operaatorile maksekorralduse, mille alusel debiteeritakse ostja operaatoriarvelduse kontot.

  Operaatoriarvelduse konto on kas igakuise või muu perioodilise arveldamise jaoks operaatori juures loodud ostja arvelduskonto, mille ostja on GPIL-i juures registreerinud teatud maksetehingute rahastamiseks.

  Maksete tagasivõtmise lahendamise eeskirjad tähendavad Google Paymentsi programmieeskirjade ja -suuniste jaotist nimega „Maksete tagasivõtmise lahendamise eeskirjad”.

  Vaidlused on kasutajate või kolmandate osapoolte vahelised erimeelsused, kohtuvaidlused ja muud sarnased vaidlused seoses Teenuse kasutamisega, aga mitte Teenuse vaidlused.

  EMP on Euroopa Majanduspiirkond.

  Euro on Euroopa majandus- ja rahaliidu riikide seaduslik maksevaluuta.

  Rahastamisvahend on krediitkaardikonto, deebetkaardikonto, operaatori arvelduskonto või muu makseviis, mille ostja on Teenuses registreerinud ning mida GPIL aktsepteerib maksetehingute töötlemiseks. Google on Google International, LLC koos kõigi tütar- ja sidusettevõtetega.

  Google Paymentsi programmieeskirjad ja -suunised on Google Paymentsi eeskirjad müüjatele, kellel on GPIL-i juures Konto, mille Euroopa Majanduspiirkonna arveldusteavet GPIL võib avaldada. Uusimad Google Paymentsi programmieeskirjad ja -suunised on saadaval aadressil https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  GPIL-i andmeprotokollid on GPIL-i poolt või GPIL-i nimel müüjale kooskõlas käesoleva lepinguga osutatavale Teenusele kohalduvad Google'i andmeprotokollid ja nende protokollide võimalikud uusversioonid, millest GPIL või tema sidusettevõtted müüjat teavitavad.

  Google'i veebisait on Google'ile või tema sidusettevõttele kuuluv või tema poolt hallatav veebisait koos kõigi alamdomeenide ja kataloogidega, aga ka sellise veebisaidi iga järglassait.

  Müüja brutokäive ehk GMV (Gross Mechandising Value) on müüja maksetehingute kogusumma koos kõigi tasude, maksude ja transpordikuludega.

  Intellektuaalomandi õigused on kõik patendiõigused, autoriõigused, õigused pooljuhtseadmete topograafiale, õigused tarkvarale, moraalsed õigused, kaubamärgid ja/või teenusemärgid, logod, õigused andmebaasidele või nendega seotud õigused, õigused konfidentsiaalsele teabele või ärisaladustele või nendega seotud õigused ning domeeninimedega seotud õigused, aga ka kõik muud (registreeritud või registreerimata) autoriõigused kõikjal maailmas, sh kõik kinnisasjaga seotud õigused, õigused rakendustele ja patenditaotlustele ning õigus õiguskaitsele varasemate rikkumiste suhtes, sh kahjude hüvitamise nõudmine kohtumenetluse käigus.

  Sisselogimisteave on kasutajanimi ja parool, mille GPIL annab müüjale müüja Kontole juurdepääsemiseks.

  Maksegarantii eeskirjad tähendab Google Paymentsi programmieeskirjade ja -suuniste jaotist pealkirjaga „Maksegarantii eeskirjad”.

  Maksetehing on Teenuses ühe makse töötlemine, mille tulemuseks on ostusumma debiteerimine ostja rahastamisvahendilt ning krediteerimine müüja arvelduskontole.

  Maksekorraldus on olenevalt kontekstist (i) müüja korraldus GPIL-ile ostja algatatud maksetehingu tegemiseks või (ii) müüja korraldus GPIL-ile Teenuse tagasimaksefunktsiooni abil tagasimakse tegemiseks ostja rahastamisvahendile.

  Toode on digitaalne või füüsiline kaup või teenus, mida ostja võib Teenust kasutades müüjalt osta.

  Ostusumma on toote hind koos kõigi kohalduvate tasude, maksude, transpordikulude ja kulleritasudega.

  Tagasimaksetehing on mis tahes põhjusel, näiteks toote tagastamise / toote soetamise tühistamise alusel tehtav tagasimakse või antud krediit ning maksetehingu korrigeerimine.

  Müüja e-posti aadress on registreerumisel müüja esitatud e-posti aadress.

  Müüja veebisait tähendab müüja veebilehti, millel pakutakse tooteid, mille eest saab tasuda Teenuse vahendusel.

  Teenus on GPIL-i osutatav teenus nimega Google Payments, mis on käesoleva lepingu objektiks ja mis seisneb maksetehingute töötlemises müüja eest eesmärgiga teostada müüja ja ostja vaheline ostutehing.

  Teenuse vaidlused on kõik GPIL-i ja kasutajate vahelised erimeelsused, kaebused, kohtuvaidlused ja muud sarnased vaidlused, mille ainsaks põhjuseks on GPIL-i käesolevast lepingust või kohalduvast seadusest tulenevate kohustuste väidetav mittetäitmine ning sellega seotud viga Teenuse osutamises.

  Teenustasud on tasud, mida GPIL võtab Teenuse osutamise eest ja mis on esitatud punktis 6.1.

  Arvelduskonto on EMP riigi pangas avatud müüja pangaarve, millest müüja on GPIL-i kirjalikult teavitanud ja millele GPIL on nõustunud edastama maksetehingute töötlemisest saadavaid summasid.

  Tütar- ja sidusettevõtted on GPIL-i tütarettevõtted ja sidusettevõtted kõikjal maailmas.

  Kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes registreerub Teenuses ostja või müüjana.

  Aasta on jõustumiskuupäeval algav kaheteistkümne (12) kuu pikkune periood ja iga järgnev kaheteistkümne kuu pikkune periood.

  1.1 Lepingu punktide rühmitamiseks kasutatud jaotiste pealkirjad on mõeldud üksnes lugemise hõlbustamiseks ning ei mõjuta lepingu tõlgendamist ega tähendust.

  1.2 Iga viidet õigusaktile või õigusnormile tuleb tõlgendada nii, nagu viitaks see asjaomase õigusakti või õigusnormi uusimale muudetud või pikendatud versioonile või seda seaduslikult asendavale õigusaktile või õigusnormile.

  1.3 Kui lepingus ei ole sõnaselgelt kirjas teisiti, on kõigi lepingus nimetatud summade valuutaühikuks euro.

 3. TEENUSE ISELOOMULIKUD OMADUSED JA KIRJELDUS
 4. 2.1 Teenuse kirjeldus. GPIL osutab müüjale Teenust toodete müümiseks Google'i turgudel (ainsuses „Google'i turg”). Teenuse toetatavate turgude loend on siin. Google võib turgude valikut muuta.

  Teenuse Google'i turul kasutamiseks peab müüja eraldi nõustuma Google'i turu teenusetingimustega („Google'i turu teenusetingimused”) ning laskma oma Teenuse konto linkida Müüja Google'i turu kontoga. Kõiki turu tehinguid töödeldakse kooskõlas käesoleva lepinguga. Kui käesoleva lepingu ja Google'i turu teenusetingimuste vahel peaks ilmnema vastuolu, siis tuleb lähtuda Google'i turu teenusetingimustest.

  GPIL võib osutada müüjale Teenust ka heategevuslike annetuste vastuvõtmiseks.

  Google võib olla ka müüja toodete edasimüüjaks ja sel juhul tekib Google'il maksekohustus müüja ees. Google võib usaldada selle maksekohustuse täitmise GPIL-ile. Sellistele arveldustoimingutele käesolev leping ei kohaldu.

  2.2 Müüja kinnitused. Müüja mõistab ja nõustub, et

  2.2.1 müüja toodete müümisel toimub tehing müüja ja ostja vahel ning selles ei osale GPIL, Google ega tema sidusettevõtted, kui GPIL, Google või tema sidusettevõte ei ole sõnaselgelt tehingus müüja või ostja;

  2.2.2 GPIL, Google ega tema sidusettevõtted ei ole maksetehingutes ostja, müüja ega muu pool, kui Google'i veebisaidil avaldatud toote müügikirjes või toote teenusetingimustes ei ole sõnaselgelt kirjas teisiti;

  2.2.3 GPIL ei taga ega saa kontrollida või mõjutada pakutavate toodete kvaliteeti, ohutust ega seaduslikkust, tootekirjelduste õigsust ega täpsust, müüjate suutlikkust tooteid müüa ega ostjate suutlikkust tooteid osta;

  2.2.4 GPIL ei taga ega saa kontrollida või mõjutada seda, kas ostja sooritab ostu või kas ostja maksab toodete eest, mida ostja nõustus müüjalt ostma. Kui ostja valib ostu sooritamiseks makseviisi, siis GPIL kasutab maksekorralduse kättesaamise järel müüja eest maksetehingu teostamiseks (a) valitud maksetöötlusvõrgustikku, näiteks krediit- või deebetkaardimaksete võrgustikku, või (b) allkirjeldatud operaatoriarveldust.

  2.3 Lubatud maksetehing. Müüja kasutab Teenust ainult ostjate sooritatud tõeliste ja heausksete tooteostude eest maksetehingute töötlemiseks. Maksetehingu võib Teenuse vahendusel töötlemiseks esitada alles siis, kui müüja on

  2.3.1 ostetud kauba müüjale tarninud või muul viisil tema käsutusse andnud, või

  2.3.2 ostetud teenust osutanud, või

  2.3.3 ostutehingu muudel müüja ja ostja vahel kokkulepitud tingimustel teostanud.

  2.4 Keelatud tehingud. GPIL võib müüjat eelnevalt teavitamata kehtestada Teenuse kasutamisele üldiseid reegleid ja piiranguid, sh piirata maksetehingu või maksekorralduse rahalist väärtust eurodes või kohalikus valuutas või maksetehingute või maksekorralduste koondväärtust eurodes või kohalikus valuutas või nende arvu ühes või mitmes ajavahemikus. Müüja

  2.4.1 ei kasuta Teenust müüja enda maksetehingute töötlemiseks ega raha edastamiseks ostja ja müüja vahel muidu kui vahetus seoses toote ostmisega;

  2.4.2 ei kasuta Teenust ostjatele laenu andmiseks ega ostjatele sularaha ekvivalentide (nt reisitšekkide, ettemaksukaartide või rahakaartide) ostmise võimaldamiseks; erandina võib müüja Teenust kasutada ostjatele kinkekaardi või poekrediidikaardi ostmise võimaldamiseks, kui seda lubavad kohaldatavad GPIL-i eeskirjad, mis on saadaval Google Paymentsi veebisaidil;

  2.4.3 ei kasuta Teenust maksetehingute töötlemiseks seoses ebaseaduslike või keelatud kaupade või teenuste müügi või vahetamisega, muu hulgas aadressil https://support.google.com/faqs/answer/75724 („keelatud toodete loend”) (lähtuda tuleb selle loendi uusimast versioonist) loetletud keelatud toodete või keelatud kategooriate toodete müügi või vahetamisega või muude ebaseaduslike tehingutega. Keelatud toodete loendile kohalduvate eeskirjade rikkumise tulemuseks võib olla müüja jaoks Teenuse kasutamise peatamine või jäädav keelamine, aga ka kõigi muude käesolevas lepingus ettenähtud GPIL-i õiguskaitsevahendite kasutamine.

  Müüja ei kasuta Teenust nende üldiste reeglite vastaselt; vastasel juhul on tulemuseks Teenuse osutamise kohene peatamine ja/või lepingu lõpetamine.

  2.5 Müüja võib GPIL-i eelneva teavitamise (mis toimub GPIL-i määratud vormis) järel keelduda mis tahes toote tellimuse töötlemisest mis tahes põhjusel, kuid GPIL ei ole sellisel juhul kohustatud tellimusega seotud maksetehinguid töötlema.

  2.6 Teenuse kasutamise piirangud.

  2.6.1 Müüja täidab kõiki müüjatele seoses Teenuse kasutamisega kohalduvaid eeskirju ja piiranguid, mida GPIL või tema sidusettevõtted aeg-ajalt avaldavad ja värskendavad. Need eeskirjad on järgmised:

  (a) Google Paymentsi programmieeskirjad ja -suunised;

  (b) GPIL-i ja Google'i tehnilised nõuded ja rakendusnõuded, mis on saadaval aadressil https://developers.google.com/terms (või muul GPIL-i esitatud aadressil);

  (c) GPIL-i ja Google'i Teenust puudutavad brändingusuunised ja teenusemärkide suunised, mis on saadaval aadressil https://www.google.com/permissions/ või muul GPIL-i või Google'i esitatud aadressil;

  (d) Google'i veebisaitide eeskirjad ja tingimused, mida avaldatakse vastavatel Google'i veebisaitidel;

  (e) GPIL-i andmeturbe- ja privaatsusnõuded, millest müüjat teavitatakse ja mis hõlmavad Google Paymentsi privaatsusteatist aadressil

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice;

  (f) maksetehingute ja tagasimaksetehingute töötlemiseks kasutatavate kaardimaksevõrgustike kõik kohaldatavad reeglid ja/või eeskirjad;

  (g) operaatoriarveldusele kohaldatavad operaatori nõuded.

  2.6.2 Müüja maksetehingud võivad olla kaitstud tulenevalt maksete tagastamise lahendamise eeskirjadest ning maksegarantii eeskirjade nõuetest ja tingimustest.

  2.6.3 GPIL võib Teenust muuta ning selle peatada või sulgeda, kui see on vajalik Teenuse hooldamiseks või värskendamiseks.

  2.6.4 GPIL võib kehtestada Teenuse teatud funktsioonidele piiranguid või piirata juurdepääsu Teenusele või selle osadele.

  2.6.5 GPIL ei ole kohustatud müüja arvelduskontot maksetehingu eest krediteerima, kui maksetehingu summa ei ole ostja rahastamisvahendilt GPIL-ile laekunud.

  2.7 Keelatud toimingud. Müüja

  2.7.1 ei kehtesta ostjatele toote eest Teenusega tasumiseks maksetehingu alam- ega ülemsummat;

  2.7.2 ei nõua, et ostja avaldaks müüjale krediitkaardi või deebetkaardi numbri, operaatoriarvelduse konto numbri või muu rahastamisvahendi kontonumbri;

  2.7.3 ei töötle toote ostult tasumisele kuuluvat maksusummat eraldi maksetehinguna;

  2.7.4 ei kasuta Teenust sellise maksetehingu töötlemiseks, mille töötlemisest on varem keeldutud või mis on tagastatud;

  2.7.5 ei luba kasutada Teenust ostja võla või tagasilükatud või tasumata makse summa tasumiseks müüjale.

  Kui müüja lisab maksetehingule Teenuse kasutamise eest lisatasu, peab müüja ostjat sellest lisatasust selgelt teavitama. Müüja ei rakenda asjaomases jurisdiktsioonis ebaseaduslikke lisatasusid.

  2.8 Maksetehingu eelkinnitus. Müüja mõistab, et maksetehingu eelkinnituse saabumine tähendab, et eelkinnituse saabumise kuupäeval on asjaomasel rahastamisvahendil kaardi väljaandja või operaatori juures ostusumma tasumiseks vajalikul määral krediiti. Veel mõistab müüja, et maksetehingu eelkinnituse saabumisega on ostja maksekohustus müüja ees täidetud ja lõpetatud (välja arvatud juhul, kui toimub makse tagastamine või muu tehingu tühistamine). Müüja mõistab, et eelkinnitusega ei kaasne ostja isikusamasuse kinnitamist ning et eelkinnitusega ei kinnita GPIL, et tehingu suhtes ei tehta makse tagastamist ega muud tehingu tühistamist.

  2.9 Täitmisajad. Kõigi maksetehingute puhul edastab GPIL ostja rahastamisvahendilt toote eest laekunud ostusumma kohe müüja Kontole, arvates sellest eelnevalt maha kohaldatavad Teenustasud.

  2.10 Kui maksekorraldus laekub või ülekanne ajastatakse muule päevale kui tööpäev, siis loetakse see käesoleva punkti tähenduses laekunuks või järgmisele tööpäevale ajastatuks.

  2.11 Maksetehing võidakse tulenevalt punktist 6.2 tagasi lükata ostjat ja müüjat eelnevalt teavitamata. GPIL võib maksetehingu täitmisega viivitada ka kohaldatavate rahapesu tõkestamise seaduste täitmiseks, muu hulgas juhul kui GPIL kahtlustab tehingus pettust.

  2.12 Operaatoriarvelduse lisatingimused. Kui ostja valib operaatoriarveldusega maksetehingu, siis esitab GPIL operaatorile korralduse makse töötlemiseks ostja operaatoriarvelduse konto vahendusel. GPIL võib operaatorile operaatoriarvelduse konto vahendusel töötlemiseks esitada ka maksetehingu tühistamise, makse tagastamise või makse korrigeerimise korralduse. GPIL-il ei ole müüja ega kellegi teise ees kohustust ostja maksetehinguid (või nende tühistamisi, makse tagastamisi või korrigeerimisi) arveldada, kui operaator ei suuda või ei taha mis tahes põhjusel (maksetehingu puhul) maksetehingu summat operaatoriarvelduse kontolt võtta või muul viisil ostjalt võtta või (maksetehingu tühistamise, makse tagastamise või korrigeerimise puhul) operaatoriarvelduse kontot krediteerida või ostjat muul viisil krediteerida. GPIL jätab endale õiguse nõuda müüjalt tagasi summa, mille GPIL on müüjale ennetavalt välja maksnud enne operaatorilt makse saamist, kui operaator ei nõua seda summalt ostjalt välja, näiteks ei soorita ostja operaatoriarvelduse kontolt maksetehingut. GPIL võib pakkuda operaatoriarveldust vaid teatud tüüpi müüjatele ning võib võimaldada vaid teatud tüüpi toodete ostmist operaatoriarveldusega.

  2.13 Beetafunktsioonid. GPIL võib oma äranägemisel võimaldada müüjal kasutada beetafunktsioone. Beetafunktsioone pakutakse kvaliteedigarantiita (ehk võimalike vigade eest GPL ei vastutata) ning müüja kasutab neid üksnes omal vastutusel, võttes arvesse kohaldatavaid seadusi. GPIL võib oma äranägemisel beetafunktsioonide pakkumise igal ajal lõpetada.

 5. TEENUSE KASUTUSELEVÕTMINE
 6. 3.1 Arvelduskonto. Müüja avab ja registreerib Teenuse kasutuselevõtmise käigus Teenuse kasutamiseks arvelduskonto ning seejärel säilitab seda kontot; see on üks GPIL-i tingimustest Teenuse osutamiseks. Müüja volitab GPIL-i järgmiseks:

  3.1.1 kontrollima, kas müüja poolt Teenuses registreerumise veebilehtedel märgitud arvelduskonto on asjaomases pangas heas kirjas, näiteks esitades eelkinnitustaotluse ja/või maksekorralduse arvelduskonto krediteerimiseks ja/või debiteerimiseks väikeses summas;

  3.1.2 Üksnes GPIL-i äranägemisel arvelduskontot uuesti kontrollima iga kord, kui konto teavet muudetakse;

  3.1.3 kooskõlas kohalike õigusaktidega tellima müüja krediidiraporti ja/või tegema muid järelepärimisi müüja krediidivõime ja muu tausta kohta, kui GPIL peab vajalikuks hinnata müüja vastavust Teenuse kasutamise kriteeriumitele või otsustada, kas lubada müüjal Teenust edasi kasutada.

  3.2 Müüja esitab ajakohase, tervikliku ja täpse registreerimisteabe ja arvelduskonto teabe ning vajaduse korral värskendab seda teavet. GPIL võib nõuda müüjalt lisateavet Teenuse kasutamise jätkamise tingimusena või siis selleks, et aidata GPIL-il otsustada, kas lubada müüjal Teenust edasi kasutada.

  3.3. Värskendused. Kui GPIL värskendab oma tehnilisi või rakendusspetsifikaate (näiteks värskendades GPIL-i andmeprotokolle või muutes nõudeid ilmele ja kujundusele, märgistusele, brändielementidele või omistamisele), siis rakendab müüja värskendused või muudatused nii kiiresti kui võimalik, aga hiljemalt kuuekümne (60) päeva jooksul pärast kuupäeva, mil teda värskendusest teavitati; ilme ja kujunduse, märgistuse, brändielementide või omistamise värskendused tuleb rakendada viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast kuupäeva, mil müüjat värskendusest teavitati.

  3.4 Süsteemi muudatustest teavitamine. Müüja teavitab GPIL-i vähemalt kuuskümmend (60) päeva ette igast Teenuse rakendamiseks kasutatava programmikoodi või edastustehnoloogia muudatusest, mis võib mõeldavalt avaldada negatiivset mõju GPIL-ile, GPIL-i suutlikkusele teistele müüjatele Teenust osutada või Teenuse kasutamisele müüja poolt (teavitamiskohustuse täitmine ei vabasta müüjat teiste käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest).

  3.5 Tehniline tugi. Kui müüja täidab lepingu tingimusi, siis pakub GPIL lepingu ajavahemiku jooksul müüjale Teenusega seotud tehnilist tuge kooskõlas GPIL-i parajasti kehtivate Teenuse tehnilise toe suunistega. Enne GPIL-ilt tehnilise toe taotlemist teeb müüja omalt poolt kõik mõistlikul määral võimaliku, et parandada omaenda tarkvara ja seadmete vead, rikked ja ühenduvusprobleemid GPIL-ilt abi küsimata. Seejärel võib müüja esitada kirjaliku taotluse tehnilise toe saamiseks kooskõlas GPIL-i tehnilise toe suuniste ja korraga. Müüja pakub ostjatele tugiteenuseid omal kulul.

 7. MUUD TEENUSEGA SEOTUD TINGIMUSED
 8. 4.1 GPIL on makseteenuste osutaja. Müüja mõistab ja nõustub, et

  4.1.1 GPIL pakub Teenust ostjate maksetehingute töötlemiseks seoses toodete ostmisega;

  4.1.2 GPIL töötleb maksetehinguid ainult müüja nimel, mitte ostjate nimel;

  4.1.3 GPIL ei hoiusta raha;

  4.1.4 GPIL-i ja tema teenuseosutajate (sh pankade) poolt seoses maksetehingutega deponeeritud raha ei säilitata hoiusena.

  4.2 Soovituste puudumine. GPIL ei anna lubadusi ega soovitusi seoses

  4.2.1 toodete ohutuse, kvaliteedi, täpsuse, töökindluse, seisukorra ega seaduslikkusega;

  4.2.2 tootekirjelduste, ostjale suunatud teabe, nõuannete, arvamusavalduste, pakkumiste, ettepanekute, ütluste, andmete või muu teabe (kõik koos „sisu”), mida võidakse kuvada või levitada, osta või mille eest võidakse maksta Teenuse vahendusel või Google'i veebisaitidel, tõesuse ega täpsusega.

  GPIL võib sisu või osa sisust, mida ta peab vaieldavaks, valeks, ebaseaduslikuks, petlikuks või käesolevat lepingut rikkuvaks, redigeerida, muuta või eemaldada või selle postitamisest keelduda, aga ei ole tulenevalt käesolevast lepingust kohustatud seda tegema.

  4.3 Ostja identiteet. GPIL-il ei ole müüja ees kohustust ostjate tausta uurida ega nende isikusamasust kontrollida. GPIL võib pakkuda Teenuses tagasiside- või muud hindamissüsteemi, et aidata müüjatel ostjaid hinnata või ostjatel müüjaid hinnata. Müüja mõistab, et selline tagasiside- või hindamissüsteem saab kajastada üksnes kolmandate osapoolte arvamust ning seega ei saa selle tulemusi käsitleda GPIL-i arvamuse, soovituse või lubadusena.

  4.4 Müüja identiteedi kontrollimine; rahapesu tõkestamise nõuded. Müüja mõistab, et GPIL pakub praegu ja edaspidi Teenust müüjale tingimusel, et müüja läbib kõikvõimalikud GPIL-i hoolsuskohustuse täitmiseks tehtavad kontrollid, sh identiteedikontrollid, ning et müüja täidab GPIL-i ja reguleerivate asutuste kehtestatud rahapesu tõkestamise nõudeid. Identiteedikontrollid võivad hõlmata krediidivõimekuse kontrolle, normatiivseid rahapesu tõkestamise kontrolle, kaardimaksevõrgustiku nõutavaid kontrolle ning asjaomaste normatiivsete nõuete täitmise kontrolle. Müüja täidab seoses nende kontrollide ning rahapesu tõkestamise nõuete täitmise tagamisega kõik GPIL-i esitatavad abipalved, muu hulgas esitab kogu GPIL-i küsitava registreerimisteabe või isikutuvastusteabe. Müüja lubab GPIL-il jagada asjaomaste kolmandate osapooltega müüjat puudutavat teavet, mis on GPIL-ile vajalik hoolsuskohustuse täitmiseks vajalike identiteedikontrollide sooritamiseks, ning sellist teavet asjaomastelt kolmandatelt osapooltelt hankida. Kui seda tingimust ei täideta, näiteks kui müüja ei esita GPIL-i nõutud isikusamasuse kontrollimiseks või rahapesu tõkestamise nõuete täitmise kontrollimiseks vajalikku teavet, võidakse Teenuse kasutatavus müüja jaoks kohe peatada ja leping lõpetada.

  4.5 Vaidlused. Müüja mõistab ja nõustub, et

  4.5.1 muudel kui maksete tagastamise lahendamise eeskirjades, kaardimaksevõrgustiku eeskirjades või makseprotsessi reguleerivates Iirimaa õigusnormides kirjeldatud juhtudel ei osale GPIL vaidlustes ega vastuta vaidluste eest;

  4.5.2 vaidluse puhul järgib müüja GPIL-i kehtestatud vaidluste eeskirju;

  4.5.3 Teenuse vaidluse puhul järgitakse punktides 4.6 ja 4.7 kirjeldatud menetluskorda.

  Vaatamata eelnevatele punktidele 4.5.1 ja 4.5.2 pakub GPIL mitmesuguseid vahendeid müüja ja ostja vaidluste lahendamise hõlbustamiseks. Kui müüjal ja ostjal ei õnnestu vaidlust lahendada ning üks neist või mõlemad taotlevad GPIL-ilt abi, võib GPIL vaidlust vahendada. Sellise taotluse laekumisel võib GPIL omal äranägemisel vaidluse asjaoludega tutvuda ning mittesiduva lahenduse esitada.

  4.6 Teenuse vaidlused. GPIL uurib Teenuse vaidlusi tingimusel, et müüja pakub GPIL-ile mõistlikku abi, kui GPIL temalt abi küsib.

  4.7 Teenuse vaidlustega tuleb esmalt pöörduda GPIL-i abikeskusesse. Abikeskuse kohta leiate lisateavet aadressilt https://support.google.com/payments. Kui Teenuse vaidlust ei lahendata Teid rahuldaval viisil, võite pöörduda Iirimaa finantsteenuste ombudsmani poole või müüja asukohariigi pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise asutuse poole, kelle pädevuskriteeriumitele müüja vastab. Finantsteenuste ombudsmani kohta leiate lisateavet aadressilt https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Teabepäringud. Müüja peab säilitama tehingute originaaldokumente vähemalt kuus (6) kuud pärast tehingu kuupäeva ning tehingute andmete koopiaid vähemalt kaheksateist (18) kuud pärast tehingu kuupäeva.

 9. BRÄNDITUNNUSED
 10. 5.1 GPIL-i bränditunnuste kasutamise litsents. Käesoleva lepingu nõuetel ja tingimustel annab GPIL lepingu perioodiks müüjale piiratud lihtlitsentsi (all-litsentsimise õiguseta litsentsi) GPIL-ilt saadud GPIL-i bränditunnuste kasutamiseks ainult seoses Teenuse rakendamisega ning Teenuse reklaamimisega müüja veebisaidil. Teenuse iga rakenduseksemplar müüja veebisaidil ning GPIL-ilt müüjale antud bränditunnuste iga kasutuseksemplar peab kogu lepingu perioodi jooksul vastama brändingu- ja omistamissuunistele ja -eeskirjadele aadressil https://www.google.com/permissions/guidelines (Google või GPIL võib neid muuta). GPIL-il on igal juhul õigus käesolevas punktis antud litsents tühistada, teavitades müüjat piisavalt ette, et müüjal oleks piisavalt aega asjaomaste bränditunnuste kasutamine lõpetada.

  5.2 Müüja bränditunnuste litsents. Käesoleva lepingu nõuetel ja tingimustel annab müüja GPIL-ile, Google'ile ja tema sidusettevõtetele käesoleva lepingu perioodiks piiratud lihtlitsentsi (all-litsentsimise õiguseta litsentsi, v.a käesoleva punkti kohaselt) müüja bränditunnuste kuvamiseks seoses Teenusega ja käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisega.

  5.3 Kummalegi poolele kuuluvad kõik tema bränditunnustega seotud õigused ja autorlus, muu hulgas kõik intellektuaalomandi õigused. Kumbki pool ei loovuta õigusi ega autorlust enda bränditunnuste suhtes ega omanda õigusi ega autorlust teise poole bränditunnuste suhtes (sh litsentsi nende kasutamiseks) muidu, kui käesolevas lepingus eespool kirjeldatud piiratud ulatuses. GPIL võib müüja bränditunnuseid (sh nendega seotud maineväärtust) kasutada ainult müüja huvides ning müüja võib GPIL-i bränditunnuseid (sh nendega seotud maineväärtust) kasutada ainult Google'i ja GPIL-i huvides. Pooled ei vaidlusta ise ega aita teistel vaidlustada teise poole bränditunnuseid (välja arvatud omaenda õiguste kaitsmiseks oma bränditunnuste suhtes) ega nende registreeritust teisele poolele ega ürita registreerida bränditunnuseid või domeeninimesid, mis on eksitavalt sarnased teise poole omadele.

  5.4 Avalikustamine. Pooled ei avalikusta teavet käesoleva lepingu olemasolu ega sisu kohta ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. Eelnevale vaatamata võivad GPIL, Google ja tema sidusettevõtted kaasata müüja bränditunnuseid esitlustesse, turundusmaterjalidesse, pressiteadetesse ja kliendinimekirjadesse (muu hulgas Google'i veebisaitidel postitatavatesse kliendinimekirjadesse, mis võivad hõlmata ekraanipilte Teenuse rakendamisest müüja poolt). Müüja soovil võib GPIL esitada müüjale sellise kasutusviisi näite.

 11. TEENUSTASUD JA MAKSETINGIMUSED
 12. 6.1 Teenustasud. Müüja maksab tasusid, mis on ette nähtud asjaomase Google'i turu teenusetingimustes. Teenustasu allahindlused või Teenustasust loobumised, mida GPIL pakkuda võib (aga ei pea pakkuma), ei kohaldu asjaomase Google'i turu teenusetingimustes ettenähtud tasudele. Heategevuslike annetuste töötlemise eest tasu ei võeta.

  6.2 Maksetingimused; kuupõhine arveldamine. GPIL teeb kalendrikuul kõik kaubanduslikult mõistlikud jõupingutused müüja poolt töötlemiseks esitatud maksetehingute summade kandmiseks müüja arvelduskontole enne järgmise kalendrikuu 15. kuupäeva tööpäeva lõppu. GPIL võib oma äranägemisel ja müüjat eelnevalt teavitamata kanda raha müüja arvelduskontole sagedamini kui kord kuus. Lisaks võib müüja igal ajal raha ülekandmist taotleda, võttes GPIL-iga ühendust müüjate abikeskuses. Eelnevale vaatamata ei ole GPIL-il kohustust kanda müüja arvelduskontole raha

  6.2.1 maksetehingu eest, mille lõppsumma ei ole GPIL-ile laekunud, kui müüja ei võta raha vastu programmi eeskirjades toodud eelkinnitusele järgneva broneeringuperioodi jooksul;

  6.2.2 kui ostja on esitanud tagasimaksenõude või muu tühistamisnõude;

  6.2.3 kui GPIL-il on alust arvata, et tehing

  (a) on vigane;

  (b) on seotud rikkumisega või pettusega või on sooritatud petturlikul või sobimatul viisil (näiteks krediitkaarti, deebetkaarti või muud makseviisi petturlikult kasutades), mis pole maksegarantii eeskirjades sõnaselgelt lubatud;

  (c) rikub kohaldatavaid seadusi;

  (d) rikub käesolevat lepingut või ostja teenusetingimusi või

  (e) rikub kohaldatavaid GPIL-i ja/või Teenuse eeskirju.

  6.2.4 Kui GPIL nõuab müüjalt lisateavet punktis 4.4 kirjeldatud isikusamasuse kontrolli või rahapesu tõkestamise nõuete täitmiseks.

  (a) Müüja teeb GPIL-iga koostööd ning esitab kogu teabe, mida GPIL käesoleva punkti asjaolude uurimise käigus põhjendatult nõuda võib.

  (b) Tulenevalt punktist 2.11 võib GPIL maksetehingu täitmisega viivitada ka kohaldatavate rahapesu tõkestamise seaduste täitmiseks, muu hulgas juhul, kui GPIL kahtlustab tehingus pettust.

  (c) Kui GPIL-il ei õnnestu tulenevalt punktist 6.2 maksetehingut töödelda, siis GPIL teavitab müüjat töötlemise ebaõnnestumisest, kui selline teavitamine ei ole vastuolus seadusega ega mõistlike turvameetmetega.

  6.3 Müüja nõustub, et ostjatel võib olla tulenevalt kaardimaksevõrgustiku eeskirjadest ja/või rahastamisvahendi väljaandjaga (sh operaatoriga) sõlmitud lepingust õigus nõuda makse tagastamist ning GPIL võib tagastatava makse müüjalt välja nõuda, aga ei ole kohustatud seda tegema.

  6.4 GPIL võib käesolevast lepingust tulenevaid maksekohustusi müüja ees tasaarveldada

  6.4.1 Teenustasudega, mis kuuluvad müüjale;

  6.4.2 varasema maksetehingu tühistamise, makse tagastamise või muu korrigeerimise tõttu tekkinud müüja võlgnevusega;

  6.4.3 muude summadega, mida müüja on kohustatud GPIL-ile tasuma tulenevalt käesolevast lepingust või muust lepingust. Juhul, kui müüja saldo muutub negatiivseks (st juhul, kui arveldusperioodi negatiivsete korrigeerimiste summa ületab arveldustulu summat), võib GPIL debiteerida arvelduskontot negatiivse saldo summas. Lisaks võib GPIL nõuda müüjalt käesoleva lepingu alusel võlgnetavate summade kohest tasumist arve alusel.

  6.5 GPIL võib arvata maksetehingu(te) summast maha Teenustasu ja muud kohaldatavad tasud.

  6.6 Reservinõue. GPIL võib kehtestada müüjale Teenuses osalemiseks ajutise või alalise reservinõude. Muu hulgas võib GPIL kehtestada reservinõude järgmistes olukordades:

  6.6.1 kui GPIL peab vajalikuks tagada, et müüjal oleks maksete tagastamise või muude maksetehinguga seoses tekkivate kohustuste puhul piisavalt vahendeid GPIL-i ees kohustuste täitmiseks;

  6.6.2 kui müüja finantsolukord või usaldusväärsus võlausaldajate silmis muutub oluliselt, näiteks kui müüja muutub maksejõuetuks või ei täida käesolevast lepingust või kaardimaksevõrgustiku eeskirjadest tulenevaid kohustusi;

  6.6.3 kui GPIL-i hinnangul esitatakse müüja vastu tavatult palju makse tagastamise nõudeid;

  6.6.4 kui müüja äritegevus või tootevalik muutub oluliselt;

  6.6.5 kui GPIL-il on põhjust arvata, et GPIL-il võib tekkida kohustus müüjale antud ajutise või pikaajalise krediidi summa tasumiseks kolmandale osapoolele.

  GPIL ei vastuta müüja ega ühegi kolmanda osapoole ees kahju eest, mida müüja võib kanda tehingulimiitide või reservinõuete kehtestamise ning maksete tagastamise või muude tühistamiste tõttu.

  6.7 Tagasimaksed ja korrigeerimised. Müüja kehtestab kauba tagastamiseks või teenustest loobumiseks ning maksetehingute reguleerimiseks õiglased eeskirjad, milles ei pea olema sätestatud ostjatele kauba tagastamisega kaasneva postikulu hüvitamise täpne summa. Müüja avaldab oma tagastamiste/tühistamiste eeskirjad ostjatele. Kui müüja soostub maksetehingu korrigeerimisega või toote tagastamise või tootest loobumisega, siis algatab müüja Teenuse tagasimaksefunktsiooni kasutades tagasimakse ostjale kolme (3) päeva jooksul pärast ostjalt tagasimakse-/korrigeerimistaotluse laekumist. Tagasimakse/korrigeerimise summa ei või ületada algse maksetehingu kogusummat rohkem kui ostjale kauba tagastamisega kaasnenud postikulu täpse summa võrra. Toodete puhul, mille eest maksti Teenuse vahendusel, ei või müüja nõuda ostjalt tagasimakse korraldamise eest raha ega muud tasu ega anda ostjale ise rahalisi tagasimakseid, välja arvatud juhul, kui selline nõue tuleneb seadusest.

  6.8 Kui müüja annab tagasimakse muul viisil kui Teenuse vahendusel ja maksetehingu suhtes esitatakse Teenuse vahendusel ikkagi makse tagastamise nõue, siis vastutab selle eest müüja. Müüja mõistab, et talle võidakse esitada tehingutega seotud maksete tagastamise nõudeid isegi siis, kui tema tagastamiste/loobumiste eeskirjades on tagastamine/loobumine keelatud. GPIL võib müüja tagasimaksetaotluse Teenuses tagasi lükata või selle täitmisega viivitada, kui GPIL-il pole võimalik tagasimakse summat müüjalt võtta. Müüjal võib olla GPIL-i eeskirjade ja kaardimaksevõrgustiku eeskirjade kohaselt kohustus raha ostjale tagastamiseks isegi juhul, kui müüja tagasimaksete eeskirjade kohaselt samadel tingimustel tagasimakse kohustust pole. Kui müüja teeb tagasimakse ekslikult, võib GPIL nõuda müüjalt GPIL-ile vea parandamisega kaasnevate mõistlike kulude hüvitamist.

  6.9 Maksud ja lõivud. Müüja tasub kõik käesoleva lepingu alusel osutatavate teenuste abil tehtavatele tehingutele kohaldatavad maksud, sh müügi-, kasutus-, vara-, käibe-, aktsiisi-, tolli- ja impordimaksud, maksumärgitasud ning muud riiklikud või kohalikud maksud ja lõivud, sh nende viivised ja intressid, aga mitte GPIL-i netotulult arvestatavad maksud. GPIL ei vastuta maksetehingutega seoses müügi-, tulu- või muu maksu kogumise eest ega ole nende maksude kinnipidajaks. Kui GPIL-il on seadusest tulenev kohustus mõne maksu kogumiseks, siis esitatakse maksuarve müüjale ning see tuleb tasuda kolmekümne (30) päeva jooksul pärast arve või muu tasumisteatise esitamist. Müüja esitab GPIL-ile viivitamata dokumendid, mida riigiasutused käesoleva lepingu alusel maksete töötlemise tingimusena GPIL-ilt nõuda võivad (näiteks müüja maksuvabastuse tõend, mille on väljastanud pädev riigiasutus) ning GPIL võib käesoleva lepingu alusel tehtavaid makseid kinni pidada seni, kuni müüja need dokumendid esitab. Pärast käesoleva lepingu alusel maksude tasumist esitab müüja viivitamata GPIL-ile maksude tasumist tõendavad dokumendid või nende kinnitatud ärakirjad või muud piisavad tõendid maksude tasumisest.

  6.10 Ostja valuuta. Google'i turg võib võimaldada müüjal määrata toodete ostuhinnad valuutas, mis erineb müüja arvelduskonto valuutast, ja ostjal osta müüja tooteid valuutas, mis erineb müüja arvelduskonto valuutast („ostutehing ostja valuutas”). Ostja valuutas ostutehingu korral maksab GPIL müüjale müüja arvelduskonto valuutas, konverteerides ostusumma (ostja valuutas) vahetuskursiga, mis kehtis ajal, mil müüja ostutehingu töötlemiseks GPIL-ile esitas. Vahetuskursi määrab finantsasutus, mida GPIL kasutab vahetuskursside arvutamiseks, ja seda võidakse müüjat teavitamata turutingimuste põhjal muuta. Kui ostja valuutas ostutehingule rakendatakse hiljem tagasimakset, tühistamist, makse tagasivõtmist või muud korrigeerimist, siis kasutab GPIL tagasimakse, tühistamise, tagasivõtmise või muu korrigeerimise summa arvutamiseks sama vahetuskurssi ja valuutat, mida kasutati algse ostja valuutas ostutehingu puhul.

  6.11 Täpsustame, et GPIL ei maksa müüja Konto saldo eest müüjale intressi.

 13. KONFIDENTSIAALSUS, ANDMEKAITSE JA INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED
 14. 7.1 Konfidentsiaalsus. Müüja ei avalikusta ega aita kaasa GPIL-i konfidentsiaalse teabe ja/või ärisaladuste avalikustamisele ilma GPIL-i eelneva kirjaliku loata; erandina võib nimetatud teavet avaldada müüja töötajatele, agentidele, esindajatele või töövõtjatele, kes vajavad seda käesoleva lepingu täitmiseks („volitatud töötajad”) ja kes on allkirjastanud kirjaliku lepingu, mis keelab neil avalikustada müüjale teatavaks saanud kolmanda osapoole konfidentsiaalset teavet või ärisaladust, või juhul kui avalikustamine on vajalik seaduse või riigiasutuse seadusliku nõude täitmiseks. Müüja mõistab ja nõustub, et volitatud töötaja tegevuse või tegevusetuse tõttu toime pandud käesoleva punkti rikkumise eest vastutab müüja. Müüja kaitseb GPIL-i konfidentsiaalset teavet ja ärisaladusi volitamata kasutamise, levitamise või volitamata kolmandatele osapooltele avaldamise eest sama hoolsalt nagu omaenda samalaadset konfidentsiaalset teavet ja ärisaladusi (aga mitte vähem hoolsalt kui mõistlikult ettevõtjalt oodatav). GPIL-i konfidentsiaalne teave ja ärisaladus hõlmab muu hulgas

  7.1.1 kogu GPIL-i, Google'i ja tema sidusettevõtete tarkvara, tehnoloogiat, programmikoodi, tehnilisi andmeid, materjale, juhiseid ja dokumentatsiooni, mis on Teenusega seotud;

  7.1.2 käesoleva lepingu alusel loovutatud teavet, muu hulgas praegust ja tulevast füüsilisel või mittefüüsilisel kujul salvestatud visuaalset, elektroonilist või muud teavet, näiteks

  (a) ärisaladusi;

  (b) finantsteavet;

  (c) tehnilist teavet, sh uuringutulemusi, arendusteavet, protseduure, algoritme, toorandmeid, projekte ja oskusteadmisi;

  (d) äriteavet, sh äritegevuse, plaanimise, turuhuvide ja toodete kohta;

  (e) muud teavet, millele GPIL on kirjalikult viidanud sõnaga „konfidentsiaalne” või muu samaväärse sõnaga.

  7.1.3 GPIL-i konfidentsiaalseks teabeks ega ärisaladuseks ei ole teave,

  (a) mis on avalik või saab avalikuks muul viisil kui müüja tegutsemise või tegevusetuse tõttu;

  (b) mis oli enne avalikustamist seaduslikult müüja valduses ja mida müüja ei saanud GPIL-ilt ega tema sidusettevõtetelt;

  (c) mille kolmas osapool müüjale seaduslikult avaldas, kusjuures kolmas osapool ei keelanud müüjal teavet avalikustada ning müüja ei teadnud, et tegemist on GPIL-i konfidentsiaalse teabe või ärisaladusega, või

  (d) mille müüja on ise omandanud või hankinud, rikkumata käesolevat lepingut.

  7.2 Müüja ei riku ostja teabe konfidentsiaalsust ega kasuta, edasta (sh tellimata reklaami saatmise eesmärgil) ega jaga ostja teavet muudel eesmärkidel kui ostja algatatud tehingu töötlemine, ostja konto pidamine müüja juures või muud Google Paymentsi programmieeskirjades ja -suunistes lubatud eesmärgid. Müüja mõistab ja nõustub, et Google'ilt ja/või GPIL-ilt seoses Teenusega saadavale ostja teabele kohaldub Google Paymentsi privaatsusteatis ning müüja ei või GPIL-ilt saadud ostja teavet kasutada ega jagada Google Paymentsi privaatsuseeskirjade vastaselt. GPIL võib teavet avaldada, kui selleks on seaduslik nõue, näiteks kohtukutse, läbiotsimisorder või kohtumäärus, või kui see on vajalik GPIL-i õiguste kaitsmiseks või kasutamiseks või GPIL-i kaitsmiseks kohtus. GPIL ei ole kohustatud müüja konfidentsiaalset teavet tagastama, hävitama ega selle hävitamist tõendama tingimusel, et GPIL ei kasuta müüja konfidentsiaalset teavet muul kui käesolevas lepingus lubatud viisil.

  7.3 Sisselogimisteave. Müüja sisselogimisteabe konfidentsiaalsuse eest vastutab ning selle kaitsmiseks peab mõistlikud meetmed võtma müüja. Sisselogimisteabe kaotamise, varguse, väljapetmise või volitamata kasutamise või muu Teenusega seotud turberikkumise ilmsiks tulemisest teavitab müüja GPIL-i viivitamata, kasutades ostja abikeskuse linki „Võtke meiega ühendust”.

  7.4 Müüja kinnitab ja tagab, et kõigil müüja sisselogimisteavet valdavatel juhatuse liikmetel, töötajatel, agentidel, esindajatel ja teistel isikutel on Teenuse kasutamiseks ja müüja esindamiseks müüja volitus.

  7.5 Intellektuaalomandi õigused. Kõik õigused ja autorlus Teenuse, sh tarkvara, tehnoloogia, teabe, sisu, materjalide, juhiste ja dokumentatsiooni (ja Teenusest tuletatud teoste või selle täiustuste) suhtes, sh intellektuaalomandi õigused, kuuluvad GPIL-ile ja tema litsentsiandjatele. Müüja ei omanda Teenuse suhtes ega GPIL-i bränditunnuste suhtes intellektuaalomandi õigusi ega muid õigusi või autorlust peale käesolevas lepingus sõnaselgelt antavate piiratud kasutusõiguste.

  7.6 Tehinguteave. Müüja võtab mõistlikud hoolsusmeetmed, vältimaks tehinguteabe avalikustamist; erandina on lubatud tehinguteabe avaldamine müüja agentidele ja töövõtjatele, kes aitavad müüjal täita käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi, ning avalikustamine seaduslike nõuete täitmiseks. Müüja järgib tehinguteabe ja ostja teabe turbamisel ja kaitsmisel mõistlikke valdkonnastandardeid.

  7.7 Müüja järgib tehinguteabe ja ostja teabe turbamisel ja kaitsmisel mõistlikke valdkonnastandardeid.

 15. GARANTIID
 16. 8.1 Pooled kinnitavad ja tagavad, et neil on lepingu sõlmimiseks vajalikud õigused ja volitused.

  8.2 Müüja kinnitab GPIL-ile, et vastab kõigile järgmistele tingimustele; vastasel juhul ei ole lepingu sõlmimine võimalik:

  8.2.1 kui müüja on füüsiline isik, siis on ta vähemalt 18-aastane;

  8.2.2 müüja on müüja veebisaidi omanik ja valdaja, ning

  8.2.3 müüjal on lepingu sõlmimise ajal ja lepingu perioodi vältel kõik õigused, volitused ja load, mida müüja vajab Teenuse kasutamiseks.

  8.3 Müüja kinnitab GPIL-ile järgmist:

  8.3.1 müüja lepingust tulenevate kohustuste täitmisega ei kaasne muu müüja sõlmitud lepingu rikkumist;

  8.3.2 müüja järgib Teenust kasutades kõigi kohaldatavate seaduste, määruste ja muude õigusaktide nõudeid;

  8.3.3 müüja ei ürita Teenuse vahendusel algatada ega vastu võtta maksetehingut, mis on või oleks vastuolus kohaldatava seadusega;

  8.3.4 müüja järgib kõiki toodete müüki ning müüja ja ostjate vahelisi suhteid reguleerivaid õigusnorme, muu hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ, 2003. aasta määrusi ning 2013. aasta Euroopa Liidu (tarbijate teavitamise, taganemisõiguse ja muude õiguste) määrust, ja

  8.3.5 müüja ei tee ega luba teha maksekorralduses olulisi muudatusi neid ostjaga kooskõlastamata.

  8.4 GPIL tagab müüjale, et osutab Teenuseid mõistliku hoolsuse ja oskuslikkusega.

  8.5 GPIL ei taga, et Teenused vastavad kõigile müüja nõuetele või et Teenuste kasutamine on katkestusteta, viirusevaba, turvaline või vigadeta.

  8.6 GPIL ei vastuta kahju eest, mis tekib käesoleva lepingu, sh lepingus esitatud lubaduse, tingimuse või kinnituse rikkumisest, mille põhjuseks on müüja lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmine.

  8.7 Teenustele ega muudele GPIL-i poolt käesoleva lepingu alusel osutatavatele teenustele ei kohaldu muid tingimusi ega garantiisid peale käesolevas lepingus sõnaselgelt väljendatud tingimuste ja garantiide. Võttes arvesse punkti 9.1.2, on kõik muud kaudsed garantiid või tingimused (sh kaudsed garantiid rahuldava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse või kirjeldusele vastavuse suhtes) tühised.

 17. VASTUTUSE PIIRAMINE
 18. 9.1 Käesoleva lepingu ükski punkt ei välista ega piira poolte vastutust

  9.1.1 inimese surma või kehavigastuse eest, mille põhjuseks on poole või tema esindaja, agendi või töötaja hooletus;

  9.1.2 pettuse või tahtliku valeteabe esitamise eest;

  9.1.3 omandiõigust või häirimatut kasutamist puudutava kaudse tingimuse rikkumise eest;

  9.1.4 konfidentsiaalse teabe väärkasutamise eest.

  9.2 Käesoleva lepingu ükski punkt ei välista ega piira poolte vastutust teise poole intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest ega jaotisega 10 seotud vastutust, välja arvatud juhul kui lepingus on sõnaselgelt kirjas teisiti.

  9.3 Võttes arvesse punkte 9.1 ja 9.2, ei vastuta pooled lepingulise, lepinguvälise (sh hooletusega seotud), lepingueelsel ega muul teabe avaldamisega seotud vastutuse põhimõttel (peale tahtliku valeteabe esitamise) või muul lepingust tuleneva või sellega seotud vastutuse põhimõttel

  9.3.1 majandusliku kahju eest (muu hulgas saamata jäänud tulu, kasumi, klientide, andmete, käibe või säästu eest);

  9.3.2 asendusteenuste hinna eest;

  9.3.3 firmaväärtuse vähenemise või mainekahju eest, ega

  9.3.4 erandlike, kaudsete või kaasuvate kahjude eest,

  mida teine pool kannab tulenevalt käesolevast lepingust või seoses käesoleva lepinguga, sõltumata sellest, kas kahju tekkimise võimalikkus oli pooltele lepingu sõlmimise ajal teada.

  9.4 Võttes arvesse punkte 9.1, 9.2, 9.3 ja 9.5, ei ületa kummagi poole käesoleva lepinguga seotud vastutus (nii lepingu rikkumisest, hooletusest kui ka muudest põhjustest tulenev vastutus) seoses ühe aasta jooksul toimuvate sündmustega või põhjuslikult seotud sündmuste kogumitega 125% eelmise aasta jooksul müüjalt GPIL-ile makstud või maksmiseks ette nähtud Teenustasust või 30 000 eurot (suuremat neist kahest summast).

  9.5 Võttes arvesse punkte 9.1, 9.2 ja 9.3, ei ületa kummagi poole käesolevast lepingust tulenev või sellega seotud koguvastutus (nii lepingu rikkumisest, hooletusest kui ka muudest põhjustest tulenev vastutus) 300 000 eurot.

  9.6 Pooled mõistavad ja nõustuvad, et käesolevas punktis 9 esitatud riskijaotus on kooskõlas Teenuste olemusega ning summadega, mida pooled käesoleva lepingu alusel tasuvad.

  9.7 Kui GPIL on asjakohase tehinguteabe müüjale avaldanud, võib müüja punktidele 9.8, 9.9 ja 9.10 tugineda ainult juhul, kui müüja teavitab volitamata või valesti täidetud tehingu ilmsikstulekust GPIL-i kooskõlas punktiga 12 viivitamata ja igal juhul hiljemalt kolmteist (13) kuud pärast debiteerimiskuupäeva.

  9.8 Valesti täidetud maksetehingud. GPIL vastutab müüja ees müüja poolt maksetehinguga seoses esitatud maksekorralduse õige täitmise eest ning vea ilmnemisel täidab maksekorralduse viivitamatult uuesti ja müüja nõudel alustab kohe maksetehingu uurimist ning teavitab müüjat uurimise tulemusest.

  9.9 Volitamata tagasimaksetehingud. Kui ilmneb, et tagasimakse on tehtud punkti 6.7 vastaselt ja tegu ei ole müüjapoolse pettusega, siis GPIL tagastab sellise tagasimaksetehingu summa koos kõigi kohaldatud lõivudega müüja arvelduskontole.

  9.10 Valesti täidetud tagasimaksetehingud. Kui ilmneb valesti täidetud tagasimaksetehing ja GPIL ei suuda tõestada, et GPIL täitis tehingu õigesti, siis GPIL tagastab sellise tagasimaksetehingu summa koos kõigi kohaldatud lõivudega viivitamata müüja arvelduskontole. Igal juhul alustab GPIL müüja nõudel kohe tehingu uurimist ja teavitab müüjat uurimise tulemusest.

 19. HÜVITAMINE
 20. 10.1 Võttes arvesse punkti 10.2, kaitseb müüja GPIL-i, Google'it ja tema sidusettevõtteid ning finantsteenuste osutajaid, kellega GPIL on sõlminud seoses Teenustega lepingu („kaitstud isikud”), kõigi kolmandate osapoolte nõuete eest ning vastutuse, kahjude ja kulude (sh kohtulike ja kohtuväliste hüvitisnõuete ning mõistlike õigusabikulude) eest või hüvitab need kaitstud isikule, kui nõue, vastutus, kahju või kulu tekkimine on seotud

  10.1.1 müüja veebisaidiga (veebisaitidega);

  10.1.2 müüja bränditunnustega;

  10.1.3 Teenuse müüjapoolse kasutamisega muul kui lepingus lubatud viisil;

  10.1.4 tootega, mida ostja üritas või kavatses hankida või mille ostja hankis Teenuse vahendusel.

  10.2 Müüjal on punktist 10.1 tulenevad kohustused ainult juhul, kui kaitstud isik

  10.2.1 teavitab müüjat nõudest viivitamata;

  10.2.2 pakub müüjale enese kohtu- või muus menetluses kaitsmiseks mõistlikul määral teavet, abi ja koostööd;

  10.2.3 jätab nõudele vastamise ja selle lahendamises osalemise täielikult müüja kätesse. Kaitstud isik võib omal kulul määrata vaidlust jälgima ka omaenda juristi.

  10.3 Võttes arvesse jaotise 10 ülejäänud punkte, kaitseb GPIL ennast kohtuasjade vastu, või lahendab omal äranägemisel kohtuväliselt kohtuasjad, mille müüja vastu esitab kolmas osapool ja mis põhinevad väitel või tulenevad väitest, et Teenuste osutamiseks kasutatav GPIL-i või Google'i tehnoloogia või Google'i bränditunnus rikub kolmanda osapoole autoriõigust, ärisaladust või kaubamärki.

  10.4 Punktist 10.3 ei tulene GPIL-i jaoks kohustusi ega vastutusi seoses vaidlustega, mis tulenevad

  10.4.1 beetafunktsioonide kasutamisest;

  10.4.2 Teenuste või Google'i bränditunnuste kasutamisest modifitseeritud kujul või ühendatuna materjalidega, mis ei pärine GPIL-ilt, või

  10.4.3 sisust, teabest või andmetest, mille GPIL, Google või tema sidusettevõte on saanud müüjalt, muult kliendilt või kolmandalt osapoolelt.

  10.5 GPIL-il on punktist 10.3 tulenevad kohustused ainult juhul, kui müüja

  10.5.1 teavitab GPIL-i nõudest viivitamata;

  10.5.2 pakub GPIL-ile enese kohtu- või muus menetluses kaitsmiseks mõistlikul määral teavet, abi ja koostööd;

  10.5.3 jätab nõudele vastamise ja selle lahendamises osalemise täielikult GPIL-i kätesse. Kaitstud isik võib omal kulul määrata vaidlust jälgima ka omaenda juristi.

  10.6 GPIL võib omal põhjendatud äranägemisel keelata kliendi jaoks Teenuste või GPIL-i bränditunnuste edasise kasutamise, kui GPIL-il on alust arvata, et need rikuvad kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi.

  10.7 Pooltel ei ole kolmanda osapoole intellektuaalomandi õiguste rikkumise suhtes muud vastutust ega õiguskaitset peale käesolevas jaotises 10 kirjeldatu.

 21. KEHTIVUS JA LÕPETAMINE
 22. 11.1 Käesolev leping jõustub jõustumiskuupäeval ning jääb jõusse, kuni lõpetatakse kooskõlas käesoleva jaotise punktidega.

  11.2 Lõpetamine. Müüja võib lepingu koheselt lõpetada neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast jõustumiskuupäeva, teavitades sellest GPIL-i. Hiljem võib GPIL lepingu lõpetada vähemalt kahe (2) kuu pikkuse etteteatamisajaga ning müüja võib lepingu tasuta lõpetada vähemalt ühe (1) kuu pikkuse etteteatamisajaga, kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud lühemat etteteatamisaega ja kui see on seadusega kooskõlas.

  11.3 Pooled võivad ühepoolselt ja etteteatamiseta lepingu täitmise osaliselt või täielikult peatada ja/või lepingu osaliselt või täielikult lõpetada, kui

  11.3.1 teine pool on lepingut raskelt rikkunud ja rikkumise hüvitamine ei ole võimalik või

  11.3.2 teine pool on lepingut raskelt rikkunud ja rikkumise hüvitamine on võimalik, kuid teine pool ei hüvita rikkumist kolmekümne (30) päeva jooksul pärast sellekohase nõude kättesaamist.

  11.4 Pooled võivad lepingu ühepoolselt etteteatamiseta lõpetada järgmistel juhtudel:

  11.4.1 teise osapoole ettepanekul või temaga seoses kutsutakse kokku koosolek tema võlausaldajatega või sõlmitakse tema võlausaldajatega või viimaste kasuks vastav kokkulepe (kaasa arvatud 2014. aasta äriühinguseadustikus sätestatud kokkuleppemenetlus);

  11.4.2 teise poole kõikide varade või tema varade olulise osa valdajaks määratakse kas kohtumenetlusega või muul viisil määratud tasude sissenõudja, tasude saaja, ametnik või haldur või algatatakse teise poole kõikide varade või tema varade olulise osa suhtes varade arestimine, nõudmiste täidesaatmine või muu asjakohane menetlus (mida ei tühistata seitsme (7) päeva jooksul);

  11.4.3 teine pool lõpetab äritegevuse või muutub maksejõuetuks Iirimaa 1986. aasta pankrotiseaduse lõike 123 või lõigete 222–224 tähenduses või muutub tõenäoliselt maksejõuetuks sama seaduse lõike 268 tähenduses;

  11.4.4 teine pool või tema juhatajad, võlausaldajad või olulises mahus kommertspantide valdaja annab teada kavatsusest määrata haldur või taotleb kohtult halduri määramist;

  11.4.5 esitatakse petitsioon (mida ei tühistata kahekümne kaheksa (28) päeva jooksul) või võetakse vastu otsus või antakse korraldus teise poole pankroti või likvideerimise väljakuulutamiseks;

  11.4.6 teise poolega toimub eespool nimetatud punktidega analoogne sündmus riigis, kus asub teise osapoole juriidiline aadress või kus on ta elukoht või kus ta tegutseb või omab vara;

  11.4.7 müüja kontrollisik muutub või müüja kaotab olulise osa oma varadest. Selles punktis tähendab sõna „kontrollisik” isikut/isikuid või esindajat/esindajaid, kellel on otsene või kaudne volitus juriidilist isikut juhtida või juhatada, ning „kontrollisiku muutumine” kannab sellest tulenevat tähendust, või

  11.4.8 riigis, mille jurisdiktsiooni müüja kuulub, toimub müüjaga seotud sündmus või algatatakse müüjaga seotud menetlus, mis on mõjult samaväärne või sarnane käesolevas punktis 11.4 nimetatud sündmustega.

  11.5 Teenuse peatamine maksetehingute suhtes. GPIL võib Teenuse kasutamise müüja jaoks kohe peatada, kui

  11.5.1 müüja rikub käesolevat lepingut (sh selles nimetatud eeskirju, näiteks Google Paymentsi programmieeskirju ja -suuniseid), või

  11.5.2 Teenuse müüjapoolse kasutamisega kaasneb GPIL-i põhjendatud arvamusel GPIL-i, Teenuse ja/või maksetehingute töötlemiseks kasutatavate kaardimaksevõrgustike jaoks rahalise kahju või mainekahju oht või siis on põhjust kahtlustada, et müüja tegeleb pettuse, rahapesu või muu ebaseadusliku tegevusega.

  11.6 Müüja võib GPIL-i sellest üks tööpäev ette teavitades Teenuse kasutamise peatada ajavahemikuks, mil

  11.6.1 Teenuses esineb tõsiseid vigu või puudusi, mis mõjutavad oluliselt Teenuse toimimist, kuni GPIL vead või puudused kõrvaldab, või

  11.6.2 Teenus avaldab müüja äritegevusele vahetult olulist negatiivset mõju, kuni GPIL sellise olulise negatiivse mõju kõrvaldab või korrigeerib,

  tingimusel et igal sellisel juhtumil esitab müüja GPIL-ile tõsist viga või puudust või olulist negatiivset mõju puudutava dokumentatsiooni, kui GPIL seda nõuab. Teenuse kasutamise peatamise ajal aitab müüja GPIL-il nimetatud probleeme heas usus lahendada.

  11.7 Kui käesolev leping lõpetatakse või müüja lõpetab muul viisil Teenuse kasutamise, siis

  11.7.1 nõutavate rahapesu, pettuse ja muude ebaseaduslike tegevuste kontrollimenetluste eduka sooritamise järel võib GPIL võtta vähem kui 1 € suuruse kinnitustasu ja pidada kuni saja kaheksakümneks (180) päevaks kinni summa, mida GPIL peab vajalikuks võimalike makse tagasivõtmise nõuete prognoositava summa katmiseks. Lepingu lõppemise või lõpetamise järel tekkivate või realiseeruvate müüja vastaste makse tagasivõtmise nõuete ja muude kohustuste eest jääb vastutavaks müüja;

  11.7.2 kõik GPIL-ilt saadud õigused ja litsentsid lõpevad kohe;

  11.7.3 lepingu alusel müüjale antud õigused GPIL-i bränditunnuste kasutamiseks lõpevad kohe;

  11.7.4 müüja lõpetab kohe Teenuse kasutamise

  (a) maksetehingute töötlemiseks ja

  (b) GPIL-i bränditunnuste kuvamiseks;

  11.7.5 müüja täidab kõik toodete ostutellimused, mida pole veel täidetud, ja

  (a) müüja tagastab või hävitab (tõestataval viisil) kõik müüja valduses olevad GPIL-i ärisaladused ja konfidentsiaalse teabe.

  11.8 GPIL võib lõpetada müüja juurdepääsu Teenusele, muutes muu hulgas inaktiivseks müüja kasutajanime ja parooli, ning keelduda tulevikus müüjale (ja tema ema-, tütar- ja sidusettevõtetele või õigusjärglastele või füüsilise isiku korral lähisugulastele või tuttavatele) Teenusele juurdepääsu andmast.

  11.9 Vaatamata lepingu ülejäänud punktidele jäävad lepingu kõik punktid, mis tulenevalt oma olemusest peaksid jääma jõusse või poolte jaoks siduvaks ka pärast lepingu lõpetamist või kõigi või osa lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste võõrandamist, sh jaotise 7 (Konfidentsiaalsus) punktid, seaduses lubatud määral jõusse ka pärast lepingu lõpetamist. Lepingu lõpetamine ei mõjuta pooltele lõpetamiskuupäeva seisuga kehtivaid õigusi ja kohustusi.

 23. TEABE EDASTAMINE JA TEATED
 24. 12.1 Käesolev leping sõlmitakse inglise keeles ning kui lepingus ei ole sõnaselgelt kirjas teisiti, siis toimub kogu lepingus ette nähtud teabeedastus, sh teadete edastamine, inglise keeles ja kirjalikul kujul. Tõlkeid pakutakse ainult lugemismugavuse huvides ning inglisekeelse versiooni ja tõlke erinevuse korral tuleb lähtuda inglisekeelsest versioonist.

  12.2 GPIL võib müüjaga Teenuse asjus teabe vahetamiseks kasutada elektroonilisi kommunikatsioonivahendeid, muu hulgas (a) saata e-kirju müüja e-posti aadressile ja (b) postitada teateid või sõnumeid Google'i veebisaidile. Müüja lubab GPIL-il saata müüjale elektroonilisel kujul teavet, mis on seotud Teenuse kasutamisega müüja poolt, muu hulgas lepingu (ning selle redaktsioonide ja muudatuste) tekste, Teenust puudutavaid teateid ja avalikustusi ning maksetehingute eelkinnitusi. Teavet edastatakse sõltuvalt teabe liigist järgmiselt:

  • registreerumisel saab müüja lepingu prinditaval kujul;
  • registreerumisjärgsed lepingu muudatused saadetakse e-kirjaga müüja e-posti aadressile;
  • kui lepingus ei ole kirjas teisiti, saadetakse lepingu lõpetamise teade e-kirjaga müüja e-posti aadressile;
  • maksetehingute teave tehakse prinditaval kujul kättesaadavaks müüja Kontol;
  • teenuse peatamist puudutav teave tehakse kättesaadavaks müüja Kontol, ja
  • maksetehingute tagasilükkamist puudutav teave tehakse kättesaadavaks müüja Kontol.

  Teavitamiseks loetakse

  (a) teate isiklikku üleandmist või kulleriga kättetoimetamist (üleandmine allkirja vastu);

  (b) tähitud kirja üleandmist;

  (c) nelja (4) tunni möödumist e-kirja saatmisest või

  (d) teate kättesaadavaks tegemist müüja Kontol. Kui poole kontaktandmed muutuvad, siis peab ta sellest teist poolt teavitama, et mõlemal poolel oleksid alati teise poole uusimad käesolevas punktis nimetatud kontaktandmed.

  12.3 Müüja peab elektrooniliselt edastatud teated säilitama väljaprindituna või salvestatud elektroonilise koopiana; kogu müüjale elektrooniliselt edastatav teave on prinditav või salvestatav.

  12.4 Lepinguga seoses GPIL-ile edastatavad teated tuleb saata aadressile

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, märkides adressaadiks „GPIL Payments Team”, välja arvatud järgmised erandid:

  • sisselogimisteabe kaotamisest, vargusest, volitamata kasutamisest või muust turberikkumisest tuleb esimesel võimalusel teavitada ostja abikeskuse lingi „Võtke meiega ühendust” abil;
  • lepingu lõpetamise teade tuleb saata müüja abikeskuse lingi „Võtke meiega ühendust” abil.

 25. ÜLDINE
 26. 13.1 Käesolev leping (koos selles sisalduvate URL-idega) moodustab lepingu objekti suhtes ainsa pooltevahelise lepingu, mis asendab kõikvõimalikud varasemad pooltevahelised lepingud või kokkulepped seoses lepingu esemega.

  13.2 Lepingu eksemplaride arv ei ole piiratud ning iga eksemplar, sh fotokoopia, on käsitletav lepingu originaalina ja kõik eksemplarid koos moodustavad ühe ja sama siduva dokumendi.

  13.3 Võttes arvesse punkte 13.4 ja 13.5, tuleb lepingu muutmiseks (i) vormistada muudatus kirjalikult; (ii) viidata muudatuses lepingule endale ja (iii) edastada lepingu muudatus teisele poolele hiljemalt kaks (2) kuud enne muudatuse jõustumiskuupäeva. Müüja mõistab ja nõustub, et kui müüja ei esita GPIL-i esitatud muudatuste suhtes vastuväiteid lähtuvalt punktist 12.4 enne muudatuste jõustumiskuupäeva, siis loetakse müüja muudatustega nõustunuks, ning kui müüja esitab vastuväiteid enne muudatuste jõustumiskuupäeva, siis leping lõpeb kohe. Müüja võib enne GPIL-i esitatud muudatuste jõustumiskuupäeva lepingu lähtuvalt punktist 12.4 lõpetada. Müüja esitatud lepingumuudatused jõustuvad ainult juhul, kui mõlema poole volitatud esindajad need allkirjastavad.

  13.4 Müüja nõustub, et GPIL-il on õigus lepingut igal ajal muuta, tingimusel, et ta teavitab sellest müüjat ja et muudatus ei ole ebaseaduslik.

  13.5 Punktid 13.3 ja 13.4 ei piira järgmist:

  13.5.1 GPIL-i õigust oma eeskirju värskendada ja muuta või uusi funktsioone lisada, kusjuures etteteatamine pole nõutav ning uue funktsiooni kasutamist müüja poolt loetakse sellega nõustumiseks. Sellistest muudatustest võib GPIL teatada enda valitud viisil, muu hulgas e-kirjaga või Google'i veebisaidil avaldatud teatega, ega

  13.5.2 poolte õigust muuta lepingu tingimusi igal viisil ja vabalt valitud etteteatamisajaga, kui see on seaduses lubatud ja mõlemad pooled nõustuvad sellega.

  13.6 Müüja ei või enda lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi, sh osa neist, võõrandada ilma GPIL-i eelneva kirjaliku nõusolekuta.

  13.7 GPIL võib enda lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, sh osa neist, võõrandada Google'ile ja/või Google'i sidusettevõttele, ega vaja selleks müüja eelnevat kirjalikku nõusolekut.

  13.8 Pooled ei vastuta kohustuste täitmatajätmise või täitmise hilinemise eest, mille põhjuseks on vääramatu jõud, muu hulgas riiklik eriolukord, terroriakt, maavärin, tulekahju, üleujutus või muu loodusõnnetus, streik, elektrikatkestus, interneti või telekommunikatsioonisüsteemi häire või riistvarasüsteemi rike.

  13.9 Kui GPIL ei kasuta mõnda lepingust tulenevat õigust või ei jõusta mõnda lepingu tingimust, siis ei tähenda see tema loobumist sellest õigusest või õigusest seda tingimust edaspidi jõustada.

  13.10 Pooled on ja jäävad sõltumatuteks lepingupartneriteks ning lepingu sõlmimisega ei kaasne poolte ühingu või ühisettevõtte loomist ega esindusõiguse andmist. Kumbki pool ei saa teise töötajaks ega juriidiliseks esindajaks ning kumbki pool ei saa õigust ega volitust võtta teise nimel kohustusi.

  13.11 Kui pädev kohus tunnistab mõne käesoleva lepingu punkti täielikult või osaliselt jõustamatuks või kehtetuks, siis tühistatakse see punkt parajasti sel määral, et leping jääks ülejäänud osas täiel määral jõusse ning pooltele jõustatavaks.

  13.12 Võttes arvesse võimalikke lepingus sõnaselgelt nimetatud erandeid, ei anna leping õigusi ega muid hüvesid kellelegi teisele peale lepingu poolte. See punkt ei piira lepinguliste õiguste või hüvede võõrandamise korral nende uue valdaja õigust võõrandatud õigusi või muid hüvesid kasutada. Sellele klauslile vaatamata ei ole lepinguliste õiguste ja kohustuste võõrandamiseks ega lepingu üleviimiseks, lõpetamiseks või muutmiseks vaja ühegi kolmanda osapoole (muu hulgas sellise kolmanda osapoole, kellel on seoses käesoleva lepinguga õigusi) nõusolekut.

  13.13 Lepingule ning kõigile sellest või sellega seoses tekkivatele vaidlustele ja nõuetele kohaldatakse Iirimaa seadusi. Pooled annavad tagasivõtmatu ja tingimusteta nõusoleku kõigi selliste vaidluste ja nõuete lahendamiseks Iirimaa kohtute ainualluvuses. Vaatamata eelmisele lausele võivad pooled pöörduda oma konfidentsiaalse teabe või intellektuaalomandi õiguste kaitseks kohtusse igas riigis.

  13.14 Makseteenuste direktiivi 2007/64/EÜ (Payment Services Directive, „PSD”) ja makseteenuste direktiivi (EL) 2015/2366 („PSD2”) rakendavas riiklikus õiguses („riiklik õigus”) lubatud määral ei kohaldu lepingule riikliku õiguse järgmised normid: kõik normid, mis rakendavad PSD2 III jaotist, artikli 62 lõiget 1, artikli 64 lõiget 3 ning artikleid 72, 74, 76, 77, 80 ja 89. Pooltel on õigus leppida kokku teistsuguses ajas, kui sätestatud PSD2 artiklit 71 rakendavas riiklikus õigusaktis.