Modtag betalinger via Google – Servicevilkår

31. juli 2015

Disse Servicevilkår for Sælger ("Aftale") er en juridisk kontrakt mellem Google Payment Ltd, et selskab i England (CVR-nr. 05903713), som har hjemsted på 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom ("GPL") og Dig ("Sælger"). GPL kan kontaktes via e-mail i Hjælp på https://support.google.com/payments/merchant/#topic=4490615&contact=1. GPL er autoriseret og reguleret af Financial Services Authority som en udsteder af elektroniske penge ("E-penge") og er registreret i FSA-registret med registreringsnummer 900008. GPL er et datterselskab af Google International, LLC ("Google"). Du skal gennemgå hele denne Aftale, før du beslutter, om du vil acceptere den og fortsætte tilmeldingsprocessen.

Før du fortsætter, skal du udskrive eller gemme en kopi af denne Aftale.

HVIS DU KLIKKER PÅ "JEG ACCEPTERER SERVICEVILKÅRENE" NEDENFOR OG PÅ KNAPPEN "AFSLUT TILMELDING", ACCEPTERER DU, AT DU ER BUNDET AF DENNE AFTALE.

Aftalen træder i kraft fra datoen for Købers accept ("Ikrafttrædelsesdato").

1. DEFINITIONER

Følgende definerede ord fremgår af Aftalen:

"Konto" er den konto til E-penge, som GPL administrerer for Sælger.

"API-referencevejledning" er den API-referencevejledning, som fra tid til anden offentliggøres af GPL eller dennes tilknyttede selskaber. Den aktuelle API-referencevejledning er tilgængelig på https://developers.google.com/terms.

"API-vejledning til udviklere" er den API-vejledning for udviklere, som fra tid til anden udgives af GPL eller dennes tilknyttede selskaber. Den aktuelle API-referencevejledning er tilgængelig på https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

"Betafunktioner" er de funktioner i Tjenesten, som GPL har angivet som "betaversioner", eller som fra tid til anden ikke er nævnt i GPL’s tekniske dokumentation. En sådan teknisk dokumentation omfatter den gældende API-referencevejledning og API-vejledningen til udviklere for den version af Tjenesten, som sælgeren har implementeret.

"Varemærker" er de varemærkenavne, varemærker, tjenestemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske varemærkeelementer tilhørende de respektive parter fra tid til anden.

"Hverdag" er en dag, der ikke er lørdag, søndag eller en fridag i Storbritannien.

"Køber" er en Kunde, som bruger Tjenesten til at foretage Finansieringstransaktioner ved køb af Produkter.

"Mobilselskab" er et mobiltelefonselskab, der er godkendt af GPL, og som tilbyder Købere en Konto for mobilselskabsfakturering.

"Betaling via mobilregning" er den betalingsproces, hvorved GPL på vegne af Sælger indsender en Betalingstransaktion til Mobilselskabet til fakturering på Købers Konto for mobilselskabsfakturering.

"Konto for mobilselskabsfakturering" er den månedlige eller på en anden måde periodiske faktureringskonto, som udbydes af Mobilselskabet, og som Køber har registreret hos GPL som Finansieringsmetode.

"Behandling af tilbageførsel" er det afsnit af Google Payments' programpolitikker og retningslinjer, som har overskriften "Behandling af tilbageførsel".

"Kunde" er en person eller enhed, der er registreret i Tjenesten som Køber eller Sælger.

"Tvister" er uenigheder, retssager, aftaler og/eller andre sådanne tvister mellem Kunder eller andre tredjeparter, der opstår som følge af brugen af Tjenesten, og som ikke vedrører tvister i forbindelse med Tjenesten.

"Euro" er den retsgyldige valuta i den Europæiske Monetære Union.

"Finansieringsmetode" er den kreditkortkonto, betalingskortkonto, Konto for mobilselskabsfakturering eller anden betalingsmetode, som Kunden har registreret hos Tjenesten, og som GPL bruger til at finansiere udstedelsen af E-penge hos GPL for at behandle Finansieringstransaktioner og til andre formål.

"Finansieringstransaktion" er den transaktion, hvorved GPL (i) iværksætter overførslen af en Købesum fra en Købers Finansieringsmetode til GPL, (ii) udsteder en sum E-penge til Køberen svarende til Købesummen, og (iii) overfører summen af E-penge fra Køberen til Sælgeren.

"Google" er Google International, LLC og dets Datterselskaber og Tilknyttede virksomheder.

"Google Payments' programpolitikker og retningslinjer" er Google Payments' politikker for Sælgere, der har konti hos GPL med danske faktureringsoplysninger, og som udgives af GPL fra tid til anden. De aktuelle programpolitikker og retningslinjer for Google Payments er tilgængelige på https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

"GPL-dataprotokoller" er de af Googles dataprotokoller, der gælder for den Tjeneste, der leveres af eller på vegne af GPL til Sælger i overensstemmelse med denne Aftale, og eventuelle reviderede versioner af sådanne protokoller, der kan meddeles til Sælger af GPL eller dets tilknyttede selskaber fra tid til anden.

"Google-website" er et website, som ejes eller drives af eller på vegne af Google eller dets tilknyttede selskaber, inklusive alle underdomæner og -mapper deraf og alle efterfølgende websites dertil.

"Bruttohandelsværdien" eller "GMV" er den samlede værdi af alle Sælgers Finansieringstransaktioner inklusive gebyrer, afgifter og forsendelsesomkostninger, hvis disse er relevante.

"Immaterielle rettigheder" er alle patentrettigheder, ophavsrettigheder, rettigheder for halvledertopografi, rettigheder i software, ideelle rettigheder, vare- og/eller tjenestemærker, logoer, rettigheder i eller relateret til databaser, rettigheder i eller relateret til fortrolige oplysninger eller erhvervshemmeligheder, rettigheder i eller relateret til domænenavne og andre ejendomsrettigheder (både registrerede og uregistrerede) i hele verden, herunder alle rettigheder til tilbageførsel og rettigheder for eventuelle anvendelser eller afventende registreringer samt rettigheden til at anlægge sag og få skadeserstatning for tidligere krænkelser.

"Loginoplysninger" er det brugernavn og den adgangskode, som GPL udsteder til Sælger, så denne kan få adgang til Sælgers konto.

"Politik for betalingsgaranti" er det afsnit af Google Payments' programpolitikker og retningslinjer, som har overskriften "Politik for betalingsgaranti".

"Betalingsordre" er (i) de instruktioner, Sælger giver til GPL for at udføre en Finansieringstransaktion, der er autoriseret af en Køber, hvilket også fungerer som en meddelelse til GPL af Købers tilladelse til at indlede købet af en E-pengesum fra GPL svarende til Købesummen af Finansieringstransaktionen, eller (ii) den instruktion Sælger giver til GPL om at udføre en Refusionstransaktion afhængigt af konteksten.

"Pund sterling" er den retsgyldige valuta i Storbritannien.

"Produkt" er en digital eller fysisk vare eller tjeneste, som en Køber kan købe hos en Sælger ved brug af Tjenesten.

"Købesum" er et beløb svarende til prisen på et Produkt, inklusive eventuelle tilhørende gebyrer, skatter, forsendelses- eller ekspeditionsgebyrer, alt efter hvad der er relevant.

"Indløsningskonto" er den konto til E-penge, som drives af GPL, og som er knyttet til Sælgeren, hvortil E-penge overføres af GPL fra Købere som del af en Finansieringstransaktion.

"Indløsningstransaktion" er den transaktion, hvor GPL indløser E-penge, som står på Sælgers Indløsningskonto, og derefter indleder overførsel af et tilsvarende beløb til Sælgers Afregningskonto.

"Refusionstransaktion" er den transaktion, hvorved GPL overfører E-penge fra Sælgers Indløsningskonto til en Køber og derefter indløser og indleder overførslen af et tilsvarende beløb til Købers Finansieringsmetode via Tjenestens refusionsfunktion.

"Reservekrav" er det pengebeløb, som er en del af de betalinger, der skal betales til Sælger i henhold til behandlingen af Finansierings- eller Indløsningstransaktioner, som GPL kan tilbageholde i henhold til aftalen.

"Sælger" er en person eller enhed, som bruger Tjenesten til at sælge Produkter og modtage Købesummer fra Finansieringstransaktioner.

"Sælgers e-mailadresse" er den e-mailadresse, som Sælger har angivet under tilmeldingen.

"Sælgers website" er sider på Sælgers websites, som tilbyder Produkter, som man kan betale for ved hjælp af Tjenesten.

"Tjeneste" er GPL's tjeneste til betaling med E-penge kaldet Google Payments, som beskrives i denne Aftale, og som indeholder behandlingen af (a) Finansierings- og Refusionstransaktioner på vegne af Sælgere i forbindelse med et køb mellem Sælger og Køber og (b) Indløsningstransaktioner.

"Tvister angående Tjenesten" er uenigheder, klager, retssager, aftaler og/eller andre sådanne tvister mellem GPL og Kunder, der udelukkende opstår som følge af påstande om, at GPL ikke overholder sine forpligtelser i denne Aftale eller gældende lovgivning samt tilknyttede fejl i leveringen af Tjenesten.

"Servicegebyrer" er de gebyrer, som GPL opkræver for Tjenesten i henhold til paragraf 7.1.

"Afregningskonto" er den indbetalingskonto, som Sælger har i en bank i Danmark, og som er angivet på skrift af Sælger og godkendt af GPL til modtagelse af penge fra indløsningen af E-penge fra Sælgers Indløsningskonto.

"Datterselskaber og tilknyttede selskaber" er juridiske enheder i hele verden, der er datterselskaber og tilknyttede selskaber til GPL.

"USD" er den retsgyldige valuta i USA.

"År" er den periode på tolv (12) måneder, der begynder på Ikrafttrædelsesdatoen og derpå følgende perioder på tolv måneder.

1.1 Overskrifterne til paragrafferne i denne Aftale er kun til at gøre det lettere at finde referencer og har ingen indflydelse på fortolkningen eller konstruktionen af denne Aftale.

1.2 Henvisninger til vedtægter eller lovbestemmelser omfatter en henvisning til den pågældende vedtægt eller lovbestemmelse, som til enhver tid kan ændres, udvides eller genindføres.

1.3 Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i Aftalen, er alle beløb i denne Aftale angivet i Euro.

2. FUNKTIONER I OG BESKRIVELSE AF TJENESTEN

2.1 Beskrivelse af Tjenesten. Sælger anerkender og accepterer, at:

(a) Sælgers salg af Produkter er transaktioner mellem Sælger og Køber og ikke med GPL, Google eller dennes tilknyttede selskaber, medmindre GPL, Google eller dennes tilknyttede selskaber er udtrykkeligt angivet som Sælger eller Køber i transaktionen,

(b) hverken GPL, Google eller dennes tilknyttede selskaber er Køber, Sælger eller en part i forbindelse med Finansieringstransaktioner, medmindre dette udtrykkeligt er angivet i fortegnelsen for Produktet, på et Google-website eller i servicevilkårene,

(c) GPL er ikke ansvarlig for og kontrollerer ikke kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de annoncerede Produkter, sandheden eller nøjagtigheden af beskrivelsen af Produkterne, Sælgers mulighed for at sælge Produkter eller Købers mulighed for at købe Produkter, og

(d) GPL er ikke ansvarlig for og kontrollerer ikke, hvorvidt Køber gennemfører købet eller betalingen for Produkter, som Køber har aftalt at købe hos Sælger. Når Køber autoriserer et køb med en Finansieringsmetode, behandler GPL efter modtagelsen af Betalingsordren fra Sælger Finansieringstransaktionen på vegne af Sælger enten (a) ved hjælp af det relevante netværk til behandling af betaling, herunder, uden begrænsning, netværk for kreditkort eller betalingskort, eller (b) til mobilselskabet til betaling og indsamling ved hjælp af betaling via Mobilselskabsfakturering som beskrevet nedenfor.

2.2 Tilladt Betalingsordre. Sælger må kun bruge Tjenesten til at behandle en Betalingsordre på et Produkt, som er købt i god tro af Køber gennem et lovligt salg af Produktet. En Betalingsordre kan muligvis ikke sendes til behandling via Tjenesten, indtil Sælger har:

(a) sendt eller på anden vis overgivet de købte varer til Køberen, eller

(b) udført den købte tjenesteydelse, eller

(c) på anden vis har gennemført købstransaktionen, som Sælger og Køber har aftalt.

2.3 Forbudte transaktioner. GPL kan etablere generelle fremgangsmåder og begrænsninger vedrørende brugen af Tjenesten uden forudgående varsel til Sælger, herunder, uden begrænsning, individuelle eller generelle transaktionsgrænser for Pund sterling eller en lokal valuta på et tilsvarende beløb eller antallet af Finansieringstransaktioner eller Betalingsordrer i en eller flere specifikke perioder. Sælger vil ikke:

(a) bruge Tjenesten til at behandle en Finansieringstransaktion for Sælger eller på anden vis overføre penge mellem en Køber og Sælger, som ikke er et direkte resultat af Købers køb af et Produkt,

(b) bruge Tjenesten til at give kontante forskud til Købere eller gøre det muligt for Købere at foretage køb med pengesubstitutter (såsom rejsechecks, forudbetalte kort, postanvisninger osv.), medmindre Sælger anvender Tjenesten til at sælge gavekort eller værdikort, som er tilladt i henhold til GPL's gældende politikker, der findes på Google Payments' website eller

(c) bruge Tjenesten til at behandle Finansieringstransaktioner i forbindelse med salg eller udveksling af ulovlige varer eller tjenester, herunder, uden begrænsning, ulovlige Produkter eller produktkategorier på listen over ulovlige produkter, der findes her (da en sådan liste opdateres fra tid til anden) eller underliggende ulovlige transaktioner ("Liste over ulovlige Produkter"). Overtrædelse af den gældende politik vedrørende Listen over ulovlige Produkter kan medføre suspendering eller ophør af Sælgers adgang til Tjenesten samt brug af andre retsmidler, som kan benyttes af GPL i henhold til denne Aftale.

Sælger må ikke bruge Tjenesten på en måde, som strider imod disse generelle fremgangsmåder, og en sådan ulovlig brug kan medføre øjeblikkelig suspendering af Tjenesten og/eller ophør af Aftalen.

2.4 Ved forudgående meddelelse til GPL (i den form, som GPL angiver) må Sælger afvise at behandle ordrer på et Produkt af en hvilken som helst årsag, men i sådanne tilfælde har GPL intet ansvar for at muliggøre eventuelle relaterede Finansieringstransaktioner.

2.5 Begrænsninger for brugen af Tjenesten.

(a) Sælger skal overholde alle politikker og begrænsninger vedrørende brugen af Tjenesten for Sælgere, som offentliggøres og opdateres af GPL eller dennes tilknyttede selskaber fra tid til anden. Sådanne politikker omfatter:

(i) Google Payments' programpolitikker og retningslinjer,

(ii) GPL's og Googles krav til tekniske forhold og implementering, som findes på https://developers.google.com/terms (eller andre sådanne webadresser, som GPL angiver fra tid til anden),

(iii) GPL's og Googles retningslinjer for behandling af vare- og tjenestemærker i Tjenesten, som findes på https://www.google.com/permissions/guidelines.html eller andre sådanne webadresser, som GPL angiver fra tid til anden,

(iv) politikker og vilkår for Google-websites, som fra tid til anden findes på Google-websites,

(v) GPL's krav om datasikkerhed, som Sælger får meddelelse om fra tid til anden,

(vi) alle gældende driftsregler og/eller politikker for kortsammenslutninger eller -netværk, som bruges til at behandle Finansierings-, Indløsnings- og Refusionstransaktioner, og

(vii) mobilselskabets krav til Mobilselskabsfakturering.

(b) Sælgers Finansieringstransaktioner kan være beskyttet af vilkårene og betingelserne i Politikken for betalingsgaranti.

(c) GPL kan ændre, suspendere eller afbryde hele eller dele af Tjenesten, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med vedligeholdelse eller opdatering af Tjenesten.

(d) GPL kan fra tid til anden begrænse visse funktioner eller adgangen til dele af eller hele Tjenesten.

(e) GPL skal ikke kreditere Sælger for en Finansieringstransaktion, hvis GPL ikke har modtaget gyldige penge fra Købers Finansieringsmetode for Finansieringstransaktionen.

2.6 Forbudte handlinger. Sælger vil ikke:

(a) angive et minimum- eller maksimumbeløb for Finansieringstransaktioner som krav til Købers brug af Tjenesten, når de betaler for et produkt,

(b) kræve, at Køber opgiver kontonumre til kreditkort, betalingskort, Konto for mobilselskabsfakturering eller andre Finansieringsmetoder til Sælger,

(c) i en særskilt Finansieringstransaktion behandle et beløb for gældende afgifter ved køb af et Produkt,

(d) sende en Finansieringstransaktion til Tjenesten, som tidligere er blevet afvist eller returneret som en tilbageførsel,

(e) tillade, at Tjenesten anvendes til betaling af gæld, som Køber skylder Sælger, eller returnerede/uindløste checks, eller

(f) opretholde en negativ saldo på Sælgers Indløsningskonto.

Hvis Sælger føjer et tillæg til en Finansieringstransaktion for brugen af Tjenesten, skal Sælger tydeligt meddele Køber om et sådant tillæg. Sælger accepterer at undlade at pålægge tillæg, der er ulovlige under den relevante jurisdiktion.

2.7 Hvis en Finansieringstransaktion af en eller anden årsag omstødes (herunder, uden begrænsning, som resultat af en tilbageførsel), kan GPL efter eget skøn forsøge at få godtgjort det pågældende beløb hos Sælger ved at debitere Sælgers Indløsningskonto. Sælger anerkender og accepterer, at hvis der ikke er nok penge på Sælgers Indløsningskonto, kan GPL inddrive Sælgers gæld ved at debitere Sælgers Indløsningskonto ved en efterfølgende Finansieringstransaktion eller på andre måder inden for lovens grænser.

2.8 Afviklingstider. GPL behandler Finansierings-, Refusions- og Indløsningstransaktioner på følgende måde:

(a) I forbindelse med Finansieringstransaktioner vil GPL efter modtagelse af Betalingsordren fra Sælger udstede et E-pengebeløb til Køber svarende til Købesummen, senest når GPL modtager gyldige tilsvarende betaling fra Købers Finansieringsmetode, hvorefter GPL straks vil overføre det udstedte beløb til Sælgers Indløsningskonto fratrukket eventuelle relevante Tjenestegebyrer.

(b) I forbindelse med Refusionstransaktioner vil GPL øjeblikkeligt efter modtagelse af Betalingsordren fra Sælger overføre et E-pengebeløb svarende til den Købesum, der skal refunderes, fra Sælgers Indløsningskonto til en Køber, forudsat at der er tilstrækkelig dækning for Refusionstransaktionen på Sælgers Indløsningskonto. GPL indløser og indleder overførsel af beløbet til Købers Finansieringsmetode, øjeblikkeligt efter GPL har gennemført og er tilfreds med resultatet af de relevante kontroller af de gældende politikker mod hvidvaskning af penge, svig og anden ulovlig aktivitet.

(c) Hvad angår Indløsningstransaktioner, vil GPL indløse beløbene på Sælgers Indløsningskonto og indlede overførsel af beløbene på den Hverdag, der er aftalt for Indløsningstransaktionen i henhold til paragraf 7.4, forudsat at GPL gennemfører og er tilfreds med resultatet af relevante kontroller af de gældende politikker mod hvidvaskning af penge, svig og anden ulovlig aktivitet, og såfremt der er tilstrækkelig dækning på Indløsningskontoen for Indløsningstransaktionen.

(d) Hvis en Betalingsordre eller anmodning om indløsning modtages eller er planlagt til at ske på en dag, som ikke er en Hverdag, vil den behandles som værende modtaget den efterfølgende Hverdag i henhold til paragraf 2.8.

(e) GPL er ikke ansvarlig for og har ikke kontrol over, hvornår overførsler af indløste midler indledt af GPL i henhold til ovenstående underparagraffer (b) og (c) gennemføres og de overførte midler gøres tilgængelige af den relevante betalingstjenesteudbyder.

2.9 Finansierings-, Refusions- eller Indløsningstransaktioner kan afvises uden forudgående varsel til Køber eller Sælger i henhold til paragraf 7.6. Transaktioner kan også forsinkes på grund af GPL's overholdelse af sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om forhindring af hvidvaskning af penge, herunder hvis GPL mistænker, at der er svig involveret i transaktionen.

2.10 Yderligere vilkår for Mobilselskabsfakturering. Når en Køber foretager en Finansieringstransaktion ved hjælp af betaling via Mobilselskabsfakturering, indsender GPL gebyrer til mobilselskabet for betaling og behandling via Købers Konto for mobilselskabsfakturering. GPL kan også indsende en tilbageførsel, refusion eller justering af denne Finansieringstransaktion til mobilselskabet til behandling via Købers Konto for mobilselskabsfakturering. GPL er ikke forpligtet over for Sælger eller andre til at godtgøre Købers Finansieringstransaktion (eller tilbageførsel, refusion eller ændringer deraf) i tilfælde af, at mobilselskabet uanset af hvilken grund ikke kan eller vil indsamle penge fra Købers Konto for mobilselskabsfakturering eller på anden måde (for betaling af en Finansieringstransaktion), eller at kreditere Kontoen for mobilselskabsfakturering eller på anden måde kreditere Køber (for tilbageførsel, refusion eller ændring af en Finansieringstransaktion). I tilfælde af, at GPL godtgør Sælgers afventende betaling fra mobilselskabet, forbeholder GPL sig ret til tilbageførsel eller refusion af pengene fra Sælger i tilfælde af, at mobilselskabet ikke gennemfører behandlingen af finansieringstransaktionen til Købers Konto for mobilselskabsfakturering eller på anden måde ikke opnår betaling fra Køber. GPL kan begrænse de typer Sælgere, der kan bruge Mobilselskabsfakturering, og de typer produkter, som kan købes på denne måde.

2.11 Betafunktioner. GPL kan efter eget skøn gøre Betafunktionerne tilgængelige for Sælger. Betafunktioner er tilgængelige i den stand, som de forefindes (uden ansvar for mangler), og brugen af dem sker på Sælgers egen risiko inden for lovens grænser. GPL kan efter eget skøn og til enhver tid fjerne Betafunktionerne igen.

3. IMPLEMENTERING AF TJENESTEN

3.1 Implementering. Sælger skal sikre, at al brug af og adgang til Tjenesten via Sælgers website overholder Aftalen og er godkendt af GPL. Sælger skal desuden overvåge og deaktivere en sådan adgang eller brug af ikke-autoriserede parter (herunder, uden begrænsning, tredjeparters websites).

3.2 GPL har den endelige autoritet til at godkende de metoder, som Sælger bruger fra tid til anden til at implementere Tjenesten, og hvis GPL ikke kan godkende denne implementering, kan GPL ved forudgående varsel til Sælger suspendere brugen af hele eller dele af Tjenesten, indtil Sælger implementerer tilstrækkelige og korrekte ændringer, som GPL kræver og har fastlagt. GPL kan til enhver tid sende testforespørgsler til eller foretage kvalitetsundersøgelser af Sælgers websites for at kontrollere, om Sælger overholder Aftalen.

3.3 Finansieringsmetoder. Som en del af Sælgers implementering af Tjenesten på Sælgers Website og som en betingelse for GPL's levering af Tjenesten skal Sælger oprette, registrere og opretholde en Finansieringsmetode og en Afregningskonto hos Tjenesten. Brugen af Finansieringsmetode er underlagt vilkårene og betingelserne for metoden, som findes på: https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer. Sælger tillader, at GPL:

(a) bekræfter, at den Finansieringsmetode eller Afregningskonto, som Sælger har angivet på Tjenestens registreringswebsider, har et godt omdømme i den udstedende bank. Dette gøres ved at sende en anmodning om en betalingsautorisation og/eller en lav kreditering og/eller debitering af penge til Finansieringsmetoden eller Afregningskontoen, hvis disse er relevante,

(b) genbekræfter en Finansieringsmetode eller Afregningskonto efter GPL's eget skøn, når kontooplysninger ændres og

(c) indhenter soliditetsoplysning og/eller på andre måder sender forespørgsler om kreditvurdering eller baggrundsoplysninger om Sælger, når GPL anser det for passende at vurdere Sælgers kvalificering til brug af Tjenesten eller at undersøge Sælgers fortsatte brug af Tjenesten fra tid til anden.

3.4 Sælger skal angive aktuelle, fuldstændige og nøjagtige registreringsoplysninger og oplysninger om Finansieringsmetode og Afregningskonto samt opdatere disse oplysninger for at sikre, at de fortsat er aktuelle og nøjagtige. GPL kan til enhver tid kræve, at Sælger giver yderligere oplysninger for fortsat at kunne bruge Tjenesten, eller at Sælger hjælper GPL med at afgøre, om Sælger fortsat skal have tilladelse til at bruge Tjenesten.

3.5 Opdateringer. Hvis GPL fra tid til anden opdaterer specifikationerne for teknisk udstyr eller implementering (herunder, uden begrænsning, ved opdatering af GPL's Dataprotokoller eller ved at kræve ændringer af udseende, angivelse af etiketter, branding eller henvisning), skal Sælger implementere disse opdateringer eller ændringer, så snart det er rimeligt muligt, men altid inden for tres (60) dage efter den dato, hvor Sælger modtager meddelelsen om opdateringen, forudsat at opdateringerne eller ændringerne af udseende, angivelse af etiketter, branding eller henvisning skal implementeres inden for femten (15) dage efter den dato, hvor Sælger modtager meddelelsen om disse opdateringer.

3.6 Meddelelse om Systemændringer. Sælger skal give GPL mindst tres (60) dages forudgående varsel, inden denne foretager ændringer i den kode eller visningsteknologi, som bruges til implementering af Tjenesten, og som kan forventes at have en negativ påvirkning på Tjenesten eller behandlingen af Finansieringstransaktioner (bemærk, at et sådant varsel på ingen måde fritager Sælger for dennes forpligtelser i henhold til Aftalen).

3.7 Teknisk support. Under forudsætning af Sælgers overholdelse af denne Aftale skal GPL i Aftalens gyldighedsperiode tilbyde Sælger teknisk support af Tjenesterne i henhold til GPL's retningslinjer for support, som er gældende for Tjenesten. Inden Sælger sender anmodninger om support til GPL, skal Sælger først foretage rimelige tiltag for at rette fejl, nedbrud eller afbrydelser af netværksforbindelser i sin egen software og på sit eget udstyr uden eskalering til GPL. Herefter kan Sælger sende en skriftlig anmodning om teknisk support i overensstemmelse med GPL's retningslinjer og fremgangsmåder for support. Sælger skal yde support til Købere for egen regning.

3.8 Autorisation af Finansieringstransaktioner. Sælger anerkender, at modtagelsen af en autorisation fra en kortudsteder vedrørende en specifik Finansieringstransaktion udelukkende angiver, at på autorisationsdatoen: (a) har kortet tilstrækkelig kredit hos kortudstederen til at betale Købesummen til Sælger, (b) bruges kortet inden for dets gyldighedsperiode og (c) er kortet ikke meldt mistet eller stjålet. Sælger anerkender, at en sådan autorisation ikke garanterer, at den person, der har sendt transaktionen, rent faktisk er kortindehaveren, eller at en autorisation er en erklæring fra GPL eller en anden person om, at transaktionen ikke kan tilbageføres.

4. TREPARTSAFTALE

4.1 Hvis Bruttohandelsværdien af Sælgers transaktion via Tjenesten er lig med eller større end grænseværdierne for tre på hinanden følgende måneder som angivet nedenfor, skal Sælger fra slutningen af den tre måneder lange periode acceptere at være underlagt trepartsaftalen som angivet i Bilag A (som den ændres af GPL fra tid til anden). Grænseværdierne er:

(a) 4.000 (fire tusinde) EUR pr. måned i forbindelse med en virksomhed, der er registreret i Eurozonen,

(b) 2.500 (to tusinde og fem hundrede) Pund sterling pr. måned i forbindelse med en virksomhed, der er registreret i Storbritannien, og

(c) et beløb tilsvarende 5.000 USD (hvilket fastlægges af GPL ved hjælp af Reuters' valutakurser på afviklingsdagen på eller omkring den dato, hvor Tjenesten første gang er tilgængelig for virksomheder, der er registreret i den relevante jurisdiktion) i den relevante lokale valuta i forbindelse med en virksomhed, der er registreret andre steder.

5. YDERLIGERE VILKÅR FOR TJENESTEN

5.1 GPL er et elektronisk pengeinstitut. Sælger anerkender og accepterer, at:

(a) GPL udbyder Tjenesten for at gøre behandlingen af Finansieringstransaktioner lettere for Sælgere, så de kan få betaling for Produkter fra Købere,

(b) GPL behandler Finansieringstransaktioner på vegne af Sælgere,

(c) GPL ikke accepterer indbetalinger,

(d) penge tilbageholdt af GPL eller dennes tjenesteudbyder (herunder udbydere af banktjenester) i forbindelse med behandlingen af Finansierings-, Refusions- og Indløsningstransaktioner ikke tilbageholdes som indbetalinger, og

(e) GPL i henhold til loven ikke må betale renter til Sælger i forbindelse med en saldo på Sælgers Indløsningskonto.

5.2 Ingen påtegning. GPL giver ingen garanti eller erklæring i forbindelse med:

(a) sikkerheden, kvaliteten, nøjagtigheden, pålideligheden, integriteten eller lovligheden af Produkter,

(b) sandheden eller nøjagtigheden af beskrivelsen af Produkter, oplysninger om Køber, rådgivning, erklæringer, tilbud, forslag, påstande, data eller andre oplysninger (samlet kaldet "Indhold"), som vises eller distribueres, købes eller betales via Tjenesten eller Google-websites.

I henhold til Aftalen kan GPL, men er ikke forpligtet til at, redigere, ændre eller afvise at sende eller fjerne alt eller dele af Indhold, der betragtes som værende anstødeligt, fejlagtigt, ulovligt eller svigagtigt, eller som overtræder Aftalen.

5.3 Ingen erklæringer vedrørende Kundeidentitet. GPL har intet ansvar over for Sælger for at undersøge baggrunden for eller for at bekræfte identiteten af Kunder af Tjenesten. GPL kan levere systemer til feedback eller bedømmelse i Tjenesten for at hjælpe Sælger med at evaluere andre Kunder af Tjenesten. Sælger anerkender, at sådanne systemer til feedback eller bedømmelse udelukkende repræsenterer Tjenestens Kunders meninger, og at de ikke repræsenterer GPL's meninger, erklæringer eller garantier.

5.4 Bekræftelse af Sælgers identitet – Krav til forhindring af hvidvaskning af penge. Sælger anerkender, at GPL udbyder og fortsat vil udbyde Tjenesten til Sælger, forudsat at Sælger består de regelmæssige kontroller, herunder identitetskontrol foretaget af GPL, og overholder kravene fra GPL, kortsammenslutningen og lovgivningen om forhindring af hvidvaskning af penge. Identitetskontrol kan omfatte kreditvurdering, kontrol af tiltag mod hvidvaskning af penge i henhold til relevant lovgivning, kontrol, som kræves af kortsammenslutninger samt kontrol i henhold til relevante lovmæssige krav. Sælger skal ved anmodning hjælpe GPL med at foretage sådanne kontroller og vurdere overholdelsen af krav om forhindring af hvidvaskning af penge, for eksempel ved at angive yderligere oplysninger om bekræftelse af registrering eller identitet, når GPL kræver dette. Sælger indvilger i, at GPL deler med og indhenter oplysninger fra relevante tredjeparter, der vedrører Sælger, med det formål, at GPL anvender den gældende rettidige omhu og identitetskontrol. Hvis denne betingelse ikke overholdes, f.eks. hvis Sælger ikke giver de oplysninger, som GPL skal bruge til at bekræfte identiteten eller undlade at vurdere overholdelsen af krav om forhindring af hvidvaskning af penge, kan det medføre øjeblikkelig suspendering af Sælgers brug af Tjenesten og ophør af denne Aftale.

5.5 Tvister. Sælger anerkender og accepterer, at:

(a) GPL ikke er en part i og ikke er ansvarlig for Tvister, medmindre dette er udtrykkeligt angivet i Behandling af tilbageførsel, reglerne fra kortsammenslutninger eller -netværk eller britisk lovgivning relateret til selve betalingsprocessen,

(b) Sælger i tilfælde af en Tvist skal overholde sådanne politikker for tvister, som GPL gør tilgængelige fra tid til anden, og

(c) proceduren i paragraf 5.6 og 5.7 skal følges i tilfælde af en Tvist angående Tjenesten.

Desuagtet (a) og (b), som er nævnt ovenfor, tilbyder GPL værktøjer, som hjælper Kunder med at kommunikere med hinanden for at løse en tvist, der kan opstå mellem Købere og Sælgere i forbindelse med en Finansieringstransaktion. Hvis Kunderne ikke er i stand til at løse tvisten, kan GPL mægle i tvister mellem Købere og Sælgere, hvis en af parterne anmoder om hjælp. Ved en sådan anmodning vil GPL efter eget skøn gennemgå tvisten og foreslå en ikke-bindende løsning.

5.6 Tvister angående Tjenesten. GPL undersøger Tvister angående Tjenesten, forudsat at Sælger på rimelig vis hjælper GPL, når GPL fra tid til anden anmoder om dette.

5.7 En Tvist angående Tjenesten bør i første instans sendes til Hjælp til GPL. Du kan få flere oplysninger om Hjælp på https://support.google.com/payments. Hvis du ikke mener, at Tvisten angående Tjenesten løses tilfredsstillende, kan den sendes videre til en såkaldt Financial Ombudsman, forudsat at Sælger opfylder kriteriet for kvalificering. Du kan få flere oplysninger om den såkaldte Financial Ombudsman på http://www.financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Sælger har seks (6) år efter ophør af denne Aftale til at anmode om indløsning af det fulde udestående beløb af E-penge på Sælgers Indløsningskonto, hvorefter alle tilbageværende E-penge på Sælgers Indløsningskonto vil tilhøre GPL. Enhver sådan indløsning er underlagt (i) vellykket gennemførelse af relevante kontroller af de gældende politikker mod hvidvaskning af penge, svig og anden ulovlig aktivitet, (ii) ansvar på Sælgers Indløsningskonto og (iii) et skønsmæssigt indløsningsgebyr på mindre end 1 GBP (eller tilsvarende). Sælger skal angive de af GPL anmodede oplysninger, så GPL kan udføre de gældende kontroller. Hvad angår denne paragraf 5.8, vil denne Aftale opsiges, når Sælger ikke længere er i stand til at bruge sine E-penge til at udføre betalingstransaktioner. Sælger er ikke længere i stand til at bruge sine E-penge til at foretage betalingstransaktioner fra den dato, hvor transaktionerne ikke kan behandles via Tjenesten på grund af Sælgers manglende overholdelse af denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til Sælgers manglende opdatering af Sælgers Afregningskontooplysninger eller efterkommelse af gældende krav om forhindring af hvidvaskning af penge.

5.9 Intet i paragraf 5.8 begrænser GPL's ret til at opsige denne Aftale og/eller indløsning i henhold til paragraf 12.

6. VAREMÆRKER

6.1 Licens til GPL's Varemærker. I henhold til vilkår og betingelser i denne Aftale giver GPL Sælger en begrænset, ikke-eksklusiv licens (uden ret til underlicensering) i Aftalens gyldighedsperiode til at vise de af GPL's Varemærker, som GPL har gjort tilgængelige for Sælger, udelukkende til brug i forbindelse med implementeringen og promoveringen af Tjenesten på Sælgers website. Al implementering af Tjenesten på en Sælgers Website og brug af gældende logoer for Varemærker, som GPL har gjort tilgængelige for Sælger, skal i denne Aftales gyldighedsperiode overholde retningslinjerne og politikkerne for branding og henvisning, som findes på http://www.google.com/permissions/guidelines.html (og som til enhver tid kan opdateres af Google eller GPL). Desuagtet om noget er modstridende, kan GPL tilbagetrække den givne licens i henhold til denne paragraf ved forudgående varsel til Sælger, således at Sælger har en rimelig tidsperiode til at stoppe brugen af de relevante Varemærker.

6.2 Licens til Sælgers Varemærker. I henhold til vilkår og betingelser i denne Aftale giver Sælger GPL, Google og dennes tilknyttede selskaber en begrænset, ikke-eksklusiv licens (uden ret til underlicensering) i Aftalens gyldighedsperiode til at vise Sælgers Varemærker, udelukkende til brug i forbindelse med Tjenesten og for at overholde deres forpligtelser i denne Aftale.

6.3 Hver part ejer alle rettigheder, ejendomsrettigheder og andele, herunder, uden begrænsning, alle Immaterielle rettigheder relateret til dennes Varemærker. Med undtagelse af den begrænsning, der er udtrykkeligt angivet i Aftalen, kan ingen af parterne tildele, og den anden part kan ikke erhverve sig, rettigheder, ejendomsret eller andele (herunder, uden begrænsning, stiltiende licenser) i eller til den anden parts Varemærker. Al GPL's brug af Sælgers Varemærker (herunder goodwill tilknyttet hertil) skal ske til fordel for Sælger, og al Sælgers brug af GPL's Varemærker (herunder goodwill tilknyttet hertil) skal ske til fordel for Google og GPL. Ingen af parterne må anfægte eller hjælpe andre med at anfægte den anden parts Varemærker (medmindre dette sker for at beskytte denne parts rettigheder vedrørende partens egne Varemærker) eller den anden parts registrering af Varemærker, og ingen af parterne må forsøge at registrere et Varemærke eller domænenavn, som er meget lig den anden parts.

6.4 Offentliggørelse. Ingen af parterne må udsende en offentlig meddelelse om eksistensen eller indholdet af denne Aftale uden den anden parts forudgående skriftlige godkendelse. Desuagtet ovenstående kan GPL, Google og dennes tilknyttede selskaber medtage Sælgers Varemærker i præsentationer, marketingmateriale, pressemeddelelser og på kundelister (herunder, uden begrænsning, kundelister på Google-websites og skærmbilleder af Sælgers implementering af Tjenesten). GPL skal give Sælger et eksempel på denne brug, hvis Sælger anmoder om dette.

7. SERVICEGEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER

7.1 Servicegebyrer. I henhold til paragraf 15 skal Sælger betale de Servicegebyrer, som er angivet på websiden med Servicegebyrer. GPL kan til enhver tid øge eller reducere Servicegebyrerne, og enhver stigning eller reducering anses for en ændring i henhold til paragraf 14.3. GPL vil også offentliggøre de ændrede Servicegebyrer i den relevante sektion af websiden med Servicegebyrer. Sådanne ændrede Servicegebyrer skal angive den dato, hvor de ændrede Servicegebyrer træder i kraft. GPL kan fra tid til anden køre kampagner på Google Payments, som kan påvirke beløbet for Servicegebyrerne.

7.2 Uden præjudice for paragraf 5.1(e) kan GPL få renter og/eller anden kompensation fra dennes banker, som udbyder tjenester, eller andet, der opstår som følge af håndteringen af de E-penge, som tilbageholdes på Sælgers Indløsningskonto, og som ikke er indløst på Sælgers Afregningskonto. Sælger accepterer, at sådanne beløb med renter eller kompensation, som GPL har tjent, kun er til GPL's konto.

7.3 GPL tilbageholder E-penge, som skal betales til Sælger, hvorfra der er trukket gældende servicegebyrer, på Sælgers Indløsningskonto, og disse beløb bruges ikke til finansiering af GPL's drift. GPL tilbageholder ikke penge til forvaltning eller som formueforvalter for Sælger.

7.4 Medmindre andet er aftalt mellem parterne, kan Sælger i henhold til paragraf 15 vælge, hvor tit beløb på Sælgers Indløsningskonto skal indløses af GPL til Sælgers Afregningskonto ("Indløsningsperioden"). Indløsningstransaktioner, som er foretaget i Indløsningsperioden, betragtes som autoriseret af Sælger. Sælger anerkender og accepterer, at Indløsningsperioden ikke må være kortere end én dag. Sælger kan til enhver tid ændre Indløsningsperioden via websitet for Google Payments. Hvis Sælger giver forkerte oplysninger til GPL, som medfører, at der opstår en fejl under en Indløsningstransaktion, kan GPL opkræve et gebyr hos Sælger for omkostningerne af GPL's rimelige tiltag for at rette fejlen. Sælger kan desuden til enhver tid anmode om indløsning ved at kontakte GPL via Hjælp på https://support.google.com/payments/merchant/#topic=4490615&contact=1.

7.5 Desuagtet ovenstående er GPL ikke forpligtet til at overføre penge til:

(a) Sælgers Indløsningskonto i forbindelse med behandlingen af en Finansieringstransaktion, hvor GPL ikke har modtaget det fulde beløb i tilgængelige midler til behandlingen af Finansieringstransaktionen, eller

(b) Sælgers Afregningskonto, hvis saldoen på Sælgers Indløsningskonto på udbetalingstidspunktet er mindre end 1 GBP (eller tilsvarende) i henhold til paragraf 5.8 og 12.8(a).

7.6 GPL kan tilbageholde, afvise eller tilbageføre en Finansierings-, Indløsnings- eller Refusionstransaktion:

(a) hvis Køber har gjort krav på refusion,

(b) hvis GPL efter rimeligt skøn mener, at transaktionen:

(i) er fejlagtig,

(ii) involverer overtrædelse, svig eller foretages med svigagtige eller ugyldige metoder (herunder, uden begrænsning, svigagtig brug af kreditkort, betalingskort eller andre betalingsmetoder), medmindre dette er udtrykkeligt angivet i Politikken for betalingsgaranti,

(iii) overtræder gældende lovgivning,

(iv) overtræder denne Aftale eller Servicevilkårene for Købere eller

(v) overtræder GPL's og/eller Tjenestens gældende politikker, og

(c) i tilfælde af tilbageførsler i forbindelse med Købers køb af E-penge i overensstemmelse med kortsammenslutningens regler.

Sælger accepterer at samarbejde med GPL og give de oplysninger, som GPL med rimelighed måtte forlange i forbindelse med dennes undersøgelse af tilfælde, som er angivet i denne paragraf.

Som angivet i paragraf 2.9 kan transaktionerne også forsinkes på grund af GPL's overholdelse af sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om forhindring af hvidvaskning af penge, herunder hvis GPL mistænker, at der er svig involveret i transaktionen.

Forudsat at det ikke strider imod loven eller rimelige sikkerhedsprocedurer, sender GPL oplysninger til Sælger vedrørende den mislykkedes behandling af en Finansierings-, Indløsnings- eller Refusionstransaktion i henhold til paragraf 7.6.

7.7 GPL kan påbegynde de betalingsforpligtelser til Sælger, som GPL påtager sig i henhold til denne Aftale i forbindelse med beløb, som er skyldige og endnu ikke er betalt af Sælger i overensstemmelse med denne Aftale eller andre eventuelle aftaler mellem Sælger og GPL eller en af GPL's tilknyttede selskaber. Dette er gældende udover andre rettigheder eller retsmidler, som GPL har i henhold til denne Aftale.

7.8 GPL kan påbegynde dennes betalingsforpligtelser i henhold til denne Aftale eller kræve, at Sælger betaler beløb til GPL (inden for tredive (30) dage fra en faktura), som er betalt for meget til Sælger i tidligere perioder.

7.9 Sælger accepterer, at Købere har ret til tilbageførsel i henhold til kortsammenslutningens regler. GPL kan, men er ikke forpligtet til at sende tilbageførsler til Sælger.

7.10 GPL kan trække eventuelle gældende Servicegebyrer og andre gebyrer fra beløbet for Finansieringstransaktioner.

7.11 GPL kan trække følgende beløb fra pengene på Indløsningskontoen:

(a) tilbageførsler, refusioner eller afvisninger af tidligere Finansieringstransaktioner og

(b) andre rettelser eller ændringer til tidligere Finansieringstransaktioner,

forudsat at GPL i hvert tilfælde giver Sælger besked om sådanne fratrukne beløb.

7.12 Reservekrav. GPL kan til enhver tid midlertidigt eller permanent pålægge Sælger et Reservekrav, når Sælger anvender Tjenesten. Situationer, hvor GPL kan pålægge et Reservekrav, kan være følgende, men er ikke begrænset til:

(a) sikring af, at der er nok penge tilgængelig for GPL i tilfælde af tilbageførsel af Finansieringstransaktioner eller andre af Sælgers forpligtelser, som opstår i forbindelse med Finansieringstransaktioner,

(b) en væsentlig ændring i Sælgers økonomiske forhold eller dennes betalingshistorik hos kreditorer, herunder, uden begrænsning, situationer, hvor Sælger ikke effektivt kan fortsætte sin virksomhed, eller hvis Sælger misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale eller kortsammenslutningens eller -netværkets regler,

(c) hvis Sælger modtager omfattende tilbageførsler efter GPL's skøn,

(d) en væsentlig ændring i Sælgers virksomhed eller produkter, eller

(e) hvor GPL har rimelig grund til at tro, at GPL bliver gjort ansvarlig over for tredjeparter for foreløbig og endelig kreditering til Sælger.

GPL er ikke ansvarlig over for Sælger eller andre tredjeparter for eventuelle tab, som Sælger måtte lide som resultat af indførelsen af transaktionsgrænser eller Reservekrav eller tilbageførsler eller andre tilbagebetalinger.

7.13 Refusioner og ændringer. Sælger skal meddele sin politik for returnering/annullering til Køberne. Hvis Sælger tillader prisændringer, returnering af Produkter eller annullering af Produkter i forbindelse med en Finansieringstransaktion fra Køber, skal Sælger påbegynde og autorisere en Refusionstransaktion inden for tre dage, efter at Sælger har modtaget Købers anmodning om en sådan refusion/ændring ved hjælp af Tjenestens refusionsfunktion. Beløbet for refusionen/ændringen må ikke overskride det beløb, der angives som det samlede beløb i den oprindelige Finansieringstransaktion. Sælger må ikke modtage kontanter eller anden betaling eller andet vederlag fra Køber for forberedelse af en refusion til Køber eller give kontant refusion til en Køber i forbindelse med et Produkt, som er betalt med en Finansieringstransaktion, medmindre dette er et lovkrav. Hvis Sælgers refusionspolitik forbyder returneringer under visse omstændigheder, kan Sælger stadig modtage en tilbageførsel i forbindelse med et sådant salg i henhold til GPL's politikker og kortsammenslutningens regler. Hvis der er nok tilgængelige penge på Sælgers Indløsningskonto, behandles anmodninger fra Sælger om refusion i henhold til paragraf 2.8. Før dette sker behandlingen af anmodninger om refusion efter GPL's eget skøn. Hvis Sælger laver en fejl i en refusion, kan GPL opkræve et gebyr fra Sælger for omkostningerne for GPL's rimelige tiltag for at rette fejlen.

7.14 Afgifter og andre gebyrer. Sælger skal betale eventuelle gældende afgifter, herunder i forbindelse med salg, anvendelse, løsøre, merværdi, forbrug, told, import- eller stempelafgifter eller andre former for afgifter, som pålægges af myndighederne i forbindelse med transaktioner for tjenester, som er underlagt denne Aftale, herunder bøder og renter, men ikke afgifter baseret på GPL's nettoindkomst. GPL er ikke ansvarlig for og er ikke den enhed, der opkræver afgifter for salg, indkomst eller andet i forbindelse med Finansieringstransaktioner. I de tilfælde, hvor GPL har en juridisk forpligtelse til at opkræve gældende afgifter, faktureres det relevante beløb til Sælger og skal betales netto tredive (30) dage fra datoen for fakturaen eller anden meddelelse. Sælger skal så hurtigt som muligt angive en sådan dokumentation til GPL i henhold til gældende krav fra myndighederne, så GPL kan behandle betalingerne i denne forbindelse (herunder, uden begrænsning, et gyldigt certifikat for Sælgers undtagelse fra forpligtelser til at betale afgifter, som er godkendt af den relevante myndighed), og GPL kan tilbageholde betalinger, som skal betales i denne forbindelse, indtil Sælger har angivet denne dokumentation. Sælger skal så hurtigt som muligt give oprindelige og certificerede kopier af alle betalinger af afgifter eller andre tilstrækkelige beviser på betalinger af afgifter til GPL, når disse betalinger foretages af Sælger i henhold til denne Aftale.

8. FORTROLIGHED, DATABESKYTTELSE OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

8.1 Fortrolighed. Sælger må ikke videregive eller forårsage videregivelse af fortrolige og/eller ejendomsretslige oplysninger tilhørende GPL uden forudgående skriftligt samtykke fra GPL, medmindre dette er lovkrav eller myndighedskrav, eller medmindre de videregives til medarbejdere, repræsentanter eller underleverandører til de parter, som skal have adgang til sådanne oplysninger for at agere i henhold til denne Aftale ("Autoriserede personer"), og som er bundet af en skriftlig aftale om ikke at videregive fortrolige eller ejendomsretslige oplysninger, som er videregivet til Sælger. Sælger anerkender og accepterer, at Sælger er ansvarlig for handlinger og/eller undladelser, som en Autoriseret person foretager ved overtrædelse af denne paragraf. Sælger skal beskytte GPL's fortrolige og ejendomsretlige oplysninger ved at udvise samme omhyggelighed (og intet mindre end rimelig omhyggelighed), som Sælger udviser for at beskytte dine egne fortrolige og ejendomsretslige oplysninger af lignende karakter mod uautoriseret brug, udbredelse eller offentliggørelse til uautoriserede tredjeparter. GPL's fortrolige og ejendomsretslige oplysninger omfatter, uden begrænsning, (a) al GPL's, Googles eller dennes tilknyttede selskabers software, teknologi, programmer, specifikationer, materiale, retningslinjer og dokumentation vedrørende denne Tjeneste, (b) alle oplysninger, som er angivet i henhold til denne Aftale, herunder, uden begrænsning, materielle, immaterielle, visuelle, elektroniske, aktuelle eller fremtidige oplysninger såsom (i) erhvervshemmeligheder, (ii) økonomiske oplysninger, (iii) tekniske oplysninger, herunder undersøgelser, udvikling, procedurer, algoritmer, data, design og ekspertviden, og (iv) virksomhedsoplysninger, herunder drift, planlægning, markedsføringsandel og produkter, og (c) andre oplysninger, som er angivet skriftligt af GPL som "fortrolige" eller tilsvarende. GPL's fortrolige og ejendomsretslige oplysninger må ikke omfatte oplysninger, som (i) er eller bliver offentligt tilgængelige uden Sælgers handling eller undladelse, (ii) var i Sælgers retmæssige besiddelse inden videregivelsen, og som ikke er givet til Sælger af GPL eller dennes tilknyttede selskaber, (iii) er lovligt videregivet til Sælger af en tredjepart uden begrænsning på Sælgers videregivelse, og hvor Sælger ikke var bekendt med, at oplysningerne var fortrolige eller ejendomsretslige tilhørende GPL, eller (iv) er udviklet særskilt af Sælger uden overtrædelse af denne Aftale.

8.2 Sælger må ikke videregive, bruge eller overføre (herunder med det formål at sende uopfordrede meddelelser) sådanne oplysninger om Køber, medmindre det er til behandling af transaktionen, som Køberen har anmodet om, og til opretholdelse af Køberens konto hos Sælgeren, eller som det på anden vis udtrykkeligt er tilladt i Google Payments' programpolitikker og retningslinjer. Sælger anerkender og accepterer, at oplysninger om Køber, der er angivet over for Google og/eller GPL i forbindelse med Tjenesten, er underlagt Tjenestens privatlivspolitik, som findes på: https://www.google.com/privacypolicy.html og https://payments.google.com/files/buyerprivacy.html. GPL kan også give oplysninger i forbindelse med gyldig juridisk proces, såsom vidneindkaldelser, ransagningskendelser og retskendelser eller for at fastslå eller håndhæve dennes juridiske rettigheder eller forsvare juridiske krav. GPL er ikke forpligtet til at returnere, ødelægge eller certificere i forbindelse med destrueringen af Sælgers fortrolige oplysninger, men GPL må ikke udnytte Sælgers fortrolige oplysninger på anden vis end angivet i denne Aftale.

8.3 Loginoplysninger. Sælger er ansvarlig for og skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at holde Loginoplysningerne fortrolige. Sælger accepterer at give GPL besked via "Kontakt os" under Hjælp til Købere uden unødig forsinkelse, når der konstateres tab, tyveri, uretmæssig tilegnelse eller uautoriseret brug af Loginoplysninger eller andet brud på sikkerheden i forbindelse med Tjenesten.

8.4 Sælger erklærer og garanterer, at alle funktionærer, medarbejdere, repræsentanter og andre personer med adgang til dennes Loginoplysninger er godkendt af Sælger til at bruge Tjenesten, og at Sælger er juridisk bundet af dette.

8.5 Immaterielle rettigheder. GPL og dennes licensgivere ejer alle rettigheder, ejendomsretten og andele i forbindelse med, herunder, uden begrænsning, alle Immaterielle rettigheder vedrørende Tjenesten (og alle afledte værker eller forbedringer heraf), herunder, men ikke begrænset til, al software, teknologi og dokumentation, alle oplysninger, materialer og retningslinjer samt alt indhold. Sælger må ikke tilegne sig rettigheder, ejendomsret eller andele i forbindelse med Tjenesten, Immaterielle rettigheder relaterede til Tjenesten og/eller GPL's Varemærker, medmindre den begrænsede brug er udtrykkeligt angivet i denne Aftale.

9. GARANTIER

9.1 Hver part erklærer og garanterer for, at denne har fuld bemyndigelse og autoritet til at indgå denne Aftale.

9.2 Det er en betingelse for denne Aftale, og Sælger garanterer over for GPL, at Sælger:

(a) såfremt denne er en enkeltperson, er mindst 18 år gammel,

(b) ejer og administrerer Sælgers websites, og

(c) i denne Aftales gyldighedsperiode har opretholdt og fortsat opretholder alle rettigheder, godkendelser og licenser, som kræves for at Sælger må implementere Tjenesten.

9.3 Sælger garanterer over for GPL, at:

(a) Sælgers udførelse af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale ikke udgør en overtrædelse eller misligholdelse af aftaler, hvor Sælger er en part,

(b) Sælger overholder alle love, bestemmelser og vedtægter, som gælder eller på andre måder er tilknyttet Sælgers brug af Tjenesten,

(c) Sælger ikke forsøger at sende eller modtage en Finansierings-, Refusions- eller Indløsningstransaktion via Tjenesten, som er eller ville være ulovlig i henhold til gældende lovgivning, og

(d) Sælger overholder alle love og bestemmelser, som gælder for salget af Produkter og forholdet til Købere, herunder, uden begrænsning, Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 og Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002.

9.4 GPL garanterer over for Sælger, at Tjenesten udbydes med rimelig omhyggelighed og kompetence.

9.5 GPL garanterer ikke, at Tjenesten lever op til alle Sælgers krav, eller at driften af Tjenesten sker uforstyrret, fri fra virus, sikkert eller fejlfrit.

9.6 GPL er ikke ansvarlig for misligholdelse af vilkår i denne Aftale, herunder erklæringer, betingelser eller garantier, hvis misligholdelsen skyldes, at Sælger har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne Aftale.

9.7 Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår gælder for Tjenesterne eller andre tjenester udbudt af GPL i henhold til denne Aftale, medmindre dette er udtrykkeligt angivet i denne Aftale. I henhold til paragraf 10.1(b) gælder der ingen stiltiende betingelser, garantier eller øvrige vilkår (herunder stiltiende vilkår vedrørende tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål eller overensstemmelse med beskrivelse).

10. ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1 Intet i denne Aftale fraskriver eller begrænser parternes ansvar ved:

(a) dødsfald eller personskade, der opstår som følge af uagtsomhed begået af en af parterne eller deres ansatte, repræsentanter eller medarbejdere,

(b) svig eller svigagtig vildledning,

(c) overtrædelse af stiltiende betingelser for ejendomsret eller brug uden forstyrrelse og/eller

(d) misbrug af fortrolige oplysninger.

10.2 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne Aftale, fraskriver eller begrænser intet i denne Aftale parternes ansvar for overtrædelse af den anden parts Immaterielle rettigheder eller ansvar i henhold til paragraf 11.

10.3 I henhold til paragraf 10.1 og 10.2 er ingen af parterne underlagt kontraktansvar i forbindelse med erstatning (herunder, uden begrænsning, uagtsomhed), udarbejdelse af kontrakt eller anden angivelse af oplysninger (udover svigagtig vildledning) eller andet, som opstår som følge af eller i forbindelse med denne Aftale for:

(a) økonomiske tab (herunder, uden begrænsning, tab af indtjening, fortjeneste, kontrakter, data, forretning, forventet opsparing),

(b) omkostninger til erstatningstjenester,

(c) tab af goodwill eller omdømme eller

(d) særlige eller indirekte tab,

der pådrages af denne part på grund af eller i forbindelse med denne Aftale, uanset om sådanne tab er taget i betragtning af parterne på datoen for denne Aftale.

10.4 I henhold til paragrafferne 10.1, 10.2, 10.3 og 10.5 er hver parts samlede ansvar for hvert År i forbindelse med alle hændelser eller en række forbundne hændelser, der sker inden for det pågældende År, i forbindelse med denne Aftale (uanset om ansvaret opstår på grund af misligholdelse af kontrakten, uagtsomhed eller af andre årsager) begrænset til 125 % af betalte eller skyldige Servicegebyr af Sælger til GPL i det umiddelbart foregående År eller 30.000 GBP.

10.5 I henhold til paragrafferne 10.1, 10.2 og 10.3 er hver parts samlede ansvar, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne Aftale (uanset om ansvaret opstår på grund af misligholdelse af kontrakten, uagtsomhed eller af andre årsager), begrænset til 300.000 GBP.

10.6 Begge parter anerkender og accepterer, at risikofordelingen i henhold til paragraf 10 afspejles af arten af Tjenesterne og beløb, der er skyldige af hver part i henhold til denne Aftale.

10.7 Undtagen i tilfælde, hvor GPL ikke har givet tilstrækkelige relevante transaktionsoplysninger til Sælger, er Sælger kun berettiget til oprejsning i henhold til paragrafferne 10.8, 10.9 og 10.10, hvis Sælger underretter GPL i overensstemmelse med paragraf 13 uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder ikke senere end tretten (13) måneder efter debiteringsdatoen, efter at være blevet bekendt med uautoriserede eller ukorrekt udførte transaktioner.

10.8 Behandling af uautoriserede Indløsnings- og Refusionstransaktioner. Undtagen i tilfælde med Sælgersvig vil GPL refundere beløbet for uautoriserede Indløsnings- og Refusionstransaktioner, der ikke er autoriseret i overensstemmelse med henholdsvis paragrafferne 7.4 og 7.13, herunder gældende gebyrer, til Sælgers Indløsningskonto.

10.9 Behandling af forkert udførte Refusions- eller Indløsningstransaktioner. Medmindre GPL kan bevise, at denne har udført den relevante transaktion korrekt, skal denne uden unødig forsinkelse refundere beløbet for Indløsnings- eller Refusionstransaktionen og gældende gebyrer i forbindelse med transaktionen til Sælgers Indløsningskonto. I alle tilfælde vil GPL på Sælgers anmodning tage øjeblikkelige foranstaltninger for at spore transaktionen og underrette Sælger om udfaldet.

10.10 Behandling af forkert udførte Finansieringstransaktioner. GPL er ansvarlig over for Sælger for den korrekte overførsel af Sælgers Betalingsordre i forbindelse med en Finansieringstransaktion og skal øjeblikkeligt overføre Betalingsordren igen og efter anmodning foretage øjeblikkelige foranstaltninger for at spore Finansieringstransaktionen og underrette Sælger om udfaldet.

11. SKADESLØSHOLDELSE

11.1 I henhold til paragraf 11.2 vil Sælger skadesløsholde, forsvare og friholde GPL, Google og dennes tilknyttede selskaber og/eller National Westminster Bank Plc (eller andre udbydere af finansielle tjenesteydelser, som GPL har en aftale med i forbindelse med Tjenesterne), (de "Skadesløsholdte personer") for tab i forbindelse med krav fra tredjepart, der rettes mod Skadesløsholdte personer, og enhver form for ansvar, tab og udgifter (herunder tildeling af erstatning, forlig og rimelige advokatsalærer), der pådrages af de Skadesløsholdte personer, der opstår på grund af eller i forbindelse med:

(a) Sælgers websites,

(b) Sælgers Varemærker,

(c) Sælgers brug af Tjenesten på anden måde end tilladt i henhold til denne Aftale,

(d) en Tvist angående Tjenesten, og/eller

(e) Produkter, som en Køber har forsøgt at erhverve sig, har hensigter om at erhverve sig eller har erhvervet sig via Tjenesten.

11.2 Sælgers forpligtelser i henhold til paragraf 11.1 gælder kun, hvis den Skadesløsholdte part:

(a) øjeblikkeligt underretter Sælger om et sådant krav,

(b) giver Sælger rimelige oplysninger, hjælp og samarbejde ved forsvar af søgsmål eller retshandlinger og

(c) giver Sælger fuld kontrol og hjemmel til alene at forsvare og indgå forlig om et sådant krav. Den skadesløsholdte part har ret til efter eget valg og for egen regning at udpege en advokat, der skal fungere som rådgiver.

11.3 I henhold til resten af denne paragraf 11 skal GPL forsvare eller efter eget valg søge at indgå forlig i sager, hvor tredjepart sagsøger Sælger baseret på eller på anden måde opstået på grund af et krav om, at enten GPL's eller Googles teknologi, der bruges til at levere Tjenesterne eller andre af Googles Varemærker, krænker ophavsret, erhvervshemmeligheder eller Varemærker tilhørende en sådan tredjepart.

11.4 GPL skal under ingen omstændigheder have forpligtelser til eller ansvar i henhold til paragraf 11.3 på grund af:

(a) brug af Betafunktioner,

(b) brug af Tjenesterne eller Googles Varemærker i ændret form eller i kombination med materiale, der ikke er stillet til rådighed af GPL, eller

(c) indhold, oplysninger eller data, der leveres til GPL, Google eller dennes tilknyttede selskaber af Sælger eller andre Kunder eller tredjeparter.

11.5 GPL's forpligtelser i henhold til 11.3 gælder kun, hvis Sælger:

(a) øjeblikkeligt underretter GPL om et sådant krav,

(b) giver GPL rimelige oplysninger, hjælp og samarbejde ved forsvar af søgsmål eller retshandlinger, og

(c) giver GPL fuld kontrol og hjemmel til alene at forsvare og indgå forlig om et sådant krav. Den skadesløsholdte part har ret til efter eget valg og for egen regning at udpege en advokat, der skal fungere som rådgiver.

11.6 GPL må efter eget og rimelige skøn bringe Kundens fortsatte brug af Tjenesterne eller GPL's Varemærker til ophør, hvis de angiveligt eller af GPL menes at krænke tredjeparters Immaterielle rettigheder.

11.7 Denne paragraf 11 angiver parternes fuldstændige ansvar og eneste retsmiddel, når det gælder krænkelse af tredjeparts Immaterielle rettigheder.

12. VARIGHED OG OPHØR

12.1 Denne Aftale gælder fra Ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter, indtil den opsiges i overensstemmelse med de bestemmelser, der er angivet heri.

12.2 Ophør. Sælgere kan bringe denne Aftale til ophør straks og uden gebyr inden for fjorten (14) dage efter Ikrafttrædelsesdatoen ved at give GPL besked herom. Derefter kan GPL til enhver tid bringe denne Aftale til ophør med mindst to (2) måneders varsel, medmindre der er angivet en kortere periode i denne Aftale, mens Sælger til enhver tid kan bringe denne Aftale til ophør uden gebyr og med mindst en (1) måneds varsel.

12.3 Begge parter kan suspendere opfyldelsen og/eller bringe hele eller dele af Aftalen til ophør og med øjeblikkelig virkning, hvis:

(a) den anden part i væsentlig grad misligholder vilkår i Aftalen, og det ikke er muligt at afhjælpe denne misligholdelse, eller

(b) den anden part i væsentlig grad misligholder vilkår i Aftalen, og det er muligt at afhjælpe denne misligholdelse, men den anden part undlader at gøre dette inden for tredive (30) dage efter modtagelse af en meddelelse herom.

12.4 Begge parter kan bringe denne Aftale til ophør uden varsel, hvis:

(a) der holdes et møde med kreditorer for den anden part, eller der foreslås et arrangement eller en samling med eller for dennes kreditorer (herunder et frivilligt arrangement sådan som det er defineret i den amerikanske Insolvency Act 1986) af eller i forbindelse med den anden part,

(b) en opkrævningsindehaver, -modtager, administrativ modtager, administrator (uanset om denne udpeges af retten eller på andre måder) eller andre lignende personer tager besiddelse af eller udpeges over eller udlæg, udførelse eller andre processer, der pålægges eller gennemtvinges (og som ikke ophæves inden for syv dage) for hele eller en væsentlig del af den anden parts aktiver,

(c) den anden part ophører med at drive virksomhed eller ikke er i stand til at betale sin gæld inden for det beskrevne i sektion 123 af Insolvency Act 1986,

(d) den anden part eller dennes direktører, kreditorer eller indehaver af en kvalificerende generelpant giver besked om dennes intention om at udpege eller laver en ansøgning til retten om udpegelsen af en administrator,

(e) der præsenteres en begæring (som ikke ophæves inden for otteogtyve (28) dage) eller der vedtages en beslutning eller ordre om administrationen eller afvikling, konkurs eller opløsning af den anden part,

(f) en hændelse, der svarer til ovenstående, sker for den anden part i enhver jurisdiktion, hvor denne part er stiftet eller har adresse eller driver virksomhed eller råder over aktiver,

(g) der sker en Overdragelse af styring hos Sælger, eller Sælger skaffer sig af med en væsentlig del af sine aktiver. I denne paragraf angiver betegnelsen "Styring" den situation, hvor en eller flere personer eller repræsentanter har direkte eller indirekte beføjelser til at styre eller påvirke en anden persons handlinger, og "Overdragelse af styring" skal fortolkes i overensstemmelse med dette, eller

(h) en hændelse sker eller retshandling foretages med hensyn til Sælger i den jurisdiktion, som Sælger er underlagt, der har en effekt svarende til eller til en vis grad identiske med de begivenheder, der er nævnt i denne paragraf 12.4.

12.5 Suspendering af Tjeneste i forbindelse med Finansieringstransaktioner. GPL kan øjeblikkeligt suspendere Sælgers brug af Tjenesten i forbindelse med Finansieringstransaktioner, hvis:

(a) Sælger misligholder denne Aftale (herunder en af politikkerne, f.eks. Google Payments' programpolitikker og retningslinjer, som der henvises til i dette dokument), eller

(b) Sælgers brug af Tjenesten skaber en risiko for økonomisk skade eller tab af goodwill til GPL, Tjenesten og/eller de betalingskortsystemer, der bruges til behandling af Finansieringstransaktioner, eller der er rimelig mistanke om svig, hvidvask af penge eller andre ulovlige aktiviteter fra Sælgers side efter GPL's rimelige skøn.

12.6 Suspendering af Tjenesten i forbindelse med refusions- og indløsningstransaktioner for kompromittering af Sælgers loginoplysninger. GPL kan med øjeblikkelig virkning suspendere Sælgers brug af Tjenesten i forbindelse med Refusions- og Indløsningstransaktioner på et rimeligt grundlag i forbindelse med sikkerheden af Sælgers Loginoplysninger eller Indløsningskonto og dennes potentielt svigagtige eller uautoriserede brug. GPL skal underrette Sælger om en sådan suspendering og årsagerne til suspenderingen på forhånd, eller hvis dette ikke er muligt, øjeblikkeligt efter, medmindre en sådan meddelelse skulle være ulovlig, eller hvis den kompromitterer rimelige sikkerhedsforanstaltninger. GPL skal genaktivere Sælgers Loginoplysninger eller Indløsningskonto eller give Sælger nye aktive Loginoplysninger eller en ny Indløsningskonto så hurtigt som muligt, efter årsagerne til suspenderingen er ophørt.

12.7 Sælger kan midlertidigt suspendere Tjenesten med én Hverdags forudgående varsel til GPL i en periode, hvis:

(a) Tjenesten oplever alvorlige fejl eller defekter, der i væsentlig grad påvirker primære funktioner i Tjenesten, indtil det tidspunkt, hvor GPL retter disse fejl eller defekter, eller

(b) Sælgers virksomhed oplever en væsentlig negativ effekt som en direkte følge af Tjenesten, indtil det tidspunkt, hvor GPL afhjælper eller mindsker en sådan væsentlig negativ effekt,

hvis Sælger i hvert tilfælde giver GPL dokumentation angående den alvorlige fejl eller defekt eller væsentlige negative effekt, som GPL kan anmode om. Under en sådan suspendering af Tjenesten skal Sælger hjælpe GPL i god tro med at løse sådanne problemer.

12.8 Efter ophør af denne Aftale eller andet ophør af Sælgers brug af Tjenesten:

(a) Med forbehold af en vellykket gennemførelse af gældende kontroller af de gældende politikker mod hvidvaskning af penge, svig og anden ulovlig aktivitet og et skønsmæssigt indløsningsgebyr på mindre end 1 GBP (eller tilsvarende) vil GPL inden for omtrent et hundrede og firs (180) dage fra sidste dag i den kalendermåned, hvor Aftalen er ophørt, indløse Sælgers E-penge og returnere den udestående saldo (hvis en sådan eksisterer) til Sælgers Afregningskonto (eller anden lignende konto, som Sælger oplyser til GPL): (i) for Reservekrav, der er afholdt af GPL og (ii) for gyldige Finansieringstransaktioner, der er behandlet i den måned, hvor ophøret fandt sted.

(b) Hvis den udestående saldo ikke kan returneres til Sælger i overensstemmelse med ovenstående underparagraf (a), har Sælger ret til at anmode om indløsning i henhold til paragraf 5.8,

(c) undtagen som angivet i ovenstående underparagraffer (a) og (b), vil alle GPL's andre forpligtelser i henhold til denne Aftale øjeblikkeligt ophøre,

(d) forbliver Sælger ansvarlig for alle Finansieringstransaktioner, tilbageførselsgebyrer og eventuelle andre forpligtelser, der er pålagt Sælger;

(e) ophører alle rettigheder og licenser udstedt af GPL øjeblikkeligt,

(f) ophører øjeblikkeligt Sælgers rettigheder til at bruge GPL's Varemærker som tilladt i henhold til Aftalen,

(g) skal Sælger øjeblikkeligt standse brugen af Tjenesten:

(i) til behandling af Finansieringstransaktioner og

(ii) til visning af GPL's Varemærker,

(h) skal Sælger opfylde eventuelle udestående Produktkøb, og

(i) skal Sælger returnere eller destruere (og bevise en sådan destruktion) alle kopier af fortrolige og/eller ejendomsretslige oplysninger, der tilhører GPL, og som er i Sælgers besiddelse.

12.9 GPL kan forbyde Sælger adgang til Tjenesten, herunder, uden begrænsning, ved at deaktivere Sælgers brugernavn og adgangskode og nægte Sælger (eller dennes ejer, tilknyttede selskab eller datterselskaber eller disse efterfølgere eller ved enkeltpersoner, familiemedlemmer eller bekendte) adgang til Tjenesten fremover.

12.10 Desuagtet resten af Aftalen skal alle bestemmelser, som skal træde i kraft eller forpligte begge parter efter hele eller dele af Aftalens ophør eller overførsel eller overdragelse, herunder, men ikke begrænset til, paragraf 5.8, paragraf 8 (Fortrolighed) og paragraf 12.8(b), forblive gældende efter denne Aftales ophør i det omfang, som loven tillader det. Denne Aftales ophør påvirker ikke de af parternes rettigheder og forpligtelser, der pålægges på datoen for ophøret.

13. KOMMUNIKATION OG VARSLER

13.1 Denne Aftale er udarbejdet på engelsk, og medmindre andet er angivet i denne Aftale, skal alle meddelelser og anden kommunikation eller leveringer, der kræves i henhold til denne Aftale, være skriftlige og på engelsk. Der stilles oversættelser til rådighed udelukkende af hensyn til brugeren, og ved uoverensstemmelser mellem den engelske version og oversættelsen gælder den engelske version.

13.2 GPL kan kommunikere med Sælger angående Tjenesten ved hjælp af elektroniske meddelelser, herunder (a) sende e-mail til Sælgers e-mailadresse eller (b) opslå meddelelser eller varsler på et Website tilhørende GPL. Sælger accepterer, at GPL kan sende elektroniske meddelelser til Sælger i forbindelse med Sælgers brug af Tjenesten, herunder Aftalen (og revisioner eller ændringer af Aftalen), meddelelser om Tjenesten og autoriseringer af betalinger. Visse meddelelser vil blive behandlet således:

Meddelelser betragtes som overleveret (i) ved modtagelse ved personlig levering eller via dag til dag-kurer (underskrift kræves ved modtagelse), (ii) ved bekræftelse af modtagelse af sporet eller anbefalet post, (iii) fire (4) timer fra afsendelsen af e-mails eller (iv) ved tilgængelighed på Sælgers konto på nettet. Kontaktoplysninger skal opdateres efter behov i overensstemmelse med denne paragraf for at sikre, at begge parter har aktuelle oplysninger om alle former for kontakt.

13.3 Sælger skal gemme kopier af elektroniske meddelelser ved udskrivning af papirkopier eller ved at gemme elektroniske kopier, og oplysninger, der gives til Sælger i et elektronisk format, udleveres med den formodning, at Sælger kan udskrive eller gemme disse oplysninger.

13.4 Meddelelser, der sendes til GPL i henhold til Aftalen, skal sendes som anbefalet brev til:

GPL Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom, att.: "GPL Payments Team", med undtagelse af:

14. GENERELT

14.1 Denne Aftale (herunder webadresserne heri) udgør hele aftalen mellem parterne i forbindelse med det pågældende emne og erstatter eventuelle tidligere kontrakter eller arrangementer af enhver art mellem parterne med hensyn til det pågældende emne.

14.2 Denne Aftale kan håndhæves i et vilkårligt antal genparter, herunder som fax, hvor hver enkelt af disse anses som værende original, og tilsammen udgør de en og samme aftale.

14.3 Ændringer af denne Aftale skal (i) være skriftlige, (ii) henvise til denne Aftale og (iii) sendes til den anden part inden for to (2) måneder før ikrafttrædelsesdatoen. Sælger anerkender og accepterer, at Sælger vil blive anset for at have accepteret GPL's foreslåede ændringer, medmindre Sælger underretter GPL om det modsatte som angivet i paragraf 13.4 forud for den dato, hvor ændringerne vil træde i kraft, i hvilket tilfælde denne Aftale ophører uden gebyrer umiddelbart inden ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne. Sælger kan til enhver tid bringe Aftalen til ophør i henhold til paragraf 13.4 uden gebyrer forud for ikrafttrædelsesdatoen for GPL's foreslåede ændringer. Alle ændringer i denne Aftale, der fremlægges af Sælger, kan ikke træde i kraft, medmindre de udføres af en autoriseret repræsentant for hver part.

Intet i det forrige afsnit vil begrænse:

(a) GPL's ret til at opdatere og revidere deres politik eller tilføje nye funktioner fra tid til anden uden forudgående varsel, hvilket accepteres af Sælger i kraft af Sælgers brug af den nye funktion. Sådanne revideringer finder sted ved hjælp af en metode, som GPL selv vælger, og en sådan metode kan omfatte e-mail eller offentliggørelse på et Google-website, og

(b) Parternes ret til at ændre vilkårene i denne paragraf 14.3, hvor ændring ikke er forbudt ved lov, og begge parter er enige herom.

14.4 Sælger må ikke overdrage eller på anden måde overføre hele eller dele af denne Aftale eller rettigheder eller forpligtelser heri uden GPL's forudgående skriftlige samtykke.

14.5 GPL kan uden forudgående skriftligt samtykke overdrage eller på anden måde overføre alle eller dele af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale til Google og/eller et af Googles tilknyttede selskaber.

14.6 Ingen af parterne er ansvarlige for fejlagtig eller forsinket udførelse af deres forpligtelser, der måtte opstå på grund af udefrakommende forhold, herunder, men ikke begrænset til, regeringsindgreb, terrorisme, jordskælv, brand, oversvømmelse eller andre former for force majeure, arbejdsmarkedsforhold, strømafbrydelse og/eller -svigt samt afbrydelser af internet eller telekommunikation og systemfejl.

14.7 Hvis GPL ikke udøver eller håndhæver rettigheder eller bestemmelser i Aftalen, udgør dette ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

14.8 Parterne heri er og forbliver uafhængige underleverandører, og intet i Aftalen skal betragtes som dannelse af agentur, samarbejde eller joint venture mellem parterne. Ingen af parterne skal betragtes som værende ansat af eller stedfortræder for den anden, og ingen af parterne har rettigheder eller autoritet til at forpligte den anden på nogen måde.

14.9 Hvis bestemmelser i denne Aftale af en ret i en kompetent jurisdiktion pådømmes at være uden retskraft eller ugyldige, begrænses eller elimineres denne bestemmelse i det mindste nødvendige omfang, så denne Aftale på alle andre måder forbliver i kraft og fuldt gældende og med retskraft for begge parter.

14.10 Intet udover det, der udtrykkeligt er beskrevet i denne Aftale, kan oprette eller videregive rettigheder eller andre fordele, uanset om dette sker i henhold til den amerikanske lov om kontrakter og tredjeparters rettigheder (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) eller på anden måde til fordel for en anden person end parterne. Denne paragraf skal ikke begrænse eller indsnævre rettighederne for retmæssige rettighedshavere i henhold til denne Aftale til at gøre brug af rettigheder og fordele, der er givet til denne af den overdragende part. Desuagtet denne paragraf er ingen tredjepart (herunder tredjeparter, der er berettiget til at gøre brug af deres rettigheder i henhold til denne Aftale) forpligtet til at give samtykke til overdragelse, overførsel, ophør eller ændringer af denne Aftale.

14.11 Denne Aftale og alle tvister og krav på grund af eller i forbindelse med denne er underlagt engelsk og walisisk lovgivning. Parterne accepterer uigenkaldeligt og betingelsesløst, at den engelske jurisdiktion har enekompetence i alle sådanne tvister og krav. Intet i forrige sætning kan forhindre parterne i at søge påbud eller rimeligt retsmiddel i andre jurisdiktioner for at beskytte deres fortrolige oplysninger eller immaterielle rettigheder.

14.12 I det omfang det er tilladt i henhold til en relevant national lovgivning, der implementerer EU-direktivet om betalingstjenester 2007/64/EF ("PSD") ("national lovgivning"), finder følgende bestemmelser i den nationale lovgivning ikke anvendelse i henhold til denne Aftale: Alle de bestemmelser, der implementerer afsnit III, artikel 52(1), underafsnit 2, artikel 54(2) og artikel 59, 61, 62, 63, 66 og 75 i PSD. Parterne forbeholder sig retten til at godkende et tidspunkt, der adskiller sig fra det, der er fastsat i bestemmelserne i den nationale lovgivning, der implementerer artikel 58 i PSD.

15. SÆRLIGE VILKÅR FOR GOOGLE PLAY OG ANDRE GOOGLE-MARKEDSPLADSER SAMT GOOGLE PAYMENTS FOR DIGITALE VARER

Denne paragraf 15 gælder kun for Sælgere, der anvender Tjenesten på Google Play eller en eller flere andre af Googles markedspladser (alle benævnes som en "Google-markedsplads"), undtaget at paragraf 15.3 også gælder for Sælgere, der anvender Tjenesten til at behandle betalinger via Google Payments for digitale varer.

15.1 Google Play og andre Google-markedspladser. Desuagtet paragraf 3.1 kan Sælger anvende Tjenesten til at behandle transaktioner på en Google-markedsplads. For at anvende Tjenesten på en Google-markedsplads skal Sælger særskilt acceptere de servicevilkår, der gælder for en sådan Google-markedsplads ("Servicevilkår for Google-markedsplads") og knytte Sælgers konto hos Tjenesten til Sælgers konto på den pågældende Google-markedsplads. Ved konflikter mellem denne Aftale og de gældende Servicevilkår for Google-markedspladsen gælder Servicevilkårene for den pågældende Google-markedsplads.

15.2 Servicegebyrer, Politik for betalingsgaranti. GPL vil ikke afkræve betaling af Sælger for de Servicegebyrer, der er beskrevet i paragraf 7.1 for transaktioner, der er foretaget via en Google-markedsplads, og Sælger betaler i stedet de gebyrer, der er angivet i Servicevilkårene for den pågældende Google-markedsplads. Rabatter på gebyrer eller fraskrivelse af gebyrer, der tilbydes af GPL for Tjenesten, gælder ikke for de gebyrer, der er angivet i Servicevilkårene for den pågældende Google-markedsplads. Politikken for betalingsgaranti gælder ikke for transaktioner, der er foretaget via en Google-markedsplads.

15.3 Betalingsvilkår, månedlig betalingsplan. Desuagtet den betalingsplan, der er beskrevet i 7.4, gælder det, at hvis Sælgers konto er knyttet til en Google-markedsplads i henhold til paragraf 15, eller hvis Sælger bruger Tjenesten til at behandle betalinger via Google Payments for digitale varer, vil GPL foretage kommercielt rimelige tiltag for elektronisk at overføre penge for behandlede transaktioner på Sælgers Indløsningskonto i en kalendermåned til Sælgers Afregningskonto inden den 15. dag i den efterfølgende kalendermåned er omme. Den månedlige betalingsplan, der er beskrevet i forrige sætning, gælder for alle betalingstransaktioner, der behandles på Sælgers Indløsningskonto, uanset om de foretages via en Google-markedsplads eller Google Payments for digitale varer. Efter GPL's skøn og uden forudgående varsel til Sælger kan der overføres penge til Sælgers Afregningskonto oftere end én gang om måneden.

15.4 Sælger accepterer at betale alle gebyrer, herunder gældende gebyrer for valutaomregning, der er knyttet til omregning af valuta og behandling af betalingen til Afregningskontoen. Sælger anerkender og accepterer, at Sælger bærer risikoen for tab, der måtte opstå på grund af ændringer i valutakurserne i tidsrummet mellem behandlingen af betalingstransaktioner og afsendelsen af afregningsbeløbet til Afregningskontoen. Banker, der behandler betalingen til Afregningskontoen, kan også pålægge gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingen og relateret valutaomregning, og Sælger er alene ansvarlig for alle sådanne gebyrer.

15.5 Købers valuta. En Google-markedsplads kan tillade, at Sælger angiver købspriser for Sælgers Produkter, og at en Køber køber Sælgers Produkter i en anden valuta end den, der anvendes på Sælgers Afregningskonto ("Købstransaktion i Købers valuta"). Ved Købstransaktioner i Købers valuta betales Sælger af GPL i den valuta, der anvendes på Sælgers Afregningskonto baseret på en valutakurs, der anvendes for købesummen (angivet i Købers valuta) på det tidspunkt, hvor Betalingstransaktionen behandles på Sælgers Indløsningskonto. Valutakursen fastlægges af en finansiel institution, der anvendes af GPL til beregning af valutakurser, og den kan justeres afhængigt af markedsvilkårene, uden at Sælger informeres. Hvis en Købstransaktion i Købers valuta efterfølgende er underlagt refusion, tilbageførsel eller andre former for justering, vil GPL anvende den samme valutakurs og valuta, der blev anvendt på den oprindelige Købstransaktion i Købers valuta, ved beregning af Sælgers forpligtelse for refusion, tilbageførsel eller anden justering. GPL forbeholder sig retten til at pålægge gebyrer ved denne valutaomregning.

Bilag A

Trepartsaftale mellem Sælger, Google Payment Limited og National Westminster Bank PLC

Dette Bilag A til Servicevilkårene for Sælgere gælder for alle Sælgere, hvis Bruttohandelsværdien af Sælgers Finansieringstransaktioner ved brug af Tjenesten er lig med eller større end en angivet grænseværdi for tre på hinanden følgende måneder. Den angivne grænseværdi er (a) 4.000 EUR pr. måned for en virksomhed med hjemsted i eurozonen, (b) 2.500 GBP pr. måned for en virksomhed med hjemsted i Storbritannien, og (c) for en virksomhed, der har hjemsted andre steder, det omtrentlige beløb i den relevante lokale valuta, der svarer til 5.000 USD (fastlægges af Google Payment Limited på eller omkring den dato, hvor Tjenesten første gang gøres tilgængelig for virksomheder med hjemsted i den relevante jurisdiktion ifølge Reuters aktuelle valutakurs på datoen for fastlæggelsen).

Dette Bilag indeholder vilkår, der er påkrævet af kortnetværkene. Disse vilkår udgør en trepartsaftale mellem Sælger, Google Payment Limited ("GPL") og National Westminster Bank PLC ("NatWest").

NatWest er den tjenesteudbyder, som GPL har indgået en særskilt aftale med for at hjælpe GPL med behandling af Sælgers Finansieringstransaktioner. NatWests forpligtelser begrænses til kun at fungere som erhverver af Sælgers Finansieringstransaktioner på GPL's vegne i dette begrænsede omfang. Alle andre forpligtelser i forbindelse med leveringen af Tjenesten (udover Sælgers forpligtelser) er GPL's ansvar, og problemer, utilfredshed, Tvister og/eller Tvister angående Tjenesten for Sælger i forbindelse med Tjenesten skal meddeles GPL første gang.

Bilag A er ikke beregnet til at oprette et samarbejde, en joint venture eller et juridisk forhold mellem Sælger, GPL og NatWest, hvis et sådant samarbejde ville pålægge en af parterne ansvar for handlinger eller svigt ved handlinger på de andres vegne, autorisere en af dem til at handle som repræsentant for de andre, muliggøre autorisation til at foretage repræsentation, handle i eller på vegne af andres navn eller på anden måde forpligte de andre (men GPL er berettiget til at håndhæve, ændre og/eller opsige dette Bilag A i overensstemmelse med vilkårene i dennes aftale med NatWest).

Vilkårene i dette Bilag A er gældende sammen med Servicevilkårene for Sælgere og gælder fra og med den dato, hvor Sælgers Bruttohandelsværdi er lig med eller større end den grænseværdi, der er angivet ovenfor for tre på hinanden følgende måneder (og fortsætter med at gælde, hvis en Sælgers Bruttohandelsværdi kommer under dette niveau på et senere tidspunkt, efter at en sådan Bruttohandelsværdi er genereret).

Definitioner

Ved ord og udtryk, der anvendes i dette Bilag A, som er defineret i Servicevilkårene for Sælger, og som ikke på anden måde er defineret i dette Bilag A, skal der anvendes den definition, der angives i Servicevilkårene for Sælgere.

Sælgers modtagelse af kort

Refusioner og ændringer

Anmodninger om returnering

Datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Google Payment Ltd. er autoriseret af og underlagt "Financial Services Authority" i Storbritannien som et elektronisk pengeinstitut. Google Payment Ltd. har FSA-registreringsnummeret 900008.