GPL sørger for, at Sælger får Servicen (som defineret i nedenstående Servicevilkår) i forbindelse med Sælgers salg på Google-markedspladser og (hvis det drejer sig om velgørende organisationer) donationer til velgørende formål.

Der findes en liste med Google-markedspladser, der understøttes af Servicen, her. Google kan til enhver tid opdatere markedspladser, men alle markedspladstransaktioner bliver behandlet i henhold til nedenstående Servicevilkår. Gå til vilkår og betingelser for produktet for at få yderligere oplysninger om, hvorvidt et bestemt produkt er en markedsplads eller ej.

Ud over salg på Google-markedspladser kan Sælger også stille sine produkter til rådighed for Google mhp. yderligere salg, og Google vil derved skylde Sælger penge. Google kan anmode GPL om at afregne sådanne beløb til Sælgeren på sine vegne. For at undgå tvivl gælder nedenstående Servicevilkår ikke for sådanne betalinger. Gå til vilkår og betingelser for det relevante produkt for at se flere oplysninger om sådanne betalinger.

Accept af betalinger via Google – Servicevilkår

28. marts 2018

Disse Servicevilkår for Sælger ("Aftale") er en juridisk kontrakt mellem Google Payment Limited, et selskab i England (CVR-nr. 05903713), som har hjemsted på adressen 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom ("GPL") og dig ("Sælger"). GPL kan kontaktes via Hjælp til Sælgere på https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341. GPL er autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority ("FCA") som elektronisk pengeinstitut ("E-penge") og er optaget i FCA-registret med registreringsnummer 900008. GPL er et datterselskab under Google International, LLC ("Google"). Du bør gennemgå hele denne Aftale, før du beslutter, om du vil acceptere den og fortsætte tilmeldingsprocessen.

Før du fortsætter, bør du udskrive eller gemme en kopi af denne Aftale.

HVIS DU KLIKKER PÅ "JEG ACCEPTERER SERVICEVILKÅRENE" NEDENFOR OG PÅ KNAPPEN "AFSLUT TILMELDING", ACCEPTERER DU, AT DU ER BUNDET AF DENNE AFTALE.

Aftalen træder i kraft fra datoen for Sælgers accept ("Ikrafttrædelsesdato").

1. DEFINITIONER

Følgende definerede udtryk indgår i denne Aftale:

"Konto" er den konto til E-penge, som GPL administrerer for Sælger.

"API-referencevejledning" er den API-referencevejledning, som til enhver tid udgives af GPL eller dennes tilknyttede virksomheder. Den aktuelle API-referencevejledning er tilgængelig på https://developers.google.com/terms.

"API-vejledning til udviklere" er den API-vejledning til udviklere, som til enhver tid udgives af GPL eller dennes tilknyttede virksomheder. Den aktuelle API-vejledning til udviklere er tilgængelig på https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

"Betafunktioner" er de funktioner i Servicen, som GPL til enhver tid har angivet som "beta", eller som ikke er nævnt i GPL's tekniske dokumentation. En sådan teknisk dokumentation omfatter den gældende API-referencevejledning og API-vejledningen til udviklere for den version af Servicen, som Sælger har implementeret.

"Brandelementer" er de respektive firmanavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandelementer, der til enhver tid tilhører (eller er givet i licens til) den pågældende part.

"Hverdag" er en dag, der ikke er lørdag, søndag eller en offentlig fridag i Storbritannien.

"Køber" er en Kunde, som bruger Servicen til at foretage Finansieringstransaktioner ved køb af Produkter.

"Mobilselskab" er et mobiltelefonselskab, der er godkendt af GPL, og som tilbyder Købere en Konto til Betaling via mobilregning.

"Betaling via mobilregning" er den betalingsproces, hvorved GPL på vegne af Sælger indsender en Betalingstransaktion til Mobilselskabet til fakturering på Købers Konto til Betaling via mobilregning.

"Konto til Betaling via mobilregning" er den månedlige eller anden periodiske faktureringskonto, som udbydes af Mobilselskabet, og som Køber har registreret hos GPL som Finansieringsmetode.

"Behandling af tilbageførsel" er det afsnit af Google Payments' programpolitikker og retningslinjer, som har overskriften "Behandling af tilbageførsel".

"Kunde" er en person eller part, som er registreret hos Servicen som Køber eller Sælger.

"Tvister" er uenigheder, retssager, aftaler og/eller andre sådanne tvister mellem Kunder eller andre tredjeparter, der opstår som følge af brugen af Servicen, og som ikke vedrører Tvister angående Servicen.

"E-penge" betyder elektronisk værdi udstedt af GPL ved modtagelse af penge. E-penge befinder sig i GPL's computersystem og repræsenterer et krav mod GPL om indløsning. E-penge er ikke et indestående.

"Euro" er den lovlige valuta i den Europæiske Monetære Union.

"Finansieringsmetode" er den kreditkortkonto, betalingskortkonto, Konto til Betaling via mobilregning eller anden betalingsmetode, som Kunden har registreret hos Servicen, og som GPL bruger til at finansiere udstedelsen af E-penge hos GPL for at behandle Finansieringstransaktioner og til andre formål.

"Finansieringstransaktion" er den transaktion, hvorved GPL (i) iværksætter overførslen af en Købesum fra en Købers Finansieringsmetode til GPL, (ii) udsteder en sum E-penge til Køberen svarende til Købesummen, og (iii) overfører summen af E-penge fra Køberen til Sælgeren.

"Google" er Google International, LLC og dennes datterselskaber og tilknyttede virksomheder.

"Google-markedsplads" er alle og enhver af de Google-drevne markedspladser, hvor Købere kan købe Produkter direkte fra Sælgeren.

"Servicevilkår for Google-markedsplads" er de Servicevilkår for Google-markedspladser, som er defineret i punkt 3.9.

"Google Payments' programpolitikker og retningslinjer" er Google Payments' politikker for Sælgere, der har konti hos GPL med danske faktureringsoplysninger, og som til enhver tid udgives af GPL. De aktuelle programpolitikker og retningslinjer for Google Payments er tilgængelige på https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

"GPL-dataprotokoller" er de af Googles dataprotokoller, der gælder for den Service, der leveres af eller på vegne af GPL til Sælger i overensstemmelse med denne Aftale, og eventuelle reviderede versioner af sådanne protokoller, der til enhver tid kan meddeles til Sælger af GPL eller dennes tilknyttede virksomheder.

"Google-website" er et website, som ejes eller drives af eller på vegne af Google eller dennes tilknyttede virksomheder, inklusive alle underdomæner og indekser deraf og alle efterfølgende websites dertil.

"Bruttohandelsværdien" eller "GMV" (Gross Merchandising Value) er den samlede værdi af alle Sælgers Finansieringstransaktioner, inklusive eventuelle gebyrer, afgifter og forsendelsesomkostninger.

"Immaterielle rettigheder" er alle patentrettigheder, ophavsrettigheder, rettigheder til halvledertopografi, softwarerettigheder, ideelle rettigheder, vare- og/eller servicemærker, logoer, rettigheder til eller i forbindelse med databaser, rettigheder til eller i forbindelse med fortrolige oplysninger eller erhvervshemmeligheder, rettigheder til eller i forbindelse med domænenavne og andre ejendomsrettigheder (både registrerede og uregistrerede) i hele verden, herunder alle rettigheder til tilbageførsel og rettigheder til eventuelle anvendelser eller afventende registreringer samt rettigheden til at anlægge sag og få skadeserstatning for tidligere krænkelser.

"Loginoplysninger" er det brugernavn og den adgangskode, som GPL udsteder til Sælger, så denne kan få adgang til Sælgers konto.

"Betalingsordre" er (i) den besked Sælger giver til GPL om at udføre en Finansieringstransaktion autoriseret af en Køber, som også fungerer som en underretning til GPL om Købers autorisation til at indlede købet af et E-pengebeløb hos GPL, som svarer til Købesummen for Finansieringstransaktionen, eller (ii) den besked Sælger giver til GPL om at udføre en Refusionstransaktion, som konteksten måtte kræve det.

"Pund sterling" er den lovlige valuta i Storbritannien.

"Produkt" er en digital eller fysisk vare eller service, som en Køber kan købe hos en Sælger ved brug af Servicen.

"Købesum" er et beløb svarende til prisen på et Produkt, inklusive eventuelle tilhørende gebyrer, skatter, forsendelses- eller ekspeditionsgebyrer.

"Indløsningskonto" er den konto til E-penge, som drives af GPL, og som er knyttet til Sælgeren, hvortil E-penge overføres af GPL fra Købere som del af en Finansieringstransaktion.

"Indløsningstransaktion" er den transaktion, hvorved GPL indløser E-penge, som står på Sælgers Indløsningskonto, og derefter indleder overførsel af et tilsvarende beløb til Sælgers Afregningskonto.

"Refusionstransaktion" er den transaktion, hvorved GPL overfører E-penge fra Sælgers Indløsningskonto til en Køber og derefter indløser og indleder overførslen af et tilsvarende beløb til Købers finansieringsmetode via Servicens tilbagebetalingsfunktion.

"Reservekrav" er det pengebeløb ud af de betalinger, der skal betales til Sælger i forbindelse med behandlingen af Finansierings- eller Indløsningstransaktioner, som GPL kan tilbageholde i henhold til Aftalen.

"Sælger" er enhver person eller part, som bruger Servicen til at sælge Produkter og modtage Købesummer fra Finansieringstransaktioner.

"Sælgers mailadresse" er den mailadresse, som Sælger har angivet under tilmeldingen.

"Sælgers website" er sider på Sælgers websites, som tilbyder Produkter, som man kan betale for ved hjælp af Servicen.

"Service" er GPL's service til betaling med E-penge kaldet Google Payments, som beskrives i denne Aftale, og som indeholder behandlingen af (i) Finansierings- og Refusionstransaktioner på vegne af Sælgere i forbindelse med et køb mellem Sælger og Køber og (ii) Indløsningstransaktioner.

"Tvister angående Servicen" er uenigheder, klager, retssager, aftaler og/eller andre sådanne tvister mellem GPL og Kunder, der udelukkende opstår som følge af påstande om, at GPL ikke overholder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale eller gældende lovgivning, og som opstår som følge af fejl i leveringen af Servicen.

"Servicegebyrer" er de gebyrer, som GPL opkræver for Servicen i henhold til punkt 7.1.

"Afregningskonto" er den indbetalingskonto, som Sælger har i en bank i Danmark, og som er anvist af Sælger og skriftligt meddelt til og godkendt af GPL til modtagelse af midler fra indløsningen af E-penge på Sælgers Indløsningskonto.

"USD" er den lovlige valuta i USA.

"År" er den periode på 12 (tolv) måneder, der begynder på Ikrafttrædelsesdatoen, og derpå følgende perioder på tolv måneder.

1.1 Overskrifterne til punkterne i denne Aftale er kun til at gøre det lettere at finde referencer og har ingen indflydelse på fortolkningen eller konstruktionen af denne Aftale.

1.2 Henvisninger til vedtægter eller lovbestemmelser omfatter en henvisning til den pågældende vedtægt eller lovbestemmelse, som til enhver tid kan ændres, forlænges eller genindføres.

1.3 Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i Aftalen, er alle beløb i denne Aftale angivet i Euro.

1.4 Gennem hele aftalens løbetid kan Sælger anmode om at få Aftalen udleveret via Hjælp til Sælgere, og et link til Aftalen vil blive sendt til Sælgers mailadresse uden beregning.

2. SERVICEFUNKTIONER OG BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse af Service. Sælger anerkender og accepterer, at:

(a) Sælgers salg af Produkter er transaktioner mellem Sælger og Køber og ikke med GPL, Google eller deres tilknyttede virksomheder, medmindre GPL, Google eller deres tilknyttede virksomheder er udtrykkeligt angivet som Sælger eller Køber i transaktionen

(b) Hverken GPL, Google eller deres tilknyttede virksomheder er Køber, Sælger eller en part i forbindelse med Finansieringstransaktioner, medmindre dette udtrykkeligt er angivet i fortegnelsen for Produktet på et Google-website eller i servicevilkårene for dette

(c) GPL er ikke ansvarlig for og kontrollerer ikke kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de annoncerede Produkter, sandheden eller nøjagtigheden af beskrivelsen af Produkterne, Sælgers mulighed for at sælge Produkter eller Købers mulighed for at købe Produkter, og

(d) GPL er ikke ansvarlig for og kontrollerer ikke, hvorvidt Køber gennemfører købet eller betalingen for Produkter, som Køber har aftalt at købe hos Sælger. Når Køber autoriserer et køb med en Finansieringsmetode, behandler GPL efter modtagelsen af Betalingsordren fra Sælger Finansieringstransaktionen på vegne af Sælger enten (a) ved hjælp af det relevante netværk til behandling af betaling, herunder, uden begrænsning, netværk for kreditkort eller betalingskort, eller (b) til Mobilselskabet til betaling og indsamling ved hjælp af Betaling via mobilregning som beskrevet nedenfor

2.2 Tilladt Betalingsordre. Sælger må kun bruge Servicen til at behandle en Betalingsordre for et Produkt, som er købt i god tro af Køber gennem et lovligt salg af Produktet. Hvis Sælger identificerer sin primære produkttype som "nonprofit", bekræftes af GPL som en registreret og certificeret nonprofitorganisation og udleverer enhver anden form for dokumentation og information, som GPL til enhver tid måtte kræve, kan Sælger bruge Servicen til at behandle donationer fra Købere. En Betalingsordre kan muligvis ikke sendes til behandling via Servicen, før Sælger har:

(a) Leveret eller på anden måde stillet de købte varer til rådighed for Køberen, eller

(b) Udført den købte service, eller

(c) På anden vis har gennemført købstransaktionen, som Sælger og Køber har aftalt indbyrdes

2.3 Forbudte transaktioner. GPL kan etablere generel praksis og begrænsning vedrørende brugen af Servicen uden forudgående varsel til Sælger, herunder, uden begrænsning, individuelle eller generelle transaktionsgrænser for Pund sterling eller en lokal valuta på et tilsvarende beløb eller antallet af Finansieringstransaktioner eller Betalingsordrer i en eller flere nærmere angivne perioder. Sælger må ikke:

(a) Bruge Servicen til at behandle en finansieringstransaktion for Sælger eller på anden måde overføre penge mellem en Køber og Sælger, der ikke direkte skyldes en Købers køb af et Produkt (undtagen i forbindelse med behandling af donationer i henhold til 2.2 ovenfor)

(b) Bruge Servicen til at give kontante forskud til Købere eller gøre det muligt for Købere at foretage køb af likvide midler (såsom rejsechecks, forudbetalte kort, postanvisninger osv.), medmindre Sælger anvender Servicen til at sælge gavekort eller værdikort, som er tilladt i henhold til GPL's gældende politikker, der findes på Google Payments' website, eller

(c) Bruge Servicen til at behandle Finansieringstransaktioner i forbindelse med salg eller udveksling af ulovlige varer eller servicer, herunder, uden begrænsning, ulovlige Produkter eller produktkategorier på listen over ulovlige produkter, der findes her (denne liste kan til enhver tid opdateres), eller underliggende ulovlige transaktioner ("Liste over ulovlige Produkter"). Overtrædelse af den gældende politik vedrørende Listen over ulovlige Produkter kan medføre suspendering eller ophør af Sælgers adgang til Servicen samt brug af anden afhjælpning, som kan benyttes af GPL i henhold til denne Aftale

Sælger må ikke bruge Servicen på en måde, som strider mod generel praksis, og en sådan ulovlig brug kan medføre øjeblikkelig suspendering af Servicen og/eller ophør af Aftalen.

2.4 Ved forudgående underretning af GPL (i den form, som GPL angiver) kan Sælger afvise at behandle ordrer på et Produkt af en hvilken som helst årsag, men i sådanne tilfælde har GPL ingen forpligtelse til at muliggøre eventuelle relaterede Finansieringstransaktioner.

2.5 Begrænsninger for brugen af Servicen.

(a) Sælger skal overholde alle politikker og begrænsninger vedrørende brugen af Servicen for Sælgere, som til enhver tid offentliggøres og opdateres af GPL eller dennes tilknyttede virksomheder. Sådanne politikker omfatter:

(i) Google Payments' programpolitikker og retningslinjer

(ii) GPL's og Googles krav til tekniske forhold og implementering, som findes på https://developers.google.com/terms (eller andre sådanne webadresser, som GPL til enhver tid måtte angive)

(iii) GPL's og Googles retningslinjer for behandling af brands eller servicemærker for Servicen, som findes på https://www.google.com/permissions/ eller andre sådanne webadresser, som GPL til enhver tid måtte angive

(iv) Politikker og vilkår for Google-websites, som til enhver tid kan findes på Google-websites

(v) GPL's krav om datasikkerhed og privatliv, om hvilke Sælger til enhver tid måtte blive underrettet, herunder Google Payments' Erklæring om privatliv, som findes på https://payments.google.com/files/privacy.html

(vi) Alle gældende driftsregler og/eller politikker for kortselskaber eller -netværk, som bruges til at behandle Finansierings-, Indløsnings- og Refusionstransaktioner, og

(vii) Mobilselskabets krav til Betaling via mobilregning

(b) GPL kan ændre eller suspendere Servicen helt eller delvist efter behov for at udføre vedligeholdelse eller opdateringer af Servicen

(c) GPL kan til enhver tid begrænse visse funktioner eller adgangen til hele Servicen eller dele heraf.

(d) GPL vil ikke blive pålagt at kreditere Sælger for en Finansieringstransaktion, hvis GPL ikke har modtaget gyldig finansiering fra Købers Finansieringsmetode til Finansieringstransaktionen

2.6 Forbudte handlinger. Sælger må ikke:

(a) Angive et minimum- eller maksimumbeløb for Finansieringstransaktionen som betingelse for Købers brug af Servicen, når denne betaler for et Produkt

(b) Kræve, at Køber opgiver kontonumre til kreditkort, betalingskort, Konto til Betaling via mobilregning eller andre Finansieringsmetoder til Sælger

(c) I en særskilt Finansieringstransaktion behandle et beløb for gældende afgifter ved køb af et Produkt

(d) Sende en Finansieringstransaktion til Servicen, som tidligere er blevet afvist eller returneret som en tilbageførsel

(e) Tillade, at Servicen anvendes til betaling af gæld, som Køber skylder Sælger, eller returnerede/uindløste checks, eller

(f) Opretholde en negativ saldo på Sælgers Indløsningskonto

Hvis Sælger føjer en tillægsafgift til en Finansieringstransaktion for brug af Servicen, skal Sælger tydeligt på forhånd informere Køber herom. Sælger accepterer at undlade at pålægge tillægsafgifter, der er ulovlige under den relevante jurisdiktion.

2.7 Hvis en Finansieringstransaktion af en eller anden årsag annulleres (herunder, uden begrænsning, som resultat af en tilbageførsel), kan GPL efter eget skøn forsøge at få godtgjort det pågældende beløb hos Sælger ved at debitere Sælgers Indløsningskonto. Sælger anerkender og accepterer, at hvis der ikke er nok penge på Sælgers Indløsningskonto, kan GPL inddrive Sælgers gæld til GPL ved at debitere Sælgers Indløsningskonto ved en efterfølgende Finansieringstransaktion eller på andre måder inden for lovens rammer.

2.8 Ekspeditionstider. GPL behandler Finansierings-, Refusions- og Indløsningstransaktioner på følgende måde:

(a) Hvad angår Finansieringstransaktioner, vil GPL efter modtagelse af Betalingsordren fra Sælger udstede et E-pengebeløb til Køber svarende til Købesummen, senest når GPL modtager gyldige tilsvarende midler fra Købers Finansieringsmetode, hvorefter GPL straks vil overføre det udstedte beløb til Sælgers Indløsningskonto minus eventuelle relevante gebyrer for Servicen

(b) Hvad angår Refusionstransaktioner, vil GPL øjeblikkeligt efter modtagelse af Betalingsordren fra Sælger overføre et E-pengebeløb svarende til den Købesum, der skal refunderes, fra Sælgers Indløsningskonto til en Køber, forudsat at der er tilstrækkelig dækning for Refusionstransaktionen på Sælgers Indløsningskonto. Hvis en Finansieringsmetode blev brugt til at finansiere en del af eller hele Købesummen, vil GPL indløse og indlede overførslen af det pågældende beløb til Købers Finansieringsmetode straks efter, at GPL har gennemført og er tilfreds med resultatet af relevante kontroller til forhindring af hvidvaskning af penge, svig og anden ulovlig aktivitet

(c) Hvad angår Indløsningstransaktioner, vil GPL indløse beløbene på Sælgers Indløsningskonto og indlede overførsel af beløbene på den Hverdag, der er aftalt for Indløsningstransaktionen i henhold til punkt 7.4, forudsat at GPL gennemfører og er tilfreds med resultatet af relevante kontroller til forhindring af hvidvaskning af penge, svig og anden ulovlig aktivitet, og såfremt der er tilstrækkelig dækning på Indløsningskontoen for Indløsningstransaktionen

(d) Hvis en Betalingsordre eller anmodning om indløsning modtages eller er planlagt til at ske på en dag, som ikke er en Hverdag, behandles den, for så vidt angår nærværende punkt 2.8, som modtaget eller planlagt til den efterfølgende Hverdag

(e) GPL er ikke ansvarlig for og har ikke kontrol over, hvornår overførsler af indløste midler indledt af GPL i henhold til ovenstående litra (b) og (c) gennemføres, og de overførte midler gøres tilgængelige af den relevante betalingstjenesteudbyder

2.9 Finansierings-, Refusions- og Indløsningstransaktioner kan afvises uden forudgående varsel til Køber eller Sælger i henhold til stykke 7.6. Transaktioner kan også forsinkes på grund af GPL's overholdelse af sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om forhindring af hvidvaskning af penge, herunder hvis GPL mistænker, at der er svig involveret i transaktionen.

2.10 Yderligere vilkår for Betaling via mobilregning. Når en Køber foretager en Finansieringstransaktion ved hjælp af Betaling via mobilregning, indsender GPL gebyrer til Mobilselskabet for betaling og behandling via Købers Konto til Betaling via mobilregning. GPL kan også indsende en tilbageførsel, refusion eller justering af denne Finansieringstransaktion til Mobilselskabet til behandling via Købers Konto til Betaling via mobilregning. GPL er ikke forpligtet over for Sælger eller andre til at godtgøre Købers Finansieringstransaktion (eller tilbageførsel, refusion eller justeringer deraf) i tilfælde af, at mobilselskabet uanset årsag ikke kan eller vil indsamle penge fra Købers Konto til Betaling via mobilregning eller på anden måde (for betaling af en Finansieringstransaktion), eller hvis Mobilselskabet hverken kan eller vil kreditere Kontoen til Betaling via mobilregning eller på anden måde kreditere Køber (for tilbageførsel, refusion eller justering af en Finansieringstransaktion). I tilfælde af, at GPL godtgør Sælgers afventende betaling fra Mobilselskabet, forbeholder GPL sig ret til tilbageførsel eller refusion af pengene fra Sælger i tilfælde af, at Mobilselskabet ikke gennemfører behandlingen af Finansieringstransaktionen via Købers Konto til Betaling via mobilregning eller på anden måde ikke opnår betaling fra Køber. GPL kan begrænse de typer Sælgere, der kan bruge Betaling via mobilregning, og de typer produkter, som kan købes på denne måde.

2.11 Betafunktioner. GPL kan efter eget skøn gøre Betafunktionerne tilgængelige for Sælger. Betafunktioner er tilgængelige i den stand, som de forefindes (uden ansvar for mangler), og brugen af dem sker på Sælgers egen risiko inden for lovens grænser. GPL kan efter eget skøn og til enhver tid fjerne Betafunktionerne igen.

3. IMPLEMENTERING AF SERVICEN

3.1 Implementering. Sælger skal sikre, at al brug af og adgang til Servicen via Sælgers websites overholder Aftalen og er godkendt af GPL. Sælger skal desuden overvåge og deaktivere ikke-autoriserede parters (herunder, uden begrænsning, tredjeparters websites) adgang og brug.

3.2 GPL har den endelige autoritet til at godkende de metoder, som Sælger til enhver tid bruger til at implementere Servicen, og hvis GPL ikke kan godkende denne implementering, har GPL ved forudgående varsel til Sælger ret til at suspendere fortsat brug af hele eller dele af Servicen, indtil Sælger implementerer tilstrækkelige korrigerende foranstaltninger, som GPL inden for rimelighedens grænser måtte fastlægge og kræve. GPL kan til enhver tid sende testforespørgsler til eller foretage kvalitetsundersøgelser af Sælgers websites for at kontrollere, om Sælger overholder Aftalen.

3.3 Finansieringsmetoder. Som en del af Sælgers implementering af Servicen på Sælgers website og som en betingelse for GPL's levering af Servicen skal Sælger oprette, registrere og opretholde en Finansieringsmetode og en Afregningskonto hos Servicen. Brugen af Finansieringsmetoden er underlagt standardvilkår og -betingelser for metoden, som findes på: https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=DK. Sælger tillader, at GPL:

(a) Bekræfter, at den Finansieringsmetode eller Afregningskonto, som Sælger har angivet på Servicens registreringswebsider, har et godt omdømme i den udstedende bank, f.eks. ved at sende en anmodning om en betalingsautorisation og/eller en kreditering og/eller debitering af et mindre pengebeløb til Finansieringsmetoden eller Afregningskontoen, hvis det er relevant

(b) Genbekræfter en Finansieringsmetode eller Afregningskonto efter GPL's eget skøn, når kontooplysninger ændres, og

(c) Til enhver tid indhenter soliditetsoplysninger og/eller på anden måde sender forespørgsler om kreditvurdering eller baggrundsoplysninger om Sælger, i det omfang den lokale lovgivning tillader det, når GPL anser det for passende at vurdere Sælgers kvalificering til brug af Servicen eller for at undersøge Sælgers fortsatte brug af Servicen

3.4 Sælger skal angive aktuelle, fuldstændige og nøjagtige registreringsoplysninger og oplysninger om Finansieringsmetode og Afregningskonto samt opdatere disse oplysninger for at sikre, at de fortsat er aktuelle og nøjagtige. GPL kan til enhver tid kræve, at Sælger giver yderligere oplysninger som en betingelse for fortsat brug af Servicen, eller for at hjælpe GPL med at afgøre, om Sælger fortsat skal have tilladelse til at bruge Servicen.

3.5 Opdateringer. Når GPL til enhver tid opdaterer specifikationerne for teknisk udstyr eller implementering (herunder, uden begrænsning, ved opdatering af GPL's Dataprotokoller eller ved at kræve ændringer af udseende, navngivning, branding eller henvisning), skal Sælger implementere disse opdateringer eller ændringer, så snart det er rimeligt muligt, men altid inden for 60 (tres) dage efter den dato, hvor Sælger modtager meddelelsen om opdateringen, dog forudsat at opdateringerne eller ændringerne af udseende, navngivning, branding eller henvisning implementeres inden for 15 (femten) dage efter den dato, hvor Sælger modtager meddelelsen om disse opdateringer.

3.6 Meddelelse om Systemændringer. Sælger skal give GPL mindst 60 (tres) dages forudgående varsel, inden denne foretager ændringer i den kode eller visningsteknologi, som bruges til implementering af Servicen, og som med rimelighed kan forventes at have en negativ påvirkning på Servicen eller behandlingen af Finansieringstransaktioner (bemærk, at et sådant varsel på ingen måde fritager Sælger for dennes forpligtelser i henhold til Aftalen).

3.7 Teknisk support. Under forudsætning af Sælgers overholdelse af denne Aftale skal GPL i hele Aftalens løbetid tilbyde Sælger teknisk support af Servicerne i henhold til GPL's retningslinjer for support, som er gældende for Servicen. Inden Sælger sender anmodninger om support til GPL, skal Sælger først foretage rimelige tiltag for at rette fejl, nedbrud eller afbrydelser af netværksforbindelser i sin egen software og på sit eget udstyr uden eskalering til GPL. Herefter kan Sælger sende en skriftlig anmodning om teknisk support i overensstemmelse med GPL's retningslinjer og fremgangsmåder for support. Sælger skal tilbyde support til Køberne for sin egen regning.

3.8 Autorisation af Finansieringstransaktioner. Sælger anerkender, at modtagelsen af en autorisation fra en kortudsteder vedrørende en specifik Finansieringstransaktion udelukkende angiver, at på autorisationsdatoen: (a) har kortet tilstrækkelig kredit hos kortudstederen til at betale Købesummen til Sælger, (b) bruges kortet inden for dets gyldighedsperiode, og (c) er kortet ikke meldt tabt eller stjålet. Sælger anerkender, at en sådan autorisation ikke garanterer, at den person, der har sendt transaktionen, rent faktisk er kortindehaveren, eller at en autorisation er en erklæring fra GPL eller en anden person om, at transaktionen ikke kan tilbageføres.

3.9 Google-markedspladser. Desuagtet stykke 3.1 kan Sælger anvende Servicen til at behandle transaktioner på en Google-markedsplads. For at anvende Servicen på en Google-markedsplads skal Sælger specifikt acceptere servicevilkårene for en sådan Google-markedsplads ("Servicevilkår for Google-markedsplads) og have Sælgers Servicekonto knyttet til Sælgers konto for den pågældende Google-markedsplads. Ved konflikter mellem denne Aftale og de gældende Servicevilkår for Google-markedspladsen gælder Servicevilkårene for den pågældende Google-markedsplads i det omfang, lovgivningen tillader det.

4. Reserveret

5. YDERLIGERE VILKÅR FOR SERVICEN

5.1 GPL er et elektronisk pengeinstitut. Sælger anerkender og accepterer, at:

(a) GPL udbyder Servicen for at gøre behandlingen af Finansieringstransaktioner lettere for Sælgere, så de kan få betaling for Produkter fra Købere

(b) GPL behandler Finansieringstransaktioner på vegne af Sælgere

(c) GPL ikke accepterer indbetalinger

(d) Penge, der opbevares hos GPL eller dennes tjenesteudbydere (herunder udbydere af banktjenester) i forbindelse med behandlingen af Finansierings-, Refusions- og Indløsningstransaktioner, opbevares ikke som indbetalinger, og

(e) GPL i henhold til loven ikke må betale renter til Sælger i forbindelse med en saldo på Sælgers Indløsningskonto

5.2 Ingen påtegning. GPL giver ingen garanti eller erklæring i forbindelse med:

(a) Sikkerheden, kvaliteten, nøjagtigheden, pålideligheden, integriteten eller lovligheden af Produkter

(b) Sandheden eller nøjagtigheden af beskrivelsen af Produkter, oplysninger om Køber, rådgivning, erklæringer, tilbud, forslag, påstande, data eller andre oplysninger (samlet kaldet "Indhold"), som vises eller distribueres, købes eller betales via Servicen eller Google-websites

I henhold til Aftalen kan GPL, men er ikke forpligtet til at, redigere, ændre, afvise at sende eller fjerne alt eller dele af Indhold, som GPL betragter som anstødeligt, fejlagtigt, ulovligt, svigagtigt eller i strid med Aftalen.

5.3 Ingen erklæringer vedrørende Kundeidentitet. GPL har intet ansvar over for Sælger for at undersøge baggrunden for eller for at bekræfte identiteten af Kunder af Servicen. GPL kan levere systemer til feedback eller bedømmelse i Servicen for at hjælpe Sælger med at evaluere andre Kunder af Servicen. Sælger anerkender, at sådanne systemer til feedback eller bedømmelse udelukkende repræsenterer Servicens andre Kunders meninger, og at de ikke repræsenterer GPL's meninger, erklæringer eller garantier.

5.4 Bekræftelse af Sælgers identitet – Krav til forhindring af hvidvaskning af penge. Sælger anerkender, at GPL udbyder og fortsat vil udbyde Servicen til Sælger, forudsat at Sælger består alle due diligence- og identitetskontroller, som GPL måtte foretage, og at Sælger overholder kravene fra GPL og kortselskabet samt i lovgivningen om forhindring af hvidvaskning af penge. Identitetskontrol kan omfatte kreditvurdering; kontrol af tiltag mod hvidvaskning af penge i henhold til relevant lovgivning; kontrol, som kræves af kortselskaber samt kontrol i henhold til relevante lovmæssige krav. Sælger skal ved anmodning hjælpe GPL med at foretage sådanne kontroller og vurdere overholdelsen af krav om forhindring af hvidvaskning af penge, for eksempel ved at tilvejebringe de yderligere oplysninger til bekræftelse af registrering og identitet, som GPL måtte kræve. Sælger indvilger i, at GPL deler og indhenter oplysninger, der vedrører Sælger, med og fra relevante tredjeparter, så GPL kan anvende den relevante behørige omhu og foretage relevant identitetskontrol. Hvis denne betingelse ikke overholdes, hvis Sælger f.eks. ikke giver de oplysninger, som GPL skal bruge til at bekræfte identitet, eller undlader at hjælpe med at vurdere overholdelsen af krav om forhindring af hvidvaskning af penge, kan det føre til øjeblikkelig suspendering af Sælgers brug af Servicen og ophør af denne Aftale.

5.5 Tvister. Sælger anerkender og accepterer, at:

(a) GPL ikke er en part i og ikke er ansvarlig for Tvister, medmindre dette er udtrykkeligt angivet i Behandling af tilbageførsel, reglerne fra kortselskaber eller -netværk eller britisk lovgivning relateret til selve betalingsprocessen

(b) Sælger i tilfælde af en Tvist skal overholde de politikker for tvister, som GPL til enhver tid gør tilgængelige, og

(c) Proceduren i stykke 5.6 og 5.7 skal følges i tilfælde af en Tvist angående Servicen

Desuagtet (a) og (b), som er nævnt ovenfor, stiller GPL værktøjer til rådighed, som hjælper Kunder med at kommunikere med hinanden for at løse en tvist, der kan opstå mellem Købere og Sælgere i forbindelse med en Finansieringstransaktion. Hvis Kunderne ikke er i stand til at løse tvisten, kan GPL mægle i tvister mellem Købere og Sælgere, hvis en af parterne anmoder om hjælp. Ved en sådan anmodning vil GPL eventuelt gennemgå tvisten efter eget skøn og foreslå en ikke-bindende løsning.

5.6 Tvister angående Servicen. GPL vil til enhver tid undersøge Tvister angående Servicen, forudsat at Sælger yder rimelig assistance til GPL, når GPL anmoder herom.

5.7 En Tvist angående Servicen bør i første instans sendes til GPL's Hjælp. Du kan få flere oplysninger om Hjælp på https://support.google.com/payments. Hvis du ikke mener, at Tvisten angående Servicen løses tilfredsstillende, kan den sendes videre til den såkaldte Financial Ombudsman Service, forudsat at Sælger opfylder kriteriet for kvalificering. Dette kan gøres via post: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR; telefon: +45 (0) 800 023 4567 eller +45 (0) 300 123 9 123; website: http://www.financial-ombudsman.org.uk; og mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Sælger har 6 (seks) år fra nærværende Aftales ophør til at anmode om indløsning af det fulde udestående beløb af E-penge på Sælgers Indløsningskonto, hvorefter alle tilbageværende E-penge på Sælgers Indløsningskonto vil tilhøre GPL. En sådan indløsning er underlagt (i) vellykket gennemførelse af relevante kontroller til forhindring af hvidvaskning af penge, svig og anden ulovlig aktivitet, (ii) erstatningspligt på Sælgers Indløsningskonto og (iii) et skønsmæssigt indløsningsgebyr på mindre end 1 GBP (eller tilsvarende). Sælger skal tilvejebringe alle de oplysninger, GPL anmoder om, så GPL kan udføre de relevante kontroller. For så vidt angår stykke 5.8, ophører aftalen fra den dato, hvor:

(a) Kontoen lukkes og ikke efterfølgende genåbnes

(b) Aftalen opsiges, eller

(c) Transaktionerne ikke kan behandles via Servicen på grund af Sælgers manglende overholdelse af nærværende Aftale, herunder, men ikke begrænset til, Sælgers manglende opdatering af Sælgers Afregningskontooplysninger eller manglende efterkommelse af gældende krav om forhindring af hvidvaskning af penge

alt efter hvad der kommer først.

5.9 Intet i stykke 5.8 begrænser GPL's ret til at opsige Aftalen og/eller indløse i henhold til stykke 12.

5.10 Anmodninger om returnering. Sælger skal opbevare original dokumentation for hver enkelt transaktion i minimum 6 (seks) måneder fra datoen for den pågældende transaktion og beholde kopier af alle sådanne data i mindst 18 (atten) måneder fra datoen for den pågældende transaktion.

6. BRANDELEMENTER

6.1 Licens til GPL's Brandelementer. I henhold til nærværende Aftales vilkår og betingelser giver GPL Sælger en begrænset, ikke-eksklusiv licens til (uden ret til viderelicensering) i Aftalens løbetid at vise de GPL-Brandelementer, som GPL har gjort tilgængelige for Sælger til brug ene og alene i forbindelse med implementeringen og promoveringen af Servicen på Sælgers website. Al implementering af Servicen på en Sælgers website og brug af relevante logoer for Brandelementer, som GPL har gjort tilgængelige for Sælger, skal i denne Aftales løbetid altid overholde retningslinjerne og politikkerne for branding og tilskrivning, som findes på https://www.google.com/permissions/guidelines.html (og som til enhver tid kan opdateres af Google eller GPL). Desuagtet om noget er modstridende, kan GPL tilbagetrække den givne licens i henhold til nærværende stykke ved forudgående varsel til Sælger, således at Sælger har rimelig tid til at stoppe brugen af de relevante Brandelementer.

6.2 Licens til Sælgers Brandelementer. Underlagt nærværende Aftales vilkår og betingelser giver Sælger GPL, Google og deres tilknyttede virksomheder en begrænset, ikke-eksklusiv (undtaget hvad der er angivet i nærværende stykke) licens (uden ret til viderelicensering) i hele Aftalens løbetid til at vise Sælgers Brandelementer i forbindelse med Servicen og for at overholde deres forpligtelser i henhold nærværende Aftale.

6.3 De enkelte parter har ejendomsret over og ejer alle rettigheder og andele, herunder, uden begrænsning, alle Immaterielle rettigheder relateret til deres respektive Brandelementer. Med undtagelse af den begrænsning, der er udtrykkeligt angivet i Aftalen, kan ingen af parterne tildele, og den anden part kan ikke erhverve sig rettigheder, ejendomsret eller andele (herunder, uden begrænsning, stiltiende licenser) i eller til den anden parts Brandelementer. Al GPL's brug af Sælgers Brandelementer (herunder goodwill tilknyttet hertil) skal ske til fordel for Sælger, og al Sælgers brug af GPL's Brandelementer (herunder goodwill tilknyttet hertil) skal ske til fordel for Google og GPL. Ingen af parterne må anfægte eller hjælpe andre med at anfægte den anden parts Brandelementer (medmindre dette sker for at beskytte denne parts rettigheder vedrørende partens egne Brandelementer) eller den anden parts registrering af Brandelementer, og ingen af parterne må forsøge at registrere Brandelementer eller domænenavne, som er meget lig den anden parts.

6.4 Offentlig omtale. Ingen af parterne må udsende en offentlig meddelelse om eksistensen eller indholdet af denne Aftale uden den anden parts forudgående skriftlige godkendelse. Desuagtet ovenstående kan GPL, Google og deres tilknyttede virksomheder medtage Sælgers Brandelementer i præsentationer, marketingmateriale, pressemeddelelser og på kundelister (herunder, uden begrænsning, kundelister på Google-websites og screenshots af Sælgers implementering af Servicen). GPL skal give Sælger et eksempel på denne brug, hvis Sælger anmoder om dette.

7. SERVICEGEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER

7.1 Servicegebyrer. Sælger betaler de Servicegebyrer, der er angivet i de gældende Servicevilkår for Google-markedspladsen. Gebyrerne kan findes på websiden Servicegebyrer. GPL kan til enhver tid hæve eller reducere Servicegebyrerne, og enhver stigning eller reducering anses for en ændring for så vidt angår stykke 14.3. GPL vil også offentliggøre de ændrede Servicegebyrer i den relevante sektion af websiden Servicegebyrer. Sådanne ændrede Servicegebyrer skal angive den dato, hvor de ændrede Servicegebyrer træder i kraft. GPL kan til enhver tid køre kampagner på Google Payments, som kan påvirke beløbet for Servicegebyrerne.

7.2 Uden præjudice for stykke 5.1(e) og som følge af det E-pengebeløb, som står på Sælgers Indløsningskonto, og som ikke er indløst på Sælgers Afregningskonto, kan GPL optjene renter og/eller anden kompensation fra tjenesteudbyderbanker eller andre. Sælger accepterer, at sådanne beløb fra renter eller kompensation, som GPL har optjent, kun kan afregnes til GPL.

7.3 GPL opbevarer E-pengebeløb, som skal betales til Sælger, hvorfra der er trukket gældende Servicegebyrer, på Sælgers Indløsningskonto, og disse beløb bruges ikke til finansiering af GPL's drift. GPL båndlægger ikke penge til forvaltning eller som formueforvalter for Sælger.

7.4 Indløsningsperiode. GPL foretager alle kommercielt rimelige tiltag for elektronisk at overføre midler til transaktioner, der er behandlet på Sælgers Indløsningskonto inden for en kalendermåned, til Sælgers Afregningskonto, inden den 15. dag i den efterfølgende kalendermåned er omme ("Indløsningsperioden"). Den månedlige betalingsplan, der er beskrevet i forrige sætning, gælder for alle betalingstransaktioner, der behandles på Sælgers Indløsningskonto. Efter GPL's skøn og uden forudgående varsel til Sælger kan der overføres penge til Sælgers Afregningskonto oftere end én gang om måneden. Indløsningstransaktioner, som er foretaget i Indløsningsperioden, betragtes som autoriseret af Sælger. Hvis Sælger giver forkerte oplysninger til GPL, som medfører, at der opstår en fejl under en Indløsningstransaktion, kan GPL opkræve et gebyr hos Sælger for omkostningerne til GPL's rimelige tiltag for at rette fejlen. Sælger kan desuden til enhver tid anmode om indløsning ved at kontakte GPL via Hjælp til sælgere.

7.5 Desuagtet ovenstående er GPL ikke forpligtet til at overføre penge til:

(a) Sælgers Indløsningskonto i forbindelse med behandlingen af en Finansieringstransaktion, hvor GPL ikke har modtaget det fulde endelige beløb i likvide midler til behandlingen af den pågældende Finansieringstransaktion, eller

(b) Sælgers Afregningskonto, hvis saldoen på Sælgers Indløsningskonto på udbetalingstidspunktet er mindre end 1 GBP (eller tilsvarende) i henhold til 5.8 og 12.8(a)

7.6 GPL kan tilbageholde, afvise eller tilbageføre en Finansierings-, Indløsnings- eller Refusionstransaktion:

(a) Hvis Køber har gjort krav på refusion

(b) Hvis GPL efter rimeligt skøn mener, at transaktionen:

(i) Er fejlagtig

(ii) Indebærer misligholdelse, bedrageri eller gennemføres ved hjælp af svigagtige eller ugyldige midler (herunder, uden begrænsning, svigagtig brug af kreditkort, betalingskort eller andre betalingsmidler)

(iii) Overtræder gældende lovgivning

(iv) Overtræder nærværende Aftale eller Servicevilkårene for Køber, eller

(v) Overtræder GPL's og/eller Servicens gældende politikker, og

(c) Hvis en tilbageførsel vedrører Købers køb af E-penge i henhold til reglerne for et kortselskab, og

(d) Hvis GPL har brug for yderligere oplysninger fra Sælger for at opfylde kravene om identitetsbekræftelse eller bekæmpelse af hvidvaskning af penge i henhold til 5.4

Sælger accepterer at samarbejde med GPL og tilvejebringe de oplysninger, som GPL med rimelighed måtte forlange i forbindelse med dennes undersøgelse af forhold, som er angivet i nærværende stykke.

Som foreskrevet i 2.9 kan transaktionerne også forsinkes på grund af GPL's overholdelse af sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om forhindring af hvidvaskning af penge, herunder hvis GPL mistænker, at der er svig involveret i transaktionen.

Forudsat at det ikke strider imod loven eller rimelige sikkerhedsprocedurer, sender GPL oplysninger til Sælger vedrørende den mislykkede behandling af en Finansierings-, Indløsnings- eller Refusionstransaktion i henhold til 7.6.

7.7 GPL kan efter eget valg modregne alle skyldige beløb, som endnu ikke er betalt af Sælger i overensstemmelse med denne Aftale eller andre eventuelle aftaler mellem Sælger og GPL eller en af GPL's tilknyttede virksomheder, i de betalingsforpligtelser til Sælger, som GPL pådrager sig i henhold til denne Aftale. Dette er gældende udover andre rettigheder eller afhjælpning, som GPL har i henhold til denne Aftale.

7.8 GPL kan kræve, at Sælger tilbagebetaler eventuelle beløb (inden for (30) tredive dage fra en faktura), som GPL har betalt for meget til Sælger i tidligere perioder, eller GPL kan modregne sådanne beløb i sine betalingsforpligtelser i henhold til nærværende Aftale.

7.9 Sælger accepterer, at Købere har ret til tilbageførsel i henhold til kortselskabernes regler. GPL kan, men er ikke forpligtet til at lade tilbageførsler overgå til Sælger.

7.10 GPL kan trække eventuelle gældende Servicegebyrer og andre gældende gebyrer fra beløbet for enhver Finansieringstransaktion.

7.11 GPL kan trække følgende beløb fra pengene på Indløsningskontoen:

(a) Tilbageførsler, refusioner og afvisninger af tidligere Finansieringstransaktioner, og

(b) Andre rettelser eller ændringer til tidligere Finansieringstransaktioner

forudsat at GPL i hvert tilfælde giver Sælger besked om sådanne fratrukne beløb.

7.12 Reservekrav. GPL kan til enhver tid midlertidigt eller permanent pålægge Sælger et Reservekrav, når Sælger anvender Servicen. Situationer, hvor GPL kan pålægge et Reservekrav, kan være følgende, men er ikke begrænset til:

(a) Sikring af, at der er nok penge tilgængelige for GPL i tilfælde af tilbageførsel af Finansieringstransaktioner eller andre af Sælgers forpligtelser, som måtte opstå i forbindelse med Finansieringstransaktioner

(b) En væsentlig ændring i Sælgers økonomiske forhold eller dennes betalingshistorik hos kreditorer, herunder, uden begrænsning, situationer, hvor Sælger ikke effektivt kan fortsætte sin virksomhed, eller hvis Sælger misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale eller kortselskabets eller -netværkets regler

(c) Hvis Sælger modtager omfattende tilbageførsler efter GPL's skøn

(d) En væsentlig ændring i Sælgers virksomhed eller produktlinjer, eller

(e) Hvor GPL har rimelig grund til at tro, at GPL bliver gjort ansvarlig over for tredjeparter for foreløbig eller endelig kreditydelse til Sælger

GPL er ikke ansvarlig over for Sælger eller tredjeparter for eventuelle tab, som Sælger måtte lide som følge af indførelsen af transaktionsgrænser eller Reservekrav eller tilbageførsler eller andre tilbagebetalinger.

7.13 Refusioner og Justeringer. Sælger vil opretholde en retfærdig politik med hensyn til returnering/annullering af varer eller servicer og justering af Finansieringstransaktioner. Sælger oplyser Køberne om sin politik for returnering/annullering. Hvis Sælger tillader prisændringer, returnering af Produkter eller annullering af Produkter i forbindelse med en Finansieringstransaktion fra Køber, skal Sælger indlede og autorisere en Refusionstransaktion inden for tre dage, efter at Sælger har modtaget Købers anmodning om en sådan refusion/ændring ved hjælp af Servicens refusionsfunktion. Beløbet for refusionen/ændringen må ikke overstige det beløb, der angives som det samlede beløb i den oprindelige Finansieringstransaktion, undtagen med det nøjagtige beløb, der kræves til at godtgøre Køber for porto i forbindelse med dennes returnering af varen. Sælger må ikke modtage kontanter eller anden betaling eller andet vederlag fra Køber for forberedelse af en refusion til Køber. Sælger må heller ikke give kontant refusion til en Køber i forbindelse med et Produkt, som er betalt med en Finansieringstransaktion, medmindre dette er et lovkrav. Hvis Sælgers refusionspolitik forbyder returnering under visse omstændigheder, kan Sælger pålægges at godtgøre Køber i henhold til GPL's politikker og kortselskabets regler. Hvis der er nok penge til rådighed på Sælgers Indløsningskonto, behandles anmodninger fra Sælger om refusion som foreskrevet i 2.8. Forud for dette sker behandlingen af anmodninger om refusion efter GPL's eget skøn. Hvis Sælger laver en fejl i en refusion, kan GPL opkræve et gebyr fra Sælger for omkostningerne i forbindelse med GPL's rimelige tiltag for at rette fejlen.

7.14 Afgifter og andre Gebyrer. Sælger skal betale eventuelle gældende afgifter, herunder i forbindelse med salg, anvendelse, løsøre, merværdi, forbrug, told, import eller stempel eller andre former for afgifter, som pålægges af myndighederne i forbindelse med transaktioner for servicer, som er underlagt denne Aftale, herunder bøder og renter, men ikke afgifter, som er baseret på GPL's nettoindtægt. GPL er ikke ansvarlig for og er ikke den part, der opkræver afgifter for salg eller indtægt eller andre afgifter i forbindelse med Finansieringstransaktioner. Når GPL har den juridiske forpligtelse til at indsamle eventuelle gældende afgifter, vil det relevante beløb blive faktureret til og betalt af Sælger senest netto 30 (tredive) dage fra datoen for fakturaen eller anden underretning. Sælger skal straks udlevere en sådan dokumentation til GPL i henhold til gældende krav fra myndighederne, så GPL kan behandle betalingerne ifølge nærværende Aftale (herunder, uden begrænsning, et gyldigt certifikat for Sælgers undtagelse fra forpligtelser til at betale afgifter, som er godkendt af den relevante myndighed), og GPL kan tilbageholde betalinger, som skal foretages ifølge nærværende Aftale, indtil Sælger har udleveret denne dokumentation. Sælger skal straks udlevere originaler eller certificerede kopier af alle afgiftsbetalinger eller andre tilstrækkelige beviser på afgiftsbetalinger til GPL, når disse betalinger foretages af Sælger i henhold til denne Aftale.

7.15 For at gøre det lettere at foretage køb fra Sælgere af købere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan GPL indsamle penge fra sådanne købere eller fra den relevante Google-part, overføre pengene til Sælgers Indløsningskonto og derefter indløse dem på Sælgers Afregningskonto. Indløsningsperioden i 7.4 finder anvendelse i sådanne tilfælde.

7.16 Sælger accepterer at betale alle gebyrer, herunder gældende gebyrer for valutaomregning, der er knyttet til omregning af valuta og behandling af betalingen til Afregningskontoen. Sælger anerkender og accepterer, at Sælger bærer risikoen for tab, der måtte opstå på grund af ændringer i valutakurserne i tidsrummet mellem behandlingen af betalingstransaktioner og afsendelsen af afregningsbeløbet til Afregningskontoen. Banker, der behandler betalingen til Afregningskontoen, kan også pålægge gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingen og relateret valutaomregning, og Sælger er alene ansvarlig for alle sådanne gebyrer.

7.17 Købers Valuta. En Google-markedsplads kan tillade, at Sælger angiver købspriser for Sælgers Produkter, og at en Køber køber Sælgers Produkter i en anden valuta end den, der anvendes på Sælgers Afregningskonto ("Købstransaktion i Købers valuta"). Ved Købstransaktioner i Købers valuta betales Sælger af GPL i den valuta, der anvendes på Sælgers Afregningskonto baseret på en valutakurs, der anvendes for Købesummen (angivet i Købers valuta) på det tidspunkt, hvor Betalingstransaktionen behandles på Sælgers Indløsningskonto. Valutakursen fastlægges af en finansiel institution, der anvendes af GPL til beregning af valutakurser, og den kan justeres afhængigt af markedsvilkårene, uden at Sælger informeres. Hvis en Købstransaktion i Købers valuta efterfølgende er underlagt refusion, tilbageførsel eller andre former for justering, vil GPL anvende den samme valutakurs og valuta, der blev anvendt ved den oprindelige Købstransaktion i Købers valuta, ved beregning af Sælgers forpligtelse i forbindelse med refusion, tilbageførsel eller anden justering. GPL forbeholder sig retten til at pålægge gebyrer ved denne valutaomregning.

8. FORTROLIGHED, DATABESKYTTELSE OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

8.1 Fortrolighed. Sælger må ikke videregive eller forårsage videregivelse af fortrolige og/eller ejendomsretslige oplysninger tilhørende GPL uden forudgående skriftligt samtykke fra GPL, medmindre dette er lovkrav eller myndighedskrav, eller medmindre de videregives til medarbejdere, agenter, repræsentanter eller leverandører til de parter, som skal have adgang til sådanne oplysninger for at agere i henhold til denne Aftale ("Autoriseret personale"), og som er bundet af en skriftlig aftale om ikke at videregive fortrolige eller ejendomsretslige oplysninger til tredjepart, som er videregivet til Sælger. Sælger anerkender og accepterer, at Sælger er ansvarlig for enhver handling og/eller udeladelse foretaget af Autoriseret personale i strid med nærværende stykke. Sælger skal beskytte GPL's fortrolige og ejendomsretlige oplysninger ved at udvise samme omhyggelighed (og intet mindre end rimelig omhyggelighed), som Sælger udviser for at beskytte sine egne fortrolige og ejendomsretslige oplysninger af lignende karakter mod uautoriseret brug, formidling eller offentliggørelse til uautoriserede tredjeparter. GPL's fortrolige og ejendomsretslige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, (a) al GPL's, Googles eller deres tilknyttede virksomheders software, teknologi, programmering, specifikationer, materialer, retningslinjer og dokumentation vedrørende denne Service, (b) alle oplysninger, som er angivet i henhold til denne Aftale, herunder, uden begrænsning, materielle, immaterielle, visuelle, elektroniske, aktuelle eller fremtidige oplysninger såsom (i) erhvervshemmeligheder, (ii) økonomiske oplysninger, (iii) tekniske oplysninger, herunder research, udvikling, procedurer, algoritmer, data, design og knowhow, og (iv) virksomhedsoplysninger, herunder drift, planlægning, markedsføringsandele og produkter og (c) andre oplysninger, som er angivet skriftligt af GPL som "fortrolige" eller tilsvarende. GPL's fortrolige og ejendomsretslige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som (i) er eller bliver offentligt tilgængelige uden Sælgers handling eller undladelse, (ii) var i Sælgers retmæssige besiddelse inden videregivelsen, og som ikke er givet til Sælger af GPL eller dennes tilknyttede virksomheder, (iii) er lovligt videregivet til Sælger af en tredjepart uden begrænsning i forhold til Sælgers videregivelse, og hvor Sælger ikke var bekendt med, at oplysningerne var fortrolige eller ejendomsretslige, og at de tilhørte GPL, eller (iv) er udviklet selvstændigt af Sælger uden overtrædelse af denne Aftale.

8.2 Sælger må ikke videregive, bruge overføre eller dele (herunder med det formål at sende uopfordrede meddelelser) oplysninger om Køber, medmindre det er til behandling af transaktionen, som Køberen har anmodet om, og til opretholdelse af Købers konto hos Sælger, eller som det på anden vis udtrykkeligt er tilladt i Google Payments' programpolitikker og retningslinjer. Sælger anerkender og accepterer, at Køberoplysninger, der modtages fra Google og/eller GPL i forbindelse med Servicen, er underlagt Google Payments Erklæring om privatliv, og Sælger accepterer, at denne ikke vil bruge eller dele Køberoplysninger, der er indhentet hos GPL på nogen måde, der strider mod Google Payments Erklæring om privatliv. GPL kan også give oplysninger i forbindelse med gældende retslige skridt såsom vidneindkaldelser, ransagningskendelser og retskendelser eller for at fastslå eller håndhæve GPL's juridiske rettigheder eller forsvare juridiske krav. GPL er ikke forpligtet til at returnere eller destruere Sælgers fortrolige oplysninger ej heller dokumentere destrueringen heraf. Dog må GPL ikke udnytte Sælgers fortrolige oplysninger på anden måde end foreskrevet i denne Aftale.

8.3 Loginoplysninger. Sælger er ansvarlig for og skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at holde sine Loginoplysninger fortrolige. Sælger accepterer hurtigst muligt at underrette GPL, efter at denne er blevet opmærksom på tab, tyveri, uretmæssig tilegnelse eller uautoriseret brug af dennes Loginoplysninger eller ethvert andet sikkerhedsbrud i forbindelse med Servicen via "Kontakt os" under Hjælp til Sælgere.

8.4 Sælger erklærer og garanterer, at alle funktionærer, medarbejdere, agenter, repræsentanter og andre personer med adgang til dennes Loginoplysninger er godkendt af Sælger til at bruge Servicen, og at Sælger er juridisk bundet af dette.

8.5 Immaterielle rettigheder. GPL og dennes licensgivere ejer alle rettigheder, ejendomsretten og andele, herunder, uden begrænsning, alle Immaterielle rettigheder vedrørende Servicen (og alle afledte værker eller forbedringer heraf), herunder, men ikke begrænset til, al software, teknologi og dokumentation, alle oplysninger, materialer og retningslinjer samt alt indhold. Sælger må ikke tilegne sig rettigheder, ejendomsret eller andele i forbindelse med Servicen, Immaterielle rettigheder relateret til Servicen og/eller GPL's Brandelementer, med undtagelse af de begrænsede brugsrettigheder, der udtrykkeligt er angivet i denne Aftale.

8.6 Transaktionsoplysninger. Sælger vil udvise rimelig omhu for at forhindre offentliggørelse af transaktionsoplysninger, medmindre loven kræver det, bortset fra til Sælgers agenter og leverandører med det formål at hjælpe Sælger med at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne Aftale.
8.7 Sælger vil overholde alle rimelige branchestandarder for datasikkerhed og databeskyttelse med hensyn til transaktions- og Køberoplysninger.

9. GARANTIER

9.1 Hver part erklærer og garanterer, at denne har fuld bemyndigelse og autoritet til at indgå denne Aftale.

9.2 Det er en betingelse for denne Aftale, og Sælger garanterer over for GPL, at Sælger:

(a) Såfremt denne er en enkeltperson, er mindst 18 år gammel

(b) Ejer og administrerer Sælgers websites, og

(c) I Aftalens løbetid har opretholdt og fortsat opretholder alle rettigheder, godkendelser og licenser, som kræves for at Sælger må implementere Servicen

9.3 Sælger garanterer over for GPL, at:

(a) Sælgers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale ikke udgør en overtrædelse eller misligholdelse af aftaler, hvor Sælger er en part

(b) Sælger overholder alle love, regler og forordninger, som gælder for eller på anden måde er tilknyttet Sælgers brug af Servicen

(c) Sælger ikke vil forsøge at indlede eller modtage en Finansiering, Refusion eller Indløsningstransaktion ved hjælp af Servicen, der er eller ville være ulovlig i henhold til en hvilken som helst gældende lov

(d) Sælger overholder alle love og regler, som gælder for salget af Produkter og dennes forhold til Købere, herunder, uden begrænsning, direktivet om forbrugerrettigheder (Direktiv 2011/83/EU) og "Direktivet om elektronisk handel" (Direktiv 2000/31/EF), og

(e) Betalingsordren Sælger bekendt er fri for enhver væsentlig ændring, som ikke er godkendt af Køber

9.4 GPL garanterer over for Sælger, at Servicerne udbydes med rimelig omhyggelighed og kompetence.

9.5 GPL garanterer ikke, at Servicerne lever op til alle Sælgers krav, eller at driften af Servicerne sker uforstyrret, fri fra virus, sikkert eller fejlfrit.

9.6 GPL er ikke ansvarlig for misligholdelse af vilkår i denne Aftale, herunder erklæringer, betingelser eller garantier, hvis misligholdelsen skyldes, at Sælger har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne Aftale.

9.7 Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår gælder for Servicerne eller andre servicer udbudt af GPL i henhold til denne Aftale, medmindre disse er udtrykkeligt angivet i denne Aftale. I henhold til 10.1(b) gælder der ingen stiltiende betingelser, garantier eller øvrige vilkår (herunder stiltiende vilkår vedrørende tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål eller overensstemmelse med beskrivelse).

10. ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1 Intet i denne Aftale fraskriver eller begrænser parternes ansvar for:

(a) Dødsfald eller personskade, der opstår som følge af uagtsomhed begået af en af parterne eller deres ansatte, agenter eller medarbejdere

(b) Bedrageri eller svigagtig vildledning

(c) Overtrædelse af stiltiende betingelser for ejendomsret eller brug uden forstyrrelse, og/eller

(d) Misbrug af fortrolige oplysninger

10.2 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne Aftale, fraskriver eller begrænser intet i denne Aftale parternes ansvar for overtrædelse af den anden parts Immaterielle rettigheder eller ansvar i henhold til stykke 11.

10.3 Underlagt stykke 10.1 og 10.2 er ingen af parterne erstatningspligtige i eller uden for aftaleforhold (herunder, uden begrænsning, uagtsomhed), under udarbejdelse af kontrakt eller andre erklæringer (udover svigagtig vildledning) eller på anden måde som følge af eller i forbindelse med denne Aftale for:

(a) Økonomiske tab (herunder, uden begrænsning, tab af omsætning, fortjeneste, kontrakter, data, forretning, forventede besparelser)

(b) Omkostninger til erstatningsservice

(c) Tab af goodwill eller omdømme, eller

(d) Særlige eller indirekte tab og driftstab

som den pågældende part pådrager sig på grund af eller i forbindelse med denne Aftale, uanset om sådanne tab er taget i betragtning af parterne på datoen for denne Aftale.

10.4 Underlagt 10.1, 10.2, 10.3 og 10.5 er de respektive parters samlede ansvar for de enkelte År i forbindelse med alle hændelser eller en række forbundne hændelser, der sker inden for det pågældende År, i forbindelse med denne Aftale (uanset om ansvaret opstår på grund af misligholdelse af kontrakten, uagtsomhed eller af andre årsager) begrænset til 125 % af Sælgers betalte eller skyldige Servicegebyr til GPL i det umiddelbart foregående År eller 30.000 GBP, afhængig af hvad der er højest.

10.5 Underlagt stykke 10.1, 10.2 og 10.3 er de respektive parters samlede ansvar, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne Aftale (uanset om ansvaret opstår på grund af misligholdelse af kontrakten, uagtsomhed eller af andre årsager), begrænset til 300.000 GBP.

10.6 Begge parter anerkender og accepterer, at risikofordelingen i henhold til nærværende stykke 10 afspejles i Servicens art og beløb, der er skyldige af hver part i henhold til denne Aftale.

10.7 Sælger er kun berettiget til afhjælpning i henhold til stykke 10.8, 10.9 og 10.10, hvis Sælger underretter GPL i overensstemmelse med stykke 13 uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder ikke senere end 13 (tretten) måneder efter debiteringsdatoen, efter at være blevet bekendt med uautoriserede eller ukorrekt udførte transaktioner. Hvis GPL ikke har givet Sælger de relevante transaktionsoplysninger, gælder tidsfristen på 13 (tretten) måneder ikke.

10.8 Behandling af uautoriserede Indløsnings- og Refusionstransaktioner. Undtagen i tilfælde af Sælgers svig vil GPL refundere beløbet for uautoriserede Indløsnings- og Refusionstransaktioner, der ikke er autoriseret i overensstemmelse med henholdsvis stykke 7.4 og 7.13, herunder gældende gebyrer, til Sælgers Indløsningskonto hurtigst muligt og senest inden udgangen af den Hverdag, hvor GPL bliver opmærksom på en sådan transaktion. Hvis GPL har rimelig grund til at mistænke svigagtig adfærd fra Sælgers side i forbindelse med Sælgers påstand om en uautoriseret transaktion, skal GPL i første omgang foretage en hurtig undersøgelse, før det besluttes, om transaktionen skal refunderes. GPL skal underrette Sælger om resultatet af undersøgelsen så hurtigt som muligt. Hvis Sælger har handlet svigagtigt eller med forsæt eller grov uagtsomhed har undladt at overholde de aspekter af Aftalen, der vedrører Sælgers Konto, er Sælger ansvarlig for alle tab, der opstår i forbindelse med uautoriserede transaktioner. GPL kan foretage en undersøgelse forud for eller efter en refusion for en uautoriseret transaktion.

10.9 Behandling af forkert udførte Refusions- eller Indløsningstransaktioner. Medmindre GPL kan bevise, at denne har udført den relevante transaktion korrekt, skal denne uden unødig forsinkelse refundere beløbet for Indløsnings- eller Refusionstransaktionen og gældende gebyrer i forbindelse med transaktionen til Sælgers Indløsningskonto. I alle tilfælde vil GPL på Sælgers anmodning træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at spore transaktionen og underrette Sælger om udfaldet. GPL er ikke ansvarlig for beløb i forbindelse med Indløsningstransaktioner, der allerede er indløst og afregnet til Sælgers Afregningskonto.

10.10 Behandling af forkert udførte Finansieringstransaktioner. GPL er ansvarlig over for Sælger for den korrekte overførsel af Sælgers Betalingsordre i forbindelse med en Finansieringstransaktion og skal øjeblikkeligt overføre Betalingsordren igen og efter anmodning træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at spore Finansieringstransaktionen og underrette Sælger om udfaldet.

11. SKADESLØSHOLDELSE

11.1 Underlagt stykke 11.2 vil Sælger skadesløsholde, forsvare og friholde GPL, Google og deres tilknyttede selskaber og/eller National Westminster Bank Plc (eller andre udbydere af finansielle tjenesteydelser, som GPL har en aftale med i forbindelse med Servicerne), (de "Skadesløsholdte personer") for tab i forbindelse med krav fra tredjepart, der rettes mod Skadesløsholdte personer, og enhver form for ansvar, tab og udgifter (herunder tildeling af erstatning, forlig og rimelige advokatsalærer), som de Skadesløsholdte personer pådrager sig på grund af eller i forbindelse med:

(a) Sælgers websites

(b) Sælgers Brandelementer

(c) Sælgers brug af Servicen på anden måde end tilladt i henhold til denne Aftale

(d) En Tvist angående Servicen, og/eller

(e) Produkter, som en Køber har forsøgt at erhverve sig, har hensigter om at erhverve sig eller har erhvervet sig via Servicen

11.2 Sælgers forpligtelser i henhold til 11.1 gælder kun, hvis den Skadesløsholdte part:

(a) Øjeblikkeligt underretter Sælger om et sådant krav

(b) Giver Sælger rimelige oplysninger, hjælp og samarbejde ved forsvar af søgsmål eller retshandling, og

(c) Giver Sælger fuld kontrol og hjemmel til alene at forsvare og indgå forlig om et sådant krav. Den skadesløsholdte part har ret til efter eget valg og for egen regning at udpege en advokat, der skal fungere som rådgiver

11.3 Underlagt resten af nærværende stykke 11 skal GPL stå for forsvaret eller efter eget valg indgå forlig i retssager, der føres af tredjepart mod Sælger, og som er baseret på eller på anden måde opstået på grund af en påstand om, at enten GPL's eller Googles teknologi, der bruges til at levere Servicerne, eller andre af Googles Brandelementer, krænker nogen form for ophavsret, erhvervshemmelighed eller varemærke tilhørende en sådan tredjepart.

11.4 GPL er under ingen omstændigheder forpligtet eller ansvarlig i henhold til 11.3 på grund af:

(a) Brug af Betafunktioner

(b) Brug af Servicerne eller Googles Brandelementer i ændret form eller i kombination med materiale, der ikke er stillet til rådighed af GPL, eller

(c) Indhold, oplysninger eller data, der leveres til GPL, Google eller deres tilknyttede virksomheder af Sælger, andre Kunder eller tredjeparter

11.5 GPL's forpligtelser i henhold til 11.3 foreligger kun, hvis Sælger:

(a) Øjeblikkeligt underretter GPL om et sådant krav

(b) Giver GPL rimelige oplysninger, hjælp og samarbejde ved forsvar af søgsmål eller retshandlinger, og

(c) Giver GPL fuld kontrol og hjemmel til alene at forsvare og indgå forlig om et sådant krav. Den skadesløsholdte part har ret til efter eget valg og for egen regning at udpege en advokat, der skal fungere som rådgiver

11.6 GPL kan efter eget og rimeligt skøn bringe Kundens fortsatte brug af Servicer eller GPL's Brandelementer til ophør, hvis de angiveligt eller af GPL menes at krænke tredjeparters Immaterielle rettigheder.

11.7 Nærværende stykke 11 angiver parternes fuldstændige ansvar og eneste afhjælpning for så vidt angår krænkelse af tredjeparts Immaterielle rettigheder.

12. VARIGHED OG OPHÆVELSE

12.1 Nærværende Aftale gælder fra Ikrafttrædelsesdatoen, indtil den ophæves i overensstemmelse med de bestemmelser, der er angivet heri.

12.2 Ophævelse. Sælgere kan opsige nærværende Aftale straks og uden gebyr inden for 14 (fjorten) dage efter Ikrafttrædelsesdatoen ved at give GPL besked herom. Derefter kan GPL, i det omfang loven tillader det, til enhver tid opsige nærværende Aftale med mindst 2 (to) måneders varsel, medmindre en kortere periode er foreskrevet i Aftalen, mens Sælger til enhver tid kan opsige nærværende Aftale uden gebyr og med mindst 1 (én) måneds varsel.

12.3 Begge parter kan suspendere opfyldelsen og/eller opsige hele eller dele af Aftalen og med øjeblikkelig virkning, hvis:

(a) Den anden part i væsentlig grad misligholder vilkår i Aftalen, og det ikke er muligt at afhjælpe denne misligholdelse, eller

(b) Den anden part i væsentlig grad misligholder vilkår i Aftalen, og det er muligt at afhjælpe denne misligholdelse, men den anden part undlader at gøre dette inden for 30 (tredive) dage efter modtagelse af en meddelelse herom

12.4 Begge parter kan opsige denne Aftale uden varsel, hvis:

(a) Der afholdes skiftesamling for den anden part, eller der foreslås et arrangement eller en samling med eller for dennes kreditorer (herunder et frivilligt arrangement sådan som det er defineret i den britiske konkurslov, Insolvency Act 1986) af eller i forbindelse med den anden part

(b) En panthaver, modtager, administrativ modtager, administrator (uanset om denne udpeges af retten eller på andre måder) eller andre lignende personer udpeges til at tage eller tager besiddelse af, eller der foretages udlæg, fogedforretning eller andre processer, der pålægges eller gennemtvinges, (og som ikke afvikles inden for syv dage) i, hele eller en væsentlig del af den anden parts aktiver

(c) Den anden part ophører med at drive virksomhed eller ikke er i stand til at betale sin gæld inden for det beskrevne i den britiske konkurslovs paragraf 123 (Insolvency Act 1986)

(d) Den anden part eller dennes ledelse, kreditorer eller indehaveren af en kvalificerende generelpant giver besked om dennes intention om at udpege eller foretager en ansøgning til retten om udpegelsen af en administrator

(e) Der præsenteres en begæring (som ikke ophæves inden for 28 (otteogtyve) dage), eller der vedtages en beslutning eller ordre om administration, afvikling, konkurs eller opløsning af den anden part

(f) En hændelse, der svarer til ovenstående, sker for den anden part i enhver jurisdiktion, hvor denne part er registreret som virksomhed eller har adresse eller driver virksomhed eller råder over aktiver

(g) Der sker en Ledelsesoverdragelse hos Sælger, eller Sælger sælger en væsentlig del af sine aktiver. I nærværende stykke angiver betegnelsen "Ledelse" den situation, hvor en eller flere personer eller repræsentanter har direkte eller indirekte beføjelser til at lede eller påvirke en anden persons handlinger, og "Ledelsesoverdragelse" skal fortolkes i overensstemmelse med dette, eller

(h) Der sker en hændelse eller foretages en retshandling i forhold til Sælger i den jurisdiktion, som Sælger er underlagt, som har en effekt svarende til eller lignende de hændelser, der er nævnt i nærværende stykke 12.4

12.5 Suspendering af Service i forbindelse med Finansieringstransaktioner. GPL kan øjeblikkeligt suspendere Sælgers brug af Servicen i forbindelse med Finansieringstransaktioner, hvis:

(a) Sælger misligholder denne Aftale (herunder en af politikkerne, f.eks. Google Payments' programpolitikker og retningslinjer, som der henvises til i dette dokument), eller

(b) Sælgers brug af Servicen efter GPL's rimelige skøn skaber en risiko for økonomisk skade eller tab af goodwill for GPL, Servicen og/eller de betalingskortsystemer, der bruges til behandling af Finansieringstransaktioner, eller der er rimelig mistanke om svig, hvidvaskning af penge eller andre ulovlige aktiviteter fra Sælgers side

12.6 Suspendering af Servicen i forbindelse med Refusions- og Indløsningstransaktioner for kompromittering af Sælgers loginoplysninger. GPL kan med øjeblikkelig virkning suspendere Sælgers brug af Servicen i forbindelse med Refusions- og Indløsningstransaktioner på et rimeligt grundlag i forbindelse med sikkerheden af Sælgers Loginoplysninger eller Indløsningskonto eller dennes mistænkte svigagtige eller uautoriserede brug. GPL underretter Sælger om en sådan suspendering og årsagerne til suspenderingen på forhånd eller, hvis dette ikke er muligt, øjeblikkeligt efter, medmindre en sådan meddelelse er ulovlig eller kompromitterer rimelige sikkerhedsforanstaltninger. GPL genaktiverer Sælgers Loginoplysninger eller Indløsningskonto eller giver Sælger nye aktive Loginoplysninger eller en ny Indløsningskonto så hurtigt som muligt, efter årsagerne til suspenderingen er ophørt med at eksistere.

12.7 Sælger kan midlertidigt suspendere Servicen med én Hverdags forudgående varsel til GPL i en periode, hvis:

(a) Servicen oplever alvorlige fejl eller mangler, der i væsentlig grad påvirker primære funktioner i Servicen, indtil det tidspunkt, hvor GPL retter disse fejl eller mangler, eller

(b) Sælgers virksomhed oplever en væsentlig negativ effekt som en direkte følge af Servicen, indtil det tidspunkt, hvor GPL afhjælper eller mindsker en sådan væsentlig negativ effekt

såfremt Sælger i de enkelte tilfælde giver GPL den dokumentation om den alvorlige fejl eller mangel eller væsentlige negative effekt, som GPL anmoder om. Under en sådan suspendering af Servicen skal Sælger i god tro hjælpe GPL med at løse sådanne problemer.

12.8 Ved ophør af denne Aftale eller andet ophør af Sælgers brug af Servicen:

(a) Med forbehold for en vellykket gennemførelse af gældende kontroller til forhindring af hvidvaskning af penge, svig og anden ulovlig aktivitet og et skønsmæssigt indløsningsgebyr på mindre end 1 GBP (eller tilsvarende) vil GPL inden for omtrent 180 (et hundrede og firs) dage fra sidste dag i den kalendermåned, hvor Aftalen er ophørt, indløse Sælgers E-penge, herunder alle Reservekrav, og returnere den udestående saldo (hvis en sådan eksisterer) til Sælgers Afregningskonto (eller anden lignende konto, som Sælger oplyser til GPL)

(b) Hvis den udestående saldo ikke kan returneres til Sælger i overensstemmelse med ovenstående litra (a), har Sælger ret til at anmode om indløsning i henhold til punkt 5.8

(c) Undtagen som angivet i ovenstående litra (a) og (b) vil alle GPL's øvrige forpligtelser i henhold til denne Aftale øjeblikkeligt ophøre

(d) Forbliver Sælger ansvarlig for alle Finansieringstransaktioner, tilbageførselsgebyrer og eventuelle andre forpligtelser, der er pålagt Sælger

(e) Ophører alle rettigheder og licenser udstedt af GPL øjeblikkeligt

(f) Ophører Sælgers rettigheder til at bruge GPL's Brandelementer som tilladt i henhold til Aftalen øjeblikkeligt

(g) Skal Sælger øjeblikkeligt standse brugen af Servicen:

(i) Til behandling af Finansieringstransaktioner, og

(ii) Til visning af GPL's Brandelementer

(h) Skal Sælger opfylde eventuelle udestående Produktkøb, og

(i) Skal Sælger returnere eller destruere (og bevise en sådan destruktion) alle kopier af fortrolige og/eller ejendomsretslige oplysninger, der tilhører GPL, og som er i Sælgers besiddelse

12.9 GPL kan forbyde Sælger adgang til Servicen, herunder, uden begrænsning, ved at deaktivere Sælgers brugernavn og adgangskode og nægte Sælger (eller dennes moderselskab, tilknyttede virksomheder eller datterselskaber eller dennes eller disses efterfølgere, eller hvis Sælger er en enkeltperson, dennes familiemedlemmer eller bekendte) adgang til Servicen fremover.

12.10 Desuagtet den resterende del af Aftalen skal alle bestemmelser, som skal være gyldige eller forpligte begge parter efter hele eller dele af Aftalens ophør eller overførsel eller overdragelse, herunder, men ikke begrænset til, punkt 5.8, punkt 8 (Fortrolighed) og punkt 12.8(b), forblive i kraft efter denne Aftales ophør i det omfang, som loven tillader det. Denne Aftales ophør påvirker ikke de af parternes rettigheder og forpligtelser, der pålægges på datoen for ophøret.

13. MEDDELELSER OG UNDERRETNINGER

13.1 Denne Aftale er udarbejdet på engelsk, og medmindre andet er foreskrevet i denne Aftale, skal alle underretninger og anden kommunikation eller leveringer, der kræves eller tillades i henhold til denne Aftale, være skriftlige og på engelsk. Der stilles oversættelser til rådighed udelukkende af hensyn til brugeren, og ved uoverensstemmelser mellem den engelske version og oversættelsen gælder den engelske version.

13.2 GPL kan kommunikere med Sælger angående Servicen ved hjælp af elektroniske meddelelser, herunder (a) ved at sende mail til Sælgers mailadresse og (b) lave opslag og skrive meddelelser på et Google-website. Sælger accepterer, at GPL kan sende elektroniske meddelelser til Sælger i forbindelse med Sælgers brug af Servicen, herunder Aftalen (og revideringer eller ændringer af Aftalen), underretninger eller oplysninger om Servicen og betalingsautorisationer. Særlige meddelelser vil blive behandlet således:

Meddelelser betragtes som overleveret (i) ved modtagelse via personlig levering eller via dag-til-dag-kurer (underskrift kræves ved modtagelse), (ii) ved bekræftelse af modtagelse af anbefalet eller rekommanderet post, (iii) 4 (fire) timer fra afsendelsen af mails eller (iv) når de er gjort tilgængelige på Sælgers Onlinekonto. Kontaktoplysninger skal opdateres efter behov i overensstemmelse med nærværende punkt for at sikre, at begge parter har de aktuelle oplysninger om alle sådanne kontaktpersoner.

13.3 Sælger skal gemme kopier af elektroniske meddelelser ved at udskrive papirkopier eller ved at gemme elektroniske kopier, og oplysninger, der gives til Sælger i elektronisk format, udleveres med den formodning, at Sælger kan udskrive eller gemme disse oplysninger.

13.4 Underretninger, der sendes til GPL i henhold til Aftalen, skal sendes som anbefalet brev til:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom, att.: "GPL Payments Team", bortset fra at:

13.5 Hvis GPL skal kontakte dig i tilfælde af mistanke om eller reelt bedrageri eller sikkerhedstrusler, sender GPL en mail til din primære mailadresse, hvorved du bedes kontakte GPL. Derudover kan GPL sende en mail til din sekundære mailadresse eller en sms til dit telefonnummer, hvis det er angivet.

14. GENERELT

14.1 Denne Aftale (herunder webadresserne heri) udgør hele aftalen mellem parterne i forbindelse med det pågældende indhold og erstatter eventuelle tidligere kontrakter eller arrangementer af enhver art mellem parterne med hensyn til det pågældende indhold.

14.2 Denne Aftale kan udfærdiges i et vilkårligt antal genparter, herunder faksimilegenparter, hvor hver enkelt af disse anses som originalen og tilsammen udgør én og samme aftale.

14.3 Med forbehold for punkt 14.4 og 14.5 skal alle ændringer af denne Aftale (i) være på skrift, (ii) henvise til denne Aftale og (iii) sendes til den anden part senest to (2) måneder inden den dato, hvor de træder i kraft. Sælger anerkender og accepterer, at Sælger anses for at have accepteret GPL's foreslåede ændringer, medmindre Sælger underretter GPL om det modsatte i henhold til punkt 13.4 forud for den dato, hvor ændringerne træder i kraft, hvorfor denne Aftale ophører uden gebyrer umiddelbart inden ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne. Sælger kan til enhver tid bringe Aftalen til ophør i henhold til punkt 13.4 uden gebyrer forud for ikrafttrædelsesdatoen for GPL's foreslåede ændringer. Alle ændringer i denne Aftale, der foreslås af Sælger, kan ikke træde i kraft, medmindre de underskrives af en autoriseret repræsentant for hver part.

14.4 Sælger accepterer, at GPL har ret til at ændre Aftalen med det samme ved underretning herom, hvor dette ikke er forbudt ved lov.

14.5 Intet i punkt 14.3 og 14.4 begrænser:

(a) GPL's ret til at opdatere og revidere dennes politikker eller tilføje nye funktioner til enhver tid uden forudgående varsel, hvilket accepteres af Sælger i kraft af Sælgers brug af den nye funktion. Sådanne revideringer kan finde sted ved hjælp af en metode, som GPL selv vælger, og en sådan metode kan omfatte mail eller offentliggørelse på et Google-website, og

(b) Parternes ret til at ændre vilkårene i denne Aftale med ethvert varsel, hvor dette ikke er forbudt ved lov, og begge parter er enige om det.

14.6 Sælger må ikke overdrage eller på anden måde overføre hele eller dele af denne Aftale eller rettigheder eller forpligtelser heri uden GPL's forudgående skriftlige samtykke.

14.7 GPL kan uden forudgående skriftligt samtykke overdrage eller på anden måde overføre dennes rettigheder eller forpligtelser ifølge denne Aftale helt eller delvist til Google og/eller Googles tilknyttede virksomheder, undtagen hvis dette resulterer i en ændring af Sælgers lovbestemte rettigheder i henhold til gældende national lovgivning med implementering af direktivet om betalingstjenester (Direktiv (EU) 2015/2366) som angivet i Aftalen, i hvilket tilfælde GPL underretter Sælger i overensstemmelse med punkt 14.3.

14.8 Ingen af parterne er ansvarlige for fejlagtig eller forsinket opfyldelse af deres forpligtelser, der måtte opstå på grund af udefrakommende forhold, herunder, men ikke begrænset til, regeringsindgreb, terrorisme, jordskælv, brand, oversvømmelse eller andre former for force majeure, arbejdsmarkedsforhold, strømafbrydelse og/eller -svigt samt afbrydelser af internet eller telekommunikation og systemfejl.

14.9 Hvis GPL ikke udøver eller håndhæver Aftalens rettigheder eller bestemmelser, udgør dette ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

14.10 Parterne heri er og forbliver uafhængige kontrahenter, og intet i Aftalen skal betragtes som etablering af agentur, samarbejde eller joint venture-forhold mellem parterne. Ingen af parterne skal betragtes som ansat af eller stedfortræder for den anden, og ingen af parterne har ret eller autoritet til at forpligte den anden på nogen måde.

14.11 Hvis bestemmelser i denne Aftale af en ret i en kompetent jurisdiktion pådømmes at være uden retskraft eller ugyldige, begrænses eller elimineres denne bestemmelse i det mindst nødvendige omfang, så denne Aftale på alle andre måder forbliver i kraft og fuldt gældende og med retskraft for begge parter.

14.12 Intet ud over det, der udtrykkeligt er beskrevet i denne Aftale, kan etablere eller videregive rettigheder eller andre fordele, uanset om dette sker i henhold til den britiske lov om kontrakter og tredjeparters rettigheder (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) eller på anden måde, til nogen anden person end parterne. Dette punkt hverken begrænser eller indsnævrer rettighederne for nogen retmæssig rettighedserhverver i henhold til denne Aftale til at udnytte de rettigheder og fordele, der er blevet overdraget til denne af overdrageren. Desuagtet dette punkt er ingen tredjepart (herunder tredjeparter, der er berettiget til at håndhæve deres rettigheder i henhold til denne Aftale) forpligtet til at give samtykke til overdragelse, overførsel, ophør eller ændringer af denne Aftale.

14.13 Denne Aftale og alle tvister og krav, der opstår som følge af eller i forbindelse hermed, er underlagt lovgivningen i England og Wales. Parterne accepterer uigenkaldeligt og uden forbehold, at den engelske jurisdiktion har enekompetence i alle sådanne tvister og krav. Intet i forrige sætning kan forhindre parterne i at ansøge om forbud eller lignende afhjælpning i en hvilken som helst jurisdiktion for at beskytte deres fortrolige oplysninger eller Immaterielle rettigheder.

14.14 I det omfang det er tilladt i henhold til enhver relevant national lovgivning, der har implementeret direktivet om betalingstjenester (Direktiv (EU) 2015/2366) ("PSD2") ("National Lovgivning"), gælder følgende bestemmelser i den Nationale Lovgivning ikke for Aftalen: Alle bestemmelserne om implementering af Afsnit III og Artikel 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 og 89 i PSD2. Parterne forbeholder sig retten til at aftale et andet tidspunkt end det, der er fastlagt i bestemmelserne i den Nationale Lovgivning angående implementering af Artikel 71 i PSD2.