Společnost GPL poskytuje prodávajícímu službu (jak je definováno ve smluvních podmínkách níže) v souvislosti s prodeji prodávajícího na tržištích Google a v souvislosti s charitativními dary (v případě prodejců, kteří jsou vedeni jako charita).

Seznam tržišť Google podporovaných službou naleznete zde. Společnost Google může seznam tržišť čas od času upravovat; všechny transakce na tržištích však budou zpracovávány v souladu se smluvními podmínkami uvedenými níže. Informace o tom, zda je konkrétní služba tržištěm, jsou uvedeny ve smluvních podmínkách dané služby.

Kromě prodejů na tržištích Google může prodejce poskytnout své produkty také Googlu k dalšímu prodeji. V takovém případě mohou prodejci vzniknout u Googlu pohledávky. Google může požádat společnost GPL, aby prodejci pohledávky jeho jménem uhradila. Pro vyloučení pochybností: Následující smluvní podmínky se na tato vypořádání nevztahují. Podrobnější informace o těchto typech vypořádání jsou uvedeny ve smluvních podmínkách příslušných služeb.

Příjem plateb prostřednictvím služby Google – Smluvní podmínky

28. března 2018

Tyto smluvní podmínky pro prodejce (dále jen „smlouva“) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním rejstříku v Anglii (pod firemním číslem 05903713), se sídlem na adrese 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom (dále jen „společnost GPL“) a vámi (dále jen „prodejce“). Společnost GPL můžete kontaktovat prostřednictvím centra nápovědy pro prodejce na adrese https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341. Společnost GPL je registrována a regulována úřadem FSA (Financial Services Authority) jako vydavatel elektronických peněz (dále jen „elektronické peníze“) a v rejstříku úřadu FSA je zapsána pod identifikačním číslem 900008. GPL je dceřinou společností společnosti Google International, LLC („Google“). Než se rozhodnete tuto smlouvu podepsat a pokračovat v registraci, měli byste si ji celou přečíst.

Než budete pokračovat, smlouvu si vytiskněte nebo si uložte její kopii jako doklad.

KLIKNUTÍM NA NÍŽE UVEDENÉ TLAČÍTKO „SOUHLASÍM SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI“ A DÁLE NA TLAČÍTKO „DOKONČIT REGISTRACI“ SOUHLASÍTE SE ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z TÉTO SMLOUVY.

Smlouva nabývá účinnosti datem přijetí ze strany prodejce („datum účinnosti“).

1. DEFINICE

Tato smlouva obsahuje následující termíny:

„Účet“ znamená účet v elektronických penězích, který společnost GPL vede prodejci.

„Referenční příručka rozhraní API“ znamená referenční příručku rozhraní API, kterou v nepravidelných intervalech vydává společnost GPL nebo její přidružené subjekty. Aktuální verze Referenční příručky rozhraní API je k dispozici na adrese https://developers.google.com/terms.

„Příručka rozhraní API pro vývojáře“ znamená příručku rozhraní API pro vývojáře, kterou v nepravidelných intervalech vydává společnost GPL nebo její přidružené subjekty. Aktuální verze příručky rozhraní API pro vývojáře je k dispozici na adrese https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

„Funkce verze beta“ znamená funkce služby, které společnost GPL označuje jako „verzi beta“ nebo k nimž neposkytuje technickou dokumentaci. Technická dokumentace však bude obsahovat příslušnou referenční příručku rozhraní API a příručku rozhraní API pro vývojáře k verzi služby, kterou prodejce implementoval.

„Prvky značky“ se rozumí obchodní názvy, ochranné známky, servisní značky, loga, názvy domén a další charakteristické prvky značky vlastněné nebo licencované příslušnou stranou.

„Pracovní den“ označuje den, který není sobotou, nedělí ani státním svátkem ve Spojeném království.

„Kupující“ je zákazník, který používá službu k provádění platebních transakcí za účelem nákupu produktů.

„Operátor“ je mobilní telefonní operátor schválený společností GPL, který kupujícím nabízí účet k fakturaci operátora.

„Fakturace operátora“ je proces platby, při kterém společnost GPL jménem prodejce odešle platební transakci operátorovi k fakturaci na vrub účtu zákazníka.

„Účet k fakturaci operátora“ je účet s měsíční nebo jinou pravidelnou fakturací poskytovaný operátorem, který kupující u společnosti GPL zaregistroval jako platební nástroj.

„Řešení zpětných zúčtování“ označují část programových zásad a pravidel služby Google Payments s nadpisem Řešení zpětných zúčtování.

„Zákazník“ je osoba nebo subjekt, který se v rámci služby zaregistruje jako kupující nebo prodejce.

„Spory“ označují neshody, soudní spor, ujednání a/nebo další podobné spory mezi zákazníky a dalšími nezávislými stranami, které vzniknou v důsledku užívání služby. Jedná se o všechny spory mimo spory týkající se poruchy služby.

„Elektronické peníze“ označují elektronickou hodnotu vydanou společností GPL na základě přijatých finančních prostředků. Elektronické peníze jsou uloženy v počítačovém systému společnosti GPL a představují uplatnitelný nárok vůči společnosti GPL. Elektronické peníze nejsou vkladem.

„Euro“ znamená platnou měnu Evropské měnové unie.

„Platební nástroj“ je účet kreditní karty, účet debetní karty, účet k fakturaci operátora nebo jiný platební nástroj, který zákazník ve službě registroval a který bude společnost GPL využívat k financování výdeje elektronických peněz za účelem zpracování platebních transakcí a k dalším účelům.

„Platební transakce“ je transakce, při které společnost GPL (i) zahájí převod částky nákupu z platebního nástroje kupujícího do společnosti GPL, (ii) vydá kupujícímu sumu elektronických peněz, která se rovná částce nákupu a (iii) převede sumu elektronických peněz od kupujícího na prodejce, od kterého kupující nakupuje produkt.

„Google“ označuje společnost Google International, LLC a její dceřiné a přidružené společnosti.

„Online tržiště společnosti Google“ představuje všechna online tržiště provozovaná společností Google, na kterých mohou kupující zakoupit produkty přímo od prodejce.

„Smluvní podmínky online tržiště společnosti Google“ jsou smluvní podmínky online tržiště společnosti Google definované v odstavci 3.9.

„Programové zásady a pravidla služby Google Payments“ jsou zásady služby Google Payments pro prodejce, kteří mají u společnosti GPL účet s českými fakturačními údaji. Tyto zásady společnost GPL v nepravidelných intervalech publikuje. Aktuální verze programových zásad a pravidel služby Google Payments je k dispozici na adrese https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

Datové protokoly společnosti GPL jsou datové protokoly společnosti Google platné pro službu, která je společností GPL nebo jejím jménem dodávána prodejci v souladu s touto smlouvou, a všechny upravené verze těchto protokolů, o nichž mohou společnost GPL nebo její přidružené subjekty prodejce nepravidelně informovat.

Webové stránky společnosti Google jsou libovolné webové stránky vlastněné či provozované společností Google nebo jejími přidruženými subjekty či jejich jménem. Patří sem také všechny subdomény a adresáře těchto webových stránek a jejich nástupnické weby.

„Práva k duševnímu vlastnictví“ označují veškerá patentová práva, autorská práva, práva k topografii polovodičových výrobků, práva na software, morální práva, ochranné známky a/nebo servisní značky, loga, práva týkající se databází, práva týkající se důvěrných informací nebo obchodních tajemství, práva související s názvy domén a veškerá další vlastnická práva (registrovaná či neregistrovaná) po celém světě, včetně práv návratu do dřívějšího stavu, práv na aplikace, práv spojených se zatím nevyřízenou registrací a práva domáhat se žalobou náhrady škod způsobených přestupkem či nedodržením, k němuž došlo v minulosti.

„Přihlašovací údaje“ znamenají uživatelské jméno a heslo, které společnost GPL vydá prodejci, aby mohl přistupovat k účtu prodejce.

„Platební příkaz“ je v závislosti na kontextu (i) pokyn k provedení platební transakce schválené kupujícím, který prodejce dává společnosti GPL a který slouží společnosti GPL také jako oznámení kupujícího o schválení zahájení nákupu sumy elektronických peněz od společnosti GPL, která se rovná částce nákupu v platební transakci, nebo (ii) pokyn k provedení transakce vrácení platby, který prodejce dává společnosti GPL.

„Britská libra“ znamená platnou měnu Spojeného království.

„Produkt“ je digitální nebo fyzické zboží či služba, kterou může kupující zakoupit od prodejce pomocí služby.

„Částka nákupu“ je částka rovnající se ceně produktu včetně všech případných souvisejících poplatků, daní nebo nákladů na dopravu.

„Transakční účet“ je účet v elektronických penězích spojený s prodejcem. Vede jej společnost GPL a v rámci platebních transakcí na něj převádí částky nákupu od kupujících.

„Transakce vyplacení“ je transakce, jejímž prostřednictvím vyplácí společnost GPL elektronické peníze z transakčního účtu prodejce převedením odpovídající částky na zúčtovací účet prodejce.

„Transakce vrácení platby“ je transakce, pomocí které společnost GPL převádí elektronické peníze z transakčního účtu prodejce kupujícímu a poté prostřednictvím funkce vrácení platby ve službě vyplatí a zahájí převod odpovídající částky na platební nástroj kupujícího.

„Požadovaná rezerva“ je peněžitá částka představující podíl z plateb splatných prodejci. Společnost GPL ji může zadržet (jak je uvedeno ve smlouvě) s ohledem na zpracování platebních transakcí nebo transakcí vyplacení.

„Prodejce“ je osoba nebo subjekt, který používá službu k prodeji produktů a přijímání částek nákupu z platebních transakcí.

„E-mailová adresa prodejce“ je e-mailová adresa, kterou prodejce uvedl při registraci.

„Webové stránky prodejce“ jsou stránky webu prodejce nabízející produkty, za které lze platit prostřednictvím služby.

„Služba“ znamená službu, jejíž pomocí lze platit elektronickými penězi a kterou poskytuje společnost GPL. Služba se nazývá Google Payments, je popsána v této smlouvě a její součástí je zpracování (a) platebních transakcí a transakcí vrácení platby pro prodejce v souvislosti s nákupem, který proběhl mezi prodejcem a kupujícím, a (b) transakcí vyplacení.

„Spory týkající se poruchy služby“ označují neshody, stížnosti, soudní spor, ujednání a/nebo další podobné spory mezi společností GPL a zákazníky, které vyvstaly výhradně z údajného nesplnění závazků ze strany společnosti GPL daných touto smlouvou či příslušnými zákony a ze související chyby při poskytování služby.

„Poplatky za službu“ jsou míněny poplatky, které společnost GPL účtuje za službu, jak je uvedeno v článku 7.1.

„Zúčtovací účet“ je vkladový účet prodejce vedený u banky v České republice. Jedná se o účet, který prodejce určil a písemně oznámil společnosti GPL, a ta jej schválila pro příjem finančních prostředků z výplat elektronických peněz uložených na transakčním účtu prodejce.

„USD“ znamená platnou měnu Spojených států amerických.

„Rok“ znamená dvanáctiměsíční (12) období, které začíná datem účinnosti, a každé následné dvanáctiměsíční období.

1.1 Nadpisy článků slouží v této smlouvě pouze pro přehlednost a nemají vliv na její výklad.

1.2 Odkazy na předpisy nebo zákonná ustanovení jsou míněny jako odkazy na jejich aktuální verzi – tedy na případné úpravy, rozšíření či na podobu, v níž byly tyto předpisy nebo zákonná ustanovení opětovně přijaty.

1.3 Všechny částky jsou v této smlouvě uváděny v eurech, pokud není výslovně uvedeno jinak.

1.4 Po dobu trvání této smlouvy může prodejce prostřednictvím centra nápovědy pro prodejce požádat o kopii smlouvy. Odkaz na smlouvu bude prodejci zdarma zaslán na jeho e-mailovou adresu.

2. FUNKCE A POPIS SLUŽBY

2.1 Popis služby. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

(a) prodeje produktů prodejce jsou transakcemi mezi prodejcem a kupujícím. Společnost GPL, Google ani žádné její přidružené subjekty nejsou stranou v těchto transakcích, pokud nejsou v transakci výslovně označeny jako prodejce nebo kupující;

(b) společnost GPL, Google ani žádný její přidružený subjekt nejsou ve spojitosti s žádnou platební transakcí kupujícím, prodejcem ani stranou v transakci, pokud tak nejsou výslovně označeny v informacích o produktu uvedených na webových stránkách společnosti Google nebo ve smluvních podmínkách těchto stránek;

(c) společnost GPL nemá kontrolu nad tím, zda jsou inzerované produkty kvalitní, bezpečné či zákonné ani zda je jejich popis pravdivý a přesný, a za tyto aspekty nezodpovídá. Stejně tak nekontroluje a nezodpovídá ve spojitosti s produkty za prodejeschopnost prodejce či koupěschopnost kupujícího;

(d) společnost GPL nemá kontrolu nad tím, zda kupující dokončí nákup či platbu za produkty, na jejichž koupi se s prodejcem dohodl, ani za toto jednání nezodpovídá. Pokud kupující schválí nákup pomocí platebního nástroje, společnost GPL po přijetí platebního příkazu od prodejce platební transakci pro prodejce buď a) zpracuje prostřednictvím příslušné platební sítě, mimo jiné například prostřednictvím sítí kreditních či debetních karet, nebo b) ji předá operátorovi za účelem zaplacení prostřednictvím fakturace operátora, jak je popsáno níže.

2.2 Přípustný platební příkaz. Prodejce smí službu použít ke zpracování platebního příkazu pouze v souvislosti s produktem, který kupující zakoupil v zákonném prodeji provedeném v dobré víře. Prodejce může službu využívat ke zpracování darů od kupujících pod podmínkou, že určí primární typ produktu jako „neziskový“, je u společnosti GPL ověřen jako registrovaná a certifikovaná nezisková organizace a poskytne další podklady a údaje, které společnost GPL v nepravidelných intervalech požaduje. Platební příkaz nelze odeslat ke zpracování prostřednictvím služby, dokud prodejce:

(a) kupujícímu nedodal nebo jiným způsobem neposkytl zakoupené zboží; nebo

(b) nevykonal zakoupenou službu; nebo

(c) jiným způsobem nedokončil nákupní transakci, jak bylo mezi prodejcem a kupujícím vzájemně dohodnuto.

2.3 Zakázané transakce. Společnost GPL může ohledně používání služby zavést obecné postupy a omezení a prodejce o tom nemusí předem informovat. Patří k tomu (bez omezení) jednotlivé nebo úhrnné transakční limity (limity v britských librách či ekvivalentní limity v místní měně) nebo omezení počtu platebních transakcí či platebních příkazů, které je možné provést v jednom časovém období (nebo ve více časových obdobích). Prodejce nesmí:

(a) používat službu ke zpracování platební transakce či k jinému převodu peněz mezi prodejcem a kupujícím, který přímo nesouvisí s nákupem produktu kupujícím (kromě zpracování darů v souladu s odstavcem 2.2 výše);

(b) poskytovat kupujícím prostřednictvím služby hotovostní půjčky či zálohy nebo jim umožňovat nákup ekvivalentů hotovosti (např. cestovních šeků, předplacených karet, peněžních poukázek atd.). Smí však kupujícím umožnit nákupy dárkových poukázek či karet s uloženou hodnotou, jak je povoleno dle příslušných zásad společnosti GPL dostupných z webových stránek služby Google Payments; nebo

(c) používat službu ke zpracování platebních transakcí spojených s prodejem nebo výměnou nezákonného či zakázaného zboží nebo služeb, k nimž patří mimo jiné zakázané produkty či kategorie produktů uvedené na seznamu zakázaných produktů, který je k dispozici zde (tento seznam je v nepravidelných intervalech aktualizován), nebo spojené s jakoukoli související nelegální transakcí („seznam zakázaných produktů“). Nesplnění příslušných zásad ohledně seznamu zakázaných produktů může mít za následek pozastavení nebo ukončení přístupu prodejce do služby a uplatnění dalších nápravných prostředků, které má společnost GPL v rámci této smlouvy k dispozici.

Prodejce službu nepoužije způsobem, který odporuje těmto obecným postupům. Takovýto zakázaný způsob použití je důvodem k okamžitému pozastavení služby a/nebo výpověď smlouvy.

2.4 Prodejce může z jakéhokoli důvodu odmítnout zpracování objednávky produktu, pokud tuto skutečnost nejprve oznámí společnosti GPL (formou stanovenou společností GPL). Společnost GPL však v takovém případě nemá povinnost zprostředkovat žádné související platební transakce.

2.5 Omezení vztahující se na používání služby.

(a) Prodejce dodrží všechny zásady a omezení ohledně používání služby pro prodejce, které společnost GPL nebo její spřízněné subjekty v nepravidelných intervalech zveřejňují a aktualizují. K takovým zásadám patří:

(i) programové zásady a pravidla služby Google Payments;

(ii) technické požadavky a požadavky na implementaci ze strany společností GPL a Google, které jsou k dispozici na adrese https://developers.google.com/terms (nebo jiné adrese URL, kterou může společnost GPL čas od času poskytnout);

(iii) pokyny společností GPL a Google k zacházení s obchodní značkou nebo značkou služby v souvislosti se službou dostupné na adrese https://www.google.com/permissions nebo jiné adrese URL, kterou může společnost GPL nebo Google čas od času poskytnout;

(iv) zásady a podmínky webových stránek společnosti Google, které mohou být v nepravidelných intervalech zveřejňovány na webových stránkách společnosti Google;

(v) požadavky společnosti GPL na zabezpečení dat, které mohou být v nepravidelných intervalech oznamovány prodejci, včetně upozornění ve věci ochrany osobních údajů ve službě Google Payments, dostupného na adrese https://payments.google.com/files/privacy.html;

(vi) všechna příslušná provozní pravidla a/nebo zásady asociací či sítí platebních karet, jichž je využíváno ke zpracování platebních transakcí, transakcí vyplacení a transakcí vrácení platby;

(vii) požadavky operátorů týkající se fakturace operátora.

(b) Společnost GPL může službu částečně či zcela upravit nebo pozastavit z důvodu nezbytné údržby nebo aktualizace.

(c) Společnost GPL může v nepravidelných intervalech zavádět omezení jistých funkcí nebo omezit přístup do celé služby nebo jejích částí.

(d) Pokud společnost GPL neobdrží z platebního nástroje kupujícího za platební transakci platné finanční prostředky, nemá povinnost připsat prostředky za platební transakci na účet prodejce.

2.6 Zakázané jednání. Prodejce nesmí:

(a) stanovovat minimální nebo maximální částku platební transakce, při které kupující může k zaplacení za produkt použít službu;

(b) požadovat od kupujícího číslo účtu spojené s kreditní či debetní kartou, účtem k fakturaci operátora nebo jiným platebním nástrojem;

(c) zpracovávat odděleně jako platební transakci částku, která představuje daň spojenou s nákupem produktu;

(d) odesílat do služby ke zpracování platební transakci, která byla v minulosti zamítnuta nebo vrácena formou zpětného zúčtování;

(e) povolovat použití služby k zaplacení dluhu, který prodejci dluží kupující, nebo k proplacení vráceného či nepřijatého šeku; nebo

(f) udržovat na transakčním účtu prodejce záporný zůstatek.

Pokud prodejce přidává k platební transakci přirážku za použití služby, musí o tom kupujícího předem jasně informovat. Prodejce souhlasí s tím, že nebude účtovat žádné příplatky, které jsou podle relevantní jurisdikce nezákonné.

2.7 Pokud je jakákoli platební transakce z jakéhokoliv důvodu (například v důsledku zpětného zúčtování) vrácena, společnost GPL může takové finanční prostředky dle vlastního uvážení od prodejce získat nazpět tak, že je připíše na vrub transakčního účtu prodejce. Prodejce bere na vědomí a souhlasí, že pokud není na transakčním účtu prodejce dostatek finančních prostředků, může si společnost GPL vybrat dluh tak, že po další platební transakci připíše dlužnou částku na vrub transakčního účtu prodejce, případně jakýmkoliv jiným zákonným způsobem.

2.8 Prováděcí lhůty. Společnost GPL zpracuje platební transakce a transakce vrácení platby a vyplacení následovně:

(a) V případě platebních transakcí společnost GPL po obdržení platebního příkazu od prodejce kupujícímu vydá množství elektronických peněz odpovídající částce nákupu, a to nejpozději ve chvíli, kdy z platebního nástroje kupujícího obdrží příslušné prostředky, načež připsanou částku sníženou o příslušné poplatky za službu neprodleně převede na transakční účet prodejce.

(b) V případě transakcí vrácení platby, pokud je na transakčním účtu prodejce dostatek dostupných finančních prostředků k uskutečnění transakce vrácení platby, společnost GPL po přijetí platebního příkazu od prodejce okamžitě z transakčního účtu prodejce převede kupujícímu množství elektronických peněz odpovídající částce nákupu, kterou je třeba vrátit. Pokud byl k financování celé částky nákupu nebo její části použit platební nástroj, společnost GPL uplatní a zahájí převod částky použité k financování částky nákupu pomocí platebního nástroje do platebního nástroje kupujícího ihned poté, co úspěšně dokončí příslušné kontroly určené k ochraně proti praní špinavých peněz, podvodům a dalším ilegálním aktivitám.

(c) V případě transakcí vyplacení, pokud je na transakčním účtu pro transakci vyplacení dostatek finančních prostředků, vyplatí společnost GPL částky držené na transakčním účtu prodejce a zahájí převod těchto částek v pracovní den dohodnutý dle ustanovení 7.4 pod podmínkou, že společnost GPL obdrží uspokojivý výsledek příslušných kontrol proti praní špinavých peněz, podvodům a jiným nezákonným aktivitám.

(d) Pokud platební příkaz nebo žádost o vyplacení obdržíme nebo podle plánu připadne na den, který není pracovní, bude se s ním pro účely tohoto ustanovení 2.8 nakládat tak, jako by byl přijat nebo podle plánu připadl na následující pracovní den.

(e) Společnost GPL nemůže ovlivnit, kdy budou převody vyplacených finančních prostředků zahájené společností GPL na základě výše uvedených ustanovení (b) a (c) dokončeny a kdy budou převedené finanční prostředky dány k dispozici příslušným poskytovatelem platebních služeb.

2.9 Platební transakce a transakce vrácení platby či vyplacení mohou být zamítnuty, aniž by na tuto skutečnost byl kupující nebo prodejce nejprve upozorněn, jak je uvedeno v článku 7.6. Transakce se také mohou zpozdit z důvodu plnění povinností, které společnosti GPL ukládají příslušné zákony pro prevenci praní špinavých peněz, mimo jiné pokud má společnost GPL podezření, že by transakce mohla být spojena s podvodem.

2.10 Dodatečné podmínky fakturace operátora. Když kupující provede platební transakci prostřednictvím fakturace operátora, společnost GPL odešle platbu operátorovi k zaplacení a zpracování prostřednictvím účtu k fakturaci operátora kupujícího. Vrácení transakce, vrácení platby nebo úpravu dané platební transakce může společnost GPL také předat operátorovi ke zpracování prostřednictvím fakturačního účtu operátora kupujícího. Společnost GPL není prodávajícímu ani žádné jiné osobě povinna vyrovnat platební transakci kupujícího (ani vrácení, náhradu nebo úpravu platební transakce) v případě, že operátor z jakéhokoliv důvodu není schopen nebo nechce získat prostředky z fakturačního účtu operátora či je od kupujícího získat jiným způsobem (v případě platby za platební transakci) nebo připsat prostředky na fakturační účet operátora nebo je jinak poskytnout kupujícímu (v případě vrácení, náhrady nebo úpravy platební transakce). Pokud společnost GPL kupujícímu poskytne finance, které ji operátor dosud nezaplatil, vyhrazuje si právo na zpětné zúčtování nebo nárokování prostředků od kupujícího v případě, že operátor nedokončí zpracování platební transakce na fakturační účet kupujícího u operátora ani od kupujícího nezíská platbu jiným způsobem. Společnost GPL může omezit typy prodejců, kteří mohou využít fakturaci operátora, a typy produktů, které lze prostřednictvím fakturace operátora zakoupit.

2.11 Funkce verze beta. Společnost GPL může dle vlastního uvážení umožnit prodejci využívání funkcí verze beta. Funkce verze beta jsou poskytovány „tak, jak jsou“ (tedy bez odpovědnosti za nedostatky) a prodejce je využívá na vlastní riziko, dle příslušných zákonů. Funkce verze beta může společnost GPL kdykoli na základě vlastního uvážení přestat poskytovat.

3. IMPLEMENTACE SLUŽBY

3.1. Implementace. Prodejce zajistí, aby službu nebylo možné využívat ani do ní přistupovat prostřednictvím webových stránek prodejce, které nejsou v souladu s touto smlouvou nebo nejsou jiným způsobem schválené společností GPL. Prodejce bude takovýto přístup či využívání služby neoprávněnými stranami (včetně, bez omezení, webů třetích stran) monitorovat a deaktivovat.

3.2 Společnost GPL je oprávněna s konečnou platností schválit či neschválit implementaci služby prodejcem s ohledem na prostředky, které prodejce k implementaci použil. Pokud společnost GPL s danou implementací nesouhlasí, má na základě oznámení prodejci právo zcela nebo zčásti pozastavit další používání služby, dokud prodejce nezavede adekvátní opravné změny, jak přiměřeně požaduje a stanoví společnost GPL.

3.3 Platební nástroje. Prodejce je povinen zřídit zúčtovací účet a platební nástroj a tyto ve službě zaregistrovat a udržovat. Tento požadavek je součástí implementace služby do webových stránek prodejce a společnost GPL si jej klade jako podmínku poskytnutí služby. Používání platebního nástroje se řídí standardními smluvními podmínkami nástroje, které jsou k dispozici na adrese https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=GB. Prodejce opravňuje společnost GPL k následujícímu:

(a) ověřit, že platební nástroj či zúčtovací účet (jak jsou uvedeny prodejcem na registračních webových stránkách služby) splňují u banky, která je vydala, všechny příslušné podmínky. V rámci tohoto ověření lze například odeslat žádost o autorizaci platby a/nebo připsat ve prospěch nebo na vrub platebního nástroje či zúčtovacího účtu drobnou peněžní částku;

(b) zcela dle vlastního uvážení znovu ověřit platební nástroj nebo zúčtovací účet, kdykoli se změní informace o účtu; a

(c) opatřit si (pokud to místní zákony povolují) informace o úvěruschopnosti nebo se jinak informovat o prodejci a jeho věrohodnosti, jak společnost GPL považuje za přiměřené, aby mohla posoudit, zda prodejce splňuje podmínky služby, nebo aby mohla přehodnotit další používání služby prodejcem.

3.4 Prodejce poskytne aktuální, úplné a přesné informace požadované k registraci a rovněž informace o platebním nástroji a zúčtovacím účtu. Tyto informace bude aktualizovat tak, aby byly stále aktuální a přesné. Jako podmínku dalšího používání služby může společnost GPL čas od času požadovat od prodejce doplňkové informace nebo pomoc při rozhodování o tom, zda prodejci povolí službu používat i nadále.

3.5 Aktualizace. Pokud společnost GPL aktualizuje technické specifikace nebo specifikace k implementaci (například, bez omezení, aktualizací svých datových protokolů nebo vyžádáním změn ve vzhledu a celkovém stylu, značení, budování značky či uvádění zdroje), prodejce tyto aktualizace či změny implementuje co nejdříve v rámci svých možností, ale v každém případě do šedesáti (60) dnů od data, kdy obdržel oznámení o aktualizaci. Pokud se nicméně aktualizace či změny týkají vzhledu a celkového stylu, značení, budování značky či uvádění zdroje, musí je prodejce implementovat do patnácti (15) dnů od data, kdy o nich obdržel oznámení.

3.6 Oznámení o systémových změnách. Pokud prodejce provádí změnu v kódu nebo v technologii, kterou používá k implementaci služby, a povaha změny je taková, že by eventuálně mohla nepříznivě ovlivnit službu nebo zpracování platebních transakcí, musí na to společnost GPL upozornit minimálně šedesát (60) dní předem. (Rozumí se, že toto oznámení v žádném případě nezbavuje prodejce povinností daných touto smlouvou.)

3.7 Technická podpora. Pokud prodejce dodržuje smlouvu, společnost GPL mu bude po dobu její platnosti poskytovat ke službám technickou podporu, a to v souladu s pokyny společnosti GPL k poskytování podpory platnými v daném okamžiku. Před provedením jakékoli žádost o podporu na GPL, bude prodávající nejprve použít přiměřené úsilí pro vyřešení jakékoli chyby, chyba, závady nebo s připojením k síti závady na vlastním softwaru a zařízení, bez eskalace na GPL. Potom, může prodávající předložit písemnou žádost o technickou podporu v souladu s pokyny podpůrnými GPL a postupech. Prodejce bude poskytovat služby podpory kupujícím na vlastní náklady.

3.8 Autorizace platební transakce. Prodejce bere na vědomí, že přijetí autorizace od vydavatele karty v souvislosti s konkrétní platební transakcí potvrzuje pouze následující skutečnosti (podle aktuálního stavu v den autorizace): (a) Na kartě je dostatečné množství finančních prostředků k tomu, aby vydavatel karty prodejci zaplatil částku nákupu. (b) Karta je používána po datu zahájení platnosti a před datem vypršení platnosti. (c) Karta nebyla nahlášena jako ztracená nebo zcizená. Prodejce bere na vědomí, že takovou autorizací není zaručeno, že osoba, která transakci odeslala, je skutečně držitelem karty. Autorizací společnost GPL ani jiná osoba rovněž neprohlašují, že daná transakce nebude předmětem zpětného zúčtování.

3.9 Online tržiště společnosti Google. Bez ohledu na článek 3.1 může prodejce službu použít ke zpracování transakcí v online tržišti společnosti Google. Chce-li prodejce službu použít v online tržišti společnosti Google, musí zvlášť souhlasit se smluvními podmínkami daného online tržiště („smluvní podmínky online tržiště společnosti Google“) a propojit svůj účet prodejce ve službě se svým účtem prodejce v daném online tržišti společnosti Google. Pokud dojde k rozporu mezi touto smlouvou a smluvními podmínkami příslušného online tržiště společnosti Google, platí smluvní podmínky příslušného online tržiště společnosti Google v rozsahu povoleném právními předpisy.

4. VYHRAZENÍ

5. DALŠÍ PODMÍNKY SLUŽBY

5.1 Společnost GPL je instituce elektronického platebního styku. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

(a) společnost GPL službu nabízí, aby usnadnila zpracování platebních transakcí ve prospěch prodejců a umožnila kupujícím platit prodejcům za produkty;

(b) společnost GPL zpracovává platební transakce ve prospěch prodejců;

(c) společnost GPL nepřijímá vklady;

(d) finanční prostředky, které společnost GPL nebo její poskytovatelé služeb (včetně poskytovatelů bankovních služeb) přechovávají v souvislosti se zpracováním platebních transakcí, transakcí vrácení platby a vyplacení, nejsou vedeny jako vklady;

(e) zákon společnosti GPL zakazuje vyplácet prodejci úroky spojené se zůstatkem na jeho transakčním účtu.

5.2 Vyloučení záruk. Společnost GPL neposkytuje žádné záruky ani sliby ohledně:

(a) bezpečnosti, kvality, přesnosti, spolehlivosti, integrity ani zákonnosti žádného produktu;

(b) pravdivosti ani přesnosti popisu produktů, informací kupujícího, doporučení, názoru, nabídky, návrhu, prohlášení, dat ani jiných informací (souhrnně nazývaných „obsah“), které jsou zobrazovány, šířeny, zakoupeny či zaplaceny prostřednictvím služby nebo webových stránek společnosti Google.

Společnost GPL může v rámci smlouvy zcela nebo částečně upravit, pozměnit nebo odstranit libovolný obsah či odmítnout jeho zveřejnění, pokud jej považuje za nevhodný, nesprávný, nezákonný či podvodný nebo pokud obsah porušuje smlouvu. Není to však její povinností.

5.3 Odmítnutí záruk ohledně totožnosti zákazníka. Společnost GPL nemá vůči prodejcům povinnost ověřovat totožnost ani prošetřovat jiné informace o zákaznících služby. Společnost GPL může prodejcům napomoci při hodnocení ostatních zákazníků služby, a to tak, že nabídne zpětnou vazbu nebo jiný systém hodnocení služby. Prodejce bere na vědomí, že taková zpětná vazba nebo systém hodnocení představuje pouze mínění jiných zákazníků služby, nikoli mínění, prohlášení či záruku ze strany společnosti GPL.

5.4 Ověření totožnosti prodejce a požadavky ohledně prevence praní špinavých peněz. Prodejce bere na vědomí, že mu společnost GPL službu nabízí a nadále bude nabízet za předpokladu, že prodejce splňuje požadavky na povinnou péči a projde případnými kontrolami totožnosti ze strany společnosti GPL a že splňuje požadavky společnosti GPL a asociace platebních karet a zákonné požadavky na prevenci praní špinavých peněz. Ke kontrolám totožnosti mohou patřit kontroly úvěruschopnosti, kontroly prevence praní špinavých peněz požadované příslušnou legislativou, kontroly požadované asociacemi platebních karet a kontroly plnění zákonných požadavků. Při provádění takových kontrol a ke zjištění, zda dodržuje veškeré požadavky na prevenci praní špinavých peněz, poskytne prodejce společnosti GPL veškerou požadovanou pomoc, včetně registračních informací nebo informací k ověření totožnosti, které může společnost GPL požadovat. Prodejce souhlasí s tím, aby společnost GPL v rozsahu povoleném zákonem sdílela údaje o prodejci s třetími stranami a získávala takové údaje od třetích stran za účelem provádění příslušných nezbytných opatření a kontrol totožnosti ze strany společnosti GPL. Nesplnění této podmínky může mít za následek okamžité pozastavení používání služby prodejcem a také ukončení této smlouvy. K této podmínce patří i poskytnutí informací, které si společnost GPL od prodejce vyžádá, aby mohla ověřit totožnost nebo zjistit, zda jsou dodrženy požadavky na prevenci praní špinavých peněz.

5.5 Spory. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

(a) společnost GPL není stranou v žádných sporech a nezodpovídá za ně. Výjimkou jsou požadavky výslovně uvedené v pravidlech řešení zpětných zúčtování, požadavky pravidel asociace či sítě platebních karet nebo zákonné požadavky Spojeného království ohledně samotného procesu platby;

(b) v případě sporu se prodejce bude řídit pravidly, které v nepravidelných intervalech zveřejňuje společnost GPL;

(c) v případě sporu týkajícího se poruchy služby je nutno dodržet postup uvedený v článcích 5.6 a 5.7.

Bez ohledu na výše uvedené odstavce (a) a (b) poskytne společnost GPL různé nástroje, které zákazníkům pomohou při vzájemné komunikaci ohledně řešení sporu, který může vyvstat mezi kupujícími a prodejci ohledně platební transakce. Pokud zákazníci nedokáží spor vyřešit, může společnost GPL ve sporu mezi kupujícími a prodejci vystupovat jako prostředník, pokud ji kterákoli ze stran požádá o pomoc. Po obdržení takové žádosti společnost GPL spor zkontroluje a navrhne nezávazné řešení. Učiní tak ale pouze na základě vlastního uvážení a je-li to v daném případě vhodné.

5.6 Spory týkající se poruchy služby. Společnost GPL prošetří spory týkající se poruchy služby, pokud jí prodejce poskytne přiměřenou pomoc dle jejích požadavků.

5.7 Každý spor týkající se poruchy služby by měl být nejprve řešen pomocí centra nápovědy společnosti GPL. Další informace o centru nápovědy naleznete na adrese https://support.google.com/payments. Pokud není spor týkající se poruchy služby vyřešen k vaší spokojenosti, lze jej předat finančnímu arbitrovi (za předpokladu, že prodejce splňuje příslušná kritéria). Arbitra můžete kontaktovat poštou na adrese: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR; telefonním čísle: 0800 023 4567 nebo 0300 123 9 123; webu: http://www.financial-ombudsman.org.uk; a e-mailu: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Prodávající má šest (6) let od ukončení této dohody požádat o splacení celé částky jakéhokoli E-peníze vynikající na prodávajícího Redemption účet, po uplynutí této doby každý E-zbylé peníze na prodávajícího Redemption účtu stane majetkem GPL. Každá taková vykoupení je předmětem (i) úspěšné absolvování příslušné proti praní špinavých peněz, podvody a jiné protiprávní činnosti kontroly, (ii) jakékoliv odpovědnosti prodávajícího Redemption účtu a (iii) diskreční poplatek za zpětný odkup méně než 1 libra (nebo ekvivalent). Prodejce musí poskytnout informace požadované společností GPL k provedení příslušných kontrol. Pro účely tohoto odstavce 5.8 k výpovědi smlouvy dojde k datu, kdy:

(a) účet je uzavřen a následně není znovu otevřen,

(b) smlouva je vypovězena, nebo

(c) transakce prostřednictvím služby nelze zpracovávat z důvodu neplnění smlouvy ze strany prodejce, mimo jiné včetně neposkytnutí aktuálních údajů o zúčtovacím účtu nebo neplnění příslušných požadavků na ochranu proti praní špinavých peněz,

podle toho, co nastane dříve.

5.9 Nic, co je uvedeno v odstavci 5.8, neomezuje právo společnosti GPL ukončit smlouvu a/nebo vyplatit částku na základě odstavce 12.

5.10 Žádosti o informace k odvolání transakce. Prodejce musí uchovávat originální dokumentaci ke každé transakci po dobu alespoň šesti (6) měsíců od data příslušné transakce a ponechat si kopie všech těchto údajů po dobu alespoň 18 měsíců od data příslušné transakce.

6. PRVKY ZNAČKY

6.1 Licence k prvkům značky společnosti GPL. Dle podmínek této smlouvy uděluje společnost GPL prodejci na dobu trvání této smlouvy omezenou nevýhradní licenci (bez práva poskytovat podlicenci), která prodejce opravňuje zobrazovat prvky značky společnosti GPL, které společnost GPL prodejci poskytla výhradně k použití ve spojení s implementací služby a propagací služby na webových stránkách prodejce. Každá implementace služby na webových stránkách prodejce a použití loga s prvky značky, které společnost GPL poskytne prodejci, podléhají po celou dobu trvání smlouvy pravidlům a zásadám pro branding a uvádění zdroje uvedeným na stránkách https://www.google.com/permissions/guidelines.html (které může společnost Google nebo GPL čas od času aktualizovat). Bez ohledu na cokoli, co by mohlo naznačovat opak, může společnost GPL licenci udělenou tímto článkem zrušit, a to oznámením prodejci, jemuž dá přiměřenou lhůtu, v níž musí prodejce přestat používat příslušné prvky značky.

6.2 Licence k prvkům značky prodejce. Dle podmínek této smlouvy uděluje prodejce společnosti GPL, Google a každému z jejích spřízněných subjektů na dobu trvání této smlouvy omezenou nevýhradní (kromě případů uvedených v tomto článku) licenci (bez práva udělovat podlicenci) zobrazovat prvky značky prodejce, a to v souvislosti se službou a za účelem plnění povinností daných touto smlouvou.

6.3 Každá strana vlastní veškerá práva, oprávnění a podíly (včetně, bez omezení, všech práv duševního vlastnictví) související s prvky její značky. S výjimkou omezených práv výslovně daných touto smlouvou neuděluje ani nezískává žádná ze stran žádná práva, oprávnění ani podíly (například, bez omezení, vyplývající licence) týkající se prvků značky druhé strany. Všechna využití prvků značky prodejce společností GPL (včetně goodwill s nimi spojeného) bude plynout ve prospěch prodejce a veškerá využití prvků značky společnosti GPL prodejcem (včetně goodwill s nimi spojeného) bude plynout ve prospěch společností Google a GPL. Žádná strana nebude zpochybňovat nebo pomáhat druhým napadnout prvky značky druhé strany (s výjimkou ochrany práv dané strany s ohledem na prvky vlastní značky) nebo zápis provedený druhou stranou, ani se žádná ze stran nepokusí zaregistrovat jakékoli prvky značky nebo názvy domén, které jsou zaměnitelné s prvky nebo názvy druhé strany.

6.4 Publicita. Žádná ze stran nevydá žádné veřejné oznámení ohledně existence či obsahu této smlouvy, aniž by k tomu druhá strana dala předem písemný souhlas. Společnost GPL, Google a její přidružené subjekty mohou nicméně zařadit prvky značky prodejce do prezentací, marketingových materiálů, tiskových zpráv a seznamů zákazníků (k nimž patří mimo jiné seznamy zákazníků uvedené na webových stránkách společnosti Google a snímky obrazovky, na nichž je vyobrazena implementace služby prodejcem). Na požádání poskytne společnost GPL prodejci vzorek takového použití.

7. POPLATKY ZA SLUŽBU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Poplatky za službu. Prodejce bude platit poplatky za službu uvedené v příslušných smluvních podmínkách online tržiště společnosti Google. Tyto poplatky lze nalézt na webové stránce Poplatky za službu. Společnost GPL může poplatky za službu čas od času zvýšit nebo snížit a každá taková změna bude pro účely ustanovení 14.3 považována za změnu. Společnost GPL také upravené poplatky za službu zveřejní v relevantní části na webové stránce Poplatky za službu. Na této stránce Poplatky za službu bude také uvedeno datum, kdy upravené Poplatky za službu vstoupí v platnost. V nepravidelných intervalech může společnost GPL ve službě Google Payments realizovat propagační akce, které mohou ovlivnit výši poplatků za službu.

7.2 Aniž by byla dotčena platnost článku 5.1 (e), může společnost GPL od bank, které jí poskytují služby, nebo od jiných subjektů získat úrok a/nebo jinou kompenzaci vyplývající z toku elektronických peněz, které nebyly vyplaceny na zúčtovací účet prodejce a jsou přechovávány na jeho transakčním účtu. Prodejce souhlasí s tím, že takovéto částky představující úrok či kompenzaci, kterou získala společnost GPL, budou připisovány výhradně na účet společnosti GPL.

7.3 Částky v elektronických penězích nezaplacené a splatné prodejci bude společnost GPL uchovávat na transakčním účtu prodejce (kromě příslušných poplatků za službu) a nebude je používat k úhradě vlastních provozních výdajů. Společnost GPL nebude pro prodejce spravovat svěřené peníze ani jednat jako jeho svěřenecký správce.

7.4 Časové období pro uplatnění. Společnost GPL vyvine obchodně přiměřené úsilí elektronicky převést finanční prostředky z transakcí, které byly zpracovány v kalendářním měsíci na transakční účet prodejce, na zúčtovací účet prodejce před koncem 15. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce („časové období pro uplatnění“). Platební kalendář popsaný v předchozí větě se vztahuje na veškeré platební transakce zpracované na transakční účet prodejce. Společnost GPL může bez předchozího oznámení prodejci převést finanční prostředky na zúčtovací účet prodejce častěji než jednou za měsíc. Transakce vyplacení provedené dle výplatního intervalu budou považovány za autorizované prodejcem. Pokud prodejce poskytne společnosti GPL nesprávné informace a v důsledku toho dojde k chybnému provedení transakce vyplacení, může společnost GPL prodejci účtovat poplatek za náklady spojené s jejím přiměřeným úsilím chybu napravit. Prodejce může dále požádat o vyplacení kontaktováním společnosti GPL prostřednictvím centra nápovědy pro prodejce.

7.5 Bez ohledu na výše uvedené nemá společnost GPL povinnost převést jakékoliv finanční prostředky na:

(a) transakční účet prodejce ve spojitosti se zpracováním platební transakce, za kterou neobdržela úplné vyrovnání ve formě konečných dostupných finančních prostředků na zpracování transakce; nebo

(b) zúčtovací účet prodejce, pokud je zůstatek na transakčním účtu prodejce v době vyplacení nižší než 1 GBP (nebo ekvivalentní částka), a to při zohlednění odstavců 5.8 a 12.8(a).

7.6 Společnost GPL může zadržet, zamítnout nebo zpětně zúčtovat platební transakci, transakci vyplacení a transakci vrácení platby:

(a) pokud kupující vznesl nárok na vrácení peněz;

(b) pokud se společnost GPL na základě vlastního rozumného uvážení domnívá, že transakce:

(i) je předmětem faktické chyby;

(ii) je spojena s nepřípustným jednáním, podvodem nebo je prováděna pomocí podvodných či neplatných prostředků (včetně, bez omezení, podvodného používání kreditních či debetních karet nebo jiných platebních prostředků);

(iii) porušuje platné zákony;

(iv) porušuje tuto smlouvu nebo smluvní podmínky pro kupující; nebo

(v) porušuje platné zásady společnosti GPL nebo zásady služby;

(c) v případě zpětných zúčtování, která souvisí s nákupem elektronických peněz osobou kupujícího dle pravidel asociace platebních karet;

(d) v případě, že společnost GPL bude od prodejce požadovat další informace za účelem ověření totožnosti nebo požadavků zákona proti praní špinavých peněz podle odstavce 5.4.

Prodejce souhlasí, že bude se společností GPL spolupracovat a poskytne jí informace, které si společnost GPL v přiměřeném rozsahu vyžádá k prošetření kterékoli z okolností uvedených v tomto článku.

Jak je uvedeno v článku 2.9, transakce se také mohou zpozdit, vyžaduje-li si to splnění povinností, které společnosti GPL ukládají příslušné zákony ohledně prevence praní špinavých peněz. K tomu patří i podezření ze strany společnosti GPL na spojení transakce s podvodem.

Společnost GPL poskytne prodejci informace ohledně nezpracování platební transakce či transakce vyplacení nebo vrácení platby dle článku 7.6, za předpokladu, že tím nepřekročí zákon nebo se nezpronevěří vůči přiměřeným bezpečnostním postupům.

7.7 Pokud společnosti GPL v rámci této smlouvy vzniknou vůči prodejci platební povinnosti, může (kromě jiných případných práv a nápravných prostředků, které má v rámci této smlouvy k dispozici) je odečíst od částek, které jí prodejce (v rámci této smlouvy či jiné dohody mezi prodejcem a společností GPL nebo jejím spřízněným subjektem) dluží a ještě nesplatil.

7.8 Své případné přeplatky z předchozích období může společnost GPL odečíst ze svých platebních povinností daných touto smlouvou, nebo může od prodejce vyžadovat, aby jí tyto přeplatky zaplatil (ve lhůtě třiceti (30) dní od vydání faktury).

7.9 Prodejce souhlasí, že si kupující mohou ponechat zpětně zúčtovanou částku, přesně podle pravidel asociace platebních karet. Společnost GPL může zpětně zúčtované částky předat prodejci, avšak není to její povinností.

7.10 Z částky každé platební transakce může společnost GPL odečíst všechny příslušné poplatky za službu a další příslušné poplatky.

7.11 Z finančních prostředků uložených na transakčním účtu může společnost GPL strhnout následující částky:

(a) zrušené, vrácené či zamítnuté platby z předchozích platebních transakcí;

(b) veškeré další opravy nebo úpravy předchozích platebních transakcí,

za předpokladu, že o každém případu takového strhnutí prostředků informuje prodejce.

7.12 Požadovaná rezerva. Společnost GPL může v nepravidelných intervalech na základě účasti prodejce ve službě zavést pro prodejce (dočasně či trvale) požadovanou rezervu. K okolnostem, za nichž může společnost GPL požadovanou rezervu zavést, patří bez omezení následující:

(a) snaha zajistit, aby měla společnost GPL k dispozici dostatek finančních prostředků pro případ zpětných zúčtování, zrušení platebních transakcí nebo pro případ jiných povinností, které prodejci vzniknou v souvislosti s platebními transakcemi,

(b) významná změna finančního stavu prodejce nebo platebních záznamů prodejce u jeho věřitelů, včetně, bez omezení, případů, kdy prodejci hrozí likvidace nebo kdy prodejce neplní své povinnosti dané touto smlouvou či pravidly asociace nebo sítě platebních karet

(c) příliš mnoho zpětných zúčtování – o tom, zda prodejce dostává příliš mnoho zpětných zúčtování, rozhodne společnost GPL dle vlastního uvážení,

(d) významná změna povahy obchodní činnosti prodejce či jeho sortimentu

(e) důvodné podezření společnosti GPL, že je odpovědná třetím stranám za finanční prostředky připsané na účet prodejce (dočasně nebo s konečnou platností).

Společnost GPL nenese vůči prodejci ani jiné třetí straně odpovědnost za ztráty, které prodejce utrpěl v důsledku zavedení transakčních limitů nebo požadovaných rezerv či zpětných zúčtování nebo jiných zrušených transakcí.

7.13 Vracení plateb a úprava ceny. Prodejce zachová spravedlivé zásady ohledně navracení plateb či rušení nákupu zboží nebo služeb a úpravy platebních transakcí. Prodejce zveřejní pro potřeby kupujících svá pravidla vracení plateb či rušení nákupů. Pokud prodejce ve spojitosti s platební transakcí od kupujícího povolí úpravu ceny, vrácení či zrušení produktů, zahájí a autorizuje transakci vrácení platby do tří (3) dnů od obdržení žádosti kupujícího o toto vrácení platby nebo úpravu ceny. Použije k tomu příslušnou funkci služby. Částka, která představuje vracenou nebo upravenou platbu, nemůže být vyšší než částka uvedená jako celková v původní platební transakci. Může ji převyšovat pouze o poštovné, které kupující zaplatil, aby mohl zboží vrátit, a které mu prodejce tímto navrací. Prodejci není dovoleno přijímat od kupujícího hotovost ani jinou platbu či odměnu za to, že připraví vrácení platby. Prodejce kupujícímu rovněž nemůže v souvislosti s produktem zaplaceným platební transakcí vracet hotovost, pokud to nevyžaduje zákon. I v případě, že zásady prodejce ohledně vracení plateb za jistých okolností vracení plateb zakazují, může být prodejce povinen kupujícímu částku vyplatit dle zásad společnosti GPL a pravidel vydavatele platebních karet. Pokud je na transakčním účtu prodejce dostatek finančních prostředků, budou žádosti prodejců o vrácení plateb zpracovány dle článku 2.8. Zpracování žádosti o vrácení platby je však vždy výhradně na uvážení společnosti GPL. Pokud prodejce vrátí platbu omylem, může mu společnost GPL naúčtovat poplatek za náklady spojené s jejím přiměřeným úsilím chybu napravit.

7.14 Daně a další poplatky. Prodejce uhradí veškeré příslušné daně, včetně daně z obratu, užívání, osobního majetku, DPH, spotřební daně, celních poplatků, dovozního cla, kolkovného nebo dalších daní a poplatků zavedených subjekty státní správy a zavedených s ohledem na transakce za služby poskytované v rámci smlouvy, včetně pokut a úroku, avšak konkrétně s výjimkou daní založených na čistém příjmu společnosti GPL. Společnost GPL není subjektem, který vybírá daně z obratu, příjmu či jiné daně související s platebními transakcemi, ani za jejich výběr nezodpovídá. Pokud je společnost GPL ze zákona povinna jakékoli příslušné daně vybrat, bude příslušná částka fakturována prodejci a prodejcem zaplacena přesně do třiceti (30) dnů od data faktury či jiného oznámení. Prodejce společnosti GPL urychleně poskytne dokumentaci požadovanou příslušným vládním subjektem ke zpracování zde požadovaných plateb společností GPL (včetně, bez omezení, platného certifikátu o výjimce prodejce z daňové povinnosti, kterou schválil příslušný státní subjekt). Dokud prodejce tuto dokumentaci nepředloží, může společnost GPL zadržet všechny zde požadované platby. Prodejce urychleně předloží společnosti GPL originály nebo ověřené kopie dokumentů (nebo jiný dostatečný důkaz) o zaplacení daní, jakmile tyto platby v souladu s touto smlouvou provede.

7.15 Za účelem usnadnění nákupů u prodejců provedených kupujícími mimo Evropský hospodářský prostor může společnost GPL od těchto kupujících nebo relevantního subjektu společnosti Google inkasovat finanční prostředky, načítat tyto prostředky na transakční účet prodejce a poté je vyplácet na zúčtovací účet prodejce. Na tyto případy se vztahuje časové období pro uplatnění podle odstavce 7.4.

7.16 Prodejce souhlasí, že uhradí všechny poplatky včetně příslušných poplatků za převod měny spojené s převodem finančních prostředků a zpracováním platby na zúčtovací účet. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese veškerá rizika ztrát vyplývající ze změn směnného kursu, k nimž dojde v období mezi zpracováním platebních transakcí a zasláním finančních prostředků k vyplacení na zúčtovací účet. Prodejce nese výhradní odpovědnost také za poplatky a sazby, které si v souvislosti se zpracováním platby a souvisejícím převodem měny mohou účtovat banky, které platbu zpracovávají na zúčtovací účet.

7.17 Měna kupujícího. Online tržiště společnosti Google může prodejci povolit uvádět ceny produktů v měně, která se liší od měny jeho zúčtovacího účtu, a kupujícímu může povolit produkty za tuto jinou měnu zakoupit („nákupní transakce v měně kupujícího“). V případě nákupní transakce v měně kupujícího společnost GPL prodejci zaplatí v měně jeho zúčtovacího účtu. Částka nákupu v měně kupujícího bude přepočtena směnným kurzem platným v době zpracování platební transakce na transakční účet prodejce. Směnný kurz bude stanoven finanční institucí používanou společností GPL k určování směnných kurzů a může být bez oznámení prodejci upraven podle stavu na trhu. Pokud u nákupu v měně kupujícího následně dojde k vrácení platby, vrácení transakce, zpětnému zúčtování nebo jiné úpravě, použije společnost GPL k výpočtu závazku prodejce vyplývajícího z takové transakce stejný směnný kurz a měnu, jaká byla použita při původní transakci nákupu v měně kupujícího. Společnost GPL si vyhrazuje právo tento převod měny zpoplatnit.

8. DŮVĚRNOST, OCHRANA DAT A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8.1 Důvěrnost. Prodejce nezveřejní žádné důvěrné ani majetkové informace, které náleží společnosti GPL, aniž by k tomu společnost GPL dala předem písemný souhlas, ani jejich zveřejnění nezapříčiní. Výjimkou je sdělení zaměstnancům, jednatelům, zástupcům či smluvním partnerům stran, které přístup k těmto informacím vyžadují k dodržení této smlouvy („oprávněné osoby“) a které zavazuje písemná dohoda o tom, že důvěrné či majetkové informace poskytnuté prodejci neprozradí třetí straně. Výjimkou jsou také případy, kdy zveřejnění těchto informací vyžaduje zákon nebo nařízení vlády. Prodejce bere na vědomí a souhlasí, že nese odpovědnost za záměrné jednání nebo nedbalost oprávněné osoby, která poruší tento článek. Prodejce bude důvěrné a majetkové informace společnosti GPL ochraňovat stejně pečlivě (avšak přinejmenším dostatečně pečlivě), jako ochraňuje vlastní důvěrné a majetkové informace podobné povahy před neoprávněným použitím, rozšiřováním nebo jejich vydáním neoprávněné třetí straně. K důvěrným a majetkovým informacím společnosti GPL patří bez omezení (a) veškerý software, technologie, programování, specifikace, materiály, pokyny a dokumentace týkající se služby, které náleží společnosti GPL, Google nebo jejím přidruženým subjektům (b) jakékoli informace poskytnuté dle této smlouvy, k nimž patří bez omezení hmotné, nehmotné, vizuální, elektronické, současné nebo budoucí informace jako například (i) obchodní tajemství; (ii) finanční informace; (iii) technické informace včetně výzkumu, vývoje, postupů, algoritmů, dat, designů a know-how; a (iv) obchodní informace včetně operací, plánování, marketingových zájmů a produktů; a (c) jakékoli další informace, které společnost GPL písemně označí jako „důvěrné“ nebo podobně. Za důvěrné a majetkové informace společnosti GPL se nepovažují informace, které (i) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými, a to nikoli v důsledku jednání nebo opomenutí ze strany prodejce; (ii) měl prodejce legitimně v držení již předtím, než mu byly prozrazeny, přičemž je nezískal od společnosti GPL nebo jejích přidružených subjektů; (iii) prodejci zákonně poskytne třetí strana bez omezení co do jejich odhalování prodejcem, přičemž si prodejce není vědom, že tyto informace jsou důvěrnými nebo majetkovými informacemi a náleží společnosti GPL; nebo (iv) si nezávisle osvojí prodejce, aniž by porušoval tuto smlouvu.

8.2 Prodejce bude informace o kupujícím považovat za důvěrné a nebude je používat či přenášet (ani pro účely zasílání nevyžádaných sdělení) ani sdílet, s výjimkou případů, kdy musí zpracovat transakci, kterou kupující požaduje, a spravovat účet kupujícího nebo případů, kdy to výslovně povolují programové zásady a pravidla služby Google Payments. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace o kupujícím přijaté od společnosti Google a/nebo GPL v souvislosti se službou podléhají Oznámení ve věci ochrany osobních údajů služby Google Payments, a dále souhlasí s tím, že informace o kupujícím získané od společnosti GPL nepoužije ani nebude sdílet způsobem, který odporuje Oznámení ve věci ochrany osobních údajů služby Google Payments. Společnost GPS může také poskytnout informace v reakci na platné zákonné procesy, například předvolání svědků, domovní prohlídky nebo soudní příkazy, nebo za účelem zajištění či uplatnění svých zákonných práv nebo ochrany svých právních nároků. Společnost GPL nemá povinnost prodejci navracet jeho důvěrné informace ani je likvidovat či jejich likvidaci potvrzovat, za předpokladu, že společnost GPL nevyužije tyto informace jinak, než jak je dáno touto smlouvou.

8.3 Přihlašovací údaje. Prodejce odpovídá za důvěrnost svých přihlašovacích údajů a podnikne veškeré přiměřené kroky k tomu, aby jejich důvěrnost zachoval. Prodejce souhlasí s tím, že v případě ztráty, krádeže, zcizení nebo neoprávněného použití jeho přihlašovacích údajů nebo jiného narušení bezpečnosti služby o této skutečnosti bez prodlení informuje společnost GPL prostřednictvím tlačítka „Kontaktujte nás“ v centru nápovědy pro kupující.

8.4 Prodejce prohlašuje a zaručuje, že všichni úředníci, zaměstnanci, jednatelé, zástupci a další osoby, které mají přístup k jeho přihlašovacím údajům, budou prodejcem oprávněny používat službu a prodejce právně zavazovat.

8.5 Práva duševního vlastnictví. Společnost GPL a její poskytovatelé licencí vlastní veškerá práva, nároky a podíly, včetně, bez omezení, veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se služby (a z ní odvozených děl či jejích vylepšených podob), včetně, bez omezení, práv na software, technologie, informace, obsah, materiály, pokyny a dokumentaci. Prodejce nezíská na službu žádné právo, nárok nebo podíl v ní ani práva duševního vlastnictví týkající se služby nebo prvků značky společnosti GPL. Má pouze práva k omezenému použití výslovně uvedená ve smlouvě.

8.6 Informace o transakcích. Prodejce věnuje přiměřenou péči ochraně informací o transakcích před odhalením. Tyto informace smí být prozrazeny pouze jednatelům a smluvním partnerům prodejce za účelem pomoci při výkonu povinností vyplývajících z této smlouvy nebo dle konkrétních požadavků zákona.

8.7 Prodejce se bude řídit přiměřenými oborovými standardy ohledně zabezpečení a ochrany dat souvisejících s informacemi o transakcích a informacemi o kupujících.

9. Záruky

9.1 Každá ze stran prohlašuje a zaručuje, že má plnou pravomoc a zákonné právo uzavřít tuto smlouvu.

9.2 Podmínkou této smlouvy je a prodejce společnosti GPL zaručuje, že prodejce:

(a) jedná-li se o jednotlivce, je starší 18 let;

(b) vlastní a kontroluje webové stránky prodejce; a

(c) po celou dobu trvání této smlouvy vlastní veškerá práva, povolení a licence nutné pro implementaci služby prodejcem.

9.3 Prodejce společnosti GPL zaručuje, že:

(a) výkonem svých povinností daných touto smlouvou nijak neporuší ani nezanedbá jinou smlouvu, v níž je smluvní stranou;

(b) bude dodržovat všechny zákony, předpisy a vyhlášky, které se vztahují na používání služby prodejcem nebo s používáním služby jinak souvisí;

(c) se nepokusí zahájit nebo přijmout platební transakci, transakci vrácení platby nebo transakci vyplacení prostřednictvím služby, která je nebo by mohla být podle příslušných právních předpisů nezákonná;

(d) bude dodržovat všechny právní předpisy a nařízení, která se vztahují na prodej produktů a vztah prodejce s kupujícími, mimo jiné včetně směrnice o právech spotřebitelů (směrnice 2011/83/EU) a směrnice o elektronickém obchodu (směrnice 2000/31/EC); a

(e) podle jeho informací platební příkaz neobsahuje žádné závažné úpravy, které kupující neschválil.

9.4 Společnost GPL prodejci zaručuje, že bude služby poskytovat s přiměřenou péčí a dovedností.

9.5 Společnost GPL nezaručuje, že služba splní všechny požadavky prodejce ani že bude fungovat nepřetržitě, bez virů, bezpečně či bez chyb.

9.6 Společnost GPL nezodpovídá za porušení jakéhokoli požadavku této smlouvy (včetně jakéhokoli prohlášení, podmínky či záruky), pokud je toto porušení výsledkem nesplnění povinností daných touto smlouvou ze strany prodejce.

9.7 Na tuto službu i veškeré jiné služby, které společnost GPL poskytuje v rámci této smlouvy, se vztahují pouze podmínky, záruky či jiné požadavky výslovně uvedené v této smlouvě. Neplatí žádné implicitní podmínky, záruky či jiné požadavky (včetně implicitních požadavků na uspokojivou kvalitu, vhodnost k účelu nebo soulad s popisem). Stále však platí článek 10.1(b).

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1 Nic v této smlouvě nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran za:

(a) úmrtí či zranění způsobené nedbalostí smluvní strany či jejích pracovníků, zástupců nebo zaměstnanců;

(b) podvod či podvodné zkreslení;

(c) porušení jakékoli implicitní podmínky, co se týče vlastnického práva či nerušeného užívání; a/nebo

(d) zneužití důvěrných informací.

10.2 Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, nic v této smlouvě nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran za porušení práv k duševnímu vlastnictví druhé strany ani odpovědnost danou článkem 11.

10.3 Bez omezení ustanovení článků 10.1 a 10.2 žádná ze stran nezodpovídá v rámci smlouvy, přečinu (včetně, bez omezení, nedbalosti), smlouvy o smlouvě budoucí či jiných prohlášení (kromě podvodných zkreslení) za nic z níže uvedeného, ani v případě, že to jinak vyplyne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní:

(a) jakékoli ekonomické ztráty (včetně, bez omezení, ušlých příjmů, zisků, smluv, dat, obchodů, předpokládaných úspor);

(b) cena náhradních služeb;

(c) ztráta goodwill či reputace; nebo

(d) jakékoli zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty,

vyplývající z této smlouvy nebo ve spojitosti s ní, které tato strana utrpěla nebo jí vznikly, a to v každém případě bez ohledu na to, zda strany k datu uzavření této smlouvy o možnostech takových ztrát věděly.

10.4 Bez omezení ustanovení článků 10.1, 10.2, 10.3 a 10.5 se celkové závazky každé ze stran v každém roce ve vztahu ke všem událostem nebo sledům propojených událostí, k nimž v daném roce došlo v souvislosti s touto smlouvou (ať už vyplývají z porušení smlouvy, nedbalosti nebo jiného důvodu) omezují na 125 % poplatku za službu zaplaceného nebo splatného prodejcem společnosti GPL v předchozím roce nebo na částku 30 000 GBP, podle toho, která z částek je vyšší.

10.5 Bez omezení ustanovení článků 10.1, 10.2 a 10.3 se celkové závazky každé ze stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (ať už tyto závazky vyplývají z porušení smlouvy, nedbalosti nebo jiného důvodu) omezují na částku 300 000 GBP.

10.6 Každá ze stran bere na vědomí a souhlasí, že rozdělení rizik obsažených v tomto článku 10 vychází z povahy služeb a z částek splatných každou stranou v rámci této smlouvy.

10.7 Prodejce má nárok na odškodnění dle článků 10.8, 10.9 a 10.10 pouze v případě, že společnosti GPL neoprávněnou nebo nesprávně provedenou transakci oznámí v souladu s článkem 13 bez zbytečného odkladu poté, co se o transakci dozvěděl, a v každém případě ne později než do 13 měsíců od data zapsání platby na vrub účtu. V případě, že společnost GPL prodejci neposkytne informace o příslušné transakci, limit 13 měsíců platit nebude.

10.8 Řešení neoprávněných transakcí vyplacení a vrácení platby. Částky neoprávněných transakcí vyplacení a vrácení plateb, které nebyly autorizovány v souladu s články 7.4 a 7.13, společnost GPL co nejdříve a v každém případě nejpozději na konci pracovního dne, kdy společnost GPL takovou transakci objeví, navrátí na transakční účet prodejce včetně všech příslušných poplatků, s výjimkou případu, kdy se jedná o podvod ze strany prodejce. Pokud bude mít společnost GPL oprávněný důvod podezřívat prodejce z podvodného jednání v souvislosti s jeho nárokem na neautorizovanou transakci, před rozhodnutím, zda peníze prodejci vrátí, nejprve provede rychlé šetření, o jehož výsledku bude prodejce co nejdříve informovat. Pokud se prodejce dopustí podvodu nebo záměrně či hrubou nedbalostí nedodrží podmínky této smlouvy týkající se jeho účtu, nese prodejce plnou odpovědnost za případné ztráty související s neoprávněnými transakcemi. Společnost GPL může před nebo po vrácení platby za neoprávněnou transakci provést šetření.

10.9 Řešení nesprávně provedených transakcí vrácení platby a vyplacení. Pokud společnost GPL nemůže prokázat, že transakci provedla správně, bez zbytečného prodlení navrátí částku transakce vyplacení nebo vrácení platby a všechny příslušné poplatky, které s transakcí souvisí, na transakční účet prodejce. V každém případě se společnost GPL na žádost prodejce okamžitě vynasnaží transakci vyhledat a oznámí prodejci výsledek. Společnost GPL nenese odpovědnost za částku transakce vyplacení, která již byla vyplacena a uhrazena na zúčtovací účet prodejce.

10.10 Řešení nesprávně provedených platebních transakcí. Společnost GPL ručí prodejci za správný převod platebního příkazu, který prodejce provedl v souvislosti s platební transakcí. Platební příkaz bez prodlení přepošle a na požádání se ihned vynasnaží platební transakci vyhledat a oznámí prodejci výsledek.

11. ODŠKODNĚNÍ

11.1 S ohledem na článek 11.2 prodejce odškodní, bude chránit a bránit společnost GPL, Google a její spřízněné subjekty a/nebo jiného poskytovatele finančních služeb, s nímž má společnost GPL smlouvu ve vztahu ke službám nebo ve spojení s nimi, („odškodněné osoby“) před nároky třetích stran vznesenými proti odškodněným osobám a před veškerými závazky, ztrátami a výdaji (včetně přiznaných náhrad škody, vypořádacích podílů a přiměřených právních poplatků), které odškodněným osobám vznikly nebo které tyto utrpěly v důsledku nebo v souvislosti s:

(a) webovými stránkami prodejce;

(b) prvky značky prodejce;

(c) používáním služby prodejcem jinak, než je povoleno touto smlouvou; a/nebo

(e) jakýmkoli produktem, který kupující získal, pokusil se nebo zamýšlí získat prostřednictvím služby.

11.2 Povinnost prodejce daná článkem 11.1 bude zachována, pouze pokud odškodněná strana:

(a) prodejci takový nárok urychleně oznámí;

(b) poskytne prodejci přiměřené informace, pomoc a spolupráci při obhajobě v soudní při nebo řízení; a

(c) dá prodejci plnou kontrolu a výhradní kompetenci v souvislosti s obhajobou a urovnáním takového nároku. Odškodněná strana může na vlastní náklady dle svého výběru ustanovit svoji vlastní dohlížející komisi.

11.3 Při zachování platnosti zbývajících ustanovení tohoto článku 11 bude společnost GPL obhajovat prodejce, nebo pokud se tak rozhodne, urovná soudní řízení, které vede třetí strana proti prodejci na základě nebo v souvislosti s nárokem, dle kterého technologie společnosti GPL nebo Google používaná k poskytování služeb nebo jakékoli prvky značky společnosti Google porušují autorská práva, obchodní tajemství nebo ochrannou známku takovéto třetí strany.

11.4 Společnost GPL v žádném případě nemá dle článku 11.3 žádné povinnosti ani závazky vyplývající z:

(a) použití funkcí verze beta;

(b) použití služeb nebo prvků značky společnosti Google v modifikované formě nebo v kombinaci s materiály, které nedodala společnost GPL;

(c) obsahu, informací nebo dat, které společnosti GPL, Google nebo jejím spřízněným subjektům poskytl prodejce, jiný zákazník nebo třetí strany.

11.5 Povinnosti společnosti GPL dané článkem 11.3 platí, pouze pokud prodejce:

(a) společnost GPL o takovém nároku urychleně informuje;

(b) poskytne společnosti GPL přiměřené informace, pomoc a spolupráci při obhajobě v soudním procesu či řízení; a

(c) dá společnosti GPL plnou kontrolu a výhradní kompetenci v souvislosti s obhajobou a urovnáním takového nároku. Odškodněná strana může na vlastní náklady dle svého výběru ustanovit svoji vlastní dohlížející komisi.

11.6 Pokud služby nebo prvky značky společnosti GPL údajně porušují práva k duševnímu vlastnictví třetí strany nebo pokud se společnost GPL domnívá, že se tak děje, může společnost GPL dle vlastního a přiměřeného uvážení ukončit jejich další používání zákazníkem.

11.7 S ohledem na porušení práv k duševnímu vlastnictví třetí strany představuje tento článek 11 jediný nápravný prostředek a veškeré závazky smluvních stran.

12. DOBA SPLATNOSTI A VYPOVĚZENÍ

12.1 Tato smlouva platí od data účinnosti a bude platit, dokud nebude vypovězena v souladu s ustanoveními, která jsou v ní uvedena.

12.2. Ukončení. Prodejci mohou vypovědět tuto dohodu okamžitě a bez poplatku do čtrnácti (14) dnů ode dne nabytí účinnosti doručením oznámení o GPL. Poté, pokud kratší doba v této dohodě stanoveno, jak povoleném zákonem, může GPL tuto dohodu vypovědět kdykoli s výpovědní lhůtou ne méně než dva (2) měsíce, přičemž Prodávající může tuto dohodu vypovědět kdykoli bez poplatku a ne méně než jeden (1) měsíc předem.

12.3 Každá ze stran může zcela nebo zčásti přerušit výkon této smlouvy nebo od ní odstoupit okamžitou výpovědí, pokud:

(a) druhá strana závažně poruší jakoukoli podmínku smlouvy a porušení nelze napravit; nebo

(b) druhá strana závažně poruší jakoukoli podmínku smlouvy a porušení lze sice napravit, ale daná strana tak neučiní do třiceti (30) dnů od chvíle, kdy obdržela oznámení s výzvou, aby tak učinila.

12.4 Každá ze stran může od této smlouvy odstoupit okamžitou výpovědí, pokud:

(a) se koná shromáždění věřitelů druhé strany nebo je druhou stranou či v souvislosti s ní navrženo ujednání či vyrovnání s jejími věřiteli nebo v jejich prospěch (včetně dobrovolného ujednání, jak jej definuje britský insolvenční zákon Insolvency Act z roku 1986);

(b) pokud všechen majetek druhé strany nebo jeho podstatná část přejde do držení či správy držitele zástavního práva, konkursního správce, likvidátora, nuceného správce (jmenovaného soudem nebo jinak) nebo jiné podobné osoby nebo je obstaven, dostane se do exekuce nebo je vymáhán jiný postup (a není do sedmi dnů odvolán);

(c) druhá strana přestane provozovat obchodní činnost nebo není schopna splatit své dluhy ve smyslu části 123 zákona Insolvency Act z roku 1986;

(d) druhá strana nebo její ředitelé, kdokoli z jejích věřitelů nebo držitel kvalifikovaného neinkasovaného břemena oznámí svůj záměr jmenovat nuceného správce nebo o jeho jmenování požádá soud;

(e) je vyhlášen konkurs (a není do dvaceti osmi (28) dnů zrušen) nebo schváleno rozhodnutí či vydán příkaz k nucené správě, likvidaci, bankrotu nebo rozpuštění druhé strany;

(f) u druhé strany dojde k události obdobné k výše uvedenému v jurisdikci, v níž je druhá strana registrována, v níž sídlí, v níž provozuje obchodní činnost nebo v níž má majetek, nebo;

(g) dojde ke změně v řízení prodejce nebo se prodejce zbaví podstatné části svého majetku. V tomto článku se termínem „řízení“ rozumí přímá či nepřímá pravomoc libovolné osoby nebo jmenovaného kandidáta řídit jiné osoby nebo mít vliv na jejich řízení. V souladu s tím je odvozen termín „změna v řízení“.

(h) v souvislosti s prodejcem dojde k události nebo právnímu řízení v jurisdikci, do které prodejce patří, které má stejný nebo podobný účinek jako události uvedené v tomto odstavci 12.4.

12.5 Pozastavení služby v souvislosti s platebními transakcemi. Společnost GPL může v souvislosti s platebními transakcemi okamžitě pozastavit používání služby prodejcem, pokud:

(a) prodejce porušuje tuto smlouvu (včetně všech příslušných zásad, jako například programových zásad a pravidel služby Google Payments, na které je v rámci tohoto dokumentu odkazováno); nebo

(b) se společnost GPL na základě přiměřeného zvážení domnívá, že používání služby prodejcem přináší službě nebo kterémukoliv systému platebních karet, které se používají ke zpracování platebních transakcí, riziko finančních škod nebo ztráty dobrého jména, nebo pokud existuje přiměřené podezření, že prodejce pere špinavé peníze nebo provádí podvody nebo jiné nezákonné aktivity.

12.6 Pozastavení služby v souvislosti s transakcemi vrácení platby a vyplacení z důvodu prolomení identifikačních údajů prodejce. Společnost GPL může s okamžitou platností pozastavit používání služby prodejcem v souvislosti s transakcemi vrácení platby a vyplacení, pokud k tomu má opodstatněné důvody týkající se zabezpečení přihlašovacích údajů nebo transakčního účtu prodejce nebo jejich podvodného nebo neoprávněného použití. Společnost GPL bude prodejce o takovém pozastavení a o důvodu takového pozastavení předem informovat. Pokud jej nebude možné informovat předem, bude jej společnost GPL informovat ihned poté. Výjimkou jsou případy, kdy by takové oznámení bylo nezákonné nebo by mělo nepříznivý vliv na přiměřená bezpečnostní opatření. Jakmile důvody pro pozastavení účtu pominou, společnost GPL přihlašovací údaje prodejce nebo transakční účet prodejce znovu aktivuje, popřípadě prodejci poskytne nové aktivní přihlašovací údaje či účet.

12.7 Prodejce může službu dočasně přerušit, pokud o tom společnost GPL informuje jeden pracovní den předem, a to v období, kdy:

(a) ve službě dochází ke kritickým chybám nebo poruchám, které závažně ovlivňují základní funkce služby, a to dokud společnost GPL takové chyby nebo poruchy nenapraví; nebo

(b) firma prodejce čelí závažných negativním efektům, které jsou přímým důsledkem služby, a to dokud společnost GPL tyto závažné negativní efekty nedá do pořádku nebo nezmírní,

za předpokladu, že v každém případě, Prodávající poskytuje GPL s takovým dokumentaci týkající se kritické chyby nebo vady nebo materiál nepříznivým účinkem, které mohou být požadované GPL. Během tohoto přerušení služby, bude prodávající pomáhat GPL v dobré víře k vyřešení těchto problémů.

12.8 Po vypršení platnosti nebo ukončení této smlouvy či jiném ukončení používání služby prodejcem:

(a) Za předpokladu úspěšného výsledku příslušných kontrol na prevenci proti praní špinavých peněz, podvodům a jiným nezákonným aktivitám a po případném stržení volně stanovitelného poplatku za vyplacení ve výši maximálně 1 £ (nebo ekvivalentní částky) společnost GPL přibližně do sto osmdesáti (180) dnů po konci kalendářního měsíce, ve kterém byla smlouva ukončena, prodejci vyplatí jeho elektronické peníze včetně požadované rezervy a vrátí případný aktuální zůstatek na jeho zúčtovací účet (nebo na jiný účet, o kterém prodejce společnost GPL informoval).

(b) Pokud aktuální zůstatek prodejci nelze vrátit podle předchozího ustanovení (a), má prodejce právo požádat o vyplacení podle ustanovení 5.8.

(c) S okamžitou platností zanikají veškeré povinnosti společnosti GPL dané touto smlouvou, vyjma povinností uvedených v předchozích podčláncích (a) a (b).

(d) Prodejce stále zodpovídá za veškeré platební transakce, poplatky za zpětná zúčtování a další povinnosti, které mu vznikly nebo přibyly.

(e) S okamžitou platností zanikají veškerá práva a licence udělené společností GPL.

(f) S okamžitou platností zanikají práva prodejce používat prvky značky společnosti GPL, jak je povoleno touto smlouvou.

(g) Prodejce okamžitě přestane používat službu:

(i) ke zpracování platebních transakcí; a

(ii) k zobrazování prvků značky společnosti GPL.

(h) Prodejce dokončí všechny nákupy produktů, které čekají na vyřízení.

(i) Prodejce navrátí nebo zničí (a potvrdí zničení) veškerých kopií všech důvěrných a/nebo majetkových informací společnosti GPL, které má v držení.

12.9 Společnost GPL může prodejci zakázat přístup do služby, bez omezení tak, že deaktivuje jeho uživatelské jméno a heslo a odmítne prodejci (nebo jeho mateřské společnosti, přidruženým subjektům nebo dceřiným společnostem nebo jeho či jejich nástupcům nebo, v případě jednotlivce, jeho příbuzným nebo známým) budoucí přístup do služby.

12.10 Bez ohledu na zbylá ustanovení této smlouvy platí, že veškerá její ustanovení, která jsou zamýšlena tak, aby platila nebo zavazovala strany i po ukončení nebo po převedení této smlouvy nebo její části (mimo jiné včetně ustanovení 5.8, 8 (Důvěrnost) a 12.8(b)), budou v rozsahu povoleném zákony platit i po jejím ukončení. Vypovězení této smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti, které smluvní strany mají v den jejího ukončení.

13. KOMUNIKACE A OZNÁMENÍ

13.1 Tato smlouva se uzavírá v angličtině a, pokud v ní není uvedeno jinak, veškerá oznámení nebo jiná sdělení či doručená komunikace požadovaná nebo povolená touto smlouvou musí být provedena v angličtině a písemně. Případné překlady slouží pouze jako pomůcka a pokud se objeví rozpor mezi verzí v angličtině a překladem, platí verze v angličtině.

13.2 Společnost GPL může s prodejcem ohledně služby komunikovat elektronicky včetně (a) zaslání e-mailu na e-mailovou adresu prodejce nebo (b) zveřejnění oznámení nebo sdělení na webových stránkách společnosti GPL. Prodejce souhlasí, že společnost GPL může prodejci zasílat sdělení ohledně záležitostí souvisejících s používáním služby prodejcem elektronicky, včetně této smlouvy (a jejích přepracovaných verzí či úprav). To se týká i oznámení či informací ohledně služby a autorizací plateb. Konkrétní sdělení budou řešena takto:

Oznámení bude považováno za předané (i) přijetím, pokud je doručeno osobně nebo non-stop kurýrní službou (při přijetí je požadován podpis); (ii) ověřením přijetí doporučené nebo potvrzené poštovní zásilky; (iii) v případě e-mailu čtyři (4) hodiny od odeslání e-mailu; nebo (iv) zpřístupněním v internetovém účtu prodejce. Kontaktní informace budou podle potřeby aktualizovány v souladu s tímto článkem tak, aby obě strany měly aktuální informace o všech takových kontaktech.

13.3 Prodejce si uschová kopie elektronických sdělení v tištěné podobě nebo ve formě uložené elektronické kopie. V elektronickém formátu se informace prodejci poskytují s předpokladem, že si je bude moci vytisknout nebo uložit.

13.4 Jakékoli oznámení zaslané společnosti GPL v rámci této smlouvy musí být zasláno doporučenou poštou na adresu:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom a označeno upozorněním „GPL Payments Team“ (K rukám týmu služby GPL Payments), s výjimkou následujících případů:

13.5 Pokud vás společnost GPL bude potřebovat kontaktovat v případě podezření na podvod nebo skutečného podvodu či ohrožení bezpečnosti, zašle vám na primární e-mailovou adresu e-mail s žádostí o kontaktování společnosti. Společnost GPL vám také může zaslat e-mail na sekundární e-mailovou adresu nebo zprávu SMS na vaše telefonní číslo, pokud je uvedete.

14. OBECNÉ

14.1 Ve vztahu k předmětu smlouvy zakládá tato smlouva (včetně adres URL v ní uvedených) úplnou smlouvu mezi smluvními stranami a nahrazuje všechny předchozí smluvní vztahy či jakákoli ujednání mezi smluvními stranami.

14.2 Tuto smlouvu lze vyhotovit v libovolném počtu kopií, včetně kopií faxových. Každá z těchto kopií bude považována za originál a všechny dohromady budou představovat jeden a týž nástroj.

14.3 V souladu s články 14.4 a 14.5 musí veškeré změny této smlouvy mít tyto náležitosti: (i) musejí být provedeny písemně; (ii) musejí odkazovat na tuto smlouvu; a (iii) musí být odeslány druhé straně dva (2) měsíce předtím, než mají nabýt účinnosti. Prodejce si je vědom toho a souhlasí s tím, že změny budou považovány za přijaté, pokud společnost GPL neinformuje o opaku oznámením dle odstavce 13.4 před datem, kdy mají změny vejít v platnost. V takovém případě bude smlouva vypovězena bez poplatku bezprostředně před datem, kdy dané změny vstoupí v platnost. Prodávající může vypovědět smlouvu, na základě ustanovení 13.4, bez poplatku kdykoli před datem účinnosti změn navrhovaných GPL. Jakékoli změny v této dohodě navržené prodávajícím nemohou vstoupit v platnost, pokud již byly provedeny autorizovaným zástupcem každé strany.

14.4 Prodejce souhlasí s tím, že společnost GPL má právo smlouvu upravit okamžitě po oznámení, pokud to nezakazují právní předpisy.

14.5 Žádná ustanovení uvedená v odstavcích 14.3 a 14.4 nebudou omezovat:

(a) Právo společnosti GPL čas od času bez předchozího oznámení aktualizovat a upravovat své zásady nebo přidávat nové funkce, které může prodejce přijmout tím, že tyto nové funkce použije. Takové úpravy mohou proběhnout způsobem, který si dle vlastního uvážení zvolí společnost GPL. Může se jednat například o zaslání e-mailu nebo zveřejnění na webových stránkách společnosti Google.

(b) Právo zúčastněných stran na rozdílné smluvní podmínky této smlouvy při jakékoli výpovědní lhůtě v případech, kdy to nezakazuje zákon a obě strany souhlasí.

14.6 Prodejce nesmí tuto smlouvu ani jí stanovená práva a povinnosti plně ani částečně postoupit nebo jinak převést, pokud k tomu společnost GPL nedá předem písemný souhlas.

14.7 Společnost GPL může bez předchozího písemného souhlasu plně nebo částečně postoupit či jinak převést svá práva nebo povinnosti dané touto smlouvou na společnost Google a/nebo kterýkoli spřízněný subjekt společnosti Google kromě případů, kdy by to vedlo ke změně statutárních práv prodejce podle příslušné národní legislativy, která provádí směrnici o platebních službách (směrnice EU 2015/2366), jak je stanoveno ve smlouvě, a v takovém případě to společnost GPL prodejci oznámí v souladu s článkem 13.3.

14.8 Žádná ze stran nenese odpovědnost za nesplnění nebo prodlení ve výkonu svých povinností v důsledku podmínek, které nemohla dost dobře ovlivnit. K takovým podmínkám patří mimo jiné akce státní správy, teroristický útok, zemětřesení, požár, povodeň nebo jiné zásahy vyšší moci, pracovní podmínky, vypnutí proudu nebo přerušení dodávky energie a poruchy internetu nebo telekomunikačních sítí nebo systémová porucha.

14.9 Pokud společnost GPL neuplatní či nebude vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení této smlouvy, neznamená to, že se jej vzdává.

14.10 Smluvní strany jsou a zůstanou nezávislými smluvními partnery a nic v této smlouvě mezi nimi nevytváří žádný typ agentury, partnerství nebo vztah joint venture. Žádná ze stran nebude považována za zaměstnance ani právního zástupce druhé smluvní strany ani nebude oprávněna vytvořit či založit jakoukoli povinnost v zastoupení druhé strany.

14.11 Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy prohlášeno soudem příslušné jurisdikce za nevymahatelné nebo neplatné, bude toto ustanovení omezeno nebo zrušeno v nezbytném rozsahu tak, aby platnost a vymahatelnost této smlouvy mezi smluvními stranami zůstala jinak plně zachována.

14.12 Nic kromě toho, co je v této smlouvě výslovně uvedeno, nevytváří ani nepropůjčuje, ať již dle Zákona o smlouvách (právech třetích stran) z roku 1999 nebo jinak, žádná práva ani výhody nikomu, kdo není v této smlouvě smluvní stranou. Funkcí tohoto článku není omezit či limitovat v rámci této smlouvy práva zákonných zmocněnců uplatňovat práva a výhody, která jim udělil příslušný postupitel. Bez ohledu na tento článek není od žádné třetí strany (včetně třetí strany, která by mohla být oprávněna vymáhat svá práva v rámci této smlouvy) vyžadováno, aby dala souhlas k postoupení, převodu, výpovědi nebo obměně této smlouvy.

14.13 Tato smlouva a veškeré spory a nároky z ní (nebo v souvislosti s ní) vyplývající se řídí zákony Anglie a Walesu. Strany neodvolatelně a bezpodmínečně souhlasí, že všechny takové spory nebo nároky podléhají výhradní jurisdikci anglických a waleských soudů. Pokud však některá ze stran chrání své důvěrné informace nebo práva duševního vlastnictví, nic, co je řečeno v předchozí větě, jí nebrání dožadovat se soudního příkazu nebo podobné pomoci v kterékoli jurisdikci.

14.14 V rozsahu povoleném příslušnou národní legislativou, která implementuje směrnici o platebních službách (směrnice EU 2015/2366) („PSD2“) („národní legislativa“) se na tuto smlouvu nevztahují následující ustanovení národní legislativy: veškerá ustanovení, která implementují hlavu III a články 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 a 89 směrnice PSD2. Strany si vyhrazují právo dohodnout se na jiném čase, než jaký je uveden v ustanoveních národní legislativy, která implementuje článek 71 směrnice PSD2.