Příjem plateb prostřednictvím služby Google – Smluvní podmínky (prodejce)

04. duben 2019

Tyto smluvní podmínky pro prodejce („smlouva“) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Ireland Limited zapsanou v obchodním rejstříku v Irsku (pod firemním číslem 598776), se sídlem na adrese 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland („společnost GPIL“) a vámi („prodejce“). Společnost GPIL můžete kontaktovat e-mailem prostřednictvím centra nápovědy na adrese https://support.google.com/paymentscenter. Společnost GPIL je registrována a regulována Irskou centrální bankou („ICB“) jako platební instituce a v rejstříku ICB je zaregistrována pod číslem C178423. GPIL je dceřinou společností společnosti Google International, LLC („Google“). Než se rozhodnete tuto smlouvu podepsat a pokračovat v registraci, měli byste si ji celou přečíst.

Než budete pokračovat, smlouvu si vytiskněte nebo si uložte její kopii jako doklad.

KLIKNUTÍM NA NÍŽE UVEDENÉ TLAČÍTKO „SOUHLASÍM SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI“ A DÁLE NA TLAČÍTKO „DOKONČIT REGISTRACI“ SOUHLASÍTE SE ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z TÉTO SMLOUVY.

Smlouva nabývá účinnosti datem přijetí ze strany prodejce („datum účinnosti“).

 1. DEFINICE
 2. Tato smlouva obsahuje následující termíny:

  Účet je platební účet provozovaný společností GPIL a přidružený k prodejci.

  Referenční příručka rozhraní API je referenční příručka rozhraní API, kterou v nepravidelných intervalech vydává společnost GPIL nebo její přidružené subjekty. Aktuální verze referenční příručky rozhraní API je k dispozici na adrese https://developers.google.com/terms.

  Příručka rozhraní API pro vývojáře je příručka rozhraní API pro vývojáře, kterou v nepravidelných intervalech vydává společnost GPIL nebo její přidružené subjekty. Aktuální verze příručky rozhraní API pro vývojáře je k dispozici na adrese https://developers.google.com/androidpay/?csw=1; Funkce verze beta jsou funkce služby, které společnost GPIL označuje jako „verzi beta“ nebo k nimž neposkytuje technickou dokumentaci. Technická dokumentace však bude obsahovat příslušnou referenční příručku rozhraní API a příručku rozhraní API pro vývojáře k verzi služby, kterou prodejce implementoval.

  Prvky značky jsou obchodní názvy, ochranné známky, značky služeb, loga, názvy domén a další charakteristické prvky značky vlastněné nebo licencované příslušnou stranou.

  Pracovní den je den, který není sobotou, nedělí ani státním svátkem v Irsku.

  Kupující je osoba nebo subjekt, který se v rámci služby zaregistruje k provádění plateb pomocí platebního nástroje.

  Operátor je mobilní telefonní operátor schválený společností GPIL, který kupujícím poskytuje účet k fakturaci operátora.

  Fakturace operátora je proces platby, při kterém společnost GPIL jménem prodejce odešle platební transakci operátorovi k fakturaci na vrub účtu kupujícího k fakturaci operátora.

  Účet k fakturaci operátora je účet s měsíční nebo jinou pravidelnou fakturací poskytovaný operátorem, který kupující u společnosti GPIL zaregistroval za účelem úhrady určitých platebních transakcí.

  Řešení zpětných zúčtování označují část programových zásad a pravidel služby Google Payments s nadpisem Řešení zpětných zúčtování.

  Spory označují neshody, soudní spory, ujednání nebo další podobné spory mezi uživateli a dalšími nezávislými stranami, které vzniknou v důsledku užívání služby. Jedná se o všechny spory mimo spory týkající se poruchy služby.

  EHP je Evropský hospodářský prostor.

  Euro je platná měna Evropské měnové unie.

  Platební nástroj je účet kreditní karty, účet debetní karty, účet k fakturaci operátora nebo jiný platební nástroj, který kupující ve službě zaregistroval a který bude společnost GPIL využívat ke zpracování platebních transakcí. Google je společnost Google International, LLC a její dceřiné společnosti a spřízněné subjekty.

  Programové zásady a pravidla služby Google Payments jsou zásady služby Google Payments pro prodejce, kteří mají u společnosti GPIL účet s fakturačními údaji v EHP. Tyto zásady společnost GPIL v nepravidelných intervalech publikuje. Aktuální verze programových zásad a pravidel služby Google Payments je k dispozici na adrese https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  Datové protokoly společnosti GPIL jsou datové protokoly společnosti Google platné pro službu, která je společností GPIL nebo jejím jménem dodávána prodejci v souladu s touto smlouvou, a všechny upravené verze těchto protokolů, o nichž mohou společnost GPIL nebo její přidružené subjekty prodejce nepravidelně informovat.

  Webové stránky společnosti Google jsou libovolné webové stránky vlastněné či provozované společností Google nebo jejími přidruženými subjekty či jejich jménem. Patří sem také všechny subdomény a adresáře těchto webových stránek a jejich nástupnické weby.

  Hrubý objem obchodů neboli GMV (Gross Merchandising Value) je úhrnná hodnota všech platebních transakcí prodejce, včetně všech příslušných poplatků, daní a poplatků za dodání.

  Práva k duševnímu vlastnictví označují veškerá patentová práva, autorská práva, práva k topografii polovodičových výrobků, práva na software, morální práva, ochranné známky a/nebo značky služby, loga, práva týkající se databází, práva týkající se důvěrných informací nebo obchodních tajemství, práva související s názvy domén a veškerá další vlastnická práva (registrovaná či neregistrovaná) po celém světě, včetně práv návratu do dřívějšího stavu, práv na aplikace, práv spojených se zatím nevyřízenou registrací a práva domáhat se žalobou náhrady škod způsobených přestupkem či nedodržením, k němuž došlo v minulosti.

  Přihlašovací údaje představují uživatelské jméno a heslo, které společnost GPIL vydá prodejci, aby mu umožnila přístup k účtu prodejce.

  Zásady garance platby označují část programových zásad a pravidel služby Google Payments s nadpisem Zásady garance platby.

  Platební transakce je zpracování platby prostřednictvím služby, jejímž výsledkem je stržení částky nákupu z platebního nástroje kupujícího nebo její připsání na tento účet a odeslání prostředků na zúčtovací účet prodejce.

  Platební příkaz je v závislosti na kontextu (i) pokyn, který dá prodejce společnosti GPIL ke zpracování platební transakce autorizované kupujícím, nebo (ii) pokyn, který dá prodejce společnosti GPIL ke zpracování vrácení platby na platební nástroj kupujícího pomocí refundační funkce služby.

  Produkt je digitální nebo fyzické zboží či služba, kterou může kupující zakoupit od prodejce pomocí služby.

  Částka nákupu je částka rovnající se ceně produktu včetně všech případných souvisejících poplatků, daní, nákladů na doručení nebo manipulačních poplatků.

  Transakce vrácení platby je jakékoli vrácení platby nebo kreditu odeslané z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně vrácení či zrušení produktu nebo úpravy platební transakce.

  E-mailová adresa prodejce je e-mailová adresa, kterou prodejce uvedl při registraci.

  Webové stránky prodejce jsou stránky webu prodejce nabízející produkty, za které lze platit prostřednictvím služby.

  Služba je služba s názvem Google Payments poskytovaná společnosti GPIL a popsaná v této smlouvě. Zprostředkovává zpracování platebních transakcí jménem prodejce za účelem dokončení platby za nákup, který proběhl mezi prodejcem a kupujícím.

  Spory týkající se poruchy služby označují neshody, stížnosti, soudní spory, ujednání a/nebo další podobné spory mezi společností GPIL a uživateli, které vyvstaly výhradně z údajného nesplnění závazků ze strany společnosti GPIL daných touto smlouvou či příslušnými zákony a ze související chyby při poskytování služby.

  Poplatky za službu jsou míněny poplatky, které společnost GPIL účtuje za službu, jak je uvedeno v článku 6.1.

  Zúčtovací účet je vkladový účet prodejce vedený u banky v EHP. Jedná se o účet, který prodejce určil a písemně oznámil společnosti GPIL, a ta jej schválila pro příjem finančních prostředků ze zpracování platebních transakcí.

  Dceřiné společnosti a spřízněné subjekty označují dceřiné společnosti a právnické osoby z celého světa spřízněné se společností GPIL.

  Uživatel je osoba nebo subjekt, který se v rámci služby zaregistruje jako kupující nebo prodejce.

  Rok znamená dvanáctiměsíční (12) období, které začíná datem účinnosti, a každé následné dvanáctiměsíční období.

  1.1 Nadpisy článků slouží v této smlouvě pouze pro přehlednost a nemají vliv na její výklad.

  1.2 Odkazy na předpisy nebo zákonná ustanovení jsou míněny jako odkazy na jejich aktuální verzi – tedy na případné úpravy, rozšíření či na podobu, v níž byly tyto předpisy nebo zákonná ustanovení opětovně přijaty.

  1.3 Všechny částky jsou v této smlouvě uváděny v eurech, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 3. FUNKCE A POPIS SLUŽBY
 4. 2.1 Popis služby. Společnost GPIL poskytuje prodejci službu v souvislosti s prodeji produktů na online tržištích Googlu (jednotlivě označených jako „tržiště Google“). Seznam tržišť, které služba podporuje, naleznete zde. Společnost Google může seznam tržišť čas od času upravovat.

  Chce-li prodejce službu použít v online tržišti společnosti Google, musí zvlášť souhlasit se smluvními podmínkami daného online tržiště („smluvní podmínky online tržiště společnosti Google“) a propojit svůj účet prodejce ve službě se svým účtem prodejce v daném online tržišti společnosti Google. Všechny transakce na tržištích budou zpracovány v souladu s touto smlouvou. Pokud dojde k rozporu mezi touto smlouvou a smluvními podmínkami příslušného online tržiště společnosti Google, platí smluvní podmínky příslušného online tržiště společnosti Google.

  Společnost GPIL může prodejci poskytovat službu také proto, aby prodejce mohl přijímat charitativní dary.

  Prodejce může také poskytnout své produkty Googlu k dalšímu prodeji. V takovém případě mohou prodejci vzniknout u Googlu pohledávky. Google může požádat společnost GPIL, aby prodejci pohledávky jeho jménem uhradila. Pro vyloučení pochybností zdůrazňujeme, že tato smlouva se na tato vypořádání nevztahují.

  2.2 Vyjádření souhlasu prodejce. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  2.2.1 Prodeje produktů prodejce jsou transakcemi mezi prodejcem a kupujícím. Společnost GPIL, Google ani žádné její spřízněné subjekty nejsou stranou v těchto transakcích, pokud nejsou v transakci výslovně označeny jako prodejce nebo kupující.

  2.2.2 Společnosti GPIL, Google ani jejich spřízněné subjekty nejsou kupujícím, prodejcem nebo jinou stranou spojenou s platební transakcí, pokud tak není výslovně uvedeno v informacích o produktu na webu Google nebo v příslušných smluvních podmínkách.

  2.2.3 Společnost GPIL nemá kontrolu nad tím, zda jsou inzerované produkty kvalitní, bezpečné či zákonné ani zda je jejich popis pravdivý a přesný, a za tyto aspekty neodpovídá. Stejně tak nekontroluje a neodpovídá ve spojitosti s produkty za prodejeschopnost prodejce či koupěschopnost kupujícího.

  2.2.4 Společnost GPIL nemá kontrolu nad tím, zda kupující dokončí nákup či platbu za produkty, na jejichž koupi se s prodejcem dohodl, ani za toto jednání neodpovídá. Pokud se kupující snaží provést nákup pomocí platebního nástroje, společnost GPIL po přijetí platebního příkazu platební transakci pro prodejce buď a) zpracuje prostřednictvím příslušné platební sítě, mimo jiné například prostřednictvím sítí kreditních či debetních karet, nebo b) ji předá operátorovi za účelem zaplacení prostřednictvím fakturace operátora, jak je popsáno níže.

  2.3 Přípustná platební transakce. Prodejce smí službu použít ke zpracování platební transakce pouze v souvislosti s produktem, který kupující zakoupil v zákonném prodeji provedeném v dobré víře. Platební transakci nelze odeslat ke zpracování prostřednictvím služby, dokud prodejce:

  2.3.1 kupujícímu nedodá nebo jiným způsobem neposkytne zakoupené zboží, nebo

  2.3.2 nevykoná zakoupenou službu, nebo

  2.3.3 jiným způsobem nedokončí nákupní transakci, jak bylo mezi prodejcem a kupujícím vzájemně dohodnuto.

  2.4 Zakázané transakce. Společnost GPIL může ohledně používání služby zavést obecné postupy a omezení a prodejce o tom nemusí předem informovat. Patří k tomu (bez omezení) jednotlivé nebo úhrnné transakční limity (limity v eurech či ekvivalentní limity v místní měně) nebo omezení počtu platebních transakcí či platebních příkazů, které je možné provést v jednom časovém období (nebo ve více časových obdobích). Prodejce nesmí:

  2.4.1 Používat službu ke zpracování platební transakce či k jinému převodu peněz mezi prodejcem a kupujícím, který přímo nesouvisí s nákupem produktu kupujícím.

  2.4.2 Poskytovat kupujícím prostřednictvím služby hotovostní půjčky či zálohy nebo jim umožňovat nákup ekvivalentů hotovosti (např. cestovních šeků, předplacených karet, peněžních poukázek atd.). Smí však kupujícím umožnit nákupy dárkových poukázek či karet s uloženou hodnotou, jak je povoleno dle příslušných zásad společnosti GPIL dostupných z webových stránek služby Google Payments.

  2.4.3 Používat službu ke zpracování platebních transakcí spojených s prodejem nebo výměnou nezákonného či zakázaného zboží nebo služeb, k nimž patří mimo jiné zakázané produkty či kategorie produktů uvedené na seznamu zakázaných produktů, který je k dispozici na adrese https://support.google.com/faqs/answer/75724 (tento seznam je v nepravidelných intervalech aktualizován), nebo spojené s jakoukoli související nelegální transakcí („seznam zakázaných produktů“). Nesplnění příslušných zásad ohledně seznamu zakázaných produktů může mít za následek pozastavení nebo ukončení přístupu prodejce do služby a uplatnění dalších nápravných prostředků, které má společnost GPIL v rámci této smlouvy k dispozici.

  Prodejce službu nepoužije způsobem, který odporuje těmto obecným principům. Takový zakázaný způsob použití je důvodem k okamžitému pozastavení služby a/nebo výpovědi smlouvy.

  2.5 Prodejce může z jakéhokoli důvodu odmítnout zpracování objednávky produktu, pokud tuto skutečnost nejprve oznámí společnosti GPIL (formou stanovenou společností GPIL). Společnost GPIL však v takovém případě nemá povinnost zprostředkovat žádné související platební transakce.

  2.6 Omezení vztahující se na používání služby.

  2.6.1 Prodejce dodrží všechny zásady a omezení ohledně používání služby pro prodejce, které společnost GPIL nebo její spřízněné subjekty v nepravidelných intervalech zveřejňují a aktualizují. K takovým zásadám patří:

  (a) programové zásady a pravidla služby Google Payments,

  (b) technické požadavky a požadavky na implementaci ze strany společností GPIL a Google, které jsou k dispozici na adrese https://developers.google.com/terms (nebo jiné adrese URL, kterou může společnost GPIL čas od času poskytnout),

  (c) pokyny společností GPIL a Google k zacházení s obchodní značkou nebo značkou služby v souvislosti se službou dostupné na adrese https://www.google.com/permissions nebo jiné adrese URL, kterou může společnost GPIL nebo Google čas od času poskytnout,

  (d) zásady a podmínky webových stránek společnosti Google, které mohou být v nepravidelných intervalech zveřejňovány na webových stránkách společnosti Google,

  (e) požadavky společnosti GPIL na zabezpečení dat, které mohou být v nepravidelných intervalech oznamovány prodejci, včetně upozornění ve věci ochrany osobních údajů ve službě Google Payments dostupného na adrese

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice,

  (f) všechna příslušná provozní pravidla a/nebo zásady asociací či sítí platebních karet, jichž je využíváno ke zpracování platebních transakcí, transakcí vyplacení a transakcí vrácení platby,

  (g) požadavky operátorů týkající se fakturace operátora.

  2.6.2 Platební transakce prodejce mohou být chráněny na základě řešení zpětných zúčtování a smluvních podmínek zásad garance platby.

  2.6.3 Společnost GPIL může službu částečně či zcela upravit, pozastavit nebo ukončit z důvodu nezbytné údržby nebo aktualizace.

  2.6.4 Společnost GPIL může v nepravidelných intervalech zavádět omezení některých funkcí nebo omezit přístup do celé služby nebo jejích částí.

  2.6.5 Pokud společnost GPIL neobdrží z platebního nástroje kupujícího za platební transakci platné finanční prostředky, nemá povinnost připsat prostředky za platební transakci na účet prodejce.

  2.7 Zakázané jednání. Prodejce nesmí:

  2.7.1 stanovovat minimální nebo maximální částku platební transakce, při které kupující může k zaplacení za produkt použít službu,

  2.7.2 požadovat od kupujícího číslo účtu spojené s kreditní či debetní kartou, účtem k fakturaci operátora nebo jiným platebním nástrojem,

  2.7.3 zpracovávat odděleně jako platební transakci částku, která představuje daň spojenou s nákupem produktu,

  2.7.4 odesílat do služby ke zpracování platební transakci, která byla v minulosti zamítnuta nebo vrácena formou zpětného zúčtování,

  2.7.5 povolovat použití služby k zaplacení dluhu, který prodejci dluží kupující, nebo k proplacení vráceného či nepřijatého šeku.

  Pokud prodejce přidává k platební transakci přirážku za použití služby, musí o tom kupujícího jasně informovat. Prodejce souhlasí s tím, že nebude účtovat žádné příplatky, které jsou podle relevantní jurisdikce nezákonné.

  2.8 Autorizace platební transakce. Prodejce bere na vědomí, že přijetí autorizace platební transakce potvrzuje skutečnost, že ke dni autorizace je na příslušném platebním nástroji dostatečné množství finančních prostředků k tomu, aby vydavatel karty nebo operátor zaplatil částku nákupu. Prodejce dále bere na vědomí, že po přijetí autorizace platební transakce je platební závazek kupujícího k prodejci ukončen a vyrovnán (s výjimkou případu zpětného zúčtování nebo jiného vrácení transakce). Prodejce bere na vědomí, že taková autorizace nepředstavuje ověření totožnosti kupujícího ani záruku ze strany společnosti GPIL, že se daná transakce nestane předmětem zpětného zúčtování nebo jiného vrácení transakce.

  2.9 Prováděcí lhůty. V případě všech platebních transakcí společnost GPIL po obdržení odpovídajících finančních prostředků z platebního nástroje kupujícího ve výši částky nákupu produktu okamžitě převede na účet prodejce odpovídající částku sníženou o příslušné poplatky za službu.

  2.10 Pokud platební příkaz obdržíme nebo podle plánu připadne na den, který není pracovní, bude se s ním pro účely tohoto článku nakládat tak, jako by byl přijat nebo podle plánu připadl na následující pracovní den.

  2.11 Platební transakce mohou být zamítnuty, aniž by na tuto skutečnost byl kupující nebo prodejce předem upozorněn, jak je uvedeno v článku 6.2. Platební transakce se mohou zpozdit také z důvodu plnění povinností, které společnosti GPIL ukládají příslušné zákony pro prevenci praní špinavých peněz, mimo jiné pokud má společnost GPIL podezření, že by transakce mohla být spojena s podvodem.

  2.12 Další podmínky fakturace operátora. Když kupující provede platební transakci prostřednictvím fakturace operátora, společnost GPIL odešle platbu operátorovi k zaplacení a zpracování prostřednictvím účtu kupujícího k fakturaci operátora. Vrácení transakce, vrácení platby nebo úpravu dané platební transakce může společnost GPIL také předat operátorovi ke zpracování prostřednictvím účtu kupujícího určeného k fakturaci operátora. Společnost GPIL není prodejci ani žádné jiné osobě povinna vyrovnat platební transakci kupujícího (ani vrácení, náhradu nebo úpravu platební transakce) v případě, že operátor z jakéhokoliv důvodu není schopen nebo nechce získat prostředky z fakturačního účtu operátora či je od kupujícího získat jiným způsobem (v případě platby za platební transakci) nebo připsat prostředky na fakturační účet operátora nebo je jinak poskytnout kupujícímu (v případě vrácení, náhrady nebo úpravy platební transakce). Pokud společnost GPIL prodejci poskytne finance, které jí operátor dosud nezaplatil, vyhrazuje si právo na zpětné zúčtování nebo nárokování prostředků od prodejce v případě, že operátor nedokončí zpracování platební transakce na fakturační účet kupujícího u operátora a od kupujícího nezíská platbu ani jiným způsobem. Společnost GPIL může omezit typy prodejců, kteří mohou využít fakturaci operátora, a typy produktů, které lze prostřednictvím fakturace operátora zakoupit.

  2.13 Funkce verze beta. Společnost GPIL může dle vlastního uvážení umožnit prodejci využívání funkcí verze beta. Funkce verze beta jsou poskytovány „tak, jak jsou“ (tedy bez odpovědnosti za nedostatky) a prodejce je využívá na vlastní riziko, dle příslušných zákonů. Funkce verze beta může společnost GPIL kdykoli na základě vlastního uvážení přestat poskytovat.

 5. IMPLEMENTACE SLUŽBY
 6. 3.1 Zúčtovací účet. Prodejce je povinen zřídit zúčtovací účet a ve službě jej zaregistrovat a udržovat. Tento požadavek je součástí implementace služby a společnost GPIL si jej klade jako podmínku poskytnutí služby. Prodejce opravňuje společnost GPIL k následujícímu:

  3.1.1 Ověřit, že zúčtovací účet (jak je uveden prodejcem na registračních webových stránkách služby) splňuje u banky, která jej vydala, všechny příslušné podmínky. V rámci tohoto ověření lze například odeslat žádost o autorizaci platby a/nebo připsat ve prospěch nebo na vrub zúčtovacího účtu drobnou peněžní částku.

  3.1.2 Zcela dle vlastního uvážení znovu ověřit zúčtovací účet, kdykoli se změní informace o účtu.

  3.1.3 Opatřit si (pokud to místní zákony povolují) informace o úvěruschopnosti nebo se jinak informovat o prodejci a jeho věrohodnosti, jak společnost GPIL považuje za přiměřené, aby mohla posoudit, zda prodejce splňuje podmínky služby, nebo aby mohla přehodnotit další používání služby prodejcem.

  3.2 Prodejce poskytne aktuální, úplné a přesné informace požadované k registraci a rovněž informace o zúčtovacím účtu. Tyto informace bude aktualizovat tak, aby byly stále aktuální a přesné. Jako podmínku dalšího používání služby může společnost GPIL čas od času požadovat od prodejce doplňkové informace nebo pomoc při rozhodování o tom, zda prodejci povolí službu používat i nadále.

  3.3. Aktualizace. Pokud společnost GPIL aktualizuje technické specifikace nebo specifikace k implementaci (například, bez omezení, aktualizací svých datových protokolů nebo vyžádáním změn ve vzhledu a celkovém stylu, značení, budování značky či uvádění zdroje), prodejce tyto aktualizace či změny implementuje co nejdříve v rámci svých možností, ale v každém případě do šedesáti (60) dnů od data, kdy obdržel oznámení o aktualizaci. Pokud se nicméně aktualizace či změny týkají vzhledu a celkového stylu, značení, budování značky či uvádění zdroje, musí je prodejce implementovat do patnácti (15) dnů od data, kdy o nich obdržel oznámení.

  3.4 Oznámení o systémových změnách. Pokud prodejce provádí změnu v kódu nebo v technologii, kterou používá k implementaci služby, a povaha změny je taková, že by eventuálně mohla nepříznivě ovlivnit společnost GPIL, schopnost společnosti GPIL poskytovat službu ostatním prodejcům nebo implementaci služby ze strany prodejce, musí na to společnost GPIL upozornit minimálně šedesát (60) dní předem. (Rozumí se, že toto oznámení v žádném případě nezbavuje prodejce povinností daných touto smlouvou.)

  3.5 Technická podpora. Pokud prodejce dodržuje smlouvu, společnost GPIL mu bude po dobu její platnosti poskytovat ke službám technickou podporu, a to v souladu s pokyny společnosti GPIL k poskytování podpory platnými v daném okamžiku. Prodejce se zavazuje před odesláním jakékoli žádosti o podporu společnosti GPIL nejprve vynaložit přiměřené úsilí pro vyřešení případné chyby, poruchy nebo potíží s připojením k síti v rámci vlastního softwaru a zařízení, bez eskalace společnosti GPIL. Až poté může prodejce odeslat písemnou žádost o technickou podporu v souladu s pokyny a postupy podpory GPIL. Prodejce bude poskytovat služby podpory kupujícím na vlastní náklady.

 7. DALŠÍ PODMÍNKY SLUŽBY
 8. 4.1 GPIL je platební instituce. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  4.1.1 Společnost GPIL službu nabízí, aby zprostředkovala zpracování platebních transakcí v souvislosti s nákupy produktů ze strany kupujících.

  4.1.2 Společnost GPIL zpracovává platební transakce pouze za prodejce, nikoli za kupující.

  4.1.3 Společnost GPIL nepřijímá vklady.

  4.1.4 Finanční prostředky, které společnost GPIL nebo její poskytovatelé služeb (včetně poskytovatelů bankovních služeb) přechovávají v souvislosti se zpracováním platebních transakcí, nejsou vedeny jako vklady.

  4.2 Vyloučení záruk. Společnost GPIL neposkytuje žádné záruky ani sliby ohledně těchto okolností:

  4.2.1 Bezpečnost, kvalita, přesnost, spolehlivost, integrita a zákonnost jakéhokoli produktu.

  4.2.2 Pravdivost a přesnost popisu produktů, informací kupujícího, doporučení, názoru, nabídky, návrhu, prohlášení, dat a jiných informací (souhrnně nazývaných „obsah“), které jsou zobrazovány, šířeny, zakoupeny či zaplaceny prostřednictvím služby nebo webových stránek společnosti Google.

  Společnost GPIL může v rámci smlouvy zcela nebo částečně upravit, pozměnit nebo odstranit libovolný obsah či odmítnout jeho zveřejnění, pokud jej považuje za nevhodný, nesprávný, nezákonný či podvodný nebo pokud obsah porušuje smlouvu. Není to však její povinností.

  4.3 Totožnost kupujícího. Společnost GPIL nemá vůči prodejcům povinnost ověřovat totožnost ani prošetřovat jiné informace o kupujících. Společnost GPIL může napomoci prodejci při hodnocení kupujících nebo kupujícím při hodnocení prodejce, a to tak, že nabídne zpětnou vazbu nebo jiný systém hodnocení služby. Prodejce bere na vědomí, že taková zpětná vazba nebo systém hodnocení představuje pouze mínění třetích stran, nikoli mínění, prohlášení či záruku ze strany společnosti GPIL.

  4.4 Ověření totožnosti prodejce a požadavky ohledně prevence praní špinavých peněz. Prodejce bere na vědomí, že mu společnost GPIL službu nabízí a nadále bude nabízet za předpokladu, že prodejce splňuje požadavky na povinnou péči a projde případnými kontrolami totožnosti ze strany společnosti GPIL a že splňuje požadavky společnosti GPIL a zákonné požadavky na prevenci praní špinavých peněz. Uvedené kontroly identity mohou zahrnovat kontroly kreditu, kontroly týkající se zákonných požadavků ohledně praní špinavých peněz, kontroly požadované vydavatelem karty nebo kontroly nezbytné pro splnění příslušných regulačních požadavků. Při provádění takových kontrol a ke zjištění, zda dodržuje veškeré požadavky na prevenci praní špinavých peněz, poskytne prodejce společnosti GPIL veškerou požadovanou pomoc, včetně registračních informací nebo informací k ověření totožnosti, které může společnost GPIL požadovat. Prodejce souhlasí s tím, aby společnost GPIL v rozsahu povoleném zákonem sdílela údaje o prodejci s třetími stranami a získávala takové údaje od třetích stran za účelem provádění příslušných nezbytných opatření a kontrol totožnosti ze strany společnosti GPIL. Nesplnění této podmínky může mít za následek okamžité pozastavení používání služby prodejcem a také ukončení této smlouvy. K této podmínce patří i poskytnutí informací, které si společnost GPIL od prodejce vyžádá, aby mohla ověřit totožnost nebo zjistit, zda jsou dodrženy požadavky na prevenci praní špinavých peněz.

  4.5 Spory. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  4.5.1 Společnost GPIL není stranou v žádných sporech a neodpovídá za ně. Výjimkou jsou požadavky výslovně uvedené v řešení zpětných zúčtování, požadavky pravidel asociace či sítě platebních karet nebo zákonné požadavky Irska ohledně samotného procesu platby.

  4.5.2 V případě sporu se prodejce bude řídit pravidly, která v nepravidelných intervalech zveřejňuje společnost GPIL.

  4.5.3 V případě sporu týkajícího se poruchy služby je nutno dodržet postup uvedený v článcích 4.6 a 4.7.

  Nehledě na výše uvedené články 4.5.1 a 4.5.2 poskytne společnost GPIL pro účely řešení sporů nejrůznější nástroje k usnadnění komunikace mezi prodejcem a kupujícím. Pokud prodejce a kupující nebudou schopni spor vyřešit, společnost GPIL může ve sporu vystupovat jako mediátor, pokud ji kterákoli ze stran požádá o pomoc. Po obdržení takové žádosti společnost GPIL spor zkontroluje a navrhne nezávazné řešení. Učiní tak ale pouze na základě vlastního uvážení, a je-li to v daném případě vhodné.

  4.6 Spory týkající se poruchy služby. Společnost GPIL prošetří spory týkající se poruchy služby, pokud jí prodejce poskytne přiměřenou pomoc dle jejích požadavků.

  4.7 Každý spor týkající se poruchy služby by měl být nejprve řešen pomocí centra nápovědy společnosti GPIL. Další informace o centru nápovědy naleznete na adrese https://support.google.com/payments. Pokud není spor týkající se poruchy služby vyřešen k vaší spokojenosti, lze jej předat úřadu irského ombudsmana finančních služeb nebo jinému mimosoudnímu stížnostnímu orgánu, pod jehož působnost spadáte v zemi registrace prodejce (za předpokladu, že prodejce splňuje příslušná kritéria). Další informace o úřadu ombudsmana finančních služeb naleznete na webu https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Žádosti o informace k odvolání transakce. Prodejce musí uchovávat originální dokumentaci ke každé transakci po dobu alespoň šesti (6) měsíců od data příslušné transakce a ponechat si kopie všech těchto údajů po dobu alespoň 18 měsíců od data příslušné transakce.

 9. PRVKY ZNAČKY
 10. 5.1 Licence k prvkům značky společnosti GPIL. Dle podmínek této smlouvy uděluje společnost GPIL prodejci na dobu trvání této smlouvy omezenou nevýhradní licenci (bez práva poskytovat podlicenci), která prodejce opravňuje zobrazovat prvky značky společnosti GPIL, které společnost GPIL prodejci poskytla výhradně k použití ve spojení s implementací služby a propagací služby na webových stránkách prodejce. Každá implementace služby na webových stránkách prodejce a použití loga s prvky značky, které společnost GPIL poskytne prodejci, podléhají po celou dobu trvání smlouvy pravidlům a zásadám pro branding a uvádění zdroje uvedeným na stránkách https://www.google.com/permissions/guidelines.html (které může společnost Google nebo GPIL čas od času aktualizovat). Bez ohledu na cokoli, co by mohlo naznačovat opak, může společnost GPIL licenci udělenou tímto článkem zrušit, a to oznámením prodejci, jemuž dá přiměřenou lhůtu, v níž musí prodejce přestat používat příslušné prvky značky.

  5.2 Licence k prvkům značky prodejce. Dle podmínek této smlouvy uděluje prodejce společnosti GPIL, Google a každému z jejích spřízněných subjektů na dobu trvání této smlouvy omezenou nevýhradní (kromě případů uvedených v tomto článku) licenci (bez práva udělovat podlicenci) zobrazovat prvky značky prodejce, a to v souvislosti se službou a za účelem plnění povinností daných touto smlouvou.

  5.3 Každá strana vlastní veškerá práva, oprávnění a podíly (včetně, bez omezení, všech práv duševního vlastnictví) související s prvky její značky. S výjimkou omezených práv výslovně daných touto smlouvou neuděluje ani nezískává žádná ze stran žádná práva, oprávnění ani podíly (například, bez omezení, vyplývající licence) týkající se prvků značky druhé strany. Společnost GPIL bude prvky značky prodejce (a s nimi spojené goodwill) používat pouze ku prospěchu prodejce. Prodejce bude prvky značky společnosti GPIL (a s nimi spojené goodwill) používat pouze ku prospěchu společností Google a GPIL. Žádná ze stran nezpochybní prvky značky druhé strany ani jejich registraci druhou stranou, ani k tomu nebude napomáhat jiným (pokud tím neochraňuje svá práva na vlastní prvky značky). Žádná ze stran se také nepokusí zaregistrovat prvky značky či názvy domén, které by bylo možné zaměnit za prvky značky či názvy domén, jež náležejí druhé straně.

  5.4 Publicita. Žádná ze stran nevydá žádné veřejné oznámení ohledně existence či obsahu této smlouvy, aniž by k tomu druhá strana dala předem písemný souhlas. Společnost GPIL, Google a její spřízněné subjekty mohou nicméně zařadit prvky značky prodejce do prezentací, marketingových materiálů, tiskových zpráv a seznamů zákazníků (k nimž patří, bez omezení, seznamy zákazníků uvedené na webových stránkách společnosti Google a snímky obrazovky, na nichž je vyobrazena implementace služby prodejcem). Na požádání poskytne společnost GPIL prodejci příklad takového použití.

 11. POPLATKY ZA SLUŽBU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 12. 6.1 Poplatky za službu. Prodejce bude platit poplatky uvedené v příslušných smluvních podmínkách online tržiště společnosti Google. Zřeknutí se poplatků či slevy na poplatcích, které společnost GPIL v souvislosti se službou čas od času může nabízet, se nevztahují na poplatky uvedené ve smluvních podmínkách příslušného online tržiště společnosti Google. Za zpracování plateb v rámci charitativních darů nejsou účtovány žádné poplatky.

  6.2 Termíny plateb a měsíční rozvrh plateb. Společnost GPIL vyvine obchodně přiměřené úsilí elektronicky převést finanční prostředky z platebních transakcí, které byly v kalendářním měsíci odeslány prodejci na transakční účet prodejce před koncem 15. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. Společnost GPIL může bez předchozího oznámení prodejci převést finanční prostředky na zúčtovací účet prodejce častěji než jednou za měsíc. Prodejce může dále kdykoli požádat o převod prostředků kontaktováním společnosti GPIL prostřednictvím centra nápovědy pro prodejce. Bez ohledu na výše uvedené nemá společnost GPIL povinnost uhradit finanční prostředky na zúčtovací účet prodejce v těchto případech:

  6.2.1 V případě jakékoli platební transakce, za kterou společnost GPIL neobdržela plnou úhradu v konečné výši dostupných prostředků, pokud prodejce finanční prostředky nezíská během období pozdržení autorizační platby uvedeného v programových zásadách.

  6.2.2 Pokud kupující vznesl nárok na vrácení peněz nebo jiné vrácení transakce.

  6.2.3 Pokud se společnost GPIL na základě vlastního rozumného uvážení domnívá, že transakce:

  (a) je předmětem faktické chyby,

  (b) je spojena s nepřípustným jednáním, podvodem nebo je prováděna pomocí podvodných či neplatných prostředků (včetně, bez omezení, podvodného používání kreditních či debetních karet nebo jiných platebních prostředků) jiných než těch, které jsou výslovně uvedeny v zásadách garance platby,

  (c) porušuje platné zákony,

  (d) porušuje tuto smlouvu nebo smluvní podmínky pro kupující, nebo

  (e) porušuje platné zásady společnosti GPIL nebo zásady služby.

  6.2.4 V případě, že společnost GPIL bude od prodejce požadovat další informace za účelem ověření totožnosti nebo požadavků zákona proti praní špinavých peněz podle článku 4.4.

  (a) Prodejce souhlasí, že bude se společností GPIL spolupracovat a poskytne jí informace, které si společnost GPIL v přiměřeném rozsahu vyžádá k prošetření kterékoli z okolností uvedených v tomto článku.

  (b) Jak je uvedeno v článku 2.11, transakce se také mohou zpozdit, vyžaduje-li si to splnění povinností, které společnosti GPIL ukládají příslušné zákony ohledně prevence praní špinavých peněz. K tomu patří i podezření ze strany společnosti GPIL na spojení transakce s podvodem.

  (c) Společnost GPIL poskytne prodejci informace ohledně nezpracování platební transakce dle článku 6.2, za předpokladu, že tím nepřekročí zákon nebo se nezpronevěří vůči přiměřeným bezpečnostním postupům.

  6.3 Prodejce souhlasí, že si kupující mohou ponechat zpětně zúčtovanou částku, přesně podle pravidel asociace platebních karet a/nebo smlouvy s vlastníkem platebního nástroje (včetně operátora), a že společnost GPIL smí zpětně zúčtované částky předat prodejci, ale není to její povinnost.

  6.4 Společnost GPIL může své případné platební závazky, které jí vůči prodejci vznikly podle této smlouvy, odečíst od těchto částek:

  6.4.1 Poplatky za službu, které prodejce dluží.

  6.4.2 Přeplatky prodejci, které vznikly následkem pozdního zrušení transakce, zrušení platby nebo jiné úpravy před odesláním platební transakce.

  6.4.3 Jakékoli jiné částky, které prodejce na základě této smlouvy nebo kterékoli jiné smlouvy dluží společnosti GPIL. V případě, že bude zůstatek prodejce záporný (tj. pokud záporné úpravy v určitém období přesáhnou úhradu zisků), může společnost GPIL ze zúčtovacího účtu strhnout částku záporného zůstatku. Společnost GPIL rovněž může prodejci vyfakturovat částky, které prodejce na základě této smlouvy dluží. Takové částky budou splatné ihned.

  6.5 Z částky každé platební transakce může společnost GPIL odečíst všechny příslušné poplatky za službu a další příslušné poplatky.

  6.6 Požadovaná rezerva. Společnost GPIL může v nepravidelných intervalech na základě účasti prodejce ve službě zavést pro prodejce (dočasně či trvale) požadovanou rezervu. K okolnostem, za nichž může společnost GPIL požadovanou rezervu zavést, patří bez omezení následující:

  6.6.1 Snaha zajistit, aby měla společnost GPIL k dispozici dostatek finančních prostředků pro případ zpětných zúčtování nebo jiných povinností, které prodejci vzniknou v souvislosti s platebními transakcemi.

  6.6.2 Významná změna finančního stavu prodejce nebo platebních záznamů prodejce u jeho věřitelů, včetně, bez omezení, případů, kdy prodejci hrozí likvidace nebo kdy prodejce neplní své povinnosti dané touto smlouvou či pravidly asociace nebo sítě platebních karet.

  6.6.3 Příliš mnoho zpětných zúčtování. O tom, zda prodejce dostává příliš mnoho zpětných zúčtování, rozhodne společnost GPIL dle vlastního uvážení.

  6.6.4 Významná změna povahy obchodní činnosti prodejce či jeho sortimentu.

  6.6.5 Důvodné podezření společnosti GPIL, že je odpovědná třetím stranám za finanční prostředky připsané na účet prodejce (dočasně nebo s konečnou platností).

  Společnost GPIL nenese vůči prodejci ani jiné třetí straně odpovědnost za ztráty, které prodejce utrpěl v důsledku zavedení transakčních limitů nebo požadovaných rezerv či zpětných zúčtování nebo jiných zrušených transakcí.

  6.7 Vracení plateb a úprava ceny. Prodejce zachová spravedlivé zásady ohledně navracení plateb či rušení nákupu zboží nebo služeb a úpravy platebních transakcí s výjimkou poštovného, které kupující zaplatil, aby mohl zboží vrátit, a které mu prodejce tímto navrací. Prodejce zveřejní pro potřeby kupujících svá pravidla vracení plateb či rušení nákupů. Pokud prodejce ve spojitosti s platební transakcí povolí úpravu ceny, vrácení či zrušení produktů, zahájí vrácení částky kupujícímu pomocí funkce služby pro vrácení platby do tří (3) dnů od obdržení žádosti kupujícího o toto vrácení platby nebo úpravu ceny. Částka, která představuje vracenou nebo upravenou platbu, nemůže být vyšší než částka uvedená jako celková v původní platební transakci. Může ji převyšovat pouze o poštovné, které kupující zaplatil, aby mohl zboží vrátit, a které mu prodejce tímto navrací. Prodejci není dovoleno přijímat od kupujícího hotovost ani jinou platbu či odměnu za to, že připraví vrácení platby. Prodejce kupujícímu rovněž nemůže v souvislosti s produktem zaplaceným ve službě vracet hotovost, pokud to nevyžaduje zákon.

  6.8 Pokud prodejce vrátí platbu jiným způsobem než prostřednictvím služby, dále ponese odpovědnost za případ, kdy platební transakce povede ke zpětnému zúčtování prostřednictvím služby. Prodejce bere na vědomí, že i když jeho zásady ohledně vracení a rušení plateb vracení nebo rušení zakazují, přesto může dostávat zpětná zúčtování související s transakcemi. Společnost GPIL může žádost prodejce o vrácení platby prostřednictvím služby zamítnout nebo pozdržet, pokud společnost GPIL od prodejce nezíská dostatečné finanční prostředky k vrácení platby. I v případě, že zásady prodejce ohledně vracení plateb za jistých okolností vracení plateb zakazují, může být prodejce povinen kupujícímu částku vyplatit dle zásad společnosti GPIL a pravidel vydavatele platebních karet. Pokud prodejce vrátí platbu omylem, může mu společnost GPIL naúčtovat poplatek za náklady spojené s jejím přiměřeným úsilím chybu napravit.

  6.9 Daně a další poplatky. Prodejce uhradí veškeré příslušné daně, včetně daně z obratu, užívání, osobního majetku, DPH, spotřební daně, celních poplatků, dovozního cla, kolkovného nebo dalších daní a poplatků zavedených vládními subjekty a zavedených s ohledem na transakce za služby poskytované v rámci smlouvy, včetně pokut a úroku, avšak konkrétně s výjimkou daní založených na čistém příjmu společnosti GPIL. Společnost GPIL není subjektem, který vybírá daně z obratu, příjmu či jiné daně související s platebními transakcemi, ani za jejich výběr neodpovídá. Pokud je společnost GPIL ze zákona povinna jakékoli příslušné daně vybrat, bude příslušná částka fakturována prodejci a prodejcem zaplacena přesně do třiceti (30) dnů od data vystavení faktury či jiného oznámení. Prodejce společnosti GPIL urychleně poskytne dokumentaci požadovanou příslušným vládním subjektem ke zpracování zde požadovaných plateb společností GPIL (včetně, bez omezení, platného certifikátu o osvobození prodejce z daňové povinnosti, kterou schválil příslušný státní subjekt). Dokud prodejce tuto dokumentaci nepředloží, může společnost GPIL zadržet všechny zde požadované platby. Prodejce urychleně předloží společnosti GPIL originály nebo ověřené kopie dokumentů (nebo jiný dostatečný důkaz) o zaplacení daní, jakmile tyto platby v souladu s touto smlouvou provede.

  6.10 Měna kupujícího. Online tržiště společnosti Google může prodejci povolit uvádět ceny produktů v měně, která se liší od měny jeho zúčtovacího účtu, a kupujícímu může povolit produkty za tuto jinou měnu zakoupit („nákupní transakce v měně kupujícího“). V případě nákupní transakce v měně kupujícího společnost GPIL prodejci zaplatí v měně jeho zúčtovacího účtu. Částka nákupu v měně kupujícího bude přepočtena směnným kurzem platným v době odeslání platební transakce společností GPIL ke zpracování prodejcem. Směnný kurz bude stanoven finanční institucí používanou společností GPIL k určování směnných kurzů a může být bez oznámení prodejci upraven podle stavu na trhu. Pokud u nákupu v měně kupujícího následně dojde k vrácení platby, vrácení transakce, zpětnému zúčtování nebo jiné úpravě, použije společnost GPIL k výpočtu závazku prodejce vyplývajícího z takové transakce stejný směnný kurz a měnu, jaká byla použita při původní nákupní transakci v měně kupujícího.

  6.11 Pro vyloučení pochybností zdůrazňujeme, že společnost GPIL prodejci nevyplácí úroky spojené se zůstatkem na jeho transakčním účtu.

 13. DŮVĚRNOST, OCHRANA DAT A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
 14. 7.1 Důvěrnost. Prodejce nezveřejní žádné důvěrné ani majetkové informace, které náleží společnosti GPIL, aniž by k tomu společnost GPIL dala předem písemný souhlas, ani jejich zveřejnění nezapříčiní. Výjimkou je sdělení zaměstnancům, jednatelům, zástupcům či smluvním partnerům prodejce, kteří přístup k těmto informacím vyžadují k dodržení této smlouvy („oprávněné osoby“) a které zavazuje písemná dohoda o tom, že důvěrné či majetkové informace poskytnuté prodejci neprozradí třetí straně. Výjimkou jsou také případy, kdy zveřejnění těchto informací vyžaduje zákon nebo nařízení vlády. Prodejce bere na vědomí a souhlasí, že nese odpovědnost za záměrné jednání nebo nedbalost oprávněné osoby, která poruší tento článek. Prodejce bude důvěrné a majetkové informace společnosti GPIL ochraňovat stejně pečlivě (avšak přinejmenším dostatečně pečlivě), jako ochraňuje vlastní důvěrné a majetkové informace podobné povahy před neoprávněným použitím, rozšiřováním nebo jejich vydáním neoprávněné třetí straně. Mezi důvěrné a majetkové informace společnosti GPIL patří mimo jiné následující informace:

  7.1.1 Veškerý software, technologie, programové kódy, specifikace, materiály, pokyny a dokumentace související se službou, které náleží společnosti GPIL, Google nebo jejím spřízněným subjektům.

  7.1.2 Jakékoli informace poskytnuté na základě této smlouvy, mimo jiné včetně hmotných, nehmotných, vizuálních, elektronických, současných nebo budoucích informací, jako například:

  (a) obchodní tajemství,

  (b) finanční informace,

  (c) technické informace včetně výzkumu, vývoje, postupů, algoritmů, dat, designů a know-how,

  (d) obchodní informace včetně operací, plánování, marketingových zájmů a produktů,

  (e) jakékoli další informace, které společnost GPIL písemně označí jako „důvěrné“ nebo podobně.

  7.1.3 Mezi důvěrné a majetkové informace společnosti GPIL nepatří informace, které:

  (a) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými, a to nikoli v důsledku jednání nebo opomenutí ze strany prodejce,

  (b) měl prodejce legitimně v držení již před tím, než mu byly prozrazeny, přičemž je nezískal od společnosti GPIL nebo jejích přidružených subjektů,

  (c) prodejci zákonně poskytne třetí strana bez omezení co do jejich odhalování prodejcem, přičemž si prodejce není vědom, že tyto informace jsou důvěrnými nebo majetkovými informacemi, které náleží společnosti GPIL, nebo které

  (d) si nezávisle osvojí prodejce, aniž by porušoval tuto smlouvu.

  7.2 Prodejce bude informace o kupujícím považovat za důvěrné a nebude je používat či přenášet (ani pro účely zasílání nevyžádaných sdělení) ani sdílet, s výjimkou případů, kdy musí zpracovat transakci, kterou kupující požaduje, a spravovat účet kupujícího, nebo případů, kdy to výslovně povolují programové zásady a pravidla služby Google Payments. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace o kupujícím přijaté od společnosti Google a/nebo GPIL v souvislosti se službou podléhají Upozornění ve věci ochrany soukromí služby Google Payments, a dále souhlasí s tím, že informace o kupujícím získané od společnosti GPIL nepoužije ani nebude sdílet způsobem, který odporuje Upozornění ve věci ochrany soukromí služby Google Payments. Společnost GPIL může také poskytnout informace v reakci na platné právní řízení, například předvolání svědků, příkazy k prohlídce nebo soudní příkazy, nebo za účelem zajištění či uplatnění svých zákonných práv nebo ochrany svých právních nároků. Společnost GPIL nemá povinnost prodejci navracet jeho důvěrné informace ani je likvidovat či jejich likvidaci potvrzovat, za předpokladu, že společnost GPIL nevyužije tyto informace jinak, než jak je dáno touto smlouvou.

  7.3 Přihlašovací údaje. Prodejce odpovídá za důvěrnost svých přihlašovacích údajů a podnikne veškeré přiměřené kroky k tomu, aby jejich důvěrnost zachoval. Prodejce souhlasí s tím, že v případě ztráty, krádeže, zcizení nebo neoprávněného použití jeho přihlašovacích údajů nebo jiného narušení bezpečnosti služby o této skutečnosti bez prodlení informuje společnost GPIL prostřednictvím tlačítka „Kontaktujte nás“ v centru nápovědy pro prodejce.

  7.4 Prodejce prohlašuje a zaručuje, že všichni administrativní pracovníci, zaměstnanci, jednatelé, zástupci a další osoby, které mají přístup k jeho přihlašovacím údajům, budou prodejcem oprávněny používat službu a prodejce právně zavazovat.

  7.5 Práva duševního vlastnictví. Společnost GPIL a její poskytovatelé licencí vlastní veškerá práva, nároky a podíly, včetně, bez omezení, veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se služby (a z ní odvozených děl či jejích vylepšených podob), včetně, bez omezení, práv na software, technologie, informace, obsah, materiály, pokyny a dokumentaci. Prodejce nezíská na službu žádné právo, nárok nebo podíl v ní ani práva duševního vlastnictví týkající se služby nebo prvků značky společnosti GPIL. Má pouze práva k omezenému použití výslovně uvedená ve smlouvě.

  7.6 Informace o transakcích. Prodejce věnuje přiměřenou péči ochraně informací o transakcích před odhalením. Tyto informace smí být prozrazeny pouze jednatelům a smluvním partnerům prodejce za účelem pomoci při výkonu povinností vyplývajících z této smlouvy nebo dle konkrétních požadavků zákona.

  7.7 Prodejce se bude řídit přiměřenými oborovými standardy ohledně zabezpečení a ochrany dat souvisejících s informacemi o transakcích a informacemi o kupujících.

 15. ZÁRUKY
 16. 8.1 Každá ze stran prohlašuje a zaručuje, že má plnou pravomoc a zákonné právo uzavřít tuto smlouvu.

  8.2 Podmínkou této smlouvy je a prodejce společnosti GPIL zaručuje, že prodejce:

  8.2.1 Je starší 18 let, jedná-li se o jednotlivce.

  8.2.2 Vlastní a ovládá webové stránky prodejce.

  8.2.3 Po celou dobu trvání této smlouvy vlastní veškerá práva, oprávnění a licence nutné pro implementaci služby prodejcem.

  8.3 Prodejce společnosti GPIL zaručuje, že:

  8.3.1 Výkonem svých povinností daných touto smlouvou nijak neporuší ani nezanedbá ani jiným způsobem neporuší jinou smlouvu, v níž je smluvní stranou.

  8.3.2 Bude dodržovat všechny zákony, předpisy a vyhlášky, které se vztahují na používání služby prodejcem nebo s používáním služby jinak souvisí.

  8.3.3 Nepokusí se zahájit nebo přijmout platební transakci prostřednictvím služby, která je nebo by mohla být podle příslušných právních předpisů nezákonná.

  8.3.4 Bude dodržovat všechny právní předpisy a nařízení, která se vztahují na prodej produktů a vztah prodejce s kupujícími, mimo jiné včetně nařízení Evropského společenství z roku (směrnice 2000/31/ES) a nařízení Evropské unie z roku 2013 (práva spotřebitele na informace, zrušení a další práva).

  8.3.5 Podle jeho informací platební příkaz neobsahuje žádné závažné úpravy, které kupující neschválil.

  8.4 Společnost GPIL prodejci zaručuje, že bude služby poskytovat s přiměřenou péčí a dovedností.

  8.5 Společnost GPIL nezaručuje, že služba splní všechny požadavky prodejce, ani že bude fungovat nepřetržitě, bez virů, bezpečně či bez chyb.

  8.6 Společnost GPIL nezodpovídá za porušení jakéhokoli požadavku této smlouvy (včetně jakéhokoli prohlášení, podmínky či záruky), pokud je toto porušení výsledkem nesplnění povinností daných touto smlouvou ze strany prodejce.

  8.7 Na tuto službu i veškeré jiné služby, které společnost GPIL poskytuje v rámci této smlouvy, se vztahují pouze podmínky, záruky či jiné požadavky výslovně uvedené v této smlouvě. Neplatí žádné implicitní podmínky, záruky či jiné požadavky (včetně implicitních požadavků na uspokojivou kvalitu, vhodnost k účelu nebo soulad s popisem). Stále však platí článek 9.1.2.

 17. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
 18. 9.1 Nic v této smlouvě nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran za:

  9.1.1 Úmrtí či zranění způsobené nedbalostí smluvní strany či jejích pracovníků, zástupců nebo zaměstnanců.

  9.1.2 Podvod či podvodné předstírání identity.

  9.1.3 Porušení jakékoli implicitní podmínky, co se týče vlastnického práva či nerušeného užívání.

  9.1.4 Zneužití důvěrných informací.

  9.2 Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, nic v této smlouvě nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran za porušení práv k duševnímu vlastnictví druhé strany ani odpovědnost danou článkem 10.

  9.3 Bez omezení ustanovení článků 9.1 a 9.2 žádná ze stran nezodpovídá v rámci smlouvy, přečinu (včetně, bez omezení, nedbalosti), smlouvy o smlouvě budoucí či jiných prohlášení (kromě podvodného předstírání identity) za nic z níže uvedeného, ani v případě, že to jinak vyplyne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní:

  9.3.1 Jakékoli ekonomické ztráty (včetně, bez omezení, ušlých příjmů, zisků, smluv, dat, obchodů, předpokládaných úspor).

  9.3.2 Cena náhradních služeb.

  9.3.3 Ztráta goodwill či reputace.

  9.3.4 Jakékoli zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty

  vyplývající z této smlouvy nebo ve spojitosti s ní, které tato strana utrpěla nebo jí vznikly, a to v každém případě bez ohledu na to, zda strany k datu uzavření této smlouvy o možnostech takových ztrát věděly.

  9.4 Bez omezení ustanovení článků 9.1, 9.2, 9.3 a 9.5 se celkové závazky každé ze stran v každém roce ve vztahu ke všem událostem nebo sledům propojených událostí, k nimž v daném roce došlo v souvislosti s touto smlouvou (ať už závazky vyplývají z porušení smlouvy, nedbalosti nebo jiného důvodu), omezují na 125 % poplatku za službu zaplaceného nebo splatného prodejcem společnosti GPIL v předchozím roce nebo na částku 30 000 €, podle toho, která z částek je vyšší.

  9.5 Bez omezení ustanovení článků 9.1, 9.2 a 9.3 se celkové závazky každé ze stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (ať už tyto závazky vyplývají z porušení smlouvy, nedbalosti nebo jiného důvodu) omezují na částku 300 000 €.

  9.6 Každá ze stran bere na vědomí a souhlasí, že rozdělení rizik obsažených v tomto článku 9 vychází z povahy služeb a z částek splatných každou stranou v rámci této smlouvy.

  9.7 Prodejce má nárok na odškodnění dle článků 9.8, 9.9 a 9.10 pouze v případě, že společnosti GPIL neoprávněnou nebo nesprávně provedenou transakci oznámí v souladu s článkem 12 bez zbytečného odkladu poté, co se o transakci dozvěděl, a v každém případě ne později než do 13 měsíců od data zapsání platby na vrub účtu. Výjimkou je případ, kdy společnost GPIL prodejci související informace o transakci nezpřístupnila.

  9.8 Řešení nesprávně provedených platebních transakcí. Společnost GPIL ručí prodejci za správný převod platebního příkazu, který prodejce provedl v souvislosti s platební transakcí. Platební příkaz bez prodlení přepošle a na požádání se ihned vynasnaží platební transakci vyhledat a oznámí prodejci výsledek.

  9.9 Řešení neoprávněných transakcí vrácení platby. Částky neoprávněných transakcí vrácení platby, které nebyly autorizovány v souladu s článkem 6.7, navrátí společnost GPIL na zúčtovací účet prodejce včetně všech příslušných poplatků, s výjimkou případu, kdy se jedná o podvod ze strany prodejce.

  9.10 Řešení nesprávně provedených transakcí vrácení platby. Pokud společnost GPIL nemůže prokázat, že transakci provedla správně, bez zbytečného prodlení navrátí částku transakce vrácení platby a všechny příslušné poplatky, které s transakcí souvisí, na zúčtovací účet prodejce. V každém případě se společnost GPIL na žádost prodejce okamžitě vynasnaží transakci vyhledat a oznámí prodejci výsledek.

 19. ODŠKODNĚNÍ
 20. 10.1 S ohledem na článek 10.2 prodejce odškodní, bude chránit a bránit společnost GPIL, Google a její spřízněné subjekty a/nebo jiného poskytovatele finančních služeb, s nímž má společnost GPIL smlouvu ve vztahu ke službám nebo ve spojení s nimi („odškodněné osoby“) před nároky třetích stran vznesenými proti odškodněným osobám a před veškerými závazky, ztrátami a výdaji (včetně přiznaných náhrad škody, vypořádacích podílů a přiměřených právních poplatků), které odškodněným osobám vznikly nebo které tyto utrpěly v důsledku nebo v souvislosti s:

  10.1.1 webovými stránkami prodejce,

  10.1.2 prvky značky prodejce,

  10.1.3 používáním služby prodejcem jinak, než je povoleno touto smlouvou, a/nebo

  10.1.4 jakýmkoli produktem, který kupující získal, pokusil se nebo zamýšlí získat prostřednictvím služby.

  10.2 Povinnost prodejce daná článkem 10.1 bude zachována, pouze pokud odškodněná strana:

  10.2.1 prodejci takový nárok urychleně oznámí,

  10.2.2 poskytne prodejci přiměřené informace, pomoc a spolupráci při obhajobě v soudní při nebo řízení,

  10.2.3 dá prodejci plnou kontrolu a výhradní kompetenci v souvislosti s obhajobou a urovnáním takového nároku. Odškodněná strana může na vlastní náklady dle svého výběru ustanovit svoji vlastní dohlížející komisi.

  10.3 Při zachování platnosti zbývajících ustanovení tohoto článku 10 bude společnost GPIL obhajovat prodejce, nebo pokud se tak rozhodne, urovná soudní řízení, které vede třetí strana proti prodejci na základě nebo v souvislosti s nárokem, dle kterého technologie společnosti GPIL nebo Google používaná k poskytování služeb nebo jakékoli prvky značky společnosti Google porušují autorská práva, obchodní tajemství nebo ochrannou známku takovéto třetí strany.

  10.4 Společnost GPIL v žádném případě nemá dle článku 10.3 žádné povinnosti ani závazky vyplývající z:

  10.4.1 použití funkcí verze beta,

  10.4.2 použití služeb nebo prvků značky společnosti Google v modifikované formě nebo v kombinaci s materiály, které nedodala společnost GPIL, nebo

  10.4.3 obsahu, informací nebo dat, které společnosti GPIL, Google nebo jejím spřízněným subjektům poskytl prodejce, jiný zákazník nebo třetí strany.

  10.5 Povinnosti společnosti GPIL dané článkem 10.3 platí, pouze pokud prodejce:

  10.5.1 společnost GPIL o takovém nároku urychleně informuje,

  10.5.2 poskytne společnosti GPIL přiměřené informace, pomoc a spolupráci při obhajobě v soudní při nebo řízení,

  10.5.3 dá společnosti GPIL plnou kontrolu a výhradní kompetenci v souvislosti s obhajobou a urovnáním takového nároku. Odškodněná strana může na vlastní náklady dle svého výběru ustanovit svoji vlastní dohlížející komisi.

  10.6 Pokud služby nebo prvky značky společnosti GPIL údajně porušují práva duševního vlastnictví třetí strany nebo pokud se společnost GPIL domnívá, že se tak děje, může společnost GPIL dle vlastního a rozumného uvážení ukončit jejich další používání zákazníkem.

  10.7 Pokud jde o porušení práv duševního vlastnictví třetí strany, tento článek 10 představuje jediný nápravný prostředek a veškeré závazky smluvních stran.

 21. DOBA SPLATNOSTI A VYPOVĚZENÍ
 22. 11.1 Tato smlouva platí od data účinnosti a bude platit, dokud nebude vypovězena v souladu s ustanoveními, která jsou v ní uvedena.

  11.2. Ukončení. Prodejce může vypovědět tuto smlouvu okamžitě a bez poplatku do čtrnácti (14) dnů od data účinnosti, a to doručením oznámení společnosti GPIL. Poté, pokud není v této smlouvě stanovena kratší lhůta v souladu se zákonem, může společnost GPIL tuto smlouvu vypovědět kdykoli s výpovědní lhůtou nejméně dva (2) měsíce, přičemž prodejce může tuto smlouvu vypovědět kdykoli, bez poplatku a s výpovědní lhůtou nejméně jeden (1) měsíc.

  11.3 Každá ze stran může zcela nebo zčásti přerušit výkon této smlouvy nebo od ní odstoupit okamžitou výpovědí, pokud:

  11.3.1 druhá strana závažně poruší kterékoli ustanovení smlouvy a porušení nelze napravit, nebo

  11.3.2 druhá strana závažně poruší kterékoli ustanovení smlouvy a porušení lze sice napravit, ale daná strana tak neučiní do třiceti (30) dnů od chvíle, kdy obdržela oznámení s výzvou, aby tak učinila.

  11.4 Každá ze stran může od této smlouvy odstoupit okamžitou výpovědí za následujících podmínek:

  11.4.1 Koná se shromáždění věřitelů druhé strany nebo je druhou stranou či v souvislosti s ní navrženo ujednání či vyrovnání s jejími věřiteli nebo v jejich prospěch (včetně návrhu vypořádání, jak jej definuje zákon o společnostech Companies Act z roku 2014).

  11.4.2 Všechen majetek druhé strany nebo jeho podstatná část přejde do držení či správy držitele zástavního práva, konkursního správce, likvidátora, nuceného správce (jmenovaného soudem nebo jinak) nebo jiné podobné osoby nebo je obstaven, dostane se do exekuce nebo je vymáhán jiný postup (a není do sedmi (7) dnů odvolán).

  11.4.3 Druhá strana přestane provozovat obchodní činnost nebo není schopna splatit své dluhy ve smyslu části 123 nebo částí 222–224 zákona Insolvency Act z roku 1986, případně nemá příznivé vyhlídky, že bude schopna dluh splatit ve smyslu části 268 stejného zákona.

  11.4.4 Druhá strana nebo její ředitelé, kdokoli z jejích věřitelů nebo držitel kvalifikovaného neinkasovaného břemena oznámí svůj záměr jmenovat nuceného správce nebo o jeho jmenování požádá soud.

  11.4.5 Je vyhlášen konkurs (a není do dvaceti osmi (28) dnů zrušen) nebo schváleno rozhodnutí či vydán příkaz k nucené správě, likvidaci, bankrotu nebo rozpuštění druhé strany.

  11.4.6 U druhé strany dojde k události obdobné k výše uvedenému v jurisdikci, v níž je druhá strana registrována, v níž sídlí, v níž provozuje obchodní činnost nebo v níž má majetek.

  11.4.7 Dojde ke změně v řízení prodejce nebo se prodejce zbaví podstatné části svého majetku. V tomto článku se termínem „řízení“ rozumí přímá či nepřímá pravomoc libovolné osoby nebo jmenovaného kandidáta řídit jiné osoby nebo mít vliv na jejich řízení. V souladu s tím je odvozen termín „změna v řízení“.

  11.4.8 V souvislosti s prodejcem dojde k události nebo právnímu řízení v jurisdikci, do které prodejce patří, které má stejný nebo podobný účinek jako události uvedené v tomto článku 11.4.

  11.5 Pozastavení služby v souvislosti s platebními transakcemi. Společnost GPIL může okamžitě pozastavit používání služby prodejcem, pokud:

  11.5.1 Prodejce porušuje tuto smlouvu (včetně všech příslušných zásad, jako například programových zásad a pravidel služby Google Payments, na které je v rámci tohoto dokumentu odkazováno).

  11.5.2 Společnost GPIL se na základě přiměřeného zvážení domnívá, že používání služby prodejcem přináší společnosti GPIL, službě nebo kterémukoli systému platebních karet, které se používají ke zpracování platebních transakcí, riziko finančních škod nebo ztráty goodwill, nebo pokud existuje přiměřené podezření, že prodejce pere špinavé peníze nebo provádí podvody či jiné nezákonné aktivity.

  11.6 Prodejce může službu dočasně přerušit, pokud o tom společnost GPIL informuje jeden pracovní den předem, a to v období, kdy:

  11.6.1 Ve službě dochází ke kritickým chybám nebo poruchám, které závažně ovlivňují základní funkce služby, a to dokud společnost GPIL takové chyby nebo poruchy nenapraví.

  11.6.2 Firma prodejce čelí závažným negativním vlivům, které jsou přímým důsledkem služby, a to dokud společnost GPIL tyto závažné nepříznivé vlivy nedá do pořádku nebo nezmírní,

  za předpokladu, že prodejce v každém případě poskytuje společnosti GPIL dokumentaci týkající se dané kritické chyby, poruchy nebo podstatného nepříznivého vlivu, kterou si společnost GPIL vyžádá. Během tohoto přerušení služby se prodejce zavazuje v dobré víře pomáhat společnosti GPIL s vyřešením těchto problémů.

  11.7 Po vypršení platnosti nebo ukončení této smlouvy či jiném ukončení používání služby prodejcem:

  11.7.1 Za předpokladu úspěšného výsledku příslušných kontrol na prevenci proti praní špinavých peněz, podvodům a jiným nezákonným aktivitám a po případném stržení volně stanovitelného poplatku za ověření ve výši maximálně 1 € smí společnost GPIL až na dobu sto osmdesáti (180) dnů zadržet finanční prostředky na pokrytí případných očekávaných zpětných zúčtování. Prodejce stále odpovídá za veškerá zpětná zúčtování a další povinnosti, které mu vznikly nebo přibyly po vypršení platnosti nebo ukončení této smlouvy.

  11.7.2 S okamžitou platností zanikají veškerá práva a licence udělené společností GPIL.

  11.7.3 S okamžitou platností zanikají práva prodejce používat prvky značky společnosti GPIL, jak je povoleno touto smlouvou.

  11.7.4 Prodejce okamžitě přestane používat službu k těmto účelům:

  (a) zpracování platebních transakcí,

  (b) zobrazování prvků značky společnosti GPIL.

  11.7.5 Prodejce dokončí všechny nákupy produktů, které čekají na vyřízení.

  (a) Prodejce navrátí nebo zničí (a potvrdí zničení) veškeré kopie všech důvěrných a/nebo soukromých informací společnosti GPIL, které má v držení.

  11.8 Společnost GPIL může prodejci zakázat přístup do služby například (bez omezení) tak, že deaktivuje jeho uživatelské jméno a heslo, a zamítnout prodejci (nebo jeho mateřské společnosti, přidruženým subjektům nebo dceřiným společnostem nebo jeho či jejich nástupcům nebo, v případě jednotlivce, jeho příbuzným nebo známým) budoucí přístup do služby.

  11.9 Bez ohledu na zbylá ustanovení této smlouvy platí, že veškerá její ustanovení, která jsou zamýšlena tak, aby platila nebo zavazovala strany i po ukončení nebo po převedení či postoupení této smlouvy nebo její části, mimo jiné včetně článku 7 (Důvěrnost), budou v rozsahu povoleném zákony platit i po jejím ukončení. Ukončení této smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti, které smluvní strany mají v den jejího ukončení.

 23. KOMUNIKACE A OZNÁMENÍ
 24. 12.1 Tato smlouva se uzavírá v angličtině, a pokud v ní není uvedeno jinak, veškerá oznámení nebo jiná sdělení či doručená komunikace požadovaná nebo povolená touto smlouvou musí být provedena v angličtině a písemně. Případné překlady slouží pouze jako pomůcka, a pokud se objeví rozpor mezi verzí v angličtině a překladem, platí verze v angličtině.

  12.2 Společnost GPIL může s prodejcem ohledně služby komunikovat elektronicky včetně (a) zaslání e-mailu na e-mailovou adresu prodejce nebo (b) zveřejnění oznámení nebo sdělení na webových stránkách společnosti Google. Prodejce souhlasí, že společnost GPIL může prodejci zasílat sdělení ohledně záležitostí souvisejících s používáním služby prodejcem elektronicky, včetně této smlouvy (a jejích přepracovaných verzí či úprav). To se týká i oznámení či informací ohledně služby a autorizací plateb. Konkrétní sdělení budou řešena takto:

  • Smlouva bude prodejci poskytnuta při registraci v tisknutelné formě.
  • Změny v této smlouvě po registraci budou dodány e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu prodejce.
  • Výpověď této smlouvy bude dodána e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu prodejce, vyjma případů, kdy tato smlouva uvádí jinak.
  • Informace o platebních transakcích budou zpřístupněny v internetovém účtu prodejce v tisknutelné formě.
  • Informace o pozastavení služby budou zpřístupněny v internetovém účtu prodejce.
  • Informace o zamítnutí platebních transakcí budou zpřístupněny v internetovém účtu prodejce.

  Oznámení bude považováno za předané:

  (a) při přijetí, je-li doručováno osobně nebo kurýrní službou (při přijetí je vyžadován podpis),

  (b) ověřením přijetí doporučené nebo potvrzené poštovní zásilky,

  (c) v případě e-mailu čtyři (4) hodiny od odeslání e-mailu,

  (d) zpřístupněním v internetovém účtu prodejce. Kontaktní informace budou podle potřeby aktualizovány v souladu s tímto článkem tak, aby obě strany měly aktuální informace o všech takových kontaktech.

  12.3 Prodejce si uschová kopie elektronických sdělení v tištěné podobě nebo ve formě uložené elektronické kopie. V elektronickém formátu se informace prodejci poskytují s předpokladem, že si je bude moci vytisknout nebo uložit.

  12.4 Jakékoli oznámení zaslané společnosti GPIL v rámci této smlouvy musí být zasláno doporučenou poštou na adresu:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 a označeno upozorněním „GPIL Payments Team“ (K rukám týmu GPIL Payments), s výjimkou následujících případů:

  • Oznámení o ztrátě, odcizení, neautorizovaném použití nebo narušení zabezpečení je třeba odeslat co nejdříve prostřednictvím odkazu Kontaktujte nás v centru nápovědy pro kupující.
  • Oznámení o vypovězení smlouvy je třeba odeslat prostřednictvím odkazu Kontaktujte nás v centru nápovědy pro prodejce.

 25. OBECNÉ
 26. 13.1 Ve vztahu k předmětu smlouvy zakládá tato smlouva (včetně adres URL v ní uvedených) úplnou smlouvu mezi smluvními stranami a nahrazuje všechny předchozí smluvní vztahy či jakákoli ujednání mezi smluvními stranami.

  13.2 Tuto smlouvu lze vyhotovit v libovolném počtu kopií, včetně kopií faxových. Každá z těchto kopií bude považována za originál a všechny dohromady budou představovat jeden a týž nástroj.

  13.3 V souladu s články 13.4 a 13.5 musí veškeré změny této smlouvy mít tyto náležitosti: (i) musejí být provedeny písemně, (ii) musejí odkazovat na tuto smlouvu a (iii) musejí být odeslány druhé straně dva (2) měsíce předtím, než mají nabýt účinnosti. Prodejce si je vědom toho, že změny budou považovány za přijaté, pokud společnost GPIL neinformuje o opaku oznámením dle článku 12.4 před datem, kdy mají změny vejít v platnost a souhlasí s tím. V takovém případě bude smlouva vypovězena bez poplatku bezprostředně před datem, kdy dané změny vstoupí v platnost. Prodejce může vypovědět smlouvu na základě ustanovení 12.4 bez poplatku kdykoli před datem účinnosti změn navrhovaných GPIL. Jakékoli změny v této dohodě navržené prodejcem nemohou vstoupit v platnost, dokud nebudou podepsány autorizovaným zástupcem každé strany.

  13.4 Prodejce souhlasí s tím, že společnost GPIL má právo smlouvu upravit okamžitě po oznámení, pokud to nezakazují právní předpisy.

  13.5 Žádná ustanovení uvedená v článcích 13.3 a 13.4 nebudou omezovat:

  13.5.1 Právo společnosti GPIL čas od času bez předchozího oznámení aktualizovat a upravovat své zásady nebo přidávat nové funkce, které může prodejce přijmout tím, že tyto nové funkce použije. Takové úpravy mohou proběhnout způsobem, který si dle vlastního uvážení zvolí společnost GPIL. Může se jednat například o zaslání e-mailu nebo zveřejnění na webových stránkách společnosti Google.

  13.5.2 Právo zúčastněných stran na rozdílné smluvní podmínky této smlouvy při jakékoli výpovědní lhůtě v případech, kdy to nezakazuje zákon a obě strany souhlasí.

  13.6 Prodejce nesmí tuto smlouvu ani jí stanovená práva a povinnosti plně ani částečně postoupit nebo jinak převést, pokud k tomu společnost GPIL nedá předem písemný souhlas.

  13.7 Společnost GPIL může bez předchozího písemného souhlasu plně nebo částečně postoupit či jinak převést svá práva nebo povinnosti dané touto smlouvou na společnost Google nebo kterýkoli spřízněný subjekt společnosti Google.

  13.8 Žádná ze stran nenese odpovědnost za nesplnění nebo prodlení ve výkonu svých povinností v důsledku podmínek, které nemohla dost dobře ovlivnit. K takovým podmínkám patří mimo jiné akce státní správy, teroristický útok, zemětřesení, požár, povodeň nebo jiné zásahy vyšší moci, pracovní podmínky, vypnutí proudu nebo přerušení dodávky energie a poruchy internetu nebo telekomunikačních sítí nebo systémová porucha.

  13.9 Pokud společnost GPIL neuplatní či nebude vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení této smlouvy, neznamená to, že se jej vzdává.

  13.10 Smluvní strany jsou a zůstanou nezávislými smluvními partnery a nic v této smlouvě mezi nimi nevytváří žádný typ agentury, partnerství nebo vztah joint venture. Žádná ze stran nebude považována za zaměstnance ani právního zástupce druhé smluvní strany ani nebude oprávněna vytvořit či založit jakoukoli povinnost v zastoupení druhé strany.

  13.11 Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy prohlášeno soudem příslušné jurisdikce za nevymahatelné nebo neplatné, bude toto ustanovení omezeno nebo zrušeno v nezbytném rozsahu tak, aby plná platnost a účinnost i vymahatelnost této smlouvy mezi smluvními stranami zůstala jinak plně zachována.

  13.12 Nic kromě toho, co je v této smlouvě výslovně uvedeno, nevytváří ani nepropůjčuje žádná práva ani výhody nikomu, kdo není v této smlouvě smluvní stranou. Funkcí tohoto článku není omezit či limitovat v rámci této smlouvy práva zákonných zmocněnců uplatňovat práva a výhody, která jim udělil příslušný postupitel. Bez ohledu na tento článek není od žádné třetí strany (včetně třetí strany, která by mohla být oprávněna vymáhat svá práva v rámci této smlouvy) vyžadováno, aby dala souhlas k postoupení, převodu, výpovědi nebo obměně této smlouvy.

  13.13 Tato smlouva a veškeré spory a nároky z ní (nebo v souvislosti s ní) vyplývající se řídí zákony Irska. Strany neodvolatelně a bezpodmínečně souhlasí, že všechny takové spory nebo nároky podléhají výhradní jurisdikci irských soudů. Pokud však některá ze stran chrání své důvěrné informace nebo práva duševního vlastnictví, nic, co je řečeno v předchozí větě, jí nebrání dožadovat se soudního příkazu nebo podobné pomoci v kterékoli jurisdikci.

  13.14 V rozsahu povoleném příslušnou národní legislativou, která implementuje směrnici o platebních službách 2007/64/EC („PSD“) a směrnici o platebních službách (EU) 2015/2366 („PSD2“) („národní legislativa“), se na tuto smlouvu nevztahují následující ustanovení národní legislativy: veškerá ustanovení, která implementují hlavu III a články 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 a 89 směrnice PSD2. Strany si vyhrazují právo dohodnout se na jiném čase, než jaký je uveden v ustanoveních národní legislativy, která implementuje článek 71 směrnice PSD2.