Αποδοχή πληρωμών μέσω Google - Όροι Παροχής Υπηρεσιών (Πωλητής)

04 Απρίλιος 2019

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών για τον Πωλητή ("Συμφωνητικό") αποτελούν νομική συμφωνία μεταξύ της Google Payment Ireland Limited, εταιρείας συσταθείσας στην Ιρλανδία (αριθμός εταιρείας 598776), με εγγεγραμμένη έδρα στη διεύθυνση 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland ("GPIL") και εσάς ("Πωλητής"). Μπορείτε να επικοινωνείτε με την GPIL μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Κέντρο βοήθειας στη διεύθυνση https://support.google.com/paymentscenter. H GPIL έχει εξουσιοδοτηθεί και ελέγχεται από την Κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας (Central Bank of Ireland) ("CBI") ως εκδότης πληρωμής και έχει καταχωριστεί στο μητρώο της CBI με αριθμό μητρώου C178423. Η GPIL είναι θυγατρική της Google International, LLC ("Google"). Θα πρέπει να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν Συμφωνητικό, προτού αποφασίσετε εάν θα το δεχτείτε και εάν θα συνεχίσετε τη διαδικασία εγγραφής.

Προτού συνεχίσετε, πρέπει να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του παρόντος Συμφωνητικού για το αρχείο σας.

ΕΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ "ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ", ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.

Το συμφωνητικό θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία αποδοχής του από τον Πωλητή ("Ημερομηνία έναρξης ισχύος").

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
 2. Οι ακόλουθοι καθορισμένοι όροι εμφανίζονται στο παρόν συμφωνητικό:

  Ως Λογαριασμός νοείται ο λογαριασμός πληρωμών τον οποίο χειρίζεται η GPIL και συσχετίζεται με τον Πωλητή.

  Ως Οδηγός αναφοράς API νοείται ο οδηγός αναφοράς API που δημοσιεύεται κατά καιρούς από την GPIL ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Ο τρέχων Οδηγός αναφοράς API διατίθεται στη διεύθυνση https://developers.google.com/terms.

  Ως Οδηγός προγραμματιστών API νοείται ο οδηγός προγραμματιστών API που δημοσιεύεται κατά καιρούς από την GPIL ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Ο τρέχων Οδηγός προγραμματιστών API διατίθεται στη διεύθυνση https://developers.google.com/androidpay/?csw=1

   Ως Λειτουργίες Beta νοούνται οι λειτουργίες της Υπηρεσίας που ταυτοποιούνται κατά καιρούς από την GPIL ως "beta" ή μη υποστηριζόμενες στην τεχνική τεκμηρίωση της GPIL. Στην εν λόγω τεχνική τεκμηρίωση θα συμπεριλαμβάνονται ο εκάστοτε ισχύων Οδηγός αναφοράς API και ο Οδηγός προγραμματιστών API για την έκδοση της Υπηρεσίας που έχει υλοποιήσει ο Πωλητής.

  Ως Χαρακτηριστικά επωνυμίας νοούνται τα εμπορικά ονόματα, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα κατατεθέντα παροχής υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα τομέα και άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά επωνυμίας κάθε συμβαλλομένου αντίστοιχα, όπως βρίσκονται υπό την κατοχή (ή παραχωρούνται μετ' αδείας) από τον εν λόγω συμβαλλόμενο κατά καιρούς.

  Ως Εργάσιμη ημέρα νοείται κάθε ημέρα, εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή επίσημων αργιών στην Ιρλανδία.

  Ως Αγοραστής νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στην Υπηρεσία για να κάνει πληρωμές χρησιμοποιώντας ένα Μέσο χρηματοδότησης.

  Ως Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας νοείται μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που είναι εγκεκριμένη από την GPIL, η οποία προσφέρει Λογαριασμό χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου στους Αγοραστές.

  Ως Χρέωση εταιρείας κινητής τηλεφωνίας νοείται η διαδικασία πληρωμής κατά την οποία η GPIL, εκ μέρους του Πωλητή, υποβάλλει μια Συναλλαγή πληρωμής στην Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για χρέωση στον Λογαριασμό χρέωσης μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του Αγοραστή:

  Ως Λογαριασμός χρέωσης μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας νοείται ο λογαριασμός μηνιαίας ή άλλης περιοδικής χρέωσης που παρέχεται από την Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η οποία δηλώνεται από έναν Αγοραστή στην GPIL για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων Συναλλαγών πληρωμής.

  Ως Επίλυση αντιστροφής χρέωσης νοείται η ενότητα των πολιτικών και των οδηγιών του προγράμματος Google Payments με επικεφαλίδα "Επίλυση αντιστροφής χρέωσης".

  Ως Διαφωνίες νοούνται τυχόν ασυμφωνίες, αντιδικίες, διακανονισμοί ή/και άλλες τέτοιου είδους διαφορές μεταξύ των Πελατών ή άλλων τρίτων μερών που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας, εκτός των Διαφωνιών περί της Υπηρεσίας.

  Ως ΕΟΧ νοείται ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος;

  Ως Ευρώ νοείται το νόμιμο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.

  Ως Μέσο χρηματοδότησης νοείται ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας, ο λογαριασμός χρεωστικής κάρτας, ο Λογαριασμός χρέωσης μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλο μέσο πληρωμής που δηλώνεται από έναν Αγοραστή στην Υπηρεσία και γίνεται αποδεκτός από την GPIL με σκοπό τη διεκπεραίωση Συναλλαγών πληρωμής.

   Ως Google νοείται η Google International, LLC, οι Θυγατρικές και οι Συνδεδεμένες εταιρείες της.

  Ως Πολιτικές και οδηγίες του Προγράμματος Google Payments νοούνται οι πολιτικές του Google Payments για Πωλητές που έχουν λογαριασμούς στην GPIL με στοιχεία χρέωσης ΕΟΧ και οι οποίες δημοσιεύονται κατά καιρούς από την GPIL. Οι τρέχουσες Πολιτικές και οδηγίες του προγράμματος Google Payments διατίθενται στη διεύθυνση https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  Ως Πρωτόκολλα δεδομένων GPL νοούνται τα πρωτόκολλα δεδομένων της Google που ισχύουν για την Υπηρεσία, η οποία παρέχεται από την GPL ή εκ μέρους αυτής στον Πωλητή σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό, καθώς και κάθε αναθεωρημένη έκδοση αυτών των πρωτοκόλλων που ενδέχεται να κοινοποιείται κατά καιρούς από την GPL ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της στον Πωλητή.

  Ως Ιστότοπος της Google νοείται κάθε ιστότοπος που τελεί υπό την κατοχή ή τη λειτουργία της Google ή εκ μέρους αυτής ή των συνδεδεμένων εταιρειών της, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποτομέων και καταλόγων αυτού, καθώς και όλων των ιστοτόπων που θα τον διαδεχτούν.

  Ως Ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων, ή ΑΑΕ, νοείται η συγκεντρωτική τιμή όλων των Συναλλαγών πληρωμής του Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων όλων των προμηθειών, φόρων ή εξόδων αποστολής, όπως ισχύουν.

  Ως Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας νοούνται όλα τα δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα τοπογραφίας προϊόντων ημιαγωγών, τα δικαιώματα επί λογισμικού, τα ηθικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή/και τα σήματα κατατεθέντα παροχής υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα δικαιώματα επί βάσεων δεδομένων ή σε σχέση με αυτές, τα δικαιώματα επί εμπιστευτικών πληροφοριών ή εμπορικών μυστικών ή σε σχέση με αυτά, τα δικαιώματα σε σχέση με ονόματα τομέων και τυχόν άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα (κατατεθέντα ή μη) σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων ανάκτησης κυριότητας και των δικαιωμάτων επί τυχόν εφαρμογών και εκκρεμών κατοχυρώσεων, καθώς και του δικαιώματος αγωγής και διεκδίκησης αποζημίωσης για προγενέστερες παραβιάσεις.

  Ως Στοιχεία σύνδεσης νοούνται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που εκδίδει η GPIL για τον Πωλητή, προκειμένου να αποκτά πρόσβαση στον λογαριασμό Πωλητή.

  Ως Πολιτική εγγύησης πληρωμής νοείται η ενότητα των πολιτικών και οδηγιών του προγράμματος Google Payments με επικεφαλίδα "Πολιτική εγγύησης πληρωμής".

  Ως Συναλλαγή πληρωμής νοείται η διεκπεραίωση μιας πληρωμής μέσω της Υπηρεσίας που καταλήγει στη χρέωση του Ποσού αγοράς σε ένα Μέσο χρηματοδότησης του Αγοραστή και την έκδοση χρηματικών ποσών σε έναν Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή.

  Ως Εντολή πληρωμής νοείται (i) η οδηγία που δίνει ο Πωλητής στην GPIL για να εκτελέσει μια Συναλλαγή πληρωμής, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από έναν Αγοραστή ή (ii) η οδηγία που δίνει ο Πωλητής στην GPIL προκειμένου να επεξεργαστεί μια συναλλαγή επιστροφής χρημάτων στο Μέσο χρηματοδότησης του Αγοραστή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επιστροφής χρημάτων της Υπηρεσίας, όπως απαιτεί η έννοια του κειμένου.

  Ως Προϊόν νοείται κάθε ψηφιακό ή υλικό εμπορικό προϊόν, αγαθό ή υπηρεσία που μπορεί να αγοράσει ένας Αγοραστής από έναν Πωλητή χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία.

  Ως Ποσό αγοράς νοείται ένα ποσό που ισοδυναμεί με την τιμή ενός Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προμηθειών, φόρων, χρεώσεων παράδοσης ή χρεώσεων χειρισμού πληρωμής, όπως ισχύουν.

  Ως Συναλλαγή επιστροφής χρημάτων νοείται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων ή πίστωση εκδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, για επιστροφή/ακύρωση ενός Προϊόντος και οποιαδήποτε προσαρμογή της Συναλλαγής πληρωμής.

  Ως Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή νοείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρίζεται από τον Πωλητή κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

  Ως Ιστότοπος πωλητή νοούνται οι σελίδες του ιστοτόπου του Πωλητή που προσφέρουν Προϊόντα, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν μέσω της Υπηρεσίας.

  Ως Υπηρεσία νοείται η υπηρεσία που παρέχεται από την GPIL, ονομάζεται Google Payments, περιγράφεται στο παρόν Συμφωνητικό και διευκολύνει τη διεκπεραίωση Συναλλαγών χρηματοδότησης εκ μέρους του Πωλητή για την ολοκλήρωση μιας πληρωμής για αγορά μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή.

  Ως Διαφωνίες περί υπηρεσίας νοούνται τυχόν ασυμφωνίες, καταγγελίες, αντιδικίες, διακανονισμοί ή/και άλλες τέτοιου είδους διαφορές μεταξύ της GPIL και των Χρηστών, που προκύπτουν αποκλειστικά από φερόμενη ως αδυναμία της GPIL να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στο Συμφωνητικό ή όπως προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τυχόν συσχετιζόμενο σφάλμα στην παροχή της Υπηρεσίας.

  Ως Τέλη υπηρεσίας νοούνται τα τέλη που χρεώνονται από την GPIL για την Υπηρεσία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 6.1.

  Ως Λογαριασμός διακανονισμού νοείται ο λογαριασμός κατάθεσης του Πωλητή που διατηρείται σε τράπεζα στον ΕΟΧ, ο οποίος καθορίζεται από τον Πωλητή και γνωστοποιείται και εγκρίνεται από την GPIL για τη λήψη χρημάτων που προκύπτουν από τη διεκπεραίωση των Συναλλαγών πληρωμής.

  Ως Θυγατρικές και Συνδεδεμένες εταιρείες νοούνται οι θυγατρικές εταιρείες και τα συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα της GPIL σε όλο τον κόσμο.

  Ως Χρήστης νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στην Υπηρεσία ως Αγοραστής ή Πωλητής, και

  Ως Έτος νοείται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών που ξεκινάει κατά την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, καθώς και κάθε διαδοχικό διάστημα δώδεκα μηνών.

  1.1 Οι επικεφαλίδες στις παραγράφους του παρόντος Συμφωνητικού χρησιμεύουν για διευκόλυνση της αναφοράς μόνο και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία ή τη δόμηση του Συμφωνητικού.

  1.2 Η αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή νομοθετική διάταξη περιλαμβάνει αναφορά προς αυτόν τον νόμο ή τη νομοθετική διάταξη, όπως τροποποιείται, επεκτείνεται ή θεσπίζεται εκ νέου ανά διαστήματα.

  1.3 Εάν δεν ορίζεται άλλως ρητά στο Συμφωνητικό, όλα τα ποσά που αναφέρονται σε αυτό εκφράζονται σε Ευρώ.

 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 4. 2.1 Περιγραφή υπηρεσίας. Η GPIL θα παρέχει στον Πωλητή την Υπηρεσία σε σχέση με τις πωλήσεις Προϊόντων του Πωλητή στα καταστήματα της Google (καθένα εκ των οποίων είναι "Google Marketplace"). Εδώ, μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα καταστήματα που υποστηρίζονται από την Υπηρεσία. H Google ενδέχεται να ενημερώνει, κατά διαστήματα, τα Μarketplace.

  Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία σε ένα Google Marketplace, ο Πωλητής πρέπει να αποδεχτεί ξεχωριστά τους όρους παροχής υπηρεσιών που ισχύουν για το συγκεκριμένο Google Marketplace (οι "ΟΠΥ του Google Marketplace") και να συνδέσει τον λογαριασμό υπηρεσίας του πωλητή με τον λογαριασμό του Πωλητή για το συγκεκριμένο Google Marketplace. Όλες οι συναλλαγές για τα Marketplace θα γίνονται σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό. Ωστόσο, σε περίπτωση τυχόν διένεξης μεταξύ του παρόντος Συμφωνητικού και των ισχυόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Google Marketplace, θα ισχύουν οι όροι των ισχυόντων Όρων παροχής υπηρεσιών του Google Marketplace.

  Η GPIL μπορεί επίσης να παράσχει στον Πωλητή την Υπηρεσία για να προσφέρει τη δυνατότητα στον Πωλητή να λαμβάνει φιλανθρωπικές δωρεές.

  Ο Πωλητής δύναται επίσης να παρέχει τα προϊόντα του για επιπλέον πώληση από την Google, βάσει της οποίας ο Πωλητής θα δικαιούται χρήματα από την Google. Η Google ενδέχεται να ζητήσει από την GPIL να διευθετήσει τέτοια ποσά προς τον Πωλητή για λογαριασμό της. Για την αποφυγή αμφιβολιών, το παρόν Συμφωνητικό δεν ισχύει για τέτοιες διευθετήσεις.

  2.2 Βεβαιώσεις Πωλητή. Ο Πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι:

  2.2.1 Οι πωλήσεις Προϊόντων του Πωλητή αποτελούν συναλλαγές ανάμεσα στον Πωλητή και τον Αγοραστή και όχι την GPIL, την Google ή οποιαδήποτε εκ των συνδεδεμένων εταιρειών της, εκτός εάν η GPIL, η Google ή οποιαδήποτε εκ των συνδεδεμένων εταιρειών της ορίζεται ρητά ως ο Πωλητής ή ο Αγοραστής της συναλλαγής.

  2.2.2 Ούτε η GPIL ούτε η Google ούτε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν είναι Αγοραστής, Πωλητής ή μέρος που να συνδέεται με οποιαδήποτε Συναλλαγή πληρωμής, εκτός εάν ορίζεται ρητά ως τέτοια στην καταχώριση του Προϊόντος σε έναν Ιστότοπο της Google ή στους Όρους παροχής υπηρεσιών του.

  2.2.3 Η GPIL δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν ελέγχει την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των διαφημιζόμενων Προϊόντων, το αληθές ή το ακριβές της περιγραφής των προϊόντων, την ικανότητα των Πωλητών να πωλούν Προϊόντα ή την ικανότητα των Αγοραστών να αγοράζουν Προϊόντα και

  2.2.4 Η GPIL δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν ελέγχει εάν ένας Αγοραστής θα ολοκληρώσει ή όχι την αγορά ή την πληρωμή για τα Προϊόντα που ο Αγοραστής συμφώνησε να αγοράσει από τον Πωλητή. Όταν ένας Αγοραστής αποσκοπεί να κάνει μια αγορά με ένα Μέσο πληρωμής, η GPIL, κατόπιν παραλαβής μιας Εντολής πληρωμής, θα διεκπεραιώνει τη Συναλλαγή πληρωμής εκ μέρους του Πωλητή (α) μέσω του κατάλληλου δικτύου διεκπεραίωσης πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς τυχόν δικτύων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή (β) προς την Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για πληρωμή και είσπραξη με Χρέωση μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

  2.3 Επιτρεπτή συναλλαγή πληρωμής. Ο Πωλητής θα χρησιμοποιεί την Υπηρεσία αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση μιας Συναλλαγής πληρωμής για ένα Προϊόν που αποκτάται από έναν Αγοραστή μέσω μιας νόμιμης, καλή τη πίστει πώλησης του Προϊόντος. Μια Συναλλαγή πληρωμής θα υποβάλλεται για επεξεργασία μέσω της Υπηρεσίας, εφόσον ο Πωλητής έχει εκ των προτέρων:

  2.3.1 Παραδώσει ή παράσχει με άλλον τρόπο τα αγορασμένα αγαθά στον Αγοραστή ή

  2.3.2 Προσφέρει την αγορασμένη υπηρεσία ή

  2.3.3 Ολοκληρώσει τη συναλλαγή αγοράς με άλλο τρόπο, όπως έχει από κοινού συμφωνηθεί μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή.

  2.4 Απαγορευμένες συναλλαγές. H GPIL δύναται να καθιερώσει γενικές πρακτικές και όρια ως προς τη χρήση της Υπηρεσίας χωρίς πρότερη ειδοποίηση προς τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των ορίων περί μεμονωμένων ή συγκεντρωτικών συναλλαγών σε ισοδύναμο ποσό σε Ευρώ ή στο εκάστοτε τοπικό νόμισμα, ή περί του αριθμού Συναλλαγών πληρωμής ή Εντολών πληρωμής κατά τη διάρκεια μίας ή περισσότερων καθορισμένων χρονικών περιόδων. Ο Πωλητής:

  2.4.1 Δεν θα χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για την επεξεργασία μιας Συναλλαγής πληρωμής σε έναν Πωλητή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ ενός Αγοραστή και ενός Πωλητή, που δεν προκύπτει απευθείας από την αγορά ενός Προϊόντος από έναν Αγοραστή.

  (β) Δεν θα χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για να παρέχει προκαταβολές τοις μετρητοίς στους Αγοραστές ή για να διευκολύνει την αγορά χρηματικών ισοδύναμων από τους Αγοραστές (π.χ. ταξιδιωτικές επιταγές, προπληρωμένες κάρτες, χρηματικές εντολές κ.λπ.), εξαιρούμενης της περίπτωσης κατά την οποία ο Πωλητής δύναται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για να διευκολύνει την αγορά μιας δωροεπιταγής ή κάρτας αποθηκευμένης αξίας από τους Αγοραστές, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές της GPIL που διατίθενται από τον ιστότοπο του Google Payments ή

  2.4.3 Δεν θα χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για τη διεκπεραίωση Συναλλαγών πληρωμής σε σχέση με την πώληση ή την ανταλλαγή τυχόν παράνομων ή απαγορευμένων αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς απαγορευμένων Προϊόντων ή κατηγοριών Προϊόντων, όπως ορίζονται στη λίστα απαγορευμένων προϊόντων https://support.google.com/faqs/answer/75724 (καθώς η εν λόγω λίστα ενημερώνεται κατά καιρούς) ή τυχόν υποκείμενες παράνομες συναλλαγές ("Λίστα απαγορευμένων προϊόντων"). Η αδυναμία συμμόρφωσης με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αναφορικά με τη Λίστα απαγορευμένων προϊόντων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή τον τερματισμό της πρόσβασης του Πωλητή στην Υπηρεσία, επιπλέον τυχόν άλλου μέτρου αποκατάστασης που διατίθεται στην GPIL δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού.

  Ο Πωλητής δεν θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που αντιβαίνει στις παρούσες γενικές οδηγίες, ενώ η εν λόγω απαγορευμένη χρήση αποτελεί βάσιμη αιτία άμεσης αναστολής της Υπηρεσίας ή/και τερματισμό του Συμφωνητικού.

  2.5 Με πρότερη επίδοση ειδοποίησης στην GPIL (σε μορφή που καθορίζεται από την GPIL) ο Πωλητής δύναται να αρνηθεί τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε παραγγελίας Προϊόντος για οποιονδήποτε λόγο, αλλά σε κάθε τέτοια περίπτωση η GPIL δεν θα έχει υποχρέωση διευκόλυνσης τυχόν σχετιζόμενων Συναλλαγών πληρωμής.

  2.6 Περιορισμοί χρήσης της Υπηρεσίας.

  2.6.1 Ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με όλες τις πολιτικές και τα όρια που αφορούν τη χρήση της Υπηρεσίας για Πωλητές, όπως δημοσιεύονται και ισχύουν κατόπιν ενημερώσεων κατά καιρούς από την GPIL ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Στις εν λόγω πολιτικές περιλαμβάνονται τα εξής:

  (α) Οι Πολιτικές και οι οδηγίες του προγράμματος Google Payments,

  (β) Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις υλοποίησης της GPIL και της Google που βρίσκονται στη διεύθυνση https://developers.google.com/terms (ή άλλο URL, όπως παρέχεται κατά καιρούς από την GPIL)

  (γ) Οι οδηγίες περί μεταχείρισης επωνυμίας ή σημάτων κατατεθέντων παροχής υπηρεσιών της GPIL και της Google για την Υπηρεσία, οι οποίες βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.google.com/permissions/ ή άλλο παρόμοιο URL, όπως παρέχεται κατά καιρούς από την GPIL ή την Google,

  (δ) Οι πολιτικές και οι όροι των ιστοτόπων της Google, όπως διατίθενται κατά καιρούς στους ιστοτόπους της Google,

  (ε) Οι απαιτήσεις της GPIL για την ασφάλεια των δεδομένων και το ιδιωτικό απόρρητο, όπως κοινοποιούνται κατά καιρούς στον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένης της Σημείωσης απορρήτου του Google Payments που βρίσκεται στη διεύθυνση

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice,

  (στ) Όλοι οι εκάστοτε ισχύοντες κανόνες ή/και όλες οι πολιτικές λειτουργιών των οργανισμών έκδοσης ή δικτύων καρτών που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση Συναλλαγών πληρωμής και επιστροφής χρημάτων, και

  (ζ) Οι απαιτήσεις εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που ισχύουν για τη Χρέωση μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

  2.6.2 Οι Συναλλαγές πληρωμής του Πωλητή ενδέχεται να προστατεύονται σύμφωνα με την Επίλυση αντιστροφής χρέωσης και τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής εγγύησης πληρωμής.

  2.6.3 Η GPIL δύναται να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει την Υπηρεσία, εν όλω ή εν μέρει, όπως είναι απαραίτητο για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή ενημερώσεων στην Υπηρεσία.

  2.6.4 Η GPIL δύναται να επιβάλει όρια σε ορισμένες λειτουργίες ή να περιορίσει την πρόσβαση σε τμήματα ή στο σύνολο της Υπηρεσίας κατά καιρούς.

  2.6.5 Δεν θα απαιτείται από την GPIL να πιστώσει τον Πωλητή για μια Συναλλαγή πληρωμής, εάν η GPIL δεν έλαβε έγκυρα χρήματα από το Μέσο χρηματοδότησης του Αγοραστή για τη Συναλλαγή πληρωμής.

  2.7 Απαγορευμένες ενέργειες. Ο Πωλητής:

  2.7.1 Δεν θα καθορίζει ένα ελάχιστο ή μέγιστο ποσό Συναλλαγής πληρωμής ως προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Αγοραστή για την πληρωμή ενός Προϊόντος,

  2.7.2 Δεν θα απαιτεί από τον Αγοραστή να παρέχει στον Πωλητή τους αριθμούς λογαριασμού τυχόν πιστωτικών καρτών, χρεωστικών καρτών, Λογαριασμών χρέωσης μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ή άλλου Μέσου χρηματοδότησης.

  2.7.3 Δεν θα διεκπεραιώνει ξεχωριστά ως Συναλλαγή πληρωμής το ποσό τυχόν φόρου που ισχύει για την αγορά ενός Προϊόντος.

  2.7.4 Δεν θα υποβάλλει στην Υπηρεσία μια Συναλλαγή πληρωμής που απορρίφθηκε στο παρελθόν για διεκπεραίωση ή επιστράφηκε στο παρελθόν ως αντιστροφή χρέωσης ή

  2.7.5 Δεν θα επιτρέπει τη χρήση της Υπηρεσίας για την εξόφληση τυχόν οφειλόμενου στον Πωλητή χρέους από τον Αγοραστή ή τυχόν επιστραφείσας/ακάλυπτης επιταγής.

  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πωλητής προσθέτει κάποια επιπλέον χρέωση σε μια Συναλλαγή πληρωμής για τη χρήση της Yπηρεσίας, ο Πωλητής πρέπει να ενημερώνει με σαφήνεια τον Αγοραστή σχετικά με την εν λόγω χρέωση. Ο Πωλητής συμφωνεί να μην επιβάλει τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, οι οποίες δεν είναι νόμιμες υπό τη σχετική δικαιοδοσία.

  2.8 Εξουσιοδότηση Συναλλαγής πληρωμής. Ο Πωλητής αποδέχεται ότι η λήψη εξουσιοδότησης για μια Συναλλαγή πληρωμής υποδεικνύει μόνο ότι, κατά την ημερομηνία της εξουσιοδότησης, το υποκείμενο Μέσο χρηματοδότησης έχει επαρκή πίστωση με τον εκδότη κάρτας ή την Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για το ποσό του Ποσού αγοράς. Ο Πωλητής αποδέχεται περαιτέρω ότι κατά την παραλαβή εξουσιοδότησης για μια Συναλλαγή πληρωμής, η υποχρέωση πληρωμής του Αγοραστή προς τον Πωλητή ολοκληρώνεται και ικανοποιείται (με εξαίρεση την αντιστροφή χρέωσης ή άλλης αναίρεσης). Ο Πωλητής αποδέχεται ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν αποτελεί εγγύηση ότι το πρόσωπο που υποβάλλει τη συναλλαγή είναι όντως ο Αγοραστής, ούτε ότι πρόκειται για εξουσιοδότηση ή δήλωση από την GPIL ότι η συναλλαγή δεν υπόκειται σε αντιστροφή χρέωσης ή άλλη αναίρεση.

  2.9 Χρόνοι εκτέλεσης. (α) Για όλες τις Συναλλαγές πληρωμής, όταν η GPIL λάβει έγκυρο, ισοδύναμο χρηματικό ποσό με το Ποσό αγοράς για ένα Προϊόν από το Μέσο χρηματοδότησης του Αγοραστή, θα μεταφέρει άμεσα το εκδοθέν ποσό μείον τυχόν ισχύοντα Τέλη εξυπηρέτησης στον Λογαριασμό του Πωλητή.

  2.10 Εάν ληφθεί ή προγραμματιστεί μια Εντολή πληρωμής σε ημέρα που δεν είναι Εργάσιμη ημέρα, η διαχείρισή της θα πραγματοποιείται, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, σαν να λήφθηκε ή να προγραμματίστηκε την επόμενη Εργάσιμη ημέρα.

  2.11 Οι Συναλλαγές πληρωμής ενδέχεται να απορριφθούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση προς τον Αγοραστή ή τον Πωλητή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6.2. Επίσης, ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στις Συναλλαγές πληρωμής λόγω της συμμόρφωσης της GPIL με τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η GPIL υποψιάζεται ότι η συναλλαγή ενέχει δραστηριότητες απάτης.

  2.12 Πρόσθετοι όροι χρέωσης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Όταν ένας Αγοραστής πραγματοποιεί μια Συναλλαγή πληρωμής χρησιμοποιώντας Χρέωση μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, η GPIL θα υποβάλλει χρεώσεις στην Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για την πληρωμή και τη διεκπεραίωση μέσω του Λογαριασμού χρέωσης μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του Αγοραστή. Υπάρχει επίσης δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναίρεσης, επιστροφής χρημάτων ή αναπροσαρμογής της εν λόγω Συναλλαγής πληρωμής από την GPIL στην Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για τη διεκπεραίωση μέσω του Λογαριασμού χρέωσης μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του Αγοραστή. Η GPIL δεν υποχρεούται απέναντι στον Πωλητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να προβεί σε διακανονισμό για τη Συναλλαγή πληρωμής (ή για αναιρέσεις, επιστροφές χρημάτων ή προσαρμογές αυτής) του Αγοραστή, σε περίπτωση που η Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δεν δύναται ή δεν προτίθεται για οποιονδήποτε λόγο να συλλέξει το χρηματικό αντίτιμο από τον Λογαριασμό χρέωσης μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ή από άλλο μέσο του Αγοραστή (για την πληρωμή μιας Συναλλαγής πληρωμής) ή να πιστώσει τον Λογαριασμό χρέωσης μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ή άλλως να πιστώσει τον Αγοραστή (για αναίρεση, επιστροφή χρημάτων ή προσαρμογή μιας Συναλλαγής πληρωμής). Σε περίπτωση που η GPIL παράσχει κάποιο χρηματικό ποσό διακανονισμού για την εκκρεμή πληρωμή του Πωλητή από την Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η GPIL επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αντιστρέψει τη χρέωση ή να ανακτήσει το χρηματικό αντίτιμο από τον Πωλητή, σε περίπτωση που η Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία διεκπεραίωσης της Συναλλαγής πληρωμής στον Λογαριασμό χρέωσης μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του Αγοραστή ή δεν εισπράξει πληρωμή από τον Αγοραστή με άλλο τρόπο. Η GPIL δύναται να περιορίζει τους τύπους των Πωλητών που μπορούν να χρησιμοποιούν τη Χρέωση μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τους τύπους των προϊόντων που μπορούν να αγοραστούν με Χρέωση μέσω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

  2.13 Λειτουργίες Beta. Η GPIL δύναται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να διαθέσει τη χρήση των Λειτουργιών Beta στον Πωλητή. Οι Λειτουργίες Beta παρέχονται "ως έχουν" (συνεπώς, χωρίς νομική ευθύνη για ελαττώματα) και τυχόν χρήση τους θα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Πωλητή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η GPIL δύναται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να διακόπτει την παροχή των Λειτουργιών Beta ανά πάσα στιγμή.

 5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 6. 3.1 Λογαριασμός διακανονισμού. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Υπηρεσίας από τον Πωλητή, αλλά και ως προϋπόθεση της GPIL για την παροχή της Υπηρεσίας, ο Πωλητής θα ορίζει, θα καταχωρίζει και θα διατηρεί έναν Λογαριασμό διακανονισμού για την Υπηρεσία. Ο Πωλητής εξουσιοδοτεί την GPIL:

  3.1.1 Να επιβεβαιώνει ότι ο Λογαριασμός διακανονισμού, όπως δηλώνεται από τον Πωλητή στις ιστοσελίδες εγγραφής της Υπηρεσίας, βρίσκεται σε καλή κατάσταση σε σχέση με την εκδότρια τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήματος για εξουσιοδότηση πληρωμής ή/και πιστωτικού ή/και χρεωστικού ποσού μικρής αξίας στον Λογαριασμό διακανονισμού, όπως ισχύει.

  3.1.2 Να επανεπιβεβαιώνει, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση της GPIL, τον Λογαριασμό διακανονισμού κάθε φορά που γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες λογαριασμού και

  3.1.3 Να αποκτά κατά καιρούς, εάν επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, μια αναφορά πιστοληπτικής συμπεριφοράς ή/και να πραγματοποιεί έρευνα πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλη έρευνα για το ιστορικό του Πωλητή, όπως κρίνεται κατάλληλη από την GPIL για να αξιολογεί την καταλληλότητα του Πωλητή για την Υπηρεσία ή για να ελέγχει τη συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας από τον Πωλητή.

  3.2 Ο Πωλητής θα παρέχει ενημερωμένα, πλήρη και ακριβή στοιχεία εγγραφής και στοιχεία Λογαριασμού διακανονισμού, ενώ επίσης θα ενημερώνει τα εν λόγω στοιχεία για να τα διατηρεί ενημερωμένα και ακριβή. Η GPIL δύναται να ζητά από τον Πωλητή να παρέχει κατά καιρούς επιπλέον πληροφορίες ως προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας ή για να βοηθά την GPIL να προσδιορίζει εάν θα επιτρέπει στον Πωλητή να συνεχίζει τη χρήση της Υπηρεσίας.

  3.3. Ενημερώσεις. Εάν η GPIL ενημερώσει τις τεχνικές προδιαγραφές ή τις προδιαγραφές υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της ενημέρωσης των Πρωτοκόλλων δεδομένων GPIL ή της απαίτησης αλλαγών στην εμφάνιση και την αισθητική, την προσθήκη ετικετών, την επωνυμία ή την αναφορά) κατά καιρούς, ο Πωλητής θα υλοποιεί τις εν λόγω ενημερώσεις ή τροποποιήσεις όσο πιο σύντομα είναι εύλογα δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης για την ενημέρωση, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι ενημερώσεις ή οι τροποποιήσεις στην εμφάνιση και την αισθητική, την προσθήκη ετικετών, την επωνυμία ή την αναφορά θα υλοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης για τις εν λόγω ενημερώσεις από τον Πωλητή.

  3.4 Ειδοποίηση για αλλαγές στο σύστημα. Ο Πωλητής θα ενημερώνει την GPIL, κατόπιν επίδοσης πρότερης ειδοποίησης τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, για τυχόν αλλαγή στον κώδικα ή την τεχνολογία προβολής που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της Υπηρεσίας, η οποία θα μπορούσε να έχει εύλογα τη δυνατότητα να επηρεάσει με αρνητικό τρόπο την GPIL, τη δυνατότητα της GPIL να παράσχει την υπηρεσία σε άλλους Πωλητές ή την εφαρμογή της Υπηρεσίας από τον Πωλητή (εξυπακούεται ότι η εν λόγω ειδοποίηση δεν θα απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον Πωλητή από τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του Συμφωνητικού).

  3.5 Τεχνική υποστήριξη. Σύμφωνα με τη συμμόρφωση του Πωλητή στο Συμφωνητικό, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού, η GPIL θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στον Πωλητή για τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες υποστήριξης της GPIL για την Υπηρεσία. Πριν από την υποβολή τυχόν αιτήματος υποστήριξης στην GPIL, ο Πωλητής θα καταβάλει πρώτα εύλογες προσπάθειες για την επιδιόρθωση τυχόν σφάλματος, δυσλειτουργίας ή ελαττώματος συνδεσιμότητας δικτύου στο δικό του λογισμικό και εξοπλισμό, χωρίς οποιαδήποτε παραπομπή του θέματος στην GPIL. Στη συνέχεια, ο Πωλητής δύναται να υποβάλει ένα γραπτό αίτημα για τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαδικασίες υποστήριξης της GPIL. Ο Πωλητής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους Αγοραστές με δικά του έξοδα.

 7. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 8. 4.1 Η GPIL είναι ένα ίδρυμα πληρωμών. Ο Πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι:

  4.1.1 Η GPIL προσφέρει την Υπηρεσία για να διευκολύνει τη διεκπεραίωση των Συναλλαγών πληρωμής σε σύνδεση με τις αγορές Προϊόντων από Αγοραστές.

  4.1.2 Η GPIL διεκπεραιώνει τις Συναλλαγές πληρωμής για λογαριασμό του Πωλητή και μόνο και όχι για λογαριασμό των Αγοραστών.

  4.1.3 Η GPIL δεν δέχεται καταθέσεις και

  4.1.4 Τα χρηματικά ποσά που διατηρούνται από την GPIL ή τους παρόχους υπηρεσιών της (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρόχων τραπεζικών υπηρεσιών) σε σχέση με τη διεκπεραίωση των Συναλλαγών πληρωμής δεν διατηρούνται ως καταθέσεις.

  4.2 Μη Έγκριση. Η GPIL δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δεν κάνει καμία δήλωση σε σχέση με:

  4.2.1 Την ασφάλεια, την ποιότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα ή τη νομιμότητα οποιουδήποτε Προϊόντος,

  4.2.2 Το αληθές ή το ακριβές της περιγραφής των Προϊόντων, των στοιχείων του Αγοραστή, κάθε συμβουλής, άποψης, προσφοράς, πρότασης, δήλωσης, δεδομένου ή άλλης πληροφορίας (συλλογικά το "Περιεχόμενο") που προβάλλεται ή διανέμεται, αγοράζεται ή εξοφλείται μέσω της Υπηρεσίας ή των Ιστοτόπων της Google.

  Η GPIL δύναται, αλλά δεν θα υποχρεούται δυνάμει του Συμφωνητικού, να επεξεργάζεται, να τροποποιεί, να αρνείται να δημοσιεύσει ή να καταργεί τυχόν Περιεχόμενο, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, το οποίο θεωρείται κατακριτέο, εσφαλμένο, παράνομο, μη νόμιμο ή παραβαίνει τους όρους του Συμφωνητικού.

  4.3 Ταυτότητα Αγοραστή. Η GPIL δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε Πωλητή ως προς τη διερεύνηση του ιστορικού, ή την επιβεβαίωση της ταυτότητας, οποιουδήποτε Πελάτη. Η GPIL ενδέχεται να προσφέρει σχόλια ή άλλο σύστημα κατάταξης για την Υπηρεσία, προκειμένου να βοηθήσει τον Πωλητή στην αξιολόγηση των Αγοραστών ή να βοηθήσει τους Αγοραστές στην αξιολόγηση του Πωλητή. Ο Πωλητής αποδέχεται ότι κάθε τέτοιο σχόλιο ή σύστημα αξιολόγησης αντιπροσωπεύει αποκλειστικά την άποψη τρίτων και δεν αποτελεί άποψη, δήλωση ή εγγύηση της GPIL.

  4.4 Επαλήθευση ταυτότητας Πωλητή - Απαιτήσεις περί καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο Πωλητής αποδέχεται ότι η GPIL προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει την Υπηρεσία στον Πωλητή υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής ικανοποιεί όλους τους εμπεριστατωμένους ελέγχους και ελέγχους ταυτότητας που δύναται να διεξαγάγει η GPIL, καθώς και ότι ο Πωλητής συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της GPIL και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι έλεγχοι ταυτότητας ενδέχεται να περιλαμβάνουν πιστωτικούς ελέγχους, ελέγχους καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία, ελέγχους που απαιτούνται από εταιρείες καρτών και ελέγχους για την ικανοποίηση των σχετικών κανονιστικών απαιτήσεων. Ο Πωλητής θα παρέχει κάθε βοήθεια που απαιτείται από την GPIL για τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σχετικών πρόσθετων πληροφοριών εγγραφής ή επαλήθευσης ταυτότητας που ενδεχομένως απαιτήσει η GPIL. Ο Πωλητής συναινεί η GPIL να χρησιμοποιεί από κοινού και να λαμβάνει από τρίτα μέρη πληροφορίες σε σχέση με τον Πωλητή, με σκοπό τη διεξαγωγή των εκάστοτε ισχυόντων εμπεριστατωμένων ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας από την GPIL. Η μη ικανοποίηση αυτής της προϋπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προβλέπει την παροχή πληροφοριών από τον Πωλητή και που απαιτεί η GPIL για τη διεξαγωγή της επαλήθευσης της ταυτότητας ή τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας από μέρους του Πωλητή και τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού.

  4.5 Διαφωνίες. Ο Πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι:

  4.5.1 Εξαιρουμένης της περίπτωσης που προβλέπεται ρητά στην Επίλυση αντιστροφής χρέωσης ή όπως απαιτείται από τους κανόνες του οργανισμού έκδοσης ή δικτύου καρτών ή τις ρυθμιστικές απαιτήσεις της Ιρλανδίας σχετικά με την ίδια τη διαδικασία πληρωμής, η GPIL δεν συμμετέχει και δεν ευθύνεται για καμία Διαφωνία.

  4.5.2 Σε περίπτωση Διαφωνίας, ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με τις σχετικές πολιτικές περί διαφωνιών, όπως παρέχονται από την GPIL κατά καιρούς και

  4.5.3 Σε περίπτωση Διαφωνίας περί υπηρεσίας, θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 4.6 και 4.7.

  Παρά τις υποπαραγράφους 4.5.1 ή 4.5.2 ανωτέρω, η GPIL θα παρέχει διάφορα εργαλεία για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ενός Πωλητή και ενός Αγοραστή για την επίλυση Διαφωνιών. Αν ο Πωλητής και ο Αγοραστής δεν μπορέσουν να επιλύσουν μια διαφωνία, η GPIL δύναται να μεσολαβεί κατόπιν υποβολής αιτήματος από οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων για την παροχή βοήθειας. Κατά τη λήψη ενός τέτοιου αιτήματος, η GPIL, εφόσον κρίνεται κατάλληλο και κατά την αποκλειστική κρίση της GPIL, θα εξετάζει τη διαφωνία και θα προτείνει μια μη δεσμευτική λύση.

  4.6 Διαφωνίες περί υπηρεσίας. Η GPIL θα διερευνά τις Διαφωνίες περί υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής παρέχει εύλογη βοήθεια στην GPIL, όπως απαιτείται από την GPIL, κατά καιρούς.

  4.7 Κάθε Διαφωνία περί υπηρεσίας θα πρέπει να παραπέμπεται με την πρώτη ευκαιρία στο Κέντρο βοήθειας της GPIL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο βοήθειας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/payments. Εάν η Διαφωνία περί υπηρεσίας δεν επιλυθεί με ικανοποιητικό για εσάς τρόπο, μπορεί να παραπεμφθεί στην Υπηρεσία οικονομικής διαμεσολάβησης (Financial Ombudsman Service) της Ιρλανδίας ή άλλο αρμόδιο εξωδικαστικό μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών που ισχύει για εσάς στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο Πωλητής υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την Υπηρεσία οικονομικής διαμεσολάβησης στη διεύθυνση https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Αιτήματα ανάκτησης. Ο Πωλητής πρέπει να φυλάσσει την αρχική τεκμηρίωση κάθε συναλλαγής για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της αντίστοιχης συναλλαγής και να διατηρεί αντίγραφα όλων των σχετικών δεδομένων για τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία της αντίστοιχης συναλλαγής.

 9. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
 10. 5.1 Άδεια χρήσης για τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας της GPIL. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, η GPIL παραχωρεί στον Πωλητή μια περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης (χωρίς δικαίωμα υποαδειοδότησης) κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού για την προβολή αυτών των Χαρακτηριστικών επωνυμίας της GPIL που παρέχονται στον Πωλητή από την GPIL αποκλειστικά για χρήση σε σχέση με την υλοποίηση της Υπηρεσίας και την προώθηση της Υπηρεσίας στον Ιστότοπο πωλητή. Κάθε υλοποίηση της Υπηρεσίας σε έναν Ιστότοπο πωλητή και κάθε χρήση οποιουδήποτε ισχύοντος λογότυπου Χαρακτηριστικών επωνυμίας που παρέχεται από την GPIL στον Πωλητή θα συμμορφώνεται σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια ισχύος του Συμφωνητικού με τις οδηγίες και τις πολιτικές περί επωνυμίας και αναφοράς που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.google.com/permissions/guidelines (όπως αυτές ενημερώνονται κατά καιρούς από την Google ή την GPIL). Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η GPIL δύναται να ανακαλεί την άδεια χρήσης που παραχωρεί δυνάμει των οριζομένων της παρούσας παραγράφου, με επίδοση ειδοποίησης στον Πωλητή και παραχωρώντας στον Πωλητή ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να διακόψει τη χρήση των σχετικών Χαρακτηριστικών επωνυμίας.

  5.2 Άδεια χρήσης για τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας του Πωλητή. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, ο Πωλητής παραχωρεί στην GPIL, την Google και καθεμία από τις συνδεδεμένες εταιρείες της μια περιορισμένη, μη αποκλειστική (με εξαίρεση του πώς ορίζεται στην παρούσα παράγραφο) άδεια χρήσης (χωρίς το δικαίωμα υποαδειοδότησης) κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού για την προβολή αυτών των Χαρακτηριστικών Επωνυμίας του Πωλητή για χρήση σε σχέση με την Υπηρεσία, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, όπως αυτές προκύπτουν από το παρόν Συμφωνητικό.

  5.3 Κάθε συμβαλλόμενος θα είναι κάτοχος όλων των δικαιωμάτων, των τίτλων κυριότητας και των εμπράγματων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς όλων των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που σχετίζονται με τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας του. Με την εξαίρεση του περιορισμένου βαθμού στον οποίο προβλέπεται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό, κανείς εκ των συμβαλλομένων δεν παραχωρεί, και ο έτερος συμβαλλόμενος δεν θα αποκτά, κανένα δικαίωμα, τίτλο κυριότητας ή εμπράγματο δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς κάθε σιωπηρής άδειας χρήσης) επί οποιουδήποτε Χαρακτηριστικού επωνυμίας στον έτερο συμβαλλόμενο. Κάθε χρήση των Χαρακτηριστικών επωνυμίας του Πωλητή από την GPIL (συμπεριλαμβανομένης τυχόν υπεραξίας που συσχετίζεται με αυτά) θα ισχύει προς όφελος του Πωλητή και κάθε χρήση των χαρακτηριστικών επωνυμίας της GPIL από τον Πωλητή (συμπεριλαμβανομένης τυχόν υπεραξίας που συσχετίζεται με αυτά) θα ισχύει προς όφελος της Google και της GPIL. Κανείς εκ των συμβαλλομένων δεν θα προσβάλλει ή δεν θα βοηθά άλλους να προσβάλουν τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας του έτερου συμβαλλομένου (εκτός εάν αυτό γίνεται για την προστασία των δικαιωμάτων του εν λόγω συμβαλλομένου σχετικά με τα δικά του Χαρακτηριστικά επωνυμίας) ή τη δήλωσή τους από τον έτερο συμβαλλόμενο, ενώ κανείς εκ των συμβαλλομένων δεν θα επιχειρεί να δηλώσει οποιαδήποτε Χαρακτηριστικά επωνυμίας ή ονόματα τομέων που είναι παρόμοια σε βαθμό σύγχυσης με αυτά του έτερου συμβαλλομένου.

  5.4 Δημοσιότητα. Κανείς εκ των συμβαλλομένων δεν θα εκδίδει οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την ύπαρξη ή το περιεχόμενο του παρόντος Συμφωνητικού χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση του έτερου συμβαλλομένου. Παρά τα όσα ορίζονται ανωτέρω, η GPIL, η Google και οι συνδεδεμένες εταιρείες της δύνανται να συμπεριλαμβάνουν Χαρακτηριστικά επωνυμίας Πωλητή στις παρουσιάσεις, στο υλικό μάρκετινγκ, στα δελτία τύπου και στις λίστες πελατών (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, χωρίς περιορισμούς, οι λίστες πελατών που δημοσιεύονται στους Ιστοτόπους Google και τα στιγμιότυπα οθόνης της υλοποίησης της Υπηρεσίας από τον Πωλητή). Κατόπιν αιτήματος του Πωλητή, η GPIL θα παρέχει στον Πωλητή δείγμα της εν λόγω χρήσης.

 11. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 12. 6.1 Τέλη υπηρεσίας. Ο Πωλητής θα καταβάλλει τα τέλη που καθορίζονται στους ισχύοντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Marketplace. Τυχόν εκπτώσεις ή απαλλαγές για τα τέλη που παρέχονται από την GPIL για την Υπηρεσία (εφόσον υπάρχουν) δεν ισχύουν για τα τέλη που καθορίζονται στους ισχύοντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Marketplace. Δεν υπάρχουν τέλη που να συσχετίζονται με τη διεκπεραίωση πληρωμών για φιλανθρωπικές δωρεές.

  6.2 Όροι πληρωμής. Πρόγραμμα μηνιαίων πληρωμών. Η GPIL θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να μεταφέρει με ηλεκτρονικό τρόπο τα ποσά για τις Συναλλαγές πληρωμής που υποβάλλονται για τη δέσμευση από τον Πωλητή εντός ενός ημερολογιακού μήνα και προς τον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή πριν από το κλείσιμο των εργασιών της 15ης ημέρας του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Κατά την κρίση της GPIL και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πωλητή, επιτρέπεται η μεταφορά των χρηματικών ποσών στον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή σε συχνότερη από μηνιαία βάση. Επιπλέον, ο Πωλητής μπορεί να υποβάλει αίτημα μεταφοράς των χρηματικών ποσών ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την GPIL μέσω του Κέντρου βοήθειας του Πωλητή. Παρά τα όσα ορίζονται ανωτέρω, η GPIL δεν θα υποχρεούται να προχωρήσει σε διακανονισμό των χρηματικών ποσών στον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή:

  6.2.1 Για οποιαδήποτε Συναλλαγή πληρωμής, για την οποία δεν έχει εξοφληθεί πλήρως το τελικό διαθέσιμο χρηματικό ποσό στην GPIL, αν ο Πωλητής δεν δεσμεύει χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κράτησης εξουσιοδότησης που υποδεικνύεται στις Πολιτικές του Προγράμματος.

  6.2.2 Εάν ο Αγοραστής έχει υποβάλει αξίωση για επιστροφή χρημάτων ή άλλη αναίρεση.

  6.2.3 Εάν η GPIL, κατά την εύλογη κρίση της, πιστεύει ότι η συναλλαγή:

  (α) Υπόκειται σε πλάνη περί τα πράγματα

  (β) Εμπλέκει παράπτωμα, απάτη ή διεξάγεται μέσω οποιουδήποτε μη νόμιμου ή μη αποδεκτού μέσου, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών, χρεωστικών καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής, πέραν αυτών που ορίζονται ρητά στην Πολιτική εγγύησης πληρωμής,

  (γ) Παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία,

  (δ) Παραβαίνει τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Αγοραστή ή

  (ε) Παραβαίνει τις ισχύουσες πολιτικές της GPIL ή/και της Υπηρεσίας.

  6.2.4 Σε περίπτωση που η GPIL απαιτεί επιπλέον πληροφορίες από τον Πωλητή για να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις επαλήθευσης ταυτότητας ή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.4.

  (α) Ο Πωλητής συμφωνεί να συνεργάζεται με την GPIL και να παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, όπως εύλογα απαιτούνται από την GPIL στο πλαίσιο της διερεύνησης οποιωνδήποτε εκ των περιστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

  (β) Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.11, ενδέχεται επίσης να σημειωθεί καθυστέρηση στις συναλλαγές λόγω της συμμόρφωσης της GPIL ως προς τις υποχρεώσεις της δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η GPIL υποψιάζεται την εμπλοκή απάτης στη συναλλαγή.

  (γ) Στις περιπτώσεις που αυτό δεν αντιβαίνει στη νομοθεσία ή δεν διακυβεύει εύλογες διαδικασίες ασφαλείας, η GPIL θα παρέχει στον Πωλητή πληροφορίες σχετικά με την αδυναμία της να διεκπεραιώσει μια Συναλλαγή πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2.

  6.3 Ο Πωλητής συμφωνεί ότι οι Αγοραστές μπορούν να διατηρούν δικαίωμα αντιστροφής χρέωσης σύμφωνα με τους κανόνες του οργανισμού έκδοσης καρτών ή/και το συμφωνητικό τους με τον κάτοχο του Μέσου χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας), και η GPIL δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να διαβιβάζει αντιστροφές χρέωσης στον Πωλητή.

  6.4 Η GPIL μπορεί να αντισταθμίσει οποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής που ενδέχεται να έχει προς τον Πωλητή δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού έναντι:

  6.4.1 Τελών εξυπηρέτησης που οφείλονται από τον Πωλητή,

  6.4.2 Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον Πωλητή λόγω μεταγενέστερης αναίρεσης, επιστροφής χρημάτων, αντιστροφής χρέωσης ή άλλης προσαρμογής σε προηγούμενη Συναλλαγή πληρωμής και

  6.4.3 Οποιωνδήποτε άλλων ποσών που οφείλονται από τον Πωλητή στην GPIL βάσει του παρόντος Συμφωνητικού ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνητικού. Σε περίπτωση που ο Πωλητής έχει αρνητικό υπόλοιπο (δηλαδή, λόγω αρνητικών προσαρμογών που υπερβαίνουν τα έσοδα διακανονισμού για μια συγκεκριμένη περίοδο), η GPIL δύναται να χρεώσει τον Λογαριασμό διακανονισμού για το ποσό του αρνητικού υπολοίπου. Επιπλέον, η GPIL δύναται να τιμολογήσει τον Πωλητή για τυχόν ποσά που οφείλονται από τον τελευταίο βάσει του παρόντος Συμφωνητικού, τα οποία θα είναι άμεσα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

  6.5 Η GPIL δύναται να αφαιρεί τυχόν ισχύοντα Τέλη εξυπηρέτησης και άλλα ισχύοντα τέλη από το ποσό οποιασδήποτε Συναλλαγής πληρωμής.

  6.6 Απαιτούμενα ρευστά διαθέσιμα. Η GPIL δύναται να επιβάλει, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, ένα όριο Απαιτούμενων ρευστών διαθέσιμων στον Πωλητή, τόσο κατά την εγγραφή του Πωλητή στην υπηρεσία, αλλά και κατά καιρούς. Μεταξύ των περιστάσεων κατά τις οποίες η GPIL δύναται να επιβάλει ένα όριο Απαιτούμενων ρευστών διαθέσιμων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής:

  6.6.2 Διασφάλιση ότι υπάρχει επαρκές χρηματικό ποσό για την GPIL σε περίπτωση αντιστροφών χρέωσης ή άλλων υποχρεώσεων του Πωλητή που προκύπτουν σε σχέση με τις Συναλλαγές πληρωμής,

  6.6.2 Μια σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Πωλητή ή στο αρχείο πληρωμών των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αδυναμίας του Πωλητή να συνεχίσει επιτυχώς τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του ή της περίπτωσης που ο Πωλητής δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού ή των κανόνων του οργανισμού έκδοσης ή δικτύου καρτών.

  6.6.3 Περίπτωση κατά την οποία ο Πωλητής λαμβάνει υπερβολικό αριθμό αντιστροφών χρέωσης, όπως αυτό προσδιορίζεται κατά την αποκλειστική κρίση της GPIL.

  6.6.4 Μια σημαντική αλλαγή στη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή τις σειρές προϊόντων του Πωλητή ή

  6.6.5 Περιπτώσεις κατά τις οποίες η GPIL έχει βάσιμες αιτίες να πιστεύει ότι η GPIL ενδέχεται να υπέχει ευθύνη ενώπιον τρίτων για την προσωρινή ή τελική παράταση της ισχύος πίστωσης του Πωλητή.

  Η GPIL δεν είναι υπεύθυνη απέναντι στον Πωλητή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν απώλειες που υφίσταται ο Πωλητής ως αποτέλεσμα της επιβολής των ορίων συναλλαγής ή των Απαιτούμενων ρευστών διαθέσιμων ή των αντιστροφών χρέωσης ή άλλων αναιρέσεων.

  6.7 Επιστροφές χρημάτων και προσαρμογές. Ο Πωλητής θα τηρεί μια δίκαιη πολιτική ως προς την επιστροφή/ακύρωση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και την προσαρμογή των Συναλλαγών πληρωμής, εξαιρουμένου του ακριβούς ποσού, το οποίο απαιτείται για την αποζημίωση του Αγοραστή αναφορικά με τα ταχυδρομικά τέλη που κατέβαλε για την επιστροφή του εμπορικού προϊόντος. Ο Πωλητής θα αποκαλύπτει την πολιτική περί επιστροφών/ακυρώσεων που εφαρμόζει στους Αγοραστές. Εάν ο Πωλητής επιτρέπει την προσαρμογή τιμής, την επιστροφή ή την ακύρωση Προϊόντων σε σχέση με μια Συναλλαγή πληρωμής, ο Πωλητής θα δρομολογεί μια πίστωση προς τον Αγοραστή μέσω λειτουργίας επιστροφής χρημάτων της Υπηρεσίας εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη του αιτήματος του Αγοραστή για την εν λόγω επιστροφή χρημάτων/προσαρμογή. Το ποσό της επιστροφής χρημάτων/προσαρμογής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται ως σύνολο στην αρχική Συναλλαγή πληρωμής, εξαιρουμένου του ακριβούς ποσού, το οποίο απαιτείται για την αποζημίωση του Αγοραστή αναφορικά με τα ταχυδρομικά τέλη που κατέβαλε για την επιστροφή του εμπορικού προϊόντος. Δεν επιτρέπεται στον Πωλητή να δέχεται μετρητά ή τυχόν άλλη πληρωμή ή μέσο αποπληρωμής από έναν Αγοραστή ως αντάλλαγμα για την προετοιμασία επιστροφής χρημάτων στον Αγοραστή, ενώ δεν επιτρέπεται επίσης στον Πωλητή να επιστρέφει χρήματα τοις μετρητοίς στον Αγοραστή αναφορικά με ένα Προϊόν που εξοφλήθηκε μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία.

  6.8 Εάν ο Πωλητής παρέχει επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας ένα μέσο διαφορετικό από την Υπηρεσία, ο Πωλητής διατηρεί την ευθύνη στην περίπτωση που ισχύσει αντιστροφή χρέωσης για τη Συναλλαγή πληρωμής μέσω της Υπηρεσίας. Ο Πωλητής αποδέχεται ότι ακόμα και εάν βάσει της πολιτικής ακύρωσης/επιστροφής του Πωλητή απαγορεύονται οι επιστροφές ή οι ακυρώσεις, ο Πωλητής δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει αντιστροφές χρέωσης που αφορούν τις συναλλαγές. Η GPIL μπορεί να απορρίψει ή να καθυστερήσει ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων από τον Πωλητή μέσω της Υπηρεσίας, εφόσον η GPIL δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή χρηματικά ποσά από τον Πωλητή για να χρηματοδοτήσει την επιστροφή χρημάτων. Εάν η πολιτική επιστροφής χρημάτων του Πωλητή απαγορεύει τις επιστροφές σε συγκεκριμένες συνθήκες, ο Πωλητής ενδέχεται να πρέπει να αποζημιώσει τον Αγοραστή σύμφωνα με τις πολιτικές της GPIL και τους κανόνες της εταιρείας καρτών. Εάν ο Πωλητής πραγματοποιήσει εσφαλμένα μια επιστροφή χρημάτων, η GPIL δύναται να χρεώσει στον Πωλητή ένα τέλος για το κόστος των εύλογων προσπαθειών της GPIL να διορθώσει το σφάλμα.

  6.9 Φόροι και λοιπές χρεώσεις. Ο Πωλητής θα καταβάλλει κάθε εκάστοτε ισχύοντα φόρο, συμπεριλαμβανομένων των φόρων πώλησης, χρήσης, ατομικής ιδιοκτησίας, προστιθέμενης αξίας, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, των τελωνειακών δασμών, των δασμών εισαγωγής ή χαρτοσήμου ή άλλων φόρων και δασμών που επιβάλλονται από κρατικά νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε είδους και επιβάλλονται επί των συναλλαγών για υπηρεσίες που προβλέπονται στο Συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων ποινών και τόκων, αλλά εξαιρουμένων ειδικά των φόρων που βασίζονται στο καθαρό εισόδημα της GPIL. Η GPIL δεν είναι υπεύθυνη, και δεν είναι το αρμόδιο νομικό πρόσωπο, για την είσπραξη φόρων επί των πωλήσεων ή εισοδήματος ή άλλων φόρων που σχετίζονται με τις Συναλλαγές πληρωμής. Όταν η GPIL έχει τη νομική υποχρέωση να εισπράττει τυχόν ισχύοντες φόρους, το κατάλληλο ποσό θα τιμολογείται προς και θα καταβάλλεται από τον Πωλητή εντός τριάντα (30) ημερών ακριβώς από την ημερομηνία τιμολόγησης ή άλλης ειδοποίησης. Ο Πωλητής θα παρέχει εγκαίρως στην GPIL τη σχετική τεκμηρίωση, όπως απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα κρατική αρχή, για να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση των πληρωμών από την GPIL όπως προβλέπεται στο παρόν (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμούς, ενός έγκυρου πιστοποιητικού σχετικά με την απαλλαγή του Πωλητή από την υποχρέωση καταβολής φόρων, όπως έχει εξουσιοδοτηθεί από την κατάλληλη κρατική αρχή) και η GPIL δύναται να παρακρατά τυχόν πληρωμές που απαιτούνται να διενεργηθούν δυνάμει του παρόντος έως ότου ο Πωλητής παράσχει την εν λόγω τεκμηρίωση. Ο Πωλητής θα παρέχει έγκαιρα στην GPIL τα αρχικά ή επικυρωμένα αντίγραφα όλων των καταβολών φόρου ή άλλο επαρκές αποδεικτικό καταβολών φόρου κατά τη χρονική στιγμή πραγματοποίησης αυτών των καταβολών από τον Πωλητή σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού.

  6.10 Νόμισμα αγοραστή. Ένα Google Marketplace δύναται να επιτρέπει στον Πωλητή να αναφέρει τις τιμές αγοράς για τα Προϊόντα του Πωλητή και σε έναν Αγοραστή να αγοράζει τα Προϊόντα του Πωλητή σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό του Λογαριασμού διακανονισμού του Πωλητή ("Συναλλαγή αγοράς βάσει συναλλάγματος Αγοραστή"). Για κάθε Συναλλαγή αγοράς βάσει συναλλάγματος Αγοραστή, ο Πωλητής θα πληρώνεται από την GPIL στο νόμισμα του Λογαριασμού διακανονισμού του Πωλητή με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα εφαρμοστεί στο Ποσό αγοράς (όπως καθορίζεται βάσει του Συναλλάγματος αγοραστή) κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της Συναλλαγής πληρωμής στην GPIL για διεκπεραίωση από τον Πωλητή. Η συναλλαγματική ισοτιμία θα προσδιορίζεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται η GPIL για τον υπολογισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών και ενδέχεται να αναπροσαρμόζεται βάσει των συνθηκών αγοράς χωρίς ειδοποίηση στον Πωλητή. Εάν στη συνέχεια μια Συναλλαγή αγοράς βάσει συναλλάγματος Αγοραστή υπόκειται σε επιστροφή χρημάτων, αναίρεση, αντιστροφή χρέωσης ή άλλη προσαρμογή, η GPIL θα εφαρμόζει την ίδια συναλλαγματική ισοτιμία και το ίδιο νόμισμα που εφαρμόστηκε κατά την πραγματοποίηση της αρχικής Συναλλαγής αγοράς βάσει συναλλάγματος Αγοραστή στον υπολογισμό της επιστροφής χρημάτων, αναίρεσης, αντιστροφής χρέωσης ή άλλης προσαρμογής.

  6.11 Για την αποφυγή αμφιβολιών, η GPIL δεν θα καταβάλλει τόκους στον Πωλητή σε σχέση με τυχόν υπόλοιπο που διατηρείται στον Λογαριασμό εξαργύρωσης του Πωλητή.

 13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 14. 7.1 Εμπιστευτικότητα. Ο Πωλητής δεν θα αποκαλύπτει ούτε θα προκαλεί την αποκάλυψη τυχόν εμπιστευτικών ή/και ιδιοκτησιακών πληροφοριών που ανήκουν στην GPIL χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της GPIL, με την εξαίρεση των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων, των εκπροσώπων ή των υπεργολάβων του Πωλητή, οι οποίοι απαιτούν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος συμφωνητικού ("Εξουσιοδοτημένο προσωπικό") και οι οποίοι δεσμεύονται από γραπτή συμφωνία να μην αποκαλύπτουν εμπιστευτικές ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες τρίτων που αποκαλύπτονται στον Πωλητή, ή εξαιρουμένης της περίπτωσης που η εν λόγω αποκάλυψη ενδεχομένως απαιτείται από τη νομοθεσία ή από κυβερνητικό κανονισμό. Ο Πωλητής συμφωνεί και δέχεται ότι ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη ή/και παράλειψη οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου προσώπου που ενεργεί κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου. Ο Πωλητής θα προστατεύει τις εμπιστευτικές και ιδιοκτησιακές πληροφορίες της GPIL ασκώντας τον ίδιο βαθμό επιμέλειας (και τουλάχιστον έναν εύλογο βαθμό επιμέλειας) που ασκεί για την προστασία των δικών του εμπιστευτικών και ιδιοκτησιακών πληροφοριών παρόμοιας φύσης για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, της διαρροής ή της δημοσίευσης σε τυχόν μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Μεταξύ των εμπιστευτικών και ιδιοκτησιακών πληροφοριών της GPIL θα συγκαταλέγονται ενδεικτικά οι εξής:

  7.1.1 Το σύνολο του λογισμικού, της τεχνολογίας, του προγραμματισμού, των προδιαγραφών, των υλικών, των οδηγιών και της τεκμηρίωσης της GPIL, της Google και των συνδεδεμένων εταιρειών της που έχουν σχέση με την Υπηρεσία,

  7.1.2 Κάθε πληροφορία που παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των υλικών, άυλων, οπτικών, ηλεκτρονικών, υφιστάμενων ή μελλοντικών πληροφοριών, όπως:

  (α) εμπορικών μυστικών

  (β) χρηματοοικονομικών πληροφοριών

  (γ) τεχνικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της ανάπτυξης, των διεργασιών, των αλγόριθμων, των δεδομένων, των σχεδίων και της τεχνογνωσίας και

  (δ) επιχειρησιακών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών, του σχεδιασμού, των ενδιαφερόντων εμπορικής προώθησης και των προϊόντων και

  (ε) κάθε άλλη πληροφορία που ορίζεται γραπτώς από την GPIL ως "εμπιστευτική" ή με άλλον ισοδύναμο προσδιορισμό.

  7.1.3 Μεταξύ των εμπιστευτικών και ιδιοκτησιακών πληροφοριών της GPIL δεν θα συγκαταλέγονται πληροφορίες:

  (α) Οι οποίες είναι ή καθίστανται δημοσίως διαθέσιμες χωρίς πράξη ή παράλειψη του Πωλητή

  (β) Οι οποίες βρίσκονταν στη νόμιμη κατοχή του Πωλητή πριν από την αποκάλυψη και δεν αποκτήθηκαν από τον Πωλητή μέσω της GPIL ή των συνδεδεμένων εταιρειών της

  (γ) Οι οποίες αποκαλύπτονται νομίμως στον Πωλητή από τρίτο μέρος χωρίς περιορισμό ως προς την αποκάλυψη του Πωλητή και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πωλητής δεν γνώριζε ότι οι πληροφορίες ήταν εμπιστευτικές ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες που ανήκουν στην GPIL ή

  (δ) Οι οποίες αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τον Πωλητή χωρίς παράβαση των όρων του παρόντος Συμφωνητικού.

  7.2 Ο Πωλητής θα διατηρεί εμπιστευτικές και δεν θα χρησιμοποιεί, μεταδίδει (συμπεριλαμβανομένου του σκοπού αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων) ή κοινοποιεί τυχόν πληροφορίες του Αγοραστή, με την εξαίρεση του σκοπού διεκπεραίωσης της συναλλαγής που ζήτησε ο Αγοραστής και της διατήρησης του λογαριασμού του Αγοραστή στον Πωλητή ή όπως άλλως ρητά επιτρέπεται από τις Πολιτικές και τις Οδηγίες τους Προγράμματος Google Payments. Ο Πωλητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι οι πληροφορίες του Αγοραστή που λαμβάνονται από την Google ή/και την GPIL σε σχέση με την Υπηρεσία υπόκεινται στη Σημείωση απορρήτου του Google Payments και ο Πωλητής συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιεί ή κοινοποιεί πληροφορίες Αγοραστών που έχουν αποκτηθεί από την GPIL κατά τρόπο που αντιβαίνει στη Σημείωση απορρήτου του Google Payments. Επίσης, η GPIL δύναται να παρέχει πληροφορίες στο πλαίσιο μιας έγκυρης νομικής διαδικασίας, όπως κλητεύσεων μάρτυρα, ενταλμάτων έρευνας και δικαστικών αποφάσεων, ή για να κατοχυρώνει ή να ασκεί τα έννομα δικαιώματά της ή να υπερασπίζεται τις έννομες αξιώσεις της. Η GPIL δεν θα υποχρεούται σε καμία περίπτωση να επιστρέφει, να καταστρέφει ή να πιστοποιεί την καταστροφή των εμπιστευτικών πληροφοριών του Πωλητή, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η GPIL δεν θα εκμεταλλεύεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες του Πωλητή, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν Συμφωνητικό.

  7.3 Στοιχεία σύνδεσης. Ο Πωλητής θα είναι υπεύθυνος και θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρεί την εμπιστευτικότητα των Στοιχείων σύνδεσης. Ο Πωλητής συμφωνεί να ειδοποιεί την GPIL χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις αντιληφθεί την απώλεια, την υπεξαίρεση ή την μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Στοιχείων σύνδεσης ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση της ασφάλειας που αφορά την Υπηρεσία μέσω της ενότητας "Επικοινωνήστε μαζί μας" στο Κέντρο βοήθειας Αγοραστή.

  7.4 Ο Πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι εκπρόσωποι και άλλα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα Στοιχεία σύνδεσής του θα είναι εξουσιοδοτημένα από τον Πωλητή για να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία και να δεσμεύουν νομικά τον Πωλητή.

  7.5 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η GPIL και οι πάροχοι αδείας της θα κατέχουν όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους κυριότητας και τα εμπράγματα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς όλων των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν σχέση με την Υπηρεσία (και τυχόν παράγωγων έργων ή βελτιώσεων), ενδεικτικά επί του συνόλου του λογισμικού, της τεχνολογίας, των πληροφοριών, του περιεχομένου, των υλικών, των οδηγιών και της τεκμηρίωσης. Ο Πωλητής δεν θα αποκτά κανένα δικαίωμα, τίτλο κυριότητας ή εμπράγματο δικαίωμα επί της Υπηρεσίας, τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν σχέση με την Υπηρεσία ή/και τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας της GPIL, με την εξαίρεση των δικαιωμάτων περιορισμένης χρήσης που ορίζονται ρητά στο Συμφωνητικό.

  7.6 Πληροφορίες συναλλαγής. Ο Πωλητής θα ασκήσει εύλογη φροντίδα για να εμποδίσει την αποκάλυψη τυχόν πληροφοριών συναλλαγής, εκτός από τους αντιπροσώπους και τους εργολάβους του Πωλητή για τον σκοπό υποβοήθησης του Πωλητή να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού ή όπως ορίζεται ειδικά από τη νομοθεσία. Ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με τα εύλογα πρότυπα του κλάδου περί ασφάλειας και προστασίας δεδομένων για τις πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές και τους Αγοραστές.

  7.7 Ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με τα εύλογα πρότυπα του κλάδου περί ασφάλειας και προστασίας δεδομένων για τις πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές και τους Αγοραστές.

 15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
 16. 8.1 Κάθε συμβαλλόμενος δηλώνει και εγγυάται ότι έχει πλήρη ισχύ και εξουσία να συνάψει το Συμφωνητικό.

  8.2 Αποτελεί προϋπόθεση του παρόντος Συμφωνητικού και ο Πωλητής εγγυάται στην GPIL ότι ο Πωλητής:

  8.2.1 Εάν είναι φυσικό πρόσωπο, είναι 18 ετών και άνω

  8.2.2 Κατέχει και ελέγχει τους Ιστοτόπους πωλητή και

  8.2.3 Έχει και θα διατηρήσει κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού όλα τα δικαιώματα, τις εξουσιοδοτήσεις και τις άδειες χρήσης που απαιτούνται για να επιτρέπεται στον Πωλητή η υλοποίηση της Υπηρεσίας.

  8.3 Ο Πωλητής εγγυάται στην GPIL ότι:

  8.3.1 Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πωλητή δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού δεν θα αποτελεί παραβίαση ή αθέτηση ή με άλλον τρόπο παράβαση οποιασδήποτε συμφωνίας στην οποία είναι συμβαλλόμενος ο Πωλητής

  8.3.2 Θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαταγές που ισχύουν ή άλλως συνδέονται με τη χρήση της Υπηρεσίας από μέρους του Πωλητή

  8.3.3 Ο Πωλητής δεν θα επιχειρεί τη δρομολόγηση ή τη λήψη μιας Συναλλαγής πληρωμής χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, η οποία είναι ή θα μπορούσε να είναι παράνομη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

  8.3.4 Θα συμμορφώνεται με όλη τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για την πώληση των Προϊόντων και τη σχέση του με τους Αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των Κανονισμών του 2003 των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (Οδηγία 2000/31/ΕΚ) και των Κανονισμών του 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Στοιχεία καταναλωτών, Ακύρωση και Άλλα δικαιώματα) και

  8.3.5 Εξ όσων γνωρίζει ο Πωλητής, η Εντολή πληρωμής δεν περιέχει καμία ουσιώδη τροποποίηση που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Αγοραστή.

  8.4 Η GPIL εγγυάται στον Πωλητή ότι θα παρέχει τις Υπηρεσίες με δέουσα επιμέλεια και δεξιότητα.

  8.5 Η GPIL δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις του Πωλητή ή ότι η λειτουργία των Υπηρεσιών θα είναι αδιάλειπτη, ασφαλής, χωρίς ιούς ή σφάλματα.

  8.6 Η GPIL δεν θα υπέχει ευθύνη για την παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δήλωσης, προϋπόθεσης ή εγγύησης, στον βαθμό που η επίμαχη παράβαση απορρέει από αδυναμία του Πωλητή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού.

  8.7 Δεν ισχύει καμία προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος για τις Υπηρεσίες ή τυχόν άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την GPIL δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού, εξαιρουμένου του βαθμού στον οποίο ορίζονται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό. Σύμφωνα με την παράγραφο 9.1.2, δεν ισχύει καμία σιωπηρή προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών όρων περί ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για σκοπό ή συμμόρφωσης με περιγραφή).

 17. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 18. 9.1 Κανένας όρος του παρόντος Συμφωνητικού δεν θα εξαιρεί ούτε θα περιορίζει την ευθύνη οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων για:

  9.1.1 Τον θάνατο ή τον τραυματισμό που προκύπτει από την αμέλεια οποιουδήποτε μέρους ή των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων τους.

  9.1.2 Απάτη ή μη νόμιμη παραπλανητική περιγραφή

  9.1.3 Αθέτηση οποιασδήποτε σιωπηρής προϋπόθεσης σε σχέση με τίτλο κυριότητας ή αδιατάρακτης επικαρπίας ή/και

  9.1.4 Κακή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών.

  9.2 Εξαιρουμένου του βαθμού στον οποίο το παρόν Συμφωνητικό δηλώνει άλλως ρητά, κανένας όρος στο παρόν Συμφωνητικό δεν θα εξαιρεί ή περιορίζει τη νομική ευθύνη οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων για παραβίαση των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του έτερου συμβαλλομένου ή τη νομική ευθύνη όπως προκύπτει από τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.

  9.3 Σύμφωνα με τις παραγράφους 9.1 και 9.2, κανείς εκ των συμβαλλομένων δεν θα υπέχει ευθύνη λόγω συμβατικής υποχρέωσης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της αμέλειας), συμφωνίας πριν από τη σύμβαση ή άλλων δηλώσεων (πέραν των μη νόμιμων παραπλανητικών περιγραφών) ή λόγω άλλης αιτίας που προκύπτει από το παρόν Συμφωνητικό ή σχετίζεται με αυτό για:

  9.3.1 Τυχόν οικονομικής φύσεως απώλειες (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της απώλειας εσόδων, κερδών, συμβάσεων, δεδομένων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αναμενόμενων αποταμιεύσεων)

  9.3.2 Κόστος υποκατάστατων υπηρεσιών

  9.3.3 Τυχόν απώλεια υπεραξίας ή φήμης ή

  9.3.4 Τυχόν ειδικές, έμμεσες ή αποθετικές απώλειες,

  που υπέστη ή επωμίστηκε ο έτερος συμβαλλόμενος λόγω ή σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι απώλειες ήταν γνωστές στους συμβαλλόμενους κατά την ημερομηνία του παρόντος Συμφωνητικού.

  9.4 Σύμφωνα με τις παραγράφους 9.1, 9.2, 9.3 και 9.5, η συνολική νομική ευθύνη κάθε συμβαλλομένου για κάθε Έτος σε σχέση με όλα τα συμβάντα ή σειρά συνδεόμενων συμβάντων που λαμβάνουν χώρα κατά το εν λόγω Έτος σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό (ανεξάρτητα από το εάν η ευθύνη προκύπτει λόγω παράβασης σύμβασης, αμέλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) θα περιορίζεται το ανώτερο στο 125% του Τέλους εξυπηρέτησης που καταβλήθηκε ή είναι πληρωτέο από τον Πωλητή στην GPIL κατά το αμέσως προηγούμενο Έτος ή στις 30.000 €.

  9.5 Σύμφωνα με τις παραγράφους 9.1, 9.2, και 9.3, η συνολική ευθύνη κάθε συμβαλλομένου όπως προκύπτει ή σχετίζεται με το παρόν Συμφωνητικό (ανεξάρτητα από το εάν η νομική ευθύνη προκύπτει λόγω αθέτησης σύμβασης, αμέλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) θα περιορίζεται στις 300.000 €.

  9.6 Κάθε συμβαλλόμενος αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο επιμερισμός του κινδύνου που ενέχει η παρούσα παράγραφος 9 αντικατοπτρίζεται στη φύση των Υπηρεσιών και των ποσών που είναι πληρωτέα από κάθε συμβαλλόμενο δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού.

  9.7 Με την εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες η GPIL δεν κατόρθωσε να θέσει στη διάθεση του Πωλητή πληροφορίες που σχετίζονται με μια συναλλαγή, ο Πωλητής δικαιούται αποζημίωση δυνάμει των παραγράφων 9.8, 9.9 και 9.10, μόνο εφόσον ο Πωλητής ειδοποιήσει την GPIL, σύμφωνα με την παράγραφο 12 και χωρίς καμία καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατριών (13) μηνών μετά την ημερομηνία χρέωσης, σχετικά με τη διαπίστωση τυχόν μη εξουσιοδοτημένης ή εσφαλμένα εκτελεσμένης συναλλαγής.

  9.8 Μεταχείριση εσφαλμένα εκτελεσμένων Συναλλαγών πληρωμής. Η GPIL υπέχει ευθύνη απέναντι στον Πωλητή για τη σωστή μετάδοση της Εντολής πληρωμής που πραγματοποιείται από τον Πωλητή σχετικά με μια Συναλλαγή πληρωμής και θα μεταδίδει άμεσα και εκ νέου την Εντολή πληρωμής και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, θα καταβάλλει άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό της Συναλλαγής πληρωμής και θα ειδοποιεί τον Πωλητή σχετικά με την έκβαση.

  9.9 Μεταχείριση μη εξουσιοδοτημένων Συναλλαγών επιστροφής χρημάτων. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου εμπεριέχεται απάτη Πωλητή, η GPIL θα επιστρέψει στον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή το ποσό των μη εξουσιοδοτημένων Συναλλαγών επιστροφής χρημάτων που δεν εξουσιοδοτήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 6.7, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυουσών χρεώσεων.

  9.10 Μεταχείριση εσφαλμένα εκτελεσμένων Συναλλαγών επιστροφής χρημάτων. Εκτός εάν η GPIL μπορεί να αποδείξει ότι εκτέλεσε σωστά τη σχετική συναλλαγή, θα επιστρέφει χωρίς καμία καθυστέρηση στον Λογαριασμό διακανονισμού του Πωλητή το χρηματικό αντίτιμο της Συναλλαγής επιστροφής χρημάτων και τυχόν ισχυουσών χρεώσεων που σχετίζονται με τη συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του Πωλητή, η GPIL θα καταβάλλει άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό της συναλλαγής και θα ειδοποιεί τον Πωλητή σχετικά με την έκβαση.

 19. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 20. 10.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 10.2, ο Πωλητής θα αποζημιώνει, θα υπερασπίζει και θα προστατεύει την GPIL, την Google και τις συνδεδεμένες εταιρείες της ή/και τυχόν πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τον οποίο έχει συνάψει συμφωνητικό η GPIL αναφορικά ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες, (τα "Αποζημιούμενα πρόσωπα") από όλες τις αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος οποιουδήποτε Αποζημιούμενου προσώπου, καθώς και από κάθε νομική ευθύνη, απώλεια και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, των ποσών διακανονισμού και εύλογων δικαστικών εξόδων) που υφίστανται ή επωμίζονται τα Αποζημιούμενα πρόσωπα και ανακύπτουν ή σχετίζονται με:

  10.1.1 Τους Ιστοτόπους του Πωλητή

  10.1.2 Τα Χαρακτηριστικά επωνυμίας του Πωλητή

  10.1.3 Τη χρήση της Υπηρεσίας από μέρους του Πωλητή με τρόπο διαφορετικό από αυτούς που επιτρέπονται από το παρόν Συμφωνητικό ή/και

  10.1.4 Κάθε προϊόν το οποίο ένας Αγοραστής επιχείρησε, προτίθεται να αποκτήσει ή απόκτησε χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία.

  10.2 Οι υποχρεώσεις του Πωλητή όπως ορίζονται στην παράγραφο 10.1 θα συντρέχουν μόνο εάν το Αποζημιούμενο μέρος:

  10.2.1 Ενημερώσει εγκαίρως τον Πωλητή σχετικά με την εν λόγω αξίωση

  10.2.2 Παράσχει στον Πωλητή εύλογες πληροφορίες, βοήθεια και συνεργασία για την υπεράσπιση των συμφερόντων του στο πλαίσιο της μήνυσης ή της αγωγής και

  10.2.3 Παραχωρήσει στον Πωλητή πλήρη έλεγχο και αποκλειστική εξουσία ως προς την υπεράσπιση και τον διακανονισμό της εν λόγω αξίωσης. Το αποζημιούμενο μέρος δύναται να ορίσει έναν επιβλέποντα σύμβουλο της επιλογής του με δικά του έξοδα.

  10.3 Σύμφωνα με το υπόλοιπο της παρούσας παραγράφου 10, η GPIL θα υπερασπίζει, ή κατά την κρίση της θα προβαίνει σε διακανονισμό, τυχόν νομικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί από τρίτο μέρος σε βάρος του Πωλητή που βασίζεται ή άλλως απορρέει από μια αξίωση, σύμφωνα με την οποία η τεχνολογία της GPIL ή της Google που χρησιμοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών ή τυχόν Χαρακτηριστικών επωνυμίας της Google παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά ή εμπορικά σήματα του εν λόγω τρίτου μέρους.

  10.4 Σε καμία περίπτωση η GPIL δεν θα έχει υποχρεώσεις ή ευθύνη δυνάμει της παραγράφου 10.3 που προκύπτουν από:

  10.4.1 Χρήση τυχόν Λειτουργιών Beta

  10.4.2 Χρήση των Υπηρεσιών ή των Χαρακτηριστικών επωνυμίας της Google με τροποποιημένη μορφή ή σε συνδυασμό με υλικά που δεν έχουν παρασχεθεί από την GPIL ή

  10.4.3 Τυχόν περιεχόμενο, πληροφορίες ή δεδομένα που παρέχονται από τον Πωλητή, οποιονδήποτε άλλο Πελάτη ή τρίτους στην GPIL, την Google ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της.

  10.5 Οι υποχρεώσεις της GPIL δυνάμει της παραγράφου 10.3 θα συντρέχουν μόνο εάν ο Πωλητής:

  10.5.1 Ενημερώσει εγκαίρως την GPIL σχετικά με την εν λόγω αξίωση.

  10.5.2 Παράσχει στην GPIL εύλογες πληροφορίες, βοήθεια και συνεργασία για την υπεράσπιση των συμφερόντων του στο πλαίσιο της μήνυσης ή της αγωγής και

  10.5.3 Παραχωρήσει στην GPIL πλήρη έλεγχο και αποκλειστική εξουσία ως προς την υπεράσπιση και το διακανονισμό της εν λόγω αξίωσης. Το αποζημιούμενο μέρος δύναται να ορίσει έναν επιβλέποντα σύμβουλο της επιλογής του με δικά του έξοδα.

  10.6 Η GPIL, κατά την αποκλειστική και εύλογη κρίση της, δύναται να τερματίσει τη συνεχιζόμενη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών ή Χαρακτηριστικών επωνυμίας της GPIL από μέρους του Πελάτη, η οποία φέρεται ότι παραβιάζει τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή πιστεύει η GPIL ότι ενεργεί καθ' αυτόν τον τρόπο.

  10.7 Η παρούσα παράγραφος 10 ορίζει την πλήρη ευθύνη των συμβαλλομένων και το αποκλειστικό μέτρο αποκατάστασης ως προς την παραβίαση των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ενός τρίτου μέρους.

 21. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
 22. 11.1 Το παρόν Συμφωνητικό θα ξεκινά κατά την Ημερομηνία έναρξης ισχύος και θα συνεχίζει να ισχύει έως ότου τερματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν.

  11.2 Τερματισμός. Ο Πωλητής δύναται να τερματίσει το παρόν Συμφωνητικό άμεσα και χωρίς επιβάρυνση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, επιδίδοντας ειδοποίηση στην GPIL. Εφεξής, εκτός εάν προβλέπεται συντομότερη περίοδος στο παρόν Συμφωνητικό, όπως επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η GPIL δύναται να τερματίζει το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή με επίδοση ειδοποίησης τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ενώ ο Πωλητής δύναται να τερματίζει το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή χωρίς επιβάρυνση και με επίδοση ειδοποίησης τουλάχιστον ενός (1) μήνα.

  11.3 Οποιοσδήποτε εκ των συμβαλλομένων δύναται να αναστείλει την εκτέλεση ή/και να τερματίσει το Συμφωνητικό, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και με άμεση ειδοποίηση εάν:

  11.3.1 Ο έτερος συμβαλλόμενος παραβεί ουσιωδώς οποιονδήποτε όρο του Συμφωνητικού και δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της εν λόγω παράβασης ή

  11.3.2 Ο έτερος συμβαλλόμενος παραβεί ουσιωδώς οποιονδήποτε όρο του Συμφωνητικού και είναι δυνατή η αποκατάσταση της παράβασης, αλλά ο έτερος συμβαλλόμενος δεν κατορθώσει να πραγματοποιήσει την αποκατάσταση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη ειδοποίησης σχετικά με την πραγματοποίηση της εν λόγω αποκατάστασης.

  11.4 Οποιοσδήποτε εκ των συμβαλλομένων δύναται να τερματίσει το παρόν συμφωνητικό με άμεση ειδοποίηση εάν:

  11.4.1 Διεξαχθεί συνάντηση των πιστωτών του έτερου συμβαλλομένου ή προταθεί διακανονισμός ή σύνθεση από ή σε σχέση με τον έτερο συμβαλλόμενο με ή προς όφελος των πιστωτών του (συμπεριλαμβανομένου σχεδίου διακανονισμού, όπως ορίζεται στον εταιρικό νόμο 2014 (Companies Act 2014).

  11.4.2 Ένας κάτοχος χρεώσεων, ένας αποδέκτης, ένας αποδέκτης διαχειριστή, ένας διαχειριστής (διορισμένος από δικαστήριο ή άλλως) ή άλλο παρόμοιο φυσικό πρόσωπο φέρει στην κατοχή του ή διοριστεί υπεύθυνο για ή εφαρμοστεί ή επιβληθεί τυχόν σχέδιο έκτακτης ανάγκης, εκτέλεση ή άλλη διαδικασία (και δεν ικανοποιείται εντός επτά (7) ημερών) σε ολόκληρο ή ουσιώδες μέρος των στοιχείων του έτερου συμβαλλομένου

  11.4.3 Ο έτερος συμβαλλόμενος πάψει να εκτελεί επιχειρηματικές δραστηριότητες ή αδυνατεί να εξοφλήσει τα χρέη του όπως εννοείται στα οριζόμενα της ενότητας 123 ή των ενοτήτων 222-224 του Νόμου του 1986 περί Αφερεγγυότητας (Insolvency Act) ή φαίνεται ότι δεν έχει εύλογες προοπτικές να δύναται να αποπληρώσει ένα χρέος όπως εννοείται στα οριζόμενα της ενότητας 268 του εν λόγω Νόμου.

  11.4.4 Ο έτερος συμβαλλόμενος ή τα διευθύνοντα στελέχη του, οποιοσδήποτε εκ των πιστωτών του ή ο κάτοχος κατάλληλης κυμαινόμενης ασφάλειας επιδώσει ειδοποίηση σχετικά με την πρόθεσή του να διορίσει ή να αιτηθεί σε αρμόδιο δικαστήριο να διορίσει, έναν διαχειριστή

  11.4.5 Παρουσιαστεί αίτημα (και δεν ικανοποιηθεί εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών) ή ληφθεί απόφαση ή δοθεί διαταγή για τη διαχείριση ή την εκκαθάριση, τη χρεωκοπία ή τη λύση του έτερου συμβαλλομένου

  11.4.6 Προκύψει συμβάν ανάλογο με κάποιο από τα παραπάνω στον έτερο συμβαλλόμενο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία έχει συσταθεί ή διατηρεί την έδρα του ή στην οποία διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του ή διατηρεί τα στοιχεία ενεργητικού του

  11.4.7 Υπάρξει αλλαγή στον Έλεγχο του Πωλητή ή ο Πωλητής διαθέσει σημαντικό μέρος των στοιχείων ενεργητικού του. Στην παρούσα παράγραφο, με τον όρο "Έλεγχος" νοείται η κατοχή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα ή εντεταλμένο ή εντεταλμένους, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, της ισχύος να διευθύνουν ή να κατευθύνουν τη διεύθυνση άλλου προσώπου και η "Αλλαγή στον έλεγχο" θα ερμηνεύεται αναλόγως ή

  11.4.8 Προκύψει κάποιο συμβάν ή κινηθεί κάποια νομική διαδικασία σε σχέση με τον Πωλητή, στη δικαιοδοσία στην οποία υπόκειται ο Πωλητής και το οποίο έχει άμεση ή παρόμοια επίδραση με κάποιο από τα συμβάντα που αναφέρονται στην παράγραφο 11.4.

  11.5 Αναστολή της Υπηρεσίας σε σχέση με Συναλλαγές πληρωμής. Η GPIL δύναται να αναστείλει την από μέρους του Πωλητή χρήση της Υπηρεσίας εάν:

  11.5.1 Ο Πωλητής αθετήσει το παρόν Συμφωνητικό (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολιτικών, όπως των Πολιτικών και των οδηγιών του προγράμματος Google Payments που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή

  11.5.2 Κατά την εύλογη κρίση της GPIL, η από μέρους του Πωλητή χρήση της Υπηρεσίας δημιουργεί κίνδυνο χρηματοοικονομικής βλάβης ή απώλειας υπεραξίας για την GPL, την Υπηρεσία ή/και τυχόν συστήματα καρτών πληρωμής που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των Συναλλαγών χρηματοδότησης ή υπάρχει εύλογη υποψία απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας από μέρους του Πωλητή.

  11.6 Ο Πωλητής δύναται να αναστείλει την Υπηρεσία με πρότερη ειδοποίηση μίας Εργάσιμης ημέρας στην GPIL κατά τη διάρκεια περιόδου στην οποία:

  11.6.1 Η Υπηρεσία αντιμετωπίζει σοβαρά σφάλματα ή ελαττώματα που επηρεάζουν ουσιωδώς τις βασικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μέχρι τη στιγμή διόρθωσης των εν λόγω σφαλμάτων ή ελαττωμάτων από την GPIL ή

  11.6.2 Ασκείται ουσιώδης αρνητικός αντίκτυπος στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Πωλητή ως άμεσο αποτέλεσμα της υπηρεσίας μέχρι τη στιγμή αποκατάστασης ή επίλυσης του εν λόγω αρνητικού αντίκτυπου από την GPIL

  υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής θα παρέχει στην GPIL τη σχετική τεκμηρίωση σχετικά με το σοβαρό σφάλμα ή ελάττωμα ή ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο, όπως ενδεχομένως απαιτείται από την GPIL. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αναστολής της Υπηρεσίας, ο Πωλητής θα βοηθά καλή τη πίστει την GPIL για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων.

  11.7 Με τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού ή άλλου τερματισμού της από μέρους του Πωλητή χρήσης της Υπηρεσίας:

  11.7.1 Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των ισχυόντων ελέγχων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτης και άλλων ελέγχων παράνομων δραστηριοτήτων και με διακριτικό τέλος εξαργύρωσης αξίας μικρότερης του 1 €, η GPIL δύναται να παρακρατήσει ποσά για να καλύψει την προσδοκία της για πιθανή έκθεση σε αντιστροφή χρέωσης για έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Ο Πωλητής θα παραμένει υπεύθυνος για όλες τις αντιστροφές χρέωσης και τυχόν άλλες υποχρεώσεις που έχει υποστεί ή έχει συγκεντρώσει ο Πωλητής μετά τη λήξη ή τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού.

  11.7.2 Όλα τα δικαιώματα και οι άδειες χρήσης που έχουν παραχωρηθεί από την GPIL θα παύουν να ισχύουν άμεσα

  11.7.3 Τα δικαιώματα χρήσης του Πωλητή τυχόν Χαρακτηριστικών επωνυμίας της GPIL, όπως επιτρέπεται από το Συμφωνητικό, θα παύουν να ισχύουν άμεσα

  11.7.4 Ο Πωλητής θα παύει άμεσα τη χρήση της Υπηρεσίας:

  (α) Για τη διεκπεραίωση Συναλλαγών πληρωμής και

  (β) Για την εμφάνιση των Χαρακτηριστικών επωνυμίας GPIL.

  11.7.5 Ο Πωλητής θα ολοκληρώνει τυχόν εκκρεμείς Αγορές προϊόντων και

  (α) Ο Πωλητής θα επιστρέφει ή θα καταστρέφει (και θα πιστοποιεί την εν λόγω καταστροφή) όλα τα αντίγραφα τυχόν εμπιστευτικών ή/και ιδιοκτησιακών πληροφοριών της GPIL που έχει στην κατοχή του.

  11.8 Η GPIL δύναται να απαγορεύει την πρόσβαση του Πωλητή στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της απενεργοποίησης του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του Πωλητή, και να αρνείται στον Πωλητή (ή στη γονική εταιρεία του, τις συνδεδεμένες ή τις θυγατρικές εταιρείες του ή τους διαδόχους αυτού ή αυτών, ή σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο, στους συγγενείς και τους γνωστούς του) τη μελλοντική πρόσβαση στην Υπηρεσία.

  11.9 Παρά τους λοιπούς όρους του Συμφωνητικού, όλοι οι όροι του παρόντος Συμφωνητικού που προορίζονται να ισχύουν ή να δεσμεύουν οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων αμέσως μετά από τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού ή τη μεταβίβαση ή την εκχώρησή του εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παραγράφου 7 (Εμπιστευτικότητα), θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά από τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Ο τερματισμός του παρόντος Συμφωνητικού δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι την ημερομηνία τερματισμού.

 23. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 24. 12.1 Το παρόν Συμφωνητικό συνάπτεται στην αγγλική γλώσσα και, εκτός εάν προβλέπεται κάτι περί του αντιθέτου στο παρόν Συμφωνητικό, όλες οι ειδοποιήσεις ή άλλες κοινοποιήσεις ή παραδόσεις που απαιτείται ή επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού θα συντάσσονται εγγράφως στα Αγγλικά. Τυχόν μεταφράσεις παρέχονται μόνο για διευκόλυνση και σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αγγλικού κειμένου και της μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.

  12.2 Η GPIL μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πωλητή αναφορικά με την Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης (α) της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή ή (β) της ανάρτησης ειδοποιήσεων ή ανακοινώσεων στον ιστότοπο της Google. Ο Πωλητής συμφωνεί ότι η GPIL δύναται να αποστέλλει ανακοινώσεις ηλεκτρονικά στον Πωλητή σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα αφορά την από μέρους του Πωλητή χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων του Συμφωνητικού (και τυχόν αναθεωρήσεων ή τροποποιήσεων αυτού), ειδοποιήσεων ή αποκαλύψεων που αφορούν την Υπηρεσία και τις εξουσιοδοτήσεις πληρωμής. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα αντιμετωπίζονται ως εξής:

  • Το Συμφωνητικό θα παρέχεται στον Πωλητή σε εκτυπώσιμη μορφή κατά την εγγραφή
  • Οι αλλαγές που συντελούνται στο παρόν Συμφωνητικό μετά από την εγγραφή θα παρέχονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή
  • Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν Συμφωνητικό, θα παρέχεται ειδοποίηση για τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή
  • Οι πληροφορίες σχετικά με τις Συναλλαγές πληρωμής θα διατίθενται σε εκτυπώσιμη μορφή στον Λογαριασμό του Πωλητή στο διαδίκτυο
  • Οι πληροφορίες σχετικά με την αναστολή της Υπηρεσίας θα διατίθενται στον Λογαριασμό του Πωλητή στο διαδίκτυο και
  • Οι πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη Συναλλαγών πληρωμής θα διατίθενται στον Λογαριασμό του Πωλητή στο διαδίκτυο.

  Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί:

  (α) με την αναφορά παραλαβής όταν παραδίδεται προσωπικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (απαιτείται υπογραφή κατά την παραλαβή)

  (β) με την επαλήθευση παραλαβής συστημένης επιστολής

  (γ) στην περίπτωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τέσσερις (4) ώρες από την αποστολή του μηνύματος ή

  (δ) όταν διατίθεται στον Λογαριασμό του Πωλητή στο διαδίκτυο. Η ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας θα γίνεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο όπως απαιτείται για να διασφαλίζεται ότι κάθε συμβαλλόμενος έχει ενημερωμένα στοιχεία για όλες τις εν λόγω επαφές.

  12.3 Ο Πωλητής θα πρέπει να διατηρεί αντίγραφα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτυπώνοντας ένα έντυπο αντίγραφο ή αποθηκεύοντας ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο, ενώ οι πληροφορίες που παρέχονται στον Πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή παρέχονται υποθέτοντας ότι ο Πωλητής θα είναι σε θέση να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει τις εν λόγω πληροφορίες.

  12.4 Κάθε ειδοποίηση που αποστέλλεται στην GPIL δυνάμει του Συμφωνητικού θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, φέρουσα την επισήμανση ότι αποστέλλεται υπόψη της "GPIL Payments Team", με την εξαίρεση των εξής:

  • Των ειδοποιήσεων για απώλεια, κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή παραβίαση ασφαλείας, οι οποίες θα πρέπει να αποστέλλονται το συντομότερο δυνατό μέσω της επιλογής "Επικοινωνήστε μαζί μας" στην ενότητα "Κέντρο βοήθειας Αγοραστή".
  • Της ειδοποίησης τερματισμού του παρόντος συμφωνητικού, η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω της επιλογής "Επικοινωνήστε μαζί μας" στην ενότητα "Κέντρο βοήθειας Πωλητή".

 25. ΓΕΝΙΚΑ
 26. 13.1 Το παρόν Συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των URL που αναφέρονται στο παρόν, αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων αναφορικά με το αντικείμενό του και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη σύμβαση ή συνεννόηση οποιουδήποτε είδους μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με το αντικείμενό του.

  13.2 Το παρόν Συμφωνητικό μπορεί να υπογραφεί σε οποιονδήποτε αριθμό αντιτύπων, συμπεριλαμβανομένων των αντιτύπων μέσω τηλεομοιοτυπίας, καθένα εκ των οποίων θα θεωρείται πρωτότυπο και όλα μαζί ως σύνολο θα συνιστούν το ένα και αυτό έγγραφο.

  13.3 Σύμφωνα με τις παραγράφους 13.4 και 13.5, κάθε αλλαγή στο παρόν Συμφωνητικό πρέπει (i) να πραγματοποιείται γραπτώς, (ii) να αναφέρεται στο παρόν Συμφωνητικό και (iii) να αποστέλλεται στον έτερο συμβαλλόμενο το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ. Ο Πωλητής κατανοεί και συμφωνεί ότι ο Πωλητής θα θεωρείται ότι έχει δεχτεί τυχόν αλλαγές που έχει προτείνει η GPIL, εκτός εάν ο Πωλητής ειδοποιήσει την GPIL περί του αντιθέτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.4, προτού τεθούν οι αλλαγές σε ισχύ, στην οποία περίπτωση το Συμφωνητικό θα τερματίζεται χωρίς επιβάρυνση αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών. Ο Πωλητής δύναται να τερματίσει το Συμφωνητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 12.4, χωρίς καμία επιβάρυνση ανά πάσα στιγμή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών που έχει προτείνει η GPIL. Κάθε αλλαγή στο παρόν Συμφωνητικό που προτείνεται από τον Πωλητή θα τίθεται σε ισχύ εφόσον έχει υπογραφεί από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κάθε συμβαλλομένου.

  13.4 Ο Πωλητής συμφωνεί ότι η GPIL έχει δικαίωμα τροποποίησης του Συμφωνητικού άμεσα κατόπιν επίδοσης ειδοποίησης, όπου αυτό δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

  13.5 Κανένας όρος στις παραγράφους 13.3 και 13.4 δεν θα περιορίζει:

  13.5.1 Το δικαίωμα της GPIL να ενημερώνει και να αναθεωρεί τις πολιτικές της ή να προσθέτει τυχόν νέα χαρακτηριστικά κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα οποία μπορούν να γίνουν δεκτά από τον Πωλητή με τη χρήση των νέων χαρακτηριστικών από τον Πωλητή. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που επιλέγεται κατά την κρίση της GPIL και η μέθοδος αυτή μπορεί να περιλαμβάνει επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσίευση σε έναν ιστότοπο της Google και

  13.5.2 Το δικαίωμα των συμβαλλομένων να παραλλάσσουν τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος προειδοποίησης, εφόσον η παραλλαγή δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επ' αυτής.

  13.6 Δεν επιτρέπεται στον Πωλητή να εκχωρεί ή άλλως να μεταβιβάζει το παρόν Συμφωνητικό ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση προκύπτει από αυτό, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της GPIL.

  13.7 Η GPIL δύναται, χωρίς πρότερη γραπτή συγκατάθεση, να εκχωρεί ή άλλως να μεταφέρει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της όπως προκύπτουν από το παρόν συμφωνητικό, στην Google ή/και οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία της Google.

  13.8 Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν θα υπέχει ευθύνη για αδυναμία ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από συνθήκες πέραν του εύλογου ελέγχου του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων κυβερνητικών δράσεων, τρομοκρατικών πράξεων, σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, εργασιακών συνθηκών, διακοπών ρεύματος ή/και βλαβών και διακοπών λειτουργίας διαδικτύου ή τηλεπικοινωνιών και βλαβών συστήματος.

  13.9 Η αδυναμία της GPIL να ασκήσει ή να επιβάλει κάποιο δικαίωμα ή όρο του Συμφωνητικού δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή όρο.

  13.10 Οι συμβαλλόμενοι του παρόντος θα παραμείνουν ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι και κανένας όρος του Συμφωνητικού δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί σχέση πρακτορείας, συνεργασίας ή σύμπραξης μεταξύ των συμβαλλομένων. Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν θα θεωρείται υπάλληλος ή νόμιμος εκπρόσωπος του έτερου συμβαλλομένου και κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν θα έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να δημιουργεί τυχόν υποχρεώσεις εκ μέρους του έτερου συμβαλλομένου.

  13.11 Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί από τυχόν δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως μη εφαρμοστέος ή άκυρος, τότε ο εν λόγω όρος θα περιορίζεται ή θα εξαλείφεται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου το παρόν Συμφωνητικό να παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμοστέο μεταξύ των συμβαλλομένων.

  13.12 Κανένας όρος πέραν όσων ρητά ορίζονται στο παρόν Συμφωνητικό δεν θα δημιουργεί ή παραχωρεί τυχόν δικαιώματα ή άλλα οφέλη ή άλλως υπέρ οποιουδήποτε προσώπου πέραν των συμβαλλομένων του παρόντος. Η παρούσα παράγραφος δεν θα λειτουργεί περιοριστικά για τα δικαιώματα οποιουδήποτε νόμιμου δικαιούχου δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού για την άσκηση των δικαιωμάτων και των οφελών που έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν από τον εκχωρητή του. Παρά τα οριζόμενα αυτής της παραγράφου, δεν απαιτείται από κανέναν τρίτο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που ενδεχομένως δικαιούται να επιβάλλει τα δικαιώματά του δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού, να συναινεί στην εκχώρηση, τη μεταβίβαση, τον τερματισμό ή την παραλλαγή του παρόντος Συμφωνητικού.

  13.13 Το παρόν Συμφωνητικό και όλες οι διαφωνίες και οι αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σύνδεση με αυτό, θα διέπονται από τη νομοθεσία της Ιρλανδίας. Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν αμετάκλητα και άνευ όρων ότι τα ιρλανδικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τις εν λόγω διαφωνίες ή αξιώσεις. Κανένας όρος στην προηγούμενη πρόταση δεν θα αποτρέπει οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων να επιζητήσει δικαστική εντολή ή άλλο παρόμοιο μέτρο αποκατάστασης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, προκειμένου να προστατεύσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του ή τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

  13.14 Στον βαθμό που επιτρέπεται από οποιαδήποτε σχετική εθνική νομοθεσία, η οποία εφαρμόζει την Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 2007/64/ΕΚ ("PSD") και την Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (ΕΕ) 2015/2366 ("Εθνική νομοθεσία"), οι παρακάτω διατάξεις της Εθνικής νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται στο Συμφωνητικό: όλες οι διατάξεις, η οποίες εφαρμόζουν τον Τίτλο ΙΙΙ και τα Άρθρα 62(1), 64(3), 72, 74, 76, 77, 80 και 89 της Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2). Τα συμβαλλόμενα μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος να συμφωνούν σε άλλη ώρα που οφείλονται στις διατάξεις της Εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζει το Άρθρο 71 της Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2).