Приемане на плащания през Google – Общи условия (Продавач)

04 април 2019 г.

Настоящите Общи условия за Продавачи („Споразумение“) представляват договор с правна сила между Google Payment Ireland Limited, компания, регистрирана в Ирландия (фирмен №: 598776), с адрес на управление: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ирландия („GPIL“) и Вас („Продавач“). Можете да се свържете с GPIL по имейл чрез Помощния център на адрес https://support.google.com/paymentscenter. GPIL е оторизирана и се контролира от Central Bank of Ireland („CBI“) като разплащателна институция и е вписана в регистъра на CBI с регистрационен номер C178423. GPIL е дъщерно дружество на Google International, LLC („Google“). Трябва да прегледате цялото Споразумение, преди да решите дали да го приемете и да продължите процеса по регистрация.

Преди да продължите, трябва да отпечатате или запазите копие от това Споразумение за документацията си.

КЛИКВАЙКИ ВЪРХУ „ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ“ ПО-ДОЛУ И ВЪРХУ БУТОНА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА, ПРИЕМАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

Споразумението ще влезе в сила от датата на приемане от страна на Продавача („дата на влизане в сила“).

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 2. Това Споразумение съдържа следните дефинирани термини:

  Профил означава свързаният с Продавача профил за плащания, който GPIL поддържа;

  Справочно ръководство за приложния програмен интерфейс (API) означава Справочното ръководство за API, което GPIL или партньорите на GPIL публикуват от време на време. Актуалната му формулировка е на разположение на https://developers.google.com/terms.

  Ръководство за програмисти за приложния програмен интерфейс (API) означава Ръководство за програмисти за API, което GPIL или партньорите на GPIL публикуват от време на време. Актуалната му формулировка е на разположение на https://developers.google.com/androidpay/?csw=1. Бета-елементи означава онези елементи на услугата, които GPIL идентифицира от време на време в своята техническа документация като „бета“ или неподдържани. Тази техническа документация съдържа Справочното ръководство и Ръководството за програмисти за API, приложими за версията на услугата, която Продавачът използва.

  Характеристики на марката означава търговски наименования, запазени марки, марки на услуги, логотипи, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката на всяка от страните, притежавани (или лицензирани) от време на време от съответната страна.

  Работен ден означава ден, който не е събота, неделя или официален неработен ден в Ирландия.

  Купувач означава физическо или юридическо лице, което се регистрира за използването на услугата, за да извършва плащания чрез платежен инструмент.

  Оператор означава одобрен от GPIL мобилен телефонен оператор, който предлага профил за таксуване от оператор на Купувачи.

  Таксуване от оператор означава процес на плащане, при който GPIL от името на Продавача предоставя на Оператора платежна транзакция за таксуване в профила за таксуване от оператор на Купувача.

  Профил за таксуване от оператор означава профил за месечно или друго периодично таксуване, предоставен от Оператор и регистриран от Купувач при GPIL за финансиране на платежни транзакции.

  Решение за сторниране на плащане означава разделът от програмните правила и насоки на Google Payments, озаглавен „Решение за сторниране на плащане“.

  Оспорвания означава всички несъгласия, съдебни дела, договорености и/или други такива спорове между потребители или други трети страни, възникнали от използването на услугата и различни от оспорванията по услугата.

  ЕИП означава Европейското икономическо пространство.

  Евро означава законната валута на Европейския паричен съюз.

  Платежен инструмент означава кредитна карта, дебитна карта, профил за таксуване от оператор или друг инструмент за плащане, който се регистрира от Купувач в услугата и който GPIL приема, за да улеснява обработването на платежни транзакции. Google означава Google International LLC и дъщерните дружества и партньорите на Google International LLC.

  Програмни правила и насоки на Google Payments означава правилата на Google Payments, които GPIL публикува от време на време за Продавачи с регистрирани профили в GPIL с платежни документи от ЕИП. Актуалните програмни правила и насоки на Google Payments са достъпни на адрес https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

  Протоколи за данни на GPIL означава протоколите за данни на Google, приложими към услугата, които се предоставят на Продавача от или от името на GPIL в съответствие със Споразумението, и всички преработени версии на такива протоколи, които може да бъдат съобщавани на Продавача от GPIL или партньорите на GPIL от време на време.

  Уебсайт на Google означава уебсайт, притежаван или управляван от или от името на Google или дъщерни дружества на Google, включително всички техни поддомейни и директории и всички последващи сайтове към тях.

  Брутна стойност на стоките или БСС означава общата стойност на всички платежни транзакции на Продавача, включително всички начисления, данъци или такси за доставка, които са приложими.

  Права на интелектуална собственост означава всички патентни права, авторски права, права върху топографията на полупроводникови изделия, права върху софтуер, морални права, запазени марки и/или марки на услуга, логотипи, права върху или във връзка с бази от данни, права върху или във връзка с поверителна информация или търговски тайни, права във връзка с имена на домейни и други права на собственост (регистрирани или нерегистрирани) в целия свят, включително всички права за възстановяване и права върху заявления и предстоящи регистрации, както и правото на завеждане на дела и възстановяване на щети за минали нарушения.

  Данни за вход означава потребителското име и паролата, които GPIL издава на Продавача за достъп до профила на Продавача.

  Правила за гаранция за плащане означава разделът от програмните правила и насоки на Google Payments, озаглавен „Правила за гаранция за плащане“.

  Платежна транзакция означава обработването на плащане чрез услугата, което води до дебитирането или таксуването на платежния инструмент на Купувач със сумата на покупката и издаването на средства в разплащателната сметка на Продавача.

  Платежно нареждане означава (i) инструкцията, която Продавачът дава на GPIL за обработване на оторизирана от Купувача платежна транзакция, или (ii) инструкцията, която Продавачът дава на GPIL за обработване на възстановяване на сума по платежния инструмент на Купувача чрез функцията на услугата за възстановяване на сума, когато се изисква от обстоятелствата.

  Продукт означава всяка дигитална или физическа стока, артикул или услуга, които Купувач може да купи от Продавач чрез услугата.

  Сума на покупката означава сума, равна на цената на продукт, включително всички свързани начисления, данъци, такси за доставка или обработка, които са приложими.

  Транзакция за възстановяване на сума означава всяко възстановяване на сума или кредит, издадени поради някаква причина, включително, но не само, връщане/отказ от продукт и корекция на платежна транзакция.

  Имейл адрес на Продавача означава имейл адресът, посочен от Продавача по време на регистрация.

  Уебсайт на Продавача означава страниците на уебсайта на Продавача, предлагащи продукти, които могат да бъдат платени чрез услугата.

  Услуга означава предоставената от GPIL и описана в това Споразумение услуга, наречена Google Payments, която улеснява обработването на платежни транзакции от името на Продавача с цел извършване на плащане за покупка между Продавача и Купувача.

  Оспорвания по услугата означава всички несъгласия, жалби, съдебни дела, договорености и/или други такива оспорвания между GPIL и потребителите, възникнали единствено от предполагаемото неспазване от страна на GPIL на задълженията по Споразумението или на приложимото законодателство и от всяка свързана грешка при предоставянето на услугата.

  Такси за обслужване означава таксите, които GPIL начислява за услугата, както е посочено в точка 6.1.

  Разплащателна сметка означава депозитната сметка на Продавача, поддържана в банка на територията на ЕИП, която е посочена от Продавача и съобщена писмено на и одобрена от GPIL за получаване на средства от обработването на платежни транзакции.

  Дъщерни дружества и партньори означава дъщерни дружества и свързани юридически лица на GPIL по света.

  Потребител означава физическо или юридическо лице, което се регистрира за услугата като Купувач или Продавач, и

  Година означава периодът от дванадесет (12) месеца, който започва на датата на влизане в сила, и всеки следващ период от дванадесет месеца.

  1.1 Заглавията на точките в това Споразумение са само за улеснение и не засягат интерпретацията или тълкуването му.

  1.2 Препратката към закон или разпоредби от закон включва препратка към съответния закон или разпоредба, които може от време на време да се изменят, разширяват или постановяват повторно.

  1.3 Освен ако в това Споразумение изрично не е посочено друго, всички суми в него са с деноминация в евро.

 3. ЕЛЕМЕНТИ И ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
 4. 2.1 Описание на услугата. GPIL ще предоставя услугата на Продавача във връзка с продажбите на продукти от негова страна, извършвани на пазари на Google (всеки от тях „пазар на Google“). Списък с пазарите, които се поддържат от услугата, можете да намерите тук. Google може да актуализира пазарите от време на време.

  За да използва услугата на пазар на Google, Продавачът трябва да приеме отделно Общите условия за предоставяне и ползване на услугите, приложими за този пазар на Google („Общи условия за пазара на Google“), и да свърже профила си за услугата с профила си за този пазар на Google. Всички транзакции, свързани с пазарите, ще се обработват в съответствие с това Споразумение. В случай на противоречие между това Споразумение и приложимите Общи условия за пазара на Google ще се прилагат условията на приложимите Общи условия за пазара на Google.

  GPIL може също да предостави услугата на Продавача, за да му даде възможност да получава дарения за благотворителни каузи.

  Продавачът може също да предоставя продуктите си за допълнителна продажба от Google, във връзка с което Google ще му дължи пари. Google може да поиска от GPIL да изплаща такива суми на Продавача от името на Google. За избягване на съмнение това Споразумение не се отнася за такива плащания.

  2.2 Потвърждения от Продавача. Продавачът потвърждава и приема, че:

  2.2.1 продажбите на продукти на Продавача са транзакции между Продавача и Купувача, а не с GPIL, Google или партньори на Google, освен ако GPIL, Google или партньори на Google не са изрично посочени като Продавач или Купувач в транзакцията;

  2.2.2 GPIL, Google или партньорите на Google не са Купувач, Продавач или страна във връзка с платежна транзакция, освен ако не са изрично обозначени като такива в описанието на продукта на уебсайт на Google или в Общите му условия;

  2.2.3 GPIL не носи отговорност и не упражнява контрол върху качеството, безопасността или законността на рекламираните продукти, истинността и точността на описанието им, възможността на Продавачите да продават продукти или възможността на Купувачите да ги купуват; и

  2.2.4 GPIL не носи отговорност и не следи дали Купувачът ще завърши покупката или плащането на продуктите, които се е съгласил да купи от Продавача. Когато Купувачът цели да направи покупка с платежен инструмент, GPIL обработва платежната транзакция от името на Продавача след получаване на платежно нареждане или (а) чрез съответната мрежа за обработване на плащания, включително, но не само, мрежи за кредитни или дебитни карти, или (б) към Оператора за плащане и събиране чрез Таксуване от оператор, както е описано по-долу.

  2.3 Допустима платежна транзакция. Продавачът може да използва услугата само за обработване на платежна транзакция за продукт, който е купен от Купувач чрез законна, добросъвестна продажба. Платежна транзакция може да не бъде изпратена за обработване чрез услугата, докато Продавачът не е:

  2.3.1 доставил или по друг начин предоставил на Купувача купените стоки; или

  2.3.2 извършил купената услуга; или

  2.3.3 завършил по друг начин транзакцията за покупка, както е взаимно договорено между Продавача и Купувача.

  2.4 Забранени транзакции. GPIL може да установи общи практики и ограничения относно използването на услугата, без да известява Продавача предварително за това, включително, но не само, единични или общи лимити за транзакции по отношение на стойността в евро или равностойността в местна валута или по отношение на броя на платежните транзакции или платежните нареждания за един или повече посочени периоди от време. Продавачът няма да:

  2.4.1 използва услугата за обработване на платежна транзакция за Продавач или по друг начин да прехвърля средства между Купувач и Продавач, които не произтичат пряко от покупката на продукт от страна на Купувача;

  2.4.2 използва услугата, за да предоставя авансово пари в брой или да улеснява покупката на еквиваленти на пари в брой от Купувачи (например пътнически чекове, предплатени карти, платежни нареждания и т.н.), освен ако не се касае за сертификат за подарък или карта със съхранявана сума, както е разрешено съгласно приложимите правила на GPIL, достъпни на уебсайта на Google Payments; или

  2.4.3 използва услугата за обработване на платежни транзакции във връзка с продажбата или размяната на незаконни или забранени стоки или услуги, включително, но не само, забранени продукти или категории от продукти, посочени в списъка със забранени продукти, достъпен на адрес https://support.google.com/faqs/answer/75724 (като този списък се актуализира от време на време), или свързана с тях незаконна транзакция („Списък със забранени продукти“). Неспазването на приложимите правила относно списъка със забранени продукти може да доведе до спиране или прекратяване на достъпа на Продавача до услугата в допълнение към други удовлетворения, налични за GPIL по силата на това Споразумение.

  Продавачът няма да използва услугата по начин, който противоречи на тези общи практики, и такова забранено ползване е основание за незабавно спиране на услугата и/или прекратяване на Споразумението.

  2.5 Продавачът може да откаже да обработи поръчка за продукт поради каквато и да било причина, като предварително извести GPIL за това (по начин, определен от GPIL), но във всеки такъв случай GPIL няма да има задължението да съдейства за съответните платежни транзакции.

  2.6 Ограничения за използване на услугата.

  2.6.1 Продавачът ще спазва всички правила и ограничения за Продавачи относно използването на услугата, които GPIL или партньорите на GPIL публикуват и актуализират от време на време. Тези правила включват:

  (a) Програмните правила и насоки на Google Payments;

  (б) изискванията за внедряване и техническите изисквания на GPIL и Google, достъпни на адрес https://developers.google.com/terms (или друг такъв URL адрес, който GPIL предоставя от време на време);

  (в) свързаните с услугата насоки на GPIL и Google за третиране на търговски марки или марки на услуги, достъпни на адрес https://www.google.com/permissions/ или друг такъв URL адрес, който GPIL или Google предоставят от време на време;

  (г) правилата и условията на уебсайтовете на Google, достъпни от време на време от съответните уебсайтове на Google;

  (д) изискванията на GPIL за сигурност на данните и поверителност, които се съобщават на Продавача от време на време, включително Съобщението за поверителност на Google Payments, достъпно на адрес

  https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice;

  (е) всички приложими оперативни правила и/или правила на асоциациите или мрежите, обслужващи карти, които се използват за обработване на платежни транзакции или транзакции за възстановяване на суми; и

  (ж) изискванията на оператора, приложими за таксуване от оператор.

  2.6.2 Платежните транзакции на Продавача може да бъдат защитени в съответствие с решението за сторнирания на плащания и с общите условия на Правилата за гаранция за плащания.

  2.6.3 GPIL може изцяло или частично да променя или спира услугата, когато това е необходимо за извършването на поддръжка или актуализации на услугата.

  2.6.4 GPIL може от време на време да ограничава някои елементи или достъпа до цялата услуга или нейни части.

  2.6.5 GPIL не се задължава да кредитира Продавача за платежна транзакция, за която GPIL не е получила валидни средства от платежния инструмент на Купувача.

  2.7 Забранени действия. Продавачът няма да:

  2.7.1 определя минимален или максимален размер на платежната транзакция като условие за Купувача да използва услугата за плащане на продукт;

  2.7.2 изисква от Купувача да му предоставя номера на сметки на кредитни карти, дебитни карти, профил за таксуване от оператор или друг платежен инструмент;

  2.7.3 обработва като отделна платежна транзакция размера на данъка, приложим към покупката на продукт;

  2.7.4 изпраща към услугата платежна транзакция, обработването на която е било отхвърлено или която е била върната като възстановяване на плащане; или

  2.7.5 разрешава използването на услугата за плащане на задължение на Купувача към Продавача или на върнат/неизплатен чек.

  Когато Продавачът добавя допълнителна такса към платежна транзакция за използване на услугата, той трябва ясно да уведоми Купувача за тази такса. Продавачът приема да не прилага допълнителни такси, които са незаконни в съответната юрисдикция.

  2.8 Оторизиране на платежна транзакция. Продавачът потвърждава, че получаването на оторизация за платежна транзакция означава, че към датата на оторизацията по съответния платежен инструмент е наличен достатъчен кредит при издателя на картата или оператора за сумата на покупката. Продавачът също така потвърждава, че при получаване на оторизация за платежна транзакция задължението на Купувача за плащане към Продавача е изпълнено и изплатено (освен в случаите на възстановяване на плащане или друго анулиране). Продавачът приема, че оторизацията не е потвърждаване на самоличността на Купувача, нито гаранция от страна на GPIL, че транзакцията няма да бъде предмет на възстановяване на плащане или друго анулиране.

  2.9 Време за изпълнение. При всички платежни транзакции: веднага след като GPIL получи от платежния инструмент на Купувача валидни средства на съответната стойност, равна на сумата на покупката на продукта, GPIL ще преведе незабавно по сметката на Продавача съответната сума, намалена с приложимите такси за обслужване.

  2.10 Ако платежно нареждане бъде получено или насрочено в неработен ден, за целите на настоящата точка то ще се счита за получено или насрочено на следващия работен ден.

  2.11 Платежните транзакции може да бъдат отхвърлени без предизвестие до Купувача или Продавача, както е посочено в точка 6.2. Платежна транзакция може също така да бъде забавяна поради спазване от страна на GPIL на задълженията й по приложимото законодателство срещу изпирането на пари, включително ако GPIL подозира, че транзакцията включва измама.

  2.12 Допълнителни условия за таксуване от оператор. Когато Купувач извършва платежна транзакция посредством таксуване от оператор, GPIL ще предостави на оператора таксите за плащане и обработване чрез профила за таксуване от оператор на Купувача. GPIL също така може да предостави на Оператора за обработване и следните операции: анулиране, възстановяване или корекция на тази платежна транзакция чрез профила за таксуване от оператор на Купувача. GPIL няма задължение спрямо Продавача или друго лице да изпълнява платежна транзакция на Купувача (или да анулира, възстановява сума по такава транзакция или да я коригира), ако по някаква причина операторът не може или не желае да събере средствата от профила за таксуване от оператор или по друг начин от Купувача (при плащане на платежна транзакция), или да кредитира профила за таксуване от оператор или по друг начин Купувача (при анулиране, възстановяване или корекция на платежна транзакция). В случай че GPIL предостави на Продавача средства за уреждане при предстоящо плащане от оператора, GPIL си запазва правото да възстанови плащането или да възстанови средствата от Продавача, ако Операторът не обработи платежната транзакция в профила за таксуване от оператор на Купувача или не получи по друг начин плащане от Купувача. GPIL може да ограничи типовете Продавачи, които може да ползват таксуване от оператор, и видовете продукти, които може да бъдат купувани чрез таксуване от оператор.

  2.13 Бета-елементи. GPIL може по свое усмотрение да предоставя на Продавача за ползване бета-елементи. Те се предоставят „в състоянието, в което се намират“ (т.е. без поемане на отговорност за недостатъци) и Продавачът ще ги използва на собствен риск при спазване на приложимото законодателство. GPIL може по свое усмотрение да преустанови предоставянето на бета-елементи по всяко време.

 5. ВНЕДРЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
 6. 3.1 Разплащателна сметка. Като част от внедряването на услугата и като условие на GPIL за предоставяне на услугата Продавачът ще създаде, регистрира и поддържа разплащателна сметка в услугата. Продавачът упълномощава GPIL да:

  3.1.1 потвърди, че разплащателната сметка, посочена от Продавача на уеб страниците за регистрация за услугата, е изрядна при откриващата я банка, включително като изпрати заявка за оторизиране на плащане и/или кредит с ниска стойност, и/или сума за дебитиране към приложимата разплащателна сметка;

  3.1.2 препотвърждава изцяло по свое усмотрение разплащателната сметка винаги когато информацията за профила се променя; и

  3.1.3 получава, ако е позволено съгласно местното законодателство, от време на време кредитен отчет и/или по друг начин да прави запитвания за кредитна или друга информация за справка за Продавача, когато сметне за подходящо да направи оценка на допустимостта на Продавача за услугата или да прегледа използването й от негова страна.

  3.2 Продавачът ще предостави актуална, пълна и точна информация за регистрацията и разплащателната сметка и ще актуализира тази информация, за да я поддържа актуална и точна. GPIL може от време на време да изисква от Продавача да предоставя допълнителна информация като условие за по-нататъшното ползване на услугата или за да помогне на GPIL да определи дали да му позволи да продължи да я използва.

  3.3 Актуализации. Ако GPIL актуализира от време на време спецификациите за внедряване или техническите си спецификации (включително, но не само, чрез актуализиране на протоколите си за данни или чрез налагане на промени в облика и функционирането, етикетирането, търговската марка или означението за авторство), Продавачът ще внедри тези актуализации или промени в основателен от практическа гледна точка срок, но във всеки случай в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на получаване на известието за актуализация. Актуализациите или промените в облика, етикетирането, търговската марка или означението за авторство трябва обаче да бъдат внедрявани в рамките на 15 (петнадесет) дни от датата, на която Продавачът получи известие за тези актуализации.

  3.4 Известие за системни промени. Продавачът ще уведомява GPIL с предизвестие не по-малко от шестдесет (60) дни за всяка промяна в кода или обслужващата технология, използвани за внедряване на услугата, която може с основание да се очаква, че ще се отрази неблагоприятно върху GPIL, възможността на GPIL да предоставя услугата на други Продавачи или внедряването на услугата от страна на Продавача (по подразбиране предизвестието в никакъв случай не освобождава Продавача от задълженията му по Споразумението).

  3.5 Техническа поддръжка. При условие че Продавачът спазва Споразумението, за срока на това Споразумение GPIL ще предоставя на Продавача услуги за техническа поддръжка за услугата в съответствие с насоките за поддръжка на GPIL, които към този момент са в сила за услугата. Преди изпращане на заявка за поддръжка до GPIL Продавачът първо ще положи основателни усилия да отстрани всички грешки, програмни грешки, повреди или неизправности в мрежовата свързаност в своя собствен софтуер и оборудване, без да предава въпроса за разрешаване към GPIL. След това той може да отправи писмена заявка за техническа поддръжка в съответствие с насоките и процедурите на GPIL за поддръжка. Продавачът ще предоставя услуги по поддръжка на Купувачи за своя сметка.

 7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА
 8. 4.1 GPIL е разплащателна институция. Продавачът потвърждава и приема, че:

  4.1.1 GPIL предлага услугата, за да улеснява обработването на платежни транзакции във връзка с покупката на продукт от страна на Купувачите;

  4.1.2 GPIL обработва платежни транзакции само от името на Продавача, а не на Купувачите;

  4.1.3 GPIL не приема депозити; и

  4.1.4 средствата, поддържани от GPIL или доставчиците на GPIL (включително всички доставчици на банкови услуги) във връзка с обработването на платежни транзакции, не са под формата на депозити.

  4.2 Без подкрепа. GPIL не предоставя гаранции и заявления във връзка със:

  4.2.1 безопасността, качеството, точността, надеждността, целостта или законността на продуктите;

  4.2.2 истинността или точността на описанието на продуктите, информацията на Купувача, съвет, мнение, оферта, предложение, твърдение, данни или друга информация (заедно наричани „съдържание“), които се показват или разпространяват, купуват или плащат чрез услугата или уебсайтовете на Google.

  GPIL може, но без да се задължава съгласно Споразумението, изцяло или частично да редактира, изменя, отказва да публикува или премахва всяко съдържание, което намира за непристойно, погрешно, незаконно, измамническо или в нарушение на Споразумението.

  4.3 Самоличност на Купувача. GPIL не поема отговорност към Продавача за проверяване на информация или за потвърждаване на самоличността на Купувачи. GPIL може да предложи система за отзиви или друга система за класиране в услугата, за да помогне на Продавача да оценява Купувачи или на Купувачи да оценяват Продавача. Продавачът приема, че всяка такава система отразява единствено мнението на трети страни и не е мнение, заявление или гаранция от GPIL.

  4.4 Потвърждаване на самоличността на Продавача; изисквания срещу изпирането на пари. Продавачът потвърждава, че GPIL му предлага и ще продължава да му предлага услугата, при условие че удовлетворява всички надлежни проучвания и проверки на самоличността, които GPIL може да извърши, и че спазва изискванията на GPIL и регулаторните изисквания срещу изпирането на пари. Проверките на самоличността може да включват проверки на кредитното състояние, проверки срещу изпирането на пари, изисквани от съответното законодателство, проверки, изисквани от асоциациите, обслужващи картата, и проверки за удовлетворяване на съответните регулаторни изисквания. Продавачът ще осигури изцяло поисканото от GPIL съдействие за извършване на такива проверки и определяне на спазването на изискванията срещу изпирането на пари, включително предоставянето на всяка допълнителна информация за регистрация или потвърждаване на самоличността, която може да се изисква от GPIL. Продавачът дава съгласието си GPIL да споделя със и да получава от съответни трети страни информация относно Продавача с цел извършване на приложимите надлежни проучвания и проверки на самоличността. Неудовлетворяването на това условие, включително задължението на Продавача да предостави поисканата от GPIL информация за потвърждаване на самоличността или за определяне на съответствието с изискванията срещу изпирането на пари, може да доведе до незабавно спиране на използването на услугата от страна на Продавача, както и до прекратяване на това Споразумение.

  4.5 Оспорвания. Продавачът потвърждава и приема, че:

  4.5.1 освен ако изрично не е предвидено в решението за сторниране на плащане или според правилата на асоциацията или мрежата, обслужващи картата, или регулаторните изисквания на Ирландия относно самия процес на плащане, GPIL не е страна и не носи отговорност за оспорвания;

  4.5.2 в случай на оспорване Продавачът ще спазва правилата за оспорване, които GPIL предоставя от време на време; и

  4.5.3 в случай на оспорване на услугата ще се следва процедурата, посочена в точки 4.6 и 4.7.

  Въпреки разпоредбите на посочените по-горе точки 4.5.1 или 4.5.2 GPIL предоставя различни инструменти за улесняване на общуването между Продавача и Купувача при разрешаването на спорове. Ако Продавачът и Купувачът не могат да разрешат спора, GPIL може да посредничи при заявка за съдействие от някоя от страните. Когато получи такава заявка, GPIL при необходимост и по свое усмотрение ще преглежда спора и ще предлага необвързващо решение.

  4.6 Оспорвания на услугата. GPIL ще разглежда оспорвания на услугата, при условие че Продавачът съдейства на GPIL в основателна степен, както GPIL може да поиска от време на време.

  4.7 Всяко оспорване на услугата първоначално трябва да бъде насочвано към Помощния център на GPIL. За повече информация относно Помощния център, моля, посетете https://support.google.com/payments. Ако решението на оспорването на услугата не Ви удовлетворява, можете да го насочите до омбудсмана на Ирландия, отговарящ за финансовите услуги, или до всеки друг компетентен извънсъдебен орган по обжалванията, приложим за Вашия случай в държавата по регистрация на Продавача, при условие че Продавачът отговаря на критериите за допустимост. Още информация за омбудсмана, отговарящ за финансовите услуги, може да получите на адрес https://www.financialombudsman.ie/.

  4.8 Заявки за получаване на документи. Продавачът е длъжен да съхранява оригиналните документи за всяка транзакция най-малко 6 (шест) месеца от датата на съответната транзакция и да пази копия на всички тези данни най-малко 18 (осемнадесет) месеца от същата дата.

 9. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАРКАТА
 10. 5.1 Лиценз за характеристики на марката на GPIL. При спазване на условията на това Споразумение GPIL предоставя на Продавача ограничен, неизключителен лиценз (без право на преотстъпване) за срока на Споразумението, за да показва онези характеристики на марката на GPIL, които GPIL предоставя на Продавача за ползване единствено във връзка с внедряването на услугата и нейното популяризиране на уебсайта на Продавача. Всяко внедряване на услугата в уебсайт на Продавача и използването на приложимо лого на характеристиките на марката, което GPIL предоставя на Продавача, трябва във всеки един момент от срока на Споразумението да съответстват на насоките за налагане на търговската марка и за означение за авторство, както и на правилата, достъпни на адрес https://www.google.com/permissions/guidelines (които Google или GPIL може да актуализират от време на време). Независимо от което и да било в противния смисъл, GPIL може да отмени предоставения по настоящата точка лиценз с известие до Продавача, с което му предоставя основателен период от време да преустанови ползването на съответните характеристики на марката.

  5.2 Лиценз за характеристики на марката на Продавача. При спазване на условията на това Споразумение Продавачът предоставя на GPIL, Google и партньорите на Google ограничен, неизключителен (освен в случаите, посочени в тази точка) лиценз (без право на преотстъпване) за срока на Споразумението, за да показват характеристиките на марката на Продавача, които се използват във връзка с услугата, и за да изпълняват задълженията си по това Споразумение.

  5.3 Всяка страна ще притежава всички права, собственост и дялове, включително, без изброяването да е изчерпателно, всички права на интелектуална собственост, които се отнасят до характеристиките на марката й. С изключение на ограничената степен, изрично предвидена в Споразумението, нито една от страните не предоставя, а другата страна не придобива право, собственост или дял (включително, без изброяването да е изчерпателно, косвен лиценз) върху или от характеристиките на марката на другата страна. GPIL ще използва характеристиките на марката на Продавача (включително свързаната с тях репутация) в полза на Продавача и Продавачът ще използва характеристиките на марката на GPIL (включително свързаната с тях репутация) в полза на Google и GPIL. Нито една от страните няма да оспорва или подпомага на други да оспорват характеристиките на марката на другата страна (освен в случаите на защита на правата на тази страна по отношение на характеристиките на собствената й марка) или тяхната регистрация от другата страна, нито ще се опитва да регистрира характеристики на марката или имена на домейни, които са объркващо подобни на тези на другата страна.

  5.4 Оповестяване. Нито една от страните няма да обявява публично съществуването или съдържанието на това Споразумение без предварителното писмено одобрение на другата страна. Въпреки горепосоченото, GPIL, Google и партньорите на Google може да включват характеристики на марката на Продавача в презентации, маркетингови материали, съобщения за пресата и списъци с клиенти (което включва, без изброяването да е изчерпателно, списъци с клиенти, публикувани на уебсайтовете на Google, и екранни снимки на внедряването на услугата от Продавача). По искане на Продавача GPIL ще му предостави пример за такова ползване.

 11. ТАКСИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
 12. 6.1 Такси за обслужване. Продавачът плаща таксите, определени в приложимите Общи условия за пазара на Google. Всички отстъпки или освобождаване от такси, които GPIL предлага за услугата от време на време (ако има такива), не се прилагат по отношение на таксите, определени в приложимите Общи условия за пазара на Google. Не се прилагат такси във връзка с обработването на плащания за дарения за благотворителност.

  6.2 Условия за плащане; Месечен график на плащанията. GPIL ще положи усилия с грижата на добрия търговец да прехвърля по електронен път към разплащателната сметка на Продавача средствата за платежни транзакции, изпратени за получаване от Продавача, в рамките на един календарен месец, преди края на работния ден на 15-о число на следващия календарен месец. GPIL може да прехвърля средства към разплащателната сметка на Продавача по-често от веднъж месечно по свой избор и без предизвестие до Продавача. Продавачът може допълнително да заяви прехвърляне на средствата по всяко време, като се свърже с GPIL чрез Помощния център за продавачи. Въпреки горепосоченото GPIL няма задължение да изплаща средства по разплащателната сметка на Продавача:

  6.2.1 за всяка платежна транзакция, за която GPIL не е получила пълно плащане с окончателно налични средства, ако Продавачът не изтегли средствата в периода на оторизиране на плащането, определен в програмните правила;

  6.2.2 ако Купувачът е заявил възстановяване на сума или друго анулиране;

  6.2.3 ако по свое основателно усмотрение GPIL счита, че транзакцията:

  (a) е предмет на фактическа грешка;

  (б) включва нарушение, измама или е извършена чрез измамнически или невалидни средства (включително, но не само, злоупотреба с кредитни карти, дебитни карти или други платежни средства), различни от изрично посочените в правилата на гаранция за плащания;

  (в) нарушава приложимото законодателство;

  (г) нарушава Споразумението или Общите условия за Купувачи; или

  (д) нарушава приложимите правила на GPIL и/или на услугата.

  6.2.4 в случай че GPIL изиска допълнителна информация от Продавача, за да изпълни изискванията за проверка на самоличността или срещу изпирането на пари в съответствие с точка 4.4;

  (a) Продавачът приема да сътрудничи на GPIL и да предостави всяка информация, която GPIL основателно поиска в процеса на разследване на обстоятелствата, посочени в тази точка.

  (б) Както е посочено в точка 2.11, транзакциите може също така да бъдат отлагани поради спазване от страна на GPIL на задълженията й по приложимо законодателство срещу изпирането на пари, включително ако GPIL подозира, че транзакцията включва измама.

  (в) Когато не противоречи на закона или не компрометира основателни процедури за сигурност, GPIL ще предоставя на Продавача информация относно невъзможността да обработи платежна транзакция в съответствие с точка 6.2.

  6.3 Продавачът приема, че Купувачите може да запазят правото на възстановяване на плащане в съответствие с правилата на асоциацията, обслужваща картата и/или споразумението им с притежателя на платежния инструмент (включително оператор). GPIL може, но не е задължена, да предава възстановяване на плащане към Продавача.

  6.4 GPIL може да прихване свое евентуално задължение за плащане към Продавач съгласно това споразумение със:

  6.4.1 такса за обслужване, дължима от Продавача;

  6.4.2 суми, надплатени на Продавача поради по-късно анулиране, възстановяване на сума, възстановяване на плащане или друга корекция на предишни платежни транзакции, и

  6.4.3 други суми, дължими от Продавача на GPIL съгласно това или всяко друго споразумение. В случай че салдото на Продавача стане отрицателно (т.е. поради отрицателни корекции, надхвърлящи окончателните постъпления за даден период), GPIL може да дебитира разплащателната сметка със стойността на отрицателното салдо. Освен това GPIL може да избере да издаде фактура на Продавача за всяка сума, дължима от Продавача съгласно това Споразумение, която ще стане незабавно изискуема и платима.

  6.5 GPIL може да удържа всяка приложима такса за обслужване и други приложими такси от сумата на платежни транзакции.

  6.6 Задължителни резерви. GPIL може временно или постоянно да налага задължителни резерви по отношение на Продавача при участието му в услугата, както и от време на време. Обстоятелствата, при които GPIL може да наложи задължителни резерви, включват, но не само:

  6.6.1 гарантиране, че GPIL има на разположение достатъчно средства в случай на възстановяване на плащане или други задължения на Продавача, които възникват във връзка с платежни транзакции;

  6.6.2 значителна промяна във финансовото състояние на Продавача или кредитната му история, включително, без изброяването да е изчерпателно, ако Продавачът не може да продължи да съществува ефективно като действащо предприятие или ако не спази задълженията си по това Споразумение или правилата на асоциацията или мрежата, обслужващи карти;

  6.6.3 ако Продавачът получава прекалено много сторнирания на плащане, както GPIL определи по свое усмотрение;

  6.6.4 значителна промяна в предмета на дейност или продуктовите линии на Продавача; или

  6.6.5 когато GPIL има основателни причини да счита, че може да носи отговорност пред трети страни за временен или окончателен кредит, отпуснат на Продавача.

  GPIL не носи отговорност пред Продавача или трета страна за загуби, понесени от Продавача в резултат на налагане на ограничения на транзакции или задължителни резерви или на възстановяване на плащане или други анулирания.

  6.7 Възстановяване на средства и корекции. Продавачът ще поддържа справедливи правила по отношение на връщането/анулирането на стоки или услуги, както и корекциите на платежни транзакции, освен с точната сума на пощенските разходи, които Купувачът е платил за връщане на стоките. Продавачът ще разкрива на Купувачите правилата си за връщане/анулиране. Ако Продавачът позволява корекция на цената, връщане или анулиране на Продукти във връзка с платежна транзакция, Продавачът ще нареди кредит на Купувача чрез функцията на услугата за възстановяване на сума в рамките на три (3) дни от получаване на заявката на Купувача за такова възстановяване на сума/корекция. Сумата на възстановяването/корекцията не може да надвишава общата сума на първоначалната платежна транзакция освен с точната сума на пощенските разходи, които Купувачът е платил за връщане на стоките. Продавачът няма право да приема пари в брой или друго плащане или възнаграждение от Купувача за подготвянето на възстановяване на сума, нито да възстановява на Купувача пари в брой във връзка с продукт, платен с услугата, освен ако не се изисква по закон.

  6.8 Ако Продавачът предостави възстановяване на сума чрез други средства, различни от услугата, той остава отговорен, в случай че платежната транзакция доведе до възстановяване на плащане чрез услугата. Продавачът приема, че дори и правилата на Продавача за връщане/анулиране да забраняват връщане или анулиране, Продавачът въпреки това може да получи възстановяване на плащания във връзка с транзакциите. GPIL може да отхвърли или забави заявката на Продавача за възстановяване на сума чрез услугата, ако GPIL не може на получи достатъчно средства от Продавача, за да финансира възстановяването на сума. Ако правилата на Продавача за възстановяване на суми забраняват връщания при определени обстоятелства, Продавачът може да е длъжен да възстанови сумата на Купувача в съответствие с правилата на GPIL или тези на асоциацията, обслужваща картата. Ако Продавачът извърши погрешно възстановяване на сума, GPIL може да начисли на Продавача такса за разходите, възникнали във връзка с основателните усилия на GPIL да отстрани грешката.

  6.9 Данъци и други такси. Продавачът ще плати всички приложими данъци, включително данък върху продажбите, данък за ползване, данък върху лична собственост, данък добавена стойност, акцизи, митнически такси, мита върху вноса, държавни такси или други такси и данъци, налагани от различни държавни органи и по отношение на транзакциите за услугите, предоставени съгласно Споразумението, включително глоби и лихви, но конкретно без данъци въз основа на нетните приходи на GPIL. GPIL не носи отговорност и не е юридическото лице, което събира данъци върху продажбите или приходите или други данъци по отношение на платежните транзакции. Когато GPIL има законовото задължение да събира приложими данъци, съответната сума ще бъде фактурирана и платена от Продавача нетно 30 (тридесет) дни от датата на издаване на фактурата или друго известие. Продавачът своевременно ще предоставя на GPIL всяка документация, изисквана от приложимия държавен орган, за да може GPIL да обработва такива плащания (включително, но не само, валидно удостоверение за освобождаване на Продавача от задължението за плащане на данъци, издадено от съответния държавен орган), и GPIL може да задържи плащания, които трябва да извърши по това Споразумение, докато Продавачът не предостави тази документация. Продавачът своевременно ще предоставя на GPIL оригинали или заверени копия на всички плащания на данъци или друго достатъчно доказателство за плащане на данъци в момента, в който Продавачът извърши тези плащания в съответствие със Споразумението.

  6.10 Валута на Купувача. Пазар на Google може да разреши на Продавача да посочи цените за продуктите си, а на Купувача – да ги купува във валута, различна от тази на разплащателната сметка на Продавача („транзакция за покупка във валутата на Купувача“). За всяка транзакция за покупка във валутата на Купувача Продавачът ще получи плащане от GPIL във валутата на разплащателната си сметка въз основа на валутния курс, който ще се прилага за сумата на покупката (деноминирана във валутата на Купувача) в момента на изпращане на платежната транзакция до GPIL за обработване от Продавача. Обменният курс ще се определя от избрана от GPIL финансова институция и може без предизвестие да се коригира въз основа на пазарните условия. Ако транзакция за покупка във валутата на Купувача впоследствие стане предмет на възстановяване на сума, анулиране, сторниране на плащане или друга корекция, GPIL ще приложи същите обменен курс и валута, при които е извършена оригиналната транзакция за покупка във валутата на Купувача, за изчисляване на съответното задължение на Продавача.

  6.11 За избягване на съмнение GPIL няма да плаща лихва на Продавача по отношение на салдото в акредитивната му сметка.

 13. ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 14. 7.1 Поверителност. Продавачът няма да разкрива или да става причина за разкриването на поверителна и/или собствена информация на GPIL без предварителното писмено съгласие на GPIL, освен пред онези служители, представители, законни представители или подизпълнители на Продавача, които се нуждаят от достъп до такава информация, за да изпълняват това Споразумение („упълномощен персонал“), и които са обвързани с писмено споразумение да не разкриват пред трети страни поверителна или собствена информация, разкрита на Продавача, или ако това разкриване може да се изисква по закон или съгласно държавна разпоредба. Продавачът признава и приема, че е отговорен за всяко действие и/или бездействие на упълномощено лице в нарушение на тази клауза. Продавачът ще пази поверителната и собствената информация на GPIL, като положи същото старание (и не по-малко от основателното), което полага за защита на своята поверителна и собствена информация от подобен характер, за да предотврати неупълномощено използване, разпространение или публикуване за неупълномощени трети страни. Поверителната и собствената информация на GPIL включва, но не само:

  7.1.1 всички свързани с услугата софтуерни програми, технологии, програмиране, спецификации, материали, насоки и документация на GPIL, Google и партньорите на Google;

  7.1.2 информация, предоставена съгласно това Споразумение, включително, но не само, материална, нематериална, визуална, електронна, настояща или бъдеща информация, като:

  (a) търговски тайни;

  (б) финансова информация;

  (в) техническа информация, включително изследвания, разработки, процедури, алгоритми, данни, дизайн и ноу-хау; и

  (г) бизнес информация, включително операции, планиране, маркетингови интереси и продукти; и

  (д) всяка друга информация, писмено обозначена от GPIL като „поверителна“ или с еквивалентно обозначение.

  7.1.3 Поверителната и собствената информация на GPIL няма да включва информация, която:

  (а) е или стане публично достояние чрез действие или бездействие, което не е на Продавача;

  (б) е била законно притежание на Продавача преди разкриването и не е получена от GPIL или партньорите на GPIL;

  (в) е законно разкрита на Продавача от трета страна без ограничение за разкриване от Продавача и когато Продавачът не е знаел, че информацията е поверителна или собствена информация на GPIL; или

  (г) е разработена самостоятелно от Продавача без нарушение на това Споразумение.

  7.2 Продавачът ще пази в поверителност и няма да използва, предава (включително за целите на изпращането на нежелани съобщения) или споделя информация на Купувача, освен за да обработи транзакция, заявена от Купувача, и да поддържа профила на Купувача при себе си, или ако програмните правила и насоки на Google Payments изрично не разрешават това. Продавачът потвърждава и приема, че информацията на Купувача, получена от Google и/или GPIL във връзка с услугата, е предмет на Съобщението за поверителност на Google Payments, и че няма да я използва или споделя по начин, който противоречи на това съобщение. GPIL може също да предостави информация в отговор на валидна законова процедура, като например призоваване на свидетел, заповед за претърсване и съдебно разпореждане, или за да установи или упражни законните си права, или да защити правни искове. GPIL няма да има задължение да върне, унищожи или да удостовери унищожаването на поверителна информация на Продавача, но при условие че GPIL няма да използва поверителната информация на Продавача, освен ако в това Споразумение не е предвидено друго.

  7.3 Данни за вход. Продавачът ще бъде отговорен и ще предприеме всички основателни действия за запазване на поверителността на данните си за вход. Продавачът приема да уведоми GPIL без неоправдано забавяне, когато узнае за загуба, кражба, присвояване или неразрешено ползване на данните си за вход или всяко друго нарушение на сигурността по отношение на услугата, чрез връзката „Свържете се с нас“ в Помощния център за продавачи.

  7.4 Продавачът заявява и гарантира, че всички длъжностни лица, служители, представители, законни представители и други лица, които имат достъп до данните му за вход, ще бъдат упълномощени от него да използват услугата и ще го обвързват правно.

  7.5 Права на интелектуална собственост. GPIL и лицензодателите на GPIL ще притежават всички права, собственост и дялове, включително, без изброяването да е изчерпателно, всички права на интелектуална собственост, свързани с услугата (и всички производни творби или техни подобрения), включително, но не само, всички софтуерни продукти, технологии, информация, съдържание, материали, насоки и документация. Продавачът няма да придобива право, собственост или дял от услугата, правата на интелектуална собственост, свързани с услугата и/или характеристиките на марката на GPIL, с изключение на изрично посочените в Споразумението права на ограничено ползване.

  7.6 Информация за транзакции. Продавачът ще полага основателни усилия да предотврати разкриването на информация за транзакции с изключение пред законните си представители и подизпълнители, за да му съдействат да изпълнява задълженията си по това Споразумение или както се изисква по закон. Продавачът ще спазва основателните отраслови стандарти за сигурност и защита на данните във връзка с информация за транзакциите и такава на Купувачите.

  7.7 Продавачът ще спазва основателните отраслови стандарти за сигурност и защита на данните във връзка с информация за транзакциите и такава на Купувачите.

 15. ГАРАНЦИИ
 16. 8.1 Страните заявяват и гарантират, че притежават всички права и пълномощия за сключване на Споразумението.

  8.2 Като условие на това Споразумение Продавачът гарантира на GPIL, че:

  8.2.1 ако е физическо лице, има навършени 18 години; и

  8.2.2 притежава и управлява уебсайтовете си; и

  8.2.3 е поддържал и ще поддържа за срока на това Споразумение всички права, разрешителни и лицензи, които са необходими, за да получи разрешение да внедри услугата.

  8.3 Продавачът гарантира на GPIL, че:

  8.3.1 изпълнението на задълженията по това Споразумение от страна на Продавача няма да представлява неспазване или неизпълнение или по друг начин нарушение на споразумение, по което Продавачът е страна;

  8.3.2 ще спазва всички приложими закони, правилници и наредби, които са приложими или по друг начин свързани с използването на услугата от негова страна;

  8.3.3 Продавачът няма да прави опити да нарежда или получава платежна транзакция чрез услугата, която е или би била незаконна съгласно приложимото законодателство;

  8.3.4 ще спазва всички законови и подзаконови разпоредби, приложими по отношение на продажбата на Продукти и неговите взаимоотношения с Купувачите, включително, но не само, Правилника (Директива 2000/31/ЕО) на Европейските общности от 2003 г. и Правилника (Информация за потребителите, анулиране и други права) на Европейския съюз от 2013 г.; и

  8.3.5 доколкото му е известно, платежното нареждане е без съществени промени, неразрешени от Купувача.

  8.4 GPIL гарантира на Продавача, че ще предоставя услугите с основателни усилия и умения.

  8.5 GPIL не гарантира, че услугите ще отговарят на всички изисквания на Продавача или че ще бъдат непрекъснати, сигурни, без вируси и без грешки.

  8.6 GPIL не носи отговорност за нарушение на което и да било от условията на това Споразумение, включително заявление, условие или гаранция, доколкото въпросното нарушение е в резултат на неизпълнение на задълженията на Продавача по това Споразумение.

  8.7 Всички обстоятелства, гаранции или други условия се прилагат за услугите или други услуги, които GPIL предоставя съгласно това Споразумение, само до степента, до която са изрично посочени в него. При спазване на точка 9.1.2 не се прилагат подразбиращи се обстоятелства, гаранции или други условия (включително всички подразбиращи се условия за задоволително качество, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание).

 17. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 18. 9.1 Нищо в това Споразумение не изключва или ограничава отговорността на страните за:

  9.1.1 смърт или телесна повреда в резултат на небрежност на страните или техни подчинени, законни представители или служители;

  9.1.2 измама или подвеждащо представяне с цел измама;

  9.1.3 нарушение на условие по подразбиране, като собственост или свободно ползване; и/или

  9.1.4 злоупотреба с поверителна информация.

  9.2 Освен до степента, до която това Споразумение изрично не посочва друго, нищо в него не изключва или ограничава отговорността на страните за нарушението на правата на интелектуална собственост на другата страна или отговорността съгласно точка 10.

  9.3 При спазване на точки 9.1 и 9.2 страните не носят отговорност по договор, неправомерно увреждане (включително, без изброяването да е изчерпателно, небрежност), предварителен договор или други заявления (различни от подвеждащо представяне с цел измама), или по друг начин произтичащи от или във връзка с това Споразумение, за:

  9.3.1 стопански загуби (включително, без изброяването да е изчерпателно, загуба на приходи, печалби, договори, данни, бизнес, очаквани спестявания);

  9.3.2 стойността на заместващи услуги;

  9.3.3 загуба на репутация; или

  9.3.4 специални, косвени или произтичащи загуби,

  претърпени или понесени от съответната страна в резултат на или във връзка с това Споразумение, при всички случаи, независимо дали тези загуби са очаквани от страните към датата му.

  9.4 При спазване на точки 9.1, 9.2, 9.3 и 9.5 общата отговорност на всяка от страните за всяка година по отношение на всички събития или поредица от свързани събития, настъпили през тази година във връзка с това Споразумение (независимо дали отговорността възниква поради нарушение на Споразумението, небрежност, или по друга причина), ще бъде ограничена до 125% от таксата за обслужване, която Продавачът е платил или трябва да плати на GPIL през предходната година, или 30 000 евро.

  9.5 При спазване на точки 9.1, 9.2 и 9.3 общата отговорност на всяка от страните, произтичаща от или във връзка с това Споразумение (независимо дали отговорността възниква поради нарушение на споразумението, небрежност, или по друга причина), ще бъде ограниченa до 300 000 евро.

  9.6 Страните потвърждават и приемат, че разпределянето на риска, определено в настоящата точка 9, е отразено в естеството на услугите и сумите, които те трябва да платят по това споразумение.

  9.7 С изключение на случаите, в които GPIL не е предоставила на Продавача съответната информация за транзакциите, Продавачът има право на обезщетение по силата на точки 9.8, 9.9 и 9.10 само ако уведоми GPIL, че е узнал за неразрешена или неправилно изпълнена транзакция, в съответствие с точка 12 без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от тринадесет (13) месеца след датата на дебита.

  9.8 Обработване на неправилно изпълнени платежни транзакции. GPIL носи отговорност пред Продавача за правилното предаване на платежното нареждане, предоставено от него във връзка с платежна транзакция, и незабавно ще предава това платежно нареждане повторно и по заявка ще предприема незабавни мерки да проследи платежната транзакция и да уведоми Продавача за резултата.

  9.9 Обработване на неразрешени транзакции за възстановяване на сума. Освен в случаите на измама от страна на Продавача, GPIL ще възстановява по разплащателната сметка на Продавача сумата на транзакциите за възстановяване на сума, които не са разрешени съответно по реда на точка 6.7, включително всички приложими такси.

  9.10 Обработване на неправилно изпълнени платежни транзакции. Освен ако не може да докаже, че съответната транзакция е изпълнена правилно, GPIL ще възстанови по разплащателната сметка на Продавача без неоправдано забавяне сумата на транзакцията за възстановяване на сума и всички приложими такси, които са свързани с нея. Във всички случаи GPIL ще предприема при заявка от страна на Продавача незабавни мерки за проследяване на транзакцията и ще го уведомява за резултата.

 19. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ
 20. 10.1 При спазване на точка 10.2 Продавачът ще обезщетява, защитава и предпазва GPIL, Google и партньорите на Google и/или всеки доставчик на финансови услуги, с които GPIL има споразумение по отношение на или във връзка с услугите („обезщетените лица“), от и за всички искове на трети страни, предявени срещу обезщетените лица, както и от всички задължения, загуби и разходи (включително присъждане на вреди, неизплатени суми и основателни съдебни такси), понесени или претърпени от обезщетените лица, произтичащи от или във връзка със:

  10.1.1 уебсайтовете на Продавача;

  10.1.2 характеристики на марката на Продавача;

  10.1.3 използването на услугата от страна на Продавача по начин, различен от разрешените по това Споразумение; и/или

  10.1.4 продукт, който даден Купувач е направил опит да придобие, възнамерява или е придобил чрез услугата.

  10.2 Продавачът ще има задължения по точка 10.1 само ако обезщетената страна:

  10.2.1 го уведоми своевременно за съответния иск;

  10.2.2 му предостави основателна информация, съдействие и сътрудничество при защитата по съдебно дело или съдебен процес; и

  10.2.3 му предостави пълен контрол и еднолично право над защитата и уреждането на такъв иск. Обезщетената страна може по свой избор и за своя сметка да избере свой собствен адвокат.

  10.3 При спазване на останалата част от настоящата точка 10 GPIL ще предоставя защита или по собствен избор ще урежда съдебни производства, образувани от трета страна срещу Продавача въз основа на или по друг начин произтичащи от иск, гласящ, че дадена технология, която GPIL или Google използват за предоставяне на услугите, или дадена характеристика на марката на Google е в нарушение на авторско право, търговска тайна или запазена марка на тази трета страна.

  10.4 В никакъв случай GPIL няма да поема задължения или да носи отговорност съгласно точка 10.3, които произтичат от:

  10.4.1 използване на бета-елементи;

  10.4.2 използване на услугите или характеристиките на марката на Google под изменена форма или в комбинация с материали, които не са предоставени от GPIL; или

  10.4.3 съдържание, информация или данни, които Продавачът, друг Клиент или трета страна предоставят на GPIL, Google или партньорите на Google.

  10.5 GPIL ще има задължения по точка 10.3 само ако Продавачът:

  10.5.1 своевременно уведоми GPIL за съответния иск;

  10.5.2 предостави на GPIL основателна информация, съдействие и сътрудничество при защитата по съдебно дело или съдебен процес; и

  10.5.3 предостави на GPIL пълен контрол и еднолично право над защитата и уреждането на такъв иск. Обезщетената страна може по свой избор и за своя сметка да избере свой собствен адвокат.

  10.6 По своя собствена и основателна преценка GPIL може да прекрати непрекъснатото ползване от страна на Клиента на услуги или характеристики на марката на GPIL, за които компанията предполага или счита, че нарушават права на интелектуална собственост на трета страна.

  10.7 В настоящата точка 10 е определена цялата отговорност и изключително удовлетворение на страните във връзка с нарушение на права на интелектуална собственост на трети страни.

 21. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 22. 11.1 Срокът на настоящото Споразумение започва от датата на влизане в сила и продължава да тече, докато то не бъде прекратено в съответствие с посочените в него разпоредби.

  11.2 Прекратяване. Продавачите могат да прекратят това Споразумение незабавно и без неустойки в срок от четиринадесет (14) дни от датата на влизане в сила, като изпратят известие до GPIL за целта. След този период GPIL може да прекрати Споразумението по всяко време с предизвестие не по-малко от два (2) месеца, освен ако в него не се предвижда по-кратък период, както е позволено по закон, а Продавачът може да го прекрати по всяко време, без да плати неустойки, с предизвестие не по-малко от един (1) месец.

  11.3 Страните могат изцяло или частично да прекратят и/или спрат изпълнението на Споразумението с незабавно известие, ако:

  11.3.1 другата страна съществено нарушава някое от условията на Споразумението и не е възможно да се постигне удовлетворение; или

  11.3.2 другата страна съществено нарушава някое от условията на Споразумението и е възможно, но не се постигне удовлетворение в рамките на 30 (тридесет) дни от получаване на известието.

  11.4 Страните могат да прекратят това Споразумение с незабавно известие, ако:

  11.4.1 е проведено събрание на кредиторите на другата страна или от или във връзка с нея са предложени договореност или взаимно споразумение със или в полза на кредиторите й (включително план за договореност, както е определено в Закона за компаниите от 2014 г.);

  (б) притежател на обезпечение, синдик, административен синдик, управител (независимо дали е назначен от съда, или по друг начин) или друго подобно лице бъде назначено или влезе във владение или бъде наложен или изпълнен запор, уреждане или друг процес (и не е отменен в рамките на 7 (седем) дни) върху цялата или съществена част от активите на другата страна;

  11.4.3 другата страна прекрати дейност или не е в състояние да изплати дълговете си по смисъла на член 123 или секции от 222 до 224 от Закона за несъстоятелността от 1986 г. или изглежда, че няма разумни изгледи за възможност за плащане на дълговете си по смисъла на член 268 от този Закон;

  11.4.4 другата страна или нейни директори, някои от нейните кредитори или притежател на плаващо обезпечение изпратят известие за намерението си да назначат или подадат иск до съда за назначаване на управител;

  11.4.5 е подадена молба (и не е отменена в рамките на 28 (двадесет и осем) дни), или е прието решение, или е издадена заповед за управлението или ликвидацията, обявяването в несъстоятелност или прекратяването на съществуването на другата страна;

  11.4.6 по отношение на другата страна възникне събитие, аналогично на някое от горните, в юрисдикция, в която е регистрирана или пребивава постоянно, или в която извършва дейност или притежава активи;

  11.4.7 е налице промяна в контрола на Продавача или той продаде значителна част от активите си. В тази точка терминът „контрол“ ще означава прякото или косвеното притежание от всяко лице или определено лице на правомощията да ръководи или да направлява ръководството на друго лице и „промяна на контрола“ ще се тълкува съответно; или

  11.4.8 възникне събитие или бъде образувано производство по отношение на Продавача в юрисдикцията, на която е подчинен, което има същия или подобен ефект като този на събитията, посочени в настоящата точка 11.4.

  11.5 Спиране на услугата във връзка с платежни транзакции. GPIL може незабавно да спре ползването на услугата от страна на Продавача, ако:

  11.5.1 Продавачът е в нарушение на това Споразумение (включително някое от посочените в него правила, като програмните правила и насоки на Google Payments); или

  11.5.2 по основателна преценка на GPIL ползването на услугата от Продавача създава риск от финансова вреда или загуба на репутация за GPIL, услугата и/или някоя от системите за карти за плащане, използвани за обработване на платежни транзакции, или е налице основателно съмнение за измама, изпиране на пари или друга незаконна дейност от страна на Продавача.

  11.6 Продавачът може временно да спре да ползва услугата с предизвестие от един работен ден до GPIL през период, в който:

  11.6.1 в услугата възникват критични грешки или дефекти, които засягат съществено основните й функции, докато GPIL не отстрани тези грешки или дефекти; или

  11.6.2 услугата директно оказва съществено неблагоприятно въздействие върху бизнеса на Продавача, докато GPIL не отстрани или намали това въздействие;

  при условие че във всеки случай Продавачът предостави всяка поискана от GPIL документация във връзка с критичната грешка, дефекта или същественото неблагоприятно въздействие. По време на такова спиране на услугата Продавачът ще съдейства добросъвестно на GPIL за разрешаването на тези проблеми.

  11.7 При прекратяване на настоящото Споразумение или по друг начин прекратяване на ползването на услугата от страна на Продавача:

  11.7.1 предмет на успешното приключване на приложимите проверки за изпиране на пари, измама и друга незаконна дейност и след заплащане на такса за потвърждаване по усмотрение на GPIL, но не повече от 1 евро, GPIL може да задържи средства за покриване на очаквания от GPIL потенциален риск за възстановяване на плащане за период от до сто и осемдесет (180) дни. Продавачът остава отговорен за възстановяване на плащания и всички други задължения, възникнали за или натрупани от него след изтичане или прекратяване на това Споразумение.

  11.7.2 всички предоставени от GPIL права и лицензи отпадат незабавно;

  11.7.3 предоставените по настоящото Споразумение права на Продавача да използва характеристики на марката на GPIL отпадат незабавно;

  11.7.4 продавачът незабавно прекратява ползването на услугата:

  (a) да обработва платежни транзакции; и

  (б) да показва характеристики на марката на GPIL;

  11.7.5 Продавачът ще изпълни всички незавършени покупки на продукти; и

  (a) Продавачът ще върне или унищожи (и удостовери това унищожаване) всички копия на поверителна и/или собствена информация на GPIL, с която разполага.

  11.8 GPIL може да забрани достъпа на Продавача до услугата, включително, без изброяването да е изчерпателно, като деактивира потребителското име и паролата на Продавача и му откаже (или на негова компания майка, партньор или дъщерни дружества, или негови или техни правоприемници, или в случай на физическо лице – негови роднини или познати) бъдещ достъп до услугата.

  11.9 Въпреки останалата част от споразумението всички негови разпоредби, за които е предвидено да влязат в сила или които обвързват някоя от страните след прекратяването му или цялостното или частичното му преотстъпване или прехвърляне, включително, но не само, точка 7 (Поверителност), ще останат в сила след прекратяването на настоящото Дпоразумение до степента, разрешена от закона. Прекратяването на настоящото Споразумение не засяга правата и задълженията на страните, натрупани към датата на прекратяване.

 23. СЪОБЩЕНИЯ И ИЗВЕСТИЯ
 24. 12.1 Настоящото Споразумение се сключва на английски език и освен ако в него не се съдържат разпоредби за противоположното, всички известия или други съобщения или доставки, изисквани или разрешени съгласно това Споразумение, ще се извършват на английски език и в писмен вид. Всички преводи на Споразумението са само за удобство и в случай на несъответствие между версията на английски език и даден превод предимство има версията на английски език.

  12.2 GPIL може да се свързва с Продавача по отношение на услугата чрез електронни съобщения, включително (а) изпращане на имейл до адреса на Продавача; или (б) публикуване на известия или съобщения на уебсайт на Google. Продавачът приема, че GPIL може да му изпраща електронни съобщения във връзка с всеки въпрос, засягащ използването на услугата от негова страна, включително Споразумението (и редакции или изменения на Споразумението), известия или разкриване на информация относно услугата и разрешения за плащане. Конкретните съобщения се третират по следния начин:

  • Продавачът ще получи Споразумението при регистрацията във формат, подходящ за отпечатване.
  • Промените в това Споразумение след регистрацията се предоставят в съобщение, изпратено до имейл адреса на Продавача.
  • Освен в случаите, в които в Споразумението е предвидено друго, известие за прекратяването му се предоставя в съобщение, изпратено до имейл адреса на Продавача.
  • Информацията за платежните транзакции ще се предоставя в онлайн профила на Продавача във формат, подходящ за отпечатване.
  • Информацията за спиране на услугата ще се предоставя в онлайн профила на Продавача.
  • Информацията за отхвърлянето на платежните транзакции ще се предоставя в онлайн профила на Продавача.

  Известията се считат за дадени:

  (a) при получаване, когато се доставят лично или чрез куриер за едно денонощие (при получаване се изисква подпис);

  (б) при потвърждаване на получаването на препоръчано писмо или писмо с обратна разписка;

  (в) в случай на имейл четири (4) часа след неговото изпращане; или

  (г) при предоставяне в онлайн профила на Продавача. Информацията за връзка ще се актуализира в съответствие с настоящата точка според необходимостта, за да се гарантира, че всяка от страните има актуална информация за всички такива контакти.

  12.3 Продавачът трябва да съхранява копия на електронните съобщения, отпечатани на хартиен или записани на електронен носител, като информацията в електронен формат се предоставя на Продавача при допускане, че той е в състояние да отпечата или запише тази информация.

  12.4 Всяко известие до GPIL по силата на Споразумението трябва да бъде изпратено с препоръчана поща до:

  Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, на вниманието на „GPIL Payments Team“, с изключение на следното:

  • известие за загуба, кражба, неупълномощена употреба или пробив в сигурността трябва да се изпраща възможно най-скоро чрез връзката „Свържете се с нас“ в Помощния център за Купувачи;
  • известието за прекратяване на това Споразумение ще се изпрати чрез връзката „Свържете се с нас“ в Помощния център за Продавачи.

 25. ОБЩИ
 26. 13.1 Настоящото Споразумение (включително URL адресите, посочени в него) представлява цялото Споразумение между страните относно неговия предмет и заменя всички предходни договори или споразумения от всякакъв вид между тях, свързани с предмета му.

  13.2 Настоящото Споразумение може да бъде сключено в неограничен брой еднообразни екземпляри, включително такива, изпратени по факс, всеки от които ще се счита за оригинал и всички заедно ще представляват един и същ документ.

  13.3 При спазване на разпоредбите на точки 13.4 и 13.5 всички промени в настоящото Споразумение трябва (i) да се извършват в писмен вид; (ii) да се позовават на настоящото Споразумение; и (iii) да се изпращат на другата страна не по-късно от 2 (два) месеца преди датата, на която влизат в сила. Продавачът разбира и приема, че ще се счита, че приема предложените от GPIL промени, освен ако не уведоми GPIL за противоположното съгласно точка 12.4 преди датата им на влизане в сила, в който случай Споразумението ще бъде прекратено без неустойки непосредствено преди датата на влизане в сила на промените. Продавачът може да прекрати Споразумението в съответствие с точка 12.4, без да дължи неустойки, по всяко време преди влизането в сила на промените, предложени от GPIL. Промените в настоящото Споразумение, предложени от Продавача, не могат да влязат в сила, освен ако не бъдат извършени от упълномощен представител на всяка от страните.

  13.4 Продавачът приема, че GPIL има право да изменя Споразумението непосредствено след като го уведоми, когато това не е забранено от закона.

  13.5 Нищо в точки 13.3 и 13.4 не ограничава:

  13.5.1 правото на GPIL от време на време и без предизвестие да актуализира или преработва правилата си или да добавя нови функции, които може да бъдат приети от Продавача с тяхното използване. Такива редакции могат да стават по начин, избран по наше усмотрение, който може да включва съобщение по имейл или публикация в уебсайт на Google; и

  13.5.2 правото на страните да променят условията на настоящото Споразумение независимо от периода на предизвестие, когато това не е забранено от закона и двете страни са съгласни.

  13.6 Продавачът не може изцяло или частично да прехвърля или по друг начин да преотстъпва настоящото Споразумение или права или задължения по него без предварителното писмено съгласие на GPIL.

  13.7 GPIL може, без предварително писмено съгласие, да възлага или по друг начин да преотстъпва, изцяло или частично, правата или задълженията си по настоящото Споразумение на Google и/или партньор на Google.

  13.8 Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по настоящото Споразумение поради причини извън основателния й контрол, включително, без изброяването да е изчерпателно, правителствени действия, терористични актове, земетресение, пожар, наводнение или други природни бедствия, условия на труд, спиране и/или прекъсване на електрозахранването, интернет или телекомуникационни смущения и отказ на системата.

  13.9 Неупражняването или неприлагането от страна на GPIL на право или разпоредба на Споразумението не представляват отказ от това право или разпоредба.

  13.10 Страните по настоящото Споразумение са и ще останат независими изпълнители и нищо в него не създава отношения на законно представителство, партньорство или договорно съдружие между страните. Нито една от страните не се счита за служител или законен представител на другата страна, нито има право или пълномощие да създава задължение от името на другата страна.

  13.11 Ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение бъде обявена от компетентен съд за недействителна или неприложима, тя няма да се прилага или приложението й ще бъде ограничено до минимално необходимата степен, за да може настоящото Споразумение да остане в пълна сила и действие и да бъде изпълнимо между страните.

  13.12 Нищо, освен изрично предвиденото в настоящото Споразумение, не поражда или дава права или други облаги, или по друг начин не облагодетелства лице, различно от страните по настоящото Споразумение. Настоящата точка не ограничава правата на законен правоприемник по това Споразумение да упражнява правата и да се възползва от облагите, предоставени му от неговия праводател. Въпреки разпоредбите на настоящата точка прехвърлянето, преотстъпването, прекратяването или изменянето на настоящото Споразумение не изисква съгласието на трета страна (включително трета страна, която може да има право да прилага правата си по настоящото Споразумение).

  13.13 Настоящото Споразумение и всички спорове и претенции, произтичащи от или във връзка с него, се уреждат съгласно законите на Ирландия. Страните неотменимо и безусловно приемат, че по всички такива спорове или претенции изключителна компетентност имат ирландските съдилища. Нищо в предходното изречение не възпрепятства страните да търсят съдебна или подобна възбрана в дадена юрисдикция, за да защитят своята поверителна информация или права на интелектуална собственост.

  13.14 До степента, разрешена от съответното национално законодателство за прилагане на Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги („ДПУ“) и Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги („Директива за платежните услуги“) („национално законодателство“), следните разпоредби на Националното законодателство не са приложими за споразумението: всички разпоредби за прилагане на Дял III, чл. 62, т. 1, чл. 64, т. 3, и чл. 72, 74, 76, 77, 80 и 89 от Директивата за платежните услуги. Страните си запазват правото да се споразумеят за период, различен от предвидения в разпоредбите на националното законодателство, за прилагане на чл. 71 от Директивата за платежните услуги.