GPL ще предоставя Услугата (както е определена в Общите условия по-долу) на Продавача във връзка с продажбите от негова страна, извършвани на пазари на Google, както и във връзка с дарения за благотворителност (в случай на благотворителни организации).

Списък с пазарите на Google, които се поддържат от Услугата, можете да намерите тук. Google може периодично да актуализира тези пазари, но всички свързани с тях транзакции ще се обработват в съответствие с Общите условия по-долу. За да разберете дали даден продукт е пазар, или не, моля прегледайте общите му условия.

Освен да извършва продажби на пазарите на Google, Продавачът може също да предоставя продуктите си за допълнителна продажба от Google, във връзка с което Google ще му дължи пари. Google може да иска от GPL да урежда такива суми на Продавача от нейно име. За избягване на съмнение Общите условия по-долу не се отнасят за такива уреждания. Повече информация за тях можете да намерите в общите условия на съответния продукт.

Общи условия на Google Payments – Продавач (България)

28 март 2018 г.

Настоящите Общи условия за Продавачи („Споразумение“) представляват договор с правна сила между Google Payment Limited, компания, регистрирана в Англия (фирмен №: 05903713), с адрес на управление: 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Обединено кралство („GPL“) и вас („Продавач“). Можете да се свържете с GPL чрез Помощния център за продавачи на адрес https://support.google.com/payments/merchant#topic=7159341. GPL е оторизирана и се контролира от британската Служба за финансов надзор („FCA“) като институция за електронни средства („Електронни пари“) и е вписана в регистъра на FCA с регистрационен номер 900008. GPL е дъщерно дружество на Google International, LLC („Google“). Трябва да прегледате цялото Споразумение, преди да решите дали да го приемете и да продължите процеса по регистрация.

Преди да продължите, трябва да отпечатате или запазите копие от това Споразумение за документацията си.

КЛИКВАЙКИ ВЪРХУ „ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ“ ПО-ДОЛУ И ВЪРХУ БУТОНА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА, ПРИЕМАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

Споразумението ще влезе в сила от датата на приемане от Продавача („Дата на влизане в сила“).

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Това Споразумение съдържа следните дефинирани термини:

„Профил“ означава профил за електронни пари, който GPL предоставя на Продавача.

„Справочно ръководство за приложния програмен интерфейс (API)“ означава Справочното ръководство за API, което GPL или нейните партньори публикуват от време на време. Актуалната му формулировка е на разположение на адрес https://developers.google.com/terms.

„Ръководство за програмисти за приложния програмен интерфейс (API)“ означава Ръководство за програмисти за API, което GPL или нейните партньори публикуват от време на време. Актуалната му формулировка е на разположение на адрес https://developers.google.com/android-pay/?csw=1.

„Бета елементи“ означава онези елементи на Услугата, които GPL периодично идентифицира в своята техническа документация като „бета“ или неподдържани. Тази техническа документация ще съдържа Справочното ръководство и Ръководството за програмисти за API, приложими за версията на Услугата, която Продавачът използва.

„Характеристики на марката“ означава търговски наименования, запазени марки, марки на услуги, логотипи, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката на всяка от страните, периодично притежавани (или лицензирани) от съответната страна.

„Работен ден“ означава ден, който не е събота, неделя или официален неработен ден в Обединеното кралство.

„Купувач“ означава Клиент, който ползва Услугата за извършване на Финансови транзакции за покупка на Продукти.

„Оператор“ означава одобрен от GPL мобилен телефонен оператор, който предлага Профил за таксуване от оператор на Купувачи.

„Таксуване от оператор“ означава процес на плащане, при който GPL от името на Продавача предоставя на Оператора Финансова транзакция за таксуване в Профила за таксуване от оператор на Купувача.

„Профил за таксуване от оператор“ означава профила за месечно или друго периодично таксуване, предоставен от Оператор и регистриран от Купувач в GPL като Платежен инструмент.

„Решение за сторниране на плащане“ означава раздела от Програмните правила и насоки на Google Payments, озаглавен „Решение за сторниране на плащане“ (Chargeback Resolution Policy).

„Клиент“ означава физическо или юридическо лице, което се регистрира за Услугата като Купувач или Продавач.

„Оспорвания“ означава всички несъгласия, съдебни дела, договорености и/или други такива спорове между Клиентите или други трети страни, възникнали от използването на Услугата и различни от Оспорванията по Услугата.

„Електронни пари“ означава електронна стойност, издадена от GPL при получаване на средства. Електронните пари се намират в компютърната система на GPL и представляват заявление за осребряване към GPL. Те не са депозит.

„Евро“ означава законната валута на Европейския паричен съюз.

„Платежен инструмент“ означава кредитна карта, дебитна карта, Профил за таксуване от оператор или друг инструмент за плащане, който се регистрира от Клиент в Услугата и който се използва от GPL за финансиране на издаването на Електронните пари за обработване на Финансови транзакции и за други цели.

„Финансова транзакция“ означава транзакция, чрез която GPL (i) нарежда прехвърляне на Сумата на покупката от Платежния инструмент на Купувача към GPL; (ii) издава на Купувача сума от Електронни пари, равна на Сумата на покупката; и (iii) прехвърля сумата от електронни пари от Купувача към Продавача.

„Google“ означава Google International LLC и нейните дъщерни дружества и партньори.

„Пазар на Google“ означава всички управлявани от Google пазари, на които Купувачите могат да купуват продукти директно от Продавача.

„Общи условия за Пазара на Google“ означава общите условия за съответния Пазар на Google, определени в точка 3.9.

„Програмни правила и насоки на Google Payments“ означава правилата на Google Payments, които GPL периодично публикува за Продавачи с регистрирани профили в GPL с български платежни данни. Актуалните Програмни правила и насоки на Google Payments са достъпни на адрес https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

„Протоколи за данни на GPL“ означава протоколите за данни на Google, приложими към Услугата, които се предоставят на Продавача от или от името на GPL в съответствие със Споразумението, и всички преработени версии на такива протоколи, които GPL или нейните партньори периодично съобщават на Продавача.

„Уебсайт на Google“ означава уебсайт, притежаван или управляван от или от името на Google или нейните партньори, включително всички техни поддомейни и директории и всички последващи сайтове към тях.

„Права на интелектуална собственост“ означава всички патентни, авторски права, права върху топографията на полупроводникови изделия, права върху софтуер, морални права, запазени марки и/или марки на услуга, логотипи, права върху или във връзка с бази от данни, права върху или във връзка с поверителна информация или търговски тайни, права във връзка с имена на домейни и други права на собственост (регистрирани или нерегистрирани) в целия свят, включително всички права на възстановяване и права върху заявления и предстоящи регистрации и правото на съдебна защита и възстановяване на щети за минали нарушения.

„Данни за вход“ означава потребителското име и паролата, които GPL издава на Продавача за достъп до Профила на Продавача.

„Платежно нареждане“ означава (i) инструкцията, която Продавачът дава на GPL за изпълнение на упълномощена от Купувача Финансова транзакция, изпълняваща и ролята на известие до GPL за разрешението от страна на Купувача да се направи покупка от GPL на Електронни пари на определена стойност, равна на Сумата на покупката на Финансовата транзакция; или (ii) инструкцията, която Продавачът дава на GPL за извършване на Транзакция за възстановяване на сума, когато се изисква от контекста.

„Лири стерлинги“ означава законната валута на Великобритания.

„Продукт“ означава всяка цифрова или физическа стока, артикул или услуга, които Купувач може да купи от Продавач чрез Услугата.

„Сума на покупката“ означава сума, равна на цената на Продукт, включително всички свързани начисления, данъци, такси за доставка или обработка, които са приложими.

„Акредитивна сметка“ означава свързаната с Продавача сметка за Електронни пари, която GPL поддържа и използва за превеждане на Електронни пари от Купувачи като част от Финансова транзакция.

„Акредитивна транзакция“ означава транзакция, чрез която GPL осребрява Електронни пари в Акредитивната сметка на Продавача и нарежда прехвърляне на съответната сума към Разплащателната сметка на Продавача.

„Транзакция за възстановяване на сума“ означава транзакция, чрез която GPL прехвърля към Купувач Електронни пари от Акредитивната сметка на Продавача и след това осребрява и нарежда прехвърляне на съответната сума към Платежния инструмент на Купувача посредством функцията на Услугата за възстановяване на сума.

„Задължителни резерви“ означава паричната стойност на частта от плащанията, дължими към Продавача във връзка с обработката на Финансови или Акредитивни транзакции, която GPL може да удържи, както е предвидено в Споразумението.

„Продавач“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва Услугата, за да продава Продукти и да получава Суми на покупки от Финансови транзакции.

„Имейл адрес на Продавача“ означава имейл адреса, посочен от Продавача по време на регистрация.

„Уебсайт на Продавача“ означава страниците на уебсайта на Продавача, предлагащи Продукти, които могат да бъдат платени чрез Услугата.

„Услуга“ означава предоставяната от GPL и описана в това Споразумение услуга за плащане с Електронни пари, наречена Google Payments, която включва обработването на: (i) Финансови транзакции и Транзакции за възстановяване на сума от името на Продавачи, свързани с покупка между Продавач и Купувач; и (ii) Акредитивни транзакции.

„Оспорвания по Услугата“ означава всички несъгласия, жалби, съдебни дела, договорености и/или други такива оспорвания между GPL и Клиентите, възникнали единствено от предполагаемото неспазване от страна на GPL на задълженията по това Споразумение или на приложимото законодателство и от всяка свързана грешка при предоставянето на Услугата.

„Такси за обслужване“ означава таксите, които GPL начислява за Услугата, както е посочено в точка 7.1.

„Разплащателна сметка“ означава депозитната сметка на Продавача в банка в България, която е посочена от Продавача и съобщена писмено на и одобрена от GPL за получаване на средства от осребряването на Електронни пари в Акредитивната сметка на Продавача.

„Година“ означава периода от дванадесет (12) месеца, който започва на Датата на влизане в сила, и всеки следващ период от дванадесет месеца.

1.1 Заглавията на точките в това Споразумение са само за улеснение и не засягат интерпретацията или тълкуването му.

1.2 Препратката към закон или клауза от закон включва препратка към съответния закон или клауза, които може периодично да се изменят, разширяват или постановяват повторно.

1.3 Освен ако тук изрично не е посочено друго, всички суми в това Споразумение са с деноминация в евро.

1.4 През целия срок на Споразумението Продавачът може да поиска достъп до него чрез Помощния център за продавачи. В такъв случай ще изпратим връзка към Споразумението до имейл адреса на Продавача, без да го таксуваме.

2. ЕЛЕМЕНТИ И ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

2.1 Описание на Услугата. Продавачът потвърждава и приема, че:

(а) продажбите на Продукти на Продавача са транзакции между Продавача и Купувача, а не с GPL, Google или нейните партньори, освен ако GPL, Google или нейните партньори не са изрично посочени като Продавач или Купувач в транзакцията;

(б) GPL, Google или нейните партньори не са Купувач, Продавач или страна във връзка с Финансова транзакция, освен ако не са изрично обозначени като такива в описанието на Продукта на Уебсайт на Google или в Общите му условия.

(в) GPL не носи отговорност и не упражнява контрол върху качеството, безопасността или законността на рекламираните Продукти, истинността и точността на описанието им, възможността на Продавачите да продават Продукти или възможността на Купувачите да ги купуват; и

(г) GPL не носи отговорност и не следи дали Купувачът ще завърши покупката или плащането на Продуктите, които се е съгласил да купи от Продавача. Когато Купувачът разреши покупка с Платежен инструмент, GPL обработва Финансовата транзакция от името на Продавача след получаване на Платежно нареждане от негова страна или (а) чрез съответната мрежа за обработване на плащания, включително, без изброяването да е изчерпателно, мрежи на кредитни или дебитни карти; или (б) към Оператора за плащане и събиране чрез Таксуване от оператор, както е описано по-долу.

2.2 Допустимо Платежно нареждане. Продавачът може да използва Услугата само за обработване на Платежно нареждане за Продукт, който е купен от Купувач чрез законна, истинска продажба. Продавачът може да използва Услугата за обработване на дарения от Купувачи, ако e определил основния си тип продукт като такъв „с нестопанска цел“, предоставя всяка периодично изисквана от GPL документация и информация и GPL потвърди, че той е регистрирана и сертифицирана организация с нестопанска цел. Платежно нареждане не може да бъде изпратено за обработване чрез услугата, докато Продавачът не е:

(а) изпратил или по друг начин доставил на Купувача купените стоки; или

(б) изпълнил купената услуга; или

(в) завършил по друг начин транзакцията за покупка, както е взаимно договорено от Продавача и Купувача.

2.3 Забранени транзакции. GPL може да установи общи практики и ограничения относно използването на Услугата, без да известява Продавача предварително за това, включително, без изброяването да е изчерпателно, отделни или общи ограничения за транзакции върху стойността в Лири стерлинги или равностойността в местна валута или броя на Финансовите транзакции или Платежните нареждания за един или повече посочени периоди от време. Продавачът няма да:

(а) използва Услугата за обработване на Финансова транзакция за Продавач или по друг начин да прехвърля средства между Купувач и Продавач, които не произтичат пряко от покупката на Продукт от Купувача (с изключение на обработването на дарения в съответствие с точка 2.2 по-горе);

(б) използва Услугата, за да предоставя авансово пари в брой или да улеснява покупката на еквиваленти на пари в брой от Купувачи (например пътнически чекове, предплатени карти, платежни нареждания и т.н.), освен ако не се касае за сертификат за подарък или карта със съхранявана сума, както е разрешено съгласно приложимите правила на GPL, достъпни на уебсайта на Google Payments; или

(в) използва Услугата за обработване на Финансови транзакции във връзка с продажбата или размяната на незаконни или забранени стоки или услуги, включително, без изброяването да е изчерпателно, забранени Продукти или категории от Продукти, както е посочено в списъка със забранени продукти, достъпен тук (като този списък се актуализира от време на време), или свързана с тях незаконна транзакция („Списък със забранени продукти“). Неспазването на приложимите правила относно Списъка със забранени продукти може да доведе до спиране или прекратяване на достъпа на Продавача до Услугата като допълнение към други удовлетворения, с които GPL разполага по силата на това Споразумение.

Продавачът няма да използва Услугата по начин, който противоречи на тези общи практики, и такова забранено ползване е основание за незабавно спиране на Услугата и/или прекратяване на Споразумението.

2.4 Продавачът може да откаже да обработи поръчка за Продукт поради каквато и да било причина, като предварително извести GPL за това (чрез посочения формуляр), но при всички случаи GPL няма да бъде задължена да улесни свързани Финансови транзакции.

2.5 Ограничения за използване на Услугата.

(а) Продавачът ще спазва всички правила и ограничения за Продавачи относно използването на Услугата, които GPL или нейните партньори периодично публикуват и актуализират. Тези правила ще включват:

(i) Програмните правила и насоки на Google Payments;

(ii) изискванията за внедряване и техническите изисквания на GPL и Google, достъпни на адрес https://developers.google.com/terms/ (или друг такъв URL адрес, който GPL предоставя периодично);

(iii) свързаните с Услугата насоки на GPL и Google за третиране на търговски марки или марки на услуги, достъпни на адрес https://www.google.com/permissions или друг такъв URL адрес, който GPL или Google предоставят периодично;

(iv) правилата и условията на Уебсайтовете на Google, периодично достъпни на съответните Уебсайтове на Google;

(v) изискванията на GPL за сигурност на данните и поверителност, които периодично се съобщават на Продавача, включително Съобщението за поверителност на Google Payments, достъпно на адрес https://payments.google.com/files/privacy.html;

(vi) всички приложими оперативни правила и/или правила на асоциациите или мрежите, обслужващи карти, които се използват за обработване на Финансови, Акредитивни и Транзакции за възстановяване на сума; и

(vii) изискванията на Оператора, приложими за Таксуване от оператор.

(б) GPL може изцяло или частично да променя или спира Услугата, ако това е необходимо за извършването на поддръжка или актуализации.

(в) GPL може периодично да ограничава някои елементи или достъпа до цялата Услуга или нейни части.

(г) GPL не се задължава да кредитира Продавача за Финансова транзакция, за която GPL не е получила валидни средства от Платежния инструмент на Купувача.

2.6 Забранени действия. Продавачът няма да:

(a) определя минимален или максимален размер на Финансовата транзакция като условие за Купувача да използва Услугата за плащане на Продукт;

(б) изисква от Купувача да му предоставя номера на сметки на кредитни карти, дебитни карти, Профил за таксуване от оператор или друг Платежен инструмент;

(в) обработва като отделна Финансова транзакция размера на данъка, приложим към покупката на Продукт;

(г) изпраща към Услугата Финансова транзакция, обработването на която е било отхвърлено или която е била върната като сторниране на плащане;

(д) разрешава използването на Услугата за плащане на задължение на Купувача към Продавача или на върнат/неизплатен чек; или

(е) поддържа отрицателно салдо в Акредитивната си сметка.

Когато Продавачът добавя допълнителна такса за използване на Услугата към Финансова транзакция, той трябва ясно да уведоми Купувача предварително за тази такса. Продавачът приема да не прилага допълнителни такси, които са незаконни в съответната юрисдикция.

2.7 В случай че Финансова транзакция е анулирана по някаква причина (включително, без посочването да е изчерпателно, в следствие на сторниране на плащане) по свое усмотрение GPL може да претендира за възстановяване на тези средства от Продавача, като дебитира Акредитивната сметка на Продавача. Продавачът потвърждава и приема, че ако в Акредитивната му сметка няма достатъчно средства, GPL може да събере задължението на Продавача към GPL, като дебитира Акредитивната му сметка при последваща Финансова транзакция или чрез други незабранени от закона средства.

2.8 Време за изпълнение. GPL обработва Финансови транзакции, Транзакции за възстановяване на сума и Акредитивни транзакции, както следва:

(а) При Финансови транзакции, след като получи Платежно нареждане от Продавача, GPL ще издава на Купувача сумата от Електронни пари, равна на Сумата на Покупката, когато получи валидни средства на съответната стойност от Платежния инструмент на Купувача, и незабавно ще прехвърля издадената сума в Акредитивната сметка на Продавача, намалена с приложимите такси за обслужване;

(б) При Транзакции за възстановяване на сума, при условие че в Акредитивната сметка на Продавача има достатъчно налични средства за извършване на съответната транзакция и след като получи Платежното нареждане от Продавача, GPL незабавно ще прехвърля на Купувача сумата от Електронни пари, равна на Сумата на покупката, която подлежи на възстановяване, от Акредитивната сметка на Продавача. GPL ще осребрява и ще нарежда прехвърляне на сумата към Платежния инструмент на Купувача непосредствено след като извърши приложимите проверки срещу изпирането на пари, за измама или друга незаконна дейност и е удовлетворена от резултата от тях;

(в) При Акредитивни транзакции, при условие че в Акредитивната сметка на Продавача има достатъчно налични средства за извършване на съответната транзакция, GPL ще осребрява сумите в Акредитивната сметка на Продавача и ще нарежда тяхното прехвърляне в Работния ден, в който Акредитивната транзакция е договорена в съответствие с точка 7.4, при условие че GPL извърши приложимите проверки срещу изпирането на пари, за измама или друга незаконна дейност и е удовлетворена от резултата от тях;

(г) Ако Платежно нареждане или заявка за осребряване бъдат получени или насрочени в неработен ден, за целите на настоящата точка 2.8 те ще се считат за получени или насрочени на следващия Работен ден;

(д) GPL не носи отговорност за и не контролира това, кога е приключило прехвърлянето на осребрените средства, което е наредила по подточки (б) и (в) по-горе, и кога прехвърлените средства са били предоставени от съответния доставчик на платежни услуги.

2.9 Финансовите транзакции, Транзакциите за възстановяване на сума и Акредитивните транзакции могат да бъдат отхвърлени без предизвестие до Купувача или Продавача, както е посочено в точка 7.6. Транзакциите може също така да бъдат отлагани поради спазване от страна на GPL на задълженията й по приложимо законодателство срещу изпирането на пари, включително ако GPL подозира, че транзакцията включва измама.

2.10 Допълнителни условия за Таксуване от оператор. Когато Купувач извършва Финансова транзакция посредством Таксуване от оператор, GPL ще предостави на Оператора таксите за плащане и обработване чрез Профила за таксуване от оператор на Купувача. GPL може да предостави на Оператора за обработване и следното: анулиране, възстановяване или корекция на тази Финансова транзакция чрез Профила за таксуване от оператор на Купувача. GPL няма задължение спрямо Продавача или друго лице да урежда Финансова транзакция на Купувача (или да анулира, възстановява сума по или да коригира такава транзакция), ако по някаква причина Операторът не може или не желае да събере средствата от Профила за таксуване от оператор или по друг начин от Купувача (при плащане на Финансова транзакция) или да кредитира Профила за таксуване от оператор или по друг начин Купувача (при анулиране, възстановяване или корекция на Финансова транзакция). В случай че GPL предостави на Продавача средства за уреждане при предстоящо плащане от Оператора, GPL си запазва правото да сторнира плащането или да възстанови средствата от Продавача, ако Операторът не обработи Финансовата транзакция в Профила за таксуване от оператор на Купувача или по друг начин не получи плащане от Купувача. GPL може да ограничи типовете Продавачи, които могат да ползват Таксуване от оператор, и видовете Продукти, които могат да бъдат купувани чрез Таксуване от оператор.

2.11 Бета елементи. GPL може по свое усмотрение да предоставя на Продавача за ползване Бета елементи. Те се предоставят „в състоянието, в което се намират“ (т.е. без поемане на отговорност за недостатъци) и Продавачът ще ги използва на собствен риск при спазване на приложимото законодателство. GPL може по свое усмотрение да преустанови предоставянето на Бета елементи по всяко време.

3. ВНЕДРЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

3.1 Внедряване. Продавачът ще гарантира, че Услугата не се използва или не е достъпна през Уебсайтове на Продавача по начин, който не съответства на Споразумението или по друг начин не е разрешен от GPL, и Продавачът ще следи и блокира такъв достъп или ползване от неупълномощени страни (включително, без изброяването да е изчерпателно, сайтове на трети страни).

3.2 GPL има право на окончателно одобрение по отношение на средствата, които Продавачът използва от време на време за внедряване на Услугата, и в случай че не одобри това внедряване, GPL ще има право с предизвестие до Продавача да прекрати последващо ползване на цялата Услуга или части от нея, докато Продавачът не предприеме адекватни корективни мерки, които GPL основателно изисква и определя. GPL може по всяко време да изпраща тестови заявки или да извършва проверки на качеството на Уебсайтовете на Продавача, за да проверява спазването на Споразумението от негова страна.

3.3 Платежни инструменти. Като част от внедряването на Услугата в Уебсайта на Продавача и като условие на GPL за предоставяне на Услугата Продавачът ще създаде, регистрира и поддържа Платежен инструмент и Разплащателна сметка в Услугата. Използването на Платежния инструмент ще е предмет на стандартните общи условия за него, достъпни на адрес: https://payments.google.com/termsOfService?type=Buyer&gl=BG. Продавачът упълномощава GPL да:

(а) потвърди, че Платежният инструмент или Разплащателната сметка, посочени от Продавача на уеб страниците за регистрация за Услугата, са с добро реноме при издаващата ги банка, включително като изпрати заявка за упълномощаване на плащане и/или кредит и/или дебит с ниска стойност до Платежния инструмент или съответно Разплащателната сметка;

(б) препотвърждава изцяло по свое усмотрение Платежния инструмент или Разплащателната сметка винаги когато информацията за профила се променя; и

(в) получава, ако е позволено съгласно местното законодателство, периодичен кредитен отчет и/или по друг начин да прави запитвания за кредитна или друга информация за справка за Продавача, когато сметне за подходящо да направи оценка на допустимостта на Продавача за Услугата или да прегледа по-нататъшното й използване от негова страна.

3.4 Продавачът ще предостави актуална, пълна и точна информация за регистрацията, Платежния инструмент и Разплащателната сметка и ще актуализира тази информация, за да я поддържа актуална и точна. GPL може от време на време да изисква от Продавача да предоставя допълнителна информация като условие за по-нататъшното ползване на Услугата или за да помогне на GPL да определи дали да му позволи да продължи да я използва.

3.5 Актуализации. Ако GPL актуализира периодично спецификациите за внедряване или техническите си спецификации (включително, без изброяването да е изчерпателно, чрез актуализиране на Протоколите си за данни или чрез налагане на промени в облика и функционирането, етикетирането, търговската марка или означението за авторство), Продавачът ще внедри тези актуализации или промени в основателен от практическа гледна точка срок, но във всеки случай в рамките на шестдесет (60) дни от датата на получаване на известието за актуализация. Актуализациите или промените в облика, етикетирането, търговската марка или означението за авторство обаче ще се внедряват в рамките на петнадесет (15) дни от датата, на която Продавачът получи известие за тези актуализации.

3.6 Известие за системни промени. Продавачът ще уведомява GPL с предизвестие не по-малко от 60 (шестдесет) дни за всяка промяна в кода или обслужващата технология, използвани за внедряване на Услугата, която може с основание да се очаква, че ще се отрази неблагоприятно на Услугата или обработването на Финансовите транзакции (по подразбиране предизвестието в никакъв случай не освобождава Продавача от задълженията му по Споразумението).

3.7 Техническа поддръжка. При условие че Продавачът спазва Споразумението, за срока на това Споразумение GPL ще предоставя на Продавача услуги по техническа поддръжка за Услугата в съответствие с насоките за поддръжка на GPL, които към този момент са в сила за Услугата. Преди изпращане на заявка за поддръжка до GPL Продавачът първо ще положи основателни усилия да отстрани всички грешки, програмни грешки, повреди или неизправности в мрежовата свързаност в своя собствен софтуер и оборудване, без да предава въпроса за разрешаване на GPL. След това той може да отправи писмена заявка за техническа поддръжка в съответствие с насоките и процедурите на GPL за поддръжка. Продавачът ще предоставя услуги по поддръжка на Купувачи за своя сметка.

3.8 Упълномощаване на Финансова транзакция. Продавачът потвърждава, че получаването на упълномощаване от издателя на картата във връзка с конкретна Финансова транзакция означава единствено, че считано от датата на упълномощаването картата: (а) има достатъчен кредит при издателя на картата за плащане на Сумата на покупката към Продавача; (б) се използва в рамките на срока на валидност на картата; и (в) не е била обявена за изгубена или открадната. Продавачът приема, че такова упълномощаване не е гаранция, че лицето, което изпраща транзакцията, всъщност е картодържателят. То също не е декларация от страна на GPL или друго лице, че транзакцията няма да бъде предмет на сторниране на плащане.

3.9 Пазари на Google. Въпреки разпоредбите на точка 3.1 Продавачът може да използва Услугата за обработване на транзакции на Пазар на Google. За да използва Услугата на Пазар на Google, Продавачът трябва да приеме отделно Общите условия за предоставяне и ползване на услугите, приложими за този Пазар на Google („Общи условия за Пазара на Google“), и да свърже профила си за Услугата с профила си за този Пазар на Google. В случай на противоречие между това Споразумение и приложимите Общи условия за Пазара на Google ще се прилагат условията на приложимите Общи условия за Пазара на Google, доколкото е разрешено от закона.

4. ЗАПАЗЕНО

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА

5.1 GPL е институция, която е издател на Електронни пари. Продавачът потвърждава и приема, че:

(a) GPL предлага Услугата, за да улеснява обработването на Финансови транзакции от името на Продавачите и да дава възможност за плащане на Продукти от страна на Купувачите;

(б) GPL обработва Финансови транзакции от името на Продавачите;

(в) GPL не приема депозити;

(г) средствата, поддържани от GPL или нейните доставчици на услуги (включително всички доставчици на банкови услуги) във връзка с обработването на Финансови транзакции, Транзакции за възстановяване на сума и Акредитивни транзакции, не са под формата на депозити; и

(д) по закон GPL няма право да плаща лихви на Продавача по отношение на салдото в Акредитивната му сметка.

5.2 Без подкрепа. GPL не предоставя гаранции и заявления във връзка със:

(a) безопасността, качеството, точността, надеждността, целостта или законността на Продуктите;

(б) истинността или точността на описанието на Продуктите, информацията на Купувача, съвет, мнение, оферта, предложение, твърдение, данни или друга информация (заедно наричани „Съдържание“), които се показват или разпространяват, купуват или плащат чрез Услугата или Уебсайтовете на Google.

GPL може, но без да се задължава съгласно Споразумението, изцяло или частично да редактира, изменя, отказва да публикува или премахва всяко Съдържание, което намира за непристойно, погрешно, незаконно, измамническо или в нарушение на Споразумението.

5.3 Без заявление относно самоличността на Клиента. GPL не поема отговорност към Продавач за разследване на произхода или за потвърждаване на самоличността на Клиенти на Услугата. GPL може да предложи система за отзиви или друга система за класиране в Услугата, за да помогне на Продавача да оцени други Клиенти на Услугата. Продавачът потвърждава, че всяка такава система отразява единствено мнението на други Клиенти на Услугата и не е мнение, заявление или гаранция от GPL.

5.4 Потвърждаване на самоличността на Продавача; изисквания срещу изпирането на пари. Продавачът потвърждава, че GPL му предлага и продължава да му предлага Услугата, при условие че удовлетворява всички надлежни проучвания и проверки на самоличността, които GPL може да извърши, и че спазва изискванията на GPL, асоциацията, обслужваща картата, и регулаторните изисквания срещу изпирането на пари. Проверките на самоличността може да включват проверки на кредитното състояние, проверки срещу изпирането на пари, изисквани от съответното законодателство, проверки, изисквани от асоциациите, обслужващи картата, и проверки за удовлетворяване на съответните регулаторни изисквания. Продавачът ще осигури изцяло поисканото от GPL съдействие за извършване на такива проверки и определяне на спазването на изискванията срещу изпирането на пари, включително предоставянето на всяка допълнителна информация за регистрация или потвърждаване на самоличността, която може да се изисква от GPL. Продавачът дава съгласието си GPL да споделя със и получава от съответни трети страни информация относно Продавача с цел извършване на приложимите надлежни проучвания и проверки на самоличността. Неудовлетворяването на това условие, включително задължението на Продавача да предостави поисканата от GPL информация за потвърждаване на самоличността или за определяне на съответствието с изискванията срещу изпирането на пари, може да доведе до незабавно спиране на използването на Услугата от Продавача, както и до прекратяване на това Споразумение.

5.5 Оспорвания. Продавачът потвърждава и приема, че:

(а) освен ако изрично не е предвидено в Решението за сторниране на плащане или според правилата на асоциацията или мрежата, обслужваща картата, или регулаторните изисквания на Обединеното кралство относно самия процес на плащане, GPL не е страна и не носи отговорност за Оспорвания;

(б) в случай на Оспорване Продавачът ще спазва правилата за оспорване, които GPL предоставя периодично; и

(в) в случай на Оспорване на Услугата ще се следва процедурата, посочена в точки 5.6 и 5.7.

Въпреки разпоредбите на точка (а) или (б) по-горе, GPL ще предоставя различни инструменти, които помагат на Клиентите да се свързват помежду си, за да разрешават спорове, възникващи между Купувачи и Продавачи по отношение на Финансова транзакция. До степента, до която Клиентите не могат да разрешат спора, GPL може да посредничи между Купувачи и Продавачи при заявка за съдействие от някоя от страните. Когато получи такава заявка, GPL при необходимост и по свое усмотрение ще преглежда спора и ще предлага необвързващо решение.

5.6 Оспорвания на Услугата. GPL ще разглежда Оспорвания на Услугата, при условие че Продавачът съдейства на GPL в основателна степен, както GPL периодично може да поиска.

5.7 Всяко Оспорване на Услугата първоначално трябва да бъде насочвано към помощния център на GPL. За повече информация относно помощния център, моля, посетете https://support.google.com/payments. Ако решението на Оспорването на Услугата не Ви удовлетворява, можете да го насочите до Службата на финансовия омбудсман, при условие че Продавачът отговаря на критериите за допустимост. Можете да направите това по пощата: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR; по телефона: 0800 023 4567 или 0300 123 9 123; на уебсайта на Службата: http://www.financial-ombudsman.org.uk; и по имейл: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Продавачът може да заявява осребряване на пълния размер на неизплатените Електронни пари по Акредитивната си сметка в срок до шест (6) години след прекратяване на Споразумението, след което тези Електронни пари стават собственост на GPL. Всяко такова осребряване е предмет на (i) успешното извършване на приложимите проверки срещу изпирането на пари, измами и друга незаконна дейност, (ii) всякакви задължения по Акредитивната сметка на Продавача; и (iii) незадължителна такса за осребряване от по-малко от 1 британска лира (или равностойността в друга валута). Продавачът е длъжен да предостави исканата от GPL информация за извършване на приложимите проверки от нейна страна. За целите на настоящата точка 5.8 Споразумението се прекратява от датата, на която:

(a) Профилът е затворен и след това не е отворен отново;

(б) Споразумението е прекратено; или

(в) транзакциите не могат да се обработват чрез Услугата поради неспазване на това Споразумение от страна на Продавача, включително, без изброяването да е изчерпателно, поради това че Продавачът не е актуализирал данните за Разплащателната си сметка или не спазва приложимите изисквания срещу изпирането на пари;

в зависимост от това, кое от трите настъпи първо.

5.9 Нищо в точка 5.8 не ограничава правото на GPL да прекрати Споразумението и/или да осребрява съгласно точка 12.

5.10 Заявки за извличане. Продавачът е длъжен да съхранява оригиналните документи за всяка транзакция най-малко 6 (шест) месеца от датата на съответната транзакция и да пази копия на всички тези данни най-малко осемнадесет (18) месеца от същата дата.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАРКАТА

6.1 Лиценз за Характеристики на марката на GPL. При спазване на Общите условия на това Споразумение GPL предоставя на Продавача ограничен, неизключителен лиценз (без право на преотстъпване) за срока на Споразумението, за да показва онези Характеристики на марката на GPL, които компанията предоставя на Продавача за ползване единствено във връзка с внедряването на Услугата и нейното популяризиране на Уебсайта на Продавача. Всяко внедряване на Услугата в Уебсайт на Продавача и използването на приложимо лого на Характеристиките на марката, което GPL предоставя на Продавача, трябва по всяко време за срока на Споразумението да съответства на насоките за налагане на търговската марка и за означение за авторство, както и на правилата, достъпни на адрес https://www.google.com/permissions/guidelines.html (които Google или GPL може периодично да актуализират). Въпреки всякакви разпоредби в противен смисъл GPL може да отмени предоставения по настоящата точка лиценз с известие до Продавача, с което му предоставя основателен период от време да преустанови ползването на съответните Характеристики на марката.

6.2 Лиценз за Характеристики на марката на Продавача. При спазване на Общите условия на това Споразумение Продавачът предоставя на GPL, Google и нейните партньори ограничен, неизключителен (освен в случаите, посочени в тази точка) лиценз (без право на преотстъпване) за срока на Споразумението, за да показва Характеристиките на марката на Продавача, които се използват във връзка с Услугата, и за да изпълнява задълженията си по това Споразумение.

6.3 Всяка страна ще притежава всички права, собственост и дялове, включително, без изброяването да е изчерпателно, всички права на интелектуална собственост, които се отнасят до Характеристиките на марката й. С изключение на ограничената степен, изрично предвидена в Споразумението, нито една от страните не предоставя, а другата страна не придобива право, собственост или дял (включително, без изброяването да е изчерпателно, косвен лиценз) върху или от Характеристиките на марката на другата страна. GPL ще използва Характеристиките на марката на Продавача (включително свързаната с тях репутация) в полза на Продавача и Продавачът ще използва Характеристиките на марката на GPL (включително свързаната с тях репутация) в полза на Google и GPL. Нито една от страните няма да оспорва или подпомага на други да оспорват Характеристиките на марката на другата страна (освен в случаите на защита на правата на тази страна по отношение на Характеристиките на собствената й марка) или тяхната регистрация от другата страна, нито ще се опитва да регистрира Характеристики на марката или имена на домейни, които са объркващо подобни на тези на другата страна.

6.4 Оповестяване. Нито една от страните няма да обявява публично съществуването или съдържанието на това Споразумение без предварителното писмено одобрение на другата страна. Въпреки горепосоченото GPL, Google и нейните партньори могат да включват Характеристики на марката на Продавача в презентации, маркетингови материали, съобщения за пресата и списъци с клиенти (което включва, без изброяването да е изчерпателно, списъци с клиенти, публикувани на Уебсайтовете на Google, и екранни снимки на внедряването на Услугата от Продавача). По искане на Продавача GPL ще му предостави пример за такова ползване.

7. ТАКСИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

7.1 Такси за обслужване. Продавачът ще плаща Таксите за обслужване, посочени в приложимите Общи условия за Пазара на Google. Таксите са предоставени на уеб страницата за Такси за обслужване. GPL може периодично да увеличава или намалява Таксите за обслужване и всяко такова увеличение или намаление ще се счита за промяна за целите на точка 14.3. Освен това GPL ще публикува променените Такси за обслужване в съответната секция на уеб страницата за Такси за обслужване. В тези променени Такси за обслужване ще се посочва датата, на която влизат в сила. GPL може периодично да показва промоции в Google Payments, които може да променят размера на Таксите за обслужване.

7.2 Без да се засягат разпоредбите на точка 5.1, подточка (д), GPL може да получава от банки – доставчици на услуги, или от други лица лихва и/или друго обезщетение, които произтичат от оборота на неосребрените Електронни пари по Акредитивната сметка на Продавача. Продавачът приема, че всички получени от GPL лихви или обезщетения се плащат единствено по сметката на GPL.

7.3 GPL ще поддържа в Акредитивната сметка на Продавача суми Електронни пари, които са дължими и платими на Продавача, като приспада приложимата Такса за обслужване, и няма да използва тези суми за корпоративните разходи за дейността си. GPL няма да държи пари в доверителна сметка или като доверено лице за Продавача.

7.4 Период за осребряване. GPL ще положи усилия с грижата на добрия търговец да прехвърля по електронен път към Разплащателната сметка на Продавача средства за транзакциите, обработени в Акредитивната му сметка в рамките на един календарен месец, преди края на работния ден на 15-о число на следващия календарен месец („Период за осребряване“). Месечният график на плащанията, описан в предходното изречение, ще се прилага за всички платежни транзакции, обработвани в Акредитивната сметка на Продавача. GPL може да прехвърля средства към Разплащателната сметка на Продавача по-често от веднъж месечно по свой избор и без предизвестие до Продавача. Акредитивните транзакции, извършени съгласно Периода за осребряване, ще се считат за упълномощени от Продавача. Ако Продавачът предостави на GPL невярна информация, в резултат на което Акредитивна транзакция се извърши по погрешка, GPL може да начисли на Продавача такса за разходите, възникнали във връзка с основателните усилия на GPL да отстрани грешката. Продавачът може допълнително да заяви осребряване по всяко време, като се свърже с GPL чрез Помощния център за продавачи.

7.5 Въпреки горепосоченото GPL няма задължение да прехвърля средства по:

(а) Акредитивната сметка на Продавача във връзка с обработването на Финансова транзакция, за която GPL не е получила пълно плащане на окончателните налични средства за обработването на тази Финансова транзакция; или

(б) Разплащателната сметка на Продавача, ако салдото по Акредитивната сметка на Продавача към момента на изплащане е по-малко от 1 Евро (или равностойността в друга валута), при спазване на разпоредбите на точка 5.8 и точка 12.8, подточка (а).

7.6 GPL може да удържи, отхвърли или сторнира плащане по Финансова, Акредитивна или Транзакция за възстановяване на сума:

(а) ако Купувачът е заявил възстановяване на сума;

(б) ако по свое основателно усмотрение GPL счита, че транзакцията:

(i) е предмет на фактическа грешка;

(ii) включва измама или неправомерно поведение или се осъществява чрез измамнически или невалидни средства (включително, без изброяването да е изчерпателно, измамническо използване на кредитни карти, дебитни карти или други начини на плащане);

(iii) нарушава приложимото законодателство;

(iv) нарушава Споразумението или Общите условия за Купувачи; или

(v) нарушава приложимите правила на GPL и/или на Услугата;

(в) в случай на сторниране на плащане, което е свързано с покупката на Електронни пари от Купувачи в съответствие с правилата на асоциацията, обслужваща картата; и

(г) в случай че GPL изиска допълнителна информация от Продавача, за да изпълни изискванията за проверка на самоличността или срещу изпирането на пари в съответствие с точка 5.4.

Продавачът приема да сътрудничи на GPL и да предостави всяка информация, която GPL основателно поиска в процеса на разследване на обстоятелствата, посочени в тази точка.

Както е посочено в точка 2.9, транзакциите може също така да бъдат отлагани поради спазване от страна на GPL на задълженията й по приложимо законодателство срещу изпирането на пари, включително ако GPL подозира, че транзакцията включва измама.

Когато не противоречи на закона или не компрометира основателни процедури за сигурност, GPL ще предоставя на Продавача информация относно невъзможността да обработи Финансова, Акредитивна или Транзакция за възстановяване на сума в съответствие с точка 7.6.

7.7 По своя преценка GPL може да прихваща задължения за плащане към Продавача, които могат да възникнат за GPL по това Споразумение, от суми, които Продавачът дължи и все още не е платил по него или по всяко друго споразумение между Продавача и GPL или партньор на GPL, в допълнение към всички други права и удовлетворения, които GPL може да има по това Споразумение.

7.8 GPL може да прихващa свои задължения за плащане по това Споразумение или да изисква от Продавача да плати (в рамките на 30 (тридесет) дни от издадена фактура) всички суми, които GPL може да е надплатила в предходни периоди.

7.9 Продавачът приема, че Купувачите могат да запазят правото на сторниране на плащане в съответствие с правилата на асоциацията, обслужваща картата. GPL може, но не е задължена, да предава сторниране на плащане към Продавача.

7.10 GPL може да удържа всяка приложима Такса за обслужване и други приложими такси от сумата на Финансови транзакции.

7.11 GPL може да удържа от средствата по Акредитивната сметка следните суми:

(а) анулирания, възстановявания на суми или отхвърляния по извършени Финансови транзакции; и

(б) други поправки или корекции по извършени Финансови транзакции;

при условие че във всеки случай GPL уведомява Продавача за тези удръжки.

7.12 Задължителни резерви. GPL може временно или постоянно да наложи Задължителни резерви по отношение на Продавача, при участието му в Услугата и от време на време. Обстоятелствата, при които GPL може да наложи Задължителни резерви, включват, без изброяването да е изчерпателно:

(а) гарантиране, че GPL има на разположение достатъчно средства в случай на сторниране на плащане, анулиране на Финансови транзакции или други задължения на Продавача, които възникват във връзка с Финансови транзакции;

(б) значителна промяна във финансовото състояние на Продавача или кредитната му история, включително, без изброяването да е изчерпателно, ако Продавачът не може да продължи да съществува ефективно като действащо предприятие или ако не спази задълженията си по това Споразумение или правилата на асоциацията или мрежата, обслужващи картата;

(в) ако Продавачът получава прекалено много сторнирания на плащане, както GPL определи по свое усмотрение;

(г) значителна промяна в предмета на дейност или продуктовите линии на Продавача; или

(д) когато GPL има основателни причини да счита, че може да носи отговорност пред трети страни за временен или окончателен кредит, отпуснат на Продавача.

GPL не носи отговорност пред Продавача или трета страна за загуби, понесени от Продавача в резултат на налагане на ограничения на транзакции или Задължителни резерви, или на сторниране на плащане или други анулирания.

7.13 Възстановявания на средства и корекции. Продавачът ще поддържа справедливи правила по отношение на връщането/анулирането на стоки или услуги, както и корекциите на Финансови транзакции. Продавачът ще разкрива на Купувачите правилата си за връщане/анулиране. Ако Продавачът позволява корекция на цената, връщане или анулиране на Продукти във връзка с Финансова транзакция от Купувача, Продавачът ще нареди и упълномощи Транзакция за възстановяване на сума в рамките на три дни от получаване на заявката на Купувача за такова възстановяване на сума/корекция, като използва функцията за възстановяване на сума на Услугата. Сумата на възстановяването/корекцията не може да надвишава общата сума на първоначалната Финансова транзакция освен с точната сума на пощенските разходи, които Купувачът е платил за връщане на стоката. Продавачът няма право да приема пари в брой или друго плащане или възнаграждение от Купувача за подготвянето на възстановяване на сума, нито да възстановява на Купувача пари в брой във връзка с Продукт, платен с Финансовата транзакция, освен ако не се изисква по закон. Ако правилата на Продавача за възстановяване на суми забраняват връщания при определени обстоятелства, Продавачът може да е длъжен да възстанови сумата на Купувача в съответствие с правилата на GPL или тези на асоциацията, обслужваща картата. Ако по Акредитивната сметка на Продавача има достатъчно налични средства, подадените от него заявки за възстановяване на сума ще се обработват, както е предвидено в точка 2.8. Преди това GPL обработва заявките за възстановяване на сума по собствено усмотрение. Ако Продавачът извърши погрешно възстановяване на сума, GPL може да начисли на Продавача такса за разходите, възникнали във връзка с основателните усилия на компанията да отстрани грешката.

7.14 Данъци и други такси. Продавачът ще плати всички приложими данъци, включително данък върху продажбите, данък за ползване, данък върху лична собственост, данък добавена стойност, акцизи, митнически такси, мита върху вноса, държавни такси или други такси и данъци, налагани от различни държавни органи и по отношение на транзакциите за услугите, предоставени по Споразумението, включително глоби и лихви, но конкретно без данъци въз основа на нетните приходи на GPL. GPL не носи отговорност и не е юридическото лице, което събира данъци върху продажбите или приходите или други данъци по отношение на Финансовите транзакции. Когато GPL има законовото задължение да събира приложими данъци, съответната сума ще бъде фактурирана и платена от Продавача нетно тридесет (30) дни от датата на издаване на фактурата или друго известие. Продавачът своевременно ще предоставя на GPL всяка документация, изисквана от приложимия държавен орган, за да може GPL да обработва плащанията по това Споразумение (включително, без изброяването да е изчерпателно, валидно удостоверение за освобождаване на Продавача от задължението за плащане на данъци, издадено от съответния държавен орган), и GPL може да задържи плащания, които трябва да извърши по това Споразумение, докато Продавачът не предостави тази документация. Продавачът своевременно ще предоставя на GPL оригинали или заверени копия на всички плащания на данъци или друго достатъчно доказателство за плащане на данъци в момента, в който Продавачът извърши тези плащания в съответствие със Споразумението.

7.15 За да улесни покупките от Продавачи към Купувачи, които се намират извън Европейското икономическо пространство, GPL може да събира средства от такива Купувачи или съответното юридическо лице на Google, да превежда средствата в Акредитивната сметка на Продавача, след което да ги осребрява в Разплащателната му сметка. В такива случаи е приложим Периодът за осребряване по точка 7.4.

7.16 Продавачът приема да заплаща всички такси, включително всички приложими такси за конвертиране на валута, свързани с преобразуването на средствата и обработването на плащането по Разплащателната сметка. Той потвърждава и приема, че ще понесе всички рискове от загуба, произтичащи от промени във валутните курсове между момента на обработване на транзакциите и този на изпращане на средствата в Разплащателната сметка. Възможно е обработващите плащането банки също да наложат такси и начисления във връзка с обработката на плащането и свързаното с него конвертиране на валута и Продавачът носи цялата отговорност за всички такива такси и начисления.

7.17 Валута на Купувача. Пазар на Google може да разреши на Продавача да посочи цените за Продуктите си, а на Купувача – да ги купува във валута, различна от тази на Разплащателната сметка на Продавача („Транзакция за покупка във валутата на Купувача“). За всяка Транзакция за покупка във валутата на Купувача Продавачът ще получи плащане от GPL във валутата на Разплащателната си сметка въз основа на валутния курс, който ще се прилага за Сумата на покупката (деноминирана във валутата на Купувача) в момента на обработване на платежната транзакция в Акредитивната сметка на Продавача. Обменният курс ще се определя от избрана от GPL финансова институция и може без предизвестие да се коригира въз основа на пазарните условия. Ако Транзакция за покупка във валутата на Купувача впоследствие стане предмет на възстановяване на сума, анулиране, сторниране на плащане или друга корекция, GPL ще приложи същите обменен курс и валута, при които е извършена оригиналната Транзакция за покупка във валутата на Купувача, за изчисляване на съответното задължение на Продавача. GPL си запазва правото да налага такси при конвертирането на валута.

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1 Поверителност. Продавачът няма да разкрива или да става причина за разкриването на поверителна и/или собствена информация на GPL без предварителното писмено съгласие на компанията освен пред онези служители, представители, законни представители или подизпълнители на страните, които се нуждаят от достъп до такава информация, за да изпълняват това Споразумение („Упълномощен персонал“), и които са обвързани с писмено споразумение да не разкриват на трети страни поверителна или собствена информация, разкрита на Продавача, или ако това разкриване може да се изисква по закон или съгласно държавна разпоредба. Продавачът потвърждава и приема, че е отговорен за всяко действие и/или бездействие на Упълномощен персонал в нарушение на тази точка. Продавачът ще пази поверителната и собствената информация на GPL, като положи същото старание (и не по-малко от основателното), което полага за защита на своята поверителна и собствена информация от подобен характер, за да предотврати неупълномощено използване, разпространение или публикуване за неупълномощени трети страни. Поверителната и собствена информация на GPL ще включва, без изброяването да е изчерпателно: (а) всички свързани с Услугата софтуерни програми, технологии, програмиране, спецификации, материали, насоки и документация на GPL, Google и нейните партньори; (б) информация, предоставена съгласно това Споразумение, включително, без изброяването да е изчерпателно, материална, нематериална, визуална, електронна, настояща или бъдеща информация, като (i) търговски тайни; (ii) финансова информация; (iii) техническа информация, включително изследвания, разработки, процедури, алгоритми, данни, дизайн и ноу-хау; и (iv) бизнес информация, включително операции, планиране, маркетингови интереси и продукти; и (в) всяка друга информация, писмено обозначена от GPL като „поверителна“ или с еквивалентно обозначение. Поверителната и собствена информация на GPL няма да включва информация, която: (i) е или стане публично достояние чрез действие или бездействие, което не е на Продавача; (ii) е била законно притежание на Продавача преди разкриването и не е получена от GPL или нейните партньори; (iii) е законно разкрита на Продавача от трета страна без ограничение за разкриване от Продавача и когато Продавачът не е знаел, че информацията е поверителна или собствена информация на GPL; или (iv) е разработена самостоятелно от Продавача без нарушение на това Споразумение.

8.2 Продавачът ще пази в поверителност и няма да използва, предава (включително за целите на изпращането на нежелани съобщения) или споделя информацията на Купувача, освен за да обработи транзакция, заявена от Купувача, и да поддържа сметката на Купувача при него, или ако Програмните правила и насоки на Google Payments изрично не разрешават това. Продавачът потвърждава и приема, че информацията на Купувача, получена от Google и/или GPL във връзка с Услугата, е предмет на Съобщението за поверителност на Google Payments и че няма да я използва или споделя по начин, който противоречи на това съобщение. GPL може също да предостави информация в отговор на валидна законова процедура, като например призоваване на свидетел, заповед за претърсване и съдебно разпореждане, или за да установи или упражни законните си права или да защити правни искове. GPL няма да има задължение да върне, унищожи или да удостовери унищожаването на поверителна информация на Продавача, но при условие че GPL няма да използва поверителната информация на Продавача, освен ако в това Споразумение не е предвидено друго.

8.3 Данни за вход. Продавачът ще бъде отговорен и ще предприеме всички основателни действия за запазване на поверителността на Данните си за вход. Продавачът приема да уведоми GPL без неоправдано забавяне, когато узнае за загуба, кражба, присвояване или неразрешено ползване на Данните си за вход или всяко друго нарушение на сигурността по отношение на Услугата, чрез връзката „Свържете се с нас“ в Помощния център за продавачи.

8.4 Продавачът заявява и гарантира, че всички длъжностни лица, служители, представители, законни представители и други лица, които имат достъп до Данните му за вход, ще бъдат упълномощени от него да използват Услугата и ще го обвързват правно.

8.5 Права на интелектуална собственост. GPL и нейните лицензодатели ще притежават всички права, собственост и дялове, включително, без изброяването да е изчерпателно, всички права на интелектуална собственост, свързани с Услугата (и всички производни творби или техни подобрения), включително, без изброяването да е изчерпателно, всички софтуерни продукти, технологии, информация, съдържание, материали, насоки и документация. Продавачът няма да придобива право, собственост или дял от Услугата, правата на интелектуална собственост, свързани с Услугата и/или Характеристиките на марката на GPL, с изключение на изрично посочените в Споразумението права на ограничено ползване.

8.6 Информация за транзакции. Продавачът ще полага основателни усилия да предотврати разкриването на информация за транзакции освен на законните си представители и подизпълнители, за да му съдействат да изпълнява задълженията си по това Споразумение, или както се изисква по закон.

8.7 Продавачът ще спазва основателните отраслови стандарти за сигурност и защита на данните във връзка с информация за транзакциите и такава на Купувачите.

9. ГАРАНЦИИ

9.1 Страните заявяват и гарантират, че притежават всички права и пълномощия за сключване на Споразумението.

9.2 Като условие на това Споразумение Продавачът гарантира на GPL, че:

(a) ако е физическо лице, има навършени 18 години;

(б) притежава и управлява Уебсайтовете си; и

(в) е поддържал и ще поддържа за срока на това Споразумение всички права, разрешителни и лицензи, които са необходими, за да получи разрешение да внедри Услугата.

9.3 Продавачът гарантира на GPL, че:

(a) изпълнението на задълженията по това Споразумение от страна на Продавача няма да представлява неспазване или неизпълнение или по друг начин нарушение на споразумение, по което Продавачът е страна;

(б) ще спазва всички приложими закони, правилници и наредби, които са приложими или по друг начин свързани с използването на Услугата от негова страна;

(в) Продавачът няма да прави опити да нарежда или получава Финансова, Акредитивна или Транзакция за възстановяване на сума чрез Услугата, която е или би била незаконна съгласно приложимото законодателство;

(г) ще спазва всички законови и подзаконови разпоредби, приложими по отношение на продажбата на Продукти и неговите взаимоотношения с Купувачите, включително, без изброяването да е изчерпателно, Директивата относно правата на потребителите (Директива 2011/83/ЕС) и Директивата за електронната търговия (Директива 2000/31/ЕО); и

(д) доколкото му е известно, Платежното нареждане е без съществени промени, които Купувачът не е разрешил.

9.4 GPL гарантира на Продавача, че ще предоставя Услугите с основателни усилия и умения.

9.5 GPL не гарантира, че Услугите ще отговарят на всички изисквания на Продавача или че ще бъдат непрекъснати, сигурни, без вируси и без грешки.

9.6 GPL не носи отговорност за нарушение на което и да било от условията на това Споразумение, включително заявление, условие или гаранция, доколкото въпросното нарушение е в резултат на неизпълнение на задълженията на Продавача по това Споразумение.

9.7 Всички обстоятелства, гаранции или други условия се прилагат за Услугите или други услуги, които GPL предоставя съгласно това Споразумение, само до степента, до която са изрично посочени в него. При спазване на точка 10.1, подточка (б), не се прилагат подразбиращи се обстоятелства, гаранции или други условия (включително всички подразбиращи се условия за задоволително качество, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание).

10. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1 Нищо в това Споразумение не изключва или ограничава отговорността на страните за:

(а) смърт или телесна повреда в резултат на небрежност на страните или техни подчинени, законни представители или служители;

(б) измама или подвеждащо представяне с цел измама;

(в) нарушение на условие по подразбиране, като собственост или свободно ползване; и/или

(г) злоупотреба с поверителна информация.

10.2 Освен до степента, до която това Споразумение изрично не посочва друго, нищо в това Споразумение не изключва или ограничава отговорността на страните за нарушението на Правата на интелектуална собственост на другата страна или отговорността съгласно точка 11.

10.3 При спазване на точки 10.1 и 10.2 страните не носят отговорност по договор, неправомерно увреждане (включително, без изброяването да е изчерпателно, небрежност), предварителен договор или други заявления (различни от подвеждащо представяне с цел измама), или по друг начин произтичащи от или във връзка с това Споразумение, за:

(а) стопански загуби (включително, без изброяването да е изчерпателно, загуба на приходи, печалби, договори, данни, бизнес, очаквани спестявания);

(б) стойността на заместващи услуги;

(в) загуба на репутация; или

(г) специални, косвени или произтичащи загуби;

претърпени или понесени от съответната страна в резултат на или във връзка с това Споразумение, при всички случаи, независимо дали тези загуби са очаквани от страните към датата му.

10.4 При спазване на точки 10.1, 10.2, 10.3 и 10.5 общата отговорност на всяка от страните за всяка година по отношение на всички събития или поредица от свързани събития, настъпили през тази година във връзка с това Споразумение (независимо дали отговорността възниква поради нарушение на Споразумението, небрежност, или по друга причина), ще бъде ограничена до 125% от Таксата за обслужване, която Продавачът е платил или трябва да плати на GPL през предходната година, или 30 000 британски лири.

10.5 При спазване на точки 10.1, 10.2 и 10.3 общата отговорност на всяка от страните, произтичаща от или във връзка с това Споразумение (независимо дали отговорността възниква поради нарушение на Споразумението, небрежност, или по друга причина), ще бъде ограниченa до 300 000 британски лири.

10.6 Страните потвърждават и приемат, че разпределянето на риска, определено в настоящата точка 10, е отразено в естеството на Услугите и сумите, които те трябва да платят по това Споразумение.

10.7 Продавачът има право на обезщетение по силата на точки 10.8, 10.9 и 10.10 само ако уведоми GPL, че е узнал за неразрешена или неправилно изпълнена транзакция, в съответствие с точка 13 без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от тринадесет (13) месеца след датата на дебита. Този срок не е приложим в случаите, в които GPL не е предоставила на Продавача информация за съответната транзакция.

10.8 Обработване на неразрешени Транзакции за възстановяване на сума и Акредитивни транзакции. Освен в случаите на измама от страна на Продавача, GPL ще възстановява по Акредитивната сметка на Продавача сумите на Транзакциите за възстановяване на сума и Акредитивните транзакции, които не са разрешени съответно по реда на точки 7.4 и 7.13, включително всички приложими такси, във възможно най-кратък срок и във всички случаи не по-късно от края на Работния ден, в който GPL узнава за съответната транзакция. Когато има основания да подозира измама от страна на Продавача във връзка със заявлението му за неупълномощена транзакция, преди да вземе решение за възстановяване на сумата, GPL първо ще извърши проучване и възможно най-скоро ще уведоми Продавача за резултата от него. Ако действа по измамнически начин или с умисъл или груба небрежност не спазва свързаните с Профила му разпоредби на Споразумението, Продавачът носи отговорност за всички загуби, понесени във връзка с неупълномощени транзакции. GPL може да извърши проучване преди или след възстановяване на сума за неупълномощена транзакция.

10.9 Обработване на неправилно изпълнени Транзакции за възстановяване на сума или Акредитивни транзакции. Освен ако не може да докаже, че съответната транзакция е изпълнена правилно, GPL ще възстанови по Акредитивната сметка на Продавача без неоправдано забавяне сумата на Транзакцията за възстановяване на сума или Акредитивната транзакция и всички приложими такси, които са свързани с нея. Във всеки случай по заявка на Продавача GPL ще предприеме незабавни мерки за проследяване на транзакцията и ще го уведоми за резултата. GPL не носи отговорност за сума на Акредитивна транзакция, която вече е успешно осребрена и уредена по Разплащателната сметка на Продавача.

10.10 Обработване на неправилно изпълнени Финансови транзакции. GPL носи отговорност пред Продавача за правилното предаване на Платежното нареждане, предоставено от него във връзка с Финансова транзакция, и незабавно ще предава това Платежно нареждане повторно и по заявка ще предприема незабавни мерки да проследи Финансовата транзакция и да уведоми Продавача за резултата.

11. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

11.1 При спазване на точка 11.2 Продавачът ще обезщетява, защитава и предпазва GPL, Google и нейните партньори и/или всеки доставчик на финансови услуги, с които GPL има споразумение по отношение на или във връзка с Услугите („Обезщетените лица“), от и за всички искове на трети страни, предявени срещу Обезщетените лица, както и от всички задължения, загуби и разходи (включително присъждане на вреди, неизплатени суми и основателни съдебни такси), понесени или претърпени от Обезщетените лица, произтичащи от или във връзка със:

(а) Уебсайтовете на Продавача;

(б) характеристиките на марката на Продавача;

(в) използването на Услугата от страна на Продавача по начин, различен от разрешените по това Споразумение; и/или

(г) Продукт, който даден Купувач е направил опит да придобие, възнамерява или е придобил чрез Услугата.

11.2 Продавачът ще има задължения по точка 11.1 само ако Обезщетената страна:

(a) го уведоми своевременно за съответния иск;

(б) му предостави основателна информация, съдействие и сътрудничество при защитата по съдебно дело или съдебен процес; и

(в) му предостави пълен контрол и еднолично право над защитата и уреждането на такъв иск. Обезщетената страна може по свой избор и за своя сметка да избере свой собствен адвокат.

11.3 При спазване на останалата част от настоящата точка 11 GPL ще предоставя защита или по собствен избор ще урежда съдебни производства, образувани от трета страна срещу Продавача въз основа на или по друг начин произтичащи от иск, гласящ, че дадена технология, която GPL или Google използват за предоставяне на Услугите, или дадена Характеристика на марката на Google е в нарушение на авторско право, търговска тайна или запазена марка на тази трета страна.

11.4 В никакъв случай GPL няма да поема задължения или да носи отговорност съгласно точка 11.3, които произтичат от:

(a) използване на Бета елементи;

(б) използване на Услугите или Характеристиките на марката на Google под изменена форма или в комбинация с материали, които не са предоставени от GPL; или

(в) съдържание, информация или данни, които Продавачът, друг Клиент или трета страна предоставят на GPL, Google или нейните партньори.

11.5 GPL ще има задължения по точка 11.3 само ако Продавачът:

(a) своевременно уведоми GPL за съответния иск;

(б) предостави на GPL основателна информация, съдействие и сътрудничество при защитата по съдебно дело или съдебен процес; и

(в) предостави на GPL пълен контрол и еднолично право над защитата и уреждането на такъв иск. Обезщетената страна може по свой избор и за своя сметка да избере свой собствен адвокат.

11.6 По своя собствена и основателна преценка GPL може да прекрати непрекъснатото ползване от страна на Клиента на Услуги или Характеристики на марката на GPL, за които компанията предполага или счита, че нарушават Права на интелектуална собственост на трета страна.

11.7 В настоящата точка 11 е определена цялата отговорност и изключително удовлетворение на страните във връзка с нарушение на Права на интелектуална собственост на трети страни.

12. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

12.1 Срокът на настоящото Споразумение започва от датата на влизане в сила и продължава да тече, докато то не бъде прекратено в съответствие с посочените в него разпоредби.

12.2 Прекратяване. Продавачите могат да прекратят това Споразумение незабавно и без неустойки в срок от четиринадесет (14) дни от датата на влизане в сила, като изпратят известие до GPL за целта. След този период GPL може да прекрати Споразумението по всяко време с предизвестие не по-малко от два (2) месеца, освен ако в него не се предвижда по-кратък период, както е позволено по закон, а Продавачът може да го прекрати по всяко време, без да плати неустойки, с предизвестие не по-малко от един (1) месец.

12.3 Страните могат изцяло или частично да прекратят и/или спрат изпълнението на Споразумението с незабавно известие, ако:

(а) другата страна съществено нарушава някое от условията на Споразумението и не е възможно да се постигне удовлетворение; или

(б) другата страна съществено нарушава някое от условията на Споразумението и е възможно, но не се постигне удовлетворение в рамките на тридесет (30) дни от получаване на известието.

12.4 Страните могат да прекратят това Споразумение с незабавно известие, ако:

(a) е проведено събрание на кредиторите на другата страна или от или във връзка с нея са предложени договореност или взаимно споразумение със или в полза на кредиторите й (включително доброволна договореност, както е определено в Закона за несъстоятелността от 1986 г.);

(б) притежател на обезпечение, синдик, административен синдик, управител (независимо дали е назначен от съда, или по друг начин) или друго подобно лице бъде назначено или влезе във владение или бъде наложен или изпълнен запор, уреждане или друг процес (и не е отменен в рамките на седем дни) върху цялата или съществена част от активите на другата страна;

(в) другата страна прекрати дейност или не е в състояние да изплати дълговете си по смисъла на член 123 от Закона за несъстоятелността от 1986 г.;

(г) другата страна или нейни директори, някои от нейните кредитори или притежател на плаващо обезпечение изпрати известие за намерението си да назначи или подаде иск до съда за назначаване на управител;

(д) е подадена молба (и не е отменена в рамките на двадесет и осем (28) дни), или е прието решение, или е издадена заповед за управлението или ликвидацията, обявяването в несъстоятелност или прекратяването на съществуването на другата страна;

(е) по отношение на другата страна възникне събитие, аналогично на някое от горните, в юрисдикция, в която е регистрирана или пребивава постоянно, или в която извършва дейност, или притежава активи;

(ж) е налице промяна в контрола на Продавача или той продаде значителна част от активите си. В тази точка терминът „Контрол“ ще означава прякото или косвеното притежание от всяко лице или определено лице на правомощията да ръководи или да направлява ръководството на друго лице и „Промяна на контрола“ ще се тълкува съответно; или

(з) възникне събитие или бъде образувано производство по отношение на Продавача в юрисдикцията, на която е подчинен, което има същия или подобен ефект като този на събитията, посочени в настоящата точка 12.4.

12.5 Спиране на Услугата във връзка с Финансови транзакции. GPL може незабавно да спре ползването на Услугата от страна на Продавача във връзка с Финансови транзакции, ако:

(а) Продавачът е в нарушение на това Споразумение (включително някое от посочените в него правила, като Програмните правила и насоки на Google Payments); или

(б) по основателна преценка на GPL ползването на Услугата от Продавача създава риск от финансова вреда или загуба на репутация за GPL, Услугата и/или някоя от системите за карти за плащане, използвани за обработване на Финансови транзакции, или е налице основателно съмнение за измама, изпиране на пари или друга незаконна дейност от страна на Продавача.

12.6 Спиране на Услугата във връзка с Транзакции за възстановяване на сума или Акредитивни транзакция поради компрометиране на идентификационните данни на Продавача. GPL може незабавно да спре ползването на Услугата от страна на Продавача във връзка с Транзакции за възстановяване на сума или Акредитивни транзакции по основателни причини, свързани със сигурността на Данните за вход или Акредитивната сметка на Продавача или със съмнения за тяхното измамническо или неупълномощено ползване. GPL предварително ще уведоми Продавача за това спиране и причините за него или, ако това не е възможно, непосредствено след това, освен ако такова известие би било незаконно или компрометира основателните мерки за сигурност. GPL ще активира отново Данните за вход или Акредитивната сметка на Продавача или ще му предостави нови активни такива възможно най-бързо, след като причините за спирането бъдат премахнати.

12.7 Продавачът може временно да спре да ползва Услугата с предизвестие от един Работен ден до GPL през период, в който:

(a) в Услугата възникват критични грешки или дефекти, които засягат съществено основните й функции, докато GPL не отстрани тези грешки или дефекти; или

(б) Услугата директно оказва съществено неблагоприятно въздействие върху бизнеса на Продавача, докато GPL не отстрани или намали това въздействие;

при условие че във всеки случай Продавачът предостави всяка поискана от GPL документация във връзка с критичната грешка, дефекта или същественото неблагоприятно въздействие. По време на такова спиране на Услугата Продавачът ще съдейства добросъвестно на GPL за разрешаването на тези проблеми.

12.8 При прекратяване на настоящото Споразумение или по друг начин прекратяване на ползването на Услугата от страна на Продавача:

(a) предмет на успешното приключване на приложимите проверки за изпиране на пари, измама и друга незаконна дейност и след заплащане на такса за осребряване по усмотрение на GPL, но не повече от 1 британска лира (или равностойността в друга валута), в рамките на около сто и осемдесет (180) дни след края на календарния месец, през който Споразумението е прекратено, GPL ще осребри Електронните пари на Продавача и ще възстанови остатъчното салдо (ако има такова) по Разплащателната сметка на Продавача (или друга сметка, за която Продавачът е уведомил GPL);

(б) ако остатъчното салдо не може да бъде възстановено на Продавача в съответствие с подточка (а) по-горе, Продавачът има право да поиска осребряване в съответствие с точка 5.8;

(в) с изключение на посоченото в подточки (а) и (б) по-горе, всички други задължения на GPL по настоящото Споразумение отпадат незабавно;

(г) Продавачът остава отговорен за всички Финансови операции, такси за сторниране на плащане и всички други задължения, възникнали за или натрупани от него;

(д) всички предоставени от GPL права и лицензи отпадат незабавно;

(е) предоставените по настоящото Споразумение права на Продавача да използва Характеристики на марката на GPL отпадат незабавно;

(ж) Продавачът незабавно прекратява ползването на Услугата:

(i) за обработване на Финансови транзакции; и

(ii) за показване на Характеристики на марката на GPL;

(з) Продавачът ще изпълни всички незавършени покупки на Продукти; и

(и) Продавачът ще върне или унищожи (и удостовери това унищожаване) всички копия на поверителна и/или собствена информация на GPL, с която разполага.

12.9 GPL може да забрани достъпа на Продавача до Услугата, включително, без изброяването да е изчерпателно, като деактивира потребителското име и паролата на Продавача и му откаже (или на негова компания майка, партньор или дъщерни дружества, или негови или техни правоприемници, или в случай на физическо лице – негови роднини или познати) бъдещ достъп до Услугата.

12.10 Въпреки останалата част от Споразумението всички негови разпоредби, за които е предвидено да влязат в сила или които обвързват някоя от страните след прекратяването му или цялостното или частичното му преотстъпване или прехвърляне, включително, без изброяването да е изчерпателно, точка 5.8, точка 8 (Поверителност) и точка 12.8, подточка (б), ще останат в сила след прекратяването на настоящото Споразумение до степента, разрешена от закона. Прекратяването на настоящото Споразумение не засяга правата и задълженията на страните, натрупани към датата на прекратяване.

13. СЪОБЩЕНИЯ И ИЗВЕСТИЯ

13.1 Настоящото Споразумение се сключва на английски език и освен ако в него не се съдържат разпоредби за противоположното, всички известия или други съобщения или доставки, изисквани или разрешени съгласно това Споразумение, ще се извършват на английски език и в писмен вид. Всички преводи на Споразумението са само за удобство и в случай на несъответствие между версията на английски език и даден превод предимство има версията на английски език.

13.2 GPL може да се свързва с Продавача по отношение на Услугата чрез електронни съобщения, включително (а) изпращане на имейл до адреса на Продавача; или (б) публикуване на известия или съобщения на Уебсайт на Google. Продавачът приема, че GPL може да му изпраща електронни съобщения във връзка с всеки въпрос, засягащ използването на Услугата от негова страна, включително Споразумението (и редакции или изменения на Споразумението), известия или разкриване на информация относно Услугата и разрешения за плащане. Конкретните съобщения се третират по следния начин:

Известията ще се считат за връчени (i) при получаване, когато се доставят лично или чрез куриер за едно денонощие (при получаване се изисква подпис); (ii) при потвърждаване на получаването на препоръчано писмо или писмо с обратна разписка; (iii) в случай на имейл четири (4) часа след неговото изпращане; или (iv) при предоставяне в онлайн Профила на Продавача. Информацията за връзка ще се актуализира в съответствие с настоящата точка според необходимостта, за да се гарантира, че всяка от страните има актуална информация за всички такива контакти.

13.3 Продавачът трябва да съхранява копия на електронните съобщения, отпечатани на хартиен или записани на електронен носител, като информацията в електронен формат се предоставя на Продавача при допускане, че той е в състояние да отпечата или запише тази информация.

13.4 Всяко известие до GPL по силата на Споразумението трябва да бъде изпратено с препоръчана поща до:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Обединено кралство и на вниманието на „GPL Payments Team“, с изключение на следното:

13.5 Ако в случай на предполагаема или действителна измама или заплахи за сигурността се налага GPL да се свърже с Вас, ще получите съобщение на основния си имейл адрес с подкана да се свържете с GPL. Освен това може да изпратим съобщение до алтернативния Ви имейл адрес или SMS до телефонния Ви номер, ако е посочен такъв.

14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

14.1 Настоящото Споразумение (включително URL адресите, посочени в него) представлява цялото споразумение между страните относно неговия предмет и заменя всички предходни договори или споразумения от всякакъв вид между тях, свързани с предмета му.

14.2 Настоящото Споразумение може да бъде сключено в неограничен брой еднообразни екземпляри, включително такива, изпратени по факс, всеки от които ще се счита за оригинал и всички заедно ще представляват един и същ документ.

14.3 При спазване на разпоредбите на точки 14.4 и 14.5 всички промени в настоящото Споразумение трябва (i) да се извършват в писмен вид; (ii) да се позовават на настоящото Споразумение; и (iii) да се изпращат на другата страна не по-късно от два (2) месеца преди датата, на която влизат в сила. Продавачът разбира и приема, че ще се счита, че приема предложените от GPL промени, освен ако не уведоми GPL за противоположното съгласно точка 13.4 преди датата им на влизане в сила, в който случай Споразумението ще бъде прекратено без неустойки непосредствено преди датата на влизане в сила на промените. Продавачът може да прекрати Споразумението в съответствие с точка 13.4, без да дължи неустойки, по всяко време преди влизането в сила на промените, предложени от GPL. Промените в настоящото Споразумение, предложени от Продавача, не могат да влязат в сила, освен ако не бъдат извършени от упълномощен представител на всяка от страните.

14.4 Продавачът приема, че GPL има право да изменя Споразумението непосредствено след като го уведоми, когато това не е забранено от закона.

14.5 Нищо в точки 14.3 и 14.4 не ограничава:

(a) правото на GPL периодично и без предизвестие да актуализира или преработва правилата си или да добавя нови функции, които може да бъдат приети от Продавача с тяхното използване. Такива редакции могат да стават по начин, избран по наше усмотрение, който може да включва съобщение по имейл или публикация в Уебсайт на Google; и

(б) правото на страните да променят условията на настоящото Споразумение независимо от периода на предизвестие, когато това не е забранено от закона и двете страни са съгласни.

14.6 Продавачът не може изцяло или частично да прехвърля или по друг начин да преотстъпва настоящото Споразумение или права или задължения по него без предварителното писмено съгласие на GPL.

14.7 GPL може, без да получава предварително писмено съгласие, изцяло или частично да прехвърля или по друг начин да преотстъпва правата или задълженията си по настоящото Споразумение на Google и/или някой от нейните партньори, освен ако това не води до промяна в законовите права на Продавача съгласно приложимо национално законодателство за прилагане на Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги, както е посочено в Споразумението, в който случай GPL ще предостави на Продавача известие в съответствие с точка 13.3.

14.8 Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по настоящото Споразумение поради причини извън основателния й контрол, включително, без изброяването да е изчерпателно, правителствени действия, терористични актове, земетресение, пожар, наводнение или други природни бедствия, условия на труд, спиране и/или прекъсване на електрозахранването, интернет или телекомуникационни смущения и отказ на системата.

14.9 Неупражняването или неприлагането от страна на GPL на право или разпоредба на Споразумението не представляват отказ от това право или разпоредба.

14.10 Страните по настоящото Споразумение са и ще останат независими изпълнители и нищо в него не създава отношения на законно представителство, партньорство или договорно съдружие между страните. Нито една от страните не се счита за служител или законен представител на другата страна, нито има право или пълномощие да създава задължение от името на другата страна.

14.11 Ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение бъде обявена от компетентен съд за недействителна или неприложима, тя няма да се прилага или приложението й ще бъде ограничено до минимално необходимата степен, за да може настоящото Споразумение да остане в пълна сила и действие и да бъде изпълнимо между страните.

14.12 Нищо, освен изрично предвиденото в настоящото Споразумение, не поражда или дава права или други облаги, независимо дали съгласно Закона за договорите (Права на трети страни) от 1999 г., или на друго основание, в полза на лице, различно от страните по настоящото Споразумение. Настоящата точка не ограничава правата на законен правоприемник по това Споразумение да упражнява правата и да се възползва от облагите, предоставени му от неговия праводател. Въпреки разпоредбите на настоящата точка прехвърлянето, преотстъпването, прекратяването или изменянето на настоящото Споразумение не изисква съгласието на трета страна (включително трета страна, която може да има право да прилага правата си по настоящото Споразумение).

14.13 Настоящото Споразумение и всички спорове и претенции, произтичащи от или във връзка с него, се уреждат съгласно законите на Англия и Уелс. Страните неотменимо и безусловно приемат, че по всички такива спорове или претенции изключителна компетентност имат съдилищата на Англия и Уелс. Нищо в предходното изречение не възпрепятства страните да търсят съдебна или подобна възбрана в дадена юрисдикция, за да защитят своята поверителна информация или Права на интелектуална собственост.

14.14 До степента, разрешена от съответното национално законодателство за прилагане на Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги („Директива за платежните услуги“) („Национално законодателство“), следните разпоредби на Националното законодателство не са приложими за Споразумението: всички разпоредби за прилагане на Дял III, чл. 62, т. 1, чл. 64, т. 3, и чл. 72, 74, 76, 77, 80 и 89 от Директивата за платежните услуги. Страните си запазват правото да се споразумеят за период, различен от предвидения в разпоредбите на Националното законодателство, за прилагане на чл. 71 от Директивата за платежните услуги.