Общи условия на Google Payments – Продавач (България)

31 юли 2015 г.

Настоящите Общи условия за Продавачи („Споразумение“) представляват договор с правна сила между Google Payment Limited, компания, регистрирана в Англия (фирмен №: 05903713), с адрес на управление: 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Обединено кралство („GPL“) и вас („Продавач“). Можете да се свържете с GPL по имейл чрез Помощния център на адрес https://support.google.com/payments. GPL е оторизирана и се контролира от британската Служба за финансов надзор („FCA“) като издател на електронни средства („Електронни пари“) и е вписана в регистъра на FCA с регистрационен номер 900008. GPL е дъщерно дружество на Google International, LLC („Google“). Трябва да прегледате цялото Споразумение, преди да решите дали да го приемете и да продължите процеса по регистрация.

Преди да продължите, трябва да отпечатате или запазите копие от това Споразумение в документацията си.

КЛИКВАЙКИ ВЪРХУ „ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ“ ПО-ДОЛУ И ВЪРХУ БУТОНА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА, ПРИЕМАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

Споразумението ще влезе в сила от датата на приемане от Продавача („Дата на влизане в сила“).

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Това Споразумение съдържа следните дефинирани термини:

„Профил“ означава профил за електронни пари, който GPL предоставя на Продавача.

„Справочно ръководство за приложния програмен интерфейс (API)“ означава Справочното ръководство за API, което GPL или нейните партньори публикуват от време на време. Актуалната му формулировка е на разположение на адрес https://developers.google.com/terms.

„Бета елементи“ означава онези елементи на Услугата, които GPL идентифицира от време на време в своята техническа документация като „бета“ или неподдържани. Тази техническа документация ще съдържа приложимото Справочно ръководство за API за версията на Услугата, която Продавачът използва.

„Характеристики на марката“ означава търговски наименования, търговски марки, марки на услуги, лога, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката на всяка от страните, притежавани (или лицензирани) от такава страна от време на време.

„Работен ден“ означава ден, който не е събота, неделя или официален неработен ден във Великобритания.

„Купувач“ означава Клиент, който ползва Услугата за извършване на Финансови транзакции за покупка на Продукти.

„Оператор“ означава одобрен от GPL мобилен телефонен оператор, който предлага Профил за таксуване от оператор на Купувачи.

„Таксуване от оператор“ означава процес на плащане, при който GPL ще предостави на Оператора Финансова транзакция за таксуване в Профила за таксуване от оператор на Купувача от името на Продавача.

„Профил за таксуване от оператор“ означава профилът за месечно или друго периодично таксуване, предоставен от Оператор и регистриран от Купувач в GPL като Платежен инструмент.

„Правила за разрешаване на сторниране на плащане“ означава разделът от Програмните правила и насоки на Google Payments, озаглавен „Правила за разрешаване на сторниране на плащане“ (Chargeback Resolution Policy).

„Клиент“ означава физическо или юридическо лице, което се регистрира за Услугата като Купувач или Продавач.

„Оспорвания“ означава всички несъгласия, съдебни дела, договорености и/или други такива оспорвания между Клиентите или други трети страни, възникнали от използването на Услугата, различни от Оспорванията по Услугата.

„Евро“ означава законната валута на Европейския паричен съюз.

„Платежен инструмент“ означава кредитна карта, дебитна карта, Профил за таксуване от оператор или друг инструмент за плащане, който се регистрира от Клиент в Услугата и който се използва от GPL за финансиране на издаването на Електронните пари за обработване на Финансови транзакции и за други цели.

„Финансова транзакция“ означава транзакция, чрез която GPL (i) нарежда прехвърляне на Сумата на покупката от Платежния инструмент на Купувача към GPL; (ii) издава на Купувача сума от Електронни пари, равна на Сумата на покупката; и (iii) прехвърля сумата от електронни пари от Купувача към Продавача.

„Google“ означава Google International, LLC и нейните Дъщерни дружества и партньори.

„Програмни правила и насоки на Google Payments“ означава правилата на Google Payments, които GPL публикува от време на време за Продавачи с регистрирани профили в GPL с български платежни данни. Актуалните Програмни правила и насоки на Google Payments са на разположение на адрес https://support.google.com/payments/merchant/answer/1387953.

„Протоколи с данни на GPL“ означава протоколите с данни на Google, приложими към Услугата, които се предоставят от или от името на GPL на Продавача в съответствие със Споразумението, и преработените версии на такива протоколи, които GPL или нейните партньори могат да съобщават на Продавача от време на време.

„Уебсайт на Google“ означава уебсайт, притежаван или управляван от или от името на Google или нейните партньори, включително всички техни поддомейни и директории и всички последващи сайтове към тях.

„Права на интелектуална собственост“ означава всички патентни, авторски права, права върху топографията на полупроводниковите изделия, права върху софтуер, морални права, търговски марки и/или марки на услуга, лога, права върху или във връзка с бази данни, права върху или във връзка с поверителна информация или търговски тайни, права във връзка с имена на домейни и други права на собственост (регистрирани или нерегистрирани) в целия свят, включително всички права на наследяване и права върху заявления и предстоящи регистрации и правото на съдебна защита и възстановяване на щети за минали нарушения.

„Данни за вход“ означава потребителското име и паролата, които GPL издава на Продавача за достъп до Профила на Продавача.

„Правила за гаранция за плащане“ означава разделът от Програмните правила и насоки на Google Payments, озаглавен „Правила за гаранция за плащане“ (Payment Guarantee Policy).

„Платежно нареждане“ означава (i) инструкцията, която Продавачът дава на GPL за изпълнение на Финансова транзакция, упълномощена от Купувача, която изпълнява и ролята на известие до GPL за пълномощие от страна на Купувача за нареждането на покупката на Електронни пари на определена стойност от GPL, равна на Сумата на покупката на Финансовата транзакция; или (ii) инструкцията, която Продавачът дава на GPL за извършване на Транзакция за възстановяване на сума, когато се изисква от контекста.

„Лири стерлинги“ означава законната валута на Великобритания.

„Продукт“ означава всяка цифрова или физическа стока, артикул или услуга, която Купувач може да купи от Продавач чрез Услугата.

„Сума на покупката“ означава сума, равна на цената на Продукт, включително всички свързани начисления, данъци, такси за доставка или обработка, които са приложими.

„Акредитивна сметка“ означава сметката за електронни пари, свързана с Продавача, която GPL поддържа и по която превежда електронните пари от Купувачите като част от Финансовата транзакция.

„Акредитивна транзакция“ означава транзакцията, чрез която GPL осребрява електронните пари в Акредитивната сметка на Продавача и нарежда прехвърляне на съответната сума към Разплащателната сметка на Продавача.

„Транзакция за възстановяване на сума“ означава транзакцията, чрез която GPL прехвърля Електронни пари от Акредитивната сметка на Продавача към Купувача и след това осребрява и нарежда прехвърляне на съответната сума към Платежния инструмент на Купувача посредством функцията на Услугата за възстановяване на сума.

„Задължителни резерви“ означава паричната стойност на частта от плащанията, дължими на Продавача във връзка с обработката на Финансови или Акредитивни транзакции, която GPL може да удържи, както е предвидено в Споразумението.

„Продавач“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва Услугата, за да продава Продукти и да получава Суми на покупки от Финансови транзакции.

„Имейл адрес на Продавача“ означава имейл адресът, предоставен от Продавача по време на регистрация.

„Уебсайт на Продавача“ означава страниците на уебсайта на Продавача, които предлагат Продукти, които могат да бъдат заплатени чрез Услугата.

„Услуга“ означава предоставената от GPL и описана в това Споразумение услуга за плащане с Електронни пари, наречена Google Payments, която включва обработването на: (a) Финансови транзакции и Транзакции за възстановяване на сума от името на Продавачи, свързани с покупка между Продавача и Купувача, и (б) Акредитивни транзакции.

„Оспорвания по Услугата“ означава всички несъгласия, жалби, съдебни дела, договорености и/или други такива оспорвания между GPL и Клиентите, възникнали единствено от предполагаемото неспазване от страна на GPL на задълженията по Споразумението или на приложимото законодателство и на всяка свързана грешка при предоставянето на Услугата.

„Такси за обслужване“ означава таксите, които GPL начислява за Услугата, както е посочено в клауза 7.1.

„Разплащателна сметка“ означава депозитната сметка на Продавача в банка в България, която е посочена от Продавача и съобщена писмено на и одобрена от GPL за получаване на средства от осребряването на електронни пари в Акредитивната сметка на Продавача.

„Дъщерни дружества и партньори“ означава дъщерни дружества и свързани юридически лица на GPL по света.

„Година“ означава периодът от дванадесет (12) месеца, който започва на Датата на влизане в сила, и всеки следващ период от дванадесет месеца.

1.1 Заглавията на точките в това Споразумение са само за улеснение и не засягат интерпретацията или състава му.

1.2 Препратката към закон или клауза от закон включва препратка към съответния закон или клауза, които може периодически да се изменят, разширяват или повторно постановяват.

1.3 Освен ако в Споразумението изрично не е посочено друго, всички суми в него са деноминирани в евро.

2. ЕЛЕМЕНТИ И ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

2.1 Описание на Услугата. Продавачът потвърждава и приема, че:

(а) Продажбите на Продукти на Продавача са транзакции между Продавача и Купувача, а не с GPL, Google или нейните свързани лица, освен ако GPL, Google или нейните свързани лица не са изрично обозначени като Продавач или Купувач в транзакцията;

(б) GPL, Google или нейните свързани лица не са Купувач, Продавач или страна във връзка с Финансова транзакция, освен ако не са изрично обозначени като такива в описанието на Продукта в Уебсайт на Google или в общите му условия;

(в) GPL няма да носи отговорност за и не упражнява контрол на качеството, безопасността или законността на рекламираните Продукти, истинността и точността на описанието им, възможността на Продавачите да продават Продуктите или възможността на Купувачите да ги купуват; и

(г) GPL няма да носи отговорност за и не следи дали Купувачът ще завърши покупката или плащането на Продуктите, които се е съгласил да купи от Продавача. Когато Купувачът разреши покупка с Платежен инструмент, GPL обработва Финансовата транзакция от името на Продавача след получаване на Платежно нареждане от негова страна или (а) чрез съответната мрежа за обработване на плащания, включително, без изброяването да е изчерпателно, мрежи на кредитни или дебитни карти, или (б) към Оператора за плащане и събиране чрез Таксуване от оператор, както е описано по-долу.

2.2 Допустимо платежно нареждане. Продавачът може да използва Услугата само за обработване на Платежно нареждане за Продукт, който е купен от Купувач чрез законна, истинска продажба. Платежно нареждане не може да бъде изпратено за обработване чрез услугата, докато Продавачът не е:

(а) изпратил или по друг начин предоставил на Купувача купените стоки; или

(б) изпълнил купената услуга; или

(в) завършил по друг начин транзакцията за покупка, както е взаимно договорено от Продавача и Купувача.

2.3 Забранени транзакции. GPL може да установи общи практики и ограничения относно използването на Услугата, без да известява Продавача предварително за това, включително, без изброяването да е изчерпателно, отделни или общи ограничения за транзакции върху стойността в лири стерлинги или равностойността в местна валута или броя на Финансовите транзакции или Платежните нареждания за посочен период или съответно периоди от време. Продавачът няма да:

(а) използва Услугата за обработване на Финансова транзакция за Продавач или по друг начин да прехвърля средства между Купувач и Продавач, които не произтичат пряко от покупката на Продукт от Купувача;

(б) използва Услугата, за да предоставя авансово пари в брой или да улеснява покупката на еквиваленти на пари в брой от Купувачи (например пътнически чекове, предплатени карти, платежни нареждания и др.), освен ако не се касае за сертификат за подарък или карта с предварително запаметена стойност, както е позволено съгласно приложимите правила на GPL, които са на разположение на уебсайта на Google Payments; или

(в) използва Услугата за обработване на Финансови транзакции във връзка с продажбата или размяната на незаконни или забранени стоки или услуги, включително, без изброяването да е изчерпателно, забранени Продукти или категории от Продукти, както е посочено в Правилата за съдържание, достъпни на адрес https://support.google.com/payments/merchant/answer/75724 (като този списък се актуализира от време на време), или свързана с тях незаконна транзакция („Списък на забранени продукти“). Неспазването на приложимите правила относно Списъка на забранени продукти може да доведе до спиране или прекратяване на достъпа на Продавача до Услугата като допълнение към други удовлетворения, с които GPL разполага по силата на това Споразумение.

Продавачът няма да използва Услугата по начин, който противоречи на тези общи практики, и такова забранено ползване е основание за незабавно спиране на Услугата и/или прекратяване на Споразумението.

2.4 Продавачът може да откаже да обработи поръчка за Продукт поради каквато и да било причина, като предварително извести GPL за това (с посочения формуляр), но при всички случаи GPL няма да бъде задължена да улесни свързани Финансови транзакции.

2.5 Ограничения за използване на Услугата.

(а) Продавачът ще спазва всички правила и ограничения относно използването на Услугата за Продавачи, които GPL или нейните партньори публикуват и актуализират от време на време. Тези правила ще включват:

(i) Програмните правила и насоки на Google Payments;

(ii) техническите изисквания и тези за прилагане на GPL и Google на адрес https://developers.google.com/terms/ (или друг такъв URL адрес, който GPL предоставя от време на време);

(iii) насоките на GPL и Google за третиране на търговски марки или марки на услуги за Услугата, достъпни на адрес https://www.google.com/permissions/guidelines.html или друг такъв URL адрес, който GPL или Google предоставя от време на време;

(iv) правилата и условията на уебсайтовете на Google, достъпни от уебсайтовете на Google от време на време;

(v) Изискванията на GPL за сигурност на данните и поверителност, за които Продавачът е уведомяван от време на време, включително Съобщението за поверителност на Google Payments на адрес https://payments.google.com/files/privacy.html;

(vi) всички приложими оперативни правила и/или правила на асоциациите или мрежите, обслужващи карти, които се използват за обработване на Финансови, Акредитивни и Транзакции за възстановяване на суми; и

(vii) изискванията на Оператора, приложими за Таксуване от оператор.

(б) Финансовите транзакции на Продавача могат да бъдат защитени от Общите условия на Правилата за гаранция за плащания.

(в) GPL може да променя, спира или прекратява Услугата цялостно или частично според необходимостта за извършване на поддръжка или актуализации на Услугата.

(г) GPL може да ограничава някои елементи или достъпа до част от или цялата Услуга от време на време.

(д) GPL не се задължава да кредитира Продавача за Финансова транзакция, за която GPL не е получила валидни средства от Платежния инструмент на Купувача.

2.6 Забранени действия. Продавачът няма да:

(a) определя минимален или максимален размер на Финансовата транзакция като условие за Купувача да използва Услугата за плащане на Продукт;

(б) изисква от Купувача да му предоставя номера на сметки на кредитни карти, дебитни карти, Профил за таксуване от оператор или друг Платежен инструмент;

(в) обработва като отделна Финансова транзакция размера на данъка, приложим към покупката на Продукт;

(г) изпраща към Услугата Финансова транзакция, обработването на която е било отхвърлено или която е била върната като сторниране на плащане;

(д) разрешава използването на Услугата за плащане на задължение на Купувача към Продавача или на върнат/неизплатен чек; или

(е) поддържа отрицателно салдо в Акредитивната си сметка.

Когато Продавачът добавя допълнителна такса към Финансова транзакция за използване на Услугата, той трябва ясно да уведоми Купувача за тази такса. Продавачът приема да не прилага допълнителни такси, които са незаконни съгласно приложимото законодателство.

2.7 В случай че Финансова транзакция е анулирана по някаква причина (включително, без изборяването да е изчерпателно, в следствие на сторниране на плащане) по свое усмотрение GPL може да претендира за възстановяване на тези средства от Продавача, като дебитира Акредитивната сметка на Продавача. Продавачът потвърждава и приема, че ако в Акредитивната му сметка няма достатъчно средства, GPL може да събере задължението на Продавача към GPL, като дебитира Акредитивната му сметка при последваща Финансова транзакция или чрез други незабранени от закона средства.

2.8 Време за изпълнение. GPL обработва Финансови транзакции, Транзакции за възстановяване на суми и Акредитивни транзакции, както следва:

(а) При Финансови транзакции, след получаване на Платежно нареждане от Продавача, GPL ще издава на Купувача сумата от Електронни пари, равна на Сумата на Покупката, когато получи валидни средства на съответната стойност от Платежния инструмент на Купувача, и незабавно ще прехвърля издадената сума до Акредитивната сметка на Продавача, намалена с приложимите такси за обслужване;

(б) При Транзакции за възстановяване на суми, при условие че в Акредитивната сметка на Продавача има достатъчно налични средства за извършване на Транзакцията за възстановяване на суми и след като получи Платежното нареждане от Продавача, GPL незабавно ще прехвърля по сметката на Купувача сумата на Електронните пари, равна на Сумата на покупката, която подлежи на възстановяване, от Акредитивната сметка на Продавача. GPL ще осребрява и ще нарежда прехвърляне на сумата към Платежния инструмент на Купувача непосредствено след като извърши приложимите проверки срещу изпирането на пари, за измама или друга незаконна дейност и е удовлетворена от резултата от тях;

(в) При Акредитивни транзакции, при условие че в Акредитивната сметка на Продавача има достатъчно налични средства за извършване на Акредитивната транзакция, GPL ще осребрява сумите в Акредитивната сметка на Продавача и ще нарежда тяхното прехвърляне в работния ден, в който Акредитивната транзакция е договорена в съответствие с клауза 7.4, при условие че GPL извърши приложимите проверки срещу изпирането на пари, за измама или друга незаконна дейности и е удовлетворена от резултата от тях;

(г) Ако Платежното нареждане или заявката за осребряване бъдат получени или насрочени в неработен ден, за целите на тази клауза 2.8 ще се считат за получени или насрочени на следващия Работен ден;

(д) GPL не носи отговорност за и не контролира това, кога е приключило прехвърлянето на осребрените средства, което е наредила по подточки (б) и (в) по-горе, и кога прехвърлените средства са били предоставени от съответния доставчик на платежни услуги.

2.9 Финансовите транзакции, Транзакциите за възстановяване на суми и Акредитивните транзакции могат да бъдат отхвърлени без Купувачът и Продавачът да бъдат предварително известени съгласно посоченото в клауза 7.6. Транзакциите може също така да бъдат отлагани поради спазване от страна на GPL на задълженията й по приложимо законодателство срещу изпирането на пари, включително ако GPL подозира, че транзакцията включва измама.

2.10 Допълнителни условия на Таксуване от оператор. Когато Купувач извършва Финансова транзакция посредством Таксуване от оператор, GPL ще предостави на Оператора таксите за плащане и обработване чрез Профила за таксуване от оператор на Купувача. GPL може да предостави на Оператора за обработване следното: анулиране, възстановяване или корекция на тази Финансова транзакция чрез Профила за таксуване от оператор на Купувача. GPL няма задължение спрямо Продавача или друго лице да урежда Финансова транзакция на Купувача (или да анулира, възстановява сума по или да коригира такава транзакция), ако по някаква причина Операторът не може или не желае да събере средствата от Профила на таксуване от оператор на или по друг начин от Купувача (при плащане на Финансова транзакция) или да кредитира Профила за таксуване от оператор или по друг начин Купувача (при анулиране, възстановяване или корекция на Финансова транзакция). В случай че GPL предостави на Продавача средства за уреждане при предстоящо плащане от Оператора, GPL си запазва правото да сторнира плащането или да възстанови средствата от Продавача, ако Операторът не обработи Финансовата транзакция в Профила за таксуване от оператор на Купувача или по друг начин не получи плащане от Купувача. GPL може да ограничи типовете Продавачи, които могат да ползват Таксуване от оператор, и видовете Продукти, които могат да бъдат купувани чрез Таксуване от оператор.

2.11 Бета елементи. GPL може по свое усмотрение да предоставя на Продавача за ползване Бета елементи. Бета елементите се предоставят „в състоянието, в което се намират“ (т.е. без поемане на отговорност за недостатъци) и Продавачът ще ги използва на собствен риск при условията на приложимото право. GPL може по свое усмотрение да преустанови предоставянето на Бета елементи по всяко време.

3. ВНЕДРЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

3.1 Внедряване. Продавачът ще гарантира, че Услугата не се използва или не е достъпна през уебсайтовете на Продавача по начин, който не съответства на Споразумението или по друг начин не е разрешен от GPL, и Продавачът ще следи и блокира такъв достъп или ползване от неупълномощени страни (включително, без изброяването да е изчерпателно, сайтове на трети страни).

3.2 GPL има право на окончателно одобрение по отношение на средствата, които Продавачът използва от време на време за внедряване на Услугата, и в случай че GPL не одобри това внедряване, тя ще има право, като уведоми Продавача предварително, да прекрати последващо ползване на цялата Услуга или части от нея, докато Продавачът не предприеме адекватни корективни мерки, основателно изисквани и определени от GPL. GPL може по всяко време да изпраща тестови заявки или да извършва проверки на качеството на уебсайта или съответно уебсайтовете на Продавача, за да проверява спазването на Споразумението от страна на Продавача.

3.3 Платежни инструменти. Като част от внедряването на Услугата в уебсайта на Продавача и като условие на GPL за предоставяне на Услугата, Продавачът ще създаде, регистрира и поддържа Платежен инструмент и Разплащателна сметка в Услугата. Използването на Платежния инструмент ще се регламентира от стандартните общи условия на инструмента на адрес: https://payments.google.com/legaldocument?family=0.buyertos&gl=BG. Продавачът упълномощава GPL да:

(а) потвърди, че Платежният инструмент или Разплащателната сметка, както Продавачът е посочил на уеб страниците за регистрация на Услугата, са с добро реноме пред издаващата ги банка, включително като изпрати заявка за упълномощаване на плащане и/или кредит и/или дебит с ниска стойност до Платежния инструмент или Разплащателната сметка, което е приложимо;

(б) препотвърждава изцяло по свое усмотрение Платежния инструмент или Разплащателната сметка винаги, когато информацията за профила се променя; и

(в) получава, ако е позволено съгласно местното законодателство, периодически кредитен отчет и/или по друг начин да прави запитвания за кредит или друга информация за справка за Продавача, когато сметне за подходящо да направи оценка на допустимостта на Продавача за Услугата или да прегледа по-нататъшното й използване от негова страна.

3.4 Продавачът ще предостави актуална, пълна и точна информация за регистрацията, Платежния инструмент и Разплащателната сметка и ще актуализира тази информация, за да я поддържа актуална и точна. GPL може от време на време да изисква от Продавача да предоставя допълнителна информация като условие за по-нататъшното ползване на Услугата или за да помогне на GPL да определи дали да му позволи да продължи да я използва.

3.5 Актуализации. Ако GPL актуализира периодично техническите си спецификации или спецификациите на внедряване (включително, без изброяването да е изчерпателно, чрез актуализиране на Протоколите си за данни или чрез налагане на промени в облика и функционирането, етикетирането, търговската марка или означението за авторство), Продавачът ще приложи такива актуализации или промени в разумен от практическа гледна точка срок, но във всеки случай в рамките на шестдесет (60) дни от датата на получаване на известието за актуализация. Актуализациите или промените в облика, етикетирането, търговската марка или означението за авторство обаче ще се изпълняват в рамките на петнадесет (15) дни от датата, на която Продавачът получи известие за тези актуализации.

3.6 Известие за системни промени. Продавачът ще уведоми GPL с предизвестие не по-малко от 60 (шестдесет) дни за всяка промяна в кода или обслужващата технология, използвана за изпълнение на Услугата, която може с основание да се очаква, че ще се отрази неблагоприятно на Услугата или обработването на Финансовите транзакции (по подразбиране предизвестието в никакъв случай не освобождава Продавача от задълженията му по Споразумението).

3.7 Техническа поддръжка. При условие че Продавачът спазва Споразумението, за срока на това Споразумение GPL ще предоставя услуги по техническа поддръжка на Продавача за Услугата в съответствие с насоките за поддръжка на GPL, които към този момент са в сила за Услугата. Преди подаване на искане за поддръжка до GPL Продавачът първо ще положи разумни усилия за отстраняване на грешки, програмни грешки, повреди или неизправности в мрежовата свързаност в своя собствен софтуер и оборудване, без да предава въпроса за разрешаване на GPL. След това той може да отправи писмено искане за техническа поддръжка в съответствие с насоките и процедурите за поддръжка на GPL. Продавачът ще предоставя услуги по поддръжка на Купувачи за своя сметка.

3.8 Упълномощаване на Финансова транзакция. Продавачът приема, че получаването на упълномощаване от издателя на картата във връзка с конкретна Финансова транзакция означава единствено, че считано от датата на упълномощаването картата: (а) има достатъчен кредит при издателя на картата за плащане на Сумата на покупката към Продавача; (б) се използва в рамките на срока на валидност на картата; и (в) не е била обявена за изгубена или открадната. Продавачът приема, че такава оторизация не е гаранция, че лицето, което изпраща транзакцията, всъщност е картодържателят. Тя също не е декларация от страна на GPL или друго лице, че транзакцията няма да бъде предмет на сторниране на плащане.

4. ЗАПАЗЕНО

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА

5.1 GPL е институция, която е издател на Електронни пари. Продавачът потвърждава и приема, че:

(a) GPL предлага Услугата да улеснява обработването на Финансови транзакции от името на Купувачите, за да дава възможност за заплащане за Продукти от страна на Купувачите;

(б) GPL обработва Финансови транзакции от името на Продавачите;

(в) GPL не приема депозити;

(г) средствата, които GPL или нейните доставчици на услуги поддържат (включително всички доставчици на банкови услуги) във връзка с обработването на Финансови транзакции, Транзакции за възстановяване на суми и Акредитивни транзакции, не са под формата на депозити; и

(д) по закон GPL няма право да плаща лихви на Продавача по отношение на салдото в Акредитивната му сметка.

5.2 Без подкрепа. GPL не предоставя гаранции и декларации във връзка със:

(a) безопасността, качеството, точността, надеждността, целостта или законността на Продуктите;

(б) истинността или точността на описанието на Продуктите, информацията на Купувача, съвет, мнение, оферта, предложение, твърдение, данни или друга информация (заедно наричани „Съдържание“), които се показват или разпространяват, купуват или плащат чрез Услугата.

GPL може, но без да се задължава по Споразумението, да редактира, изменя, отказва да публикува или премахва всяко Съдържание, изцяло или частично, което намира за непристойно, погрешно, незаконно, измамническо или в нарушение на Споразумението.

5.3 Без декларация относно самоличността на Клиента. GPL няма да поема отговорност към Продавач за разследване на произхода или потвърждаване на самоличността на Клиенти на Услугата. GPL може да предложи система за отзиви или друга система за класиране в Услугата, за да помогне на Продавача да оцени други Клиенти на Услугата. Продавачът признава, че всяка такава система за отзиви или класиране отразява единствено мнението на други Клиенти на Услугата и не е мнение на, декларация или гаранция от GPL.

5.4 Потвърждаване на самоличността на Продавача; изисквания срещу изпирането на пари. Продавачът потвърждава, че GPL предлага и продължава да предлага Услугата на Продавача при условие, че Продавачът удовлетворява всички надлежни проучвания и проверки на самоличността, които GPL може да извърши, и че Продавачът спазва изискванията на GPL, асоциацията, обслужваща картата, и регулативните изисквания срещу изпирането на пари. Проверките на самоличността може да включват проверки на кредитното състояние, проверки срещу изпирането на пари, изисквани от съответното законодателство, проверки, изисквани от асоциациите, обслужващи картата, и проверки за удовлетворяване на съответните регулативни изисквания. Продавачът ще осигури изцяло поисканото от GPL съдействие за извършване на такива проверки и определяне на спазването на изискванията срещу изпирането на пари, включително предоставянето на такава допълнителна информация за регистрация или потвърждаване на самоличността, каквато може да изискаме. Продавачът дава съгласието си GPL да споделя със и получава от съответни трети страни информация относно Продавача с цел GPL да извършва приложимите надлежни проучвания и проверки на самоличността. Неудовлетворяването на това условие, включително това, че Продавачът трябва да предостави поисканата от GPL информация за извършване на потвърждаване на самоличността или за определяне на спазването на изискванията срещу изпирането на пари, може да доведе до незабавно спиране на използването на Услугата от Продавача и също така до прекратяване на това Споразумение.

5.5 Оспорвания. Продавачът потвърждава и приема, че:

(а) освен ако изрично не е предвидено в Правилата за решение за сторниране на плащане или според изискванията на правилата на асоциацията, обслужваща картата, на картовата мрежа или на регулаторните изисквания на Великобритания относно самия процес на плащане, GPL не е страна и не носи отговорност за Оспорвания;

(б) в случай на Оспорване Продавачът ще спазва правилата на това оспорване, които GPL предоставя периодично; и

(в) в случай на Оспорване на Услугата ще се следва процедурата, посочена в точки 5.6 и 5.7.

Въпреки (а) или (б) по-горе, GPL ще предоставя различни инструменти, с които да помогне на Клиентите да се свързват помежду си, за да разрешават спорове, възникващи между Купувачи и Продавачи по отношение на Финансова транзакция. До степента, до която Клиентите не могат да разрешат спора, GPL може да посредничи между Купувачите и Продавачите по искане за съдействие от някоя от страните. Когато получи такова искане, GPL ще преглежда спора при необходимост и по свое усмотрение ще предлага необвързващо решение.

5.6 Оспорвания на Услугата. GPL ще разглежда Оспорвания на Услугата, при условие че Продавачът съдейства в разумна степен на GPL, както тя периодично може да поиска.

5.7 Всяко Оспорване на Услугата първоначално трябва да бъде насочвано към помощния център на GPL. За повече информация относно помощния център, моля, посетете https://support.google.com/payments. Ако не сте удовлетворени от решението на Оспорването на Услугата, то може да бъде насочено до Финансовия омбудсман, при условие че Продавачът отговаря на критериите за допустимост. Още информация за тази служба може да получите на адрес http://www.financial-ombudsman.org.uk.

5.8 Продавачите могат да заявят осребряване на пълния размер на неизплатените Електронни пари по Акредитивната сметка на Продавача в срок до шест (6) години след прекратяване на Споразумението, след което тези Електронни пари стават собственост на GPL. Всяко такова осребряване е обвързано с (i) успешното извършване на приложимите проверки срещу изпирането на пари, измами и друга незаконна дейност, (ii) всякакви задължения по Акредитивната сметка на Продавача и (iii) незадължителна такса за осребряване от по-малко от 1 британска лира (или равностойността й в друга валута). Продавачът е длъжен да предостави исканата от GPL информация за извършване на приложимите проверки от нейна страна. За целите на тази клауза 5.8 Споразумението се прекратява, когато Продавачът вече не може да използва Електронните си пари за извършване на платежни транзакции. Продавачът вече не може да използва Електронните си пари за извършване на платежни транзакции от датата, на която:

(a) Профилът е затворен и след това не е отворен отново;

(б) Споразумението е прекратено; или

(в) транзакциите не могат да се обработват чрез Услугата поради неспазване на това Споразумение от Продавача, включително, без изброяването да е изчерпателно, поради това, че Продавачът не е актуализирал подробностите за Акредитивната си сметка или не спазва приложимите изисквания срещу изпирането на пари;

в зависимост от това, кое настъпи първо.

5.9 Нищо в клауза 5.8 не ограничава правото на GPL да прекрати Споразумението и/или да осребрява съгласно клауза 12.

5.10 Заявки за извличане. Продавачът е длъжен да съхранява оригиналните документи за всяка транзакция най-малко 6 (шест) месеца от датата на съответната транзакция и да пази копия на всички тези данни най-малко осемнадесет (18) месеца от същата дата.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАРКАТА

6.1 Лиценз за характеристики на марката на GPL. При спазване на Общите условия на това Споразумение GPL предоставя на Продавача ограничен, неизключителен лиценз (без право на преотстъпване на лиценза) за срока на Споразумението, за да показва онези характеристики на марката на GPL, които тя предоставя на Продавача за ползване единствено във връзка с изпълнението на Услугата и нейното популяризиране на Уебсайта на Продавача. Всяко изпълнение на Услугата в Уебсайта на Продавача и използването на приложимо лого на Характеристиките на марката, което GPL предоставя на Продавача, ще съответства по всяко време за срока на Споразумението на насоките за налагане на търговската марка и означението на авторството, както и на правилата, налични на адрес https://www.google.com/permissions/guidelines.html (които Google или GPL може периодично да актуализира). Въпреки възможните противоречиви клаузи GPL може да отмени лиценза, който е предоставила в тази точка, с известие до Продавача, с което му предоставя разумен период от време да преустанови ползването на съответните Характеристики на марката.

6.2 Лиценз за Характеристики на марката на Продавача. При спазване на Общите условия на това Споразумение Продавачът предоставя на GPL, Google и нейните партньори ограничен, неизключителен (освен в случаите, посочени в тази точка) лиценз (без право на преотстъпване на лиценза) за срока на Споразумението, за да показва Характеристиките на марката на Продавача, които се използват във връзка с Услугата, и за да изпълнява задълженията си по това Споразумение.

6.3 Всяка страна ще притежава всички права, собственост и дялове, включително, без изброяването да е изчерпателно, всички права върху интелектуална собственост, които се отнасят до нейните Характеристики на марката. С изключение на ограничената степен, която изрично е предвидена в Споразумението, нито една от страните няма да предоставя, а друга страна няма да придобива, право, собственост или дял (включително, без изброяването да е изчерпателно, косвен лиценз) във или на Характеристики на марката на другата страна. GPL ще използва Характеристиките на марката на Продавача (включително свързаната с тях репутация) в полза на Продавача и Продавачът ще използва Характеристиките на марката на GPL (включително свързаната с тях репутация) в полза на Google и GPL. Никоя страна няма да оспорва или подпомага други да оспорват Характеристиките на марката на другата страна (освен в случаите на защита на правата на такава страна по отношение на Характеристиките на собствената й марка) или тяхната регистрация от другата страна, нито ще се опитва да регистрира Характеристики на марката или имена на домейни, които са объркващо подобни на тези на другата страна.

6.4 Оповестяване. Никоя страна няма да обявява публично съществуването или съдържанието на това Споразумение без предварителното писмено одобрение на другата. Въпреки горепосоченото GPL, Google и нейните партньори могат да включват Характеристики на марката на Продавача в презентации, маркетингови материали, съобщения за пресата и списъци на клиенти (което включва, без изброяването да е изчерпателно, списъци на клиенти, публикувани на уебсайтовете на Google и екранни снимки на прилагането на Услугата от Продавача). По искане на Продавача GPL ще му предостави пример на такова ползване.

7. ТАКСИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

7.1 Такси за обслужване. Съгласно клауза 15 Продавачът ще плаща Таксите за обслужване, описани подробно на адрес https://support.google.com/payments/merchant/?p=transactionfees . GPL може периодично да увеличава или намалява таксите за обслужване и всяко такова увеличение или намаление ще се счита за промяна за целите на клауза 14.3. GPL също ще публикува променените Такси за обслужване в съответния раздел на уеб страницата им. В тези променени Такси за обслужване ще се посочва датата, на която те влизат в сила. GPL може периодично да пуска рекламни съобщения в Google Payments, които може да променят размера на Таксите за обслужване.

7.2 Без да се засягат разпоредбите на клауза 5.1 (д), GPL може да получава лихва и/или друго обезщетение от банките – доставчици на услуги или от други, които произтичат от оборота на неосребрените Електронни пари по Акредитивната сметка на Продавача. Продавачът приема, че всички получени от GPL лихви или обезщетения се плащат единствено по сметката на GPL.

7.3 GPL ще поддържа в Акредитивната сметка на Продавача суми Електронни пари, които са дължими и платими на Продавача, като приспада приложимата Такса за обслужване, и няма да използва тези суми за корпоративните разходи за дейността си. GPL няма да държи пари в доверителна сметка или като доверено лице за Продавача.

7.4 При спазване на клауза 15, освен ако страните не са уговорили друго, Продавачът може да избира интервалите, през които GPL ще осребрява сумите от Акредитивната сметка на Продавача в Разплащателната му сметка („Период за осребряване“). Акредитивните транзакции, извършени в съответствие с Периода на осребряване, ще се считат за упълномощени от Продавача. Продавачът потвърждава и приема, че Периодът за осребряване не може да бъде по-кратък от един ден. Продавачът може да променя Периода на осребряване по всяко време чрез уебсайта на Google Payments. Ако Продавачът предостави на GPL невярна информация, в резултат на което Акредитивна транзакция се извърши по погрешка, GPL може да начисли на Продавача такса за разходите, възникнали във връзка с разумните й усилия да отстрани грешката. Продавачът може допълнително да заяви осребряване по всяко време, като се свърже с GPL чрез Помощния център на адрес https://support.google.com/payments/merchant/#topic=4490611.

7.5 Въпреки горепосоченото GPL няма задължение да прехвърля средства по:

(а) Акредитивната сметка на Продавача във връзка с обработването на Финансова транзакция, за която GPL не е получила пълно плащане на окончателните налични средства за обработването на тази Финансова транзакция; или

(б) Разплащателната сметка на Продавача в момента на изплащането, както е определен от Периода на осребряване, ако салдото по Акредитивната сметка на Продавача към този момент е по-малко от 10 британски лири (или равностойността им в друга валута), което салдо да се прехвърли към следващия Период на осребряване. Ако Продавачът заяви изплащане на салдо, което е по-малко от 10 британски лири, GPL има право да начисли такса за обработване в размер на по-малкото измежду салдото и 10 британски лири. Тази такса за обработване се отменя за салдо от 10 британски лири или повече за Период на осребряване. Тази клауза 7.5 (б) е подчинена на клаузи 5.8 и 12.8 (а).

7.6 GPL може да удържи, отхвърли или сторнира плащане по Финансова, Акредитивна или Транзакция за възстановяване на сума:

(а) ако Купувачът е подал искане за анулиране на транзакция;

(б) ако по свое основателно усмотрение GPL предполага, че транзакцията:

(i) е предмет на фактическа грешка;

(ii) включва нарушение, измама или е извършена чрез измамнически или невалидни средства (включително, без изброяването да е изчерпателно, злоупотреба с кредитни карти, дебитни карти или други платежни средства), различни от изрично посочените в Правилата на гаранция за плащания;

(iii) нарушава приложимото законодателство;

(iv) нарушава Споразумението или Общите условия за предоставяне и ползване на услугите за Купувачи; или

(v) нарушава приложимите правила на GPL и/или на Услугата;

(в) в случай на сторниране на плащане, което е свързано с покупката на Електронни пари от Купувачи в съответствие с правилата на асоциацията, обслужваща картата; и

(г) в случай че GPL изиска допълнителна информация от Продавача, за да изпълни изискванията за проверка на самоличността или срещу изпирането на пари в съответствие с клауза 5.4.

Продавачът приема да сътрудничи на GPL и да предостави тази информация, която GPL основателно е поискала в процеса на разследването си на обстоятелствата, посочени в тази клауза.

Както е посочено в клауза 2.9, транзакциите може също така да бъдат отлагани поради спазване от страна на GPL на задълженията й по приложимо законодателство срещу изпирането на пари, включително ако GPL подозира, че транзакцията включва измама.

Когато не противоречи на закона или не компрометира основателни процедури за сигурност, GPL ще предоставя на Продавача информация относно невъзможността да обработи Финансова, Акредитивна или Транзакция за възстановяване на сума в съответствие с клауза 7.6.

7.7 По своя преценка GPL може да прихваща задължения за плащане към Продавача, които могат да възникнат за GPL по това Споразумение, от суми, които Продавачът дължи и все още не е платил по него или всяко друго споразумение между Продавача и GPL или партньор на GPL, в допълнение към всички други права и удовлетворения, които GPL може да има по това Споразумение.

7.8 GPL може да прихващa свои задължения по това Споразумение или да изисква от Продавача да й плати (в рамките на 30 (тридесет) дни от издадена фактура) суми, които GPL може да му е надплатила в предходни периоди.

7.9 Продавачът приема, че Купувачите могат да запазят правото на сторниране на плащане в съответствие с правилата на асоциацията, обслужваща картата. GPL може, но не е задължена, да предава сторниране на плащане към Продавача.

7.10 GPL може да приспада приложимата Такса за обслужване и други приложими такси от сумата на Финансова транзакция или съответно транзакции.

7.11 GPL може да приспада от средствата по Акредитивната сметка следните суми:

(а) анулирания, възстановявания на суми или отхвърляния по досегашни Финансови транзакции; и

(б) други поправки и корекции по досегашни Финансови транзакции,

при условие че във всеки случай GPL уведомява Продавача за тези удръжки.

7.12 Задължителни резерви. GPL може временно или постоянно да наложи Задължителни резерви по отношение на Продавача, при участието му в Услугата и от време на време. Обстоятелствата, при които GPL може да наложи Задължителни резерви, включват, без изброяването да е изчерпателно, следното:

(а) гарантиране, че GPL има на разположение достатъчно средства в случай на сторниране на плащане, анулирания на Финансови транзакции или други задължения на Продавача, които възникват във връзка с Финансови транзакции;

(б) значителна промяна във финансовото състояние на Продавача или кредитната му история, включително, без изброяването да е изчерпателно, невъзможността Продавачът да продължи да съществува ефективно като действащо предприятие или ако Продавачът не изпълни задълженията си по това Споразумение или правилата на асоциацията, обслужваща картата, или на картовата мрежа;

(в) ако Продавачът получава прекалено много сторнирания на плащания, както GPL определи по свое усмотрение;

(г) значителна промяна в предмета на дейност или продуктовите линии на Продавача; или

(д) когато GPL има основателни причини да предполага, че може да носи отговорност спрямо трети лица за временен или окончателен кредит, отпуснат на Продавача.

GPL не носи отговорност спрямо Продавача или трета страна за загуби, понесени от Продавача в резултат на налагане на ограничения на транзакции или Задължителни резерви, или на сторниране на плащане или други анулирания.

7.13 Възстановявания на средства и корекции. Продавачът ще поддържа справедливи правила по отношение на връщането/отказа на стоки или услуги, както и корекции на Финансови транзакции. Продавачът ще разкрива на Купувачите Правилата си за анулиране/връщане. Ако Продавачът позволява корекция на цената, връщане или анулиране на Продукти във връзка с Финансова транзакция от Купувача, Продавачът ще нареди и разреши Транзакция за възстановяване на сума в рамките на три дни от получаване на искането на Купувача за такова възстановяване на сума/корекция, като използва функцията за възстановяване на сума на Услугата. Сумата на възстановяването/корекцията не може да надвишава общата сума на първоначалната Финансова транзакция, освен с точната сума на пощенските разходи, които Купувачите са платили за връщане на стоката и които подлежат на възстановяване. Продавачът няма право да приема пари в брой или друго плащане или еквивалент на такова от Купувача, като в замяна му подготви възстановяване на сума, нито да му възстановява пари в брой във връзка с Продукт, платен с Финансовата транзакция, освен ако не се изисква по закон. Ако правилата на Продавача за възстановяване на суми забраняват връщания при определени обстоятелства, Продавачът може да остане длъжен да възстанови сумата на Купувача в съответствие с правилата на GPL или тези на асоциацията, обслужваща картата. Ако по Акредитивната сметка на Купувача има достатъчно налични средства, исканията за възстановяване на сума от Продавачите ще се обработват, както е предвидено в клауза 2.8. Преди това GPL обработва исканията за възстановяване на сума по собствено усмотрение. Ако Продавачът извърши погрешно възстановяване на сума, GPL може да начисли на Продавача такса за разходите, възникнали във връзка с разумните й усилия да отстрани грешката.

7.14 Данъци и други такси. Продавачът ще плати всички приложими данъци, включително данък върху продажбите, данък за ползване, лична собственост, данък добавена стойност, акцизи, митнически такси, мита върху вноса или държавни такси или други такси и данъци, налагани от различни държавни органи и по отношение на транзакциите за услугите, предоставени по Споразумението, включително глоби и лихви, но конкретно без данъци въз основа на нетните приходи на GPL. GPL не носи отговорност за и не е юридическото лице, което събира данъци върху продажбите или приходите или други данъци по отношение на Финансовата транзакция. Когато GPL има правното задължение да събира приложими данъци, съответната сума ще бъде фактурирана на и платена от Продавача нетно 30 (тридесет) дни от датата на издаване на фактурата или друго известие. Продавачът своевременно ще предостави на GPL такава документация, която приложимата държавна структура може да изисква, за да може GPL да обработи плащанията по това Споразумение (включително, без изброяването да е изчерпателно, валидно удостоверение за освобождаване на Продавача от задължението за плащане на данъци, издадено от съответния държавен орган) и GPL може да задържи плащания, които трябва да извърши по това Споразумение, докато Продавачът не предостави тази документация. Продавачът ще предостави на GPL своевременно оригинали или заверени копия на всички плащания на данъци или друго достатъчно доказателство за плащане на данъци в момента, в който Продавачът извърши тези плащания в съответствие със Споразумението.

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1 Поверителност. Продавачът няма да разкрива или да става причина за разкриването на поверителна и/или защитена информация на GPL без нейното предварително писмено съгласие, освен на онези служители, агенти, представители или подизпълнители на страните, които се нуждаят от достъп до такава информация, за да изпълняват това Споразумение („Упълномощен персонал“), и които са обвързани с писмено споразумение да не разкриват на трети страни поверителна или защитена информация, разкрита на Продавача, или ако това разкриване може да се изисква по закон или съгласно държавна разпоредба. Продавачът признава и приема, че е отговорен за всяко действие и/или бездействие на Упълномощено лице в нарушение на тази клауза. Продавачът ще пази поверителната и защитена информация на GPL, като положи същото старание (и не по-малко от разумното), което полага за защита на своята собствена поверителна и защитена информация от подобен характер, за да не допусне неупълномощено използване, разпространение или публикуване за неупълномощени трети лица. Поверителната и защитената информация на GPL ще включва, без изброяването да е изчерпателно, (а) всички софтуерни програми, технологии, програмиране, спецификации, материали, насоки и документация, свързани с Услугата, на GPL, Google и нейните партньори; (б) информация, предоставена съгласно това Споразумение, включително, без изброяването да е изчерпателно, материална, нематериална, визуална, електронна, настояща или бъдеща информация, като (i) търговски тайни; (ii) финансова информация; (iii) техническа информация, включително изследвания, разработки, процедури, алгоритми, данни, дизайн и ноу-хау; и (iv) бизнес информация, включително операции, планиране, маркетингови интереси и продукти; и (в) друга информация, обозначена от GPL писмено като „поверителна“ или с еквивалентно обозначение. Поверителната и защитената информация на GPL няма да включва информация, която: (i) е или стане публично достояние чрез действие или бездействие, което не е на Продавача; (ii) е била законно притежание на Продавача преди разкриването и не е е получена от GPL или нейните партньори; (iii) е законно разкрита на Продавача от трета страна без ограничение за разкриване от Продавача, и когато Продавачът не е знаел, че информацията е била поверителна или защитена информация на GPL; или (iv) е разработена самостоятелно от Продавача без нарушение на това Споразумение.

8.2 Продавачът ще пази поверителна и няма да използва, предава (включително за целите на изпращането на нежелани съобщения) или споделя информацията на Купувача, освен за да обработи транзакция, заявена от Купувача, и да поддържа сметката на Купувача при него, или ако Програмните правила и насоки на Google Payments изрично не разрешават това. Продавачът потвърждава и приема, че информацията на Купувача, получена от Google и/или GPL във връзка с Услугата, е предмет на Съобщението за поверителност на Google Payments и че няма да я използва или споделя по начин, по който му противоречи. GPL може също да предостави информация в отговор на валиден правен процес, като например призоваване на свидетел, заповеди за обиск и съдебни разпореждания, или за да установи или упражни законните си права или да защити правни искове. GPL няма да има задължение да върне, унищожи или да удостовери унищожаването на поверителна информация на Продавача, но при условие че GPL няма да използва поверителната информация на Продавача, освен ако не е предвидено друго в това Споразумение.

8.3 Данни за вход. Продавачът ще бъде отговорен за и ще предприеме всички разумни действия за запазване на поверителността на Данните си за вход. Продавачът приема да уведоми GPL без неоправдано забавяне, когато узнае за загуба, кражба, присвояване или неразрешено ползване на Данните си за вход или всяко друго нарушение на сигурността по отношение на Услугата чрез връзката „Свържете се с нас" в Помощния център за Купувачи.

8.4 Продавачът декларира и гарантира, че всички длъжностни лица, служители, агенти, представители и други лица, които имат достъп до Данните му за вход, ще бъдат упълномощени от него да използват услугата и ще го обвързват правно.

8.5 Права на интелектуална собственост. GPL и нейните лицензодатели ще притежават всички права, собственост и дялове, включително, без изброяването да е изчерпателно, всички права върху интелектуална собственост, свързани с Услугата (и всички производни творби или техни подобрения), включително, без изброяването да е изчерпателно, всички софтуерни продукти, технологии, информация, съдържание, материали, насоки и документация. Продавачът няма да придобива право, собственост или дял от Услугата, правата на интелектуална собственост, свързани с Услугата и/или Характеристиките на марката на GPL, с изключение на изрично посочените в Споразумението права за ограничено ползване.

8.6 Информация за транзакции. Продавачът ще полага разумно старание да предотврати разкриването на информация за транзакциите, освен на законните си представители и изпълнители, за да му съдействат да изпълнява задълженията си по това Споразумение, или както се изисква по закон.

8.7 Продавачът ще спазва разумните браншови стандарти за сигурност и защита на данните за информация за транзакциите и на Купувачите.

9. ГАРАНЦИИ

9.1 Страните декларират и гарантират, че притежават всички права и пълномощия за сключване на Споразумението.

9.2 Като условие на това Споразумение Продавачът гарантира на GPL, че:

(a) ако е физическо лице, има навършени 18 години;

(б) притежава и управлява уебсайта или съответно уебсайтовете си; и

(в) е поддържал и ще поддържа за срока на това Споразумение всички права, разрешителни и лицензи, които са необходими, за да получи разрешение да изпълнява Услугата.

9.3 Продавачът гарантира на GPL, че:

(a) изпълнението на задълженията по това Споразумение от страна на Продавача няма да представлява неспазване или неизпълнение на или по друг начин нарушение на споразумение, по което Продавачът е страна;

(б) ще спазва всички приложими закони, правилници и наредби, които са приложими или по друг начин свързани с използването на Услугата от негова страна;

(в) Продавачът няма да прави опити да нарежда или получава Финансова, Акредитивна или Транзакция по възстановяване на сума с помощта на Услугата, която е или би била незаконна съгласно приложимото право;

(г) ще спазва всички законови и подзаконови разпоредби, приложими по отношение на продажбата на Продукти и неговите взаимоотношения с Купувачите, включително, без изброяването да е изчерпателно, Регламентите за защита на потребителя (продажба от разстояние) от 2000 г. и Регламентите за електронна търговия (Директива на ЕО) от 2002 г.; и

(e) доколкото му е известно, Платежното нареждане е без съществени промени, които Купувачът не е разрешил.

9.4 GPL гарантира на Продавача, че ще предоставя Услугите със съответните грижи и умения.

9.5 GPL не гарантира, че Услугите ще отговарят на всички изисквания на Продавача или че ще бъдат непрекъснати, без вируси, сигурни и без грешки.

9.6 GPL няма да носи отговорност за нарушение на някое от условията на това Споразумение, включително декларация, условие или гаранция, доколкото нарушението е в резултат на неизпълнение от страна на Продавача на задълженията му по това Споразумение.

9.7 Обстоятелства, гаранции или други условия се прилагат за Услугите или други услуги, които GPL предоставя съгласно това Споразумение, до степента, до която са изрично посочени в него. При спазване на клауза 10.1 (б) не се прилагат косвени обстоятелства, гаранции или други условия (включително косвени условия за задоволително качество, пригодност за определена цел или съответствие с описание).

10. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1 Нищо в това Споразумение не изключва или ограничава отговорността на страните за:

(а) смърт или телесна повреда в резултат на небрежност на страните или техни подчинени, законни представители или служители;

(б) измама или измамническо изопачаване;

(в) нарушение на косвено условие като собственост или свободно ползване; и/или

(г) злоупотреба с поверителна информация.

10.2 Освен до степента, до която това Споразумение изрично не посочва друго, нищо в това Споразумение не изключва или ограничава отговорността на страните за нарушението на Правата на интелектуална собственост на другата страна или отговорността съгласно клауза 11.

10.3 При спазване на клаузи 10.1 и 10.2 страните няма да носят отговорност по договор, деликт (включително, без изброяването да е изчерпателно, небрежност), предварителен договор или други декларации (различни от измамническо изопачаване), или по друг начин произтичащи от или във връзка с това Споразумение, за:

(а) стопански загуби (включително, без изброяването да е изчерпателно, загуба на приходи, печалби, договори, данни, бизнес, очаквани спестявания);

(б) стойността на заместващи услуги;

(в) загуба на репутация и имидж; или

(г) специални, косвени или произтичащи загуби,

претърпени или понесени от тази страна в резултат на или във връзка с това Споразумение, при всички случаи, независимо дали тези загуби са очаквани от страните към датата му.

10.4 При спазване на клаузи 10.1, 10.2, 10.3 и 10.5 общата отговорност на всяка от страните всяка година по отношение на всички събития или поредица от свързани събития, настъпили през тази година във връзка с това Споразумение (независимо дали отговорността възниква поради нарушение на Споразумението, небрежност или по друга причина), ще бъде ограничена до 125% от Таксата за обслужване, която Продавачът е платил или трябва да плати на GPL през предходната година, или 30 000 британски лири, която от двете суми е по-голяма.

10.5 При спазване на клаузи 10.1, 10.2, и 10.3 общата отговорност на всяка от страните, произтичаща от или във връзка с това Споразумение (независимо дали отговорността възниква поради нарушение на Споразумението, небрежност или по друга причина), ще бъде ограниченa до 300 000 британски лири.

10.6 Страните потвърждават и приемат, че разпределянето на риска, определено в тази клауза 10, е отразено в естеството на Услугите и сумите, които те трябва да платят по това Споразумение.

10.7 С изключение на случаите, в които GPL не е предоставила на Продавача съответната информация за транзакциите, Продавачът има право на обезщетение по силата на клаузи 10.8, 10.9 и 10.10 само ако уведоми GPL в съответствие с клауза 13 без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от тринадесет (13) месеца след датата на дебита, че е узнал за неразрешена или неправилно изпълнена транзакция.

10.8 Обработване на неразрешени Акредитивни транзакции и Транзакции за възстановяване на суми. Освен в случаите на измама от страна на Продавача, GPL ще възстановява по Акредитивната сметка на Продавача сумата на Акредитивните транзакции и Транзакциите за възстановяване на суми, които не са разрешени в съответствие респективно с клаузи 7.4 и 7.13, включително всички приложими такси.

10.9 Обработване на неправилно изпълнени Транзакции за възстановяване на суми или Акредитивни транзакции. Освен ако GPL не може да докаже, че е изпълнила правилно съответната транзакция, тя ще възстанови по Акредитивната сметка на Продавача без необосновано забавяне сумата на Транзакцията за възстановяване на суми или Акредитивната транзакция и всички приложими такси, които са свързани с нея. Във всеки случай по искане на Продавача GPL незабавно ще полага усилия за проследяване на транзакцията и ще го уведоми за резултата.

10.10 Обработване на неправилно изпълнени Финансови транзакции. GPL е отговорна за правилното предаване на Платежното нареждане на Продавача, което той е предоставил във връзка с Финансова транзакция, и за незабавното му препредаване и при поискване ще полага незабавни усилия да проследи Финансовата транзакция и да уведоми Продавача за резултата.

11. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

11.1 При спазване на клауза 11.2 Продавачът ще обезщети, защити и пази GPL, Google и нейните партньори и/или доставчика на финансови услуги, с които GPL има споразумение по отношение на или във връзка с Услугите („Обезщетени лица“), от вреди от и спрямо някоя и всички искове на трети страни, предявени срещу Обезщетените лица и всички задължения, загуби и разходи (включително присъждане на вреди, неизплатени суми и разумни съдебни такси), понесени или претърпени от Обезщетените лица, произтичащи от или във връзка със:

(a) уебсайта или съответно уебсайтовете на Продавача;

(б) характеристиките на марката на Продавача;

(в) използването на Услугата от Продавача, различно от позволеното по това Споразумение; и/или

(г) Продукт, който Купувачът е направил опит да придобие, възнамерява или е придобил чрез Услугата.

11.2 Продавачът ще има задължения по тази клауза 11.1 само ако Обезщетената страна:

(a) своевременно уведоми Продавача за този иск;

(б) предостави на Продавача основателна информация, помощ и сътрудничество при защитата по съдебно дело или съдебен процес; и

(в) предостави на Продавача пълен контрол и еднолично право над защитата и уреждането на такъв иск. Обезщетената страна може по свой избор и за своя сметка да избере свой собствен адвокат.

11.3 При условията на останалата част от тази клауза 11 GPL ще предостави защита или при желание ще уреди съдебни производства, образувани от трета страна срещу Продавача въз основа на или по друг начин произтичащи от иск, гласящ, че или технология, която GPL или Google използва за предоставяне на Услугите, или Характеристика на марката на Google е в нарушение на авторско право, търговска тайна или търговска марка на тази трета страна.

11.4 В никакъв случай GPL няма да поема задължения или да носи отговорност съгласно тази клауза 11.3, които произтичат от:

(a) използване на Бета характеристики;

(б) използване на Услугата или Характеристиките на марката на Google под изменена форма или в комбинация с материали, които не са предоставени от GPL; или

(в) съдържание, информация или данни, които Продавачът, друг Клиент или трета страна предоставят на GPL, Google или нейните партньори.

11.5 Задълженията на GPL по тази клауза 11.3 ще важат само ако Продавачът:

(a) своевременно уведоми GPL за този иск;

(б) предостави на GPL основателна информация, помощ и сътрудничество при защитата по съдебно дело или съдебен процес; и

(в) предостави на GPL пълен контрол и еднолично право над защитата и уреждането на такъв иск. Обезщетената страна може по свой избор и за своя сметка да избере свой собствен адвокат.

11.6 По своя собствена и разумна преценка GPL може да прекрати непрекъснатото ползване на Услуги или Характеристики на марката на GPL от Клиента, за които GPL твърди или предполага, че нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни.

11.7 Тази клауза 11 определя цялата отговорност и изключително удовлетворение на страните във връзка с нарушение на правата на интелектуална собственост на трети страни.

12. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

12.1 Настоящото Споразумение започва на датата на влизане в сила и трае, докато не бъде прекратено от някоя от страните в съответствие с разпоредбите му.

12.2 Прекратяване. Продавачите могат да прекратят това Споразумение незабавно и безвъзмездно в срок от четиринадесет (14) дни от датата на влизане в сила, като предварително уведомят GPL за това. След това GPL може да прекрати това Споразумение по всяко време с предизвестие не по-малко от два (2) месеца, освен ако в него не се предвижда по-кратък период, както е позволено по закон, а Продавачът може да го прекрати по всяко време, безвъзмездно и с предизвестие не по-малко от един (1) месец.

12.3 Страните могат да спрат изпълнението на и/или да прекратят Споразумението изцяло или частично и с незабавно известие, ако:

(а) другата страна съществено нарушава някое от условията на Споразумението и не е възможно да се отстрани това нарушение; или

(б) другата страна съществено нарушава някое от условията на Споразумението и е възможно да се отстрани това нарушение, но това не бъде направено в рамките на тридесет (30) дни от получаване на известието.

12.4 Страните могат да прекратят това Споразумение с незабавно известие, ако:

(a) е проведено събрание на кредиторите на другата страна или от или във връзка с нея е предложена договореност или взаимно споразумение със или в полза на кредиторите й (включително доброволна договореност, както е определено в Закона за несъстоятелността от 1986 г.);

(б) притежател на гаранционен дял, приемник, административен синдик, управител (независимо дали е назначен от съда или по друг начин) или друго подобно лице влезе във владение или бъде назначено или бъде наложен или изпълнен запор, уреждане или друг процес (и не е отменен в рамките на седем дни) върху цялата или значителна част от активите на другата страна;

(в) другата страна прекрати дейност или не е в състояние да изплати дълговете си по смисъла на член 123 от Закона за несъстоятелността от 1986 г.;

(г) другата страна или нейни директори, някои от нейните кредитори или притежателят на плаващ дял изпрати известие за намерението си да назначи или подаде молба до съда за назначаване на управител;

(д) е подадена молба (и не е отменена в рамките на двадесет и осем (28) дни) или е прието решение, или е издадена заповед за управлението или ликвидацията, несъстоятелността или прекратяване съществуването на другата страна;

(е) по отношение на другата страна възникне събитие, аналогично на някое от горните, в юрисдикция, в която е регистрирана или пребивава постоянно, или в която извършва дейност, или притежава активи;

(ж) е налице промяна в контрола на Продавача или същият продаде значителна част от своите активи. В тази клауза терминът „Контрол“ ще означава притежанието от което и да е лице или съответно лица или посочено за това лице или съответно лица пряко или косвено на правомощията да дава указания или да води до даването на указания на друго лице, а „Промяна на контрола“ ще се интерпретира съответно; или

(з) възникне събитие или е образувано производство по отношение на Продавача в юрисдикцията, на която е подчинен, което има същия или подобен ефект на събитията, включени в тази клауза 12.4.

12.5 Спиране на Услугата във връзка с Финансови транзакции. GPL може незабавно да спре ползването от страна на Продавача на Услугата във връзка с Финансови транзакции, ако:

(а) Продавачът е в нарушение на това Споразумение (включително някое от правилата, като Програмните правила и насоките на Google Payments, на които се позовава този документ); или

(б) по разумна преценка на GPL ползването на Услугата от Продавача създава риск от финансова вреда или загуба на репутация на GPL, Услугата и/или някоя от системите за карти за разплащане, използвани за обработване на Финансови транзакции, или е налице основателно съмнение за измама, изпиране на пари или друга незаконна дейност от страна на Продавача.

12.6 Спиране на Услугата във връзка с Транзакция за възстановяване на сума или Акредитивна транзакция поради компрометиране на идентификационните данни на Продавача. GPL може незабавно да спре ползването на Услугата от страна на Продавача във връзка с Транзакции за възстановяване на сума или Акредитивни транзакции по основателни причини, свързани със сигурността на Данните за вход на Продавача или Акредитивната сметка или съмнения за тяхното измамническо или неразрешено ползване. GPL ще уведоми Продавача предварително за това спиране и причините за него или, ако това не е възможно, непосредствено след това, освен ако такова известие би било незаконно или компрометира разумните мерки за сигурност. GPL ще активира отново Данните за вход или Акредитивната сметка на Продавача или ще предостави на Продавача нови активни такива възможно най-скоро от практическа гледна точка, след като причините за спирането бъдат отстранени.

12.7 Продавачът може временно да спре Услугата с предизвестие от един работен ден до GPL през период, в който:

(a) Услугата претърпява критични грешки или дефекти, които значително засягат основните функции на Услугата, докато GPL отстрани тези грешки или дефекти; или

(б) Услугата оказва значително директно неблагоприятно въздействие върху бизнеса на Продавача, докато GPL отстрани или намали това въздействие,

при условие, че във всеки случай Продавачът предоставя на GPL документацията, свързана с критичната грешка или дефекта или значителното неблагоприятно въздействие, която GPL може да поиска. По време на такова спиране на Услугата Продавачът ще съдейства добросъвестно на GPL за решаването на тези проблеми.

12.8 При прекратяване на настоящото Споразумение или по друг начин прекратяване на използването на Услугата от страна на Продавача:

(a) след успешното приключване на приложимите проверки за изпиране на пари, измама и друга незаконна дейност и след заплащане на такса за осребряване по преценка на GPL, но не повече от 1 британска лира (или равностойността й в друга валута), в рамките на около сто и осемдесет (180) дни след края на календарния месец, през който Споразумението е прекратено, GPL ще осребри Електронните пари на Продавача и ще възстанови остатъчното салдо (ако има такова) по Разплащателната сметка на Продавача (или друга сметка, за която Продавачът е уведомил GPL): (i) от Задължителните резерви на GPL; и (ii) от валидни Финансови транзакции, обработени през месеца на прекратяване;

(б) ако остатъчното салдо не може да бъде възстановено на Продавача в съответствие с подточка (а) по-горе, Продавачът има право да поиска осребряване в съответствие с клауза 5.8;

(в) с изключение на посоченото в точки (а) и (б) по-горе, всички други задължения на GPL по настоящото Споразумение отпадат незабавно;

(г) Продавачът остава отговорен за всички Финансови операции, такси за сторниране на плащания и всички други задължения, възникнали за или натрупани от него;

(д) всички предоставени от GPL права и лицензи отпадат незабавно;

(е) предоставените по настоящото Споразумение права на Продавача да използва Характеристики на марката на GPL отпадат незабавно;

(ж) Продавачът незабавно прекратява използването на Услугата:

(i) за обработване на Финансови транзакции; и

(ii) за показване на Характеристики на марката на GPL;

(з) Продавачът ще изпълни всички незавършени покупки на Продукти; и

(и) Продавачът ще върне или унищожи (и удостовери това унищожаване) всички копия на поверителна и/или защитена информация на GPL, с която разполага.

12.9 GPL може да забрани достъпа на Продавача до Услугата, включително, без изброяването да е изчерпателно, като деактивира потребителското име и паролата на Продавача и му откаже (или на негова компания майка, партньор или дъщерни дружества, или негови или техни правоприемници, или, ако е физическо лице, негови роднини или познати) бъдещ достъп до Услугата.

12.10 Въпреки останалата част от Споразумението, всички разпоредби на настоящото Споразумение, за които е предвидено да влязат в сила или които обвързват някоя от страните след прекратяването му, или неговото цялостно или частично преотстъпване или прехвърляне, включително, без изброяването да е изчерпателно, клауза 5.8, клауза 8 (Поверителност) и клауза 12.8 (б), ще останат в сила след прекратяването на настоящото Споразумение до степента, разрешена от закона. Прекратяването на настоящото Споразумение не засяга правата и задълженията на страните, натрупани към датата на прекратяване.

13. COMMUNICATIONS AND NOTICES

13.1 Това Споразумение се сключва на английски език и, освен ако в него не се съдържат разпоредби за противоположното, всички известия или други съобщения или доставки, изисквани или разрешени съгласно настоящото Споразумение, ще се извършват на английски език и в писмен вид. Всички преводи на Споразумението са само за удобство и в случай на несъответствие между версията на английски език и даден превод предимство има версията на английски език.

13.2 GPL може да комуникира с Продавача във връзка с Услугата чрез електронни съобщения, включително (а) изпращане на съобщение до имейл адреса на Продавача или (б) публикуване на известия или съобщения на Уебсайт на GPL. Продавачът приема, че GPL може да му изпраща електронни съобщения относно всички въпроси, свързани с употребата на Услугата от негова страна, включително Споразумението (и поправки или изменения на Споразумението), известия или разкривания относно Услугата и разрешенията за плащане. Конкретните съобщения се третират по следния начин:

Известията ще се считат за връчени (i) при получаване, когато се доставят лично или чрез куриер за едно денонощие (при получаване се изисква подпис); (ii) при потвърждаване на получаването на препоръчано писмо или писмо с обратна разписка; (iii) в случай на имейл четири (4) часа след неговото изпращане; или (iv) при предоставяне в онлайн Профила на Продавача. Информацията за връзка ще се актуализира в съответствие с настоящия член според необходимостта, за да се гарантира, че всяка от страните има актуална информация за всички такива контакти.

13.3 Продавачът трябва да съхранява копия на електронните съобщения, отпечатани на хартиен или записани на електронен носител, като информацията, предоставена на Продавача в електронен формат, се предоставя при допускане, че Продавачът е в състояние да отпечата или запише тази информация.

13.4 Всяко известие до GPL по силата на Споразумението трябва да бъде изпратено с препоръчана поща до:

Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom, на вниманието на „GPL Payments Team“, с изключение на следното:

14. ОБЩИ

14.1 Настоящото Споразумение (включително URL адресите, посочени в него) представлява цялото споразумение между страните относно неговия предмет и отменя всички предходни договори или споразумения от всякакъв вид между тях, свързани с предмета му.

14.2 Настоящото Споразумение може да бъде подписано в неограничен брой еднообразни екземпляри, включително такива, изпратени по факс, всеки от които ще се счита за оригинал и всички заедно ще представляват един и същ инструмент.

14.3 При спазване на разпоредбите на клауза 14.4 и клауза 14.5, всички промени в настоящото Споразумение трябва (i) да бъдат извършени в писмен вид; (ii) да се позовават на настоящото Споразумение; и (iii) да бъдат изпратени на другата страна не по-късно от два (2) месеца преди датата, на която влизат в сила. Продавачът разбира и приема, че ще се счита, че приема предложените от GPL промени, освен ако не уведоми GPL за противоположното съгласно клауза 13.4 преди датата им на влизане в сила, при което Споразумението ще бъде прекратено безплатно непосредствено преди датата на влизане в сила на промените. Продавачът може да прекрати Споразумението в съответствие с клауза 13.4, без да дължи неустойки, по всяко време преди влизането в сила на промените, предложени от GPL. Никакви промени в настоящото Споразумение, предложени от Продавача, не могат да влязат в сила, освен ако не бъдат извършени от упълномощен представител на всяка от страните.

14.4 Продавачът приема, че GPL има право да изменя Споразумението непосредствено след като го уведоми, когато това не е забранено по закон.

14.5 Нищо в клауза 14.3 и клауза 14.4 не ограничава:

(a) правото на GPL периодически, без предварително да известява Продавача за това, да актуализира или преработва правилата си или да добавя нови функции, които може да бъдат приети от Продавача с използването на новата функция. Такива редакции могат да стават по начин, избран по усмотрение на GPL, и той може да включва съобщение по имейл или публикация в уебсайт на Google; и

(б) правото на страните да променят условията на настоящото Споразумение независимо от периода на предизвестие, когато това не е забранено от закона и двете страни са съгласни.

14.6 Продавачът не може да възлага или по друг начин да преотстъпва настоящото Споразумение или права или задължения по него, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на GPL.

14.7 GPL може, без предварително писмено съгласие, да възлага или по друг начин да преотстъпва, изцяло или частично, правата или задълженията си по настоящото Споразумение на Google и/или неин партньор.

14.8 Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по настоящото Споразумение поради причини, извън разумния й контрол, включително, без изброяването да е изчерпателно, правителствени действия, терористични актове, земетресение, пожар, наводнение или други природни бедствия, условия на труд, спиране и/или прекъсване на електрозахранването, интернет или телекомуникационни смущения и отказ на системата.

14.9 Неупражняването или неуспешното прилагане от страна на GPL на право или разпоредба на Споразумението не представлява отказ от такова право или разпоредба.

14.10 Страните по настоящото Споразумение са и ще останат независими изпълнители и нищо в него не създава представителство, партньорство или съвместно дружество между страните. Нито една от страните не се счита за служител или законен представител на другата страна, нито някоя от страните има право или пълномощие да създава задължение от името на другата страна.

14.11 Ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение бъде обявена от компетентен съд за недействителна или неприложима, тя няма да се прилага или приложението й ще бъде ограничено до минимално необходимата степен, за да може настоящото Споразумение да остане в пълна сила и действие и да бъде изпълнимо между страните.

14.12 Нищо, освен изрично предвиденото в настоящото Споразумение, не поражда или дава права или други облаги, независимо дали съгласно Закона за договорите (Права на трети страни) от 1999 г. или на друго основание, в полза на лице, различно от страните по настоящото Споразумение. Тази клауза не ограничава правата на законен правоприемник по настоящото Споразумение да упражнява правата и да се възползва от облагите, предоставени му от неговия праводател. Независимо от разпоредбите на тази клауза, за преотстъпване, прехвърляне, прекратяване или изменение на настоящото Споразумение не се изисква съгласието на трета страна (включително трета страна, която може да има право да прилага правата си по настоящото Споразумение).

14.13 Настоящото Споразумение и всички спорове и претенции, произтичащи от или във връзка с него, се уреждат съгласно законодателството на Англия и Уелс. Страните неотменимо и безусловно приемат, че по всички такива спорове или претенции изключителна компетентност имат английските съдилища. Нищо в предходното изречение не възпрепятства страните да търсят съдебна или подобна възбрана в дадена юрисдикция, за да защитят своята поверителна информация или Права на интелектуална собственост.

14.14 До степента, позволена от съответното национално законодателство за прилагане на Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги („ДПУ“) („Национално законодателство“), следните разпоредби на Националното законодателство не са приложими за Споразумението: всички разпоредби за прилагане на Дял III, чл. 52, т. 1, втори параграф на чл. 54, т. 2 и чл. 59, 61, 62, 63, 66 и 75 от ДПУ. Страните си запазват правото да се споразумеят за период, различен от предвидения в разпоредбите на Националното законодателство, за прилагане на чл. 58 от ДПУ.

15. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА GOOGLE PLAY И ДРУГИ ПАЗАРИ НА GOOGLE И GOOGLE PAYMENTS ЗА ЦИФРОВИ СТОКИ

Тази клауза 15 се прилага само за Продавачи, които използват Услугата в Google Play или един или повече други пазари на Google (всеки поотделно „Пазар на Google“). Освен това, клауза 15.3 ще се прилага и за Продавачи, които използват Услугата за обработване на Google Payments за цифрови стоки.

15.1 Google Play и други Пазари на Google. Въпреки клауза 3.1 Продавачът може да използва Услугата за обработване на транзакции на Пазар на Google. За да използва Услугата на Пазар на Google, Продавачът трябва да приеме отделно Общите условия за предоставяне и ползване на услугите, приложими за този Пазар на Google („Общи условия за предоставяне и ползване на услугите на Пазара на Google“) и да свърже профила си за Услугата с профила си на този Пазар на Google. В случай на противоречие между това Споразумение и приложимите Общи условия за предоставяне и ползване на услугите на Пазара на Google ще се прилагат условията на приложимите Общи условия за предоставяне и ползване на услугите на Пазара на Google.

15.2 Такси за обслужване; Правила за гарантиране на плащанията. GPL няма да таксува Продавача с Таксите за обслужване, описани в клауза 7.1, за транзакции, извършени чрез Пазар на Google, а вместо това Продавачът ще плаща таксите, определени в приложимите Общи условия за предоставяне и ползване на услугите на Пазара на Google. Всички отстъпки или освобождаване от такси, които GPL предлага за Услугата, не се прилагат по отношение на таксите, определени в приложимите Общи условия за предоставяне и ползване на услугите на Пазара на Google. Правилата за гарантиране на плащанията не се прилагат за транзакции, които се извършват чрез Пазар на Google.

15.3 Условия за плащане; Месечен график на плащанията. Независимо от графика на плащане, описан в клауза 7.4, ако профилът на Продавача е свързан с Пазар на Google съгласно тази клауза 15 или ако Продавачът използва Услугата, за да обработва Google Payments за цифрови стоки, GPL ще положи основателни усилия да прехвърля по електронен път средства за транзакциите, обработени в Акредитивната сметка на Продавача в рамките на един календарен месец, към Разплащателната му сметка преди края на работния ден на 15-о число на следващия календарен месец, при прилагане на таксите за обработване, описани в клауза 7.5 (б). Месечният график на плащанията, описан в предходното изречение, ще се прилага за всички платежни транзакции, обработвани в Акредитивната сметка на Продавача, независимо дали се извършват чрез Пазар на Google или за Google Payments за цифрови стоки. GPL може да прехвърля средства към Разплащателната сметка на Продавача по-често от веднъж месечно по свой избор и без предизвестие до Продавача.

15.4 Продавачът приема да заплаща всички такси, включително всички приложими такси за конвертиране на валута, свързани с преобразуването на средствата и обработването на плащането по Разплащателната сметка. Той потвърждава и приема, че ще понесе всички рискове от загуба, произтичащи от промени във валутните курсове между момента на обработване на транзакциите и този на изпращане на средствата в Разплащателната сметка. Възможно е обработващите плащането банки също да наложат такси и начисления във връзка с обработката на плащането и свързаното с това конвертиране на валута и Продавачът носи цялата отговорност за всички такива такси и начисления.

15.5 Валута на купувача. Пазар на Google може да разреши на Продавача да посочи цените за Продуктите си, а на Купувачите – да ги купуват във валута, различна от тази на Разплащателната сметка на Продавача („Транзакция за покупка във валутата на Купувача“). За всяка Транзакция за покупка във валутата на Купувача Продавачът ще получи плащане от GPL във валутата на Разплащателната си сметка въз основа на валутния курс, който ще се прилага за Сумата на покупката (деноминирана във валутата на Купувача) в момента на обработване на платежната транзакция в Акредитивната сметка на Продавача. Обменният курс ще се определя от избрана от GPL финансова институция и може без предизвестие да се коригира въз основа на пазарните условия. Ако Транзакция за покупка във валутата на Купувача впоследствие стане предмет на възстановяване на сума, отмяна, сторниране на плащането или друга корекция, при изчисляването на съответната корекция GPL ще приложи същите обменен курс и валута, при които е извършена оригиналната Транзакция за покупка във валутата на Купувача, за изчисляване на съответното задължение на Продавача. GPL си запазва правото да налага такси при конвертирането на валута.