Thông báo bảo mật của Google Payments

Sửa đổi lần cuối: Ngày 14 tháng 12 năm 2017

Chính sách bảo mật của Google mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google. Google Payments được cung cấp cho chủ Tài khoản Google. Vì vậy, việc bạn sử dụng Google Payments phải tuân thủ Chính sách bảo mật của Google. Ngoài ra, thông báo sau đây mô tả các thực tiễn về bảo mật của chúng tôi dành riêng cho Google Payments.

Việc bạn sử dụng Google Payments chịu sự điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ của Google Payments, trong đó mô tả chi tiết hơn về các Dịch vụ có trong thông báo bảo mật này. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Thông báo bảo mật của Google Payments này sẽ có ý nghĩa như mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Google Payments.

Thông báo bảo mật của Google Payments áp dụng cho các Dịch vụ do các công ty con sở hữu 100% của Google LLC cung cấp, bao gồm cả Google Payment Corp. ("GPC"). Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của Google Payments có trong Dịch vụ để tìm hiểu về công ty con cung cấp Dịch vụ.

Thông tin chúng tôi thu thập

Ngoài những thông tin nêu trong Chính sách bảo mật của Google, chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin sau đây:

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Ngoài những hình thức sử dụng đã nêu trong Chính sách bảo mật của Google, chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp, cũng như thông tin về bạn từ các bên thứ ba, để cung cấp Google Payments cho bạn vì mục đích dịch vụ khách hàng và để bảo vệ bạn khỏi gian lận, lừa đảo hoặc những hành vi xấu khác. Các thông tin này cũng có thể dùng để hỗ trợ các bên thứ ba trong việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để xem xét Tài khoản thanh toán Google của bạn nhằm mục đích xác định xem liệu bạn vẫn đang đáp ứng các điều khoản của tài khoản hay không, nhằm đưa ra quyết định về các giao dịch thanh toán Google trong tương lai và đáp ứng các nhu cầu kinh doanh hợp pháp khác liên quan đến các giao dịch thanh toán Google do bạn bắt đầu.

Thông tin đăng ký của bạn được lưu trữ liên kết với Tài khoản Google và thông tin đăng ký phương thức thanh toán của bạn sẽ được lưu trên máy chủ của Google. Ngoài ra, các phần tử dữ liệu nhất định cũng có thể được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác hoặc cá nhân bên ngoài Google trong các trường hợp sau đây:

Ví dụ: khi bạn mua hàng hoặc giao dịch bằng Google Payments, chúng tôi cung cấp một số thông tin cá nhân cụ thể về bạn cho công ty hoặc cá nhân mà bạn mua hàng hoặc giao dịch. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà phát triển đã bán hàng cho bạn khi bạn sử dụng Google Payments để mua hàng trên Google Play.

Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trực tiếp cho người bán, trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào cũng đều không thuộc phạm vi của thông báo bảo mật này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo vệ sự riêng tư hoặc bảo mật của người bán hoặc bên thứ ba khác mà bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân của mình trực tiếp với họ. Bạn nên xem xét các chính sách bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân của mình trực tiếp với họ.

Những thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm cả thông tin thu được từ các bên thứ ba, được chia sẻ với các đơn vị liên kết của chúng tôi, tức là các công ty khác thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Google LLC. Các đơn vị liên kết của chúng tôi, có thể là công ty tài chính và phi tài chính, sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích kinh doanh hàng ngày của mình.

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền chọn không chia sẻ thông tin nhất định giữa GPC và các đơn vị liên kết. Cụ thể là bạn có thể chọn không cho phép:

Bạn cũng có thể chọn không cho phép Google LLC hoặc các đơn vị liên kết của Google LLC thông báo cho người bán bên thứ ba có trang web hoặc ứng dụng mà bạn truy cập về việc liệu bạn có tài khoản Google Payments để thanh toán cho người bán đó hay không.

Nếu chọn không chia sẻ, lựa chọn của bạn sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn muốn thay đổi lựa chọn.

Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân về mức độ tín nhiệm của mình giữa GPC và các đơn vị liên kết hoặc nếu bạn không muốn đơn vị liên kết của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập và chia sẻ với đơn vị liên kết để tiếp thị cho bạn hay nếu bạn không muốn Google LLC hoặc đơn vị liên kết thông báo cho người bán bên thứ ba có trang web hoặc ứng dụng mà bạn truy cập về việc liệu bạn có tài khoản Google Payments để thanh toán cho người bán đó hay không, xin vui lòng cho biết tùy chọn bạn muốn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, đi đến trang cài đặt bảo mật Google Payments và cập nhật các tùy chọn đó.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ ai bên ngoài GPC hoặc đơn vị liên kết của chúng tôi trừ khi đã nêu trong thông báo bảo mật này. Như đã giải thích ở trên, Google Payments là một sản phẩm cung cấp cho chủ Tài khoản Google. Dữ liệu bạn cung cấp cho Google LLC khi đăng ký Tài khoản Google không bị ảnh hưởng bởi điều khoản chọn không chia sẻ trong thông báo này.

Bảo mật thông tin

Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách bảo mật của Google.

Mức độ bảo mật Tài khoản Google Payments của bạn phụ thuộc vào việc bạn bảo mật mật khẩu tài khoản, mã PIN và thông tin truy cập khác về Dịch vụ. Nếu bạn chia sẻ thông tin tài khoản của mình với bên thứ ba, họ sẽ có quyền truy cập vào tài khoản và thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có trách nhiệm kiểm soát quyền truy cập vào thiết bị di động và ứng dụng Google Payments trên thiết bị của mình, bao gồm cả việc bảo mật mật khẩu và/hoặc mã PIN và không chia sẻ các thông tin này với bất kỳ ai. Bạn cũng có trách nhiệm cảnh báo cho Google hoặc đối tác có liên quan nếu cho rằng bảo mật thông tin trong ứng dụng Google Payments đã bị xâm phạm.

© 2017 Google - Trang chủ Google Điều khoản dịch vụ của Google Thông báo bảo mật trước