Thông báo về quyền riêng tư của Google Payments

Lần sửa đổi gần đây nhất: Ngày 9 tháng 12 năm 2020

Chính sách quyền riêng tư của Google mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google. Dịch vụ Google Payments được cung cấp cho các chủ sở hữu Tài khoản Google và việc bạn sử dụng tài khoản này phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Google. Ngoài ra, Thông báo về quyền riêng tư này còn mô tả các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của Google dành riêng cho Google Payments.

Việc bạn sử dụng Google Payments chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google Payments, trong đó mô tả chi tiết các Dịch vụ được đề cập trong Thông báo về quyền riêng tư này. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Thông báo về quyền riêng tư này sẽ có ý nghĩa như mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Google Payments.

Thông báo về quyền riêng tư của Google Payments áp dụng cho các Dịch vụ do Google LLC hoặc các công ty con thuộc sở hữu 100% của Google LLC cung cấp, bao gồm cả Google Payment Corp. ("GPC"). Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của Google Payments có trong Dịch vụ để tìm hiểu về các công ty con cung cấp Dịch vụ. Nếu bạn là người dùng (ngoại trừ những người bán hàng trên trang web thương mại của Google) ở Khu vực kinh tế Châu Âu (ngoại trừ Vương quốc Anh), đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nghiệm về thông tin của bạn là Google Ireland Limited. Nếu bạn là người dùng (ngoại trừ những người bán hàng trên trang web thương mại của Google) ở Vương quốc Anh, đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm về thông tin của bạn là Google LLC. Nếu bạn ở Khu vực kinh tế Châu Âu, ngoại trừ Vương quốc Anh, và đang bán hàng trên một trang web thương mại của Google, đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm về thông tin của bạn là Google Payment Ireland Limited. Nếu bạn ở Vương quốc Anh và bán hàng trên một trang web thương mại của Google, đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm về thông tin của bạn là Google Payment Limited. Nếu bạn là người dùng ở Brazil, đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm về thông tin của bạn là Google LLC và, trong phạm vi yêu cầu của luật pháp Brazil, có thể là Google Brasil Pagamentos Ltda.

Thông tin chúng tôi thu thập

Ngoài những thông tin nêu trong Chính sách quyền riêng tư của Google, chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin sau đây:

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Ngoài các mục đích sử dụng đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của Google, chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và cho GPC hoặc một công ty con khác của chúng tôi, cũng như các thông tin về bạn từ các bên thứ ba, để cung cấp cho bạn dịch vụ của Google Payments nhằm mục đích cung cấp dịch vụ khách hàng và ngăn chặn hành vi gây thiệt hại về quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của chúng tôi hoặc cộng đồng, bao gồm cả mục đích hỗ trợ việc chống hành vi gian lận, lừa đảo hoặc hành vi sai trái khác. Các thông tin này cũng có thể dùng để hỗ trợ các bên thứ ba trong việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để xem xét Tài khoản Google Payments của bạn nhằm xác định xem liệu bạn có tiếp tục tuân thủ các điều khoản của tài khoản hay không, để đưa ra quyết định về các giao dịch của bạn qua Google Payments trong tương lai và đáp ứng các nhu cầu kinh doanh hợp pháp khác liên quan đến các giao dịch qua Google Payments do bạn bắt đầu.

Thông tin đăng ký của bạn được lưu trữ liên kết với Tài khoản Google và thông tin đăng ký phương thức thanh toán của bạn sẽ được lưu trên máy chủ của Google. Ngoài ra, một số thành phần dữ liệu cũng có thể được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn. Chúng tôi có thể giữ lại thông tin do bạn cung cấp trong thời hạn lâu hơn nhằm tuân thủ các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ theo quy định.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác hoặc cá nhân bên ngoài Google trong những trường hợp sau đây:

Ví dụ: Khi bạn mua hàng hoặc giao dịch bằng Google Payments, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cá nhân của bạn cho công ty hoặc cá nhân mà bạn mua hàng của họ hoặc giao dịch với họ. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà phát triển đã bán hàng cho bạn khi bạn sử dụng Google Payments để mua hàng trên Google Play. Điều này cũng có thể bao gồm việc gửi mã zip hoặc mã bưu chính và thông tin về hình thức thanh toán của bạn tới trang web hoặc ứng dụng của người bán khi bạn thanh toán bằng nút "Mua qua Google Pay" hoặc nút tương tự, để người bán có thể tính toán thông tin mua hàng đã cập nhật (chẳng hạn như thuế, chi phí giao hàng và thông tin khác về giá), đồng thời xác định xem liệu người bán có thể chấp nhận hình thức thanh toán bạn dùng hay không, cũng như các lợi ích hoặc hạn chế đối với hình thức thanh toán dùng cho giao dịch mua của bạn. Khi bạn thêm một phương thức thanh toán của bên thứ ba vào Tài khoản Google Payments của mình, chúng tôi có thể trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba đó một số thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, ảnh hồ sơ, email, địa chỉ IP và địa chỉ thanh toán, số điện thoại, thông tin về thiết bị, vị trí và hoạt động tài khoản Google của bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ.

Khi bạn truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của người bán hỗ trợ hình thức thanh toán qua Google Payments, người bán đó có thể kiểm tra xem bạn có Tài khoản Google Payments kèm theo một phương thức thanh toán hợp lệ có thể dùng để thanh toán qua trang web hoặc ứng dụng của người bán hay không, nhằm giảm khả năng bạn nhìn thấy các tính năng không dùng được trên trang web hoặc ứng dụng.

Mọi thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho người bán, trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba đều không thuộc phạm vi của thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư hoặc phương thức bảo mật của người bán hoặc bên thứ ba khác khi bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân của mình trực tiếp với họ. Bạn nên xem xét chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba mà bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân của mình trực tiếp với họ.

Những thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm cả thông tin thu được từ các bên thứ ba, được chia sẻ với các đơn vị liên kết của chúng tôi, tức là các công ty khác thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Google LLC. Các đơn vị liên kết của chúng tôi, có thể là các pháp nhân tài chính và phi tài chính, sẽ sử dụng thông tin đó cho hoạt động kinh doanh thường ngày của mình.

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền chọn không cho phép chia sẻ một số thông tin nhất định giữa GPC và các đơn vị liên kết của GPC. Cụ thể là bạn có thể chọn không cho phép:

Bạn cũng có thể chọn không cho phép Google LLC hoặc các đơn vị liên kết của Google LLC thông báo cho người bán bên thứ ba có trang web hoặc ứng dụng mà bạn truy cập về việc liệu bạn có Tài khoản Google Payments để thanh toán qua trang web hoặc ứng dụng của người bán đó hay không.

Nếu chọn không chia sẻ, lựa chọn của bạn sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn muốn thay đổi lựa chọn.

Nếu bạn không muốn cho phép chia sẻ thông tin cá nhân về khả năng thanh toán của mình giữa GPC và các đơn vị liên kết của GPC, hoặc nếu bạn không muốn đơn vị liên kết của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập và chia sẻ với đơn vị liên kết để tiếp thị cho bạn, hay nếu bạn không muốn Google LLC hoặc đơn vị liên kết của Google LLC thông báo cho người bán bên thứ ba có trang web hoặc ứng dụng mà bạn truy cập về việc liệu bạn có Tài khoản Google Payments hay không, vui lòng nêu rõ lựa chọn của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, rồi chuyển đến trang cài đặt quyền riêng tư của Google Payments và cập nhật các lựa chọn.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ ai bên ngoài GPC hoặc với các đơn vị liên kết của chúng tôi ngoại trừ các cá nhân và đơn vị đã nêu trong thông báo về quyền riêng tư này. Như đã giải thích ở trên, Google Payments là một sản phẩm cung cấp cho chủ Tài khoản Google. Dữ liệu bạn cung cấp cho Google LLC khi đăng ký Tài khoản Google không chịu ảnh hưởng của điều khoản chọn không cho phép chia sẻ vừa nêu trong thông báo này.

Bảo mật thông tin

Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Google.

Mức độ bảo mật của Tài khoản Google Payments của bạn phụ thuộc vào việc bạn giữ kín mật khẩu của tài khoản, mã PIN và các thông tin truy cập khác liên quan đến Dịch vụ. Nếu bạn chia sẻ thông tin tài khoản của mình với bên thứ ba, họ sẽ có quyền truy cập vào tài khoản và thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có trách nhiệm kiểm soát quyền truy cập vào thiết bị di động và ứng dụng Google Payments trên thiết bị của mình, bao gồm cả việc bảo mật mật khẩu và/hoặc mã PIN và không chia sẻ các thông tin này với bất kỳ ai. Bạn cũng có trách nhiệm cảnh báo cho Google hoặc đối tác có liên quan nếu bạn cho rằng sự an toàn của thông tin trong ứng dụng Google Payments đã bị xâm phạm.

© 2020 Google – Trang chủ Google Điều khoản dịch vụ của Google Các thông báo về quyền riêng tư trước đó