Thông báo bảo mật của Google Payments

Thông báo bảo mật của Google Payments áp dụng cho các Dịch vụ do Google Payments cung cấp. Thông báo bảo mật của Google Payments sẽ được cập nhật và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 11 năm 2017. Bạn có thể xem thông báo cập nhật tại đây.

Sửa đổi lần cuối ngày 10 tháng sáu 5 năm 2016

Chính sách bảo mật của Google mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google. Google Payments được cung cấp cho chủ Tài khoản Google. Vì vậy, việc bạn sử dụng Google Payments phải tuân thủ Chính sách bảo mật của Google. Ngoài ra, thông báo sau đây mô tả các hoạt động bảo mật của chúng tôi dành riêng cho Google Payments.

Việc sử dụng Google Payments chịu sự điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ Google Payments, trong đó mô tả chi tiết hơn các Dịch vụ có trong Thông báo bảo mật này. Các thuật ngữ được viết hoa không được định nghĩa trong Thông báo bảo mật Google Payments này sẽ có ý nghĩa như mô tả trong Điều khoản dịch vụ Google Payments.

Thông báo bảo mật Google Payments áp dụng cho các Dịch vụ cung cấp bởi các công ty con sở hữu 100% của Google Inc. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ Google Payments được cung cấp cho bạn trong Dịch vụ để tìm hiểu công ty con cung cấp Dịch Vụ.

Thông tin chúng tôi thu thập

Ngoài những thông tin được liệt kê trong Chính sách bảo mật của Google, chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin sau đây:

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Ngoài việc sử dụng được liệt kê trong Chính sách bảo mật của Google, chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp, cũng như thông tin về bạn từ các bên thứ ba, nhằm cung cấp Google Payments vì mục đích dịch vụ khách hàng và để bảo vệ bạn khỏi gian lận, lừa đảo hoặc những hành vi xấu khác. Các thông tin này cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ các bên thứ ba trong việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin để xem lại Tài khoản Google Payments của bạn để xác định xem bạn có tiếp tục đáp ứng các điều khoản của tài khoản, để đưa ra quyết định về các giao dịch Google Payments trong tương lai của bạn và để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh hợp pháp khác liên quan đến các giao dịch Google Payments do bạn khởi tạo.

Thông tin đăng ký của bạn được lưu liên kết với Tài khoản Google và đăng ký phương thức thanh toán của bạn sẽ được lưu trên máy chủ của Google. Ngoài ra, các yếu tố dữ liệu nhất định cũng có thể được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác hoặc cá nhân bên ngoài Google trong các trường hợp sau đây:

Ví dụ, khi bạn thực hiện mua hàng hoặc giao dịch bằng Google Payments, chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân nhất định về bạn cho công ty hoặc cá nhân mà bạn mua hàng hoặc giao dịch. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà phát triển từ người mà bạn mua hàng khi bạn sử dụng Google Payments để thực hiện mua hàng trên Google Play.

Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trực tiếp cho người bán, trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba nào không thuộc phạm vi của thông báo bảo mật này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động bảo mật hoặc an ninh của người bán hoặc bên thứ ba khác mà bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trực tiếp với họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại những chính sách bảo mật của bất kỳ bên thứ ba mà bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trực tiếp với họ.

Những thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm cả thông tin thu được từ các bên thứ ba, được chia sẻ với các đơn vị liên kết của chúng tôi, nghĩa là các công ty thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Google Inc. Các đơn vị liên kết của chúng tôi, có thể là tổ chức tài chính và phi tài chính, sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích nghiệp vụ hàng ngày của mình.

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền chọn không chia sẻ thông tin nhất định giữa GPC và đơn vị liên kết. Cụ thể, bạn có thể chọn không cho phép:

Nếu bạn chọn không chia sẻ, lựa chọn của bạn sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn thông báo thay đổi lựa chọn của mình.

Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân về mức độ tín nhiệm của bạn giữa GPC và đơn vị liên kết hoặc nếu bạn không muốn đơn vị liên kết của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập và chia sẻ với họ để tiếp thị cho bạn, vui lòng cho biết tùy chọn của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, đi đến trang cài đặt bảo mật Google Payments và cập nhật tùy chọn của bạn.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ ai bên ngoài GPC hoặc đơn vị liên kết của chúng tôi trừ khi được nêu trong thông báo bảo mật này. Như đã giải thích ở trên, Google Payments là một sản phẩm được cung cấp cho chủ Tài khoản Google. Dữ liệu bạn cung cấp cho Google Inc cho mục đích đăng ký Tài khoản Google không bị ảnh hưởng bởi điều khoản chọn không chia sẻ trong thông báo này.

Bảo mật thông tin

Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách bảo mật của Google.

Bảo mật Tài khoản Google Payments của bạn phụ thuộc vào việc bảo mật mật khẩu tài khoản, mã PIN và thông tin truy cập khác về Dịch vụ. Nếu bạn chia sẻ thông tin tài khoản của bạn với bên thứ ba, họ sẽ có quyền truy cập vào tài khoản và thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có trách nhiệm kiểm soát quyền truy cập vào thiết bị di động và ứng dụng Google Payments trên thiết bị của bạn, bao gồm việc bảo mật mật khẩu và/hoặc mã PIN và không chia sẻ với bất kỳ ai. Bạn cũng có trách nhiệm cảnh báo cho Google hoặc đối tác có liên quan nếu bạn cho rằng tính bảo mật của thông tin trong ứng dụng Google Payments đã bị xâm phạm.

© 2016 Google - Trang chủ Google Điều khoản dịch vụ của Google Thông báo bảo mật trước