Thông báo của Google Payments về quyền riêng tư

Thông báo về quyền riêng tư đối với Google Payments mô tả các Dịch vụ do Google Payments cung cấp. Thông báo này sẽ được cập nhật và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9 năm 2018. Bạn có thể xem thông báo cập nhật tại đây.

Sửa đổi mới đây nhất vào ngày 21 tháng 5 năm 2018

Chính sách Bảo mật của Google mô tả cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google. Google Payments được cung cấp cho các chủ sở hữu Tài khoản Google và việc bạn sử dụng tài khoản này phải tuân thủ Chính sách Bảo mật của Google. Ngoài ra, Thông báo về quyền riêng tư này còn mô tả Các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của Google dành riêng cho Google Payments.

Việc bạn sử dụng Google Payments chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google Payments, trong đó mô tả chi tiết hơn về các Dịch vụ có trong thông báo về quyền riêng tư này. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Thông báo về quyền riêng tư của Google Payments này sẽ có ý nghĩa như mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Google Payments.

Thông báo về quyền riêng tư của Google Payments áp dụng cho các Dịch vụ do các công ty con thuộc sở hữu 100% của Google LLC cung cấp, bao gồm cả Google Payment Corp. ("GPC"). Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của Google Payments có trong Dịch vụ để tìm hiểu về các công ty con cung cấp Dịch vụ.

Thông tin chúng tôi thu thập

Ngoài những thông tin nêu trong Chính sách quyền riêng tư của Google, chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin sau đây:

 • Thông tin thu thập từ các bên thứ ba - Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba, bao gồm cả các dịch vụ xác minh của bên thứ ba. Các thông tin này bao gồm thông tin phát sinh từ các giao dịch Google Payments tại địa điểm của người bán, thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng phương thức thanh toán và tài khoản do các bên thứ ba phát hành liên kết với Google Payments, danh tính của công ty phát hành thẻ hoặc tổ chức tài chính, thông tin về việc truy cập vào số dư trong Tài khoản thanh toán Google, thông tin từ Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Nhà mạng liên quan đến Thanh toán qua Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Nhà mạng và báo cáo tiêu dùng. Thuật ngữ "báo cáo tiêu dùng" được định nghĩa theo Đạo luật báo cáo tín dụng công bằng của Hoa Kỳ.
 • Ngoài ra, nếu bạn là người bán, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và doanh nghiệp của bạn từ tổ chức thông tin tín dụng hoặc dịch vụ thông tin doanh nghiệp.

 • Thông tin giao dịch - Khi bạn sử dụng Google Payments để thực hiện giao dịch, chúng tôi có thể thu thập thông tin về giao dịch, bao gồm: Ngày, giờ và số tiền giao dịch, địa điểm và thông tin mô tả về người bán, thông tin mô tả do người bán hàng hoá hoặc dịch vụ cung cấp, bất kỳ hình ảnh nào bạn chọn để liên kết với giao dịch, tên và địa chỉ email của người bán và người mua (hoặc người gửi và người nhận), loại phương thức thanh toán được sử dụng, thông tin mô tả lý do giao dịch và ưu đãi đi kèm với giao dịch, nếu có.
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

  Ngoài các mục đích sử dụng đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của Google, chúng tôi còn sử dụng thông tin do bạn cung cấp cho chúng tôi và cho GPC hoặc các công ty con khác của chúng tôi, cũng như thông tin về bạn từ các bên thứ ba, để cung cấp Google Payments cho bạn, nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và để bảo vệ bạn khỏi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc hành vi sai trái khác. Các thông tin này cũng có thể dùng để hỗ trợ các bên thứ ba trong việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để xem xét Tài khoản thanh toán Google của bạn nhằm mục đích xác định xem liệu bạn có đang đáp ứng các điều khoản của tài khoản hay không, nhằm quyết định về các giao dịch thanh toán Google trong tương lai và đáp ứng các nhu cầu kinh doanh hợp pháp khác liên quan đến các giao dịch thanh toán Google do bạn bắt đầu.

  Thông tin đăng ký của bạn được lưu trữ liên kết với Tài khoản Google và thông tin đăng ký phương thức thanh toán của bạn sẽ được lưu trên máy chủ của Google. Ngoài ra, một số dữ liệu cũng có thể được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn. Chúng tôi có thể giữ lại thông tin do bạn cung cấp trong thời hạn lâu hơn nhằm tuân thủ các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ theo quy định.

  Thông tin chúng tôi chia sẻ

  Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác hoặc cá nhân bên ngoài Google trong các trường hợp sau đây:

  Ví dụ: khi bạn mua hàng hoặc giao dịch bằng Google Payments, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cá nhân về bạn cho công ty hoặc cá nhân mà bạn mua hàng hoặc giao dịch. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà phát triển đã bán hàng cho bạn khi bạn sử dụng Google Payments để mua hàng trên Google Play.

  Khi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng của người bán tham gia, người bán đó có thể kiểm tra xem bạn có Tài khoản thanh toán Google với hình thức thanh toán hợp lệ dùng để thanh toán cho người bán hay không, nhằm giảm tình huống bạn thấy các tính năng không thể sử dụng được trên trang web hoặc ứng dụng.

  Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trực tiếp cho người bán, trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba cũng đều không thuộc phạm vi của thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư hoặc phương thức bảo mật của người bán hoặc bên thứ ba khác khi bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân của mình trực tiếp với họ. Bạn nên xem xét các chính sách bảo mật của các bên thứ ba mà bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân của mình trực tiếp với họ.

  Những thông tin mà chúng tôi thu thập, bao gồm cả thông tin thu được từ các bên thứ ba, được chia sẻ với các đơn vị liên kết của chúng tôi, tức là các công ty khác thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Google LLC. Các đơn vị liên kết của chúng tôi, có thể là công ty tài chính và phi tài chính, sẽ sử dụng thông tin đó cho hoạt động thường ngày của mình.

  Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền chọn không chia sẻ một số thông tin nhất định giữa GPC với các đơn vị liên kết. Cụ thể là bạn có thể chọn không cho phép:

  Bạn cũng có thể chọn không cho phép Google LLC hoặc các đơn vị liên kết của Google LLC thông báo cho người bán bên thứ ba có trang web hoặc ứng dụng mà bạn truy cập về việc liệu bạn có tài khoản Google Payments để thanh toán cho người bán đó hay không.

  Nếu chọn không chia sẻ, lựa chọn của bạn sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn muốn thay đổi lựa chọn.

  Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân về mức độ tín nhiệm của mình giữa GPC và các đơn vị liên kết, hoặc nếu bạn không muốn đơn vị liên kết của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập và chia sẻ với đơn vị liên kết để tiếp thị cho bạn, hay nếu bạn không muốn Google LLC hoặc đơn vị liên kết thông báo cho người bán bên thứ ba có trang web hoặc ứng dụng mà bạn truy cập về việc liệu bạn có tài khoản Google Payments để thanh toán cho người bán đó hay không, xin vui lòng nêu rõ tùy chọn bạn muốn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, đi đến trang cài đặt bảo mật Google Payments và cập nhật các tùy chọn đó.

  Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ ai bên ngoài GPC hoặc với các đơn vị liên kết của chúng tôi trừ khi đã nêu trong thông báo về quyền riêng tư này. Như đã giải thích ở trên, Google Payments là một sản phẩm cung cấp cho chủ Tài khoản Google. Dữ liệu bạn cung cấp cho Google LLC khi đăng ký Tài khoản Google không chịu sự ảnh hưởng của điều khoản chọn không chia sẻ trong thông báo này.

  Bảo mật thông tin

  Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Google.

  Mức độ bảo mật Tài khoản Google Payments của bạn phụ thuộc vào việc bạn bảo mật mật khẩu tài khoản, mã PIN và thông tin truy cập khác về Dịch vụ. Nếu bạn chia sẻ thông tin tài khoản của mình với bên thứ ba, họ sẽ có quyền truy cập vào tài khoản và thông tin cá nhân của bạn.

  Bạn có trách nhiệm kiểm soát quyền truy cập vào thiết bị di động và ứng dụng Google Payments trên thiết bị của mình, bao gồm cả việc bảo mật mật khẩu và/hoặc mã PIN và không chia sẻ các thông tin này với bất kỳ ai. Bạn cũng có trách nhiệm cảnh báo cho Google hoặc đối tác có liên quan nếu cho rằng thông tin trong ứng dụng Google Payments đã bị xâm phạm.

  © 2018 Google - Trang chủ Google Điều khoản Dịch vụ của Google Các thông báo về quyền riêng tư trước đây