Informacje na temat ochrony prywatności w Google Payments

Usługi oferowane przez Google Payments podlegają zasadom opisanym w Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Payments. Informacje na temat ochrony prywatności w Google Payments zostaną zaktualizowane i wejdą w życie 23 września 2018 r. Zaktualizowane informacje można znaleźć tutaj.

Ostatnia zmiana: 21 maja 2018 r.

Polityka prywatności Google opisuje, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi użytkowników, którzy korzystają z produktów i usług Google. Google Payments to usługa dostępna dla właścicieli kont Google, a korzystanie z niej podlega Polityce prywatności Google. W tych informacjach na temat ochrony prywatności opisane są także nasze procedury ochrony prywatności dotyczące wyłącznie Google Payments.

Korzystanie z Google Payments podlega Warunkom korzystania z usługi Google Payments. Opisują one szczegółowo Usługi, które zostały wymienione w tych Informacjach na temat ochrony prywatności. Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w tych Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Payments, mają znaczenie określone w Warunkach korzystania z usługi Google Payments.

Informacje na temat ochrony prywatności w Google Payments dotyczą Usług oferowanych przez firmę Google LLC's, jak i przez podmioty w całości od niej zależne, w tym Google Payment Corp. („GPC”). Więcej informacji na temat spółki zależnej, która świadczy Usługę, można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Payments dostępnych w tej Usłudze.

Gromadzone informacje

Poza informacjami wymienionymi w Polityce prywatności Google możemy także zbierać:

 • Informacje uzyskane od osób trzecich – informacje o użytkowniku możemy uzyskiwać także od osób trzecich, w tym dzięki korzystaniu z usług weryfikacyjnych oferowanych przez inne podmioty. Należą do nich informacje wynikające z transakcji, które zostały przeprowadzone przy użyciu konta płatności Google w sklepach sprzedawców, informacje dotyczące użycia form płatności i kont udostępnianych przez osoby trzecie, które są powiązane z Google Payments, tożsamość wydawcy karty lub instytucji finansowej, informacje dotyczące dostępu do sald na koncie płatności Google użytkownika, informacje od operatora, które odnoszą się do płatności przez operatora, oraz sprawozdania o konsumentach w rozumieniu amerykańskiej ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (ang. Fair Credit Reporting Act).
 • W przypadku sprzedawców możemy również uzyskać informacje na temat ich samych oraz ich firm z biura kredytowego lub serwisu informacji gospodarczych.

 • Informacje o transakcji – gdy użytkownik zrealizuje transakcję w Google Payments, możemy zebrać o niej następujące informacje: data, godzina i kwota transakcji, lokalizacja sklepu i opis sprzedawcy, podany przez sprzedawcę opis zakupionych towarów lub usług, zdjęcie przypisane przez użytkownika do transakcji, nazwy/nazwiska i adresy e-mail sprzedawcy i kupującego (lub nadawcy i odbiorcy), rodzaj użytej formy płatności, podany przez użytkownika powód transakcji oraz ewentualna oferta powiązana z transakcją.
 • Sposoby wykorzystania zgromadzonych informacji

  Informacji podanych nam przez użytkownika oraz uzyskanych z Centrum płatności Google, od naszych podmiotów zależnych i innych podmiotów używamy do celów, które są wymienione w Polityce prywatności Google, a także po to, by świadczyć użytkownikowi usługi Google Payments oraz chronić go przed oszustwami, wyłudzaniem informacji i innymi szkodliwymi działaniami. Takie informacje mogą być też wykorzystywane do udzielania innym podmiotom pomocy w dostarczaniu zamówionych produktów lub świadczeniu usług. Informacji tych używamy również do weryfikacji konta płatności Google w celu określenia, czy użytkownik w dalszym ciągu spełnia warunki korzystania z konta, aby podejmować decyzje na temat przyszłych transakcji w Google Payments oraz w związku z innymi uzasadnionymi powodami biznesowymi, które dotyczą transakcji w Google Payments zainicjowanych przez użytkownika.

  Informacje rejestracyjne użytkownika są przechowywane wraz z danymi jego konta Google, a rejestracja formy płatności jest zapisywana na serwerach Google. Dodatkowo niektóre dane mogą być przechowywane także na urządzeniu mobilnym użytkownika. Możemy przez dłuższy czas przechowywać podane przez użytkownika informacje na potrzeby zachowania zgodności z procesem prawnym oraz zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa.

  Informacje udostępniane przez Google

  Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym firmom lub osobom spoza Google wyłącznie w następujących okolicznościach:

  Oznacza to, że gdy użytkownik dokonuje zakupu lub transakcji w Google Payments, udostępniamy jego określone dane osobowe firmie lub osobie, od której kupuje lub z którą przeprowadza transakcję. Obejmuje to także udostępnianie danych osobowych programiście, od którego użytkownik kupuje aplikację w Google Play, korzystając z Google Payments.

  Gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową lub aplikację sprzedawcy uczestniczącego w programie, sprzedawca może sprawdzić, czy użytkownik ma konto płatności Google z odpowiednią formą płatności, której może użyć, by opłacić zakupy u sprzedawcy. Ma to na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że użytkownik będzie widział funkcje, z których nie może skorzystać, na stronach internetowych i w aplikacjach.

  Dane podawane bezpośrednio zewnętrznemu sprzedawcy, w zewnętrznej witrynie lub aplikacji nie są objęte zasadami podanymi w tych Informacjach na temat ochrony prywatności. Nie odpowiadamy za mające zapewnić prywatność i bezpieczeństwo działania podejmowane przez sprzedawców i inne podmioty, którym użytkownik bezpośrednio udostępni swoje dane osobowe. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych podmiotów, którym użytkownik bezpośrednio udostępnia swoje dane osobowe.

  Zbierane przez nas informacje, w tym informacje uzyskane od innych podmiotów, są udostępniane naszym podmiotom stowarzyszonym, czyli innym firmom należącym do firmy Google LLC i przez nią kontrolowanym. Nasze podmioty stowarzyszone mogą być instytucjami finansowymi lub niefinansowymi i będą wykorzystywać tego rodzaju informacje w celu prowadzenia zwykłej działalności.

  Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na dzielenie się określonymi informacjami przez firmę GPC i jej podmioty stowarzyszone. Konkretnie można wycofać zgodę na:

  Użytkownik może również wycofać zgodę na to, by firma Google LLC lub jej podmioty stowarzyszone informowały zewnętrznego sprzedawcę, którego stronę internetową użytkownik odwiedza lub z którego aplikacji korzysta, o tym, że użytkownik posiada konto płatności Google, które może zostać wykorzystane do uiszczenia płatności u tego sprzedawcy.

  Jeśli użytkownik wycofa zgodę na udostępnianie danych, decyzja ta będzie obowiązywać, dopóki nie poinformuje on nas o jej zmianie.

  Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane dotyczące zdolności kredytowej były wymieniane pomiędzy firmą GPC i jej podmiotami stowarzyszonymi lub aby nasze podmioty stowarzyszone używały zebranych przez nas i udostępnionych im danych osobowych użytkownika do reklamowania produktów i usług, lub jeśli użytkownik nie chce, aby firma Google LLC lub jej podmioty stowarzyszone informowały sprzedawcę zewnętrznego, którego stronę użytkownik odwiedza lub z którego aplikacji korzysta, o fakcie posiadania przez niego konta płatności Google, które może zostać wykorzystane do uiszczenia płatności u tego sprzedawcy, może on wskazać swój wybór, logując się na konto, otwierając stronę ustawień prywatności Google Payments i aktualizując swoje preferencje.

  Poza wyjątkami opisanymi w niniejszych Informacjach na temat ochrony prywatności nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika nikomu poza firmą GPC i jej podmiotami stowarzyszonymi. Zgodnie z opisem powyżej Google Payments jest usługą udostępnianą właścicielom kont Google. Zawarte w niniejszych informacjach warunki wycofania zgody na udostępnianie danych nie obowiązują w odniesieniu do danych podawanych firmie Google LLC w celu zarejestrowania konta Google.

  Bezpieczeństwo informacji

  Więcej informacji na temat naszych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa można znaleźć w Polityce prywatności Google.

  Bezpieczeństwo konta płatności Google zależy od zachowania przez użytkownika poufności haseł do konta, kodów PIN oraz innych danych dostępowych do Usługi. Jeżeli użytkownik udostępni dane konta innemu podmiotowi, podmiot ten uzyska dostęp do konta użytkownika i jego danych osobowych.

  Odpowiedzialność za kontrolowanie dostępu do urządzenia mobilnego i zainstalowanej na nim aplikacji korzystającej z Google Payments, w tym za zachowanie poufności haseł i/lub kodu PIN oraz nieudostępnianie nikomu tych danych, spoczywa na użytkowniku. Użytkownik odpowiada także za powiadomienie firmy Google lub odpowiedniego jej partnera w przypadku podejrzeń, że do informacji w aplikacji Google Payments uzyskały dostęp inne osoby.

  © 2018 Google – Strona główna Google Warunki korzystania z usług Google Poprzednie wersje Informacji na temat ochrony prywatności