Notis Privasi Google Payments

Terakhir diubah suai pada 21 Mei 2018

Dasar Privasi Google menghuraikan cara kami mengendalikan maklumat peribadi apabila anda menggunakan produk dan perkhidmatan Google. Google Payments ditawarkan kepada pemegang Akaun Google dan penggunaan Perkhidmatan ini tertakluk pada Dasar Privasi Google. Selain itu, Notis Privasi ini menghuraikan amalan privasi Google yang khusus bagi Google Payments.

Penggunaan Google Payments anda dikawal oleh Syarat Perkhidmatan Google Payments, yang menghuraikan Perkhidmatan yang terangkum dalam Notis Privasi ini dengan lebih terperinci. Istilah berhuruf besar yang tidak ditakrifkan dalam Notis Privasi Google Payments ini akan ditakrifkan dalam Syarat Perkhidmatan Google Payments.

Notis Privasi Google Payments digunakan pada Perkhidmatan yang ditawarkan oleh anak syarikat milik penuh Google LLC, termasuk Google Payment Corp. ("GPC"). Sila rujuk Syarat Perkhidmatan Google Payments yang disediakan dalam Perkhidmatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang anak syarikat yang menawarkan Perkhidmatan tersebut.

Maklumat yang kami kumpulkan

Di samping maklumat yang disenaraikan dalam Dasar Privasi Google, kami juga akan mengumpulkan maklumat berikut:

 • Maklumat yang diperoleh daripada pihak ketiga - Kami akan mendapatkan maklumat tentang diri anda daripada pihak ketiga, termasuk perkhidmatan pengesahan pihak ketiga. Ini termasuk maklumat yang didapati daripada urus niaga Google Payments di lokasi pedagang, maklumat tentang penggunaan kaedah pembayaran dan akaun anda yang diberikan oleh pihak ketiga dan dikaitkan dengan Google Payments, identiti pengeluar kad atau institusi kewangan anda, maklumat tentang akses kepada baki yang disimpan dalam Akaun Google Payments anda, maklumat daripada Pembawa atau Pengendali yang berkaitan dengan Bil Pembawa atau Pengendali serta laporan pengguna, mengikut takrifan istilah “laporan pengguna” oleh Akta Pelaporan Kredit Saksama AS.
 • Untuk penjual pula, kami akan mendapatkan maklumat tentang diri anda dan perniagaan anda daripada biro kredit atau perkhidmatan maklumat perniagaan.

 • Maklumat urus niaga - Apabila anda menggunakan Google Payments untuk menjalankan urus niaga, kami akan mengumpulkan maklumat tentang urus niaga tersebut, termasuk: Tarikh, masa dan jumlah urus niaga, lokasi dan perihalan pedagang, perihalan yang diberikan oleh penjual bagi barangan atau perkhidmatan yang dibeli, foto yang anda pilih untuk dikaitkan dengan urus niaga tersebut, nama serta alamat e-mel penjual dan pembeli (atau pengirim dan penerima), jenis kaedah pembayaran yang digunakan, perihalan tentang sebab urus niaga dijalankan serta tawaran yang dikaitkan dengan urus niaga tersebut, jika ada.
 • Cara kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan

  Selain penggunaan yang disenaraikan dalam Dasar Privasi Google, kami menggunakan maklumat yang anda berikan kepada kami dan GPC atau anak syarikat lain dan maklumat tentang diri anda yang diperoleh daripada pihak ketiga untuk menyediakan Google Payments kepada anda bagi tujuan khidmat pelanggan dan melindungi anda daripada penipuan, pancingan data atau penyalahgunaan lain. Maklumat tersebut juga akan digunakan untuk membantu pihak ketiga menyediakan produk atau perkhidmatan yang anda minta daripada mereka. Kami akan turut menggunakan maklumat tersebut untuk menyemak Akaun Google Payments anda untuk memastikan syarat akaun anda terus dipatuhi, untuk membuat keputusan tentang urus niaga Google Payments anda pada masa hadapan dan untuk keperluan perniagaan sah lain yang berkaitan dengan urus niaga Google Payments yang anda mulakan.

  Maklumat pendaftaran anda akan disimpan dan dikaitkan dengan Akaun Google anda dan pendaftaran kaedah pembayaran anda akan disimpan pada pelayan Google. Di samping itu, unsur data tertentu juga akan disimpan pada peranti mudah alih anda. Kami mungkin mengekalkan maklumat tersebut untuk satu tempoh masa yang dilanjutkan seperti yang dikehendaki oleh proses perundangan dan kewajipan kawal selia yang lain.

  Maklumat yang kami kongsi

  Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan individu atau syarikat lain di luar Google dalam keadaan berikut sahaja:

  Sebagai contoh, apabila anda membuat pembelian atau urus niaga menggunakan Google Payments, kami akan memberikan maklumat peribadi anda yang tertentu kepada syarikat atau individu yang menjalankan penjualan atau urus niaga dengan anda. Ini termasuk perkongsian maklumat peribadi anda dengan pembangun yang menjalankan penjualan dengan anda apabila anda menggunakan Google Payments untuk membuat pembelian di Google Play.

  Apabila anda melawati tapak atau apl pedagang yang mengambil bahagian, pedagang tersebut boleh menyemak sama ada anda mempunyai akaun Google Payments dengan bentuk pembayaran yang layak digunakan untuk membayar pedagang tersebut. Ini akan mengurangkan kemungkinan paparan ciri yang tidak boleh digunakan pada tapak atau apl yang anda lawati.

  Maklumat yang anda berikan kepada pedagang, tapak web atau aplikasi pihak ketiga tidak tercakup dalam notis privasi ini. Kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi atau keselamatan pedagang atau pihak ketiga lain yang menerima maklumat peribadi daripada anda. Kami menyarankan anda menyemak dasar privasi pihak ketiga yang menerima maklumat peribadi daripada anda.

  Maklumat yang kami kumpulkan, termasuk maklumat yang diperoleh daripada pihak ketiga, akan dikongsi dengan ahli gabungan kami, iaitu syarikat lain yang dimiliki dan dikawal oleh Google LLC. Ahli gabungan kami, termasuk entiti kewangan dan bukan kewangan, akan menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan perniagaan harian mereka.

  Kami memberi anda hak untuk menarik diri daripada perkongsian tertentu dengan GPC dan ahli gabungannya. Secara khususnya, anda boleh menarik diri daripada:

  Anda turut boleh menarik diri daripada membenarkan Google LLC atau ahli gabungannya memaklumi pedagang pihak ketiga, iaitu pemilik tapak atau apl yang anda lawati, bahawa anda mempunyai akaun Google Payments yang boleh digunakan untuk membuat pembayaran kepada pedagang tersebut.

  Jika anda menarik diri, pilihan anda akan dikuatkuasakan sehingga anda memaklumi kami untuk menukar pilihan anda.

  Jika anda tidak mahu kami berkongsi maklumat peribadi tentang kepercayaan kredit anda dengan GPC dan ahli gabungannya, atau jika anda tidak mahu ahli gabungan kami menggunakan maklumat peribadi anda yang dikumpulkan dan dikongsi dengan mereka untuk membuat pemasaran kepada anda, atau jika anda tidak mahu Google LLC atau ahli gabungannya memaklumi pedagang pihak ketiga, iaitu pemilik tapak atau apl yang anda lawati, bahawa anda mempunyai akaun Google Payments yang boleh digunakan untuk membuat pembayaran kepada pedagang, sila log masuk ke akaun anda dan nyatakan pilihan anda pada halaman tetapan privasi Google Payments.

  Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan orang lain di luar GPC atau ahli gabungan kami melainkan seperti yang dinyatakan dalam notis privasi ini. Seperti yang dijelaskan di atas, Google Payments ialah produk yang ditawarkan kepada pemegang Akaun Google. Data yang diberikan kepada Google LLC untuk tujuan pendaftaran Akaun Google tidak terjejas oleh peruntukan penarikan diri dalam notis ini.

  Keselamatan maklumat

  Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan keselamatan kami, sila lihat Dasar Privasi Google yang utama.

  Keselamatan Akaun Google Payments anda bergantung pada cara anda memastikan kata laluan, PIN dan maklumat akses lain untuk Perkhidmatan tersebut kekal sulit. Jika anda berkongsi maklumat akaun anda dengan pihak ketiga, mereka akan mempunyai akses kepada akaun dan maklumat peribadi anda.

  Anda bertanggungjawab untuk mengawal akses kepada peranti mudah alih anda dan aplikasi Google Payments pada peranti anda, serta merahsiakan kata laluan dan/atau PIN anda dan tidak berkongsi maklumat ini dengan orang lain. Anda juga bertanggungjawab untuk memaklumi Google atau rakan kongsi yang berkenaan jika anda yakin bahawa keselamatan maklumat pada aplikasi Google Payments telah dicerobohi.

  © 2018 Google - Laman Utama Google Syarat Perkhidmatan Google Notis Privasi Terdahulu


  Google Payments Privacy Notice

  Last modified May 21, 2018

  The Google Privacy Policy describes how we treat personal information when you use Google's products and services. Google Payments is offered to Google Account holders and your use of it is subject to the Google Privacy Policy. In addition, this Privacy Notice describes Google privacy practices that are specific to Google Payments.

  Your use of Google Payments is governed by the Google Payments Terms of Service, which describes in more detail the Services covered by this Privacy Notice. Capitalized terms not defined in this Google Payments Privacy Notice shall have the meaning ascribed to them in the Google Payments Terms of Service.

  The Google Payments Privacy Notice applies to Services offered by Google LLC's wholly owned subsidiaries, including Google Payment Corp. ("GPC"). Please consult the Google Payments Terms of Service made available to you within the Service to learn the subsidiary offering the Service.

  Information we collect

  In addition to the information listed in the Google Privacy Policy we may also collect the following:

 • Information obtained from third parties - We may obtain information about you from third parties, including third party verification services. This includes information arising from Google Payments transactions at merchant locations, information regarding your use of payment methods and your accounts issued by third parties that are linked to the Google Payments, the identity of your card issuer or financial institution, information regarding access to balances held in your Google Payments Account, information from a Carrier or Operator in connection with Carrier or Operator Billing, and consumer reports, as the term "consumer reports" is defined by the US Fair Credit Reporting Act.
 • Also, for sellers, we may obtain information about you and your business from a credit bureau or a business information service.

 • Transaction information - When you use Google Payments to conduct a transaction, we may collect information about the transaction, including: Date, time and amount of the transaction, the merchant's location and description, a description provided by the seller of the goods or services purchased, any photo you choose to associate with the transaction, the names and email addresses of the seller and buyer (or sender and recipient), the type of payment method used, your description of the reason for the transaction, and the offer associated with the transaction, if any.
 • How we use the information we collect

  In addition to the uses listed in the Google Privacy Policy, we use the information you provide to us and to GPC or other of our subsidiaries, as well as information about you from third parties, in order to provide you with Google Payments for customer service purposes, and to protect you from fraud, phishing or other misconduct. Such information may also be used to assist third parties in the provision of products or services that you request from them. We also use the information to review your Google Payments Account to determine whether you continue to meet the terms of the account, to make decisions about your future Google Payments transactions, and for other legitimate business needs related to the Google Payments transactions initiated by you.

  Your registration information is stored in association with your Google Account and your registration of a payment method will be stored on Google's servers. In addition, certain data elements may also be stored on your mobile device. We may retain the information you provide for extended periods of time for the purpose of complying with legal process and regulatory obligations.

  Information we share

  We will only share your personal information with other companies or individuals outside of Google in the following circumstances:

  For example, when you make a purchase or transaction using Google Payments, we make certain personal information about you available to the company or individual you purchase from or transact with. This includes sharing your personal information with the developer from whom you purchased when you use Google Payments to make a purchase on Google Play.

  When you visit a participating merchant site or app, the merchant can check whether you have a Google Payments account with an eligible form of payment that can be used to pay the merchant, in order to reduce the likelihood that you will see unusable features on sites or apps.

  Any information you provide directly to a third party merchant, website or application is not covered by this privacy notice. We are not responsible for the privacy or security practices of merchants or other third parties with whom you choose to share your personal information directly. We encourage you to review the privacy policies of any third party to whom you choose to share your personal information directly.

  The information that we collect, including information obtained from third parties, is shared with our affiliates, meaning other companies owned and controlled by Google LLC. Our affiliates, which can be financial and nonfinancial entities, will use such information for their everyday business purposes.

  We provide you with the right to opt out of certain sharing between GPC and its affiliates. Specifically, you may choose to opt out of:

  You may also choose to opt out of Google LLC or its affiliates informing a third party merchant, whose site or app you visit, whether you have a Google Payments account that can be used for payment to that merchant.

  If you choose to opt out, your choice will be effective until you tell us to change your choice.

  If you don't want us to share personal information about your creditworthiness between GPC and its affiliates, or if you do not want our affiliates to use your personal information collected by us and shared with them to market to you, or if you do not want Google LLC or its affiliates to inform a third party merchant, whose site or app you visit, whether you have a Google Payments account that can be used for payment to that merchant, please indicate your preference by logging into your account, going to the Google Payments privacy settings page, and updating your preferences.

  We will not share your personal information with anyone outside of GPC or with our affiliates except as described in this privacy notice. As explained above, Google Payments is a product offered to Google Account holders. Data you provide to Google LLC for the purpose of signing up for a Google Account is not affected by the opt-out provisions in this notice.

  Information security

  For more information about our security practices, please see the main Google Privacy Policy.

  The security of your Google Payments Account depends on you keeping your account password(s), PINs, and other access information for the Service confidential. If you share your account information with a third party, he or she will have access to your account and your personal information.

  It is your responsibility to control access to your mobile device and the Google Payments application on your device, including keeping your password(s) and/or PIN confidential and not sharing it with anyone. It is also your responsibility to alert Google or the relevant partner if you believe that the security of the information in the Google Payments application has been compromised.

  © 2018 Google - Google Home Google Terms of Service Previous Privacy Notices