Notification ng Privacy ng Google Payments

Huling binago noong Marso 28, 2022

Inilalarawan sa Patakaran sa Privacy ng Google kung paano namin pinapangasiwaan ang personal na impormasyon kapag ginagamit mo ang mga produkto at serbisyo ng Google. Kung isa kang user na wala pang 18 taong gulang, makakakita ka ng mga karagdagang resource sa Gabay sa Privacy para sa Teenager ng Google. Ang Google Payments ay iniaalok sa mga may Google Account at ang paggamit mo nito ay napapailalim sa Patakaran sa Privacy ng Google. Bukod pa rito, inilalarawan ng Notification ng Privacy na ito ang mga kasanayan sa privacy ng Google na partikular sa Google Payments.

Ang paggamit mo ng Google Payments ay nasasaklawan ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Payments, na mas nagdedetalye sa Mga Serbisyong nasasaklawan ng Notification ng Privacy na ito. Makikita ang kahulugan ng mga terminong nagsisimula sa malaking titik, na hindi inilalarawan sa Notification ng Privacy na ito ng Google Payments, sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Payments.

Nalalapat ang Notification ng Privacy ng Google Payments sa Mga Serbisyong iniaalok ng Google LLC o ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito, kabilang ang Google Payment Corp. ('GPC'). Sumangguni sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Payments na ginawang available sa iyo sa Serbisyo para malaman kung aling subsidiary ang nagbibigay ng Serbisyo. Para sa mga user (maliban sa mga user na nagbebenta sa isang Google marketplace) na nakabase sa European Economic Area (maliban sa UK), Google Ireland Limited ang data controller na responsable para sa iyong impormasyon. Para sa mga user (maliban sa mga user na nagbebenta sa isang Google marketplace) na nakabase sa UK, Google LLC ang data controller na responsable para sa iyong impormasyon. Kung nakabase ka sa European Economic Area, maliban sa UK, at nagbebenta ka sa isang Google marketplace, Google Payment Ireland Limited ang data controller na responsable para sa iyong impormasyon. Kung nakabase ka sa UK at nagbebenta ka sa isang Google marketplace, Google Payment Limited ang data controller na responsable para sa iyong impormasyon. Para sa mga user na nasa Brazil, Google LLC ang data controller na responsable para sa iyong impormasyon at, hanggang sa kinakailangan sa ilalim ng batas sa Brazil, posibleng ito ay Google Brasil Pagamentos Ltda.

Impormasyong kinokolekta namin

Bukod sa impormasyong nakalista sa Patakaran sa Privacy ng Google, puwede rin naming kolektahin ang mga sumusunod:

Paano namin ginagamit ang impormasyong kinokolekta namin

Bilang karagdagan sa mga paggamit na nakalista sa Patakaran sa Privacy ng Google, ginagamit namin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin at sa GPC o sa iba pa naming subsidiary, pati ang impormasyon tungkol sa iyo mula sa mga third party, para ibigay sa iyo ang Google Payments para sa mga layunin ng customer service, at para maiwasang mapinsala ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng Google, aming mga user, o publiko, at para na rin matulungang mapigilan ang panloloko, phishing, o iba pang maling gawain. Puwede ring gamitin ang nasabing impormasyon para tulungan ang mga third party sa pagbibigay ng mga produkto o serbisyong hinihiling mo sa kanila. Ginagamit din namin ang nasabing impormasyon para suriin ang iyong Google Payments Account at matukoy kung natutugunan mo pa rin ang mga tuntunin ng account, para magpasya tungkol sa iyong mga transaksyon sa Google Payments sa hinaharap, at para sa iba pang lehitimong pangangailangan sa negosyo na nauugnay sa mga nasimulan mong transaksyon sa Google Payments.

Sino-store ang iyong impormasyon sa pagpaparehistro kaugnay ng Google Account mo, at iso-store sa mga server ng Google ang iyong pagpaparehistro ng paraan ng pagbabayad. Bilang karagdagan, puwede ring ma-store ang ilang partikular na elemento ng data sa iyong mobile device. Puwede naming panatilihin ang impormasyong ibinibigay mo sa loob ng mas mahabang panahon bilang pagsunod sa legal na proseso at mga obligasyon ayon sa regulasyon.

Impormasyong ibinabahagi namin

Ibabahagi lang namin ang iyong personal na impormasyon sa iba pang kumpanya o indibidwal sa labas ng Google sa mga sumusunod na sitwasyon:

Halimbawa, kapag bumibili o nakikipagtransaksyon ka gamit ang Google Payments, ginagawa naming available ang ilang partikular na personal na impormasyon tungkol sa iyo sa kumpanya o indibidwal na binibilhan o nakakatransaksyon mo. Kasama rito ang pagbabahagi ng iyong personal na impormasyon sa developer na binibilhan mo kapag ginagamit mo ang Google Payments para bumili sa Google Play. Puwedeng kasama rin dito ang pagpapadala sa website o app ng merchant ng ZIP code o postcode mo at impormasyon tungkol sa iyong paraan ng pagbabayad kapag nagsimula ka ng pagbabayad gamit ang button na 'Bumili gamit ang Google Pay' o button na katulad nito, para makalkula ng merchant ang na-update na impormasyon ng pagbili (gaya ng buwis, mga gastos sa paghahatid, at iba pang impormasyon ng presyo) at matukoy kung puwedeng tanggapin ng merchant ang paraan ng pagbabayad na iyon mula sa iyo, pati ang mga benepisyo o paghihigpit para sa mga partikular na paraan ng pagbabayad para sa pagbili mo. Kapag nagdagdag ka ng third-party na paraan ng pagbabayad sa Google Payments Account mo, puwede kaming makipagpalitan ng ilang partikular na personal na impormasyon tungkol sa iyo, gaya ng iyong pangalan, larawan sa profile, email, IP at billing address, numero ng telepono, impormasyon ng device, lokasyon, at impormasyon ng aktibidad sa Google Account, sa third-party na provider ng pagbabayad kung kinakailangan para maibigay ang serbisyo.

Kapag bumisita ka sa site o app ng kalahok na merchant, puwedeng alamin ng merchant kung mayroon kang Google Payments Account na may kwalipikadong paraan ng pagbabayad na magagamit para bumili sa pamamagitan ng site o app ng merchant, para mabawasan ang posibilidad na makakita ka ng mga hindi magagamit na feature sa mga site o app.

Hindi nasasaklawan ng Notification ng Privacy na ito ang anumang impormasyong direkta mong ibinibigay sa isang third-party na merchant, website, o application. Hindi kami responsable para sa mga kasanayan sa privacy o seguridad ng mga merchant o iba pang third party kung kanino mo pinipiling direktang ibahagi ang iyong personal na impormasyon. Hinihikayat ka naming suriin ang mga patakaran sa privacy ng anumang third party kung saan mo pinipiling direktang ibahagi ang iyong personal na impormasyon.

Ang impormasyong kinokolekta namin, kabilang ang impormasyong nakukuha sa mga third party, ay ibinabahagi sa aming mga affiliate, na tumutukoy sa iba pang kumpanyang pagmamay-ari at kontrolado ng Google LLC. Gagamitin ng aming mga affiliate, na puwedeng mga pinansyal o hindi pinansyal na entity, ang naturang impormasyon para sa kanilang pang-araw-araw na mga layunin sa negosyo.

Bibigyan ka namin ng karapatang mag-opt out sa ilang partikular na pagbabahagi sa pagitan ng GPC at mga affiliate nito. Partikular dito, puwede mong piliing mag-opt out sa:

Puwede mo ring piliing mag-opt out sa pagbibigay-alam ng Google LLC o mga affiliate nito sa third-party na merchant, na nagmamay-ari sa site o app na binibisita mo, kung mayroon kang Google Payments Account na magagamit para magbayad sa pamamagitan ng site o app ng merchant na iyon.

Kung pipiliin mong mag-opt out, magkakabisa ang iyong pinili hanggang sabihan mo kami na baguhin ang pinili mo.

Kung ayaw mong magbahagi kami sa GPC at mga affiliate nito ng personal na impormasyon tungkol sa iyong kakayahang magbayad, o kung ayaw mong gamitin ng aming mga affiliate ang iyong personal na impormasyong nakolekta namin at ibinahagi namin sa kanila para mag-market sa iyo, o kung ayaw mong ipaalam ng Google LLC o mga affiliate nito sa third-party na merchant, na nagmamay-ari sa site o app na binibisita mo, kung mayroon kang Google Payments Account, pakisaad ang iyong kagustuhan sa pamamagitan ng pag-log in sa account mo, pagpunta sa page ng mga setting sa privacy ng Google Payments at pag-update sa iyong mga kagustuhan.

Hindi namin ibabahagi ang iyong personal na impormasyon sa sinumang nasa labas ng GPC o sa aming mga affiliate, maliban sa inilalarawan sa Notification ng Privacy na ito o sa Patakaran sa Privacy ng Google. Gaya ng ipinaliwanag sa itaas, ang Google Payments ay isang produktong iniaalok sa mga may-ari ng Google Account. Hindi maaapektuhan ng mga probisyon sa pag-opt-out sa Notification ng Privacy na ito ang data na ibibigay mo sa Google LLC para sa layunin ng pag-sign up para sa isang Google Account.

Seguridad ng impormasyon

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga kasanayan sa seguridad, pakitingnan ang pangunahing Patakaran sa Privacy ng Google.

Nakadepende ang seguridad ng iyong Google Payments Account sa kakayahan mong panatilihing kumpidensyal ang (mga) password, PIN, at iba pang impormasyon sa pag-access ng iyong account para sa Serbisyo. Kung ibabahagi mo ang impormasyon ng iyong account sa isang third party, magkakaroon siya ng access sa account mo at sa iyong personal na impormasyon.

Responsibilidad mong kontrolin ang access sa iyong mobile device at sa Google Payments application sa device mo, kabilang ang pagpapanatiling kumpidensyal sa iyong (mga) password at/o PIN at hindi pagbabahagi nito sa kahit na sino. Responsibilidad mo ring abisuhan ang Google o ang nauugnay na partner kung sa palagay mo ay nakompromiso ang seguridad ng impormasyon sa Google Payments application.

© 2020 Google – Google Home Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Mga Nakaraang Notification ng Privacy