Notification ng Privacy ng Google Payments

Huling binago noong Setyembre 23, 2018

Inilalarawan sa Patakaran sa Privacy ng Google kung paano namin pinapangasiwaan ang personal na impormasyon kapag gumamit ka ng mga produkto at serbisyo ng Google. Ang Google Payments ay iniaalok sa mga may Google Account at ang paggamit mo nito ay napapailalim sa Patakaran sa Privacy ng Google. Bukod pa rito, inilalarawan ng Notification ng Privacy na ito ang mga kasanayan sa privacy ng Google na partikular sa Google Payments.

Ang paggamit mo ng Google Payments ay nasasaklawan ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Payments, na mas nagdedetalye sa Mga Serbisyong sinasaklaw ng Notification ng Privacy na ito. Makikita ang kahulugan ng mga terminong nagsisimula sa malaking titik, na hindi inilalarawan sa Notification ng Privacy na ito ng Google Payments, sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Payments.

Nalalapat ang Notification ng Privacy ng Google Payments sa Mga Serbisyong iniaalok ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian ng Google LLC, kasama ang Google Payment Corp. ("GPC"). Sumangguni sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Payments na ginawang available sa iyo sa Serbisyo para malaman ang subsidiary na nag-aalok sa Serbisyo.

Ang impormasyong kinokolekta namin

Bukod sa impormasyong nakalista sa Patakaran sa Privacy ng Google, maaari din naming kolektahin ang mga sumusunod:

Paano namin ginagamit ang impormasyong kinokolekta namin

Bukod sa mga paggamit na nakalista sa Patakaran sa Privacy ng Google, ginagamit namin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin at sa GPC o sa iba pa naming subsidiary, gayundin ang impormasyon tungkol sa iyo mula sa mga third party, para ibigay sa iyo ang Google Payments para sa mga layunin ng customer service, at protektahan ka mula sa panloloko, phishing, o iba pang maling gawain. Maaari ding gamitin ang nasabing impormasyon para tulungan ang mga third party sa pagbibigay ng mga produkto o serbisyong hinihiling mo mula sa kanila. Ginagamit din namin ang naturang impormasyon para suriin ang iyong Google Payments Account at matukoy kung natutugunan mo pa rin ang mga tuntunin ng account, magpasya tungkol sa mga iyong mga transaksyon sa Google Payments sa hinaharap, at para sa iba pang lehitimong pangangailangan sa negosyo na nauugnay sa mga nasimulan mong transaksyon sa Google Payments.

Ini-store ang iyong impormasyon sa pagpaparehistro kaugnay ng Google Account mo, at mai-store ang iyong pagpaparehistro ng paraan ng pagbabayad sa mga server ng Google. Bukod pa rito, maaari ding ma-store ang ilang partikular na elemento ng data sa iyong mobile device. Maaari naming panatilihin ang impormasyong ibinigay mo sa loob ng mas mahabang panahon para sa layunin ng pagsunod sa mga legal na proseso at panregulasyong obligasyon.

Impormasyong aming ibinabahagi

Ibabahagi lang namin ang iyong personal na impormasyon sa iba pang kumpanya o indibidwal sa labas ng Google sa mga sumusunod na sitwasyon:

Halimbawa, kapag bumibili o nakikipagtransaksyon ka gamit ang Google Payments, ginagawa naming available ang ilang partikular na personal na impormasyon tungkol sa iyo sa kumpanya o indibidwal na binibilhan o nakakatransaksyon mo. Kasama rito ang pagbabahagi ng iyong personal na impormasyon sa developer na binilhan mo kapag ginamit mo ang Google Payments para bumili sa Google Play. Kapag nagdagdag ka ng third party na paraan ng pagbabayad sa Google Payments Account mo, maaari kaming makipagpalitan ng ilang partikular na personal na impormasyon tungkol sa iyo, gaya ng iyong pangalan, larawan sa profile, email, IP at billing address, numero ng telepono, impormasyon ng device, lokasyon, at aktibidad ng Google Account, sa third party na provider ng pagbabayad gaya ng kinakailangan para maibigay ang serbisyo.

Kapag bumisita ka sa site o app ng kalahok na merchant, maaaring tingnan ng merchant kung mayroon Google Payments account na may kwalipikadong paraan ng pagbabayad na maaaring gamitin sa pagbabayad sa merchant, para mabawasan ang posibilidad na makakakita ka ng mga hindi magagamit na feature sa mga site o app.

Hindi nasasaklawan ng notification ng privacy na ito ang anumang impormasyong direkta mong ibinibigay sa isang third party na merchant, website, o application. Wala kaming pananagutan sa mga kasanayan sa privacy o seguridad ng mga merchant o iba pang third party na pipiliin mong direktang pagbahagian ng iyong personal na impormasyon. Hinihikayat ka naming suriin ang mga patakaran sa privacy ng anumang third party na pipiliin mong direktang pagbahagian ng iyong personal na impormasyon.

Ang impormasyong kinokolekta namin, kabilang ang impormasyon mula sa mga third party, ay ibinabahagi sa aming mga affiliate, na tumutukoy sa iba pang kumpanyang pag-aari at kinokontrol ng Google LLC. Gagamitin ng aming mga affiliate, na maaaring mga entity ng pananalapi o hindi, ang nasabing impormasyon para sa kanilang mga pang-araw-araw na layunin sa negosyo.

Bibigyan ka namin ng karapatang mag-opt out sa ilang partikular na pagbabahagi sa pagitan ng GPC at mga affiliate nito. Sa partikular, maaari kang mag-opt out sa:

Maaari mo ring piliing mag-opt out sa pagpapabatid ng Google LLC o mga affiliate nito sa third party na merchant, na nagmamay-ari sa site o app na binibisita mo, kung mayroon kang Google Payments account na maaaring gamitin sa pagbabayad sa merchant na iyon.

Kung pipiliin mong mag-opt out, mananatiling may bisa ang iyong pasya hanggang sa sabihin mo sa aming nagbago ang iyong pasya.

Kung ayaw mong magbahagi kami ng personal na impormasyon tungkol sa iyong kakayahang magbayad sa GPC at mga affiliate nito, o kung ayaw mong gamitin ng aming mga affiliate ang iyong personal na impormasyong nakolekta namin at ibinahagi sa kanila para mag-market sa iyo, o kung ayaw mong ipaalam ng Google LLC o mga affiliate nito sa third party na merchant, na nagmamay-ari sa site o app na binibisita mo, kung mayroon kang Google Payments account na maaaring gamitin sa pagbabayad sa merchant na iyon, pakisaad ang iyong kagustuhan sa pamamagitan ng pag-log in sa account mo, pagpunta sa page ng mga setting ng privacy ng Google Payments, at pag-update sa iyong mga kagustuhan.

Hindi namin ibabahagi ang iyong personal na impormasyon sa sinuman sa labas ng GPC o sa aming mga affiliate maliban sa inilarawan sa notification ng privacy na ito. Gaya ng ipinaliwanag sa itaas, ang Google Payments ay isang produktong iniaalok sa mga may-ari ng Google Account. Hindi maaapektuhan ng mga probisyon sa pag-opt out sa abisong ito ang data na ibibigay mo sa Google LLC para sa layunin ng pag-sign up para sa isang Google Account.

Seguridad ng impormasyon

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga kasanayan sa seguridad, pakitingnan ang pangunahing Patakaran sa Privacy ng Google.

Nakadepende ang seguridad ng iyong Google Payments Account sa kakayahan mong panatilihing kumpidensyal ang (mga) password, PIN, at iba pang impormasyon sa pag-access ng iyong account para sa Serbisyo. Kung ibabahagi mo ang impormasyon ng iyong account sa isang third party, magkakaroon siya ng access sa account mo at sa iyong personal na impormasyon.

Responsibilidad mong kontrolin ang access sa iyong mobile device at sa Google Payments application sa device mo, kabilang ang pagpapanatili sa iyong (mga) password at/o PIN na kumpidensyal at hindi pagbabahagi nito sa kahit na sino. Responsibilidad mo ring abisuhan ang Google o ang nauugnay na partner kung sa palagay mo ay nakompromiso ang seguridad ng impormasyon sa Google Payments application.

© 2018 Google - Google Home Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Mga Nakaraang Notification ng Privacy