IMPORTANT: If you reside in the United States, the Google Pay terms of service applicable to you are here. 

Zmluvné podmienky služby Google Pay

(pre používateľov mimo USA)

Posledná zmena: 14. januára 2019

1. Úvod

Google Pay je služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google a podlieha Zmluvným podmienkam Google („Podmienky spoločnosti Google“). Google Pay je „Služba“ podľa definície uvedenej v Podmienkach spoločnosti Google a na jej používanie sa vzťahujú aj tieto Zmluvné podmienky služby Google Pay. Vaše používanie služby Google Pay podlieha týmto Zmluvným podmienkam služby Google Pay a Podmienkam spoločnosti Google (ktoré sa spolu na účely týchto Zmluvných podmienok služby Google Pay označujú ďalej len ako „Podmienky“), ako aj Pravidlám ochrany súkromia spoločnosti Google.

Ak nastane rozpor medzi Zmluvnými podmienkami služby Google Pay a Podmienkami spoločnosti Google, platia Zmluvné podmienky služby Google Pay. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi anglickou jazykovou verziou Podmienok a verziou prekladu do iného jazyka má prednosť anglická jazyková verzia.

Niektoré funkcie služby Google Pay boli v minulosti označované ako „Android Pay“. Hoci môžete naďalej vidieť staré označenie Android Pay v obchodoch, aplikáciách alebo na webových stránkach, na dané funkcie sa vzťahujú tieto Podmienky.

Ak máte účet Google Payments u niektorej zo stopercentne vlastnených dcérskych spoločností spoločnosti Google (napríklad Google Payment Corp. alebo Google Payment Ltd.), karty uložené do daného účtu sa vám tiež môžu v niektorých situáciách zobrazovať pod značkou Google Pay, ale ich používanie v takýchto situáciách sa bude naďalej riadiť Zmluvnými podmienkami Kupujúceho služby Google Payments platnými pre váš účet Google Payments a Oznámením o ochrane súkromia pri používaní služby Google Payments. Zmluvné podmienky Kupujúceho služby Google Payments platné pre krajinu vášho trvalého bydliska nájdete tu. Ďalšie podrobnosti nájdete v odseku 2 „Všeobecný popis služby Google Pay“.

Ak chcete používať službu Google Pay, musíte vyjadriť súhlas s nasledujúcimi podmienkami. Pozorne si ich prečítajte. Niektoré produkty a funkcie môžu byť k dispozícii iba v niektorých krajinách. Ďalšie informácie získate v centre pomoci služby Google Pay.

2. Všeobecný popis služby Google Pay

Google Pay umožňuje vykonávať transakcie pomocou virtuálneho čísla účtu vydaného bankou, ktoré predstavuje kreditnú alebo debetnú kartu zaregistrovanú do služby Google Pay („Virtuálne číslo účtu“), karty dopravnej spoločnosti zaregistrovanej do služby Google Pay („Dopravná karta“), ako aj pomocou digitálnej peňaženky alebo účtu, ktoré máte u inej spoločnosti ako spoločnosť Google a sú prepojené so službou Google Pay na účely poskytovania ďalších platobných funkcií („Prepojený účet tretej strany“). Virtuálne čísla účtov, Dopravné karty a Prepojené účty tretích strán (súhrnne ďalej len „Platobné nástroje“) možno použiť: (i) v predajniach u spolupracujúcich obchodníkov prostredníctvom vhodného mobilného zariadenia s funkciou NFC (môže ísť aj o vhodné zariadenie Android Wear) a buď aplikácie Google Pay, ktorá je nainštalovaná v mobilnom zariadení, alebo funkcie Google Pay v nastaveniach zariadenia so systémom Android, alebo (ii) online prostredníctvom aplikácií, webov a iných rozhraní niektorých obchodníkov (okrem Dopravných kariet). Po nastavení Virtuálneho čísla účtu môže služba Google Pay uložiť aj skutočné číslo príslušnej karty do vášho účtu Google Payments na účely nákupov v službe Google Play a v iných službách. Na základe vašej žiadosti môže služba Google Pay pomôcť s poskytovaním informácií z vášho účtu Google Payments obchodníkom v úlohe tretej strany, aby daní obchodníci mohli zaúčtovať platbu na váš platobný nástroj a dodať vám tovar a služby.

V službe Google Pay si môžete uložiť aj iné položky a mať k nim prístup („Položky na uloženie do služby Google Pay“). Patria medzi ne: kupóny, zľavy alebo iný podobný obsah, ktorý si možno uplatniť u spolupracujúcich obchodníkov (súhrnne ďalej len „Ponuky“); programy členstva, spriaznenosti alebo odmien, do ktorých ste sa už registrovali alebo sa môžete nanovo zaregistrovať cez službu Google Pay (súhrnne ďalej len „Vernostné programy“); cestovné lístky, dopravné karty, vstupenky na miesta alebo udalosti zábavného priemyslu alebo na iné využitie; a darčekové karty, ktoré možno uplatniť v obchode alebo skupine obchodov konkrétneho obchodníka (t. j. darčekové karty pre uzavretý okruh obchodov). Služba Google Pay vám môže poskytnúť služby súvisiace so skenovaním, uložením, zobrazením, statusom alebo uplatnením Položiek na uloženie do služby Google Pay vrátane zobrazenia vernostných bodov a zostatkov darčekových kariet, sledovania objednávok a aktualizácií o doručení. Položku na uloženie do služby Google Pay môžete pridať vy alebo ju s vaším súhlasom môže do vášho podporovaného mobilného zariadenia odoslať obchodník alebo tretia strana. Služba Google Pay vám tiež môže umožniť prijímať priamu komunikáciu od spolupracujúcich obchodníkov a v niektorých prípadoch zhromažďovať alebo uplatňovať body vernostných programov a iné stimuly od daných obchodníkov.

Platobné karty uložené do vašich samostatných účtov Google Payments sa líšia od všetkých Virtuálnych čísel účtu, ktoré ste zaregistrovali do služby Google Pay. Na rozdiel od Virtuálneho čísla účtu sa karta uložená do účtu Google Payments zvyčajne nezobrazuje s dizajnom karty, ktorý pripomína pridruženú fyzickú kartu. V niektorých situáciách sa vám však takáto karta môže zobrazovať pod značkou Google Pay. Môže to byť napríklad pri uskutočňovaní platobnej transakcie v aplikácii alebo na webe spoločnosti Google (napr. Google Play alebo YouTube), v aplikácii alebo na webe obchodníka tretej strany, pri používaní funkcie Asistent Google alebo pri používaní funkcie automatického dopĺňania prehliadača Google Chrome. Na takéto použitia sa vzťahujú Zmluvné podmienky Kupujúceho služby Google Payments platné pre váš účet Google Payments. Výhradne v Spojenom kráľovstve môžu byť „transakcie odosielania“ typu peer-to-peer označené ako Google Pay a vzťahujú sa na ne Zmluvné podmienky Kupujúceho služby Google Payments (Spojené kráľovstvo).

3. Používanie aplikácie Google Pay

(a) Vekové obmedzenia. Službu Google Pay nemôžu používať osoby mladšie ako 16 rokov. Ak máte viac ako 16 rokov, ale ešte nemáte 18 rokov (alebo zákonom stanovený vek dospelosti vo vašej krajine, ak je vyšší), môžete službu Google Pay používať a prijať Podmienky len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.

(b) Základné požiadavky na používanie. Ak chcete používať službu Google Pay, potrebujete účet Google; zariadenie spĺňajúce požiadavky Služby na systém a kompatibilitu, ktoré sa môžu z času na čas meniť; fungujúci prístup k internetu a kompatibilný softvér. Kvalita fungovania služby Google Pay a možnosť ju využívať môže závisieť od faktorov uvedených vyššie. Za splnenie týchto systémových požiadaviek zodpovedáte vy.

(c) Začíname. Službu Google Pay môžete nastaviť pomocou aplikácie Google Pay v mobilnom zariadení, funkcie Google Pay v nastaveniach zariadenia so systémom Android alebo cez aplikáciu vydavateľa Platobného nastroja. Po zadaní požadovaných informácií a pokuse pridať Platobný nástroj do služby Google Pay služba Google Pay skontroluje, či vydavateľ Platobného nástroja aktuálne podporuje službu Google Pay a či samotná karta spĺňa podmienky na použitie so službou Google Pay. Niektoré karty spolupracujúceho vydavateľa kariet nemusia spĺňať podmienky. Ak vydavateľ vášho Platobného nástroja momentálne nepodporuje službu Google Pay alebo Platobný nástroj nespĺňa podmienky na pridanie do služby Google Pay, spoločnosť Google vás môže upozorniť prostredníctvom e-mailu, keď váš Platobný nástroj bude spĺňať podmienky. Ak vydavateľ Platobného nástroja podporuje službu Google Pay a Platobný nástroj spĺňa príslušné podmienky, po jeho pridaní sa vám zobrazí obrazovka so žiadosťou o odsúhlasenie zmluvných podmienok vydavateľa karty. Keď tak urobíte a úspešne pridáte Platobný nástroj, služba Google Pay uloží Virtuálne číslo účtu, ktoré zastupuje skutočné číslo vašej platobnej karty, alebo pridruží vašu Dopravnú kartu alebo Prepojený účet tretej strany k službe Google Pay. Toto Virtuálne číslo účtu sa použije pri všetkých platobných transakciách v obchodoch cez službu Google Pay. Pri platbách u online obchodníkov služba Google Pay zabezpečí odoslanie tohto alebo iného jedinečne vygenerovaného čísla účtu obchodníkovi ako reprezentáciu vášho registrovaného Platobného nástroja, ak to váš Prepojený účet tretej strany nezabezpečí inak.

Služba Google Pay a jej rozličné funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých regiónoch, pri všetkých Platobných nástrojoch alebo vydavateľoch kariet a u všetkých obchodníkov. Tieto regióny, Platobné nástroje, vydavatelia a obchodníci sa môžu kedykoľvek zmeniť.

(d) Používanie služby Google Pay. Používanie služby Google Pay s daným Platobným nástrojom sa riadi týmito Podmienkami, ako aj príslušnými zmluvnými podmienkami a pravidlami ochrany súkromia vydavateľa vášho Platobného nástroja alebo Položky na uloženie do služby Google Pay. Žiadny bod týchto Podmienok nemení takéto zmluvné podmienky ani pravidlá ochrany súkromia vydavateľa karty. V prípade nezrovnalostí medzi týmito Podmienkami a zmluvnými podmienkami vydavateľa vašej karty sa vzťah medzi vami a spoločnosťou Google v súvislosti so službou Google Pay bude riadiť týmito Podmienkami a vzťah medzi vami a vydavateľom vašej karty sa bude riadiť zmluvnými podmienkami vydavateľa karty. Beriete na vedomie, že služba Google Pay môže dostávať informácie od vydavateľa Platobného nastroja, aby bolo možné zobrazovať bohato formátované podrobnosti transakcií a nedávnu históriu transakcií v službe Google Pay. Súhlasíte s tým, že službu Google Pay nebudete používať na nezákonné ani podvodné účely a ani iným spôsobom, ktorý by porušoval príslušné právne predpisy a nariadenia. Súhlasíte s tým, že nebudete priamo ani nepriamo zasahovať do služby Google Pay (vrátane jej súvisiacich serverov, sietí či inej infraštruktúry), narušovať ju ani inak zneužívať. Súhlasíte s tým, že služba Google Pay slúži na vaše osobné použitie prostredníctvom vašej vlastnej kreditnej alebo debetnej karty alebo účtu tretej strany. Používaním služby Google Pay s vhodnou firemnou kartou vyjadrujete súhlas s tým, že tak robíte na základe autorizácie od svojho zamestnávateľa a môžete ho zaviazať týmito Podmienkami.

Platobný nástroj môže byť v danom zariadení zo služby Google Pay odstránený a už ho viac nebude možné v rámci Služby využívať, ak: (i) odstránite Platobný nástroj zo služby Google Pay; (ii) odstránite platobný nástroj zo svojho účtu Google Payments alebo ho odstránite ako spôsob platby z účtu Google; (iii) vymažete svoje mobilné zariadenie pomocou Správcu zariadenia Android; (iv) odstránite svoj účet Google; (v) vaše mobilné zariadenie sa nepripojí k žiadnemu produktu ani službe spoločnosti Google počas 90 po sebe nasledujúcich dní; (vi) nepoužijete službu Google Pay v zariadení počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a/alebo (vii) vydavateľ vášho Platobného nástroja alebo platobná sieť dá spoločnosti Google pokyn na odstránenie platobného nástroja zo služby Google Pay.

(e) Úloha spoločnosti Google. Hoci vám služba Google Pay umožňuje uložiť si Platobné nástroje a odosielať ich informácie obchodníkom alebo poskytovateľom dopravných služieb, spoločnosť Google nespracúva transakcie služby Google Pay uskutočnené pomocou týchto platobných nástrojov a nevykonáva kontrolu: dostupnosti alebo správnosti platobných kariet, finančných prostriedkov, platieb, vrátených platieb ani vrátených prostriedkov; poskytovania (alebo pridania) Platobného nástroja do služby Google Pay, pridania finančných prostriedkov do zostatkov Platobných nástrojov ani inej komerčnej aktivity, ktorá sa týka používania služby Google Pay. V prípade otázok týkajúcich sa skutočností uvedených vyššie sa obráťte na vydavateľa svojho Platobného nástroja. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vami uskutočnené transakcie prostredníctvom služby Google Pay predstavujú transakcie medzi vami a obchodníkom a nie spoločnosťou Google alebo akýmkoľvek jej spriazneným subjektom. V prípade sporov súvisiacich s platobnými transakciami uskutočnenými pomocou služby Google Pay kontaktujte vydavateľa svojho Platobného nástroja alebo príslušného obchodníka. Spoločnosť Google nie je stranou vo vašich zmluvách pre majiteľov kariet registrovaných Platobných nástrojov ani iných zmluvných podmienok a nie je súčasťou procesu pripisovania kreditu ani určovania nároku na kredit. Spoločnosť Google nevydáva žiadne vyhlásenia ani neoveruje, či je ktorýkoľvek z vašich Platobných nástrojov v dobrom stave alebo či vydavateľ vášho Platobného nástroja povolí alebo schváli ľubovoľnú transakciu s obchodníkom alebo poskytovateľom dopravných služieb, keď na uskutočnenie tejto transakcie použijete službu Google Pay.

(f) Japonské karty elektronických peňazí. Okrem kreditných a debetných kariet môžu používatelia v Japonsku pomocou aplikácie Google Pay pridať a spravovať karty elektronických peňazí („Japonské karty elektronických peňazí“). (Len v Japonsku takéto karty na účely týchto Podmienok spadajú aj pod definíciu „Platobného nástroja“.) Japonské karty elektronických peňazí a súvisiace finančné prostriedky sú uložené v bezpečnostnom prvku vášho mobilného zariadenia (aj keď nie vo forme virtuálnych čísel účtu, ako je to v prípade kreditných a debetných kariet) a možno ich použiť len v kamenných prevádzkach obchodníkov, ktoré sú vybavené kompatibilnými čítačkami kariet alebo u vybraných online obchodníkov prostredníctvom externej čítačky kariet. V ďalších častiach týchto Podmienok nájdete ostatné podmienky upravujúce používanie Japonských kariet elektronických peňazí so službou Google Pay.

4. Uloženie do služby Google Pay

(a) Položky na uloženie do služby Google Pay. Položky na uloženie do služby Google Pay obsahujú údaje, obrázky a reklamné posolstvá, ktoré má pod kontrolou a aktualizuje výhradne obchodník v úlohe tretej strany, ktorý ich vydáva. Údaje Položky na uloženie do služby Google Pay môžu byť k dispozícii na weboch alebo v mobilných aplikáciách služby Google, na weboch alebo v mobilných aplikáciách zúčastnených tretích strán, cez aplikáciu Google Pay alebo vo fyzickej prevádzke obchodníka. Ak sa prihlásite do svojho účtu Google na webe alebo v zariadení so systémom Android, môžete vybrať Položku na uloženie do služby Google Pay a uložiť ju. Táto položka sa zobrazí v službe Google Pay a budete si ju môcť uplatniť u spolupracujúceho obchodníka. Prostredníctvom služby Google Pay môže obchodník zobrazovať darčekové karty, vernostné body alebo iné zostatky používateľom, ktorí majú Položky na uloženie do služby Google Pay. S vaším súhlasom vás obchodník môže tiež zaregistrovať do Vernostného programu tak, že požiada o vaše registračné informácie cez službu Google Pay. Funkcia Uloženie do služby Google Pay nie je určená na uloženie platobných kariet ani darčekových kariet pre otvorený okruh obchodov, čo sú predplatené darčekové karty s logami sietí na zadnej strane karty, ktoré možno použiť vo väčšine prevádzok obchodníkov.

(b) Používanie Položiek na uloženie do služby Google Pay. Uplatnením Položky na uloženie do služby Google Pay u spolupracujúceho obchodníka povoľujete prenos informácií, ktoré sa týkajú danej uplatniteľnej položky, k obchodníkovi na uplatnenie. Uplatnenie Položky na uloženie do služby Google Pay spracuje obchodník podľa vlastného uváženia v súlade so svojimi príslušnými zmluvnými podmienkami pre danú položku. V prípade otázok týkajúcich sa uplatnenia konkrétnej Položky na uloženie do služby Google Pay kontaktujte priamo daného obchodníka.

(c) Úloha spoločnosti Google. Vaše nákupy produktov pomocou Položiek na uloženie do služby Google Pay alebo uplatnenie Položiek na uloženie do služby Google Pay sú transakciami medzi vami a obchodníkom, nie spoločnosťou Google ani žiadnym z jej spriaznených subjektov. Spoločnosť Google nie je zmluvnou stranou pri nákupoch produktov pomocou Položiek na uloženie do služby Google Pay alebo pri uplatnení Položiek na uloženie do služby Google Pay. Spoločnosť Google nezaručuje a nezodpovedá za presnosť, bezpečnosť, uplatniteľnosť ani iné funkcie Vernostného programu, programu darčekových kariet, zostatkov, Ponúk, odmien obchodníka ani iných Položiek na uloženie do služby Google Pay. Spoločnosť Google nezodpovedá za chyby ani chýbajúce súčasti na strane obchodníka pri registrácii alebo správe príslušných Vernostných programov alebo pri nákupe a uplatnení darčekových kariet pre uzavretý okruh obchodov a nezodpovedá ani za akékoľvek porušenia bezpečnosti v rámci systémov alebo procesov obchodníka v úlohe tretej strany.

(d) Komunikácia s obchodníkom. Uložením Položky na uloženie do služby Google Pay vyjadrujete súhlas s tým, že poskytujete svoj predchádzajúci výslovný súhlas s prijímaním komunikácie od obchodníka v úlohe tretej strany priamo vám cez službu Google Pay. Spoločnosť Google nevytvára ani neriadi obsah, ktorý vám pošle obchodník. Ak už nechcete dostávať komunikáciu obchodníka cez službu Google Pay, môžete kedykoľvek odstrániť Položku na uloženie do služby Google Pay zo služby Google Pay (hoci sa tým nezruší vaša účasť vo Vernostnom programe obchodníka ani komunikácia od daného obchodníka pre vás mimo služby Google Pay). Ak chcete úplne ukončiť Vernostný program, musíte kontaktovať priamo konkrétneho obchodníka.

(e) Obrázky používateľov v Položkách na uloženie do služby Google Pay. Pomocou fotoaparátu vášho zariadenia vám môže byť umožnené k Položke na uloženie do služby Google Pay pridať osobné alebo iné obrázky. Tejto činnosti venujte primeranú pozornosť a zvážte, čo skenujete a ukladáte ako obrázky. Spoločnosť Google nenesie zodpovednosť za obrázky pridané používateľmi k Položkám na uloženie do služby Google Pay vrátane obrázkov, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu osôb alebo iné citlivé informácie, ani za chyby, ktoré by mohli vyplynúť zo skenovania alebo uloženia obrázkov. Pridanie obrázkov, ktoré sú nezákonné, urážlivé, škodlivé alebo inak nevhodné, môže viesť k pozastaveniu vášho prístupu k službám Google Pay podľa výhradného uváženia spoločnosti Google.

5. Ochrana súkromia

(a) Informácie, ktoré môže spoločnosť Google zdieľať. Na to, aby mohla spoločnosť Google poskytovať služby Google Pay, povoľujete jej sprístupňovať informácie aplikáciám a webom o tom, že ste sa zaregistrovali do služby Google Pay, a zdieľať informácie o vašom zariadení, platbách, polohe a účte s vydavateľom vašej platobnej karty alebo platobnou sieťou. V prípade potreby spracovania vašich transakcií navyše udeľujete spoločnosti Google súhlas so zdieľaním vašich osobných informácií s obchodníkmi, spracovateľmi platieb a ďalšími tretími stranami.

(b) Informácie, ktoré môže spoločnosť Google zhromažďovať. Ako to povoľujú naše pravidlá ochrany súkromia a aby mohla spoločnosť Google poskytovať a zlepšovať svoje služby, udeľujete jej súhlas so zhromažďovaním informácií o transakciách, účte a ďalších osobných informácií od tretích strán vrátane obchodníkov a vydavateľa vašej platobnej karty.


Google Pay Terms of Service

(for US users)

Last modified: May 21, 2018

1. Introduction

Google Pay is a service provided by Google Payment Corp. ("GPC", "we", or "us"), and is subject to the Google Payments Terms of Service ("Google Payments ToS") and Google Payments Privacy Notice. Google Pay is a "Service" as defined in the Google Payments ToS, and the following Google Pay Terms of Service are additional terms which apply to the use of Google Pay. Your use of Google Pay is subject to these Google Pay Terms of Service and the Google Payments ToS (which together, for purposes of these Google Pay Terms of Service, we refer to as the "Terms").

If there is any conflict between the Google Pay Terms of Service and the Google Payments ToS, the Google Pay Terms of Service shall prevail. Capitalized terms not defined in these Google Pay Terms of Service have the meanings given to them in the Google Payments Terms of Service.

Certain Google Pay features were previously branded "Android Pay." While you may continue to see legacy references to Android Pay in stores or on apps and websites, those features are subject to these Terms.

Cards saved to your Google Payments Account may also be presented to you in certain contexts under the Google Pay brand, but their use in those contexts will remain subject to applicable provisions of the Google Payments Terms of Service. See Section 2, "General Description of Google Pay," for more details.

Your use of Google Pay requires that you agree to the following terms. Please read them carefully. Some products and features may not be available in all countries. Please see the Google Pay Help Center for more information.

2. General Description of Google Pay

Google Pay allows you to transact using a Virtual Account Number, transit agency pass you register with Google Pay ("Transit Pass"), or Linked Third-Party Account (collectively, "Payment Instruments"): (i) at participating merchant or transit locations, using an eligible NFC mobile device (which may include an eligible Android Wear device) and either the Google Pay application that resides on your mobile device or the Google Pay functionality in your Android device's settings, or (ii) online through certain merchant apps, websites, and other interfaces (Transit Passes excluded). When you set up a Virtual Account Number, Google Pay may also store the actual number of the underlying card in your Google Payments Account, on GPC's servers, for purchases on Google Play and elsewhere. At your request, Google Pay may assist with providing information from your Google Payments account to third party merchants, so that such merchants can charge your payment instrument and deliver goods and services to you. 

Google Pay may also enable you to store and access Offers, Loyalty Programs, rewards, gift cards, tickets or passes for purposes like travel and entertainment, and other items stored as Save to Google Pay Items. Google Pay and its various features may only be available for use in certain regions, with certain cards or card-issuing banks, or with certain merchants. Such regions, cards, banks, and merchants are subject to change at any time.

Payment cards saved to your Google Payments Account are distinct from any Virtual Account Numbers you registered with Google Pay. Unlike a Virtual Account Number, a card saved to your Google Payments account will generally not be presented to you with card art resembling the associated physical card. Such a card may nevertheless be presented to you under the Google Pay brand in certain contexts, including when making a payment transaction on a Google app or website (e.g., Google Play or YouTube), on a third-party merchant's app or website, using the Google Assistant, or using the Google Chrome browser's Autofill feature. Such uses are subject to applicable provisions of the Google Payments Terms of Service.

3. Using Google Pay

(a) Getting Started. You must have a Google Account to use Google Pay. You may set up the Service using either the Google Pay application that resides on your mobile device, the Google Pay functionality in your Android device's settings, or via your Payment Instrument issuer's app. After you have provided the requested information and attempted to add a Payment Instrument to Google Pay, Google Pay will check both whether your Payment Instrument's issuer currently supports the Service and whether the card itself is eligible to be used with Google Pay. All of a participating issuer's cards may not be eligible. If your card's issuer does not currently support Google Pay or your card is not eligible to be added to Google Pay, GPC may alert you via email when your card becomes eligible. If your Payment Instrument's issuer supports Google Pay and your card is eligible, when adding it you will see a screen asking you to accept the issuer's terms and conditions. Once you have done so and successfully added the Payment Instrument, Google Pay will store a Virtual Account Number representing your card's actual card number, or associate your Transit Pass or Linked Third-Party Account with Google Pay. This Virtual Account Number will be used for all in-store payment transactions using Google Pay. For payment transactions involving online merchants, Google Pay will cause either this or another uniquely generated account number to be sent to the merchant, as a representation of your registered Payment Instrument, unless your Linked Third-Party Account provides otherwise.

(b) Use of Google Pay. Your use of Google Pay with a given Payment Instrument is governed by these Terms as well as the applicable terms and privacy policy from the issuer of your Payment Instrument or Save to Google Pay Item. Nothing in these Terms modifies such issuer terms or privacy policy. In the event of any inconsistency between these Terms and your issuer's terms, these Terms will govern the relationship between you and GPC with respect to Google Pay, and your issuer's terms will govern the relationship between you and the issuer. You acknowledge that Google Pay may receive information from your Payment Instrument's issuer to display richly formatted transaction details and your recent transaction history in Google Pay. You agree not to use Google Pay for unlawful or fraudulent purposes, or otherwise in violation of applicable law and regulation. You agree not to directly or indirectly interfere with, disrupt, or otherwise misuse the Google Pay Service, including any of its related servers, networks, or other infrastructure. You agree that Google Pay is for your personal use, with your own credit or debit cards, or third-party accounts. If you use Google Pay with an eligible corporate card, you agree that you are doing so with your employer's authorization and with the ability to bind your employer to these Terms.

A Payment Instrument may be removed from Google Pay and become unusable with the Service if: (i) you delete the Payment Instrument from Google Pay; (ii) you delete the Payment Instrument from your Google Payments account, or remove it as a payment method from your Google Account, (iii) you erase your mobile device using Android Device Manager; (iv) you delete your Google Account; (v) your mobile device fails to connect to any Google product or service for 90 consecutive days; (vi) you do not use Google Pay on the device for 12 consecutive months; and/or (vii) your card's issuing bank or payment network instructs Google to remove the card from Google Pay.

(c) GPC's Role. While Google Pay enables you to store your Payment Instruments and transmit their information to merchants or transit providers, neither GPC nor Google processes Google Pay transactions with such Payment Instruments, and neither exercises control over: the availability or accuracy of payment cards, payments, refunds, chargebacks; the provisioning (or addition) of cards to Google Pay; or other commercial activity relating to your use of Google Pay. For any concerns relating to the foregoing, please contact your Payment Instrument's issuer. You acknowledge and agree that your transactions through Google Pay are transactions between you and the merchant and not with GPC, Google, or any of their affiliates. For disputes relating to payment transactions conducted using Google Pay, contact your Payment Instrument's issuer or the appropriate merchant. Neither GPC nor Google is a party to your registered Payment Instruments' cardholder agreements or other terms of use, and neither is involved in issuing credit or determining eligibility for credit. GPC does not make any representation or verify that any of your Payment Instruments are in good standing or that the issuer of your Payment Instrument will authorize or approve any transaction with a merchant or transit provider when you use Google Pay in connection with that transaction.

4. Save to Google Pay

(a) Save to Google Pay Items can be stored by you in your Google Account, or pushed to your Google Account by a participating merchant with your consent, on the web or on an Android device. Save to Google Pay Items may consist of (but are not limited to) items such as Offers, Loyalty Program items, closed loop gift cards that can be redeemed at a specific merchant store or group of stores, and/or other items from third party merchants which you can add to your Google Account, and which may be redeemable for discounts or points from the third party merchant or issuer. The Save to Google Pay feature includes scanning, storage, manually and automatically updated gift card balance displays, loyalty points, status updates and more. Save to Google Pay Items contain data, images, and messages that are controlled and updated solely by the third party merchant who issues them. Save to Google Pay Items data may be presented to you on Google websites or mobile applications, participating third party websites or mobile applications, through the Google Pay application, or at a merchant's physical location. If you are logged in to your Google Account on the web or on an Android device, you may select and store a Save to Google Pay Item to appear in Google Pay for redemption with a participating merchant.

(b) Redemption of a Save to Google Pay Item. In order to redeem an item stored as a Save to Google Pay Item with a participating merchant, you may be asked to:

(i) permit the merchant to read the redeemable Save to Google Pay Item off the screen of the mobile device;

(ii) use Google Pay to redeem the Save to Google Pay Item in conjunction with a payment transaction; or

(iii) provide the promotion code or other code associated with the Save to Google Pay Item to the participating merchant upon such merchant's request.

By taking any of the foregoing actions, you authorize the information regarding the specific redeemable item stored as a Save to Google Pay Item to be transferred to the merchant for redemption. The redemption of the Save to Google Pay Item is processed by the merchant at its discretion, in accordance with the merchant's terms and conditions for that item, as applicable. If you have questions regarding redemption of a particular Save to Google Pay Item, please contact the merchant directly.

(c) Your purchases of Products and/or redemptions of Save to Google Pay Items are transactions between you as a Buyer and the merchant as the merchant, and not with GPC or any Google affiliates. GPC is not a party to your purchase of Products or redemption of Save to Google Pay Items.

5. Save to Google Pay Items; Limitations of Liability; Merchant Communications

Save to Google Pay Items and Save to Google Pay are intended for display, storage, and/or redemption of Offers, rewards, Loyalty Programs, closed loop gift cards, and other services such as viewing of loyalty points, manual and automatic gift card balance displays for users who have added a gift card, and status updates on an Android device. The Save to Google Pay API and Save to Google Pay feature are not intended for the storage of payment cards or open loop gift cards, which are prepaid gift cards with network logos on the back of the card that can be used at most merchant locations.

(a) By saving Save to Google Pay Items into your Google Account, you agree you are providing your prior express consent to receive communications from a third party merchant directly to you through Google Pay. Google does not create or control the content sent by the merchant to you. You may remove the Save to Google Pay Items from Google Pay at any time to stop receiving merchant communications through Google Pay. Removal of a particular Save to Google Pay Item will remove all communications sent by that merchant to you through Google Pay, but will not discontinue your Loyalty Program with that merchant or discontinue your communications from that merchant to you outside of Google Pay. To discontinue a Loyalty Program completely, you must contact the specific merchant directly.

(b) GPC does not guarantee the security of a third party merchant's Offers, rewards, Loyalty Program or gift card program, and does not guarantee that the merchant's systems will be error free, or that merchant systems will honor all Offers, rewards, and loyalty points, gift cards, or other stored or any stored items. GPC is not liable for errors or omissions from the merchant in the enrollment or administration of their Loyalty Programs, or in the purchase and redemption of closed loop gift cards, and is not liable for any third party merchant's security breaches that arise due to omissions or commissions within the merchant's systems or processes. GPC is also not liable to you for merchants who do not honor the value of a closed loop gift card, reward, Loyalty, or other redeemable item.

(c) You may add personal or other images to a Save to Google Pay Item using your device camera. Please use reasonable care and common sense in what you scan and store as images. GPC is not liable for user-added images to Save to Google Pay Items, including images which contain personally-identifiable or other sensitive information. GPC is not liable for errors resulting from scanning or storing of an image. Adding images that are unlawful, offensive, harmful, or otherwise objectionable may result in the suspension of your access to Google Pay, in GPC's sole discretion.

(d) Through Google Pay, a merchant may display as part of the Save to Google Pay feature the balances of gift cards, loyalty points, or other balances, to users who store such items into Google Pay. GPC is not liable for any errors or interruptions in the display of gift card or other balances or updates which are offered as a convenience to you, and GPC is not liable for any errors or interruptions in your use of Save to Google Pay.

(e) GPC may at any time choose to suspend indefinitely or terminate Save to Google Pay for any purpose.