IMPORTANT: If you reside in the United States, the Google Pay terms of service applicable to you are here. 

Warunki korzystania z usługi Google Pay

(dla użytkowników spoza USA)

Ostatnia zmiana: 14 stycznia 2019 r.

1. Wprowadzenie

Usługa Google Pay jest świadczona przez firmę Google, i podlega Warunkom korzystania z usług Google. Google Pay jest „Usługą” w rozumieniu Warunków korzystania z usług Google, a korzystanie z Google Pay podlega dodatkowo postanowieniom Warunków korzystania z usługi Google Pay. Użytkownik może korzystać z Google Pay zgodnie z postanowieniami Warunków korzystania z usługi Google Pay oraz Warunków korzystania z usług Google (które w tym dokumencie określamy jako „Warunki”), a także zgodnie z Polityką prywatności Google.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności między Warunkami korzystania z usługi Google Pay a Warunkami korzystania z usług Google rozstrzygające będą Warunki korzystania z usługi Google Pay. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności między wersją Warunków w języku angielskim a wersją przetłumaczoną na inny język rozstrzygająca będzie wersja w języku angielskim.

Niektóre funkcje Google Pay były wcześniej znane pod marką „Android Pay”. W sklepach, aplikacjach i na stronach internetowych będzie można jeszcze zobaczyć odniesienia do Androida Pay, jednak także tam mają zastosowanie te Warunki.

Jeśli Użytkownik posiada konto płatności Google u podmiotów zależnych w całości należących do firmy Google (np. Google Payment Corp. lub Google Payment Ltd.), karty zapisane na tym koncie mogą być również wyświetlane w określonych sytuacjach pod marką Google Pay, ale ich wykorzystanie w tych sytuacjach będzie podlegało Warunkom korzystania z usługi Google Payments przez Kupującego (którym podlega również konto płatności Google Użytkownika) oraz Informacjom na temat ochrony prywatności w Google Payments. Warunki korzystania z Usługi Google Payments przez Kupującego w kraju użytkownika dostępne są tutaj. Więcej informacji można znaleźć w Sekcji 2 „Ogólny opis usługi Google Pay”.

Użytkownik korzystający z Google Pay wyraża zgodę na następujące warunki. Prosimy o ich dokładne przeczytanie. Pewne usługi i funkcje mogą być niedostępne w niektórych krajach. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z sekcją Centrum pomocy Google Pay.

2. Ogólny opis usługi Google Pay

Google Pay umożliwia dokonywanie transakcji płatniczych za pomocą numeru konta wirtualnego (VAN) wydanego przez bank, przypisanego do karty kredytowej lub debetowej zarejestrowanej przez Użytkownika w Google Pay („Numer konta wirtualnego (VAN)”), biletu okresowego przewoźnika zarejestrowanego przez użytkownika w Google Pay („Bilet okresowy”) oraz za pomocą połączonego z Google Pay portfela cyfrowego lub konta Użytkownika w firmie innej niż Google w celu dodania nowych metod obsługi płatności („Połączone konto innej firmy”). Numerów kont wirtualnych (VAN), Biletów okresowych oraz Połączonych kont innych firm (łącznie zwanych, „Instrumentami płatniczymi”) można używać: (i) w lokalizacjach sprzedawców lub przewoźników, którzy biorą udział w programie, za pomocą odpowiedniego urządzenia mobilnego wyposażonego w moduł NFC (w tym odpowiedniego urządzenia z Androidem Wear) oraz aplikacji Google Pay na urządzeniu Użytkownika lub funkcji Google Pay w ustawieniach urządzenia wyposażonego w system Android lub (ii) online przez aplikacje niektórych sprzedawców, strony internetowe i inne interfejsy (z wyjątkiem Biletów okresowych). Po skonfigurowaniu przez Użytkownika Numeru konta wirtualnego (VAN) Google Pay może również przechowywać właściwy numer karty na koncie płatności Google do zakupów w Google Play i w innych miejscach. Na życzenie Użytkownika Google Pay może pomóc w przekazywaniu danych z konta płatności Google Użytkownika sprzedawcom zewnętrznym, aby umożliwić im obciążenie Instrumentu płatniczego Użytkownika i dostarczenie Użytkownikowi towarów i usług.

Google Pay może również umożliwić Użytkownikowi przechowywanie i dostęp do elementów („Elementy Zapisz w Google Pay”), w tym voucherów, kuponów, rabatów i innych elementów, które można wykorzystać u sprzedawców biorących udział w programie (zwanych łącznie „Ofertami”); członkostwa w różnych programach lojalnościowych lub programach oferujących powiązane ze sobą produkty i usługi różnych firm, w których to programach Użytkownik jest już zarejestrowany albo może się zarejestrować poprzez Google Pay (zwanych łącznie „Programami lojalnościowymi”); biletów, w tym okresowych (kupowanych w celach podróżnych, rozrywkowych i nie tylko), a także kart podarunkowych przeznaczonych do wykorzystania w sklepach określonego sprzedawcy lub grupie sklepów (np. kart typu closed loop). Google Pay może oferować usługi związane ze skanowaniem, zapisywaniem, wyświetlaniem, statusem lub wykorzystaniem Elementów Zapisz w Google Pay, w tym usługi związane z wyświetlaniem punktów lojalnościowych i salda na kartach podarunkowych, ze śledzeniem zamówień oraz z informacjami o dostawie. Element Zapisz w Google Pay może być dodany przez Użytkownika lub za jego zgodą wysłany przez sprzedawcę lub inny podmiot na obsługiwane urządzenie mobilne Użytkownika. Użytkownik może też zyskać możliwość otrzymywania informacji bezpośrednio od sprzedawcy uczestniczącego w programie oraz, w określonych przypadkach, może mieć możliwość zbierania i wykorzystywania punktów programu lojalnościowego oraz innych programów motywacyjnych takiego sprzedawcy.

Karty płatnicze zapisane na oddzielnym koncie Google Payments różnią się od Numerów kont wirtualnych (VAN) zarejestrowanych przez Użytkownika w Google Pay. W przeciwieństwie do Numeru konta wirtualnego (VAN) karta zapisana na koncie płatności Google zwykle nie będzie wyświetlana w formie przypominającej powiązaną kartę fizyczną. W określonych sytuacjach taka karta może jednak być prezentowana pod marką Google Pay, w tym podczas dokonywania transakcji płatniczych w aplikacji Google lub na stronie internetowej Google (np. w Google Play lub YouTube), w aplikacji lub na stronie internetowej zewnętrznego sprzedawcy za pomocą Asystenta Google lub funkcji autouzupełniania w przeglądarce Google Chrome. Takie użytkowanie podlega Warunkom korzystania z usługi Google Payments przez Kupującego, które mają zastosowanie do konta płatności Google Użytkownika. Tylko w Wielkiej Brytanii transakcje przekazania środków „peer-to-peer” mogą również funkcjonować w ramach marki Google Pay i podlegają Warunkom korzystania z usługi Google Payments przez Kupującego (Wielka Brytania).

3. Korzystanie z Google Pay

(a) Ograniczenia wiekowe. Z Google Pay mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia. Osoby, które ukończyły 16 lat, ale nie ukończyły 18 lat, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Google Pay i zaakceptowanie Warunków.

(b) Podstawowe wymagania dotyczące korzystania z usługi. Aby korzystać z Google Pay, potrzebne są: konto Google, urządzenie spełniające wymagania systemowe i wymagania z zakresu zgodności Usługi (mogą one od czasu do czasu się zmieniać), dostęp do internetu oraz zgodne oprogramowanie. Czynniki te mogą wpłynąć na możliwość korzystania z Google Pay oraz na funkcjonowanie tej usługi. Za spełnienie wymagań systemowych odpowiada Użytkownik.

(c) Pierwsze kroki. Użytkownik może skonfigurować usługę Google Pay za pomocą aplikacji Google Pay na urządzeniu mobilnym, funkcji Google Pay w ustawieniach urządzenia z Androidem lub przez aplikację wydawcy Instrumentu płatniczego Użytkownika. Po podaniu wymaganych informacji i próbie dodania Instrumentu płatniczego do Google Pay usługa ta sprawdzi, czy wydawca Instrumentu płatniczego obsługuje obecnie Google Pay oraz czy można używać danej karty w Google Pay. Może się zdarzyć, że żadna z kart wydawcy uczestniczącego w programie nie jest obsługiwana. Jeśli wydawca Instrumentu płatniczego Użytkownika obecnie nie obsługuje Google Pay lub Instrument płatniczy nie może być dodany do Google Pay, Google może wysłać Użytkownikowi powiadomienie e-mail, gdy to się zmieni. Jeżeli wydawca Instrumentu płatniczego umożliwia korzystanie z Google Pay, a dany Instrument płatniczy jest obsługiwany, po jego dodaniu Użytkownik zobaczy prośbę o zaakceptowanie warunków korzystania z usługi wydawcy Instrumentu płatniczego. Gdy Użytkownik zaakceptuje te warunki i doda Instrument płatniczy do Google Pay, w Google Pay zostanie zachowany Numer konta wirtualnego (VAN) przypisany do rzeczywistego numeru karty płatniczej Użytkownika lub Bilet okresowy / Połączone konto innej firmy zostaną powiązane z Google Pay. Numer konta wirtualnego (VAN) będzie wykorzystywany do wszystkich transakcji płatniczych w sklepach realizowanych przy użyciu Google Pay. W przypadku transakcji płatniczych z udziałem sprzedawców online Google Pay prześle sprzedawcy wygenerowany unikalny numer konta, który będzie powiązany z zarejestrowanym Instrumentem płatniczym, o ile zasady korzystania z Połączonego konta innej firmy nie stanowią inaczej.

Usługa Google Pay i jej różne funkcje mogą być dostępne tylko w wybranych regionach, w połączeniu z wybranymi Instrumentami płatniczymi lub wydawcami kart albo tylko u określonych sprzedawców. Regiony, Instrumenty płatnicze, wydawcy i sprzedawcy mogą w każdej chwili ulec zmianie.

(d) Korzystanie z Google Pay. Korzystanie z Google Pay przy użyciu danego Instrumentu płatniczego podlega tym Warunkom oraz obowiązującym warunkom i polityce prywatności wydawcy Instrumentu płatniczego lub Elementu Zapisz w Google Pay. Żaden zapis tych Warunków nie może zmienić warunków i polityki prywatności wydawcy. W przypadku rozbieżności między zapisami tych Warunków i warunkami wydawcy relacja między Użytkownikiem a Google w zakresie korzystania z Google Pay będzie podlegać tym Warunkom, a warunki wydawcy będą mieć decydujące znaczenie w sprawach między tym wydawcą a Użytkownikiem. Użytkownik uznaje, że Google Pay może otrzymywać informacje od wydawcy jego Instrumentu płatniczego, aby wyświetlać sformatowane szczegóły transakcji oraz historię najnowszych transakcji Użytkownika w Google Pay. Użytkownik oświadcza, że nie będzie używać Google Pay do celów nieuczciwych lub niezgodnych z prawem ani do łamania obowiązujących praw i przepisów. Użytkownik oświadcza, że nie będzie pośrednio ani bezpośrednio zakłócać ani przerywać działania usługi Google Pay ani niewłaściwie jej wykorzystywać na inne sposoby, włączając w to wszelkie powiązane z usługą serwery, sieci i inne elementy infrastruktury. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Google Pay służy do użytku osobistego, w połączeniu z jego własnymi kartami kredytowymi lub debetowymi albo z kontami należącymi do osób trzecich. Użytkownicy korzystający w Google Pay z obsługiwanych kart firmowych oświadczają, że robią to za zgodą pracodawcy i mogą wyegzekwować od pracodawcy przestrzeganie niniejszych Warunków.

Instrument płatniczy może zostać usunięty z Google Pay na danym urządzeniu, a korzystanie z niego w połączeniu z Usługą może stać się niemożliwe, jeśli: (i) Użytkownik usunie Instrument płatniczy z Google Pay; (ii) Użytkownik usunie Instrument płatniczy z konta płatności Google lub usunie go jako formę płatności ze swojego konta Google; (iii) Użytkownik wykasuje zawartość swojego urządzenia mobilnego za pomocą Menedżera urządzeń Android; (iv) Użytkownik usunie swoje konto Google; (v) urządzenie mobilne Użytkownika nie połączy się z żadną usługą Google przez 90 kolejnych dni; (vi) Użytkownik nie będzie korzystać z Google Pay na swoim urządzeniu przez 12 kolejnych miesięcy lub (vii) wydawca Instrumentu płatniczego Użytkownika lub organizacja płatnicza poinstruuje Google, aby usunąć kartę z Google Pay.

(e) Rola Google. Chociaż Google Pay umożliwia Użytkownikowi przechowywanie Instrumentów płatniczych i przesyłanie swoich danych sprzedawcom lub przewoźnikom, Google nie przetwarza transakcji z użyciem tych Instrumentów płatniczych i nie ma kontroli nad: dostępnością i dokładnością kart płatniczych, środkami, płatnościami, zwrotami środków, obciążeniami zwrotnymi, obsługą Instrumentów płatniczych lub dodawaniem ich do Google Pay, zasilaniem sald Instrumentów płatniczych ani nad innymi działaniami handlowymi związanymi z wykorzystaniem Google Pay. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z wydawcą Instrumentu płatniczego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transakcje z użyciem Google Pay są zawierane między nim a sprzedawcą, a Google ani żaden z podmiotów stowarzyszonych Google nie jest w nich stroną. W celu rozwiązania sporów dotyczących transakcji płatniczych z użyciem Google Pay Użytkownik powinien skontaktować się z wydawcą Instrumentu płatniczego lub odpowiednim sprzedawcą. Google nie jest stroną w umowach z posiadaczem karty zarejestrowanego Instrumentu płatniczego ani innych warunków korzystania z usługi i nie bierze udziału w udzielaniu kredytu ani stwierdzaniu zdolności kredytowej. Google nie oświadcza i nie sprawdza, czy Instrumenty płatnicze Użytkownika działają właściwie ani czy wydawca Instrumentu płatniczego autoryzuje lub zaakceptuje transakcję z wybranym sprzedawcą lub przewoźnikiem z użyciem Google Pay.

(f) Japońskie karty do obsługi e-pieniędzy. Oprócz kart kredytowych i debetowych Użytkownicy z Japonii mogą również dodawać karty do obsługi e-pieniędzy („Japońskie karty do obsługi e-pieniędzy”) i zarządzać nimi w aplikacji Google Pay (tylko w Japonii na potrzeby tych Warunków definicja „Instrumentu płatniczego” obejmuje również Japońskie karty do obsługi e-pieniędzy). Japońskie karty do obsługi e-pieniędzy i powiązane z nimi środki są przechowywane w bezpiecznych elementach na urządzeniu mobilnym Użytkownika (jednak nie w formie numerów konta wirtualnego (VAN), tak jak ma to miejsce w przypadku kart kredytowych i debetowych). Można ich użyć tylko w sklepach stacjonarnych wyposażonych w czytniki, które obsługują karty tego typu, oraz w niektórych sklepach internetowych, gdzie obsługiwane są zewnętrzne czytniki kart. Inne warunki dotyczące korzystania z japońskich kart do obsługi e-pieniędzy w Google Pay zostały opisane w dalszej części tych Warunków.

4. Zapisz w Google Pay

(a) Elementy Zapisz w Google Pay. Elementy Zapisz w Google Pay obejmują dane, obrazy oraz informacje kontrolowane i aktualizowane wyłącznie przez zewnętrznego sprzedawcę, od którego pochodzą. Dane Elementu Zapisz w Google Pay mogą być przedstawiane Użytkownikowi w witrynach lub aplikacjach mobilnych Google, w witrynach lub aplikacjach mobilnych innych firm uczestniczących w programie, poprzez aplikację Google Pay lub w stacjonarnym sklepie sprzedawcy. Użytkownicy zalogowani na swoje konto Google bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji na urządzeniu z Androidem mogą wybrać i zapisać Element Zapisz w Google Pay, który ma się pojawiać w Google Pay, w celu wykorzystania go u sprzedawcy biorącego udział w programie. Za pośrednictwem Google Pay sprzedawca może prezentować Użytkownikom posiadającym Elementy Zapisz w Google Pay saldo na karcie podarunkowej, saldo punktów w Programach lojalnościowych i inne salda. Za zgodą Użytkownika sprzedawca może także zarejestrować Użytkownika w Programie lojalnościowym, prosząc o podanie informacji rejestracyjnych poprzez Google Pay. Funkcja Zapisz w Google Pay nie służy do zapisywania kart płatniczych ani kart podarunkowych typu open loop (przedpłaconych), które są na rewersie oznaczone logo organizacji płatniczych i mogą być wykorzystane w większości punktów sprzedaży.

(b) Korzystanie z Elementów Zapisz w Google Pay. Wykorzystując Element Zapisz w Google Pay u sprzedawcy uczestniczącego w programie, Użytkownik udziela zezwolenia na przekazanie sprzedawcy informacji o danym Elemencie celem jego użycia. O możliwości wykorzystania Elementu Zapisz w Google Pay decyduje sprzedawca zgodnie z ewentualnymi zasadami i warunkami określonymi przez sprzedawcę w odniesieniu do danego Elementu. Wszelkie pytania dotyczące wykorzystania konkretnych Elementów Zapisz w Google Pay Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do sprzedawcy.

(c) Rola Google. Zakup produktów i usług oraz wykorzystanie Elementów Zapisz w Google Pay stanowią transakcję między Użytkownikiem a sprzedawcą, a nie między Google ani żadnym z podmiotów stowarzyszonych Google. Google nie jest stroną w procesie zakupu produktów i usług lub wykorzystania Elementów Zapisz w Google Pay. Google nie gwarantuje dokładności, bezpieczeństwa, możliwości wykorzystania punktów ani innych funkcji Programów lojalnościowych sprzedawcy, programów kart podarunkowych, sald, Ofert, nagród i innych Elementów Zapisz w Google Pay ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. Google nie odpowiada za braki i błędy sprzedawcy w zakresie rejestracji w Programach lojalnościowych i zarządzania nimi, a także w zakresie zakupu i wykorzystania kart podarunkowych typu closed loop. Google nie odpowiada również za przypadki naruszenia zabezpieczeń systemów i procesów sprzedawców zewnętrznych.

(d) Informacje od sprzedawców. Zapisując Element Zapisz w Google Pay, Użytkownik z góry zgadza się na bezpośrednie otrzymywanie w ramach usługi Google Pay informacji od innych podmiotów. Google nie tworzy ani nie kontroluje treści, które sprzedawcy przesyłają Użytkownikowi. Jeśli Użytkownik nie chce w ramach usługi Google Pay otrzymywać wiadomości od sprzedawców, może w każdej chwili usunąć Elementy Zapisz w Google Pay (nie spowoduje to rezygnacji z udziału w Programie lojalnościowym tego sprzedawcy ani zakończenia otrzymywania od niego dalszych wiadomości poza usługą Google Pay). Całkowita rezygnacja z udziału w Programie lojalnościowym wymaga bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą, który ten program prowadzi.

(e) Obrazy Użytkownika w Elementach Zapisz w Google Pay. Użytkownik może dodać do Elementów Zapisz w Google Pay obrazy, w tym również obrazy prywatne, posługując się aparatem w urządzeniu. Podczas skanowania i zapisywania obrazów należy zachować ostrożność. Google nie ponosi odpowiedzialności za obrazy dodawane przez użytkowników do Elementów Zapisz w Google Pay, w tym obrazy, które zawierają informacje poufne lub umożliwiające identyfikację osoby, ani za błędy wynikające ze skanowania lub zapisywania obrazu. Dodawanie obrazów o treści niezgodnej z prawem, obraźliwej, szkodliwej lub w inny sposób kontrowersyjnej może spowodować zawieszenie dostępu Użytkownika do usług Google Pay, przy czym decyzja o tym należy do Google.

5. Prywatność

(a) Informacje, które Google może udostępniać. Aby umożliwić Google dostarczanie usług Google Pay, Użytkownik zezwala Google na ujawnienie aplikacjom faktu skonfigurowania Google Pay oraz na przekazanie wydawcy karty i organizacji płatniczej informacji o jego urządzeniu, płatności, lokalizacji i koncie. W sytuacji, gdy jest to konieczne do przetworzenia transakcji, Użytkownik zezwala też Google na udostępnienie jego danych osobowych sprzedawcom, podmiotom przetwarzającym płatności i innym firmom.

(b) Informacje, które Google może gromadzić. Zgodnie z naszą polityką prywatności, aby umożliwić Google świadczenie i doskonalenie usług, Użytkownik zezwala Google na pozyskiwanie od innych firm, w tym od sprzedawców i od wydawcy Instrumentu płatniczego, informacji o transakcjach i koncie oraz innych danych osobowych.


Google Pay Terms of Service

(for US users)

Last modified: May 21, 2018

1. Introduction

Google Pay is a service provided by Google Payment Corp. ("GPC", "we", or "us"), and is subject to the Google Payments Terms of Service ("Google Payments ToS") and Google Payments Privacy Notice. Google Pay is a "Service" as defined in the Google Payments ToS, and the following Google Pay Terms of Service are additional terms which apply to the use of Google Pay. Your use of Google Pay is subject to these Google Pay Terms of Service and the Google Payments ToS (which together, for purposes of these Google Pay Terms of Service, we refer to as the "Terms").

If there is any conflict between the Google Pay Terms of Service and the Google Payments ToS, the Google Pay Terms of Service shall prevail. Capitalized terms not defined in these Google Pay Terms of Service have the meanings given to them in the Google Payments Terms of Service.

Certain Google Pay features were previously branded "Android Pay." While you may continue to see legacy references to Android Pay in stores or on apps and websites, those features are subject to these Terms.

Cards saved to your Google Payments Account may also be presented to you in certain contexts under the Google Pay brand, but their use in those contexts will remain subject to applicable provisions of the Google Payments Terms of Service. See Section 2, "General Description of Google Pay," for more details.

Your use of Google Pay requires that you agree to the following terms. Please read them carefully. Some products and features may not be available in all countries. Please see the Google Pay Help Center for more information.

2. General Description of Google Pay

Google Pay allows you to transact using a Virtual Account Number, transit agency pass you register with Google Pay ("Transit Pass"), or Linked Third-Party Account (collectively, "Payment Instruments"): (i) at participating merchant or transit locations, using an eligible NFC mobile device (which may include an eligible Android Wear device) and either the Google Pay application that resides on your mobile device or the Google Pay functionality in your Android device's settings, or (ii) online through certain merchant apps, websites, and other interfaces (Transit Passes excluded). When you set up a Virtual Account Number, Google Pay may also store the actual number of the underlying card in your Google Payments Account, on GPC's servers, for purchases on Google Play and elsewhere. At your request, Google Pay may assist with providing information from your Google Payments account to third party merchants, so that such merchants can charge your payment instrument and deliver goods and services to you. 

Google Pay may also enable you to store and access Offers, Loyalty Programs, rewards, gift cards, tickets or passes for purposes like travel and entertainment, and other items stored as Save to Google Pay Items. Google Pay and its various features may only be available for use in certain regions, with certain cards or card-issuing banks, or with certain merchants. Such regions, cards, banks, and merchants are subject to change at any time.

Payment cards saved to your Google Payments Account are distinct from any Virtual Account Numbers you registered with Google Pay. Unlike a Virtual Account Number, a card saved to your Google Payments account will generally not be presented to you with card art resembling the associated physical card. Such a card may nevertheless be presented to you under the Google Pay brand in certain contexts, including when making a payment transaction on a Google app or website (e.g., Google Play or YouTube), on a third-party merchant's app or website, using the Google Assistant, or using the Google Chrome browser's Autofill feature. Such uses are subject to applicable provisions of the Google Payments Terms of Service.

3. Using Google Pay

(a) Getting Started. You must have a Google Account to use Google Pay. You may set up the Service using either the Google Pay application that resides on your mobile device, the Google Pay functionality in your Android device's settings, or via your Payment Instrument issuer's app. After you have provided the requested information and attempted to add a Payment Instrument to Google Pay, Google Pay will check both whether your Payment Instrument's issuer currently supports the Service and whether the card itself is eligible to be used with Google Pay. All of a participating issuer's cards may not be eligible. If your card's issuer does not currently support Google Pay or your card is not eligible to be added to Google Pay, GPC may alert you via email when your card becomes eligible. If your Payment Instrument's issuer supports Google Pay and your card is eligible, when adding it you will see a screen asking you to accept the issuer's terms and conditions. Once you have done so and successfully added the Payment Instrument, Google Pay will store a Virtual Account Number representing your card's actual card number, or associate your Transit Pass or Linked Third-Party Account with Google Pay. This Virtual Account Number will be used for all in-store payment transactions using Google Pay. For payment transactions involving online merchants, Google Pay will cause either this or another uniquely generated account number to be sent to the merchant, as a representation of your registered Payment Instrument, unless your Linked Third-Party Account provides otherwise.

(b) Use of Google Pay. Your use of Google Pay with a given Payment Instrument is governed by these Terms as well as the applicable terms and privacy policy from the issuer of your Payment Instrument or Save to Google Pay Item. Nothing in these Terms modifies such issuer terms or privacy policy. In the event of any inconsistency between these Terms and your issuer's terms, these Terms will govern the relationship between you and GPC with respect to Google Pay, and your issuer's terms will govern the relationship between you and the issuer. You acknowledge that Google Pay may receive information from your Payment Instrument's issuer to display richly formatted transaction details and your recent transaction history in Google Pay. You agree not to use Google Pay for unlawful or fraudulent purposes, or otherwise in violation of applicable law and regulation. You agree not to directly or indirectly interfere with, disrupt, or otherwise misuse the Google Pay Service, including any of its related servers, networks, or other infrastructure. You agree that Google Pay is for your personal use, with your own credit or debit cards, or third-party accounts. If you use Google Pay with an eligible corporate card, you agree that you are doing so with your employer's authorization and with the ability to bind your employer to these Terms.

A Payment Instrument may be removed from Google Pay and become unusable with the Service if: (i) you delete the Payment Instrument from Google Pay; (ii) you delete the Payment Instrument from your Google Payments account, or remove it as a payment method from your Google Account, (iii) you erase your mobile device using Android Device Manager; (iv) you delete your Google Account; (v) your mobile device fails to connect to any Google product or service for 90 consecutive days; (vi) you do not use Google Pay on the device for 12 consecutive months; and/or (vii) your card's issuing bank or payment network instructs Google to remove the card from Google Pay.

(c) GPC's Role. While Google Pay enables you to store your Payment Instruments and transmit their information to merchants or transit providers, neither GPC nor Google processes Google Pay transactions with such Payment Instruments, and neither exercises control over: the availability or accuracy of payment cards, payments, refunds, chargebacks; the provisioning (or addition) of cards to Google Pay; or other commercial activity relating to your use of Google Pay. For any concerns relating to the foregoing, please contact your Payment Instrument's issuer. You acknowledge and agree that your transactions through Google Pay are transactions between you and the merchant and not with GPC, Google, or any of their affiliates. For disputes relating to payment transactions conducted using Google Pay, contact your Payment Instrument's issuer or the appropriate merchant. Neither GPC nor Google is a party to your registered Payment Instruments' cardholder agreements or other terms of use, and neither is involved in issuing credit or determining eligibility for credit. GPC does not make any representation or verify that any of your Payment Instruments are in good standing or that the issuer of your Payment Instrument will authorize or approve any transaction with a merchant or transit provider when you use Google Pay in connection with that transaction.

4. Save to Google Pay

(a) Save to Google Pay Items can be stored by you in your Google Account, or pushed to your Google Account by a participating merchant with your consent, on the web or on an Android device. Save to Google Pay Items may consist of (but are not limited to) items such as Offers, Loyalty Program items, closed loop gift cards that can be redeemed at a specific merchant store or group of stores, and/or other items from third party merchants which you can add to your Google Account, and which may be redeemable for discounts or points from the third party merchant or issuer. The Save to Google Pay feature includes scanning, storage, manually and automatically updated gift card balance displays, loyalty points, status updates and more. Save to Google Pay Items contain data, images, and messages that are controlled and updated solely by the third party merchant who issues them. Save to Google Pay Items data may be presented to you on Google websites or mobile applications, participating third party websites or mobile applications, through the Google Pay application, or at a merchant's physical location. If you are logged in to your Google Account on the web or on an Android device, you may select and store a Save to Google Pay Item to appear in Google Pay for redemption with a participating merchant.

(b) Redemption of a Save to Google Pay Item. In order to redeem an item stored as a Save to Google Pay Item with a participating merchant, you may be asked to:

(i) permit the merchant to read the redeemable Save to Google Pay Item off the screen of the mobile device;

(ii) use Google Pay to redeem the Save to Google Pay Item in conjunction with a payment transaction; or

(iii) provide the promotion code or other code associated with the Save to Google Pay Item to the participating merchant upon such merchant's request.

By taking any of the foregoing actions, you authorize the information regarding the specific redeemable item stored as a Save to Google Pay Item to be transferred to the merchant for redemption. The redemption of the Save to Google Pay Item is processed by the merchant at its discretion, in accordance with the merchant's terms and conditions for that item, as applicable. If you have questions regarding redemption of a particular Save to Google Pay Item, please contact the merchant directly.

(c) Your purchases of Products and/or redemptions of Save to Google Pay Items are transactions between you as a Buyer and the merchant as the merchant, and not with GPC or any Google affiliates. GPC is not a party to your purchase of Products or redemption of Save to Google Pay Items.

5. Save to Google Pay Items; Limitations of Liability; Merchant Communications

Save to Google Pay Items and Save to Google Pay are intended for display, storage, and/or redemption of Offers, rewards, Loyalty Programs, closed loop gift cards, and other services such as viewing of loyalty points, manual and automatic gift card balance displays for users who have added a gift card, and status updates on an Android device. The Save to Google Pay API and Save to Google Pay feature are not intended for the storage of payment cards or open loop gift cards, which are prepaid gift cards with network logos on the back of the card that can be used at most merchant locations.

(a) By saving Save to Google Pay Items into your Google Account, you agree you are providing your prior express consent to receive communications from a third party merchant directly to you through Google Pay. Google does not create or control the content sent by the merchant to you. You may remove the Save to Google Pay Items from Google Pay at any time to stop receiving merchant communications through Google Pay. Removal of a particular Save to Google Pay Item will remove all communications sent by that merchant to you through Google Pay, but will not discontinue your Loyalty Program with that merchant or discontinue your communications from that merchant to you outside of Google Pay. To discontinue a Loyalty Program completely, you must contact the specific merchant directly.

(b) GPC does not guarantee the security of a third party merchant's Offers, rewards, Loyalty Program or gift card program, and does not guarantee that the merchant's systems will be error free, or that merchant systems will honor all Offers, rewards, and loyalty points, gift cards, or other stored or any stored items. GPC is not liable for errors or omissions from the merchant in the enrollment or administration of their Loyalty Programs, or in the purchase and redemption of closed loop gift cards, and is not liable for any third party merchant's security breaches that arise due to omissions or commissions within the merchant's systems or processes. GPC is also not liable to you for merchants who do not honor the value of a closed loop gift card, reward, Loyalty, or other redeemable item.

(c) You may add personal or other images to a Save to Google Pay Item using your device camera. Please use reasonable care and common sense in what you scan and store as images. GPC is not liable for user-added images to Save to Google Pay Items, including images which contain personally-identifiable or other sensitive information. GPC is not liable for errors resulting from scanning or storing of an image. Adding images that are unlawful, offensive, harmful, or otherwise objectionable may result in the suspension of your access to Google Pay, in GPC's sole discretion.

(d) Through Google Pay, a merchant may display as part of the Save to Google Pay feature the balances of gift cards, loyalty points, or other balances, to users who store such items into Google Pay. GPC is not liable for any errors or interruptions in the display of gift card or other balances or updates which are offered as a convenience to you, and GPC is not liable for any errors or interruptions in your use of Save to Google Pay.

(e) GPC may at any time choose to suspend indefinitely or terminate Save to Google Pay for any purpose.