IMPORTANT: If you reside in the United States, the Google Pay terms of service applicable to you are here

Smluvní podmínky služby Google Pay

(pro uživatele mimo USA)

Poslední úprava: 14. ledna 2019

1. Úvod

Google Pay je služba, kterou poskytuje společnost Google a platí pro ni smluvní podmínky společnosti Google („SPS Google“). Google Pay je „služba“ podle definice v STS Google a následující smluvní podmínky služby Google Pay jsou dodatečné podmínky, které se vztahují na používání služby Google Pay. Vaše používání služby Google Pay podléhá těmto smluvním podmínkám Google Pay a STS Google (které pro účely těchto smluvních podmínek služby Google Pay označujeme za „podmínky“) a zásadám ochrany soukromí společnosti Google.

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami služby Google Pay a SPS Google mají přednost smluvní podmínky služby Google Pay. Existuje-li jakýkoli rozpor mezi tím, co říká anglická jazyková verze podmínek, a tím, co je uvedeno v překladu do jiného jazyka, má přednost znění podmínek v angličtině.

Určité funkce Google Pay se dříve nazývaly „Android Pay“. Ačkoli můžete i nadále v obchodech, aplikacích nebo na webových stránkách vidět odkazy na Android Pay, i ty podléhají těmto podmínkám.

Máte-li účet Google Payments u jedné ze stoprocentně vlastněných dceřiných společností Google (např. Google Payment Corp. nebo Google Payment Ltd.), mohou být karty uložené na tomto účtu také v určitých souvislostech prezentovány pod značkou Google Pay, ale jejich použití v těchto souvislostech bude i nadále podléhat smluvním podmínkám služby Google Payments pro nakupující platným pro váš účet Google Payments a také Upozornění ve věci ochrany osobních údajů služby Google Payments. Smluvní podmínky služby Google Payments pro nakupující platné pro vaši zemi najdete zde. Podrobnosti naleznete v části 2, „Obecný popis služby Google Pay“.

K používání služby Google Pay je nutný váš souhlas s následujícími podmínkami. Důkladně si je prosím přečtěte. Některé služby a funkce nemusí být dostupné ve všech zemích. Další informace naleznete v centru nápovědy služby Google Pay.

2. Obecný popis služby Google Pay

Služba Google Pay vám umožňuje provádění transakcí za použití čísla virtuálního účtu vydaného bankou zastupující kreditní nebo debetní kartu registrované ve službě Google Pay („číslo virtuálního účtu“), průkazu dopravce zaregistrovaného ve službě Google Pay („přepravní průkaz“) nebo digitální peněženky nebo účtu, který vlastníte u jiné společnosti než Google a propojíte ho se službou Google Pay, aby se tak aktivovaly další funkce plateb („propojený účet třetích stran“). Čísla virtuálních účtů, přepravní průkazy a propojené účty třetích stran (společně „platební nástroje“) můžete použít: (i) v prodejnách či dopravních prostředcích zapojených obchodníků prostřednictvím kompatibilního mobilního zařízení s technologií NFC (mezi něž může patřit podporované zařízení Android Wear) a aplikace Google Pay na mobilním zařízení nebo funkce Google Pay v nastavení zařízení Android nebo (ii) online prostřednictvím aplikací a webů příslušných obchodníků. Pokud si založíte číslo virtuálního účtu, může služba Google Pay uložit skutečné číslo hlavní karty na vašem účtu Google Payments pro nákupy na Google Play a jinde. Na vaši žádost vám může služba Google Pay pomoci s poskytnutím informací z vašeho účtu Google Payments obchodníkům třetích stran, aby si obchodník mohl strhnout peníze z vašeho platebního nástroje a zboží nebo službu vám doručit.

Služba Google Pay vám může rovněž umožnit ukládat a využívat také další položky („položky ukládané do služby Google Pay“), mezi které patří: poukázky, kupony, slevy nebo další podobný obsah, který lze uplatnit u zapojených obchodníků (souhrnně „nabídky“); členské programy, zákaznické programy nebo programy odměn, do kterých se uživatel zaregistroval nebo do kterých se může nově registrovat prostřednictvím služby Google Pay (souhrnně „věrnostní programy“); a dárkové karty, které lze uplatnit ve vybrané prodejně nebo řetězci prodejen obchodníka (např. dárkové karty s omezeným uplatněním). Google Pay vám může poskytovat služby související se skenováním, ukládáním, zobrazením, stavem nebo uplatněním položek ukládaných do služby Google Pay včetně zobrazení zůstatků věrnostních bodů a dárkových karet, sledování objednávek a informací o dodání. Položka ukládaná do služby Google Pay může být přidána vámi nebo s vaším souhlasem zaslána obchodníkem nebo třetí stranou na vaše podporované mobilní zařízení. Může vám také umožnit přijímání zpráv přímo od zapojeného obchodníka a v některých případech také získávání nebo uplatňování bodů v programech odměn či dalších motivačních pobídek ze strany daného obchodníka.

Platební karty uložené na odděleném účtu Google Payment se liší od jakéhokoli čísla virtuálního účtu zaregistrovaného pomocí služby Google Pay. Na rozdíl od čísla virtuálního účtu vám nebude karta uložená na účtu Google Payments ukázána společně s obrázkem karty připomínající přidruženou reálnou kartu. Nicméně taková karta vám může být v určitých souvislostech ukázána pod značkou služby Google Pay včetně případu, kdy provádíte platební transakci v aplikaci nebo na webových stránkách společnosti Google (například na Google Play nebo YouTube), v aplikaci nebo na webových stránkách obchodníka třetí strany, prostřednictvím Asistenta Google nebo při používání funkce automatického vyplňování v prohlížeči Google Chrome. Takové použití podléhá smluvním podmínkám služby Google Payments pro nakupující platným pro váš účet Google Payments. Pouze ve Spojeném království mohou být i „odesílané transakce“ mezi uživateli označovány značkou služby Google Pay a podléhají smluvním podmínkám služby Google Payments pro nakupující (VB).

3. Ve službě Google Pay

(a) Věková omezení. Uživatelé služby Google Pay musí mít alespoň 16 let. Pokud jste starší 16 let, ale mladší 18 let (nebo věku nabytí svéprávnosti v dané zemi, pokud je tento vyšší), můžete službu Google Pay používat a přijmout podmínky pouze se svolením rodiče nebo zákonného zástupce.

(b) Základní požadavky na používání. Abyste mohli službu Google Pay používat, potřebujete zařízení splňující požadavky služby na systém a kompatibilitu, které se mohou příležitostně měnit, fungující přístup k internetu a kompatibilní software. Na těchto faktorech závisí kvalita fungování služby Google Pay a možnost ji využívat. Za splnění těchto systémových požadavků zodpovídáte vy.

(c) Začínáme. Službu Google Pay lze zřídit prostřednictvím aplikace Google Pay na mobilním zařízení, funkce Google Pay v nastavení zařízení Android nebo přes aplikaci poskytovatele platební metody. Po poskytnutí požadovaných informací a pokusu o přidání platebního nástroje do služby Google Pay zkontroluje služba Google Pay, zda vydavatel platebního nástroje aktuálně podporuje službu Google Pay a zda je možné samotný platební nástroj používat ve službě Google Pay. Ne všechny karty zapojeného vydavatele musí být způsobilé. Pokud vydavatel platebního nástroje v současnosti nepodporuje služby Google Pay nebo pokud nelze platební nástroj přidat do služby Google Pay, může společnost Google zaslat upozornění e-mailem, když platební nástroj nabude způsobilosti. Pokud vydavatel platebního nástroje podporuje službu Google Pay a daný platební nástroj lze v této službě použít, po jeho přidání se zobrazí obrazovka s výzvou k přijetí smluvních podmínek vydavatele. Po splnění této výzvy a úspěšném přidání platebního nástroje bude služba Google Pay uchovávat číslo virtuálního účtu, které zastupuje vlastní číslo karty platebního nástroje, nebo bude propojený účet třetích stran či přepravní průkaz spojen se službou Google Pay. Toto číslo virtuálního účtu se bude používat při všech platebních transakcích na prodejně využívajících službu Google Pay. Při platebních transakcích u internetových obchodníků zajistí služba Google Pay odeslání tohoto nebo jiného jedinečného generovaného čísla účtu obchodníkovi coby zastoupení vašeho registrovaného platebního nástroje, pokud to již neproběhne na propojeném účtu třetích stran.

Služba Google Pay a její různé prvky mohou být k dispozici ve vybraných oblastech, u vybraných platebních nástrojů a vydavatelů karet nebo u vybraných obchodníků. Tyto oblasti, platební nástroje, vydavatelé a obchodníci se mohou kdykoli změnit.

(d) Používání služby Google Pay. Používání daného platebního nástroje ve službě Google Pay se řídí těmito podmínkami a příslušnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů vydavatele platebního nástroje nebo položky ukládané do služby Google Pay. Nic v těchto podmínkách neupravuje takové podmínky nebo zásady ochrany osobních údajů vydavatele. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a podmínkami vydavatele budou tyto podmínky upravovat vztah mezi uživatelem a společností Google týkající se služby Google Pay a podmínky vydavatele budou upravovat vztah mezi uživatelem a vydavatelem. Berete na vědomí, že služba Google Pay může přijímat informace od vydavatele vašeho platebního nástroje, aby vám mohla zobrazovat podrobnosti o transakcích a transakční historii v aplikaci Google Pay. Prohlašujete, že nebudete používat službu Google Pay pro nezákonné nebo podvodné účely ani při jejím používání jinak porušovat platné právní předpisy. Prohlašujete, že nebudete přímo ani nepřímo ovlivňovat, narušovat ani jinak zneužívat službu Google Pay ani související servery, sítě nebo jinou infrastrukturu. Berete na vědomí, že služba Google Pay je určena k osobnímu použití s vlastními kreditními nebo debetními kartami. V případě používání služby Google Pay s vhodnou firemní kartou prohlašujete, že se tak děje se svolením zaměstnavatele a jste oprávněni zaměstnavatele těmito podmínkami zavázat.

Platební nástroj může být odebrán ze služby Google Pay na daném zařízení a přestane být možné jej používat ve službě, pokud: (i) smažete platební nástroj ze služby Google Pay; (ii) smažete platební nástroj ze služby Google Payments nebo jej odeberete z platebních metod na účtu Google; (iii) vymažete mobilní zařízení prostřednictvím Správce zařízení Android; (iv) smažete svůj účet Google; (v) se vaše mobilní zařízení nepřipojí k některému produktu nebo službě Google po 90 dní po sobě; (vi) nepoužijete službu Google Pay na zařízení po 12 měsíců po sobě; nebo (vii) vydavatel platebního nástroje nebo platební síť vydá společnosti Google pokyny k odebrání platebního nástroje ze služby Google Pay.

(e) Role společnosti Google. Služba Google Pay umožňuje uchovávat platební nástroje a zasílat je obchodníkům, společnost Google však nezpracovává transakce ve službě Google Pay a nemá vliv na dostupnost nebo přesnost platebních karet, prostředků, plateb, vracení plateb nebo zpětného zúčtování, poskytnutí (nebo přidání) platebních nástrojů do služby Google Pay nebo přidání prostředků k zůstatku platebního nástroje ani na jiné komerční aktivity související s vaším používáním služby Google Pay. V případě problémů s výše uvedeným se obraťte na vydavatele platebního nástroje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše transakce přes Google Pay jsou transakcí mezi vámi a obchodníkem a nikoli se společností Google nebo některou přidruženou společností. U sporů týkajících se platebních transakcí prováděných pomocí služby Google Pay se obraťte na svého vydavatele platebního nástroje nebo na příslušného obchodníka. Společnost Google není smluvní stranou vašich smluv pro držitele karet registrovaných platebních nástrojů nebo jiných smluvních podmínek a nepodílí se na připisování kreditu nebo určování nároku na kredit. Společnost Google nevydává žádná prohlášení ani neověřuje, zda je jakýkoli z vašich platebních nástrojů v dobrém stavu anebo zda vydavatel vašeho platebního nástroje povolí či schválí transakci u obchodníka nebo přepravní společnosti v případě, že danou transakci uskutečníte prostřednictvím služby Google Pay.

(f) Japonské karty využívající elektronické peníze. Kromě kreditních a debetních karet mohou uživatelé v Japonsku přidávat a spravovat karty využívající elektronické peníze („japonské karty využívající elektronické peníze“) v aplikaci Google Pay. (Výhradně v Japonsku spadají tyto karty pro účely těchto podmínek mezi platební nástroje). Japonské karty využívající elektronické peníze a související prostředky se uchovávají v prvku Secure Element mobilního zařízení (nikoli však ve formě čísel virtuálních účtů, jako tomu je u kreditních a debetních karet) a lze je používat pouze v kamenných prodejnách vybavených kompatibilními čtečkami karet nebo u vybraných internetových obchodníků prostřednictvím externí čtečky karet. Další podmínky používání japonských karet využívajících elektronické peníze ve službě Google Pay naleznete v ostatních částech těchto podmínek.

4. Uložit do Google Pay

(a) Položky ukládané do služby Google Pay. Položky ukládané do služby Google Pay obsahují data, obrázky a zprávy spravované a aktualizované výhradně obchodníkem třetí strany, který je vydává. S daty položek ukládaných do služby Google Pay se můžete setkat na webech nebo v mobilních aplikacích Google, na webech nebo v mobilních aplikacích zapojených třetích stran, prostřednictvím aplikace Google Pay nebo v kamenné prodejně obchodníka. Pokud jste přihlášení do svého účtu Google na webu nebo v zařízení Android, můžete si vybrat a uchovávat položku ukládanou do služby Google Pay, která se bude zobrazovat ve službě Google Pay a lze ji uplatnit u zapojeného obchodníka. Prostřednictvím služby Google Pay může obchodník ukázat dárkové karty, věrnostní body nebo jiné zůstatky uživatelům, kteří využívají položky ukládané do služby Google Pay. S vaším souhlasem vás může obchodník ve službě Google Pay také požádat o registrační informace a přihlásit vás do věrnostního programu. Služba ukládání do služby Google Pay nemá sloužit k ukládání platebních karet nebo dárkových karet s neomezeným uplatněním, tedy předplacených dárkových karet s logy sítě na zadní straně, které lze použít u většiny obchodníků.

(b) Využívání položek ukládaných do služby Google Pay. Uplatněním položky ukládané do služby Google Pay u zapojeného obchodníka povolujete přenos informací, které se týkají dané uplatnitelné položky, k obchodníkovi na uplatnění. Uplatnění položky ukládané do služby Google Pay zpracovává obchodník podle svého zvážení a v souladu se svými platnými smluvními podmínkami týkajícími se dané položky. Máte-li dotazy týkající se uplatnění konkrétní položky ukládané do služby Google Pay, obraťte se přímo na obchodníka.

(c) Role společnosti Google. Nákupy produktů pomocí položek ukládaných do služby Google Pay nebo uplatnění těchto položek se považuje za transakce mezi vámi a obchodníkem, nikoli se společností Google nebo jejími přidruženými společnostmi. Společnost Google není smluvní stranou vašeho nákupu produktů pomocí položek ukládaných do služby Google Pay nebo jejich uplatněním. Společnost Google neručí ani není odpovědná za přesnost, bezpečnost, uplatnění nebo jiné funkce věrnostního programu, programu dárkových karet, zůstatku, nabídek, odměn nebo jiných položek obchodníka ukládaných do služby Google Pay. Společnost Google není odpovědná za chyby nebo opomenutí ze strany obchodníka při registraci nebo ve správě jeho věrnostního programu nebo při nákupu a uplatnění dárkových karet s omezeným uplatněním a není odpovědná za narušení bezpečnosti systémů nebo procesů obchodníků třetích stran.

(d) Komunikace s obchodníkem. Uložením položky ukládané do služby Google Pay souhlasíte, že poskytujete svůj dříve vyjádřený souhlas s komunikací obchodníků třetích strach přímo přes službu Google Pay. Společnost Google nevytváří ani nekontroluje obsah zasílaný obchodníkem. Položku ukládanou do služby Google Pay můžete ze služby Google Pay kdykoli odstranit a zabránit tak obchodníkovi v komunikaci s vámi prostřednictvím služby Google Pay (to však neukončí vaši účast ve věrnostních programech obchodníka ani neukončí komunikaci obchodníka mimo službu Google Pay). Chcete-li zcela ukončit svou účast ve věrnostním programu, musíte kontaktovat daného obchodníka přímo.

(e) Obrázky uživatele k položkám ukládaným do služby Google Pay. K položkám ukládaným do služby Google Pay lze někdy prostřednictvím fotoaparátu zařízení přidávat vlastní nebo jiné obrázky. Při skenování a ukládání obrázků žádáme o přiměřenou péči a zvážení vhodnosti. Společnost Google neručí za obrázky přidané uživateli k položkám ukládaným do služby Google Pay včetně obrázků s informacemi, na jejichž základě lze určit osobu nebo které jsou jinak citlivé, ani za chyby vzniklé skenováním nebo ukládáním obrázku. Přidávání obrázků, které jsou v rozporu s právními předpisy, urážlivé nebo jinak nevhodné, může mít za následek pozastavení přístupu ke službám Google Pay, a to výhradně dle uvážení společnosti Google.

5. Ochrana soukromí

(a) Informace, které společnost Google může sdílet. Aby společnost Google mohla poskytovat služby Google Pay, povolujete jí oznámit aplikacím, že jste si založili účet Google Pay, a sdílet údaje o vašem zařízení, platbách, poloze a účtu s vydavatelem a sítí vašeho platebního nástroje. V případech, kdy je třeba zpracovat vaše transakce, Googlu také umožňujete sdílet vaše osobní údaje s obchodníky, zpracovateli plateb a jinými třetími stranami.

(b) Informace, které společnost Google může shromažďovat. Aby společnost Google mohla poskytovat a vylepšovat služby Google Pay, povolujete jí shromažďovat údaje o transakcích, účtu a jiné osobní údaje od třetích stran včetně obchodníků a vydavatele vašeho platebního nástroje.


Google Pay Terms of Service

(for US users)

Last modified: May 21, 2018

1. Introduction

Google Pay is a service provided by Google Payment Corp. ("GPC", "we", or "us"), and is subject to the Google Payments Terms of Service ("Google Payments ToS") and Google Payments Privacy Notice. Google Pay is a "Service" as defined in the Google Payments ToS, and the following Google Pay Terms of Service are additional terms which apply to the use of Google Pay. Your use of Google Pay is subject to these Google Pay Terms of Service and the Google Payments ToS (which together, for purposes of these Google Pay Terms of Service, we refer to as the "Terms").

If there is any conflict between the Google Pay Terms of Service and the Google Payments ToS, the Google Pay Terms of Service shall prevail. Capitalized terms not defined in these Google Pay Terms of Service have the meanings given to them in the Google Payments Terms of Service.

Certain Google Pay features were previously branded "Android Pay." While you may continue to see legacy references to Android Pay in stores or on apps and websites, those features are subject to these Terms.

Cards saved to your Google Payments Account may also be presented to you in certain contexts under the Google Pay brand, but their use in those contexts will remain subject to applicable provisions of the Google Payments Terms of Service. See Section 2, "General Description of Google Pay," for more details.

Your use of Google Pay requires that you agree to the following terms. Please read them carefully. Some products and features may not be available in all countries. Please see the Google Pay Help Center for more information.

2. General Description of Google Pay

Google Pay allows you to transact using a Virtual Account Number, transit agency pass you register with Google Pay ("Transit Pass"), or Linked Third-Party Account (collectively, "Payment Instruments"): (i) at participating merchant or transit locations, using an eligible NFC mobile device (which may include an eligible Android Wear device) and either the Google Pay application that resides on your mobile device or the Google Pay functionality in your Android device's settings, or (ii) online through certain merchant apps, websites, and other interfaces (Transit Passes excluded). When you set up a Virtual Account Number, Google Pay may also store the actual number of the underlying card in your Google Payments Account, on GPC's servers, for purchases on Google Play and elsewhere. At your request, Google Pay may assist with providing information from your Google Payments account to third party merchants, so that such merchants can charge your payment instrument and deliver goods and services to you. 

Google Pay may also enable you to store and access Offers, Loyalty Programs, rewards, gift cards, tickets or passes for purposes like travel and entertainment, and other items stored as Save to Google Pay Items. Google Pay and its various features may only be available for use in certain regions, with certain cards or card-issuing banks, or with certain merchants. Such regions, cards, banks, and merchants are subject to change at any time.

Payment cards saved to your Google Payments Account are distinct from any Virtual Account Numbers you registered with Google Pay. Unlike a Virtual Account Number, a card saved to your Google Payments account will generally not be presented to you with card art resembling the associated physical card. Such a card may nevertheless be presented to you under the Google Pay brand in certain contexts, including when making a payment transaction on a Google app or website (e.g., Google Play or YouTube), on a third-party merchant's app or website, using the Google Assistant, or using the Google Chrome browser's Autofill feature. Such uses are subject to applicable provisions of the Google Payments Terms of Service.

3. Using Google Pay

(a) Getting Started. You must have a Google Account to use Google Pay. You may set up the Service using either the Google Pay application that resides on your mobile device, the Google Pay functionality in your Android device's settings, or via your Payment Instrument issuer's app. After you have provided the requested information and attempted to add a Payment Instrument to Google Pay, Google Pay will check both whether your Payment Instrument's issuer currently supports the Service and whether the card itself is eligible to be used with Google Pay. All of a participating issuer's cards may not be eligible. If your card's issuer does not currently support Google Pay or your card is not eligible to be added to Google Pay, GPC may alert you via email when your card becomes eligible. If your Payment Instrument's issuer supports Google Pay and your card is eligible, when adding it you will see a screen asking you to accept the issuer's terms and conditions. Once you have done so and successfully added the Payment Instrument, Google Pay will store a Virtual Account Number representing your card's actual card number, or associate your Transit Pass or Linked Third-Party Account with Google Pay. This Virtual Account Number will be used for all in-store payment transactions using Google Pay. For payment transactions involving online merchants, Google Pay will cause either this or another uniquely generated account number to be sent to the merchant, as a representation of your registered Payment Instrument, unless your Linked Third-Party Account provides otherwise.

(b) Use of Google Pay. Your use of Google Pay with a given Payment Instrument is governed by these Terms as well as the applicable terms and privacy policy from the issuer of your Payment Instrument or Save to Google Pay Item. Nothing in these Terms modifies such issuer terms or privacy policy. In the event of any inconsistency between these Terms and your issuer's terms, these Terms will govern the relationship between you and GPC with respect to Google Pay, and your issuer's terms will govern the relationship between you and the issuer. You acknowledge that Google Pay may receive information from your Payment Instrument's issuer to display richly formatted transaction details and your recent transaction history in Google Pay. You agree not to use Google Pay for unlawful or fraudulent purposes, or otherwise in violation of applicable law and regulation. You agree not to directly or indirectly interfere with, disrupt, or otherwise misuse the Google Pay Service, including any of its related servers, networks, or other infrastructure. You agree that Google Pay is for your personal use, with your own credit or debit cards, or third-party accounts. If you use Google Pay with an eligible corporate card, you agree that you are doing so with your employer's authorization and with the ability to bind your employer to these Terms.

A Payment Instrument may be removed from Google Pay and become unusable with the Service if: (i) you delete the Payment Instrument from Google Pay; (ii) you delete the Payment Instrument from your Google Payments account, or remove it as a payment method from your Google Account, (iii) you erase your mobile device using Android Device Manager; (iv) you delete your Google Account; (v) your mobile device fails to connect to any Google product or service for 90 consecutive days; (vi) you do not use Google Pay on the device for 12 consecutive months; and/or (vii) your card's issuing bank or payment network instructs Google to remove the card from Google Pay.

(c) GPC's Role. While Google Pay enables you to store your Payment Instruments and transmit their information to merchants or transit providers, neither GPC nor Google processes Google Pay transactions with such Payment Instruments, and neither exercises control over: the availability or accuracy of payment cards, payments, refunds, chargebacks; the provisioning (or addition) of cards to Google Pay; or other commercial activity relating to your use of Google Pay. For any concerns relating to the foregoing, please contact your Payment Instrument's issuer. You acknowledge and agree that your transactions through Google Pay are transactions between you and the merchant and not with GPC, Google, or any of their affiliates. For disputes relating to payment transactions conducted using Google Pay, contact your Payment Instrument's issuer or the appropriate merchant. Neither GPC nor Google is a party to your registered Payment Instruments' cardholder agreements or other terms of use, and neither is involved in issuing credit or determining eligibility for credit. GPC does not make any representation or verify that any of your Payment Instruments are in good standing or that the issuer of your Payment Instrument will authorize or approve any transaction with a merchant or transit provider when you use Google Pay in connection with that transaction.

4. Save to Google Pay

(a) Save to Google Pay Items can be stored by you in your Google Account, or pushed to your Google Account by a participating merchant with your consent, on the web or on an Android device. Save to Google Pay Items may consist of (but are not limited to) items such as Offers, Loyalty Program items, closed loop gift cards that can be redeemed at a specific merchant store or group of stores, and/or other items from third party merchants which you can add to your Google Account, and which may be redeemable for discounts or points from the third party merchant or issuer. The Save to Google Pay feature includes scanning, storage, manually and automatically updated gift card balance displays, loyalty points, status updates and more. Save to Google Pay Items contain data, images, and messages that are controlled and updated solely by the third party merchant who issues them. Save to Google Pay Items data may be presented to you on Google websites or mobile applications, participating third party websites or mobile applications, through the Google Pay application, or at a merchant's physical location. If you are logged in to your Google Account on the web or on an Android device, you may select and store a Save to Google Pay Item to appear in Google Pay for redemption with a participating merchant.

(b) Redemption of a Save to Google Pay Item. In order to redeem an item stored as a Save to Google Pay Item with a participating merchant, you may be asked to:

(i) permit the merchant to read the redeemable Save to Google Pay Item off the screen of the mobile device;

(ii) use Google Pay to redeem the Save to Google Pay Item in conjunction with a payment transaction; or

(iii) provide the promotion code or other code associated with the Save to Google Pay Item to the participating merchant upon such merchant's request.

By taking any of the foregoing actions, you authorize the information regarding the specific redeemable item stored as a Save to Google Pay Item to be transferred to the merchant for redemption. The redemption of the Save to Google Pay Item is processed by the merchant at its discretion, in accordance with the merchant's terms and conditions for that item, as applicable. If you have questions regarding redemption of a particular Save to Google Pay Item, please contact the merchant directly.

(c) Your purchases of Products and/or redemptions of Save to Google Pay Items are transactions between you as a Buyer and the merchant as the merchant, and not with GPC or any Google affiliates. GPC is not a party to your purchase of Products or redemption of Save to Google Pay Items.

5. Save to Google Pay Items; Limitations of Liability; Merchant Communications

Save to Google Pay Items and Save to Google Pay are intended for display, storage, and/or redemption of Offers, rewards, Loyalty Programs, closed loop gift cards, and other services such as viewing of loyalty points, manual and automatic gift card balance displays for users who have added a gift card, and status updates on an Android device. The Save to Google Pay API and Save to Google Pay feature are not intended for the storage of payment cards or open loop gift cards, which are prepaid gift cards with network logos on the back of the card that can be used at most merchant locations.

(a) By saving Save to Google Pay Items into your Google Account, you agree you are providing your prior express consent to receive communications from a third party merchant directly to you through Google Pay. Google does not create or control the content sent by the merchant to you. You may remove the Save to Google Pay Items from Google Pay at any time to stop receiving merchant communications through Google Pay. Removal of a particular Save to Google Pay Item will remove all communications sent by that merchant to you through Google Pay, but will not discontinue your Loyalty Program with that merchant or discontinue your communications from that merchant to you outside of Google Pay. To discontinue a Loyalty Program completely, you must contact the specific merchant directly.

(b) GPC does not guarantee the security of a third party merchant's Offers, rewards, Loyalty Program or gift card program, and does not guarantee that the merchant's systems will be error free, or that merchant systems will honor all Offers, rewards, and loyalty points, gift cards, or other stored or any stored items. GPC is not liable for errors or omissions from the merchant in the enrollment or administration of their Loyalty Programs, or in the purchase and redemption of closed loop gift cards, and is not liable for any third party merchant's security breaches that arise due to omissions or commissions within the merchant's systems or processes. GPC is also not liable to you for merchants who do not honor the value of a closed loop gift card, reward, Loyalty, or other redeemable item.

(c) You may add personal or other images to a Save to Google Pay Item using your device camera. Please use reasonable care and common sense in what you scan and store as images. GPC is not liable for user-added images to Save to Google Pay Items, including images which contain personally-identifiable or other sensitive information. GPC is not liable for errors resulting from scanning or storing of an image. Adding images that are unlawful, offensive, harmful, or otherwise objectionable may result in the suspension of your access to Google Pay, in GPC's sole discretion.

(d) Through Google Pay, a merchant may display as part of the Save to Google Pay feature the balances of gift cards, loyalty points, or other balances, to users who store such items into Google Pay. GPC is not liable for any errors or interruptions in the display of gift card or other balances or updates which are offered as a convenience to you, and GPC is not liable for any errors or interruptions in your use of Save to Google Pay.

(e) GPC may at any time choose to suspend indefinitely or terminate Save to Google Pay for any purpose.