WAŻNA INFORMACJA: Warunki korzystania z Google Pay obowiązujące mieszkańców Indii znajdują się tutaj.


Dodatkowe warunki korzystania z Google Pay / płatności Google

Ostatnia zmiana: 17 maja 2022 r.

1. Wprowadzenie

Płatności Google (nazywane też „Google Pay”) to usługa udostępniana przez firmę Google Ireland Limited („Google” lub „my”) z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Aby używać Google Pay, Użytkownik musi zaakceptować (1) Warunki korzystania z usług Google i (2) te Dodatkowe warunki korzystania z Google Pay / płatności Google („Dodatkowe warunki”).

Prosimy o uważne przeczytanie obu tych dokumentów. Oba dokumenty razem są określane jako „Warunki”. Wskazują, czego Użytkownik może oczekiwać od nas podczas korzystania z naszych usług, a także czego my oczekujemy od Użytkownika. Warunki korzystania z usług Google obejmują między innymi takie kwestie jak prawo do odstąpienia od umowy czy gwarancja prawna dotycząca zgodności i zawierają więcej szczegółów na temat powodów wprowadzania zmian w naszych usługach, a także wcześniejszych powiadomień o tych zmianach. Należy pamiętać, że Warunki korzystania z usług Google obowiązują w przypadku przechowywania i używania takich zasobów jak karty lojalnościowe, karty z programów nagród, bilety na przejazdy, karty pokładowe oraz inne zasoby niepłatnicze.

W przypadku konfliktu między niniejszymi Dodatkowymi warunkami a Warunkami korzystania z usług Google obowiązują te Dodatkowe warunki korzystania z Google Pay.

Informacje na temat ochrony prywatności w usłudze płatności Google nie są częścią tych warunków, ale opisują sposób, w jaki Google obsługuje informacje o płatnościach użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, bo pozwalają lepiej zrozumieć, jak zarządzamy danymi użytkowników.

Niektóre funkcje Google Pay były wcześniej dostępne w ramach marki „Android Pay”. Starsze odniesienia do Android Pay mogą nadal pojawiać się w sklepach, aplikacjach lub na stronach internetowych i te funkcje podlegają niniejszym Warunkom.

Pewne usługi i funkcje mogą być niedostępne w niektórych krajach. Więcej informacji można znaleźć w Centrum pomocy Google Pay.

Z usługi Google Pay można zrezygnować w dowolnym momencie, kontaktując się z zespołem płatności Google lub wykonując te czynności.

2. Wymagania podstawowe

Aby korzystać z Google Pay, Użytkownik musi:

Potrzebne będą także: konto Google, urządzenie spełniające wymagania systemowe i wymagania z zakresu zgodności Usługi (które mogą od czasu do czasu się zmieniać), dostęp do internetu oraz zgodne oprogramowanie. Czynniki te mogą wpływać na możliwość korzystania z Google Pay oraz na funkcjonowanie tej usługi. Za spełnienie wymagań systemowych odpowiada Użytkownik.

3. Ogólny opis usługi Google Pay

Poniżej wyszczególniono zasoby, które można zapisać na koncie Google dzięki Google Pay. Usługa ta umożliwia również zarządzanie tymi zasobami w jednym miejscu oraz dokonywanie za ich pomocą transakcji z Google i osobami trzecimi, które z nich korzystają:

4. Formy płatności

(a) Rodzaje Form płatności

Dzięki Google Pay można zapisać różne rodzaje form płatności i zarządzać nimi na swoim koncie Google (łącznie „Formy płatności”). Mogą to być:

Dostępność lub zgodność z Google Pay poszczególnych Form płatności może zależeć od kraju zamieszkania i innych czynników. Zgodne rodzaje Form płatności oraz sposoby wykorzystania określonej Formy płatności i funkcje Google Pay opisane poniżej mogą nie być dostępne wszędzie i mogą się zmienić w dowolnym momencie (w takim przypadku wyślemy stosowne powiadomienie, jeśli będzie to wynikać z zapisu w sekcji „Rozwijanie, ulepszanie i aktualizowanie usług Google” Warunków korzystania z usług Google).  

(b) Zapisywanie Formy płatności

Możliwe, że do zapisania określonej Formy płatności na koncie Google będzie można wykorzystać różne interfejsy, na przykład stronę internetową Google Pay, przeglądarkę Google Chrome, aplikację lub stronę internetową wydawcy danej Formy płatności albo produkty lub usługi Google, takie jak Google Play Store. Aby zapisać Formę płatności, należy podać wszystkie wymagane informacje w udostępnionych formularzach rejestracyjnych. Użytkownik musi podać aktualne, pełne i dokładne informacje oraz na bieżąco dbać o ich aktualność, kompletność i poprawność. Możemy wymagać od Użytkownika podania dodatkowych informacji – jako warunek dalszego użytkowania Google Pay albo żeby zdecydować o zezwoleniu użytkownikowi na dalsze korzystanie z tej usługi.

Po zapisaniu Formy płatności Google może przechowywać związane z nią dane, takie jak imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy użytkownika. Google Pay umożliwia także zapisywanie na koncie Google innych danych, które mogą przyspieszyć transakcje, np. adresu dostawy.

Użytkownik upoważnia Google do sprawdzenia, czy Forma płatności działa prawidłowo u dostawcy, między innymi przez przesłanie żądania autoryzacji płatności albo wpłatę niewielkiej kwoty lub też obciążenie tej Formy płatności, zgodnie z zasadami organizacji płatniczej lub innymi wymaganiami dotyczącymi Formy płatności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Google Pay służy do użytku osobistego, w połączeniu z własnymi Formami płatności Użytkownika. Użytkownik korzystający w Google Pay z obsługiwanych kart firmowych oświadcza, że robi to za zgodą pracodawcy i może wyegzekwować od pracodawcy przestrzeganie tych Warunków.

(c) Rola Google

Z wyjątkiem sytuacji, gdy wydawcą jest firma Google lub jej podmiot stowarzyszony, ani Google, ani takie podmioty nie są stroną umów dotyczących kart płatniczych, polityki prywatności lub innych warunków związanych z Formą płatności. Żaden zapis tych Warunków nie ma wpływu na warunki wydawcy. W przypadku rozbieżności między zapisami tych Warunków a warunkami lub polityką prywatności wydawcy relacja między Użytkownikiem a Google w zakresie korzystania z Google Pay będzie podlegać tym Warunkom, a warunki wydawcy będą mieć decydujące znaczenie w sprawach między tym wydawcą a Użytkownikiem. Google nie twierdzi ani nie gwarantuje, że jakakolwiek Forma płatności działa prawidłowo, ani że wydawca określonej Formy płatności autoryzuje lub zaakceptuje każdą transakcję ze sprzedawcą, do zrealizowania której Użytkownik korzysta z Google Pay.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy wydawcą jest firma Google lub jej podmiot stowarzyszony, ani Google, ani takie podmioty nie biorą udziału w udzielaniu kredytu ani stwierdzaniu zdolności kredytowej. Nie kontrolują też dostępności ani poprawności Formy płatności, ani środków, dodawania Form płatności w Google Pay, ani zasilania salda Formy płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z wydawcą Formy płatności.

(d) Zapisywanie numeru karty wirtualnej lub połączonego konta zewnętrznego

W przypadku korzystania z usługi Google Pay do zapisywania numeru karty wirtualnej lub połączonego konta zewnętrznego na koncie Google Użytkownika zastosowanie mają te dodatkowe warunki.

Po rozpoczęciu dodawania Formy płatności do Google Pay i podaniu przez użytkownika informacji wymaganych przez Google lub wydawcę Formy płatności usługa Google Pay sprawdzi, czy z tej Formy płatności można korzystać w połączeniu z Google Pay. Może się zdarzyć, że żadna z Form płatności wydawcy uczestniczącego w programie nie będzie obsługiwana. Jeśli wydawca Formy płatności umożliwia korzystanie z Google Pay, a dana Forma płatności jest obsługiwana, po jej dodaniu może wyświetlić się prośba o zaakceptowanie warunków korzystania z usługi wydawcy. Gdy Użytkownik to zrobi i sfinalizuje dodawanie Formy płatności, Google Pay zapisze numer karty wirtualnej reprezentujący numer rzeczywistej karty płatniczej lub powiąże połączone konto zewnętrzne z kontem Google Użytkownika w celu wykorzystania w sposób opisany w sekcji 5 poniżej.

Numery kart wirtualnych rejestrowane w Google Pay różnią się od powiązanych kart płatniczych zapisywanych przez Użytkownika na koncie Google. W przeciwieństwie do numeru karty wirtualnej karta płatnicza nie wyświetla się zazwyczaj w postaci grafiki przypominającej powiązaną kartę fizyczną i nie można jej używać na potrzeby transakcji obejmujących komunikację Near-Field Communication („NFC”) w sklepie. Jednak po zarejestrowaniu numeru karty wirtualnej Google Pay może też zapisać powiązaną kartę płatniczą Użytkownika na koncie Google.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Google Pay może otrzymywać od wydawcy Formy płatności informacje dotyczące transakcji, aby wyświetlać sformatowane szczegóły transakcji oraz historię najnowszych transakcji Użytkownika w Google Pay.

(e) Usuwanie Form płatności

Forma płatności może zostać usunięta z Google Pay na danym urządzeniu, a korzystanie z niej w połączeniu z Usługą może stać się niemożliwe, jeśli (i) Użytkownik usunie Formę płatności z Google Pay, (ii) Użytkownik usunie Formę płatności ze swojego konta Google, (iii) Użytkownik wykasuje dane ze swojego urządzenia mobilnego przy użyciu Menedżera urządzeń z Androidem, (iv) Użytkownik usunie swoje konto Google, (v) urządzenie mobilne Użytkownika nie połączy się z żadnym produktem ani usługą Google przez 90 dni z rzędu, (vi) Użytkownik nie będzie korzystać z Google Pay na danym urządzeniu przez 12 miesięcy z rzędu lub (vii) wydawca Formy płatności lub organizacja płatnicza zleci Google usunięcie Formy płatności z Google Pay.

5. Transakcje z użyciem Form płatności

(a) Związane z usługami Google

Google Pay może pozwolić Użytkownikowi na zainicjowanie transakcji płatności ze „Sprzedawcą” rozumianym jako (i) podmiot stowarzyszony z Google lub (ii) inny sprzedawca uczestniczący w co najmniej jednej platformie handlowej Google (ich listę można znaleźć tutaj), który oferuje produkty, towary lub usługi na sprzedaż i przesyła prośby o przetworzenie transakcji płatności w jego imieniu do firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że transakcja ze Sprzedawcą („Transakcja Google”) obejmuje wyłącznie Użytkownika i Sprzedawcę. Firma Google ani jej podmioty stowarzyszone nie są stroną w Transakcjach Google zawieranych przez Użytkownika ani powiązanych zakupach. Nie są też kupującym ani sprzedawcą w odniesieniu do żadnej Transakcji Google, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej (np. w opisie lub informacjach dotyczących danego produktu, towaru lub usługi na stronach lub w interfejsach obsługiwanych przez Google).

Gdy Użytkownik zainicjuje Transakcję Google, Google może w chwili dokonywania transakcji przedstawić dostępne Formy płatności. Po wybraniu Formy płatności przez Użytkownika Google może ją obciążyć lub też udostępnić ją i powiązane z nią dane swojemu podmiotowi stowarzyszonemu, który przetworzy transakcję w imieniu Sprzedawcy. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie Formy płatności opłatą lub płatnością w celu zrealizowania Transakcji Google. Zgadza się też na wpłaty na saldo Formy płatności w związku z anulowaniem transakcji, zwrotem środków lub korektami dotyczącymi Transakcji Google.

Szczegółowe informacje i warunki dotyczące konkretnej Transakcji Google, w tym zasady zwrotu środków i rozstrzygania sporów, można znaleźć w warunkach korzystania z usługi, centrum pomocy lub innych materiałach pomocniczych dostarczonych przez Sprzedawcę, z którym transakcja została zawarta.

Jeśli wystąpi problem z obciążeniem wybranej Formy płatności, Google może obciążyć inną ważną Formę płatności zapisaną przez Użytkownika w Google Pay. Opcjami płatności można zarządzać na stronie Google Pay, w aplikacji Google Pay lub w ustawieniach Google na urządzeniu z Androidem. Użytkownik wyraża też zgodę, aby w przypadku, gdy wcześniejsza Transakcja Google została odrzucona lub zwrócona przez organizację płatniczą, Sprzedawca mógł ponownie przesłać Transakcję Google związaną z zakupem do organizacji płatniczej w celu przetworzenia jej co najmniej raz. Google może opóźnić, wstrzymać, anulować lub cofnąć przetwarzanie płatności w przypadku podejrzanych transakcji lub transakcji, które mogą stanowić oszustwo, być niezgodne z przepisami lub naruszać obowiązujące przepisy prawa, Warunki lub inne obowiązujące zasady Google według własnego uznania.

Jeśli Sprzedawca oferuje możliwość opłacenia subskrypcji, zacznie ona obowiązywać, gdy Użytkownik kliknie tekst „zaakceptuj i kup” (lub jego odpowiednik) podczas zakupu subskrypcji. Jest to transakcja cykliczna. Jeśli nie stwierdzono inaczej, subskrypcja i odpowiednie upoważnienie do rozliczeń będą obowiązywać, dopóki Użytkownik ich nie anuluje. Klikając tekst „zaakceptuj i kup” (lub jego odpowiednik), Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do obciążania wybranej Formy płatności w okresach rozliczeniowych obowiązujących w przypadku danej subskrypcji. Kwota do zapłaty w ramach Transakcji Google może zostać zmieniona przez Sprzedawcę w okresie subskrypcji. Anulowanie subskrypcji zacznie obowiązywać dopiero po upływie bieżącego okresu rozliczeniowego. Użytkownik nie otrzyma zwrotu środków za bieżący okres rozliczeniowy i do końca tego okresu będzie mieć dostęp do odpowiedniej subskrypcji. W przypadku konfliktu między tymi warunkami subskrypcji a warunkami subskrypcji Sprzedawcy w odniesieniu do danej subskrypcji obowiązują warunki Sprzedawcy.

(b) Z osobami trzecimi

Gdy Użytkownik zainicjuje płatność za pomocą Google Pay na rzecz innego podmiotu niż Sprzedawca (podmiot określany jako „Osoba trzecia” i transakcja jako „Transakcja zewnętrzna”), Google może przekazać szczegóły Formy płatności oraz powiązane informacje Osobie trzeciej, aby podmiot ten mógł pobrać płatność, korzystając z Formy płatności Użytkownika. W zależności od rodzaju działalności Osoby trzeciej Transakcja zewnętrzna może obejmować zakup towarów lub usług albo realizację takich płatności jak dotacje na cele charytatywne czy darowizny. Transakcja zewnętrzna może zostać zainicjowana, gdy Użytkownik: skorzysta z systemu Zbliż i zapłać w sklepach za pomocą NFC, kodów kreskowych lub innych technologii zbliżeniowych; jako sposób płatności na stronie internetowej lub w aplikacji Osoby trzeciej wybierze „Google Pay” lub „Zakup z użyciem Google Pay”; dokona transakcji z Osobą trzecią za pomocą innego interfejsu online, takiego jak Asystent Google. Gdy Użytkownik rozpocznie transakcję online, Google Pay może udostępnić także inne dane, takie jak adres rozliczeniowy, adres dostawy czy adres e-mail zapisane na koncie Google, jeśli ma to wpływ na zrealizowanie transakcji.

Po przekazaniu Formy płatności i innych szczegółów Osobie trzeciej Google nie będzie więcej uczestniczyć w transakcji z Osobą trzecią. Użytkownik uznaje i akceptuje fakt, że taka transakcja jest zawierana wyłącznie między nim a Osobą trzecią, a firma Google ani jej podmioty stowarzyszone nie są stroną transakcji. Sprawy związane z transakcjami z Osobą trzecią, w tym dotyczące zwrotu środków i sporów, należy zgłaszać bezpośrednio Osobie trzeciej lub firmie obsługującej Formę płatności (na przykład wydawcy karty płatniczej).

Gdy Użytkownik odwiedza stronę lub aplikację uczestniczącej w programie Osoby trzeciej, Google może jej ujawnić, czy Użytkownik skonfigurował na urządzeniu usługę Google Pay, tak aby Osoba trzecia wiedziała, czy może Użytkownikowi zaproponować Google Pay jako sposób płatności. Użytkownik może nie zgodzić się na ujawnianie przez Google tej informacji – odpowiednią opcję można znaleźć w ustawieniach prywatności Google Pay. Rezygnacja ta może wpłynąć na możliwość korzystania z Google Pay u niektórych sprzedawców.

(c) W ramach autouzupełniania w przeglądarce Chrome lub na urządzeniu z Androidem

Jeśli Użytkownik ma włączoną funkcję autouzupełniania w przeglądarce Google Chrome lub na urządzeniu z Androidem, usługa Google Pay może też udostępnić opcję automatycznego uzupełniania zapisanych Form płatności i danych adresowych w formularzu płatności na stronie internetowej Osoby trzeciej w przeglądarce Chrome lub w formularzu płatności w aplikacji Osoby trzeciej na urządzeniu z Androidem. (Więcej informacji o tym, jak działa autouzupełnianie w Google Pay, można znaleźć w Centrum pomocy Chrome). Gdy Użytkownik korzysta z tej funkcji, Google nie oddziałuje w żaden sposób na stronę ani aplikację należącą do Osoby trzeciej, a jedynie automatycznie uzupełnia pewne wybrane informacje w formularzu Osoby trzeciej na prośbę Użytkownika. Google w żaden sposób nie uczestniczy w transakcjach dokonywanych za pomocą opcji autouzupełniania w przeglądarce Chrome lub na urządzeniu z Androidem. Użytkownik uznaje i akceptuje fakt, że takie transakcje są zawierane wyłącznie między nim a Osobą trzecią, a firma Google ani jej podmioty stowarzyszone nie są ich stroną. W kwestiach związanych z transakcjami tego typu należy kontaktować się bezpośrednio z Osobą trzecią lub wydawcą Formy płatności.