На 04 април 2019 г. ще влязат в сила нови Общи условия. Моля, кликнете тук, за да ги видите.

За избягване на съмнение GPL ще предоставя Услугата (както е определена в Общите условия по-долу) на Купувача във връзка с покупките от негова страна, извършвани на пазари на Googles, както и във връзка с дарения към Продавачи, които представляват благотворителни организации.

Списък с пазарите на Google, които се поддържат от Услугата, можете да намерите тук. Google може периодично да актуализира тези пазари, но всички свързани с тях транзакции ще се обработват в съответствие с Общите условия по-долу. За да разберете дали даден продукт е пазар, или не, моля прегледайте общите му условия.

Общи условия – Купувач (България)

28 март 2018 г.

Настоящите Общи условия за Купувачи („Споразумение“) представляват договор с правна сила между Google Payment Limited, компания, регистрирана в Англия (номер на компания: 05903713), с адрес на управление: 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Обединено кралство („GPL“) и Вас („Купувач“). Можете да се свържете с GPL по имейл чрез Помощния център на адрес https://support.google.com/payments. GPL е оторизирана и се контролира от британската Служба за финансов надзор („FCA“) като издател на електронни средства („Електронни пари“) и е вписана в регистъра на FCA с регистрационен номер 900008. GPL е дъщерно дружество на Google International LLC („Google“). Споразумението урежда достъпа и използването от Ваша страна на Google Payments. Описаните по-долу услуги се предоставят от GPL. Трябва да прегледате цялото Споразумение, преди да решите дали да го приемете и да продължите процеса по регистрация.

Възможно е запазените в профила Ви в Google Payments платежни инструменти да Ви бъдат представени под марката Google Pay, но да продължат да се уреждат от това Споразумение, когато се използват във връзка с описаните по-долу услуги.

Преди да продължите, трябва да отпечатате или запазите копие от това Споразумение за документацията си. Можете да приемете Споразумението, както е описано в точка 3.

Споразумението ще влезе в сила от датата на приемане от Купувача („Дата на влизане в сила“).

1. Дефинирани термини

Това Споразумение съдържа следните дефинирани термини:

„Профил“ означава профил за Електронни пари, който GPL Ви предоставя.

„Споразумение“ означава тези Общи условия за Купувачи.

„AISP“ (Account Information Service Provider) означава доставчик на информация за профила, който представлява доставчик на платежни услуги (различен от GPL), предоставящ информация за профила. Това е онлайн услуга, която Ви предоставя обобщена информация за един или повече от профилите Ви за плащания, включително Вашия Профил.

„Работен ден“ означава ден, който не е събота, неделя или официален неработен ден в Обединеното кралство.

„Таксуване от оператор“ (когато са Ви предложени такива услуги) означава процес на плащане, при който GPL предоставя на Оператора Финансова транзакция за таксуване в Профила за таксуване от оператор на Купувача.

„Оператор“ означава одобрен от GPL мобилен телефонен оператор, който предлага Профил за таксуване от оператор.

„Профил за таксуване от оператор“ означава профила за месечно или друго периодично таксуване, предоставен Ви от Вашия Оператор, който регистрирате в Услугата, за да финансирате определени Финансови транзакции.

„Съдържание“ означава всеки съвет, мнение, оферта, предложение, твърдение, данни или друга информация, които се показват или разпространяват, купуват или плащат чрез Услугата.

„Клиент“ означава физическо или юридическо лице, което се регистрира за Услугата като Купувач или Продавач.

„Оспорвания“ означава всички несъгласия, съдебни дела, договорености и/или други такива спорове между Клиентите или други трети страни, възникнали от използването на Услугата и различни от Оспорванията по Услугата.

„Електронни пари“ означава електронна стойност, издадена от GPL при получаване на средства от Вас. Електронните пари се намират в компютърната система на GPL и представляват заявление за осребряване от Вас към GPL. Те не са депозит.

„Платежен инструмент“ означава кредитна карта, дебитна карта, Профил за таксуване от оператор или друг инструмент за плащане, който регистрирате за ползване с Услугата и който ще се използва от GPL за финансиране на издаването на Електронните пари чрез Услугата с цел обработване на Финансови транзакции и за други цели.

„Финансова транзакция“ означава транзакция, чрез която GPL (i) нарежда прехвърляне на Сумата на покупката от Вашия Платежен инструмент към GPL; (ii) Ви издава сума от Електронни пари, равна на Сумата на покупката; и (iii) прехвърля сумата от Електронни пари от Вас към Продавача, от когото купувате Продукт.

„Google“ означава Google International, LLC и нейните дъщерни дружества и партньори.

„Уебсайт на GPL“ означава уебсайт на GPL или на нейните дъщерни дружества или партньори.

„GPL“, „ние“, „наш/наша/наше/наши“ или „нас“ означава Google Payment Limited.

„Данни за вход“ означава потребителското име и паролата, издадени Ви от GPL за достъп до Вашия Профил.

„Платежно нареждане“ означава (i) инструкцията, която Продавачът дава на GPL за изпълнение на Финансова транзакция, оторизирана от Вас, която изпълнява и ролята на известие до GPL за Вашето оторизиране на нареждането на покупката на сума от Електронни пари от GPL, равна на Сумата на покупката на Финансовата транзакция; или (ii) инструкцията, която Продавачът дава на GPL за извършване на Транзакция за възстановяване на сума, когато се изисква от контекста.

„Продукт“ означава всяка цифрова или физическа стока, артикул или услуга, които може да купите от Продавач чрез Услугата.

„Сума на покупката“ означава сума, равна на цената на Продукт, включително всички свързани начисления, данъци или такси за доставка, които са приложими.

„Транзакция за възстановяване на сума“ означава транзакцията, чрез която GPL прехвърля Електронни пари от Продавача към Вашия Профил и след това осребрява и нарежда прехвърляне на съответната сума към Вашия Платежен инструмент посредством функцията на Услугата за възстановяване на сума.

„Продавач“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва Услугата, за да продава Продукти и да получава Суми на покупки от Финансови транзакции.

„Услуга“ означава предоставяната от GPL услуга за плащане с Електронни пари, наречена Google Payments.

„Услуги“ означава всички предоставяни от GPL услуги по силата на Споразумението, включително Услугата.

„Оспорвания по Услугата“ означава всички несъгласия, жалби, съдебни дела, договорености и/или други такива оспорвания между GPL и Клиентите, възникнали единствено от предполагаемото неспазване от страна на GPL на задълженията по Споразумението или на приложимото законодателство и от всяка свързана грешка при предоставянето на Услугата.

„Дъщерни дружества и партньори“ означава дъщерни дружества и свързани юридически лица на Google по света.

„Нерегулирана услуга“ означава предоставяна от GPL услуга, различна от тази за плащане с Електронни пари, например услугата, посочена в точка 10.1, подточка (в).

„Вие“, „Ваш/Ваша/Ваше/Ваши“ и „Купувач“ означава лице, което заявява или се регистрира за използването на Услугата или я използва, за да извърши Финансова транзакция с цел покупка на Продукт.

„Вашият имейл адрес“ означава имейл адреса, посочен от Вас по време на регистрация.

2. Вашите отношения с GPL

2.1 Използването на Услугата от Ваша страна е предмет на Споразумението.

2.2 Чрез използването на Услугата ще закупите Електронни пари от GPL, които ще се използват незабавно за извършване на плащания към Продавачи.

2.3 GPL може да предоставя и Нерегулирани услуги, както е посочено в Споразумението.

3. Приемане на Споразумението

3.1 За да използвате Услугите по това Споразумение, първо трябва да го приемете. В противен случай не можете да ги използвате.

3.2 Споразумението представлява договор с правна сила между Вас и GPL по отношение на използването от Ваша страна на Услугите и е важно да отделите време да го прочетете внимателно. С приемането на Споразумението приемате да използвате Услугите съгласно изискванията в него.

3.3 Можете да приемете Споразумението, като:

(a) кликнете, за да потвърдите приемането на Споразумението или съгласието си с него, когато GPL Ви е предоставила тази възможност в потребителския интерфейс; или

(б) започнете да използвате Услугите. В този случай разбирате и приемате, че GPL ще третира използването на Услугите от Ваша страна като приемане на Споразумението от този момент нататък.

3.4 Не можете да използвате Услугите и да приемете Споразумението, ако:

(a) не сте на законова възраст да сключвате договори с правна сила с GPL и да работите с Платежния инструмент, който регистрирате за ползване с Услугите; или

(б) като физическо лице Ви е забранено да използвате Услугите според законите на Съединените щати или други държави, включително държавата, в която живеете или от която използвате Услугите.

4. Предоставяне и език на Споразумението

4.1 Копие от Споразумението ще Ви бъде предоставено във вид за отпечатване при процеса на регистрация. Копие от Споразумението, което се изменя периодично, е на Ваше разположение на Уебсайта на GPL.

4.2 Можете да заявите достъп до Споразумението през целия му срок. В такъв случай ще изпратим връзка към него до Вашия имейл адрес, без да Ви таксуваме.

4.3 Споразумението ще Ви бъде предоставено на английски или преведено на друг език.

4.4 Когато GPL Ви предоставя превод на английската версия на Споразумението, приемате, че преводът се осигурява само за удобство и версиите на английски регламентират отношенията Ви с GPL.

4.5 Ако има противоречие между английската версия на Споразумението и превода, текстът на английски език има предимство.

5. Регистрация за Услугата

5.1 За да използвате Услугите, трябва да попълните всички задължителни елементи с информация на уеб страниците за регистрация за Google Payments.

5.2 Трябва да регистрирате валиден Платежен инструмент, който ще се използва за финансиране на покупката на Електронни пари чрез Услугата.

5.3 Платежният инструмент трябва да е свързан с адрес за фактуриране в държава, в която се предоставя Услугата.

5.4 Трябва да предоставите актуална, пълна и точна информация и да я поддържате актуална и точна, докато използвате Услугите. GPL може да поиска да предоставите допълнителна информация като условие за непрекъснато ползване на Услугите, като разрешение за ползване на нова услуга или която да помогне при определянето дали да Ви се позволи да продължите да ги използвате. Приемате да предоставяте всяка информация, която GPL може да поиска във връзка с това, включително информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви или на автентичността на всеки Платежен инструмент, който регистрирате за ползване чрез GPL.

6. Предоставяне на Услугата от GPL

6.1 От време на време Дъщерни дружества и партньори ще Ви предоставят всички или част от Услугите от името на GPL. Потвърждавате и приемате, че те ще имат правото да Ви предоставят Услугите.

6.2 GPL непрекъснато прави нововъведения, за да осигури на потребителите си възможно най-добра практическа работа. Потвърждавате и приемате, че GPL може периодично да предоставя нова услуга, без да Ви известява предварително. В такъв случай ще Ви предоставим промененото в резултат на това Споразумение по имейл или чрез връзка към актуализираното Споразумение по време на регистрацията. Можете да приемете промененото Споразумение, както е посочено в точка 3.

6.3 Потвърждавате и приемате, че GPL може да спре да Ви предоставя Услугите, както е посочено в Споразумението. Може да преустановите използването на Услугите по всяко време. Няма нужда да уведомявате GPL, когато направите това.

6.4 Потвърждавате и приемате, че GPL може да установи общи практики и ограничения относно използването на Услугите, без да Ви известява предварително за това, включително, без изброяването да е изчерпателно, отделни или общи ограничения за транзакции върху стойността или броя на Финансовите транзакции за посочен период или съответно периоди от време.

6.5 GPL може да откаже да изпълни Финансова транзакция, Платежно нареждане или друго използване на Услугите, ако има основания да подозира измама, нарушение на приложимото Споразумение от Вас или Продавача или нарушаване на закона. Транзакциите може също така да бъдат отлагани поради спазване от страна на GPL на задълженията й по приложимо законодателство срещу изпирането на пари, включително ако GPL подозира, че транзакцията включва измама. В случай че GPL откаже изпълнението на Финансова транзакция или Платежно нареждане или използването на Услугите по друг начин, ще Ви уведомим за целта, освен ако не е незаконно GPL да направи това или ако това ще компрометира основателни мерки за сигурност.

6.6 Потвърждавате и приемате, че ако GPL деактивира достъпа до Профила Ви, като преустанови използването на Вашите Данни за вход, това може да Ви попречи да използвате Услугата, подробностите в Профила си, както и файловете или друго съдържание, което се намира в него.

7. Използване на Услугата от Ваша страна

7.1 Приемате да използвате Услугите единствено както е разрешено от:

(а) Споразумението;

(б) правилата и ограниченията за Услугите, както са публикувани и периодично актуализирани от GPL и нейните партньори; и

(в) приложимо законодателство, наредба, общоприети практики или указания на съответните юрисдикции (включително всички закони, отнасящи се до изнасянето на данни или софтуер до или от САЩ или други съответни държави).

7.2 Без това да засяга горепосоченото, приемате и потвърждавате, че отчитането и плащането на всички приложими данъци, възникнали от използването на Услугите от Ваша страна, е Ваше задължение. С настоящото приемате да спазвате всички приложими данъчни закони, включително отчитането и плащането на всички данъци, възникнали във връзка с Финансови транзакции.

7.3 Приемате да не осъществявате достъп (или да не се опитвате да осъществявате достъп) до която и да е от Услугите чрез средства, различни от интерфейса, предоставен от GPL, освен ако не сте получили изрично разрешение да го направите в отделно споразумение с GPL. Потвърждавате, че това ограничение ще се прилага за използването на Услугите чрез всякакви автоматизирани средства. Това не засяга правото Ви да използвате услуги на AISP.

7.4 Приемате, че няма да участвате в дейност, която прекъсва или пречи на Услугите (или свързаните с тях сървъри и мрежи).

7.5 Освен ако това не Ви е позволено изрично в отделно споразумение с GPL, приемате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате Услугите с каквато и да било цел.

7.6 Приемате, че Вие носите цялата отговорност (и че GPL не носи никаква отговорност пред Вас или пред трети лица) за всяко нарушение на задълженията си по силата на Споразумението и за последиците (включително всички загуби или вреди, понесени от GPL) от всяко такова нарушение.

8. Вашите Данни за вход и сигурността на Профила

8.1 Приемате да използвате всички Данни за вход, свързани с Профила Ви, само в съответствие с посочените в това Споразумение Общи условия, регламентиращи използването им.

8.2 Приемате и разбирате, че носите отговорността за запазване на поверителността на Данните за вход, свързани с Профила Ви, както и за предприемане на основателни мерки за тази цел.

8.3 Ако използвате Услугите в качеството си на бизнес, приемате, че всички длъжностни лица, служители, представители, законни представители и др., които имат достъп до Вашите Данни за вход, са надлежно упълномощени за това и имат пълномощията да обвържат правно въпросния бизнес, съдружие или друго юридическо лице.

8.4 Вашата отговорност за използване на Услугата е посочена в точка 16 по-долу.

8.5 Трябва да уведомите GPL чрез Can't sign in to Your Google Account в Помощния център за купувачи без неоправдано забавяне, ако установите загуба, кражба, присвояване или неупълномощено използване на своите Данни за вход или Профил, и чрез Report unauthorized charges в Помощния център за купувачи, ако установите неупълномощено използване на своите Данни за вход или Профил. Приемате да уведомите GPL без неоправдано забавяне и по същия начин за всяко друго нарушение на сигурността на Услугата, което Ви е известно.

8.6 Ако считате, че Профилът Ви е бил отворен или използван по неупълномощен начин, моля, вижте секцията относно начините за подаване на сигнал за злоупотреба. Моля, вижте също нашия раздел с често задавани въпроси за още информация относно това, как GPL Ви защитава от измама.

8.7 За да получите възстановяване на сума за неупълномощени или неправилно изпълнени Финансови транзакции, трябва да уведомите GPL чрез Помощния център за купувачи без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от тринадесет (13) месеца след датата на дебитиране (която ще бъде същата дата, на която средствата са взети от Вашия Платежен инструмент), ако установите неупълномощени или неправилно обработени Финансови транзакции (вж. и точка 16).

8.8 GPL може да спре използването на Вашите Данни за вход или Профил, когато подозира, че сигурността им може да е била компрометирана или че е имало неупълномощено или измамническо използване.

8.9 GPL ще Ви уведоми предварително за или, ако това не е възможно, незабавно след спирането на използването на Вашите Данни за вход или Профил, посочвайки причините за това, освен ако такова предоставяне на информация не би компрометирало основателни мерки за сигурност или е незаконно по друг начин. GPL ще активира отново Данните за вход или Профила Ви или ще Ви предостави нови активни такива възможно най-бързо, след като причините за спирането бъдат премахнати.

9. Поверителност и личната Ви информация

9.1 В Декларацията за поверителност на Google се описва как третираме личната информация, когато използвате наши продукти и услуги. Освен това в правилата за поверителност на GPL, достъпни на адрес https://payments.google.com/files/privacy.html, се пояснява как GPL обработва личната Ви информация и как защитава поверителността Ви, когато използвате Услугата. Можете да заявите електронно копие на правилата за поверителност на GPL във формат PDF, като се свържете с нас чрез Помощния център на адрес https://support.google.com/payments.

9.2 Приемате данните Ви да се използват в съответствие с правилата за поверителност в точка 9.1.

9.3 Потвърждаване на самоличността на Купувача, изисквания срещу изпирането на пари.

(a) Купувачът потвърждава, че GPL предлага и продължава да предлага Услугите на Купувача, при условие че Купувачът удовлетворява всички надлежни проучвания и проверки на самоличността, които GPL може да извърши, и че Купувачът спазва изискванията на GPL, асоциацията, обслужваща картата, и регулаторните изисквания срещу изпирането на пари. Проверките на самоличността може да включват проверки на кредитното състояние, проверки срещу изпирането на пари, изисквани от съответното законодателство, проверки, изисквани от асоциациите, обслужващи картата, и проверки за удовлетворяване на съответните регулаторни изисквания. Купувачът ще осигури изцяло поисканото от GPL съдействие за извършване на такива проверки и определяне на спазването на изискванията срещу изпирането на пари, включително предоставянето на всяка допълнителна информация за регистрация или потвърждаване на самоличността, която може да се изисква от GPL.

(б) Купувачът дава съгласието си GPL да споделя със и получава от трети страни във и извън Европейската икономическа зона и доколкото е разрешено от закона информацията, която има за Купувача, включително лични данни, както са определени в съответното законодателство за защита на данни, с цел GPL да извършва приложимите надлежни проучвания и проверки на самоличността, и Купувачът приема, че третите страни могат да запазят споделената по този начин информация.

(в) Неудовлетворяването на условията в точка 9.3, включително това, че Купувачът трябва да предостави поисканата от GPL информация за потвърждаване на самоличността или за определяне на съответствието с изискванията срещу изпирането на пари, може да доведе до незабавно спиране на използването на Услугите от Купувача, както и до прекратяване на това Споразумение.

10. Платежен инструмент

10.1 Приемате, че подробностите за Вашия Платежен инструмент ще се използват от GPL за:

(a) Вашето дебитиране или таксуване със Сумата на покупката, включително всички свързани начисления, данъци или такси за доставка, които са приложими;

(б) обработване на всички плащания, които са необходими, за да бъдете таксувани с всички други такси или начисления, възникнали от използването на Услугата от Ваша страна;

(в) предаване до трета страна, когато е заявено от Вас, с цел таксуване от тази трета страна за стоки или услуги, които ще Ви предостави. Това е Нерегулирана услуга, която GPL Ви предоставя. В такива случаи след предаване на данните за Платежния инструмент на тази трета страна GPL няма да има по-нататъшно участие в транзакцията Ви с нея. Тази транзакция не е Финансова транзакция. Трябва да се свързвате директно с третата страна или с доставчика на Платежния си инструмент (напр. издател на кредитна или дебитна карта) относно всички проблеми с такива транзакции с трети страни, включително възстановявания на суми и оспорвания.

10.2 Упълномощавате GPL да се увери, че Вашият Платежен инструмент е под Ваш контрол и с добро реноме при издаващата го финансова институция или Оператор, включително, но не само, като изпрати заявка за упълномощаване на плащане и/или кредит с ниска стойност, и/или сума за дебитиране до Платежния инструмент съгласно съответните правила на асоциацията, обслужваща картата.

10.3 Упълномощавате GPL периодично да получава кредитен отчет и/или по друг начин да прави запитвания за кредит или друга информация за справка, когато сметне за подходящо да направи оценка на регистрацията Ви за Услугите или непрекъснатото им използване.

11. Обработване на плащане с Електронни пари, Таксуване от оператор и Абонаменти/Периодични транзакции по закупуване

11.1 GPL приема да Ви предоставя Услугата с цел улесняване на Финансови транзакции.

11.2 Трябва да дадете съгласието си за изпълнението на Финансова транзакция, за да бъде упълномощена. Приемате, че с използването на Услугата за покупка на Продукт от Продавач давате съгласието си за обработването на Финансовата транзакция и че след даването на това съгласие упълномощената Финансова транзакция вече не може да бъде анулирана. Също така приемате, че Продавачите могат да откажат да обработят всяка поръчка за Продукт по каквато и да е причина и че докато Продавачът не изпрати Платежното нареждане до GPL съгласно точка 11.4, GPL няма задължение да изпълни Финансова транзакция.

11.3 При използването на Услугата GPL ще съхранява предоставената от Вас информация, като подробности за Платежния инструмент и данни за доставка, и ще обработва Финансови транзакции и Транзакции за възстановяване на сума чрез съответната мрежа за кредитни или дебитни карти, мрежа на Оператор или на банка.

11.4 След като упълномощите изпълнението на Финансова транзакция, Продавачът може да изпрати Платежно нареждане до GPL съгласно правилата ни. При получаване на Платежното нареждане от Продавача GPL ще нареди прехвърляне на Сумата на покупката от Вашия Платежен инструмент към GPL. След това GPL ще Ви издаде сумата от Електронни пари, равна на Сумата на Покупката, най-късно когато GPL получи валидни средства на съответната стойност от Вашия Платежен инструмент, след което GPL незабавно ще прехвърли издадената сума на Продавача. GPL не носи отговорност за и не контролира кога получава средствата от Вашия Платежен инструмент. Когато Продавачът ни изпрати Платежното нареждане, ще бъдете уведомени чрез информация в историята на транзакциите в Профила си.

11.5 Финансовите транзакции могат да бъдат отхвърлени или отложени, както е посочено в точка 6.5.

11.6 С настоящото изрично упълномощавате GPL да (или да осигури трета страна да):

(а) таксува или дебитира Вашия Платежен инструмент, както е необходимо за покупка на Електронни пари с цел завършване на обработването на Финансова транзакция;

(б) кредитира по Вашия Платежен инструмент всички суми, които може да са необходими за изпълнението на отменяне на Финансова транзакция, възстановявания на средства или корекция на Сумата на покупката, чрез Услугата.

11.7 Потвърждавате и приемате, че:

(а) продажбите на Продукти на Продавача са транзакции между Продавача и Вас, а не с GPL, Google или нейните партньори, освен ако GPL, Google или нейните партньори не са изрично посочени като Продавач или Купувач в транзакцията; и

(б) GPL, Google или нейните партньори не са Купувач, Продавач или страна във връзка с Финансова транзакция, освен ако не са изрично обозначени като такива в описанието на Продукта на Уебсайт на Google или в Общите му условия.

(в) Всеки Продавач и GPL, действаща от негово име, може да изпращат повече от веднъж платежна транзакция за покупка на Продукт за обработване от разплащателната мрежа, в случай че по-рано тази мрежа е отказала или върнала платежната транзакция.

11.8 Електронните пари и следователно Услугата не са предмет на Компенсаторната схема за финансови услуги (FSCS), нито на която и да е обществена или частна осигурителна схема.

11.9 Таксуване от оператор. Някои Продавачи, които приемат Google Payments, може да Ви разрешат покупката да се таксува чрез Вашия Профил за таксуване от оператор. При Таксуване от оператор чрез Google Payments се прилагат следните допълнителни условия:

11.9.1 За да регистрирате своя Профил за таксуване от оператор като опция за плащане, Google Payments изисква номера на мобилния Ви телефон и името и адреса за фактуриране, включително пощенския код, на свързания с този номер Профил за таксуване от оператор. Давате съгласието си Операторът Ви да предостави тази информация на Google Payments и по време на регистрацията за Таксуване от оператор ще я проверите и ще поправите всички неточности. Тя ще се използва от Google Payments с цел задаване на Профила Ви за таксуване от оператор като Платежен инструмент в профила Ви в Google Payments, както и за осигуряване на функционирането на Услугата. Приемате също, че GPL и Операторът Ви може да споделят помежду си информация относно дейността Ви за Таксуване от оператор, за да таксуват или кредитират Профила Ви за таксуване от оператор и да извършват по друг начин плащания за покупки, анулирания, възстановявания на суми или корекции на Финансови транзакции, да решават оспорвания, да осигуряват поддръжка на клиенти, както и за други свързани с Таксуването от оператор цели.

11.9.2 Когато изберете да платите за транзакция чрез Таксуване от оператор, упълномощавате Продавача и GPL да изпращат таксувания и кредити до Оператора Ви, а Операторът Ви съответно да таксува и кредитира Профила Ви за таксуване от оператор, когато е необходимо, за да извърши Финансовата транзакция или анулирането, възстановяването на сумата или корекцията по нея.

11.9.3 Можете да използвате Таксуване от оператор за покупка на приложения (например приложения за изтегляне или в мрежа, тапети, мелодии, игри и инструменти за създаване) („Приложения“) за или със съвместимото си устройство от определени търговци в Google Play. Тези Приложения не се продават от Оператора Ви, Google, GPL или Google Play. Можете да идентифицирате Продавача на Приложението в момента на покупката.

11.9.4 Покупките, извършени чрез Таксуване от оператор, също са предмет на Общите условия на Профила Ви за таксуване от оператор. Носите отговорност за всички таксувания и свързани такси, които е възможно да бъдат наложени съгласно Общите условия на Профила Ви за таксуване от оператор за използването на такова таксуване.

11.9.5 Ако имате въпроси относно таксуванията или таксите, начислени във Вашия Профил за таксуване от оператор, може да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Оператора си. Ако имате въпрос относно Google Payments, може да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на услугата. Трябва да насочите въпросите за поддръжка относно продукти, като приложения за Android, купени чрез Таксуване от оператор, към Продавача, от когото сте купили Приложението.

11.9.6 Нито Операторът, нито Google, GPL или Google Play носят отговорност за продукт (включително Приложение), закупен чрез Таксуване от оператор, в това число изтегляне, инсталация, ползване, неизправност при предаването, прекъсване или забавяне, възстановявания на суми, реклами на трети страни, които можете да срещнете по време на ползване на продукта или Приложението, промените, които Приложение може да предизвика във функционалността на устройството Ви, включително такива, които могат да повлияят на плана, услугата или таксуването на Оператора Ви, или съдържание или уебсайт, до които може да имате достъп през Приложението.

11.10 За покупки на абонаменти/периодични транзакции:

(a) В случай че Услугата Ви дава възможност да плащате за абонаменти, абонаментът Ви влиза в сила, когато кликнете върху „Приемам и купувам“ (или равнозначна фраза) при покупката. Това е периодична транзакция за таксуване, която ще се извършва автоматично през определен период от време. Освен ако не е посочено друго, абонаментът Ви и приложимото упълномощаване за таксуване ще продължат за неограничено време, докато не ги анулирате.

(б) Кликвайки върху „Приемам и купувам“ (или равнозначна фраза), упълномощавате приложимия Продавач през всеки съответен период на фактуриране да издава Платежно нареждане за Финансова транзакция, финансирана чрез избрания от Вас Платежен инструмент, за Сумата на покупката на абонамента. Освен това упълномощавате приложимия Продавач да таксува със Сумата на покупката алтернативния Платежен инструмент (ако в Профила Ви в Google Payments е избран такъв), в случай че не може да таксува посочения от Вас Платежен инструмент по каквато и да било причина.

Той ще продължи да таксува основния или алтернативния Платежен инструмент (ако е приложимо) със Сумата на покупката през всеки период на фактуриране, докато не анулирате абонамента си, освен ако в Общите условия не е посочено друго. Сумата на покупката е предмет на промяна от страна на Продавача през периода на абонамента.

(в) Вашият Платежен инструмент ще бъде таксуван със Сумата на покупката през всеки период въз основа на датата на покупката на абонамента.

(г) Можете да анулирате абонамент по всяко време, като изпълните описаната тук процедура, но анулирането няма да влезе в сила до края на настоящия период на фактуриране. Сумата за този период няма да Ви бъде възстановена. През остатъка от него ще продължите да имате достъп до съответния абонамент.

(д) Запазваме си правото да възстановяваме суми или да даваме кредити по свое собствено усмотрение. Ако го направим, не сме длъжни да извършваме същото или подобно възстановяване на сума в бъдеще.

(е) Имате право на възстановяване на сума за упълномощена Финансова транзакция, която е част от абонамент, ако: (i) изпратите заявка за целта в рамките на осем (8) седмици от датата на дебитиране на Платежната транзакция; (ii) Сумата на покупката не е посочена в Поръчката за покупка при упълномощаването на Финансовата транзакция; и (iii) дебитираната Сума на покупката надвишава основателно очакваната от Вас сума, като се има предвид досегашния модел на плащане, настоящото Споразумение и обстоятелствата по случая. GPL може да поиска от Вас допълнителна информация, която е основателно необходима за проучване на заявката за възстановяване на сума. Всяко възстановяване на сума или обоснован отказ за такова се предоставя в рамките на десет (10) Работни дни след заявката за възстановяване на сума или в рамките на десет (10) Работни дни след получаване на допълнителната информация, в случай че GPL е поискала такава.

12. Разрешени Финансови транзакции

12.1 Може да използвате Услугата само за обработване на Финансова транзакция за Продукт, който е купен от Продавач чрез законна, истинска продажба, или за дарения за благотворителност в ползва на Продавача, когато последният e определил основния си тип продукт като такъв с нестопанска цел и за когото GPL потвърди, че е регистрирана и сертифицирана организация с нестопанска цел. Услугата не може да се използва за обработване на Финансова транзакция или за прехвърляне по друг начин на Електронни пари или парична стойност на Продавач, когато това не е свързано с покупка на Продукт или за дарения за благотворителност в ползва на Продавача, когато последният не e определил основния си тип продукт като такъв с нестопанска цел и за когото GPL не потвърди, че е регистрирана и сертифицирана организация с нестопанска цел.

12.2 Услугата не може да се използва за авансово получаване на пари в брой от Продавачи или за улесняване на покупката на еквиваленти на пари в брой (пътнически чекове, предплатени карти, платежни нареждания и др.). Не можете да използвате Услугата:

(а) за обработване на Финансови транзакции във връзка с продажбата или размяната на стоки или услуги, които са незаконни за продаване или купуване в държавата, в която живеете или от която използвате Услугата;

б) за обработване на Финансови транзакции във връзка с продажбата или размяната на стоки или услуги, които са незаконни за продаване или купуване в държавата, в която живее Продавачът или от която използва Услугата; или

(в) във връзка с която и да е друга незаконна по същността си транзакция.

12.3 Приемате, че няма да използвате Услугата за обработване на Финансови транзакции за Продукти, които нарушават Споразумението, други приложими за Услугата правила (които може да се актуализират периодично) или приложимото законодателство. Настоящите правила, които определят Продуктите и другите транзакции, за които не може да се плаща с Услугата, са предоставени тук. Неспазването на тези ограничения може да доведе до спиране или прекратяване на използването на Услугата от Ваша страна.

13. Такси за Услугата, обмен на валута и лихва

13.1 GPL няма да Ви таксува за използването на Услугата. За това обаче може да има други данъци или разходи, които са наложени от трети страни. Например приемате и разбирате, че финансовата институция или Операторът, които издават Вашия Платежен инструмент, може да Ви таксуват във връзка с неговото дебитиране или таксуване в резултат от Финансовата транзакция. Трябва да направите справка с Общите условия, регламентиращи Вашия Платежен инструмент, за още информация относно такива такси.

13.2 GPL няма да извършва обмен на валута като част от Услугата.

13.3 GPL няма да Ви начислява лихва при използването на Услугата от Ваша страна.

14. Оспорвания и оспорвания на Услугата

14.1 GPL ще предостави различни инструменти, с които да Ви помогне да се свързвате с Продавачите, за да разрешавате спор, който може да възникне по отношение на транзакция, обработена чрез Услугата. Ако не можете да разрешите спора, GPL може да посредничи между Вас и Продавача, ако една от страните поиска съдействие. В такъв случай GPL ще прегледа спора и при необходимост ще предложи необвързващо решение. За по-подробна информация, моля, вижте нашия раздел с често задавани въпроси.

14.2 GPL може да предложи система за отзиви или друга система за класиране в Услугата, за да Ви помогне да оцените впечатленията си от използването й. Потвърждавате, че всяка такава система представлява само мнението на други потребители на Услугата и не е мнение, заявление или гаранция от GPL по отношение на тези други потребители.

14.3 Всеки иск или спор по силата на Споразумението или в резултат от предоставянето на Услугата от GPL първоначално трябва да бъде насочван към отдела за обслужване на клиенти чрез Помощния център за купувачи. Още информация относно вътрешните процедури за обработване на жалби можете да намерите тук. Можете да насочвате всички жалби, чието решение не Ви удовлетворява, до Службата на финансовия омбудсман. Можете да направите това по пощата: Exchange Tower, London E14 9SR; по телефона: 0800 023 4567 или 0300 123 9 123; на уебсайта на Службата: http://www.financial-ombudsman.org.uk; и по имейл: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

Можете да насочвате всички жалби, чието решение не Ви удовлетворява, до Службата на финансовия омбудсман чрез платформата на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show.

15. Възстановявания на суми и осребряване

15.1 Тъй като ще купувате Електронни пари чрез Услугата и ще ги изразходвате незабавно в покупката на Продукти, няма да можете да ги осребрявате. В случай на Транзакция за възстановяване на сума от Продавач или от GPL Електронните пари ще бъдат осребрени и средствата ще бъдат кредитирани обратно по Платежния Ви инструмент.

15.2 Ако след прекратяване на Споразумението в Профила Ви има неуредена сума от Електронни пари и приложимите проверки срещу изпирането на пари, за измама или друга незаконна дейност са успешни, GPL незабавно ще осребри пълната сума от неуредените Електронни пари и ще нареди прехвърлянето й към посочената от Вас банкова сметка.

15.3 Ако остатъкът от сумата на Електронните пари не може да се осребри съгласно точка 15.2, можете да заявите осребряване на целия остатък от сумата до шест (6) години след прекратяване на Споразумението, като след този период остатъкът от Електронни пари в Профила Ви става собственост на GPL. За целите на настоящата точка 15.3 Споразумението се прекратява, ако вече не можете да използвате Електронните си пари за извършване на Финансови транзакции, включително, без изброяването да е изчерпателно, когато Профилът Ви е спрян, както е разрешено по настоящото Споразумение. Ако правото Ви да използвате Електронните пари бъде възстановено в рамките на шест (6) години, горепосоченото прекратяване няма да влезе в сила. GPL може по свое усмотрение да възстанови Профила Ви и всички свързани с него Електронни пари след изтичане на 6-годишния период. Всяко осребряване съгласно точка 15.3 е предмет на успешното извършване на приложими проверки срещу изпирането на пари, измама и други незаконни действия и приемате да предоставите поисканата от GPL информация за извършването на тези проверки.

15.4 Нищо в точка 15.3 не ограничава правото на GPL да прекрати Споразумението съгласно точка 18.4 и/или да осребрява съгласно точка 15.2.

16. Вашата отговорност

16.1 В случай на неупълномощена или неправилна Финансова транзакция имате право на обезщетение по силата на точка 16 само ако уведомите GPL за нея без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от тринадесет (13) месеца след датата на дебитиране (която ще бъде датата, на която средствата са взети от Платежния Ви инструмент). Този срок обаче не важи, ако GPL не Ви е осигурила или предоставила съответната информация за транзакцията, както се изисква от закона (например в историята на транзакциите в Профила Ви).

16.2 Когато в случай на неупълномощена Финансова транзакция имате право на обезщетение, GPL ще възстанови сумата й възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от края на Работния ден, в който GPL е узнала за тази транзакция, и когато това е приложимо, ще възстанови Профила Ви в състоянието, в което би бил, ако неупълномощената Финансова транзакция не е била извършена. На практика това означава, че еквивалентът на Електронните пари за стойността на Финансовата транзакция ще бъде добавен към профила Ви, осребрен и незабавно кредитиран по Платежния Ви инструмент. Когато има основания да подозира измама от Ваша страна във връзка със заявлението Ви за неупълномощена транзакция, преди да вземе решение за възстановяване на сумата, GPL първо ще извърши проучване и ще Ви уведоми за резултата от него възможно най-скоро.

16.3 При неправилно извършване на Финансова транзакция GPL ще възстанови сумата на тази транзакция без неоправдано забавяне и в случаите, когато това е приложимо, ще възстанови Профила Ви в състоянието, в което би бил, ако неправилната Финансова транзакция не е била извършена. По Ваша заявка GPL ще предприеме незабавни мерки за проследяване на неправилно извършената Финансова транзакция и ще Ви уведоми за резултата.

16.4 Ако действате по измамнически начин или с умисъл или груба небрежност не спазвате аспектите на Споразумението, отнасящи се до профила Ви, носите отговорност за всички загуби, понесени в резултат от неупълномощени транзакции. Ако в такива случаи вече е възстановила сума, GPL има право да дебитира Профила Ви с тази възстановена сума. GPL може да извърши проучване преди или след възстановяване на сума за неупълномощена транзакция.

17. Без подкрепа на Продукти

17.1 GPL не представя, нито подкрепя и не носи отговорност за:

(а) безопасността, качеството, точността, надеждността, целостта или законността на всеки Продукт, за истинността или точността на описанието на Продуктите или за всяко Съдържание, което се показва или разпространява, купува или плаща чрез Услугата; или

(б) възможността Ви да купувате Продукти или възможността на Продавачите да Ви ги доставят.

17.2 GPL си запазва правото, без да се задължава, да редактира, изменя, отказва да публикува или премахва всяко Съдържание, изцяло или частично, което по свое собствено и абсолютно усмотрение намира за непристойно, погрешно, незаконно, измамническо или по друг начин в нарушение на Споразумението.

18. Приключване на отношенията Ви с GPL

18.1 Споразумението продължава да важи, докато не бъде прекратено от Вас или от GPL в съответствие с посочените по-долу правила.

18.2 Ако искате да прекратите правното си споразумение с GPL, можете да го направите незабавно и безплатно по всяко време, като:

(a) уведомите GPL съгласно точка 22.5 по-долу; и

(б) затворите Профилите си за Услугата.

Правото Ви да прекратите Споразумението съгласно тази точка 18.2 включва законното Ви право на оттегляне от Споразумението съгласно приложимото законодателство за прилагане на Директива 2002/65/EО.

18.3 GPL може по всяко време да прекрати правното си споразумение с Вас без предупреждение, ако:

(a) сте в нарушение на съществена клауза на Споразумението (или извършите действия, които ясно показват, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате съществените клаузи на Споразумението); или

(б) законът изисква това от GPL (например, когато предоставянето на Услугата на Вас е незаконно или стане такова).

18.4 Освен ако в това Споразумение не е посочен по-кратък период, както е разрешено от закона, GPL може по всяко време да прекрати Споразумението, като Ви даде предизвестие от два (2) месеца.

18.5 При прекратяване на това Споразумение всички права, задължения и отговорности по закон, от които Вие и GPL сте се възползвали, на които сте били предмет (или които са се натрупали с времето, докато Споразумението е било в сила) или които са били определени като безсрочни, остават незасегнати и за тях остават в сила клаузите в точка 23.6.

19. Изключване на гаранции

19.1 GPL, нейните Дъщерни дружества и партньори (и техните лицензодатели) не дават изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Услугите.

19.2 По-специално GPL, нейните Дъщерни дружества и партньори (и техните лицензодатели) не декларират и не Ви гарантират, че:

(а) Използването на Услугите от Ваша страна ще отговаря на изискванията Ви;

(б) използването на Услугите от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и

(в) всяка информация, получена от Вас в резултат на използването на Услугите, ще бъде точна или надеждна.

19.3 За Услугите не са в сила никакви условия, гаранции или други формулировки (включително всички подразбиращи се условия за задоволително качество, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание), освен в степента, в която те са изрично посочени в Споразумението.

19.4 Нищо в Споразумението не засяга онези законови права, на които винаги имате право като клиент и които не можете да приемете да промените или отмените с договор.

20. Ограничение на отговорността

20.1 Нищо в Споразумението не изключва или ограничава отговорността на GPL за загуби, която не може да бъде изключена или ограничена по силата на приложимото законодателство.

20.2 Съгласно предмета на точка 20.1 по-горе GPL, нейните Дъщерни дружества и партньори (и нейните лицензодатели) не носят отговорност пред Вас за:

(а) каквито и да било косвени или произтичащи загуби, евентуално понесени от Вас, включително пропуснати печалби (породени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или понесена от Вас загуба на данни;

(б) каквито и да било загуби или вреди, евентуално понесени от Вас в резултат на:

(i) позоваване от Ваша страна на пълнотата, точността или съществуването на дадена реклама или в резултат на взаимоотношения или транзакция между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама се показва на уебсайта на GPL;

(ii) промяна, която GPL може да направи в Услугите, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето им (или на отделни функции от тях);

(iii) неизправност на Услугите;

(iv) изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, поддържани или предавани от Ваша страна при използването на Услугите или чрез тях;

(v) отказ или неспособност от Ваша страна да предоставите на GPL точна информация за профила си; и

(vi) използване на Услугите по измамнически начин от Ваша страна.

20.3 GPL обаче ще Ви възстанови всички таксувания или лихви, които понесете вследствие на неизпълнението или неправилното изпълнение от страна на GPL на Финансова транзакция.

21. Промени в Споразумението

21.1 Приемате, че GPL може периодично да прави промени в Споразумението. При въвеждането на такива промени GPL ще Ви даде предизвестие от два (2) месеца за тях, освен когато в това Споразумение е посочен по-кратък период, както е разрешено от закона, със съобщение, изпратено до имейл адреса Ви преди предложената дата на влизане в сила на промените.

21.2 Разбирате и приемате, че ще се счита, че промените са приети от Вас, освен ако преди датата им на влизане в сила не уведомите GPL за противоположното чрез известие съгласно посоченото в точка 22.5, при което Споразумението ще бъде прекратено без заплащане незабавно преди датата на влизане в сила на промените. Имате също правото да прекратите Споразумението незабавно и без заплащане по всяко време преди датата на влизане в сила на промените.

21.3 Нищо в точка 21 не ограничава следното:

(a) GPL има право периодично и без предизвестие да актуализира или преработва правилата си или да добавя нови функции, които може да бъдат приети от Вас с използването на новата функция. Такива редакции могат да стават по начин, избран по наше усмотрение, и той може да включва съобщение по имейл или публикация в уебсайт на Google;

(б) Страните имат право да променят условията на точка 21, където промяната не е забранена от закона и двете страни я приемат.

21.4 Промени в Нерегулирана услуга могат да се въвеждат с предизвестие от четиринадесет (14) дни, изпратено по имейл.

22. Съобщения и известия

22.1 Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на лесноразбираем език, в ясна и разбираема форма и на английски, освен ако не е направен превод за Ваше удобство съгласно точка 4 по-горе.

22.2 Изявления, известия или други съобщения до Вас могат да се изпращат по поща, имейл или чрез публикации на Уебсайт на GPL или по други разумни начини.

22.3 GPL може да се свързва с Вас по отношение на Услугите чрез електронни съобщения, включително (а) изпращане на имейл до адреса Ви или (б) публикуване на известия или съобщения на Уебсайт на GPL. Приемате, че GPL може да изпраща електронни съобщения до Вас във връзка с всеки въпрос, засягащ използването на Услугите от Ваша страна, включително Споразумението (и редакции или изменения по него), известия или разкриване на информация относно Услугите и оторизациите на плащания. Конкретните съобщения се третират по следния начин:

22.4 Трябва да съхранявате копия от електронните съобщения, като ги отпечатвате на книжен носител или ги запазвате в електронен формат, при условие че можете да отпечатате или запазите тази информация.

22.5 Всяко известие до GPL по силата на Споразумението трябва да бъде изпратено с препоръчана поща до Google Payment Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Обединено кралство и на вниманието на „Google Payments Team“, с изключение на следното:

22.6 Ще можете да преглеждате транзакциите си безплатно в историята на транзакциите в Профила си онлайн, която се актуализира поне веднъж месечно, и приемате да не получавате извлечения на хартия. От 13 юли 2018 г. GPL всеки месец ще Ви изпраща безплатно по имейл връзка към историята на транзакциите в Профила Ви онлайн, освен ако изрично не заявите, че не искате да получавате месечни извлечения по имейл, а да имате достъп до данните за транзакциите си само в историята на транзакциите в Профила си онлайн. При желание от Ваша страна може по свое усмотрение да Ви предоставим допълнителни извлечения за транзакциите – на хартиен носител или по друг начин, но в този случай може да Ви наложим основателна такса за администриране.

22.7 Ако в случай на предполагаема или действителна измама или заплахи за сигурността се налага GPL да се свърже с Вас, ще получите съобщение на основния си имейл адрес с подкана да се свържете с GPL. Освен това може да изпратим съобщение до алтернативния Ви имейл адрес или SMS до телефонния Ви номер, ако е посочен такъв.

23. Общи правни условия

23.1 Заглавията на точките в това Споразумение са само за улеснение и не засягат интерпретацията или тълкуването му.

23.2 Препратката към закон или клауза от закон включва препратка към съответния закон или клауза, които може периодично да се изменят, разширяват или постановяват повторно.

23.3 Освен ако тук изрично не е посочено друго, всички суми в това Споразумение са с деноминация в евро.

23.4 Споразумението представлява пълното правно споразумение между Вас и GPL, регламентира използването от Ваша страна на Услугите (но изключва всички други услуги, които GPL може да Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) и напълно заменя всички досегашни споразумения между Вас и GPL по отношение на Услугите.

23.5 Приемате, че ако GPL не упражни или приложи някое от законовите права или удовлетворения, които се съдържат в Споразумението (или от които GPL има право да се възползва по силата на приложимото законодателство), това не се счита за официален отказ от правата ни и че тези права и удовлетворения продължават да бъдат на наше разположение.

23.6 Ако някой съд с юрисдикция да решава въпроси, свързани със Споразумението, отсъди, че някоя от клаузите в Споразумението е невалидна, тогава тази клауза отпада от него, без това да засяга останалата част от Споразумението. Другите клаузи в Споразумението остават валидни и приложими.

23.7 Не може да прехвърляте ползите от Споразумението или по друг начин да възлагате или прехвърляте някое от правата или задълженията си по силата на Споразумението без предварително писмено одобрение от GPL. GPL може да прехвърля ползите или по друг начин да възлага или прехвърля правата и задълженията си по силата на Споразумението на трета страна без известие до Вас и без съгласието Ви, освен когато това води до промяна на използваните от Вас услуги за плащане и правата за регулиране на Електронни пари съгласно настоящото Споразумение. В този случай GPL ще Ви изпрати известие в съответствие с точка 21.

23.8 Потвърждавате и приемате, че всеки член от групата дъщерни дружества на GPL се счита за трета страна бенефициент по Споразумението и че такива компании ще имат право пряко да налагат и да се позовават на всяка клауза в Споразумението, която предполага ползи за тях (или права в тяхна полза). Никое друго физическо лице или компания освен тях няма права на трета страна бенефициент по Споразумението.

23.9 Споразумението и отношенията Ви с GPL по него се регламентират от законите на Англия. Освен това са приложими и всички допълнителни права на потребителите съгласно българското законодателство. Вие и GPL приемате да се подчинявате на юрисдикцията на българските съдилища при разрешаване на всички правни въпроси, възникнали във връзка със Споразумението. Независимо от разпоредбите на точка 23.9 приемате, че GPL продължава да има правото да търси удовлетворение по съдебен ред (или равностойни неотложни законови компенсации) във всяка една юрисдикция.

ВАЖНО: Ако живеете в Индия, приложимите за Вас Общи условия на Google Pay са публикувани тук.


Общи условия на Google Pay/Google Payments

Последна промяна: 02 април 2019 г.

1. Въведение

Google Pay е предмет на Общите условия на Google („ОУ на Google“) и е „услуга“ съгласно дефиницията в ОУ на Google. Настоящите Общи условия на Google Pay са допълнителни условия, които важат за използването на Google Pay. Използването на Google Pay от Ваша страна е предмет на тези Общи условия на Google Pay и на ОУ на Google (които в настоящите Общи условия на Google Pay наричаме събирателно „условията“). В Съобщението за поверителност на Google Payments е описано как се обработва информацията Ви за плащане.

В случай на противоречие между Общите условия на Google Pay и ОУ на Google предимство имат Общите условия на Google Pay. Ако има противоречие между английската версия на условията и превода на друг език, текстът на английски език има предимство.

Определени функции на Google Pay по-рано бяха означени с марката „Android Pay“. Въпреки че все още може да виждате наследени препратки към Android Pay в магазини, в приложения или на уебсайтове, въпросните функции са предмет на тези условия.

За да използвате Google Pay, трябва да приемете посочените по-долу условия. Моля, прочетете ги внимателно. Някои продукти и функции може да не са налице във всички държави. За повече информация, моля, прегледайте Помощния център на Google Pay.

2. Основни изисквания

Приемайки условията, заявявате, че:

Необходими са Ви също профил в Google, устройство, което отговаря на системните изисквания на услугата и на тези за съвместимост (възможно е да бъдат променяни от време на време), функциониращ достъп до интернет и съвместим софтуер. Тези фактори може да се отразят върху възможността да използвате Google Pay и ефективността на услугата. Вие носите отговорност за системните изисквания.

3. Общо описание на Google Pay

С Google Pay имате възможност да запазвате посочените по-долу елементи в профила си в Google, да ги управлявате от едно място и да извършвате транзакции с Google и трети страни чрез тях:

4. Начини на плащане

(а) Типове начини на плащане

С Google Pay можете да запазвате и управлявате различни видове начини на плащане в профила си в Google (събирателно наричани „начини на плащане“), включително:

Наличността на даден начин на плащане или съвместимостта му с Google Pay може да зависят от държавата Ви по местоживеене и от други фактори. Типовете съвместими начини на плащане, както и използването на начините на плащане и функциите на Google Pay, описани по-долу, може да не са налице навсякъде и да се променят от време на време.

(б) Запазване на начин на плащане

Възможно е да можете да запазите начин на плащане в профила си в Google чрез различни потребителски интерфейси, включително приложението или уебсайта на Google Pay, браузъра Google Chrome, приложението или уебсайта на издателя на начина на плащане или чрез продукт или услуга на Google, като Google Play Магазин. За да запазите начин на плащане, трябва да попълните необходимата информация във всеки формуляр за регистрация, който Ви се представя. Предоставената от Вас информация трябва да бъде актуална, пълна и точна и да я поддържате такава. Може да поискаме да предоставите допълнителна информация като условие за непрекъснато ползване на Google Pay или с цел да ни помогне да определим дали да Ви позволим да продължите да използвате услугата.

Когато запазвате начин на плащане, Google може да съхранява информация във връзка с него, като името и адреса Ви за фактуриране. Google Pay също Ви разрешава да запазвате в профила си в Google друга информация (например адрес за доставка), която може да помогне за ускоряване на транзакциите.

Упълномощавате ни да се уверим при издателя му, че начинът Ви на плащане е изряден, включително, но не само, като изпратим заявка за упълномощаване на плащане и/или кредит с ниска стойност, и/или сума за дебитиране до начина на плащане съгласно правилата на разплащателната мрежа или други изисквания, приложими за начина на плащане.

Приемате, че услугата Google Pay е предназначена за Ваше лично ползване с Ваш собствен начин на плащане. Ако използвате Google Pay с отговаряща на условията корпоративна карта, приемате, че за целта разполагате с пълномощно от работодател и че можете да го обвържете с тези условия.

(в) Роля на Google

С изключение на случите, в които Google или дъщерно дружество на Google е издателят, нито Google, нито дъщерното дружество на Google са страна по споразуменията Ви за картодържател, правилата за поверителност или други условия за ползване, отнасящи се за начина Ви на плащане. Нищо в настоящите условия не променя условията на издателя. В случай на несъответствие между тези условия и условията или правилата за поверителност на издателя Ви, тези условия ще уреждат отношенията между Вас и Google по отношение на Google Pay, а условията на издателя Ви – тези между Вас и него. Google не заявява и не потвърждава, че начините Ви на плащане са изрядни или че издателят на платежните Ви инструменти ще упълномощи или одобри транзакция с търговец или оператор на обществен транспорт, когато използвате Google Pay за тази транзакция.

С изключение на случите, в които Google или дъщерно дружество на Google е издателят, нито Google, нито дъщерното дружество на Google участват в отпускането на кредит или в определянето дали е налице спазване на условията за кредит, нито упражняват контрол върху: наличността или точността на начина на плащане или средствата; предоставянето (или добавянето) на начин на плащане в Google Pay или добавянето на средства към салдото на начина на плащане. В случай на притеснения във връзка с изложеното по-горе, моля, свържете се с издателя на начина си на плащане.

(г) Запазване на номер на виртуална карта, карта за обществен транспорт, свързан профил от трета страна или издадена в Япония карта за електронни пари

Посочените по-долу допълнителни условия са приложими при използване на Google Pay за запазване в профила Ви в Google на номер на виртуална карта, карта за обществен транспорт, свързан профил от трета страна или издадена в Япония карта за електронни пари.

След като започнете процеса на добавяне на платежен инструмент в Google Pay и предоставите информация, изискана от Google и/или издателя на начина на плащане, Google Pay ще провери дали начинът на плащане отговаря на условията за използване с услугата. Възможно е не всеки начин на плащане от участващ издател да отговаря на условията. Ако издателят на начина Ви на плащане поддържа Google Pay и начинът на плащане отговаря на условията, при добавянето му може да видите екран с подкана да приемете общите условия на издателя. След като ги приемете и добавите успешно начина на плащане, Google Pay ще съхрани номер на виртуална карта, който представлява номера на действителната Ви карта за плащане, или ще свърже картата за обществен транспорт, свързания профил от трета страна или издадена в Япония карта за електронни пари с профила Ви в Google за ползване съгласно описаното в раздел 5 по-долу.

Номерата на виртуални карти, които регистрирате чрез Google Pay, се различават от всички свързани карти за плащане, които запазвате в профила си в Google. За разлика от номера на виртуална карта, картата за плащане по принцип няма да Ви бъде представена по начин, подобен на свързаната с нея физическа карта, и не може да се използва в магазини за транзакции чрез комуникация в близкото поле („КБП“). Въпреки това, когато регистрирате номер на виртуална карта, Google Pay може също да запази свързаната карта за плащане и в профила Ви в Google.

Потвърждавате, че Google Pay може да получава информация за транзакциите от издателя на начина на плащане, за да показва добре форматирани подробности за транзакциите и най-скорошната история на транзакциите Ви в Google Pay.

Начин на плащане може да бъде премахнат от Google Pay на дадено устройство и да стане неприложим с услугата, ако: (i) бъде изтрит от Google Pay; (ii) бъде изтрит от профила Ви в Google; (iii) информацията от мобилното Ви устройство бъде изтрита с помощта на Администратор на устройства с Android; (iv) профилът Ви в Google бъде изтрит; (v) не успеете да свържете устройството си с продукт или услуга на Google за период от 90 дни; (vi) не използвате Google Pay на устройството за период от 12 месеца; и/или (vii) Google получи от издателя на начина на плащане или разплащателната мрежа инструкции за премахване на начина на плащане от Google Pay.

5. Извършване на транзакции с начини на плащане

(a) В Продукти на Google

Google Pay може да Ви разреши да започнете транзакция за плащане с „Продавач“, определен като (i) компания от групата на Google, или (ii) всеки друг продавач, участващ в един или повече от пазарите на Google (както е посочено тук), който предлага за продажба стоки, продукти или услуги и изисква от Google или дъщерно дружество на Google да обработва транзакции за плащане от негово име.

Потвърждавате и приемате, че транзакцията Ви с Продавач („транзакция с Google“) е единствено между Вас и Продавача. Google и дъщерните дружества на Google не са страна по транзакциите с Google и свързаните покупки, нито са купувач или продавач в тази връзка, освен ако изрично не са посочени като такива (например в обявата или описанието на съответната стока, продукт или услуга на управляван от Google уебсайт или в управляван от Google интерфейс).

Когато започвате транзакция с Google, Google може да Ви представи Вашите налични начини на плащане в момента на транзакцията. След като изберете желания начин на плащане, Google може да го таксува или също да сподели начина на плащане и свързаните с него подробности с някое от дъщерните си дружества, което след това ще обработи транзакцията от името на Продавача. Упълномощавате таксуването или дебитирането на начина Ви на плащане, както е необходимо за завършване на обработването на транзакцията с Google. Упълномощавате също всяко кредитиране на начина Ви на плащане във връзка с анулирания, възстановявания на суми или корекции, свързани с транзакцията с Google.

За подробности или условия, свързани с конкретна транзакция с Google, включително правила за възстановяване на средства и за разрешаване на оспорвания, моля, прегледайте общите условия, помощния център или други материали за поддръжка на Продавача, с когото осъществявате транзакцията.

Ако при таксуването на избрания от Вас начин на плащане възникне проблем, Google може да таксува всеки друг валиден начин на плащане, запазен от Вас в Google Pay. Отворете уебсайта на Google Pay, приложението Google Pay или настройките на Google на устройството си с Android, за да управлявате опциите за плащане. Приемате също, че Продавачът може да изпраща транзакция с Google за покупка повече от веднъж до разплащателната мрежа с цел обработване, в случай че преди това тази мрежа е отказала или върнала транзакцията с Google. Google може да забави обработването на плащането по подозрителни транзакции или такива, които може да включват измама или неправомерно поведение или нарушават приложимото законодателство, Условията или други приложими правила на Google, както Google определи по свое усмотрение.

Ако Продавач Ви предлага възможността да плащате за абонаменти, абонаментът Ви влиза в сила, когато кликнете върху „Приемам и купувам“ (или равнозначна фраза) при покупката. Това е периодична транзакция за таксуване. Освен ако не е посочено друго, абонаментът Ви и приложимото упълномощаване за таксуване ще продължат за неограничено време, докато не ги анулирате. Кликвайки върху „Приемам и купувам“ (или равнозначна фраза), упълномощавате Продавача да таксува избрания от Вас начин на плащане за абонамента през всеки съответен период на фактуриране. Сумата на транзакцията с Google е предмет на промяна от страна на Продавача през периода на абонамента. Анулирането на абонамента няма да влезе в сила до края на настоящия период на фактуриране. Няма да Ви бъде възстановена сумата за текущия период на фактуриране и през остатъка от него ще продължите да имате достъп до съответния абонамент.

(б) С трети страни

Когато чрез Google Pay започнете транзакция за плащане или за пътуване с друга страна, различна от Продавач (наречена „трета страна“, а транзакциите – „транзакция с трета страна“), Google може да предаде подробности за начина Ви на плащане и свързаната с него информация на тази трета страна, за да може тя да го таксува. В зависимост от естеството на третата страна, транзакция с трета страна може да се отнася до покупка на стоки или услуги, за пътувания с обществен транспорт или за други цели, като дарения за благотворителни каузи или подаръци. Транзакция с трета страна може да бъде започната, когато: използвате функцията „докоснете и платете“ в магазини или за услуги на обществен транспорт чрез КБП, баркодове или други безконтактни технологии; избирате „Google Pay“ или „Купете с Google Pay“ като опция за плащане в онлайн транзакция на уебсайта или в приложението на третата страна; или извършвате транзакция с третата страна чрез друг онлайн интерфейс, например чрез Google Асистент. Когато започнете онлайн транзакция, Google Pay може също да сподели друга информация (като имейл адрес, адрес за фактуриране или за доставка), запазена в профила Ви в Google, където е уместно за завършване на транзакцията.

В транзакция с трета страна Google няма да има по-нататъшно участие в нея след предаване на данните за начина на плащане и други подробности на тази трета страна. Потвърждавате и приемате, че тази транзакция е единствено между Вас и третата страна, а не с Google или някое от дъщерните дружества на Google. Трябва да се свързвате директно с третата страна или с доставчика на начина на плащане (напр. издателя на картата Ви за плащане) относно всички проблеми с транзакции с трета страна, включително възстановявания на суми и оспорвания.

Когато отваряте уебсайт или приложение на участваща трета страна, Google може да разкрива на тази трета страна дали услугата Google Pay е настроена на устройството Ви, за да знае тя дали да Ви предлага услугата като опция за плащане. Можете да промените това в настройките за поверителност на Google Pay. Тази промяна може да засегне възможността да използвате Google Pay при някои търговци.

(в) Като част от функцията за автоматично попълване на Chrome или Android

Ако функцията „Автоматично попълване“ е активирана в браузъра Google Chrome или на устройството Ви с Android, в Google Pay може също да виждате опцията за автоматично попълване на запазения от Вас начин на плащане или на информацията за адрес във формуляра за плащане на уебсайта на третата страна в браузъра Chrome или в приложението на третата страна на устройство с Android. (За повече информация относно функционирането на автоматичното попълване в Google Pay прегледайте Помощния център на Chrome.) Когато използвате тази функция, Google не взаимодейства с уебсайта или приложението на третата страна, а само изпълнява заявката Ви за автоматично попълване на определена избрана информация в съответния формуляр. Google не участва в транзакции, които завършвате с помощта на функцията за автоматично попълване на Chrome или Android. Потвърждавате и приемате, че тези транзакции са единствено между Вас и третата страна, а не с Google или дъщерни дружества на Google. Трябва да се свързвате директно с третата страна или с издателя на начина Ви на плащане относно всички проблеми с транзакции, в които използвате функцията за автоматично попълване на Chrome или Android.

6. Карти в Google Pay

Чрез Google Pay можете също да запазвате или осъществявате достъп до карти, които не са начини на плащане и може да включват талони или друго подобно съдържание, което може да бъде осребрено при участващи търговци; карти за членство, програми, предлагани на партньори, или програми за награди, в които вече имате регистрация или може да се регистрирате чрез Google Pay; билети или карти за пътуване, развлечение или друго ползване; и карти за подарък, които могат да се осребряват в магазин или група магазини на конкретни търговци (т.е. карти за подарък в затворена верига). Участващ оператор на карта („оператор“) може да актуализира картата с информация или по друг начин да общува с Вас чрез нея.

Осребрявайки картата при оператор, независимо дали чрез КБП, баркод, или друго средство, Вие упълномощавате прехвърлянето на информацията относно тази конкретна карта към оператора с цел осребряване. Използването на картата при оператора представлява транзакция между Вас и оператора, а не с Google или дъщерно дружество на Google. Google не е страна по използването на карта при съответния оператор. Google не гарантира и не носи отговорност за точността на съдържание на карта или за възможността за ползването й при съответния оператор.