Google Payments - Điều khoản dịch vụ - Người mua

Ngày 20 tháng 2 năm 2018

Điều khoản dịch vụ này hình thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Google Payment Corp., một công ty con thuộc sở hữu 100% của Google LLC ("Google"). Điều khoản này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Google Payments với tư cách là người mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Vui lòng xem toàn bộ Điều khoản dịch vụ này trước khi bạn quyết định có chấp nhận điều khoản này và tiếp tục quá trình đăng ký hay không.

Khi được cung cấp cho bạn, phương thức thanh toán đã lưu vào tài khoản Google Payments của bạn có thể mang nhãn hiệu Google Pay nhưng vẫn tiếp tục chịu sử điều chỉnh bởi các Điều khoản dịch vụ này khi được sử dụng cùng với các dịch vụ được mô tả dưới đây.

BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT "ĐỒNG Ý VÀ TIẾP TỤC" TRÊN TRANG ĐĂNG KÝ, BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY.

1. Định nghĩa một số thuật ngữ

Sau đây là định nghĩa của các thuật ngữ có trong Điều khoản dịch vụ này.

2. Yêu cầu khi đăng ký

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải điền tất cả thông tin cần thiết vào trang web đăng ký Dịch vụ. Bạn phải đăng ký thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hay Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động hợp lệ làm Phương thức thanh toán để thực hiện Giao dịch thanh toán và trả phí cũng như thực hiện các nghĩa vụ khác phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn phải cung cấp thông tin cập nhật, hoàn chỉnh và chính xác đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin và đảm bảo tính chính xác. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin như một điều kiện để có thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc để hỗ trợ quá trình xác định xem bạn có được phép tiếp tục sử dụng Dịch vụ hay không.

Bạn ủy quyền cho chúng tôi xác nhận với tổ chức tài chính phát hành phương thức thanh toán và/hoặc Nhà cung cấp dịch vụ di động (nếu áp dụng) rằng Phương thức thanh toán của bạn đang ở trạng thái tốt, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi yêu cầu ủy quyền thanh toán và/hoặc yêu cầu ghi có và/hoặc ghi nợ một khoản tiền bằng đô la có giá trị thấp vào Phương thức thanh toán, theo đúng quy tắc của hiệp hội thẻ hoặc của Nhà cung cấp dịch vụ di động có liên quan nếu áp dụng. Bạn cũng ủy quyền cho chúng tôi thỉnh thoảng thu thập báo cáo tín dụng và/hoặc trong trường hợp khác sẽ thực hiện thẩm tra về tín dụng hoặc các loại hình thẩm tra lý lịch khác khi chúng tôi cho là thích hợp để đánh giá quá trình đăng ký Dịch vụ hoặc việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định việc từ chối phê duyệt hoặc chấm dứt quá trình đăng ký hiện tại mà không cần lý do hay thông báo ngoài thông báo theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và không được miễn trừ theo tài liệu này.

Bằng việc đồng ý với Điều khoản dịch vụ dành cho Người mua này, bạn tuyên bố rằng bạn:

Nếu bạn là một tổ chức doanh nghiệp, bạn cũng tuyên bố rằng bạn:

3. Dịch vụ xử lý

3.1 Xử lý giao dịch thanh toán

Dịch vụ này hỗ trợ xử lý Giao dịch thanh toán để hoàn tất thanh toán cho giao dịch mua giữa Người mua và Người bán. Dịch vụ sẽ lưu trữ thông tin của Người mua, chẳng hạn như Phương thức thanh toán và thông tin giao hàng của họ, đồng thời sẽ xử lý Giao dịch thanh toán thay mặt Người bán thông qua mạng lưới thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thích hợp hay thông qua Nhà cung cấp dịch vụ di động tham gia vào quy trình này, nếu có. GPC có thể trì hoãn xử lý thanh toán các giao dịch đáng ngờ hoặc các giao dịch có thể dính líu đến gian lận, hành vi sai trái hay vi phạm pháp luật hiện hành, Điều khoản dịch vụ dành cho Người mua này hoặc các chính sách khác của GPC hay của Dịch vụ, theo toàn quyền quyết định của GPC. Người mua ủy quyền tính phí hoặc ghi nợ vào Phương thức thanh toán của Người mua khi cần để hoàn tất xử lý Giao dịch thanh toán. Người mua cũng ủy quyền ghi có vào Phương thức thanh toán của Người mua liên quan đến hoạt động đảo ngược thanh toán, hoàn tiền hoặc điều chỉnh thông qua Dịch vụ.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng các giao dịch mua Sản phẩm của bạn là các giao dịch giữa bạn và Người bán chứ không phải là các giao dịch với GPC, Google hay bất kỳ chi nhánh nào của GPC. GPC không phải là bên bán Sản phẩm cho bạn và GPC, Google hay các chi nhánh khác của GPC không phải là người mua hoặc người bán liên quan đến bất kỳ Giao dịch thanh toán nào, trừ khi được chỉ định rõ như vậy trong danh sách Sản phẩm bày bán trên Trang web của Google.

Bạn cũng đồng ý rằng Người bán và GPC (đại diện cho Người bán) có thể gửi lại Giao dịch thanh toán của một giao dịch mua Sản phẩm đến mạng lưới thanh toán để xử lý một hoặc nhiều lần trong trường hợp mạng lưới thanh toán đã từ chối xử lý hoặc trả lại Giao dịch thanh toán trước đó.

3.2 Thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động

Một số Người bán chấp nhận Google Payments có thể cho phép bạn thanh toán mua hàng từ Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn. Những điều khoản bổ sung sau đây áp dụng khi bạn sử dụng tùy chọn Thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động thông qua Google Payments.

3.3 Đăng ký/Giao dịch mua định kỳ

Trong trường hợp Dịch vụ xử lý giúp bạn có khả năng thanh toán đăng ký thì quá trình đăng ký của bạn sẽ bắt đầu khi bạn nhấp vào "Chấp nhận và mua" (hoặc cụm từ tương đương) cho giao dịch mua đăng ký. Đây là giao dịch thanh toán định kỳ và bạn sẽ bị tính phí tự động theo định kỳ. Trừ khi được nêu khác, đăng ký của bạn và ủy quyền thanh toán có liên quan sẽ tiếp tục vô thời hạn cho đến khi bạn hủy đăng ký và ủy quyền.

Bằng việc nhấp vào "Chấp nhận và mua" (hoặc cụm từ tương đương), bạn ủy quyền cho Người bán hiện tại tính phí vào Phương thức thanh toán đã chọn của mình vào mỗi thời hạn thanh toán đăng ký đã chỉ định với giá trị tương đương Chi phí mua hàng. Ngoài ra, bạn ủy quyền cho Người bán hiện tại tính Chi phí mua hàng vào Phương thức thanh toán thay thế nếu bạn đã chọn phương thức này trong Tài khoản Google Payments trong trường hợp Người bán không thể tính phí vào Phương thức thanh toán mà bạn đã chỉ định vì bất kỳ lý do nào. Chi phí mua hàng sẽ tiếp tục được tính vào Phương thức thanh toán hoặc Phương thức thanh toán thay thế (nếu có) mà bạn đã chỉ định trong mỗi thời hạn thanh toán cho đến khi bạn hủy đăng ký, trừ khi được nêu khác trong điều khoản và điều kiện.

Chi phí mua hàng có thể thay đổi tùy theo quyết định của Người bán trong khoảng thời gian đăng ký. Phương thức thanh toán của bạn sẽ bị tính phí vào mỗi kỳ thanh toán dựa theo ngày mua đăng ký. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo quy trình mô tả tại đây, tuy nhiên, việc hủy đăng ký sẽ không có hiệu lực cho đến cuối thời hạn thanh toán hiện tại.

Chúng tôi có quyền hoàn lại tiền hoặc hoàn phí theo toàn quyền quyết định của mình. Nếu chúng tôi hoàn tiền hay ghi có thì chúng tôi không có nghĩa vụ phải hoàn lại số tiền bằng hoặc tương tự trong tương lai.

4. Các giao dịch thanh toán được phép

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ để xử lý Giao dịch thanh toán cho một Sản phẩm mua của Người bán thông qua việc bán Sản phẩm hợp pháp, có thiện ý. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để xử lý Giao dịch thanh toán hoặc nói theo cách khác là chuyển tiền giữa Người mua và Người bán không liên quan đến việc mua Sản phẩm. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để nhận tạm ứng tiền mặt từ Người bán hoặc để hỗ trợ việc mua hàng bằng hình thức tương đương tiền mặt (séc du lịch, thẻ trả trước, lệnh chuyển tiền, v.v.). Bạn không được sử dụng Dịch vụ để xử lý Giao dịch thanh toán liên quan đến việc bán hoặc trao đổi bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ phi pháp nào hay bất kỳ giao dịch có bản chất là bất hợp pháp nào khác.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ để xử lý Giao dịch thanh toán cho bất kỳ Sản phẩm nào vi phạm Điều khoản dịch vụ này, các chính sách khác hoặc quy tắc áp dụng cho Dịch vụ hay luật hiện hành. Bạn có thể xem chính sách hiện hành nêu rõ các Sản phẩm và các giao dịch khác có thể không được thanh toán bằng Dịch vụ ở đây. Nếu bạn không tuân thủ những giới hạn này thì chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

5. Giới hạn về việc sử dụng dịch vụ

Chúng tôi có thể đưa ra các cách làm và giới hạn chung liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hạn mức giao dịch riêng hoặc tổng hợp về số tiền bằng đô la hoặc số lượng Giao dịch thanh toán trong bất kỳ khoảng thời gian quy định nào. Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả số giờ hoạt động hoặc khả năng cung cấp của Dịch vụ hay bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi cũng có quyền định giới hạn cho một số tính năng nhất định của Dịch vụ hoặc hạn chế quyền truy cập vào các phần hoặc toàn bộ Dịch vụ mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi có thể từ chối xử lý bất kỳ Giao dịch thanh toán nào mà không thông báo trước cho Người mua hoặc Người bán.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng có trong Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hay không có lỗi và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở sự cố mất điện, lỗi hệ thống hoặc gián đoạn khác có thể ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, xử lý, chấp nhận, hoàn thành hoặc giải quyết các Giao dịch thanh toán hoặc Dịch vụ).

Chúng tôi có thể giới hạn hoặc tạm ngưng việc sử dụng Dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào theo toàn quyền quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi tạm ngưng việc sử dụng Dịch vụ của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng thư điện tử. Tạm ngưng việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bạn chiểu theo Điều khoản dịch vụ này nếu quyền và nghĩa vụ phát sinh vào thời điểm trước hoặc sau khi tạm ngưng.

6. Thông tin về tên người dùng và mật khẩu

Bạn chịu trách nhiệm về:

1) việc bảo mật tên người dùng và mật khẩu của mình,

2) bất kỳ và toàn bộ các giao dịch của những người được bạn cấp quyền truy cập vào hay những người sử dụng tên người dùng hoặc mật khẩu đó, và

3) bất kỳ và toàn bộ hậu quả của việc sử dụng hay sử dụng sai mục đích tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về mọi việc sử dụng trái phép tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn hay bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác có liên quan đến Dịch vụ mà bạn biết được.

Nếu Người mua là một tổ chức doanh nghiệp thì Người mua đồng ý rằng tất cả cán bộ, nhân viên, đại lý, đại diện và những người khác có quyền truy cập vào tên người dùng và/hoặc mật khẩu đó sẽ được Người mua trao quyền sử dụng Dịch vụ và ràng buộc pháp lý với Người mua. Người mua sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hành động truy cập vào Dịch vụ bằng tên người dùng và mật khẩu của Người mua do cán bộ, nhân viên, đại lý, đại diện hiện tại và trước đây của mình cùng với những người khác thực hiện, bất kể hành động này có được Người mua ủy quyền hay không.

7. Bảo mật

Bạn hiểu và đồng ý rằng thông tin cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi có liên quan đến Dịch vụ sẽ phải tuân thủ Chính sách bảo mật của Dịch vụ.

8. Sử dụng phương tiện giao tiếp điện tử

Chúng tôi có thể liên lạc với bạn về Dịch vụ bằng các phương tiện giao tiếp điện tử, bao gồm (a) gửi thư điện tử đến địa chỉ email bạn đã cung cấp trong khi đăng ký hoặc (b) đăng thông báo hoặc thông tin giao tiếp lên Trang web của Google. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng các phương tiện giao tiếp điện tử về những nội dung sau: Điều khoản dịch vụ này (và bản sửa lại hoặc sửa đổi), thông báo hoặc nội dung tiết lộ về Dịch vụ, ủy quyền thanh toán và bất kỳ vấn đề nào khác có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Bạn nên giữ lại bản sao thông tin giao tiếp điện tử bằng cách in bản giấy hoặc lưu bản điện tử. Bạn sẽ được coi là đã nhận thông tin giao tiếp điện tử khi chúng tôi gửi thông tin giao tiếp điện tử đến địa chỉ email bạn đã cung cấp tại thời điểm đăng ký hoặc khi đã được bạn sửa đổi sau đó để tuân theo Điều khoản dịch vụ này hay khi chúng tôi đăng thông tin giao tiếp điện tử trên Trang web của Google.

Đối với những nội dung giao tiếp hoặc hồ sơ mà luật hiện hành yêu cầu chúng tôi cung cấp dưới dạng văn bản giấy cho bạn, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp những thông tin giao tiếp hoặc hồ sơ đó bằng các phương tiện giao tiếp điện tử. Các điều khoản bổ sung sau đây sẽ áp dụng với thông tin giao tiếp điện tử này: (a) bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ Dịch vụ để yêu cầu cấp miễn phí một bản sao điện tử khác của thông tin giao tiếp điện tử; (b) bạn có thể yêu cầu bản giấy của thông tin giao tiếp điện tử này và chúng tôi có quyền tính phí để cung cấp bản giấy đó; (c) bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ để cập nhật thông tin đăng ký của bạn mà đã được dùng cho thông tin giao tiếp điện tử hoặc để rút lại sự đồng ý nhận thông tin giao tiếp điện tử; và (d) chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu bạn từ chối hoặc rút lại sự đồng ý nhận thông tin giao tiếp điện tử từ chúng tôi.

9. Phí dịch vụ

Chúng tôi không tính phí sử dụng Dịch vụ nếu bạn là Người mua. Tổ chức tài chính phát hành, hoặc Nhà cung cấp dịch vụ di động cung cấp, Phương thức thanh toán của bạn có thể tính phí liên quan đến việc ghi nợ hoặc tính phí Phương thức thanh toán phát sinh từ Giao dịch thanh toán. Bạn nên xem xét các điều khoản và điều kiện quy định Phương thức thanh toán của mình để biết thêm thông tin về bất kỳ khoản phí nào như vậy.

10. Tranh chấp

GPC sẽ cung cấp nhiều công cụ khác nhau để hỗ trợ Khách hàng trong việc giao tiếp với nhau nhằm giải quyết tranh chấp có thể phát sinh giữa Người mua và Người bán về giao dịch của họ. Nếu Khách hàng không thể giải quyết tranh chấp, chúng tôi có thể hòa giải tranh chấp giữa người mua và người bán nếu một trong hai bên yêu cầu hỗ trợ. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ xem xét tranh chấp và đề xuất giải pháp không ràng buộc khi thích hợp. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

GPC có thể cung cấp hệ thống phản hồi hoặc hệ thống xếp hạng khác trên Dịch vụ để hỗ trợ bạn trong việc đánh giá Khách hàng khác sử dụng Dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng mọi hệ thống phản hồi hoặc xếp hạng như vậy chỉ đại diện cho ý kiến của Khách hàng khác sử dụng Dịch vụ chứ không phải là ý kiến, tuyên bố hay lời bảo đảm của GPC có liên quan đến Khách hàng khác sử dụng Dịch vụ đó.

Bạn đồng ý miễn cho GPC, Google và các chi nhánh khác của GPC cũng như đại lý, nhà thầu, cán bộ và nhân viên của họ khỏi mọi khiếu nại, đòi hỏi và khoản đền bù thiệt hại (cả trên thực tế lẫn hậu quả) phát sinh từ hay có liên quan theo bất kỳ hình thức nào đến một tranh chấp. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không để GPC liên quan đến bất kỳ việc kiện tụng hoặc tranh chấp nào khác phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ giao dịch, thỏa thuận hay dàn xếp với bất kỳ Người bán, Người mua khác, nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba khác có liên quan đến Dịch vụ. Nếu bạn có ý định làm như vậy, (i) bạn sẽ thanh toán tất cả chi phí và phí luật sư của GPC, Google và các chi nhánh khác của GPC cũng như sẽ đảm bảo bồi thường như quy định dưới đây, và (ii) khu vực tài phán cho bất kỳ việc kiện tụng hoặc tranh chấp nào như vậy sẽ bị giới hạn như quy định dưới đây. Tuy nhiên, không có nội dung nào trong Điều khoản dịch vụ này sẽ cấu thành tuyên bố từ bỏ mọi quyền, khiếu nại hoặc biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có liên quan đến một Giao dịch thanh toán theo thỏa thuận của cơ quan phát hành thẻ của Người mua, điều khoản và điều kiện của Tài khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động, quy tắc liên kết thẻ hoặc bất kỳ luật nào áp dụng.

11. Tiền hoàn trả

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình đã được mở hoặc sử dụng trái phép, vui lòng xem quy trình bảo vệ chống gian lận của chúng tôi. Ngoài ra, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi bảo vệ bạn trước hành vi gian lận.

Trừ trường hợp quy định trong Điều khoản dịch vụ này hay do pháp luật yêu cầu, tất cả các Giao dịch thanh toán được xử lý thông qua Dịch vụ là giao dịch không được GPC hoàn tiền cho Người mua và Người mua không thể hủy bỏ được thông qua Dịch vụ.

12. GPC không phải là một tổ chức ngân hàng

GPC xử lý Giao dịch thanh toán thay mặt Người bán. GPC không phải là một ngân hàng hoặc tổ chức nhận tiền gửi đạt chuẩn khác và không phát hành tín dụng. Số tiền do GPC hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của GPC (bao gồm mọi nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng) nắm giữ liên quan đến việc xử lý các Giao dịch thanh toán không phải là tiền gửi bắt buộc Người mua và không được bảo hiểm cho lợi ích của Người mua.

13. Chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có thể, theo toàn quyền quyết định mà không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào, chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không hoạt động hay vi phạm Điều khoản dịch vụ này hoặc các chính sách khác mà chúng tôi có thể đưa ra theo thời gian.

Khi chấm dứt sử dụng Dịch vụ, bạn vẫn có trách nhiệm pháp lý đối với tất cả Giao dịch thanh toán và bất kỳ nghĩa vụ nào khác thuộc về mình. Khi đã chấm dứt sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có quyền cấm bạn truy cập vào Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy kích hoạt tên người dùng và mật khẩu của bạn, đồng thời từ chối các quyền truy cập vào Dịch vụ trong tương lai của bạn (hoặc của người thân hay người quen của bạn hoặc nếu đó là tổ chức doanh nghiệp, công ty mẹ của tổ chức, các chi nhánh hoặc công ty con hay người kế nhiệm của họ).

14. Trách nhiệm của Người mua về thuế và các yêu cầu về quy định khác trong nước

Bạn có trách nhiệm khai báo và thanh toán mọi khoản thuế áp dụng phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ. Do đó, bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và mọi luật thuế hiện hành, bao gồm cả việc khai báo và thanh toán mọi khoản thuế phát sinh có liên quan đến Giao dịch thanh toán.

Nếu bạn là cư dân của một quốc gia có quy định về việc đổi ngoại tệ, theo đây bạn đảm bảo rằng bạn đã có mọi chấp thuận hay quyền cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm về quy định đó (và tất cả các vấn đề phụ thuộc theo đó) để sử dụng Dịch vụ. Do đó, khi được GPC yêu cầu, bạn có trách nhiệm cung cấp cho GPC chứng cứ bằng tài liệu thỏa mãn yêu cầu của GPC về bất kỳ sự phê duyệt kiểm soát đổi ngoại tệ nào như vậy. Trong trường hợp bạn không cung cấp tài liệu như vậy cho GPC, GPC sẽ không bắt buộc và/hoặc có nghĩa vụ thực hiện Dịch vụ và không một thỏa thuận nào giữa bạn và GPC về Dịch vụ sẽ có hiệu lực.

Ngân hàng hay các quy định khác trong quốc gia cư trú của bạn có thể áp đặt thêm yêu cầu hoặc hạn chế đối với khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn nên xác nhận bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào như vậy với ngân hàng của mình trước khi quyết định xem có đăng ký Dịch vụ hay không.

15. Không xác nhận về sản phẩm

GPC không tuyên bố hay xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về:

(a) sự an toàn, chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy, tính toàn vẹn hay tính hợp pháp của bất kỳ Sản phẩm nào, tính trung thực hay độ chính xác của mô tả Sản phẩm hay của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, đề nghị, đề xuất, tuyên bố, dữ liệu hoặc thông tin khác (gọi chung là "Nội dung") được hiển thị, phân phối, mua hay thanh toán qua Dịch vụ hay Trang web của Google; hoặc

(b) khả năng của Người mua trong việc mua Sản phẩm hoặc khả năng của Người bán trong việc phân phối Sản phẩm. Do đó, GPC tuyên bố từ chối mọi trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Nội dung nào hay trong Dịch vụ. GPC có quyền, nhưng không có trách nhiệm, chỉnh sửa, sửa đổi, từ chối đăng hay xóa bất kỳ Nội dung nào, dù toàn bộ hay một phần nội dung mà theo toàn quyền quyết định của GPC là nội dung phản cảm, bị lỗi, bất hợp pháp, gian lận hay nói cách khác là vi phạm Điều khoản dịch vụ dành cho Người mua này.

16. Tài sản vô thừa nhận

Nếu chúng tôi giữ số tiền phát sinh từ Giao dịch thanh toán của bạn được xử lý thông qua Dịch vụ hay theo cách khác và chúng tôi không thể liên hệ với bạn cũng như không có hồ sơ về việc sử dụng Dịch vụ của bạn trong một vài năm thì luật hiện hành có thể yêu cầu chúng tôi khai báo số tiền này dưới dạng tài sản vô thừa nhận. Nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn theo địa chỉ ghi trong hồ sơ của chúng tôi nhưng nếu không thể tìm thấy bạn, chúng tôi có thể được yêu cầu phân bổ bất kỳ số tiền nào như vậy cho bang có liên quan dưới dạng tài sản vô thừa nhận. Chúng tôi có quyền khấu trừ một khoản phí không hoạt động hoặc các phí hành chính khác từ số tiền vô thừa nhận đó theo sự cho phép của luật hiện hành.

17. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không làm phương hại đến GPC, Google, công ty con và các chi nhánh khác của họ cũng như giám đốc, công chức, chủ sở hữu, đại lý, đơn vị đồng nhãn hiệu hay các đối tác khác, nhân viên, nhà cung cấp thông tin, bên cấp phép, bên được cấp phép, tư vấn viên, nhà thầu và các bên thứ ba có liên quan khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở Paymentech, L.P. và Khách hàng khác) (gọi chung là "Bên được bồi thường") trước và khỏi bất kỳ và mọi khiếu nại, nhu cầu, nguyên nhân khởi kiện, khoản nợ hay trách nhiệm pháp lý, kể cả phí luật sư hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và chi phí mà Bên được bồi thường phải gánh chịu do phát sinh, có liên quan hoặc có thể phát sinh từ: (i) việc sử dụng Dịch vụ của bạn; (ii) mọi hành vi vi phạm hay không tuân thủ của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này hoặc bất kỳ chính sách nào trong các chính sách của GPC; (iii) mọi tranh chấp hay kiện tụng do hành động hoặc thiếu sót của bạn gây nên; hoặc (iv) sự tắc trách hoặc vi phạm hay vi phạm bị cáo buộc của bạn đối với bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba.

18. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành

DỊCH VỤ, BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG, PHẦN MỀM, CHỨC NĂNG, TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN ĐƯỢC CÔNG BỐ, CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP QUA DỊCH VỤ, ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO NGUYÊN TRẠNG". TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, GPC, GOOGLE, CÁC CÔNG TY CON VÀ CÁC CHI NHÁNH KHÁC CỦA HỌ, ĐẠI LÝ, ĐƠN VỊ ĐỒNG NHÃN HIỆU HOẶC CÁC ĐỐI TÁC KHÁC (GỌI CHUNG LÀ "ĐỐI TÁC CỦA GPC") KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC VỀ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG, TÀI LIỆU, THÔNG TIN VÀ CHỨC NĂNG CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC BẰNG PHẦN MỀM SỬ DỤNG TRÊN HOẶC TRUY CẬP QUA DỊCH VỤ HAY ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH VI VI PHẠM BẢO MẬT NÀO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUYỀN TẢI THÔNG TIN NHẠY CẢM THÔNG QUA DỊCH VỤ. MỖI BÊN GPC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM MÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI MỌI BẢO HÀNH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC VỀ DỊCH VỤ, SỰ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC HAY TÍNH PHÙ HỢP VỀ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CÁC BÊN CỦA GPC KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY KHÔNG CÓ LỖI. CÁC BÊN CỦA GPC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở LỖI HỆ THỐNG HAY GIÁN ĐOẠN KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NHẬN, XỬ LÝ, CHẤP NHẬN, HOÀN THÀNH HAY GIẢI QUYẾT CÁC GIAO DỊCH THANH TOÁN HOẶC DỊCH VỤ.

19. Giới hạn trách nhiệm pháp lý; Trường hợp bất khả kháng

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BẤT KỲ BÊN NÀO CỦA GPC CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI HAY MẤT MÁT NÀO GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HAY CẢNH BÁO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, MẤT UY TÍN KINH DOANH, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HAY CÁC MẤT MÁT VÔ HÌNH KHÁC PHẢI GÁNH CHỊU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ BÊN GPC HOẶC DỊCH VỤ HAY BẤT KỲ HÀNG HÓA NÀO, DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN ĐÃ MUA, NHẬN ĐƯỢC, BÁN HOẶC THANH TOÁN THEO CÁCH CỦA DỊCH VỤ BẤT KỂ LOẠI KHIẾU NẠI HAY BẢN CHẤT CỦA NGUYÊN NHÂN KHỞI KIỆN LÀ GÌ NGAY CẢ KHI BÊN GPC ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TÍCH LŨY CỦA CÁC BÊN GPC PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ PHÍ RÒNG MÀ GPC THỰC SỰ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC VÀ GIỮ LẠI TỪ CÁC GIAO DỊCH THANH TOÁN HỢP LỆ CỦA NGƯỜI MUA TRONG THỜI GIAN BA THÁNG NGAY TRƯỚC NGÀY KHIẾU NẠI. Mỗi bên thừa nhận rằng bên kia đã tham gia Điều khoản dịch vụ này dựa trên giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu rõ trong tài liệu này và rằng những giới hạn đó là cơ sở thỏa thuận cần thiết giữa các bên. Ngoài và không giới hạn bất kỳ điều nào đã nói ở trên thì không có bên GPC nào phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện do bất kỳ điều kiện nào vượt quá khả năng kiểm soát cho phép của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành động của chính phủ, hành động khủng bố, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc thiên tai khác, tình trạng lao động, mất điện và Internet không ổn định.

20. Khu vực tài phán; Luật điều chỉnh

Điều khoản dịch vụ này sẽ được coi là hình thành ở California, Hoa Kỳ. Điều khoản dịch vụ này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp bang California, ngoại trừ lựa chọn quy tắc luật của California và các luật liên bang hiện hành của Hoa Kỳ. Ở phạm vi được luật cho phép, mỗi bên đồng ý đệ trình lên quyền tài phán cá nhân và độc quyền của các tòa án đặt tại Hạt Santa Clara, California. Các bên loại trừ cụ thể Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và Đạo luật thống nhất về giao dịch thông tin trên máy tính khỏi Điều khoản dịch vụ này.

21. Lưu ý

Ngoài thông tin giao tiếp điện tử được phép theo Mục có tiêu đề "Sử dụng thông tin giao tiếp điện tử" thì các tuyên bố, thông báo và các thông tin giao tiếp khác đến Người mua có thể thực hiện được qua thư, email, thông báo đăng trên Trang web của Google hoặc các phương pháp được cho phép khác. Chúng tôi cũng có thể đưa ra thông báo về các thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ này hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị các liên kết đến thông báo trên Trang web của Google. Thông báo gửi đến GPC có thể thực hiện qua thư tới địa chỉ:

Google LLC

Attn: Google Payments

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

22. Sửa đổi Điều khoản dịch vụ cho người mua

Chúng tôi có toàn quyền quyết định trong việc thay đổi, chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng thông báo lên Trang web của Google hoặc gửi thông báo cho bạn. Các thay đổi sẽ có hiệu lực, và sẽ được coi là đã được bạn chấp thuận, sau thông báo ban đầu và sẽ áp dụng từ nay về sau đối với Giao dịch thanh toán được tạo sau ngày đăng thông báo. Trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào như vậy thì bạn chỉ có biện pháp khắc phục duy nhất là chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

23. Chuyển nhượng

Bạn không được chuyển nhượng Điều khoản dịch vụ này hay bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào sau đây, được pháp luật thừa nhận hoặc khi không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi và bất kỳ ý định chuyển giao cũng đều không có giá trị. Chúng tôi có quyền tự ý chuyển nhượng Điều khoản dịch vụ này và các quyền cũng như nghĩa vụ dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không cần thông báo hay có sự đồng ý. Theo điều đã nói ở trên, Điều khoản dịch vụ này sẽ ràng buộc và mang lại lợi ích cho các bên liên quan, người thừa kế và người được nhượng quyền mà họ cho phép.

24. Điều khoản còn hiệu lực

Khi bạn chấm dứt sử dụng Dịch vụ hoặc chấm dứt Điều khoản dịch vụ này vì bất kỳ lý do gì ngoài mục này thì các mục sau sẽ vẫn còn hiệu lực: 3.1, 5, 7, 8, 10, 12 đến 21 và 25.

25. Các quy định khác

Việc GPC không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Điều khoản dịch vụ sẽ không bị coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ quy định nào của Điều khoản dịch vụ này được bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào tuyên phán là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, thì quy định đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ đến mức tối thiểu cần thiết để Điều khoản dịch vụ này sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực và vẫn có thể thực thi giữa các bên. Các đề mục chỉ dành cho mục đích tham khảo và trong mọi trường hợp sẽ không xác định, giới hạn, giải thích hay mô tả phạm vi của mục đó. Điều khoản dịch vụ này, bao gồm cả các chính sách quản lý Dịch vụ của GPC được tham chiếu ở đây, cấu thành nên toàn bộ thỏa thuận giữa GPC và Người mua đối với việc Người mua sử dụng Dịch vụ. Điều khoản dịch vụ này không dành cho và sẽ không được hiểu là tạo ra bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào với bất kỳ bên nào ngoài Người mua và GPC, Google, các chi nhánh khác của GPC mà mỗi chi nhánh sẽ là người thụ hưởng bên thứ ba của Điều khoản dịch vụ dành cho Người mua này và không ai khác có thể đòi hỏi bất kỳ quyền nào với tư cách người thụ hưởng bên thứ ba theo hợp đồng này.