Google Payments - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ผู้ซื้อ

25 กุมภาพันธ์ 2021

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Google Payment Corp. บริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวของ Google LLC ("Google") ซึ่งครอบคลุมการเข้าถึงและการใช้งาน Google Payments ของคุณ ในฐานะผู้ซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการนี้ทั้งหมด ก่อนตัดสินใจว่าคุณจะยอมรับและดำเนินการลงทะเบียนต่อไปหรือไม่

เครื่องมือการชำระเงินที่บันทึกไว้ในบัญชี Google Payments ของคุณอาจแสดงแก่คุณภายใต้แบรนด์ Google Pay แต่ยังคงอยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เมื่อใช้กับบริการหรือข้อเสนอที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การคลิกปุ่ม "ยอมรับและดำเนินการต่อ" ในหน้าการลงทะเบียนหมายความว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้

1.คำที่ได้รับการจำกัดความเฉพาะ

คำที่ได้รับการจำกัดความต่อไปนี้จะปรากฏในข้อกำหนดในการให้บริการนี้

2. ข้อกำหนดในการลงทะเบียน

คุณต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในหน้าเว็บการลงทะเบียนใช้บริการเพื่อใช้บริการนี้ คุณต้องลงทะเบียนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้ได้หรือบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือให้เป็นเครื่องมือการชำระเงินเพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าภาระผูกพันอื่นๆ ท ี่เกิดจากการใช้บริการนี้ คุณจะต้องให้ข้อมูลปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง รวมทั้งดูแลให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ เราอาจกำหนดให้คุณระบุข้อมูลเพิ่มเติมตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ต่อไป หรือเพื่อช่วยเราพิจารณาว่าจะอนุญาตให้คุณใช้บริการนี้ต่อไปหรือไม่

คุณให้สิทธิ์เรายืนยันกับสถาบันการเงินผู้ออกเครื่องมือการชำระเงินและ/หรือผู้ให้บริการ (ตามที่เกี่ยวข้อง) ว่าเครื่องมือการชำระเงินของคุณอยู่ในสถานะดี โดยวิธีที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งคำขอเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงิน และ/หรือการโอนและ/หรือการตัดเงินจำนวนเล็กน้อยในสกุลดอลลาร์จากเครื่องมือการชำระเงินดังกล่าวตามกฎของสมาคมผู้ออกบัตรหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) นอกจากนี้ คุณยังให้สิทธิ์เราขอข้อมูลรายงานเครดิตเป็นครั้งคราว และ/หรือสอบถามเกี่ยวกับเครดิตหรือข้อมูลประวัติอื่นๆ ตามที่เราพิจารณาว่าเหมาะสมเพื่อประเมินการลงทะเบียนของคุณหรือการใช้บริการนี้ต่อไป

เราอาจปฏิเสธการอนุมัติหรืออาจยกเลิกการลงทะเบียนที่มีอยู่โดยแจ้งเฉพาะคำเตือนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและไม่ได้มีการยกเว้นตามข้อกำหนดนี้ และอาจแจ้งหรือไม่แจ้งสาเหตุหรือคำเตือนอื่นใด ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้ซื้อนี้หมายความว่าคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้

3.บริการการประมวลผลข้อมูล

3.1 การประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน

บริการนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับการทำธุรกรรมการชำระเงิน เพื่อให้การชำระเงินสำหรับการซื้อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเสร็จสมบูรณ์ บริการนี้จะจัดเก็บข้อมูลจากผู้ซื้อ เช่น เครื่องมือการชำระเงินของผู้ซื้อและข้อมูลการจัดส่ง และจะประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินแทนผู้ขายผ่านเครือข่ายบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เหมาะสมหรือผ่านผู้ให้บริการที่เข้าร่วม ตามแต่ละกรณี GPC อาจชะลอการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินที่น่าสงสัย หรือธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบ ทุจริต หรือละเมิดกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้ซื้อฉบับนี้ หรือนโยบายของ GPC หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังที่ระบุไว้ตามดุลยพินิจของ GPC แต่เพียงผู้เดียว ผู้ซื้ออนุญาตให้มีการเรียกเก็บเงินหรือหักบัญชีจากเครื่องมือการชำระเงินของผู้ซื้อตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงยังให้สิทธิ์โอนเงินไปยังเครื่องมือการชำระเงินของผู้ซื้อผ่านบริการนี้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดึงเงินกลับเข้าบัญชี การคืนเงิน หรือการปรับค่าใช้จ่าย

คุณรับทราบและยอมรับว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นธุรกรรมระหว่างคุณกับผู้ขาย ไม่ใช่กับ GPC, Google หรือบริษัทในเครือของ GPC ทั้งนี้ GPC ไม่ใช่ฝ่ายคู่สัญญาในการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และ GPC, Google หรือบริษัทอื่นๆ ในเครือของ GPC ไม่ใช่ผู้ซื้อหรือผู้ขายท ี่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชำระเงินใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ Google

นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าผู้ขายและ GPC ซึ่งดำเนินการในนามของผู้ขายอาจส่งธุรกรรมการชำระเงินซ้ำสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ไปยังเครือข่ายการชำระเงินเพื่อใช้ในการประมวลผลอย่างน้อย 1 ครั้งในกรณีที่ธุรกรรมการชำระเงินก่อนหน้าถูกปฏิเสธหรือส่งคืนโดยเครือข่ายการชำระเงิน

3.2 การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ

ผู้ขายบางรายที่ยอมรับ Google Payments อาจอนุญาตให้คุณทำการซื้อโดยเรียกเก็บเงินจากบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลเมื่อคุณใช้การเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือผ่าน Google Payments

3.3การสมัครใช้บริการ/การซื้อที่เป็นธุรกรรมแบบเกิดซ้ำ

ในกรณีที่บริการการประมวลผลข้อมูลอนุญาตให้คุณชำระค่าสมัครใช้บริการได้ การสมัครใช้บริการนั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณคลิก "ยอมรับและซื้อ" (หรือข้อความที่เทียบเท่ากัน) เพื่อชำระค่าสมัครใช้บริการ ซึ่งเป็นธุรกรรมการเรียกเก็บเงินแบบเกิดซ้ำ และระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ การสมัครใช้บริการและการให้สิทธิ์เรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครใช้บริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การคลิก "ยอมรับและซื้อ" (หรือข้อความที่เทียบเท่ากัน) หมายความว่าคุณให้สิทธิ์ผู้ขายที่เกี่ยวข้องในการเรียกเก็บเงินจากเครื่องมือการชำระเงินที่เลือกในแต่ละช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินที่กำหนดสำหรับการสมัครใช้บริการตามยอดรวมการซื้อ รวมถึงเป็นการให้สิทธิ์ผู้ขายที่เกี่ยวข้องในการเรียกเก็บเงินตามยอดรวมการซื้อจากเครื่องมือการชำระเงินสำรอง หากเลือกไว้ในบัญชี Google Payments ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเครื่องมือการชำระเงินที่กำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ระบบจะเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่องตามยอดรวมการซื้อจากเครื่องมือการชำระเงินที่กำหนดหรือเครื่องมือการชำระเงินสำรอง (หากมี) ในแต่ละช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน จนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครใช้บริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอดรวมการซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ขายในช่วงระยะเวลาการสมัครใช้บริการ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากเครื่องมือการชำระเงินของคุณในแต่ละงวดโดยอิงตามวันที่ที่สมัครใช้บริการ คุณยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ทุกเมื่อตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ที่นี่ แต่การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ม ีผลจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน

 

4. ธุรกรรมการชำระเงินที่อนุญาต

คุณสามารถใช้บริการนี้เพื่อทำธุรกรรมการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากผู้ขายผ่านการขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปอย่างสุจริตเท่านั้น บริการนี้ไม่สามารถใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงินหรือโอนเงินระหว่างผู้ซ ื้อกับผู้ขายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์ บริการนี้ไม่สามารถใช้เพื่อรับเงินสดล่วงหน้าจากผู้ขาย หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการซื้อรายการเทียบเท่าเงินสด (เช่น เช็คเดินทาง บัตรแบบชำระเงินล่วงหน้า และใบสั่งจ่ายเงิน) นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถใช้บริการนี้เพื่อทำธุรกรรมการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนธุรกรรมผิดกฎหมายอื่นใดที่แฝงอยู่

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการดังกล่าวเพื่อทำธุรกรรมการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้ นโยบายหรือกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ ดูนโยบายปัจจุบันซึ่งระบุผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้บริการนี้ชำระเงินได้ที่นี่การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ

5. ข้อจำกัดการใช้บริการ

เราอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำกัดจำนวนเงินสกุลดอลลาร์ในธุรกรรมแต่ละรายการหรือธุรกรรมรวม หรือจำนวนธุรกรรมการชำระเงินในช่วงระยะเวลาที่ระบุ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกองค์ประกอบใดๆ ของบริการนี้ได้ทุกเมื่อ รวมถึงระยะเวลาการให้บริการ หรือความพร้อมให้บริการ หรือคุณลักษณะของบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่มีความรับผิดในการดำเนินการดังกล่าว เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดขีดจำกัดเกี่ยวกับคุณลักษณะบางอย่างของบริการ หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วนของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่มีความรับผิดในการดำเนินการดังกล่าว เราอาจปฏิเสธการทำธุรกรร มการชำระเงินใดๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทราบล่วงหน้า

เราไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่มีในบริการนี้จะไม่ขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องใดๆ ของบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของระบบ หรือความขัดข้องอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการรับ การประมวลผลข้อมูล การยอมรับ การดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ หรือการชำระเงินของบริการหรือธุรกรรมการชำระเงิน)

เราอาจจำกัดหรือระงับการใช้บริการของคุณได้ทุกเมื่อ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว หากเราระงับการใช้บริการของคุณ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การระงับการใช้บริการจะไม่ส่งผลต่อสิทธิและภาระหน้าที่ของคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการระงับดังกล่าว

6. ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งต่อไปนี้

หากผู้ซื้อเป็นองค์กรธุรกิจ ผู้ซื้อตกลงว่าเจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงาน ตัวแทนทั้งหมด รวมถึงผู้อื่นที่มีสิทธิ์เข้าถึงชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่าน ต้องได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการนี้จากผู้ซื้อและกำหนดให้ผู้ซื้ออยู่ภายใต้ผลผูกพันทางกฎหมาย ผู ้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงาน ตัวแทน และบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันและที่เคยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเข้าถึงบริการนี้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ซื้อ ไม่ว่าจะได้รับสิทธิ์จากผู้ซื้อหรือไม่ก็ตาม

7. ความเป็นส่วนตัว

คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ซึ่งได้ให้ไว้กับเราจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการนี้

8. การใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เราอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการด้วยวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ (ก) การส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมลที่คุณให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียน หรือ (ข) การโพสต์ประกาศหรือการแจ้งข่าวสารบนเว็บไซต์ Google คุณยินยอมให้เราติดต่อคุณได้โดยใช้วิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องต่างๆ ซึ่งได้แก่ ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ (รวมถึงฉบับแก้ไขหรือปรับปรุง) ประกาศ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ การตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ของคุณ

คุณควรเก็บสำเนาการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยการพิมพ์เป็นเอกสารหรือบันทึกไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะถือว่าคุณได้รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเราส่งการสื่อสารดังกล่าวไปยังอีเมลที่คุณให้ไว้ตอนลงทะเบียน หรือตามที่คุณได้แก้ไขหลังจากนั้นโดยเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หรือเมื่อเราโพสต์ข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ Google

สำหรับการสื่อสารหรือบันทึกข้อมูลที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนดให้เราต้องจัดเตรียมให้คุณในรูปแบบเอกสารกระดาษที่เป็นลายลักษณ์อักษร คุณยินยอมให้เราจัดเตรียมการสื่อสารหรือบันทึกข้อมูลเหล่านี้ด้วยวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่จะนำมาใช้กับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น ได้แก่ (ก) คุณสามารถติดต่อเราผ่านหน้าสำหรับติดต่อของบริการ เพื่อขอสำเนาดิจิทัลของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีกฉบับได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม (ข) คุณขอสำเนาเอกสารกระดาษของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และเราขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียมสำเนาเอกสารดังกล่าว (ค) คุณสามารถติดต่อเราผ่านหน้าสำหรับติดต่อเพื่ออัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนของคุณที่ใช้สำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อยกเลิกการยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และ (ง) เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการนี้ของคุณ หากคุณปฏิเสธหรือยกเลิกการยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเรา

9. ค่าบริการ

เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้ในฐานะผู้ซื้อ สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการที่ออกหรือให้บริการเครื่องมือการชำระเงินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการหักบัญชีหรือการเรียกเก็บเงินจากเครื่องมือการชำระเงิน ซึ่งเป็นผลจากธุรกรรมการชำระเงินนั้นๆ คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งานเครื่องมือการชำระเงินของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมดังกล่าว

10. การโต้แย้ง

GPC จะจัดหาเครื่องมือต่างๆ สำหรับให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพื่อแก้ไขการโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเกี่ยวกับธุรกรรม หากลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการโต้แย้งได้ เราสามารถเป็นสื่อกลางไกล่เกลี่ยการโต้แย้งระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอความช่วยเหลือจากเรา หากเกิดกรณีนี้ เราจะตรวจสอบการโต้แย้งดังกล่าวและเสนอวิธีแก้ไขที่ไม่มีผลผูกพันตามความเหมาะสม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำถามที่พบบ่อย

GPC อาจเสนอความคิดเห็นหรือระบบการจัดอันดับอื่นๆ เกี่ยวกับบริการนี้เพื่อช่วยคุณประเมินลูกค้ารายอื่นของบริการ คุณรับทราบว่าความคิดเห็นหรือระบบการจัดอันดับข้างต้นแสดงถึงความคิดเห็นของลูกค้ารายอื่นๆ ที่ใช้บริการเท่านั้น และไม่ใช่ความคิดเห็น การรับรอง หรือการรับประกันโดย GPC ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายอื่นๆ ที่ใช้บริการ

คุณยินยอมให้ GPC, Google และบริษัทอื่นๆ ในเครือของ GPC รวมถึงหน่วยงาน ผู้ทำสัญญา เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทเหล่านั้นพ้นภาระจากการอ้างสิทธิ์ ข้อเรียกร้อง และค่าเสียหายทั้งหมด (ตามจริงและเป็นผลของเหตุการณ์อื่น) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับการโต้แย้งไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะไม่ให้ GPC เกี่ยวโยงในการฟ้องเรียกค่าเสียหายใดๆ หรือการโต้แย้งอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ข้อตกลง หรือการตกลงใดๆ กับผู้ขาย ผู้ซื้อรายอื่นๆ ผู้ลงโฆษณา หรือบุคคลที่สามโดยเกี่ยวข้องกับบริการนี้ หากคุณพยายามดำเนินการดังกล่าว (1) คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าทนายความของ GPC, Google และบริษัทอื่นๆ ในเครือของ GPC และจะต้องให้การชดใช้ค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และ (2) เขตอำนาจศาลสำหรับการฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือการโต้แย้งดังกล่าวจะต้องจำกัดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ไม่มีส่วนใดของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ที่จะก่อให้เกิดการสละซึ่งสิทธิ์ การอ้างสิทธิ์ หรือการปกป้องสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงผู้ออกบัตรของผู้ซื้อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ กฎของสมาคมผู้ออกบัตร หรือกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้

11. การคืนเงิน

หากคิดว่ามีการเปิดหรือใช้บัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูกระบวนการเกี่ยวกับความคุ้มครองจากการทุจริต นอกจากนี้ โปรดดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ปกป้องคุณจากการประพฤติมิชอบ

ธุรกรรมการชำระเงินทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบริการนี้เป็นธุรกรรมที่ GPC ไม่สามารถขอเงินคืนให้ผู้ซื้อได้ และผู้ซื้อจะใช้บริการนี้ดึงเงินกลับเข้าบัญชีไม่ได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการออกเงินคืนหรือโอนเงินเข้าบัญชีภายใต้การพิจารณาตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว หากเราออกเงินคืนหรือโอนเงินเข้าบัญชี จะไม่ถือว่าเรามีภาระหน้าที่ในการดำเนินการแบบเดียวกันหรือคล้ายกันในอนาคต

12. GPC ไม่ใช่สถาบันการเงิน

GPC ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของผู้ขาย GPC ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันรับฝากเงินอื่นๆ ตามกฎหมาย และไม่ได้เป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชี เงินที่ GPC หรือผู้ให้บริการของ GPC (รวมถึงผู้ให้บริการที่เป็นธนาคาร) ถืออยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินนั้นไม่ถือเป็นเงินเพื่อการนำฝากของผู้ซื้อ และไม่ได้เป็นการรับประกันผลประโยชน์ของผู้ซื้อ

13. การยกเลิกการให้บริการ

เราอาจยกเลิกการใช้บริการของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ต าม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่ได้ใช้งาน หรือการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือนโยบายอื่นๆ ที่เราอาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ

เมื่อเรายกเลิกการใช้บริการ คุณยังคงมีความรับผิดต่อธุรกรรมการชำระเงินทั้งหมด และภาระหน้าที่อื่นใดที่คุณได้สร้างไว้ เมื่อยกเลิกการให้บริการ เรามีสิทธิในการห้ามไม่ให้คุณเข้าถึงบริการนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปิดใช้งานชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รวมถึงมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้คุณ (หรือญาติของคุณ หรือคนรู้จัก หรือในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจจะครอบคลุมถึงบริษัทแม่ บริษัทในเครือ หรือบริษัทสาขา หรือผู้รับช่วงต่อ) เข้าถึงบริการนี้ในอนาคต

14. ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเกี่ยวกับภาษีและข้อกำหนดของข้อบังคับอื่นๆ ภายในประเทศ

การรายงานและการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการใช้บริการนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ โดยคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการรายงานและการชำระภาษีที่เกิดจากธุรกรรมการชำระเงิน

หากเป็นผู้พักอาศัยในประเทศที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ คุณให้การรับรองไว้ ณ ที่นี้ว่าคุณได้รับอนุมัติหรือได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลข้อบังคับนั้น (และทุกเรื่องที่ประกอบกัน) ในการใช้บริการนี้ คุณรับรองไว้ ณ ที่นี้ว่าจะจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้กับ GPC เมื่อได้รับการร้องขอ และข้อมูลการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ GPC กำหนด ในกรณีที่คุณจัดเตรียมเอกสารประกอบดังกล่าวให้แก่ GPC ไม่ได้ GPC ไม่จำเป็นและ/หรือไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการนี้ และข้อตกลงระหว่างคุณกับ GPC ที่เก ี่ยวข้องกับบริการนี้จะไม่มีผลบังคับใช้หรือผลใดๆ

ระเบียบข้อบังคับด้านการธนาคารหรือด้านอื่นๆ ในประเทศที่คุณพักอาศัยอาจมีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของคุณในการใช้บริการนี้ คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดหรือข้อจำกัดดังกล่าวกับธนาคารของคุณก่อนตัดสินใจว่าจะลงทะเบียนใช้บริการนี้หรือไม่

15. ไม่มีการรับรองผลิตภัณฑ์

GPC ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือให้การรับรองผลิตภัณฑ์ใด ๆและจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ

16. สินทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของ

หากเราเป็นผู้ถือเงินที่มีกำหนดจ่ายให้แก่คุณ ซึ่งเป็นเงินที่เกิดจากธุรกรรมการชำระเงินที่ดำเนินการผ่านบริการนี้หรือผ่านวิธีอื่นๆ และเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ รวมถึงไม่มีบันทึกข้อมูลการใช้บริการนี้ของคุณเป็นเวลาหลายปี กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดให้เราต้องรายงานว่าเงินจำนวนเหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของ หากเกิดกรณีนี้ เราจะพยายามตามหาคุณจากที่อยู่ในบันทึกข้อมูลของเรา แต่หากเราไม่สามารถตามตัวคุณได้ เราอาจต้องส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวในสถานะสินทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของให้แก่รัฐที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือค่าธรรมเนียมการจัดการอื่นๆ จากเงินดังกล่าวที่ไม่มีเจ้าของตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต

17. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และให้ความคุ้มครองแก่ GPC, Google และบริษัทสาขา รวมถึงบริษัทอื่นๆ ในเครือ ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เจ้าของ หน่วยงาน ผู้ใช้ตราสินค้าร่วมหรือพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ พนักงาน ผู้ให้บริการข้อมูล ผู้อนุญาต ผู้รับอนุญาต ที่ปรึกษา ผู้ทำสัญญา และบุคคลที่สามคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Paymentech, L.P. และลูกค้าที่เกี่ยวข้อง) (เรียกรวมกันว่า "ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย") ในและจากการอ้างสิทธิ์ ข้อเรียกร้อง มูลฟ้อง หนี้ หรือความรับผิดทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้น เกี่ยวข้อง หรืออาจเกิดจาก (1) การใช้บริการของคุณ (2) การที่คุณละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือนโยบายใดๆ ของ GPC (3) การโต้แย้งหรือการฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเป็นผลที่ตามมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ ของคุณ หรือ (4) ความประมาทหรือการละเมิด หรือข้ออ้างที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม

18. ข้อจำกัดความรับผิดของการรับประกัน

บริการนี้ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา ซอฟต์แวร์ ฟังก์ชัน วัสดุ และข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ใช้ ที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าถึงได้ผ่านบริการดังกล่าว มีให้ใช้งาน "ตามที่มีอยู่" ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต GPC, Google และบริษัทสาขา รวมถึงบริษัทอื่นๆ ในเครือ ตลอดจนตัวแทน ผู้ใช้ตราสินค้าร่วม หรือพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "ฝ่าย GPC") ไม่ได้รับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะในกรณีใดสำหรับบริการหรือเนื้อหา วัสดุ ข้อมูล และฟังก์ชันที่เข้าถึงได้โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้หรือเข้าถึงผ่านบริการนี้ หรือสำหรับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านบริการนี้ ฝ่าย GPC แต่ละฝ่ายขอจำกัดความรับผิดโดยไม่จำกัดสำหรับการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ การไม่ละเมิด คุณค่าความเป็นสินค้า หรือความเหมาะสมกับจุดประสงค์เฉพาะด้าน ฝ่าย GPC ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่มีในบริการนี้จะไม่ขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ ฝ่าย GPC จะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องใดๆ ของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวของระบบหรือความขัดข้องอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการรับ การประมวลผลข้อมูล การยอมรับ การดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ หรือการชำระเงินของบริการหรือธุรกรรมการชำระเงิน

19. ข้อจำกัดความรับผิด; สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ฝ่าย GPC ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือมีความรับผิดต่อผู้ซื้อหรือบุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ใดๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยอ้อม เป็นผลของเหตุการณ์อื่น เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เป็นการลงโทษ หรือเป็นข้อยกเว้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียประโยชน์ ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรือการสูญเสียอื่นๆ ที่ไม่อาจประเมินได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับฝ่าย GPC หรือบริการใดๆ หรือสินค้า บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่ซื้อ ได้รับ จำหน่าย หรือมีการชำระเงินให้โดยใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างสิทธิ์ประเภทใดหรือมีลักษณะมูลฟ้องเป็นอย่างไรก็ตาม แม้ว่าฝ่าย GPC จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของฝ่าย GPC ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมสุทธิที่ GPC ได้รับจริงและเรียกเก็บจากธุรกรรมการชำระเงินที่ถูกต้องของผู้ซื้อในช่วงระยะเวลา 3 เดือนก่อนวันที่ที่อ้างสิทธิ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น แต่ละฝ่ายรับทราบว่าอีกฝ่ายได้ทำข้อตกลงในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ โดยอิงตามข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในที่นี้ และรับทราบว่าข้อจำกัดเหล่านั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของการต่อรองระหว่างคู่สัญญา นอกเหนือจากและไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่ระบุไว้ข้างต้น GPC ทุกฝ่ายไม่มีความรับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าใดๆ อันเป็นผลมาจากเงื่อนไขใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของฝ่ายนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำของภาครัฐ หรือการก่อการร้าย แผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ เหตุการณ์เกี่ยวกับแรงงาน เหตุขัดข้องของระบบไฟฟ้า และความขัดข้องของอินเทอร์เน็ต

20. เขตอำนาจศาล; กฎหมายที่ควบคุม

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะถือว่าจัดทำขึ้นในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะอยู่ในบังคับของกฎหมายแคลิฟอร์เนีย เว้นแต่ในกรณีที่การใช้กฎหมายของแคลิฟอร์เนียเป็นทางเลือกและมีการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต แต่ละฝ่ายยอมรับเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลและเขตอำนาจศาลเด็ดขาดของศาลที่ตั้งอยู่ในเขตซานตาคลารา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ฝ่ายคู่สัญญาจะไม่นำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) และกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Uniform Computer Information Transactions Act) มาใช้กับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

21. ประกาศ

นอกเหนือจากการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับสิทธิ์ภายใต้ส่วน "การใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์" แล้ว ข้อความ ประกาศ และการสื่อสารอื่นๆ ถึงผู้ซื้ออาจดำเนินการผ่านจดหมาย อีเมล การโพสต์บนเว็บไซต์ Google หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ เราอาจจัดเตรียมประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือเนื้อหาอื่นๆ โดยการแสดงลิงก์ไปยังประกาศต่างๆ บนเว็บไซต์ Google ประกาศถึง GPC อาจดำเนินการทางจดหมายที่ส่งไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

Google LLC

ถึง: Google Payments

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

22. การแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้ซื้อ

เรามีสิทธิตามการพิจารณาที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงส่วนใดก็ตามของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อ โดยเราจะโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ Google หรือติดต่อแจ้งเรื่องนี้ให้คุณทราบโดยตรง การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ และถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หลังจากการโพสต์ในครั้งแรก และจะมีผลใช้บังคับต่อไปในอนาคตโดยสอดคล้องกับธุรกรรมการชำระเงินที่เริ่มขึ้นหลังจากวันที่โพสต์ประกาศดังกล่าว ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขใดๆ วิธีการเฉพาะเพียงหนึ่งเดียวที่จะดำเนินการได้คือการสิ้นสุดการใช้บริการนี้

23. การให้สิทธิ

คุณไม่สามารถให้สิทธิในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หรือสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวด้วยการใช้กฎหมายหรือวิธีอื่นใดโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน และการพยายามให้สิทธิในลักษณะดังกล่าวนี้จะถือเป็นโมฆะ เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ และสิทธิแ ละภาระหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดนี้อย่างอิสระให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอม ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะมีผลผูกพันและมีการนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของฝ่ายคู่สัญญาในที่นี้ รวมถึงผู้รับช่วงต่อและผู้รับสิทธิที่ได้รับอนุญาต

24. การมีผลต่อไป

เมื่อสิ้นสุดการใช้บริการนี้หรือสิ้นสุดข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกเหนือจากส่วนนี้ ส่วนที่จะยังคงมีผลต่อไปหลังจากการสิ้นสุดดังกล่าว ได้แก่ 3.1, 5, 7, 8, 10, 12 ถึง 21 และ 25

25. บทบัญญัติอื่นๆ

ความล้มเหลวของ GPC ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัตินั้นๆ หากบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ถูกตัดสินโดยศาลที่มีอำนาจเต็มว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง บทบัญญัตินั้นจะถูกจำกัดหรือตัดออกตามความจำเป็นในขอบเขตที่น้อยที่สุด เพื่อให้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้ระหว่างฝ่ายต่างๆ หัวข้อต่างๆ เป็นไปเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นการกำหนด จำกัด ตีความ หรืออธิบายขอบเขตหรือเนื้อหาในส่วนดังกล่าว ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายของ GPC ที่มีผลบังคับกับบริการที่อ้างถึงในข้อกำหนดนี้จะประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่าง GPC กับผู้ซื้อโดยเกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ของผู้ซื้อ ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์และต้องไม่ได้รับการตีความว่าจัดทำขึ้นเพื่อสร้างสิทธิ์หรือมอบการชดเชยใดๆ ให้แก่ฝ่ายใดที่นอกเหนือจากผู้ซื้อและ GPC, Google และบริษัทอื่นๆ ในเครือของ GPC ซึ่งแต่ละฝ่ายต้องเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามจากข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้ซื้อ และจะไม่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิ์ใดๆ ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้