Google Payments - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ผู้ซื้อ

20 กุมภาพันธ์ 2018

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ Google Payment Corp. บริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวของ Google LLC ("Google") ซึ่งครอบคลุมการเข้าถึงและการใช้งาน Google Payments ของคุณ ในฐานะผู้ซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการนี้ทั้งหมด ก่อนตัดสินใจว่าคุณจะยอมรับและดำเนินการลงทะเบียนนี้ต่อไปไหม

เครื่องมือการชำระเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีการชำระเงินผ่าน Google ของคุณอาจได้รับการเสนอแก่คุณภายใต้แบรนด์ Google Pay แต่ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เมื่อใช้กับบริการหรือข้อเสนอพิเศษที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การคลิกปุ่ม "ยอมรับและดำเนินการต่อ" ในหน้าการลงทะเบียนแสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการนี้

1. คำศัพท์จำกัดความเฉพาะ

คำศัพท์ที่มีคำจำกัดความดังต่อไปนี้จะปรากฏในข้อกำหนดในการให้บริการนี้

2. ข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียน

ในการใช้งานบริการนี้ คุณต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นบนเว็บเพจการลงทะเบียนใบริการ คุณต้องลงทะเบียนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือบัญชีการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการมือถือที่ใช้ได้ให้เป็นเครื่องมือการชำระเงินเพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าภาระผูกพันอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้บริการนี้ คุณจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง รวมทั้งดูแลให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ เราอาจกำหนดให้คุณระบุข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ต่อไป หรือเพื่อช่วยในการกำหนดว่าจะอนุญาตให้คุณใช้บริการนี้ต่อไปไหม

คุณอนุญาตให้เรายืนยันกับสถาบันการเงินผู้ออกเครื่องมือการชำระเงินและ/หรือผู้ให้บริการมือถือ (ตามที่เกี่ยวข้อง) ว่าเครื่องมือการชำระเงินของคุณอยู่ในสถานะที่ดี โดยวิธีที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งคำขอให้อนุมัติการชำระเงิน และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชี และ/หรือหักเงินจากบัญชีตามจำนวนเงินดอลลาร์ขั้นต่ำจากเครื่องมือการชำระเงินดังกล่าวโดยสอดคล้องตามกฎของสมาคมบัตรเครดิตหรือผู้ให้บริการมือถือที่เกี่ยวข้อง คุณยังอนุญาตให้เราขอข้อมูลรายงานเครดิตเป็นครั้งคราว และ/หรือสอบถามเกี่ยวกับเครดิตหรือข้อมูลประวัติอื่นๆ ตามที่เราพิจารณาว่าเหมาะสมเพื่อทำการประเมินการลงทะเบียนของคุณหรือ การใช้งานบริการนี้ต่อไป

เราอาจไม่อนุมัติ หรืออาจยุติการลงทะเบียนที่มีอยู่ได้โดยแจ้งหรือไม่แจ้งสาเหตุหรือการบอกกล่าวอื่นใดที่นอกเหนือจากการบอกกล่าวตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่ได้มีการยกเว้นตามข้อกำหนดนี้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้ซื้อนี้แสดงว่าคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้

หากคุณเป็นองค์กรธุรกิจ การยอมรับข้อกำหนดนี้ยังแสดงว่าคุณ

3. บริการที่ดำเนินการ

3.1 การประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน

บริการนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินธุรกรรมการชำระเงิน เพื่อให้การชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเสร็จสมบูรณ์ บริการนี้จะจัดเก็บข้อมูลจากผู้ซื้อ เช่น เครื่องมือการชำระเงินและข้อมูลการจัดส่งของผู้ซื้อ และจะประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของผู้ขายผ่านเครือข่ายบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เหมาะสมหรือผ่านผู้ให้บริการมือถือที่เข้าร่วม ตามแต่ละกรณี GPC อาจชะลอการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินที่น่าสงสัย หรือธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือละเมิดกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้ซื้อฉบับนี้ หรือนโยบายของ GPC หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังที่ระบุไว้ตามดุลยพินิจของ GPC แต่เพียงผู้เดียว ผู้ซื้ออนุญาตให้มีการเรียกเก็บเงินหรือหักบัญชีจากเครื่องมือการชำระเงินของผู้ซื้อตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ซื้อยังอนุญาตให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านเครื่องมือการชำระเงินของผู้ซื้อโดยเชื่อมโยงกับการกลับรายการ การคืนเงิน หรือการปรับค่าใช้จ่ายผ่านทางบริการนี้

คุณรับทราบและยอมรับว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นธุรกรรมระหว่างคุณกับผู้ขาย ไม่ใช่กับ GPC, Google หรือพาร์ทเนอร์รายใดของ GPC ทั้งนี้ GPC ไม่ใช่ฝ่ายคู่สัญญาในการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และ GPC, Google รวมถึงพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ ของ GPC ไม่ใช่ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชำระเงินใดๆ เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในรายการผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ Google

คุณยังตกลงว่าผู้ขายและ GPC ที่ดำเนินการในนามของผู้ขายอาจส่งธุรกรรมการชำระเงินใหม่สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ให้แก่เครือข่ายการชำระเงินสำหรับการประมวลผลตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไปในกรณีธุรกรรมการชำระเงินก่อนหน้านั้นถูกปฏิเสธหรือส่งคืนโดยเครือข่ายการชำระเงิน

3.2 การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการมือถือ

ผู้ขายเฉพาะรายที่ยอมรับ Google Payments อาจอนุญาตให้คุณสั่งซื้อโดยเรียกเก็บเงินจากบัญชีการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการมือถือของคุณ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลเมื่อคุณใช้การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการมือถือผ่านทาง Google Payments

3.3 การสมัครรับข้อมูล/การซื้อที่เป็นธุรกรรมแบบต่อเนื่อง

ในกรณีที่บริการประมวลผลนำเสนอความสามารถในการชำระค่าการสมัครรับข้อมูล การสมัครรับข้อมูลของคุณจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณคลิก "ยอมรับและซื้อ" (หรือข้อความเทียบเคียง) เพื่อทำการชำระค่าการสมัครรับข้อมูล นี่เป็นธุรกรรมการเรียกเก็บเงินแบบเกิดซ้ำ และคุณจะถูกคิดเงินโดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ หากไม่มีการระบุไว้เป็นอื่น การสมัครรับข้อมูลและการให้สิทธิ์การเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะคุณจะทำการยกเลิก

การคลิก 'ยอมรับและซื้อ' (หรือข้อความเทียบเคียง) แสดงว่าคุณอนุญาตให้ผู้ขายที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บเงินสำหรับเครื่องมือการชำระเงินที่คุณเลือกในแต่ละช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินที่กำหนดสำหรับการสมัครรับข้อมูลตามยอดรวมการซื้อ คุณยังอนุญาตให้ผู้ขายที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บยอดรวมการซื้อกับเครื่องมือการชำระเงินสำรอง หากเลือกรายการในบัญชีการชำระเงินผ่าน Google ของคุณไว้ ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถคิดเงินกับเครื่องมือการชำระเงินที่กำหนดของคุณได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ยอดรวมการซื้อจะยังคงมีการคิดเงินอย่างต่อเนื่องกับเครื่องมือการชำระเงินที่กำหนดหรือเครื่องมือการชำระเงินสำรอง (หากมี) ในแต่ละช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน จนกระทั่งคุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูล เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอดรวมการซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ขายในระหว่างระยะเวลาการสมัครรับข้อมูล ระบบจะเรียกเก็บเงินจากเครื่องมือการชำระเงินของคุณในแต่ละงวดโดยอิงตามวันที่ที่ซื้อการสมัครรับข้อมูล คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ตลอดเวลาตามขั้นตอนที่อธิบายที่นี่ แต่การยกเลิกจะไม่มีผลจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการออกเงินคืนหรือเงินจ่ายเข้าบัญชีตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราออกเงินคืนหรือเงินจ่ายเข้าบัญชี เราจะไม่อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ที่จะต้องออกให้เป็นจำนวนเท่ากันหรือใกล้เคียงกันในอนาคต

4. ธุรกรรมการชำระเงินที่อนุญาต

คุณสามารถใช้บริการนี้แต่เพียงเพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากผู้ขายผ่านการขายผลิตภัณฑ์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามหลักสุจริตเท่านั้น บริการนี้ไม่สามารถใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงินหรือโอนเงินระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์ บริการนี้ไม่สามารถใช้เพื่อรับเงินสดล่วงหน้าจากผู้ขาย หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการซื้อรายการเทียบเท่าเงินสด (เช่น เช็คเดินทาง บัตรเติมเงิน และใบสั่งจ่ายเงิน เป็นต้น) คุณไม่สามารถใช้บริการนี้เพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือธุรกรรมผิดกฎหมายอื่นใดที่แฝงอยู่

คุณตกลงว่าจะไม่ใช้บริการนี้เพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ละเมิดต่อข้อกำหนดในการให้บริการนี้ นโยบายอื่นๆ หรือกฎที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ คุณจะดูนโยบายปัจจุบันซึ่งกำหนดผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถชำระเงินโดยใช้บริการนี้ได้ที่นี่ การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการระงับหรือยุติการใช้บริการ

5. ข้อจำกัดการใช้บริการ

เราอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติทั่วไปและขีดจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจำกัดจำนวนเงินเป็นดอลลาร์ในธุรกรรมแต่ละรายการหรือธุรกรรมรวมทั้งหมด หรือจำนวนธุรกรรมการชำระเงินในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกด้านหนึ่งด้านใดของบริการนี้ได้ทุกเมื่อ ซึ่งรวมถึงเวลาการให้บริการ หรือความพร้อมให้บริการ หรือคุณลักษณะของบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิด เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดขีดจำกัดเกี่ยวกับคุณลักษณะบางอย่างของบริการ หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนต่างๆ หรือทุกส่วนของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิด เราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินธุรกรรมการชำระเงินใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทราบล่วงหน้า

เราไม่ให้การรับประกันว่าฟังก์ชันที่มีในบริการนี้จะไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด และเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการหยุดชะงักใดๆ ของบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาวะไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของระบบ หรือการหยุดชะงักอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการรับการประมวลผล การยอมรับ การเสร็จสมบูรณ์ หรือการชำระบัญชีธุรกรรมการชำระเงินหรือบริการ)

เราอาจจำกัดหรือระงับการใช้บริการของคุณได้ทุกเมื่อ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราระงับการใช้บริการของคุณ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การระงับการใช้บริการของคุณจะไม่ส่งผลต่อสิทธิ์และภาระหน้าที่ของคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการระงับดังกล่าว

6. ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งต่อไปนี้

1) รักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณให้เป็นความลับ

2) ธุรกรรมใดๆ และทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบุคคลที่คุณให้สิทธิ์เข้าถึงหรือใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว และ

3) ผลสืบเนื่องใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณหรือการใช้ในทางที่ผิด คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีถึงการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดอื่นใดต่อการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ซึ่งคุณได้รับทราบมา

หากผู้ซื้อเป็นองค์กรธุรกิจ ผู้ซื้อตกลงว่า เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เป็นตัวแทน ตัวแทนทั้งหมด รวมถึงผู้อื่นที่มีสิทธิ์เข้าถึงชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่าน ต้องได้รับการมอบสิทธิ์ในการใช้บริการนี้จากผู้ซื้อและกำหนดให้ผู้ซื้ออยู่ภายใต้ผลผูกพันทางกฎหมาย ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เป็นตัวแทน ตัวแทน และบุคคลอื่นๆ ในปัจจุบันและที่เคยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเข้าถึงบริการนี้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ซื้อ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ซื้อหรือไม่

7. ความเป็นส่วนตัว

คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเราโดยเกี่ยวข้องกับบริการนี้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการนี้

8. การใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เราอาจติดต่อคุณในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการด้วยวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ (a) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียน หรือ (b) การโพสต์ประกาศหรือการแจ้งข่าวสารบนเว็บไซต์ Google คุณตกลงให้เราสามารถติดต่อคุณได้โดยใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องดังต่อไปนี้: ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ (และฉบับแก้ไขหรือปรับปรุง) การบอกกล่าว หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ การอนุมัติการชำระเงิน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ของคุณ

คุณควรเก็บรักษาสำเนาการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการพิมพ์เป็นเอกสารหรือบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะถือว่าคุณได้รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเราส่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ ณ เวลาลงทะเบียน หรือตามที่คุณได้แก้ไขหลังจากนั้นโดยสอดคล้องตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หรือเมื่อเราโพสต์ข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ Google

สำหรับการสื่อสารหรือบันทึกข้อมูลที่เราต้องจัดเตรียมให้แก่คุณในรูปแบบเอกสารกระดาษที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้ คุณตกลงว่าเราอาจจัดเตรียมการสื่อสารหรือบันทึกข้อมูลเหล่านี้ด้วยวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้จะนำมาใช้กับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ (a) คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางหน้าสำหรับติดต่อของบริการ เพื่อขอสำเนาข้อมูลสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีกได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม (b) คุณสามารถขอสำเนาเอกสารกระดาษของข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียมสำเนาเอกสารดังกล่าว (c) คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางหน้าสำหรับติดต่อเพื่ออัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนของคุณที่ใช้สำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อยกเลิกการยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และ (d) เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการนี้ของคุณ หากคุณปฏิเสธหรือยกเลิกการยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเรา

9. ค่าบริการ

เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการนี้ในฐานะผู้ซื้อ สถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกหรือผู้ให้บริการมือถือที่จัดหามาซึ่งเครื่องมือการชำระเงินของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการหักบัญชีหรือการเรียกเก็บเงินจากเครื่องมือการชำระเงิน ซึ่งเป็นผลจากธุรกรรมการชำระเงินนั้นๆ คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ครอบคลุมเครื่องมือการชำระเงินของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมดังกล่าว

10. ข้อพิพาท

GPC จะจัดเตรียมเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเกี่ยวกับธุรกรรม หากลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ เราสามารถเป็นสื่อกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือ หากเกิดกรณีนี้ เราจะตรวจสอบข้อพิพาทดังกล่าวและเสนอวิธีแก้ไขที่ไม่มีผลผูกพันตามความเหมาะสม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในส่วนคำถามที่พบบ่อยของเรา

GPC อาจเสนอความคิดเห็นหรือระบบการจัดอันดับบริการเพื่อช่วยคุณในการประเมินลูกค้ารายอื่นๆ ของบริการ คุณรับทราบว่าความคิดเห็นหรือระบบการจัดอันดับใดๆ ในประเภทนี้แสดงถึงแต่เฉพาะความคิดเห็นของลูกค้ารายอื่นๆ ที่ใช้บริการ และไม่ใช่ความคิดเห็น การรับรอง หรือการรับประกันโดย GPC ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายอื่นๆ ที่ใช้บริการ

คุณตกลงให้ GPC, Google และพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ ของ GPC รวมทั้งตัวแทน ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ และพนักงานของพวกเขาพ้นภาระจากการอ้างสิทธิ์ ข้อเรียกร้อง และค่าเสียหายทั้งหมด (ตามจริงและที่เป็นผลสืบเนื่อง) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวข้องในลักษณะใดก็ตามกับข้อพิพาท คุณตกลงว่าคุณจะไม่ให้ GPC ต้องเกี่ยวข้องกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายใดๆ หรือข้อพิพาทอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ข้อตกลง หรือการตกลงใดๆ กับผู้ขายใดๆ ผู้ซื้อรายอื่นๆ ผู้ลงโฆษณา หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ หากคุณพยายามดำเนินการดังกล่าว (i) คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าทนายความของ GPC, Google และพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ ของ GPC และจะต้องให้ความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และ (ii) เขตอำนาจศาลสำหรับการฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือข้อพิพาทใดๆ ในลักษณะนี้จะต้องจำกัดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ไม่มีส่วนใดของข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะก่อให้เกิดการสละซึ่งสิทธิ์ การอ้างสิทธิ์ หรือการปกป้องสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีโดยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงผู้ออกบัตรของผู้ซื้อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในของบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการมือถือ กฎของสมาคมบัตรเครดิต/เดบิต หรือกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้

11. การคืนเงิน

หากคุณเชื่อว่ามีการเปิดหรือใช้บัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูกระบวนการป้องกัน การฉ้อโกงของเรา นอกจากนี้ โปรดดูคำถามที่พบบ่อย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ปกป้องคุณจากการฉ้อโกง

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด ธุรกรรมการชำระเงินทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบริการนี้เป็นธุรกรรมที่ผู้ซื้อไม่สามารถขอเงินคืนจาก GPC ได้และไม่สามารถกลับรายการได้ผ่านทางบริการนี้

12. GPC คือกิจการที่มิใช่ธนาคาร

GPC ดำเนินธุรกรรมการชำระเงินในนามของผู้ขาย GPC ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันรับฝากเงินอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และไม่ได้เป็นผู้ออกเครดิต เงินที่ถือโดย GPC หรือผู้ให้บริการของ GPC (รวมทั้งผู้ให้บริการที่เป็นธนาคาร) โดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมการชำระเงินนั้นไม่ถือเป็นเงินเพื่อการนำฝากของผู้ซื้อ และไม่ได้เป็นการรับประกันผลประโยชน์ของผู้ซื้อ

13. การยุติการให้บริการ

ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ เราอาจยุติการใช้บริการของคุณได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการไม่ได้ใช้งาน หรือการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือนโยบายอื่นๆ ที่เราอาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว

เมื่อยุติการใช้บริการ คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมการชำระเงินทั้งหมด และภาระหน้าที่อื่นใดที่คุณได้สร้างไว้ เมื่อยุติการให้บริการ เรามีสิทธิ์ในการห้ามคุณเข้าถึงบริการนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปิดใช้งานชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณและปฏิเสธการเข้าถึงบริการนี้ในอนาคตโดยคุณ (หรือญาติของคุณ หรือคนรู้จัก หรือในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจ จะครอบคลุมบริษัทแม่ พาร์ทเนอร์ หรือบริษัทในเครือ หรือผู้รับช่วงต่อ)

14. ความรับผิดชอบของผู้ซื้อในด้านภาษีและกฎระเบียบบังคับภายในประเทศ

การรายงานและชำระภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการใช้บริการนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ ในที่นี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ และกฎหมายภาษีทั้งหมดที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงการรายงานและชำระภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการชำระเงิน

หากเป็นผู้พักอาศัยในประเทศที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ คุณให้การรับรองไว้ ณ ที่นี้ว่าคุณได้รับการอนุมัติหรือการอนุญาตที่จำเป็นใดๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลข้อบังคับนั้น (และทุกเรื่องที่ประกอบกัน) ในการใช้บริการนี้ คุณรับรองไว้ ณ ที่นี้ว่าจะรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการอนุมัติการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นที่พอใจสำหรับ GPC ให้แก่ GPC เมื่อได้รับการร้องขอ ในกรณีที่คุณไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวให้แก่ GPC ได้ GPC ไม่จำเป็นและ/หรือไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการนี้ และจะไม่มีข้อตกลงระหว่างคุณกับ GPC ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่มีผลบังคับใช้หรือมีผลใดๆ

ข้อบังคับด้านการธนาคารหรือด้านอื่นๆ ในประเทศที่คุณพักอาศัยอาจมีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของคุณในการใช้บริการนี้ คุณควรยืนยันถึงข้อกำหนดหรือข้อจำกัดดังกล่าวกับธนาคารก่อนตัดสินใจว่าคุณจะลงทะเบียนใช้บริการนี้หรือไม่

15. การไม่รับรองผลิตภัณฑ์

GPC ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือให้การรับรองผลิตภัณฑ์ใดๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อ

(a) ความปลอดภัย คุณภาพ ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ใดๆ ความจริงหรือความถูกต้องของคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือของคำแนะนำ ความคิดเห็น ข้อเสนอ แผนข้อเสนอ ข้อความ ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") ที่แสดงหรือเผยแพร่ ที่มีการซื้อหรือชำระเงินผ่านบริการนี้ หรือเว็บไซต์ Google หรือ

(b) ความสามารถของผู้ซื้อในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือของผู้ขายในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ GPC ขอปฏิเสธความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดๆ หรือบริการนี้ไว้ ณ ที่นี้ GPC ขอสงวนสิทธิ์ แต่จะไม่รับผิดชอบ ในการที่จะดำเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ปฏิเสธการโพสต์ หรือลบเนื้อหาใดๆ ออกทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งตามดุลยพินิจของ GPC แต่เพียงผู้เดียวนั้น เห็นว่าเป็นการล่วงละเมิด มีความผิดพลาด ผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อโกง หรือเป็นการละเมิดในลักษณะอื่นซึ่งข้อกำหนดในการให้บริการนี้สำหรับผู้ซื้อ

16. สินทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของ

หากเราเป็นผู้ถือเงินที่มีกำหนดจ่ายให้แก่คุณ ซึ่งเกิดขึ้นจากธุรกรรมการชำระเงินที่ดำเนินการผ่านบริการหรือผ่านวิธีอื่นๆ และเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ และไม่มีบันทึกข้อมูลการใช้บริการนี้ของคุณเป็นเวลาหลายปี กฎหมายที่บังคับใช้อาจกำหนดให้เราต้องรายงานว่าเงินจำนวนนี้เหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่ถอนการอ้างสิทธิ์ หากเกิดกรณีนี้ เราจะพยายามตามหาคุณจากที่อยู่ในบันทึกข้อมูลของเรา แต่หากเราไม่สามารถตามตัวคุณได้ เราอาจจำเป็นต้องส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่รัฐที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ถอนการอ้างสิทธิ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีหรือค่าธรรมเนียมการจัดการอื่นๆ จากเงินที่ถอนการอ้างสิทธิ์ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

17. การให้ความคุ้มครอง

คุณตกลงที่จะให้ความคุ้มครอง ปกป้อง และป้องกัน GPC, Google และบริษัทในเครือ และพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทเองและผู้บริหารของบริษัทเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ เจ้าของ ตัวแทน ผู้ใช้ตราสินค้าร่วมหรือพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ พนักงาน ผู้ให้บริการข้อมูล ผู้อนุญาต ผู้รับอนุญาต ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ Paymentech, L.P. และลูกค้าที่เกี่ยวข้อง) (เรียกรวมกันว่า "ฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง") จากและต่อการอ้างสิทธิ์ ข้อเรียกร้อง มูลฟ้อง หนี้ หรือความรับผิดใดๆ และทั้งหมด รวมทั้งค่าวิชาชีพทนายความที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะค่าวิชาชีพทนายความและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรืออาจเกิดขึ้นจาก (i) การใช้บริการของคุณ (ii) การที่คุณละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามซึ่งเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงในการให้บริการนี้ หรือนโยบายใดๆ ของ GPC (iii) ข้อพิพาทหรือการฟ้องเรียกค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของคุณ หรือ (iv) ความประมาทหรือการละเมิดของคุณ หรือข้อกล่าวหาว่าคุณกระทำการละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม

18. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

บริการนี้ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา ซอฟต์แวร์ ฟังก์ชัน วัสดุ และข้อมูลทั้งหมดที่มีให้บริการ ที่จัดหามาโดยเกี่ยวข้องกับ หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการนั้นจัดให้มีขึ้น "ตามที่เป็นอยู่" ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต GPC, Google และบริษัทในเครือและพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ รวมทั้งตัวแทน ผู้ใช้ตราสินค้าร่วม หรือพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "ฝ่าย GPC") ไม่ให้ได้การรับรองหรือการรับประกันในประเภทใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ต่อบริการหรือเนื้อหา วัสดุ ข้อมูล และฟังก์ชันที่จัดให้เข้าถึงโดยซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานบนบริการนี้ หรือถูกเข้าใช้ผ่านบริการนี้ หรือต่อการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านบริการนี้ ฝ่าย GPC แต่ละฝ่ายปฏิเสธความรับผิดชอบโดยไม่มีการจำกัดต่อการรับประกันในประเภทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ การไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ฝ่าย GPC ไม่รับรองว่าฟังก์ชันที่มีในบริการจะทำงานโดยปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด ฝ่าย GPC จะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความล้มเหลวของระบบ หรือการหยุดชะงักอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการรับการประมวลผล การยอมรับ การดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ หรือการชำระสำหรับบัญชีธุรกรรมการชำระเงินหรือบริการ

19. การจำกัดการรับผิด; เหตุสุดวิสัย

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ฝ่าย GPC ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้ซื้อหรือบุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ใดๆ ต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง มีความพิเศษ ในเชิงลงโทษ หรือเป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรือการสูญเสียอื่นๆ ที่ไม่อาจประเมินได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับฝ่าย GPC ใดๆ หรือบริการ หรือสินค้า บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่ซื้อได้รับ ถูกจำหน่าย หรือมีการชำระเงินให้โดยใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างสิทธิ์ประเภทใดหรือมีลักษณะมูลฟ้องเป็นอย่างไรก็ตาม แม้ว่าฝ่าย GPC จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ความรับผิดสะสมรวมทั้งหมดของ GPC ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมสุทธิที่ GPC ได้รับจริงและเรียกเก็บได้จากธุรกรรมการชำระเงินที่ถูกต้องของผู้ซื้อในระหว่างช่วงเวลา 3 เดือนก่อนหน้าวันที่อ้างสิทธิ์ดังกล่าวโดยต่อเนื่องกันทันที แต่ละฝ่ายรับทราบว่าอีกฝ่ายได้ร่วมตกลงในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ โดยอิงตามข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในที่นี้ และรับทราบว่าข้อจำกัดเหล่านั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของการต่อรองระหว่างคู่สัญญา นอกเหนือจากและไม่เป็นการจำกัดเนื้อหาที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่มีฝ่าย GPC ใดต้องรับผิดใดๆ ต่อความล้มเหลวหรือล่าช้าใดๆ อันเป็นผลมาจากสภาวะใดๆ ที่นอกเหนือการควบคุมโดยสมเหตุสมผลของฝ่ายนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำของภาครัฐ หรือการก่อการร้าย แผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุธรรมชาติอื่นๆ เหตุการณ์เกี่ยวกับแรงงาน ความขัดข้องของระบบไฟฟ้า และความขัดข้องของอินเทอร์เน็ต

20. เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะถือว่าจัดทำขึ้นในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดในการบริการนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นแต่ในกรณีที่การใช้กฎหมายของแคลิฟอร์เนียเป็นทางเลือกและมีการบังคับใช้กฎหมายแห่งรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต แต่ละฝ่ายตกลงที่จะยอมรับเป็นการส่วนตัวและแต่เฉพาะเพียงเขตอำนาจศาลของศาลที่ตั้งอยู่ในเขตซานตาคลารา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ฝ่ายคู่สัญญาจะไม่นำอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) และพระราชบัญญัติธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Uniform Computer Information Transaction Act) มาใช้บังคับกับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

21. ประกาศ

นอกเหนือจากการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ส่วน "การใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์" แล้ว ข้อความ ประกาศ และการสื่อสารอื่นๆ ถึงผู้ซื้ออาจดำเนินการผ่านจดหมาย อีเมล การโพสต์บนเว็บไซต์ Google หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม เรายังอาจจัดให้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้อตกลงในการให้บริการนี้หรือเนื้อหาอื่นๆ โดยการแสดงลิงก์ไปยังประกาศต่างๆ บนเว็บไซต์ Google ประกาศถึง GPC สามารถดำเนินการทางจดหมายที่ส่งไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

Google LLC

Attn: Google Payments

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

22. การแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้ซื้อ

เรามีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงส่วนใดก็ตามของข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยโพสต์การแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ Google หรือสื่อสารเรื่องการแจ้งเตือนถึงคุณด้วยวิธีการอื่น การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ และจะถือว่าได้รับการยอมรับโดยคุณ หลังจากการโพสต์ในครั้งแรก และจะมีผลใช้บังคับต่อไปในอนาคตในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชำระเงินที่เริ่มขึ้นหลังจากวันที่โพสต์ประกาศดังกล่าว ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขใดๆ หนทางแก้ไขหนึ่งเดียวและโดยเฉพาะของคุณคือ การยกเลิกการใช้งานบริการนี้

23. การโอนสิทธิ์

คุณไม่สามารถมอบหมายข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ด้วยการใช้กฎหมายหรือด้วยวิธีอื่นใดโดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนและการพยายามมอบหมายในลักษณะดังกล่าวนี้จะถือเป็นโมฆะ เราขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายข้อกำหนดในการให้บริการนี้และสิทธิ์และภาระหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดนี้โดยอิสระให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอม โดยขึ้นอยู่กับที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะมีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้เพื่อประโยชน์ของฝ่ายคู่สัญญาภายใต้กำหนดนี้ รวมถึงผู้รับช่วงและผู้รับโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต

24. การบังคับใช้ที่สืบเนื่อง

เมื่อยุติการใช้บริการนี้หรือยุติข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นอกเหนือจากส่วนนี้ ส่วนต่อไปนี้จะยังคงบังคับใช้หลังจากการยุติดังกล่าว ได้แก่ 3.1, 5, 7, 8, 10, 12 ถึง 21, และ 25

25. บทบัญญัติอื่นๆ

ความล้มเหลวของ GPC ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่ก่อให้เกิดการสละซึ่งสิทธิ์หรือข้อบัญญัตินั้นๆ หากข้อบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ถูกตัดสินโดยศาลใดๆ ของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อบัญญัตินั้นจะถูกจำกัดหรือตัดออกให้น้อยที่สุดตามที่จำเป็น เพื่อที่ข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์และยังคงสามารถบังคับใช้ได้ระหว่างฝ่ายคู่สัญญา หัวข้อต่างๆ เป็นไปเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นการกำหนด จำกัด ตีความ หรืออธิบายขอบข่ายหรือขอบเขตของส่วนนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายของ GPC ที่ครอบคลุมบริการที่อ้างถึงในข้อกำหนดนี้ ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง GPC กับผู้ซื้อโดยเกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ของผู้ซื้อ ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่ได้มุ่งหมายและต้องไม่ได้รับการตีความว่าเป็นไปเพื่อสร้างสิทธิ์หรือมอบการชดเชยใดๆ ให้แก่ฝ่ายใดๆ ที่นอกเหนือจากผู้ซื้อและ GPC, Google และพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ ของ GPC ซึ่งแต่ละรายต้องเป็นบุคคลที่สามผู้ได้รับประโยชน์จากข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้ซื้อฉบับนี้ และจะไม่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิ์ใดๆ ในฐานะบุคคลที่สามผู้ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้