DÔLEŽITÉ: Ak máte trvalý pobyt v Indii, platia pre vás tieto Zmluvné podmienky služby Google Pay.


Zmluvné podmienky služby Google Pay/Google Payments

Naposledy upravené: 04. apríl 2019

1. Úvod

Služba Google Pay podlieha Zmluvným podmienkam spoločnosti Google („Zmluvné podmienky spoločnosti Google“). Ide o „Službu“ podľa definície uvedenej v Zmluvných podmienkach spoločnosti Google a na jej používanie sa vzťahujú aj tieto Zmluvné podmienky služby Google Pay. Vaše používanie služby Google Pay podlieha týmto Zmluvným podmienkam služby Google Pay a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google (ktoré sa spolu na účely týchto Zmluvných podmienok služby Google Pay ďalej označujú len ako „Podmienky“). Oznámenie o ochrane súkromia služby Google Payments obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť Google spravuje platobné údaje.

Ak nastane rozpor medzi Zmluvnými podmienkami služby Google Pay a Zmluvnými podmienkami spoločnosti Google, platia Zmluvné podmienky služby Google Pay. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi anglickou jazykovou verziou Podmienok a verziou prekladu do iného jazyka má prednosť anglická jazyková verzia.

Niektoré funkcie služby Google Pay boli v minulosti označované ako „Android Pay“. Hoci môžete staré označenie Android Pay naďalej vidieť v obchodoch, aplikáciách alebo na webových stránkach, na dané funkcie sa vzťahujú tieto Podmienky.

Ak chcete používať službu Google Pay, musíte vyjadriť súhlas s nasledujúcimi podmienkami. Pozorne si ich prečítajte. Niektoré produkty a funkcie môžu byť k dispozícii iba v niektorých krajinách. Ďalšie informácie získate v centre pomoci služby Google Pay.

2. Základné požiadavky

Súhlasom s týmito Podmienkami potvrdzujete, že:

Okrem toho budete potrebovať účet Google, zariadenie spĺňajúce požiadavky Služby na systém a kompatibilitu (ktoré sa môžu priebežne meniť), fungujúci prístup k internetu a kompatibilný softvér. Kvalita fungovania služby Google Pay a možnosť ju využívať môže závisieť od faktorov uvedených vyššie. Za splnenie týchto systémových požiadaviek zodpovedáte vy.

3. Všeobecný popis služby Google Pay

Služba Google Pay vám umožňuje ukladať si nasledujúce platobné doklady do vášho účtu Google, spravovať ich na jednom mieste a vykonávať pomocou nich transakcie so spoločnosťou Google a tretími stranami:

4. Spôsoby platby

(a) Druhy spôsobov platby

Služba Google Pay vám umožňuje ukladať a spravovať v účte Google rôzne spôsoby platby (súhrnne nazývané „Spôsoby platby“) vrátane:

Dostupnosť konkrétneho Spôsobu platby alebo jeho kompatibilita so službou Google Pay môže závisieť od vašej krajiny pobytu a ďalších faktorov. Kompatibilné druhy Spôsobov platby, ako aj metódy použitia Spôsobov platby a funkcie služby Google Pay opísané nižšie nemusia byť k dispozícii všade a môžu sa kedykoľvek zmeniť.

(b) Uloženie Spôsobu platby

Uloženie Spôsobu platby do vášho účtu Google môže byť k dispozícii v rôznych používateľských rozhraniach vrátane aplikácie alebo webu Google Pay, prehliadača Google Chrome, aplikácie alebo webu vydavateľa Spôsobu platby, prípadne cez službu spoločnosti Google, ako je napríklad Obchod Google Play. Na uloženie Spôsobu platby musíte uviesť všetky povinné údaje vo všetkých registračných formulároch, ktoré budete vypĺňať. Musíte uviesť aktuálne, úplné a presné informácie a musíte ich také udržiavať. Ako podmienku ďalšieho používania služby Google Pay alebo pri rozhodovaní, či vám povolíme používať službu Google Pay aj naďalej, vás môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií.

Keď ukladáte Spôsob platby, spoločnosť Google môže uschovať informácie, ktoré sa ho týkajú, napríklad vaše meno či fakturačnú adresu. Služba Google Pay vám umožňuje ukladať si do účtu Google dodatočné informácie, ktoré môžu pomôcť s urýchlením transakcií, ako je napríklad dodacia adresa.

Udeľujete nám oprávnenie získať od poskytovateľa Spôsobu platby potvrdenie, že Spôsob platby je v dobrom stave. Toto potvrdenie budeme môcť okrem iného získať aj odoslaním žiadosti o autorizáciu platby a/alebo zúčtovaním malej kreditnej a/alebo debetnej sumy na Spôsob platby, a to v súlade s pravidlami platobnej siete alebo inými požiadavkami, ktoré sa na Spôsob platby vzťahujú.

Súhlasíte s tým, že služba Google Pay slúži na vaše osobné použitie prostredníctvom vašich vlastných Spôsobov platby. Používaním služby Google Pay s vhodnou firemnou kartou vyjadrujete súhlas s tým, že tak robíte na základe autorizácie od svojho zamestnávateľa a môžete ho zaviazať týmito Podmienkami.

(c) Úloha spoločnosti Google

S výnimkou prípadov, keď je vydavateľom spoločnosť Google alebo jej spriaznený subjekt, spoločnosť Google ani jej spriaznené subjekty nevystupujú ako zúčastnené strany v zmluvách pre majiteľa karty, pravidlách ochrany súkromia ani zmluvných podmienkach, ktoré sa na váš Spôsob platby vzťahujú. Žiadny bod týchto Podmienok nemení takéto zmluvné podmienky vydavateľa. V prípade nezrovnalostí medzi týmito Podmienkami a zmluvnými podmienkami alebo pravidlami ochrany súkromia vydavateľa Spôsobu platby sa vzťah medzi vami a spoločnosťou Google v súvislosti so službou Google Pay bude riadiť týmito Podmienkami a vzťah medzi vami a vydavateľom sa bude riadiť zmluvnými podmienkami vydavateľa. Spoločnosť Google nevydáva žiadne vyhlásenia ani neoveruje, či je ktorýkoľvek z vašich Platobných nástrojov v dobrom stave alebo či vydavateľ vášho Platobného nástroja povolí alebo schváli ľubovoľnú transakciu s obchodníkom alebo poskytovateľom dopravných služieb, keď na uskutočnenie tejto transakcie použijete službu Google Pay.

S výnimkou prípadov, keď je vydavateľom spoločnosť Google alebo jej spriaznený subjekt, spoločnosť Google ani jej spriaznené subjekty sa nezapájajú do procesu pripisovania kreditu ani určovania nároku na kredit a neriadia ani nasledujúce procesy: dostupnosť alebo presnosť Spôsobov platby alebo finančných prostriedkov, poskytovanie (alebo pridávanie) Spôsobov platby do služby Google Pay, pridávanie finančných prostriedkov do zostatkov Spôsobov platby. V prípade otázok týkajúcich sa skutočností uvedených vyššie sa obráťte na vydavateľa svojho Spôsobu platby.

(d) Uloženie Virtuálneho čísla karty, Dopravnej karty, Prepojeného účtu tretej strany alebo japonskej karty s elektronickými peniazmi

Na ukladanie Virtuálneho čísla karty, Dopravnej karty, Prepojeného účtu tretej strany alebo japonskej karty s elektronickými peniazmi do vášho účtu Google pomocou služby Google Pay sa vzťahujú nasledujúce dodatočné podmienky.

Keď pri pridávaní Platobného nástroja do služby Google Pay zadáte informácie požadované spoločnosťou Google a/alebo vaším vydavateľom Spôsobu platby, služba Google Pay skontroluje či Spôsob platby spĺňa podmienky na použitie so službou Google Pay. Niektoré Spôsoby platby spolupracujúceho vydavateľa nemusia spĺňať podmienky. Ak vydavateľ Spôsobu platby podporuje službu Google Pay a Spôsob platby spĺňa príslušné podmienky, pri jeho pridaní sa vám môže zobraziť obrazovka so žiadosťou o odsúhlasenie zmluvných podmienok vydavateľa. Keď tak urobíte a úspešne pridáte Spôsob platby, služba Google Pay uloží Virtuálne číslo karty, ktoré zastupuje skutočné číslo vašej platobnej karty, alebo pridruží vašu Dopravnú kartu, Prepojený účet tretej strany alebo japonskú kartu s elektronickými peniazmi k vášmu účtu Google, aby ste ich mohli používať v súlade s podmienkami opísanými nižšie v piatom oddiele dokumentu.

Virtuálne čísla karty zaregistrované prostredníctvom služby Google Pay sú jasne odlíšené od všetkých pridružených Platobných kariet, ktoré si uložíte do svojho účtu Google. Na rozdiel od Virtuálneho čísla karty sa Platobná karta zvyčajne nezobrazuje s dizajnom karty, ktorý pripomína pridruženú fyzickú kartu, a nie je možné používať ju v obchode na transakcie realizované prostredníctvom technológie Near-Field Communication („NFC“). Pri registrácii Virtuálneho čísla karty však môže služba Google Pay uložiť do vášho účtu Google aj pridruženú Platobnú kartu.

Beriete na vedomie, že služba Google Pay môže od vydavateľa vášho Spôsobu platby dostávať informácie o transakciách, aby bolo v službe Google Pay možné zobrazovať bohato formátované podrobnosti transakcií a nedávnu históriu transakcií.

Spôsob platby môže byť zo služby Google Pay v danom zariadení odstránený a už ho viac nebude možné v rámci Služby využívať, ak: (i) odstránite Spôsob platby zo služby Google Pay; (ii) odstránite Spôsob platby zo svojho účtu Google; (iii) vymažete svoje mobilné zariadenie pomocou Správcu zariadenia so systémom Android; (iv) zrušíte svoj účet Google; (v) vaše mobilné zariadenie sa nepripojí k žiadnej službe spoločnosti Google počas 90 po sebe nasledujúcich dní; (vi) v zariadení nepoužijete službu Google Pay počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; a/alebo (vii) vydavateľ vášho Spôsobu platby alebo platobná sieť dá spoločnosti Google pokyn na odstránenie Spôsobu platby zo služby Google Pay.

5. Vykonávanie transakcií pomocou Spôsobov platby

(a) V službách spoločnosti Google

Služba Google Pay vám môže povoliť uskutočniť platobnú transakciu s „Predajcom“, ktorý je definovaný ako (i) spoločnosť zo skupiny Google alebo (ii) akýkoľvek iný predajca, ktorý je prítomný na jednom alebo viacerých trhoviskách spoločnosti Google (uvedených tu), ponúka vám na predaj tovar alebo služby a požaduje od spoločnosti Google alebo jej spriazneného subjektu, aby v jeho mene spracovávali platobné transakcie.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaša transakcia s Predajcom („Transakcia prostredníctvom spoločnosti Google“) prebieha výhradne medzi vami a Predajcom. Spoločnosť Google ani jej spriaznené subjekty vo vašej Transakcii prostredníctvom spoločnosti Google a súvisiacich nákupoch nevystupujú ako zúčastnené strany a v žiadnej Transakcii prostredníctvom spoločnosti Google nevystupujú ako kupujúci či predajca, pokiaľ to nie je vyslovene uvedené (napríklad v zázname alebo opise príslušného tovaru alebo služby na webe alebo v rozhraní prevádzkovanom spoločnosťou Google).

Počas Transakcie prostredníctvom spoločnosti Google vám môže spoločnosť Google zobraziť vaše dostupné Spôsoby platby. Po zvolení požadovaného Spôsobu platby môže spoločnosť Google zúčtovať platbu cez zvolený Spôsob platby alebo odoslať Spôsob platby a súvisiace údaje jednému zo svojich spriaznených subjektov, ktorý následne spracuje transakciu v mene Predajcu. Udeľujete povolenie na zúčtovanie vášho Spôsobu platby v miere potrebnej na spracovanie Transakcie prostredníctvom spoločnosti Google. Okrem toho udeľujete povolenie aj na pripisovanie peňazí na váš Spôsob platby v súvislosti s neúspešnou platbou, vrátením peňazí alebo vyrovnaním pri Transakcii prostredníctvom spoločnosti Google.

Ak chcete zistiť podrobnosti alebo podmienky týkajúce sa konkrétnej Transakcie prostredníctvom spoločnosti Google vrátane pravidiel vrátenia platby alebo podania námietky, prečítajte si zmluvné podmienky, centrum pomoci alebo iné podporné materiály poskytované Predajcom, u ktorého ste transakciu uskutočnili.

Ak sa vyskytne problém so zúčtovaním prostredníctvom zvoleného Spôsobu platby, spoločnosť Google môže použiť ktorýkoľvek platný Spôsob platby uložený vo vašej službe Google Pay. Možnosti platby môžete spravovať na webových stránkach služby Google Pay, v aplikácii Google Pay alebo v nastaveniach Google vo vašom zariadení so systémom Android. Ďalej súhlasíte s tým, že Predajca môže Transakciu prostredníctvom spoločnosti Google za nákup viackrát opätovne odoslať do platobnej siete v prípade, že platobná sieť predchádzajúcu Transakciu prostredníctvom spoločnosti Google zamietla alebo vrátila. Spoločnosť Google môže oddialiť spracovanie platby pri podozrivých transakciách alebo transakciách, ktoré môžu zahŕňať podvod či protiprávne konanie alebo porušovať príslušné zákony, Podmienky alebo iné platné pravidlá spoločnosti Google, a to výlučne na základe vlastného uváženia.

Ak vám Predajca ponúkne možnosť zaplatiť predplatné, predplatné vám začne plynúť, keď pri jeho kúpe kliknete na tlačidlo Prijať a kúpiť (alebo na frázu s podobným významom). Ide o opakujúcu sa fakturačnú transakciu. Ak nie je uvedené inak, vaše predplatné a príslušná autorizácia fakturácie budú pokračovať donekonečna, kým ich nezrušíte. Kliknutím na možnosť Prijať a kúpiť (alebo na frázu s podobným významom) udeľujete Predajcovi oprávnenie, aby v každom určenom fakturačnom období predplatného fakturoval na váš vybraný Spôsob platby. Výšku Transakcie prostredníctvom spoločnosti Google môže Predajca počas obdobia predplatného zmeniť. Zrušenie predplatného nadobudne účinnosť až po skončení aktuálneho fakturačného obdobia. Peniaze za aktuálne fakturačné obdobie vám vrátené nebudú, no prístup k príslušnému predplatnému budete mať aj naďalej až do konca fakturačného obdobia.

(b) S tretími stranami

Keď prostredníctvom služby Google Pay uskutočňujete platbu alebo tranzitnú transakciu s akoukoľvek inou stranou než s Predajcom (takéto strany ďalej len „Tretie strany“ a takéto transakcie ďalej len „Transakcie s Treťou stranou“), spoločnosť Google môže odoslať podrobnosti o vašom Spôsobe platby a súvisiace informácie Tretej strane, aby mohla platbu zúčtovať na váš Spôsob platby. V závislosti od povahy Tretej strany sa môže Transakcia s Treťou stranou týkať nákupu tovarov alebo služieb, ciest verejnou dopravou alebo iných účelov, ako sú napríklad charitatívne príspevky alebo dary. Transakcia s Treťou stranou sa môže uskutočniť, keď: v obchodoch alebo vo verejnej doprave platíte priložením pomocou technológie NFC, čiarových kódov alebo inej bezkontaktnej technológie; pri transakcii online na webe alebo v aplikácii Tretej strany vyberiete ako možnosť platby „Google Pay“ alebo „Kúpiť cez Google Pay“; s Treťou stranou vykonávate transakcie prostredníctvom iného internetového rozhrania, ako je napríklad služba Asistent Google. Ak je to potrebné na dokončenie internetovej transakcie, pri jej uskutočňovaní môže služba Google Pay zdieľať aj iné informácie, ako je napríklad fakturačná, dodacia alebo e‑mailová adresa uložená vo vašom účte Google.

V prípade Transakcie s Treťou stranou spoločnosť Google odošle Tretej strane Spôsob platby spolu s ďalšími podrobnosťami a následne už nebude do transakcie zapojená. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že takáto transakcia sa uskutočňuje výhradne medzi vami a Treťou stranou, nie so spoločnosťou Google ani jej spriaznenými subjektmi. V prípade akýchkoľvek problémov s Transakciami s Treťou stranou vrátane vrátení platieb a námietok by ste sa mali obrátiť priamo na danú Tretiu stranu alebo vášho poskytovateľa Spôsobu platby (napríklad vydavateľa Platobnej karty).

Keď používate web alebo aplikáciu Tretej strany, spoločnosť Google môže Tretej strane sprístupniť informáciu, či máte v zariadení nastavenú službu Google Pay, aby Tretia strana vedela, či vám má ponúknuť Google Pay ako možnosť platby. Súhlas so sprístupňovaním týchto informácií zo strany spoločnosti Google môžete odňať v nastaveniach súkromia v službe Google Pay. Môže sa stať, že po odňatí súhlasu u niektorých obchodníkov nebudete môcť uskutočňovať transakcie cez službu Google Pay.

(c) Pri automatickom dopĺňaní v prehliadači Chrome alebo systéme Android

Ak máte v prehliadači Chrome alebo v zariadení so systémom Android povolenú funkciu automatického dopĺňania, služba Google Pay vám môže poskytnúť možnosť automaticky doplniť váš uložený Spôsob platby a adresu. V prehliadači Chrome to platí v platobných formulároch na webových stránkach Tretích strán, zatiaľ čo v zariadeniach so systémom Android je funkcia k dispozícii v platobných formulároch v aplikáciách Tretích strán. (Ďalšie informácie o tom, ako funguje automatické dopĺňanie v službe Google Pay, nájdete v Centre pomoci pre prehliadač Chrome.) Keď používate túto funkciu, spoločnosť Google s webovou stránkou alebo aplikáciou Tretej strany nijako nekomunikuje, ale iba uskutočňuje vašu požiadavku automaticky doplniť vybrané informácie do formulára Tretej strany. Spoločnosť Google sa nijako nezapája do transakcií, ktoré uskutočňujete pomocou funkcie automatického dopĺňania v prehliadači Google alebo systéme Android. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že takéto transakcie prebiehajú výhradne medzi vami a Treťou stranou, nie so spoločnosťou Google alebo jej spriaznenými subjektmi. V prípade akýchkoľvek problémov s transakciou, pri ktorej ste použili automatické dopĺňanie v prehliadači Chrome alebo systéme Android, by ste sa mali obrátiť priamo na danú Tretiu stranu alebo vášho poskytovateľa Spôsobu platby.

6. Karty Google Pay

V službe Google Pay si môžete ukladať a vyhľadávať aj Karty, ktoré sa nepovažujú za Spôsoby platby. Patria medzi ne: poukazy, kupóny alebo iný podobný obsah, ktorý si možno uplatniť u spolupracujúcich obchodníkov; karty k programom členstva, spriaznenosti alebo odmien, do ktorých ste sa už registrovali alebo sa môžete zaregistrovať cez službu Google Pay; cestovné lístky, dopravné karty, vstupenky na miesta alebo udalosti zábavného priemyslu alebo na iné využitie; darčekové karty, ktoré možno uplatniť v obchode alebo skupine obchodov konkrétneho obchodníka (t. j. darčekové karty pre uzavretý okruh obchodov). Spolupracujúci poskytovateľ Karty („Poskytovateľ“) môže aktualizovať údaje Karty alebo s vami prostredníctvom Karty komunikovať inak.

Uplatnením Karty u Poskytovateľa, či už prostredníctvom technológie NFC, čiarového kódu alebo iného prostriedku, povoľujete prenos informácií o danej Karte Poskytovateľovi, aby ju mohol uplatniť. Vaše uplatnenie Karty u Poskytovateľa sa považuje za transakciu medzi vami a Poskytovateľom, nie so spoločnosťou Google ani jej spriaznenými subjektmi. Spoločnosť Google pri vašom uplatnení Karty u jej Poskytovateľa nevystupuje ako zmluvná strana. Spoločnosť Google nezaručuje a nezodpovedá za presnosť akéhokoľvek obsahu Karty ani za použiteľnosť Karty u ktoréhokoľvek Poskytovateľa.