DÔLEŽITÉ: Ak bývate v Indii, platia pre vás tieto zmluvné podmienky služby Google Pay.


Dodatočné zmluvné podmienky služby Google Pay alebo služby Google Payments

Naposledy upravené 17. mája 2022

1. Úvod

Google Payments je služba (nazývaná aj Google Pay), ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited („Google“, „my“ alebo „nás“) so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. 

Ak chcete službu Google Pay používať, musíte prijať (1) zmluvné podmienky spoločnosti Google a (2) tieto dodatočné zmluvné podmienky služby Google Pay alebo služby Google Payments („Dodatočné zmluvné podmienky“).

Oba tieto dokumenty si pozorne prečítajte. Spolu sa nazývajú „Zmluvné podmienky“. Stanovujú, čo môžete od nás očakávať pri používaní našich služieb a čo očakávame my od vás. Zmluvné podmienky spoločnosti Google napríklad zahŕňajú výrazy ako právo na odstúpenie či právna záruka na zaistenie súladu so zákonmi, ako aj ďalšie podrobnosti o dôvodoch, prečo meníme naše služby, a predbežné upozornenie, ktoré vám v súvislosti s týmito zmenami poskytneme. Upozorňujeme, že zmluvné podmienky spoločnosti Google sa vzťahujú na uchovávanie a používanie položiek, ako sú vernostné karty, karty vernostných programov, dopravné karty, palubné lístky a ďalšie neplatobné položky.

Ak sú tieto Dodatočné zmluvné podmienky v konflikte so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google, služba Google Pay sa bude riadiť týmito Dodatočnými zmluvnými podmienkami.

Oznámenie o ochrane súkromia služby Google Payments, ktoré nie je súčasťou týchto zmluvných podmienok, opisuje, ako spoločnosť Google narába s vašimi platobnými údajmi. Odporúčame vám prečítať si ho, aby ste lepšie porozumeli, ako spravujeme vaše údaje.

Určité funkcie služby Google Pay boli v minulosti vydané pod značkou Android Pay. V obchodoch, aplikáciách a na webových stránkach sa vám môžu naďalej zobrazovať staré odkazy na službu Android Pay, tieto funkcie sú s výhradou týchto Zmluvných podmienok.

Niektoré služby a funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie nájdete v centre pomoci služby Google Pay.

Službu Google Pay môžete ukončiť kedykoľvek tak, že kontaktujete službu Google Payments alebo budete postupovať podľa týchto krokov.

2. Základné požiadavky

Ak chcete používať službu Google Pay, musíte mať:

Okrem toho budete potrebovať účet Google, zariadenie spĺňajúce požiadavky Služby na systém a kompatibilitu (ktoré sa môžu priebežne meniť), fungujúci prístup k internetu a kompatibilný softvér. Kvalita fungovania služby Google Pay a možnosť ju využívať môže závisieť od týchto faktorov. Za splnenie týchto systémových požiadaviek zodpovedáte vy.

3. Všeobecný opis služby Google Pay

Služba Google Pay vám umožňuje ukladať si nasledujúce spôsoby platby do účtu Google, spravovať ich na jednom mieste a vykonávať pomocou nich transakcie so spoločnosťou Google a tretími stranami:

4. Spôsoby platby

(a) Typy spôsobov platby

Pomocou služby Google Pay môžete ukladať a spravovať rôzne druhy spôsobov platby vo svojom účte Google (spoločne nazývané „Spôsoby platby“) vrátane:

Dostupnosť konkrétneho Spôsobu platby alebo jeho kompatibilita so službou Google Pay môže závisieť od vašej krajiny pobytu a ďalších faktorov. Kompatibilné typy Spôsobov platby, ako aj ich použitia a funkcie služby Google Pay opísané nižšie nemusia byť k dispozícii všade a môžu sa kedykoľvek zmeniť (v takom prípade vás upozorníme, keď to vyžaduje oddiel Vývoj, zlepšenie a aktualizácia služieb spoločnosti Google v zmluvných podmienkach spoločnosti Google).  

(b) Uloženie Spôsobu platby

Spôsob platby si môžete uložiť do účtu Google prostredníctvom rôznych používateľských rozhraní vrátane webových stránok Google Pay, prehliadača Google Chrome, aplikácie alebo webových stránok vydavateľa príslušného Spôsobu platby alebo prostredníctvom výrobku či služby spoločnosti Google, ako je služba Obchod Google Play. Na uloženie Spôsobu platby musíte uviesť všetky povinné informácie vo všetkých zobrazených registračných formulároch. Musíte uviesť aktuálne, úplné a presné informácie a musíte ich také udržiavať. Ako podmienku ďalšieho používania služby Google Pay alebo pri rozhodovaní, či vám povolíme používať službu Google Pay aj naďalej, vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií.

Keď uložíte Spôsob platby, spoločnosť Google môže uchovať informácie, ktoré sa ho týkajú, napríklad meno či fakturačnú adresu. Služba Google Pay vám umožňuje ukladať si do účtu Google ďalšie informácie, ktoré môžu urýchliť transakcie, napríklad dodaciu adresu.

Udeľujete nám oprávnenie získať od poskytovateľa Spôsobu platby potvrdenie, že váš Spôsob platby je v dobrom stave, okrem iného vrátane podania žiadosti o autorizáciu platby alebo naúčtovaním malej kreditnej alebo debetnej sumy na daný Spôsob platby, a to v súlade s pravidlami platobnej siete alebo ďalšími požiadavkami, ktoré sa na daný Spôsob platby vzťahujú.

Súhlasíte s tým, že Google Pay je služba určená na osobné účely, v ktorej používate vlastné Spôsoby platby. Jej používaním s vhodnou firemnou kartou vyjadrujete súhlas, že tak robíte na základe autorizácie od svojho zamestnávateľa a môžete ho zaviazať týmito Zmluvnými podmienkami.

(c) Úloha spoločnosti Google

Okrem prípadov, keď je vydavateľom spoločnosť Google alebo jej spriaznený subjekt, spoločnosť Google ani jej spriaznené subjekty nevystupujú ako zúčastnené strany v zmluvách pre majiteľa karty, pravidlách ochrany súkromia ani ďalších zmluvných podmienkach, ktoré sa na váš Spôsob platby vzťahujú. Žiadny bod týchto Zmluvných podmienok nemení tieto zmluvné podmienky vydavateľa. V prípade nezrovnalostí medzi týmito Zmluvnými podmienkami a zmluvnými podmienkami alebo pravidlami ochrany súkromia vydavateľa sa vzťah medzi vami a spoločnosťou Google v súvislosti so službou Google Pay bude riadiť týmito Zmluvnými podmienkami a vzťah medzi vami a vydavateľom sa bude riadiť zmluvnými podmienkami vydavateľa. Spoločnosť Google neposkytuje žiadne vyhlásenia, že vaše Spôsoby platby sú v dobrom stave alebo vydavateľ vášho Spôsobu platby bude autorizovať či schvaľovať všetky transakcie s obchodníkom, keď na danú transakciu použijete službu Google Play, ani tieto skutočnosti neoveruje.

Okrem prípadov, keď je vydavateľom spoločnosť Google alebo jej spriaznený subjekt, spoločnosť Google ani jej spriaznené subjekty sa nezapájajú do procesu pripisovania kreditu a určovania nároku na kredit ani neriadia nasledujúce procesy: dostupnosť či presnosť Spôsobov platby alebo finančných prostriedkov, poskytovanie (alebo pridávanie) Spôsobov platby do služby Google Pay či pridávanie finančných prostriedkov do zostatkov Spôsobov platby. V prípade akýchkoľvek pripomienok týkajúcich sa skutočností uvedených vyššie kontaktujte vydavateľa svojho Spôsobu platby.

(d) Uloženie virtuálneho čísla karty alebo prepojeného účtu tretej strany

Nasledujúce dodatočné zmluvné podmienky platia, keď si pomocou služby Google Pay uložíte virtuálne číslo karty alebo prepojený účet tretej strany do svojho účtu Google.

Keď ste začali pridávať Spôsob platby do služby Google Pay a poskytli informácie požadované spoločnosťou Google alebo jeho vydavateľom, služba Google Pay skontroluje, či tento Spôsob platby spĺňa podmienky na používanie so službou Google Pay. Niektoré Spôsoby platby zúčastneného vydavateľa ich nemusia spĺňať. Ak vydavateľ Spôsobu platby podporuje službu Google Pay a Spôsob platby spĺňa príslušné podmienky, pri jeho pridaní sa vám môže zobraziť obrazovka so žiadosťou o prijatie zmluvných podmienok vydavateľa. Keď to urobíte a úspešne pridáte príslušný Spôsob platby, služba Google Pay uloží virtuálne číslo karty predstavujúce skutočné číslo vašej platobnej karty alebo spojí váš prepojený účet tretej strany s vaším účtom Google na používanie spôsobom opísaným v piatom oddiele nižšie.

Virtuálne čísla karty zaregistrované prostredníctvom služby Google Pay sú jasne odlíšené od všetkých spojených Platobných kariet, ktoré si uložíte do svojho účtu Google. Na rozdiel od virtuálneho čísla karty sa vám nebude Platobná karta všeobecne zobrazovať s obrázkom či vzhľadom pripomínajúcim príslušnú spojenú fyzickú kartu a nedá sa používať pri transakciách v predajniach pomocou technológie NFC. Keď si však virtuálne číslo karty zaregistrujete, služba Google Pay môže tiež uložiť príslušnú spojenú Platobnú kartu vo vašom účte Google.

Beriete na vedomie, že služba Google Pay môže od vydavateľa vášho Spôsobu platby dostávať informácie o transakciách, aby v nej bolo možné zobrazovať formátované podrobnosti transakcií a ich nedávnu históriu v službe Google Pay.

(e) Odstránenie Spôsobov platby

Spôsob platby môže byť zo služby Google Pay v danom zariadení odstránený a už ho viac nebude možné v rámci Služby využívať, keď: (i) odstránite Spôsob platby zo služby Google Pay, (ii) odstránite Spôsob platby zo svojho účtu Google, (iii) vymažete svoje mobilné zariadenie pomocou služby Správca zariadenia Android, (iv) odstránite svoj účet Google, (v) sa vaše mobilné zariadenie 90 po sebe nasledujúcich dní nepripojí k žiadnej službe spoločnosti Google, (vi) v zariadení 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nepoužijete službu Google Pay alebo (vii) vydavateľ vášho Spôsobu platby či platobná sieť dá spoločnosti Google pokyn na odstránenie Spôsobu platby zo služby Google Pay.

5. Transakcie uskutočňované Spôsobmi platby

(a) V službách spoločnosti Google

Služba Google Pay vám môže povoliť iniciovať platobnú transakciu s „Predajcom“ definovaným ako (i) spriaznený subjekt spoločnosti Google alebo (ii) akýkoľvek iný predajca, ktorý je účastníkom jedného či viacerých trhovísk spoločnosti Google (uvedených tu), ponúka vám na predaj reklamný tovar, tovar či služby a požaduje, aby spoločnosť Google alebo jej spriaznené subjekty spracúvali platobné transakcie v jeho mene.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaša transakcia s Predajcom („Transakcia so spoločnosťou Google“) prebieha výhradne medzi vami a Predajcom. Spoločnosť Google ani jej spriaznené subjekty vo vašich Transakciách so spoločnosťou Google a súvisiacich nákupoch nevystupujú ako zúčastnené strany a v žiadnej Transakcii so spoločnosťou Google nevystupujú ako kupujúci či predajca, pokiaľ to nie je vyslovene uvedené (napríklad v zázname alebo opise relevantného reklamného tovaru, tovaru či služby na webových stránkach alebo v rozhraní prevádzkovanom spoločnosťou Google).

Počas Transakcie so spoločnosťou Google vám môže spoločnosť Google zobraziť dostupné Spôsoby platby. Po zvolení požadovaného Spôsobu platby ním môže spoločnosť Google naúčtovať platbu, prípadne ho spolu so súvisiacimi podrobnosťami môže odoslať niektorému svojmu spriaznenému subjektu, ktorý transakciu následne spracuje v mene Predajcu. Udeľujete oprávnenie účtovať na váš Spôsob platby v miere potrebnej na spracovanie Transakcie so spoločnosťou Google. Okrem toho udeľujete oprávnenie aj na pripisovanie peňazí na váš Spôsob platby v súvislosti s neúspešnou platbou, vrátením peňazí alebo vyrovnaním v súvislosti s Transakciou so spoločnosťou Google.

Ak chcete zistiť podrobnosti alebo zmluvné podmienky týkajúce sa konkrétnej Transakcie so spoločnosťou Google vrátane pravidiel vrátenia peňazí alebo riešenia sporov, prečítajte si zmluvné podmienky, centrum pomoci alebo ďalšie podporné materiály poskytované Predajcom, s ktorým ste príslušnú transakciu uskutočnili.

Ak sa vyskytne problém s naúčtovaním vybraným Spôsobom platby, spoločnosť Google môže použiť ktorýkoľvek platný Spôsob platby, ktorý ste si uložili do služby Google Pay. Možnosti platby môžete spravovať na webových stránkach služby Google Pay, v aplikácii Google Pay alebo v aplikácii Nastavenia Google v zariadení so systémom Android. Ďalej súhlasíte s tým, že Predajca môže Transakciu so spoločnosťou Google za nákup viackrát opätovne odoslať do platobnej siete v prípade, že platobná sieť predchádzajúcu Transakciu so spoločnosťou Google zamietla alebo vrátila. Spoločnosť Google môže odložiť, pozdržať, zrušiť alebo vrátiť späť spracovanie platieb podozrivých transakcií alebo takých transakcií, ktoré môžu zahŕňať podvod či pochybenie alebo porušujú príslušný právny predpis, Zmluvné podmienky či ďalšie príslušné pravidlá spoločnosti Google, a to výhradne na základe svojho vlastného uváženia.

Ak vám Predajca ponúkne možnosť platiť za odbery, váš odber sa začne, keď pri jeho nákupe kliknete na Prijať a kúpiť (alebo ekvivalentnú frázu). Ide o opakovane fakturovanú transakciu. Ak nie je uvedené inak, váš odber a relevantná autorizácia fakturácie budú pokračovať donekonečna, kým ich nezrušíte. Kliknutím na možnosť Prijať a kúpiť (alebo ekvivalentnú frázu) udeľujete Predajcovi oprávnenie v každom uvedenom fakturačnom období fakturovať za odber vami vybraným Spôsobom platby. Sumu Transakcie so spoločnosťou Google môže Predajca počas obdobia odberu zmeniť. Zrušenie odberu nadobudne účinnosť až po skončení aktuálneho fakturačného obdobia. Peniaze za aktuálne fakturačné obdobie vám vrátené nebudú a k príslušnému odberu budete mať prístup až do konca tohto fakturačného obdobia. Ak sú zmluvné podmienky odberu v konflikte so zmluvnými podmienkami odberov Predajcu, relevantný odber sa bude riadiť zmluvnými podmienkami Predajcu.

(b) S tretími stranami

Keď iniciujete platbu pomocou služby Google Pay s akoukoľvek inou stranou než Predajcom (táto strana sa nazýva „Tretia strana“ a táto transakcia sa nazýva „Transakcia s treťou stranou“), spoločnosť Google môže odoslať podrobnosti o vašom Spôsobe platby a súvisiace informácie tejto Tretej strane, aby mohla naúčtovať platbu vaším Spôsobom platby. Transakcia s treťou stranou sa môže týkať nákupu tovaru alebo služieb, prípadne môže zodpovedať iným účelom, ako sú dary alebo darčeky charitatívnym organizáciám. Závisí to od charakteru príslušnej Tretej strany. Transakcia s treťou stranou môže byť iniciovaná, keď zaplatíte priložením v predajniach pomocou technológie NFC, čiarových kódov alebo inej bezkontaktnej technológie, vyberiete Google Pay alebo Kúpiť cez Google Pay ako možnosť platby v rámci internetovej transakcie na webových stránkach alebo v aplikácii Tretej strany alebo s príslušnou Treťou stranou uskutočníte transakciu v inom internetovom rozhraní, napríklad v službe Asistent Google. Keď je to potrebné na dokončenie iniciovanej internetovej transakcie, služba Google Pay môže zdieľať aj ďalšie informácie, napríklad fakturačnú, dodaciu alebo e-mailovú adresu uloženú vo vašom účte Google.

Spoločnosť Google odošle v prípade Transakcie s treťou stranou príslušnej Tretej strane Spôsob platby spolu s ďalšími podrobnosťami a následne už nebude do transakcie zapojená. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že táto transakcia sa uskutočňuje výhradne medzi vami a Treťou stranou, nie so spoločnosťou Google ani jej spriaznenými subjektmi. V prípade akýchkoľvek problémov s Transakciami s treťou stranou vrátane vrátení peňazí a sporov by ste mali kontaktovať priamo príslušnú Tretiu stranu alebo svojho poskytovateľa Spôsobu platby (napríklad vydavateľa Platobnej karty).

Keď navštívite webové stránky alebo aplikáciu Tretej strany, spoločnosť Google môže Tretej strane sprístupniť informáciu, či máte v zariadení nastavenú službu Google Pay, aby Tretia strana vedela, či vám má ponúknuť službu Google Pay ako možnosť platby. Zo sprístupňovania tejto informácie spoločnosťou Google sa môžete odhlásiť v nastaveniach ochrany súkromia v službe Google Pay. Môže sa stať, že po odhlásení nebudete môcť službu Google Pay používať v prípade určitých obchodníkov.

(c) Pri automatickom dopĺňaní v prehliadači Chrome alebo systéme Android

Ak ste aktivovali funkciu Automatické dopĺňanie v prehliadači Google Chrome alebo zariadení so systémom Android, v službe Google Pay sa vám môže zobraziť možnosť automatického dopĺňania informácií o vašom uloženom Spôsobe platby a adrese v platobnom formulári webových stránok Tretej strany v prehliadači Chrome alebo platobnom formulári aplikácie Tretej strany v zariadení so systémom Android. (Ďalšie informácie o tom, ako funguje automatické dopĺňanie v službe Google Pay, nájdete v centre pomoci prehliadača Chrome.) Keď používate túto funkciu, spoločnosť Google s webovými stránkami alebo aplikáciou Tretej strany nijako nekomunikuje, ale iba uskutočňuje vašu požiadavku automaticky doplniť vybrané informácie vo formulári Tretej strany. Spoločnosť Google sa nijako nezapája do transakcií, ktoré uskutočňujete pomocou automatického dopĺňania v prehliadači Google alebo systéme Android. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tieto transakcie prebiehajú výhradne medzi vami a Treťou stranou, nie so spoločnosťou Google ani jej spriaznenými subjektmi. V prípade akýchkoľvek problémov s transakciou, pri ktorej ste použili automatické dopĺňanie v prehliadači Chrome alebo systéme Android, by ste mali kontaktovať priamo danú Tretiu stranu alebo vydavateľa vášho Spôsobu platby.