ВАЖНО: Ако живеете во Индија, условите за користење на Google Pay што важат за вас може да ги најдете овде. Ако живеете во САД, условите за користење на Google Pay што важат за вас може да ги најдете овде

Услови за користење на Google Pay/Google Payments

Последна измена: 6 јуни 2023

1. Вовед

Google Pay подлежи на Условите за користење на Google („УК на Google“) и претставува „Услуга“ како што е дефинирано во УК на Google. Следниве Услови за користење на Google Pay се дополнителни услови што важат за користењето на Google Pay. Вашето користење на Google Pay подлежи на овие Услови за користење на Google Pay и УК на Google (кои заеднички, за целите на овие Услови за користење на Google Pay, ги нарекуваме „Услови“). Известувањето за приватност на Google Payments објаснува како Google ракува со вашите податоци за плаќање.

Ако постои некаков конфликт помеѓу Условите за користење на Google Pay и УК на Google, Условите за користење на Google Pay ќе преовладеат. Доколку има конфликт меѓу верзијата на Условите на англиски јазик и верзија преведена на друг јазик, ќе преовладее текстот на англиски јазик.

Одредени функции на Google Pay претходно беа брендирани како „Android Pay“. Иако може и понатаму да гледате застарени спомнувања на Android Pay во продавниците, во апликациите или на веб-сајтовите, тие функции подлежат на овие Услови.

За да ја користите Google Pay, потребно е да се согласите со следниве услови. Прочитајте ги внимателно. Некои производи и функции може да не се достапни во сите земји. Погледнете во Центарот за помош на Google Pay за повеќе информации.

2. Основни услови

Ако се согласите со Условите, тврдите дека сте:

Ќе ви бидат потребни и: сметка на Google, уред што ги исполнува системските барања, како и барањата за компатибилност на Услугата, кои може повремено да се менуваат, функционален интернет-пристап и компатибилен софтвер. Овие фактори може да влијаат на користењето и перформансите на Google Pay. Таквите системски барања се ваша одговорност.

3. Општ опис на Google Pay

Google Pay ви овозможува да ги зачувате следниве ставки во вашата сметка на Google, да управувате со нив на едно место и со нив да вршите трансакции со Google и со трети страни:

4. Начини на плаќање

5. Трансакции со Начини на плаќање