SVARĪGI: ja dzīvojat Indijā, jums piemērojamie Google Pay pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir pieejami šeit.


Google Pay/Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pēdējās izmaiņas: 2021. gada 21. aprīlis

1. Ievads

Uz Google Pay attiecas Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi (“Google noteikumi”), un tas ir “Pakalpojums” saskaņā ar Google noteikumiem. Tālāk izklāstītie Google Pay pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir papildu noteikumi, kas attiecas uz Google Pay lietošanu. Uz Google Pay lietošanu attiecas šie Google Pay pakalpojumu sniegšanas noteikumi un Google noteikumi (kuri šajos Google Pay pakalpojumu sniegšanas noteikumos kopā tiek saukti par “Noteikumiem”). Google Payments konfidencialitātes paziņojumā ir aprakstīts, kā uzņēmums Google apstrādā jūsu maksājumu informāciju.

Ja Google Pay pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir pretrunā ar Google noteikumiem, prioritāte ir Google Pay pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Ja Noteikumu versija angļu valodā ir pretrunā ar kādā citā valodā tulkoto versiju, prioritāte ir versijai angļu valodā.

Noteiktas Google Pay funkcijas iepriekš bija pieejamas ar Android Pay zīmolu. Lai gan arī turpmāk veikalos, lietotnēs vai tīmekļa vietnēs var būt redzamas senākas atsauces uz Android Pay zīmolu, uz šādām funkcijām attiecas šie Noteikumi.

Lai izmantotu Google Pay, jums ir jāpiekrīt šiem noteikumiem. Lūdzu, rūpīgi izlasiet tos. Dažas funkcijas un produkti var nebūt pieejami visās valstīs. Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet Google Pay palīdzības centrā.

2. Pamata prasības

Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs apliecināt, ka:

Jums būs arī nepieciešams: Google konts; ierīce, kas atbilst Pakalpojuma sistēmas un saderības prasībām (tās laiku pa laikam var mainīties); piekļuve internetam; saderīga programmatūra. Šie faktori var ietekmēt lietotnes Google Pay lietojamību, kā arī Google Pay veiktspēju. Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu atbilstību šīm sistēmas prasībām.

3. Vispārīgs lietotnes Google Pay apraksts

Izmantojot lietotni Google Pay, varat saglabāt tālāk norādītos līdzekļus savā Google kontā, pārvaldīt tos vienuviet un veikt darījumus ar uzņēmumu Google un trešajām pusēm, kuras tos izmanto.

4. Maksājuma veidi

(a) Maksājuma veidi

Izmantojot lietotni Google Pay, savā Google kontā varat saglabāt un pārvaldīt dažādus maksājuma veidus (kopā — “Maksājuma veidi”), tostarp arī tālāk norādītos.

Noteikta Maksājuma veida pieejamība vai tā saderība ar lietotni Google Pay var būt atkarīga no jūsu dzīvesvietas valsts un citiem faktoriem. Saderīgie Maksājuma veidi, kā arī Maksājuma veidu izmantojamība un tālāk aprakstītās Google Pay funkcijas var nebūt pieejamas visur un jebkurā laikā var tikt mainītas.

(b) Maksājuma veida saglabāšana

Savā Google kontā varat saglabāt Maksājuma veidu, izmantojot dažādas lietotāja saskarnes, tostarp Google Pay lietotni vai tīmekļa vietni, Google Chrome pārlūkprogrammu, attiecīgā Maksājuma veida izsniedzēja lietotni vai tīmekļa vietni, vai izmantojot kādu Google produktu vai pakalpojumu, piemēram, Google Play veikalu. Lai saglabātu Maksājuma veidu, jums ir jānorāda visa nepieciešamā informācija reģistrācijas veidlapās, kuras jums tiek lūgts aizpildīt. Jūsu norādītajai informācijai ir jābūt aktuālai, pilnīgai un precīzai, un jums tā izmaiņu gadījumā ir jāatjaunina. Iespējams, lūgsim jums sniegt papildu informāciju, lai jūs varētu turpināt Google Pay lietošanu vai lai mēs varētu noteikt, vai atļaut jums turpināt Google Pay lietošanu.

Kad saglabājat Maksājuma veidu, uzņēmums Google var uzglabāt ar Maksājuma veidu saistīto informāciju, piemēram, jūsu vārdu un norēķinu adresi. Izmantojot lietotni Google Pay, savā Google kontā varat arī saglabāt citu informāciju, kas var palīdzēt paātrināt darījumus, piemēram, piegādes adresi.

Jūs pilnvarojat mūs apstiprināt, ka jūsu Maksājuma veids ir labā stāvoklī pie attiecīgā pakalpojuma nodrošinātāja, tostarp (bet ne tikai) Maksājuma veidam iesniedzot pieprasījumu par maksājuma autorizāciju un/vai mazas vērtības kredītu un/vai debetu atbilstoši tīkla noteikumiem vai citām Maksājuma veidam piemērojamām prasībām.

Jūs piekrītat, ka lietotne Google Pay ir paredzēta jūsu personiskai lietošanai ar jūsu Maksājuma veidiem. Ja izmantojat lietotni Google Pay ar prasībām atbilstošu uzņēmuma karti, jūs piekrītat, ka to darāt ar sava darba devēja atļauju un jūsu darba devējs piekrīt uzņemties šo Noteikumu izpildes saistības.

(c) Uzņēmuma Google loma

Izņemot gadījumus, kad uzņēmums Google vai tā apakšuzņēmējs ir izsniedzējs, ne uzņēmums Google, ne tā apakšuzņēmēji nav aktīva puse jūsu Maksājuma veidu karšu īpašnieku līgumos, konfidencialitātes politikā vai citos pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Nekas no šajos Noteikumos minētā nemainīs attiecīgā izsniedzēja noteikumus. Ja rodas neatbilstības starp šiem Noteikumiem un izsniedzēja noteikumiem vai konfidencialitātes politiku, šie Noteikumi noteiks jūsu attiecības ar uzņēmumu Google attiecībā uz lietotni Google Pay un izsniedzēja noteikumi noteiks jūsu attiecības ar attiecīgo izsniedzēju. Uzņēmums Google nesniedz nekādus apliecinājumus un neapstiprina, ka jūsu maksāšanas līdzekļi ir labā stāvoklī vai ka jūsu maksāšanas līdzekļa izsniedzējs pilnvaros vai apstiprinās jebkādu darījumu pie tirgotāja vai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātāja, kad izmantojat lietotni Google Pay attiecīgā darījuma veikšanai.

Izņemot gadījumus, kad uzņēmums Google vai tā apakšuzņēmējs ir izsniedzējs, ne uzņēmums Google, ne tā apakšuzņēmēji nav iesaistīti kredīta izsniegšanā vai kredīta saņemšanas piemērotības izvērtēšanā, kā arī tiem nav kontroles pār tālāk norādīto: Maksājuma veidu vai līdzekļu pieejamību vai precizitāti; Maksājuma veidu pievienošanu lietotnei Google Pay vai līdzekļu pievienošanu Maksājuma veidu bilancei. Ja jums ir jautājumi par iepriekš minēto informāciju, lūdzu, sazinieties ar Maksājuma veida izsniedzēju.

(d) Virtuālā kartes numura, Transporta kartes, Saistītā trešās puses konta vai Japāņu e-naudas kartes saglabāšana

Tālāk izklāstītie papildu noteikumi ir spēkā gadījumos, kad izmantojat lietotni Google Pay, lai savā Google kontā saglabātu Virtuālo kartes numuru, Transporta karti, Saistīto trešās puses kontu vai Japāņu e-naudas karti.

Kad būsit uzsācis Maksāšanas līdzekļa pievienošanu lietotnei Google Pay un sniedzis uzņēmuma Google un/vai Maksājuma veida izsniedzēja pieprasīto informāciju, Google Pay komanda pārbaudīs, vai attiecīgais Maksājuma veids atbilst prasībām, lai to varētu izmantot ar lietotni Google Pay. Ne visi konkrēta iesaistītā izsniedzēja Maksājuma veidi var būt atbilstoši prasībām. Ja jūsu Maksājuma veida izsniedzējs atbalsta lietotni Google Pay un jūsu Maksājuma veids atbilst prasībām, iespējams pievienošanas procesa laikā jums tiks parādīts ekrāns, lūdzot pieņemt izsniedzēja pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Kad tas būs izdarīts un Maksājuma veids būs sekmīgi pievienots, lietotne Google Pay uzglabās Virtuālo kartes numuru, ar ko tiks attēlots jūsu Maksājumu kartes īstais numurs, vai saistīs jūsu Transporta karti, Saistīto trešās puses kontu vai Japāņu e-naudas karti ar jūsu Google kontu, lai šie līdzekļi tiktu izmantoti atbilstoši 5. sadaļā aprakstītajai informācijai.

Virtuālie karšu numuri, kurus reģistrējat, izmantojot lietotni Google Pay, atšķiras no visām saistītajām Maksājumu kartēm, kuras saglabājat savā Google kontā. Atšķirībā no Virtuālā kartes numura Maksājumu karte jums parasti netiks rādīta ar kartes attēlu, kas līdzinās saistītajai fiziskajai kartei, un to nevar izmantot darījumiem veikalos ar tuva darbības laika sakariem (Near Field Communication — “NFC”). Kad reģistrējat Virtuālo kartes numuru, lietotne Google Pay jūsu Google kontā var arī saglabāt saistīto Maksājumu karti.

Jūs apstiprināt, ka lietotne Google Pay var saņemt darījumu informāciju no jūsu Maksājuma veida izsniedzēja, lai lietotnē Google Pay rādītu bagātināti formatētu darījumu informāciju un jūsu neseno darījumu vēsturi.

Maksājuma veids var tikt noņemts no lietotnes Google Pay konkrētā ierīcē un kļūt nepiemērots Pakalpojumam, ja: (i) jūs dzēšat attiecīgo Maksājuma veidu no lietotnes Google Pay; (ii) jūs dzēšat attiecīgo Maksājuma veidu no sava Google konta; (iii) jūs dzēšat savas mobilās ierīces saturu, izmantojot Android ierīces pārzini; (iv) jūs dzēšat savu Google kontu; (v) 90 secīgu dienu periodā netiek izveidots savienojums starp jūsu mobilo ierīci un jebkuru Google produktu vai pakalpojumu; (vi) 12 secīgu mēnešu periodā jūs neizmantojat lietotni Google Pay savā ierīcē; un/vai (vii) jūsu Maksājuma veida izsniedzējs vai maksājumu tīkls sniedz norādījumus uzņēmumam Google noņemt attiecīgo Maksājuma veidu no lietotnes Google Pay.

5. Darījumi ar Maksājuma veidiem

(a) Google īpašumos

Lietotne Google Pay var atļaut maksājuma darījuma uzsākšanu ar “Pārdevēju”, kurš definēts kā (i) Google grupas uzņēmums vai (ii) jebkurš cits pārdevējs, kas piedalās vienā vai vairākos Google tirgos (kā norādīts šeit), kuri jums piedāvā preces vai pakalpojumus iegādei un pieprasa uzņēmumam Google vai tā apakšuzņēmējiem apstrādāt maksājumu darījumus savā vārdā.

Jūs apstiprināt un piekrītat, ka jūsu darījums ar Pārdevēju (“Google darījums”) tiek veikts tikai un vienīgi starp jums un Pārdevēju. Uzņēmums Google un tā apakšuzņēmēji nav puse, kas ir saistīta ar jūsu Google darījumu un saistītajiem pirkumiem, kā arī tie nav pircējs vai pārdevējs nevienā Google darījumā, ja vien tas nav skaidri norādīts (piemēram, attiecīgās preces vai pakalpojuma informācijā vai aprakstā Google pārvaldītā tīmekļa vietnē vai saskarnē).

Kad uzsākat Google darījumu, darījuma veikšanas brīdī uzņēmums Google var parādīt jūsu pieejamos Maksājuma veidus. Kad būsit atlasījis Maksājuma veidu, kuru vēlaties izmantot, uzņēmums Google var iekasēt maksājumu no attiecīgā Maksājuma veida vai arī kopīgot Maksājuma veidu un saistīto informāciju ar kādu no saviem apakšuzņēmējiem, kurš savukārt apstrādās darījumu Pārdevēja vārdā. Jūs pilnvarojat maksājuma iekasēšanu no sava Maksājuma veida (vai tā debitēšanu), kad tas nepieciešams, lai pabeigtu Google darījuma apstrādi. Jūs arī pilnvarojat sava Maksājuma veida kreditēšanu saistībā ar apgriezto atmaksu, naudas atmaksu vai korekciju, kas ir saistīta ar Google darījumu.

Lai uzzinātu plašāku informāciju vai noteikumus, kas ir saistīti ar konkrētu Google darījumu, tostarp politikas par naudas atmaksu vai strīdu izšķiršanu, lūdzu, skatiet pakalpojumu sniegšanas noteikumus, palīdzības centru vai citus atbalsta materiālus, ko nodrošina Pārdevējs, pie kura veicāt darījumus.

Ja radīsies problēma ar maksājuma iekasēšanu no atlasīta Maksājuma veida, uzņēmums Google var iekasēt maksājumu no cita derīga Maksājuma veida, ko esat saglabājis lietotnē Google Pay. Lai pārvaldītu norēķinu iespējas, apmeklējiet Google Pay tīmekļa vietni vai skatiet lietotni Google Pay vai savas Android ierīces Google iestatījumus. Jūs arī piekrītat, ka Pārdevējs var maksājumu tīklam atkārtoti iesniegt Google darījumu par pirkumu, lai to apstrādātu vienu vai vairākas reizes, ja maksājumu tīkls ir noraidījis vai atgriezis iepriekšējo Google darījumu. Uzņēmums Google var aizkavēt maksājumu apstrādi, ja pēc uzņēmuma Google ieskatiem darījumi ir aizdomīgi vai ar tiem var būt saistīta krāpšana, ļaunprātība vai tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti, šie Noteikumi vai citas piemērojamās Google politikas.

Ja Pārdevējs jums piedāvā iespēju norēķināties par abonementiem, jūsu abonements sāksies brīdī, kad abonementa iegādes lapā noklikšķināsit uz opcijas “Piekrist un pirkt” (vai uz ekvivalentas frāzes). Tas ir periodisks norēķinu darījums. Ja vien nav norādīts citādi, abonementa darbība un attiecīgais norēķinu pilnvarojums tiks turpināts nenoteiktu laiku, līdz jūs to atcelsiet. Noklikšķinot uz opcijas “Piekrist un pirkt” (vai uz ekvivalentas opcijas), jūs pilnvarojat attiecīgo Pārdevēju katrā norādītajā norēķinu periodā par abonementu iekasēt maksājumu no jūsu izvēlētā Maksājuma veida. Abonēšanas perioda laikā Pārdevējs var mainīt Google darījuma summu. Abonementa anulēšana stāsies spēkā pēc pašreizējā norēķinu perioda beigām. Jūs nesaņemsit naudas atmaksu par pašreizējo norēķinu periodu, un atlikušā pašreizējā norēķinu perioda laikā attiecīgais abonements joprojām būs jums pieejams.

(b) Ar Trešajām pusēm

Kad, izmantojot lietotni Google Pay, uzsākat maksājumu vai sabiedriskā transporta pakalpojuma darījumu ar jebkuru citu pusi, kas nav Pārdevējs (šāda puse ir “Trešā puse”, un šāds darījums ir “Trešās puses darījums”), uzņēmums Google var nodot jūsu Maksājuma veida informāciju un saistīto informāciju Trešajai pusei, lai tā var iekasēt maksājumu no jūsu Maksājuma veida. Atkarībā no konkrētās Trešās puses darbības Trešās puses darījums var būt par preču vai pakalpojumu iegādi, braucieniem sabiedriskajā transportā vai citiem nolūkiem, piemēram, labdarības ziedojumiem vai dāvanām. Trešās puses darījums var tikt uzsākts, kad jūs veicat tālāk norādītās darbības: izmantojat funkciju “pieskarties un maksāt” veikalos vai norēķināties par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, izmantojot NFC, svītrkodus vai citu bezkontakta tehnoloģiju; atlasāt “Google Pay” vai “Iegādāties, izmantojot Google Pay” kā norēķinu iespēju tiešsaistes darījumam Trešās puses tīmekļa vietnē vai lietotnē; veicat darījumu ar Trešo pusi, izmantojot kādu citu tiešsaistes saskarni, piemēram, Google asistentu. Uzsākot tiešsaistes darījumu, lietotne Google Pay var arī kopīgot citu informāciju, piemēram, norēķinu, piegādes vai e-pasta adreses, kas saglabātas jūsu Google kontā, ja tas nepieciešams darījuma pabeigšanai.

Ja tiek veikts Trešās puses darījums, pēc Maksājuma veida un citas informācijas nodošanas Trešajai pusei uzņēmums Google vairs nebūs iesaistīts attiecīgajā darījumā, un jūs apstiprināt un piekrītat, ka šāds darījums tiek veikts tikai starp jums un attiecīgo Trešo pusi, nevis ar uzņēmumu Google vai tā apakšuzņēmējiem. Jums ir jāsazinās tieši ar attiecīgo Trešo pusi vai Maksājuma veida nodrošinātāju (piemēram, Maksājumu kartes izsniedzēju) saistībā ar jebkādām problēmām ar Trešo pušu darījumiem, tostarp naudas atmaksām un strīdiem.

Kad apmeklējat iesaistītās Trešās puses tīmekļa vietni vai lietotni, uzņēmums Google var informēt attiecīgo Trešo pusi par to, vai jūsu ierīcē ir iestatīta lietotne Google Pay, lai attiecīgā Trešā puse varētu jums piedāvāt Google Pay kā norēķinu iespēju. Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, lai Google izpauž šādu informāciju, lietotnes Google Pay konfidencialitātes iestatījumos. Atteikšanās var ietekmēt lietotnes Google Pay izmantojamību ar noteiktiem tirgotājiem.

(c) Chrome vai Android automātiskā aizpilde

Ja Google Chrome pārlūkprogrammā vai Android ierīcē esat iespējojis automātiskās aizpildes funkciju, lietotne Google Pay var arī jums piedāvāt opciju automātiski aizpildīt jūsu saglabāto Maksājuma veida un adrešu informāciju Trešās puses tīmekļa vietnes maksājuma veidlapā Chrome pārlūkprogrammā vai Trešās puses lietotnes maksājuma veidlapā Android ierīcē. (Lai iegūtu plašāku informāciju par automātiskās aizpildes darbību lietotnē Google Pay, skatiet Chrome palīdzības centru.) Ja izmantojat šo funkciju, uzņēmums Google nemijiedarbojas ar attiecīgo Trešās puses tīmekļa vietni vai lietotni un tikai izpilda jūsu pieprasījumu, lai Trešās puses veidlapā automātiski aizpildītu noteiktu atlasīto informāciju. Uzņēmums Google nav iesaistīts nevienā darījumā, kuru veicat, izmantojot Chrome vai Android automātisko aizpildi, un jūs apstiprināt un piekrītat, ka šāds darījums tiek veikts tikai starp jums un attiecīgo Trešo pusi, nevis ar uzņēmumu Google vai tā apakšuzņēmējiem. Saistībā ar jebkādām problēmām ar darījumu, kurā jūs izmantojāt Chrome vai Android automātisko aizpildi, jums ir jāsazinās tieši ar attiecīgo Trešo pusi vai Maksājuma vaida izsniedzēju.

6. Google Pay kartes

Lietotnē Google Pay varat arī uzglabāt un piekļūt Kartēm, kuras nav Maksājuma veidi. Tās var būt: kuponi vai cits līdzīgs saturs, ko var izpirkt pie iesaistītajiem tirgotājiem; dalības kartes, interešu vai atlīdzību programmas, kuras jau esat reģistrējis vai varat reģistrēt, izmantojot lietotni Google Pay; ceļojumu, izklaides un cita veida biļetes vai kartes; dāvanu kartes, kuras var izpirkt konkrēta tirgotāja veikalā vai veikalu ķēdē (piemēram, ierobežota lietojuma dāvanu kartes). Kartes iesaistītais pakalpojuma sniedzējs (“Pakalpojuma sniedzējs”) var atjaunināt Karti ar informāciju vai citādā veidā sazināties ar jums, izmantojot Karti.

Izpērkot Karti pie Pakalpojuma sniedzēja (izmantojot NFC, svītrkodu vai citā veidā), jūs pilnvarojat ar konkrēto Karti saistītās informācijas nodošanu Pakalpojuma sniedzējam, lai izpirktu Karti. Pakalpojuma sniedzēja izsniegtas Kartes lietošana ir darījums starp jums un attiecīgo Pakalpojuma sniedzēju, nevis ar uzņēmumu Google vai tā apakšuzņēmējiem. Uzņēmums Google nav uzskatāms par pusi, kad jūs izmantojat Pakalpojuma sniedzēja izsniegtu Karti. Uzņēmums Google negarantē un nav atbildīgs par jebkāda Kartē iekļautā satura pareizību vai Kartes lietojamību pie Pakalpojuma sniedzēja.