Google Payments - תנאים והגבלות - קונה (IL)

20 בפברואר 2018

התנאים וההגבלות הבאים מהווים הסכם משפטי בינך לבין .Google Payment Corp, חברה-בת הנמצאת בבעלותה המלאה של ‎Google LLC ‏("Google"), המנהלת את הגישה שלך ל-Google Payments ואת השימוש שלך בו כרוכש סחורה, מוצרים או שירותים. מומלץ לקרוא את התנאים וההגבלות האלה במלואם לפני שתחליט אם לאשר אותם ולהמשיך בתהליך ההרשמה.

ייתכן שאמצעי תשלום שנשמרו בחשבון Google Payments שלך יוצגו בפניך כמשויכים למותג Google Pay, אך הם עדיין ינוהלו בהתאם לתנאים ולהגבלות האלה כאשר ייעשה בהם שימוש בקשר להצעות או לשירותים המפורטים להלן.

קבלתך את התנאים המפורטים בדף ההסכמה תהווה הסכמה מצידך לפעול בכפוף לתנאים ולהגבלות האלה.

1. מונחים מוגדרים מסוימים

המונחים המוגדרים שלהלן מופיעים בתנאים ובהגבלות האלה.

2. הדרישות הנוגעות להרשמה

כדי להשתמש בשירות, עליך למלא את כל פריטי המידע הדרושים בדפי האינטרנט של ההרשמה לשירות. עליך לרשום כרטיס אשראי או כרטיס חיוב תקפים כאמצעי תשלום לביצוע עסקאות תשלום, ולתשלום העמלות והחיובים השונים הנובעים מהשימוש בשירות. עליך לספק מידע מלא, עדכני ומדויק ולהקפיד שהנתונים יהיו עדכניים ומדויקים בכל עת. ייתכן שנדרוש ממך פרטים נוספים כתנאי להמשך השימוש בשירות, או כדי להחליט אם להתיר לך להמשיך להשתמש בשירות.

אתה מאשר לנו לוודא עם המוסד הפיננסי הרלוונטי שאמצעי התשלום שלך נמצא במצב ניהול תקין, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, על ידי שליחת בקשה לאישור תשלום, ו/או ביצוע זיכוי ו/או חיוב של אמצעי התשלום בסכום קטן, בהתאם לכללים הרלוונטיים של האיגוד שאליו משתייך מנפיק הכרטיס. בנוסף, אתה מאשר לנו לקבל מעת לעת דוח אשראי ו/או לערוך בירורים אחרים על מצב האשראי או בירורי רקע אחרים כפי שנמצא לנכון, כדי להחליט אם לאשר את ההרשמה שלך לשירות או את המשך השימוש שלך בו.

על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, אנו רשאים לסרב ולא לאשר הרשמה, או לסיים הרשמות קיימות, עם או ללא סיבה או הודעה מוקדמת, למעט הודעה מוקדמת שהדין החל עשוי לדרוש ואשר לא ויתרנו עליה בזאת.

בעצם ההסכמה לתנאים ולהגבלות האלה לקונים, אתה מצהיר כי אתה:

אם אתה יישות עסקית, אתה מצהיר בנוסף כי אתה:

3א. עיבוד עסקאות תשלום

השירות מסייע בעיבוד עסקאות תשלום לביצוע תשלום על רכישה בין קונה למוכר. השירות ישמור מידע מקונים, כגון אמצעי התשלום ופרטי המשלוח שלהם, ויעבד עסקאות תשלום בשם מוכרים באמצעות הרשת המתאימה של כרטיס האשראי או כרטיס החיוב. GPC רשאית לעכב את עיבוד התשלום במקרים של עסקאות חשודות או עסקאות שעלולות להיות כרוכות בהונאה, בהתנהגות לא הולמת או בהפרה של הדין החל, של תנאים והגבלות אלה לקונים או של מדיניות רלוונטית אחרת של GPC או של השירות, כפי ש-GPC תקבע על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. הקונה מאשר לחייב או לזכות את אמצעי התשלום שלו לפי הצורך כדי לבצע את העיבוד של עסקת תשלום. הקונה גם מאשר לזכות את אמצעי התשלום שלו בקשר לביטולים, להחזרים כספיים או להתאמות שיבוצעו במסגרת השירות.

אתה מאשר ומסכים שרכישות של מוצרים שתבצע ייחשבו לעסקאות בינך לבין המוכר, ולא עם GPC, ‏עם Google או עם אחד מהשותפים העצמאיים של GPC. GPC לא תהווה צד ברכישות של מוצרים שתבצע, ו-GPC,‏ Google או שותפים עצמאיים אחרים של GPC לא ייחשבו כקונה או כמוכר בקשר לעסקת תשלום כלשהי, אלא אם צוין כך מפורשות בפרטי המוצר באתר אינטרנט של Google‏.

בנוסף, אתה מסכים כי אם רשת התשלומים לא אישרה או החזירה עסקת תשלום לרכישת מוצר, אזי המוכר ו-GPC, כאשר היא פועלת בשם המוכר, רשאים לשוב ולשלוח לרשת התשלומים את עסקת התשלום לצורך עיבוד פעם נוספת או פעמים נוספות.

3ב. רכישות של מינויים או עסקאות חוזרות

אם שירות העיבוד מאפשר לך לשלם על מינויים, המינוי שלך ייכנס לתוקף כשתלחץ על 'אישור וקנייה' (או ביטוי דומה) ברכישת מינוי. זוהי עסקת חיוב חוזרת והחיוב יתבצע באופן אוטומטי על בסיס תקופתי. אם לא צוין אחרת, המינוי והרשאת החיוב הרלוונטית יהיו בתוקף ללא הגבלת זמן, עד שתבטל אותם.

לחיצה על 'אישור וקנייה' (או ביטוי דומה) תהווה אישור מצידך למוכר לחייב את אמצעי התשלום שבחרת בסכום הרכישה, בכל תקופת חיוב שנקבעה, לאורך תקופת המינוי. בנוסף, אתה מאשר למוכר הרלוונטי לחייב את אמצעי התשלום החלופי בסכום הרכישה, אם בחרת אמצעי תשלום חלופי בחשבון Google Payments, במקרה שהמוכר לא הצליח לחייב את אמצעי התשלום הראשי שלך מכל סיבה שהיא.

חיוב אמצעי התשלום הראשי או החלופי שלך (אם רלוונטי) בסכום הרכישה יימשך בכל תקופת חיוב עד שתבטל את המינוי, אלא אם צוין אחרת בתנאים ובהגבלות. סכום הרכישה כפוף לשינויים מצד המוכר במשך תקופת המינוי.

אמצעי התשלום שלך יחויב בכל תקופה לפי תאריך רכישת המינוי.

אתה רשאי לבטל מינוי בכל עת לפי התהליך המתואר כאן, אך הביטול לא ייכנס לתוקף לפני שתסתיים תקופת החיוב הנוכחית. לא תקבל החזר כספי על תקופת החיוב הנוכחית. במשך הזמן שנותר עד לסיום תקופת החיוב הנוכחית, עדיין תוכל לגשת למינוי הרלוונטי.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתת החזרים כספיים או זיכויים על-פי שיקול דעתנו הבלעדי. במקרה שנחליט לתת החזר כספי או זיכוי, לא תיווצר בכך שום מחויבות מצידנו לתת החזר זהה או דומה בעתיד.

4. עסקאות תשלום מותרות

אתה רשאי להשתמש בשירות רק למטרת עיבוד של עסקת תשלום על מוצר שנרכש ממוכר במסגרת מכירה לגיטימית והוגנת של המוצר. אין להשתמש בשירות למטרת עיבוד של עסקת תשלום או העברת כספים אחרת בין קונה למוכר, שאינן קשורות לרכישה של מוצר. אין להשתמש בשירות לצורך קבלת מקדמות מזומן ממוכרים או כאמצעי לרכישה של שווי ערך למזומנים (המחאות נוסעים, כרטיסים נטענים, הוראות כספיות וכדומה). אינך רשאי להשתמש בשירות כדי לעבד עסקאות תשלום הקשורות למכירה או לחילופים של מוצרים או של שירותים לא חוקיים כלשהם, או כל עסקה אחרת שביסודה אינה חוקית.

אתה מסכים להימנע משימוש בשירות לצורך עיבוד עסקאות תשלום על מוצרים כלשהם שרכישתם מהווה הפרה של תנאים והגבלות אלה, של מדיניות או של כללים אחרים הרלוונטיים לשירות, או של הדין החל. כאן מופיעה המדיניות הנוכחית הקובעת על אילו מוצרים ועסקאות אחרות אסור לשלם באמצעות השירות. אי-ציות להגבלות אלה עלול להוביל להשעיה או לסיום של השימוש שלך בשירות.

5. העברה של פרטי אמצעי תשלום לגורמי צד שלישי

במקרים שבהם אתה תבקש זאת, GPC רשאית להעביר לצד שלישי את הפרטים של אמצעי התשלום שלך ומידע קשור, כדי שאותו צד שלישי יחייב את אמצעי התשלום בגין מוצרים או שירותים שהוא יספק לך. במקרים כאלה, לאחר העברת הפרטים של אמצעי התשלום לאותו צד שלישי, GPC כבר לא תהיה מעורבת בשום אופן בעסקה שתבצע עם אותו צד שלישי (ואתה מצהיר ומסכים שהרכישות שתבצע יהוו עסקאות בינך לבין הצד השלישי ולא עם GPC, עם Google או עם אחד מהשותפים העצמאיים של GPC‏). אין לראות בכך עסקת תשלום. תצטרך ליצור קשר ישירות עם הצד השלישי או עם ספק אמצעי התשלום שלך (לדוגמה: ספק כרטיס האשראי או כרטיס החיוב) בנוגע לכל בעיה בעסקאות כאלה שיבוצעו עם צד שלישי, לרבות החזרים כספיים וערעורים.

6. רכישות שמזכות ב"החזר כספי מיידי"

האפשרות של החזר כספי מיידי חלה בנוסף למדיניות ההחזרים הכספיים או הביטולים של הסוחר המוצגת מטעם הסוחר בזמן הרכישה.

תוכן אינטרנט, תכונות אפליקציה ומוצרים מסוימים ("תוכן") עשויים להיות זמינים לרכישה מסוחרים עם אפשרות להחזר כספי מיידי, שלפיה מותר לך לבטל את הרכישה לפני שאמצעי התשלום שלך חויב. תוכן שמזכה באפשרות של החזר כספי מיידי יסומן באמצעות באנר שיופיע מעל הלחצן "קנייה" ובו יצוין: "עם החזר כספי מיידי".

אם תלחץ על הלחצן "קנייה" באתר של סוחר שבו התכונה הזו זמינה, תאשר בזאת לסוחר ולספקי השירות שלו, לרבות Google, לחייב את אמצעי התשלום שלך בתעריף שצוין בגין התוכן, בתוספת המיסים הרלוונטיים, בלי שתבצע פעולה נוספת. 30 דקות לאחר הלחיצה על הלחצן "קנייה" תיחשב בקשת התשלום שלך כבקשה שהתקבלה. אם לאחר הלחיצה על הלחצן "קנייה" תחליט שאינך מעוניין להמשיך את הגישה לתוכן, תוכל ללחוץ על הקישור "קבלת החזר כספי מיידי" בתוך 30 דקות. אחרי שתלחץ על הקישור "קבלת החזר כספי מיידי", עסקת הרכישה אצל הסוחר תבוטל, התוכן כבר לא יהיה גלוי לך, ואמצעי התשלום שלך לא יחויב בגין הרכישה. החזר כספי מיידי מתייחס רק לביטול עסקאות רכישה בתוך 30 דקות מרגע הלחיצה על הלחצן "קנייה". לאחר שיחלפו 30 דקות, כל החזר כספי או ביטול רכישה יהיו כפופים למדיניות הכללית של הסוחר בנוגע להחזרים כספיים.

התוכן שרכשת ימשיך להתארח אצל הסוחר שממנו רכשת אותו, ותצטרך להתחבר לחשבון Google כדי להציג את התוכן שרכשת. ייתכן שתכנים מסוימים שתרכוש יפסיקו להיות זמינים לך אם תבטל את חשבון Google או אם ספק התוכן יחליט להפסיק לארח את התוכן.

האפשרות של החזר כספי מיידי זמינה רק ברכישות מסוימות, כמתואר למעלה. בנוסף, ייתכן שהשימוש שלך באפשרות ההחזר הכספי המיידי יוגבל אם נחליט, על-פי שיקול דעתנו, שהשימוש שלך באפשרות זו מופרז או מפר בדרכים אחרות את התנאים וההגבלות האלה. אם השימוש שלך באפשרות ההחזר הכספי המיידי הוגבל ביחס לרכישה מסוימת, לא תראה את הבאנר שמעל ללחצן "קנייה" המציין "עם החזר כספי מיידי".

7. הגבלות על השימוש בשירות

אנו עשויים לקבוע נהלים והגבלות כלליים בקשר לשימוש בשירות, לרבות, ללא הגבלה, הגבלות ספציפיות או מצטברות על סכום התשלום בעסקאות או על מספר עסקאות התשלום במשך כל תקופת זמן שנציין. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של השירות בכל עת, לרבות שעות פעילות או זמינות של השירות או כל תכונה של השירות, ללא הודעה מוקדמת וללא חבות. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להטיל מגבלות על תכונות מסוימות של השירות או להגביל גישה לחלקים מהשירות או לכולו, ללא הודעה מוקדמת וללא חבות. אנו רשאים לסרב ולא לעבד עסקאות תשלום, ללא מתן הודעה מוקדמת לקונה או למוכר.

איננו מתחייבים שהפונקציות הכלולות בשירות יפעלו ללא שיבושים או שגיאות, ולא נישא באחריות בגין שיבושים כלשהם באספקת השירות (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפסקות חשמל, תקלות מערכת או שיבושים אחרים שעלולים להשפיע על הקליטה, העיבוד, האישור, הביצוע או הפירעון של עסקאות תשלום או של השירות).

אנו רשאים להגביל או להשעות את השימוש שלך בשירות בכל עת, על-פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט. אם נשעה את השימוש שלך בשירות, ננסה להודיע לך על כך באימייל. השעיית השימוש שלך בשירות לא תשפיע על הזכויות ועל החובות שלך במסגרת תנאים והגבלות אלה, שיחולו לפני או לאחר ההשעיה.

8. שם משתמש וסיסמה

אתה אחראי: 1) לשמור על הסודיות של שם המשתמש והסיסמה שלך, 2) על כל העסקאות, ביחד או לחוד, שיבוצעו על ידי אנשים שקיבלו ממך גישה לשם משתמש וסיסמה אלה או שמשתמשים בהם בדרך אחרת, וכן 3) על כל ההשלכות, ביחד ולחוד, של שימוש או שימוש לרעה בשם המשתמש ובסיסמה שלך. אתה מסכים להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש או בסיסמה שלך, או על כל הפרת אבטחה אחרת בקשר לשירות שידוע לך עליה.

אם הקונה הוא ישות עסקית, הקונה מאשר כי כל הפקידים, העובדים, הסוכנים, הנציגים ואנשים אחרים שיש להם גישה לשם המשתמש ו/או לסיסמה צריכים לקבל מהקונה הרשאה להשתמש בשירות ולחייב את הקונה מבחינה משפטית. הקונה יישא באחריות לכל הפעולות שיבוצעו על ידי הפקידים, העובדים, הסוכנים, הנציגים ואנשים אחרים, הנוכחיים וקודמיהם, שייגשו לשירות באמצעות שם המשתמש והסיסמה של הקונה, בין אם קיבלו ממנו אישור ובין אם לא.

9. פרטיות

אתה מבין ומסכים שמידע אישי שיימסר לנו בקשר לשירות יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של השירות.

10. שימוש בתכתובות אלקטרוניות

אנו עשויים לנהל את התקשורת איתך בקשר לשירות באמצעות תכתובת אלקטרונית, לרבות (א) שליחת אימייל לכתובת האימייל שציינת בשלב ההרשמה, או (ב) פרסום הודעות או פרסומים שונים באתר אינטרנט של Google. אתה מסכים שנוכל להעביר לך באמצעות תכתובת אלקטרונית את המידע הבא: התנאים וההגבלות האלה (ותיקונים או שינויים), הודעות או גילוי נאות לגבי השירות, אישורי תשלום וכל עניין אחר הקשור לשימוש שלך בשירות.

מומלץ שתשמור עותקים של תכתובות אלקטרוניות על ידי הדפסתן או שמירת עותקים אלקטרוניים שלהן. תכתובות אלקטרוניות ייחשבו כתכתובות שקיבלת כאשר אנו שולחים אותן לכתובת האימייל שציינת בעת ההרשמה או לכתובת מתוקנת שמסרת לאחר מכן בהתאם לתנאים ולהגבלות האלה, או כאשר אנו מפרסמים אותן באתר אינטרנט של Google.

לגבי תכתובות או מסמכים אחרים שאנו נדרשים לספק לך בכתב על גבי נייר על פי הדין החל, אתה מסכים לכך שאנו עשויים לספק תכתובות או מסמכים כאלה באמצעות תכתובת אלקטרונית. על תכתובות אלקטרוניות מסוג זה יחולו התנאים הנוספים הבאים: (א) אתה רשאי לפנות אלינו באמצעות דף יצירת הקשר של השירות ולבקש עותק אלקטרוני נוסף של התכתובת האלקטרונית ללא עמלה; (ב) אתה רשאי לבקש עותק מודפס של תכתובת אלקטרונית שכזו, ואנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות עמלה על אספקת עותק מודפס שכזה; (ג) תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות דף יצירת הקשר כדי לעדכן את פרטי הרישום שלך המשמשים לתכתובות אלקטרוניות או כדי לחזור בך מהסכמתך לקבלת תכתובות אלקטרוניות; וכן (ד) אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את השימוש שלך בשירות אם תסרב, או תחזור בך מהסכמתך, לקבל מאיתנו תכתובות אלקטרוניות.

11. עמלות שירות

איננו גובים עמלה בגין השימוש בשירות כקונה. המוסד הפיננסי המנפיק את אמצעי התשלום שלך עשוי לחייב אותך בעמלה בקשר לחיוב אמצעי התשלום בעקבות עסקת תשלום. למידע נוסף על עמלות כגון אלה יש לעיין בתנאים ובהגבלות המכתיבים את השימוש באמצעי התשלום שלך.

12. ערעורים

GPC תספק כלים שונים לסיוע ללקוחות בתקשורת ביניהם כדי להסדיר ערעורים שעשויים להתנהל בין קונים לבין מוכרים ביחס לעסקה. אם הלקוחות אינם מצליחים להגיע להסכמה במקרה של ערעור, אנו יכולים לגשר בערעורים בין קונים למוכרים אם אחד מהצדדים מבקש סיוע. במקרה כזה נבדוק את פרטי הערעור ובמידת הצורך נציע פתרון לא מחייב. למידע מפורט יותר ניתן לעיין בשאלות הנפוצות שלנו.

GPC עשויה להציע משוב או מערכת דירוג אחרת לגבי השירות כדי לאפשר לך לקבל הערכות על לקוחות אחרים המשתמשים בשירות. אתה מאשר כי כל משוב או מערכת דירוג כאלה מייצגים אך ורק את דעתם של לקוחות אחרים המשתמשים בשירות, ואינם מהווים דעה, ייצוג או אחריות של GPC ביחס ללקוחות אחרים המשתמשים בשירות.

אתה מסכים לפטור את GPC, את ‏Google ושותפים עצמאיים אחרים של GPC, וכן את הסוכנים, הקבלנים, הפקידים והעובדים שלהם, מכל תביעה, דרישה וטענה לגבי נזקים (ממשיים ותוצאתיים) הנובעים מערעור או קשורים אליו בדרך כלשהי. אתה מסכים כי לא תערב את GPC בשום דין ודברים או ערעור אחר הנובעים מעסקה, מהסכם או מהסדר כלשהם או הקשורים אליהם, עם כל מוכר, קונה אחר, מפרסם או צד שלישי אחר בקשר לשירות. אם תנסה לעשות כן, (i) אתה תישא בכל העלויות ובשכר טרחת עו"ד של GPC, של ‏Google ושל שותפים עצמאיים אחרים של GPC ותעניק שיפוי כמפורט להלן, וכן (ii) סמכות השיפוט שתטפל בדין ודברים או בערעורים כאלה תוגבל כמפורט להלן. עם זאת, שום פרט בתנאים ובהגבלות אלה לא יהווה ויתור על זכויות, תביעות או הגנות כלשהן שאתה עשוי להיות זכאי להן במסגרת עסקת תשלום על פי ההסכם של מנפיק הכרטיס של הקונה, על פי כללי האיגוד שאליו משתייך מנפיק הכרטיס או על פי הדין החל.

13. החזרים כספיים

אם אתה סבור כי החשבון שלך נפתח או שנעשה בו שימוש ללא רשות, לרשותך מידע על התהליך שלנו להגנה מפני הונאה. כמו כן, ניתן לעיין בשאלות הנפוצות שלנו כדי לקבל מידע נוסף על האופן שבו אנחנו מגינים עליך מפני הונאה.

למעט כפי שצוין בתנאים ובהגבלות אלה או כנדרש על-פי חוק, הקונה אינו זכאי להחזר כספי מ-GPC בגין אף אחת מעסקאות התשלום המעובדות באמצעות השירות, והקונה אינו זכאי לבטל אותן במסגרת השירות.

14. GPC אינה מוסד בנקאי

GPC מעבדת עסקאות תשלום בשם מוכרים. GPC אינה בנק או מוסד אחר בעל רישיון לקבלת פיקדונות, ואינה מנפיקה אשראי. הכספים המוחזקים בידי GPC או בידי ספקי השירות שלה (לרבות ספקים כלשהם של שירותים בנקאיים) בקשר לעיבוד עסקאות תשלום אינם מהווים התחייבויות לפיקדונות מצד הקונה ואינם מבוטחים לטובת הקונה.

15. סיום השירות

אנחנו רשאים, על-פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, ללא חבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, לסיים את השימוש שלך בשירות מכל סיבה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין חוסר פעילות או הפרה של תנאים והגבלות אלה או של מדיניות אחרת שאנו עשויים לקבוע מעת לעת.

במקרה של סיום השימוש שלך בשירות, עדיין תישא בחבות בגין כל עסקאות התשלום ובגין כל מחויבות אחרת שצברת. במקרה של סיום השירות, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע ממך גישה לשירות, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, על ידי השבתת שם המשתמש והסיסמה שלך, ולסרב לתת לך בעתיד גישה לשירות (או לקרוביך או מכריך, או אם אתה ישות עסקית, לחברה-האם, לשותפים העצמאיים, לחברות-הבת או ליורשים או המחליפים שלהם).

16. אחריות הקונה בגין מסים ודרישות רגולטוריות מקומיות אחרות

אתה אחראי על הדיווח והתשלום של כל המיסים הרלוונטיים הנובעים מהשימוש בשירות. אתה מסכים בזאת לציית לכל החוקים החלים, ביחד ולחוד, בנוגע למיסים, לרבות דיווח ותשלום מיסים שיחולו בקשר לעסקאות תשלום שתבצע.

אם אתה תושב במדינה שבה קיים פיקוח על ההמרה של מטבע זר, אתה מצהיר בזאת שקיבלת את האישורים או ההיתרים הנחוצים מהרשות האחראית לפיקוח זה (ולכל העניינים המסתעפים ממנו) לצורך השימוש בשירותים. אתה מתחייב בזאת לספק ל-GPC, על-פי בקשתה, מסמכי הוכחה, לשביעות רצונה של GPC, לגבי כל אישור לבקרת המרה כזו. במקרה שלא תספק מסמכים כאלה ל-GPC, אזי GPC לא תידרש ו/או לא תהיה מחויבת לבצע את השירות, ושום הסכם בינך לבין GPC בנוגע לשירות לא יהיה בתוקף.

מוסדות בנקאיים ותקנות אחרות בארץ מגוריך עשויים להציב דרישות או הגבלות נוספות לגבי היכולת שלך להשתמש בשירות. עליך לבדוק כל דרישה או הגבלה כזאת עם הבנק שלך לפני שתחליט אם להירשם לשירות.

17. אי המלצה על מוצרים

GPC אינה מספקת הצהרות או המלצות כלשהן, ולא תישא באחריות, בדבר: (א) הבטיחות, האיכות, הדיוק, האמינות, השלמות או החוקיות של מוצר כלשהו, הנכונות או הדיוק של תיאורי המוצרים, או כל עצה, דעה, מבצע, הצעה, הצהרה, נתונים או מידע אחר (ביחד: "התוכן") המוצגים או מופצים, נרכשים או משולמים באמצעות השירות, או באמצעות אתרי האינטרנט של Google; או (ב) היכולת של הקונים לקנות מוצרים או היכולת של המוכרים לספק מוצרים. GPC מוותרת בזאת על כל אחריות או חבות לשגיאות או השמטות בתוכן כלשהו או בשירות. GPC שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה אחראית, לערוך, לשנות, לסרב לפרסם או להסיר תוכן כלשהו, במלואו או בחלקו, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של GPC נחשב בעייתי, שגוי או בלתי חוקי, או שיש בו משום הונאה או הפרה אחרת של תנאים והגבלות אלה לקונים.

18. רכוש ללא דורש

אם אנחנו מחזיקים בכספים שמגיעים לך בעקבות עסקת תשלום שעובדה באמצעות השירות או באופן אחר, איננו מצליחים ליצור איתך קשר וכבר כמה שנים שאין לנו רישום שמראה שאתה משתמש בשירות, ייתכן שנידרש על פי הדין החל לדווח על כספים אלה בתור רכוש שאין לו דורש. במקרה כזה, ננסה לאתר אותך בכתובת הרשומה אצלנו, אבל אם לא נצליח לאתר אותך, ייתכן שנידרש להעביר כספים אלה למדינה הרלוונטית בתור רכוש שאין לו דורש. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לנכות עמלת חוסר פעילות (dormancy) או חיובים מינהליים אחרים מכספים שלא נדרשו, כפי שמתיר הדין החל.

19. שיפוי

אתה מסכים להעניק שיפוי, סיוע והגנה מפני הפסד ל-GPC, ‏ל-Google, לחברות-הבת ולשותפים העצמאיים שלהן, וכן למנהלים, לפקידים, לבעלים, לסוכנים, לשותפים למותג או לשותפים אחרים, לעובדים, לספקי מידע, למעניקי רישיונות, לבעלי רישיונות, ליועצים, לקבלנים ולכל צד שלישי רלוונטי אחר (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, Paymentech, L.P.‎ ולקוחות רלוונטיים) (ביחד: "הצדדים המשופים") מפני וכנגד כל תביעה, דרישה, עילה לתביעה, חוב או חבות, לרבות סכומים סבירים של שכר טרחת עו"ד, לרבות, ללא הגבלה, שכר טרחת עו"ד והוצאות שיחולו על הצדדים המשופים כתוצאה מהדברים הבאים, בקשר אליהם או בעקבותיהם: (i) השימוש שלך בשירות; (ii) כל הפרה או אי-ציות מצידך לאחד מתנאים והגבלות אלה או למדיניות כלשהי של GPC;‏ (iii) כל ערעור או דין ודברים שנגרמו בעקבות פעולות או מחדלים שלך; או (iv) רשלנות או הפרה מצידך או הפרה לכאורה של חוק כלשהו או זכויות כלשהן של צד שלישי.

20. כתב ויתור על התחייבויות

השירות, לרבות כל התוכן, התוכנות, הפונקציות, החומרים והמידע הזמינים במסגרת השירות, המסופקים בקשר אליו או הנגישים באמצעותו, מסופק "כפי שהוא". במידה המרבית המותרת על פי חוק, GPC, ‏Google, חברות-הבת ושאר השותפים העצמאיים שלהן, וכן הסוכנים, השותפים למותג והשותפים האחרים שלהן (ביחד: "הצדדים של GPC"), אינם מעניקים הצהרות או התחייבות כלשהן בנוגע לשירות או לתוכן, לחומרים, למידע ולפונקציות הנגישים באמצעות התוכנות המשמשות לצורך השירות או הנגישות דרכו, או לכל הפרה של אמצעי אבטחה הקשור להעברת מידע רגיש דרך השירות. כל הצדדים של GPC מוותרים בזאת, ללא הגבלה, על כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לשירות, לאי הפרה, לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת. שותפי GPC אינם אחראים על כך שהפונקציות הכלולות בשירות יפעלו ללא שיבושים או שגיאות. הצדדים של GPC לא יישאו באחריות על שיבושים כלשהם בשירות, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, תקלות מערכת או שיבושים אחרים העלולים להשפיע על הקליטה, העיבוד, האישור, הביצוע או הפירעון של עסקאות תשלום או של השירות.

21. הגבלות אחריות; כוח עליון

בשום מקרה לא יישא צד כלשהו של GPC באחריות או בחבות כלשהן כלפי הקונה או צד שלישי כלשהו בנוגע לכל נזק או הפסד עקיף, תוצאתי, מיוחד, עונשי או למופת, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזקים בגין הפסד רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או הפסדים לא-מוחשיים אחרים העלולים להתרחש בקשר לכל צד של GPC או לשירות, או בקשר למוצרים, לשירותים או למידע שנרכשו, התקבלו, נמכרו או שולמו באמצעות השירות, ללא קשר לסוג התביעה או לאופי העילה לתביעה, גם אם הצד של GPC קיבל הודעה מראש על האפשרות להתרחשותם של נזק או הפסד כאלה. בשום מקרה, האחריות הכוללת המצטברת של הצדדים של GPC בעקבות הסכם זה או בקשר אליו לא תעלה על העמלות נטו ש-GPC קיבלה ומחזיקה בפועל מעסקאות התשלום התקפות של הקונה בשלושת החודשים שקדמו לתאריך התביעה. כל אחד מהצדדים מאשר בזאת שהצד האחר הסכים לתנאים ולהגבלות האלו תוך הסתמכות על הגבלות האחריות המצוינות בהם, ושההגבלות האלו מהוות בסיס הכרחי לעסקה בין הצדדים. נוסף על כל האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אף אחד מהצדדים של GPC לא יישא בחבות כלשהי בגין כשל או עיכוב שיתרחשו כתוצאה ממצב שנמצא מעבר לשליטתו הסבירה של אותו צד, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פעולה ממשלתית או פעולות טרור, רעידת אדמה, שרפה, שיטפון או פעולות אחרות הנובעות מכוח עליון, מתנאי עבודה, מהפסקות חשמל ומשיבושים ברשת האינטרנט.

22. סמכות השיפוט; החוק החל

התנאים וההגבלות האלה ייחשבו ככאלה שנוצרו במדינת קליפורניה שבארה"ב. תנאים והגבלות אלה יהיו כפופים לחוקי מדינת קליפורניה, למעט כללי ברירת הדין של קליפורניה והחוקים הפדרליים הרלוונטיים של ארצות הברית. במידה המותרת על פי חוק, כל אחד מהצדדים מסכים לפעול בכפוף לסמכות השיפוט האישית והבלעדית של בתי המשפט במחוז סנטה קלרה של קליפורניה. הצדדים מחריגים במפורש את אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי ואת חוק ה-Uniform Computer Information Transactions Act, אשר לא יחולו על תנאים והגבלות אלה.

23. מסירת הודעות

בנוסף לתכתובות האלקטרוניות המורשות במסגרת הסעיף שכותרתו "שימוש בתכתובות אלקטרוניות", ייתכן שהצהרות, הודעות ומסרים אחרים המיועדים לקונה יועברו באמצעות דואר, אימייל, פרסומים באתר האינטרנט של Google או אמצעים סבירים אחרים. כמו כן, ייתכן שנמסור הודעות על שינויים בתנאים ובהגבלות או בנושאים אחרים על ידי הצגת קישורים להודעות אלו באתרי האינטרנט של Google. הודעות ל-GPC ניתן לשלוח בדואר לכתובת:

Google LLC

Attn: Google Payments

‎1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

24. שינוי התנאים וההגבלות לקונים

יש לנו הזכות, על-פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, לשנות, לערוך או לתקן כל חלק בתנאים והגבלות אלה בכל עת על ידי פרסום הודעה באחד מאתרי האינטרנט של Google או על ידי מסירת ההודעה אליך באופן אחר. השינויים ייכנסו לתוקף, וייחשבו כמאושרים על ידיך, לאחר הפרסום הראשוני ויחולו מאותו רגע והלאה ביחס לעסקאות תשלום שיבוצעו לאחר תאריך הפרסום. במקרה שלא תסכים לשינוי כלשהו, הסעד היחיד והבלעדי שיעמוד לרשותך יהיה לסיים את השימוש בשירות.

25. העברה

אינך רשאי להעביר תנאים והגבלות אלה או זכויות או מחויבויות כלשהן המפורטות בהם, על-פי חוק או באופן אחר, ללא אישור מאיתנו בכתב מראש, וכל ניסיון להעברה כזו לא יהיה תקף מבחינה משפטית. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר באופן חופשי את התנאים וההגבלות האלה ואת הזכויות והמחויבויות המפורטות בהם, לכל צד שלישי, ללא הודעה מראש וללא בקשת הסכמה. בכפוף לאמור לעיל, תנאים והגבלות אלה יהיו מחייבים ויחולו לטובת הצדדים, היורשים והמוטבים המותרים שלהם.

26. המשך תוקף

במקרה של סיום השימוש שלך בשירות או סיום תנאים והגבלות אלה מסיבה כלשהי, בנוסף לסעיף זה, הסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף: 3, 7, 9, 10, 12, 14 עד 23, 26 ו-27.

27. הוראות אחרות

אם GPC לא תממש או תאכוף זכויות או הוראות כלשהן האמורות בתנאים ובהגבלות אלה, לא יהיה בכך ויתור מצידה על אותן זכויות או הוראות. אם בית משפט כלשהו בעל סמכות שיפוט מתאימה יחליט כי הוראה כלשהי מהתנאים וההגבלות האלה אינה ניתנת לאכיפה או אינה תקפה, הוראה זו תוגבל או תבוטל במידה המינימלית ההכרחית כך שיתר התנאים וההגבלות האלה יישארו תקפים ויחולו במלואם וימשיכו להיות ניתנים לאכיפה בין הצדדים. הכותרות משמשות למטרת הפניה בלבד ובשום אופן אינן מגדירות, מגבילות, מפרשות או מתארות את הטווח או המידה של סעיף כלשהו. תנאים והגבלות אלה, לרבות המדיניות של GPC הקובעת את תנאי השירות הנידון כאן, מגדירים את ההסכם המלא בין GPC לבין הקונה ביחס לשימוש של הקונה בשירות. תנאים והגבלות אלה אינם מיועדים ליצור, ואין לפרש אותם ככאלה שיוצרים, זכויות או סעדים כלשהם עבור צדדים שאינם הקונה ו-GPC, ‏Google ושותפים עצמאיים אחרים של GPC, שכל אחד מהם הוא מוטב מצד שלישי לתנאים והגבלות אלה לקונה, ושום אדם אחר אינו יכול לטעון לזכויות כמוטב מצד שלישי במסגרת תנאים והגבלות אלה.