Google Payments – תנאים והגבלות – קונה (ישראל)

9 ביוני 2023

התנאים וההגבלות האלה מהווים הסכם משפטי בינך לבין Google Payment Corp.‎, חברה-בת בבעלות מלאה של Google LLC ‏("Google"), המנהלת את הגישה שלך ל-Google Payments ואת השימוש שלך בשירות כרוכש/ת סחורה, טובין או שירותים. יש לקרוא את התנאים וההגבלות במלואם לפני שמחליטים אם לאשר אותם ולהמשיך בתהליך ההרשמה.  לתשומת ליבך: התנאים וההגבלות של Google חלים על השמירה של פריטים והשימוש בהם. דוגמאות לפריטים: כרטיסי מועדון לקוחות, כרטיסי תוכניות נאמנות, כרטיסים לתחבורה הציבורית, כרטיסי עלייה למטוס ועוד פריטים שאינם מהווים תשלום.

יכול להיות שאמצעי התשלום שנשמרו בחשבון Google Payments יוצגו לך כמשויכים למותג Google Pay, אבל עדיין יהיו כפופים לתנאים ולהגבלות האלה כאשר נעשה בהם שימוש בכל הקשור למוצרים או לשירותים המפורטים בהמשך.

לחיצה על הלחצן 'הבעת הסכמה והמשך' בדף ההרשמה מבטאת את הסכמתך להתחייב לתנאים ולהגבלות האלה.

1. הגדרות למונחים מסוימים

בתנאים ובהגבלות האלה מופיעים המונחים המוגדרים הבאים.

2. הדרישות להרשמה

כדי להשתמש בשירות, עליך למלא את כל פריטי המידע הדרושים בדפי האינטרנט של ההרשמה לשירות. עליך לרשום כרטיס אשראי או כרטיס חיוב מיידי בתוקף כאמצעי תשלום לביצוע עסקאות תשלום ולתשלום העמלות והחיובים השונים הכרוכים בשימוש בשירות. עליך לספק מידע מלא, עדכני ומדויק ולהקפיד שהפרטים יהיו עדכניים ומדויקים כל הזמן. אנחנו רשאים לדרוש ממך פרטים נוספים כתנאי להמשך השימוש בשירות, או כדי להחליט אם לאפשר לך להמשיך להשתמש בשירות.

את/ה מאשר/ת לנו לבדוק עם החברה שהנפיקה את אמצעי התשלום שלך שאמצעי התשלום הזה מנוהל באופן תקין, לרבות, אך לא רק, על ידי שליחת בקשה לאישור תשלום, זיכוי ו/או חיוב אמצעי התשלום בסכום קטן, בהתאם לכללי חברת האשראי הרלוונטית. בנוסף, את/ה מאשר/ת לנו לקבל מעת לעת דוח אשראי ו/או לערוך בדיקות אשראי או בדיקות רקע אחרות כפי שנמצא לנכון, כדי להחליט אם לאשר את הרשמתך לשירות או את המשך השימוש שלך בו.

על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, אנחנו רשאים לסרב לתת אישור, או לסיים הרשמות קיימות, ללא כל הצדקה או הודעה מוקדמת, למעט הודעה מוקדמת כנדרש על פי הדין החל, שלא ויתרנו עליה בתנאים וההגבלות האלה.

על ידי הסכמה לתנאים ולהגבלות האלה לקונים, את/ה מצהיר/ה שאת/ה:

אם את/ה מייצג/ת ישות עסקית, את/ה גם מצהיר/ה ש:

3א. עיבוד עסקאות תשלום

בשירות מתבצע עיבוד עסקאות תשלום לביצוע תשלום על רכישה בין קונה לבית עסק. בשירות יישמר מידע מהקונים, כמו אמצעי התשלום ופרטי המשלוח שלהם, ויתבצע עיבוד של עסקאות התשלום בשם בתי העסק באמצעות הרשת המתאימה של כרטיס האשראי או כרטיס החיוב המיידי. GPC רשאית לעכב עיבוד תשלומים של עסקאות חשודות או עסקאות שעשויות להיות קשורות להונאה, להתנהגות בלתי הולמת או להפרה של הדין החל או התנאים וההגבלות לקונים, או כללי מדיניות אחרים של השירות או GPC. עסקאות כאלו יסומנו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של GPC. הקונה מאשר/ת את החיוב או הגבייה דרך אמצעי התשלום של הקונה כנדרש להשלמת העיבוד של עסקת תשלום. הקונה גם מאשר/ת את הזיכוי של אמצעי התשלום של הקונה במסגרת של ביטולים, החזרים כספיים או התאמות שיבוצעו דרך השירות.

את/ה מאשר/ת ומסכים/ה שרכישות המוצרים הן עסקאות בינך לבין בית העסק, ולא בינך לבין GPC, ‏Google או אחד מהשותפים העצמאיים של GPC. GPC לא מהווה צד ברכישות המוצרים שתבצע/י, ו-GPC,‏ Google או שותפים עצמאיים אחרים של GPC לא ייחשבו לקונה או לבית עסק בקשר לעסקת תשלום כלשהי, אלא אם צוינו כך במפורש בפרטי המוצר באתר אינטרנט של Google.

בנוסף, את/ה מסכים/ה שבמקרה שרשת התשלומים לא אישרה עסקת תשלום לרכישת מוצר או החזירה אותה, בית העסק ו-GPC, הפועלת בשם בית העסק, רשאים לשוב ולשלוח את עסקת התשלום לרשת התשלומים לצורך עיבוד פעם נוספת או פעמים נוספות.

3ב. רכישות של מינויים/עסקאות עם חיוב קבוע

אם שירות העיבוד מאפשר לך לשלם על מינויים, המינוי שלך ייכנס לתוקף עם הלחיצה על 'אישור וקנייה' (או ביטוי דומה) ברכישת מינוי. מינויים נערכים לתקופה בלתי קצובה, ומחויבים אוטומטית בכל תקופת חיוב (שבועית, חודשית, שנתית או תקופה אחרת). . אלא אם צוין אחרת, בתנאים והגבלות האלו או בתנאי בית העסק עבור רכישת המוצר שלך, המינוי שלך והרשאת החיוב הרלוונטית יימשכו ללא הגבלה עד שתבטל/י אותם.

לחיצה על 'אישור וקנייה' (או ביטוי דומה) מבטאת את הסכמתך לבית העסק לחייב את אמצעי התשלום שבחרת בסכום הרכישה, בכל תקופת חיוב שנקבעה, לאורך תקופת המינוי. בנוסף, אם בחרת אמצעי תשלום חלופי בחשבון Google Payments, את/ה מאשר/ת לבית העסק הרלוונטי לחייב את אמצעי התשלום החלופי בסכום הרכישה במקרה שבית העסק לא הצליח לחייב את אמצעי התשלום הראשי שלך מכל סיבה שהיא.

חיוב אמצעי התשלום הראשי או החלופי שלך (אם רלוונטי) בסכום הרכישה יתבצע בכל תקופת חיוב עד לביטול המינוי, אלא אם צוין אחרת בתנאים והגבלות האלו או בתנאי בית העסק עבור רכישת המוצר שלך. סכום הרכישה כפוף לשינויים מצד בית העסק במהלך תקופת המינוי.

אמצעי התשלום שלך יחויב בכל תקופה על פי תאריך רכישת המינוי.

יש לך אפשרות לבטל את המינוי בכל שלב, אבל הביטול ייכנס לתוקף רק לאחר תום תקופת החיוב הנוכחית, אלא אם כן אתה זכאי לביטול מיידי. לא יתקבל החזר כספי על תקופת החיוב הנוכחית ועדיין תהיה לך אפשרות לגשת למינוי הרלוונטי עד לסוף תקופת החיוב הנוכחית; אלא אם כן אתה זכאי לביטול מיידי ולהחזר כספי יחסי..

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להנפיק החזרים כספיים או זיכויים על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אם ננפיק החזר כספי או זיכוי, אנחנו לא מחויבים להנפיק החזר כספי זהה או דומה בעתיד.

4. עסקאות תשלום מורשות

מותר להשתמש בשירות רק למטרת עיבוד של עסקת תשלום על מוצר הנרכש מבית עסק במסגרת מכירה לגיטימית והוגנת של המוצר. אין להשתמש בשירות למטרת עיבוד של עסקת תשלום, או של העברת כספים בין קונה לבית עסק, באופן אחר שאינו קשור לרכישת מוצר. אין להשתמש בשירות לצורך קבלת מקדמות במזומן מבתי עסק או כאמצעי לרכישה של שווי ערך במזומן (המחאות נוסעים, כרטיסים נטענים, הוראות כספיות ועוד). אין להשתמש בשירות לצורך עיבוד עסקאות תשלום בקשר למכירה או להחלפה של טובין או שירותים לא חוקיים, או כל עסקה לא חוקית שעליה מתבססת עסקת התשלום.

את/ה מסכים/ה להימנע משימוש בשירות לצורך עיבוד עסקאות תשלום על מוצרים המהווים הפרה של התנאים וההגבלות האלו, של מדיניות או כללים אחרים הרלוונטיים לשירות, או של הדין החל. המדיניות העדכנית שקובעת על אילו מוצרים ועסקאות אחרות לא ניתן לשלם באמצעות השירות מפורטת כאן. אי-ציות להגבלות האלה עלול להוביל להשעיה או להפסקה של השימוש שלך בשירות.

5. העברה של פרטי אמצעי התשלום לצדדים שלישיים

במקרים שבהם את/ה תבקש/י זאת, GPC רשאית להעביר לצד שלישי את פרטי אמצעי התשלום שלך ומידע קשור, כדי שאותו צד שלישי יחייב את אמצעי התשלום בגין טובין או שירותים שהוא יספק לך. במקרים כאלה, לאחר ההעברה של פרטי אמצעי התשלום לאותו צד שלישי, GPC תפסיק להיות מעורבת בעסקה שתבצע/י עם אותו צד שלישי (ואת/ה מצהיר/ה ומסכים/ה שהרכישות שיתבצעו הן עסקאות בינך לבין הצד השלישי, ולא בינך לבין GPC,‏ Google או אחד מהשותפים העצמאיים של GPC). מקרה כזה לא נחשב לעסקת תשלום. עליך ליצור קשר ישירות עם הצד השלישי או עם ספק אמצעי התשלום שלך (לדוגמה, ספק כרטיס האשראי או כרטיס החיוב המיידי) בנוגע לכל בעיה בעסקאות כאלה שיבוצעו עם צד שלישי, לרבות החזרים כספיים וערעורים.

6. רכישות שעומדות בדרישות לקבלת 'החזר כספי מיידי'

אפשרות ההחזר הכספי המיידי קיימת בנוסף למדיניות ההחזרים הכספיים/הביטולים של המוכר/ת, המצוינת על ידי המוכר/ת בזמן הרכישה.

תוכן אינטרנט, תכונות של אפליקציות ומוצרים מסוימים ("תוכן") עשויים להיות זמינים לרכישה ממוכרים עם אפשרות להחזר כספי מיידי, שלפיה מותר לך לבטל את הרכישה לפני שאמצעי התשלום שלך יחויב. תוכן שעומד בדרישות לקבלת החזר כספי מיידי יסומן בבאנר שיופיע מעל הלחצן 'קנייה' ובו נכתב: 'עם החזר כספי מיידי'.

אם לוחצים על הלחצן 'קנייה' באתר של מוכר/ת שבו התכונה הזו זמינה, מאשרים בזאת למוכר/ת ולספקי השירות שלו/שלה, כולל Google, לחייב את אמצעי התשלום שלך בתעריף שצוין בגין התוכן, בתוספת המיסים הרלוונטיים, בלי שתבצע/י פעולות נוספות. 30 דקות לאחר הלחיצה על הלחצן 'קנייה', בקשת התשלום שלך תיחשב לבקשה שהתקבלה. אם לאחר הלחיצה על הלחצן 'קנייה' החלטת שאינך רוצה יותר את הגישה לתוכן, אפשר ללחוץ על הקישור 'קבלת החזר כספי מיידי' למשך עד 30 דקות. אחרי שלחצת על הקישור 'קבלת החזר כספי מיידי', עסקת הרכישה אצל המוכר/ת תבוטל, התוכן יפסיק להיות גלוי לך ואמצעי התשלום שלך לא יחויב בגין הרכישה. החזר כספי מיידי מתייחס רק לביטול עסקת הרכישה תוך 30 דקות מרגע הלחיצה על הלחצן 'קנייה'. לאחר 30 דקות, כל החזר כספי או ביטול של הרכישה יהיו כפופים למדיניות ההחזרים הכספיים הכללית של המוכר/ת.

תוכן שנרכש ימשיך להתארח אצל המוכר/ת שממנו/ממנה הוא נרכש, ועליך להתחבר לחשבון Google כדי לראות את התוכן שרכשת. יכול להיות שתכנים מסוימים שנרכשו יפסיקו להיות זמינים אם תבטל/י את חשבון Google או אם הספק של אותו תוכן יחליט להפסיק לארח אותו.

אפשרות ההחזר הכספי המיידי זמינה רק לרכישות מסוימות, כמו שמתואר למעלה בנוסף, יכול להיות שהשימוש שלך באפשרות ההחזר הכספי המיידי תוגבל אם נחליט, על פי שיקול דעתנו, שהשימוש שנעשה בה הוא מופרז או מפר בדרכים אחרות את התנאים וההגבלות האלה. אם השימוש שלך באפשרות ההחזר הכספי המיידי הוגבל ביחס לרכישה מסוימת, לא יוצג לך הבאנר שמעל ללחצן 'קנייה' שבו נכתב 'עם החזר כספי מיידי'.

7. הגבלות על השימוש בשירות

אנחנו עשויים לקבוע נהלים והגבלות כלליים בקשר לשימוש בשירות, לרבות, אך לא רק, מגבלות ספציפיות או מצטברות על עסקאות בקשר לסכום התשלום או למספר עסקאות התשלום במשך כל התקופות שיצוינו. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, להשעות או לבטל כל היבט של השירות בכל שלב, כולל שעות פעילות או זמינות של השירות או כל תכונה של השירות, ללא הודעה מוקדמת וללא חבות. כמו כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להטיל מגבלות על תכונות מסוימות של השירות או להגביל גישה לחלקים מהשירות או לכולו, ללא הודעה מוקדמת וללא חבות. אנחנו רשאים לסרב לעבד עסקאות תשלום ללא מתן הודעה מוקדמת לקונה או לבית עסק.

אנחנו לא מבטיחים שהפונקציות הכלולות בשירות יפעלו ללא הפרעה או ללא שגיאות, ולא נהיה אחראים להפרעות בשירות (לרבות, אך לא רק, הפסקות חשמל, תקלות במערכת או הפרעות אחרות שעלולות להשפיע על הקבלה, העיבוד, האישור, ההשלמה או הפירעון של עסקאות תשלום או של השירות).

אנחנו רשאים להגביל או להשעות את השימוש שלך בשירות בכל שלב, על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט. אם נשעה את השימוש שלך בשירות, ננסה ליידע אותך על כך באמצעות אימייל. השעיית השימוש שלך בשירות לא תשפיע על הזכויות והחובות שלך במסגרת התנאים וההגבלות האלו, שיחולו לפני או אחרי ההשעיה.

8. פרטי שם המשתמש והסיסמה

אתה נושא/ת באחריות: 1) לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה שלך, 2) לכל עסקה המבוצעת על ידי אנשים שנתת להם גישה לשם המשתמש או לסיסמה שלך, או שמשתמשים בפרטים כאלה באופן אחר, וכן 3) לכל תוצאה של שימוש או שימוש לרעה בשם המשתמש ובסיסמה שלך. את/ה מסכים/ה ליידע את Google באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בשם המשתמש או בסיסמה שלך, או על כל פריצת אבטחה אחרת בקשר לשירות שידוע לך עליה.

אם הקונה הוא/היא ישות עסקית, הקונה מסכים/ה שכל הפקידים, העובדים, הסוכנים, הנציגים וגורמים אחרים שיש להם גישה לשם המשתמש ו/או לסיסמה, יקבלו מהקונה סמכות להשתמש בשירות ולחייב את הקונה מבחינה משפטית. הקונה נושא/ת באחריות לכל הפעולות שיבוצעו על ידי פקידים, עובדים, סוכנים, נציגים וגורמים אחרים, נוכחיים או קודמים, שהוסמכו או שלא הוסמכו על ידי הקונה, הניגשים לשירות באמצעות שם המשתמש והסיסמה של הקונה.

9. פרטיות

מובן לך ואת/ה מסכים/ה שהמידע האישי שיסופק לנו במסגרת השימוש בשירות יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של השירות.

10. שימוש במסרים אלקטרוניים

אנחנו עשויים לנהל את התקשורת איתך בנוגע לשירות באמצעות מסרים אלקטרוניים, כולל (א) שליחת אימייל לכתובת האימייל שסיפקת במהלך ההרשמה, או (ב) פרסום הודעות או פרסומים שונים באתר אינטרנט של Google. את/ה מסכים/ה שנעביר לך באמצעות מסרים אלקטרוניים את המידע הבא: התנאים וההגבלות (ותיקונים או שינויים), הודעות או פרסומי גילוי נאות לגבי השירות, אישורי תשלום וכל עניין אחר הקשור לשימוש שלך בשירות.

עליך לשמור עותקים של מסרים אלקטרוניים על ידי הדפסתם או שמירת עותקים אלקטרוניים שלהם. מסרים אלקטרוניים ייחשבו כמסרים שקיבלת אם שלחנו את המסר לכתובת האימייל שציינת בזמן ההרשמה או שתיקנת לאחר מכן בהתאם לתנאים וההגבלות האלה, או אם פרסמנו את המסר באתר אינטרנט של Google.

לגבי מסרים או מסמכים אחרים שאנחנו נדרשים לספק לך בפורמט מודפס על פי הדין החל, את/ה מסכים/ה שנספק מסרים או מסמכים כאלה באופן אלקטרוני. התנאים הנוספים הבאים יחולו על מסרים אלקטרוניים כאלה: (א) תהיה לך אפשרות ליצור איתנו קשר דרך דף יצירת הקשר של השירות כדי לבקש עותק אלקטרוני נוסף של המסר האלקטרוני ללא תשלום. (ב) תהיה לך אפשרות לבקש עותק מודפס של מסר אלקטרונית כזו, ואנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לדרוש תשלום על עותק מודפס כזה. (ג) תהיה לך אפשרות ליצור איתנו קשר דרך דף יצירת הקשר לעדכון פרטי ההרשמה שלך המשמשים לשליחת מסרים אלקטרוניים, או לביטול הסכמתך לקבלת מסרים אלקטרוניים. וכן, (ד) אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השימוש שלך בשירות אם תבוטל הסכמתך לקבלת מסרים אלקטרוניות מאיתנו.

11. עמלות שירות

אנחנו לא גובים עמלה על השימוש בשירות כקונה. המוסד הפיננסי שהנפיק את אמצעי התשלום שלך עשוי לחייב אותך בעמלה על חיוב או גבייה דרך אמצעי התשלום בעקבות עסקת התשלום. למידע נוסף על עמלות כאלה, יש לעיין בתנאים ובהגבלות החלים על השימוש באמצעי התשלום שלך.

12. מחלוקות

GPC תספק כלים שונים שיסייעו ללקוחות בתקשורת ביניהם כדי ליישב מחלוקות שעשויות להתעורר בין קונים לבין בתי עסק ביחס לעסקה שלהם. אם הלקוחות לא מצליחים ליישב מחלוקת, אנחנו יכולים לגשר במחלוקות בין קונים לבתי עסק, בתנאי שאחד מהצדדים מבקש סיוע. במקרה כזה, נבדוק את המחלוקת ובמידת האפשר נציע פתרון לא מחייב. למידע מפורט יותר, יש לעיין  בשאלות הנפוצות.

GPC עשויה להציע משוב או מערכת דירוג אחרת לגבי השירות כדי לסייע לך להעריך לקוחות אחרים המשתמשים בשירות. את/ה מאשר/ת שכל משוב או מערכת דירוג כאלה מייצגים אך ורק את דעתם של לקוחות אחרים המשתמשים בשירות, ולא מהווים דעה, ייצוג או התחייבות מצד GPC ביחס ללקוחות אחרים המשתמשים בשירות.

את/ה מסכים/ה לפטור את GPC,‏ Google והשותפים העצמאיים האחרים של GPC, וכן את הסוכנים, הקבלנים, הפקידים והעובדים שלהם, מכל תביעה, דרישה וטענה לגבי נזקים (ממשיים ותוצאתיים) הנובעים ממחלוקת או קשורים אליה בדרך כלשהי. את/ה מסכים/ה ש-GPC לא תעורב בשום התדיינות או מחלוקת אחרת הנובעים מעסקה, מהסכם או מהסדר כלשהם או הקשורים אליהם, עם כל בית עסק, קונה, מפרסם או צד שלישי אחר בנוגע לשירות. במקרה של ניסיון מצידך לעשות זאת, (א) יוטלו עליך כל העלויות ושכר הטרחה של עורך הדין של GPC, ‏Google ושותפים עצמאיים אחרים של GPC, ועליך להעניק שיפוי כמפורט להלן, וכן (ב) סמכות השיפוט שתטפל בהתדיינות או במחלוקות כאלה תוגבל כמפורט להלן. עם זאת, שום פרט בתנאים וההגבלות האלה לא יוגדר כוויתור על זכויות, תביעות או הגנות כלשהן שאת/ה זכאי/ת להן במסגרת עסקת תשלום בכפוף להסכם של מנפיק הכרטיס של הקונה, לכללי חברות אשראי או לכל הדינים החלים.

13. החזרים

אם לדעתך החשבון שלך נפתח או שנעשה בו שימוש ללא רשות,  כאן מפורט התהליך שלנו להגנה מפני הונאה. כמו כן, ניתן לעיין בשאלות הנפוצות שלנו לקבלת מידע נוסף על הדרכים שבהן אנחנו מגינים עליך מפני הונאה.

למעט מצבים המפורטים בתנאים וההגבלות האלה או כנדרש על פי חוק, בכל עסקאות התשלום המעובדות באמצעות השירות, לקונה אין אפשרות לקבל החזר כספי מ-GPC ואין אפשרות לבטל אותן במסגרת השירות.

14. GPC היא לא מוסד בנקאי

GPC מעבדת עסקאות תשלום בשם בתי עסק. GPC היא לא בנק או מוסד אחר בעל רישיון לקבלת פיקדונות, והיא לא מנפיקה אשראי. הכספים המוחזקים בידי GPC או בידי ספקי השירות שלה (לרבות ספקים של שירותים בנקאיים) בקשר לעיבוד עסקאות תשלום אינם במסגרת מחייבת של פיקדון עבור הקונה ואינם מבוטחים לטובת הקונה.

15. הפסקת השימוש בשירות

אנחנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, ללא חבות כלפיך או כלפי כל צד שלישי, להפסיק את השימוש שלך בשירות מכל סיבה, לרבות, אך לא רק, חוסר פעילות או הפרה של התנאים וההגבלות האלה או של מדיניות אחרת שאנחנו עשויים לקבוע מעת לעת.

במקרה של סיום השימוש שלך בשירות, עדיין תוטל עליך החבות בגין כל עסקאות התשלום וכל מחויבות אחרת שצברת. במקרה של הפסקת השימוש בשירות, אנחנו שומרים את הזכות למנוע ממך גישה לשירות, לרבות, אך לא רק, על ידי השבתת שם המשתמש והסיסמה שלך, ולסרב לגישה עתידית שלך לשירות (או של קרוביך או מכריך, או במקרה שמדובר בישות עסקית, של החברה האם, השותפים העצמאיים, חברות-בת או יורשי העסק).

16. אחריות הקונה למיסים ולדרישות רגולטוריות מקומיות אחרות

מוטלת עליך האחריות על הדיווח והתשלום של כל המיסים הרלוונטיים הנובעים מהשימוש בשירות. את/ה מסכים/ה בזאת לציית לכל הדינים החלים, בנוגע למיסים, לרבות דיווח ותשלום מיסים שיחולו בקשר לעסקאות תשלום.

אם את/ה תושב/ת של מדינה המפקחת על ההמרה של מטבע זר, את/ה מצהיר/ה בזאת שקיבלת את האישורים או ההיתרים הנחוצים מהרשות האחראית לפיקוח הזה (ולכל העניינים המסתעפים ממנו) לצורך שימוש בשירותים. את/ה מתחייב/ת בזאת לספק ל-GPC, על פי בקשתה ולשביעות רצונה, מסמכי הוכחה לגבי כל אישור כזה של בקרת חליפין. אם לא תספק/י מסמכים כאלה ל-GPC,‏ GPC לא תידרש ו/או לא תהיה מחויבת לבצע את השירות ושום הסכם בינך לבין GPC בנוגע לשירות לא יהיה בתוקף.

מוסדות בנקאיים ותקנות אחרות בארץ מגוריך עשויים להציב דרישות ומגבלות נוספות שיחולו על היכולת שלך להשתמש בשירות. עליך לבדוק כל דרישה או מגבלה כזו עם הבנק שלך לפני קבלת ההחלטה בנוגע להרשמה לשירות.

17. אין המלצות על מוצרים

GPC לא מייצגת מוצרים או ממליצה עליהם, ולא תישא באחריות על: (א) הבטיחות, האיכות, הדיוק, האמינות, השלמות או החוקיות של מוצר כלשהו, הנכונות או הדיוק של תיאור המוצרים, או כל עצה, דעה, מבצע, הצעה, הצהרה, נתונים או מידע אחר (ביחד: "התוכן") המוצגים או מופצים, נרכשים או משולמים באמצעות השירות, או באמצעות אתרי האינטרנט של Google; או (ב) היכולת של קונים לקנות מוצרים או היכולת של בתי עסק לספק מוצרים. GPC מוותרת בזאת על כל אחריות או חבות לשגיאות או להשמטות בתוכן כלשהו או בשירות. GPC שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה אחראית, לערוך, לשנות, לסרב לפרסם או להסיר תוכן כלשהו, במלואו או בחלקו, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של GPC נחשב בעייתי, שגוי או בלתי חוקי, או שיש בו משום הונאה או הפרה אחרת של התנאים וההגבלות האלה לקונים.

18. נכס שאין לו דרש

אם אנחנו מחזיקים בכספים שמגיעים לך בעקבות עסקת תשלום שעובדה באמצעות השירות או באופן אחר, ואיננו מצליחים ליצור איתך קשר וכבר כמה שנים שאין לנו תיעוד שמראה שאת/ה משתמש/ת בשירות, ייתכן שנידרש על פי הדין החל לדווח על הכספים האלה בתור רכוש שאין לו דורש. במקרה כזה, ננסה לאתר אותך בכתובת הרשומה אצלנו, אבל אם לא נצליח לאתר אותך, יכול להיות שנידרש להעביר כספים אלה למדינה הרלוונטית כרכוש שאין לו דורש. אנחנו שומרים את הזכות לנכות עמלת חוסר פעילות (dormancy) או חיובים מנהליים אחרים מהכספים שלא נדרשו, כפי שמתיר הדין החל.

19. שיפוי

את/ה מסכים/ה לשפות את GPC, ‏Google, חברות הבת שלהן ושותפים עצמאיים אחרים, וכן להגן עליהם ולהגן מפני הפסד, ובכלל זאת המנהלים, הפקידים, הבעלים, הסוכנים, השותפים למותג או שותפים אחרים, העובדים, ספקי המידע, מעניקי הרישיונות, בעלי הרישיונות, היועצים, הקבלנים וכל צד שלישי רלוונטי אחר (לרבות, אך לא רק, Paymentech, L.P.‎ ולקוחות רלוונטיים) (ביחד "צדדים משופים") מפני וכנגד כל תביעה, דרישה, עילה לתביעה, חוב או חבות, כולל סכומים סבירים של שכר טרחה של עורך דין, לרבות, אך לא רק, שכר טרחה של עורך דין ועלויות שיחולו על הצדדים המשופים כתוצאה מהמצבים הבאים, בקשר אליהם או בעקבותיהם: (א) השימוש שלך בשירות; (ב) כל הפרה או אי-ציות מצידך לאחד מהתנאים וההגבלות האלה או למדיניות כלשהי של GPC;‏ (ג) כל מחלוקת או התדיינות שנגרמו בעקבות פעולות או מחדלים שלך; או (ד) רשלנות, הפרה או הפרה לכאורה מצידך של חוק או זכויות כלשהם של צד שלישי.

20. כתב ויתור על התחייבויות

השירות, לרבות כל התוכן, התוכנות, הפונקציות, החומרים והמידע הזמינים במסגרת השירות, המסופקים בקשר אליו או הנגישים באמצעותו, מסופק 'כפי שהוא'. במידה המרבית המותרת על פי חוק, GPC,‏ GOOGLE, חברות הבת שלהן ושותפים עצמאיים אחרים, הסוכנים, השותפים למותג או שותפים אחרים (ביחד, "צדדים של GPC"), אינם יוצרים שום מצג או אחריות מכל סוג שהוא כלפי השירות או התוכן, החומרים, המידע והפונקציות שנגישים דרך התוכנה שנעשה בה שימוש בשירות או שהגישה אליה נעשית דרך השירות, או כלפי כל פריצת אבטחה הקשורה להעברה של מידע רגיש דרך השירות. כל צד של GPC מסיר, ללא הגבלה, כל אחריות מכל סוג ביחס לשירות, לאי-הפרה, לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת. הצדדים של GPC לא מבטיחים שהפונקציות הכלולות בשירות יפעלו ללא הפרעה או ללא שגיאות. הצדדים של GPC לא יישאו באחריות על שום הפרעה בשירות, לרבות, אך לא רק, כשלים במערכת או הפרעות אחרות שעלולות להשפיע על הקבלה, העיבוד, האישור, ההשלמה או הפירעון של עסקאות תשלום או של השירות.

21. הגבלות חבות, כוח עליון

בשום מקרה, לא יהיה אף אחד מהצדדים של GPC אחראי או חייב כלפי קונה או כל צד שלישי בנסיבות כלשהן בגין שום נזק או אובדן עקיפים, תוצאתיים, מיוחדים, עונשיים או מופתיים, לרבות, אך לא רק, נזקים בעקבות אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או כל אובדן בלתי מוחשי אחר שעשוי להתרחש בקשר לצד כלשהו של GPC או לשירות, או כל טובין, שירות או מידע שנרכשו, התקבלו, נמכרו או ששולם עליהם באמצעות השירות, ללא קשר לסוג התביעה או לאופי העילה לתביעה, גם אם הצד של GPC קיבל מידע על הסיכוי לנזק או לאובדן כאלה. בשום מקרה, החבות המצטברת הכוללת של הצדדים של GPC הנובעת מהסכם זה או קשורה אליו לא תחרוג מהתשלומים נטו ש-GPC קיבלה ושמרה בפועל מעסקאות התשלום החוקיות של הקונה במשך התקופה של שלושת החודשים שקדמו לתאריך התביעה. כל צד מאשר שהצד האחר הסכים לתנאים ולהגבלות האלה בהתבסס על הגבלות החבות המצוינות בזאת ושההגבלות האלה הן בסיס חיוני לעסקה בין הצדדים. בנוסף לכל האמור לעיל וללא הגבלה, שום צד של GPC לא יישא בחבות כלשהי בגין כשל או עיכוב הנובעים ממצב שנמצא מעבר לשליטתו הסבירה של צד כזה, לרבות, אך לא רק, פעולה ממשלתית או פעולות טרור, רעידת אדמה, שריפה, שיטפון או מצבים אחרים הנובעים מכוח עליון, תנאי עבודה, הפסקות חשמל והפרעות בחיבורים לאינטרנט.

22. סמכות השיפוט, החוק החל

התנאים וההגבלות האלה נחשבים לתנאים שנוסחו בקליפורניה, ארה"ב. התנאים וההגבלות האלה יהיו כפופים לחוקי מדינת קליפורניה, למעט כללי ברירת הדין של קליפורניה, ולחוקים הפדרליים החלים של ארצות הברית. במידה המותרת על פי חוק, כל אחד מהצדדים מסכים לפעול בכפוף לסמכות השיפוט האישית והבלעדית של בתי המשפט במחוז סנטה קלרה בקליפורניה. הצדדים מחריגים באופן ספציפי מהתנאים וההגבלות האלה את אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי ואת חוק העסקאות האחיד לתעשיית המחשבים והמידע.

23. הודעה

בנוסף למסרים האלקטרוניים המורשים במסגרת הסעיף שכותרתו 'שימוש במסרים אלקטרוניים', יכול להיות שהצהרות, הודעות ומסרים אחרים המיועדים לקונה יועברו באמצעות דואר, אימייל, פרסומים באתר האינטרנט של Google או באמצעים סבירים אחרים. בנוסף, יכול להיות שנמסור הודעות על שינויים בתנאים ובהגבלות או בנושאים אחרים על ידי הצגת קישורים להודעות האלו באתרי האינטרנט של Google. ניתן לשלוח הודעה ל-GPC בדואר לכתובת:

Google LLC

Attn: Google Payments

‎1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

24. שינוי התנאים וההגבלות לקונים

שמורה לנו הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, לשנות, לערוך או לתקן כל חלק מהתנאים וההגבלות האלו בכל שלב על ידי פרסום הודעה באתר אינטרנט של Google או העברת ההודעה אליך בדרך אחרת. השינויים ייכנסו לתוקף וייחשבו למאושרים על ידך לאחר הפרסום הראשוני, ויחולו מאותו רגע והלאה ביחס לעסקאות תשלום שיבוצעו לאחר תאריך הפרסום. אם לא תסכים/י לשינוי כלשהו, הסעד היחיד והבלעדי שיעמוד לרשותך הוא להפסיק את השימוש בשירות.

25. הקצאה

אין להעביר את התנאים וההגבלות האלה, וכן זכויות או התחייבויות המפורטות להלן, בפעולה חוקית או אחרת, ללא הסכמה מראש בכתב מטעמנו. כל ניסיון להעברת זכויות באופן כזה יהיה חסר משמעות. אנחנו שומרים את הזכות להקצות באופן חופשי את התנאים וההגבלות האלה ואת הזכויות והמחויבויות המפורטות בהם לכל צד שלישי, ללא הודעה מראש וללא בקשת הסכמה. בכפוף לאמור לעיל, התנאים וההגבלות יהיו מחייבים ויחולו לטובת הצדדים, והיורשים והמוטבים המותרים שלהם.

26. המשך הקיום

במקרה של הפסקת השימוש שלך בשירות או סיום התנאים וההגבלות האלה מסיבה כלשהי, בנוסף לסעיף זה, הסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף: 3, 7, 9, 10, 12, 14 עד 23, 26 ו-27.

27. הוראות אחרות

אי-הפעלה או אי-אכיפה של זכות או הוראה המפורטים בתנאים ובהגבלות האלה מצד GPC לא יהוו ויתור על הזכות או ההוראה האלה. אם לפי החלטת בית משפט כלשהו בעל סמכות שיפוט מתאימה, ייקבע שהוראה כלשהי מהתנאים וההגבלות האלה לא ניתנת לאכיפה או שהיא לא תקפה, ההוראה הזו תוגבל או תבוטל במידה המינימלית ההכרחית, כך שיתר התנאים וההגבלות האלה יישארו תקפים ויחולו במלואם וימשיכו להיות ניתנים לאכיפה בין הצדדים. הכותרות משמשות למטרת הפניה בלבד ובשום אופן לא מגדירות, מגבילות, מפרשות או מתארות את ההיקף או המידה של סעיף כלשהו. התנאים וההגבלות האלה, לרבות המדיניות של GPC הקובעת את תנאי השירות הנדון כאן, מגדירים את ההסכם המלא בין GPC לבין הקונה ביחס לשימוש של הקונה בשירות. אין לפרש תנאים והגבלות אלה והם לא מיועדים ליצור זכויות או סעדים כלשהם עבור צדדים שאינם הקונה ו-GPC, ‏Google ושותפים עצמאיים אחרים של GPC, שכל אחד מהם הוא מוטב מצד שלישי של תנאים והגבלות אלה לקונים, ושום אדם אחר אינו יכול לטעון לזכויות כמוטב מצד שלישי במסגרת התנאים וההגבלות האלה.