DŮLEŽITÉ: Pokud sídlíte v Indii, smluvní podmínky služby Google Pay, které se na vás vztahují, naleznete zde.


Smluvní podmínky služby Google Pay / Google Payments

Naposledy upraveno: 30. července 2021

1. Úvod

Na službu Google Pay se vztahují smluvní podmínky společnosti Google („SPS Google“) a jedná se o „službu“ podle definice v SPS Google. Následující smluvní podmínky služby Google Pay jsou dodatečné podmínky, které se vztahují na používání služby Google Pay. Vaše používání služby Google Pay podléhá těmto smluvním podmínkám Google Pay a STS Google (které pro účely těchto smluvních podmínek služby Google Pay označujeme za „podmínky“). Upozornění ve věci ochrany soukromí služby Google Payments pak popisuje, jak společnost Google nakládá s platebními údaji.

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami služby Google Pay a SPS Google mají přednost smluvní podmínky služby Google Pay. Existuje-li jakýkoli rozpor mezi tím, co říká anglická jazyková verze podmínek, a tím, co je uvedeno v překladu do jiného jazyka, má přednost znění podmínek v angličtině.

Určité funkce Google Pay se dříve nazývaly „Android Pay“. Ačkoli můžete i nadále v obchodech, aplikacích nebo na webových stránkách vidět odkazy na Android Pay, i ty podléhají těmto podmínkám.

K používání služby Google Pay je nutný váš souhlas s následujícími podmínkami. Důkladně si je prosím přečtěte. Některé služby a funkce nemusí být dostupné ve všech zemích. Další informace naleznete v centru nápovědy služby Google Pay.

2. Základní požadavky

Vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami prohlašujete, že:

Budete také potřebovat účet Google, zařízení splňující požadavky služby na systém a kompatibilitu, které se mohou příležitostně měnit, fungující přístup k internetu a kompatibilní software. Na těchto faktorech závisí kvalita fungování služby Google Pay a možnost ji využívat. Za splnění těchto systémových požadavků odpovídáte vy.

3. Obecný popis služby Google Pay

Služba Google Pay vám umožňuje ukládat následující položky do účtu Google, spravovat je na jednom místě a provádět s jejich pomocí transakce se společností Google a třetími stranami:

4. Platební metody

(a) Typy platebních metod

Pomocí služby Google Pay můžete ve svém účtu Google uchovávat a spravovat různé platební metody (souhrnně nazývané „platební metody“), jako jsou:

Dostupnost platební metody nebo její kompatibilita se službou Google Pay se může lišit na základě země vašeho pobytu a dalších faktorů. Typy kompatibilních platebních metod, použití platební metody a funkce služby Google Pay uvedené níže nemusí být k dispozici všude a mohou se měnit.

(b) Uložení platební metody

Platební metodu si můžete do svého účtu Google uložit prostřednictvím různých uživatelských rozhraní, včetně aplikace a webové stránky služby Google Pay, prohlížeče Google Chrome, aplikace nebo webové stránky vydavatele platební metody nebo prostřednictvím služby Google, jako je například Obchod Google Play. Chcete-li si platební metodu uložit, je nutné vyplnit všechny požadované údaje v jakémkoliv registračním formuláři, který vám byl předložen. Údaje, které poskytujete, musí být aktuální, úplné a přesné a musíte je takové udržovat. Můžeme používání služby Google Pay podmínit poskytnutím dalších informací. Při rozhodování o tom, zda můžete službu Google Pay nadále používat, vás také můžeme požádat o spolupráci.

Pokud si platební metodu uložíte, může společnost Google uchovávat údaje spojené s platební metodou, jako je například jméno a fakturační adresa. Služba Google Pay vám také umožňuje ukládat si do účtu Google i další údaje, například dodací adresu, které vám mohou pomoci zrychlit provádění transakcí.

Opravňujete nás, abychom u poskytovatele platební metody ověřili, zda je vaše platební metoda v dobrém stavu, například odesláním žádosti o autorizaci platby a/nebo dotazu na nízký zůstatek v příslušné platební metodě v souladu s pravidly sítě a dalších požadavku příslušných platební metodě.

Berete na vědomí, že služba Google Pay je určena k osobnímu použití s vlastními platebními metodami. V případě používání služby Google Pay s vhodnou firemní kartou prohlašujete, že se tak děje se svolením zaměstnavatele a jste oprávněni zaměstnavatele těmito podmínkami zavázat.

(c) Role společnosti Google

S výjimkou případů, kdy je vydavatelem společnost Google nebo její spřízněné subjekty, není společnost Google ani její spřízněné subjekty smluvní stranou smluv držitele karty vaši platební metody, zásad ochrany soukromí ani jiných smluvních podmínek. Nic v těchto podmínkách neupravuje takové podmínky vydavatele. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a podmínkami vydavatele budou tyto podmínky upravovat vztah mezi uživatelem a společností Google týkající se služby Google Pay a podmínky vydavatele budou upravovat vztah mezi uživatelem a vydavatelem. Společnost Google nevydává žádná prohlášení ani neověřuje, zda je jakýkoli z vašich platebních nástrojů v dobrém stavu anebo zda vydavatel vašeho platebního nástroje povolí či schválí transakci u obchodníka nebo přepravní společnosti v případě, že danou transakci uskutečníte prostřednictvím služby Google Pay.

S výjimkou případů, kdy je vydavatelem společnost Google nebo její spřízněné subjekty, se společnost Google ani její spřízněné subjekty nepodílí na připisování kreditu nebo určování nároku na kredit ani nemá vliv na jeho dostupnost nebo přesnost platebních metod nebo prostředků, poskytnutí (nebo přidání) platební metody do služby Google Pay nebo přidání prostředků k zůstatku platební metody. V případě problémů s výše uvedeným se obraťte na vydavatele platební metody.

(d) Ukládání čísel virtuálních karet, přepravních karet, propojených účtů třetích stran a japonských elektronických karet

Při ukládání čísel virtuálních karet, přepravních karet, propojených účtů třetích stran a japonských elektronických karet do účtu Google jsou uplatněny další podmínky.

Po pokusu o přidání platebního nástroje do služby Google Pay a poskytnutí informací požadovaných společností Google a/nebo vydavatelem vaší platební metody zkontroluje služba Google Pay, zda je možné platební metodu používat ve službě Google Pay. Ne všechny platební metody zapojeného vydavatele musí být způsobilé. Pokud vydavatel platební metody podporuje službu Google Pay a danou platební metodu lze v této službě použít, po jejím přidání se zobrazí obrazovka s výzvou k přijetí smluvních podmínek vydavatele. Po splnění této výzvy a úspěšném přidání platební metody bude služba Google Pay uchovávat číslo virtuálního účtu, které zastupuje vlastní číslo karty platebního nástroje, nebo bude propojený účet třetích stran, přepravní průkaz nebo japonská elektronická karta spojena s vaším účtem Google pro použití dle části 5 níže.

Čísla virtuálních karet, které zaregistrujete pomocí služby Google Pay, se liší od jakékoliv propojené platební karty, kterou je si uložili do účtu Google. Na rozdíl od čísla virtuální karty vám nebude platební karta ukázána společně s obrázkem karty připomínající přidruženou skutečnou kartu a nelze ji použít k transakcím v obchodech pomocí technologie Near Field Communication („NFC“). Pokud si však založíte číslo virtuální karty, může služba Google Pay uložit také propojenou platební kartu na vašem účtu Google Payments.

Berete na vědomí, že služba Google Pay může přijímat informace od vydavatele vaší platební metody, aby vám mohla zobrazovat podrobnosti o transakcích a transakční historii v aplikaci Google Pay.

Platební metoda bude ze služby Google Pay na daném zařízení smazána a nebudete ji moci již nadále se službou používat, pokud: (i) odstraníte platební metodu ze služby Google Pay; (ii) odstraníte platební metodu z účtu Google; (iii) vymažete obsah svého mobilního zařízení pomocí Správce zařízení Android; (iv) odstraníte svůj účet Google; (v) se vaše zařízení nepřipojí k žádné službě Google po dobu 90 po sobě jdoucích dní; (vi) nepoužijete službu Google Pay na daném zařízení po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců; a/nebo (vii) vydavatel platební metody nebo platební síť dá společnosti Google pokyn k odstranění platební metody ze služby Google Pay.

5. Provádění transakcí pomocí platebních metod

(a) Ve službách Google

Služba Google Pay vám může umožnit provést platební transakci s „prodejcem“, který je definován jako (i) společnost skupiny Google nebo (ii) jakýkoliv jiný prodejce působící na jednom nebo více online tržištích společnosti Google (jak je uvedeno zde, který nabízí reklamní zboží, produkty nebo služby k prodeji a požaduje, aby společnost Google nebo její spřízněné subjekty zpracovávaly platební transakce jeho jménem.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že transakce u prodejce („transakce Google“) je uskutečněna pouze mezi vámi a prodejcem. Společnost Google a její spřízněné subjekty nejsou smluvní stranou transakcí Google ani souvisejících nákupů, nejsou ani kupujícím ani prodejcem spojeným s transakcí Google, pokud tak není výslovně uvedeno (například v nabídce nebo popisu příslušného reklamního zboží, produktu nebo služby na webových stránkách nebo v uživatelském rozhraní spravovaném společností Google).

Při pokusu o transakci Google vám společnost Google v okamžiku transakce předloží dostupné platební metody. Po zvolení vámi vybrané platební metody inkasuje společnost Google z této platební metody prostředky nebo bude jinak sdílet platební metodu a s ní související informace s jedním ze svých spřízněných subjektů, který poté zpracuje transakci jménem prodejce. Souhlasíte s inkasováním prostředků z vaší platební metody, které jsou nezbytné k dokončení zpracování transakce Google. Také vyjadřujete souhlas s připsáním prostředků na vaší platební metodu v souvislosti se storny, vrácením plateb nebo úpravami spojenými s transakcí Google.

Chcete-li zjistit podrobnosti týkající se určité transakce Google, včetně zásad vracení plateb nebo řešení sporů, prostudujte si smluvní podmínky, centrum nápovědy nebo jiné podpůrné materiály poskytované prodejcem, u kterého jste transakci provedli.

Pokud nastane problém s inkasováním prostředků z vámi zvolené platební metody, může společnost Google inkasovat prostředky z jakékoliv jiné platné platební metody uložené ve službě Google Pay. Chcete-li spravovat možnosti plateb, přejděte na webové stránky služby Google Pay, do aplikace Google Pay nebo nastavení Google ve vašem zařízení Android. Také souhlasíte s tím, že bude-li předchozí platební transakce zamítnuta nebo ji platební síť vrátí, může prodejce platební transakci za nákup produktu jednou nebo víckrát znovu odeslat do platební sítě ke zpracování. Společnost Google může odložit zpracování platby podezřelé transakce nebo transakce, která zahrnuje podvod, přestupek nebo porušení příslušných zákonů, smluvních podmínek nebo jiných příslušných zásad společnosti Google na základě výhradního posouzení společnosti Google.

V případě, že vám prodejce nabízí možnost předplatného, vaše předplatné začíná okamžikem kliknutí na tlačítko „Přijmout a koupit“ (nebo tlačítko s obdobným zněním) u nákupu. Jedná se o opakovaně účtovanou platbu. Není-li uvedeno jinak, odběr předplatného a vaše autorizace plateb pokračuje tak dlouho, dokud platby neukončíte. Kliknutím na tlačítko „Přijmout a koupit“ (nebo tlačítko s obdobným zněním) opravňujete příslušného prodejce, aby vám v každém určeném fakturačním období naúčtoval předplatné, a to z vámi vybrané platební metody. Částku transakce u společnosti Google může prodejce v průběhu odběru předplatného změnit. Zrušení se však projeví teprve při skončení aktuálního fakturačního období. Za aktuální fakturační období nelze poskytnout náhradu a po zbytek aktuálního fakturačního období budete mít k odběru i nadále přístup.

(b) U třetích stran

Při pokusu o platbu nebo převod transakce pomocí služby Google Pay s jakoukoliv jinou stranou než prodejcem (taková strana se nazývá „třetí strana“ a taková transakce „transakce třetích stran“), může společnost Google předat podrobnosti o platební metodě a související informace třetí straně, aby mohla inkasovat prostředky z platební metody. V závislosti na povaze třetí strany mohou transakce třetích stran zahrnovat nákup zboží nebo služeb, jízdu veřejnou dopravou nebo jiné účely jako například charitativní dary. Transakce třetích stran může být provedena, když: zaplatíte dotykem telefonu v obchodě nebo za přepravní služby pomocí technologie NFC, čárových kódů nebo jiné bezkontaktní technologie; při online transakci na webových stránkách nebo v aplikaci třetí strany zvolíte jako platební možnost „Google Pay“ nebo „Zaplatit pomocí Google Pay“; provedete transakci u třetí strany prostřednictvím jiného online uživatelského rozhraní, jako například prostřednictvím Asistenta Google. Při pokusu o online transakci může služba Google Pay sdílet také další informace, jako například fakturační, dodací nebo e-mailovou adresu uloženou ve vašem účtu Google, pokud je to k dokončení transakce nutné.

V případě transakcí třetích stran nemá společnost Google po předání údajů z vaší platební metody žádnou další účast na transakci a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že taková transakce je transakcí mezi vámi a třetí stranou a nikoli se společností Google nebo některým jejím spřízněným subjektem. V případě potíží s takovou transakcí, například při sporech či žádostech o vrácení peněz, kontaktujte přímo danou třetí stranu nebo poskytovatele vaší platební metody (například vydavatele platební karty).

Při navštívení webových stránek nebo aplikace třetí strany může společnost Google této třetí straně poskytnout informaci o tom, zda máte aplikace Google Pay v zařízení nainstalovanou, aby třetí strana věděla, zda vám může platbu prostřednictvím služby Google Pay nabídnout. Poskytování této informace můžete v nastavení soukromí služby Google Pay zakázat. V takovém případě se ale může stát, že služba Google Pay pro vás nebude u některých obchodníků dostupná.

(c) Jako součást automatického vyplňování v Chromu nebo Androidu

Pokud jste v prohlížeči Google Chrome nebo v zařízení Android povolili funkci „Automatické vyplňování“, může vám služba Google Pay nabídnout možnost automatického vyplňování uložené platební metody a adresy v platebních formulářích třetích stran v prohlížeči Chrome nebo v platebních formulářích aplikací třetích stran v zařízení Android. (Další informace o tom, jak automatické vyplňování ve službě Google Pay funguje, najdete v centru nápovědy služby Chrome.) Při použití této funkce nespolupracuje společnost Google s webovou stránkou nebo aplikací třetí strany, pouze splní vaši žádost v podobě automatického vyplnění určitých vybraných údajů ve formuláři třetí strany. Společnost Google nemá žádnou účast na žádných transakcích, které provedete pomocí funkce automatického vyplňování v prohlížeči Chrome nebo v zařízení Android, a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že taková transakce probíhá výhradně mezi vámi a třetí stranou, nikoliv se společností Google nebo jejími spřízněnými subjekty. V případě potíží s transakcí, u které jste použili funkci automatického vyplňování v prohlížeči Chrome nebo v zařízení Android, kontaktujte přímo danou třetí stranu nebo vydavatele platební metody.

6. Karty Google Pay

Služba Google Pay vám může rovněž umožnit ukládat a využívat také karty, které nejsou platebními metodami a mezi které patří: poukázky, kupony nebo další podobný obsah, který lze uplatnit u zapojených obchodníků; členské programy, zákaznické programy nebo programy odměn, do kterých se uživatel zaregistroval nebo do kterých se může nově registrovat prostřednictvím služby Google Pay; a dárkové karty, které lze uplatnit ve vybrané prodejně nebo řetězci prodejen obchodníka (např. dárkové karty s omezeným uplatněním). Zúčastněný poskytovatel karty („Poskytovatel“) může aktualizovat kartu s informacemi nebo s vámi komunikovat jiným způsobem prostřednictvím karty.

Uplatněním karty u poskytovatele, ať už pomocí NFC, čárového kódu nebo jiným způsobem, povolujete přenos informací, které se týkají dané karty, k poskytovateli na uplatnění. Použití karty u poskytovatele představuje transakci mezi vámi a poskytovatelem, nikoli mezi společností Google ani žádnými jejími spřízněnými subjekty. Společnosti není smluvní stranou vašeho používání karty u poskytovatele. Společnost Google neručí ani není odpovědná za přesnost jakéhokoliv obsahu na kartě nebo použitelnosti karty u poskytovatele.