ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν κατοικείτε στην Ινδία, θα βρείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Pay που ισχύουν για εσάς εδώ.


Όροι Παροχής Υπηρεσιών Google Pay / Google Payments

Τελευταία τροποποίηση: 04 Απρίλιος 2019

1. Εισαγωγή

Το Google Pay υπόκειται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google") και είναι μια "Υπηρεσία" όπως ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google. Οι ακόλουθοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Pay είναι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τη χρήση του Google Pay. Η χρήση του Google Pay από εσάς υπόκειται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Pay και στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google (τους οποίους θα αναφέρουμε συλλογικά, στα πλαίσια των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Google Pay, ως "Όρους"). Η Σημείωση απορρήτου του Google Payments περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Google χειρίζεται τα στοιχεία πληρωμών σας.

Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Google Pay και των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Google, υπερισχύουν οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Pay. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της αγγλικής έκδοσης των Όρων και μιας μεταφρασμένης έκδοσης σε άλλη γλώσσα, υπερισχύει το κείμενο της αγγλικής έκδοσης.

Ορισμένες λειτουργίες του Google Pay είχαν προηγουμένως την επωνυμία "Android Pay". Παρόλο που μπορεί να συνεχίζετε να βλέπετε αναφορές παλαιού τύπου στο Android Pay σε καταστήματα, εφαρμογές ή ιστοτόπους, αυτές οι λειτουργίες υπόκεινται στους παρόντες Όρους.

Η χρήση του Google Pay από εσάς απαιτεί τη συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά. Ορισμένα προϊόντα και λειτουργίες ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας του Google Pay.

2. Βασικές απαιτήσεις

Αν αποδεχτείτε τους Όρους, δηλώνετε ότι:

Θα χρειαστείτε, επίσης, έναν Λογαριασμό Google, μια συσκευή που πληροί τις απαιτήσεις συστήματος και συμβατότητας της Υπηρεσίας (οι οποίες ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς), ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο και συμβατό λογισμικό. Η ικανότητά σας για χρήση του Google Pay και η απόδοση του Google Pay ενδέχεται να επηρεάζονται από αυτούς τους παράγοντες. Αυτές οι απαιτήσεις συστήματος αποτελούν δική σας ευθύνη.

3. Γενική περιγραφή του Google Pay

Το Google Pay σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τα παρακάτω στον Λογαριασμό Google που διαθέτετε, να τα διαχειρίζεστε από ένα σημείο και να πραγματοποιείτε συναλλαγές με την Google και τρίτα μέρη χρησιμοποιώντας τα:

4. Τρόποι πληρωμής

(α) Τύποι τρόπων πληρωμής

Με το Google Pay, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε διάφορα είδη τρόπων πληρωμής στον Λογαριασμό Google που διαθέτετε (συλλογικά, "Τρόποι πληρωμής"), όπως:

Η διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου Τρόπου πληρωμής ή η συμβατότητά του με το Google Pay μπορεί να εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και άλλους παράγοντες. Οι συμβατοί τύποι Τρόπων πληρωμής, οι χρήσεις του Τρόπου πληρωμής και οι λειτουργίες του Google Pay που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να μην διατίθενται παντού και να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

(β) Αποθήκευση ενός Τρόπου πληρωμής

Ενδέχεται να μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν Τρόπο πληρωμής στον Λογαριασμό σας Google μέσω διαφόρων διεπαφών χρήστη, όπως η εφαρμογή ή ο ιστότοπος Google Pay, το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome, η εφαρμογή ή ο ιστότοπος του εκδότη του Τρόπου πληρωμής, ή μέσω ενός προϊόντος/υπηρεσίας της Google (π.χ. Google Play Store). Για να αποθηκεύσετε έναν Τρόπο πληρωμής, πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σε οποιαδήποτε φόρμα εγγραφής που μπορεί να σας δοθεί. Οι πληροφορίες που παρέχετε πρέπει να είναι ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς, καθώς και να τις διατηρείτε σε αυτήν την κατάσταση. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ως προϋπόθεση για τη συνεχή χρήση του Google Pay ή ως βοήθεια για να προσδιορίσουμε αν θα σας επιτραπεί να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Google Pay.

Όταν αποθηκεύετε έναν Τρόπο πληρωμής, η Google ενδέχεται να αποθηκεύσει πληροφορίες που σχετίζονται με τον Τρόπο πληρωμής, όπως το όνομά σας και η διεύθυνση χρέωσης. Επίσης, το Google Pay σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε στον Λογαριασμό σας Google άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση των συναλλαγών, όπως μια διεύθυνση αποστολής.

Μας εξουσιοδοτείτε να επιβεβαιώσουμε την καλή κατάσταση του Τρόπου πληρωμής σας με τον πάροχό της, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υποβολής αιτήματος για εξουσιοδότηση πληρωμής ή/και πίστωση χαμηλής αξίας ή/και χρέωση προς τον Τρόπο πληρωμής, σύμφωνα με τους κανόνες του δικτύου ή άλλες απαιτήσεις που ισχύουν για τον Τρόπο πληρωμής.

Συμφωνείτε ότι το Google Pay είναι για προσωπική σας χρήση, με τους δικούς σας Τρόπους πληρωμής. Αν χρησιμοποιείτε το Google Pay με μια κατάλληλη εταιρική κάρτα, συμφωνείτε ότι ενεργείτε με την εξουσιοδότηση του εργοδότη σας και τη δυνατότητα να δεσμεύσετε τον εργοδότη σας με τους παρόντες Όρους.

(γ) Ο ρόλος της Google

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Google ή μια συνδεδεμένη εταιρεία της είναι ο εκδότης, ούτε η Google ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες της αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος στα συμφωνητικά του κατόχου της κάρτας, την πολιτική απορρήτου ή άλλους όρους χρήσης των Τρόπων πληρωμής σας. Κανένα σημείο των παρόντων Όρων δεν τροποποιεί τέτοιου είδους όρους εκδότη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων και των όρων ή της πολιτικής απορρήτου του εκδότη, οι παρόντες Όροι θα διέπουν τη μεταξύ σας σχέση με την Google αναφορικά με το Google Pay και οι όροι του εκδότη σας θα διέπουν τη μεταξύ σας σχέση με τον εκδότη. Η Google δεν δηλώνει ούτε επαληθεύει ότι τα Μέσα πληρωμής σας είναι σε καλή κατάσταση ή ότι ο εκδότης του Μέσου πληρωμής σας θα εξουσιοδοτήσει ή θα εγκρίνει οποιαδήποτε συναλλαγή με έμπορο ή πάροχο δημόσιας συγκοινωνίας όταν χρησιμοποιείτε το Google Pay για μια τέτοια συναλλαγή.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Google ή μια συνδεδεμένη εταιρεία της είναι ο εκδότης, ούτε η Google ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες της εμπλέκονται στην έκδοση της πίστωσης ή στον προσδιορισμό της καταλληλότητας για πίστωση, ούτε ασκούν έλεγχο όσον αφορά: τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια των Τρόπων πληρωμής ή των χρημάτων, την παροχή (ή προσθήκη) των Τρόπων πληρωμής στο Google Pay ή την προσθήκη χρημάτων στο υπόλοιπο του Τρόπου πληρωμής. Για τυχόν απορίες σε σχέση με τα όσα προαναφέρονται, επικοινωνήστε με τον εκδότη του Τρόπου πληρωμής σας.

(δ) Αποθήκευση Εικονικού αριθμού κάρτας, Πάσου δημόσιας συγκοινωνίας, Συνδεδεμένου λογαριασμού τρίτου μέρους ή Ιαπωνικής κάρτας ηλεκτρονικού χρήματος

Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν κατά τη χρήση του Google Pay για την αποθήκευση ενός Εικονικού αριθμού κάρτας, Πάσου δημόσιας συγκοινωνίας, Συνδεδεμένου λογαριασμού τρίτου μέρους ή Ιαπωνικής κάρτας ηλεκτρονικού χρήματος στον Λογαριασμό σας Google.

Αφού ξεκινήσετε την προσθήκη ενός Μέσου πληρωμής στο Google Pay και παρέχετε τις πληροφορίες που ζητούνται από την Google ή/και τον εκδότη του Τρόπου πληρωμής σας, το Google Pay θα ελέγξει αν ο Τρόπος πληρωμής είναι κατάλληλος για χρήση με το Google Pay. Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλοι όλοι οι Τρόποι πληρωμής του συμμετέχοντος εκδότη. Αν ο εκδότης του Τρόπου πληρωμής σας υποστηρίζει το Google Pay και ο Τρόπος πληρωμής είναι κατάλληλος, κατά την προσθήκη του ενδέχεται να εμφανιστεί μια οθόνη που σας ζητά να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκδότη. Μόλις το κάνετε και προσθέσετε με επιτυχία τον Τρόπο πληρωμής, το Google Pay θα αποθηκεύσει έναν Εικονικό αριθμό κάρτας που θα αντιπροσωπεύει τον πραγματικό αριθμό κάρτας της κάρτας πληρωμής σας ή θα συσχετίσει το Πάσο δημόσιας συγκοινωνίας, τον Συνδεδεμένο λογαριασμό τρίτου μέρους ή την Ιαπωνική κάρτα ηλεκτρονικού χρήματος με τον Λογαριασμό σας Google για χρήση όπως περιγράφεται στην παρακάτω Ενότητα 5.

Οι Εικονικοί αριθμοί καρτών που καταχωρείτε μέσω του Google Pay είναι ξεχωριστοί από οποιεσδήποτε σχετικές Κάρτες πληρωμής που αποθηκεύετε στον Λογαριασμό σας Google. Γενικά, σε αντίθεση με τον Εικονικό αριθμό κάρτας, μια Κάρτα πληρωμής δεν θα παρουσιάζεται σε εσάς με το σχέδιο κάρτας που μοιάζει με τη σχετική φυσική κάρτα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές με Επικοινωνία κοντινού πεδίου ("NFC") σε κατάστημα. Ωστόσο, όταν καταχωρείτε έναν Εικονικό αριθμό κάρτας, το Google Pay μπορεί να αποθηκεύσει τη σχετική Κάρτα πληρωμής και στον Λογαριασμό σας Google.

Αναγνωρίζετε ότι το Google Pay ενδέχεται να λαμβάνει πληροφορίες συναλλαγής από τον εκδότη του Τρόπου πληρωμής σας για να εμφανίσει εμπλουτισμένες μορφοποιημένες λεπτομέρειες συναλλαγών και το πρόσφατο ιστορικό συναλλαγών σας στο Google Pay.

Ένας Τρόπος πληρωμής ενδέχεται να καταργηθεί από το Google Pay σε μια συγκεκριμένη συσκευή και να μην είναι δυνατή η χρήση του από την Υπηρεσία, αν: (i) διαγράψετε τον Τρόπο πληρωμής από το Google Pay, (ii) διαγράψετε τον Τρόπο πληρωμής από τον Λογαριασμό σας Google, (iii) διαγράψετε την κινητή συσκευή σας από τη Διαχείριση συσκευής Android, (iv) διαγράψετε τον Λογαριασμό σας Google, (v) η κινητή συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της Google για 90 συνεχόμενες μέρες, (vi) δεν χρησιμοποιήσετε το Google Pay στη συσκευή για 12 συνεχόμενους μήνες ή/και (vii) ο εκδότης ή το δίκτυο πληρωμών του Τρόπου πληρωμής σας δώσει εντολή στην Google να καταργήσει τον Τρόπο πληρωμής από το Google Pay.

5. Συναλλαγές με Τρόπους πληρωμής

(α) Σε προϊόντα Google

Το Google Pay ενδέχεται να σας επιτρέψει να ξεκινήσετε μια συναλλαγή πληρωμής με έναν "Πωλητή" που ορίζεται ως (i) εταιρεία του ομίλου της Google ή (ii) οποιοσδήποτε άλλος πωλητής που συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα marketplace της Google (όπως αναφέρονται εδώ), προσφέρει εμπορικά προϊόντα, αγαθά ή υπηρεσίες προς πώληση σε εσάς και ζητά από την Google ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της τη διεκπεραίωση συναλλαγών πληρωμής εκ μέρους του.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η συναλλαγή σας με έναν Πωλητή ("Συναλλαγή Google") πραγματοποιείται αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και τον Πωλητή. Η Google και οι συνδεδεμένες εταιρείες της δεν αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος στις Συναλλαγές Google και σε σχετικές αγορές σας, ούτε είναι αγοραστής ή πωλητής σε σχέση με οποιαδήποτε Συναλλαγή Google, εκτός αν ορίζεται ρητά κάτι τέτοιο (π.χ. στην καταχώριση ή περιγραφή του σχετικού εμπορικού προϊόντος, αγαθού ή υπηρεσίας σε έναν ιστότοπο ή διεπαφή που λειτουργεί από την Google).

Όταν ξεκινάτε μια Συναλλαγή Google, η Google ενδέχεται να παρουσιάσει τους διαθέσιμους Τρόπους πληρωμής τη στιγμή της συναλλαγής. Αφού επιλέξετε τον Τρόπο πληρωμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, η Google μπορεί να χρεώσει αυτόν τον Τρόπο πληρωμής ή να κοινοποιήσει τον Τρόπο πληρωμής και σχετικές λεπτομέρειες σε μία από τις συνδεδεμένες εταιρείες της, η οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστεί τη συναλλαγή εκ μέρους του Πωλητή. Εξουσιοδοτείτε τη χρέωση στον Τρόπο πληρωμής σας όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας μιας Συναλλαγής Google. Επίσης, εξουσιοδοτείτε οποιαδήποτε πίστωση στον Τρόπο πληρωμής σας σε σχέση με αντιστροφές, επιστροφές χρημάτων ή προσαρμογές που σχετίζονται με μια Συναλλαγή Google.

Για λεπτομέρειες ή όρους που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη Συναλλαγή Google, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών επιστροφής χρημάτων ή επίλυσης διαφωνιών, ανατρέξτε στους όρους παροχής υπηρεσιών, στο κέντρο βοήθειας ή σε άλλα υλικά υποστήριξης που παρέχονται από τον Πωλητή με τον οποίο πραγματοποιείτε τη συναλλαγή.

Αν υπάρχει πρόβλημα με τη χρέωση του επιλεγμένου Τρόπου πληρωμής, η Google ενδέχεται να χρεώσει οποιονδήποτε άλλο έγκυρο Τρόπο πληρωμής που έχετε αποθηκεύσει στο Google Pay. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο Google Pay, την εφαρμογή Google Pay ή τις ρυθμίσεις Google στη συσκευή σας Android για να διαχειριστείτε τις επιλογές πληρωμών. Επίσης, συμφωνείτε ότι ο Πωλητής μπορεί να υποβάλει ξανά μια Συναλλαγή Google για μια αγορά στο δίκτυο πληρωμής για μία ή περισσότερες επεξεργασίες στην περίπτωση που μια προηγούμενη Συναλλαγή Google απορρίφθηκε ή επιστράφηκε από το δίκτυο πληρωμής. Η Google ενδέχεται να καθυστερήσει την επεξεργασία πληρωμής ύποπτων συναλλαγών ή συναλλαγών που μπορεί να περιλαμβάνουν απάτη, δόλια συμπεριφορά ή να παραβαίνουν την ισχύουσα νομοθεσία, τους Όρους ή άλλες ισχύουσες πολιτικές της Google, όπως προσδιορίζονται κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση της Google.

Αν ένας Πωλητής σάς προσφέρει τη δυνατότητα να πληρώσετε για συνδρομές, η συνδρομή σας θα ξεκινήσει μόλις κάνετε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή και αγορά" (ή παρόμοια φράση) σε μια αγορά συνδρομής. Πρόκειται για μια συναλλαγή επαναλαμβανόμενης χρέωσης. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η συνδρομή σας και η σχετική εξουσιοδότηση χρέωσης θα συνεχίζονται επ’ αόριστον μέχρι να τις ακυρώσετε. Αν κάνετε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή και αγορά" (ή παρόμοια φράση), εξουσιοδοτείτε τον Πωλητή να χρεώνει τον επιλεγμένο Τρόπο πληρωμής σας κάθε καθορισμένη περίοδο χρέωσης για τη συνδρομή. Ο Πωλητής μπορεί να αλλάξει το ποσό της Συναλλαγής Google κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής. Η ακύρωση μιας συνδρομής δεν θα ισχύει μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για την τρέχουσα περίοδο χρέωσης και θα συνεχίσετε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη σχετική συνδρομή για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου χρέωσης.

(β) Με τρίτα μέρη

Όταν ξεκινάτε μια πληρωμή ή συναλλαγή για δημόσια συγκοινωνία χρησιμοποιώντας το Google Pay με οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτός από έναν Πωλητή (εφεξής "Τρίτο μέρος" και μια τέτοια συναλλαγή "Συναλλαγή τρίτου μέρους"), η Google μπορεί να διαβιβάσει λεπτομέρειες του Τρόπου πληρωμής σας και σχετικές πληροφορίες στο Τρίτο μέρος, ώστε να μπορέσει να χρεώσει τον Τρόπο πληρωμής. Ανάλογα με τη φύση του Τρίτου μέρους, μια Συναλλαγή τρίτου μέρους μπορεί να αφορά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, μετακινήσεις με δημόσιες συγκοινωνίες ή άλλους σκοπούς, όπως φιλανθρωπικές δωρεές ή δώρα. Μια Συναλλαγή τρίτου μέρους μπορεί να ξεκινήσει όταν: i) χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "πατήστε και πληρώστε" σε καταστήματα ή υπηρεσίες δημόσιας συγκοινωνίας μέσω NFC, γραμμωτούς κώδικες ή άλλης τεχνολογίας ανέπαφες συναλλαγές, ii) πατήσετε "Google Pay" ή "Αγορά με το Google Pay" ως επιλογή πληρωμής σε μια συναλλαγή στο διαδίκτυο στον ιστότοπο ή την εφαρμογή Τρίτου μέρους ή iii) πραγματοποιήσετε συναλλαγή με το Τρίτο μέρος μέσω ορισμένων άλλων διεπαφών στο διαδίκτυο, όπως μέσω του Βοηθού Google. Όταν ξεκινάτε μια συναλλαγή στο διαδίκτυο, το Google Pay μπορεί επίσης να κοινοποιήσει άλλες πληροφορίες, όπως μια διεύθυνση χρέωσης, αποστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένη στον Λογαριασμό σας Google, όπου είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε μια Συναλλαγή τρίτου μέρους, μετά τη διαβίβαση του Τρόπου πληρωμής και άλλων λεπτομερειών στο Τρίτο μέρος, η Google δεν θα έχει καμία περαιτέρω ανάμειξη στη συναλλαγή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μια τέτοια συναλλαγή πραγματοποιείται ανάμεσα σε εσάς και το Τρίτο μέρος, και όχι με την Google ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τρίτο μέρος ή τον πάροχο του Τρόπου πληρωμής (π.χ. τον πάροχο της Κάρτας πληρωμής) αναφορικά με τυχόν προβλήματα με Συναλλαγές τρίτου μέρους, συμπεριλαμβάνοντας επιστροφές χρημάτων και διαφωνίες.

Όταν επισκέπτεστε έναν συμμετέχοντα ιστότοπο ή εφαρμογή Τρίτου μέρους, η Google ενδέχεται να γνωστοποιήσει στο Τρίτο μέρος αν έχετε εγκατεστημένο το Google Pay στη συσκευή σας, έτσι ώστε το Τρίτο μέρος να γνωρίζει αν θα σας προσφέρει το Google Pay ως επιλογή πληρωμής. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτής της γνωστοποίησης από την Google στις ρυθμίσεις απορρήτου του Google Pay. Η εξαίρεση μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε το Google Pay με συγκεκριμένους εμπόρους.

(γ) Ως μέρος της λειτουργίας αυτόματης συμπλήρωσης του Chrome ή του Android

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Αυτόματη συμπλήρωση" στο πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome ή στη συσκευή σας Android, το Google Pay μπορεί επίσης να εμφανίσει την επιλογή αυτόματης συμπλήρωσης των αποθηκευμένων πληροφοριών για τον Τρόπο πληρωμής και τη διεύθυνση, σε μια φόρμα πληρωμής ιστοτόπου Τρίτου μέρους στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome ή σε μια φόρμα πληρωμής εφαρμογής Τρίτου μέρους σε μια συσκευή Android. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί η Αυτόματη Συμπλήρωση με το Google Pay, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας του Chrome.) Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, η Google δεν αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή του Τρίτου μέρους, αλλά διεκπεραιώνει μόνο το αίτημά σας για αυτόματη συμπλήρωση συγκεκριμένων επιλεγμένων πληροφοριών σε μια φόρμα Τρίτου μέρους. Η Google δεν έχει καμία ανάμειξη σε οποιαδήποτε συναλλαγή που ολοκληρώνετε μέσω της λειτουργίας αυτόματης συμπλήρωσης του Chrome ή του Android. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μια τέτοια συναλλαγή πραγματοποιείται αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και το Τρίτο μέρος, και όχι με την Google ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τρίτο μέρος ή τον εκδότη του Τρόπου πληρωμής αναφορικά με τυχόν προβλήματα σε μια συναλλαγή στην οποία χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης του Chrome ή του Android.

6. Πάσα Google Pay

Το Google Pay μπορεί, επίσης, να σας δώσει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε Πάσα, τα οποία δεν είναι Τρόποι πληρωμής και ενδέχεται να περιλαμβάνουν κουπόνια ή άλλο παρόμοιο περιεχόμενο που μπορεί να εξαργυρωθεί σε συμμετέχοντες εμπόρους, κάρτες για προγράμματα συνδρομών, αφοσίωσης ή ανταμοιβών στα οποία έχετε ήδη εγγραφεί ή ενδέχεται να εγγραφείτε μέσω του Google Pay, εισιτήρια ή πάσα για ταξίδια, ψυχαγωγία και άλλες χρήσεις, καθώς και δωροκάρτες με δυνατότητα εξαργύρωσης σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα εμπόρου ή ομάδα καταστημάτων (π.χ. δωροκάρτες κλειστού τύπου). Ένας συμμετέχων πάροχος ενός Πάσου ("Πάροχος") ενδέχεται να ενημερώσει το Πάσο με πληροφορίες ή να επικοινωνήσει άλλως με εσάς μέσω του Πάσου.

Αν εξαργυρώσετε ένα Πάσο με έναν Πάροχο, μέσω NFC, γραμμωτού κώδικα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εξουσιοδοτείτε τη μεταβίβαση των πληροφοριών σχετικά με το συγκεκριμένο Πάσο στον Πάροχο για εξαργύρωση. Η χρήση ενός Πάσου με έναν Πάροχο αποτελεί συναλλαγή ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο, και όχι με την Google ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Η Google δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην από μέρους σας χρήση ενός Πάσου με τον Πάροχό του. Η Google δεν εγγυάται, ούτε φέρει ευθύνη, για την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου σε ένα Πάσο ή τη χρηστικότητα ενός Πάσου με οποιονδήποτε Πάροχο.