ВАЖНО: Ако живеете в Индия, приложимите за Вас Общи условия на Google Pay са публикувани тук.


Общи условия на Google Pay/Google Payments

Последна промяна: 21 април 2021 г.

1. Въведение

Google Pay е предмет на Общите условия на Google („ОУ на Google“) и е „услуга“ съгласно дефиницията в ОУ на Google. Настоящите Общи условия на Google Pay са допълнителни условия, които важат за използването на Google Pay. Използването на Google Pay от Ваша страна е предмет на тези Общи условия на Google Pay и на ОУ на Google (които в настоящите Общи условия на Google Pay наричаме събирателно „условията“). В Съобщението за поверителност на Google Payments е описано как се обработва информацията Ви за плащане.

В случай на противоречие между Общите условия на Google Pay и ОУ на Google предимство имат Общите условия на Google Pay. Ако има противоречие между английската версия на условията и превода на друг език, текстът на английски език има предимство.

Определени функции на Google Pay по-рано бяха означени с марката „Android Pay“. Въпреки че все още може да виждате наследени препратки към Android Pay в магазини, в приложения или на уебсайтове, въпросните функции са предмет на тези условия.

За да използвате Google Pay, трябва да приемете посочените по-долу условия. Моля, прочетете ги внимателно. Някои продукти и функции може да не са налице във всички държави. За повече информация, моля, прегледайте Помощния център на Google Pay.

2. Основни изисквания

Приемайки условията, заявявате, че:

Необходими са Ви също профил в Google, устройство, което отговаря на системните изисквания на услугата и на тези за съвместимост (възможно е да бъдат променяни от време на време), функциониращ достъп до интернет и съвместим софтуер. Тези фактори може да се отразят върху възможността да използвате Google Pay и ефективността на услугата. Вие носите отговорност за системните изисквания.

3. Общо описание на Google Pay

С Google Pay имате възможност да запазвате посочените по-долу елементи в профила си в Google, да ги управлявате от едно място и да извършвате транзакции с Google и трети страни чрез тях:

4. Начини на плащане

(а) Типове начини на плащане

С Google Pay можете да запазвате и управлявате различни видове начини на плащане в профила си в Google (събирателно наричани „начини на плащане“), включително:

Наличността на даден начин на плащане или съвместимостта му с Google Pay може да зависят от държавата Ви по местоживеене и от други фактори. Типовете съвместими начини на плащане, както и използването на начините на плащане и функциите на Google Pay, описани по-долу, може да не са налице навсякъде и да се променят от време на време.

(б) Запазване на начин на плащане

Възможно е да можете да запазите начин на плащане в профила си в Google чрез различни потребителски интерфейси, включително приложението или уебсайта на Google Pay, браузъра Google Chrome, приложението или уебсайта на издателя на начина на плащане или чрез продукт или услуга на Google, като Google Play Магазин. За да запазите начин на плащане, трябва да попълните необходимата информация във всеки формуляр за регистрация, който Ви се представя. Предоставената от Вас информация трябва да бъде актуална, пълна и точна и да я поддържате такава. Може да поискаме да предоставите допълнителна информация като условие за непрекъснато ползване на Google Pay или с цел да ни помогне да определим дали да Ви позволим да продължите да използвате услугата.

Когато запазвате начин на плащане, Google може да съхранява информация във връзка с него, като името и адреса Ви за фактуриране. Google Pay също Ви разрешава да запазвате в профила си в Google друга информация (например адрес за доставка), която може да помогне за ускоряване на транзакциите.

Упълномощавате ни да се уверим при издателя му, че начинът Ви на плащане е изряден, включително, но не само, като изпратим заявка за упълномощаване на плащане и/или кредит с ниска стойност, и/или сума за дебитиране до начина на плащане съгласно правилата на разплащателната мрежа или други изисквания, приложими за начина на плащане.

Приемате, че услугата Google Pay е предназначена за Ваше лично ползване с Ваш собствен начин на плащане. Ако използвате Google Pay с отговаряща на условията корпоративна карта, приемате, че за целта разполагате с пълномощно от работодател и че можете да го обвържете с тези условия.

(в) Роля на Google

С изключение на случите, в които Google или дъщерно дружество на Google е издателят, нито Google, нито дъщерното дружество на Google са страна по споразуменията Ви за картодържател, правилата за поверителност или други условия за ползване, отнасящи се за начина Ви на плащане. Нищо в настоящите условия не променя условията на издателя. В случай на несъответствие между тези условия и условията или правилата за поверителност на издателя Ви, тези условия ще уреждат отношенията между Вас и Google по отношение на Google Pay, а условията на издателя Ви – тези между Вас и него. Google не заявява и не потвърждава, че начините Ви на плащане са изрядни или че издателят на платежните Ви инструменти ще упълномощи или одобри транзакция с търговец или оператор на обществен транспорт, когато използвате Google Pay за тази транзакция.

С изключение на случите, в които Google или дъщерно дружество на Google е издателят, нито Google, нито дъщерното дружество на Google участват в отпускането на кредит или в определянето дали е налице спазване на условията за кредит, нито упражняват контрол върху: наличността или точността на начина на плащане или средствата; предоставянето (или добавянето) на начин на плащане в Google Pay или добавянето на средства към салдото на начина на плащане. В случай на притеснения във връзка с изложеното по-горе, моля, свържете се с издателя на начина си на плащане.

(г) Запазване на номер на виртуална карта, карта за обществен транспорт, свързан профил от трета страна или издадена в Япония карта за електронни пари

Посочените по-долу допълнителни условия са приложими при използване на Google Pay за запазване в профила Ви в Google на номер на виртуална карта, карта за обществен транспорт, свързан профил от трета страна или издадена в Япония карта за електронни пари.

След като започнете процеса на добавяне на платежен инструмент в Google Pay и предоставите информация, изискана от Google и/или издателя на начина на плащане, Google Pay ще провери дали начинът на плащане отговаря на условията за използване с услугата. Възможно е не всеки начин на плащане от участващ издател да отговаря на условията. Ако издателят на начина Ви на плащане поддържа Google Pay и начинът на плащане отговаря на условията, при добавянето му може да видите екран с подкана да приемете общите условия на издателя. След като ги приемете и добавите успешно начина на плащане, Google Pay ще съхрани номер на виртуална карта, който представлява номера на действителната Ви карта за плащане, или ще свърже картата за обществен транспорт, свързания профил от трета страна или издадена в Япония карта за електронни пари с профила Ви в Google за ползване съгласно описаното в раздел 5 по-долу.

Номерата на виртуални карти, които регистрирате чрез Google Pay, се различават от всички свързани карти за плащане, които запазвате в профила си в Google. За разлика от номера на виртуална карта, картата за плащане по принцип няма да Ви бъде представена по начин, подобен на свързаната с нея физическа карта, и не може да се използва в магазини за транзакции чрез комуникация в близкото поле („КБП“). Въпреки това, когато регистрирате номер на виртуална карта, Google Pay може също да запази свързаната карта за плащане и в профила Ви в Google.

Потвърждавате, че Google Pay може да получава информация за транзакциите от издателя на начина на плащане, за да показва добре форматирани подробности за транзакциите и най-скорошната история на транзакциите Ви в Google Pay.

Начин на плащане може да бъде премахнат от Google Pay на дадено устройство и да стане неприложим с услугата, ако: (i) бъде изтрит от Google Pay; (ii) бъде изтрит от профила Ви в Google; (iii) информацията от мобилното Ви устройство бъде изтрита с помощта на Администратор на устройства с Android; (iv) профилът Ви в Google бъде изтрит; (v) не успеете да свържете устройството си с продукт или услуга на Google за период от 90 дни; (vi) не използвате Google Pay на устройството за период от 12 месеца; и/или (vii) Google получи от издателя на начина на плащане или разплащателната мрежа инструкции за премахване на начина на плащане от Google Pay.

5. Извършване на транзакции с начини на плащане

(a) В Продукти на Google

Google Pay може да Ви разреши да започнете транзакция за плащане с „Продавач“, определен като (i) компания от групата на Google, или (ii) всеки друг продавач, участващ в един или повече от пазарите на Google (както е посочено тук), който предлага за продажба стоки, продукти или услуги и изисква от Google или дъщерно дружество на Google да обработва транзакции за плащане от негово име.

Потвърждавате и приемате, че транзакцията Ви с Продавач („транзакция с Google“) е единствено между Вас и Продавача. Google и дъщерните дружества на Google не са страна по транзакциите с Google и свързаните покупки, нито са купувач или продавач в тази връзка, освен ако изрично не са посочени като такива (например в обявата или описанието на съответната стока, продукт или услуга на управляван от Google уебсайт или в управляван от Google интерфейс).

Когато започвате транзакция с Google, Google може да Ви представи Вашите налични начини на плащане в момента на транзакцията. След като изберете желания начин на плащане, Google може да го таксува или също да сподели начина на плащане и свързаните с него подробности с някое от дъщерните си дружества, което след това ще обработи транзакцията от името на Продавача. Упълномощавате таксуването или дебитирането на начина Ви на плащане, както е необходимо за завършване на обработването на транзакцията с Google. Упълномощавате също всяко кредитиране на начина Ви на плащане във връзка с анулирания, възстановявания на суми или корекции, свързани с транзакцията с Google.

За подробности или условия, свързани с конкретна транзакция с Google, включително правила за възстановяване на средства и за разрешаване на оспорвания, моля, прегледайте общите условия, помощния център или други материали за поддръжка на Продавача, с когото осъществявате транзакцията.

Ако при таксуването на избрания от Вас начин на плащане възникне проблем, Google може да таксува всеки друг валиден начин на плащане, запазен от Вас в Google Pay. Отворете уебсайта на Google Pay, приложението Google Pay или настройките на Google на устройството си с Android, за да управлявате опциите за плащане. Приемате също, че Продавачът може да изпраща транзакция с Google за покупка повече от веднъж до разплащателната мрежа с цел обработване, в случай че преди това тази мрежа е отказала или върнала транзакцията с Google. Google може да забави обработването на плащането по подозрителни транзакции или такива, които може да включват измама или неправомерно поведение или нарушават приложимото законодателство, Условията или други приложими правила на Google, както Google определи по свое усмотрение.

Ако Продавач Ви предлага възможността да плащате за абонаменти, абонаментът Ви влиза в сила, когато кликнете върху „Приемам и купувам“ (или равнозначна фраза) при покупката. Това е периодична транзакция за таксуване. Освен ако не е посочено друго, абонаментът Ви и приложимото упълномощаване за таксуване ще продължат за неограничено време, докато не ги анулирате. Кликвайки върху „Приемам и купувам“ (или равнозначна фраза), упълномощавате Продавача да таксува избрания от Вас начин на плащане за абонамента през всеки съответен период на фактуриране. Сумата на транзакцията с Google е предмет на промяна от страна на Продавача през периода на абонамента. Анулирането на абонамента няма да влезе в сила до края на настоящия период на фактуриране. Няма да Ви бъде възстановена сумата за текущия период на фактуриране и през остатъка от него ще продължите да имате достъп до съответния абонамент.

(б) С трети страни

Когато чрез Google Pay започнете транзакция за плащане или за пътуване с друга страна, различна от Продавач (наречена „трета страна“, а транзакциите – „транзакция с трета страна“), Google може да предаде подробности за начина Ви на плащане и свързаната с него информация на тази трета страна, за да може тя да го таксува. В зависимост от естеството на третата страна, транзакция с трета страна може да се отнася до покупка на стоки или услуги, за пътувания с обществен транспорт или за други цели, като дарения за благотворителни каузи или подаръци. Транзакция с трета страна може да бъде започната, когато: използвате функцията „докоснете и платете“ в магазини или за услуги на обществен транспорт чрез КБП, баркодове или други безконтактни технологии; избирате „Google Pay“ или „Купете с Google Pay“ като опция за плащане в онлайн транзакция на уебсайта или в приложението на третата страна; или извършвате транзакция с третата страна чрез друг онлайн интерфейс, например чрез Google Асистент. Когато започнете онлайн транзакция, Google Pay може също да сподели друга информация (като имейл адрес, адрес за фактуриране или за доставка), запазена в профила Ви в Google, където е уместно за завършване на транзакцията.

В транзакция с трета страна Google няма да има по-нататъшно участие в нея след предаване на данните за начина на плащане и други подробности на тази трета страна. Потвърждавате и приемате, че тази транзакция е единствено между Вас и третата страна, а не с Google или някое от дъщерните дружества на Google. Трябва да се свързвате директно с третата страна или с доставчика на начина на плащане (напр. издателя на картата Ви за плащане) относно всички проблеми с транзакции с трета страна, включително възстановявания на суми и оспорвания.

Когато отваряте уебсайт или приложение на участваща трета страна, Google може да разкрива на тази трета страна дали услугата Google Pay е настроена на устройството Ви, за да знае тя дали да Ви предлага услугата като опция за плащане. Можете да промените това в настройките за поверителност на Google Pay. Тази промяна може да засегне възможността да използвате Google Pay при някои търговци.

(в) Като част от функцията за автоматично попълване на Chrome или Android

Ако функцията „Автоматично попълване“ е активирана в браузъра Google Chrome или на устройството Ви с Android, в Google Pay може също да виждате опцията за автоматично попълване на запазения от Вас начин на плащане или на информацията за адрес във формуляра за плащане на уебсайта на третата страна в браузъра Chrome или в приложението на третата страна на устройство с Android. (За повече информация относно функционирането на автоматичното попълване в Google Pay прегледайте Помощния център на Chrome.) Когато използвате тази функция, Google не взаимодейства с уебсайта или приложението на третата страна, а само изпълнява заявката Ви за автоматично попълване на определена избрана информация в съответния формуляр. Google не участва в транзакции, които завършвате с помощта на функцията за автоматично попълване на Chrome или Android. Потвърждавате и приемате, че тези транзакции са единствено между Вас и третата страна, а не с Google или дъщерни дружества на Google. Трябва да се свързвате директно с третата страна или с издателя на начина Ви на плащане относно всички проблеми с транзакции, в които използвате функцията за автоматично попълване на Chrome или Android.

6. Карти в Google Pay

Чрез Google Pay можете също да запазвате или осъществявате достъп до карти, които не са начини на плащане и може да включват талони или друго подобно съдържание, което може да бъде осребрено при участващи търговци; карти за членство, програми, предлагани на партньори, или програми за награди, в които вече имате регистрация или може да се регистрирате чрез Google Pay; билети или карти за пътуване, развлечение или друго ползване; и карти за подарък, които могат да се осребряват в магазин или група магазини на конкретни търговци (т.е. карти за подарък в затворена верига). Участващ оператор на карта („оператор“) може да актуализира картата с информация или по друг начин да общува с Вас чрез нея.

Осребрявайки картата при оператор, независимо дали чрез КБП, баркод, или друго средство, Вие упълномощавате прехвърлянето на информацията относно тази конкретна карта към оператора с цел осребряване. Използването на картата при оператора представлява транзакция между Вас и оператора, а не с Google или дъщерно дружество на Google. Google не е страна по използването на карта при съответния оператор. Google не гарантира и не носи отговорност за точността на съдържание на карта или за възможността за ползването й при съответния оператор.