Google Ireland Limited Reklam Verme Programı Şartları

İşbu Google Ireland Limited Reklam Verme Programı Şartları (“Şartlar”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland adresinde mukim (368047 kayıt numaralı) Google Ireland Limited (“Google”) ile bu Şartlar’ı imzalayan veya işbu Şartlar’ı elektronik olarak kabul eden kişi (“Müşteri") arasında akdedilmiştir. Bu Şartlar Müşteri’nin, Google’ın (i) bu Şartlar’a bağlı olarak Müşteri’ye sağlanan hesap(lar) aracılığıyla erişilebilen veya (ii) atıf yoluyla bu Şartlar’a tabi tutulan reklam verme programlarına ve hizmetlerine (birlikte “Programlar”) katılımını düzenler. Lütfen bu Şartlar’ı dikkatle okuyunuz. Yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak taraflar aşağıdaki konularda anlaşırlar:

1. Programlar. Müşteri zaman zaman Google’ı veya doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği veya kontrolü altında olduğu veya devreden taraf ile ortak bir kontrolün altında olan herhangi bir kişiyi (“Bağlı Şirketler”) Müşteri’nin reklamcılık malzemelerini, yüklenen verilerini ve  teknolojisini (birlikte “Reklamlar” veya “Kreatif”) Google veya Bağlı Şirketleri tarafından Google adına sağlanan veya, uygulanabilir olduğu ölçüde, üçüncü bir kişi tarafından sağlanan herhangi bir içeriğe veya mülke (her biri “Mülk”) koyma yetkisi verir. Müşteri (i)Reklamlar, (ii) Reklam trafiği veya hedefe dair kararlar (örneğin anahtar sözcükler) (“Hedefler”), (iii) İlgili URL’ler, ara noktalar ve yeniden yönlendirmeler dahil olmak kaydıyla Reklamın izleyenleri yönlendirdiği varış noktaları (örn. varılan sayfalar, mobil uygulamalar) (“Varış Noktaları”) ve (iv) Varış Noktaları üzerinde reklam yapılan hizmetler veya ürünlerden dolayı tek başına sorumludur. Program Müşteri’nin Google’ı ve Bağlı Şirketlerini otomatik araçlarla Reklamlar’ı biçimlendirmek için yetkilendirdiği bir reklam verme platformudur. Bu Şartlar uyarınca “Reklamcı”, Reklamlar’ı (kendisi tarafından veya bir üçüncü kişi tarafından onun adına yaratılmış olsun ya da olmasın) Müşteri tarafından Program aracılığıyla verilen kişidir. Program’ı kullanan Müşteri eğer bir Reklamcı adına değil, kendisi adına reklam veriyor ise o kullanım için Müşteri, hem Müşteri hem de Reklamcı sayılacaktır. Google ve Google’ın Bağlı Şirketleri aynı zamanda Müşteri’ye seçimler veya Hedefler, Reklamlar veya Varış Noktaları’nın oluşturulması amacıyla yardımcı olmak için belli isteğe bağlı Program özellikleri sunabilir. Müşteri bu isteğe bağlı özelliklerin kullanımına izin vermek zorunda değildir ve uygulanabilir olduğu ölçüde, bu özelliklerin kullanımına dahil olabilir veya bundan çıkabilir. Ancak Müşteri bu özellikleri kullanırsa Hedefler, Reklamlar ve Varış Noktaları'ndan tek başına sorumlu olacaktır. Google veya Ortakları spesifik bir Reklam, Hedef veya Varış Noktası’nı   herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple veya sebepsiz olarak reddedebilir veya kaldırabilir. Google ve Bağlı Şirketleri Programlar’ı herhangi bir zamanda değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri Google veya Google’ın Bağlı Şirketleri’nin kendi hizmet ve ürünlerini desteklemek adına Program açık artırmalarına katılabileceğini kabul eder. Bazı Program özellikleri “Beta” veya başka bir şekilde desteklenmemiş veya gizli olarak tanımlanmıştır (birlikte “Beta Özellikleri”). Müşteri kamuya duyurulmamış Beta Özellikleri’nin şartlarını veya varlığını veya Beta Özellikleri hakkında herhangi bir bilgiyi ifşa edemez.

2. Politikalar. Müşteri Programlar’ı kullanımından (Örneğin Program hesaplarına ve koruyucu kullanıcı adlarına ve şifrelerini kullanma veya bunlara erişim) (“Kullanım”) dolayı tek başına sorumludur. Program Kullanımı google.com/ads/policies adresinde yer alan yürürlükteki Google politikalarına, Ortak politikaları da dahil olmak üzere Google tarafından Müşteri’ye sunulan tüm diğer politikalara ve uygun olduğu ölçüde privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy adresinde yer alan Google AB Kullanıcı İzin Politikası'na (her bir durumda, zaman zaman değiştirilebilecek olan, “Politikalar”) tabidir.  Müşteri aynı zamanda Google’ın Politikalar’da belirtilen biçimde Reklamlar üzerinde değişiklik yapmasına izin verir. Program ile bağlantılı olarak Google google.com/policies/privacy adresinden erişilebilecek Google Gizlilik Politikası'na (zaman zaman üzerinde değişiklik yapılabilecektir) uyacaktır. Program Kullanımı'nın kapsamı dahilinde ve uygulanabilir olduğu ölçüde, Google ve Müşteri (i) privacy.google.com/businesses/controllerterms adresinde yer alan Google Reklamları Denetim Birimi - Denetim Birimi Veri Koruma Şartları veya (ii) privacy.google.com/businesses/processorterms adresinde yer alan Google Reklamları Veri İşleme Şartları (birlikte "AB Veri Şartları") üzerinde mutabık kalmaktadırlar. Google AB Veri Şartları'nda açıkça izin verilmediği sürece AB Veri Şartları'nı değiştirmeyecektir. Müşteri (i) otomatik, hileli veya başka şekilde geçersiz izlenimler, soruşturmalar, tıklamalar veya dönüştürmeler üretmeyecektir; (ii) açıklanmaları gereken hallerde Programlar için dönüştürmeleri gizlemeyecektir; (iii) Google tarafından açıkça izin verilen haller dışında herhangi bir Mülk’ten Google reklam verme ile bağlantılı bilgileri toplamak için herhangi bir otomatik araç veya kazıma biçimi veya veri çıkarımı kullanmayacaktır; (iv) Programlar’ın düzgün işlemesine müdahale etmeye yönelik herhangi bir teşebbüste bulunmayacaktır; (v) Reklamlar’ın gösterildiği, yer aldığı veya başka bir biçimde bulunduğu herhangi bir ülkede yürürlükte bulunan kanunlara ve yönetmeliklere aykırı herhangi bir maddenin, hizmetin, ürünün veya materyalin reklamını yapmayacaktır; (vi) herhangi bir Mülk’te yer alan herhangi bir teknik şartnameyi ve/veya Politikalar’ı ihlal etmeyecektir; (vii) Reklam’ın bulunduğu herhangi bir ülke veya eyaletin hukukuna göre hukuka aykırı veya hileli herhangi bir iş uygulaması yürütmeyecektir ve yukarıda belirtilenlerin herhangi bir üçüncü kişi tarafından yapılmasına izin vermeyecektir. Müşteri işbu Şartlar kapsamında Ortak Mülkleri’nde yer alan Reklamlar ile ilgili haberleşmeleri yalnızca Google’a yönlendirecektir.

3. Reklam Sunma. (a) Müşteri kötü amaçlı yazılım, casus yazılım, istenmeyen yazılım veya başka herhangi zararlı kodlar içeren veya bu kodlarla bağlantılı olan veya Program güvenlik önlemlerini atlatan veya kasten ihlal eden Reklamlar sağlamayacaktır. (b) Müşteri bir Reklam sunucusundan yalnızca Reklamlar’ı sunmak veya takip etmek için ve Google tarafından Program’a katılmasına izin verilmesi halinde faydalanabilir. (c) Bin gösterim başına ücretlendirilen (“CPM”) ya da bin görüntülenebilir gösterim başına ücretlendirilen (vCPM) online görüntülü Reklam izlenimleri için (“Görüntülü Reklamlar”) eğer Google’ın bir Program için uygulanan izlenim sayımı (“IC”) Müşteri’nin üçüncü kişi Reklam sunucusunun (“3PAS”) izlenim sayımından fatura dönemi üzerinden hesaplandığında %10 fazla ise, Müşteri Google ile 3PAS arasında uzlaşma sağlanması için çaba gösterecektir. Farkın giderilememesi halinde Müşteri’nin tek imkanı fatura tarihinden sonra 60 gün içerisinde talepte bulunmaktır (“Talep Dönemi”). Google’ın iddianın geçerli olduğunu tespit etmesi halinde, Google, Müşteri’ye,  fatura dönemi üzerinden hesaplanacak olan ve Google tarafından raporlanan kampanya ortalama CPM’i veya uygulanabildiği ölçüde vCPM’i ile (Google'ın IC’sinin %90’ından – 3PAS'in IC’si çıkarıldığında elde edilecek tutar) çarpılarak elde edilecek tutarda reklam kredisi sağlayacaktır. Google tarafından sağlanan tüm reklam kredilerinin, Müşteri’ye sağlandıkları tarihten itibaren 60 gün içerisinde (“Son Kullanma Tarihi”) Müşteri tarafından kullanılması gerekmektedir ve Google Müşteri’nin ilgili 3PAS sağlayıcıyı kullanma iznini askıya alabilir ve o 3PAS sağlayıcı için, bu bölümde yer alan farklılığın giderilmesine dair işbu Madde’de yer alan çözüm hükümlerinin yürürlüğünü askıya alabilir veya geçersiz kılabilir. Reklam sunucu etiketleri Google’a sağlanan 3PAS’tan gelen metrikler yukarıdaki aykırılık giderme hesaplamalarında kullanılacaktır. Google aykırılık kayıtlarının doğrudan 3KRS tarafından Google’a sağlanmasını talep edebilir. Müşteri 3PAS’ın Reklam sunamaması dolayısıyla oluşan farklılıklar için kredilendirilmeyecektir.

4. Testler. Müşteri Google'a ve Google’ın Bağlı Şirketleri’ne dönemsel olarak Reklam biçimlendirmesi, Hedefler, Varış Noktaları, kalite, sıralama, performans, fiyatlandırma ve açık artırma düzenlemeleri de dahil olmak üzere Müşteri’nin Programlar’ı Kullanımı'nı etkileyebilecek testler gerçekleştirme yetkisi verir. Test sonuçlarının geçerliliğini ve zamanında elde edilmesini sağlamak için Müşteri Google'ı, Müşteri’ye bildirimde bulunma veya tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın bu tür testleri gerçekleştirmeye yetkilendirir.

5. Reklam İptali. Bir Politika, Program kullanıcı ara yüzü veya işbu Şartlar’a atıfta bulunan bir sözleşmede (bir “IO”) aksi belirtilmedikçe taraflardan herhangi biri herhangi bir Reklam’ı, Reklam açık artırması veya yerleştirmesi öncesinde herhangi bir zamanda iptal edebilir, ancak eğer Müşteri Google tarafından belirlenen bağlılık tarihinden sonra bir Reklam’ı iptal ederse (örneğin rezervasyon bazlı kampanyalar) Müşteri Google tarafından Müşteri’ye iletilen tüm iptal ücretlerinden  sorumludur ve Reklam yine de yayınlanabilir. İptal edilen Reklamlar’ın sunumu genellikle 8 iş saati içinde veya bir Politika’da veya IO’da tanımlandığı şekilde durdurulacaktır ve Müşteri sunulan Reklamlar’dan kaynaklanan tüm ücretleri ödemekle yükümlü kalacaktır (örneğin dönüşüme dayalı ücretler). Müşteri (i) böyle bir özelliği bulunması halinde online olarak Müşteri’nin hesabından, (ii) böyle bir özelliği bulunmaması halinde Müşteri’nin müşteri temsilcisine e-posta gönderip Google’a bildirim yaparak veya (iii) böyle bir özelliği bulunmaması halinde ve Müşteri’nin bir müşteri temsilcisi yok ise ads-support@google.com adresine e-posta ile bildirim yaparak Reklamlar’ın iptalini etkinleştirmelidir. Müşteri Google tarafından belirlenen vade tarihinden sonra Müşteri tarafından ibraz edilen veya edilmeyen Reklamlar için herhangi bir ödeme yükümlülüğünden kurtulmayacaktır. Google, Müşteri tarafından sağlanan bir yerleştirme talebi veya başkaca hüküm ve şartlarla bağlı olmayacaktır.

6. Taahhütler, Haklar ve Yükümlülükler Taraflardan her biri diğer tarafa işbu Şartlar altındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için makul beceri ve özeni göstereceğini taahhüt eder. Müşteri (a) Müşteri; Reklamlar, Varış Noktası ve Hedefler üzerindeki haklara sahip olduğunu ve söz konusu hakları Google, Google’ın Bağlı Şirketleri ve Ortakları’na; Google, Google’ın Bağlı Şirketleri ve Ortakları’nın Programlar’ı idare etmeleri için  sağladığını (yüklenen verilerle ilgili olarak, Programlar’ın kullanımının Müşteri tarafından sona erdirilmesinden sonraki dönem dahil olmak kaydıyla) (b) Müşteri tarafından veya onun adına sağlanan tüm bilgilerin ve izinlerin tam, doğru ve güncel olduğunu (c) Kullanım, Hizmetler veya Varış Noktası’nın (i) herhangi bir kanunu veya yürürlükteki yönetmeliği veya uygulama esasını ihlal etmeyeceğini veya ihlal etmeye teşvik etmeyeceğini (Birleşik Krallık’taki CAP Kanunu ve herhangi bir yargı çevresindeki eşdeğer reklamcılık standartları uygulama esasları dahil) (ii) herhangi bir üçüncü kişinin herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceğini ve zarar verici, kötü, müstehcen, tehdit edici veya hakaret edici herhangi bir unsur içermeyeceğini taahhüt eder. Müşteri, Google ve Google’ın Bağlı Şirketleri’ni Programlar için Varış Noktaları’nın geri alımını ve analizini otomatikleştirmek ve Varış Noktaları’na erişim için test belgelerinin hazırlanması için yetkilendirir. Müşteri; Google'a Programlar ile bağlantılı herhangi bir telefon veya diğer telefon numarası sağlamak suretiyle, Google'ın, Bağlı Şirketleri’nin ve onların temsilcilerinin Programlar’ın amaçları dahilinde kendileri ile paylaşılan telefon numaralarını otomatik arama sistemi de dahil olmak üzere arayabileceğini ve söz konusu telefon numaralarına mesaj gönderebileceğini (bu işlemler için standart mesaj ve veri ücretleri uygulanabilecektir) kabul eder. Ancak Google, söz konusu rızayı esas alarak pazarlama amacıyla herhangi bir otomatik arama ve mesaj gönderme faaliyetinde bulunmayacaktır. Müşteri ayrıca Google'ı, Bağlı Şirketleri’ni ve onların temsilcilerini Programlar’ın amaçlarına yönelik olarak Müşteri’ye elektronik posta göndermeye yetkilendirmektedir. Müşteri, Reklamcı’ya,  ayda bir kereden az olmamak üzere,  orta derecede önemli olan bir yerdeki performansa ve Google’a (en düşük maliyet ile: maliyet, tıklamalar ve o Reklamcı’nın hesabındaki kullanıcıların gösterimleri) harcanan paranın tam miktarını açıklayan veri raporlaması sağlayacaktır. Google, bir Reklamcı’nın talep etmesi halinde, Reklamcı özelindeki bilgileri Reklamcı ile paylaşacaktır.

7. İyileştirmeler. Rezervasyon bazlı Görüntülü Reklamlar için Google kampanya sonunda kararlaştırılan toplam sayıda Görüntülü Reklam’ın tamamını teslim edecektir. Google bu yükümlülüğünü yerine getiremezse Müşteri’nin tek imkanı Talep Dönemi’nde bir talepte bulunmaktır. Eğer Google talebin doğruluğunu teyit ederse, Müşteri’yi teslim edilmeyen Görüntülü Reklamlar için ücretlendirmeyecektir veya Müşteri ödemeyi yapmışsa Google, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, (i) Son Kullanma Tarihi’ne kadar kullanılması gereken reklam verme kredisi, (ii) iddianın geçerliliğini Google tarafından teyit edilmesinden itibaren 60 gün içinde Google’ın benzer saydığı bir pozisyonda Görüntülü Reklamlar’ın yerleştirilmesini veya (iii) kampanyanın süresinin uzatılmasını sağlayabilir. Google herhangi bir açık artırma bazlı Reklam’ın teslim edileceğini garanti edemez ve dolayısıyla iyileştirmeler açık artırma bazlı Reklamlar’a uygulanmaz.

8. Ödeme. Müşteri bir Program ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ücretleri ilgili Müşteri için (zaman zaman değişebilecek olan) Google tarafından onaylanan ödeme yöntemine uygun olarak Google tarafından belirlenecek ve ticari olarak makul olan bir zaman diliminde ödeyecektir (örneğin Program kullanıcı ara yüzünde veya IO’da). Ödemenin muaccel olduğu halde yapılmaması halinde Google, vade tarihinden ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar, yargılamadan önce ya da sonra, Barclays Bank PLC'nin gösterge oranının üzerine yıllık %2 oranında faiz uygulayabilir. Ücretlere vergiler dahil değildir. Müşteri (i) tüm vergileri ve diğer idari ücretleri ve (ii) Google’ın dürüstlük kuralı çerçevesinde itiraz edilmemiş olan gecikmiş ödemelerin tahsili için harcadığı yasal ve diğer profesyonel ücretler ile birlikte makul masrafları ödeyecektir. Ücretler uygulanan Program’ın faturalama kriterlerine tabidir (örneğin tıklamalara, gösterimlere veya dönüştürmelere dayalı). Bir ücretin iyi niyete dayalı olarak üzerinde uyuşmazlık olmayan bölümü tam olarak ödenmelidir. Taraflardan hiçbiri bu Şartlar kapsamındaki muaccel ödemelerini, bu Şartlar altında yapılan diğer ödemelere mahsup edemez. Google tamamen kendi takdirinde olmak üzere krediyi herhangi bir zamanda uzatabilir, değiştirebilir veya geri alabilir. Google herhangi bir kredi limiti aşımında herhangi bir Reklam teslim etmekle yükümlü değildir. Eğer Google Reklamlar’ı teslim eder ama seçilen Hedefler’e veya Varış Noktaları’na o Reklamlar’ı teslim etmezse, Müşteri’nin Google’ın seçilen Hedefler’e veya Varış Noktaları’na Reklamlar’ı teslim edememesine karşı tek imkanı Talep Dönemi’nde reklam verme kredileri için talepte bulunmaktır ki, daha sonra Google talebin doğrulanmasının ardından, Son Kullanma Tarihi’ne kadar kullanılması gereken kredileri çıkaracaktır. Müşteri üçüncü kişilerin yasaklanan veya uygun olmayan sebeplerle Müşteri’nin Reklamları üzerinde tıklama veya gösterim üretebileceklerini ve bu durumda Müşteri'nin tek imkanının Talep Dönemi’nde reklam verme kredileri için talepte bulunmak olduğunu anlar. Google talebin doğrulanmasının ardından, Son Kullanma Tarihi’ne kadar kullanılması gereken kredileri sağlayacaktır. HUKUKEN İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE (A) MÜŞTERİ TALEP DÖNEMİ’NDE YAPILMADIĞI TAKDİRDE HERHANGİ BİR PROGRAMA İLİŞKİN BÜTÜN TALEPLERDEN FERAGAT EDER VE (B) REKLAM VERME KREDİLERİNİN SAĞLANMASI (EĞER VARSA) GOOGLE’IN MAKUL TAKDİRİNDEDİR VE SAĞLANMASI HALİNDE SON KULLANMA TARİHİ’NE KADAR KULLANILMALIDIR. Müşteri kendisi tarafından Google’a sağlanan herhangi bir hesap, kredi kartı ve bağlantılı faturalandırma ve ödeme bilgisinin, Google tarafından kredi denetimleri, Google’a ödemeyi etkileme, Google’a olan borçları tahsil etme ve/veya Müşteri’nin hesaplarına hizmet etme amaçlarıyla Google adına çalışan şirketler ile paylaşılabileceğini kabul eder.

9. Feragatler. Herhangi bir Program’a veya Google veya Google’ın Bağlı Şirketleri tarafından sağlanan başka herhangi bir ürün veya hizmete Şartlar’da açıkça belirtilmedikçe başka herhangi bir koşul, taahhüt veya şart uygulanmayacaktır. Hukuken sağlanan en geniş ölçüde hiçbir zımni koşul, taahhüt veya şart (kalite yeterliliği, amaca uygunluk veya tanıma uygunluğa ilişkin zımni şartlar da dahil) uygulanmayacaktır. Google, Google’ın Bağlı Şirketleri veya Google’ın Ortakları’ndan hiçbiri Programlar veya Program sonuçlarıyla bağlantılı herhangi bir garanti vermez. Kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, Google Müşteri'yi kusur veya hatalar hakkında bilgilendirmek konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması. İşbu Şartlar’da yer alan hiçbir hüküm veya herhangi bir IO, taraflardan hiçbirinin (i) herhangi bir tarafın veya hizmet edenlerinin, temsilcilerinin veya işçilerinin kusurundan kaynaklanan ölüm veya kişisel sakatlanmadan; (ii) dolandırıcılık veya yalan beyandan; (iii) 11. maddedeki hükümden (Tazminat); (iv) Müşteri’nin 3(a), 6(c), 13(d) veya 1. maddeyi ihlalinden; (v) usulüne uygun olarak muaccel olan ödemelerden ve Şartlar’ın olağan uygulamasından dolayı ödenmesi gereken borçtan; (vi) hukuken sınırlandırılamayan veya hariç tutulamayan herhangi bir şeyden doğan sorumluluklarını sınırlandıramaz veya hariç tutamaz. (b) Taraflardan hiçbiri bu Şartlar veya IO ile bağlantılı (sözleşme, haksız fiil, kusur dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğerleri) olarak diğer tarafın uğradığı (işbu Şartlar’ın Müşteri tarafından kabul edildiği tarihlerde taraflarca bu zararlar düşünülmüş olsun ya da olmasın) (i) kar kaybı; (ii) beklenen tasarrufun kaybı; (iii) iş fırsatının kaybı; (iv) verilerin kaybı veya bozulması; (v) üçüncü kişilerin talepleri sebebiyle uğranılan zarar veya kayıp; (vi) dolaylı veya bağlı zararlar sebebiyle sorumlu olmayacaktır. (c) Yukarıdaki 10(a) ve (b) bentlerine tabi olarak, taraflardan her birinin işbu Şartlar ile veya bu Şartlar altındaki olaylar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan zararlar dolayısıyla diğerine olan toplam sorumluluk miktarı bu seçeneklerden hangisi daha yüksek meblağa denk geliyorsa onunla sınırlı olacaktır: (i) olayın (veya bağlantılı olaylardan ilkinin) gerçekleştiği aydan hemen önceki üç ay içinde Müşteri’nin bu Şartlar altında Google’a ödediği veya ödemesi gereken miktar ve (ii) £25.000.

11. Tazminat. Müşteri; Google’ı, Google’ın Ortakları’nı, temsilcilerini, Bağlı Şirketleri’ni ve lisans verenlerini, Reklamlar, Hedefler, Varış Noktası, Hizmetler, Kullanım’dan veya bunlar ile bağlantılı olarak veya Müşteri tarafından Şartlar’ın ihlalinden doğan her türlü sorumluluğa, zarara, kayba, masrafa (makul ölçüde meydana gelen hukuki masraflar dahil) ve bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından ileri sürülen iddialar veya başlatılan hukuki süreçlerle bağlantılı olarak meydana gelen her türlü masrafa karşı savunacak ve tazmin edecektir.

12. Değişiklikler ve Fesih Google işbu Şartlar üzerinde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın esaslı olmayan değişiklikler yapabilir,  ancak Google bu Şartlar’da yaptığı her türlü esaslı değişikliği önceden bildirecektir. Tadil edilen Şartlar google.com/ads/terms adresinde ilan edilecektir. Bu Şartlar’da yapılan değişiklikler geçmişe yönelik olmayacaktır ve ilan edildikten 7 gün sonra yürürlüğe girecektir. Ancak, yasal sebeplerle yapılan değişiklikler bildirim üzerine derhal yürürlüğe girecektir. Taraflardan herhangi biri diğer tarafa derhal bildirimde bulunarak işbu Şartlar’ı herhangi bir zamanda feshedebilir. Ancak (a) 5. madde kapsamında iptal edilmeyen kampanyalar ve yürütülebilir ve saklı tutulan kampanyalar, (b) devam eden Program Kullanımı, her bir durumda Google’ın Programlar için o esnada yürürlükte bulunan (google.com/ads/terms adresinde yer alan) şartları ve koşullarına tabidir. Google Müşteri’nin Programlar’a katılabilme ehliyetini herhangi bir zamanda askıya alabilir; örneğin; ödemeye ilişkin sorunlar söz konusu olduğunda, bu Politikalar’ın veya bu Şartlar’ın ihlal edilmesi veya ihlal edildiğinden şüphe duyulması halinde ya da hukuki sebeplerden dolayı.  Her halükarda fesih sonrasında herhangi bir Müşteri kampanyası yürütmek Google’ın yalnızca kendi takdirine bağlıdır. Müşteri zaman zaman Ads Programı hesabı dahilinde reklam verme kredileri veya talep edilmemiş fonlar alabilir (“Ads Kredileri”). Aşağıdaki program doğrultusunda Ads Kredileri sona erme tarihine kadar kullanılmazsa sona erecek ve Müşteri’nin kullanımına sunulmayacaktır: (h) yukarıda yer alan 3. madde veya 7. veya 8. maddeler uyarınca çıkarılan Ads Kredileri ilgili Son Kullanma Tarihi’nde kullanılmazsa sona erecektir; (i) tanıtım amaçlarıyla Google tarafından sağlanan Ads Kredileri tanıtım şart ve koşullarında belirtilen zaman aralığında veya tanıtımın ilgili gününde kullanılmazsa sona erecektir; (j) yukarıda yer alan (h) veya (i) kapsamına girmeyen Ads Kredileri Ads Programı içinde Müşteri’nin kullanımına sunulduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde kullanılmazsa sona erecektir.

13. Çeşitli Hükümler. (a) İşbu Şartlar Türk hukukuna tabidir ve taraflar bu Şartlar’a veya Programlar’a ilişkin herhangi bir uyuşmazlık ile ilgili olarak (sözleşmesel veya sözleşme dışı) İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkisini kabul ederler. (b) İşbu Şartlar’da yer alan 10. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, hiçbir hüküm taraflardan birinin herhangi bir mahkemede adil bir yargılama talebinde bulunmasını sınırlandırmaz. (c) İşbu Şartlar, 10(a)(ii) maddesine tabi olarak, taraflarca üzerinde anlaşılan bütün koşulları düzenler ve taraflar arasında bu konuya ilişkin olarak daha önce yapılmış bütün sözleşmeleri ilga eder. İşbu Şartlar’ı akdedilmesinde taraflardan hiçbiri bu Şartlar’da açıkça düzenlenen hükümler dışında herhangi bir açıklama, beyan veya taahhüde dayanmamıştır (kusurlu olarak veya masum biçimde), bunlar temelinde herhangi bir hak veya imkanları olmayacaktır. (d) Müşteri işbu Şartlar ile tasarlanan ilişki hakkında kamuya herhangi bir açıklama yapmayacaktır (hukuken gerekli olan haller istisnadır). (e) Tüm fesih veya ihlal bildirimleri yazılı olarak diğer tarafın Hukuk Departmanı’na yapılmalıdır (veya diğer tarafın Hukuk Departmanı olup olmadığı bilinmiyorsa esas irtibat kişisine veya kayda alınmış diğer adreslere). Google’ın Hukuk Departmanı’na yapılacak bildirimleri için e-posta adresi legal-notices@google.com adresidir. Müşteri’ye yapılacak olan diğer tüm bildirimler yazılı olarak Müşteri'nin hesabı ile bağlantılı e-posta adresine gönderilecektir. Google'a yapılan diğer tüm bildirimler Müşteri’nin Google’daki esas irtibat kişisine veya Google tarafından sunulan diğer yöntemlerle yazılı olarak gönderilecektir. Bildirimler yazılı veya elektronik araçlar ile tespit edilen ulaşma anında yapılmış sayılacaktır. Bu bildirim yükümlülükleri, yürürlükteki hukuk ile düzenlenen süreçteki yasal bildirimlere uygulanmaz. (f) Google tarafından 12. maddede yapılan değişiklikler hariç, işbu Şartlar’ı tadil eden herhangi bir değişiklik üzerinde taraflarca anlaşılmalı ve açıkça bunun Şartlar’ı tadil ettiği belirtilmelidir. Taraflardan hiçbiri işbu Şartlar altındaki herhangi bir hakkı kullanmadıkları için (veya kullanmayı erteleyerek) herhangi bir haktan feragat etmiş olarak değerlendirilmeyecektir. İşbu Şartlar’ın herhangi bir hükmü (veya hükmünün bir kısmı) geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanabilir değil ise, Şartlar’ın geri kalan hükümleri geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecektir. (g) Taraflardan hiçbiri işbu Şartlar’ın herhangi bir kısmını diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın devredemez, ancak (A) Google Müşteri’ye bildirmek şartıyla bu Şartlar uyarınca sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını bir Bağlı Şirket’e devredebilir ve (B) Müşteri bu Şartlar kapsamında sahip olduğu tüm hak ve yükümlülüklerini; Müşteri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen veya Müşteri’nin kontrolü altında olan veya Müşteri  ile ortak bir kontrolün altında olan kişilere, (I) devralanın yazılı olarak bu Şartlar ile bağlı olacağını kabul etmesi, (II) devralanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Müşteri’nin sorumlu kalmaya devam etmesi ve (III)Müşteri’nin Google’a devir hakkında bildirimde bulunması şartıyla devredebilir. Buna ek olarak Google, Müşteri’nin onayı aranmaksızın Müşteri’nin Google’a olan borcunu herhangi bir üçüncü kişiye devredebilir. Başkaca devir veya nakil girişimleri geçersizdir. (h) 11.. maddede açıkça belirtilenler istisna olmak üzere, işbu Şartlar’ın herhangi bir üçüncü kişi lehtarı yoktur. (i) Bu Şartlar taraflar arasında herhangi bir acentelik, ortaklık veya ortak teşebbüs yaratmaz. (j) 1. madde (yalnızca son cümlesi) ve madde 8’den 13'e kadar olan hükümler işbu Şartlar’ın feshedilmesi halinde ayakta kalacaktır. (k) Ödeme yükümlülükleri dışında, taraflardan hiçbiri veya Bağlı Şirketler’i, makul kontrolü dışında meydana gelen hallerden kaynaklanan ifa etmeme veya ifada gecikme hallerinden sorumlu olmayacaktır.

1 Eylül 2017