Regulamin Programu Reklamowego Google Ireland Limited

Stronami niniejszego Regulaminu Programu Reklamowego Google Ireland Limited („Regulamin”) są: spółka Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”) oraz podmiot podpisujący niniejszy Regulamin lub akceptujący go drogą elektroniczną („Klient”). Niniejszy Regulamin reguluje uczestnictwo Klienta w programach i usługach reklamowych Google, (i) które są dostępne za pośrednictwem konta lub kont przyznanych Klientowi w związku z niniejszym Regulaminem, lub (ii) które zawierają odniesienie do niniejszego Regulaminu lub do których niniejszy Regulamin się odnosi (łącznie „Programy”). W związku z powyższym strony postanawiają, co następuje:

 

1        Programy. Klient upoważnia Google i każdy podmiot, który w danym czasie bezpośrednio lub pośrednio kontroluje spółkę Google, jest przez nią kontrolowany lub znajduje się wraz z Google pod wspólną kontrolą innego podmiotu („Podmioty Stowarzyszone”), do umieszczania materiałów reklamowych Klienta i powiązanej technologii (łącznie „Reklamy” lub „Teksty”) we wszelkich treściach lub obiektach (każdy z osobna „Obiekt”) dostarczanych przez Google lub jej Podmioty Stowarzyszone w swoim imieniu lub w imieniu osoby trzeciej („Partner”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie: (i) Teksty, (ii) decyzje dotyczące sprzedaży Reklam i kierowania ich do odpowiednich odbiorców (np. słowa kluczowe) („Cele”), (iii) Obiekty, do których Tekst przekierowuje użytkowników (np. landing page), wraz z towarzyszącymi im adresami URL i przekierowaniami („Miejsca Docelowe”) oraz (iv) usługi i produkty reklamowane w Miejscach Docelowych (łącznie „Usługi”). Program jest platformą reklamową, a Klient upoważnia Google do używania na niej zautomatyzowanych narzędzi do formatowania Reklam. W niniejszym Regulaminie „Reklamodawca” oznacza podmiot, którego Reklamy (stworzone przez niego lub przez osobę trzecią w jego imieniu) są umieszczane przez Klienta za pośrednictwem Programu. Jeżeli Klient korzysta z Programu do reklamowania w swoim własnym imieniu, a nie w imieniu Reklamodawcy, Klienta uznaje się w tym zakresie zarówno za Klienta, jak i za Reklamodawcę. Google i jej Podmioty Stowarzyszone mogą udostępniać Klientowi określone opcjonalne funkcje Programu, aby pomóc Klientowi w wyborze i generowaniu Celów i Tekstu. Klient nie musi udzielać pozwolenia na stosowanie tych opcjonalnych funkcji związanych z Celami i Tekstem oraz, w stosownych przypadkach, może decydować o rozpoczęciu lub rezygnacji z korzystania z tych funkcji, przy czym jeżeli Klient korzysta ze wspomnianych funkcji, to ponosi on wyłączną odpowiedzialność za Cele i Tekst. Google lub Partnerzy mogą w dowolnym czasie odrzucić lub usunąć daną Reklamę lub Cel z dowolnego powodu lub bez powodu. Google i jej Podmioty Stowarzyszone mogą w dowolnym czasie modyfikować lub anulować Programy. Klient przyjmuje do wiadomości, że Google lub jej Podmioty Stowarzyszone mogą uczestniczyć w aukcjach Programu na rzecz własnych usług i produktów. Niektóre funkcje Programów są określane jako „Beta”, „Reklama Testowa” lub w inny sposób jako nieobsługiwane lub poufne (łącznie „Funkcje Beta”). Klient nie może ujawniać żadnych informacji dotyczących Funkcji Beta ani warunków lub faktu istnienia niepublicznych Funkcji Beta.

 

2        Zasady. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje korzystanie z Programów (np. dostęp do kont Programu i korzystanie z nich, ochrona nazw użytkownika i haseł) („Korzystanie”). Korzystanie z Programu podlega obowiązującym zasadom Google dostępnym na stronie www.google.com/ads/policies oraz wszelkim zasadom Partnerów udostępnionym Klientowi przez Google (w każdym przypadku „Zasady” wraz z późniejszymi zmianami). Na niektóre z często zadawanych pytań dotyczących Zasad odpowiedzi można znaleźć w poniższych zbiorach Zasad: Polityka prywatności Google dostępna pod adresem www.google.com/privacy.html; Polityka Google dotyczące plików cookie do wyświetlania reklam dostępna pod adresem www.google.com/ads/cookies; Wytyczne dotyczące znaków towarowych dostępne pod adresem www.google.com/permissions/guidelines.html. W związku z Programem Google będzie stosować się do Polityki prywatności Google. Klient upoważnia Google do modyfikowania Reklamy zgodnie z Zasadami. Klient nie będzie sam ani nie pozwoli osobie trzeciej (i) generować automatycznych, zabronionych lub nieprawidłowych odsłon, zapytań, kliknięć lub konwersji, (ii) ukrywać konwersji w przypadku Programów tam, gdzie wymagane jest ich ujawnienie, (iii) korzystać z zautomatyzowanych sposobów lub metod poszukiwania lub wydobywania danych w celu uzyskania z Obiektów dostępu do informacji Google związanych z reklamą, zadawania pytań w tym zakresie lub gromadzenia takich informacji, chyba że Google zezwoli na to wyraźnie na piśmie, (iv) reklamować substancji, usług, produktów ani materiałów, które naruszają przepisy prawa i regulacje obowiązujące w kraju, w którym Reklamy są wyświetlane, zamieszczane lub w inny sposób udostępniane; (v) postępować niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi umieszczanymi w Obiektach i/lub z Zasadami lub (vi) prowadzić innej działalności gospodarczej, która zgodnie z prawem jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym Reklama jest dostępna, byłaby nielegalna lub niedozwolona. Klient będzie kierować komunikaty dotyczące Reklam umieszczanych w Obiektach Partnerskich na mocy niniejszego Regulaminu wyłącznie do Google.

 

3        Emisja Reklam. (a) Klient nie będzie dostarczać Reklam zawierających oprogramowanie złośliwe, oprogramowanie szpiegujące lub jakikolwiek inny złośliwy kod ani nie będzie świadomie naruszać lub omijać środków zabezpieczających Program. (b) Klient może korzystać z serwera Reklam wyłącznie do emisji lub śledzenia reklam w ramach Programów, które zezwalają na emisję reklam przez osoby trzecie i jedynie wtedy, gdy serwer Reklam zostanie zaaprobowany przez Google do udziału w Programie. Google dokona implementacji tagów serwera Reklam Klienta, tak aby zasadniczo działały. (c) Jeżeli w przypadku Reklam wyświetlanych w Internecie rozliczanych na zasadzie kosztu za tysiąc odsłon (CPM) („Reklamy Wyświetlane”) liczba odsłon („IC”) w danym Programie jest według Google większa od IC według obsługiwanego przez Klienta serwera Reklam osoby trzeciej („3PAS”) o ponad 10% w całym okresie objętym fakturą, Klient będzie wspierał działania ugodowe pomiędzy Google a 3PAS. Jeżeli rozbieżność nie zostanie rozstrzygnięta, jedynym środkiem przysługującym Klientowi jest zgłoszenie roszczenia w ciągu 60 dni od dnia wystawienia faktury („Okres Roszczenia”), a (i) Google przyzna Klientowi dodatkowy budżet marketingowy w wysokości (90% IC Google – IC 3PAS) pomnożony przez odnotowany przez Google średni CPM kampanii w okresie objętym fakturą, który musi zostać wykorzystany przez Klienta w ciągu 60 dni od przyznania tego budżetu („Data Ważności”), jak również (ii) Google może zawiesić pozwolenie udzielone Klientowi na korzystanie z tego dostawcy 3PAS oraz znieść moc obowiązującą zasad dotyczących rozliczania rozbieżności, o których mowa w niniejszym zdaniu, w odniesieniu do tego dostawcy 3PAS. Statystyki z 3PAS, którego tagi serwera Reklam są przedstawiane Google, zostaną wykorzystane przy obliczeniach mających na celu rozliczenie powyższych rozbieżności. Google może zażądać, by dokumentacja dotycząca rozbieżności była przekazywana Google bezpośrednio przez 3PAS. Klient nie będzie uzyskiwał dodatkowego budżetu z tytułu rozbieżności spowodowanych niemożnością emisji Reklam przez 3PAS.

 

4        Anulowanie Reklamy. O ile z Zasad, interfejsu użytkownika Programu lub umowy zawierającej odniesienie do niniejszego Regulaminu („IO”) nie wynika inaczej, każda ze stron może anulować Reklamę w dowolnej chwili przed jej aukcją lub zamieszczeniem, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym jeżeli Klient anuluje Reklamę po ustalonym terminie podanym przez Google (np. w ramach kampanii polegającej na wcześniejszej rezerwacji), Klient będzie odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich ewentualnych opłat z tytułu anulowania, o których Google powiadomi Klienta, a Reklama może nadal zostać opublikowana. Emisja anulowanych Reklam z reguły ustaje w ciągu 8 godzin roboczych lub w terminie wskazanym w Zasadach lub IO, a do tego czasu Klient ma obowiązek uiścić wszelkie opłaty związane z taką emisją Reklam (np. opłaty uzależnione od konwersji). Klient dokonuje anulowania Reklam (i) przez Internet za pośrednictwem konta Klienta, jeżeli taka funkcja jest dostępna, (ii) jeżeli funkcja ta nie jest dostępna, poprzez zawiadomienie Google – opiekuna konta Klienta – drogą elektroniczną lub (iii) jeżeli Klient nie posiada opiekuna konta, poprzez zawiadomienie Google drogą elektroniczną na adres adwords-support@google.com. Klienta nie zwalnia się z jakichkolwiek zobowiązań płatniczych odnośnie do Tekstów nieprzekazanych lub Tekstów przekazanych przez Klienta po terminie przewidzianym przez Google. IO przekazane przez Klienta nie są wiążące dla Google.

 

5        Gwarancje i prawa. Każda ze stron zapewnia drugą, że wykorzysta wszelkie dostępne jej umiejętności i dołoży uzasadnionej staranności w wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Klient gwarantuje, że (a) posiada prawa do Tekstów, Miejsc Docelowych i Celów i niniejszym udziela tych praw Google, jej Podmiotom Stowarzyszonym i Partnerom na potrzeby obsługi Programów, (b) wszystkie informacje i upoważnienia udzielone przez Klienta lub w jego imieniu są kompletne, prawidłowe i aktualne oraz że (c) Korzystanie, Usługi lub Miejsca Docelowe nie będą: (i) naruszały ani zachęcały do naruszenia przepisów prawa, obowiązujących regulacji ani kodeksów (w tym, Kodeksu Dobrych Praktyk Członków CAP w Wielkiej Brytani i innych podobnych kodeksów dotyczących norm postępowania w reklamie w jakiejkolwiek innej jurysdykcji) ani (ii) naruszały praw własności intelektualnej osób trzecich ani zawierały treści o charakterze szkodliwym, obraźliwym, obscenicznym, gróźb lub oszczerstw. Klient upoważnia Google i jej Podmioty Stowarzyszone do zautomatyzowania pobierania i analizy Miejsc Docelowych na potrzeby Programów. Klient będzie przekazywać Reklamodawcy dane sprawozdawcze zgodnie z dotychczasową częstotliwością przekazywania Reklamodawcy sprawozdań przez Klienta, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc, które to sprawozdania będą zawierać kwoty wydane na Google i utrzymanie efektywności w widocznym miejscu (co najmniej koszt, kliknięcia i odsłony przez użytkowników przypadające na rzecz tego Reklamodawcy). Na żądanie Reklamodawcy Google może udzielić mu informacji dotyczących konkretnie tego Reklamodawcy.

 

6        Kompensaty. Jeżeli chodzi o rezerwowane Reklamy Wyświetlane, Google do końca kampanii dostarczy uzgodnioną łączną liczbę Reklam Wyświetlanych, przy czym jeżeli Google nie wykona tego zobowiązania, jedynym środkiem przysługującym Klientowi jest zgłoszenie roszczenia w Okresie Roszczenia. W przypadku potwierdzenia przez Google zasadności roszczenia Google nie obciąży Klienta kosztem Reklam Wyświetlanych, które nie zostały dostarczone lub, jeżeli Klient zapłacił z góry, wówczas Google, wedle rozsądnego uznania, (i) przyzna dodatkowy budżet marketingowy, który musi zostać wykorzystany do Daty Ważności, (ii) zamieści w późniejszym terminie Reklamy Wyświetlane w miejscu, jakie Google uzna za porównywalne, lub (iii) przedłuży okres kampanii. Google nie może zagwarantować dostarczenia Reklam działających na zasadzie aukcji, w związku z czym kompensaty nie dotyczą tego rodzaju Reklam.

 

7        Płatność. Klient będzie pokrywać wszelkie koszty ponoszone w związku z Programem z bezpośrednio dostępnych funduszy lub w inny sposób zatwierdzony przez Google, w rozsądnym z handlowego punktu widzenia terminie określonym przez Google (np. w interfejsie użytkownika Programu lub w IO). Od opóźnionych płatności naliczane są odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie (lub według najwyższej stawki dozwolonej przez prawo, jeżeli jest ona niższa). Opłaty nie zawierają podatków. Klient uiści (i) wszystkie podatki i inne należności państwowe oraz (ii) uzasadnione wydatki wraz z honorariami prawników i innych osób poniesione przez Google w związku z odzyskaniem zaległych płatności. Opłaty naliczane są wyłącznie na podstawie pomiarów Google wykonywanych odnośnie do Programów i stosowanych statystyk rozliczeniowych (np. kliknięcia lub odsłony). Każda część opłaty, które nie została zakwestionowana w dobrej wierze, musi być zapłacona w całości. Żadna ze stron nie może dokonać potrącenia jakiejkolwiek należności na mocy niniejszego Regulaminu z innej płatności, którą jest ona zobowiązana dokonać zgodnie z niniejszym Regulaminem. Google może, według własnego uznania, przedłużyć okres ważności dodatkowego budżetu, zmienić go lub uchylić w dowolnym momencie. Google nie ma obowiązku dostarczać Reklam w zakresie wykraczającym poza limit budżetowy. Jeżeli Google dostarcza Reklamy, lecz nie dostarcza ich do wybranych Celów, jedynym środkiem  przysługującym Klientowi w tym zakresie jest zgłoszenie roszczenia o dodatkowy budżet reklamowy w Okresie Roszczenia, po upływie którego (pod warunkiem uznania roszczenia) Google przyzna dodatkowy budżet, który musi zostać wykorzystany do Daty Ważności. Klient rozumie, że osoby trzecie mogą generować odsłony lub kliknięcia Reklam Klienta w niedozwolonych lub niewłaściwych celach i że jedynym środkiem przysługującym mu w tym zakresie jest zgłoszenie roszczenia o dodatkowy budżet reklamowy w Okresie Roszczenia, po upływie którego (pod warunkiem uznania roszczenia) Google przyzna dodatkowy budżet, który musi zostać wykorzystany do Daty Ważności. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO (A) KLIENT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI DOTYCZĄCYMI PROGRAMÓW, CHYBA ŻE ROSZCZENIE ZOSTANIE ZŁOŻONE W OKRESIE ROSZCZENIA; (B) EWENTUALNY DODATKOWY BUDŻET REKLAMOWY JEST PRZYZNAWANY WEDŁUG UZNANIA GOOGLE, A W PRZYPADKU JEGO OTRZYMANIA, MUSI ZOSTAĆ WYKORZYSTANY DO DATY WAŻNOŚCI. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie informacje dotyczące rachunków, kart kredytowych i podobne informacje związane z rozliczeniami i płatnościami, które Klient przekazuje Google, mogą być udostępniane przez Google spółkom, które pracują na zlecenie Google wyłącznie w celu przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz Google, windykacji kwot należnych Google i/lub obsługi konta Klienta.

 

8        Wyłączenia odpowiedzialności. Do żadnego z Programów lub innych towarów lub usług dostarczanych przez Google lub jej Podmioty Stowarzyszone na mocy niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania jakiekolwiek warunki, gwarancje lub inne zasady poza wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie mają zastosowania jakiekolwiek dorozumiane warunki, gwarancje lub inne zasady (w tym wszelkie dorozumiane warunki dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu lub zgodności z opisem). Google, jej Podmioty Stowarzyszone ani Partnerzy Google nie składają żadnych gwarancji w związku z Programami lub wynikami Programów.

9        Ograniczenie odpowiedzialności. (a) Żadne postanowienie Regulaminu lub IO nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności stron z tytułu: (i) śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego niedbalstwem strony, osób przez nią zatrudnionych, jej przedstawicieli lub pracowników; (ii) oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd; (iii) postanowień punktu 10 (Zwolnienie z odpowiedzialności); (iv) naruszenia przez Klienta postanowień punktu 3(a), 5(c), 12(d) lub ostatniego zdania punktu 1, (v) płatności kwot należnych drugiej stronie w ramach Regulaminu; lub (vi) czegokolwiek, za co odpowiedzialność nie może zostać prawnie wyłączona lub ograniczona. (b) Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności na mocy niniejszego Regulaminu lub IO lub w związku z nimi (umownej lub deliktowej, w tym między innymi wskutek niedbalstwa, ani żadnej innej) z tytułu: (i) utraty zysków; (ii) utraty spodziewanych oszczędności; (iii) utraty potencjalnych transakcji; (iv) utraty lub uszkodzenia danych; (v) strat lub szkód wynikających z roszczeń osób trzecich; lub (vi) strat pośrednich lub wtórnych – poniesionych przez drugą stronę (niezależnie od tego, czy w dniu zaakceptowania Regulaminu przez Klienta strony brały pod uwagę możliwość poniesienia takich strat). (c) Z zastrzeżeniem postanowień punktów 9(a) i (b) powyżej, łączna odpowiedzialność każdej ze stron wobec drugiej strony wynikająca ze zdarzenia lub serii powiązanych zdarzeń lub związana z niniejszym Regulaminem ogranicza się do: (i) kwoty zapłaconej lub płatnej przez Klienta na rzecz Google na podstawie niniejszego Regulaminu w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym doszło do zdarzenie (lub pierwszego z serii powiązanych zdarzeń) lub (ii) 25.000 GBP, w zależności od tego, która kwota będzie wyższa.

10        Zwolnienie z odpowiedzialności. Klient zwolni Google, jej Partnerów, przedstawicieli, Podmioty Stowarzyszone i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających lub związanych z Celami, Tekstami, Miejscami Docelowymi, Usługami, Korzystaniem i/lub naruszeniem Regulaminu przez Klienta. Na mocy niniejszego punktu Partnerzy są osobami trzecimi uprawnionymi z tytułu Regulaminu.

 

11        Okres obowiązywania i rozwiązanie. Google może uzupełniać, usuwać postanowienia lub zmieniać niniejszy Regulamin w dowolnej chwili. Zmieniony Regulamin będzie publikowany pod adresem www.google.com/ads/terms. Klient powinien regularnie zapoznawać się z Regulaminem. Zmiany Regulaminu nie będą stosowane z mocą wsteczną, a wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia. Jednakże, zmiany związane z nowymi funkcjonalnościami lub zmiany z powodów prawnych wejdą w życie niezwłocznie po zawiadomieniu. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnej chwili w drodze zawiadomienia drugiej strony, lecz (i) kampanie, które nie zostały anulowane na podstawie punktu 4, i nowe kampanie, mogą być uruchamiane i rezerwowane oraz (ii) dalsze Korzystanie z Programu w każdym przypadku podlega obowiązującym w danym czasie standardowym warunkom Google dla danego Programu, dostępnym pod adresem www.google.com/ads/terms. Google może w dowolnym momencie zawiesić możliwość uczestnictwa Klienta w Programach. We wszystkich przypadkach prowadzenie kampanii Klienta po wypowiedzeniu odbywa się według wyłącznego uznania Google. Okresowo Klient może posiadać dodatkowy budżet reklamowy lub inne niewykorzystane fundusze na koncie dotyczącym Programu AdWords („Dodatkowy Budżet AdWords”). Dodatkowy Budżet AdWords wygasa i staje się niedostępny dla Klienta, jeżeli nie zostanie wykorzystany w terminie ważności, zgodnie z poniższym: (a) Dodatkowy Budżet AdWords przyznany zgodnie z punktem 3 lub 6 powyżej wygasa, jeżeli nie zostanie wykorzystany do odpowiedniej Daty Ważności; (b) Dodatkowy Budżet AdWords przyznany przez Google na cele promocyjne wygasa, jeżeli nie zostanie wykorzystany do określonego dnia promocji lub w okresie wskazanym w warunkach tej promocji oraz (c) Dodatkowy Budżet AdWords przyznany z tytułu innego niż ten wskazany w punkcie (a) lub (b) wygasa, jeżeli nie zostanie wykorzystany w ciągu 3 lat od dnia udostępnienia takiego Dodatkowego Budżetu Klientowi w ramach Programu AdWords.

 

12        Postanowienia różne. (a) Niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu, a jej strony poddają się wyłącznej właściwości angielskich sądów w zakresie wszelkich sporów (umownych lub pozaumownych) dotyczących niniejszego Regulaminu lub Programów. (b) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza możliwości dochodzenia przez strony zadośćuczynienia na drodze sądowej. (c) Z zastrzeżeniem postanowień punktu 9(a) (ii), niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępuje wszystkie inne umowy między nimi dotyczące jej przedmiotu. Podpisując niniejszy Regulamin żadna ze stron nie opierała się na jakichkolwiek oświadczeniach, gwarancjach lub zapewnieniach (niezależnie od tego, czy były umyślne lub nieumyślne), które nie zostały wyraźnie zawarte w niniejszym Regulaminie, jak również stronom nie przysługują jakiekolwiek prawa lub środki prawne na podstawie takich oświadczeń, gwarancji lub zapewnień. (d) Żadna ze stron nie wyda publicznego oświadczenia dotyczącego stosunku między stronami przewidzianego niniejszym Regulaminem (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo). (e) Wszelkie wypowiedzenia lub zawiadomienia o naruszeniu muszą mieć formę pisemną i należy je kierować na adres działu prawnego drugiej strony (lub do głównej osoby kontaktowej, jeżeli nie wiadomo, czy druga strona posiada dział prawny). Zawiadomienia do Działu Prawnego Google należy kierować na adres e-mail legal-notices@google.com. Wszystkie pozostałe zawiadomienia należy sporządzać na piśmie i przesyłać do głównej osoby kontaktowej drugiej strony. Zawiadomienie uznaje się za doręczone w chwili jego otrzymania, za pisemnym lub automatycznym potwierdzeniem odbioru lub, odpowiednio, po odnotowaniu w elektronicznym rejestrze. Powyższe wymagania dotyczące zawiadomień nie mają zastosowania do pism procesowych, które podlegają przepisom obowiązującego prawa. (f) Z wyjątkiem zmian niniejszego Regulaminu przez Google na mocy punktu 11, wszelkie zmiany muszą być uzgadniane przez obie strony i wyraźnie nadmieniać, że stanowią zmianę Regulaminu. Niewykonanie (lub późniejsze wykonanie) prawa przysługującego na mocy niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa przez stronę. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu (bądź jego części) pozostaje bez znaczenia dla mocy pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. (g) Żadna ze stron nie może dokonać cesji jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu bez pisemnej zgody drugiej strony, z wyjątkiem cesji na rzecz podmiotu, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje stronę cedującą, jest przez nią kontrolowany lub znajduje się wraz z nią pod wspólną kontrolą innego podmiotu, pod warunkiem, że (I) cesjonariusz zobowiąże się na piśmie do przestrzegania niniejszego Regulaminu, (II) strona cedująca pozostanie odpowiedzialna za zobowiązania przyjęte na mocy niniejszego Regulaminu w przypadku niewywiązania się z nich przez cesjonariusza oraz (III) strona cedująca zawiadomi drugą stronę o cesji. Ponadto Google może dokonać cesji jakichkolwiek kwot należnych Google od Klienta na rzecz osoby trzeciej, bez zgody Klienta. Jakakolwiek inna próba przeniesienia lub cesji uznana zostanie za nieważną. (h) Z wyjątkiem wyraźnych postanowień punktu 10, niniejszy Regulamin nie przewiduje żadnych osób trzecich uprawnionych z tytułu Regulaminu. (i) Niniejszy Regulamin nie ustanawia stosunku agencyjnego, spółki osobowej ani spółki joint venture pomiędzy stronami. (j) Punkt 1 (wyłącznie ostatnie zdanie) oraz punkty od 7 do 12 zachowują moc obowiązującą po rozwiązaniu niniejszego Regulaminu. (k) Z wyjątkiem zobowiązań płatniczych, żadna ze stron ani żaden podmiot, który w danym czasie bezpośrednio lub pośrednio ją kontroluje, jest przez nią kontrolowany lub znajduje się wraz z nią pod wspólną kontrolą innego podmiotu, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań w zakresie, w jakim jest to wynikiem okoliczności znajdujących się poza ich kontrolą.

 

10 września 2013 r.